ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 5/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 22 / 2014 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Στο Μoρφοβούνι σήμερα στις 11/2/2014 ο παρακάτω υπογεγραμμένος Παναγιώτης Λούκας, Δημοτικός υπάλληλος, τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, ύστερα από προφορική εντολή του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής, πίνακα που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή στις 7/2/2014, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν. Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση Παναγιώτης Λούκας Οι Μάρτυρες Ποδηματάς Θωμάς Δήμου Χρήστος Ακριβές αντίγραφο Μορφοβούνι 26/2/2014 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δημήτριος Τσιαντής Δήμαρχος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Μέλος ΚΕΔΕ Περίληψη «4 η εισήγηση για αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014» Στο Μορφοβούνι σήμερα στις 7 του μήνα Φλεβάρη, του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π. μ., συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημαρχείο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα η Οικονομική Επιτροπή ύστερα από την με αριθμό 481/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα στη συνεδρίαση τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Τσιαντής Δημήτριος, Πρόεδρος 1. Τουλιάς Δημήτριος, μέλος 2. Σκόνδρας Δημήτριος, μέλος Ελευθερίου Βασίλειος, Αντιδ/ρχος 3. Ξηροφώτου Βασιλική, μέλος 4. Xρήστου Όλγα, μέλος 5. Σακελλαρίου Γεώργιος, μέλος νόμιμα κληθέντες Με αναπληρωτή πρακτικογράφο τον υπάλληλο του Δήμου Χρήστο Δήμου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στην Οικονομική Επιτροπή το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, «4 η εισήγηση για αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014», εξέθεσε στην Επιτροπή τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρίθμ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την διαδικασία αναμόρφωσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός, άρα, για την έκδοση της τροποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Επομένως θα πρέπει ως Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 με σκοπό την κατάργηση γραμμένων πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων, τη διαγραφή γραμμένων πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων, την εγγραφή νέων πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων, την ενίσχυση γραμμένων πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων και την δημιουργία νέων πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων, ως εξής:

2 1) Την κατάργηση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Έργο ύδρευσης Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων από τη λίμνη ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ) με συνολικό ποσό ,91 και κατάργηση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Έργο ύδρευσης Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων από τη λίμνη ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ.) από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΘΗΣΕΑΣ, επειδή εξοφλήθηκαν τα αριθ. 469 & 470/2013 Χ.Ε.Π. μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους ) Τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Κάλυψη δαπάνης υλοποίησης προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) με ποσό ,08 από έκτακτα έσοδα του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με την αρίθμ /13 χρηματική εντολή και μεταφορά της πίστωσης μέσω αποθεματικού για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Απόδοση χρηματοδότησης στην επινοηση για Κάλυψη δαπάνης υλοποίησης προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) και επειδή η χρηματοδότηση ήρθε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. 3) α. Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) με ποσό ,00, από ανταποδοτικά έσοδα, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2014 και μεταφορά του ποσού μέσω αποθεματικού για την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων), σύμφωνα με την παρ. Β2 άρθ. 3 ΦΕΚ 1896/ β. Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης) με ποσό ,57, από ανταποδοτικά έσοδα, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2014 και μεταφορά του ποσού μέσω αποθεματικού για την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων), σύμφωνα με την παρ. Β2 άρθ. 3 ΦΕΚ 1896/ γ. Τη διαγραφή πίστωσης 284,01 από τον Κ.Α με τίτλο (Τέλη και δικαιώματα άρδευσης), από ανταποδοτικά έσοδα, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2014 και ισόποση διαγραφή από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων), σύμφωνα με την παρ. Β2 άρθ. 3 ΦΕΚ 1896/ δ. Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών) με ποσό ,52, από τακτικά έσοδα, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2014 και μεταφορά του ποσού μέσω αποθεματικού για την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων), σύμφωνα με την παρ. Β2 άρθ. 3 ΦΕΚ 1896/ ε. Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Λοιπά έσοδα) με ποσό ,55, από τακτικά έσοδα, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2014 και μεταφορά του ποσού μέσω αποθεματικού για την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων), σύμφωνα με την παρ. Β2 άρθ. 3 ΦΕΚ 1896/ στ. Την ενίσχυση του Κ.Α 3221 στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Έκτακτα γενικά έσοδα) με ποσό 7.035,01, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2014 και μεταφορά του ποσού μέσω αποθεματικού για την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων), σύμφωνα με την παρ. Β2 άρθ. 3 ΦΕΚ 1896/ Η συνολική πίστωση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων) μετά την ανωτέρω τροποποίηση με την οποία γράφετε ποσό ,64 και την αρχικά εγγραφείσα πίστωση των ,31 ανέρχεται στο ποσό των ,95. 4) Την κατάργηση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προμήθεια εξοπλισμού χώρου έκθεσης Λαογραφικού υλικού Φυλακτής) με ποσό ,00 έκτακτα έσοδα (ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) και διαγραφή πίστωσης ,10 από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Προμήθεια εξοπλισμού χώρου έκθεσης λαογραφικού υλικού Φυλακτής) από έκτακτα έσοδα (ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα

3 αγροτικής ανάπτυξης)), επειδή εξοφλήθηκε το αριθ. Β 81/2013 Χ.Ε.Π. μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και μεταφορά του υπολοίπου ποσού ,90 για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προμήθεια εξοπλισμού χώρου έκθεσης λαογραφικού υλικού Φυλακτής), σύμφωνα με το (αρ. 1 / τιμ. του προμηθευτή ''Κωνσταντίνος Θρ. Ρόπης''). 5) Τη διαγραφή πίστωσης ποσού ,45 (από την συνολική πίστωση των ,60 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων, με τίτλο (Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Κερασιάς, από έκτακτα έσοδα (ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) και διαγραφή ισόποσης πίστωσης από το σκέλος των εξόδων, ήτοι: α)από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου Κερασιάς ποσού ,06 επειδή εξοφλήθηκε το αριθ. Β 80/2013 Χ.Ε.Π. μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, β)από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Αναβάθμιση λειτουργικότητας Περιβάλλοντος χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Κερασιάς, (υποέργο 1, ΑΞΟΝΑΣ 4, Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) ποσού ,54 επειδή εξοφλήθηκε το αριθ. Β 79/2013 Χ.Ε.Π. μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και μεταφορά της υπόλοιπης πίστωσης των ,15 για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ (2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ), (αρίθμ. 15/ τιμολόγιο της επιχ/σης ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΘΕΜ. ΤΣΙΓΑΡΔΑ). 6) Τη διαγραφή πίστωσης ,53 (από τη συνολική πίστωση ,99 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων, με τίτλο (Βελτίωση - εκσυγχρονισμός επαρχιακών - δημοτικών οδών μεταξύ των Τ.Κ. του Δήμου) από έκτακτα έσοδα - Άξονας 01 Υποδομές & υπηρ. προσπελασιμότητας Θεσσαλίας και ισόποση διαγραφή πίστωσης από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Βελτίωση - εκσυγχρονισμός επαρχιακών - δημοτικών οδών μεταξύ των Τ.Κ. του Δήμου - (Άξονας 01 Υποδομές & υπηρ. προσπελασιμότητας Θεσσαλίας), επειδή υπεγράφη η σύμβαση μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στο ύψος των ,46. 7) Τη διαγραφή πίστωσης ,99 (από τη συνολική πίστωση ,00 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο ( Διαμόρφωση θέσεων θέας περιοχής Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων - (ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης), από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα και ισόποση διαγραφή πίστωσης από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Διαμόρφωση θέσεων θέας περιοχής Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων - ΑΞΟΝΑΣ 4 προγρ. Αγροτικής Ανάπτυξης), επειδή έγινε επικαιροποίηση της μελέτης με συνολικό ποσό ,01 μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. 8) Τη διαγραφή πίστωσης ,03 (από τη συνολική πίστωση ,00 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)), από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα και ισόποση διαγραφή πίστωσης από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)) - Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στο ύψος των ,97. 9) Τη διαγραφή πίστωσης ,43 (από τη συνολική πίστωση ,00 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για το έργο ''Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. οικισμών λίμνης Ν. Πλαστήρα'' (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)), από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα και ισόποση διαγραφή πίστωσης από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για το έργο ''Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. οικισμών λίμνης Ν. Πλαστήρα'' (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)) - Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στο ύψος των ,57. 10) Τη διαγραφή πίστωσης ,10 (από τη συνολική πίστωση ,00 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οικιστικών

4 κέντρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (ΕΣΠΑ)), από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα και ισόποση διαγραφή πίστωσης από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οικιστικών κέντρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (ΕΣΠΑ)) - επειδή εξοφλήθηκαν τα αριθ. Β 61/2013 & Α 397, 536, 591, 638/2013 Χ.Ε.Π. μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, υπόλοιπο πίστωσης ,90. 11) Τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Έσοδα από ΟΕΑΔ ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για εποχικό προσωπικό Πεντάμηνης απασχόλησης), με ποσό ,00 και μεταφορά ισόποσης πίστωσης για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Απόδοση εισφορών ΙΚΑ για εποχικό προσωπικό Πεντάμηνης απασχόλησης), το οποίο δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού, επειδή έγινε μεταγενέστερα η πρόσληψή τους (αφορά μόνο εισφορές και όχι μισθοδοσία η οποία βαρύνει τον ΟΑΕΔ). 12) Τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Έσοδα για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΟ.Π.Ε.Κ.Ο. - (ΕΣΠΑ)), με ποσό 870,37 και μεταφορά ισόποσης πίστωσης για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Εκδήλωση για ''πράξη ευκαιρίας απασχόλησης'' στα πλαίσια του προγράμματος ΤΟ.Π.Ε.Κ.Ο.), το οποίο δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού γιατί θεωρήθηκε ότι θα εξοφληθεί στη χρήση του ) Την κατάργηση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Εσωτερική οδοποιία Μεσενικόλα) με ποσό ,00 από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ 2014, γιατί δεν πρόκειται να εκτελεστεί το έργο μέσα στο 2014 και μεταφορά της πίστωσης για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων (Κατασκευή αναψυκτηρίου πλατείας Μεσενικόλα). 14) Τη διαγραφή πίστωσης 3.000,00 (από τη συνολική πίστωση των ,00 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Εσωτερική οδοποιία Κερασιάς) από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ 2014, γιατί ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη συνταχθείσα προμελέτη είναι 8.500,00 και μεταφορά της πίστωσης για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Αποπεράτωση γηπέδου Μπάσκετ Κερασιάς), η εναπομείνασα πίστωση του Κ.Α είναι 8.500,00. 15) Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Έκτακτα έσοδα από χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες) με ποσό ,99, με βάση το με αριθ. πρωτ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., επειδή δεν ενταλματοποιήθηκαν οι δαπάνες στο παραπάνω ποσό στη χρήση του 2013 ώστε να σταλούν στο ΥΠ.ΕΣ. για να γίνει εκταμίευσή των και να περάσουν στη διαχείριση του Δήμου και μεταφορά της πίστωσης στο σκέλος των εξόδων για τη δημιουργία των Κ.Α: α) με τίτλο (Έκτακτη αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση Αυγεραίικα Φυλακτής από θεομηνία - σε εξέλιξη) με ποσό 7.000,00 - Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, β) με τίτλο (Έκτακτες εργασίες επιβράχωσης κοίτης παραλίμνιας περιοχής από θεομηνία - σε εξέλιξη) με ποσό 2.749,99 - Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, γ) με τίτλο Περιβαλλοντική μελέτη για διάνοιξη δρόμου "Κέδρος" Μπελοκομίτη - σε εξέλιξη) με ποσό 5.400,00 - Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, δ) με τίτλο (Δασική μελέτη οδοποιίας "Κέδρος'' Μπελοκομίτη - σε εξέλιξη) με ποσό 5.200,00 - Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. 16) Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα) με ποσό ,88 από μεταφορά Χρηματικού Υπολοίπου 2013 (έκτακτα ειδικευμένα - ΣΑΤΑ ΠΟΕ), επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρώντας ότι θα εξοφληθούν μέχρι τη λήξη του 2013 και μεταφορά της πίστωσης στο σκέλος των εξόδων για τη δημιουργία των παρακάτω Κ.Α επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθούν στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκαν:

5 α) με τίτλο (Οδοποιία Λαμπερού - σε εξέλιξη) με ποσό 2.800,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, β) με τίτλο ( Αντιπλημμυρική θωράκιση δρόμων Μορφοβουνίου - σε εξέλιξη) με ποσό 3.662,69 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, γ) με τίτλο (Οδοποιία Μεσενικόλα - σε εξέλιξη) με ποσό 5.450,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, δ) με τίτλο (Οδοποιία Κρυονερίου - σε εξέλιξη) με ποσό 4.100,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ε) με τίτλο (Οδοποιία Πεζούλας - σε εξέλιξη) με ποσό 5.500,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, στ) με τίτλο (Οδοποιία Νεοχωρίου - σε εξέλιξη) με ποσό ,72 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ζ) με τίτλο (Οδοποιία Καρβασαρά - σε εξέλιξη) με ποσό 1.800,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, η) με τίτλο (Οδοποιία Καρίτσας - σε εξέλιξη) με ποσό 3.454,06 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θ) με τίτλο (Αντιπλημμυρικό έργο Κρυονερίου - σε εξέλιξη) με ποσό 7.000,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ι) με τίτλο (Αισθητική βελτίωση χώρων Μπελοκομίτη - σε εξέλιξη) με ποσό 1.739,14 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ια) με τίτλο (Ανακατασκευή γηπέδου Κρυονερίου - σε εξέλιξη) με ποσό 2.700,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιβ) με τίτλο (Αποκατάσταση στέγης και χώρων Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου - σε εξέλιξη) με ποσό 2.807,41 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιγ) με τίτλο (Αντικατολισθητική προστασία Φυλακτής - σε εξέλιξη) με ποσό 2.400,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιδ) με τίτλο (Αντικατολισθητική προστασία Νεοχωρίου - σε εξέλιξη) με ποσό 2.900,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιε) με τίτλο (Κατασκευή σκαλών στη δεξαμενή Μοσχάτου - σε εξέλιξη) με ποσό 1.500,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιστ) με τίτλο (ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΠΕΡΟΥ) με ποσό 2.684,86 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιζ) με τίτλο (ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ)) με ποσό 8.400,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιη) με τίτλο (ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ (1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ)) με ποσό 7.000,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιθ) με τίτλο (ΑΝΤΙΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΛΑΚΤΗΣ (1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ)) με ποσό 9.100,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, κ) με τίτλο (Μελέτη τοπογραφικών αποτυπώσεων αρδευτικών δικτύων του Δήμου - σε εξέλιξη) με ποσό ,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, κα) με τίτλο (Τοπογραφικές αποτυπώσεις οδών του οδικού δικτύου του Δήμου - σε εξέλιξη) με ποσό ,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 17) Τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα - ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ) με ποσό ,96, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και μεταφορά της πίστωσης στο σκέλος των εξόδων για τη δημιουργία των παρακάτω Κ.Α, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθούν στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκαν : α) με τίτλο (ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ 2008) με ποσό 2.106,11 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. 131/ ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ''ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ΡΟΥΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.'', β) με τίτλο (Τηλεφωνικά τέλη Π.Ο.Ε.) με ποσό , γ) με τίτλο (Δημοσιεύσεις παρελθόντων ετών (Ν. 4093/2012)) με ποσό 5.057,77 - Σύμφωνα με την αριθμ. 9/2013 ΑΠ.ΟΙΚ.ΕΠ.,

6 δ) με τίτλο (Μεταφορά μαθητών - υπόλοιπα 2013) με ποσό 3.407,78 - Σύμφωνα με την αριθμ /13 Χρηματική Εντολή του ΥΠ.ΕΣ., ε) με τίτλο (Κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων) με ποσό 432,78 - Σύμφωνα με την αριθμ /13 Χρηματική Εντολή του ΥΠ.ΕΣ., στ) με τίτλο (Απόδοση ΚΑΠ σε σχολική επιτροπή ) με ποσό 5.143,48 - Σύμφωνα με την αριθμ /13 Χρηματική Εντολή του ΥΠ.ΕΣ., ζ) με τίτλο (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΠ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ'' ΚΕΡΑΣΙΑΣ) με ποσό 3.300,34 - Σύμφωνα με το αριθμ / έγγραφο της "ΔΕΔΔΗΕ [ΔΕΗ] - ΔΠΚΕ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ", η) με τίτλο (Εκτέλεση της 153/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ. Καρδίτσας (Αμοιβή Δικηγόρου Δήμου Χρήστου)) με ποσό 4.866,48 - Σύμφωνα με την αριθμ. 153/2013 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, θ) με τίτλο (Οφειλή στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για δημοσιεύσεις) με ποσό 173,43 - Σύμφωνα με το αριθμ / ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ "ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.", ι) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ) με ποσό 1.494,45 - Σύμφωνα με το αριθμ. 4266/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΔΗΜΑΚΗΣ", ια) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ) με ποσό 549,81 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. - Σύμφωνα με το αριθμ. 4267/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΔΗΜΑΚΗΣ", ιβ) με τίτλο (ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ) με ποσό 323,80 - Σύμφωνα με το αριθμ. 1938/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΔΗΜΑΚΗΣ", ιγ) με τίτλο (Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα ''Η ΑΛΗΘΕΙΑ'') με ποσό 802,20 - Σύμφωνα με τα αριθμ. 4027, 4011, 2538, 3960, 5587, 4750 ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 164, 360, 361, 362, 385, 386 ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "Η ΑΛΗΘΕΙΑ", ιδ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΙΟΝΙΩΝ) με ποσό 2.491,03 - Σύμφωνα με το αριθμ. 28/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "Ι.ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ - Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ο.Ε.", ιε) με τίτλο (ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - Κατοίκου Μαρία) με ποσό 1.164,24 - Σύμφωνα με το αριθμ. 3208/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ", ιστ) με τίτλο (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΚΛΟΓΙΚΑ - ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ)) με ποσό 922,50 - Σύμφωνα με το αριθμ. 3/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Χ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ", ιζ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) με ποσό 1.630,98 - Σύμφωνα με τα αριθμ. 40, 41, 42, 43, 314, 315, 316, 6810 ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ", ιη) με τίτλο (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (3ος Λογ.)) με ποσό 1.000,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 108/ ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΕΝΤΑΛ Α.Ε.", ιθ) με τίτλο (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013) με ποσό 1.000,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 107/ ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΕΝΤΑΛ Α.Ε.", κ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) 2.500,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 16/ ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΕΝΤΑΛ Α.Ε.", κα) με τίτλο (ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ [ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ]) με ποσό 1.499,37 - Σύμφωνα με το αριθμ. 74/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑ ΟΛΓΑ", κβ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΕΛΩΝ. ΡΟΛΛΩΝ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ Κ.Λ.Π.) με ποσό 160,00 - Σύμφωνα με το αριθμ / ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΣΟΥΦΛΑΚΟΣ ", κγ) με τίτλο (ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ''Η ΓΝΩΜΗ'' ΕΤΟΥΣ 2013) με ποσό 500,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 561/ ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΓΝΩΜΗ",

7 κδ) με τίτλο (ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2013) με ποσό 5.998,71 - Σύμφωνα με το αριθμ. 6/ & 8/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ", κε) με τίτλο (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΩ ΤΟΥ Α3) με ποσό 369,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 378/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΖΑΧΟΣ", κστ) με τίτλο (Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα "ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ") με ποσό 777,74 - Σύμφωνα με το αριθμ. 387, 358, 285, 700, 345 ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 7, 34, 35, 36 ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ''ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ'', κζ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 2013) με ποσό 596,06 - Σύμφωνα με το αριθμ. 173/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ", κη) με τίτλο (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ) με ποσό 1.675,57 - Σύμφωνα με το αριθμ. 13/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Ν. ΦΙΛΙΠΠΟΣ", κθ) με τίτλο (Αμοιβή δικηγόρου Χριστίνας Κωστή) με ποσό 488,32 - Σύμφωνα με τα αριθμ. 132/ & 142/ ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ "ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ. ΚΩΣΤΗ". 18) Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα), με ποσό 7.906,34 από μεταφορά χρηματικού υπολοίπου 2013 (έκτακτα ειδικευμένα για Εργασίες συντήρησης και επισκευής των κατασκηνώσεων Νεράιδας Καρδίτσας) και μεταφορά της πίστωσης στο σκέλος των εξόδων για τη δημιουργία του Κ.Α με τίτλο (Εργασίες συντήρησης και επισκευής των κατασκηνώσεων Νεράιδας Καρδίτσας - σε εξέλιξη) - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθούν στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκαν. 19) Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα) με ποσό ,02 από μεταφορά χρηματικού υπολοίπου 2013 (Έκτακτα έσοδα από χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες) και μεταφορά της πίστωσης στο σκέλος των εξόδων για τη δημιουργία των παρακάτω Κ.Α, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθούν στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκαν: α) με τίτλο (ΕΠΙΒΡΑΧΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ)) με ποσό 9.250,02 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. 194/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ", β) με τίτλο (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΔΡΟΣ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ) ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ, με ποσό ,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. 1/ ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε." 20) Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα) ΕΣΠΑ ΜΟΔ Α.Ε. από μεταφορά χρηματικού υπολοίπου 2013 (έκτακτα ειδικευμένα) με ποσό 5.500,00 και μεταφορά της πίστωσης για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Περιβαλλοντική μελέτη (συμπεριλ. όλων των απαραιτ. αδειοδοτήσεων) για το χιονοδρομικό κέντρο Πεζούλας ΕΣΠΑ - (ΜΟΔ ΑΕ), επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 αλλά δεν έγινε η παραλαβή της μελέτης για να πληρωθεί, - Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Περιβαλλοντική μελέτη (συμπεριλ. όλων των απαραιτ. αδειοδοτήσεων) με μεταφορά ποσού 500,00 από το αποθεματικό (συνολική πίστωση Κ.Α ,00 ) 21 α) Τη διαγραφή πίστωσης 3.225,00 (από τη συνολική ,20 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Έντυπη και ηλεκτρονική προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου στις νέες συνθήκες) - (ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα και ισόποση διαγραφή πίστωσης από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Έντυπη και ηλεκτρονική προβολή του τουριστικού

8 προϊόντος του Δήμου στις νέες συνθήκες - ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) σύμφωνα με τη σύμβαση συνολικού ποσού ,72 η οποία έγινε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, επίσης διαγραφή ποσού 1.382,13 από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων (που αφορά ίδια συμμετοχή - από τακτικά έσοδα για τον ίδιο λόγο) το οποίο θα μεταφερθεί στο αποθεματικό για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων. Συνολική πίστωση του Κ.Α είναι ,72 ήτοι: ,20 έκτακτα και 5.514,52 από τακτικά. β) Τη διαγραφή πίστωσης ,94 (από τη συνολική ,00 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία ) και τη διαγραφή πίστωσης ,46 (από τη συνολική ,07 ) από έκτακτα έσοδα του ΕΣΠΑ από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία) - σύμφωνα με τη σύμβαση συνολικού ποσού ,06 η οποία έγινε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και μεταφορά της υπόλοιπης πίστωσης (που αφορά ίδια συμμετοχή - από τακτικά έσοδα) ποσού ,48 στο αποθεματικό για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων. Συνολική πίστωση του Κ.Α είναι ,06, ήτοι ,61 από έκτακτα έσοδα και ,45 από τακτικά. γ) Τη διαγραφή πίστωσης 9.005,92 από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Απόδοση κρατήσεων Π.Ο.Ε.), επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού προβλέφθηκε μεγαλύτερη πίστωση και μεταφορά του ποσού στο αποθεματικό για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων. δ) Τη διαγραφή του Κ.Α με τίτλο (Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.) ποσού ,00, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού προβλέφθηκε για διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. χωρίς να γίνει ανάλυση (η οποία θα γίνει με την παρούσα απόφαση) και μεταφορά του ποσού στο αποθεματικό για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων. ε) Τη μεταφορά συνολικής πίστωσης ,53 το αποθεματικό που ενισχύθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 21 α, β, γ, δ για τη δημιουργία στο σκέλος των εξόδων των παρακάτω Κ.Α.: Α) με τίτλο (Κινητή τηλεφωνία αιρετών Π.Ο.Ε.) με ποσό 380,00, σύμφωνα με τις 14 & 31/2011 Α.Δ.Σ., επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού Β) με τίτλο (Αμοιβή υλοποίησης προγράμματος λειτουργίας του ΟΣΔΑ Δυτικής Θεσσαλίας Π.Ο.Ε.) μηνός Δεκεμβρίου 2013 με ποσό 2.953,93 - Σύμφωνα με το αριθμ. 1706/ τιμολ. της "ΠΑΔΥΘ Α.Ε.", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Γ) με τίτλο (ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ) με ποσό 900,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 20/ τιμολ. Του ξενοδοχείου "ΠΑΝΔΙΩΝ", επειδή έγινε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού Δ) με τίτλο (ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΕΓΑ) με ποσό 1.012,18 - Σύμφωνα με τα αριθμ. 5, 11 και το πιστωτικό αριθμ.. 1 τιμολ. Του δικηγόρου "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ. ΤΕΓΑΣ", που δημιουργήθηκε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού Ε) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ΔΙΑΠΛΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ) με ποσό 206,64 - Σύμφωνα με το αριθμ. 2898/ τιμολ. του προμηθευτή "ΒΑΓΕΝΑΣ Π. ΘΩΜΑΣ", επειδή θεωρήθηκε πως θα εξοφληθεί μέχρι το τέλος του 2013 αλλά δεν εξοφλήθηκε. ΣΤ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) με ποσό 4.115,03 - Σύμφωνα με το αριθμ. 286/ τιμολ. του προμηθευτή "ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ (ΑΕΡΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ)", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Ζ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 11ου & 12ου 2013) με ποσό 8.189,20 - Σύμφωνα με τα αριθμ. 182, 183, τιμολ. του προμηθευτή "ΓΙΑΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Η) με τίτλο (ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) με ποσό ,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 249/ έγγραφο του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

9 Θ) με τίτλο (Προμήθεια επίπλων και σκευών) με ποσό 691,86 επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Ι) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ) με ποσό 2.802,39 - Σύμφωνα με τα αριθμ. 142 & 143/ τιμολ. του προμηθευτή "ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Γ. ΤΣΙΤΡΑΣ - Δ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ Ο.Ε.", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. ΙΑ) με τίτλο (Δημοσίευση στην εφημερίδα Πατρίδα) με ποσό 34,44 - Σύμφωνα με το αριθμ. 855/ ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΠΑΤΡΙΔΑ", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού ΙΒ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ) με ποσό 162,36 - Σύμφωνα με το αριθμ. 45/ τιμολ. του προμηθευτή "ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑΣ Γ. ΒΑΣΙΛΗΣ", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. ΙΓ) με τίτλο (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΑΜΠΕΡΟΥ) με ποσό 1.500,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 195/ τιμολ. του εργολάβου "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. ΙΔ) με τίτλο (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ) με ποσό ,23 - Σύμφωνα με τα αριθμ. 24, 25, 26, 27/ τιμολ. του εργολάβου "ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. ΙΕ) με τίτλο (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ) με ποσό 1.200,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 200/ τιμολ. του "ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. ΙΣΤ) με τίτλο (ΑΜΟΙΒΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012) με ποσό 8.009,76 - Σύμφωνα με το αριθμ / τιμολ. της "Σ.Ο.Λ. Α.Ε.", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. ΙΖ) με τίτλο (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ & ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) με ποσό 2.344,38 - Σύμφωνα με τα αριθμ. 28/ & 43/ τιμολ. του προμηθευτή "ΣΒΕΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. ΙΗ) με τίτλο (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ - ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) με ποσό 827,83 - Σύμφωνα με τα αριθμ. 6810, 6823, 6832, 6835, 6992 τιμολ. της επιχ/σης "ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. ΙΘ) με τίτλο (ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚ. ΣΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤ. & ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ) με ποσό 600,07 - Σύμφωνα με το αριθμ τιμολ. του προμηθευτή "ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Κ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΜΗΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗΣ) με ποσό ,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 3816/ , 3741/ & 1/ τιμολ. του προμηθευτή "ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΜΗΤΣΙΟΓΙΑΝΝΗΣ", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. ΚΑ) με τίτλο (Εργασίες ηλεκτροδότησης πλατειών, πάρκων και οδών - σε εξέλιξη) με ποσό 290,71, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. ΚΒ) ενίσχυση του Κ.Α με τίτλο (ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 11ου & 12ου 2012) με ποσό 159,06, Σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. ΚΓ) με τίτλο (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11-15/11/2013) με ποσό 112,90, Σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. ΚΔ) με τίτλο (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 5 ΗΜΕΡΟΜΗΣΘΙΑ 11ου & 12ου 2013) με ποσό 2.520,98, Σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

10 ΚΕ) με τίτλο (ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΝΤΙΚΑ ΑΓΛΑΪΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ) με ποσό 65,73, Σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. ΚΣΤ) με τίτλο (ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1ος - 12ος 2013) με ποσό 1.500,00, Σύμφωνα με τις μισθοδοτικές καταστάσεις. επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. 22) Τη διαγραφή πίστωσης ,61 από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα) σύμφωνα με το χρηματικό υπόλοιπο 2013, επειδή το ποσό που είχε προβλεφθεί κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού ήταν μεγαλύτερο κατά το ανωτέρω ποσό και μεταφορά του ποσού για την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)) σύμφωνα με την 648/13 χρηματική εντολή του ΥΠ.ΕΣ. και της παρ. Α1 Άρθρο 3 ΦΕΚ 1896 / , με την ανωτέρω ισόποση διαγραφή και εγγραφή των τακτικών εσόδων ο προϋπολογισμός παραμένει ισοσκελισμένος και ως προς τα έξοδα επειδή ήδη έχει κατανεμηθεί η πίστωση με τη σύνταξη του προϋπολογισμού. 23)Την κατάργηση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (εκτέλεση της 890/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ. Καρδίτσας (Αμοιβή δικηγόρου Κων/νου Θεογιάννη από υποθ. Χρήστου Όλγας του Βασιλείου)) με ποσό 2.054,07, από τακτικά έσοδα, επειδή πληρώθηκε με το αριθμ. Α 595/2013 ΧΕΠ μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και μεταφορά του ποσού μέσω αποθεματικού για την ενίσχυση και δημιουργία στο σκέλος των εξόδων των Κ.Α., ήτοι: Α) Την ενίσχυση του Κ.Α με τίτλο (Προμήθεια επίπλων και σκευών) με ποσό 1.000,00, επειδή δεν επαρκεί η πίστωση (Σύνολο πίστωσης Κ.Α με την παρούσα αναμόρφωση 1.691,86, από τακτικά έσοδα). Β)Τη δημιουργία του Κ.Α με τίτλο (Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για κτίρια - σε εξέλιξη) με ποσό 554,07. Τη μεταφορά πίστωσης 24,03 από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ίδιου Κ.Α. (συνολική πίστωση του Κ.Α ,10 ), επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Γ) Τη δημιουργία του Κ.Α με τίτλο (Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης περιοχής στη θέση Νικολέϊκα Τ.Κ. Φυλακτής - σε εξέλιξη) με ποσό 500,00 - σύμφωνα με την 426/2013 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. 24) Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)) σύμφωνα με την 648/13 χρηματικής εντολής του ΥΠ.ΕΣ. και της παρ. Α1 Άρθρο 3 ΦΕΚ 1896 / με ποσό ,98, από τακτικά έσοδα, επειδή προέκυψε αύξηση των ΚΑΠ και μεταφορά του ποσού μέσω αποθεματικού για τη δημιουργία και την ενίσχυση στο σκέλος των εξόδων των παρακάτω Κ.Α. : Α) με τίτλο (Εκτέλεση της 576/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ. Καρδίτσας (Αμοιβή δικηγόρου Φώτη Σπύρου)) με ποσό 477,56, επειδή προέκυψε η δαπάνη μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Β) με τίτλο (Εκτέλεση της 969/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρινοδ. Καρδίτσας (Αμοιβή Φίλιππου Κωτούλα)) με ποσό 7.632,27, επειδή προέκυψε η δαπάνη μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Γ) με τίτλο (Εκτέλεση της 970/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρινοδ. Καρδίτσας (Αμοιβή Ανδρέα Αντωνίου)) με ποσό ,10, επειδή προέκυψε η δαπάνη μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Δ) με τίτλο (Εκτέλεση της 464/2013 απόφασης του Ειρινοδ. Καρδίτσας (Υπόθεση Φώτα Ηλία)) με ποσό ,00, επειδή προέκυψε η δαπάνη μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Ε) με τίτλο (Εκτέλεση της 19/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρινοδ. Καρδίτσας (Υπόθεση Λάμπρου Χαλιμούρδα)) με ποσό ,95, επειδή προέκυψε η δαπάνη μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

11 ΣΤ) με τίτλο (Εκτέλεση της 20/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρινοδ. Καρδίτσας (Υπόθεση Γιάννη Ποδηματά)) με ποσό ,37, επειδή προέκυψε η δαπάνη μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Ζ) με τίτλο (Εκτέλεση της 537/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρινοδ. Καρδίτσας (Υπόθεση Κων/νου Ηλ. Πρίτσα)) με ποσό 5.673,79, επειδή προέκυψε η δαπάνη μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Η) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)) με ποσό 1.451,40 - Σύμφωνα με το αριθμ. 5967/ τιμολ. της ''SINGULAR LOGIC'', επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκε. Θ) με τίτλο (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ) με ποσό 3.390,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 96/ τιμολ. του γλύπτη ''ΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΒΛΑΣΣΗΣ'', επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκε. Ι) με τίτλο (ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛ: ΚΗΙ2261 ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΕΩΣ ) με ποσό 289,92 - Σύμφωνα με το αριθμ / τιμολ. της "ΑΤΕ Ασφαλιστική", επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκε. ΙΑ) με τίτλο (Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα ''ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ'') με ποσό 469,44 - Σύμφωνα με τα αριθμ , 21512, 21649, 21706, 22696, και τα πιστωτικά 90, 91, 92, 93, 94 τιμολ. της εφημερίδας "ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ", επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκε. ΙΒ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΟΥ) με ποσό 369,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 1327/ τιμολ. του προμηθευτή "Γ.ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.", επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκε. ΙΓ) με τίτλο (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) με ποσό 1.500,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 14/ τιμολ. του προμηθευτή "Γ.ΧΑΡΙΣΗΣ-Α.ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ-Κ.ΠΑΠΠΑΣ Ο.Ε. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ", επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκε. ΙΔ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ [ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ] ΜΕ ΣΚΟΠΌ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ [ΚΗΙ2279 ΦΟΡΤΗΓΟ] ) με ποσό 1.039,99 - Σύμφωνα με το αριθμ. 513/ τιμολ. του προμηθευτή "ΓΙΑΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ", επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκε. ΙΕ) με τίτλο (ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) με ποσό 246,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 54/ τιμολ. του "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ", επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκε. ΙΣΤ) με τίτλο (ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣ Α.Ε. ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ) με ποσό 41,33 - Σύμφωνα με το αριθμ / τιμολ. της εταιρίας "ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.", επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκε. ΙΖ) με τίτλο (ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ) με ποσό 184,50 - Σύμφωνα με το αριθμ. 250/ τιμολ. του προμηθευτή "ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ", ΙΗ) με τίτλο (Ρευματοδότηση μεταφερόμενου Pillar για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - σε εξέλιξη) με ποσό 1.000,00 - επειδή δεν προβλέφθηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, ΙΘ) με τίτλο (Συντήρηση - τοποθέτηση - εκτοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα - σε εξέλιξη) με ποσό 1.999,24 - Σύμφωνα με την 449/13 ΑΠ.ΟΙΚ.ΕΠ. & την 305/13 Α.Δ., επειδή δεν προβλέφθηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού

12 Κ) με τίτλο (Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - σε εξέλιξη) με ποσό 1.498,38 - Σύμφωνα με την 469/13 ΑΠ.ΟΙΚ.ΕΠ., επειδή δεν προβλέφθηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού ΚΑ) με τίτλο (Έλεγχος εσόδων και εξόδων που αφορούν στις χρήσεις 2009 εως και Ιούνιου 2011 των ΔΗΚΕΝΑ και ΔΗΚΕΠΛΑΣ απο Ορκωτούς Ελεγκτές) με ποσό 3.690,00 - Σύμφωνα με την 271/2011 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠ., επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκε. ΚΒ) με τίτλο (Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων) με ποσό ,39 - Σύμφωνα με τις αποδείξεις δαπάνης, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκε. ΚΓ) με τίτλο (Περιβαλλοντική μελέτη για την επικαιροποίηση του ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή της ''HABITAT AGENDA'' - σε εξέλιξη) με ποσό 8.000,00 - Σύμφωνα με την 71/2013 ΑΠ.ΟΙΚ.ΕΠ., επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκε. ΚΔ) με τίτλο (Χωροταξική μελέτη για την επικαιροποίηση του ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή της ''HABITAT AGENDA'' - σε εξέλιξη) με ποσό 7.000,00 - Σύμφωνα με την 72/2013 ΑΠ.ΟΙΚ.ΕΠ., επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκε. ΚΕ) με τίτλο (Περιβαλλοντική μελέτη δημιουργίας υδατοδρομίου Λίμνης Πλαστήρα - σε εξέλιξη) με ποσό ,00 - Σύμφωνα με την 214/2013 ΑΠ.ΟΙΚ.ΕΠ., επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκε. ΚΣΤ) με τίτλο (Περιβαλλοντική μελέτη για διάνοιξη δασικής οδού Άγιος Παντελεήμονας μέχρι δεξαμενή Καρυδούλες στην Τ.Κ. Πεζούλας - σε εξέλιξη) με ποσό ,00 - Σύμφωνα με την 215/2013 ΑΠ.ΟΙΚ.ΕΠ., επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκε. ΚΖ) Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Λογιστική υποστήριξη και κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων) με ποσό 1.000,00, επειδή κρίνεται ανεπαρκής η αρχική εγγραφείσα πίστωση. ΚΗ) με τίτλο (Αποφράξεις αποχετεύσεων κτιρίων) με ποσό 500,00, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, ΚΘ) με τίτλο (Εκκενώσεις βόθρων κτιρίων) με ποσό 500,00, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, 25) Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων) με ποσό 8.000,00 και μεταφορά του ποσού από το αποθεματικό, επειδή κρίνεται ανεπαρκείς η αρχική πίστωση. 26) Τη διαγραφή πίστωσης 6.312,58 από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων, δημοτικών κτηρίων και επαρχιακών οδών) από ανταποδοτικά έσοδα, λόγω πλεονάσματος, επειδή έγινε η από νέα μελέτη για τις Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων, δημοτικών κτηρίων και επαρχιακών οδών συνολικού προϋπολογισμού ,00 για τα έτη 2014, 2015, 2016 και δαπάνης για το 2014, ,00 και μεταφορά μέσω αποθεματικού για : Α) Τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Δαπάνες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων) με ποσό 6.000,00 από ανταποδοτικά, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού και Β) Τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Περισυλλογή απορριμμάτων επαρχιακού δικτύου Δήμου) με ποσό 312,58. Την ενίσχυση του ανωτέρω Κ.Α. με πίστωση 3.187,42 από τακτικά έσοδα την οποία μεταφέρει από το αποθεματικό για τον ίδιο σκοπό (συνολική πίστωση του Κ.Α είναι 3.500,00 ), επειδή δεν προβλέφθηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού. 27)Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα) ΑΠΌ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2013 με

13 ποσό ,34, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού προβλέφθηκε μικρότερη πίστωση και μεταφορά του ποσού για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Λοιπές επιστροφές Χρηματικών υπολοίπων σε ΝΠΔΔ του Δήμου), επειδή δεν προβλέφθηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, θεωρώντας πως θα αποδοθούν μέχρι το τέλος του )Τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Κεφάλαιο σύστασης για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση "επινοηση" του δήμου Λίμνης Πλαστήρα.) με ποσό 5.000,00, μεταφορά του ποσού από το αποθεματικό, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού. 29)Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Αποχιονισμός οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πλαστήρα) με ποσό 5.000,00, μεταφορά του ποσού από το αποθεματικό, επειδή κρίνεται ανεπαρκείς η αρχική πίστωση. 30)Τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Τοπογραφική μελέτη ορθής εφαρμογής - επικαιροποίησης ορίου οικισμού Καλυβιών Πεζούλας) με ποσό 4.000,00, μεταφορά του ποσού από το αποθεματικό, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού. 31)Τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Διευθέτηση οχετού στη θέση "Μυλωνά" Πλακωτού Καρίτσας) με ποσό 3.000,00, μεταφορά του ποσού από το αποθεματικό, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού. 32α)Τη διαγραφή μείωση από τον Κ.Α του σκέλους των εσόδων με τίτλο, Υλοποίηση προγράμματος ΤΟΠΣΑ της ΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗ) πίστωσης 108,14, από το σύνολο των 800,00 που αρχικά γράφηκαν, από έκτακτα έσοδα του ΕΣΠΑ Άξονας 3 επιχειρησιακού προγράμματος, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, επειδή σύμφωνα με τις συμβάσεις το ποσό ανέρχεται σε 691,86. β) Τη διαγραφή από τον Κ.Α του σκέλους των εξόδων πίστωσης 108,14 από έκτακτα έσοδα του ΕΣΠΑ Άξονας 3 επιχειρησιακού προγράμματος, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, λόγω πλεονάσματος, επειδή σύμφωνα με τις συμβάσεις και τα αριθμ. 12/ τιμολ. του προμηθευτή "ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ" 434,78 & το αριθμ. 1/ τιμολ. του προμηθευτή "ΖΑΡΚΑΔΑ ΕΥΑΓΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ" 257,08. γ)την κατάργηση του Κ.Α του σκέλους των εξόδων με τίτλο Υλοποίηση προγράμματος ΤΟΠΣΑ της ΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗ) και πίστωση 691,86 από έκτακτα έσοδα του ΕΣΠΑ Άξονας 3 επιχειρησιακού προγράμματος, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, επειδή οι δαπάνες έγιναν και τιμολογήθηκαν μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού και θα πρέπει μέσω αποθεματικού να μεταφερθεί ισόποση πίστωση για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο, Υλοποίηση του προγράμματος ΤΟΠΣΑ της ΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗ - μπουφές για την ημερίδα στο πλαίσιο του προγράμματος σύμφωνα με τα αριθμ. 12/ τιμολ. του προμηθευτή "ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ" 434,78 & το αριθμ. 1/ τιμολ. του προμηθευτή "ΖΑΡΚΑΔΑ ΕΥΑΓΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ" 257,08. Ακολούθως κάλεσε την Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από διαλογική συζήτηση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και του με αριθμό 28378/ εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι, ομόφωνα Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο να κάμει την παρακάτω αναμόρφωση του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 με σκοπό την κατάργηση γραμμένων πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων, τη διαγραφή γραμμένων πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των εξόδων, την εγγραφή νέων πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων, την ενίσχυση γραμμένων πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων και την δημιουργία νέων πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων, ως εξής: 1) Την κατάργηση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Έργο ύδρευσης Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων από τη λίμνη ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ) με συνολικό ποσό ,91 και κατάργηση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Έργο ύδρευσης Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων από τη λίμνη ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ.) από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα ΘΗΣΕΑΣ, επειδή εξοφλήθηκαν τα αριθ. 469 & 470/2013 Χ.Ε.Π. μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

14 2) Τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Κάλυψη δαπάνης υλοποίησης προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) με ποσό ,08 από έκτακτα έσοδα του ΥΠ.ΕΣ. σύμφωνα με την αρίθμ /13 χρηματική εντολή και μεταφορά της πίστωσης μέσω αποθεματικού για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Απόδοση χρηματοδότησης στην επινοηση για Κάλυψη δαπάνης υλοποίησης προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) και επειδή η χρηματοδότηση ήρθε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. 3) α. Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) με ποσό ,00, από ανταποδοτικά έσοδα, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2014 και μεταφορά του ποσού μέσω αποθεματικού για την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων), σύμφωνα με την παρ. Β2 άρθ. 3 ΦΕΚ 1896/ β. Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης) με ποσό ,57, από ανταποδοτικά έσοδα, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2014 και μεταφορά του ποσού μέσω αποθεματικού για την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων), σύμφωνα με την παρ. Β2 άρθ. 3 ΦΕΚ 1896/ γ. Τη διαγραφή πίστωσης 284,01 από τον Κ.Α με τίτλο (Τέλη και δικαιώματα άρδευσης), από ανταποδοτικά έσοδα, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2014 και ισόποση διαγραφή από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων), σύμφωνα με την παρ. Β2 άρθ. 3 ΦΕΚ 1896/ δ. Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών) με ποσό ,52, από τακτικά έσοδα, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2014 και μεταφορά του ποσού μέσω αποθεματικού για την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων), σύμφωνα με την παρ. Β2 άρθ. 3 ΦΕΚ 1896/ ε. Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Λοιπά έσοδα) με ποσό ,55, από τακτικά έσοδα, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2014 και μεταφορά του ποσού μέσω αποθεματικού για την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων), σύμφωνα με την παρ. Β2 άρθ. 3 ΦΕΚ 1896/ στ. Την ενίσχυση του Κ.Α 3221 στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Έκτακτα γενικά έσοδα) με ποσό 7.035,01, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2014 και μεταφορά του ποσού μέσω αποθεματικού για την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων), σύμφωνα με την παρ. Β2 άρθ. 3 ΦΕΚ 1896/ Η συνολική πίστωση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων) μετά την ανωτέρω τροποποίηση με την οποία γράφετε ποσό ,64 και την αρχικά εγγραφείσα πίστωση των ,31 ανέρχεται στο ποσό των ,95. 4) Την κατάργηση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προμήθεια εξοπλισμού χώρου έκθεσης Λαογραφικού υλικού Φυλακτής) με ποσό ,00 έκτακτα έσοδα (ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) και διαγραφή πίστωσης ,10 από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Προμήθεια εξοπλισμού χώρου έκθεσης λαογραφικού υλικού Φυλακτής) από έκτακτα έσοδα (ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης)), επειδή εξοφλήθηκε το αριθ. Β 81/2013 Χ.Ε.Π. μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και μεταφορά του υπολοίπου ποσού ,90 για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προμήθεια εξοπλισμού χώρου έκθεσης λαογραφικού υλικού Φυλακτής), σύμφωνα με το (αρ. 1 / τιμ. του προμηθευτή ''Κωνσταντίνος Θρ. Ρόπης'').

15 5) Τη διαγραφή πίστωσης ποσού ,45 (από την συνολική πίστωση των ,60 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων, με τίτλο (Αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Κερασιάς, από έκτακτα έσοδα (ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) και διαγραφή ισόποσης πίστωσης από το σκέλος των εξόδων, ήτοι: α)από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου Κερασιάς ποσού ,06 επειδή εξοφλήθηκε το αριθ. Β 80/2013 Χ.Ε.Π. μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, β)από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Αναβάθμιση λειτουργικότητας Περιβάλλοντος χώρου Πολιτιστικού Κέντρου Κερασιάς, (υποέργο 1, ΑΞΟΝΑΣ 4, Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) ποσού ,54 επειδή εξοφλήθηκε το αριθ. Β 79/2013 Χ.Ε.Π. μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και μεταφορά της υπόλοιπης πίστωσης των ,15 για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ (2ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ), (αρίθμ. 15/ τιμολόγιο της επιχ/σης ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΘΕΜ. ΤΣΙΓΑΡΔΑ). 6) Τη διαγραφή πίστωσης ,53 (από τη συνολική πίστωση ,99 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων, με τίτλο (Βελτίωση - εκσυγχρονισμός επαρχιακών - δημοτικών οδών μεταξύ των Τ.Κ. του Δήμου) από έκτακτα έσοδα - Άξονας 01 Υποδομές & υπηρ. προσπελασιμότητας Θεσσαλίας και ισόποση διαγραφή πίστωσης από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Βελτίωση - εκσυγχρονισμός επαρχιακών - δημοτικών οδών μεταξύ των Τ.Κ. του Δήμου - (Άξονας 01 Υποδομές & υπηρ. προσπελασιμότητας Θεσσαλίας), επειδή υπεγράφη η σύμβαση μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στο ύψος των ,46. 7) Τη διαγραφή πίστωσης ,99 (από τη συνολική πίστωση ,00 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο ( Διαμόρφωση θέσεων θέας περιοχής Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων - (ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης), από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα και ισόποση διαγραφή πίστωσης από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Διαμόρφωση θέσεων θέας περιοχής Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων - ΑΞΟΝΑΣ 4 προγρ. Αγροτικής Ανάπτυξης), επειδή έγινε επικαιροποίηση της μελέτης με συνολικό ποσό ,01 μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. 8) Τη διαγραφή πίστωσης ,03 (από τη συνολική πίστωση ,00 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)), από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα και ισόποση διαγραφή πίστωσης από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης Ν. Πλαστήρα (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)) - Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στο ύψος των ,97. 9) Τη διαγραφή πίστωσης ,43 (από τη συνολική πίστωση ,00 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για το έργο ''Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. οικισμών λίμνης Ν. Πλαστήρα'' (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)), από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα και ισόποση διαγραφή πίστωσης από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για το έργο ''Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. οικισμών λίμνης Ν. Πλαστήρα'' (ΕΣΠΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ)) - Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού στο ύψος των ,57. 10) Τη διαγραφή πίστωσης ,10 (από τη συνολική πίστωση ,00 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οικιστικών κέντρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (ΕΣΠΑ)), από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα και ισόποση διαγραφή πίστωσης από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οικιστικών κέντρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (ΕΣΠΑ)) - επειδή εξοφλήθηκαν τα αριθ. Β 61/2013 & Α 397, 536, 591, 638/2013 Χ.Ε.Π. μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, υπόλοιπο πίστωσης ,90.

16 11) Τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Έσοδα από ΟΕΑΔ ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ για εποχικό προσωπικό Πεντάμηνης απασχόλησης), με ποσό ,00 και μεταφορά ισόποσης πίστωσης για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Απόδοση εισφορών ΙΚΑ για εποχικό προσωπικό Πεντάμηνης απασχόλησης), το οποίο δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού, επειδή έγινε μεταγενέστερα η πρόσληψή τους (αφορά μόνο εισφορές και όχι μισθοδοσία η οποία βαρύνει τον ΟΑΕΔ). 12) Τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Έσοδα για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΟ.Π.Ε.Κ.Ο. - (ΕΣΠΑ)), με ποσό 870,37 και μεταφορά ισόποσης πίστωσης για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Εκδήλωση για ''πράξη ευκαιρίας απασχόλησης'' στα πλαίσια του προγράμματος ΤΟ.Π.Ε.Κ.Ο.), το οποίο δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού γιατί θεωρήθηκε ότι θα εξοφληθεί στη χρήση του ) Την κατάργηση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Εσωτερική οδοποιία Μεσενικόλα) με ποσό ,00 από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ 2014, γιατί δεν πρόκειται να εκτελεστεί το έργο μέσα στο 2014 και μεταφορά της πίστωσης για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων (Κατασκευή αναψυκτηρίου πλατείας Μεσενικόλα). 14) Τη διαγραφή πίστωσης 3.000,00 (από τη συνολική πίστωση των ,00 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Εσωτερική οδοποιία Κερασιάς) από έκτακτα έσοδα ΣΑΤΑ 2014, γιατί ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τη συνταχθείσα προμελέτη είναι 8.500,00 και μεταφορά της πίστωσης για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Αποπεράτωση γηπέδου Μπάσκετ Κερασιάς), η εναπομείνασα πίστωση του Κ.Α είναι 8.500,00. 15) Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Έκτακτα έσοδα από χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες) με ποσό ,99, με βάση το με αριθ. πρωτ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., επειδή δεν ενταλματοποιήθηκαν οι δαπάνες στο παραπάνω ποσό στη χρήση του 2013 ώστε να σταλούν στο ΥΠ.ΕΣ. για να γίνει εκταμίευσή των και να περάσουν στη διαχείριση του Δήμου και μεταφορά της πίστωσης στο σκέλος των εξόδων για τη δημιουργία των Κ.Α: α) με τίτλο (Έκτακτη αποκατάσταση κατολίσθησης στη θέση Αυγεραίικα Φυλακτής από θεομηνία - σε εξέλιξη) με ποσό 7.000,00 - Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, β) με τίτλο (Έκτακτες εργασίες επιβράχωσης κοίτης παραλίμνιας περιοχής από θεομηνία - σε εξέλιξη) με ποσό 2.749,99 - Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, γ) με τίτλο Περιβαλλοντική μελέτη για διάνοιξη δρόμου "Κέδρος" Μπελοκομίτη - σε εξέλιξη) με ποσό 5.400,00 - Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, δ) με τίτλο (Δασική μελέτη οδοποιίας "Κέδρος'' Μπελοκομίτη - σε εξέλιξη) με ποσό 5.200,00 - Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. 16) Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα) με ποσό ,88 από μεταφορά Χρηματικού Υπολοίπου 2013 (έκτακτα ειδικευμένα - ΣΑΤΑ ΠΟΕ), επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρώντας ότι θα εξοφληθούν μέχρι τη λήξη του 2013 και μεταφορά της πίστωσης στο σκέλος των εξόδων για τη δημιουργία των παρακάτω Κ.Α επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθούν στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκαν: α) με τίτλο (Οδοποιία Λαμπερού - σε εξέλιξη) με ποσό 2.800,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, β) με τίτλο ( Αντιπλημμυρική θωράκιση δρόμων Μορφοβουνίου - σε εξέλιξη) με ποσό 3.662,69 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, γ) με τίτλο (Οδοποιία Μεσενικόλα - σε εξέλιξη) με ποσό 5.450,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,

17 δ) με τίτλο (Οδοποιία Κρυονερίου - σε εξέλιξη) με ποσό 4.100,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ε) με τίτλο (Οδοποιία Πεζούλας - σε εξέλιξη) με ποσό 5.500,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, στ) με τίτλο (Οδοποιία Νεοχωρίου - σε εξέλιξη) με ποσό ,72 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ζ) με τίτλο (Οδοποιία Καρβασαρά - σε εξέλιξη) με ποσό 1.800,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, η) με τίτλο (Οδοποιία Καρίτσας - σε εξέλιξη) με ποσό 3.454,06 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, θ) με τίτλο (Αντιπλημμυρικό έργο Κρυονερίου - σε εξέλιξη) με ποσό 7.000,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ι) με τίτλο (Αισθητική βελτίωση χώρων Μπελοκομίτη - σε εξέλιξη) με ποσό 1.739,14 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ια) με τίτλο (Ανακατασκευή γηπέδου Κρυονερίου - σε εξέλιξη) με ποσό 2.700,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιβ) με τίτλο (Αποκατάσταση στέγης και χώρων Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου - σε εξέλιξη) με ποσό 2.807,41 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιγ) με τίτλο (Αντικατολισθητική προστασία Φυλακτής - σε εξέλιξη) με ποσό 2.400,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιδ) με τίτλο (Αντικατολισθητική προστασία Νεοχωρίου - σε εξέλιξη) με ποσό 2.900,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιε) με τίτλο (Κατασκευή σκαλών στη δεξαμενή Μοσχάτου - σε εξέλιξη) με ποσό 1.500,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιστ) με τίτλο (ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΠΕΡΟΥ) με ποσό 2.684,86 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιζ) με τίτλο (ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ)) με ποσό 8.400,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιη) με τίτλο (ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ (1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ)) με ποσό 7.000,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ιθ) με τίτλο (ΑΝΤΙΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΛΑΚΤΗΣ (1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ)) με ποσό 9.100,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, κ) με τίτλο (Μελέτη τοπογραφικών αποτυπώσεων αρδευτικών δικτύων του Δήμου - σε εξέλιξη) με ποσό ,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, κα) με τίτλο (Τοπογραφικές αποτυπώσεις οδών του οδικού δικτύου του Δήμου - σε εξέλιξη) με ποσό ,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 17) Τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα - ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ) με ποσό ,96, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και μεταφορά της πίστωσης στο σκέλος των εξόδων για τη δημιουργία των παρακάτω Κ.Α, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθούν στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκαν : α) με τίτλο (ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ 2008) με ποσό 2.106,11 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. 131/ ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ ''ΘΩΜΑΣ ΑΘ. ΡΟΥΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.'', β) με τίτλο (Τηλεφωνικά τέλη Π.Ο.Ε.) με ποσό , γ) με τίτλο (Δημοσιεύσεις παρελθόντων ετών (Ν. 4093/2012)) με ποσό 5.057,77 - Σύμφωνα με την αριθμ. 9/2013 ΑΠ.ΟΙΚ.ΕΠ., δ) με τίτλο (Μεταφορά μαθητών - υπόλοιπα 2013) με ποσό 3.407,78 - Σύμφωνα με την αριθμ /13 Χρηματική Εντολή του ΥΠ.ΕΣ., ε) με τίτλο (Κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων) με ποσό 432,78 - Σύμφωνα με την αριθμ /13 Χρηματική Εντολή του ΥΠ.ΕΣ., στ) με τίτλο (Απόδοση ΚΑΠ σε σχολική επιτροπή ) με ποσό 5.143,48 - Σύμφωνα με την αριθμ /13 Χρηματική Εντολή του ΥΠ.ΕΣ.,

18 ζ) με τίτλο (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΠ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ'' ΚΕΡΑΣΙΑΣ) με ποσό 3.300,34 - Σύμφωνα με το αριθμ / έγγραφο της "ΔΕΔΔΗΕ [ΔΕΗ] - ΔΠΚΕ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ", η) με τίτλο (Εκτέλεση της 153/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ. Καρδίτσας (Αμοιβή Δικηγόρου Δήμου Χρήστου)) με ποσό 4.866,48 - Σύμφωνα με την αριθμ. 153/2013 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, θ) με τίτλο (Οφειλή στις ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ για δημοσιεύσεις) με ποσό 173,43 - Σύμφωνα με το αριθμ / ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ "ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.", ι) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ) με ποσό 1.494,45 - Σύμφωνα με το αριθμ. 4266/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΔΗΜΑΚΗΣ", ια) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ) με ποσό 549,81 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. - Σύμφωνα με το αριθμ. 4267/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΔΗΜΑΚΗΣ", ιβ) με τίτλο (ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ) με ποσό 323,80 - Σύμφωνα με το αριθμ. 1938/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β. ΔΗΜΑΚΗΣ", ιγ) με τίτλο (Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα ''Η ΑΛΗΘΕΙΑ'') με ποσό 802,20 - Σύμφωνα με τα αριθμ. 4027, 4011, 2538, 3960, 5587, 4750 ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 164, 360, 361, 362, 385, 386 ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "Η ΑΛΗΘΕΙΑ", ιδ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΛΑΜΠΙΟΝΙΩΝ) με ποσό 2.491,03 - Σύμφωνα με το αριθμ. 28/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "Ι.ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ - Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ο.Ε.", ιε) με τίτλο (ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - Κατοίκου Μαρία) με ποσό 1.164,24 - Σύμφωνα με το αριθμ. 3208/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ", ιστ) με τίτλο (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ - ΕΚΛΟΓΙΚΑ - ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ)) με ποσό 922,50 - Σύμφωνα με το αριθμ. 3/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Χ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ", ιζ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ) με ποσό 1.630,98 - Σύμφωνα με τα αριθμ. 40, 41, 42, 43, 314, 315, 316, 6810 ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ", ιη) με τίτλο (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (3ος Λογ.)) με ποσό 1.000,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 108/ ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΕΝΤΑΛ Α.Ε.", ιθ) με τίτλο (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013) με ποσό 1.000,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 107/ ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΕΝΤΑΛ Α.Ε.", κ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) 2.500,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 16/ ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΕΝΤΑΛ Α.Ε.", κα) με τίτλο (ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ [ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ]) με ποσό 1.499,37 - Σύμφωνα με το αριθμ. 74/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑ ΟΛΓΑ", κβ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΕΛΩΝ. ΡΟΛΛΩΝ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ Κ.Λ.Π.) με ποσό 160,00 - Σύμφωνα με το αριθμ / ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΣΟΥΦΛΑΚΟΣ ", κγ) με τίτλο (ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ''Η ΓΝΩΜΗ'' ΕΤΟΥΣ 2013) με ποσό 500,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 561/ ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ "ΓΝΩΜΗ", κδ) με τίτλο (ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 2013) με ποσό 5.998,71 - Σύμφωνα με το αριθμ. 6/ & 8/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ",

19 κε) με τίτλο (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΝΩ ΤΟΥ Α3) με ποσό 369,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 378/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΖΑΧΟΣ", κστ) με τίτλο (Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα "ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ") με ποσό 777,74 - Σύμφωνα με το αριθμ. 387, 358, 285, 700, 345 ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 7, 34, 35, 36 ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ''ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ'', κζ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 2013) με ποσό 596,06 - Σύμφωνα με το αριθμ. 173/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ", κη) με τίτλο (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ) με ποσό 1.675,57 - Σύμφωνα με το αριθμ. 13/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ "ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Ν. ΦΙΛΙΠΠΟΣ", κθ) με τίτλο (Αμοιβή δικηγόρου Χριστίνας Κωστή) με ποσό 488,32 - Σύμφωνα με τα αριθμ. 132/ & 142/ ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ "ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δ. ΚΩΣΤΗ". 18) Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα), με ποσό 7.906,34 από μεταφορά χρηματικού υπολοίπου 2013 (έκτακτα ειδικευμένα για Εργασίες συντήρησης και επισκευής των κατασκηνώσεων Νεράιδας Καρδίτσας) και μεταφορά της πίστωσης στο σκέλος των εξόδων για τη δημιουργία του Κ.Α με τίτλο (Εργασίες συντήρησης και επισκευής των κατασκηνώσεων Νεράιδας Καρδίτσας - σε εξέλιξη) - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθούν στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκαν. 19) Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα) με ποσό ,02 από μεταφορά χρηματικού υπολοίπου 2013 (Έκτακτα έσοδα από χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες) και μεταφορά της πίστωσης στο σκέλος των εξόδων για τη δημιουργία των παρακάτω Κ.Α, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθούν στη χρήση του 2013 και δεν πληρώθηκαν: α) με τίτλο (ΕΠΙΒΡΑΧΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ)) με ποσό 9.250,02 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. 194/ ΤΙΜΟΛ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ", β) με τίτλο (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΕΔΡΟΣ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ) ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ, με ποσό ,00 - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. 1/ ΤΙΜΟΛ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε." 20) Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα) ΕΣΠΑ ΜΟΔ Α.Ε. από μεταφορά χρηματικού υπολοίπου 2013 (έκτακτα ειδικευμένα) με ποσό 5.500,00 και μεταφορά της πίστωσης για τη δημιουργία του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Περιβαλλοντική μελέτη (συμπεριλ. όλων των απαραιτ. αδειοδοτήσεων) για το χιονοδρομικό κέντρο Πεζούλας ΕΣΠΑ - (ΜΟΔ ΑΕ), επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού θεωρήθηκε ότι θα αποπληρωθεί στη χρήση του 2013 αλλά δεν έγινε η παραλαβή της μελέτης για να πληρωθεί, Την ενίσχυση του Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Περιβαλλοντική μελέτη (συμπεριλ. όλων των απαραιτ. αδειοδοτήσεων) με μεταφορά ποσού 500,00 από το αποθεματικό (συνολική πίστωση Κ.Α ,00 ) 21) α) Τη διαγραφή πίστωσης 3.225,00 (από τη συνολική ,20 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Έντυπη και ηλεκτρονική προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου στις νέες συνθήκες) - (ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα και ισόποση διαγραφή πίστωσης από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Έντυπη και ηλεκτρονική προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου στις νέες συνθήκες - ΑΞΟΝΑΣ 4 Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) σύμφωνα με τη σύμβαση συνολικού ποσού ,72 η οποία έγινε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, επίσης διαγραφή ποσού 1.382,13 από τον Κ.Α στο

20 σκέλος των εξόδων (που αφορά ίδια συμμετοχή - από τακτικά έσοδα για τον ίδιο λόγο) το οποίο θα μεταφερθεί στο αποθεματικό για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων. Συνολική πίστωση του Κ.Α είναι ,72 ήτοι: ,20 έκτακτα και 5.514,52 από τακτικά. β)τη διαγραφή πίστωσης ,94 (από τη συνολική ,00 ) από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία ) και τη διαγραφή πίστωσης ,46 (από τη συνολική ,07 ) από έκτακτα έσοδα του ΕΣΠΑ από τον Κ.Α στο σκέλος των εσόδων με τίτλο (Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία) - σύμφωνα με τη σύμβαση συνολικού ποσού ,06 η οποία έγινε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και μεταφορά της υπόλοιπης πίστωσης (που αφορά ίδια συμμετοχή - από τακτικά έσοδα) ποσού ,48 στο αποθεματικό για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων. Συνολική πίστωση του Κ.Α είναι ,06, ήτοι ,61 από έκτακτα έσοδα και ,45 από τακτικά. γ)τη διαγραφή πίστωσης 9.005,92 από τον Κ.Α στο σκέλος των εξόδων με τίτλο (Απόδοση κρατήσεων Π.Ο.Ε.), επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού προβλέφθηκε μεγαλύτερη πίστωση και μεταφορά του ποσού στο αποθεματικό για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων. δ)τη διαγραφή του Κ.Α με τίτλο (Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.) ποσού ,00, επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού προβλέφθηκε για διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε. χωρίς να γίνει ανάλυση (η οποία θα γίνει με την παρούσα απόφαση) και μεταφορά του ποσού στο αποθεματικό για την ενίσχυση ανεπαρκών πιστώσεων. ε)τη μεταφορά συνολικής πίστωσης ,53 το αποθεματικό που ενισχύθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 21 α, β, γ, δ για τη δημιουργία στο σκέλος των εξόδων των παρακάτω Κ.Α.: Α) με τίτλο (Κινητή τηλεφωνία αιρετών Π.Ο.Ε.) με ποσό 380,00, σύμφωνα με τις 14 & 31/2011 Α.Δ.Σ., επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού Β) με τίτλο (Αμοιβή υλοποίησης προγράμματος λειτουργίας του ΟΣΔΑ Δυτικής Θεσσαλίας Π.Ο.Ε.) μηνός Δεκεμβρίου 2013 με ποσό 2.953,93 - Σύμφωνα με το αριθμ. 1706/ τιμολ. της "ΠΑΔΥΘ Α.Ε.", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Γ) με τίτλο (ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ) με ποσό 900,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 20/ τιμολ. Του ξενοδοχείου "ΠΑΝΔΙΩΝ", επειδή έγινε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού Δ) με τίτλο (ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΕΓΑ) με ποσό 1.012,18 - Σύμφωνα με τα αριθμ. 5, 11 και το πιστωτικό αριθμ.. 1 τιμολ. Του δικηγόρου "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ. ΤΕΓΑΣ", που δημιουργήθηκε μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού Ε) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 14ο ΔΙΑΠΛΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ) με ποσό 206,64 - Σύμφωνα με το αριθμ. 2898/ τιμολ. του προμηθευτή "ΒΑΓΕΝΑΣ Π. ΘΩΜΑΣ", επειδή θεωρήθηκε πως θα εξοφληθεί μέχρι το τέλος του 2013 αλλά δεν εξοφλήθηκε. ΣΤ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ) με ποσό 4.115,03 - Σύμφωνα με το αριθμ. 286/ τιμολ. του προμηθευτή "ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ (ΑΕΡΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ)", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Ζ) με τίτλο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 11ου & 12ου 2013) με ποσό 8.189,20 - Σύμφωνα με τα αριθμ. 182, 183, τιμολ. του προμηθευτή "ΓΙΑΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ", επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Η) με τίτλο (ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) με ποσό ,00 - Σύμφωνα με το αριθμ. 249/ έγγραφο του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού. Θ) με τίτλο (Προμήθεια επίπλων και σκευών) με ποσό 691,86 επειδή δεν προβλέφθηκε κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 93/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17126 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 10/01/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Θέμα: α/α Περίληψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 20 ο πρακτικό της από 23-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Τροποποίηση- Συμπλήρωση της υπ αρ.264/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/11-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/11-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.05/11-02-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011. Αριθμός Απόφασης 8/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011. Αριθμός Απόφασης 8/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2011 Αριθμός Απόφασης 8/2011 Θέμα :«Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012

Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Πρακτικό 23/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 31 η Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής (αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:1/2014 Θέµα 1 ο ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 04-05-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 4235 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 6/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 28 του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 23/01/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Θέμα: α/α Περίληψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:49/5-01-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 205/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΚΤ-ΖΓΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΚΤ-ΖΓΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 3/2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 3/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (10 η τροποποίηση).(εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17] 26 Νοεμβρίου -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17] 26 Νοεμβρίου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17] 26 Νοεμβρίου -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα