Μειέηε πεξηβάιινληνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μειέηε πεξηβάιινληνο"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Μαξία Γεκνπνχινπ Σάζνο Εφκπνιαο Διέλε Μπακπίια Κσλζηαληίλα θαλαβή Αληηφπε Φξαληδή Μαξηάλλα Υαηδεκηραήι Μειέηε πεξηβάιινληνο Β Γεκνηηθνχ. Σφκνο 2νο

2

3 Μειέηε Πεξηβάιινληνο Β Γεκνηηθνχ Σφκνο 2νο

4 Γ Κ.Π.. / ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ / Δλέξγεηα / Καηεγνξία Πξάμεσλ α: «Αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ζπγγξαθή λέσλ εθπαηδεπηηθψλ παθέησλ» ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ Μηράιεο Αγ. Παπαδφπνπινο Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Α.Π.Θ Πρόεδρος ηοσ Παιδαγωγ. Ινζηιηούηοσ Πξάμε µε ηίηιν: «πγγξαθή λέσλ βηβιίσλ θαη παξαγσγή ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ µε βάζε ην ΓΔΠΠ θαη ηα ΑΠ γηα ην Γεµνηηθφ θαη ην Nεπηαγσγείν» Δπηζηεµνληθφο Τπεχζπλνο Έξγνπ Γεψξγηνο Σχπαο Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη. Αλαπιεξσηήο Δπηζηεµ. Τπεχζ. Έξγνπ Γεψξγηνο Οηθνλφµνπ Mόνιµος Πάρεδρος ηοσ Παιδ. Ινζηιη. Έξγν ζπγρξεµαηνδνηνχµελν 75% απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη 25% απφ εζληθνχο πφξνπο.

5 ΤΓΓΡΑΦΔΗ Μαξία Γεκνπνχινπ, Δθπαηδεπηηθόο Σάζνο Εφκπνιαο, Δθπαηδεπηηθόο Διέλε Μπακπίια, Δθπαηδεπηηθόο Κσλζ/λα θαβαλή Αλαπι. Καζεγ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ Αληηφπε Φξαληδή, Δθπαηδεπηηθόο Μαξηάλλα Υαλδεκηραήι, Δθπ/θόο ΚΡΗΣΔ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΣΔ Δπγελία Φινγατηε, Αλαπι. Καζεγ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Βαζηιηθή Κνπηζνθψζηα, ρνιηθή ύκβνπινο Γεψξγηνο Γεκφπνπινο, Δθπαηδεπηηθόο ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ Αηθαηεξίλε Σζαλαλά, θηηζνγξάθνο - Δηθνλνγξάθνο ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ Υαξηηίλε Ληλαξδάηνπ, Φηιόινγνο

6 ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΓΓΡΑΦΖ Αιεμάλδξα Υ. Κνπινπκπαξίηζε, ύκβνπινο ηνπ Παηδαγ. Ιλζηηηνύηνπ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ Δηξήλε Αξγπξνχδε, Δθπαηδεπηηθόο ΔΞΧΦΤΛΛΟ Γεψξγηνο Γθνιθίλνο, Δηθαζηηθόο Καιιηηέρλεο ΠΡΟΔΚΣΤΠΧΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ACCESS Γξαθηθέο Σέρλεο Α.Δ. Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε απφ ηελ Οκάδα αλάπηπμεο ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξνζβάζηκνπ απφ ακβιχσπεο καζεηέο, ηνπ έξγνπ «ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ γηα καζεηέο κε αλαπεξίεο Οξηδφληηα Πξάμε».

7 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ & ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Μαξία Γεκνπνχινπ Σάζνο Εφκπνιαο - Διέλε Μπακπίια Κσλζηαληίλα θαλαβή Αληηφπε Φξαληδή Μαξηάλλα Υαηδεκηραήι ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΓΓΡΑΦΖ: ΔΚΓΟΔΗ ΚΑΛΔΗΓΟΚΟΠΗΟ Μειέηε Πεξηβάιινληνο Β Γεκνηηθνχ 2νο ηφκνο

8

9 6.5 Οη θσιηέο ησλ δψσλ Κάζε δψν έρεη ην δηθφ ηνπ ζπίηη. Δθεί δεη θαη βξίζθεη θαηαθχγην απφ ην θξχν θαη ηνπο ερζξνχο ηνπ. Δθεί γελλά ηα κηθξά ηνπ θαη απνζεθεχεη ηελ ηξνθή ηνπ. Μεξηθά δψα ζθάβνπλ θάησ απφ ηε γε. θέθηνκαη δχν δψα πνπ έρνπλ ηε θσιηά ηνπο θάησ απφ ηε γε θαη γξάθσ πνηα είλαη: 7 / 62

10 Μεξηθά δψα θηηάρλνπλ ηε θσιηά ηνπο κε θιαδηά, ρφξηα θαη θηεξά. θέθηνκαη δχν δψα πνπ θηηάρλνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε θσιηά ηνπο θαη ηα γξάθσ εδψ: Μεξηθά δψα θαηνηθνχλ ζε θπζηθέο ηξχπεο, φπσο θνπθάιεο ή ζπειηέο. 8 / 62

11 θέθηνκαη δχν δψα πνπ θάλνπλ ηηο θσιηέο ηνπο ζε θπζηθέο ηξχπεο θαη γξάθσ πνηα είλαη: Μεξηθά δψα θνπβαινχλ ην ζπίηη ηνπο καδί ηνπο. θέθηνκαη δχν δψα πνπ θνπβαινχλ ην ζπίηη ηνπο καδί ηνπο θαη γξάθσ πνηα είλαη: 9 / 63

12 Μεξηθά δψα δνπλ ζε ζπίηηα πνπ θηηάρλνπλ νη άλζξσπνη γη απηά. θέθηνκαη δχν δψα πνπ δνπλ θνληά ζηνλ άλζξσπν θαη γξάθσ πνηα είλαη: 10 / 63

13 15 Αλαξσηηέκαη πνχ θηηάρλνπλ άιια δψα ηε θσιηά ηνπο. Κη εγψ αλαξσηηέκαη κε ηη πιηθά θηηάρλνπλ ηα πνπιηά ηηο θσιηέο ηνπο. Δγψ ιέσ λα αξρίζεηε ακέζσο λα κνπ θηηάρλεηε ην ζπηηάθη πνπ κνπ ππνζρεζήθαηε! 11 / 63

14 6.6 Σα δψα πξνζαξκφδνληαη ζην πεξηβάιινλ Σα δψα, φπνπ θη αλ δνπλ, γηα λα επηβηψζνπλ ρξεηάδνληαη: Να βξνπλ ηξνθή. Να πξνζηαηεπηνχλ απφ ην θξχν. Να πξνθπιαρηνχλ απφ ηνπο ερζξνχο ηνπο. Γηα λα ηα θαηαθέξνπλ, βξίζθνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ. Πειαξγόο Μεξηθά πνπιηά θεχγνπλ απφ ηε ρψξα καο ην θζηλφπσξν θαη επηζηξέθνπλ ηελ άλνημε. Σα πνπιηά απηά ιέγνληαη απνδεκεηηθά. Γηαηί λνκίδεηε φηη θάλνπλ απηφ ην ηαμίδη; 12 / 64

15 Υξ ρξξ θαληδόρνηξνο Μεξηθά δψα, επεηδή ηνλ ρεηκψλα δελ κπνξνχλ λα βξνπλ ηξνθή, πέθηνπλ ζε ρεηκέξηα λάξθε: θνηκνχληαη, δειαδή, κε ηα πξψηα θξχα θαη μππλνχλ ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο. Ση ζα ζπλέβαηλε αλ ν ιαγφο είρε πνξηνθαιί ρξψκα; Λαγόο Ζ θαθέ αξθνχδα είλαη έλα δψν πνπ κεηαθηλείηαη ζπλερψο γηα λα βξεη ηελ ηξνθή ηεο. Παιηά, δνχζε ζηα δάζε νιφθιεξεο ηεο Διιάδαο. 13 / 64

16 ήκεξα, φκσο, δελ ππάξρνπλ πηα πνιιέο αξθνχδεο. Οη άλζξσπνη γηα ρξφληα ηελ θπλεγνχζαλ, ελψ θαη ηα κεγάια έξγα πνπ έγηλαλ θαηέζηξεςαλ ηηο πεξηνρέο φπνπ δνχζε. Έηζη, ζηηο κέξεο καο, ε θαθέ αξθνχδα θηλδπλεχεη λα εμαθαληζηεί. Δίλαη, δειαδή, απεηινχκελν είδνο. ζα θαηαθέξεη άξαγε λα επηβηψζεη; Αξθνύδα Δθηφο απφ ηελ αξθνχδα, ππάξρνπλ άιια απεηινχκελα είδε; 14 / 65

17 Κάζε ρξφλν ε ίδηα δνπιεηά! Ση πξφβιεκα αληηκεησπίδνπλ ηα δψα ζηελ εηθφλα; πξνζαξκνγή ρεηκέξηα λάξθε απνδεκεηηθά πνπιηά απεηινχκελν είδνο 15 / 65

18 Σα δψα έρνπλ ηδηαίηεξα ραξίζκαηα Μεξηθά δψα, γηα λα θαηαθέξνπλ λα δήζνπλ, έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα ραξίζκαηα. Εψα, φπσο ν αεηφο, βιέπνπλ πνιχ θαιά, γηα λα εληνπίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. Σα κνπζηάθηα βνεζνχλ θάπνηα δψα, φπσο ην πνληίθη, λα αηζζάλνληαη ηη βξίζθεηαη γχξσ ηνπο. 16 / 66

19 Ο ζθίνπξνο ρξεζηκνπνηεί ηελ νπξά θαη ην ζψκα ηνπ ζαλ αιεμίπησην, φηαλ θάλεη άικαηα απφ ςειά. Αο θάλνπκε έλα δηαγσληζκφ ηαιέλησλ! Άιια δψα, φπσο ην ειάθη, ηξέρνπλ πνιχ γξήγνξα. Έηζη, γιηηψλνπλ απφ ηνπο ερζξνχο ηνπο. Ναη, αιιά ε ρειψλα λίθεζε ηνλ ιαγφ ζην ηξέμηκν! 17 / 66-67

20 Σα πφδηα ησλ πνπιηψλ πνπ δνπλ ζην λεξφ, φπσο ε πάπηα, ζπκίδνπλ θνππηά. Καλέλα πιάζκα ζηε θχζε δελ ηξαγνπδά ηφζν γιπθά, φζν ην αεδφλη! Με ην θειάεδεκά ηνπ, γνεηεχεη ην ηαίξη ηνπ. Δζχ ζα ήζειεο λα έρεηο θάπνην απ απηά ηα ραξίζκαηα θαη γηαηί; 18 / 67

21 6.7 Με ζέκα ηα δψα Έλαο αξραίνο κύζνο ΠΧ ΔΓΗΝΑΝ ΣΑ ΕΧΑ Κάπνηε νη ζενί απνθάζηζαλ πσο είρε έξζεη ε ψξα λα δεκηνπξγήζνπλ ηα δψα. Σα έπιαζαλ ηφηε κε ρψκα θαη θσηηά θαη ηα έδσζαλ ζηνλ Δπηκεζέα, γηα λα ηα ζηνιίζεη θαη λα ηνπο κνηξάζεη ραξίζκαηα. Ο Δπηκεζέαο, πνπ ήηαλ ζνθφο θαη δίθαηνο, άξρηζε ακέζσο ηε κνηξαζηά. ε άιια έδσζε δχλακε, ελψ ζηα πην αδχλακα έδσζε ηαρχηεηα. Όζα ήηαλ κηθξφζσκα, ηα έθαλε είηε λα πεηνχλ είηε λα θαηνηθνχλ θάησ απφ ηε γε. ηε ζπλέρεηα, γηα λα αληέρνπλ ζηηο αιιαγέο ησλ επνρψλ, 19 / 68

22 ηα έληπζε κε δέξκα θαη ππθλφ ηξίρσκα. Κη φια απηά ηα έθαλε απφ θφβν κήπσο θάπνην είδνο εμαθαληζηεί. Όζν γηα ηελ ηξνθή, θξφληηζε άιια λα ηξψλε βφηαλα θαη ρφξηα, άιια θαξπνχο δέληξσλ θαη άιια ξίδεο. Μεξηθά ζα δνχζαλ ηξψγνληαο άιια δψα. Απνθάζηζε φκσο απηά λα κε γελλνχλ πνιιά κηθξά. Αληίζεηα, απηά πνπ ηξψγνληαη ζθέθηεθε λα γελλνχλ πνιιά κηθξά, γηα λα ζσζεί ην είδνο ηνπο. Γηαζθεπή από ηνλ Πξσηαγόξα ηνπ Πιάησλα Δκέλα κ αξέζνπλ φια ηα δψα. Γε ζα ζεια θαλέλα λα εμαθαληζηεί! 20 / 68

23 Μπνξείηε λα θηηάμεηε νκάδεο δψσλ ζχκθσλα κε ηνλ κχζν; πδεηήζηε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έδσζε ν Δπηκεζέαο ζηα δψα. ε ηη ηνπο ρξεζίκεπαλ απηά; Γηαηί ν Δπηκεζέαο πίζηεπε φηη φια ηα είδε έπξεπε λα επηβηψζνπλ; Γλσξίδεηε θάπνην είδνο δψνπ πνπ λα έρεη εμαθαληζηεί; 21 / 68

24 Σα δώα εκπλένπλ Απφ ηα παιηά ρξφληα κέρξη ζήκεξα, ηα δψα απνηεινχλ έλα αγαπεκέλν ζέκα γηα κηθξνχο θαη κεγάινπο. Ο ιαφο καο δεκηνχξγεζε παξνηκίεο, αηλίγκαηα θαη ηξαγνχδηα γηα δηάθνξα δψα. Βάιαλε ηνλ ιχθν λα θπιάεη ηα πξφβαηα. (Παξνηκία) Μπάισκα ην κπάισκα θαη βεινληά δελ έρεη. Ση είλαη; (Αίληγκα) 22 / 69

25 Γφληα, ρειηδφληα ψξα ζαο θαιή ζαο θη ν Θεφο καδί ζαο. Φχγεηε, θεπγάηε, πάιη εδψ γπξλάηε, κε καο ιεζκνλάηε! (Λατθφ ηξαγνχδη) Οη αξραίνη Έιιελεο έθηηαρλαλ παηρλίδηα πνπ αλαπαξηζηνχζαλ δψα. Δκείο ζηελ ηάμε καο δεκηνπξγήζακε / 69

26 Φάμηε θη εζείο λα βξείηε ηξαγνχδηα, πνηήκαηα, ηζηνξίεο, δσγξαθηέο, εηθφλεο, αηλίγκαηα, γισζζνδέηεο θαη παξνηκίεο γηα ηα δψα. Φέξηε ηα ζηελ ηάμε θαη παξνπζηάζηε ηα ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. 24 / 69

27 6.8 Ση κάζακε γηα ηα δψα Γηα λα δνχκε, ινηπφλ, ηη κάζακε γηα ηα δψα... Γηα λα κεγαιψζεη θαη λα δήζεη θάζε δψν ρξεηάδεηαη αέξα, λεξφ θαη ηξνθή. Σα δψα θξνληίδνπλ ηα κηθξά ηνπο. Σα ηαΐδνπλ, ηα δεζηαίλνπλ, ηα πξνζηαηεχνπλ απφ ηνπο ερζξνχο, ηα καζαίλνπλ λα βξίζθνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. Σα δψα έρνπλ πφδηα, θηεξά ή πηεξχγηα γηα λα κεηαθηλνχληαη. Μεξηθά, φκσο, ζέξλνληαη κε ηελ θνηιηά. 25 / 70

28 Σν ζψκα ησλ δψσλ θαιχπηεηαη κε πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: κε ηξίρσκα ή πνχπνπια, κε ιέπηα ή θνιίδεο, κε φζηξαθα ή θέιπθνο. Σα δψα βξίζθνπλ ηελ ηξνθή ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Δθείλα πνπ ηξψλε θπηά ιέγνληαη θπηνθάγα, ελψ εθείλα πνπ ηξψλε άιια δψα ιέγνληαη ζαξθνθάγα. Όζα ηξψλε θπηά θαη δψα ιέγνληαη πακθάγα. Κάζε δψν ρξεζηκνπνηεί θάπνην ηδηαίηεξν φξγαλν (ξάκθνο, γιψζζα, πξνβνζθίδα, δφληηα θ.ά.) γηα λα βξίζθεη θαη λα ηξψεη ηελ ηξνθή ηνπ. Σα δψα, αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ φπνπ δνπλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, θηηάρλνπλ δηαθφξσλ εηδψλ θσιηέο. Δθεί γελλνχλ ηα κηθξά ηνπο θαη βξίζθνπλ πξνζηαζία. 26 / 70

29 Σα δψα βξίζθνπλ ηξφπνπο πξνζαξκνγήο ζην πεξηβάιινλ ηνπο, ψζηε λα επηβηψλνπλ. Μεξηθά φκσο δπζθνιεχνληαη, είηε γηαηί ράλνληαη νη ηφπνη φπνπ δνπλ είηε γηαηί ην πεξηβάιινλ ηνπο έρεη αιιάμεη πνιχ. Απηά είλαη ηα απεηινχκελα είδε. 16 Ση άιιν κπνξεί λα ζέινπκε λα κάζνπκε γηα ηα δψα; Γπξίζηε ζηε ζειίδα 98 ηνπ πξψηνπ ηφκνπ 27 / 70

30 7. ΣΑ ΦΤΣΑ Ση ζα κάζνπκε ε απηή ηελ ελφηεηα ζα κάζνπκε: Ση πξνζθέξνπλ ηα θπηά Σα θπηά Πψο αλαπηχζζνληαη ηα θπηά Σα είδε ησλ θπηψλ 28 / 71

31 7.1 Πψο αλαπηχζζνληαη ηα θπηά Ση αλάγθεο έρνπλ ηα θπηά Θέινπκε λα θηηάμνπκε έλαλ θήπν ζην ζρνιείν, γηα λα κειεηήζνπκε ηα θπηά. χκθσλνη! Αιιά πψο κπνξνχκε λα θηηάμνπκε έλαλ θήπν; 29 / 72

32 ηελ αξρή δηαιέγνπκε έλαλ ρψξν ζηελ απιή. Πξνζέρνπκε λα κελ είλαη ζηε ζθηά, γηαηί ηα θπηά ρξεηάδνληαη ήιην. θάβνπκε ην ρώκα γηα λα γίλεη αθξάην θαη ην θαζαξίδνπκε απφ ηηο πέηξεο. Έπεηηα θπηεχνπκε ζπφξνπο, βνιβνχο θαη κηθξά θπηά. Σνπνζεηνχκε δίπια ηνπο πηλαθίδεο κε ηα νλφκαηα ησλ θπηψλ. ηε ζπλέρεηα, ξίρλνπκε ζπρλά λεξό ζηνλ θήπν θαη κεηξνχκε ην χςνο ησλ λέσλ θπηψλ θαζψο κεγαιψλνπλ. 30 / 72

33 Σειηθά, ηα θπηά καο κεγαιψλνπλ. Μεξηθά αλζίδνπλ θαη γχξσ ηνπο πεηνχλ έληνκα θαη πνπιηά! Άιια βγάδνπλ πεξηζζφηεξα πξάζηλα θχιια θαη αλαπηχζζεηαη ν θνξκφο ηνπο. Αλαξσηηέκαη: Ση ηξψλε ηα θπηά; 17 Σα θπηά, γηα λα αλαπηπρζνχλ, έρνπλ αλάγθε απφ αέξα, ήιην, ρώκα θαη λεξό. 31 / 73

34 Μήπσο ζέιεηε λα θηηάμεηε θη εζείο έλαλ θήπν ζην ζρνιείν ζαο; πδεηήζηε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο. Πνχ ζα θηηάμεηε ηνλ θήπν; Ση θπηά ζα θπηέςεηε; Πνηα επνρή; Απφ πνηνπο ζα δεηήζεηε ζπκβνπιέο; Ση εξγαιεία ζα ρξεηαζηείηε; Πνηνπο θαλφλεο ζα βάιεηε γηα ηε θξνληίδα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θήπνπ; Ση ζα γίλεη ν θήπνο ην θαινθαίξη; αέξαο ήιηνο ρψκα λεξφ 32 / 73

35 Πώο κεγαιώλνπλ ηα θπηά ηνπ ζρνιεηνχ κνπ ηελ απιή θχηεςα έλα θνπθί, πνπ ζηγά ζηγά ςειψλεη, θχιια πξάζηλα απιψλεη. Σελ θνπθηά κνπ ηελ πνηίδσ, ηε ζθαιίδσ, ηε θξνληίδσ, γηα λα γίλεη πην κεγάιε θαη θνπθηά λα δψζεη πάιη. 33 / 74

36 Σα άλζε γίλνληαη θαξπνί. Οη θαξπνί έρνπλ ζπφξνπο. Ο ζπφξνο πέθηεη ζην ρψκα θαη θπηξψλεη. Βγάδεη ξίδα θαη βιαζηφ. Μεγαιψλεη, βγάδεη θχιια θαη άλζε. Σα θπηά γελληνχληαη, κεγαιψλνπλ θαη πνιιαπιαζηάδνληαη, δειαδή δίλνπλ λέα θπηά, ίδηα κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Κάπνηα ζηηγκή γεξλάλε θαη πεζαίλνπλ. ξίδα βιαζηφο θχιια άλζνο 34 / 74

37 Πώο θηηάρλνπλ ηα θπηά ηελ ηξνθή ηνπο Σα θπηά δελ θηλνχληαη γηα λα βξνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. Σε θηηάρλνπλ κφλα ηνπο, εθεί φπνπ είλαη ξηδσκέλα. 35 / 75

38 Όηαλ έλα θπηφ θηηάρλεη ηελ ηξνθή ηνπ, ειεπζεξψλεη νμπγόλν. Απηφ, απφ ηα θχιια, βγαίλεη ζηνλ αέξα θαη πινπηίδεη ηελ αηκφζθαηξα. ηα θύιια ην θπηφ «καγεηξεχεη» ηελ ηξνθή πνπ ρξεηάδεηαη. Υξεζηκνπνηεί ην θσο ηνπ ήιηνπ, ηνλ αέξα θαη ην λεξφ. Ζ έηνηκε ηξνθή κεηαθέξεηαη απφ ηνλ βιαζηφ ζε φια ηα κέξε ηνπ θπηνχ. Ο βιαζηόο κεηαθέξεη ην λεξφ θαη ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο απφ ηηο ξίδεο ζε φια ηα κέξε ηνπ θπηνχ. Οη ξίδες ξνπθνχλ ην λεξφ θαη ζξεπηηθέο νπζίεο απφ ην ρψκα. 36 / 75

39 7.2 Δίδε θπηψλ Όια ηα θπηά δελ είλαη ίδηα. Έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θάλνπλ λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Θα κάζνπκε λα ηα ρσξίδνπκε ζε νκάδεο, αλάινγα κε ην πφζα ρξφληα δνπλ θαη πψο είλαη ν βιαζηφο ηνπο, αιιά θαη ην αλ ξίρλνπλ ηα θχιια ηνπο ή ηα θξαηνχλ φιν ηνλ ρξφλν. Πόεο, ζάκλνη, δέληξα Αληηζηνίρηζε ζηελ επφκελε ζειίδα ηα θπηά κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ, αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη ην είδνο ηνπ βιαζηνχ ηνπο: 37 / 76

40 Παπαξνύλα Μειηά Θπκάξη Ενπλ, ζπλήζσο έλαλ ρξφλν, Έρνπλ καιαθφ, πξάζηλν βιαζηφ. Πόεο Ενπλ, ζπλήζσο πνιιά ρξφληα, Έρνπλ πνιινχο, ζθιεξνχο βιαζηνχο. Θάκλνη Ενπλ, ζπλήζσο πνιιά ρξφληα, Έρνπλ έλαλ πνιχ ζθιεξφ βιαζηφ, ηνλ θνξκφ. Γέληξα Βειαληδηά Ματληαλόο Πνξηνθαιηά Σξηαληαθπιιηά 38 / 76

41 18 Φπηά θπιινβόια θαη θπηά αεηζαιή Σα θπηά πνπ δνπλ πνιιά ρξφληα ρσξίδνληαη ζε θπιινβόια θαη αεηζαιή. Σα θπηά πνπ ξίρλνπλ ηα θχιια ηνπο ην θζηλφπσξν, φπσο ην πιαηάλη, ιέγνληαη θπιινβόια. Σα θπηά πνπ έρνπλ ην θχιισκά ηνπο φιν ηνλ ρξφλν, φπσο ην πεχθν, ιέγνληαη αεηζαιή. 39 / 77

42 Πνηα επνρή λνκίδεηο φηη θαίλεηαη ζηελ θάζε θσηνγξαθία; ηελ επφκελε ζειίδα ζπκπιήξσζε ζην θπθιάθη Φ γηα ηα θπιινβφια θαη Α γηα ηα αεηζαιή. 40 / 77

43 Κππαξίζζη πθηά Ακπγδαιηά Φνίληθαο Λεύθα Διηά θπιινβφια αεηζαιή 41 / 77

44 Σίπνηα δελ είλαη ηπραίν ζηα θπηά Γηαηί ηα θπηά έρνπλ ινπινχδηα κε φκνξθα ρξψκαηα θαη αξψκαηα; Γηαηί θάλνπλ λφζηηκνπο θαξπνχο; Ση ηα ζέινπλ άξαγε ηα αγθάζηα; Σίπνηα δελ είλαη ηπραίν! Σα θπηά βξίζθνπλ έμππλνπο ηξφπνπο γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, λα κεγαιψλνπλ, λα πνιιαπιαζηάδνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζην πεξηβάιινλ. Πνιιά θπηά έρνπλ πνιχρξσκα ινπινύδηα θαη ζθνξπνχλ ππέξνρα αξψκαηα. Έηζη πξνζειθχνπλ ηα έληνκα, πνπ βνεζνχλ ζηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπο. 42 / 78

45 Μεξηθά θπηά θάλνπλ γιπθνχο θαη δνπκεξνχο θαξπνύο, ηα θξνχηα, πνπ αξέζνπλ ζηα δψα. Σα δψα ηξψλε ηα θξνχηα θαη, καδί, ηνπο ζπφξνπο πνπ θξχβνληαη κέζα ηνπο. Σα δψα κεηαθηλνχληαη, θη έηζη νη ζπφξνη κεηαθέξνληαη. Με ηα πεξηηηψκαηα ησλ δψσλ πέθηνπλ ζην ρψκα θαη δίλνπλ θαηλνχξηα θπηά. Ζ ηξηαληαθπιιηά έρεη αγθάζηα, γηα λα δηψρλεη καθξηά ηεο ηα θπηνθάγα δψα. 43 / 78

46 Ζ θξαγθνζπθηά αληέρεη ζηελ μεξαζία, γηαηί απνζεθεχεη ζηνλ βιαζηφ ηεο λεξφ. ηνλ θηζζφ αξέζεη λα ζηεξίδεηαη ζε άιια θπηά. Με ηα ξηδίδηα πνπ βγάδεη ζηνπο βιαζηνχο ηνπ, ζθαξθαιψλεη θαη ζηα πην ςειά δέληξα, γηα λα θηάζεη ζην θσο. 44 / 79

47 Ση θνηλφ έρεη ε ηξηαληαθπιιηά κε ην ζθαληδφρνηξν; Έρνπλ θαη ηα δχν γηα λα πξνζηαηεχνληαη απφ ερζξνχο ηνπο. Μπνξείηε λα βξείηε θη άιια ηέηνηα δεπγάξηα θπηψλ δψσλ, κε ηα ίδηα ραξίζκαηα; 45 / 79

48 7.3 Ση πξνζθέξνπλ ηα θπηά Σα θπηά ζηε δηαηξνθή καο Σνπο ζπφξνπο ηνπ ζηηαξηνύ θαη άιισλ δεκεηξηαθώλ ηνπο αιέζνπκε θαη θάλνπκε αιεχξη. Με απηφ θηηάρλνπκε ην ςσκί. ηελ θνπδίλα καο ζα βξεηο θπηά θάζε ινγήο: θξέζθα, μεξά, καγεηξεκέλα θη άιια πνιιά θαιά θξπκκέλα. Μπνξείο λα ηα αλαθαιχςεηο; 46 / 80

49 ΞΙΓΙ ΛΑΓΙ θαξύδηα ηζάη θαθέο Γξάθσ ηξία θπηά απφ θάζε θαηεγνξία. 47 / 80

50 [ 19 Σα ιαραληθά ηα ηξψκε σκά, ζε ζαιάηεο, ή καγεηξεκέλα. Απφ άιια ηξψκε ηα θχιια (καξνχιη) θαη απφ άιια ηηο ξίδεο (θαξφην) ή ηνπο βνιβνχο (θξεκκχδηα). Μπνξεί αθφκα λα ηξψκε ηα ινπινχδηα (θνπλνππίδη) θαη ηνπο θαξπνχο (θαζνιάθηα). Με ηα αξσκαηηθά θπηά θάλνπκε πην λφζηηκα ηα θαγεηά καο. Μεξηθά απφ απηά, φπσο ην ρακνκήιη, ηα βξάδνπκε θαη ηα πίλνπκε. Σα θξνύηα ηα ηξψκε θξέζθα ή μεξά, αιιά πίλνπκε θαη ηνπο ρπκνχο ηνπο. Φηηάρλνπκε αθφκε κε απηά γιπθά θαη καξκειάδεο. 48 / 80

51 Φξνύηα Λαραληθά Αξσκαηηθά θπηά Γεκεηξηαθά Ξεξνί θαξπνί Σα θπηά θαη ηα πξντφληα ηνπο είλαη απαξαίηεηα ζηε δηαηξνθή καο. Μαο ραξίδνπλ πγεία θαη νκνξθηά. αξσκαηηθά θπηά δεκεηξηαθά θξνχηα ιαραληθά μεξνί θαξπνί 49 / 81

52 20 Σα θπηά ζηεξίδνπλ ηε δσή Σα θπηά δίλνπλ ηελ ηξνθή θαη ην νμπγόλν πνπ ρξεηάδνληαη φινη νη νξγαληζκνί γηα λα δήζνπλ. Δπίζεο, ζπγθξαηνχλ ην ρψκα, πξνζθέξνπλ θαηαθχγην ζηα δψα θαη καο ραξίδνπλ ηε ζθηά θαη ηε δξνζηά ηνπο. Κη αθφκα, νκνξθαίλνπλ ην πεξηβάιινλ. Σα θπηά είλαη ε ηξνθή ησλ θπηνθάγσλ δψσλ. Σα θπηνθάγα είλαη ε ηξνθή ησλ ζαξθνθάγσλ δψσλ. 50 / 82

53 Γείμε κε βέιε ηη ηξψεη θάζε δψν. Ση ζα γηλφηαλ αλ εμαθαλίδνληαλ ηα θπηά; 51 / 82

54 7.4 Με ζέκα ηα θπηά Φάμακε ζηα βηβιία θαη βξήθακε πνηήκαηα, κχζνπο θαη αηλίγκαηα γηα ηα θπηά. Εεηήζακε απφ ηηο γηαγηάδεο καο λα καο πνπλ εθθξάζεηο θαη παξνηκίεο. Να πψο ηα παξνπζηάζακε ζηελ ηάμε. 52 / 83

55 Σα θπηά Σξαγνχδη Λεκνλάθη κπξσδάην θη απφ πεξηβφιη αθξάην Παξνηκία Ό,ηη έζπεηξεο, εθείλν ζα ζεξίζεηο. Βαζηιηθφο θη αλ καξαζεί, πάληα κνζθνβνιάεη. Δθθξάζεηο Παιηθάξη ηεο θαθήο. ηγά ηα ιάραλα! Κνινθχζηα κε ηε ξίγαλε. Νηχλεζαη ζαλ θξεκκχδη. Υψλεηαη παληνχ ζαλ κατληαλφο. 53 / 83

56 Πνίεκα Οη παπαξνχλεο ιπγεξέο, ζηνλ θάκπν ζαλ θνπέιεο κε πξάζηλα θνξέκαηα θαη θφθθηλεο νκπξέιεο. Αίληγκα Μηα θνληνχια παρνπιή, πάληα θφθθηλα θνξεί. Έρεη πξάζηλα καιιηά θαη ζπνξάθηα ζηελ θνηιηά. Ση είλαη; Βξείηε δχν παξακχζηα πνπ αλαθέξνληαη ζε θπηά. Γξάςηε ηνλ ηίηιν θαη ην ζπγγξαθέα ηνπο. Σίηινο:.. πγγξαθέαο:.. Σίηινο:.. πγγξαθέαο:.. 54 / 83

57 7.5 Ση κάζακε γηα ηα θπηά Σα θπηά έρνπλ δσή, φπσο θαη ηα δψα. Γηα λα αλαπηπρζνχλ, ρξεηάδνληαη αέξα, ήιην θαη λεξό. Φηηάρλνπλ κφλα ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο. Σα θπηά γελληνχληαη, ηξψλε, κεγαιψλνπλ, πνιιαπιαζηάδνληαη θαη πεζαίλνπλ. Αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη ην είδνο ηνπ βιαζηνχ ηνπο ρσξίδνληαη ζε πόεο, ζάκλνπο θαη δέληξα. Δπίζεο, άιια θπηά είλαη θπιινβφια θαη άιια αεηζαιή. Σα θπηά ρξεζηκνπνηνχλ «έμππλνπο» ηξφπνπο γηα λα ηξαθνχλ, λα πξνθπιαρηνχλ απφ ηνπο ερζξνχο ηνπο, λα πνιιαπια- 55 / 84

58 21 ζηαζηνχλ. Πξνζαξκφδνληαη, δειαδή, ζην πεξηβάιινλ. Βαζηθφ κέξνο ηεο δηαηξνθήο ησλ αλζξψπσλ είλαη ηα θπηά θαη ηα πξντφληα ηνπο. Σα ιαραληθά, ηα θξνύηα, ηα δεκεηξηαθά, ην ιάδη θαη νη μεξνί θαξπνί κάο θάλνπλ γεξνχο θαη δπλαηνχο. Σα θπηά δίλνπλ ηελ ηξνθή θαη ην νμπγφλν πνπ ρξεηάδνληαη φινη νη νξγαληζκνί γηα λα δήζνπλ. Σα θπηά ζηεξίδνπλ θαη νκνξθαίλνπλ ηε δσή. Μάζακε πνιιά γηα ηα θπηά θαη ηα δψα. Πάκε ηψξα λα εμεξεπλήζνπκε πνηα ζπλαληάκε ζε θάζε ηφπν. 56 / 84

59 8. ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΟΠΟΗ ΣΖ ΠΑΣΡΗΓΑ ΜΟΤ Ζ Διιάδα είλαη κηα φκνξθε ρψξα, πνπ ζπλδπάδεη πνιιά δηαθνξεηηθά ηνπία. Αιινχ πςψλνληαη βνπλά, αιινχ απιψλνληαη πεδηάδεο. Πνηάκηα ηε δηαζρίδνπλ θαη ρχλνληαη ζηε γαιάδηα ζάιαζζα, πνπ είλαη ζπαξκέλε κε δεθάδεο λεζηά. ε φινπο ηνπο ηφπνπο ζπλαληάκε δηάθνξα είδε δψσλ θαη θπηψλ, θαζψο θαη αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθέο αζρνιίεο. πκπιήξσζε ζηελ παξαθάησ εηθφλα ηηο ιέμεηο πνπ ηαηξηάδνπλ (βνπλφ, πνηάκη, ζάιαζζα, ρσξηφ, πφιε, πεδηάδα, λεζί). 57 / 85

60 22 Λίκλε 58 / 85

61 8.1 Μηα εθδξνκή ζην βνπλφ Ζ εθδξνκή καο ζην βνπλφ ήηαλ ππέξνρε. Πήξακε ην κνλνπάηη ήζπρα ήζπρα θαη, ζε ιίγν, ρσζήθακε ζε έλα δάζνο κε κεγάια θαη ςειά δέληξα. Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ κάο ράηδεπαλ πφηε πφηε κέζα απφ ηηο θπιισζηέο. πλαληήζακε βειαληδηέο, θαζηαληέο, πνπξλάξηα θαη άιια πνιιά δέληξα θαη ζάκλνπο. Μαδέςακε πεζκέλνπο θαξπνχο θαη θχιια, ζε δηάθνξα ρξψκαηα θαη ζρήκαηα. Παξαηεξήζακε παηεκαζηέο δψσλ αιιά θαη ηξχπεο ζην ρψκα, πνπ ήηαλ θσιηέο. Σα δψα πνπ ηξέρνπλ γξήγνξα, φπσο νη ιαγνί θαη ηα ειάθηα, ππνζέζακε πσο θξχθηεθαλ βαζηά κέζα ζην δάζνο, κφιηο 59 / 86

62 καο άθνπζαλ. Δίδακε φκσο κηα ρειψλα, ζαχξεο θαη κπξκήγθηα. Κη αθφκα, είδακε αξάρλεο λα πθαίλνπλ ηνπο ηζηνχο ηνπο. Κάησ απφ ηα πφδηα καο έηξηδαλ ηα μεξακέλα θχιια. Αλάκεζά ηνπο αλαθαιύςακε καληηάξηα. Γελ ηα αγγίμακε, φκσο, γηαηί κπνξεί λα ήηαλ δειεηεξηψδε. Πνπιηά πεηνχζαλ αλάκεζα ζηα θιαδηά ησλ δέληξσλ θαη θειαεδνχζαλ. Πξνζπαζήζακε λα βξνχκε ηνλ δξπνθνιάπηε πνπ ρηππνχζε ξπζκηθά κε ην ξάκθνο ηνλ θνξκφ ελφο δέληξνπ. 60 / 86-87

63 ην μέθσην ζπλαληήζακε έλα ππξνζβεζηηθφ φρεκα θαη ηνπο δαζνππξνζβέζηεο πνπ έθαλαλ πεξηπνιία. Μαο ελεκέξσζαλ γηα ηνπο θηλδχλνπο απφ ηηο ππξθαγηέο θαη ηνπο θαλόλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ φζνη επηζθέπηνληαη ην δάζνο. πδεηήζηε: Πνηνπο άιινπο αλζξψπνπο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζπλαληήζεη ηα παηδηά ζην δάζνο; Πνηεο ζα ήηαλ νη αζρνιίεο ηνπο; Οη αξηζκνί ζηελ εηθφλα ζα ζε βνεζήζνπλ λα καληέςεηο κεξηθέο απφ απηέο. 61 / 86-87

64 / 86-87

65 Γηάγξαςε φ,ηη δε ζπλαληάο ζην δάζνο. 23 αξθνχδα μηθίαο θνπθνπβάγηα. νδνθαζαξηζηήο νξεηβάηεο έιαην. βαξθάξεο ιχθνο θηέξε θχθηα. Απφ ηη ζα θηλδχλεπεο, αλ ήζνπλ: δέληξν / πνπιί / ινπινχδη; βνπλφ δάζνο ππξθαγηά δαζνππξνζβέζηεο 63 / 87

66 8.2 Σα πνηάκηα θαη νη ιίκλεο Σα πνηάκηα μεθηλνχλ απφ ηηο πεγέο, δειαδή ηα ζεκεία απ φπνπ αλαβιχδεη ην λεξφ κέζα απφ ηε γε. Μέζα ηνπο θπινχλ αθφκα ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηα ρηφληα πνπ ιηψλνπλ. Σα πνηάκηα ηξέρνπλ, άιινηε νξκεηηθά θαη άιινηε ζηγαλά, λα ζπλαληήζνπλ ηε ζάιαζζα. Σα πνηάκηα θαη νη ιίκλεο έρνπλε γιπθά λεξά. Δδψ δνχλε βαηξαράθηα, ςάξηα, έληνκα, πνπιηά. Πνηακόο Άξαρζνο 64 / 88

67 θαιακηέο πειεθάλνη Γχξσ γχξσ κεγαιψλνπλ ιεχθεο, πιάηαλνη, ηηηέο. ηα θαιάκηα νη πειεθάλνη ρηίδνπλ πάληα ηηο θσιηέο. Κιείζε ηα κάηηα ζνπ θαη θαληάζνπ φηη είζαη ζηηο φρζεο ελφο πνηακνχ ή κηαο ιίκλεο. Ση ήρνπο αθνχο; Ση ρξψκαηα βιέπεηο γχξσ ζνπ; 65 / 88

68 Οη ιίκλεο είλαη βαζηέο ιεθάλεο ηεο γεο γεκάηεο λεξφ πνπ θέξλεη ε βξνρή ή ηα πνηάκηα. Λίκλε Πιαζηήξα ηελ παηξίδα καο θάπνηεο πφιεηο θαη ρσξηά έρνπλ ρηηζηεί θνληά ζε πνηάκηα θαη ιίκλεο. Έρεηε επηζθεθηεί θάπνηα απφ απηά; 66 / 89

69 24 Γηα πνην ιφγν νη άλζξσπνη δηάιεμαλ λα δήζνπλ θνληά ζε πνηάκηα ή ιίκλεο; θεθηείηε ηη άιιν κπνξνχλ λα θάλνπλ νη άλζξσπνη ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο. ςάξεκα θσπειαζία πνηάκη πεγέο ιίκλε ιεθάλε 67 / 89

70 8.3 Μηα ζάιαζζα πιαηηά / 90

71 Σν κεγάιν ςάξη ηξψεη ην κηθξφ 69 / 91

72 Ζ ζάιαζζα, φζν πην βαζηά πεγαίλνπκε, ηφζν πην θξχα θαη ζθνηεηλή γίλεηαη. ε ηη δηαθέξεη ην λεξφ ηεο ζάιαζζαο απφ ην λεξφ ησλ ιηκλψλ θαη ησλ πνηακψλ; Πνηα δψα δνπλ κέζα ή θνληά ζηε ζάιαζζα; Με ηη ηξέθνληαη ηα δψα ηεο ζάιαζζαο; Ση θάλνπλ νη άλζξσπνη ζηε ζάιαζζα; Οη αξηζκνί ζηελ εηθφλα ζα ζε βνεζήζνπλ λα ην καληέςεηο. Ση άιιν κπνξνχλ λα θάλνπλ; Απφ ηη κπνξεί λα θηλδπλεχεη ε ζάιαζζα; Ζ ζάιαζζα έρεη νμπγφλν, πνπ ην παξάγνπλ θπηά, φπσο ηα θχθηα. 70 / 90

73 Σν πιαγθηφλ είλαη ε αγαπεκέλε ηξνθή ησλ δψσλ πνπ δνπλ ζηε ζάιαζζα. Απνηειείηε απφ κηθξνχηζηθα δψα θαη θπηά. Πνιιά απφ απηά είλαη ηφζν κηθξά, πνπ δε ηα βιέπνπκε κε ην κάηη. Μέζα ζηε ζάιαζζα ππάξρνπλ βξάρνη, ζπειηέο θαη ιφθνη, φπσο αθξηβψο θαη ζηε ζηεξηά. Σα θπηά ηεο ζάιαζζαο ζρεκαηίδνπλ νιφθιεξα ιηβάδηα ή δάζε. Όπσο θαη ηα θπηά ζηε μεξά, παξάγνπλ κφλα ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ην θσο ηνπ ήιηνπ. ζάιαζζα πιαγθηφλ, θχθηα 71 / 91

74 8.4 Πέξα ζηνπο πέξα θάκπνπο Απφ ηα παιηά ηα ρξφληα ν άλζξσπνο άξρηζε λα θαιιηεξγεί ηε γε. Φχηεπε ζηα ρσξάθηα ζηηάξη, ειηέο, ακπέιηα, νπσξνθφξα δέληξα, ιαραληθά θαη άιια θπηά. Οη γεσξγνί, πνπ ιέγνληαη θαη αγξφηεο, ρξεζηκνπνηνχζαλ δψα. Γατδνπξάθηα, άινγα θαη βφδηα ηνχο βνεζνχζαλ λα νξγψλνπλ ηα ρσξάθηα θαη λα θάλνπλ πνιιέο αγξνηηθέο εξγαζίεο. ήκεξα νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δνπλ ζηηο πφιεηο. Αξθεηνί φκσο ζπλερίδνπλ λα θαιιηεξγνχλ ηε γε, κε γεσξγηθά κεραλήκαηα φπσο ηα ηξαθηέξ. 72 / 92

75 ηηο άθξεο ησλ ρσξαθηψλ θπηξψλνπλ πνιιά θπηά, φπσο αγξηνινχινπδα θαη ζάκλνη, πνπ ζρεκαηίδνπλ θπζηθνχο θξάρηεο. Δθεί βξίζθνπλ θαηαθχγην πνιιά κηθξά δψα: πνπιηά φπσο πέξδηθεο θίδηα, πνληίθηα, πεηαινχδεο θαη άιια. πκπιήξσζε ζηελ εηθφλα ηεο επφκελεο ζειίδαο ηηο παξαθάησ ιέμεηο ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε: ειαηψλαο, νξγσκέλν ρσξάθη, ζπαξκέλν ρσξάθη, ζηηνρψξαθν, ιαραλφθεπνο, θξάρηεο. 73 / 93

76 ειαηψλαο νξγσκέλν ρσξάθη 74 / 93

77 [ 26 Ση πξντφληα λνκίδεηο φηη παίξλνπκε απφ θάζε ρσξάθη ηεο παξαπάλσ εηθφλαο; Ση θπηά θαη ηη δψα δνπλ ζηηο άθξεο ησλ ρσξαθηψλ ηεο εηθφλαο; Τπάξρνπλ ρσξάθηα θνληά ζηνλ ηφπν πνπ δείηε; Ση θαιιηεξγείηαη ζ απηά; Πνηα επνρή; ρσξάθη, γεσξγφο θπζηθφο θξάρηεο 75 / 93

78 8.5 ην ρσξηφ θαη ζηελ πφιε ηα ρσξηά θαη ζηηο πφιεηο, ζε απιέο, κπαιθφληα, θήπνπο, πάξθα θαη πιαηείεο, ζπλαληάκε έλα πιήζνο απφ δψα θαη θπηά. Άιια είλαη εμεκεξσκέλα απφ ηνλ άλζξσπν θη άιια είλαη άγξηα θαη δνπλ ειεχζεξα. Ο άλζξσπνο έρεη εμεκεξψζεη θάπνηα δψα γηα λα παίξλεη ηα πξντφληα ηνπο, λα ηνλ βνεζνχλ ζε δνπιεηέο ή λα ηνπ θάλνπλ ζπληξνθηά. Σα δψα απηά ιέγνληαη θαηνηθίδηα. 76 / 94

79 Παξαηήξεζε ηελ εηθφλα ηεο απιήο ελφο αγξνηηθνχ ζπηηηνχ. Πνηα δψα βιέπεηο; Πνηα θπηά; Πνηα άιια δψα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ; ε ηη ρξεζηκεχεη ζηνλ άλζξσπν θαζέλα απφ ηα θαηνηθίδηα δψα ηεο εηθφλαο; Δζχ έρεηο θαηνηθίδην δψν ζην ζπίηη ζνπ; Αλ έρεηο, πεο καο πψο ην θξνληίδεηο. Αλ δελ έρεηο, πνην δψν ζα ήζειεο θνληά ζνπ; 77 / 94

80 Δθηφο, φκσο, απφ ηα θαηνηθίδηα δψα πνπ εθηξέθεη θαη ηα θπηά πνπ θαιιηεξγεί ν άλζξσπνο, ζηηο πφιεηο θαη ζηα ρσξηά ππάξρνπλ πνιιά είδε δψσλ θαη θπηψλ πνπ δνπλ ειεχζεξα δίπια καο θαη κεγαιψλνπλ ρσξίο ηε δηθή καο θξνληίδα. ηηο άθξεο ησλ δξφκσλ, ζηηο πιαηείεο, ζηα πάξθα ή ζε ειεχζεξα νηθφπεδα, θπηξψλνπλ αγξηφρνξηα θαη αγξηνινχινπδα, πνπ πξαζηλίδνπλ ηνλ ηφπν. 78 / 95

81 ηα ραιάζκαηα, ζηηο ζηέγεο, ζηνπο ππνλφκνπο θαη ζε πνιιέο άιιεο θξπςψλεο, δνπλ θαη θσιηάδνπλ ειεχζεξα κηθξά θαη κεγάια δψα: ζπνπξγίηηα, λπρηεξίδεο, πνληίθηα θαη πνιιά έληνκα. Γξάςηε ηα νλφκαηα κεξηθψλ δψσλ πνπ ζπλαληάηε ζηε δηαδξνκή ζαο απφ ην ζρνιείν ζην ζπίηη. πνπξγίηη, θαηνηθίδηα δψα 79 / 95

82 8.6 Ση κάζακε γηα ηνπο δηάθνξνπο ηφπνπο ηεο παηξίδαο καο Ζ έρεη πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο. ηα πάλσ ζηα δνπλ άγξηα θαη. Αληίζεηα, ζηα νη άλζξσπνη θαιιηεξγνχλ ρξήζηκα ζηε δηαηξνθή ηνπο. Οη πεδηάδεο πνηίδνληαη απφ ηα θαη ηηο. Μέζα ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο δνπλ, θαη πνπ αγαπνχλ ην γιπθφ λεξφ. 80 / 96

83 [ 27 ηηο δνπλ επίζεο θαη θπηά, φπσο ηα. Οη άλζξσπνη ζε φινπο απηνχο ηνπο ηφπνπο ρηίδνπλ θαη θαη αζρνινχληαη κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Πνιιέο θνξέο απηέο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα, αλ δε γίλνληαη κε γηα ην πεξηβάιινλ. 81 / 96

84 9. ΣΟ ΝΔΡΟ 9.1 Νεξφ παληνχ Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Γεο θαιχπηεηαη απφ λεξφ, γη απηφ θαη ηε ιέκε γαιάδην πιαλήηε. Απφ ην γιπθφ λεξφ πνπ ππάξρεη ζηε θχζε, έλα κέξνο ην ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη, ηα δψα θαη ηα θπηά γηα λα δήζνπλ. Σν πεξηζζφηεξν λεξφ βξίζθεηαη ζηε ζάιαζζα θαη είλαη αικπξφ. Σν λεξφ ηεο βξνρήο, ησλ ιηκλψλ, ησλ πνηακψλ θαη ησλ πεγψλ είλαη γιπθφ. 82 / 97

85 Έρνπκε πνιχ λεξφ κέζα καο. Υσξίο λεξφ δελ ππάξρεη δσή. Δζχ πφζα πνηήξηα λεξφ ήπηεο ζήκεξα; λεξφ αικπξφ λεξφ γιπθφ λεξφ 83 / 97

86 9.2 Ο θχθινο ηνπ λεξνχ Σν λεξφ ηεο ζάιαζζαο, ησλ πνηακψλ θαη ησλ ιηκλψλ, φηαλ δεζηαίλεηαη απφ ηνλ ήιην, εμαηκίδεηαη, δειαδή γίλεηαη πδξαηκόο. Οη πδξαηκνί αλεβαίλνπλ ςειά ζηνλ νπξαλφ θαη ζρεκαηίδνπλ ηα ζχλλεθα. Δθεί ςχρνληαη (θξπψλνπλ), μαλαγίλνληαη ζηαγφλεο θαη πέθηνπλ ζηε γε ζαλ βξνρή, ραιάδη ή ρηόλη. Έηζη μαλαγπξλνχλ ζηε ζάιαζζα, ζηα πνηάκηα θαη ζηηο ιίκλεο, δειαδή εθεί απφ φπνπ μεθίλεζαλ. Σν ηαμίδη απηφ ηνπ λεξνχ ζπλερίδεηαη μαλά θαη μαλά θαη ιέγεηαη θύθινο ηνπ λεξνύ. ρεδηάζηε ζην ηεηξάδηφ ζαο κηα κεραλή, πνπ λα κπνξεί λα ηαμηδεχεη ζηε ζάιαζζα, ζηνλ αέξα 84 / 98

87 28 θαη ζηε ζηεξηά, γηα λα αθνινπζήζεη ην ηαμίδη ηνπ λεξνχ. Γψζηε ηεο έλα φλνκα. εμάηκηζε θχθινο ηνπ λεξνχ πδξαηκφο 85 / 98

88 9.3 Σν λεξφ ζηελ θαζεκεξηλή δσή πδξαγσγείν ζσιήλεο χδξεπζεο ζσιήλεο απνρέηεπζεο θέληξν βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ 86 / 99

89 Σν λεξφ απφ ηελ πεγή, ηε ιίκλε ή ην πνηάκη καδεχεηαη ζην πδξαγσγείν. Δθεί θαζαξίδεηαη. ηε ζπλέρεηα, κε ηνπο κεγάινπο ζσιήλεο ηεο χδξεπζεο, κνηξάδεηαη ζηα ζπίηηα θαη ζηα άιια θηίξηα. Σν ρξεζηκνπνηεκέλν λεξφ πάεη κε ηνπο ζσιήλεο ηεο απνρέηεπζεο ζηνπο ππνλφκνπο θαη ζην θηίξην ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Δθεί θαζαξίδεηαη, πξνηνχ μαλαγπξίζεη ζηε θχζε. 29 πδξαγσγείν χδξεπζε απνρέηεπζε βηνινγηθφο θαζαξηζκφο 87 / 99

90 10. Ο ΚΑΗΡΟ 10.1 Ση θαηξφ ζα θάλεη αχξην Ο θαηξφο δελ είλαη πάληα ν ίδηνο. Δμαξηάηαη απφ: ηε ζεξκνθξαζία 30 ν 15 ν 0 ν πςειή κέηξηα ρακειή ηνλ άλεκν δπλαηφο ζηγαλφο ηνλ ήιην ηε βξνρή ή ην ρηφλη ιηαθάδα βξνρή 88 / 100 ζπλλεθηά ρηφλη

91 Ση θαηξφ ζα θάλεη αχξην; Πξέπεη λα αθνχζνπκε ην δειηίν θαηξνχ. Ζ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ.) πξνβιέπεη ηνλ θαηξφ. Γηάγξαςε ηηο ιέμεηο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηνλ θαηξφ: βξνρεξφο ηεηξάγσλνο. ειηφινπζηνο λφζηηκνο κεγάινο. άζηαηνο πγξφο αικπξφο. δεζηφο θξχνο. 89 / 100

92 10.2 Ο θαηξφο απφ ηφπν ζε ηφπν Ο θαηξφο ηελ ίδηα κέξα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηφπν ζε ηφπν. Αιινχ βξέρεη, αιινχ ρηνλίδεη, αιινχ έρεη ιηαθάδα. Να παξαηεξήζεηο ηνλ ράξηε ηεο Διιάδαο θαη λα πεξηγξάςεηο ηνλ θαηξφ θάζε πεξηνρήο. Βξεο ζε πνηα πφιε κέλεη ην θάζε παηδί. Γξάςε πψο είλαη ν θαηξφο εθεί. Ζ Άλλα 90 / 101

93 Ο Θνδσξήο Ο Αξγχξεο / 101

94 ΦΛΧΡΗΝΑ ΑΘΖΝΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟ θαηξφο δειηίν θαηξνχ 92 / 101

95 10.3 Ο θαηξφο επεξεάδεη ηε δσή καο Ζ ζάιαζζα είλαη θνπξηνπληαζκέλε. Φπζά πνιχ δπλαηφο άλεκνο θαη ηα θαξάβηα είλαη δεκέλα ζηα ιηκάληα. πδεηήζηε πψο επεξεάδεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ απηφ ην γεγνλφο. Κάηνηθνη ησλ λεζηψλ Ναπηηθνί Δπηζθέπηεο, ηνπξίζηεο, ηαμηδηψηεο Άξξσζηνη Ληκεληθνί Φαξάδεο 93 / 102

96 Κπξηάθν, αθνχζακε ην δειηίν θαηξνχ γηα ην αββαηνθχξηαθν. Σν άθνπζα θη εγψ. Όια εληάμεη. Καιφο θαηξφο, κε ειηνθάλεηα. Ο Κπξηάθνο θαη ε Αλζή πξνγξακκαηίδνπλ κε ηνπο γνλείο ηνπο κηα εθδξνκή ζην βνπλφ 94 / 102

97 κε ζθελέο γηα ην αββαηνθχξηαθν. θέςνπ θαη ζπκπιήξσζε: Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ, αλ ν θαηξφο είλαη θαιφο; Αλ ν θαηξφο ραιάζεη θη αξρίζεη λα βξέρεη, ηη ζα ζπκβεί; Πψο ζα αηζζαλζνχλ; Ση κπνξνχλ λα θάλνπλ; / 102

98 10.4 Ο θαηξφο θαη ηα ζπίηηα ζε δηάθνξνπο ηφπνπο Σα ζπίηηα κάο πξνζηαηεχνπλ απφ ην θξχν θαη απφ ηε δέζηε. Απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα, νη άλζξσπνη έρηηδαλ ηα ζπίηηα ηνπο αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν ηεο δσήο ηνπο. Κη αθφκα, ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ην ρηίζηκν ησλ ζπηηηψλ ηνπο θπξίσο ηα πιηθά πνπ έβξηζθαλ ζε αθζνλία θνληά ηνπο. Γη απηφ ηα παξαδνζηαθά ζπίηηα ηαίξηαδαλ κε ην πεξηβάιινλ. Παξαηεξήζηε ηηο εηθφλεο πνπ δείρλνπλ ζπίηηα απφ δχν δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο ηεο Διιάδαο: ηελ Ήπεηξν θαη ηηο Κπθιάδεο. 96 / 103

99 ηελ Ήπεηξν, πνπ έρεη πνιιά βνπλά θαη φπνπ ζπρλά βξέρεη θαη ρηνλίδεη, ηα ζπίηηα έρνπλ ζηέγε ζθεπαζκέλε κε θεξακίδηα ή πέηξηλεο πιάθεο. Πέηξηλνη είλαη θαη νη ηνίρνη. Έηζη ηα ζπίηηα κνηάδνπλ αξθεηά κε ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο. ηηο Κπθιάδεο, πνπ είλαη λεζηά κε ιίγεο βξνρέο, δπλαηνχο αλέκνπο θαη πνιχ ήιην, ηα ζπίηηα έρνπλ επίπεδε ζηέγε, γηα λα καδεχνπλ ην λεξφ ηεο βξνρήο. Σα παξάζπξά ηνπο είλαη κηθξά θαη νη ηνίρνη είλαη ιεπθνί. 97 / 103

100 30 Σα ζπίηηα ηεο πεξηνρήο ζνπ κε ηη πιηθά είλαη ρηηζκέλα; πιηθά θαηξηθέο ζπλζήθεο 98 / 103

101 10.5 Ση κάζακε γηα ην λεξφ θαη ηνλ θαηξφ Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Γεο θαιχπηεηαη απφ λεξφ. Απφ απηφ, ην πεξηζζφηεξν είλαη αικπξό θαη βξίζθεηαη ζηε ζάιαζζα. Σν λεξφ ηεο βξνρήο, ησλ πνηακψλ, ησλ ιηκλψλ θαη ησλ πεγψλ είλαη γιπθό. Οη άλζξσπνη, ηα δψα θαη ηα θπηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα κηθξφ κφλν κέξνο απφ απηφ ην λεξφ γηα λα δήζνπλ. Σν λεξφ ηεο Γεο εμαηκίδεηαη. Οη πδξαηκνί αλεβαίλνπλ ζηνλ νπξαλφ θαη γίλνληαη ζχλλεθα. Απφ εθεί ην λεξφ μαλαπέθηεη ζαλ βξνρή, ραιάδη ή ρηφλη. Έηζη μαλαγπξίδεη ζηε Γε. Σν ηαμίδη απηφ ιέγεηαη θύθινο ηνπ λεξνύ. 99 / 104

102 31 Ζ ζεξκνθξαζία, ν άλεκνο, ν ήιηνο, ε βξνρή ή ην ρηφλη πξνζδηνξίδνπλ ηνλ θαηξφ ελφο ηφπνπ. Ο θαηξφο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηφπν ζε ηφπν θαη επεξεάδεη ηε δσή καο. Κάπνηνο άθεζε ηε βξχζε αλνηρηή Όκσο πξέπεη λα πξνζέρνπκε γηα λα έρνπκε! 100 / 104

103 11. ΔΥΟΤΝ ΕΧΖ... ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΕΧΖ 11.1 Εσληαλνί νξγαληζκνί θαη πιηθά ζψκαηα 101 / 105

104 Κπξηάθν, ςάρλσ λα βξσ ηξεηο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Κη εγψ ζέισ λα γξάςσ ηξία πιηθά πνπ δελ έρνπλ δσή. Διηά Καηζίθα Βνζθόο Υώκα Πέηξεο πίηη Ζ Αλζή ζεκείσζε ζην κπινθάθη ηεο θπηά, δψα θαη αλζξψπνπο. Όια απηά είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί, γηαηί γελληνχληαη, αλαπλένπλ, 102 / 105

105 ηξέθνληαη, πνιιαπιαζηάδνληαη θαη πεζαίλνπλ. Ο Κπξηάθνο ζεκείσζε ζην κπινθάθη ηνπ πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ δσή, φπσο ην ρψκα, νη πέηξεο, ηα ζπίηηα. Όια απηά καδί απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ καο. Κνηηάμηε πξνζερηηθά γχξσ ζαο ζηελ ηάμε θαη νλνκάζηε πέληε πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ δσή. 103 / 105

106 11.2 Γλσξηκία κε ηα πιηθά Όια ηα πξάγκαηα είλαη θηηαγκέλα απφ θάπνην πιηθό. Σα πιηθά πξνέξρνληαη απφ ηε θχζε γχξσ καο, φπσο ην μχιν, ε πέηξα, ην καιιί, ην δέξκα ησλ δψσλ. Απηά είλαη θπζηθά πιηθά. Οη επηζηήκνλεο ζήκεξα κπνξνχλ λα αιιάδνπλ ηα θπζηθά πιηθά θαη λα θηηάρλνπλ θαηλνχξηα, πνπ δελ κπνξνχκε λα ηα βξνχκε ζηε θχζε. Σέηνηα είλαη ην πιαζηηθφ, ην γπαιί, ην λάηινλ. Απηά ιέγνληαη ηερλεηά πιηθά. 104 / 106

107 Όια ηα πιηθά είλαη πνιχηηκα. Κάπνηα απφ απηά κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Γη απηφ θη εκείο, ζην ζρνιείν καο, θάλνπκε αλαθχθισζε ραξηηνχ. θέςνπ θαη γξάςε απφ ηελ ηάμε θαη ην ζπίηη ζνπ ηξία πξάγκαηα θηηαγκέλα απφ ηα παξαθάησ πιηθά: 105 / 106

108 Υαξηί Μέηαιιν Πιαζηηθό Γπαιί Μαιιί Ξύιν θπζηθά πιηθά ηερλεηά πιηθά 106 / 106

109 11.3 ηεξεά, πγξά, αέξηα Σα πιηθά ζψκαηα έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο: άιια είλαη ζηεξεά, άιια πγξά θαη άιια αέξηα. Απφ ην πεξηβάιινλ καο καδέςακε δηάθνξα πξάγκαηα. Θέινπκε λα ηα μερσξίζνπκε ζε ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα ζψκαηα. 107 / 107

110 32 Αέξηα Σα αέξηα είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηα καδέςνπκε, γηαηί δελ πηάλνληαη κε ηα ρέξηα θαη ζπλήζσο δε θαίλνληαη. Μπνξνχλ, φκσο, λα θνπζθψζνπλ έλα κπαιφλη! ηεξεά Σα ζηεξεά έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ζρήκα, πνπ δελ αιιάδεη εχθνια. 108 / 107

111 Τγξά Σα πγξά ρχλνληαη εχθνια. Κπιάλε. Υξεηαδφκαζηε, ινηπφλ, έλα δνρείν γηα ηα βάδνπκε κέζα. Σα πγξά ηφηε παίξλνπλ ην ζρήκα ηνπ δνρείνπ ηνπο. ζηεξεά πγξά αέξηα 109 / 107

112 12. ΔΝΔΡΓΔΗΑ 12.1 Δλέξγεηα παληνχ ζηε δσή καο Νηψζεη πνιχ δπλαηφο, είλαη γεκάηνο ελέξγεηα. Παίξλεη ην πνδήιαηφ ηνπ θαη, κε δπλαηέο πεηαιηέο, θηάλεη ζην γήπεδν. Ο Κπξηάθνο έρεη αγψλα πνδνζθαίξνπ ζήκεξα. Σξψεη έλα γεξφ πξσηλφ, γηα λα πάξεη ελέξγεηα. 110 / 108

113 Σν παηρλίδη αξρίδεη. Με φιε ηνπ ηε δχλακε ζηέιλεη ηελ κπάια ζηα δίρηπα θαη ραξίδεη ζηελ νκάδα ηνπ ηε λίθε. Οη εηθφλεο πνπ δείρλνπλ ηη έθαλε ν Κπξηάθνο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θείκελν, έρνπλ κπεξδεπηεί. Μπνξείο λα ηηο βάιεηο ζηε ζεηξά, γξάθνληαο ζηα θπθιάθηα ηνπο αξηζκνχο απφ ην 1 σο ην 4; Τπνγξάκκηζε πνην απφ ηα παξαθάησ έδσζε ζηνλ Κπξηάθν ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα παίμεη πνδφζθαηξν. 111 / 108

114 Ζ κπάια πνδνζθαίξνπ.. Σν θαγεηφ πνπ έθαγε ην πξσί.. Σν πνδήιαηφ ηνπ.. ηε δσή καο, ζπλέρεηα, παίξλνπκε θαη δίλνπκε ελέξγεηα. πδεηήζηε πψο ν Κπξηάθνο έδσζε ή πήξε ελέξγεηα. ελέξγεηα 112 / 108

115 12.2 Ήιηε, ήιηε αξρεγέ ελέξγεηα Ο ήιηνο κνηάδεη κε ηεξάζηηα κπάια απφ θσηηά. Ζ ελέξγεηα πνπ αθηηλνβνιεί, δειαδή ε ειηαθή ελέξγεηα, δίλεη δσή ζηε Γε. Υσξίο απηήλ φια ζα ήηαλ παγσκέλα θαη ζθνηεηλά. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Όλνκα: Ήιηνο Ζιηθία: 5 δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα Σφπνο γέλλεζεο: χκπαλ Οηθνγέλεηα: 9 πιαλήηεο (Δξκήο, Αθξνδίηε, ΓΖ, Άξεο, Γίαο, Κξφλνο, Οπξαλφο, Πνζεηδψλαο, Πινχησλαο) 113 / 109

116 Θεξκαίλεη θαη θσηίδεη ηε Γε Γίλεη ελέξγεηα ζηα θπηά, γηα λα θηηάμνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. Ο ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο ρξεζηκνπνηεί ηελ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ γηα λα δεζηάλεη ην λεξφ. Μπνξνχλ θαη κεξηθά απηνθίλεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ γηα λα θηλεζνχλ. 114 / 109

117 12.3 Φχζα, αεξάθη Οη άλζξσπνη, απφ ηα παιηά ρξφληα, ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ πνπ θπζά, γηα λα θηλήζνπλ ηα θαξάβηα ηνπο. Αξγφηεξα, ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζηνπο αλεκφκπινπο, γηα λα αιέζνπλ ην ζηηάξη θαη λα ην θάλνπλ αιεχξη. ήκεξα, ζηελ επνρή καο, νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελέξγεηα 115 / 110

118 ηνπ αλέκνπ ζηηο αλεκνγελλήηξηεο. Οη αλεκνγελλήηξηεο παξάγνπλ ειεθηξηθφ ξεχκα. Σελ ελέξγεηα πνπ παίξλνπκε απφ ηνλ άλεκν ηε ιέκε αηνιηθή ελέξγεηα. Απφ πνχ ιεο λα πήξε ην φλνκά ηεο; Μα, απφ ηνλ Αίνιν, ηνλ ζεφ ησλ αλέκσλ. 116 / 110

119 12.4 Σξέρεη, ηξέρεη, ηξέρεη ην λεξφ Ο Ζξαθιήο ρξεζηκνπνίεζε ηελ ελέξγεηα ηνπ νξκεηηθνχ λεξνχ γηα λα θαζαξίζεη ηνπο ζηάβινπο ηνπ Απγεία Αξγφηεξα νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ελέξγεηα απηή ζηνπο λεξφκπινπο θαη ζηα ειαηνηξηβεία. ήκεξα νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελέξγεηα ηνπ λεξνχ ζηα πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα. Σν λεξφ θπιά νξκεηηθά, 117 / 111

120 γπξίδεη ηηο κεραλέο θαη παξάγεη ειεθηξηθφ ξεχκα. Οη αξραίνη Έιιελεο ην λεξφ ην έιεγαλ χδσξ! ελέξγεηα ειηαθή ελέξγεηα αηνιηθή ελέξγεηα ελέξγεηα ηνπ λεξνχ 118 / 111

121 12.5 Ση κάζακε γηα ηα πιηθά θαη ηελ ελέξγεηα ην πεξηβάιινλ καο ππάξρνπλ δσληαλνί νξγαληζκνί, φπσο ηα θπηά, ηα δψα θαη ν άλζξσπνο. Τπάξρνπλ φκσο θαη πξάγκαηα πνπ δελ έρνπλ δσή, φπσο ην ρψκα, ην λεξφ, ν αέξαο, νη πέηξεο... Όια ηα πξάγκαηα γχξσ καο είλαη θηηαγκέλα απφ θάπνην πιηθφ. Σα θπζηθά πιηθά είλαη εθείλα πνπ ηα βξίζθνπκε ζηε θχζε. Σα ηερλεηά πιηθά ηα θηηάρλνπκε ζην εξγαζηήξην. ην πεξηβάιινλ καο άιια ζψκαηα είλαη ζηεξεά, άιια πγξά θαη άιια αέξηα. Σα ζηεξεά δελ αιιάδνπλ εχθνια ζρήκα. Σα πγξά θπιάλε, ηα αέξηα δελ πηάλνληαη κε ηα ρέξηα. 119 / 112

122 33 Ζ ελέξγεηα είλαη παληνχ. Βξίζθεηαη κέζα ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο αιιά θαη ζηνλ ήιην, ζην λεξφ, ζηνλ άλεκν, ζηηο ηξνθέο, ζηα θπηά, ζηα δψα, ζηνλ άλζξσπν. Σελ ελέξγεηα δελ ηε βιέπνπκε αιιά ηελ θαηαιαβαίλνπκε, γηαηί παληνχ πξνθαιεί αιιαγέο. Ο άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί ηελ ειηαθή θαη ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, ηελ ελέξγεηα ηνπ λεξνύ, φπσο θαη άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο, γηα λα θάλεη επθνιφηεξε ηε δσή ηνπ. 120 / 112

123 13. ΜΔΣΑΦΟΡΔ 13.1 Μέζα κεηαθνξάο Παξαηεξήζηε θαη πεξηγξάςηε ηελ εηθφλα. Πνηα κέζα κεηαθνξάο βιέπεηε; Με πνηα απφ απηά έρεηε ηαμηδέςεη; Ξέξεηε άιια κέζα κεηαθνξάο, πνπ δελ ππάξρνπλ ζηελ εηθφλα; Ση πξέπεη λα πξνζέρνπκε γηα λα κεηαθηλνχκαζηε κε αζθάιεηα; 121 / 113

124 Γξάςε ζε θάζε νκάδα ηξία κέζα κεηαθνξάο. Μεηαθνξηθά κέζα μεξάο Μεηαθνξηθά κέζα ηεο ζάιαζζαο Μεηαθνξηθά κέζα ηνπ αέξα Οη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα κεηαθνξάο γηα λα κεηαθηλνχληαη απφ ηφπν ζε ηφπν θαη γηα λα κεηαθέξνπλ δηάθνξα εκπνξεύκαηα. 122 / 113

125 13.2 πγθνηλσλίεο Σα κέζα πνπ κεηαθέξνπλ ηνπο αλζξψπνπο νλνκάδνληαη κέζα ζπγθνηλσλίαο. Σα κέζα ζπγθνηλσλίαο έρνπλ ζπγθεθξηκέλα δξνκνιφγηα. Με απηά ηαμηδεχνπκε πνιινί καδί θαη πιεξψλνπκε εηζηηήξην γηα ηε δηαδξνκή. Με έλα ιεσθνξείν κεηαθηλνχληαη πνιινί άλζξσπνη. Ση ζα γηλφηαλ αλ θάζε επηβάηεο ρξεζηκνπνηνχζε ην απηνθίλεηφ ηνπ γηα λα θάλεη ηελ ίδηα δηαδξνκή ζηελ πφιε; Ο ζηδεξφδξνκνο θηλείηαη πάλσ ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη 123 / 114

126 πεξλάεη απφ πφιεηο, θάκπνπο θαη βνπλά. Βάιε ηα γξάκκαηα ζηε ζσζηή ζεηξά, γηα λα βξεηο ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζηδεξφδξνκν. βληνγα = ηλνεξ = Σν αεξνπιάλν είλαη ην πην γξήγνξν κέζν ζπγθνηλσλίαο. ζζηκανο = Υξεζηκνπνηήζηε ηηο παξαθάησ ιέμεηο, γηα λα θηηάμεηε κε ηνλ δηπιαλφ ή ηε δηπιαλή ζαο κηα κηθξή ηζηνξία: 124 / 114

127 34 αεξνδξφκην πξνζγείσζε αεξνζπλνδφο πηιφηνο. απνγείσζε. δηάδξνκνο. Απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα, νη άλζξσπνη πνπ δνχζαλ θνληά ζηε ζάιαζζα ρξεζηκνπνίεζαλ πινία γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο. Πψο ήηαλ ηα πινία παιηά; Πψο θηλνχληαλ; κέζα κεηαθνξάο κέζα ζπγθνηλσλίαο 125 / 114

128 13.3 Σα πξντφληα ηαμηδεχνπλ Οη άλζξσπνη, γηα λα κεηαθέξνπλ ηα πξντφληα απφ ηφπν ζε ηφπν, ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κεηαθνξηθά κέζα. πκπιήξσζε ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην ηαμίδη ηεο ληνκάηαο απφ ην ρσξάθη σο ην ζπίηη καο. Απφ ην ρσξάθη νη ληνκάηεο θνξηψζεθαλ ζην θαη κεηαθέξζεθαλ ζε κηα απνζήθε ζην ρσξηφ. Δθεί πεξίκελε έλα κεγάιν.., πνπ ηηο κεηέθεξε ζηελ πφιε. 126 / 115

129 Σηο θαηέβαζε ζηε ιαραλαγνξά ζε κηα κεγάιε απνζήθε. Με ην.. ηνπ ν καλάβεο ηεο γεηηνληάο κεηέθεξε ηηο ληνκάηεο ζην καγαδί ηνπ. Με ην.. ηνπ, ν κπακπάο ηεο Αλζήο πήγε ζην καλάβηθν θαη ςψληζε ληνκάηεο. Σν κεζεκέξη θηηάμακε κε απηέο κηα σξαία ρσξηάηηθε ζαιάηα. 127 / 115

130 Αλ νη ληνκάηεο έπξεπε λα κεηαθεξζνχλ ζε λεζί, πνηα άιια κεηαθνξηθά κέζα ζα ρξεηάδνληαλ; Φάμε λα κάζεηο γηα ην ηαμίδη πνπ θάλεη ην γάια απφ ηελ αγειάδα κέρξη ην πνηήξη ζνπ. 128 / 115

131 13.4 Κπθινθνξψ κε αζθάιεηα Οη άλζξσπνη, θαζεκεξηλά, θηλνχληαη ζηνπο δξφκνπο. Άιινη είλαη πεδνί, άιινη επηβάηεο θαη άιινη νδεγνί. Ξέξεηε ηη πξέπεη λα πξνζέρνπκε γηα λα θπθινθνξνχκε κε αζθάιεηα; πκθσλψ Γηαθσλψ Γηα λα πεξάζσ απέλαληη ειέγρσ ην δξφκν δεμηά θαη αξηζηεξά. Παίδσ ζηνπο δξφκνπο θαη ζηα πεδνδξφκηα. 129 / 116

132 Πεξλάσ απέλαληη, φηαλ ην θαλάξη αλάβεη ην θφθθηλν αλζξσπάθη. Όηαλ πεγαίλσ εθδξνκή κε ην ιεσθνξείν, ζεθψλνκαη απφ ηε ζέζε κνπ θαη πεξπαηψ ζην δηάδξνκν. Όηαλ βξίζθνκαη ζην απηνθίλεην, θάζνκαη ζην πίζσ θάζηζκα θαη θνξάσ ηε δψλε αζθαιείαο. Γηα λα πεξάζσ ηε δηάβαζε έμσ απφ ην ζρνιείν, αθνινπζψ ηηο νδεγίεο ηνπ ζρνιηθνχ ηξνρνλφκνπ. 130 / 116

133 Φνξάκε πάληα ην εηδηθφ θξάλνο. Όηαλ νδεγψ πνδήιαην, ζηακαηψ ζην ζήκα STOP. Όπνπ έρεηο δηαθσλήζεη, κπνξείο λα πεηο πνηα είλαη ε ζσζηή ζπκπεξηθνξά; Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη, φηαλ δελ ηεξνχληαη νη παξαπάλσ θαλφλεο θαη γηαηί; 131 / 116

134 ηνπο δξφκνπο ππάξρνπλ πηλαθίδεο κε ηα ζήκαηα νδηθήο θπθινθνξίαο, πνπ ελεκεξψλνπλ ηνπο πεδνχο θαη ηνπο νδεγνχο πψο λα θπθινθνξνχλ ζσζηά, δειαδή κε αζθάιεηα. Παξαηεξήζηε θαη πεξηγξάςηε ηηο πηλαθίδεο. Πνηα είλαη ε ζεκαζία θάζε πηλαθίδαο; Ση δειψλεη ην ζρήκα θαη ην ρξψκα ηνπο; πκπιήξσζε ηα θείκελα πνπ ιείπνπλ θάησ απφ κεξηθέο πηλαθίδεο. 132 / 117

135 Πξνζνρή! Πεξλνύλ ζπρλά παηδηά. Πξνζνρή!.... Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ζε θνξηεγά απηνθίλεηα. Απαγνξεύεηαη... Γηάβαζε πεδώλ 133 / 117

136 Γισζζάξην Απεηινύκελα είδε: Σα είδε ησλ δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ λα εμαθαληζηνχλ απφ ηε Γε. Βηνινγηθόο θαζαξηζκόο: Ο ηξφπνο πνπ θαζαξίδεηαη ζε εηδηθφ εξγνζηάζην ην ρξεζηκνπνηεκέλν λεξφ πξηλ επηζηξέςεη ζηε θχζε. Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία (Δ.Μ.Τ.): Ζ ππεξεζία πνπ ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο κε δηάθνξα φξγαλα θαη πξνβιέπεη ηνλ θαηξφ πνπ ζα θάλεη ηηο επφκελεο κέξεο. Θαλόλαο: Καζεηί πνπ καο ιέεη ηη πξέπεη ή ηη δελ πξέπεη λα θάλνπκε. Θσπειαζία: Ζ θίλεζε ηεο βάξθαο κε θνππηά. Οδηθή θπθινθνξία: Ο ηξφπνο πνπ θηλνχληαη ηα απηνθίλεηα θαη νη πεδνί ζηνπο δξφκνπο. 134 / 146

137 Οκάδα: Πνιινί άλζξσπνη καδί, πνπ θάλνπλ θάηη βνεζψληαο ν έλαο ηνλ άιιν. Ομπγόλν: Σν αέξην πνπ καο ρξεηάδεηαη γηα λα αλαπλένπκε. Πιάησλ: Έιιελαο θηιφζνθνο θαη ζπγγξαθέαο πνπ έδεζε ηα πνιχ παιηά ρξφληα. ύκπαλ: Ζ Γε, ν Ήιηνο θαη φια ηα αζηέξηα ηνπ νπξαλνχ. Τδξαγσγείν: Σν θηίξην φπνπ καδεχεηαη θαη θαζαξίδεηαη ην λεξφ, πξνηνχ έξζεη ζηα ζπίηηα καο κέζα απφ ζσιήλεο. Φπζηθόο θξάρηεο: Γεκηνπξγείηαη απφ κηθξνχο ζάκλνπο θαη κηθξά θπηά πνπ θπηξψλνπλ κφλα ηνπο γχξσ απφ ηα ρσξάθηα. 135 / 146

138 ΣΑ ΕΩΑ Παηδηθή βηβιηνγξαθία Γθφληνπηλ,. (2003) θάεη, ζθάεη ην απγό (κηθξ. Ζιηφπνπινο Β.) Αζήλα: Παηάθεο. Σα δώα. (1994) Αζήλα: Άκκνο/Larousse Σα ζπίηηα ησλ δώσλ. (2004) Αζήλα: Κιεηδνζθφπην. Rius, M. θαη Parramon, J.M. (x. x.) Η δσή ζηνλ αέξα (κηθξ. Λέηδεο Φ.). Αζήλα: Κέδξνο. ΣΑ ΦΤΣΑ Υνξηηάηε, Θ. (1995) Σα δέληξα καο. Αζήλα: Παηάθεο. Charman A. (1997) Σα δέληξα έρνπλ θύιια. (κηθξ. Μπαδαιίδνπ η.). 136 / 147

139 Απφ ηε ζεηξά «Θέισ λα μέξσ γηαηί». Θεζζαινλίθε: ίξξηο. Cittine, J. (2004) Η Ρόδα ζηνλ θήπν. (κηθξ. Σζνπνχινπ Α.). Αζήλα: αββάιαο. Fustec, F. (1994) Σα θπηά (κηθξ. Βξάηηα.) Αζήλα: Άκκνο/Larousse ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΟΠΟΗ ΣΖ ΠΑΣΡΗΓΑ ΜΟΤ Γθφιινπρ, Ν. (2004) Ση μέξσ γηα ην αγξόθηεκα (κηθξ. Μετηάλε Η.). Αζήλα: Παηάθεο. Φξαληδή, Α., Μπάηζηαξεο, Π. (2001) Σα ηαμίδηα ηνπ θόηζπθα. Αζήλα: Καιεηδνζθφπην. Duwe, Α. (1996) Η Λνξέηα ζην Γάζνο (κηθξ. Φάιηε Δ.). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 137 / 147

140 Morgan, Ν. (1994) Η ζάιαζζα (κηθξ. Ξαλζνπνχινπ Υ.). Αζήλα: Άκκνο / Larousse. Sassier, D.,Bergeault. (2004) ηελ εμνρή (κηθξ. Βξέηηα.). Αζήλα: Άκκνο/ Larousse. Ο θόζκνο ηεο ζάιαζζαο. (2004) Αζήλα: Καιεηδνζθφπην. Πεηαινύδεο θαη δνπδνύληα. (2004) Αζήλα: Καιεηδνζθφπην. ΔΗΡΑ «Ση μέξεηο γη απηό», Ζ ηξνθηθή αιπζίδα, (ρ.ρ.) Αζήλα: Modern.Times ΣΟ ΝΔΡΟ θαη Ο ΘΑΗΡΟ Γθφληνπηλ,. (2002) Πέθηεη, πέθηεη ε ζηαγόλα (κηθξ. Ζιηφπνπινο Β.). Αζήλα: Παηάθεο. Κφνπι, Σδ. (1995) Σν καγηθό ζρνιηθό ζην πδξαγσγείν (κηθξ. Γαβξηήι Η.). Αζήλα: Κέδξνο. 138 /

141 Λνΐδνπ, Μ. (1986) Σν πνηάκη ηξέρεη λα ζπλαληήζεη ηε ζάιαζζα. Αζήλα: Καιέληεο. Πεξηζηεξάθε-Φπρνγηνχ, Α. (1995) Ο θύθινο ηνπ λεξνύ. Αζήλα: χγρξνλε Δπνρή. ΔΗΡΑ «Ο πιαλήηεο καο», Σν λεξφ. (ρ.ρ.) Αζήλα: Modern.Times. ΔΗΡΑ «Οη πξώηεο αλαθαιύςεηο», Ο θαηξφο. (1991) Αζήλα: Γειεζαλάζεο ΔΥΟΤΝ ΕΩΖ... ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΕΩΖ νπδνχθη, Νη. (2002) Κνίηα, θνίηα ηνλ αέξα (κηθξ. Κψηζε Α.). Αζήλα: Απυνν. ΔΗΡΑ «Μηθξνί Δπηζηήκνλεο», Τιηθά. (1999) Αζήλα: Modern Times. ΔΗΡΑ «Ση μέξεηο γη απηφ», Οη δσληαλνί νξγαληζκνί. (ρ.ρ.) Αζήλα: Modern.Times. 139 / 148

142 Φσηνγξαθηθό πιηθό 15. ζειίδα 66 (πάλσ): ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΡΝΗΘΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 16. ζειίδα 88 (πάλσ): ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΑΛΗΑΝΖ 17. ζειίδα 89 (πάλσ): ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΑΛΗΑΝΖ 18. ζειίδα 102 (αξηζηεξά): ΒΑΗΛΖ ΤΚΑ 19. ζειίδα 102 (δεμηά): ΓΗΧΡΓΟ ΓΔΠΟΛΛΑ 20. ζειίδα 110 (κέζε): ΑΡΥΔΗΟ ΣΔΦΑΝΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ 21. ζειίδα 111 (πάλσ): ΟΦΗΑ ΕΑΡΑΜΠΟΤΚΑ (ζεηξά «Μπζνινγία», Νν 9, Οη άζινη ηνπ Ζξαθιή, Δθδφζεηο ΚΔΓΡΟ) 22. ζειίδα 111 (κέζε): ΑΡΥΔΗΟ ΣΔΦΑΝΟΤ ΝΟΜΗΚΟΤ 140 / 149

143 Πεξηερφκελα 2νπ ηφκνπ 6. ΣΑ ΕΧΑ 6.5 Οη θσιηέο ησλ δψσλ Σα δψα πξνζαξκφδνληαη ζην πεξηβάιινλ Με ζέκα ηα δψα Ση κάζακε γηα ηα δψα ΣΑ ΦΤΣΑ 7.1 Πψο αλαπηχζζνληαη ηα θπηά Δίδε θπηψλ Ση καο πξνζθέξνπλ ηα θπηά Με ζέκα ηα θπηά Ση κάζακε γηα ηα θπηά

144 8. ΓΗΑΦΟΡΟΗ ΣΟΠΟΗ ΣΖ ΠΑΣΡΗΓΑ ΜΟΤ 8.1. Μηα εθδξνκή ζην βνπλφ Απφ πνχ είζαη, πνηακάθη; Μηα ζάιαζζα πιαηηά Πέξα ζηνπο πέξα θάκπνπο ην ρσξηφ θαη ζηελ πφιε Ση κάζακε γηα ηνπο δηάθνξνπο ηφπνπο ηεο παηξίδαο καο ΣΟ ΝΔΡΟ 9.1 Νεξφ παληνχ Ο θχθινο ηνπ λεξνχ Σν λεξφ ζηελ θαζεκεξηλή δσή Ο ΚΑΗΡΟ 10.1 Ση θαηξφ ζα θάλεη αχξην Ο θαηξφο απφ ηφπν ζε ηφπν

145 10.3 Ο θαηξφο επεξεάδεη ηε δσή καο Ο θαηξφο θαη ηα ζπίηηα ζε δηάθνξνπο ηφπνπο Ση κάζακε γηα ην λεξφ θαη ηνλ θαηξφ ΔΥΟΤΝ ΕΧΖ ΓΔΝ ΔΥΟΤΝ ΕΧΖ 11.1 Εσληαλνί νξγαληζκνί θαη πιηθά ζψκαηα Γλσξηκία κε ηα πιηθά ηεξεά, πγξά, αέξηα ΔΝΔΡΓΔΗΑ 12.1 Δλέξγεηα παληνχ ζηε δσή καο Ήιηε, ήιηε αξρεγέ Φχζα, αεξάθη Σξέρεη, ηξέρεη, ηξέρεη ην λεξφ

146 12.5 Ση κάζακε γηα ηα πιηθά θαη ηελ ελέξγεηα ΜΔΣΑΦΟΡΔ 13.1 Μέζα κεηαθνξάο πγθνηλσλίεο Σα πξντφληα ηαμηδεχνπλ Κπθινθνξψ κε αζθάιεηα

147

148 Βάζεη ηνπ λ. 3966/2011 ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ Λπθείνπ, ησλ ΔΠΑ.Λ. θαη ησλ ΔΠΑ.. ηππψλνληαη απφ ην ΗΣΤΔ - ΓΗΟΦΑΝΣΟ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ ζηε δεμηά θάησ γσλία ηνπ εκπξνζζφθπιινπ έλδεημε «ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΜΔ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ». Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη πξνο πψιεζε θαη δελ θέξεη ηελ παξαπάλσ έλδεημε ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο δηψθεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 Μαξηίνπ 1946 (ΦΔΚ 1946, 108, Α). Απαγνξεύεηαη ε αλαπαξαγσγή νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο απηνύ ηνπ βηβιίνπ, πνπ θαιύπηεηαη από δηθαηώκαηα (copyright), ή ε ρξήζε ηνπ ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, ρσξίο ηε γξαπηή άδεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ / ΙΣΤΔ -ΓΙΟΦΑΝΣΟ.

149

150

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ

ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ. Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο. (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ ΠΟΙΜΟ ΝΔΡΟ Πεγή λεξνύ (Γεμακελή ή ιίκλε) Νεξό βξύζεο (1) ράξα (2) Γεμακελή θαζίδεζεο (3) Φίιηξν (4) Πξνζζήθε ριωξίνπ (5) Έιεγρνο πνηόηεηαο λεξνύ Σν παξαπάλω ζρήκα δείρλεη κε πνηνλ ηξόπν ην λεξό πνπ ηξνθνδνηεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα