ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας"

Transcript

1 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 9ï - ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ ÁÈÇÍÁ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ TOΠΙΟ Μια βασική παράμετρος της ζωής μας Äåí õðüñ åé áìöéâïëßá üôé Ýíá áðü ôá óçìáíôéêüôåñá áãáèü ðïõ áðïôåëïýí êïéíþ êëçñïíïìéü üëùí ôùí áíèñþðùí åßíáé êáé ôï «ôïðßï». ËÝãïíôáò ôïðßï óõíþèùò õðïíïïýìå ôï þñï ðïõ ãåíéêü ìáò ðåñéâüëëåé (öõóéêü, á- óôéêü ôïðßï, ê.ï.ê.). Ôá ðñüãìáôá, ü- ìùò, äåí åßíáé áêñéâþò Ýôóé. Ç ëýîç, ëïéðüí, ôïðßï äåí õðïäçëþíåé ãåíéêü ôï þñï ðïõ ìáò ðåñéâüëëåé, áëëü êõñßùò ôïí ôñüðï ìå ôïí ïðïßï ôï ðåñéâüëëïí áõôü ãßíåôáé áíôéëçðôü. Ï üñïò, äçëáäþ, Ý åé áéóèçôéêþ êáé öéëïóïöéêþ öüñôéóç. Êáé áõôü ãßíåôáé åýêïëá êáôáíïçôü ìýóá áðü ôçí åõñùðáúêþ ôïðéïãñáößá, üðùò áõôþ åîåëß ôçêå áðü ôá ôýëç ôïõ 16ïõ Ýùò ôéò áñ Ýò ôïõ 19ïõ Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΝΙΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ Η- ΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ Υ- ΓΕΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2012 áéþíá. Ó åôéêü ðñüóöáôá ç «ÅõñùðáúêÞ óõíèþêç ãéá ôï ôïðßï» (Óõìâïýëéï ôçò Åõñþðçò / ÓõíèÞêç ôçò Öëùñåíôßáò) êáèüñéóå ùò ôïðßï «ìéá ðåñéï Þ, ü- ðùò áõôþ ãßíåôáé áíôéëçðôþ áðü ôïõò áíèñþðïõò, ï áñáêôþñáò ôçò ïðïßáò åßíáé áðïôýëåóìá äñüóçò êáé áëëçëåðßäñáóçò ôùí öõóéêþí Þ/êáé áíèñùðïãåíþí ðáñáãüíôùí». Äõï ãåíéêýò êáôçãïñßåò ôïðßïõ åßíáé ôï öõóéêü, áõôü óôï ïðïßï äåí êáôáãñüöåôáé áíèñþðéíç ðáñýìâáóç, êáé ôï ðïëéôéóôéêü. Ôï ôåëåõôáßï, ðïõ óôçí ðåñßðôùóþ ìáò ìüò áöïñü ðåñéóóüôåñï, êáôü ôïí êëáóéêü ðëýïí ïñéóìü ôïõ, «äéáìïñöþíåôáé áðü ôï öõóéêü ôïðßï á- ðü Ýíá ðïëéôéóôéêü óýíïëï áíèñþðùí. Ï ðïëéôéóìüò åßíáé ç äñþóá äýíáìç, ôï öõóéêü ðåñéâüëëïí ôï ðëáßóéï êáé ôï ðïëéôéóôéêü ôïðßï ôï áðïôýëåóìá». Ôï ðüóï óçìáíôéêü åßíáé ãéá ìéá êïéíùíßá ôï ðïëéôéóôéêü ôïðßï, ìå ôï ïðïßï áõôþ óõíüðôåôáé, äå ñåéüæåôáé íá äéêáéïëïãçèåß. Ðñüêåéôáé ãéá Ýíá éäéáéôýñùò åýãëùôôï áðïôýðùìá ôçò äéáäñïìþò ôïõ áíèñþðïõ óôï þñï êáé ôï ñüíï, Ýíá áíåêôßìçôï ïñõ åßï ðëçñïöïñéþí. Ìáò ìáèáßíåé ôï ðáñåëèüí ìáò, ôéò áîßåò êáé ôéò áóôï ßåò ìáò. Ìáò äéäüóêåé, êõñßùò ìýóá áðü ôá ôñáýìáôü ôïõ, ðþò èá ðñýðåé âëýðïõìå ôï áýñéï. Áñêåß, âýâáéá, íá ìç ôï âëýðïõìå ìüíï ìå ôá ìüôéá ìáò, áëëü ìå ôçí øõ- Þ ìáò, ìå åêåßíç ôçí «åêëåêôþ óõãêßíçóç», ãéá ôçí ïðïßá ìéëüåé ï ðïéçôþò. Êáé ìüëéóôá ìå õðïøßá, õðïøßá ãéá ôï ôé êñýâåôáé ðßóù áðü ôçí åéêüíá ðïõ ìáò ðñïóöýñåé ç áèþá ìáôéü. Ôï ðïëéôéóôéêü, ëïéðüí, ôïðßï åßíáé êïéíùíéêü áãáèü. ÓõíéóôÜ áéóèçôéêþ á- Èá áêïõóôåß ßóùò ðåñßåñãï, óå ìéá ðåñßïäï ìåãüëçò ïéêïíïìéêþò êñßóçò, íá æçôüìå äéåýñõíóç äñüóåùí ðïëéôéóìïý, áöïý êüôé ôýôïéï ôïõëü éóôïí ìå ôá äïóìýíá ðáëáéüôåñùí åðï þí óçìáßíåé áýîçóç ðñïûðïëïãéóìïý, ðñüãìá áäéáíüçôï óôéò ìýñåò äïêéìáóßáò ðïõ âéþíåé ç ðáôñßäá ìáò. Êáé, üìùò, åðéìýíïõìå! ÓÞìåñá, ðïõ ïé êáéñïß åßíáé üíôùò äýóêïëïé êáé ïé ðéóôþóåéò óõìðéåóìýíåò óôï åëü éóôï (óå åðßðåäï ëåéôïõñãéêþí äçëáäþ åîüäùí), Ý ïõìå áíüãêç üóï ðïôý ôïí ðïëéôéóìü. ïõìå áíüãêç áðü äñüóåéò ðïëéôéóìïý ðïõ èá ðñïóöýñïõí äçìéïõñãéêþ äéýîïäï óôïõò áíèñþðïõò ôïõ ôüðïõ ìáò, ðïõ èá êáëëéåñãþóïõí ôïí ðñïâëçìáôéóìü êáé ôçí áéóèçôéêþ ôùí óõìðïëéôþí ìáò êáé, êõñßùò, ôùí ðáéäéþí ìáò. Ï ðïëéôéóìüò åßíáé ï ðëýïí áíáãêáßïò óõíïäïéðüñïò óå ìéá ðïñåßá áõôïãíùóßáò, ìéá ðïñåßá ðïõ óþìåñá ôçí Ý ïõìå üóï ðïôý áíüãêç. ùñßò ìéá êáôüäõóç ðñïò ôá Ýóù, ùñßò Ýíá ðñïâëçìáôéóìü ãéá ôï ðïéïé åßìáóôå êáé ðñïò ôá ðïý èýëïõìå íá ðüìå, åßíáé áäýíáôï íá ïñèïðïäþóïõìå. Êáé ôï îýñïõìå ðëýïí üëïé üôé ç êñßóç ðïõ äéåñ üìáóôå åßíáé ðñùôåõüíôùò êñßóç áîéþí. Äåí åííïïýìå, ëïéðüí, äñüóåéò ðïëéôéóìïý ìå õøçëü ðñïûðïëïãéóìü. Áíôßèåôá ðéóôåýïõìå ðùò èá ðñýðåé íá äñïìïëïãþóïõìå ìéêñïý åýñïõò äñüóåéò, ìå ãñþãïñï íïõ êáé Ýîõðíï ëïãéóìü, ìå åõñçìáôéêüôçôá äçëáäþ ðïõ èá ìáò ðñïóöýñïõí ìéêñýò ïüóåéò áíüôáóçò øõ Þò êáé ðíåýìáôïò. Ðñïò ôçí êáôåýèõíóç áõôþ ìðïñïýìå üëïé íá ðñïóöýñïõìå. Êõñßùò üìùò ïé âáóéêïß öïñåßò ðïëéôéóìïý ôïõ ôüðïõ ìáò êáé ðñþôïò åî áõôþí ôï ºäñõìá Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý. Ôï ºäñõìá Ôçíéáêïý Ðïëéôéóìïý áðïôåëåß ìéá óðïõäáßá, óðïõäáéüôáôç ìðïñïýìå íá ðïýìå, êáôüêôçóç ôïõ ôüðïõ ìáò. Äå óôþèçêå ùñßò êüðïõò êáé äõóêïëßåò. Áíôßèåôá ñåéüóôçêå áãþíáò ãéá íá ðåéóèïýí ïé áñìüäéïé, áëëü êáé ç ôïðéêþ êïéíùíßá, ãéá ôçí áíáãêáéüôçôü ôïõ êáé èá ðñýðåé êüðïéá óôéãìþ íá áðïäþóïõìå ôçí ïöåéëüìåíç ôéìþ óå åêåßíïí (êáé óå åêåßíïõò) ðïõ óôüèçêáí áðýíáíôé, áíôéìýôùðïé, óôç ëáúêßóôéêç áðáßôçóç íá óôåãüóåé ôï ÐïëõìÝñåéï äçìüóéåò õðçñåóßåò êáé óïõâëáôæßäéêá! Íáé, áðïôåëåß ìéá óçìáíôéêþ ðñïóöïñü ôïõ ÐÉÉÅÔ óôï íçóß ìáò, áëëü áõôü áðü ìüíï ôïõ äå öôüíåé. Ôéò ìýñåò áõôýò ç ÄÅ ôïõ ÐÉÉÅÔ èá êëçèåß íá óôåëå þóåé ôï ÄÓ ôïõ É.ÔÇ.Ð. ãéá ôçí ðñïóå Þ ôñéåôßá. Ìïéñáßá ôá 4 áðü ôá 7 ìýëç èá ðñïýñ ïíôáé áðü ôç Äéïßêçóç ôïõ ÐÉÉÅÔ. ¼ìùò êáé åäþ èá ðñýðåé íá ðñõôáíåýóåé ç áñ Þ ôïõ ðëýïí åéäéêïý. Ùò ðñïò ôá ôñßá õðüëïéðá ìýëç, ç åðéëïãþ èá ðñýðåé íá ãßíåé ìå ïõóéáóôéêü êñéôþñéá: «Ðïéïé ìðïñïýí íá ðüíå ôá ðñüãìáôá ðéï ìðñïóôü». Áí ðüëé ðñõôáíåýóïõí ôá óõíþèç êñéôþñéá (ðïëéôéêïß êáé èñçóêåõôéêïß áðïêëåéóìïß, ãñáöåéïêñáôéêýò áíôéëþøåéò) èá Ý ïõìå ìéáí áìýíç ôñéåôßá! Äå èýëïõìå íá ðñïôåßíïõìå ðñüóùðá. Èá èýëáìå, üìùò, áíèñþðïõò äñáóôþñéïõò, ðïõ óõíäýïíôáé Üìåóá ìå ôïí ðïëéôéóìü, ðïõ ìðïñïýí íá «ãåííïýí» éäýåò êáé íá ôéò «ôñý ïõí». ÉäÝåò áðëýò, áëëü ôýôïéåò ðïõ íá êáëëéåñãïýí äõíáìéêþ ðïëéôéóìïý. Ìüíï ìå ìéá ôýôïéá óýíèåóç ôï íýï ÄÓ ôïõ É.ÔÇ.Ð. èá ìðïñýóåé íá ðáßîåé ôï ñüëï ðïõ üëïé ìáò ðåñéìýíïõìå. Ãéáôß, êáêü ôá øýìáôá: Ìüíïí ôï É.ÔÇ.Ð. ìðïñåß íá ðáßîåé ñüëï áôìïìç áíþò óôïí ðïëéôéóìü ôïõ ôüðïõ ìáò. Áò ìçí ôï «ðåäéêëþóïõìå», ëïéðüí! Ôï Ý ïõìå Üìåóç áíüãêç, åéäéêü ôéò ìýñåò áõôýò ôçò äïêéìáóßáò ðïõ äéáíýïõìå îßá, äéáäñáìáôßæåé ñüëï åîü ùò ðáéäåõôéêü êáé áðïôåëåß äåßêôç ôçò ðïéüôçôáò ôçò æùþò ìáò. Áðáéôåß ðñïóôáóßá êáé, êõñßùò, óùóôþ äéá åßñéóç ìå ãíþóç, åõáéóèçóßá, óýíåóç êáé, êõñßùò, óùóôþ áíôßëçøç ôïõ ìýôñïõ. Ôï ðïëéôéóôéêü ðåñéâüëëïí ôïõ íçóéïý ìáò, üðùò åîüëëïõ óõìâáßíåé êáé ìå ôéò Üëëåò ÊõêëÜäåò, åßíáé ðëïõóéüôáôï, áëëü ôáõôü ñïíá êáé æùôéêüò ðíåýìïíáò æùþò ãéá üëïõò åêåßíïõò ðïõ æïõí ìýóá óå áõôü Þ Ýñ ïíôáé, ðåñéóôáóéáêü, íá ãßíïõí êïéíùíïß ôùí áîéþí ôïõ. ¼ëá áõôü ðïõ ìáò ðåñéâüëëïõí äåí åßíáé áðëýò îåñïëéèéýò, üðùò éó õñéæüôáí ðáñüãïíôáò ôïõ ôüðïõ, ðïõ ôþñá êüíåé ôïõò ëïãáñéáóìïýò ôïõ ìå ôçí Êëåéþ, áëëü êõøýëåò ôùí ðíåõìüíùí ìáò. Ï óåâáóìüò ôïõò åßíáé ìïíüäñïìïò, áí èýëïõìå íá æþóïõìå êáé ü é á- ðëü íá åðéâéþóïõìå! Óåâáóìüò, üìùò, äå óçìáßíåé áêýñùóç êüèå áëëáãþò. Áíôßèåôá ç æùþ ôñáâüåé ôï äñüìï ôçò. ÁðëÜ èá ðñýðåé íá åðéäéþêïõìå ìéá áíüðôõîç âáóéóìýíç óå ìéá éóïññïðçìýíç êáé áñìïíéêþ óõó Ýôéóç êïéíùíéêþí áíáãêþí, ïéêïíïìéêþò äñáóôçñéüôçôáò, ðåñéâüëëïíôïò êáé áéóèçôéêþò. Áíáìößâïëá äåí åßíáé åýêïëï. ¼ìùò äåí åßíáé êáé áêáôüñèùôï!

2 2- ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ Ïêôþâñéïò - ÍåïÝìâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2011 ΝΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΙΙΕΤ ÊáôÜ ôéò åêëïãýò ôçò 4çò Äåêåìâñßïõ 2011 áíáäåß èçêáí ìýëç ôçò Äéïéêïýóáò ÅðéôñïðÞò ôïõ ÐÉÉÅÔ ãéá ôçí ðñïóå Þ ôñéåôßá, êáôü óåéñü åðéôõ ßáò, ïé: ÔáêôéêÜ: ÅõÜããåëïò Ãêßæçò - ÐáñáóêåõÜò, Ðáñáóóüò Óáëôáìáíßêáò, Ðáíáãéþôçò ÌáëëéÜñçò, ÁëÝîáíäñïò ÌÝãêïõëáò, Ãñçãüñéïò ÌáñêïõÀæïò, ÉùÜííçò Ðïëáôóßäçò, ÅõÜããåëïò ÓçìáíôÞñçò, ÐáñÜó ïò ÌáëëéÜñçò êáé ÊáëïãÞñïõ ÅõÜããåëïò. ÁíáðëçñùìáôéêÜ: ÅõÜããåëïò ÂÝñóáëçò, ÉùÜííçò Á- ðýñãçò, Ãåþñãéïò ÃñçãïñÜêçò, ÉÜêùâïò ÌáëáêáôÝò êáé ÄçìÞôñéïò Ëåêêüò. Ç íýá Äéïéêïýóá ÅðéôñïðÞ óõíþëèå óå óþìá êáé åîýëåîå Áíôéðñüåäñï ôïí «ΟΧΙ» ΣΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Óôéò 9 Íïåìâñßïõ 2011 óõíåäñßáóå óôç Óýñï ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï Í. Áéãáßïõ ìå âáóéêü èýìá ôéò áíáíåþóéìåò ðçãýò åíýñãåéáò óôá íçóéü ìáò. Åéäéêüôåñá ôï Ðåñéöåñåéáêü Óõìâïýëéï: (1) Ãíùìïäüôçóå áñíçôéêü óôç ìåëýôç ðåñéâáëëïíôéêþí åðéðôþóåùí ôùí áéïëéêþí ðüñêùí ðïõ æþôçóå íá åãêáôáóôþóåé ï ¼ìéëïò Êïðåëïýæïõ óôá íçóéü ÍÜîï, ÐÜñï, ÔÞíï êáé íäñï, êáé (2) ÔÜ èçêå õðýñ ôçò áíüðôõîçò ôùí ÁÐÅ, þóôå íá êáëõöèïýí ïé ôïðéêýò åíåñãåéáêýò áíüãêåò ôùí íçóéþí ìå äçìéïõñãßá ðëåïíüóìáôïò ãéá ôçí êüëõøç ìåëëïíôéêþí áíáãêþí. 63 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ... Εφημ. Αστήρ της Τήνου, αρ της ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ ê. ÅõÜããåëï Ãêßæç - ÐáñáóêåõÜ êáé Ãåíéêü ÃñáììáôÝá ôïí ê. ÉùÜííç Ðïëáôóßäç. Ôïõò åõ üìáóôå áðü êáñäéüò êüèå åðéôõ ßá óôï Ýñãï ôïõò. Ìå ôçí åõêáéñßá, üìùò, áõôþ èá èýëáìå íá ðáñáêáëýóïõìå ôïõò íýïõò Åðéôñüðïõò, íá åîåôüóïõí ôç äõíáôüôçôá êáé ðñáãìáôéêü õðüñ åé á- íüäåéîçò ôçò ÔÞíïõ óå ÊÝíôñï Èåïìçôïñéêþí Ìåëåôþí ôçò Ïñèüäïîçò ÁíáôïëÞò ìå äéáóýíäåóç ìå ôá ïìüëïãá åõñùìáúêü êýíôñá. ΠΡΙΝ 110 ΧΡΟΝΙΑ... «Áðü ôçò ðáñåëèïýóçò ÊõñéáêÞò ðáñáìýíåé åí ôïéò äùìáôßïéò ôïõ É. Éäñýìáôïò, åöçóõ Üæùí êáé áíáðáõüìåíïò åê ôùí ðïëëþí êüðùí êáé áó ïëéþí, ï ãéïò Ðåíôáðüëåùò êáé ÄéåõèõíôÞò ôçò Ñéæáñåßïõ Ó ïëþò ê. ÍåêôÜñéïò ÊåöáëÜò, êëçñéêüò áðïëáìâüíùí åîáéñåôéêþò õðïëþøåùò êáé óåâáóìïý åí ÅëëÜäé, üðïõ Üñéí ôçò õãåßáò ôïõ áíáãêüæåôáé íá ðáñáìýíç, ìáêñüí ôïõ õøçëïý èñüíïõ åéò ôïí ï- ðïßïí ôïí ðñïþñéóåí ç Åêêëçóßá ôçò Áëåîáíäñåßáò åõñéóêüìåíïò áðü ðïëëþí åôþí. Ï ãéïò Ðåíôáðüëåùò å- ðñïôüèç ìåôáîý ôùí õðïøçößùí äéá ôïí Ðáôñéáñ éêüí èñüíïí Áëåîáíäñåßáò, åéò ôïí ïðïßïí áíþëèåí ï áîéïóýâáóôïò óõìðïëßôçò çìþí Öþôéïò äéá ðáìøçößáò, èåùñåßôáé äå ðïëý äéêáßùò äéá ôçí åõñõìüèåéüí ôïõ êáé ôáò èåïëïãéêüò ôïõ ãíþóåéò ùò åéò åê ôùí äéáðñåðåóôýñùí éåñáñ þí ôçò Ïñèïäüîïõ Åêêëçóßáò ôçò Áéãýðôïõ». (Åöçì. Ðñüïäïò [ÔÞíïõ], 176/ 1901). ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗΝ «ΠΕΡΙ ΤΗΝΟΥ» Ç åöçìåñßäá ìáò äéáíýìåôáé äùñå- Üí áðü ôá áêüëïõèá óçìåßá ôçò ÔÞíïõ: ÄÞìïò ÔÞíïõ [Ãñáöåßá ïäïý Åõáããåëéóôñßáò êáé ÎéíÜñáò], ÂéâëéïèÞêç ôïõ ÐÉÉÅÔ, É.Í. Áãßïõ ÍéêïëÜïõ Äõôéêþí þñáò, êáöåíåßï ôïõ É.ÔÇ.Ð., Super markets ÐáëáìÜñçò [ÐáñáëéáêÞ ïäüò êáé ëåùöüñïò ÔñéðïôÜìïõ], áñôïðïéåßï «ÌáíÝëá», æá áñïðëáóôåßï «ÌåóêëéÝò» êáé óôïí Ðýñãï óôï êáöý «ÑïäáñéÜ» êáé óôï êáðíïðùëåßï. ÐáñÜëëçëá êáôáâüëëåôáé ðñïóðüèåéá åðýêôáóçò ôùí óçìåßùí äéáíïìþò. Ôñéìçíéáßá ðåñéïäéêþ Ýêäïóç ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò (Áóçì. ÖùôÞëá 40 & Ë. ÁëåîÜíäñáò, ÁèÞíá, Ôçë/Fax: ). Óôïí ôßôëï ï ðñþôïò åëëçíéêüò Üñôçò ôçò ÔÞíïõ áðü ôç Üñôá ôïõ ÑÞãá. Åêäüôçò: ÉùÜííçò Ðáðáäçìçôñßïõ, Ðñüåäñïò. Äéåýèõíóç óýíôáîçò: Êþóôáò Äáíïýóçò ( ). ÅðéôñïðÞ óýíôáîçò: Êþóôáò ÊáñáÀóêïò, ÖùôåéíÞ Êåëáäßôïõ - Ëáãïõñïý, ÆÝöç ÐïôÞñç. ÇëåêôñïíéêÞ ó åäßáóç: Êþóôáò Äáíïýóçò. Åêôýðùóç: «ÄÅÊÁËÏÃÏÓ» ÅÐÅ (Áãáèßïõ 3 & áñ. Ôñéêïýðç, ÁèÞíá, ôçë ). Óõíåñãáóßåò åßíáé äåêôýò ìüíïí óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ. ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ 1923: ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ Åß å Þäç åêôõðùèåß ôï ðñïçãïýìåíï öýëëï ìáò, óôï ïðïßï åß å öéëïîåíçèåß Üñèñï ôïõ ê. Êþóôá Äáíïýóç, ãéá ôïí ÉùÜííç Áðïóô. Êáóäüíç, Ðñüåäñï ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò (óåë. 16), üôáí ëüâáìå áðü ôïí Äñ ê. Áíôþíéï ÉùÜí. Ìïó ùíü ôï áêüëïõèï óçìåßùìá - áðüóðáóìá áðü ôç åéñüãñáöç âéïãñáößá ôïõ ðáôýñá ôïõ, áåßìíçóôïõ ÉùÜííç Íéê. Ìïó ùíü êáé ÐñïÝäñïõ ôïõ óùìáôåßïõ ìáò óôá êñßóéìá ñüíéá ôïõ ÌåóïðïëÝìïõ. Ôï êåßìåíï ôïõ ê. Ìïó ùíü åìðëïõôßæåé ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ äéáèýôïõìå ãéá ôá äñþìåíá óôï þñï ôçò ôçíéáêþò ðáñïéêßáò ôçò ÁèÞíáò ôçí åðïìýíç ôçò ÌéêñáóéáôéêÞò êáôáóôñïöþò: «Åßíáé ãíùóôüí, üôé åéò ôçí ÅëëÜäá óõíýâçóáí áñêåôü óïâáñü ãåãïíüôá ìý ñé ôï 1922 ôçò êáôáóôñïöþò ôçò Óìýñíçò. Ôüôå ïé ëëçíåò åß ïí äé áóèþ åéò Âáóéëéêïýò êáé Âåíéæåëéêïýò êáé ùò Þôï åðüìåíïí êáé ïé åéò ôáò ÁèÞíáò ÔÞíéïé, ïé ïðïßïé åèåùñïýíôï ïé ðëýïí öñïíéìüôåñïé ðïëßôåò åéò ôçí ÅëëÜäá êáé ç Áäåëöüôçò Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò Ý áéñå óåâáóìïý êáé åêôéìþóåùò êáé ìå ìéêñüí åôçóßáí óõíäñïìþí 6 äñá ìþí êáôþñèùóå íá äçìéïõñãçèþ. ÊáôÜ ôï 1922 ç Áäåëöüôçò õðü ôïí ðñüåäñïí É. Êáóäþíç (âáóéëéêüí) çãåßôï ôùí âáóéëéêþí êáé ï Ó. Äåóýðñçò ôùí âåíéæåëéêþí ìåëþí áõôþò. Åéò ôçí âáóéëéêþí ïìüäá ðñïàóôáôï ï ÅõÜããåëïò Óõ íþò, ôïí ïðïßïí çêïëïýèïõí èïñõâïðïéü ìýëç, áíôßðáëïé ôùí ìåëþí ôïõ Ó. Äåóýðñç êáé ïé ïðïßïé óõíå þò äçìéïõñãïýóáí êáôü ôáò óõíåäñéüóåéò åðåéóüäéá. Ôüôå ï É. Êáóäþíçò èåùñïýìåíïò äéá ôçí öñüíçóéí êáé ôçí áîéïðñýðåéüí ôïõ, ìå åêüëåóå åéò ôï âéâëéïðùëåßïí ôïõ êáé ìïõ åßðå ðåñßðïõ ôá åîþò: Ëüãù ôçò çëéêßáò ìïõ êáé ôïõ áñáêôþñïò ìïõ äåí äýíáìáé íá åîáêïëïõèþóù íá åßìáé Ðñüåäñïò êáé íá ðáñáìýíù åéò ôçí Áäåëöüôçôá õðü óõíèþêáò äé áóìïý, õðü ôáò ïðïßáò áõôþ âñßóêåôáé óþìåñïí, êáé åðïìýíùò áíáæçôþ ôïí áíôéêáôáóôüôçí ìïõ, äéüôé åßìáé áíáãêáóìýíïò íá ðáñáéôçèþ êáé íá ïäçãçèþ ðñïò áñ áéñåóßåò êáé ðñïôåßíù ÕìÜò ùò ôïí áíôéêáôáóôüôçí ìïõ, ðñþôïí, äéüôé âëýðù íá ìçí áíáìéãíýåóèå åéò ôáò äéåíýîåéò ôùí ìåëþí êáé íá êëßíåôå ðüôå ìå ôçí ìßáí êáé ðüôå ìå ôçí Üëëçí ðáñüôáîéí, êáé äåýôåñïí, äéüôé, êáè üóïí ãíùñßæù, ôüóïí åãþ üóïí êáé ôá ìýëç óáò èåùñïýí ùò ôïí öñïíéìüôåñïí êáé óõíåôüôåñïí êáé êáôáëëçëüôåñïí õðü ôáò óõíèþêáò áõôüò íá á- íáëüâåôå ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôçôáò êáé íá åðéâüëåôå óõìöùíßáí. Èá ðñïêáëýóù ëïéðüí áñ áéñåóßáò êáé ùò ðëåéïøçößá èá Óáò åîåëýîùìåí. Ðáñáêáëþ íá Ý ù ôçí áðüíôçóßí óáò åíôüò ìéáò - äýï çìåñþí. Ôïõ áðþíôçóá üôé ïýôù äåí çìðïñþ íá äå èþ, äéüôé èá åßìáé ðñüåäñïò ôçò ìßáò ðáñáôüîåùò. Ôçí åðïìýíçí Þëèå åéò óõíüíôçóßí ìïõ ï Ó. Äåóýðñçò, ï ïðïßïò ìïõ åßðå: ìáèá ôçí óõíüíôçóßí óáò ìå ôïí Êáóäþíç êáé Þëèá íá óáò ðù üôé ôüóïí åãþ üóïí êáé ïé áêïëïõèïýíôåò åìý äå üìåèá ôçí äé' áñ áéñåóéþí åêëïãþí óáò. Ïýôù ôçí ìåèåðïìýíçí ÊõñéáêÞí åãýíïíôï áñ áéñåóßáé êáé åîåëýãçí ðáìøçöåß ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôçôïò, ðñïåäñåýóáò áðü ôï ó áõôþí ìå áíôéêåéìåíéêüí óêïðüí íá êüíù ðñáãìáôéêüôçôá ôï üíåéñïí üëùí ôùí ìåëþí ôçò Áäåëöüôçôïò áðü ôçò éäñýóåþò ôçò, Þôïé ôçí óôýãáóßí ôçò, ôçí ïðïßáí åðýôõ ïí êáôüðéí ðïëëþí êüðùí, èõóéþí êáé ôïõ êéíäýíïõ Ýôé öõëáêßóåþò ìïõ. ÐåñáéôÝñù áíáöýñåé ôï ðþò Ýðåéóå ôïí ìáñìáñïãëýðôçí ê. ËÜì(ðñïí) ÑÞãïí íá ôïõ äþóåé ìýñïò ôïõ ïéêïðýäïõ ôïõ, ôçí áñ éôåêôïíéêþí äïìþí ôïõ ìåãüñïõ, ðþò äéåõèåôïýóå ôáò äéåíýîåéò ôùí ìåëþí, ùò êáé ôñåéò Ôçíßïõò (äåí ôïõò êáôïíïìüæåé) ðïõ ôïõ ðáñýó ïí ïéêïíïìéêþí åããýçóç. Êáé ôßðïôå Üëëï. MIA ΠΑΡΑ ΟΣΗ Που συνεχίζεται αιώνες Μια παράδοση που συνεχίζεται αιώνες τώρα, η τηνιακή μαρμαρογλυπτική. Λαϊκές συνθέσεις, διακοσμητικά μοτίβα με αξιώσεις. Και αυτή τη διακοσμητική σύνθεση υπέροχο σχέδιο και άψογη εκτέλεση τη συναντήσαμε στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. του Αγίου Λαζάρου στο Βεναρδάδο, ιδιοκτησίας του κ. Αντωνίου Λ. Βαλάκα. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ... Ç «Ðåñß ÔÞíïõ» åõåëðéóôåß óõíåñãáóßåò óáò... ÐåñéìÝíïõìå ôç äéêþ óáò óõìâïëþ óôçí ðñïóðüèåéü ìáò. Êåßìåíá ðñïâëçìáôéóìïý, êåßìåíá äçìéïõñãéêþò Ýêöñáóçò åßíáé åõðñüóäåêôá. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò áðåõèõíèåßôå óôç Óýíôáîç (Ê. Äáíïýóçò: , Ê, ÊáñáÀóêïò: , Ö. Êåëáäßôïõ-Ëáãïõñïý: & ÆÝöç ÐïôÞñç: ).

3 Ïêôþâñéïò - ÍåïÝìâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2011 ÐEÑI THNOY - 3 Ο ΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Εκατό χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τη γέννηση του ποιητή του Αιγαίου, Οδυσσέα Ελύτη. Μια ευκαιρία για μια ουσιαστική μελέτη του έργου του κι μην ξεχνάμε ότι το φως του Αιγαίου που τόσο ύμνησε ο μεγάλος μας ποιητής δεν είναι πλάσμα της δημιουργικής του φαντασίας, αλλά πραγματικότητα που έχουμε όλοι μας εμείς οι νησιώτες την τύχη να τη ζούμε καθημερινά. Ας τη χαρούμε τουλάχιστον! Αγγελικής Μωραΐτου - Γυφτογιάννη, υο όψεις, «ήμος Τήνου», Τήνος 2010 [24 Χ 17, σελ. 79] με πρόλογο της φιλολόγου κ. Άννας Κορνάρου - Καλαμαρά. Μια ακόμη ποιητική παρουσία της φίλης μας Αγγελικής με την ξεχωριστή της ευαισθησία μάς ανεβάζει στον Τσικνιά, μας περιδιαβαίνει στα δρομάκια του Καμαριού και της Στε- TO ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΒΗΣΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ Σβήσε τα μάτια μου μπορώ να σε κοιτάζω, τ αυτιά μου σφράγισέ τα, να σ ακούω μπορώ. Χωρίς τα πόδια μου μπορώ να ρθω σ εσένα, και δίχως στόμα, θα μπορώ να σε παρακαλώ. Κόψε τα χέρια μου, θα σε σφιχταγκαλιάζω, σαν να ήταν χέρια, όμοια καλά, με την καρδιά. Σταμάτησέ μου την καρδιά, και θα καρδιοχτυπώ με το κεφάλι. Κι αν κάμεις το κεφάλι μου σύντριμμα, στάχτη, εγώ μέσα στο αίμα μου θα σ έχω πάλι. (Ράινερ Μαρία Ρίλκε, μτφρ. Κωστής Παλαμάς) νής, για να μας ταξιδέψει στα φωτόλουστα κυκλαδονήσια. Συγχαρητήρια Αγγελική! Συγχαρητήρια και στον πρώην ήμαρχο Τήνου κ. Σίμο Ορφανό που στήριξε την έκδοση! Πλούσιο, όπως πάντα, σε ύλη κυκλοφόρησε τεύχος (Οκτώβριος 2011) του λογοτεχνικού περιοδικού «έντρο», που εκδίδει ο συμπατριώτης μας ποιητής κ. Κώστας Μαυρουδής με τη συνεργασία του κ. Τάσου Γουδέλη. Το τεύχος αποτελεί ένα περίπατο ανάμεσα σε κείμενα της παγκόσμιας ποίησης. Παλαιότερος και νεότερος ποιητικός λόγος συμπορεύονται με γνώμονα τις σύγχρονες εκφραστικές αντιλήψεις. Γεωργίου Α. Χριστοδούλου, Ο γλύπτης και η Κοιμωμένη του. Μυθιστορηματική βιογραφία του Γιαννούλη Χαλεπά, «Σαββάλας», Αθήνα 2011 [21 Χ 14, σελ. 303]. Θεοδώρου Ι. αρδαρέση (επιμ.), Νικόλαος Λούβαρις. Ο φιλόσοφος, ο παιδαγωγός και ο θεολόγος, «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη 2011 [24 Χ 17, σελ. 235]. [Στον τόμο φιλοξενούνται κείμενα των κ.κ. Κ. Χρήστου (Ο πνευματικός πολιτισμός του 19ου και του 20ού αιώνα κατά τον Ν. Λούβαρι, σελ ), Κ. Μποζίνη (Ο Νίκος Λούβαρις ως ιστορικός της Φιλοσοφίας, σελ ), Η. Ρεράκη (Ο Ν. Λούβαρις και η επιστήμη της παιδαγωγι- «ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ» Η νέα ποιητική συλλογή του Ντίνου Σιώτη Μέσα από τη νέα ποιητική συλλογή του Ντίνου Σιώτη πνέει ο αέρας της ε- ποχής μας, με όλα τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα. Τα ποιήματά του είναι βαμμένα με το αίμα ενός νέου. Από εκεί ξεκινούν κι εκεί καταλήγουν όλα, με τη ματαιότητα και τη φθαρτότητα του υλικού να πέφτει βαριά σαν σίδερο και σκοτεινή πάνω από τη ζωή. Είναι ένα κατηγορώ του σημερινού ανθρώπου, η έκφραση της οργής μπροστά στα γεγονότα της πολύ πρόσφατης ι- στορίας μας. Με φόντο μιαν Αθήνα αλλαγμένη κι έρημη, οι άνθρωποι φοβούνται, τα βλέμματα πλανώνται στους ρημαγμένους δρόμους και ζητούν από το διπλανό και το Θεό τη δύναμη να γίνουν τα δάκρυά τους καταιγίδα και να πνίξουν το άδικο. Μαύρο είναι το χρήμα, ένα γκρίζο νέφος απλώνει παντού απληστία κι ένας λαός ολόκληρος μοιάζει με χαίνουσα πληγή που διψά για ομορφιά, δικαίωση κι επούλωση, σ' ένα κόσμο σάπιο, φθαρμένο, με μιαν αρχαία αίγλη που πια δε διδάσκει, αλλά απομακρύνεται όλο και πιο πολύ στο βάθος του χρόνου. Ο.Φ. κής, σελ ), Α. Καραθανάση (Ο καθηγητής Νικόλαος Λούβαρις στην Θεσσαλονίκη, σελ ), Χρ. Αραμπατζή (Η παράδοση της Εκκλησίας στο έργο του Νικολάου Λούβαρι. Η ανεπίγνωτη αναβίωση της αποκλίνουσας Αντιοχειανής Χριστολογίας, σελ ), Π. Αρ. Υφαντή (Ο Νικόλαος Λούβαρις ως χριστιανός διανοούμενος, σελ ), Ι. Σκιαδαρέση (Ο Ν. Λούβαρις ως ερμηνευτής της Καινής ιαθήκης, σελ ), Κ. Μπελέζου (Το ερμηνευτικό έργο του καθηγητού Νικολάου Ι. Λούβαρι, σελ ), Γ. Ρηγόπουλου (Ο Λούβαρις όπως τον έ- ζησα, σελ ), Στ. Γ. Παπαδόπουλου (Νικόλαος Λούβαρις: Ο αληθινός δάσκαλος, σελ ), Ε. Θεοδώρου (Ο φιλοσοφικός στοχασμός του Νικολάου Λούβαρι, σελ ) και Μ. Μπέγζου (Ο Νικόλαος Λούβαρις και η Ψυχολογία της θρησκείας, σελ )]. Και πάλι υστερήσαμε. Τι έκαμε η Τήνος για τα 50 χρόνια από την εκδημία του Νικολάου Λούβαρι; Τίποτα! Το γιατί, ατυχώς, είναι αυτονόητο! ΚΑΤΑΓΡΑΨΑΜΕ... Το τελευταίο τρίμηνο του 2011 καταγράψαμε δραστηριότητες μελών και φίλων μας που συνάπτονται με την Τήνο. ΚΥΚΛΑ ΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ υο νέες εργασίες του νησιολόγου φίλου μας κ. Γεωργίου Κ. Γιαγκάκη ήλθαν να εμπλουτίσουν την κυκλαδική βιβλιογραφία: (α) «Η Ηρακλειά των Κυκλάδων και ο Φάνης Ιωάν. Γαβαλάς», και (β) «Ο Σταύρος Μάνεσης ( ) και η προσφορά του στη Μύκονο, την επιστήμη και τα γράμματα» (21 Χ 14 cm, σελ. 4, Σαρωνικός 2011). Η πρώτη εργασία του αναφέρεται στον επί 20 χρόνια ( ) Κοινοτάρχη Ηρακλειάς Φάνη Ιωάν. Γαβαλά και στο βιβλίο του «Η Ηρακλειά του χθες και του σήμερα» (Κοινότητα Η- ρακλειάς, 2010, σελ. 626). Η δεύτερη αναφέρεται στον ακαταπόνητο ερευνητή του λαϊκού πολιτισμού της Μυκόνου και των Κυκλάδων γενικότερα Σταύρο Μάνεση, συντάκτη για πολλά χρόνια του Ιστορικού Λεξικού της Α- καδημίας Αθηνών, γλωσσολόγου και λαογράφου. Ενδιαφέροντα γα τους Κυκλαδίτες έργα του «Η εν Μυκόνω Ιερά Μονή του Αγίου Παντελεήμονος», «Μια βόλτα στα απόμονα νησάκια μας» οδοιπορικό στις μικρές ανατολικές Κυκλάδες,που δημοσιεύθηκε στην εφημ. Κυκλαδικόν Φως την περίοδο , και το «Ιστορικό λεξικό του μυκονιάτικου ιδιώματος» (τόμοι Α + Β, ήμος Μυκονίων, 1997). Κυριακής Ραγκούση - Κοντογιώργου Χρίστου Γεωργούση, Παριανοί συγγραφείς: 18ος - 19ος αιώνας, «Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων», Πάρος 2011 [σελ. 168]. Με πλούσιο περιεχόμενο, προσεγμένο όπως πάντα, κυκλοφόρησε το 123ο τεύχος του έγκριτου περιοδικού «Παριανά» (Οκτώβριος - εκέμβριος 2011) που εκδίδει ο καλός μας φίλος και ιστορικός της Πάρου κ. Νίκος Χρ. Αλιπράντης. Συμμεριζόμαστε και ε- μείς την αγωνία του Νίκου για το μέλλον της έκδοσης μετά την αύξηση των τελών αποστολής. Ατυχώς, ενώ τέτοιες προσπάθειες θα έπρεπε να ενισχύονται, αντίθετα σήμερα υπονομεύονται. Καλή δύναμη Νίκο! Ελευθερίου Π. Αλεξάκη, Κέα Κυκλάδων, τόμος Α : Εθνογραφικό ημερολόγιο , «ωδώνη», Αθήνα 2011 [21 χ 14, σελ. 490]. ΤΟ ΤΕΜΠΛΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΛΕΠΑ ΣΤΑ ΑΛΑΤΣΑΤΑ Στο προηγούμενο φύλλο μας καταχωρήσαμε την είδηση της ανακαίνισης του τέμπλου του ναού της Παναγίας στα Αλάτσατα, μια είδηση που λάβαμε από το Ίδρυμα Λαμπάκη. εν προσέξαμε, όμως, ότι η είδηση, με σχετική αρθρογραφία, είχε προηγουμένως α- ναρτηθεί στο blog της καλής φίλης κ. Ιωάννας Παπασταθοπούλου «Αλαλάζοντα τοπία». Ιωάννα, συγγνώμη. Ε- ξακολουθούμε, όμως, να περιμένουμε το άρθρο του κ. Ιωάννη Κολάκη, «Ιωάννης Χαλεπάς ή Χαλαπάς: Μνημεία μνήμης και τέχνης στην Ερυθραία Μικράς Ασίας».

4 4- ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ Ïêôþâñéïò - ÍåïÝìâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2011 Και μεταξύ αυτών: Την 1η Οκτωβρίου 2011, με την ευκαιρία της ανάπλασης του ανδριάντα του ημητρίου Βαφειαδάκη, από τα τελευταία έργα του Λάζαρου Σώχου, μίλησαν στην Ερμούπολη οι κ.κ. Αλέκος Φλωράκης, ρ Εθνολογίας - Λαογραφίας, «Τήνος: Από τη λαϊκή μαρμαρογλυπτική στην καλλιτεχνική γλυπτική», και ο κ. Κώστας ανούσης, «Ο Λάζαρος Σώχος ως πατριώτης και ως άνθρωπος». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συντήρηση του αρχικού έργου (σπαράγματος ήδη) έγινε από τα ΤΕΙ Αθήνας με την ευθύνη του συμπατριώτη μας γλύπτη κ. Πραξιτέλη Τζανουλίνου, και η ανάπλαση από το γλύπτη κ. Παναγιώτη Καλούδη. Το έργο χυτεύτηκε ήδη σε χαλκό και κοσμεί το ημαρχείο Ερμούπολης - Σύρου. Ο ρ Αρχαιολογίας - Ιστορίας κ. Χάρης Κουτελάκης μίλησε στις 8 Οκτωβρίου στο Συνέδριο Ν.Α. Αττικής με θέ- «O Ιωάννης ως νέος ήταν πράος και άγριος. Αγάπησε τον Ιησού, ύστερα δεν μπόρεσε τίποτα πια ν αγαπήσει. Υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στο Ά- σμα Ασμάτων και την Αποκάλυψη. Και τα δυο είναι εκρήξεις συσσωρευμένης παρθενικότητας. Η καρδιά η- φαίστειο, ανοίγει κι απ αυτήν βγαίνει αυτό το περιστέρι, το Άσμα Ασμάτων, ή αυτός ο ράκοντας, η Αποκάλυψη. Αυτά τα δυο ποιήματα είναι οι δυο πόλοι της έκστασης, ηδυπάθεια και φρίκη αγγίχτηκαν τα πιο ακραία όρια της ψυχής στο πρώτο ποίημα η έκσταση ε- ξαντλεί τον έρωτα στο δεύτερο ο τρόμος και φέρνει στους ανθρώπους, που από δώ και πέρα θα ναι για πάντα α- νήσυχοι, τον τρόμο της αιώνιας αβύσσου. Άλλη σχέση, όχι λιγότερο αξιοπρόσεκτη, ανάμεσα στον Ιωάννη και στον ανιήλ. Το σχεδόν αθέατο νήμα των συγγενειών παρακολουθείται με επιμέλεια με το βλέμμα από κείνους που στο προφητικό πνεύμα βλέπουν έ- να ανθρώπινο και κανονικό φαινόμενο και που, αντί να περιφρονούν το ζήτημα των θαυμάτων, το γενικεύουν και το συνδέουν ήρεμα με το αιώνιο φαινόμενο. Με αυτό χάνουν οι θρησκείες, κερδίζει όμως η επιστήμη. εν πρόσεξαν αρκετά, το έβδομο κεφάλαιο της Αποκάλυψης του ανιήλ περιέχει εν σπέρματι την Αποκάλυψη. Εκεί οι αυτοκρατορίες παρομοιάζονται με θηρία. Για τούτο ο θρύλος συνέδεσε τους δύο ποιητές. Ο ένας τους διέσχισε τον λάκκο των λεόντων και ο άλλος το καζάνι με το βραστό λάδι». (Βίκτορος Ουγκώ, Φιλοσοφία και Φιλολογία, μτφρ. Μίνας Ζωγράφου - Μεραναίου, «Μαρής», Αθήνα [χ.χ.], σελ ). μα «Μαρκόπουλο Αττικής. Πιθανή προέλευση του ονόματός του», στις 11 Οκτωβρίου 2011 στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού «Η παρουσία των Ρώσων στην Τήνο» [ ], στις 21 Οκτωβρίου στις Αχαρνές στο 14ο Συμπόσιο του ήμου και της Λαογραφικής Εταιρείας με θέμα «Ταμπούρια Κερατσινίου: Μια νέα πρόταση ετυμολόγησης», και στις 23 Οκτωβρίου στο 11ο Κρητολογικό Συνέδριο «Σχέσεις Κρήτης και Τήλου. Η περίπτωση της μονής του Αγ. Παντελεήμονα». Ο ρ Εθνολογίας - Λαογραφίας κ. Αλέκος Ε. Φλωράκης μίλησε στην εκδήλωση μνήμης για τον Ιωάννη Μ. Χατζηφώτη, που έλαβε χώρα στον «Παρνασσό» στις με θέμα: «Ι.Μ. Χατζηφώτης: Η Ρωμιοσύνη ως τόπος και ως τρόπος». Στο τεύχος [2011, σελ ]] του λογοτεχνικού περιοδικού «έντρο» φλοξενείται το κείμενο «Η κουζίνα της γραφής» της Rosario Ferré, από το Πόρτο Ρίκο, σε θαυμάσια απόδοση από τα ισπανικά της νεαρής μας συνεργάτιδας και φίλης δ. Ούρσουλας Φωσκόλου. Ούρσουλα, συγχαρητήρια! «ΟΙ Α ΕΛΦΟΙ ΦΥΤΑΛΑΙ» Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που δεν επέτρεψαν την πρέπουσα προετοιμασία της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε τελικά με επιτυχία στο Ί- δρυμα Τηνιακού Πολιτισμού στις η παρουσία του βιβλίου του αείμνηστου Στέφανου Ν. ελατόλα, «Οι αδελφοί Φυτάλαι», που εξέδωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυάς Τήνου. Την εκδήλωση προλόγισαν με θερμά λόγια ο Αντιπρόεδρος του Ι.ΤΗ.Π. κ. Σ. Απέργης, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη μας αρχιμανδρίτης κ. Ιάκ. Σέττας, ο Αντ/δρος του ΠΙΙΕΤ κ. Ε. Γκίζης, ο ήμαρχος Τήνου Παν. Κροντηράς και ο Πρόεδρος της Αδελφότητας Τηνίων εν Αθήναις κ. Ιωάν. Παπαδημητρίου. Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της Καρυάς κ. Μάνθος Ποτήρης χαιρέτισε το ακροατήριο, ενώ για το βιβλίο μίλησαν οι δ.δ. Ζέφη Ποτήρη (Ο νεοελληνικός κλασικισμός και οι Αδελφοί Φυτάλαι) και Ούρσουλα Φωσκόλου (Ο ανδριάντας του πατριάρχη Γρηγορίου Ε του Γ. Φυτάλη) και ο κ. Κώστας ανούσης, ο οποίος είχε και την εκδοτική επιμέλεια του βιβλίου (Ο Στέφανος Ν. ελατόλας και οι Αδελφοί Φυτάλαι). Την εκδήλωση έκλεισε με σύντομη, προσφυέστατη ως συνήθως, παρέμβαση ο Αρχιεπίσκοπος Καθολικών Νάξου, Τήνου και Μυκόνου κ. Νικόλαος Πρίντεζης. Στο ακροατήριο διανεμήθηκε δωρεάν το βιβλίο που παρουσιάστηκε. Οι Καρυανοί άνοιξαν τα φτερά τους σ όλη την Τήνο. Καλοτάξιδοι! ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΤΣΟΚΛΗ Στις 7, 8 και 9 Οκτωβρίου 2011 το Μουσείο Kώστα Τσόκλη συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Πολιτισμός Φωνές νερού μυριάδες» του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, κάλεσε τους μαθητές των ημοτικών Σχολείων της Τήνου να παρακολουθήσουν ένα εργαστήρι εικαστικής έκφρασης με θέμα το νερό. Ανάγλυφες κατασκευές με ζωγραφική και μικτές τεχνικές εμπνευσμένες από το πολύτιμο στοιχείο της φύσης, που ταυτίζεται με τη ζωή, τη συνέχιση, τη ροή, την κάθαρση και τη δημιουργία. Στις , το Μουσείο Τσόκλη, σε συνεργασία με το Μουσείο Αφής και το Φάρο Τυφλών Ελλάδας, σχεδίασε ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τυφλοί και τα άτομα με περιορισμένη όραση με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Λευκού Μπαστουνιού. Το λευκό μπαστούνι είναι το τεχνικό βοήθημα που χρησιμοποιούν τα άτομα με προβλήματα όρασης για να εντοπίζουν και να αποφεύγουν τα εμπόδια στην πορεία τους, στην προσπάθειά τους να κινούνται μόνοι, ανεξάρτητοι και με ασφάλεια. Ο ήμος Τήνου και τo Mουσείο Κώστα Τσόκλη, σε συνεργασία με το 52ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, μετέφεραν στην Τήνο για πρώτη φορά ταινίες που έκαναν πρεμιέρα λίγο πριν στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το τριήμερο Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, παρουσιάστηκαν οι ταινίες: (α) Αdalbert's Dream (Όνειρο του Άνταλμπερτ) του Ρουμάνου Γκαμπριέλ Ακίμ, μαύρη κωμωδία, 101 λεπτών, (β) Concience (Συνείδηση) του Τούρκου «κοινωνικού» δημιουργού Ερντέν Κιράλ, 94 λεπτών, και (γ) Press (Τύπος) του Σεντάτ Γιλμάζ, 100 λεπτών, α- φιερωμένη στους αγώνες για ελευθεροτυπία στη γειτονική χώρα τη δεκαετία του OI ΧΟΡΩ ΙΕΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ Η ενδοχώρα επιμένει δυναμικά. Στις 23 Νοεμβρίου 2011, στο Πνευματικό Κέντρο του ΠΙΙΕΤ, οι χορωδίες του Πύργου και της Κώμης, με τη συμμετοχή της Θεατρικής Ομάδας Τήνου, ερμήνευσαν μαζί τραγούδια «μνήμης». «Η μνήμη ό- που και να την αγγίξεις πονεί» σημειώνει ο Γιώργος Σεφέρης και έτσι είναι. Γι' αυτό και την «καταχώνομε» συστηματικά. Κάποιοι, όμως, επιμένουν να θυμούνται Μπράβο τους. «ΘΕΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ» Το Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2011, στην αίθουσα «Ιωάννης Ρήγος - Πανορμίτης» της Αδελφότητάς μας μίλησε το μέλος του σωματείου μας, ρ Αρχαιολογίας - Ι- στορίας κ. Χάρης Κουτελάκης, με θέμα «Τήνος: Θεά περιστέρα. Η σημασία των περιστεριών και των περιστεριώνων». Ο κ. Κουτελάκης εξέθεσε ενδιαφέρουσες απόψεις για την εμφάνιση, εξέλιξη και λειτουργία των περιστεριώνων στο χώρο της Εγγύς Ανατολής, και ειδικά στον τόπο μας, και κατέθεσε νέες προτάσεις ερμηνείας τόσο της παράστασης «Θεογονίας» του αρχαϊκού πίθου από το Ξώμπουργκο όσο και του ονόματος του νησιού. Με την ομιλία του κ. Κουτελάκη η Αδελφότητα εγκαινίασε μια νέα δράση: διαλέξεις που συνάπτονται με το παρελθόν και προβλήματα του νησιού μας. ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΣ ΣΤΟΝ ΤΣΙΚΝΙΑ! Περιμέναμε εναγωνίως ν ανοίξει ο καιρός. Ο γερο Τσικνιάς επί 20 συναπτές μέρες είχε κατεβάσει τα μούτρα του κι όταν, στις το πρωί, φύγαν τα σύννεφα, φτάσαμε στην κορφή, απ τη μεριά της Μουσουλούς. Και μαζί μας ένας μικρός φίλος! Μικρός μεν αλλ όχι ο μικρότερος της παρέας των λωλών. Εκείνος είναι απ την Καρδιανή, ενώ τούτος απ τη Χώρα. Στέλιο και ψηλότερα! ΤΟ ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΗΝΟΥ Πλήρης αισθημάτων χαράς, μέσα σε ένα ζοφερό οικονομικό κλίμα, ο κόσμος της Τήνου υποδέχτηκε τη λειτουργία του ελαιοτριβείου, μιας σύγχρονης μονάδας που υπόσχεται να στηρίξει και να αναπτύξει την αγροτική παραγωγή του νησιού μας. Έτσι στις , ημέρα των εγκαινίων, συγκεντρώθηκαν κάτοικοι από κάθε άκρη του νησιού να θαυμάσουν τις σύγχρονες εγκαταστάσεις του δημοτικού ελαιοτριβείου. Ο ήμαρχος κ. Κροντηράς έκανε σύντομη αναδρομή στο ιστορικό ίδρυσης της νέας μονάδας και αναφέρθηκε στα προσδοκώμενα ο- φέλη. Συμμεριζόμαστε, λοιπόν, και εμείς τη χαρά των συντοπιτών μας και πιστεύουμε πως η ημοτική Επιχείρηση Σφαγείου - Ελαιοτριβείου Τήνου θα α- ποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης της τηνιακής υπαίθρου σε μια εποχή κρίσης.

5 Ïêôþâñéïò - ÍåïÝìâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2011 ÐEÑI THNOY - 5 ΜΝΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ Τρία χρόνια μετά την εκδημία του ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Óõìðëçñþèçêáí ôñßá ñüíéá áðü ôï èüíáôï ôïõ ÐñïÝäñïõ ìáò áåéìíþóôïõ Äçìçôñßïõ Æá áñßá Óïöéáíïý, åíüò å- îáßñåôïõ åðéóôþìïíá áëëü, êáé êõñßùò áõôü, óðüíéïõ áíèñþðïõ. Êáé ç Áäåëöüôçôá ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò äå èá ìðïñïýóå íá îå Üóåé ôïí Üíèñùðï ðïõ óôüèçêå åðß äåêáåôßåò óôéò åðüëîåéò ôçò, ðïõ óçìüäåøå ìå ôçí ðáñïõóßá êáé äñüóç ôïõ ôçí åðéóôçìïíéêþ Ý- ñåõíá, ôçí åêðáßäåõóç óôçí ýðáôþ ôçò âáèìßäá, áëëü êáé ôá ðñüãìáôá ôïõ íçóéïý ìáò, ìéáò êáé åðß ó åäüí 40 ñüíéá ï ÄçìÞôñéïò Óïöéáíüò âñéóêüôáí ðßóù áðü êüèå Ýñãï áãáèü ðïõ ó åôéæüôáí ìå ôïí ðïëéôéóìü ôçò ÔÞíïõ. Ãéá ôï óêïðü áõôü äéïñãüíùóå, óôéò 12 Íïåìâñßïõ 2011, óôçí áßèïõóá «Éù- Üííçò ÑÞãïò - Ðáíïñìßôçò» öéëïëïãéêü ìíçìüóõíï óôç ìíþìç ôïõ. Ößëïé êáé ãíùóôïß ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ôç ìíþìç ôïõ åêëåêôïý ìáò óõìðáôñéþôç. Ãéá ôïí åêëéðüíôá ìßëçóáí ïé ê.ê. Ãåþñãéïò ÁìéñáëÞò, öéëüëïãïò - ãõìíáóéüñ çò, ìå èýìá «Ï ÄçìÞôñéïò Óïöéáíüò ùò Üíèñùðïò ìý ñé ôçí áðïöïßôçóþ ôïõ áðü ôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí êáé ùò óõããñáöåýò ôçíéáêþí ìåëåôþí», ï ÄçìÞôñéïò Óéþôïò, äéêçãüñïò, ìå èýìá «ÄçìÞôñéïò Óïöéáíüò, ï Üíèñùðïò, ï åðéóôþìïíáò, ï ðáôñéþôçò», êáé Êñßôùí ñõóï ïàäçò, ÄéåõèõíôÞò Åñåõíþí ôïõ ÉÂÅ/ÅÉÅ, «ÄçìÞôñéïò Óïöéáíüò, ï Üíèñùðïò, ï öéëüëïãïò, ï ðáëáéïãñüöïò». Ï ðñþôïò ìßëçóå ãéá ôá ìáèçôéêü êáé öïéôçôéêü êõñßùò ñüíéá ôïõ Óïöéáíïý, ï äåýôåñïò åóôßáóå ðåñéóóüôåñï ôçí ï- ìéëßá ôïõ óôï Þèïò êáé óôç äñüóç ôïõ óôï ðåñéâüëëïí ôçò ÔÞíïõ, åíþ ï ôåëåõôáßïò ïìéëçôþò áíáöýñèçêå óôï áêñáéöíþò åðéóôçìïíéêü ôïõ Ýñãï êáé óôç óõìâïëþ ôïõ Óïöéáíïý óôçí Ýñåõíá, ìåëýôç êáé áíüäåéîç ôïõ ìåóáéùíéêïý åëëçíéóìïý êáé åéäéêüôåñá ôçò âõæáíôéíþò êáé ìåôáâõæáíôéíþò Èåóóáëßáò ìýóá áðü ôéò ðüìðïëëåò öéëïëïãéêýò, ðáëáéïãñáöéêýò, éóôïñéêýò êáé áãéïëïãéêýò ôïõ ìåëýôåò. Êáé âýâáéá, ìå éäéáßôåñç áñü á- êïýóáìå üôé ìåëýôåò ôïõ åêëåêôïý óõíôïðßôç ìáò, ôñßá ñüíéá ìåôü ôçí áíá- þñçóþ ôïõ, åîáêïëïõèïýí íá âëýðïõí ôï öùò ôçò äçìïóéüôçôáò (Ãé áõôýò èá åðáíýëèïõìå ðñïóå þò). Ðåñéóóüôåñï óõíáéóèçìáôéêþ Þôáí ç åéóáãùãþ ôïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ óùìáôåßïõ ìáò, ê. ÉùÜííç Ðáðáäçìçôñßïõ, ï ïðïßïò, ìåôáîý Üëëùí, ôüíéóå êáé ôá åîþò: «Ôñßá óõíáðôü Ýôç óõìðëçñþíïíôáé óå ëßãåò ìýñåò áðü ôçí åêäçìßá ôïõ êáëïý ìáò ößëïõ, ôïõ ÐñïÝäñïõ ìáò, ôïõ ðíåõìáôéêïý áíèñþðïõ êáé õðïäåéãìáôéêïý ðïëßôç, ôïõ êáèçãçôþ Äçìçôñßïõ Æá áñßá Óïöéáíïý. Ôñßá ñüíéá, ëåò êáé Þôáí ôåò, üôáí üëïé åìåßò, óõããåíåßò, ößëïé êáé ãíùóôïß, óõíôåôñéììýíïé, óõíïäåýóáìå ôç óïñü ôïõ óôçí ðáôñéêþ ôïõ ãç, ôç ãç ôïõ Ðáíüñìïõ, ðïõ Üíïéîå öéëüîåíá ôçí áãêáëéü ôçò íá ôïí äå- ôåß. Ëåò êáé Þôáí ôåò êé áõôü ãéáôß ôýôïéïõò áíèñþðïõò, üðùò ï ÄçìÞôñçò Óïöéáíüò, äåí ôïõò áããßæåé ï ñüíïò. Ôïõò íéþèïõìå óõíå þò êïíôü ìáò, á- êïýìå ôéò íïõèåóßåò ôïõò, ôï íçöüëéï êáé øý ñáéìï ëüãï ôïõò, áêïýìå áêüìç ôçí áíüóá ôïõò. Ï áåßìíçóôïò ÄçìÞôñçò Óïöéáíüò õ- ðþñîå ìéá ðïëõó éäþò ðñïóùðéêüôçôá êáé áíáñùôéýôáé åýëïãá êáíåßò áí ðñýðåé íá óôáèåß ðåñéóóüôåñï óôïí Üíèñùðï, óôïí ðáôñéþôç, óôïí ðïëßôç Þ ôïí å- ðéóôþìïíá. Áðüøå ðïõ óõãêåíôñùèþêáìå ãéá íá ôéìþóïõìå ôç ìíþìç ôïõ, èá ðñïóðáèþóïõìå áêñïèéãþò íá åóôéüóïõìå ôçí ðñïóï Þ ìáò óå êüðïéåò ðôõ Ýò ôçò ðñïóùðéêüôçôáò êáé ôçò äñüóçò ôïõ. Ìïéñáßá, åìåßò èá óôáèïýìå óôïí Üíèñùðï, óôïí áêñáéöíþ ðáôñéþôç, óôïí åðéóôþìïíá ðïõ äåí êëåßóôçêå óôçí á- óöüëåéá ôïõ óðïõäáóôçñßïõ ôïõ, áëëü Ýèåóå ôïí åáõôü ôïõ óôçí õðçñåóßá ôïõ ôüðïõ ôïõ. Êé áõôü ìå ðïéêßëïõò ôñüðïõò, êõñßùò üìùò ìýóá áðü ôéò ôüîåéò ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò ãéá ðåñéóóüôåñá áðü óáñüíôá ñüíéá. ÌÝëïò ôïõ óùìáôåßïõ ìáò áðü ôï 1960, óýíôïìá èá åîåëé èåß óå âáóéêü ôïõ óôýëå ïò êáé èá óôçñßîåé ìå ôéò ãíþóåéò êáé ôç äñáóôçñéüôçôü ôïõ üëåò ôéò äçìéïõñãéêýò ôïõ ðñïóðüèåéåò. Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò Áäåëöüôçôáò õðü ôçí ðñïåäñßá ôçò áåßìíçóôçò åðßóçò Áéêáôåñßíçò Ìáñéïëïðïýëïõ, ôï ãýíïò ÐÝôñïõ Êáíáãêßíç, èá óõìâüëåé ü- óï êáíåßò Üëëïò óôç ìåôáôñïðþ ôçò ðáôñéêþò ïéêßáò ôïõ Ãéáííïýëç áëåðü óå Ìïõóåßï ôïõ ôñáãéêïý ãëýðôç ôçò ÔÞíïõ. Ôï Ìïõóåßï áëåðü åßíáé ôï äåýôåñï ìåãüëï ìåôü ôï Ìïõóåßï Ôçíßùí Êáëëéôå íþí óôçí ðüëç ôçò ÔÞíïõ Ýñãï ôçò Áäåëöüôçôáò êáé ç êáèéýñùóþ ôïõ õðþñîå ôï ôåëéêü áðïôýëåóìá ðñïóðáèåéþí ìéáò ïëüêëçñçò åéêïóáåôßáò». Ôçí åêäþëùóç ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ç óýæýãïò ôïõ åêëéðüíôïò ê. Å- ëýíç Óïöéáíïý, ï ïìüôéìïò êáèçãçôþò Áñ áéïëïãßáò ôïõ ÁÐÈ ê. Ãéþñãïò Äåóðßíçò, ïé áäåëöïß ÉÜêùâïò êáé ËÜæáñïò ÉùÜííïõ ÑÞãïõ, ï óõããñáöýáò ê. Êþóôáò Áëåîüðïõëïò, ï Äñ Áñ áéïëïãßáò ê. Üñçò ÊïõôåëÜêçò, ï óõíåñãüôçò ìáò éóôïñéêüò - èåïëüãïò ê. ÄçìÞôñçò Óïöéáíüò, ìýëç ôïõ óùìáôåßïõ ìáò êáé ößëïé ôïõ ìåôáóôüíôïò ÐñïÝäñïõ ìáò. ÄçìïðñáôÞèçêå óôéò 8 Íïåìâñßïõ ôï Ýñãï «ÁðïêáôÜóôáóç Çãïõìåíåßïõ êáé ÔñÜðåæáò ÉåñÜò ÌïíÞò ÊïéìÞóåùò ôçò Èåïôüêïõ Êå ñïâïõíßïõ óôçí ÔÞíï», óõíïëéêïý ðñïûðïëïãéóìïý åõñþ, ðïõ ñçìáôïäïôåßôáé êáôü 50% áðü ôçí êõâýñíçóç ôçò Íïñâçãßáò êáé êáôü 50% áðü åëëçíéêïýò ðüñïõò. ÖïñÝáò õëïðïßçóçò ôïõ Ýñãïõ åßíáé ç Äéåýèõíóç Ôå íéêþí ñãùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò, åíþ áíüäï- ïò áíáäåß èçêå ç åñãïëçðôéêþ ÁÅ «Ã. Ößëéïò». Ôï Ýñãï áíáìýíåôáé íá ï- ëïêëçñùèåß åíôüò Ýîé ìçíþí áðü ôçí õðïãñáöþ ôçò óýìâáóçò. Óôçí ìïõóéêþ óõíüíôçóç ëáúêþí ðíåõóôþí ðïõ äéïñãüíùóå ç ÐåñéöÝñåéá Íïôßïõ Áéãáßïõ óôç Óáíôïñßíç óõììåôåß áí êáé äýï íýïé êáé ðïëëü õðïó üìåíïé ôçíéáêïß ïñãáíïðáßêôåò. Ôï ÔìÞìá ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò ÊõêëÜäùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò Í. Áéãáßïõ, óå óõíåñãáóßá ìå ôï Éíóôéôïýôï Íåïåëëçíéêþí Åñåõíþí ôïõ Åèíéêïý Éäñýìáôïò Åñåõíþí, îåêéíü ôçí Ýñåõíá êáé êáôáãñáöþ éäéáßôåñùí áðü áñ- éôåêôïíéêþ êáé éóôïñéêþ Üðïøç óôïé- åßùí óôá íçóéü ôùí ÊõêëÜäùí, êüíïíôáò ôçí áñ Þ áðü ôçí ÔÞíï. Ôï õ- ëéêü ðïõ èá ðñïêýøåé èá óõãêñïôçèåß óå áíôßóôïé åò åêäüóåéò. Ãéá ôçí ÔÞíï, ïé äñüóåéò åíôïðßæïíôáé óôï é- äéáßôåñá ðõêíü ðáëáéü äßêôõï ëéèüóôñùôùí ïäþí êáé ìïíïðáôéþí ôïõ íçóéïý (äßêôõï äéáäñïìþí ðïëéôéóôéêïý åíäéáöýñïíôïò). Ìå ôïí ôñüðï áõôü ðñïêñßíåôáé ìßá åîáéñåôéêþ ìïñöþ áíüäåéîçò ôçò éóôïñéêþò öõóéïãíùìßáò ôïõ ôüðïõ. Η ΤΗΝΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟ ΤΑΞΙ Ι ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΗΝΙΑΚΟΥ Ι ΙΩΜΑΤΟΣ Βιρίνα (η) Η βιρίνα μας ήλθε από τη βενετική διάλεκτο. Βιρίνα είναι η στροφή, το γύρισμα. Προέρχεται από το βενετικό virar (βιράρ) που σημαίνει στρέφω, γυρνώ γύρω από ά- ξονα. Ο Μπαμπινιώτης αναφέρει τη λέξη ως αντιδάνειο ερχόμενο από το αρχαίο ελληνικό γύρος που πέρασε στους Λατίνους ως gyrus, για να δώσει το ύστερο λατινικό gyrare και με την επίδραση του vibrare (που σημαίνει πάλλω) έδωσε τελικά το virare και πάει λέγοντας. Έτσι είναι οι λέξεις όταν αρχίζουν να ταξιδεύουν. Στην ε- πιστροφή τους είναι αγνώριστες. Το βιράρω ως ρήμα χρησιμοποιείται σπάνια και δύσκολα θα το ακούσεις στο νησί. Εμείς γνωρίζουμε καλύτερα την προστακτική του ρήματος, το γνωστό βίρα. Γιατί λοιπόν όταν λέμε βίρα τις άγκυρες, εννοούμε σήκωσε τις άγκυρες, ενώ με την έννοια που δώσαμε παραπάνω θα έπρεπε να στριφογυρίζουν; Η εξήγηση είναι ότι για να σηκωθούν οι άγκυρες θα πρέπει να στριφογυρίσει το βαρούλκο στο οποίο είναι δεμένες, τότες με τη δύναμη των χεριών, σήμερα ευτυχώς για τους ναύτες όλου του κόσμου με τη δύναμη της μηχανής. Στρέφοντας το βαρούλκο, λοιπόν, σηκώνονται οι άγκυρες.. Έτσι με το πέρασμα του καιρού το βίρα πήρε την έννοια του σηκώματος Στου ημητράκου το λεξικό αποδίδεται ως έλκω, τραβώ, σύρω. Επιπλέον δίνει και την ερμηνεία του ύπαγε φύγε ή στρίβε όπως θα λέγαμε σήμερα. Τους περισσότερους Τηνιακούς όμως η βιρίνα τους παραμονεύει σε ένα άλλο υ- γρό στοιχείο για να τους ταλαιπωρήσει και όχι πια στη θάλασσα. Μάλιστα δε χρειάζεται να είσαι καν ναυτικός για να πάθεις τη ζημιά, μπορεί να συμβεί και επάνω στον Τσικνιά που λέει ο λόγος. Πώς ακριβώς ; Στο πότισμα ή το πλύσιμο, (και εγώ με αυτή την αφορμή έμαθα για τη λέξη) όταν τσακίσει το λάστιχο με το οποίο πλένουμε ή ποτίζουμε, πράγμα ενοχλητικό και καθόλου σπάνιο, πώς ονομάζουμε το τσάκισμα, το στρίψιμο του λάστιχου και συνήθως τη μόνιμη παραμόρφωσή του ; Σωστά μαντέψατε είναι η βιρίνα στην πλέον συχνή και λίαν ενοχλητική της μορφή. Τάσος Βιδάλης

6 6- ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ Ïêôþâñéïò - ÍåïÝìâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2011 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: Ένας διάλογος με το χρόνο ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟΝ 180 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ... Ï Êþóôáò ÌáõñïõäÞò (ÔÞíïò 1948) óôçí ôåëåõôáßá ôïõ ðïéçôéêþ óõëëïãþ «ÔÝóóåñéò åðï Ýò»*, ãéá ôçí ïðïßá Ýëáâå ôï öåôéíü âñáâåßï ðïßçóçò ôïõ ðåñéïäéêïý ÄéáâÜæù, óõíäéáëýãåôáé ìå äýï ðñüóùðá, ôïí áíáãíþóôç êáé ôï ñüíï. Èá Þôáí áöåëýò, üóïí áöïñü óôïí ôßôëï ôçò óõëëïãþò, íá ôïí óõíäõüóïõìå á- ðëþò ìå ôéò ôýóóåñéò åðï Ýò Üíïéîç, êáëïêáßñé, öèéíüðùñï, åéìþíáò ôïõ ñüíïõ Þ ôïõ ÂéâÜëíôé. Ôá äåêáôýóóåñá áöçãçìáôéêü ðïéþìáôü ôïõ áðïôåëïýí åðåéóüäéá ôçò ìíþìçò êáé åêôåßíïíôáé óå âüèïò ñüíïõ, êáëýðôïíôáò äéüóôçìá ðïõ îåêéíü áðü ôá ðñþôá âþìáôá ôïõ ðïéçôþ (ÖÈÉÍÏÐÙÑÏ Þ Ç ðïßçóç êáé ï áñ Üñéïò) êáé öôüíïíôáò ìý ñé ôï óþìåñá, áñéóôïôå íéêü êáìïõöëáñéóìýíï ðßóù áðü ôçí þñéìç áíáðüëçóç êáé ôç óõíåéäçôïðïßçóç ôïõ áöçãçôþ. ¼ðùò ïìïëïãåß êáé ï ßäéïò ï ðïéçôþò, ç ãñáöþ ôïõ ðüíôïôå õðþñîå ìéá áíüêëçóç ïéêåßùí ãåãïíüôùí êáé åéêüíùí. Ï Þ- ïò ôçò åðåñ üìåíçò êáôáéãßäáò, ç ìáêñéü ãêñßæá êáìðáñíôßíá ôïõ äáóêüëïõ, ç ïíôñþ íïóïêüìá, ç æýóôç ðïõ ìïõñìïõñßæåé áñáâéêü, åßíáé ìíþìåò óõãêåêñéìýíåò, åßíáé åéêüíåò ðïõ îõðíïýí óôïí ÌáõñïõäÞ óõíáéóèþìáôá ôïõ ðáñåëèüíôïò. Ôáõôü ñïíá, üìùò, ï áíáãíþóôçò âñßóêåé óå áõôýò ôéò åéêüíåò êáé ôïí äéêü ôïõ åáõôü êáé ôá ðïéþìáôá ãßíïíôáé, Ýôóé, ìéá ìíþìç ìïéñáóìýíç. Ôï âéùìáôéêü óôïé åßï åßíáé ðïëý Ýíôïíï óôçí ðïßçóþ ôïõ, ùñßò üìùò íá áðïêëåßåé ôïí áíáãíþóôç, ùñßò íá ôïí ðáñáãêùíßæåé óå áõôþ ôç íïóôáëãéêþ áíáðüëçóç. Ìðïñåß ôá ñéóôïýãåííá óôï ÆÜëôóìðïõñãê êáé ç äéáìïíþ óôï îåíïäï åßï Zum Jungen Fuchs íá åßíáé ìéá ðñáãìáôéêüôçôá ìå ôçí ïðïßá åëü éóôá ó åôßæåôáé ï êáèýíáò, ï ðëïýôïò ôùí óõíáéóèçìüôùí ðïõ áíáâëýæåé üìùò á- ðü ôçí ðïßçóç, äçìéïõñãåß ôçí øåõäáßóèçóç êáé ôç æåóôáóéü åíüò êïéíïý ðáñåëèüíôïò. Ï ÌáõñïõäÞò, ðáßæïíôáò ìå ôéò ëýîåéò êáé ðëüèïíôüò ôåò óôá Ýñéá ôïõ óáí ôïí ðçëü, ôñáâü ôïí áíáãíþóôç óå ìéá êáôüäõóç ìíþìçò, äçìéïõñãþíôáò ãýñù ôïõ Ýíá ðåñéâüëëïí ìå åéêüíåò æùíôáíýò, ðëåãìýíåò ìå óõíáéóèþìáôá. ÄéáèÝôåé åðßóçò ìéá åêðëçêôéêþ éêáíüôçôá íá ðáñïõóéüæåé ôá ãåãïíüôá, üðùò áõôü âéþèçêáí áðü ôïí ßäéï óå êüèå óôüäéï. Óôï ÅÉÌÙÍÁÓ Þ ÉáôñéêÞ åðßóêåøç, Ý åé êáíåßò ôçí áßóèçóç, ãéá ðáñüäåéãìá, ðùò âëýðåé ôá ãåãïíüôá áðü ôçí ïðôéêþ ãùíßá åíüò ðáéäéïý ðïõ ôñýìåé ôçí åðßóêåøç ôïõ ãéáôñïý. Íéþèåéò ðùò êáôåâáßíåéò óôï ýøïò ôïõ áãïñéïý êáé áíôéêñßæåéò ôïí êüóìï õðü ôçí ðåñéïñéóìýíç ïðôéêþ ãùíßá ôïõ. ÁíôéëáìâÜíåóáé ôá ãåãïíüôá ì' Ýíá îå ùñéóôü ôñüðï, âëýðïíôáò ìðñïóôü óïõ íá ðåñíïýí ôá ðüäéá ôùí ìåãüëùí, áíßêáíïò íá êüíåéò ïôéäþðïôå Üëëï. Ôçí åðüìåíç óôéãìþ Ýñ åôáé ï ðïéçôþò êáé äßíåé óôï ìéêñü ôï ýøïò ðïõ ôïõ ëåßðåé, ãéá íá êñßíåé ôá ôåêôáéíüìåíá. Ìå ôïí ôñüðï ãñáöþò ôïõ, åêôüò ôùí Üëëùí, ï ÌáõñïõäÞò óå ïäçãåß óôçí áíüãíùóç ôùí ðïéçìüôùí ôïõ. Åêåß ðïõ õðüñ åé óþñåõóç ãåãïíüôùí êáé óõìâüíôùí, ïé ëýîåéò, ç ìéá ðßóù áðü ôçí Üëëç, õðïäåéêíýïõí ìéá ãñþãïñç áíüãíùóç, ó åäüí ùñßò áíüóá. Áíôßèåôá, åêåß ðïõ õðüñ åé áíüãêç íá «áíïé ôåß ç óôéãìþ», ï ëüãïò êáé ç ìïñöþ ôïõ ðïéþìáôïò êáô' åðýêôáóç áëëüæåé: å-íþ á-âáñþò óáí óêüíç áé-ù-íéü-ôç-ôáò Ý-ðå-öôå áñ-ãü ç êé-ìù-ëßá óôá ðá-ðïý-ôóéá ôïõ. Ï óôß ïò áíïßãåé, óå ó çìáôéóìü êáôáêüñõöï, ðýöôïíôáò êé áõôüò áñãü, óáí ôá ìüñéá ôçò óêüíçò áðü ôçí êéìùëßá. ÌÝóá óå üëá áõôü, ï ÌáõñïõäÞò ìüò êüíåé åðßóçò êïéíùíïýò ìéáò ðáãêüóìéáò áëþèåéáò, ìå ôçí ïðïßá öáßíåôáé íá ðáëåýåé êáé ï ßäéïò. Óôï ðïßçìü ôïõ ÅÐÉÓÔÑÅØÉÌÏÔÇÔÁ Þ ñéóôïýãåííá óôï ÆÜëôóìðïõñãê, ìåôá åéñßæåôáé Ýíá, èá ëýãáìå êéíçìáôïãñáöéêü, ôý íáóìá. ÃõñíÜ ôï öéëì ðñïò ôá ðßóù êáé äçìéïõñãåß ìéá åéêüíá, þóôå óôç óõíý åéá íá ôç äéáøåýóåé: Ôï ãüëá, ðëüãéïò ðßäáêáò, åðéóôñýöåé óôç öéüëç ôïõ,/ ôá äçìçôñéáêü ãõñßæïõí óôç óõóêåõáóßá ôçò ÍåóôëÝ,/ Ìå ôéò ðéôæüìåò ôïõ ï óýæõãïò/ âáäßæåé áíüðïäá ðñïò ôï êñåâüôé. ÖôÜíåé üìùò êüðïôå ç ðéêñþ óôéãìþ ôçò óõíåéäçôïðïßçóçò ðùò íáé ìåí ï êáëëéôý- íçò Ý åé ôç äõíáôüôçôá íá ðëüèåé ðñáãìáôéêüôçôåò ðïõ ãõñíïýí ðñïò ôá ðßóù, êüôù üìùò áðü ôï öùò ôçò áëþèåéáò, ñéóôïýãåííá Þ ü é,/ üëá/ óôï ìýëëïí ðñï ùñïýí. Êáé ëßãï ðéï êüôù: Óå ìéá êáôåýèõíóç âáäßæïõìå...óôçí ßäéá åõèåßá üëïé ðüìå. ÔÝëïò, êüôé ðïõ ðáñáôçñïýìå óôéò ÔÝóóåñéò åðï Ýò åßíáé üôé óå êáíýíá áðü ôá áöçãçìáôéêü áõôü ðïéþìáôá ðïõ á- ðáñôßæïõí ôç óõëëïãþ äåí õðüñ åé óôï ôýëïò ôåëåßá. Ïé ëýîåéò ôïõ ÌáõñïõäÞ ðþäçóáí óôï ôñýíï ôïõ ñüíïõ ðïõ ðïôý äå óôáìáôü êáé âñþêáí ìéá èýóç ðñïóùñéíþ, ðïõ óõíå þò ìåôáâüëëåôáé. ÊÜôé Üëëï õðþñîå ðñéí, êüôé äéáöïñåôéêü èá õðüñîåé ìåôü. Ï ðïéçôþò Ýóðñùîå, Ü- íïéîå þñï, ìéá èýóç áíüìåóá óå äýï âáãüíéá êáé ðñüóèåóå ôï äéêü ôïõ. ¼ëá ðñï ùñïýí êáé êáíåßò äåí ìðïñåß íá ãõñßóåé ôï ñüíï ðßóù. Ìüíï íá áíáðïëþóåé, íá êñßíåé ôá ðåñáóìýíá, íá âõèéóôåß óôç ìåëáã ïëßá ôïõò êáé óôï üíïìá ôïõ ðáñüíôïò íá ôçí êáôáóôñýøåé. Ç Üñíçóç ôïðïèýôçóçò ôåëåßáò ãßíåôáé êáôáíïçôþ êáèþò äéáâüæïõìå ôï ðïßçìá ÊÁ- ËÏÊÁÉÑÉ Þ ëåã ïò óå åðéâüôç ìå õ- ðåñìåôñùðßá. Åßíáé ï öüâïò ôïõ ðïéçôþ, ï öüâïò ôïõ áíèñþðïõ: ãýñù ôïõò Üëëáæáí ïé åðï Ýò/ ôïõò ôñüìáæå /(üðùò óõìâáßíåé ðüíôá) /ç áíüìíçóç êáé ç ëýîç ÔÝëïò Ïýñóïõëá Öùóêüëïõ *Ç ðïéçôéêþ óõëëïãþ ôïõ Êþóôá ÌáõñïõäÞ, «ÔÝóóåñéò åðï Ýò», êõêëïöïñåß áðü ôéò åêäüóåéò «ÊÅÄÑÏÓ». Ç «äïëïöïíßá» ôçò ðñþôçò ðñïóðüèåéáò ãéá ôç äçìéïõñãßá ïñãáíùìýíïõ êñüôïõò Íáýðëéïí, 27 Óåðôåìâñßïõ 1831: - îù áðü ôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Óðõñßäùíïò ðõñïâüëçóáí êáé ìá áßñùóáí èáíüóéìá ôïí êõâåñíþôç ÉùÜííç Êáðïäßóôñéá, êáèþò ðþãáéíå íá ðáñáêïëïõèþóåé ôçí êõñéáêüôéêç èåßá ëåéôïõñãßá. Ïé äïëïöüíïé, Êùíóôáíôßíïò êáé Ãåþñãéïò Ìáõñïìé Üëçò, ðñïóðüèçóáí êáé ôá êáôüöåñáí íá åîïíôþóïõí ôïí ðñþôï ÊõâåñíÞôç ðïõ Ýèåóå ùò óôü ï ôçò óýíôïìçò äéáêõâýñíçóþò ôïõ ôç äçìéïõñãßá ïñãáíùìýíïõ êñüôïõò, ôïõ ï- ðïßïõ ôá èåìýëéá èá åäñüæïíôáí óôéò áñ Ýò ôçò êïéíùíéêþò äéêáéïóýíçò êáé ôçò óõãêåíôñùôéêþò äéïßêçóçò. Ôï êñüôïò ðïõ ïñáìáôßóôçêå êáé ðñïóðüèçóå íá äçìéïõñãþóåé ï Êáðïäßóôñéáò âáóéæüôáí óôá äõôéêïåõñùðáúêü ðñüôõðá êñáôþí, áðïìáêñõóìýíï áðü ôá óáèñü, äéáâñùìýíá êáé äéåöèáñìýíá ðñüôõðá êñáôþí ôçò ÁíáôïëÞò. Ïé Ìáõñïìé áëáßïé, óýìðôùìá êáé ðñïúüí ôçò åðï Þò ôïõò áíôéðñïóùðåýïõí ôïõò åêìåôáëëåõôýò êüèå äéáâñùìýíçò ðïëéôéêþò êáé êïéíùíéêþò ðñáãìáôéêüôçôáò. Óôçí ÅëëÜäá ôïõ 1831, ç ðïëéôéêþ áíáñ ßá óå óõíäõáóìü ìå ôçí áäõíáìßá ôçò êåíôñéêþò å- îïõóßáò íá åðéâüëëåé ôéò áðïöüóåéò ôçò, Ý ïõí äçìéïõñãþóåé ðõñþíåò ôïðéêþò åîïõóßáò, ïé ïðïßïé äñïõí áíåîüñôçôá áðü ôçí êåíôñéêþ áñ Þ êáé áíôéóôñáôåýïíôáé ôï äçìüóéï óõìöýñïí. Ìéá ôýôïéá ðåñßðôùóç åßíáé êáé ïé Ìáõñïìé áëáßïé, ïé ïðïßïé óôçí éäéáßôåñç ðáôñßäá ôïõò, ôç ÌÜíç, áóêïýí áðüëõôç åîïõóßá, ðáñáìåñßæïíôáò êáôü ôñüðï åîïñãéóôéêü ôá êñáôéêü üñãáíá ôçò ðåñéï Þò. Ï Êáðïäßóôñéáò, ðñïóùðéêüôçôá ìå êýñïò êáé ðõãìþ, áðïöáóéóìýíïò íá óõãêñïõóôåß ìå ïðïéïíäþðïôå èá óôáèåß åìðüäéï óôï ïñãáíùôéêü ôïõ Ýñãï, äå èá äéóôüóåé íá ðåñéïñßóåé ôçí áõôïíïìéóôéêþ äñüóç ôùí Ìáõñïìé áëáßùí. Ùò ãíùóôüí, ç ðñïóðüèåéá íá åîïâåëéóôïýí ðáãéùìýíåò áíôéëþøåéò êáé óõìöýñïíôá, ôá ïðïßá Ý ïõí ñéæþóåé âáèéü óôï óþìá êüèå êïéíùíßáò, ðñïêáëåß ôçí áíôßäñáóç áõôþí ðïõ åêìåôáëëåýïíôáé ôçí ðáñáðüíù ðñáãìáôéêüôçôá. Ï Êáðïäßóôñéáò ôüñáîå ôçí «çóõ ßá» ôùí ôïðéêþí óõìöåñüíôùí, óôçí ðñïóðüèåéü ôïõ íá ïñãáíþóåé ôï íåïóýóôáôï åëëçíéêü êñüôïò. Åí ôïýôïéò, áõôü ðïõ äéáêñßíåé ôïí Êáðïäßóôñéá áðü ôïõò óçìåñéíïýò ðïëéôéêïýò åßíáé ç áäéáöïñßá ãéá ôï ðïëéôéêü êüóôïò. Ç Éóôïñßá îå ùñßæåé ôïõò ç- ãýôåò áðü ôá ðïëéôéêü áíäñåßêåëá ìå êñéôþñéï ôï ðïëéôéêü êüóôïò êáé ôçí á- ðïöáóéóôéêüôçôá ôùí ðïëéôéêþí ðñïóþðùí íá óçêþóïõí ôï âüñïò ôùí åõèõíþí ôïõò. ìá ôç áößîåé ôïõ Êáðïäßóôñéá, îåêßíçóå ìéá ôåñüóôéá ðñïóðüèåéá ãéá ôç äçìéïõñãßá êñáôéêþí äïìþí åîïõóßáò. «Èýìáôá» ôçò ðáñáðüíù ðñïóðüèåéáò õðþñîáí ïé ðåñéóóüôåñïé ôïðéêïß Üñ ïíôåò ïé ïðïßïé åêìåôáëëåõüìåíïé ôçí Ýëëåéøç êñáôéêþò ìç áíþò ëõìáßíïíôáí ðñïò ßäéï üöåëïò ôïõò ðëïõôïðáñáãùãéêïýò ðüñïõò ôçò åêüóôïôå ðåñéï Þò. ÊáôÜ ôçí Üðïøç ôïõ ãñüöïíôïò, ôï ãåãïíüò ôçò äïëïöïíßáò ôïõ Êáðïäßóôñéá áðïäåéêíýåé ü é ìüíï, ôï ìýãåèïò ôçò óýãêñïõóçò áíüìåóá óôïí Êáðïäßóôñéá êáé ôïõò ôïðéêïýò ðñïý ïíôåò, áëëü êáé ôç áëêýíôåñç ðïëéôéêþ ôïõ âïýëçóç. Ï Êáðïäßóôñéáò ãéá íá äïëïöïíçèåß óçìáßíåé üôé äå óõìâéâüóôçêå ìå ôá éó õñü óõìöýñïíôá êáé äåí õðýêõøå óå åêöïâéóìïýò êáé áðåéëýò. íáò çãýôçò ôçò ïëêþò ôïõ Êáðïäßóôñéá ïõäýðïôå èá èõóßáæå ôï åèíéêü óõìöýñïí ôçò þñáò óôï âùìü ôïõ ðïëéôéêïý êüóôïõò. Ï Êáðïäßóôñéáò óõãêñïýóôçêå ìå ôá ðáãéùìýíá ôïðéêü óõìöýñïíôá êáé ôï ðëþñùóå ìå ôçí ßäéá ôïõ ôç æùþ. Ï ßäéïò õðþñîå äéá ñïíéêü óýìâïëï çãýôç, ôïõ ïðïßïõ ç óéäçñü ðïëéôéêþ âïýëçóç ðáñáâëýðåé ôçí Ýííïéá ôïõ ðïëéôéêïý êüóôïõò ðïõ åíý åé êüèå ðïëéôéêþ áðüöáóç. Ìáõñïìé áëáßïé õðüñ ïõí óå êüèå ðïëéôéêïêïéíùíéêü óýóôçìá êáé óå êüèå åðï Þ. Áðïôåëïýí ðáñüóéôá, ôá ïðïßá áðïìõæïýí ôïõ êñáôéêïýò ðüñïõò, áóêïýí åðéññï- Þ óôï êïéíùíéêü óýíïëï êáé äéáöåíôåýïõí ôï óýíïëï ôùí ïéêïíïìéêþí, ðïëéôéêþí êáé êïéíùíéêþí ó Ýóåùí êüèå êïéíùíßáò. ÁíôéèÝôùò, çãýôåò óáí ôïí ÉùÜííç Êáðïäßóôñéá äåí åìöáíßæïíôáé óõ íü óôï ðïëéôéêü óôåñýùìá. Âáóßëåéïò ÊïëëÜñïò ÕðïøÞöéïò äéäüêôïñáò Éóôïñßáò óôï ÐÜíôåéï ÐáíåðéóôÞìéï. Åíôõðùóéáêüò ï üãêïò ôùí ìåëåôþí ôïõ ìýëïõò ìáò, Äñ Áñ- áéïëïãßáò - Éóôïñßáò ê. Üñç ÊïõôåëÜêç, ó åôéêü ìå ôçí ÔÞëï. Ìå ôç ñçìáôïäüôçóç ôïõ Ïñãáíéóìïý ÐïëéôéóôéêÞò ÁíÜðôõîçò ÔïðéêÞò Áõôïäéïßêçóçò ÄùäåêáíÞóïõ êõêëïöüñçóáí óå äýï ðïëõóýëéäïõò ôüìïõò ïé ìåëýôåò ôïõ ê. ÊïõôåëÜêç ãéá ôçí ÔÞëï ìå ôï ôßôëï: ÔÞëïò íþóïò: ñùìá áìáñáêéíü. Ç éóôïñßá ôïõ íçóéïý êáé ôùí áíèñþðùí ôïõ. Åîéóôüñçóç äéá ðáñáèåìüôùí êáé ôåêìçñßùí [ÁèÞíá 2008]. Ïé äýï áõôïß ôüìïé, ìå óôïé åßá ðïõ á- öïñïýí êáé ôçí ÔÞíï ï óõããñáöýáò óõíäýåé ôá íçóéü ÔÞëï, ÔÞíï êáé ÄÞëï, âñßóêïíôáé óôç äéüèåóç ôïõ êüèå áíáãíþóôç óôç ÂéâëéïèÞêç ôïõ ÐÉÉÅÔ óôçí ÔÞíï.

7 Ïêôþâñéïò - ÍåïÝìâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2011 ÐEÑI THNOY - 7 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ Η περίπτωση της κρήνης του Ιερού του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης Ο ΕΥΡΩΝ ΑΜΟΙΦΘΗΣΕΤΑΙ... ôý óöéí óôõãåñþ ôßóéò {åðëåô [ïðßóóù åñóßí ]õö ] Çñáêë~çïò, \ï ìéí äßæåóèáé {åñõêïí {áèëùí ãüñ Ðåëßáï äåäïõðüôïò {áø [áíéüíôáò ÔÞí?ù [åí [áìöéñýô?ç ðýöíåí...». Όντως δεν είναι συνηθισμένο κείμενο. Όμως, όποιος αναγνώστης μας βρει από πού προέρχεται κερδίζει ένα βιβλίο. Για λόγους ευνόητους εξαιρούνται οι κλασικοί φιλόλογοι και οι αρχαιολόγοι. ΤΑ «ΧΡΙΣΜΑΤΑ» ΤΟΥ ΝΑΝΟΥ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο καλός μας φίλος και ημοτικός Σύμβουλος, κ. Παντελής Αρμάος, κατά την ε- νημέρωση των συλλόγων του νησιού από τον κ. ήμαρχο ( ), παρεμβαίνοντας στην ενότητα «Πολιτισμός» έθεσε έ- να πραγματικό πρόβλημα: το συντονισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων, ώστε, το δυνατόν, να μη συμπίπτουν. Πράγματι, ό- λοι μας προσπαθούμε μέσα σε 15 μέρες του Αυγούστου να παρουσιάσουμε τις εκδηλώσεις μας. Εξάλλου τότε έχει κόσμο! Όμως, έτσι αδικούμε και εκείνους που πραγματικά ενδιαφέρονται να τις παρακολουθήσουν. Μπορούμε να προσπαθήσουμε, τουλάχιστον κατά γεωγραφικά διαμερίσματα, να πετύχουμε ένα συντονισμό. Βέβαια τον πρώτο λόγο τον έχει ο ήμος. Περιμένουμε, λοιπόν, τη σχετική πρωτοβουλία ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΜΑΚΡΑ... Είναι γεγονός πως η Τήνος αποτελεί ε- ξαιρετική περίπτωση, μέσα στο πολιτιστικό τοπίο του αρχιπελάγους, στον τομέα της παραγωγής και της επικοινωνίας πολιτιστικών αγαθών. Η κοινωνία του νησιού των καλλιτεχνών και των διανοούμενων υ- ποστηρίζει δυναμικά τις κάθε λογής εκφάνσεις, στην τέχνη και στην επιστήμη, που εκδηλώνονται στον τόπο, επιδεικνύοντας καλλιέργεια και ποιότητα. Για αυτό και φαντάζει τουλάχιστον περίεργη η α- διαφορία και η αποσπασματική γνώση που δείχνουν οι Τηνιακοί για την αρχαία τους κληρονομιά, η οποία, πρέπει να σημειωθεί, είναι πραγματικά πλούσια. Μια μικρή στατιστική έρευνα που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του γράφοντος στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. πιστοποιεί την παραπάνω διαπίστωση, προβάλλοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα για τη λήψη μέτρων που θα αντιστρέψουν τη δυσάρεστη αυτή τάση. Μια προσπάθεια, οργανωμένη μέσα από το πρίσμα διαφόρων επιστημονικών κλάδων, όπως η Οργάνωση και ιοίκηση, η Αρχαιολογία, η Κοινωνιολογία, η Αρχιτεκτονική, η Οικονομική, θεωρείται απαραίτητη έτσι ώστε να α- ντιμετωπιστεί ουσιαστικά αυτό το μείζον πολιτιστικό έλλειμμα του νησιού. Ο στρατηγικός σχεδιασμός μιας ανάλογης απόπειρας θα πρέπει να δομηθεί πάνω στον καταμερισμό των επιχειρήσεων ανά επιστημονικό πεδίο, μέσα από τον καθορισμό συγκεκριμένων ενεργειών σε κατευθύνσεις, όπως η διαρκής πληροφόρηση των κατοίκων της Τήνου, η προσπάθεια α- νάδειξης του αρχαίου πλούτου, η σύνδεση, εν τέλει, των αρχαιοτήτων με την κοινωνική ζωή του τόπου. Η δημιουργία δομών που θα εγγυηθούν την αυτόνομη ανάπτυξη και εξέλιξη των φορέων υλοποίησης των παραπάνω, αποτελεί μέριμνα καταλυτικής σημασίας, ώστε να εξασφαλιστεί μια αλλαγή νοοτροπίας με στέρεη βάση, και να μη προκύψει μια ακόμα κίνηση με χαρακτηριστικά πυροτεχνήματος. Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάδειξη των αρχαιοτήτων οικονομοτεχνικοί περιορισμοί επιβάλλουν την επιλογή παραδειγματικών περιπτώσεων μνημείων, που θα προβληθούν δυναμικά, ώστε να κεντρίσουν την προσοχή. Μέσα από το πλήθος των τεκμηρίων του αρχαίου παρελθόντος που κοσμούν το νησί, υπάρχουν ορισμένα που ξεχωρίζουν τόσο λόγω των υ- ψηλών προθέσεων των αρχαίων κατα- σκευαστών τους, όσο και εξ αιτίας της καλής κατάστασης στην οποία βρίσκονται σήμερα. Ανάμεσα σε αυτά, η Κρήνη του Ιερού του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης, στα Κιόνια, κρατά πρωταγωνιστικό ρόλο. Το μνημείο αυτό, θαυμάσιο δείγμα πρώιμης ελληνιστικής δωρικής αρχιτεκτονικής, ενσωματώνει αξίες, όπως επιστημονικό ενδιαφέρον, πρωτοτυπία σύνθεσης, οικοδομική καινοτομία, ιστορικότητα, διδακτικότητα, κάλλος. Επίσης, είναι μελετημένο σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούμε να α- νασυνθέσουμε την αρχική του εικόνα σχεδόν ολοκληρωτικά, τεκμηριώνοντας τη μορφή και την οικοδομική του. Επιπλέον παρουσιάζει δυο βασικά οικονομοτεχνικά πλεονεκτήματα: αφενός βρίσκεται μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, παρέχοντας άνετο πεδίο χειρισμών, αφετέρου το μέγεθός του είναι τέτοιο, ώστε οι ενέργειες για την ανάδειξη του δεν απαιτούν μια γιγαντιαία δαπάνη. Η θεωρία περί των αποκαταστάσεων του μνημειακού πλούτου, όπως παραδίδεται μέσα από τα κείμενα των διεθνών συμβάσεων αφήνει το ζήτημα της έντασης της επέμβασης ανοιχτό, έτσι ώστε η κάθε ειδική περίπτωση να κρίνεται με βάση τα ι- διαίτερα χαρακτηριστικά της. ιαπιστώνει κανείς εν προκειμένω, ότι το ενδεχόμενο ανάδειξης της Κρήνης εξεταζόμενο μέσα από το πρίσμα του πολιτιστικού ελλείμματος που παρουσιάστηκε προηγούμενα, α- ποτελεί ιδανικό παράδειγμα για μια τολμηρή επέμβαση αναστύλωσης. Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του τόπου, όπως αναλύθηκαν, αφαιρούν το έρεισμα της οποιαδήποτε μικρότερης κλίμακας επέμβασης. Η διδακτική αξία ενός αναστηλωμένου πλέον, μνημείου, αναβαθμισμένη δυναμικά θα μπορούσε να αποτελέσει εξαιρετικό εργαλείο προώθησης των επιδιώξεων για ένταξη των αρχαιοτήτων στον κοινωνικό ι- στό της Τήνου. Η υπόθεση της σύνδεσης της σύγχρονης πραγματικότητας του τόπου με την αρχαία ιστορία του είναι επιτακτική, στο μέτρο που η τηνιακή κοινωνία σέβεται και τιμά το ψηλό πολιτιστικό επίπεδο που έχει κατακτήσει. Οι απόψεις που διατυπώνονται εδώ δεν αποτελούν, ασφαλώς, παρά το προοίμιο μιας συζήτησης που πρέπει να ξεκινήσει εντός των κόλπων της. Οι πολιτιστικοί φορείς του νησιού οφείλουν να καθοδηγήσουν συντεταγμένα το δημόσιο προβληματισμό στην κατεύθυνση αυτή. Παναγιώτης Ζαστανάκης H «Κοινωνία των (δε)κάτων» και πάλι παρούσα. Στις , σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, παρουσίασε τη νέα ποιητική συλλογή «Χρίσματα» του Νάνου Βαλαωρίτη, η ο- ποία εκδόθηκε με αφορμή τα ενενηκοστά του γενέθλια και αποτελεί δώρο του συμπατριώτη μας, ποιητή και εκδότη Ντίνου Σιώτη στον «πατέρα, αδερφό, φίλο, μέντορα, σύντροφο». Η συλλογή περιλαμβάνει 86 ποιήματα, γραμμένα α- πό το 2005 ως το 2011, που διακρίνονται για τον χαρακτήρα έμμεσης επέμβασης στα τρέχοντα γεγονότα. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ ΕΝΗΜΕ- ΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Το απόγευμα της 28ης Νοεμβρίου στην αίθουσα «Ιωάννης Ρήγος - Πανορμίτης» της Αδελφότητάς μας ο ήμαρχος Τήνου κ. Παναγιώτης Κροντηράς ενημέρωσε τους εκπρόσωπους των Συλλόγων του νησιού μας στην περιοχή της Αττικής για τα πεπραγμένα του πρώτου έτους της δημαρχιακής του θητείας. Επακολούθησε συζήτηση και ο κ. ήμαρχος απάντησε σε ερωτήματα και ενστάσεις των παρευρεθέντων. Εντύπωση, πάντως, προξένησε η α- ποδοτική λειτουργία του δημοτικού ε- λαιοτριβείου, το οποίο, κατ' εκτιμήσεις, έως τα μέσα εκεμβρίου θα έχει εκθλίψει 400 περίπου τόνους ελιών, γεγονός ιδιαιτέρως ελπιδοφόρο για την πορεία του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στο νησί μας. Καλές είναι όχι πάντα βέβαια οι παραδόσεις. Μα κάποιες εξ αυτών είναι ιδιαιτέρως επωφελείς και επαινετές... Και εννοούμε την παράδοση των χορηγιών που οι Αδελφοί Ιάκωβος και Λάζαρος Ρήγοι, ακολουθώντας την παλαιά πρακτική του πατέρα τους, α- είμνηστου Ιωάννη Ρήγου - Πανορμίτη, στελέχους και Προέδρου του σωματείου μας, ήλθαν και πάλι να στηρίξουν την πολιτιστική του δραστηριότητα. Ο κ. Ιάκωβος μας κάλυψε τα έξοδα επανέκδοσης του πρώτου ελληνικού χάρτη της Τήνου των Αρχιτεκτόνων του 1892, ο οποίος θα διανεμηθεί κατά την εορτή της Αδελφότητας την πρώτη Κυριακή του προσεχούς Φεβρουαρίου, ενώ ο κ. Λάζαρος μας παραχώρησε ψηφιακό προβολέα με την αντίστοιχη πτυσσόμενη οθόνη του για την αίθουσα διαλέξεων. Περιμένοντας και άλλους μιμητές, τους ευχαριστούμε θερμά. Πρέπει, όμως, να συγχαρούμε για την «καλλιτεχνική» εγκατάσταση του προβολέα και τους κ.κ. Μανόλη Σκαρή και Κώστα Καραΐσκο. ΤΟ «ΕΠΙΤΙΜΙΟ» ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ... Εκείνος λεγόταν Lucius Quinctius Cincinnatus. Αφού πρόσφερε τις αναγκαίες υπηρεσίες του στη Ρώμη, αποσύρθηκε στο αγρόκτημά του. Ετούτος, αφού στάθηκε δάσκαλος υποδειγματικός στον τόπο του για 35 χρόνια, αφού υ- πηρέτησε το ήμο του επί 4ετία ως ήμαρχος και αφού διετέλεσε προδρεύων Αντιπρόεδρος σε μια εξαιρέτως δύσκολη περίοδο στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού αποφάσισε κι αυτός ν α- ποσυρθεί στον κήπο του. Συμφωνούμε και εμείς πως κάποιος πρέπει να γνωρίζει την «τέχνη» να αποσύρεται Ό- μως κάποιους ανθρώπους τους θέλουμε μάχιμους έως το τέλος. «Καλά είναι, Σάββα, τα ζαρζαβατικά, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να κάνεις». Και ήδη σου ετοιμάζουμε «επιτίμιο» ένα βιβλίο που θα το γράψεις «κατ εντολήν»... Θα σε ξανακάνουμε μαθητή...

8 8- ÐÅÑÉ ÔÇÍÏÕ Ïêôþâñéïò - ÍåïÝìâñéïò - ÄåêÝìâñéïò 2011 ÉÙÁÍÍÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÕ ÌÏÓ ÙÍÁÓ Áñ éôýêôïíáò ( ) Ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôçôáò ( , 1937) Ο αρχιτέκτονας Ιωάννης Μοσχωνάς σε προχωρημένη ηλικία. ÊÜðïéïé Üíèñùðïé îå ùñéóôïß áðïôåëïýí êáèñýðôç ôçò åðï Þò ôïõò. ÌÝóá, äçëáäþ, áðü ôç æùþ ôïõò ðñïâüëëåé ìéá ïëüêëçñç åðï Þ ìå ôéò åîüñóåéò êáé õöýóåéò ôçò, ìå ôéò áíôéíïìßåò êáé ôéò óõãêñïýóåéò ôçò. íáò ôýôïéïò Üíäñáò õðþñîå êáé ï ÉùÜííçò ÍéêïëÜïõ Ìïó ùíüò, ðñüåäñïò ôçò Áäåëöüôçôáò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò êáôü ôá Ý- ôç 1923 Ýùò 1934 êáé ÌÝóá áðü ôç æùþ êáé ôç äñüóç ôïõ ðïõ ðëçóßáóå ôïí áéþíá ðñïâüëëåé ìéá ïëüêëçñç åðï Þ. Êõñßùò ç êñßóéìç åðï Þ ôïõ ÌåóïðïëÝìïõ, ìéá åðï Þ éäéáßôåñá ôáñáãìýíç, áëëü êáé åîü ùò óçìáíôéêþ, áöïý ôçí ðåñßïäï áõôþ ôï êáèçìáãìýíï áðü ôéò ðïëåìéêýò ðåñéðýôåéåò êáé óõìöïñýò Ýèíïò áãùíßæåôáé íá áíáíþøåé, íá íïçìáôïäïôþóåé ôç ìïßñá ôïõ, íá âüëåé óôü ïõò, íá áñüîåé ðïñåßá. ÁõôÞ ôçí ðåñßïäï, ãéá ôçí ôçíéáêþ ðáñïéêßá ôçò ÁèÞíáò, óçìáäåýåé ç ðñïóùðéêüôçôá ôïõ Ìïó ùíü, åíüò ôõðéêïý áóôïý ìå Þèïò, éäåïëïãßá, áßóèçóç åõèýíçò êáé õðåñâïëéêþ áãüðç ãéá ôïí ôüðï ôïõ. Ï ÉùÜííçò, Ýíá áðü ôá åííýá ðáéäéü ôïõ ÍéêïëÜïõ Ìïó ùíü, èá ãåííçèåß ôï 1869 êáé èá ìåãáëþóåé óôç ãåéôïíéü ôçò ÐÜíù Âñýóçò óôç þñá ôçò ÔÞíïõ. Óáí ôåëåéþóåé ôï Åëëçíéêü ó ïëåßï ç ðñïïðôéêþ ãéá ãõìíáóéáêýò óðïõäýò ðñïâüëëåé ù ñþ, ìéáò êáé óôï íçóß äå ëåéôïõñãåß ÃõìíÜóéï êáé ç êáôüóôáóç ôçò ïéêïãýíåéáò äåí åðéôñýðåé ïéêïíïìéêü áíïßãìáôá. ÖéëïìáèÞò, ü- ìùò, êáé Üñéóôïò ìáèçôþò èá äå èåß ìáèþìáôá ãõìíáóéáêþí ôüîåùí óôç ãåíýôåéñü ôïõ áðü åêðáéäåõôéêïýò ôçò åðï Þò. ÔåëéêÜ, ìåôü áðü åíüìéóç Ýôïò, ìå ôç âïþèåéá õðïôñïößáò ôïõ Éåñïý Éäñýìáôïò èá ìðïñýóåé íá åããñáöåß óôï Ðïëõôå íåßï, áðü ôï ïðïßï ôï 1888 èá åîýëèåé ìå äßðëùìá áñ éôýêôïíá. ÐåñéìÝíïíôáò ôï äéïñéóìü ôïõ, ìå ôïõò óõíáäýëöïõò ôïõ Ì. ÅõãÝíåéï, Ã. ÅõãÝíåéï, Í. ÊëÜøç êáé Ð. ÌáñêïõÀæï èá êáôáñôßóïõí ôïí ðñþôï åëëçíéêü, êáé ðëþñç, Üñôç ôçò ÔÞíïõ ìå âüóç ôïí 1815 Üñôç ôïõ Áããëéêïý Íáõáñ åßïõ. ÖáíôÜæåé óþìåñá êùìéêü, áëëü áõôþ ç ðåñéðýôåéá áðáéôïýóå õøçëþ äáðüíç ãéá ôçí åðï Þ (õðïäþìáôá, øáèüêéá, äáðüíç Üñáîçò êáé åêôýðùóçò). ÐáñÜ ôáýôá ç åðé åßñçóç óôýöèçêå ìå å- ðéôõ ßá êáé ï Üñôçò áõôüò «ôùí Áñ- éôåêôüíùí» üðùò áðïêáëåßôáé åêäßäåôáé, ìå êüðïéåò âýâáéá óõìðëçñþóåéò, åäþ êáé äåêáåôßåò êáé óþìåñá á- ðïôåëåß óçìáíôéêü ôåêìþñéï ôçò ôïðéêþò éóôïñßáò. Áêïëïýèçóáí ï ïëéãü ñïíïò äéïñéóìüò ôïõ óôç Äéåýèõíóç Ìç áíéêïý ÊõêëÜäùí, õðü ôï Ìç áíéêü ÔæïõñÜ, ç åêðëþñùóç ôçò äéåôïýò óôñáôéùôéêþò ôïõ èçôåßáò óôïí ¼ñ ï ôïõ Ìç áíéêïý ÓõíôÜãìáôïò êáé óôç óõíý åéá ï äéïñéóìüò ôïõ óôï Õðïõñãåßï Íáõôéêþí (ÔìÞìá ÖÜñùí êáé Äçìïóßùí Íáõôéêþí Êôéñßùí), üðïõ èá åñãáóôåß ãéá 17 ó åäüí ñüíéá. ÊáôÜ ôç äéüñêåéá ôçò õðçñåóßáò ôïõ åêåßíçò èá ìåëåôþóåé êáé èá åðéâëýøåé ôçí áíýãåñóç 30 öüñùí êáé èá åðáéíåèåß èåñìü áðü ôïí ðñïúóôüìåíü ôïõ, áêáäçìáúêü áñãüôåñá, Óôõëéáíü Åìì. Ëõêïýäç. Ôï 1907 èá âñáâåõôåß óôç ÄéåèíÞ êèåóç ôïõ Ìðïñíôþ ãéá ôç óõìâïëþ ôïõ óôçí åêðüíçóç ôïõ Üñôç öùôéóìïý ôùí åëëçíéêþí ðáñáëßùí. ÊáôÜ ôçí ôõ ïäéùêôéêþ ðåñéðýôåéá ôïõ 1897 èá åðéóôñáôåõèåß, èá ïíïìáóôåß áîéùìáôéêüò êáé èá õðçñåôþóåé ùò åðéêåöáëþò ôïõ 4ïõ Ëü ïõ ôïõ Ìç áíéêïý ÓõíôÜãìáôïò. Ôï 1910 èá ìåôáôåèåß óôï Áñ éôåêôïíéêü ÔìÞìá ôçò Äéåýèõíóçò Äçìïóßùí ñãùí ôïõ Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí êáé ôï 1911 èá äéåêðåñáéþóåé åíôüò å- ëü éóôïõ ñüíïõ ôï ôéôüíéï Ýñãï êáôáãñáöþò ôùí æçìéþí (êáé ôçò áðïêáôüóôáóþò ôïõò) ðïõ ðñïêüëåóå éó õñüò óåéóìüò óôï Âáñèïëïìéü ôçò Çëåßáò, õðçñåóßá ãéá ôçí ïðïßá èá ôéìçèåß ìå ôïí áñãõñü óôáõñü ôïõ âáóéëéêïý ÔÜãìáôïò ôïõ ÓùôÞñïò (áõôüí ðïõ öýñåé óôç öùôïãñáößá). Óôçí Õðçñåóßá áõôþ ìå êüðïéá áðüóðáóç óôï ÔìÞìá Óéäçñïäñüìùí èá ðáñáìåßíåé Ýùò ôï 1937, ïðüôå êáé èá óõíôáîéïäïôçèåß. Ôï 1914 èá ðáíôñåõôåß ôçí Êïýëá, èõãáôýñá ôïõ Ôçíéáêïý ãéáôñïý Áíôùíßïõ ÌåóóçíÝæç, ìå ôçí ïðïßá èá áðïêôþóïõí äýï áãüñéá ôïí Áíôþíéï (ãåí. 1915), óôñáôéùôéêü ãéáôñü, êáé ôï Íéêüëáï (ãåí. 1918), çìéêü ìç áíéêü. ÓÞìåñá æåé ìüíïí ï ðñþôïò. ÁêÝñáéïò Üíäñáò, ôõðéêüò äçìüóéïò õðüëëçëïò ôçò åðï Þò, äå èá áðï ôþóåé Üëëç ðåñéïõóßá åêôüò áðü Ýíá óðßôé óôçí ïäü Æùïäü ïõ ÐçãÞò óôçí ÊõøÝëç. Áíôßèåôá üëç ôïõ ôç æùþ èá ðñïóöýñåé. Êáé öõóéêü ðüíù áð üëá óôçí ÔÞíï. Óôéò áñ Ýò ôïõ 20ïý áéþíá ïé äéáèýóéìïé áñ éôýêôïíåò - ìç áíéêïß äåí Þ- ôáí ðïëëïß êáé ç ÔÞíïò åß å ôçí ôý ç íá Ý åé áñêåôïýò. Ç ðñïóöïñü, üìùò, ôïõ Ìïó ùíü õðþñîå ó åäüí éåñáðïóôïëéêþ. Ôï 1914 èá åêðïíþóåé äùñå- Üí äõï óçìáíôéêýò ìåëýôåò: (á) Ôç ñõ- ìïôüìçóç ôçò ðåñéï Þò ôïõ Ðáóáêñùôçñßïõ, ðïõ êáôü ôï ìýãéóôï ìýñïò á- íþêå óôï Éåñü ºäñõìá ôçò Åõáããåëéóôñßáò (Þôáí ôï ðñþôï åã åßñçìá áíüðôõîçò ôçò ðüëçò ôçò ÔÞíïõ ðïõ ïöåéëüôáí óôçí ðñùôïâïõëßá ôïõ âïõëåõôþ Êùí/íïõ ÁëáâÜíïõ), êáé (â) Ôçí áíýãåñóç êáé åîïðëéóìü ôïõ êôéñßïõ ôçò «ÇëåêôñéêÞò» ôçò ÔÞíïõ (ç Ýîï ç áõôþ ìåëýôç ç ïðïßá áðüêåéôáé óôï Áñ åßï ôïõ ÐÉÉÅÔ äåí áîéïðïéþèçêå, ãéáôß ôï Ýñãï, ëüãù ôùí ðåñéóôüóåùí, äåí ðñï þñçóå êáé Ýôóé åêðïíþèçêå Üëëç ôï 1925). ÐáñÜëëçëá åêðüíçóå ìåëýôåò ãéá ôçí áíýãåñóç îåíïäï åßïõ (1922) êáé ôçí êáôáóêåõþ öèçíþí êáôïéêéþí ãéá ôç óôýãáóç ôùí ðñïóöýãùí óôçí ðüëç ôçò ÔÞíïõ. Ôï îåíïäï åßï Þôáí Ýíá æþôçìá ðïõ áðáó ïëïýóå ôïí ôüðï áðü ôéò áñ Ýò ôïõ 20ïý áéþíá. Ôï 1923, üôáí ï ðïëéôéêüò äé áóìüò (âáóéëéêþí - âåíéæåëéêþí) áðåéëïýóå íá äéáëýóåé ôçí Áäåëöüôçôá ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò, ï ÉùÜííçò Ìïó ùíüò áí êáé ãáìðñüò óçìáíôéêïý ðáñüãïíôá ôçò âáóéëéêþò ðáñüôáîçò (âïõëåõôþ ôçò ðåñéüäïõ ) èá êëçèåß óôçí ðñïåäñßá ôïõ óùìáôåßïõ ùò åããýçóç ôçò åíüôçôüò ôïõ. Èá áñ ßóåé ìéá éäéáéôýñùò äçìéïõñãéêþ ðåñßïäïò. Ôï 1925 èá êáôáèýóåé óôï Éåñü ºäñõìá Åõáããåëéóôñßáò óõãêñïôçìýíç ðñüôáóç ýäñåõóçò êáé êáèáñéüôçôáò ôçò ðüëçò (ç ïðïßá ôåëéêü äå èá áîéïðïéçèåß) êáé èá îåêéíþóåé ôçí ßäñõóç ôïõ Ìïõóåßïõ ôùí Ôçíßùí Êáëëéôå íþí ìå ðñþôï ðõñþíá ôá Ýñãá ôïõ Ãéáííïýëç áëåðü, óôïí ïðïßï ç Áäåëöüôçôá èá óôáèåß áñùãüò (1930). Ôï áðïêïñýöùìá, üìùò, ôçò äñüóçò ôïõ õðþñîå ç åîáóöüëéóç ïéêïðýäïõ åðß ôçò ëåùöüñïõ ÁëåîÜíäñáò áãïñü ìå ìåéùìýíï ôßìçìá áðü ôïí Õóôåñíéþôç ìáñìáñïãëýðôç ËÜìðñï ÑÞãï êáé ç áíýãåñóç ôïõ ìåãüñïõ ôïõ óùìáôåßïõ (1932). ¹ôáí Ý- íá éäéáßôåñá ìåãüëï êáé ôïëìçñü ãéá ôá ìýôñá ôçò åðï Þò åã åßñçìá Ýãéíå ìå ôçí Ýêäïóç (1931) 2000 ïìïëïãéþí ôùí 100 äñ., ôï ïðïßï êáé áðïôýëåóå ïõóéáóôéêü åããýçóç ãéá ôçí åðéâßùóç ôïõ óùìáôåßïõ. Äåí êáôüñèùóå, üìùò, íá áðïöýãåé ôéò ðïëéôéêýò åíôüóåéò ôçò åðï Þò. ÂñÝèçêå ôåëéêü áðýíáíôé óôçí ïéêïãýíåéá ÁëáâÜíïõ, ç ïðïßá åß å áðïêôþóåé êáèåóôùôéêþ íïïôñïðßá ôçí åðï Þ åêåßíç. Åðßóçò äåí ìðüñåóå íá áðïôñýøåé ôç äéüóðáóç ôçò Áäåëöüôçôáò ôï 1928 êáé ôçí ßäñõóç ôçò «Åíþóåùò Ôçíßùí». Ç äéüóðáóç õðþñîå éäéáéôýñùò åðþäõíç ãéá ôçí ôçíéáêþ ðáñïéêßá ôçò ÁèÞíáò êáé Ýëçîå ìüëéò ôï Ôï 1938 áðï þñçóå ôåëéêü áðü ôç äéïßêçóç ôçò Áäåëöüôçôáò, Ý ïíôáò åðéôåëýóåé Ýíá ëáìðñü Ýñãï. ÊáôÜ ôçí Ýêñçîç ôïõ åëëçíïúôáëéêïý ðïëýìïõ èá åãêëùâéóôåß óôçí ÔÞíï êáé ôï 1942 èá ðñïóöýñåé óôï íçóß ôïõ ôçí ôåëåõôáßá ôïõ õðçñåóßá, á- íáëáìâüíïíôáò ôçí ðñïåäñßá ôçò ÄÅ ôïõ Éåñïý Éäñýìáôïò, óå ðåñßïäï åèíéêþò äïêéìáóßáò. Èá áöþóåé ôá åãêüóìéá ôï 1961, óå Το μέγαρο της Αδελφότητας των Τηνίων εν Αθήναις το 1932, çëéêßá 92 åôþí, áðïëáìâüíïíôáò ôç âáèéü åêôßìçóç ôùí óõìðáôñéùôþí ôïõ. Ç æùþ êáé ç äñüóç ôïõ óçìáíôéêïý áõôïý óõìðáôñéþôç ìáò äåí åîáíôëåßôáé óôá üñéá åíüò Üñèñïõ. Ãé áõôü êáé èá ðñýðåé íá åðáíýëèïõìå. ÐçãÝò: 1. Áðïìíçìïíåýìáôá ôïõ ÉùÜííç Ìïó ùíü (Áñ åßï Äñ Áíôùíßïõ É. Ìïó ùíü, áíýêäïôá). 2. Íåêñïëïãßá ÉùÜííç Ìïó ùíü, åöçì. Êõêëáäéêüí Öùò, ÌÜñôéïò ÅõáããÝëïõ Öùóêüëïõ (åðéì.), Åðåôçñßò ôïõ Ðáíåëëçíßïõ Éåñïý Éäñýìáôïò Åõáããåëéóôñßáò ÔÞíïõ, 1971, óåë Áíôùíßïõ É. Ìïó ùíü, Ç åêáôïíôáåôþò éóôïñßá ôçò Áäåëöüôçôïò ôùí Ôçíßùí åí ÁèÞíáéò, «Áäåëöüôçò ôùí Ôçíßùí åí Á- èþíáéò», ÁèÞíá 2007, óåë. 114 åðüì. Êþóôáò Äáíïýóçò Ðëïýóéá óå ýëç, ìå éäéáßôåñï åíäéáöýñïí ôá äõï «Çìåñïëüãéá» ãéá ôï 2012 ôïõ ÓôñáôÞ Ã. Öéëéððüôç. Êáé ç ÔÞíïò ìéá îå ùñéóôþ ðáñïõóßá óôï «Çìåñïëüãéï ôïõ Áñ éðåëüãïõò». Íá óáé êáëü ÓôñáôÞ, íá ìüò äßíåéò ôýôïéåò áñýò!

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ

ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ. Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 138 Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής ÌÅÑÏÓ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 9 ÂÁÓÉÊÅÓ ÊÁÔÅÕÈÕÍÓÅÉÓ 10 ÌÏÍÔÅËÏ ÁÐÏÔÉÌÇÓÇÓ ÔÙÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÍ 11 ÔÏÌÅÉÓ ÅÖÁÑÌÏÃÇÓ ÔÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ 139

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 16ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí

B i o f l o n. Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí B i o f l o n Ãéá åöáñìïãýò ìåôáöïñüò çìéêþí Ç åôáéñåßá Aflex, ç ïðïßá éäñýèçêå ôï 1973, Þôáí ç ðñþôç ðïõ ó åäßáóå ôïí åýêáìðôï óùëþíá PTFE ãéá ôç ìåôáöïñü çìéêþí õãñþí ðñßí áðü 35 ñüíéá. Ï åëéêïåéäþò

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ

ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ ÓÕÃ ÑÏÍÇ ÅËËÇÍÉÊÇ ÐÅÆÏÃÑÁÖÉÁ 13 Íåïé ÓõããñáöåéΣ, Äéáãùíéóìüò ÄéçãÞìáôïò 12,48 13,28 Åëåõèåñïôõðßáò, 2001 2002, óåë. 140, ISBN: 960-211-645-5 Γιώργος ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Σενάριο για Μια χαμένη αγάπη 15,81 16,84

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝΟΥ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 1ï - AÑ. Ö. 4ï - ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ 2010 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 2ï - AÑ. Ö. 7ï - AÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2011 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï

1. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï 5. ÐÑÏÏÄÏÉ 7 5. ÁñéèìçôéêÞ ðñüïäïò Á ÏìÜäá. i) ÊÜèå üñïò ðñïêýðôåé áðü ôçí ðñüóèåóç ôïõ óôáèåñïý áñéèìïý 3 óôïí ðñïçãïýìåíï, ïðüôå Ý ïõìå áñéèìçôéêþ ðñüïäï á í ìå ðñþôï üñï á = 7 êáé äéáöïñü ù = 3. Óõíåðþò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Τµήµα Α Αν. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 4ï - AÑ. Ö. 15ï - ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2013 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ... Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ 189η ΕΠΕΤΕΙΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇ ÅÊÄÏÓÇ ÔÇÓ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÔÙÍ ÔÇÍÉÙÍ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÅÔÏÓ 3ï - AÑ. Ö. 10ï - ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ 2012 ÁÓÇÌ. ÖÙÔÇËÁ 40 ÊÁÉ ËÅÙÖ. ÁËÅÎÁÍÄÑÁÓ - 114 73 ÁÈÇÍÁ Η Α ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou

0 np6e6p0(; T O U A.I Tr\q n.e.a. A.M.. oaq K Q A E I as auvespiaar) CTTIC; 2 AcKcpppiou /II 2014 13:40 FAX 2551033552 T E D K N. E V R O U ool ANATOAIKirs MAKKAONIAV epakhs: la^.a/voti: itamovoc KupiaKidii 17 Ko^oTiivi'] 28-1! -2014 ApiO.i.npo)T : 726 Ko^ioTTivii 69 100 Tr >.:253l0-21975,

Διαβάστε περισσότερα

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò

ÐïëëÝò åôáéñßåò ðñïóöýñïõí õðçñåóßåò Ferral Ferral Της Πηνελόπης Λεονταρά Σήμανση CE: Πως γίνεται ο έλεγχος της παραγωγικής Ï êáèïñéóìüò ôïõ åëýã ïõ ðáñáãùãþò óå Ýíá êáôáóêåõáóôéêü óýìöùíá ìå ôéò ôå íéêýò ðñïäéáãñáöýò ãéá ôá êïõöþìáôá, óôçí

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 6488 (αναλυτική έκδοση) 17,90 7632 5,99 7287 (συντομευμένη έκδοση) 15,28 5863 Ηροδότου Ιστορίες, Α Γυμνασίου Α. Κοκοβίνος 19,36

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα

Αποκαλύπτουµε το µυστικό υπερόπλο του Μεσαίωνα ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ 1 Στον Ατλαντικό Κώδικα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έκρυψε τις οδηγίες για την κατασκευή µιας στρατιάς από ροµπότ. 2 Η ανακάλυψη ανήκει στην οµάδα του Μάριο Ταντέι. Προηγουµένως πιστευόταν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ...

Οëïé ïé åéäéêïß éó õñßæïíôáé. Σôá íçóéü ôá ïðïßá åîáñôþíôáé. Âéïëïãéêüò Êáèáñéóìüò, ôá ëüèç êáé ôá ðüèç ôïõ... Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΙΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Αναστολή λειτουργίας των δήμων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2012 Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδική Συγκέντρωση στη Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11.00 π.μ. Πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé

ÐÉÓÔÇ ÁÈÅÚÁ ÊÁÉ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ: ¼ôáí ï åíáò áðü ôïõò äýï äåí ðéóôåýåé ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ÔÅÕ ÏÓ 1050 ÌÁÑÔÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý ïõò: 5 åõñþ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÁÈÅÚÁ ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ Ç ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÁËÂÁÍÙÍ ÊÁÈÏËÉÊÙÍ ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá...

Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá... ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÐÅÄÉÏ Íá èõìçèïýìå ôç èåùñßá....1 Ôé ïíïìüæïõìå çëåêôñéêü ðåäßï; Çëåêôñéêü ðåäßï ïíïìüæïõìå ôïí þñï ìýóá óôïí ïðïßï áí âñåèåß Ýíá çëåêôñéêü öïñôßï èá äå èåß äýíáìç. Ãéá íá åîåôüóïõìå áí óå êüðïéï

Διαβάστε περισσότερα

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3

μικρές ιστορίες ΕΥΕΞΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΗ 3 μικρές ιστορίες Κι όσο το φυσικό περιβάλλον περιορίζεται, τόσο και ακριβαίνει. Η ανάπτυξη πλέον δεν συμφέρει. εν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τελευταία μεγάλη αγορά στον πλανήτη θα είναι η Φύση.

Διαβάστε περισσότερα

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.)

1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) 2. Íá âñåèåß ç ãåíéêþ ëýóç ôçò äéáöïñéêþò åîßóùóçò (15 ìïí.) ÔÅÉ ËÜñéóáò, ÔìÞìá Ìç áíïëïãßáò ÌáèçìáôéêÜ ÉI, ÅîÝôáóç Ðåñéüäïõ Éïõíßïõ 24/6/21 ÄéäÜóêùí: Á éëëýáò Óõíåöáêüðïõëïò 1. Íá ëõèåß ç äéáöïñéêþ åîßóùóç (15 ìïí.) (3x 2 + 6xy 2 )dx + (6x 2 y + 4y 3 )dy = 2. Íá

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ

11. ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 1 . ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ÅÐÉÐËÙÍ Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της. Η εταιρία Salice, πρωτοπόρος στον τομέα των χωνευτών μεντεσέδων επίπλων, παράγει μια πολύ μεγάλη γκάμα μεντεσέδων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí

Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß êáé Éåñáñ ßá ÓõíáñôÞóåùí Çëßáò Ê. Óôáõñüðïõëïò Ïêôþâñéïò 006 1 Áóõìðôùôéêïß Óõìâïëéóìïß ÎåêéíÜìå äéáôõðþíïíôáò ôïõò ïñéóìïýò ôùí ðýíôå ãíùóôþí áóõìðôùôéêþí óõìâïëéóìþí: Ïñéóìüò

Διαβάστε περισσότερα

(Á 154). Amitraz.

(Á 154). Amitraz. ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) 13641 ñèñï 4 (Üñèñï 3 ôçò Ïäçãßáò 2001/99/ÅÊ) Ïé äéáôüîåéò ôçò ðáñïýóáò áðüöáóçò éó ýïõí áðü ôçí 1ç Éïõëßïõ 2002. Ç ðáñïýóá áðüöáóç íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá

Διαβάστε περισσότερα

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ

To èýìá: Ïé äéáæåõãìýíïé ìýóá óôçí Åêêëçóßá ÓÕÃ ÑÏÍÁ ÂÇÌÁÔÁ ÓÔÇÍ ÐÉÓÔÇ ÊÁÉ ÓÔÏÍ ÐÏËÉÔÉÓÌÏ ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÅDITORIAL Áíïé ôïß Ïñßæïíôåò Áããåëéïöüñïò Êùäéêüò: 1044 Ýôïò ßäñõóçò: 1900 Éäéïêôçóßá: Ðßóôç & ÆùÞ ÁóôéêÞ Ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Ì. Âüäá 28 & Óìýñíçò 27, 10439 ÁèÞíá www.jesuits.gr Åêäüôçò

Διαβάστε περισσότερα

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας.

ÈÝìáôá Áíáðçñßáò. Αφιέρωμα: Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008. Η Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στον κόσμο της Εργασίας. Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος 2008 ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ. Η καταπολέμηση της φτώχειας και του αποκλεισμού απαιτεί ένα νέο ριζοσπαστισμό στα αναπηρικά κινήματα της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ -

ΜΑΘΗΜΑ 1. Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΑΘΗΜΑ 1 Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης ΝΟΜΟΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ NEWTON ΓΗΙΝΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΡΕΠΤΟΣ ΖΥΓΟΣ- ΕΚΚΡΕΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ.

e-book ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. A' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Λ. Τ. ΚΩΔ. Λ. Τ. Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚA 6488 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 22,21 7632 8,00 7287 Ομήρου Οδύσσεια, Α Γυμνασίου A. Παπαγεωργίου 15,14 (συντομευμένη

Διαβάστε περισσότερα

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé

28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2012 0,59 ÅÕÑÙ. ÁíáìÝíåôáé «ìü ç» ÌÝñêåë ìå ôïí Ìüíôé ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΙΑ ΕΛΤΑ 011776 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. KEΜΠΑ Αρ. Αδ. 94 ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÃÅÍÉÊÏÓ ÄÅÉÊÔÇÓ 579,69 + 0,67% ÁÎÉÁ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ ÃÅÍÉÊÇ 31,80 åêáô. åõñþ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÐÑÙÚÍÇ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÓÙÍÉÅÑÏÕ 20 & ÐÁËÁÉÏËÏÃÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ

ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ ÅðéóôçìïíéêÞ ÅðéôñïðÞ Ðñüåäñïò: Ìáßç Êïêêßäïõ Áíôéðñüåäñïò: ÆùÞ Äéïíõóßïõ Ðïëýâéïò Áíäñïýôóïò, ÄçìÞôñçò ÁíôùíáêÜêçò, ÐÝôñïò Âïýâáñçò, Åñéöýëç Äáìéáíïý-Ìáñßíç, ÄçìÞôñçò Äéïíõóßïõ, Êùíóôáíôßíá ÄïãÜíç, ÈáíÜóçò

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών 1 Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 30 Η ΕΚΠ. ΠΕΡ. ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 2 3 Θεόδωρος Δ. Παρασκευόπουλος Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ...

Ç åéêüíá ìïõ êáé åãþ... Áíáëþóéìïò, (-ç, -ï): Áõôüò ðïõ ìðïñåß íá îïäåõôåß. ÊÜíïíôáò ìéá âüëôá óôçí áãïñü, èá ðáñáôçñþóåé êáíåßò áñêåôü ìáãáæéü ðïõ åìðïñåýïíôáé ÁÍÁËÙÓÉÌÁ åßäç, ãéá õðïëïãéóôýò, ãéá ôï ãñáöåßï, ãéá ìç áíþìáôá.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο. ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Τελικό Πρόγραμμα Β Χειρουργική και Γαστρεντερολογική κλινική, Ναυτικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï

ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÐÏËÉÔÉÊÇ. ãéá êáôáóôþìáôá åìðïñßáò õäñáõëéêïý õëéêïý. Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí. Ïé êïéíïß êáíüíåò, ôá. ðïéïôéêü êñéôþñéá, ï 5/4/2011 1:08 Page 2 Ãåíéêïß ¼ñïé Óõíáëëáãþí Οι παρακάτω Όροι Συναλλαγών ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία ΕΜΜ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις, και κατόπιν ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí

¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ¼ñãáíá Èåñìïêñáóßáò - ÓõóêåõÝò Øõêôéêþí Ìç áíçìüôùí ÈåñìïóôÜôçò ÓõíôÞñçóçò REF-DF-SM ÅëÝã åé Ýíá èåñìïóôïé åßï PTC Êëßìáêá èåñìïêñáóßáò: -19? +99 C ëåã ïò áðüøõîçò - dfrst Ôñßá ñåëý: óõìðéåóôþò (30Á, 2ÇÑ),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 27/2/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27/2/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8498 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí

EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí SOL353-360.qxd 13/5/2005 10:33 Page 353 A/C Ï ÇÌÁÔÙÍ EîáñôÞìáôá ãéá êëéìáôéóìü ï çìüôùí 04.04.117 04.04.118 04.04.119 04.04.120 ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510 132Α2 12V SANDE ΣΥΜΠ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ SD510HD 119PV7 12V

Διαβάστε περισσότερα

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς Εθνική νομοθεσία για το Περιβάλλον Τόμος 6: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Παυλογεωργάτος

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò

ÅõñùðáúêÞ íùóç Áëïõìéíßïõ Ý åé äçìïóéåýóåé Ýíáí ìßíé - ïäçãü åðåîþãçóçò Ôå íéêü èýìáôá CE marking of curtain walling This FAECF Guidance Sheet provides an explanation to the product standard on curtain walling EN 13830 with more details for the manufacturer and reader of the

Διαβάστε περισσότερα

Το λεύκωμα "Απολιθωμένο

Το λεύκωμα Απολιθωμένο www.lesvosmuseum.gr / www.petrifiedforest.gr Åíá ìïíáäéêü ëåýêùìá ãéá ôïô ÁðïëéèùìÝíï ÄÜóïò ôçò ËÝóâïõ óå ôñåéò ãëþóóåò Το λεύκωμα "Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου" είναι μια πολυτελής τετράχρωμη έκδοση 160 σελίδων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 01 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η απάντηση σε όλες ανεξαιρέτως τις ερωτήσεις της Πρότασης είναι απαραίτητη και αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 1 ÓÔÏÉ

Διαβάστε περισσότερα

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï

ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï . áíôéåîïõóéáóôéêþ åðéèå þñçóç, Èåóóáëïíßê ç, ìüñôéïò 2007 ôåý ïò 08 ùñßò áíôßôéìï Ôï Black Out ìðáßíåé áéóßùò óôïí 3ï ñüíï æùþò ôïõ. Ôï ðñþôï ôåý- ïò (ìå áñéèìü #00) ôçò áíôéåîïõóéáóôéêþò åðéèåþñçóçò

Διαβάστε περισσότερα

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ

Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏÉÊÇÓÇ ÊÁÉ ÓÄÉÔ s60-64.qxd 16/4/2007 11:43 Page 60 Ôçò ÌÁÑÈÁÓ ÃÉÁÍÍÁÊÏÐÏÕËÏÕ - ÉäéùôéêÞ ñçìáôïïéêïíïìéêþ ðñùôïâïõëßá Þ äçìüóéá ñçìáôïäüôçóç éäéùôéêïý êýñäïõò; Οι ΣΔΙΤ σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì.

Ç ÂÇÑÁ. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) Ð Ñ Ï Ó Ê Ë Ç Ó Ç. ÓÔÇÍ ÁÐÏËÏÃÉÓÔÉÊÇ ÌÁÓ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊõñéáêÞ 2 Íïåìâñßïõ 2003 & þñá 5 ì.ì. ôïò 8 ï ö. 44 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 35 ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ www.exanatolis.gr Κώστας Λεβαντής: Το κράτος παρανοµεί Óåë.18-19 Η καρδιά της Ανατολικής Αττικής δύο και πλέον µήνες κτυπάει

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá:

Ç ÅÔÁÉÑÉÁ ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ. Ç åôáéñßá ðáñüãåé, åìðïñåýåôáé êáé åîüãåé ôá ðáñáêüôù ðñïúüíôá: Ç ÅÔÁÉÑÉÁ Ç åôáéñßá Áöïß ÊÜìôóç ÁÅ éäñýèçêå ôï 1991 ìåôü áðï óõã þíåõóç ôçò åôáéñßáò Ê.ÊÜìôóçò & Óßá ÏÅ êáé ôçò åôáéñßáò Áöïß ÊÜìôóç ÏÅ. äñá ôçò åôáéñßáò åßíáé ç Èåóóáëïíßêç. Ôï äßêôõï ðùëþóåùí ôçò åôáéñßáò

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα

Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Θανάσης Αθανασίου 1 Για μια Αριστερά του 21ου αιώνα Πολιτικά Σύμμεικτα 2 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα 4 Για µια Αριστερά του 21ου αιώνα Ðñþôç Ýêäïóç, åêäüóåéò ÅÐÉÊÅÍÔÑÏ Á.Å. Èåóóáëïíßêç, 2010 Áðáãïñåýåôáé

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σ Ε Ι Ρ Α Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Σ O 114 Α, Β & Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Αγκαλιά με παραμύθια ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Αγκαλιά με παραμύθια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Κατερίνα Χαδουλού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας στέλνουμε το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου για τις Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013

Å.Å.Ì.Å. Tá ÍÝá ôçò. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç. ôïò 16ï, Ôåý ïò 48-49, ÌÜéïò-ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÓõíäåäåìÝíï ìýëïò êáé Åêðñüóùðïò ôçò Äéåèíïýò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç (ISME) óôçí ÅëëÜäá Tá ÍÝá ôçò Å.Å.Ì.Å. Ôåôñáìçíéáßá ÅíçìåñùôéêÞ êäïóç ôçò ÅëëçíéêÞò íùóçò ãéá ôç ÌïõóéêÞ Åêðáßäåõóç ôïò 16ï,

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Θ Ε Μ Α : Πρόσβαση σε έγγραφα. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς

Κáëü åßíáé íá ãíùñßæïõìå. ΜÝ ñé åäþ êáëü. Ìå. Λüãéá üìùò ôá ïðïßá öïâüìáóôå. Σé ôéñßæåé áíáãêáóôéêü ôï. Ζ η τ ε ί τ α ι... Μ π ρ ο σ τ ά ρ η ς PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 389-390 ÌÜúïò Éïýíéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

ÐÑÁÃÌÁÔÏÐÏÉÇÈÇÊÅ Ç ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÔÏÕ ÅÍ ÁÈÇÍÁÉÓ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 24ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 89 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012 Αρ. Πρωτ: Δ6Δ 1114741

Διαβάστε περισσότερα

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ

ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ ΠOΛITIΣMOΣ KAI TOΠIKH IΣTOPIA THΣ YTIKHΣ ΘEΣΣAΛIAΣ (ΠPAKTIKA ΣYNE PIOY) Eπιµέλεια: Nότα Mακρυγιάννη - Πλακιά, Πρόεδρος Aρχαιολογικού Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Mουζακίου Mάνθος Παπάγγελος, Yπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò

Ç ÂÇÑÁ. H 84ç EÐÅÔÅÉÏÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÇÓ ÔÇÓ ÈÑÁÊÇÓ. Áðü ôéò åêäçëþóåéò ôùí Èñáêéêþí óùìáôåßùí ôçò ÁèÞíáò ôïò 9 ï ö. 49 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2004 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò»

Ç ÂÇÑÁ. Ç áíáâßùóç ôïõ Èñáêéêïý åèßìïõ ôçò «âáñâüñáò» ôïò 7 ï ö. 40 ï ÍïÝìâñéïò-ÄåêÝìâñéïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá.

Ðñïêýðôïõí ôá ðáñáêüôù äéáãñüììáôá. ÌÅÈÏÄÏËÏÃÉÁ Ãéá Ýíá óþìá ðïõ åêôåëåß åõèýãñáììç ïìáëü ìåôáâáëëüìåíç êßíçóç éó ýïõí ïé ôýðïé: õ=õ ï +á. t x=õ. ï t+ át. ÅÜí ôï óþìá îåêéíüåé áðü ôçí çñåìßá, äçëáäþ ç áñ éêþ ôá ýôçôá åßíáé õ ï =0, ôüôå ïé

Διαβάστε περισσότερα

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá

Μå üëïõò, üóïõò Ýìåéíáí. Ωñáßá ìáò Êßìùëï, óçêþíåéò. Σôçí ÅëëçíéêÞ åðéêñüôåéá PRESS +7 P R E S S POST P O S T Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 393-394 ÓåðôÝìâñéïò Ïêôþâñéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. 10Þìåñç ïäéêþ åêäñïìþ áðü 14 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2001 ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÈÇÍÁ ÓÔÁ ÐÁÑÁËÉÁ ÔÇÓ ÌÉÊÑÁÓ ÁÓÉÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 30 o MÁÑTÉÏÓ-ÁÐÑÉËÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí

Ç ÂÇÑÁ. Ç áðåëåõèýñùóç ôùí Öåñþí ôïò 7 ï ö. 38 ï Éïýëéïò-Áýãïõóôïò 2002 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Freshen up your smile! Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 26 Freshen up your smile! ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-617-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η πεισµατάρα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ηµήτρης Καρατζαφέρης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÏÉ ÍÅÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ ÓÔÇÍ ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÔÏÕ ÅÊÂÉÁÓÌÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÁËÕÓÇÓ ÔÇÓ ÅÕÑÙÆÙÍÇÓ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ

Ç ÂÇÑÁ. ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÇ - ÐÑÏÓÊËÇÓÇ Προς όλα τα μέλη του Συλλόγου ÓÔÇÍ ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÇÓ ÐÉÔÁÓ & ÔÏÍ ÅÔÇÓÉÏ ÏÑÏ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 28 o ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ-ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς

Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Εγχειρίδιο Εσωτερικών Διαδικασιών WWF Ελλάς Νοέμβριος 2009 κεφάλαιο 1...2 δομή και λειτουργία του WWF Ελλάς...2 εισαγωγή...2 καθεστώς λειτουργίας της οργάνωσης...2 σχέσεις με διεθνές δίκτυο WWF...3 αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ. âéâëßá. Ôé ðéóôåýïõí ïé ëëçíåò êáèïëéêïß. ñåõíá: 3ç ÓÕÍÁÎÇ ÔÇÓ ÊÁÈÏËÉÊÇÓ ÅÊÊËÇÓÉÁÓ ÄÉÌÇÍÉÁÉÏ ÊÁÈÏËÉÊÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÈÑÇÓÊÅÕÔÉÊÏÕ & ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÓÌÏÕ ENTYÐÏ ÊËÅÉÓÔÏ ÁÑ. ÁÄÅÉÁÓ 1091/9 ÊÅÌÐÁ Oäüò: Óìýñíçò 27-10439 ÁÈÇÍÁ Êùäéêüò: 1044 ÔÅÕ ÏÓ 1049 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2008 ÔéìÞ ôåý

Διαβάστε περισσότερα

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα!

Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Ãéá íá ìç íéþèåôå óáí âñåãìýíç ãüôá... Αλλάξτε κλίμα! Αφυγραντές Ιονιστές Το κλίμα αλλάζει. Οι αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και που θα δούμε τα επόμενα ογδόντα χρόνια, είναι κυρίως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007

ÅÐÉÔÕ ÇÓ Ç ÃÅÍ. ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÊÁÉ Ç ÊÏÐÇ ÔÇÓ ÐÉÔÁÓ ÐÏÕ ÅÃÉÍÁÍ ÓÔÉÓ 11 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÕ 2007 Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÌÁÑÉÁ ÃÏÕËÁ ÑÏÍÏÓ 21ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 77 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - ÌÁÑÔÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821

Ç ÂÇÑÁ Ï ÁÐÏÊÑÉÁÔÉÊÏÓ ÏÑÏÓ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÌÁÓ. H éóôïñéêþ óçìáóßá ôçò ÅëëçíéêÞò ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821 ôïò 10 ï ö. 54 ï ÌÜñôéïò-Áðñßëéïò 2005 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων

Μην απελπίζεστε... Κ ΙΝ Η Σ Η ΛΕΜΟΝΑΣ. www.exanatolis.gr. Αφορά όλες τις µάρκες αυτοκινήτων ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ÔÅÕ ÏÓ 43 www.exanatolis.gr Μην απελπίζεστε... Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ (Γενική Οµοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος) κ. Γιώργος Λεχουρίτης σας καθοδηγεί µε ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o

ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ. 2. Βασικοί Ορισμοί. P / A o. Ονομαστική ή Μηχανική Τάση P / A. Πραγματική Τάση. Oνομαστική ή Μηχανική Επιμήκυνση L o ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ 1. Εισαγωγή Σε ένα πείραμα εφελκυσμού, ένα δοκίμιο μήκους L και εγκάρσιας διατομής A υφίσταται συνεχώς αυξανόμενη μονοαξονική επιμήκυνση [συνήθως χρησιμοποιώντας σταθερή ταχύτητα v (crss-head

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí

Ç ÂÇÑÁ. Óôá ðñüóùðá ôùí ðáñåõñåèýíôùí ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 4 ï ÖÕËËÏ 23 o ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ-ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003

Ç ÂÇÑÁ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ÓÔÇÍ 8ÇÌÅÑÇ ÅÊÄÑÏÌÇ ÌÁÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕÐÏËÇ - ÁÃÊÕÑÁ - ÊÁÐÐÁÄÏÊÉÁ. 16 Ýùò 23 Áõãïýóôïõ 2003 ôïò 8 ï ö. 43 ï ÌÜéïò-Éïýíéïò 2003 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë.

Διαβάστε περισσότερα

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6

Hμερολόγιο. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Τρίτη 9/6 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Hμερολόγιο Ο Ρομέο Καστελούτσι συναντά το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 6.30 μ.μ. Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, τηλ. 210-72.82.333 Δημοπρασία Παλαιών βιβλίων και Χαρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου

Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου Σάββατο 10 Ιουλίου έως Κυριακή 25 Ιουλίου Έκθεση αγιογραφίας από 25 Αγιογράφους - μέλη της Πανελλήνιας Εταιρίας Λόγου και Τέχνης (Π.Ε.Λ.Τ.) Στο Παλιό Σχολείο του Κάστρου Ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ

ËÏÕÔÑÁÊÉÏÕ - ÐÅÑÁ ÙÑÁÓ ÁÃÃËÉÊÁ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΨΑΛΑΣ Ðùëïýíôáé ðïëõôåëþ äéáìåñßóìáôá Æçôïýíôáé ïéêüðåäá ãéá áãïñü - áíôéðáñï Þ ÌÁÊÑÕÃÉÁÍÍÇ 16 ËÏÕÔÑÁÊÉ ÔÇË.: 27440-22250, 27410-37734, 210-9732609 ÊÉÍ.: 0977-429265,

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç

Ç ÂÇÑÁ. Åðéôõ çìýíç Þôáí êáé ç öåôåéíþ åêäþëùóç ôïò 11 ï ö. 59 ï ÉáíïõÜñéïò-ÖåâñïõÜñéïò 2006 "Ç ÂÇÑÁ" Óåëßäá 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ

ÁÍÁÊÇÑÕ ÈÇÊÅ ÅÐÉÔÉÌÏÓ ÄÇÌÏÔÇÓ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÖÑÁÃÊÉÓÔÁÓ ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Ãñáöåßá: Êïëùíïý & Ëåùíßäïõ 20 104 36 ÁÈÇÍÁ Ôçë.: 210 52 42 995 ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÄÕÔÉÊÏÖÑÁÃÊÉÓÔÉÁÍÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÐÅÑÉÊËÇÓ ÃÏÕËÁÓ ÑÏÍÏÓ 23ïò ÁÑÉÈÌÏÓ ÖÕËËÏÕ 87 Ä/ÍÔÑÉÁ ÓÕÍÔÁÎÇÓ: ÓÏÖÉÁ ÔÑÉÁÍÔÏÃÉÁÍÍÇ-ÐÁÍÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. Ôï åðåôåéáêü ìáò ôåý ïò. ÁÓÔÇÑ ôçò ÁÍÁÔÏËÇÓ Åêäßäåôáé áðü ôï 1858 ΣΚΕΨΕΙΣ Óôï ôåý ïò áõôü óõìðåñéëáìâüíïíôáé ïé ïìéëßåò ôçò åêäçëþóåùò ôïõ ÁóôÝñïò, ôçò 22çò Íïåìâñßïõ ôïõ 2008. Ïé ïìéëßåò áõôýò Ý ïõí íá êüíïõí ìå ôçí éóôïñßá ôïõ ðåñéïäéêïý ìáò êáèþò êáé ôïõ Üëëïõ åíôýðïõ

Διαβάστε περισσότερα

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá.

Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. OK BABY Baby Bath Onda Evolution ÊÜèå øáñüêé ðñýðåé íá êïëõìðüåé óôç äéêþ ôïõ èüëáóóá. Áðü 0 Ýùò 12 ìçíþí Ôï äéêü óáò "øáñüêé" äå ãåííþèçêå óôç èüëáóóá êáé ðñýðåé íá åîïéêåéùèåß ìå ôï íåñü ìå ôïí ðéï áóöáëþ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ E.R.C. 3 E.R.C. 4 F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 20701 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 1579 18

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8)

Ç ÂÇÑÁ. Ηεφημερίδα μας, «Η Βήρα», έκλεισε ήδη. (ÓõíÝ åéá óôç óåë. 8) ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 5 ï ÖÕËËÏ 25 o ÌÁÚÏÓ-ÉÏÕÍÉÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò "ÂÇÑÅÉÁ 2001"

Ç ÂÇÑÁ. Ìå ìåãüëç åðéôõ ßá ðñáãìáôïðïéþèçêáí. Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε. Óôéò 8 ÌáÀïõ 1945 ï Äåýôåñïò Ðáãêüóìéïò ÂÇÑÅÉÁ 2001 ÓÅËÉÄÁ 1 ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ ÔÏÕÑÊÉÁ Ç ÂÇÑÁ ÄÉÌÇÍÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÓÔÉÊÏÕ ÓÕËËÏÃÏÕ ÖÅÑÙÍ & ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ Í. ÅÂÑÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ 39 105 59 ÁèÞíá Ôçë. 32.16.532 ÅÔÏÓ 6 ï ÖÕËËÏ 32 o ÉÏÕËÉÏÓ-ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ Äéáöùíþ ìå ü,ôé ëåò^ áëëü èá õðåñáóðéóèþ ìý ñé èáíüôïõ ôï äéêáßùìü óïõ íá ôï ëåò. ÂÏËÔÁÉÑÏÓ ñüíïò 33ïò Áñ. Öýëëïõ 387-388 ÌÜñôéïò Áðñßëéïò 2012 ÊÙÄÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇÓ ÅÐÏÐÔÅÉÁÓ Ì.Ì.Å. 2915 ΙΔΡΥΤΗΣ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016

ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016 Ð Á Í Å Ð É Ó Ô Ç Ì É Ï É Ù Á Í Í É Í Ù Í Σ Χ Ο Λ Η Κ Α Λ Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ω Ν Ô Ì Ç Ì Á Ð Ë Á Ó Ô É Ê Ù Í Ô Å Í Ù Í Ê Á É Å Ð É Ó Ô Ç Ì Ù Í Ô Ç Ó Ô Å Í Ç Ó ÏÄÇÃÏÓ ÓÐÏÕÄÙÍ 2015-2016 É Ù Á Í Í É Í Á 2 0 1 5

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006. 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 4 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κλειστό Γυµναστήριο Ολυµπιακού Συγκροτήµατος Παραλιακής Ζώνης Φαλήρου Αθήνα, 7 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα