Μειέηε πεξηβάιινληνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μειέηε πεξηβάιινληνο"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Μαξία Γεκνπνχινπ Σάζνο Εφκπνιαο Διέλε Μπακπίια Κσλζηαληίλα θαλαβή Αληηφπε Φξαληδή Μαξηάλλα Υαηδεκηραήι Μειέηε πεξηβάιινληνο Β Γεκνηηθνχ. Σφκνο 2νο

2

3 Μειέηε Πεξηβάιινληνο Β Γεκνηηθνχ Σφκνο 2νο

4 Γ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα / Καηεγνξία Πξάμεσλ α: «Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ» ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ Μηράιεο Αγ. Παπαδφπνπινο Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ Πρόεδρος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ µε βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γεµνηηθφ θαη ην Nεπηαγσγείν» Δπηζηεµνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ Γεψξγηνο Σχπαο Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη. Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεχζ. Έξγνπ Γεψξγηνο Οηθνλφµνπ Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη. Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνχµελν 75% απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη 25% απφ εζληθνχο πφξνπο.

5 ΤΓΓΡΑΦΔΗ Μαξία Γεκνπνχινπ, Δθπαηδεπηηθόο Σάζνο Εφκπνιαο, Δθπαηδεπηηθόο Διέλε Μπακπίια, Δθπαηδεπηηθόο Κσλζ/λα θαβαλή Αλαπι. Καζεγ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Αληηφπε Φξαληδή, Δθπαηδεπηηθόο Μαξηάλλα Υαλδεκηραήι, Δθπ/θόο ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ Δπγελία Φινγατηε, Αλαπι. Καζεγ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Βαζηιηθή Κνπηζνθψζηα, ρνιηθή ύκβνπινο Γεψξγηνο Γεκφπνπινο, Δθπαηδεπηηθόο ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ Αηθαηεξίλε Σζαλαλά, θηηζνγξάθνο - Δηθνλνγξάθνο ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ Υαξηηίλε Ληλαξδάηνπ, Φηιόινγνο

6 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ Αιεμάλδξα Υ. Κνπινπκπαξίηζε, ύκβνπινο ηνπ Παηδαγ. Ιλζηηηνύηνπ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ Δηξήλε Αξγπξνχδε, Δθπαηδεπηηθόο ΔΞΧΦΤΛΛΟ Γεψξγηνο Γθνιθίλνο, Δηθαζηηθόο Καιιηηέρλεο ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε απφ ηελ Οκάδα αλάπηπμεο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξνζβάζηκνπ απφ ακβιχσπεο καζεηέο, ηνπ έξγνπ «ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο Οξηδφληηα Πξάμε».

7 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Μαξία Γεκνπνχινπ Σάζνο Εφκπνιαο - Διέλε Μπακπίια Κσλζηαληίλα θαλαβή Αληηφπε Φξαληδή Μαξηάλλα Υαηδεκηραήι ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ: ΔΚΓΟΔΗ ΚΑΛΔΗΓΟΚΟΠΗΟ Μειέηε Πεξηβάιινληνο Β Γεκνηηθνχ 2νο ηφκνο

8

9 6.5 Οη θσιηέο ησλ δψσλ Κάζε δψν έρεη ην δηθφ ηνπ ζπίηη. Δθεί δεη θαη βξίζθεη θαηαθχγην απφ ην θξχν θαη ηνπο ερζξνχο ηνπ. Δθεί γελλά ηα κηθξά ηνπ θαη απνζεθεχεη ηελ ηξνθή ηνπ. Μεξηθά δψα ζθάβνπλ θάησ απφ ηε γε. θέθηνκαη δχν δψα πνπ έρνπλ ηε θσιηά ηνπο θάησ απφ ηε γε θαη γξάθσ πνηα είλαη: 7 / 62

10 Μεξηθά δψα θηηάρλνπλ ηε θσιηά ηνπο κε θιαδηά, ρφξηα θαη θηεξά. θέθηνκαη δχν δψα πνπ θηηάρλνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε θσιηά ηνπο θαη ηα γξάθσ εδψ: Μεξηθά δψα θαηνηθνχλ ζε θπζηθέο ηξχπεο, φπσο θνπθάιεο ή ζπειηέο. 8 / 62

11 θέθηνκαη δχν δψα πνπ θάλνπλ ηηο θσιηέο ηνπο ζε θπζηθέο ηξχπεο θαη γξάθσ πνηα είλαη: Μεξηθά δψα θνπβαινχλ ην ζπίηη ηνπο καδί ηνπο. θέθηνκαη δχν δψα πνπ θνπβαινχλ ην ζπίηη ηνπο καδί ηνπο θαη γξάθσ πνηα είλαη: 9 / 63

12 Μεξηθά δψα δνπλ ζε ζπίηηα πνπ θηηάρλνπλ νη άλζξσπνη γη απηά. θέθηνκαη δχν δψα πνπ δνπλ θνληά ζηνλ άλζξσπν θαη γξάθσ πνηα είλαη: 10 / 63

13 15 Αλαξσηηέκαη πνχ θηηάρλνπλ άιια δψα ηε θσιηά ηνπο. Κη εγψ αλαξσηηέκαη κε ηη πιηθά θηηάρλνπλ ηα πνπιηά ηηο θσιηέο ηνπο. Δγψ ιέσ λα αξρίζεηε ακέζσο λα κνπ θηηάρλεηε ην ζπηηάθη πνπ κνπ ππνζρεζήθαηε! 11 / 63

14 6.6 Σα δψα πξνζαξκφδνληαη ζην πεξηβάιινλ Σα δψα, φπνπ θη αλ δνπλ, γηα λα επηβηψζνπλ ρξεηάδνληαη: Να βξνπλ ηξνθή. Να πξνζηαηεπηνχλ απφ ην θξχν. Να πξνθπιαρηνχλ απφ ηνπο ερζξνχο ηνπο. Γηα λα ηα θαηαθέξνπλ, βξίζθνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ. Πειαξγόο Μεξηθά πνπιηά θεχγνπλ απφ ηε ρψξα καο ην θζηλφπσξν θαη επηζηξέθνπλ ηελ άλνημε. Σα πνπιηά απηά ιέγνληαη απνδεκεηηθά. Γηαηί λνκίδεηε φηη θάλνπλ απηφ ην ηαμίδη; 12 / 64

15 Υξ ρξξ θαληδόρνηξνο Μεξηθά δψα, επεηδή ηνλ ρεηκψλα δελ κπνξνχλ λα βξνπλ ηξνθή, πέθηνπλ ζε ρεηκέξηα λάξθε: θνηκνχληαη, δειαδή, κε ηα πξψηα θξχα θαη μππλνχλ ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο. Ση ζα ζπλέβαηλε αλ ν ιαγφο είρε πνξηνθαιί ρξψκα; Λαγόο Ζ θαθέ αξθνχδα είλαη έλα δψν πνπ κεηαθηλείηαη ζπλερψο γηα λα βξεη ηελ ηξνθή ηεο. Παιηά, δνχζε ζηα δάζε νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο. 13 / 64

16 ήκεξα, φκσο, δελ ππάξρνπλ πηα πνιιέο αξθνχδεο. Οη άλζξσπνη γηα ρξφληα ηελ θπλεγνχζαλ, ελψ θαη ηα κεγάια έξγα πνπ έγηλαλ θαηέζηξεςαλ ηηο πεξηνρέο φπνπ δνχζε. Έηζη, ζηηο κέξεο καο, ε θαθέ αξθνχδα θηλδπλεχεη λα εμαθαληζηεί. Δίλαη, δειαδή, απεηινχκελν είδνο. ζα θαηαθέξεη άξαγε λα επηβηψζεη; Αξθνύδα Δθηφο απφ ηελ αξθνχδα, ππάξρνπλ άιια απεηινχκελα είδε; 14 / 65

17 Κάζε ρξφλν ε ίδηα δνπιεηά! Ση πξφβιεκα αληηκεησπίδνπλ ηα δψα ζηελ εηθφλα; πξνζαξκνγή ρεηκέξηα λάξθε απνδεκεηηθά πνπιηά απεηινχκελν είδνο 15 / 65

18 Σα δψα έρνπλ ηδηαίηεξα ραξίζκαηα Μεξηθά δψα, γηα λα θαηαθέξνπλ λα δήζνπλ, έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα ραξίζκαηα. Εψα, φπσο ν αεηφο, βιέπνπλ πνιχ θαιά, γηα λα εληνπίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. Σα κνπζηάθηα βνεζνχλ θάπνηα δψα, φπσο ην πνληίθη, λα αηζζάλνληαη ηη βξίζθεηαη γχξσ ηνπο. 16 / 66

19 Ο ζθίνπξνο ρξεζηκνπνηεί ηελ νπξά θαη ην ζψκα ηνπ ζαλ αιεμίπησην, φηαλ θάλεη άικαηα απφ ςειά. Αο θάλνπκε έλα δηαγσληζκφ ηαιέλησλ! Άιια δψα, φπσο ην ειάθη, ηξέρνπλ πνιχ γξήγνξα. Έηζη, γιηηψλνπλ απφ ηνπο ερζξνχο ηνπο. Ναη, αιιά ε ρειψλα λίθεζε ηνλ ιαγφ ζην ηξέμηκν! 17 / 66-67

20 Σα πφδηα ησλ πνπιηψλ πνπ δνπλ ζην λεξφ, φπσο ε πάπηα, ζπκίδνπλ θνππηά. Καλέλα πιάζκα ζηε θχζε δελ ηξαγνπδά ηφζν γιπθά, φζν ην αεδφλη! Με ην θειάεδεκά ηνπ, γνεηεχεη ην ηαίξη ηνπ. Δζχ ζα ήζειεο λα έρεηο θάπνην απ απηά ηα ραξίζκαηα θαη γηαηί; 18 / 67

21 6.7 Με ζέκα ηα δψα Έλαο αξραίνο κύζνο ΠΧ ΔΓΗΝΑΝ ΣΑ ΕΧΑ Κάπνηε νη ζενί απνθάζηζαλ πσο είρε έξζεη ε ψξα λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δψα. Σα έπιαζαλ ηφηε κε ρψκα θαη θσηηά θαη ηα έδσζαλ ζηνλ Δπηκεζέα, γηα λα ηα ζηνιίζεη θαη λα ηνπο κνηξάζεη ραξίζκαηα. Ο Δπηκεζέαο, πνπ ήηαλ ζνθφο θαη δίθαηνο, άξρηζε ακέζσο ηε κνηξαζηά. ε άιια έδσζε δχλακε, ελψ ζηα πην αδχλακα έδσζε ηαρχηεηα. Όζα ήηαλ κηθξφζσκα, ηα έθαλε είηε λα πεηνχλ είηε λα θαηνηθνχλ θάησ απφ ηε γε. ηε ζπλέρεηα, γηα λα αληέρνπλ ζηηο αιιαγέο ησλ επνρψλ, 19 / 68

22 ηα έληπζε κε δέξκα θαη ππθλφ ηξίρσκα. Κη φια απηά ηα έθαλε απφ θφβν κήπσο θάπνην είδνο εμαθαληζηεί. Όζν γηα ηελ ηξνθή, θξφληηζε άιια λα ηξψλε βφηαλα θαη ρφξηα, άιια θαξπνχο δέληξσλ θαη άιια ξίδεο. Μεξηθά ζα δνχζαλ ηξψγνληαο άιια δψα. Απνθάζηζε φκσο απηά λα κε γελλνχλ πνιιά κηθξά. Αληίζεηα, απηά πνπ ηξψγνληαη ζθέθηεθε λα γελλνχλ πνιιά κηθξά, γηα λα ζσζεί ην είδνο ηνπο. Γηαζθεπή από ηνλ Πξσηαγόξα ηνπ Πιάησλα Δκέλα κ αξέζνπλ φια ηα δψα. Γε ζα ζεια θαλέλα λα εμαθαληζηεί! 20 / 68

23 Μπνξείηε λα θηηάμεηε νκάδεο δψσλ ζχκθσλα κε ηνλ κχζν; πδεηήζηε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έδσζε ν Δπηκεζέαο ζηα δψα. ε ηη ηνπο ρξεζίκεπαλ απηά; Γηαηί ν Δπηκεζέαο πίζηεπε φηη φια ηα είδε έπξεπε λα επηβηψζνπλ; Γλσξίδεηε θάπνην είδνο δψνπ πνπ λα έρεη εμαθαληζηεί; 21 / 68

24 Σα δώα εκπλένπλ Απφ ηα παιηά ρξφληα κέρξη ζήκεξα, ηα δψα απνηεινχλ έλα αγαπεκέλν ζέκα γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο. Ο ιαφο καο δεκηνχξγεζε παξνηκίεο, αηλίγκαηα θαη ηξαγνχδηα γηα δηάθνξα δψα. Βάιαλε ηνλ ιχθν λα θπιάεη ηα πξφβαηα. (Παξνηκία) Μπάισκα ην κπάισκα θαη βεινληά δελ έρεη. Ση είλαη; (Αίληγκα) 22 / 69

25 Γφληα, ρειηδφληα ψξα ζαο θαιή ζαο θη ν Θεφο καδί ζαο. Φχγεηε, θεπγάηε, πάιη εδψ γπξλάηε, κε καο ιεζκνλάηε! (Λατθφ ηξαγνχδη) Οη αξραίνη Έιιελεο έθηηαρλαλ παηρλίδηα πνπ αλαπαξηζηνχζαλ δψα. Δκείο ζηελ ηάμε καο δεκηνπξγήζακε / 69

26 Φάμηε θη εζείο λα βξείηε ηξαγνχδηα, πνηήκαηα, ηζηνξίεο, δσγξαθηέο, εηθφλεο, αηλίγκαηα, γισζζνδέηεο θαη παξνηκίεο γηα ηα δψα. Φέξηε ηα ζηελ ηάμε θαη παξνπζηάζηε ηα ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 24 / 69

27 6.8 Ση κάζακε γηα ηα δψα Γηα λα δνχκε, ινηπφλ, ηη κάζακε γηα ηα δψα... Γηα λα κεγαιψζεη θαη λα δήζεη θάζε δψν ρξεηάδεηαη αέξα, λεξφ θαη ηξνθή. Σα δψα θξνληίδνπλ ηα κηθξά ηνπο. Σα ηαΐδνπλ, ηα δεζηαίλνπλ, ηα πξνζηαηεχνπλ απφ ηνπο ερζξνχο, ηα καζαίλνπλ λα βξίζθνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. Σα δψα έρνπλ πφδηα, θηεξά ή πηεξχγηα γηα λα κεηαθηλνχληαη. Μεξηθά, φκσο, ζέξλνληαη κε ηελ θνηιηά. 25 / 70

28 Σν ζψκα ησλ δψσλ θαιχπηεηαη κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: κε ηξίρσκα ή πνχπνπια, κε ιέπηα ή θνιίδεο, κε φζηξαθα ή θέιπθνο. Σα δψα βξίζθνπλ ηελ ηξνθή ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Δθείλα πνπ ηξψλε θπηά ιέγνληαη θπηνθάγα, ελψ εθείλα πνπ ηξψλε άιια δψα ιέγνληαη ζαξθνθάγα. Όζα ηξψλε θπηά θαη δψα ιέγνληαη πακθάγα. Κάζε δψν ρξεζηκνπνηεί θάπνην ηδηαίηεξν φξγαλν (ξάκθνο, γιψζζα, πξνβνζθίδα, δφληηα θ.ά.) γηα λα βξίζθεη θαη λα ηξψεη ηελ ηξνθή ηνπ. Σα δψα, αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ φπνπ δνπλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θηηάρλνπλ δηαθφξσλ εηδψλ θσιηέο. Δθεί γελλνχλ ηα κηθξά ηνπο θαη βξίζθνπλ πξνζηαζία. 26 / 70

29 Σα δψα βξίζθνπλ ηξφπνπο πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ ηνπο, ψζηε λα επηβηψλνπλ. Μεξηθά φκσο δπζθνιεχνληαη, είηε γηαηί ράλνληαη νη ηφπνη φπνπ δνπλ είηε γηαηί ην πεξηβάιινλ ηνπο έρεη αιιάμεη πνιχ. Απηά είλαη ηα απεηινχκελα είδε. 16 Ση άιιν κπνξεί λα ζέινπκε λα κάζνπκε γηα ηα δψα; Γπξίζηε ζηε ζειίδα 98 ηνπ πξψηνπ ηφκνπ 27 / 70

30 7. ΣΑ ΦΤΣΑ Ση ζα κάζνπκε ε απηή ηελ ελφηεηα ζα κάζνπκε: Ση πξνζθέξνπλ ηα θπηά Σα θπηά Πψο αλαπηχζζνληαη ηα θπηά Σα είδε ησλ θπηψλ 28 / 71

31 7.1 Πψο αλαπηχζζνληαη ηα θπηά Ση αλάγθεο έρνπλ ηα θπηά Θέινπκε λα θηηάμνπκε έλαλ θήπν ζην ζρνιείν, γηα λα κειεηήζνπκε ηα θπηά. χκθσλνη! Αιιά πψο κπνξνχκε λα θηηάμνπκε έλαλ θήπν; 29 / 72

32 ηελ αξρή δηαιέγνπκε έλαλ ρψξν ζηελ απιή. Πξνζέρνπκε λα κελ είλαη ζηε ζθηά, γηαηί ηα θπηά ρξεηάδνληαη ήιην. θάβνπκε ην ρώκα γηα λα γίλεη αθξάην θαη ην θαζαξίδνπκε απφ ηηο πέηξεο. Έπεηηα θπηεχνπκε ζπφξνπο, βνιβνχο θαη κηθξά θπηά. Σνπνζεηνχκε δίπια ηνπο πηλαθίδεο κε ηα νλφκαηα ησλ θπηψλ. ηε ζπλέρεηα, ξίρλνπκε ζπρλά λεξό ζηνλ θήπν θαη κεηξνχκε ην χςνο ησλ λέσλ θπηψλ θαζψο κεγαιψλνπλ. 30 / 72

33 Σειηθά, ηα θπηά καο κεγαιψλνπλ. Μεξηθά αλζίδνπλ θαη γχξσ ηνπο πεηνχλ έληνκα θαη πνπιηά! Άιια βγάδνπλ πεξηζζφηεξα πξάζηλα θχιια θαη αλαπηχζζεηαη ν θνξκφο ηνπο. Αλαξσηηέκαη: Ση ηξψλε ηα θπηά; 17 Σα θπηά, γηα λα αλαπηπρζνχλ, έρνπλ αλάγθε απφ αέξα, ήιην, ρώκα θαη λεξό. 31 / 73

34 Μήπσο ζέιεηε λα θηηάμεηε θη εζείο έλαλ θήπν ζην ζρνιείν ζαο; πδεηήζηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. Πνχ ζα θηηάμεηε ηνλ θήπν; Ση θπηά ζα θπηέςεηε; Πνηα επνρή; Απφ πνηνπο ζα δεηήζεηε ζπκβνπιέο; Ση εξγαιεία ζα ρξεηαζηείηε; Πνηνπο θαλφλεο ζα βάιεηε γηα ηε θξνληίδα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θήπνπ; Ση ζα γίλεη ν θήπνο ην θαινθαίξη; αέξαο ήιηνο ρψκα λεξφ 32 / 73

35 Πώο κεγαιώλνπλ ηα θπηά ηνπ ζρνιεηνχ κνπ ηελ απιή θχηεςα έλα θνπθί, πνπ ζηγά ζηγά ςειψλεη, θχιια πξάζηλα απιψλεη. Σελ θνπθηά κνπ ηελ πνηίδσ, ηε ζθαιίδσ, ηε θξνληίδσ, γηα λα γίλεη πην κεγάιε θαη θνπθηά λα δψζεη πάιη. 33 / 74

36 Σα άλζε γίλνληαη θαξπνί. Οη θαξπνί έρνπλ ζπφξνπο. Ο ζπφξνο πέθηεη ζην ρψκα θαη θπηξψλεη. Βγάδεη ξίδα θαη βιαζηφ. Μεγαιψλεη, βγάδεη θχιια θαη άλζε. Σα θπηά γελληνχληαη, κεγαιψλνπλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη, δειαδή δίλνπλ λέα θπηά, ίδηα κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Κάπνηα ζηηγκή γεξλάλε θαη πεζαίλνπλ. ξίδα βιαζηφο θχιια άλζνο 34 / 74

37 Πώο θηηάρλνπλ ηα θπηά ηελ ηξνθή ηνπο Σα θπηά δελ θηλνχληαη γηα λα βξνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. Σε θηηάρλνπλ κφλα ηνπο, εθεί φπνπ είλαη ξηδσκέλα. 35 / 75

38 Όηαλ έλα θπηφ θηηάρλεη ηελ ηξνθή ηνπ, ειεπζεξψλεη νμπγόλν. Απηφ, απφ ηα θχιια, βγαίλεη ζηνλ αέξα θαη πινπηίδεη ηελ αηκφζθαηξα. ηα θύιια ην θπηφ «καγεηξεχεη» ηελ ηξνθή πνπ ρξεηάδεηαη. Υξεζηκνπνηεί ην θσο ηνπ ήιηνπ, ηνλ αέξα θαη ην λεξφ. Ζ έηνηκε ηξνθή κεηαθέξεηαη απφ ηνλ βιαζηφ ζε φια ηα κέξε ηνπ θπηνχ. Ο βιαζηόο κεηαθέξεη ην λεξφ θαη ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο απφ ηηο ξίδεο ζε φια ηα κέξε ηνπ θπηνχ. Οη ξίδες ξνπθνχλ ην λεξφ θαη ζξεπηηθέο νπζίεο απφ ην ρψκα. 36 / 75

39 7.2 Δίδε θπηψλ Όια ηα θπηά δελ είλαη ίδηα. Έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θάλνπλ λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Θα κάζνπκε λα ηα ρσξίδνπκε ζε νκάδεο, αλάινγα κε ην πφζα ρξφληα δνπλ θαη πψο είλαη ν βιαζηφο ηνπο, αιιά θαη ην αλ ξίρλνπλ ηα θχιια ηνπο ή ηα θξαηνχλ φιν ηνλ ρξφλν. Πόεο, ζάκλνη, δέληξα Αληηζηνίρηζε ζηελ επφκελε ζειίδα ηα θπηά κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη ην είδνο ηνπ βιαζηνχ ηνπο: 37 / 76

40 Παπαξνύλα Μειηά Θπκάξη Ενπλ, ζπλήζσο έλαλ ρξφλν, Έρνπλ καιαθφ, πξάζηλν βιαζηφ. Πόεο Ενπλ, ζπλήζσο πνιιά ρξφληα, Έρνπλ πνιινχο, ζθιεξνχο βιαζηνχο. Θάκλνη Ενπλ, ζπλήζσο πνιιά ρξφληα, Έρνπλ έλαλ πνιχ ζθιεξφ βιαζηφ, ηνλ θνξκφ. Γέληξα Βειαληδηά Ματληαλόο Πνξηνθαιηά Σξηαληαθπιιηά 38 / 76

41 18 Φπηά θπιινβόια θαη θπηά αεηζαιή Σα θπηά πνπ δνπλ πνιιά ρξφληα ρσξίδνληαη ζε θπιινβόια θαη αεηζαιή. Σα θπηά πνπ ξίρλνπλ ηα θχιια ηνπο ην θζηλφπσξν, φπσο ην πιαηάλη, ιέγνληαη θπιινβόια. Σα θπηά πνπ έρνπλ ην θχιισκά ηνπο φιν ηνλ ρξφλν, φπσο ην πεχθν, ιέγνληαη αεηζαιή. 39 / 77

42 Πνηα επνρή λνκίδεηο φηη θαίλεηαη ζηελ θάζε θσηνγξαθία; ηελ επφκελε ζειίδα ζπκπιήξσζε ζην θπθιάθη Φ γηα ηα θπιινβφια θαη Α γηα ηα αεηζαιή. 40 / 77

43 Κππαξίζζη πθηά Ακπγδαιηά Φνίληθαο Λεύθα Διηά θπιινβφια αεηζαιή 41 / 77

44 Σίπνηα δελ είλαη ηπραίν ζηα θπηά Γηαηί ηα θπηά έρνπλ ινπινχδηα κε φκνξθα ρξψκαηα θαη αξψκαηα; Γηαηί θάλνπλ λφζηηκνπο θαξπνχο; Ση ηα ζέινπλ άξαγε ηα αγθάζηα; Σίπνηα δελ είλαη ηπραίν! Σα θπηά βξίζθνπλ έμππλνπο ηξφπνπο γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, λα κεγαιψλνπλ, λα πνιιαπιαζηάδνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζην πεξηβάιινλ. Πνιιά θπηά έρνπλ πνιχρξσκα ινπινύδηα θαη ζθνξπνχλ ππέξνρα αξψκαηα. Έηζη πξνζειθχνπλ ηα έληνκα, πνπ βνεζνχλ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπο. 42 / 78

45 Μεξηθά θπηά θάλνπλ γιπθνχο θαη δνπκεξνχο θαξπνύο, ηα θξνχηα, πνπ αξέζνπλ ζηα δψα. Σα δψα ηξψλε ηα θξνχηα θαη, καδί, ηνπο ζπφξνπο πνπ θξχβνληαη κέζα ηνπο. Σα δψα κεηαθηλνχληαη, θη έηζη νη ζπφξνη κεηαθέξνληαη. Με ηα πεξηηηψκαηα ησλ δψσλ πέθηνπλ ζην ρψκα θαη δίλνπλ θαηλνχξηα θπηά. Ζ ηξηαληαθπιιηά έρεη αγθάζηα, γηα λα δηψρλεη καθξηά ηεο ηα θπηνθάγα δψα. 43 / 78

46 Ζ θξαγθνζπθηά αληέρεη ζηελ μεξαζία, γηαηί απνζεθεχεη ζηνλ βιαζηφ ηεο λεξφ. ηνλ θηζζφ αξέζεη λα ζηεξίδεηαη ζε άιια θπηά. Με ηα ξηδίδηα πνπ βγάδεη ζηνπο βιαζηνχο ηνπ, ζθαξθαιψλεη θαη ζηα πην ςειά δέληξα, γηα λα θηάζεη ζην θσο. 44 / 79

47 Ση θνηλφ έρεη ε ηξηαληαθπιιηά κε ην ζθαληδφρνηξν; Έρνπλ θαη ηα δχν γηα λα πξνζηαηεχνληαη απφ ερζξνχο ηνπο. Μπνξείηε λα βξείηε θη άιια ηέηνηα δεπγάξηα θπηψλ δψσλ, κε ηα ίδηα ραξίζκαηα; 45 / 79

48 7.3 Ση πξνζθέξνπλ ηα θπηά Σα θπηά ζηε δηαηξνθή καο Σνπο ζπφξνπο ηνπ ζηηαξηνύ θαη άιισλ δεκεηξηαθώλ ηνπο αιέζνπκε θαη θάλνπκε αιεχξη. Με απηφ θηηάρλνπκε ην ςσκί. ηελ θνπδίλα καο ζα βξεηο θπηά θάζε ινγήο: θξέζθα, μεξά, καγεηξεκέλα θη άιια πνιιά θαιά θξπκκέλα. Μπνξείο λα ηα αλαθαιχςεηο; 46 / 80

49 ΞΙΓΙ ΛΑΓΙ θαξύδηα ηζάη θαθέο Γξάθσ ηξία θπηά απφ θάζε θαηεγνξία. 47 / 80

50 [ 19 Σα ιαραληθά ηα ηξψκε σκά, ζε ζαιάηεο, ή καγεηξεκέλα. Απφ άιια ηξψκε ηα θχιια (καξνχιη) θαη απφ άιια ηηο ξίδεο (θαξφην) ή ηνπο βνιβνχο (θξεκκχδηα). Μπνξεί αθφκα λα ηξψκε ηα ινπινχδηα (θνπλνππίδη) θαη ηνπο θαξπνχο (θαζνιάθηα). Με ηα αξσκαηηθά θπηά θάλνπκε πην λφζηηκα ηα θαγεηά καο. Μεξηθά απφ απηά, φπσο ην ρακνκήιη, ηα βξάδνπκε θαη ηα πίλνπκε. Σα θξνύηα ηα ηξψκε θξέζθα ή μεξά, αιιά πίλνπκε θαη ηνπο ρπκνχο ηνπο. Φηηάρλνπκε αθφκε κε απηά γιπθά θαη καξκειάδεο. 48 / 80

51 Φξνύηα Λαραληθά Αξσκαηηθά θπηά Γεκεηξηαθά Ξεξνί θαξπνί Σα θπηά θαη ηα πξντφληα ηνπο είλαη απαξαίηεηα ζηε δηαηξνθή καο. Μαο ραξίδνπλ πγεία θαη νκνξθηά. αξσκαηηθά θπηά δεκεηξηαθά θξνχηα ιαραληθά μεξνί θαξπνί 49 / 81

52 20 Σα θπηά ζηεξίδνπλ ηε δσή Σα θπηά δίλνπλ ηελ ηξνθή θαη ην νμπγόλν πνπ ρξεηάδνληαη φινη νη νξγαληζκνί γηα λα δήζνπλ. Δπίζεο, ζπγθξαηνχλ ην ρψκα, πξνζθέξνπλ θαηαθχγην ζηα δψα θαη καο ραξίδνπλ ηε ζθηά θαη ηε δξνζηά ηνπο. Κη αθφκα, νκνξθαίλνπλ ην πεξηβάιινλ. Σα θπηά είλαη ε ηξνθή ησλ θπηνθάγσλ δψσλ. Σα θπηνθάγα είλαη ε ηξνθή ησλ ζαξθνθάγσλ δψσλ. 50 / 82

53 Γείμε κε βέιε ηη ηξψεη θάζε δψν. Ση ζα γηλφηαλ αλ εμαθαλίδνληαλ ηα θπηά; 51 / 82

54 7.4 Με ζέκα ηα θπηά Φάμακε ζηα βηβιία θαη βξήθακε πνηήκαηα, κχζνπο θαη αηλίγκαηα γηα ηα θπηά. Εεηήζακε απφ ηηο γηαγηάδεο καο λα καο πνπλ εθθξάζεηο θαη παξνηκίεο. Να πψο ηα παξνπζηάζακε ζηελ ηάμε. 52 / 83

55 Σα θπηά Σξαγνχδη Λεκνλάθη κπξσδάην θη απφ πεξηβφιη αθξάην Παξνηκία Ό,ηη έζπεηξεο, εθείλν ζα ζεξίζεηο. Βαζηιηθφο θη αλ καξαζεί, πάληα κνζθνβνιάεη. Δθθξάζεηο Παιηθάξη ηεο θαθήο. ηγά ηα ιάραλα! Κνινθχζηα κε ηε ξίγαλε. Νηχλεζαη ζαλ θξεκκχδη. Υψλεηαη παληνχ ζαλ κατληαλφο. 53 / 83

56 Πνίεκα Οη παπαξνχλεο ιπγεξέο, ζηνλ θάκπν ζαλ θνπέιεο κε πξάζηλα θνξέκαηα θαη θφθθηλεο νκπξέιεο. Αίληγκα Μηα θνληνχια παρνπιή, πάληα θφθθηλα θνξεί. Έρεη πξάζηλα καιιηά θαη ζπνξάθηα ζηελ θνηιηά. Ση είλαη; Βξείηε δχν παξακχζηα πνπ αλαθέξνληαη ζε θπηά. Γξάςηε ηνλ ηίηιν θαη ην ζπγγξαθέα ηνπο. Σίηινο:.. πγγξαθέαο:.. Σίηινο:.. πγγξαθέαο:.. 54 / 83

57 7.5 Ση κάζακε γηα ηα θπηά Σα θπηά έρνπλ δσή, φπσο θαη ηα δψα. Γηα λα αλαπηπρζνχλ, ρξεηάδνληαη αέξα, ήιην θαη λεξό. Φηηάρλνπλ κφλα ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο. Σα θπηά γελληνχληαη, ηξψλε, κεγαιψλνπλ, πνιιαπιαζηάδνληαη θαη πεζαίλνπλ. Αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη ην είδνο ηνπ βιαζηνχ ηνπο ρσξίδνληαη ζε πόεο, ζάκλνπο θαη δέληξα. Δπίζεο, άιια θπηά είλαη θπιινβφια θαη άιια αεηζαιή. Σα θπηά ρξεζηκνπνηνχλ «έμππλνπο» ηξφπνπο γηα λα ηξαθνχλ, λα πξνθπιαρηνχλ απφ ηνπο ερζξνχο ηνπο, λα πνιιαπια- 55 / 84

58 21 ζηαζηνχλ. Πξνζαξκφδνληαη, δειαδή, ζην πεξηβάιινλ. Βαζηθφ κέξνο ηεο δηαηξνθήο ησλ αλζξψπσλ είλαη ηα θπηά θαη ηα πξντφληα ηνπο. Σα ιαραληθά, ηα θξνύηα, ηα δεκεηξηαθά, ην ιάδη θαη νη μεξνί θαξπνί κάο θάλνπλ γεξνχο θαη δπλαηνχο. Σα θπηά δίλνπλ ηελ ηξνθή θαη ην νμπγφλν πνπ ρξεηάδνληαη φινη νη νξγαληζκνί γηα λα δήζνπλ. Σα θπηά ζηεξίδνπλ θαη νκνξθαίλνπλ ηε δσή. Μάζακε πνιιά γηα ηα θπηά θαη ηα δψα. Πάκε ηψξα λα εμεξεπλήζνπκε πνηα ζπλαληάκε ζε θάζε ηφπν. 56 / 84

59 8. ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΟΠΟΗ ΣΖ ΠΑΣΡΗΓΑ ΜΟΤ Ζ Διιάδα είλαη κηα φκνξθε ρψξα, πνπ ζπλδπάδεη πνιιά δηαθνξεηηθά ηνπία. Αιινχ πςψλνληαη βνπλά, αιινχ απιψλνληαη πεδηάδεο. Πνηάκηα ηε δηαζρίδνπλ θαη ρχλνληαη ζηε γαιάδηα ζάιαζζα, πνπ είλαη ζπαξκέλε κε δεθάδεο λεζηά. ε φινπο ηνπο ηφπνπο ζπλαληάκε δηάθνξα είδε δψσλ θαη θπηψλ, θαζψο θαη αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο αζρνιίεο. πκπιήξσζε ζηελ παξαθάησ εηθφλα ηηο ιέμεηο πνπ ηαηξηάδνπλ (βνπλφ, πνηάκη, ζάιαζζα, ρσξηφ, πφιε, πεδηάδα, λεζί). 57 / 85

60 22 Λίκλε 58 / 85

61 8.1 Μηα εθδξνκή ζην βνπλφ Ζ εθδξνκή καο ζην βνπλφ ήηαλ ππέξνρε. Πήξακε ην κνλνπάηη ήζπρα ήζπρα θαη, ζε ιίγν, ρσζήθακε ζε έλα δάζνο κε κεγάια θαη ςειά δέληξα. Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ κάο ράηδεπαλ πφηε πφηε κέζα απφ ηηο θπιισζηέο. πλαληήζακε βειαληδηέο, θαζηαληέο, πνπξλάξηα θαη άιια πνιιά δέληξα θαη ζάκλνπο. Μαδέςακε πεζκέλνπο θαξπνχο θαη θχιια, ζε δηάθνξα ρξψκαηα θαη ζρήκαηα. Παξαηεξήζακε παηεκαζηέο δψσλ αιιά θαη ηξχπεο ζην ρψκα, πνπ ήηαλ θσιηέο. Σα δψα πνπ ηξέρνπλ γξήγνξα, φπσο νη ιαγνί θαη ηα ειάθηα, ππνζέζακε πσο θξχθηεθαλ βαζηά κέζα ζην δάζνο, κφιηο 59 / 86

62 καο άθνπζαλ. Δίδακε φκσο κηα ρειψλα, ζαχξεο θαη κπξκήγθηα. Κη αθφκα, είδακε αξάρλεο λα πθαίλνπλ ηνπο ηζηνχο ηνπο. Κάησ απφ ηα πφδηα καο έηξηδαλ ηα μεξακέλα θχιια. Αλάκεζά ηνπο αλαθαιύςακε καληηάξηα. Γελ ηα αγγίμακε, φκσο, γηαηί κπνξεί λα ήηαλ δειεηεξηψδε. Πνπιηά πεηνχζαλ αλάκεζα ζηα θιαδηά ησλ δέληξσλ θαη θειαεδνχζαλ. Πξνζπαζήζακε λα βξνχκε ηνλ δξπνθνιάπηε πνπ ρηππνχζε ξπζκηθά κε ην ξάκθνο ηνλ θνξκφ ελφο δέληξνπ. 60 / 86-87

63 ην μέθσην ζπλαληήζακε έλα ππξνζβεζηηθφ φρεκα θαη ηνπο δαζνππξνζβέζηεο πνπ έθαλαλ πεξηπνιία. Μαο ελεκέξσζαλ γηα ηνπο θηλδχλνπο απφ ηηο ππξθαγηέο θαη ηνπο θαλόλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ φζνη επηζθέπηνληαη ην δάζνο. πδεηήζηε: Πνηνπο άιινπο αλζξψπνπο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζπλαληήζεη ηα παηδηά ζην δάζνο; Πνηεο ζα ήηαλ νη αζρνιίεο ηνπο; Οη αξηζκνί ζηελ εηθφλα ζα ζε βνεζήζνπλ λα καληέςεηο κεξηθέο απφ απηέο. 61 / 86-87

64 / 86-87

65 Γηάγξαςε φ,ηη δε ζπλαληάο ζην δάζνο. 23 αξθνχδα μηθίαο θνπθνπβάγηα. νδνθαζαξηζηήο νξεηβάηεο έιαην. βαξθάξεο ιχθνο θηέξε θχθηα. Απφ ηη ζα θηλδχλεπεο, αλ ήζνπλ: δέληξν / πνπιί / ινπινχδη; βνπλφ δάζνο ππξθαγηά δαζνππξνζβέζηεο 63 / 87

66 8.2 Σα πνηάκηα θαη νη ιίκλεο Σα πνηάκηα μεθηλνχλ απφ ηηο πεγέο, δειαδή ηα ζεκεία απ φπνπ αλαβιχδεη ην λεξφ κέζα απφ ηε γε. Μέζα ηνπο θπινχλ αθφκα ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηα ρηφληα πνπ ιηψλνπλ. Σα πνηάκηα ηξέρνπλ, άιινηε νξκεηηθά θαη άιινηε ζηγαλά, λα ζπλαληήζνπλ ηε ζάιαζζα. Σα πνηάκηα θαη νη ιίκλεο έρνπλε γιπθά λεξά. Δδψ δνχλε βαηξαράθηα, ςάξηα, έληνκα, πνπιηά. Πνηακόο Άξαρζνο 64 / 88

67 θαιακηέο πειεθάλνη Γχξσ γχξσ κεγαιψλνπλ ιεχθεο, πιάηαλνη, ηηηέο. ηα θαιάκηα νη πειεθάλνη ρηίδνπλ πάληα ηηο θσιηέο. Κιείζε ηα κάηηα ζνπ θαη θαληάζνπ φηη είζαη ζηηο φρζεο ελφο πνηακνχ ή κηαο ιίκλεο. Ση ήρνπο αθνχο; Ση ρξψκαηα βιέπεηο γχξσ ζνπ; 65 / 88

68 Οη ιίκλεο είλαη βαζηέο ιεθάλεο ηεο γεο γεκάηεο λεξφ πνπ θέξλεη ε βξνρή ή ηα πνηάκηα. Λίκλε Πιαζηήξα ηελ παηξίδα καο θάπνηεο πφιεηο θαη ρσξηά έρνπλ ρηηζηεί θνληά ζε πνηάκηα θαη ιίκλεο. Έρεηε επηζθεθηεί θάπνηα απφ απηά; 66 / 89

69 24 Γηα πνην ιφγν νη άλζξσπνη δηάιεμαλ λα δήζνπλ θνληά ζε πνηάκηα ή ιίκλεο; θεθηείηε ηη άιιν κπνξνχλ λα θάλνπλ νη άλζξσπνη ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο. ςάξεκα θσπειαζία πνηάκη πεγέο ιίκλε ιεθάλε 67 / 89

70 8.3 Μηα ζάιαζζα πιαηηά / 90

71 Σν κεγάιν ςάξη ηξψεη ην κηθξφ 69 / 91

72 Ζ ζάιαζζα, φζν πην βαζηά πεγαίλνπκε, ηφζν πην θξχα θαη ζθνηεηλή γίλεηαη. ε ηη δηαθέξεη ην λεξφ ηεο ζάιαζζαο απφ ην λεξφ ησλ ιηκλψλ θαη ησλ πνηακψλ; Πνηα δψα δνπλ κέζα ή θνληά ζηε ζάιαζζα; Με ηη ηξέθνληαη ηα δψα ηεο ζάιαζζαο; Ση θάλνπλ νη άλζξσπνη ζηε ζάιαζζα; Οη αξηζκνί ζηελ εηθφλα ζα ζε βνεζήζνπλ λα ην καληέςεηο. Ση άιιν κπνξνχλ λα θάλνπλ; Απφ ηη κπνξεί λα θηλδπλεχεη ε ζάιαζζα; Ζ ζάιαζζα έρεη νμπγφλν, πνπ ην παξάγνπλ θπηά, φπσο ηα θχθηα. 70 / 90

73 Σν πιαγθηφλ είλαη ε αγαπεκέλε ηξνθή ησλ δψσλ πνπ δνπλ ζηε ζάιαζζα. Απνηειείηε απφ κηθξνχηζηθα δψα θαη θπηά. Πνιιά απφ απηά είλαη ηφζν κηθξά, πνπ δε ηα βιέπνπκε κε ην κάηη. Μέζα ζηε ζάιαζζα ππάξρνπλ βξάρνη, ζπειηέο θαη ιφθνη, φπσο αθξηβψο θαη ζηε ζηεξηά. Σα θπηά ηεο ζάιαζζαο ζρεκαηίδνπλ νιφθιεξα ιηβάδηα ή δάζε. Όπσο θαη ηα θπηά ζηε μεξά, παξάγνπλ κφλα ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ην θσο ηνπ ήιηνπ. ζάιαζζα πιαγθηφλ, θχθηα 71 / 91

74 8.4 Πέξα ζηνπο πέξα θάκπνπο Απφ ηα παιηά ηα ρξφληα ν άλζξσπνο άξρηζε λα θαιιηεξγεί ηε γε. Φχηεπε ζηα ρσξάθηα ζηηάξη, ειηέο, ακπέιηα, νπσξνθφξα δέληξα, ιαραληθά θαη άιια θπηά. Οη γεσξγνί, πνπ ιέγνληαη θαη αγξφηεο, ρξεζηκνπνηνχζαλ δψα. Γατδνπξάθηα, άινγα θαη βφδηα ηνχο βνεζνχζαλ λα νξγψλνπλ ηα ρσξάθηα θαη λα θάλνπλ πνιιέο αγξνηηθέο εξγαζίεο. ήκεξα νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δνπλ ζηηο πφιεηο. Αξθεηνί φκσο ζπλερίδνπλ λα θαιιηεξγνχλ ηε γε, κε γεσξγηθά κεραλήκαηα φπσο ηα ηξαθηέξ. 72 / 92

75 ηηο άθξεο ησλ ρσξαθηψλ θπηξψλνπλ πνιιά θπηά, φπσο αγξηνινχινπδα θαη ζάκλνη, πνπ ζρεκαηίδνπλ θπζηθνχο θξάρηεο. Δθεί βξίζθνπλ θαηαθχγην πνιιά κηθξά δψα: πνπιηά φπσο πέξδηθεο θίδηα, πνληίθηα, πεηαινχδεο θαη άιια. πκπιήξσζε ζηελ εηθφλα ηεο επφκελεο ζειίδαο ηηο παξαθάησ ιέμεηο ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε: ειαηψλαο, νξγσκέλν ρσξάθη, ζπαξκέλν ρσξάθη, ζηηνρψξαθν, ιαραλφθεπνο, θξάρηεο. 73 / 93

76 ειαηψλαο νξγσκέλν ρσξάθη 74 / 93

77 [ 26 Ση πξντφληα λνκίδεηο φηη παίξλνπκε απφ θάζε ρσξάθη ηεο παξαπάλσ εηθφλαο; Ση θπηά θαη ηη δψα δνπλ ζηηο άθξεο ησλ ρσξαθηψλ ηεο εηθφλαο; Τπάξρνπλ ρσξάθηα θνληά ζηνλ ηφπν πνπ δείηε; Ση θαιιηεξγείηαη ζ απηά; Πνηα επνρή; ρσξάθη, γεσξγφο θπζηθφο θξάρηεο 75 / 93

78 8.5 ην ρσξηφ θαη ζηελ πφιε ηα ρσξηά θαη ζηηο πφιεηο, ζε απιέο, κπαιθφληα, θήπνπο, πάξθα θαη πιαηείεο, ζπλαληάκε έλα πιήζνο απφ δψα θαη θπηά. Άιια είλαη εμεκεξσκέλα απφ ηνλ άλζξσπν θη άιια είλαη άγξηα θαη δνπλ ειεχζεξα. Ο άλζξσπνο έρεη εμεκεξψζεη θάπνηα δψα γηα λα παίξλεη ηα πξντφληα ηνπο, λα ηνλ βνεζνχλ ζε δνπιεηέο ή λα ηνπ θάλνπλ ζπληξνθηά. Σα δψα απηά ιέγνληαη θαηνηθίδηα. 76 / 94

79 Παξαηήξεζε ηελ εηθφλα ηεο απιήο ελφο αγξνηηθνχ ζπηηηνχ. Πνηα δψα βιέπεηο; Πνηα θπηά; Πνηα άιια δψα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ; ε ηη ρξεζηκεχεη ζηνλ άλζξσπν θαζέλα απφ ηα θαηνηθίδηα δψα ηεο εηθφλαο; Δζχ έρεηο θαηνηθίδην δψν ζην ζπίηη ζνπ; Αλ έρεηο, πεο καο πψο ην θξνληίδεηο. Αλ δελ έρεηο, πνην δψν ζα ήζειεο θνληά ζνπ; 77 / 94

80 Δθηφο, φκσο, απφ ηα θαηνηθίδηα δψα πνπ εθηξέθεη θαη ηα θπηά πνπ θαιιηεξγεί ν άλζξσπνο, ζηηο πφιεηο θαη ζηα ρσξηά ππάξρνπλ πνιιά είδε δψσλ θαη θπηψλ πνπ δνπλ ειεχζεξα δίπια καο θαη κεγαιψλνπλ ρσξίο ηε δηθή καο θξνληίδα. ηηο άθξεο ησλ δξφκσλ, ζηηο πιαηείεο, ζηα πάξθα ή ζε ειεχζεξα νηθφπεδα, θπηξψλνπλ αγξηφρνξηα θαη αγξηνινχινπδα, πνπ πξαζηλίδνπλ ηνλ ηφπν. 78 / 95

81 ηα ραιάζκαηα, ζηηο ζηέγεο, ζηνπο ππνλφκνπο θαη ζε πνιιέο άιιεο θξπςψλεο, δνπλ θαη θσιηάδνπλ ειεχζεξα κηθξά θαη κεγάια δψα: ζπνπξγίηηα, λπρηεξίδεο, πνληίθηα θαη πνιιά έληνκα. Γξάςηε ηα νλφκαηα κεξηθψλ δψσλ πνπ ζπλαληάηε ζηε δηαδξνκή ζαο απφ ην ζρνιείν ζην ζπίηη. πνπξγίηη, θαηνηθίδηα δψα 79 / 95

82 8.6 Ση κάζακε γηα ηνπο δηάθνξνπο ηφπνπο ηεο παηξίδαο καο Ζ έρεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο. ηα πάλσ ζηα δνπλ άγξηα θαη. Αληίζεηα, ζηα νη άλζξσπνη θαιιηεξγνχλ ρξήζηκα ζηε δηαηξνθή ηνπο. Οη πεδηάδεο πνηίδνληαη απφ ηα θαη ηηο. Μέζα ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δνπλ, θαη πνπ αγαπνχλ ην γιπθφ λεξφ. 80 / 96

83 [ 27 ηηο δνπλ επίζεο θαη θπηά, φπσο ηα. Οη άλζξσπνη ζε φινπο απηνχο ηνπο ηφπνπο ρηίδνπλ θαη θαη αζρνινχληαη κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Πνιιέο θνξέο απηέο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα, αλ δε γίλνληαη κε γηα ην πεξηβάιινλ. 81 / 96

84 9. ΣΟ ΝΔΡΟ 9.1 Νεξφ παληνχ Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Γεο θαιχπηεηαη απφ λεξφ, γη απηφ θαη ηε ιέκε γαιάδην πιαλήηε. Απφ ην γιπθφ λεξφ πνπ ππάξρεη ζηε θχζε, έλα κέξνο ην ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη, ηα δψα θαη ηα θπηά γηα λα δήζνπλ. Σν πεξηζζφηεξν λεξφ βξίζθεηαη ζηε ζάιαζζα θαη είλαη αικπξφ. Σν λεξφ ηεο βξνρήο, ησλ ιηκλψλ, ησλ πνηακψλ θαη ησλ πεγψλ είλαη γιπθφ. 82 / 97

85 Έρνπκε πνιχ λεξφ κέζα καο. Υσξίο λεξφ δελ ππάξρεη δσή. Δζχ πφζα πνηήξηα λεξφ ήπηεο ζήκεξα; λεξφ αικπξφ λεξφ γιπθφ λεξφ 83 / 97

86 9.2 Ο θχθινο ηνπ λεξνχ Σν λεξφ ηεο ζάιαζζαο, ησλ πνηακψλ θαη ησλ ιηκλψλ, φηαλ δεζηαίλεηαη απφ ηνλ ήιην, εμαηκίδεηαη, δειαδή γίλεηαη πδξαηκόο. Οη πδξαηκνί αλεβαίλνπλ ςειά ζηνλ νπξαλφ θαη ζρεκαηίδνπλ ηα ζχλλεθα. Δθεί ςχρνληαη (θξπψλνπλ), μαλαγίλνληαη ζηαγφλεο θαη πέθηνπλ ζηε γε ζαλ βξνρή, ραιάδη ή ρηόλη. Έηζη μαλαγπξλνχλ ζηε ζάιαζζα, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο, δειαδή εθεί απφ φπνπ μεθίλεζαλ. Σν ηαμίδη απηφ ηνπ λεξνχ ζπλερίδεηαη μαλά θαη μαλά θαη ιέγεηαη θύθινο ηνπ λεξνύ. ρεδηάζηε ζην ηεηξάδηφ ζαο κηα κεραλή, πνπ λα κπνξεί λα ηαμηδεχεη ζηε ζάιαζζα, ζηνλ αέξα 84 / 98

87 28 θαη ζηε ζηεξηά, γηα λα αθνινπζήζεη ην ηαμίδη ηνπ λεξνχ. Γψζηε ηεο έλα φλνκα. εμάηκηζε θχθινο ηνπ λεξνχ πδξαηκφο 85 / 98

88 9.3 Σν λεξφ ζηελ θαζεκεξηλή δσή πδξαγσγείν ζσιήλεο χδξεπζεο ζσιήλεο απνρέηεπζεο θέληξν βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 86 / 99

89 Σν λεξφ απφ ηελ πεγή, ηε ιίκλε ή ην πνηάκη καδεχεηαη ζην πδξαγσγείν. Δθεί θαζαξίδεηαη. ηε ζπλέρεηα, κε ηνπο κεγάινπο ζσιήλεο ηεο χδξεπζεο, κνηξάδεηαη ζηα ζπίηηα θαη ζηα άιια θηίξηα. Σν ρξεζηκνπνηεκέλν λεξφ πάεη κε ηνπο ζσιήλεο ηεο απνρέηεπζεο ζηνπο ππνλφκνπο θαη ζην θηίξην ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Δθεί θαζαξίδεηαη, πξνηνχ μαλαγπξίζεη ζηε θχζε. 29 πδξαγσγείν χδξεπζε απνρέηεπζε βηνινγηθφο θαζαξηζκφο 87 / 99

90 10. Ο ΚΑΗΡΟ 10.1 Ση θαηξφ ζα θάλεη αχξην Ο θαηξφο δελ είλαη πάληα ν ίδηνο. Δμαξηάηαη απφ: ηε ζεξκνθξαζία 30 ν 15 ν 0 ν πςειή κέηξηα ρακειή ηνλ άλεκν δπλαηφο ζηγαλφο ηνλ ήιην ηε βξνρή ή ην ρηφλη ιηαθάδα βξνρή 88 / 100 ζπλλεθηά ρηφλη

91 Ση θαηξφ ζα θάλεη αχξην; Πξέπεη λα αθνχζνπκε ην δειηίν θαηξνχ. Ζ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ.) πξνβιέπεη ηνλ θαηξφ. Γηάγξαςε ηηο ιέμεηο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηνλ θαηξφ: βξνρεξφο ηεηξάγσλνο. ειηφινπζηνο λφζηηκνο κεγάινο. άζηαηνο πγξφο αικπξφο. δεζηφο θξχνο. 89 / 100

92 10.2 Ο θαηξφο απφ ηφπν ζε ηφπν Ο θαηξφο ηελ ίδηα κέξα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηφπν ζε ηφπν. Αιινχ βξέρεη, αιινχ ρηνλίδεη, αιινχ έρεη ιηαθάδα. Να παξαηεξήζεηο ηνλ ράξηε ηεο Διιάδαο θαη λα πεξηγξάςεηο ηνλ θαηξφ θάζε πεξηνρήο. Βξεο ζε πνηα πφιε κέλεη ην θάζε παηδί. Γξάςε πψο είλαη ν θαηξφο εθεί. Ζ Άλλα 90 / 101

93 Ο Θνδσξήο Ο Αξγχξεο / 101

94 ΦΛΧΡΗΝΑ ΑΘΖΝΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟ θαηξφο δειηίν θαηξνχ 92 / 101

95 10.3 Ο θαηξφο επεξεάδεη ηε δσή καο Ζ ζάιαζζα είλαη θνπξηνπληαζκέλε. Φπζά πνιχ δπλαηφο άλεκνο θαη ηα θαξάβηα είλαη δεκέλα ζηα ιηκάληα. πδεηήζηε πψο επεξεάδεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ απηφ ην γεγνλφο. Κάηνηθνη ησλ λεζηψλ Ναπηηθνί Δπηζθέπηεο, ηνπξίζηεο, ηαμηδηψηεο Άξξσζηνη Ληκεληθνί Φαξάδεο 93 / 102

96 Κπξηάθν, αθνχζακε ην δειηίν θαηξνχ γηα ην αββαηνθχξηαθν. Σν άθνπζα θη εγψ. Όια εληάμεη. Καιφο θαηξφο, κε ειηνθάλεηα. Ο Κπξηάθνο θαη ε Αλζή πξνγξακκαηίδνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο κηα εθδξνκή ζην βνπλφ 94 / 102

97 κε ζθελέο γηα ην αββαηνθχξηαθν. θέςνπ θαη ζπκπιήξσζε: Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ, αλ ν θαηξφο είλαη θαιφο; Αλ ν θαηξφο ραιάζεη θη αξρίζεη λα βξέρεη, ηη ζα ζπκβεί; Πψο ζα αηζζαλζνχλ; Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ; / 102

98 10.4 Ο θαηξφο θαη ηα ζπίηηα ζε δηάθνξνπο ηφπνπο Σα ζπίηηα κάο πξνζηαηεχνπλ απφ ην θξχν θαη απφ ηε δέζηε. Απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα, νη άλζξσπνη έρηηδαλ ηα ζπίηηα ηνπο αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν ηεο δσήο ηνπο. Κη αθφκα, ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ην ρηίζηκν ησλ ζπηηηψλ ηνπο θπξίσο ηα πιηθά πνπ έβξηζθαλ ζε αθζνλία θνληά ηνπο. Γη απηφ ηα παξαδνζηαθά ζπίηηα ηαίξηαδαλ κε ην πεξηβάιινλ. Παξαηεξήζηε ηηο εηθφλεο πνπ δείρλνπλ ζπίηηα απφ δχν δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο ηεο Διιάδαο: ηελ Ήπεηξν θαη ηηο Κπθιάδεο. 96 / 103

99 ηελ Ήπεηξν, πνπ έρεη πνιιά βνπλά θαη φπνπ ζπρλά βξέρεη θαη ρηνλίδεη, ηα ζπίηηα έρνπλ ζηέγε ζθεπαζκέλε κε θεξακίδηα ή πέηξηλεο πιάθεο. Πέηξηλνη είλαη θαη νη ηνίρνη. Έηζη ηα ζπίηηα κνηάδνπλ αξθεηά κε ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο. ηηο Κπθιάδεο, πνπ είλαη λεζηά κε ιίγεο βξνρέο, δπλαηνχο αλέκνπο θαη πνιχ ήιην, ηα ζπίηηα έρνπλ επίπεδε ζηέγε, γηα λα καδεχνπλ ην λεξφ ηεο βξνρήο. Σα παξάζπξά ηνπο είλαη κηθξά θαη νη ηνίρνη είλαη ιεπθνί. 97 / 103

100 30 Σα ζπίηηα ηεο πεξηνρήο ζνπ κε ηη πιηθά είλαη ρηηζκέλα; πιηθά θαηξηθέο ζπλζήθεο 98 / 103

101 10.5 Ση κάζακε γηα ην λεξφ θαη ηνλ θαηξφ Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Γεο θαιχπηεηαη απφ λεξφ. Απφ απηφ, ην πεξηζζφηεξν είλαη αικπξό θαη βξίζθεηαη ζηε ζάιαζζα. Σν λεξφ ηεο βξνρήο, ησλ πνηακψλ, ησλ ιηκλψλ θαη ησλ πεγψλ είλαη γιπθό. Οη άλζξσπνη, ηα δψα θαη ηα θπηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα κηθξφ κφλν κέξνο απφ απηφ ην λεξφ γηα λα δήζνπλ. Σν λεξφ ηεο Γεο εμαηκίδεηαη. Οη πδξαηκνί αλεβαίλνπλ ζηνλ νπξαλφ θαη γίλνληαη ζχλλεθα. Απφ εθεί ην λεξφ μαλαπέθηεη ζαλ βξνρή, ραιάδη ή ρηφλη. Έηζη μαλαγπξίδεη ζηε Γε. Σν ηαμίδη απηφ ιέγεηαη θύθινο ηνπ λεξνύ. 99 / 104

102 31 Ζ ζεξκνθξαζία, ν άλεκνο, ν ήιηνο, ε βξνρή ή ην ρηφλη πξνζδηνξίδνπλ ηνλ θαηξφ ελφο ηφπνπ. Ο θαηξφο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηφπν ζε ηφπν θαη επεξεάδεη ηε δσή καο. Κάπνηνο άθεζε ηε βξχζε αλνηρηή Όκσο πξέπεη λα πξνζέρνπκε γηα λα έρνπκε! 100 / 104

103 11. ΔΥΟΤΝ ΕΧΖ... ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΕΧΖ 11.1 Εσληαλνί νξγαληζκνί θαη πιηθά ζψκαηα 101 / 105

104 Κπξηάθν, ςάρλσ λα βξσ ηξεηο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Κη εγψ ζέισ λα γξάςσ ηξία πιηθά πνπ δελ έρνπλ δσή. Διηά Καηζίθα Βνζθόο Υώκα Πέηξεο πίηη Ζ Αλζή ζεκείσζε ζην κπινθάθη ηεο θπηά, δψα θαη αλζξψπνπο. Όια απηά είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί, γηαηί γελληνχληαη, αλαπλένπλ, 102 / 105

105 ηξέθνληαη, πνιιαπιαζηάδνληαη θαη πεζαίλνπλ. Ο Κπξηάθνο ζεκείσζε ζην κπινθάθη ηνπ πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ δσή, φπσο ην ρψκα, νη πέηξεο, ηα ζπίηηα. Όια απηά καδί απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ καο. Κνηηάμηε πξνζερηηθά γχξσ ζαο ζηελ ηάμε θαη νλνκάζηε πέληε πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ δσή. 103 / 105

106 11.2 Γλσξηκία κε ηα πιηθά Όια ηα πξάγκαηα είλαη θηηαγκέλα απφ θάπνην πιηθό. Σα πιηθά πξνέξρνληαη απφ ηε θχζε γχξσ καο, φπσο ην μχιν, ε πέηξα, ην καιιί, ην δέξκα ησλ δψσλ. Απηά είλαη θπζηθά πιηθά. Οη επηζηήκνλεο ζήκεξα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηα θπζηθά πιηθά θαη λα θηηάρλνπλ θαηλνχξηα, πνπ δελ κπνξνχκε λα ηα βξνχκε ζηε θχζε. Σέηνηα είλαη ην πιαζηηθφ, ην γπαιί, ην λάηινλ. Απηά ιέγνληαη ηερλεηά πιηθά. 104 / 106

107 Όια ηα πιηθά είλαη πνιχηηκα. Κάπνηα απφ απηά κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Γη απηφ θη εκείο, ζην ζρνιείν καο, θάλνπκε αλαθχθισζε ραξηηνχ. θέςνπ θαη γξάςε απφ ηελ ηάμε θαη ην ζπίηη ζνπ ηξία πξάγκαηα θηηαγκέλα απφ ηα παξαθάησ πιηθά: 105 / 106

108 Υαξηί Μέηαιιν Πιαζηηθό Γπαιί Μαιιί Ξύιν θπζηθά πιηθά ηερλεηά πιηθά 106 / 106

109 11.3 ηεξεά, πγξά, αέξηα Σα πιηθά ζψκαηα έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο: άιια είλαη ζηεξεά, άιια πγξά θαη άιια αέξηα. Απφ ην πεξηβάιινλ καο καδέςακε δηάθνξα πξάγκαηα. Θέινπκε λα ηα μερσξίζνπκε ζε ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα ζψκαηα. 107 / 107

110 32 Αέξηα Σα αέξηα είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηα καδέςνπκε, γηαηί δελ πηάλνληαη κε ηα ρέξηα θαη ζπλήζσο δε θαίλνληαη. Μπνξνχλ, φκσο, λα θνπζθψζνπλ έλα κπαιφλη! ηεξεά Σα ζηεξεά έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζρήκα, πνπ δελ αιιάδεη εχθνια. 108 / 107

111 Τγξά Σα πγξά ρχλνληαη εχθνια. Κπιάλε. Υξεηαδφκαζηε, ινηπφλ, έλα δνρείν γηα ηα βάδνπκε κέζα. Σα πγξά ηφηε παίξλνπλ ην ζρήκα ηνπ δνρείνπ ηνπο. ζηεξεά πγξά αέξηα 109 / 107

112 12. ΔΝΔΡΓΔΗΑ 12.1 Δλέξγεηα παληνχ ζηε δσή καο Νηψζεη πνιχ δπλαηφο, είλαη γεκάηνο ελέξγεηα. Παίξλεη ην πνδήιαηφ ηνπ θαη, κε δπλαηέο πεηαιηέο, θηάλεη ζην γήπεδν. Ο Κπξηάθνο έρεη αγψλα πνδνζθαίξνπ ζήκεξα. Σξψεη έλα γεξφ πξσηλφ, γηα λα πάξεη ελέξγεηα. 110 / 108

113 Σν παηρλίδη αξρίδεη. Με φιε ηνπ ηε δχλακε ζηέιλεη ηελ κπάια ζηα δίρηπα θαη ραξίδεη ζηελ νκάδα ηνπ ηε λίθε. Οη εηθφλεο πνπ δείρλνπλ ηη έθαλε ν Κπξηάθνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θείκελν, έρνπλ κπεξδεπηεί. Μπνξείο λα ηηο βάιεηο ζηε ζεηξά, γξάθνληαο ζηα θπθιάθηα ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 σο ην 4; Τπνγξάκκηζε πνην απφ ηα παξαθάησ έδσζε ζηνλ Κπξηάθν ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα παίμεη πνδφζθαηξν. 111 / 108

114 Ζ κπάια πνδνζθαίξνπ.. Σν θαγεηφ πνπ έθαγε ην πξσί.. Σν πνδήιαηφ ηνπ.. ηε δσή καο, ζπλέρεηα, παίξλνπκε θαη δίλνπκε ελέξγεηα. πδεηήζηε πψο ν Κπξηάθνο έδσζε ή πήξε ελέξγεηα. ελέξγεηα 112 / 108

115 12.2 Ήιηε, ήιηε αξρεγέ ελέξγεηα Ο ήιηνο κνηάδεη κε ηεξάζηηα κπάια απφ θσηηά. Ζ ελέξγεηα πνπ αθηηλνβνιεί, δειαδή ε ειηαθή ελέξγεηα, δίλεη δσή ζηε Γε. Υσξίο απηήλ φια ζα ήηαλ παγσκέλα θαη ζθνηεηλά. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Όλνκα: Ήιηνο Ζιηθία: 5 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα Σφπνο γέλλεζεο: χκπαλ Οηθνγέλεηα: 9 πιαλήηεο (Δξκήο, Αθξνδίηε, ΓΖ, Άξεο, Γίαο, Κξφλνο, Οπξαλφο, Πνζεηδψλαο, Πινχησλαο) 113 / 109

116 Θεξκαίλεη θαη θσηίδεη ηε Γε Γίλεη ελέξγεηα ζηα θπηά, γηα λα θηηάμνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. Ο ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο ρξεζηκνπνηεί ηελ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ γηα λα δεζηάλεη ην λεξφ. Μπνξνχλ θαη κεξηθά απηνθίλεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ γηα λα θηλεζνχλ. 114 / 109

117 12.3 Φχζα, αεξάθη Οη άλζξσπνη, απφ ηα παιηά ρξφληα, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ πνπ θπζά, γηα λα θηλήζνπλ ηα θαξάβηα ηνπο. Αξγφηεξα, ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζηνπο αλεκφκπινπο, γηα λα αιέζνπλ ην ζηηάξη θαη λα ην θάλνπλ αιεχξη. ήκεξα, ζηελ επνρή καο, νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελέξγεηα 115 / 110

118 ηνπ αλέκνπ ζηηο αλεκνγελλήηξηεο. Οη αλεκνγελλήηξηεο παξάγνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα. Σελ ελέξγεηα πνπ παίξλνπκε απφ ηνλ άλεκν ηε ιέκε αηνιηθή ελέξγεηα. Απφ πνχ ιεο λα πήξε ην φλνκά ηεο; Μα, απφ ηνλ Αίνιν, ηνλ ζεφ ησλ αλέκσλ. 116 / 110

119 12.4 Σξέρεη, ηξέρεη, ηξέρεη ην λεξφ Ο Ζξαθιήο ρξεζηκνπνίεζε ηελ ελέξγεηα ηνπ νξκεηηθνχ λεξνχ γηα λα θαζαξίζεη ηνπο ζηάβινπο ηνπ Απγεία Αξγφηεξα νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ελέξγεηα απηή ζηνπο λεξφκπινπο θαη ζηα ειαηνηξηβεία. ήκεξα νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελέξγεηα ηνπ λεξνχ ζηα πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα. Σν λεξφ θπιά νξκεηηθά, 117 / 111

120 γπξίδεη ηηο κεραλέο θαη παξάγεη ειεθηξηθφ ξεχκα. Οη αξραίνη Έιιελεο ην λεξφ ην έιεγαλ χδσξ! ελέξγεηα ειηαθή ελέξγεηα αηνιηθή ελέξγεηα ελέξγεηα ηνπ λεξνχ 118 / 111

121 12.5 Ση κάζακε γηα ηα πιηθά θαη ηελ ελέξγεηα ην πεξηβάιινλ καο ππάξρνπλ δσληαλνί νξγαληζκνί, φπσο ηα θπηά, ηα δψα θαη ν άλζξσπνο. Τπάξρνπλ φκσο θαη πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ δσή, φπσο ην ρψκα, ην λεξφ, ν αέξαο, νη πέηξεο... Όια ηα πξάγκαηα γχξσ καο είλαη θηηαγκέλα απφ θάπνην πιηθφ. Σα θπζηθά πιηθά είλαη εθείλα πνπ ηα βξίζθνπκε ζηε θχζε. Σα ηερλεηά πιηθά ηα θηηάρλνπκε ζην εξγαζηήξην. ην πεξηβάιινλ καο άιια ζψκαηα είλαη ζηεξεά, άιια πγξά θαη άιια αέξηα. Σα ζηεξεά δελ αιιάδνπλ εχθνια ζρήκα. Σα πγξά θπιάλε, ηα αέξηα δελ πηάλνληαη κε ηα ρέξηα. 119 / 112

122 33 Ζ ελέξγεηα είλαη παληνχ. Βξίζθεηαη κέζα ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο αιιά θαη ζηνλ ήιην, ζην λεξφ, ζηνλ άλεκν, ζηηο ηξνθέο, ζηα θπηά, ζηα δψα, ζηνλ άλζξσπν. Σελ ελέξγεηα δελ ηε βιέπνπκε αιιά ηελ θαηαιαβαίλνπκε, γηαηί παληνχ πξνθαιεί αιιαγέο. Ο άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί ηελ ειηαθή θαη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, ηελ ελέξγεηα ηνπ λεξνύ, φπσο θαη άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο, γηα λα θάλεη επθνιφηεξε ηε δσή ηνπ. 120 / 112

123 13. ΜΔΣΑΦΟΡΔ 13.1 Μέζα κεηαθνξάο Παξαηεξήζηε θαη πεξηγξάςηε ηελ εηθφλα. Πνηα κέζα κεηαθνξάο βιέπεηε; Με πνηα απφ απηά έρεηε ηαμηδέςεη; Ξέξεηε άιια κέζα κεηαθνξάο, πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ εηθφλα; Ση πξέπεη λα πξνζέρνπκε γηα λα κεηαθηλνχκαζηε κε αζθάιεηα; 121 / 113

124 Γξάςε ζε θάζε νκάδα ηξία κέζα κεηαθνξάο. Μεηαθνξηθά κέζα μεξάο Μεηαθνξηθά κέζα ηεο ζάιαζζαο Μεηαθνξηθά κέζα ηνπ αέξα Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα κεηαθνξάο γηα λα κεηαθηλνχληαη απφ ηφπν ζε ηφπν θαη γηα λα κεηαθέξνπλ δηάθνξα εκπνξεύκαηα. 122 / 113

125 13.2 πγθνηλσλίεο Σα κέζα πνπ κεηαθέξνπλ ηνπο αλζξψπνπο νλνκάδνληαη κέζα ζπγθνηλσλίαο. Σα κέζα ζπγθνηλσλίαο έρνπλ ζπγθεθξηκέλα δξνκνιφγηα. Με απηά ηαμηδεχνπκε πνιινί καδί θαη πιεξψλνπκε εηζηηήξην γηα ηε δηαδξνκή. Με έλα ιεσθνξείν κεηαθηλνχληαη πνιινί άλζξσπνη. Ση ζα γηλφηαλ αλ θάζε επηβάηεο ρξεζηκνπνηνχζε ην απηνθίλεηφ ηνπ γηα λα θάλεη ηελ ίδηα δηαδξνκή ζηελ πφιε; Ο ζηδεξφδξνκνο θηλείηαη πάλσ ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη 123 / 114

126 πεξλάεη απφ πφιεηο, θάκπνπο θαη βνπλά. Βάιε ηα γξάκκαηα ζηε ζσζηή ζεηξά, γηα λα βξεηο ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζηδεξφδξνκν. βληνγα = ηλνεξ = Σν αεξνπιάλν είλαη ην πην γξήγνξν κέζν ζπγθνηλσλίαο. ζζηκανο = Υξεζηκνπνηήζηε ηηο παξαθάησ ιέμεηο, γηα λα θηηάμεηε κε ηνλ δηπιαλφ ή ηε δηπιαλή ζαο κηα κηθξή ηζηνξία: 124 / 114

127 34 αεξνδξφκην πξνζγείσζε αεξνζπλνδφο πηιφηνο. απνγείσζε. δηάδξνκνο. Απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα, νη άλζξσπνη πνπ δνχζαλ θνληά ζηε ζάιαζζα ρξεζηκνπνίεζαλ πινία γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Πψο ήηαλ ηα πινία παιηά; Πψο θηλνχληαλ; κέζα κεηαθνξάο κέζα ζπγθνηλσλίαο 125 / 114

128 13.3 Σα πξντφληα ηαμηδεχνπλ Οη άλζξσπνη, γηα λα κεηαθέξνπλ ηα πξντφληα απφ ηφπν ζε ηφπν, ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κεηαθνξηθά κέζα. πκπιήξσζε ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ηαμίδη ηεο ληνκάηαο απφ ην ρσξάθη σο ην ζπίηη καο. Απφ ην ρσξάθη νη ληνκάηεο θνξηψζεθαλ ζην θαη κεηαθέξζεθαλ ζε κηα απνζήθε ζην ρσξηφ. Δθεί πεξίκελε έλα κεγάιν.., πνπ ηηο κεηέθεξε ζηελ πφιε. 126 / 115

129 Σηο θαηέβαζε ζηε ιαραλαγνξά ζε κηα κεγάιε απνζήθε. Με ην.. ηνπ ν καλάβεο ηεο γεηηνληάο κεηέθεξε ηηο ληνκάηεο ζην καγαδί ηνπ. Με ην.. ηνπ, ν κπακπάο ηεο Αλζήο πήγε ζην καλάβηθν θαη ςψληζε ληνκάηεο. Σν κεζεκέξη θηηάμακε κε απηέο κηα σξαία ρσξηάηηθε ζαιάηα. 127 / 115

130 Αλ νη ληνκάηεο έπξεπε λα κεηαθεξζνχλ ζε λεζί, πνηα άιια κεηαθνξηθά κέζα ζα ρξεηάδνληαλ; Φάμε λα κάζεηο γηα ην ηαμίδη πνπ θάλεη ην γάια απφ ηελ αγειάδα κέρξη ην πνηήξη ζνπ. 128 / 115

131 13.4 Κπθινθνξψ κε αζθάιεηα Οη άλζξσπνη, θαζεκεξηλά, θηλνχληαη ζηνπο δξφκνπο. Άιινη είλαη πεδνί, άιινη επηβάηεο θαη άιινη νδεγνί. Ξέξεηε ηη πξέπεη λα πξνζέρνπκε γηα λα θπθινθνξνχκε κε αζθάιεηα; πκθσλψ Γηαθσλψ Γηα λα πεξάζσ απέλαληη ειέγρσ ην δξφκν δεμηά θαη αξηζηεξά. Παίδσ ζηνπο δξφκνπο θαη ζηα πεδνδξφκηα. 129 / 116

132 Πεξλάσ απέλαληη, φηαλ ην θαλάξη αλάβεη ην θφθθηλν αλζξσπάθη. Όηαλ πεγαίλσ εθδξνκή κε ην ιεσθνξείν, ζεθψλνκαη απφ ηε ζέζε κνπ θαη πεξπαηψ ζην δηάδξνκν. Όηαλ βξίζθνκαη ζην απηνθίλεην, θάζνκαη ζην πίζσ θάζηζκα θαη θνξάσ ηε δψλε αζθαιείαο. Γηα λα πεξάζσ ηε δηάβαζε έμσ απφ ην ζρνιείν, αθνινπζψ ηηο νδεγίεο ηνπ ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ. 130 / 116

133 Φνξάκε πάληα ην εηδηθφ θξάλνο. Όηαλ νδεγψ πνδήιαην, ζηακαηψ ζην ζήκα STOP. Όπνπ έρεηο δηαθσλήζεη, κπνξείο λα πεηο πνηα είλαη ε ζσζηή ζπκπεξηθνξά; Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη, φηαλ δελ ηεξνχληαη νη παξαπάλσ θαλφλεο θαη γηαηί; 131 / 116

134 ηνπο δξφκνπο ππάξρνπλ πηλαθίδεο κε ηα ζήκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο, πνπ ελεκεξψλνπλ ηνπο πεδνχο θαη ηνπο νδεγνχο πψο λα θπθινθνξνχλ ζσζηά, δειαδή κε αζθάιεηα. Παξαηεξήζηε θαη πεξηγξάςηε ηηο πηλαθίδεο. Πνηα είλαη ε ζεκαζία θάζε πηλαθίδαο; Ση δειψλεη ην ζρήκα θαη ην ρξψκα ηνπο; πκπιήξσζε ηα θείκελα πνπ ιείπνπλ θάησ απφ κεξηθέο πηλαθίδεο. 132 / 117

135 Πξνζνρή! Πεξλνύλ ζπρλά παηδηά. Πξνζνρή!.... Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε θνξηεγά απηνθίλεηα. Απαγνξεύεηαη... Γηάβαζε πεδώλ 133 / 117

136 Γισζζάξην Απεηινύκελα είδε: Σα είδε ησλ δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ λα εμαθαληζηνχλ απφ ηε Γε. Βηνινγηθόο θαζαξηζκόο: Ο ηξφπνο πνπ θαζαξίδεηαη ζε εηδηθφ εξγνζηάζην ην ρξεζηκνπνηεκέλν λεξφ πξηλ επηζηξέςεη ζηε θχζε. Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ.): Ζ ππεξεζία πνπ ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο κε δηάθνξα φξγαλα θαη πξνβιέπεη ηνλ θαηξφ πνπ ζα θάλεη ηηο επφκελεο κέξεο. Θαλόλαο: Καζεηί πνπ καο ιέεη ηη πξέπεη ή ηη δελ πξέπεη λα θάλνπκε. Θσπειαζία: Ζ θίλεζε ηεο βάξθαο κε θνππηά. Οδηθή θπθινθνξία: Ο ηξφπνο πνπ θηλνχληαη ηα απηνθίλεηα θαη νη πεδνί ζηνπο δξφκνπο. 134 / 146

137 Οκάδα: Πνιινί άλζξσπνη καδί, πνπ θάλνπλ θάηη βνεζψληαο ν έλαο ηνλ άιιν. Ομπγόλν: Σν αέξην πνπ καο ρξεηάδεηαη γηα λα αλαπλένπκε. Πιάησλ: Έιιελαο θηιφζνθνο θαη ζπγγξαθέαο πνπ έδεζε ηα πνιχ παιηά ρξφληα. ύκπαλ: Ζ Γε, ν Ήιηνο θαη φια ηα αζηέξηα ηνπ νπξαλνχ. Τδξαγσγείν: Σν θηίξην φπνπ καδεχεηαη θαη θαζαξίδεηαη ην λεξφ, πξνηνχ έξζεη ζηα ζπίηηα καο κέζα απφ ζσιήλεο. Φπζηθόο θξάρηεο: Γεκηνπξγείηαη απφ κηθξνχο ζάκλνπο θαη κηθξά θπηά πνπ θπηξψλνπλ κφλα ηνπο γχξσ απφ ηα ρσξάθηα. 135 / 146

138 ΣΑ ΕΩΑ Παηδηθή βηβιηνγξαθία Γθφληνπηλ,. (2003) θάεη, ζθάεη ην απγό (κηθξ. Ζιηφπνπινο Β.) Αζήλα: Παηάθεο. Σα δώα. (1994) Αζήλα: Άκκνο/Larousse Σα ζπίηηα ησλ δώσλ. (2004) Αζήλα: Κιεηδνζθφπην. Rius, M. θαη Parramon, J.M. (x. x.) Η δσή ζηνλ αέξα (κηθξ. Λέηδεο Φ.). Αζήλα: Κέδξνο. ΣΑ ΦΤΣΑ Υνξηηάηε, Θ. (1995) Σα δέληξα καο. Αζήλα: Παηάθεο. Charman A. (1997) Σα δέληξα έρνπλ θύιια. (κηθξ. Μπαδαιίδνπ η.). 136 / 147

139 Απφ ηε ζεηξά «Θέισ λα μέξσ γηαηί». Θεζζαινλίθε: ίξξηο. Cittine, J. (2004) Η Ρόδα ζηνλ θήπν. (κηθξ. Σζνπνχινπ Α.). Αζήλα: αββάιαο. Fustec, F. (1994) Σα θπηά (κηθξ. Βξάηηα.) Αζήλα: Άκκνο/Larousse ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΟΠΟΗ ΣΖ ΠΑΣΡΗΓΑ ΜΟΤ Γθφιινπρ, Ν. (2004) Ση μέξσ γηα ην αγξόθηεκα (κηθξ. Μετηάλε Η.). Αζήλα: Παηάθεο. Φξαληδή, Α., Μπάηζηαξεο, Π. (2001) Σα ηαμίδηα ηνπ θόηζπθα. Αζήλα: Καιεηδνζθφπην. Duwe, Α. (1996) Η Λνξέηα ζην Γάζνο (κηθξ. Φάιηε Δ.). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 137 / 147

140 Morgan, Ν. (1994) Η ζάιαζζα (κηθξ. Ξαλζνπνχινπ Υ.). Αζήλα: Άκκνο / Larousse. Sassier, D.,Bergeault. (2004) ηελ εμνρή (κηθξ. Βξέηηα.). Αζήλα: Άκκνο/ Larousse. Ο θόζκνο ηεο ζάιαζζαο. (2004) Αζήλα: Καιεηδνζθφπην. Πεηαινύδεο θαη δνπδνύληα. (2004) Αζήλα: Καιεηδνζθφπην. ΔΗΡΑ «Ση μέξεηο γη απηό», Ζ ηξνθηθή αιπζίδα, (ρ.ρ.) Αζήλα: Modern.Times ΣΟ ΝΔΡΟ θαη Ο ΘΑΗΡΟ Γθφληνπηλ,. (2002) Πέθηεη, πέθηεη ε ζηαγόλα (κηθξ. Ζιηφπνπινο Β.). Αζήλα: Παηάθεο. Κφνπι, Σδ. (1995) Σν καγηθό ζρνιηθό ζην πδξαγσγείν (κηθξ. Γαβξηήι Η.). Αζήλα: Κέδξνο. 138 /

141 Λνΐδνπ, Μ. (1986) Σν πνηάκη ηξέρεη λα ζπλαληήζεη ηε ζάιαζζα. Αζήλα: Καιέληεο. Πεξηζηεξάθε-Φπρνγηνχ, Α. (1995) Ο θύθινο ηνπ λεξνύ. Αζήλα: χγρξνλε Δπνρή. ΔΗΡΑ «Ο πιαλήηεο καο», Σν λεξφ. (ρ.ρ.) Αζήλα: Modern.Times. ΔΗΡΑ «Οη πξώηεο αλαθαιύςεηο», Ο θαηξφο. (1991) Αζήλα: Γειεζαλάζεο ΔΥΟΤΝ ΕΩΖ... ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΕΩΖ νπδνχθη, Νη. (2002) Κνίηα, θνίηα ηνλ αέξα (κηθξ. Κψηζε Α.). Αζήλα: Απυνν. ΔΗΡΑ «Μηθξνί Δπηζηήκνλεο», Τιηθά. (1999) Αζήλα: Modern Times. ΔΗΡΑ «Ση μέξεηο γη απηφ», Οη δσληαλνί νξγαληζκνί. (ρ.ρ.) Αζήλα: Modern.Times. 139 / 148

142 Φσηνγξαθηθό πιηθό 15. ζειίδα 66 (πάλσ): ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΡΝΗΘΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 16. ζειίδα 88 (πάλσ): ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΑΛΗΑΝΖ 17. ζειίδα 89 (πάλσ): ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΑΛΗΑΝΖ 18. ζειίδα 102 (αξηζηεξά): ΒΑΗΛΖ ΤΚΑ 19. ζειίδα 102 (δεμηά): ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΠΟΛΛΑ 20. ζειίδα 110 (κέζε): ΑΡΥΔΗΟ ΣΔΦΑΝΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ 21. ζειίδα 111 (πάλσ): ΟΦΗΑ ΕΑΡΑΜΠΟΤΚΑ (ζεηξά «Μπζνινγία», Νν 9, Οη άζινη ηνπ Ζξαθιή, Δθδφζεηο ΚΔΓΡΟ) 22. ζειίδα 111 (κέζε): ΑΡΥΔΗΟ ΣΔΦΑΝΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ 140 / 149

143 Πεξηερφκελα 2νπ ηφκνπ 6. ΣΑ ΕΧΑ 6.5 Οη θσιηέο ησλ δψσλ Σα δψα πξνζαξκφδνληαη ζην πεξηβάιινλ Με ζέκα ηα δψα Ση κάζακε γηα ηα δψα ΣΑ ΦΤΣΑ 7.1 Πψο αλαπηχζζνληαη ηα θπηά Δίδε θπηψλ Ση καο πξνζθέξνπλ ηα θπηά Με ζέκα ηα θπηά Ση κάζακε γηα ηα θπηά

144 8. ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΟΠΟΗ ΣΖ ΠΑΣΡΗΓΑ ΜΟΤ 8.1. Μηα εθδξνκή ζην βνπλφ Απφ πνχ είζαη, πνηακάθη; Μηα ζάιαζζα πιαηηά Πέξα ζηνπο πέξα θάκπνπο ην ρσξηφ θαη ζηελ πφιε Ση κάζακε γηα ηνπο δηάθνξνπο ηφπνπο ηεο παηξίδαο καο ΣΟ ΝΔΡΟ 9.1 Νεξφ παληνχ Ο θχθινο ηνπ λεξνχ Σν λεξφ ζηελ θαζεκεξηλή δσή Ο ΚΑΗΡΟ 10.1 Ση θαηξφ ζα θάλεη αχξην Ο θαηξφο απφ ηφπν ζε ηφπν

145 10.3 Ο θαηξφο επεξεάδεη ηε δσή καο Ο θαηξφο θαη ηα ζπίηηα ζε δηάθνξνπο ηφπνπο Ση κάζακε γηα ην λεξφ θαη ηνλ θαηξφ ΔΥΟΤΝ ΕΧΖ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΕΧΖ 11.1 Εσληαλνί νξγαληζκνί θαη πιηθά ζψκαηα Γλσξηκία κε ηα πιηθά ηεξεά, πγξά, αέξηα ΔΝΔΡΓΔΗΑ 12.1 Δλέξγεηα παληνχ ζηε δσή καο Ήιηε, ήιηε αξρεγέ Φχζα, αεξάθη Σξέρεη, ηξέρεη, ηξέρεη ην λεξφ

146 12.5 Ση κάζακε γηα ηα πιηθά θαη ηελ ελέξγεηα ΜΔΣΑΦΟΡΔ 13.1 Μέζα κεηαθνξάο πγθνηλσλίεο Σα πξντφληα ηαμηδεχνπλ Κπθινθνξψ κε αζθάιεηα

147

148 Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ ΔΠΑ.. ηππψλνληαη απφ ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ ζηε δεμηά θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζφθπιινπ έλδεημε «ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ». Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ έλδεημε ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο δηψθεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α). Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγσγή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο απηνύ ηνπ βηβιίνπ, πνπ θαιύπηεηαη από δηθαηώκαηα (copyright), ή ε ρξήζε ηνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ / ΙΣΤΔ -ΓΙΟΦΑΝΣΟ.

149

150

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ

Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξφεξα Λνπθία Μπεδέ Ταξίδι ζηον κόζμο ηερ γλώζζαρ Β Γεκνηηθνχ α ηεχρνο 2νο ηφκνο Γιψζζα Β Γεκνηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Α3 γηα ηε δηαηξνθή πνπ αλνίγνπλ ηελ όξεμε! Γηαβάζηε ηηο θαη δνθηκάζηε ηηο!

ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Α3 γηα ηε δηαηξνθή πνπ αλνίγνπλ ηελ όξεμε! Γηαβάζηε ηηο θαη δνθηκάζηε ηηο! ΔΙΑΤΡΟΦΗ Δξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Α3 γηα ηε δηαηξνθή πνπ αλνίγνπλ ηελ όξεμε! Γηαβάζηε ηηο θαη δνθηκάζηε ηηο! Με βάζε ηελ 4 ε ελόηεηα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ρνι. έηνο: 2011-12 πκκεηείραλ νη καζεηέο: Γεξκηηδάθε

Διαβάστε περισσότερα

εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα.

εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα. εκείσζε: Δ δσγξαθηά ηνπ εμσθχιινπ είλαη ηνπ Γηαπσλέδνπ δσγξάθνπ Γηανζίηζη Ώνπάθνπα. Γ Η Α Ν Ν Ζ Τ Φ Α Ν Σ Ζ ΜΤΣΗΚΟΗ ΣΖ ΑΝ Α Σ Ο Λ Ζ * (νύθη, Ηλδνί, Σαό, Εελ) 2 Μ Τ Σ Ε Κ Ο Ε Σ Δ Ώ Ν Ώ Σ Ο Λ Δ * * Σν βηβιίν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΑΞΗΓΗΧΣΔ Άξεο Γηαβξήο 1998-2011 www.arisgiavris.gr Ο Μεγάινο Υαλ θνίηαδε ηνπο ράξηεο γηα πνιιή ψξα. Όζηεξα είπε ζηγαλά: Κη έθαλεο ηφζν δξφκν γηα λα ξζεηο κέρξη εδψ; Ζ ζησπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη ηνπ Κη νη νξίδνληεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Κη ε ερψ ηεο λνζηαιγίαο ηνπ ηνλ πην βξεκέλν βξάρν ηεο ε αξξαβσληαζηηθηά πξνζκέλεη Έλα θαξάβη

Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη ηνπ Κη νη νξίδνληεο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ Κη ε ερψ ηεο λνζηαιγίαο ηνπ ηνλ πην βξεκέλν βξάρν ηεο ε αξξαβσληαζηηθηά πξνζκέλεη Έλα θαξάβη ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΙ (1941) ΠΡΩΣΑ ΠΟΙΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ I Ο έξσηαο Σν αξρηπέιαγνο Κη ε πξψξα ησλ αθξψλ ηνπ Κη νη γιάξνη ησλ νλείξσλ ηνπ ην πην ςειφ θαηάξηη ηνπ ν λαχηεο αλεκίδεη Έλα ηξαγνχδη Ο έξσηαο Σν ηξαγνχδη

Διαβάστε περισσότερα

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία. Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία

Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία. Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία 1 Μάζεκα Πνιηηηζκνύ: Διιεληθέο γηνξηέο θαη ιατθή ιαηξεία Brno:05/10/2010 ΔΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε θαη πξνθνξηθή(ιατθή) ινγνηερλία Α. Παξάδνζε Οξηζκνί: 1. Παξάδνζε 2. Πξνθνξηθή (ιατθή) παξάδνζε

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ.

VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. VI ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΔΚΓΟΣΑ (350) Ξεθηλψ παξαζέηνληαο εδψ ηα πέληε πξψηα αλέθδνηα γηα λα αλνίμεη ε φξεμε ησλ αλαγλσζηψλ. Πέληε αλέθδνηα Α) Μηα θπξία πνπ έκελε δίπια ζε κηα γέθπξα απ φπνπ πεξλνχζε θάζε βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΤΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ κλ. ΠΕ19 1. ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΠΣΤΥΖ ΔΝΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΗΚΟΠΟΤ.

Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΠΣΤΥΖ ΔΝΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΗΚΟΠΟΤ. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΔΒΑΜΗΩΣAΣΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΠΖΛΟΤΗΟΤ κ.κ. ΔΗΡΖΝΑΗΟΤ ΣΑΛΑΜΒΔΚΟΤ (7 Ηανοςαπίος 1937 11 επηεμβπίος 2004) Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΠΣΤΥΖ ΔΝΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΗΚΟΠΟΤ. ΤΠΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΩΣ ΝΑ ΔΠΙΒΙΩΣΔΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ www.smarteconomy.gr Η πνεσμαηική ιδιοκηηζία ηοσ ebook με ηίηλο «Πώς να επιβιώζεις οικονομικά» ανήκει ζηην Γροζή Χαρούλα. Η τρήζη διέπεηαι από ηον ν. 2121/1993 για ηην «Πνεσμαηική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007.

Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ. Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. Ο ΓΖΜΖΣΡΖ ΛΔΣΗΟ ΠΟΤ ΓΝΩΡΗΑ Πρόλογος Πξνζσπηθή ζεκείσζε κεηά ηελ πξψηε επίζθεςε ζην ζπίηη ηνπ Γεκήηξε Λέηζηνπ, ηελ Σεηάξηε 12/12/2007. αλ ζήκεξα, πξηλ απφ 97 ρξφληα, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1910, αλήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ

Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ Υξηζηηθή Μαγεία ηωλ Αδηέθωλ Α.Γ.ΑΜΑΔΛ ΑΟΤΝ ΒΔΟΡ 2 ΠΡΟΛΟΓΟ Οη Ώδηέθνη κάγνη γλψξηδαλ πνιχ θαιά ηα κπζηήξηα ηεο δσήο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Βθείλνη θιεξνλφκεζαλ απφ ηνπο Λεκνχξηνπο, κία γλψζε αλψηεξε, Θεία, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό

EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD. Δξέηαζη 1. Θέμα: Νεπό EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD Δξέηαζη 1 Θέμα: Νεπό Γκέηεμποπγκ, Σοςηδία Τπίηη 13 η Αππιλίος, 2010 Γενικέρ οδηγίερ Να θνξάηε ηελ πιαζηηθή πνδηά θαη ηα γπαιηά αζθαιείαο ζπλερψο κέζα ζην εξγαζηήξην. Απαγνξεχεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΝΞΗΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ

ΞΟΝΠΘΝΞΗΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ ΡΝΞΗΘΖ ΔΦΝΟΔΗΑ ΞΟΝΠΘΝΞΥΛ ΘΔΟΑΚΔΗΘΝ - ΘΝΙΥΛΝ ΞΟΝΠΘΝΞΗΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2008 ΡΑ ΞΟΝΠΘΝΞΗΘΑ ΞΑΗΣΛΗΓΗΑ Ρν παηρλίδη θαη ε θπζηθή άζθεζε, είλαη κέζν αλάπηπμεο ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο θάζε παηδηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή Δξγαζία α ηεηξακήλνπ Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ Παιακά Καξδίηζαο. «Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία»

Δξεπλεηηθή Δξγαζία α ηεηξακήλνπ Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ Παιακά Καξδίηζαο. «Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία» Δξεπλεηηθή Δξγαζία α ηεηξακήλνπ Β ηάμεο Δληαίνπ Λπθείνπ Παιακά Καξδίηζαο «Σν θξαζί θαη ην ηζίπνπξν ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία» Οκάδεο 1 ε Κσδσλάο Παλαγηψηεο Μαλψιεο σηήξεο Μπελέθεο Βαζίιεο Παπαδεκεηξφπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009-10 «ΒΑΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΦΗΣ» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα

ΦΗΓΑΛΔΗΑ. Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7. Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα ΦΗΓΑΛΔΗΑ Δηδηθά ζέκαηα πεξηβάιινληνο 7 Οκάδα: Αγλνπζηψηεο Υξήζηνο Καηζαιή Κιενπάηξα Διδάζκονηες : Π. Κοζμάκη, Κ. Σερράος, Σ. Μασρομμάηη, Γ. Γκοσμοπούλοσ. «Καηακεζήκεξν Ηνπιίνπ... πνπ θη αλ αθφκα δελ ππήξραλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Β Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Ο Αγηόηαηνο θαη Μαθαξηόηαηνο Πάπα θαη Παηξηάξρε ηεο Μεγαινύπνιεο Αιεμαλδξείαο

Διαβάστε περισσότερα