ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1

2 Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΓΟΥΠΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΗΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ Ν.Π... ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν. 2459/1997 1

3 Επιµέλεια Έκδοσης: Γιάννης Μπαχάρας Γραµµατεία: Αθανασία Μεταξά Εκδόσεις: Ε.Ε.Τ.Α.Α. Οµήρου 19 & Ακαδηµίας Αθήνα Τηλ: ISBN

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... Σελ.7 1. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ... Σελ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ)... Σελ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... Σελ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ... Σελ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ... Σελ ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ... Σελ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ... Σελ. 61 3

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το νόµο 2459/1997 «Περί κατάργησης φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» επήλθαν ορισµένες σηµαντικές αλλαγές στη φορολογία ήµων, Κοινοτήτων, Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε. κατάγραψε τις µεταβολές αυτές, ώστε να διευκολυνθούν τόσο οι αιρετοί όσο και οι ασχολούµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η έκδοση αυτή θα αποτελέσει ένα χρήσιµο οδηγό για τις επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης και ιδίως τις αµιγείς, οι οποίες φορολογούνται το πρώτον µετά την ισχύ του προαναφεροµένου Νόµου 2459?1997. Απόστολος Κοιµήσης Πρόεδρος & ιευθύνων Σύµβουλος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 4

6 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 5

7 Α. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΩΝ- ΗΜΑΡΧΩΝ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Προηγούµενο καθεστώς Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2238/1994 προέβλεπε την απαλλαγή από το εισόδηµα των εξόδων των εξόδων παράστασης που παρέχονται στους Νοµάρχες µέχρι ποσού ίσου µε τα δύο τρίτα (2/3) των ετήσιων κύριων αποδοχών (µισθών) τους, καθώς και των εξόδων παράστασης στο σύνολό τους προς τους δηµάρχους, αντιδηµάρχους και προέδρους κοινοτήτων. Ισχύον καθεστώς Με τη διάταξη της παρ 10 του άρθρου 1 του Ν. 2459/1997, καταργείται η απαλλαγή από το φόρο των ποσών που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 2238/1994. Με τη παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν. 2459/1997, η οποία συµπλήρωσε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994, προβλέπεται ότι οι πάσης φύσεως αµοιβές )αµοιβές, έξοδα παράστασης, εκτός έδρας δαπάνες υπηρεσίας) που χορηγούνται σε πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης (Νοµάρχη, ήµαρχο, Πρόεδρο Κοινότητας, Σύµβουλοι κ.λ.π.) φορολογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Οι νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι ήµοι και οι Κοινότητες υποχρεούνται να παρακρατούν τον φόρο που αναλογεί στα προαναφερθέντα ποσά, κατά την πληρωµή. Ο φόρος που παρακρατήθηκε αποδίδεται µε δήλωση µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου, από την παρακράτηση µήνα, στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος. Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των δικαιούχων για τις αµοιβές αυτές. Β. ΑΜΟΙΒΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΏΝ Προηγούµενο καθεστώς Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 2238/1994 προέβλεπε την απαλλαγή από το φόρο των αµοιβών που καταβάλλονται από το ελληνικό ηµόσιο από δήµους και κοινότητες σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα ή µεµονωµένους καλλιτέχνες ξένων χωρών, για τη συµµετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 6

8 Ισχύον καθεστώς Με τη διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 1 του Ν. 2459/1997 καταργείται η απαλλαγή των αµοιβών που καταβάλλονται από τους ήµους και τις Κοινότητες σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα ή µεµονωµένους καλλιτέχνες ξένων χωρών για τη συµµετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Το ποσό της αµοιβής φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 13 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 2459/1997. Οι ήµοι, οι Κοινότητες και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υποχρεούνται να παρακρατούν τον φόρο που προκύπτει στα προαναφερθέντα ποσά, κατά την πληρωµή. Ο φόρος που παρακρατήθηκε αποδίδεται µε δήλωση µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα, στη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο φόρος. Με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήµατος των δικαιούχων για τις αµοιβές αυτές. Γ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Προηγούµενο καθεστώς Σύµφωνα µε τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4.α του άρθρου 45 του Ν. 2238/1994 εξαιρείτο της φορολογίας εισοδήµατος ποσοστό 50% για αποζηµιώσεις υπαλλήλων του ηµοσίου, ( * ), για κάλυψη δαπανών ειδικής υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί. Οι αποζηµιώσεις έπρεπε να προβλέπονται από το νόµο. Ισχύον καθεστώς Με τη διάταξη της παρ. 15 του άρθρου 1 του Ν. 2459/1997, καταργήθηκε η προαναφερόµενη διάταξη. Συνεπώς οι αποζηµιώσεις θεωρούνται εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων του Ν. 2238/ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/1997 όπως αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2459/1997 φορολογείται αυτοτελώς µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) λογιζόµενο ως εισόδηµα κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη µεταβίβαση: ( * ) Η ανωτέρω διάταξη ισχύει και για τους δηµοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους, εφόσον αναφέρεται ρητά στη διάταξη του νόµου 7

9 - Ολόκληρης επιχείρησης µε τα άϋλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυµία, σήµα, προνόµια κ.λ.π. - Μετοχών µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο Αθηνών, εταιρικών µεριδίων ή µεριδίων, καθώς και ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελµα ή σε κοινοπραξία της παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ. Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2459/1997: Η µεταβίβαση εν ζωή ή λόγω θανάτου ονοµαστικών (ή ανώνυµων) µετοχών, µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο Αθηνών πραγµατοποιείται αποκλειστικώς µε συµβολαιογραφικό έγγραφο ή µε ιδιωτικό έγγραφο θεωρηµένο από τον Προϊστάµενο της οικείας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Απόκτηση τέτοιων µετοχών κατά παράβαση της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα δικαίωµα υπέρ αυτού που τις αποκτά, όπως το δικαίωµα είσπραξης µερίσµατος, συµµετοχής στις γενικές συνελεύσεις, µεταβίβαση µετοχών κ.λ.π. 8

10 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α.) 9

11 Προηγούµενο καθεστώς Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 304 του Π.. 410/1995, στην οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 43, της παρ. 2 & 3 του άρθρου 44, του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 45 και της παραγράφου 6 του άρθρου 46 του Ν. 1416/1984: - Οι αµιγείς επιχειρήσεις οι οποίες συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 277 παρ. 3 επ. του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και στις οποίες µετέχει ένας µόνο ήµος ή µια Κοινότητα, είχαν φορολογικές απαλλαγές και ατέλειες για ολόκληρη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. - Οι διαδηµοτικές/διακοινοτικές επιχειρήσεις οι οποίες συστήνονται µόνο από ήµους ή Κοινότητες κατά τη διάταξη του άρθρου 285 του ηµοτικού Κώδικα, είχαν φορολογικές απαλλαγές και ατέλειες για όλη τη διάρκεια της θητείας τους. - Οι ανώνυµες εταιρίες µε συνεταιρισµούς, στις οποίες συµµετείχαν ήµοι, Κοινότητες και Τοπικές Ενώσεις ήµων και Κοινοτήτων µε ποσοστό από 35-65%, κατά το υπόλοιπο ποσοστό συνεταιρισµοί και κατ εξαίρεση φορείς του δηµόσιου τοµέα µε ποσοστό το πολύ 20% (άρθρο 289 του.κ.κ. και 44 του Ν. 1416/1984) απαλλάσσονταν από το φόρο εισοδήµατος για τα πρώτα πέντε χρόνια από τη σύστασή τους. - Οι εταιρίες λαϊκής βάσης (άρθρο 290 Π.. 410/95 και 45 του Ν. 1416/1984), στις οποίες µετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε ελάχιστο ποσοστό 35% ή µαζί µε συνεταιρισµούς τουλάχιστον 51% και άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε ελάχιστη συµµετοχή 2% καθένα από αυτά, απαλλάσσονταν από το φόρο εισοδήµατος για την πρώτη διετία της λειτουργίας τους. Ως προς τη φορολογική µεταχείριση των µερισµάτων των µετοχών τους εξοµοιώνονται µε τις εταιρίες των οποίων οι µετοχές έχουν εισαχθεί στο χρηµατιστήριο. - Οι ανώνυµες εταιρίες οι οποίες συνιστώνται από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις οποίες κατ εξαίρεση µετέχουν φορείς του δηµόσιου τοµέα, µε ποσοστό στο κεφάλαιο των κοινών µετοχών το πολύ 20% (άρθρο 291 παρ. 1 περ.α του.κ.κ.). Οι εταιρίες αυτής της µορφής απαλλάσσοντο από το φόρο εισοδήµατος για τα πρώτα πέντε χρόνια της λειτουργίας της ( * ) Σηµειώνεται ότι, παρά την απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος, υπήρχε η υποχρέωση της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για όλες τις προαναφερόµενες επιχειρήσεις. ( * ) Σηµειώνεται ότι οι ανώνυµες εταιρίες, οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 περ.β του άρθρου 291 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, δεν είχαν καµµία φορολογική απαλλαγή και βεβαίως εξακολουθούν να µην έχουν. 10

12 Ισχύον καθεστώς Με τη διάταξη της παρ. 19 και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 20 του άρθρου 1 του Ν. 2459/1997 καταργείται η απαλλαγή της φορολογίας εισοδήµατος των: - αµιγών επιχειρήσεων, οι οποίες συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 277 επ. του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και στις οποίες µετέχει ένας µόνο ήµος ή µία Κοινότητα εκτός αυτών που έχουν αντικείµενο Ύδρευση, Αποχέτευση και διαχείριση απορριµµάτων. - των διαδηµοτικών/διακοινοτικών επιχειρήσεων οι οποίες συστήνονται µόνο από ήµους ή/και Κοινότητες (ή έχουν συσταθεί) σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 285 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρο 42 του Ν. 1416/1984). - των ανωνύµων εταιριών οι οποίες έχουν συσταθεί κατά τη διάταξη του άρθρου 289 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρο 4 ε του Ν. 1416/1984) και στις οποίες µετέχουν ήµοι, Κοινότητες, Τοπικές Ενώσεις ήµων και Κοινοτήτων µε ποσοστό 35% - 65%, κατά το υπόλοιπο ποσοστό συνεταιρισµοί και κατ εξαίρεση φορείς του δηµόσιου τοµέα µε ποσοστό το πολύ 20% στο µετοχικό κεφάλαιο. - Για τις εταιρίες αυτής της µορφής καταργήθηκε και η απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος του µέρους των κερδών τα οποία διαθέτουν στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις Τοπικές Ενώσεις ήµων και Κοινοτήτων που συµµετέχουν στην Εταιρία, άλλα και τα οποία διανέµουν στους εργαζόµενους (άρθρο 44 παρ. 3 Ν. 1416/1984) - των εταιριών λαϊκής βάσης (άρθρο 290 Π.. 410/95 και 45 του Ν. 1416/1984) στις οποίες µετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε ελάχιστο ποσοστό 35% ή µαζί µε συνεταιρισµούς τουλάχιστον 51% και άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε ελάχιστη συµµετοχή 2% καθένα από αυτά. - των ανωνύµων εταιριών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 περ.α του άρθρου 291 (άρθρο 46 παρ. 1 περ α του Ν. 1416/1984) και στις οποίες µετέχουν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατ εξαίρεση φορείς του ηµόσιου τοµέα µε ποσοστό το πολύ 20% στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 2238/1994 που προβλέπουν τους προσδιορισµούς ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις (αντικειµενικό κριτήριο) δεν έχουν εφαρµογή για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις. ιατήρηση Απαλλαγών Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ.20 του άρθρου 1 του Ν. 2459/1997 διατηρούνται οι απαλλαγές που ίσχυαν µέχρι σήµερα στις αποκλειστικά αµιγείς δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, µε σκοπό την ύδρευση την αποχέτευση και τη διαχείριση απορριµµάτων. Επισηµαίνεται ότι η διάταξη δεν αφορά µόνο τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν µε το νόµο 1069/80, αλλά και εκείνες οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις λοιπές διατάξεις περί επιχειρήσεων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. 11

13 Επίσης, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2459/1997 εξακολουθούν να απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος: - οι ήµοι - οι Κοινότητες - οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - τα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα. - η Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων - οι Τοπικές Ενώσεις ήµων και Κοινοτήτων - οι σύνδεσµοι ήµων και Κοινοτήτων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Όλες οι επιχειρήσεις των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης ανεξαρτήτου νοµικής µορφής (πλην των επιχειρήσεων των οποίων το αντικείµενο αφορά Ύδρευση-Αποχέτευση και διαχείριση απορριµµάτων) δηλαδή: - οι αµιγείς επιχειρήσεις - οι διαδηµοτικές/διακοινοτικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 285.Κ.Κ. - οι ανώνυµες εταιρίες µε συνεταιρισµούς - οι εταιρίες Λαϊκής Βάσης (άρθρο 290 ΚΚ) - οι ανώνυµες εταιρίες που έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 291 παρ. 1 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. - οι αστικές κερδοσκοπικέ ή µη εταιρίες υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος στον αρµόδιο προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικές υπηρεσίας και υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδηµα από κάθε πηγή που αποκτάται από αυτές. Αντικείµενο φόρου (Άρθρο 99 Ν. 2238/1994) Αντικείµενο του φόρου αποτελεί το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδος της επιχείρησης. Το εισόδηµα ή κέρδος αποτελεί και το αντικείµενο φόρου για επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν νοµική προσωπικότητα όπως π.χ. οι µη δηµοσιευµένες αστικές εταιρές. Χρονική περίοδος που προκύπτει το εισόδηµα (Άρθρο 104 Ν.2238/1994) Ως χρονική περίοδος κατά την οποία προκύπτει το εισόδηµα λαµβάνεται: α. Η εταιρική χρήση ή το διαχειριστικό έτος, για τα νοµικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα βιβλίων και στοιχείων. Η διαχειριστική περίοδος ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 29 του Ν. 2238/

14 β. Το ηµερολογιακό έτος σε κάθε άλλη περίπτωση. Προσδιορισµός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων (Άρθρο 105 Ν. 2238/1994) Ως ακαθάριστα έσοδα των: - Ανωνύµων Εταιριών (άρθρα 277 παρ. 6, 289, 290, 291 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) - ηµοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων (άρθρα 277 παρ. 3 και 285 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) Λαµβάνονται: α. Το τίµηµα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί καθώς και οι αµοιβές από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί. β. Το εισόδηµα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από συµµετοχή σε άλλες εµπορικές επιχειρήσεις, από γεωργικές επιχειρήσεις, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 1, 20, 21, 22, 24, 25, 28 παρ. 1,2 και 3, 30, 37, 40, 41 του Ν. 2238/1994 γ. Κάθε εισόδηµα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994. Από τα ακαθάριστα έσοδα που αναφέρθηκαν ανωτέρω, εκπίπτουν οι δαπάνες απόκτησης εισοδήµατος όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 31 του Ν. 2238/1994. Υπολογισµός φορολογητέου εισοδήµατος (Άρθρο 106 Ν. 2238/1994) Όταν µεταξύ των εισοδηµάτων: - ανωνύµων εταιριών (άρθρα 277 παρ. 6, 289, 290, 291 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και 76 παρ. 1, 78, 79 και 80 του Π.. 30/1996) - των αµιγών δηµοτικών κοινοτικών και νοµαρχιακών επιχειρήσεων και - διαδηµοτικών/διακοινοτικών επιχειρήσεων (άρθρο 285 ΚΚ και 75 παρ. 2 του Κώδικα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης) συµπεριλαµβάνονται και µερίσµατα ή κέρδη από συµµετοχή σε άλλες εταιρίες, των οποίων τα κέρδη έχουν φορολογηθεί, τα εισοδήµατα αυτά αφαιρούνται από τα συνολικά καθαρά κέρδη προκειµένου να υπολογιστούν τα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων αυτών. Αν στα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από τους ισολογισµούς των ανωνύµων εταιριών (καθώς και των συνεταιρισµών και των εταιριών περιορισµένης ευθύνης) πλην τραπεζικών και ασφαλιστικών, συµπεριλαµβάνονται και έσοδα αφορολόγητα, για τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων, προστίθεται σε αυτά το µέρος των αφορολόγητων εσόδων, που αναλογεί στα διανεµηµένα κέρδη µε οποιαδήποτε µορφή, µετά την αναγωγή του εξευρισκόµενου αυτού ποσού σε µικτό ποσό µε την προσθήκη του φόρου που αναλογεί στο ποσό αυτό. 13

15 Προθεσµία υποβολής δήλωσης περιεχόµενο Χρόνος υποβολής (Άρθρο 107 Ν. 2238/1994) Η δήλωση υποβάλλεται: - από τις ανώνυµες εταιρίες (άρθρα 277 παρ. 6, 289, 290, 291 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και 76 παρ. 1, 78, 79 και 80 του Π.. 30/1996) - τις αµιγείς επιχειρήσεις ήµων, Κοινοτήτων και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και - τις διαδηµοτικές/διακοινοτικές και διανοµαρχιακές επιχειρήσεις µέχρι την δέκατη πέµπτε (15) ηµέρα του πέµπτου µήνα από την ηµεροµηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήµατα που απέκτησαν µέσα σ αυτήν (*) Εταιρίες σε εκκαθάριση Από τις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήµατα κάθε έτους µέσα ένα (1) µήνα από τη λήξη του. Από τα νοµικά πρόσωπα που διαλύονται, χωρίς να έχουν υποχρέωση από το νόµο να εκκαθαριστούν, η δήλωση υποβάλλεται µέσα σε ένα µήνα από τη διάλυση και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών τους στοιχείων. Αρµόδια υπηρεσία για την υποβολή της δήλωσης (Άρθρο 108 Ν. 2238/1994) Αρµόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους είναι ο προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Υπολογισµός Φόρου (Άρθρο 109 Ν. 2238/1994) Ο φόρος υπολογίζεται στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµα της επιχείρησης. Οι φορολογικοί συντελεστές καθορίζονται ως εξής: - Για τις ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι ονοµαστικές (επιχειρήσεις Ο.Τ.Α.) τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) - Για τις αµιγείς επιχειρήσεις τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) - Για τις ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο σαράντα τοις εκατό (40%) (*) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να µεταφέρεται ειδικά για τις ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες η ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας αυτής, για τρείς (3) ακόµη ηµέρες και να κατανέµονται σε αυτές οι υπόχρεοι µε αλφαβητική σειρά της επωνυµίας ή του τίτλου της. 14

16 Καταβολή του φόρου (Άρθρο 110 Ν. 2238/1994) Ο φόρος εισοδήµατος που οφείλεται όπως αυτός ορίστηκε από την αρµόδια υπηρεσία µετά τον έλεγχο της φορολογικής δήλωσης καταβάλλεται: α. - από τις αµιγείς επιχειρήσεις - από τις διαδηµοτικές/διακοινοτικές/διανοµαρχιακές επιχειρήσεις - από τις ανώνυµες εταιρίες (πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης) - από τα λοιπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε Πέντε (5) ίσες µηνιαίες δόσεις. * Η πρώτη καταβάλλεται µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης. * Οι λοιπές τέσσερις (4) δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των τεσσάρων επόµενων, από την υποβολή της δήλωσης µηνών. β. Από τις επιχειρήσεις που είτε βρίσκονται σε εκκαθάριση, είτε έχει λήξει η εκκαθάριση ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή της εµπρόθεσµης προσωρινής ή οριστικής δήλωσης. Η δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την καταβολή των αναφεροµένων ανωτέρω ποσών, θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού του οφειλόµενου φόρου, το υπόχρεο νοµικό πρόσωπο δικαιούται έκπτωσης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του οφειλόµενου φόρου. Προκαταβολή φόρου (Άρθρο 111 Ν. 2238/1994) Με βάση την οριστική δήλωση του νοµικού προσώπου, ο αρµόδιος προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας βεβαιώνει ποσό ίσο µε το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που αναλογεί στα εισοδήµατα της διαχειριστικής περιόδου ή του ηµερολογιακού έτους που έληξε, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε. Η βεβαίωση αυτή γίνεται έναντι του φόρου που αναλογεί κατά περίπτωση: - στο εισόδηµα της διαχειριστικής περιόδου που διανύεται ή - του ηµερολογιακού έτους κατά περίπτωση Τα ποσά του φόρου που εισπράττονται στη πηγή µε παρακράτηση, εφόσον συντρέχει περίπτωση, εκπίπτουν από το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί. εν εκπίπτουν τα ποσά του φόρου που έχουν παρακρατηθεί σε εισοδήµατα που έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Υποχρέωση παρακράτησης φόρου Οι ανώνυµες εταιρίες που διανέµουν κέρδη µε την µορφή µερισµάτων, προµερισµάτων, αµοιβών και ποσοστών, εκτός µισθού, στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και στους διευθυντές, καθώς και των αµοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου, επειδή τα εισοδήµατα αυτά φορολογούνται στο όνοµα του νοµικού προσώπου. 15

17 Ευθύνη διοικούντων νοµικά πρόσωπα Τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύµβουλοι και εκκαθαριστές των ανωνύµων εταιριών κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσης της, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωµή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νοµικά πρόσωπα. Στις ανώνυµες εταιρίες που συγχωνεύονται ευθύνεται αλληλεγγύως µαζί µε τα ανωτέρω αναφερόµενα πρόσωπα, για την πληρωµή των οφειλόµενων φόρων της εταιρίας που διαλύθηκε και εκείνη που την απορρόφησε ή η νέα εταιρία που συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Τα ανωτέρω αναφερόµενα πρόσωπα έχουν δικαίωµα αναγωγής κατά των προσώπων που διετέλεσαν σύµβουλοι, καθώς και µέλη ή µέτοχοι του νοµικού προσώπου κατά το χρόνο της διάλυσής του ως προς τους φόρους που αφορούν σε χρήσεις προγενέστερες από την έναρξη της εκκαθάρισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. ιοικητικές Κυρώσεις (*) α. Η εκπρόθεσµη υποβολή της δήλωσης υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό ένα και µισό στα εκατό 1,5%) επί του οφειλοµένου µε τη δήλωση φόρου για κάθε µήνα εκπρόθεσµης υποβολής της δήλωσης. β. Η ανακριβής δήλωση υπόκειται σε πρόσθετο φόρο που υπολογίζεται σε ποσοστό επί του φόρου η πληρωµή του οποίου θα απεφεύγετο εάν η δήλωση ήταν ακριβής και ειδικότερα: - Για διαφορά φόρο µέχρι , ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε ποσοστό 100%. - Για το πέραν του ποσού, ο πρόσθετος φόρος ορίζεται σε ποσοστό εκατόν πενήντα στα εκατό (150%). Οι υπόχρεοι που δεν υποβάλλουν δήλωση, υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο που ορίζεται σε ποσοστό διακόσια στα εκατό (200%) επί του φόρου, η πληρωµή του οποίου θα απεφεύγετο λόγω µη υποβολής της δήλωσης. γ. Πρόστιµα Στις περιπτώσεις που οι υπόχρειοι: α. δεν αναγράφουν ή αναφέρουν ανακριβή στοιχεία στη δήλωση, σχετικά µε τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων β. δηλώνουν ανακριβή στοιχεία ως προς τα διανεµόµενα κέρδη ανωνύµων εταιριών γ. δεν αποδίδουν το φόρο στις τριµηνιαίες δηλώσεις δ. δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση ενώ υποχρεούνται γι αυτό ε. δηλώνουν ανακριβή στοιχεία στ. υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση εκπρόθεσµα ζ. αρνούνται όταν καλούνται από την αρµόδια υπηρεσία να δώσουν πληροφορίες αναιτιολόγητα για την εξακρίβωση του εισοδήµατος και να διευκολύνουν τον έλεγχο η. έχουν δηλώσει ανακριβώς συγκεκριµένη φορολογητέα ύλη (*) Σηµειώνεται ότι µε το Σχέδιο Νόµου «Ενιαίος Κώδικας ιοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων» προβλέπονται µεταβολές (µειώσεις) στους ισχύοντες πρόσθετους φόρους. 16

18 θ. παραλείπουν να δηλώσουν την αλλαγή έδρας ή υποβάλλουν ανακριβή δήλωση ι. εξαργυρώνουν µερισµαταποδείξεις και τοκοµερίδια χωρίς να παρίστανται οι ίδιοι, ή δεν προσκοµίζουν ειδικό πληρεξούσιο ή οι κοµιστές ανωνύµων µετοχών δεν υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι είναι κύριοι ή επικαρπωτές των µετοχών αυτών κ. δεν γνωστοποιούν στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής εφορίας τους τόκους που φορολογούνται κα. αρνούνται να χορηγήσουν βεβαιώσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2238/94 υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιµο που ορίζεται σε ποσοστό δέκα στα εκατό (10%) επί του φόρου που προκύπτει κάθε φορά και το οποίο δεν µπορεί να είναι µικρότερο των εξήντα χιλιάδων (60.000) και µεγαλύτερο των τριακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει ποσό οφειλόµενου φόρου, επιβάλλεται το ελάχιστο πρόστιµο. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε το οικείο φύλλο ελέγχου ή µε ιδιαίτερη πράξη του προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς το πρόστιµο που επιβλήθηκε µειώνεται στο 1/3. δ. Ανατολή λειτουργίας καταστηµάτων Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να διατάσσεται µέχρι ένα (1) µήνα η παύση λειτουργίας καταστήµατος, γραφείου, εργοστασίου ή εργαστηρίου, σε βάρος των οποίων διαπιστώνεται µία από τις ακόλουθες παραβάσεις: - έκδοση πλαστών ή εικονικών τιµολογίων - τήρηση ανεπισήµων βιβλίων και στοιχείων - µη έκδοση φορολογικού στοιχείου, για την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή των παροχή υπηρεσιών - η χωρίς άδεια της αρµόδιας φορολογικής αρχής άσκηση επαγγέλµατος ή άσκηση επαγγέλµατος σε διεύθυνση που δεν δηλώθηκε ή σε διαφορετική από αυτήν που δηλώθηκε Η απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών εκδίδεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 91 του ν. 2238/ Ποινικές κυρώσεις Η παράβαση διατάξεων που αφορούν την υποβολή δηλώσεων και των αναγραφόµενων στοιχείων συνεπάγονται και την ποινική δίωξη των εκπροσώπων των διοικούντων τα νοµικά πρόσωπα. 17

19 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Έκπτωση ασφαλίστρων Τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για οµαδική ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους στην έννοια της οποίας συµπεριλαµβάνεται και η χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβαλλόµενης παροχής σε χρήµα, µετά το χρόνο της πρόωρης ή κανονικής συνταξιοδότησης του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και η κάλυψη θανάτου ή κατά κινδύνων τυχαίων που έχουν συµβεί, εκπίπτουν κατά ποσοστό 5% επί των ετήσιων ακαθάριστων αµοιβών καθενός από τους ανωτέρω ασφαλιζόµενους και µέχρι ποσού ασφαλίστρων εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) δραχµών. Τα ασφάλιστρα µπορούν να καλύπτουν ιατρονοσοκοµειακή περίθαλψη, θάνατο ή κίνδυνο που επέρχεται από τυχαία γεγονότα. Στην έννοια της οµαδικής ασφάλισης συµπεριλαµβάνεται και η χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβαλλόµενης περιοχής σε χρήµα, η οποία µπορεί να δοθεί µετά το χρόνο της συνταξιοδότησης, πρόωρης ή κανονικής του προσωπικού. Αν στο οµαδικό ασφαλιστήριο ζωής για το προσωπικό της επιχείρησης συµπεριλαµβάνονται και µέλη του.σ. αυτής, τα ασφάλιστρα που αφορούν τα µέλη του.σ. δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα. Εάν όµως οι υπάλληλοι που συµπεριλαµβάνονται στο οµαδικό ασφαλιστήριο στη συνέχεια αποκτήσουν και την ιδιότητα του µέλους του.σ., τα ασφάλιστρα που αφορούν τα πρόσωπα αυτά θα εξακολουθήσουν να αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα. Έκπτωση ωρεών Χορηγιών Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2459/1997, το συνολικό ποσό των δωρεών που δικαιούνται µια επιχείρηση να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των καθαρών κερδών, τα οποία προκύπτουν πριν από την αφαίρεση των δωρεών αυτών από τα ακαθάριστα έσοδα. Στον περιορισµό αυτό του ύψους των δωρεών υπάγονται όχι µόνο οι δωρεές σε χρήµα, αλλά και οι δωρεές ακινήτων προς το ηµόσιο, τους ήµους κ.λ.π. Ο ανωτέρω περιορισµός δεν ισχύει για τις χορηγίες σε χρήµα των επιχειρήσεων προς τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς και συνεπώς ισχύει ο περιορισµός του ποσοστού 15% των κερδών του ισολογισµού που αναφέρεται στις διατάξεις του εκ. γγ της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 2288/1994 όπως συµπληρώθηκαν µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 2459/1997, ορίζεται ότι τα χρηµατικά ποσά των δωρεών και χορηγιών που εκπίπτουν, υπερβαίνουν αθροιστικά για κάθε δωρεοδότη τις εκατό χιλιάδες ( ) δραχµές ετησίως, προκειµένου αυτά να αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδηµα, που ο δωρητής οφείλει να παρακρατήσει φόρο 20% στο πάνω από δραχµές ποσό της δωρεάς ή χορηγίας. Ο φόρος αυτός θα αποδοθεί σε οποιαδήποτε δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέχρι τη λήξη της προθεσµίας για υποβολή της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και θα υποβληθεί το πρωτότυπο παραστατικό καταβολής φόρου µε την δήλωση φορολογίας εισοδήµατός του. 18

20 Εποµένως να µια επιχείρηση θέλει να δωρίσει ένα εκατοµµύριο ( ) δραχµές θα παρακρατήσει ποσό εκατόν ογδόντα χιλιάδες ( ) δραχµές ( = Χ 20% = ) και στο δωρεοδόχο θα καταβάλει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων ( ) δραχµών. Ο φόρος που παρακρατήθηκε θα αποδοθεί από την επιχείρηση σε οποιαδήποτε δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος από την επιχείρηση. Σε περίπτωση µη παρακράτησης και απόδοσης του φόρου µέχρι την παραπάνω προθεσµία το ποσό της δωρεάς ή της χορηγίας δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. απάνες συντήρησης αυτοκινήτων Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2459/1997 οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής κυκλοφορίας, αποσβέσεων και µισθωµάτων που καταβάλλονται σε εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως µε κυλινδρισµό κινητήρα 1400 cc τα οποία έχουν στην κυριότητά τους οι επιχειρήσεις ή τα οποία έχουν µισθωµένα από τρίτους εκπίπτουν µέχρι 60% του συνολικού ύψους αυτών, εφόσον χρησιµοποιούνται για την ανάγκη της επιχείρησης, και για αυτοκίνητα µεγαλύτερου των 1400 κυβικών το 25%. 19

21 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 20

22 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΡ Η ΛΑΧΕΙΩΝ Προηγούµενο καθεστώς Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν.. 118/1973 «Απαλλάσσονται από το φόρο που υποβάλλονται τα κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες οµολογίες και λαχειοφόρες αγορές, το ηµόσιο και τα νοµικά πρόσωπα που εξοµοιώνονται µε το ηµόσιο σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις, οι δήµοι και οι κοινότητες». Ισχύον καθεστώς Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2459/1997 καταργείται η απαλλαγή από το φόρο κτήσεως από κέρδη που προκύπτουν από λαχεία, λαχειοφόρες οµολογίες και λαχειοφόρες αγορές. Συνεπώς υποβάλλονται σε φόρο τα κέρδη που πραγµατοποιούνται από λαχειοφόρες αγορές δήµων και κοινοτήτων. Η φορολογική υποχρέωση, γεννιέται κατά το χρόνο της κλήρωσης. Εάν αντικείµενο του φόρου είναι κινητό ή ακίνητο πράγµα ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, για τον υπολογισµό του φόρου λαµβάνεται υπόψη η αγοραία αξία, η οποία εκτιµάται κατά τις διατάξεις των άρθρων 9-18 του Ν.. 118/1973. Από τα κέρδη που προκύπτουν από λαχειοφόρες αγορές αφαιρείται ποσό δραχµών. Το υπόλοιπο ποσό υποβάλλεται σε φόρο που υπολογίζεται σε ποσοστό 10%. Κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 59 του Ν.. 118/1973, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν φορολογούνται τα κέρδη από λαχειοφόρες οµολογίες, που εξαιρούνται της φορολογίας, σύµφωνα µε ειδικούς νόµους. Σηµειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι διατάξεις του Ν.. 118/1973 αναφέρονται µόνο στο ηµόσιο και τα εξοµοιούµενα µε αυτό Νοµικά Πρόσωπα, στους δήµους και στις κοινότητες, ορθό είναι να συµπεριληφθούν και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.. 30/1996, οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είναι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερης βαθµίδας. 21

23 ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 22

24 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Η κατάργηση των απαλλαγών που θεσπίστηκε µε τις διατάξεις του Ν. 2459/1997 αφορά τόσο τα πάγια, όσο και τα αναλογικά τέλη χαρτοσήµου. ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε τους όρους της εγκυκλίου του Υπουργού Οικονοµικών µε αριθµό πολ. 1084/ , αν κάποια από τις απαλλαγές από τέλη χαρτοσήµου που καταργήθηκαν προβλέπεται παράλληλα και από άλλη διάταξη νόµου γενική ή ειδική, η οποία δεν καταργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2459/97, εξακολουθεί να ισχύει. Κατωτέρω παρατίθενται διατάξεις οι οποίες καταργήθηκαν µε την ισχύ του Ν. 2459/1997 οι οποίες καταγράφονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών µε αριθµό /331/Τµ. Ε.Φ/Πολ. 1084/1997 και τις οποίες θεωρούµε σηµαντικές. Τούτο δεδοµένου ότι, επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τη λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης καθώς και των νοµικών της προσώπων ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου. Α. ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Π.. 410/1995) Προηγούµενο καθεστώς Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 304 του Π.. 410/1995: Οι δήµοι και οι κοινότητες, τα δηµοτικά και κοινοτικά ιδρύµατα και τα λοιπά δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα, οι σύνδεσµοι δήµων και κοινοτήτων, οι αποκλειστικά αµιγείς δηµοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις, η Κεντρική Ενωση ήµων και Κοινοτήτων της Ελλάδος και οι Τοπικές Ενώσεις ήµων και Κοινοτήτων απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήµου. Επίσης, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 38 του Ν. 2218/1994: Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα νοµικά πρόσωπα των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και οι αποκλειστικά αµιγείς επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το χαρτόσηµο. Ισχύον καθέστως Με τη διάταξη της παρ. 44 και 92 του άρθρου 4 του Ν. 2459/1997, καθώς και της διάταξης της παρ. 86 του ίδιου άρθρου του ίδιου νόµου, καταργείται η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήµου τόσο των εσόδων όσο και των λοιπών πράξεων των: - δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων - δηµοτικών και κοινοτικών νοµικών προσώπων τα οποία έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 203 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. - των αµιγών δηµοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων στις οποίες µετέχει µόνο ένας δήµος ή κοινότητα και οι οποίες έχουν συσταθεί κατά τη διάταξη του άρθρου 277παρ.3 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. - των διαδηµοτικών/διακοινοτικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν συσταθεί κατά τη διάταξη του άρθρου 285 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. - των ιδρυµάτων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων - των νοµικών προσώπων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα οποία έχουν συσταθεί κατά τη διάταξη του άρθρου 74 του Π.. 30/ των αµιγών επιχειρήσεων των Νοµαρχιακών κατά τη διάταξη των άρθρων 76 και 77 του Π.. 30/

25 Β. Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις των διατάξεων του Κώδικα των Νόµων περί τελών χαρτοσήµου (Α.Ν 470/1968) Προηγούµενο καθεστώς Σύµφωνα µε τις διατάξεις του προαναφερόµενου νόµου απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήµου, εισφορές, δικαιώµατα, ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του ηµοσίου ή τρίτων και ειδικότερα: α) Τα καταστατικά παντός είδους ανωνύµων εταιριών και οι παρεπόµενες συµβάσεις (π.χ. αναδοχή χρέους). β) Οι µε οποιονδήποτε τρόπο τροποποιήσεις των καταστατικών αυτών. γ) Οι πράξεις ανωνύµων εταιριών για έκδοση δανείου ή οµολογιών. δ) Οι προσωρινοί και οριστικοί τίτλοι καθώς και οι οριστικοί που εκδίδονται σε αντικατάσταση των προσωρινών. ε) Οι ιδρυτικοί τίτλοι στ) Η εξόφληση µερισµάτων και άλλων ωφελειών κάθε είδους µετοχικών τίτλων, ιδρυτικών ως και τόκων και λοιπών ωφελειών από οµολογίες ανωνύµων εταιριών. ζ) Η µεταβίβαση µετοχών, ιδρυτικών τίτλων και οµολογιών. η) Η διανοµή κερδών από κάθε µορφής εταιρία ή κοινοπραξία, εφ όσον οι εταίροι ή οι κοινοπρακτούντες είναι αποκλειστικώς και µόνον ανώνυµες εταιρίες. Ισχύον καθεστώς Με τη διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 4 του Ν. 2259/1997, καταργήθηκαν οι προαναφερόµενες απαλλαγές. ιευκρινίζεται, πάντως, ότι οι ανωτέρω πράξεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1676/1986 υπάγονται στη ρύθµιση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. Από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου απαλλάσσονται: α) Η αύξηση κεφαλαίου των εµπορικών εταιριών που γίνεται µε κεφαλαιοποίηση κερδών που δεν ελήφθησαν. β) Η πράξη αύξησης κεφαλαίου εµπορικών εταιριών που γίνεται µε κεφαλαιοποίηση δανείων που υπήχθησαν στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά τα οριζόµενα στις περιπτώσεις ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 1676/1986. Γ. Αναθέσεις εκτέλεσης έργων του προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων δι αυτοχρηµατοδοτήσεως (Ν.. 306/1969) Προηγούµενο καθεστώς Κατά τις διατάξεις του προαναφερόµενου νόµου προεβλέποντο απαλλαγές, για το κεφάλαιο δανείων, τους τόκους και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τις χρηµατοδοτήσεις που αφορούν την ανάθεση εκτέλεσης έργων του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων, µε τον όρο της µερικής ή ολικής χρηµατοδότησης των έργων αυτών από τους εργολήπτες µε κεφάλαια εξευρισκόµενα από τους αναδόχους δια του δανεισµού σε ελεύθερο και µετατρέψιµο αντάλλαγµα από αλλοδαπές τράπεζες ή οργανισµούς. 24

26 Ισχύον καθεστώς Με τη διάταξη της παρ. 15 του άρθρου 4 του Ν. 2459/1997, καταργούνται οι προαναφερόµενες απαλλαγές. Επισηµαίνεται ότι διατηρούνται οι απαλλαγές που αφορούν τις χρηµατοδοτήσεις από τα ακόλουθα νοµικά πρόσωπα: - ήµους - Κοινότητες - Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεως - Νοµικά Πρόσωπα δήµων, Κοινοτήτων και Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων - Αποκλειστικά Αµιγείς ηµοτικές Κοινοτικές και Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. - Τοπικών Ενώσεων ήµων και Κοινοτήτων - Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του Ν. 34/68 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Α.Ν. 146/1967 περί µέτρων προς ενίσχυσιν Της Κεφαλαιαγοράς» (Ν. 322/1969) Με τις διατάξεις του προαναφερόµενου νόµου απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήµου οι συµβάσεις δανείων ή πιστώσεων που χορηγούνται από τις ανώνυµες τραπεζικές εταιρίες που λειτουργούν αποκλειστικά ως τράπεζες επενδύσεων ή από την Ε.Τ.Β.Α., την Εθνική Κτηµατική Τράπεζα και Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, σε βιοµηχανικές, µεταλλευτικές ή τουριστικές επιχειρήσεις. Ισχύον καθεστώς Με τη διάταξη της παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 2459/1997, καταργείται η προαναφερόµενη απαλλαγή. Ε. Περί Γυµναστηρίων και ρυθµίσεως θεµάτων Αφορούντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισµό (Ν. 423/1976) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του προαναφερόµενου νόµου τα ηµοτικά και Κοινοτικά Γυµναστήρια (όπως και τα Ολυµπιακά και Εθνικά) απολάµβαναν όλων των ευεργετηµάτων προνοµίων και απαλλαγών των παρεχοµένων από τις εκάστοτε διατάξεις στα κοινωφελή ιδρύµατα. Ισχύον καθεστώς Με τη διάταξη της παρ. 27 του άρθρου 4 του Ν. 2459/1997, καταργούνται οι απαλλαγές των τελών χαρτοσήµου από τα προνόµια που παρέχονται στα ηµοτικά και Κοινοτικά Γυµναστήρια. Επισηµαίνεται ότι, η κατάργηση αναφέρεται µόνο στα τέλη χαρτοσήµου, κατά την ανωτέρω διάταξη. Οποιαδήποτε απαλλαγή τέλους χαρτοσήµου η οποία έχει οριστεί µε βάση διαφορετική διάταξη νόµου εξακολουθεί να ισχύει. 25

27 ΣΤ. οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας Και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Σχολικές Εφορείες) (Ν. 1566/1985) Με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 40 του Ν. 1566/1985, οι σχολικές εφορείες είχαν υποκειµενική απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήµου. Ισχύον καθεστώς Με τη διάταξη της παρ. 48 του άρθρου 4 του Ν. 2459/1997 καταργείται η ανωτέρω απαλλαγή. Σηµειώνεται, ότι η διάταξη του άρθρου 40 του Ν. 1566/1985, ήδη ήταν ανενεργός. Τούτο, δεδοµένου ότι, οι σχολικές εφορείες είχαν καταργηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 1894/1990 και της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2009/1992. Ζ. Μεταβιβάσεις ακινήτων από σχολικές εφορίες σε Ο.Τ.Α. (Ν. 1894/1990) Προηγούµενο καθεστώς Με τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 προεβλέπετο απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήµου για τις µεταβιβάσεις ακινήτων των καταργουµένων σχολικών εφορειών στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ισχύον καθεστώς Με τη διάταξη της παρ. 61 του άρθρου 4 του Ν. 2459/1997, καταργείται η απαλλαγή της προαναφερόµενης διάταξης του Ν. 1894/1990. Επισηµαίνεται και στη περίπτωση αυτή ότι µε τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 οι Σχολικές εφορείες έχουν ήδη καταργηθεί. Η. Εισφορά σε γη και χρήµα (Π.. 5/1986) Προηγούµενο καθεστώς Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρ. 2 του Π.. 5/1986, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 9 του Ν. 2052/1992 προεβλέπετο απαλλαγή από το τέλος χαρτοσήµου για την εγγραφή υποθήκης, η οποία ασφαλίζει την καταβολή σε δόσεις της εισφοράς σε γη ή σε χρήµα υπέρ των δήµων και κοινοτήτων και για τις συµβάσεις µεταβίβασης οριζόντιων ιδιοκτησιών ή παραχώρησης των πιο πάνω δικαιωµάτων επ αυτών στην ανάδοχο και γενικά όλες οι συµβάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε αυτές. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 70 του άρθρου 4 του Ν. 2459/1997, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις. 26

28 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2459/1997 δεν θίγονται, αλλά διατηρούνται οι απαλλαγές των ακόλουθων νοµικών προσώπων: 1. - Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων - ήµων - Κοινοτήτων - Συνδέσµων ήµων και Κοινοτήτων - Τοπικών Ενώσεων ήµων και Κοινοτήτων - Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων 2. - του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων α,β,γ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 1676/ των επιχορηγήσεων, δωρεών και εισφορών προς: τους ήµους και Κοινότητες τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά ιδρύµατα τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα τις αποκλειστικά αµιγείς επιχειρήσεις τις ενώσεις ήµων και Κοινοτήτων τους Συνδέσµους ήµων και Κοινοτήτων της ΚΕ ΚΕ τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις τα ιδρύµατα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ως Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της αµιγείς Νοµαρχιακές Επιχειρήσεις ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Γενικά Οι διατάξεις περί των τελών χαρτοσήµου έχουν κωδικοποιηθεί στο Π.. 28/1931 όπως έχει τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει σήµερα. Τα τέλη χαρτοσήµου διακρίνονται σε πάγια και αναλογικά. Ως αναλογικά τέλη νοούνται αυτά τα οποία υπολογίζονται σε ποσοστό επί της αξίας που αναγράφεται στα έγγραφα, τα οποία περιέχουν πράξεις που κατά τις διατάξεις του προαναφερόµενου διατάγµατος υποβάλλονται σε τέλη χαρτοσήµου. Τα αναλογικά τέλη εισπράττονται, κατά κανόνα, εφόσον δεν υπερβαίνουν το ποσό των δραχµών µε κινητό ένσηµο. Για ποσό άνω των δρχ. το τέλος χαρτοσήµου εισπράττεται µε αποδεικτικό πληρωµής στο ηµόσιο Ταµείο. Όταν καταβληθούν τα τέλη χαρτοσήµου, είτε τα πάγια, είτε τα αναλογικά δεν επιστρέφονται. Επιστροφή των τελών χαρτοσήµου γίνεται µόνο στις εξής περιπτώσεις: α. εάν τα τέλη χαρτοσήµου έχουν καταβληθεί µε αποδεικτικό πληρωµής, και αποδείχθηκε ότι καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. β. εάν δεν έγινε η χρήση που προέβλεπε ο νόµος. γ. εάν εκδόθηκε απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή του ΣτΕ, η οποία διέταξε την επιστροφή. 27

29 1. Αναλογικά τέλη χαρτοσήµου Σε αναλογικά τέλη χαρτοσήµου υπόκεινται οι ακόλουθες πράξεις: - κάθε σύµβαση, οποιουδήποτε αντικειµένου, εφόσον καταρτίζεται γραπτά. - κάθε εξόφληση σύµβασης ή σχετική µε τη σύµβαση απόδειξη. - κάθε σύµβαση µίσθωσης δηµοσίων, δηµοτικών ή κοινοτικών προσόδων, ή δικαιωµάτων ή πραγµάτων ή η µε οποιονδήποτε τρόπο σύµβαση παραχώρησης από το ηµόσιο. - κάθε σύµβαση που αφορά τη σύσταση υποθήκης. - έγγραφα και πράξεις και µόνο ως προς τη διανοµή, µεταξύ καλλιτεχνικών συγκροτηµάτων που προκύπτουν από οργάνωση διαφόρων θεαµάτων. - συµβάσεις δανείου ασφαλισµένου µε υποθήκη. - οριστικοί τίτλοι οποιουδήποτε είδους µετοχών ανωνύµων εταιριών. - τα κέρδη που προκύπτουν από τους κερδοσκόπους συνεταιρισµούς και κοινοπραξίες. - Κάθε εγγραφή στα βιβλία επιχείρησης, η οποία αφορά κατάθεση ή ανάληψη χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους ή άλλα πρόσωπα προς ή από εµπορικές εταιρίες ή επιχειρήσεις και η οποία, κατάθεση ή ανάληψη δεν ανάγεται σε σύµβαση, πράξη κλπ η οποία υποβάλλεται ή απαλλάσσεται σε τέλος χαρτοσήµου κατά περίπτωση. - Στην περίπτωση που από την εγγραφή ή από άλλο έγγραφο αποδεικνύεται ότι η κατάθεση ή η ανάληψη αφορά σύµβαση, η οποία υπόκειται σε µεγαλύτερο ή µικρότερο τέλος χαρτοσήµου, οφείλεται το προβλεπόµενο για τη σύµβαση, πράξη κλπ, τέλος χαρτοσήµου. - Όλα τα έγγραφα σε διαταγή, πλήν των συναλλαγµατικών, των γραµµατίων σε διαταγή και των διαταγών επί τη εµφανίσει (cheque), που περιέχουν υποσχέσεις πληρωµής ποσών, εφόσον εκδίδονται στην Ελλάδα. Εάν τα ανωτέρω έγγραφα εκδίδονται στην αλλοδαπή υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου εάν οπισθογραφηθούν στην Ελλάδα, ή ελλείψει οπισθογράφησης υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήµου κατά την εξόφληση. Εάν δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµµία από τις προαναφερόµενες ενέργειες στην Ελλάδα, αλλά διαµαρτυρηθούν στην Ελλάδα, υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήµου προ της διαµαρτύρησης. - τραβηκτικές εργασίες, οπουδήποτε και αν εκδίδονται, που συνοδεύουν κάθε είδους παραστατικά έγγραφα αποστολής εµπορευµάτων και είναι πληρωτέες κατά την παράδοση των ανωτέρω εγγράφων, εκτός εάν έχει καταρτισθεί ιδιαίτερη σύµβαση προκαταβολής µε οποιονδήποτε τύπο επί φορτωτικής που υποβάλλεται σε νόµιµο τέλος, οπότε υπόκειται σε πάγιο τέλος. - Οι οπισθογραφήσεις και η εξόφληση των ανωτέρω εγγράφων, εάν γίνουν διαφορετικές πράξεις εξόφλησης, υπόκεινται σε πάγιο τέλος. - εάν τα ανωτέρω έγγραφα εκδίδονται σε πολλαπλά πρωτότυπα, κάθε ένα από αυτά υπόκειται στο ίδιο τέλος χαρτοσήµου, εκτός εάν όλα προσήχθησαν κατά την έκδοση και πριν από κάθε χρήση στην αρµόδια.ο.υ. προς επιβολή του αναλόγου τέλους, 28

30 οπότε υποβάλλεται σε τέλος το πρωτότυπο και τα λοιπά υποβάλλονται σε πάγιο τέλος (*) - Οι µεταγραφές για τη µεταβίβαση ακινήτων επιβαρύνονται µε τέλος χαρτοσήµου επί του αναγραφόµενου στο έγγραφο ποσού. - Η οπισθογράφηση ενεχυρογράφων γενικών αποθηκών. Εάν έχει χαρτοσηµανθεί, η σύµβαση του δανείου ή του ενεχύρου, η οπισθογράφηση υποβάλλεται σε πάγιο τέλος. - Οι αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων, σε κάθε είδους ασφάλιση. Σε τέλος υπόκεινται και οι αποδείξεις πληρωµής ασφαλίστρων, όταν αυτά καταβάλλονται από τους ήµους και τις Κοινότητες. - Οι εξοφλήσεις χρηµατικών ενταλµάτων ή παρακαταθηκών στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων και κάθε συναλλαγή του ταµείου αυτού µε τρίτο. - Το αντίτιµο των διενεργωµένων από τις Τράπεζες, οι οποίες µεσολαβούν για προεµβάσµατα προς προµηθευτές οίκους του εξωτερικού, για την εισαγωγή αγαθών, ανεξάρτητα από τον τρόπο διακανονισµού και την αξία τους. - Οι αποδείξεις συνδροµών περιοδικών, εφηµερίδων και εν γένει εντύπων, εφόσον η ετήσια συνδροµή δεν υπερβαίνει το ποσό των 800 δραχµών. - Οι συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια σε διαταγή που εκδίδονται στην Ελλάδα. Τα τέλη χαρτοσήµου στην περίπτωση αυτή ορίζονται επι της αναγραφοµένης αξίας ως ακολούθως: Για ποσά µέχρι δραχµές το χαρτόσηµο ενσωµατώνεται στην αγορά της συναλλαγµατικής ή του γραµµατίου, ενώ πέραν του ποσού αυτού επιβαρύνονται µε ποσοστό επί της ονοµαστικής αξίας. - Συναλλαγµατικές και γραµµάτια σε διαταγή που εκδίδονται σε πολλαπλά πρωτότυπα, υπόκεινται, κάθε ένα από αυτά σε τέλος. Εάν κατά την έκδοση και πριν από κάθε χρήση προσήχθησαν στον οικονοµικό έφορο για να θεωρηθούν, επιβαρύνεται µε το αναλογούν τέλος χαρτοσήµου το πρωτότυπο και τα λοιπά υπόκεινται σε πάγιο τέλος. - Οι τόκοι που προέρχονται από συναλλαγµατικές και γραµµάτια σε διαταγή. - Τα τιµολόγια ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα υποκαθιστούν τα τιµολόγια που αφορούν αγορά αγαθών από το εξωτερικό, εφόσον τα νοµικά πρόσωπα δεν απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήµου για την άσκηση του επιτηδεύµατος ή για την εκπλήρωση του επιδιωκόµενου από αυτά σκοπού. Το τέλος υπολογίζεται επί της αξίας του τιµολογίου. - Επι αγοράς αυτοκινήτου από νοµικό πρόσωπο οφείλεται τέλος χαρτοσήµου για τη µεταβίβαση αυτοκινήτου. - Οι εργολαβικές συµβάσεις. 2. Πάγιο τέλος - Σε πάγιο τέλος υπόκεινται οι αιτήσεις ή αναφορές των νοµικών προσώπων. - Τα κάθε είδους έγγραφα, εφόσον προσάγονται ενώπιον δηµόσιας αρχής και δεν υπόκεινται κατά τα προηγούµενα σε αναλογικό τέλος. - Οι εξοφλητικές αποδείξεις για συνδροµές, εισφορές, επιχορηγήσεις και κάθε φύσης χρηµατικές ενισχύσεις που χορηγούνται από το ηµόσιο, τους ήµους, τις Κοινότητες και τα κάθε είδους νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. (*) Εξαιρούνται από το τέλος χαρτοσήµου τα τραπεζικά γραµµάτια της Τραπέζης της Ελλάδος. 29

31 - Οι εξοφλητικές αποδείξεις που χορηγούνται από το ηµόσιο, τους ήµους και τις Κοινότητες και κάθε είδους νοµικά πρόσωπα σε ευεργετικά ταµεία δηµοσίου εν γένει, δηµοτικών ή κοινοτικών και ιδιωτικών υπαλλήλων ή εργατών, εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά και κοινωφελή σωµατεία ή ιδρύµατα, οργανισµούς και Επιτροπές. - Τα καταστατικά των σωµατείων και των συνεταιρισµών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. - Οι πράξεις και τροποποιήσεις απλών όρων των καταστατικών εµπορικών εταιριών και συνεταιρισµών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. - Η συµφωνία περί τροποποιήσεως όρων της αρχικής σύµβασης δανείου ή ανοίγµατος πιστώσεως. - Η κύρωση υπογραφής που ενεργείται από κάθε δηµόσια, δηµοτική ή κοινοτική αρχή. - Η θεώρηση, υποχρεωτική ή προαιρετική, των βιβλίων που τηρούνται από επιτηδευµατίες. 30

32 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 31

33 Προηγούµενο καθεστώς Οι διατάξεις των άρθρων 225 του Ν. 1065/80 (Π.. 410/95) και της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 2218/94, επέτρεπαν την απαλλαγή των ήµων, Κοινοτήτων, Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης α και β βαθµίδας από τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων κυριότητάς τους. Ισχύον καθεστώς Σύµφωνα µε τη διάταξη των παρ. 18 και 22 του άρθρου 5 του Ν. 2459/ Καταργούνται οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων κυριότητας: - των ήµων και Κοινοτήτων - των ιδρυµάτων των ήµων και Κοινοτήτων - των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των ήµων και Κοινοτήτων (άρθρο 203.Κ.Κ.) - των Τοπικών Ενώσεων ήµων και Κοινοτήτων - της ΚΕ ΚΕ - των αποκλειστικά αµιγών επιχειρήσεων των ήµων και Κοινοτήτων - των επιχειρήσεων συνεταιριστικού χαρακτήρα (288.Κ.Κ.) (*) - των ανωνύµων εταιριών µε συνεταιρισµούς (289.Κ.Κ.) - των Εταιριών Λαϊκής Βάσης (290.Κ.Κ.) - των ανωνύµων Εταιριών στις οποίες µετέχουν µόνο φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και κατ εξαίρεση φορείς του ηµόσιου τοµέα µέχρι το 20% του µετοχικού κεφαλαίου (291 παρ. 1 α.κ.κ.) - των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων - των Νοµαρχιακών Ιδρυµάτων - των νοµικών προσώπων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης - των αποκλειστικά αµιγών επιχειρήσεων των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Οι διατάξεις εφαρµόζονται από 1 ης Ιανουαρίου 1998, Επισηµαίνεται ότι µε τις διατάξεις του Ν. 2459/1997 καταργήθηκαν οι απαλλαγές οι οποίες είχαν θεσπιστεί µε τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν. Συνεπώς, στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπονται απαλλαγές από άλλες διατάξεις εξακολουθούν να ισχύουν. (*) ιευκρινίζεται ότι σύσταση τέτοιας µορφής επιχείρησης δεν µπορεί να γίνει, δεδοµένου ότι δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό ιάταγµα της παρ

34 Ενδεικτικά αναφέρουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 2367/53, η οποία εξακολουθεί να ισχύει µέχρι σήµερα, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήµου τα ακόλουθα οχήµατα κυριότητας των ήµων, Κοινοτήτων, Λιµενικών Ταµείων και Λιµενικών Οργανισµών: - Τα φορτηγά αυτοκίνητα - Τα υδροφόρα - Τα αυτοκίνητα καθαριότητας - Τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα. Β. Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 2052/1992 απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. 33

35 ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ 34

36 Ισχύον καθεστώς Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 2459/ Καταργούνται οι απαλλαγές που αφορούν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης: - των ήµων και Κοινοτήτων - των δηµοτικών και κοινοτικών ιδρυµάτων - των νοµικών προσώπων των δήµων και κοινοτήτων, τα οποία έχουν συσταθεί σύµφωνα - µε τις διατάξεις των άρθρων 203 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. - της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδας. - των Τοπικών Ενώσεων ήµων και Κοινοτήτων. - των αµιγών επιχειρήσεων, στις οποίες µετέχει ένας δήµος ή µία κοινότητα και οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. - των διαδηµοτικών/διακοινοτικών επιχειρήσεων στις οποίες µετέχουν δήµοι και κοινότητες µόνο και οι οποίες έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 285 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. ιευκρινίζεται ότι δεν υπόκεινται στην επιβολή του φόρου τα είδη: Παραστατικά τελωνισµού των οποίων είχαν κατατεθεί µέχρι την Κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των παραστατικών τελωνισµού συνέτρεχαν οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση της απαλλαγής. Η υποχρέωση καταβολής της κατηγορίας αυτής του φόρου ισχύει από

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

δ) Καταργείται η ειδική φορολογία των «κατ' ειδικό τρόπο εισοδημάτων». Η φορολόγηση των εσόδων αυτών θα γίνεται με τις γενικές διατάξεις. 1 Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των ανωνύμων εταιρειών με το Ν. 4110/2013 Γεωργίου Στ. Αληφαντή Διδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συμβούλου στην Εταιρεία Δικηγόρων POTAMITISVEKRIS

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/1994. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Ιουνίου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1066578/5748/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1147 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14Η ΦΠΑ & Ε. Φ. ΤΜΗΜΑ Δ : ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

K A T E Π Ε Ι Γ Ο Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2004

K A T E Π Ε Ι Γ Ο Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2004 K A T E Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.:1099366/2480/Α0012 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1131 /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 1) Φορολογία υπεραξίας μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο Ποιο είναι το Νομικό πλαίσιο που διέπει τη φορολογία υπεραξίας των μετοχών; Η φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα

Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα Τελευταία ενημέρωση : 7 Φεβ. 2013 Κωδικοποίηση έως : Ν. 4110/2013 Άρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα 1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα: α) Με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αθήνα, 24.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για τη ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Ν.4321/2015 Σας γνωρίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

είτε το πλήρες κείµενο της απόφασης ΠΟΛ.1059/18.3.2015 Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν.

είτε το πλήρες κείµενο της απόφασης ΠΟΛ.1059/18.3.2015 Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. Η απόφαση µε τις οδηγίες για τον προσδιορισµό των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα, την εκκαθάριση και το φορολογικό συντελεστή των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων όθηκε στην δηµοσιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο

Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Οι παροχές προς τον εργαζόμενο Φορολογική μεταχείριση με βάση το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) και την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1219/6.10.2014 www.zeya.com Η επίμαχη διάταξη: άρθρο 13 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Σχεδίου Νόμου για κληρονομιές κ.λπ. για υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π..

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΗ-ΧΞ ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 11891/B0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Ο ΝΕΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν. 4172/2013) Με το Νόµο (αριθ. 4172/2013) που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013), θεσπίζεται ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος

Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Α. Παροχές σε Είδος Παροχές σε είδος (Άρθρο 13 Ν.4172/2013) Άρθρο: Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Παροχές σε Είδος Σημαντικές αλλαγές επέφερε από 1-1-2014 ο νέος ΚΦΕ, όπως είναι οι παροχές σε είδος( ν. 4172/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος μισθωτός, στο φορολογικό έτος 2014 απέκτησε εισόδημα από μισθωτή εργασία ποσού 30.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας

Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 14 Φεβρουαρίου 2011/ Γιάννης Αχείλας Φορολογικές αλλαγές 2010-2011 - Θεματικές Ενότητες Δαπάνες επιχειρήσεων Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων Μη έκπτωση δαπανών Φορολογική μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Για τον προσδιορισμό της κατώτατης πραγματικής αξίας των μεριδίων που μεταβιβάζονται, ως κατώτατη πραγματική αξία ολόκληρης της εταιρίας λαμβάνεται

Για τον προσδιορισμό της κατώτατης πραγματικής αξίας των μεριδίων που μεταβιβάζονται, ως κατώτατη πραγματική αξία ολόκληρης της εταιρίας λαμβάνεται `Αρθρο 13 Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα 1. Φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα: "α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α'- Β' Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογική Σύµβουλος ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Κ. ΠΕΡΡΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014)

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 1. Έννοια αμοιβών

Διαβάστε περισσότερα

19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ

19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ 19 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ Είναι σημαντικό να γνωρίζει κάθε φορολογούμενος επιτηδευματίας τις περιπτώσεις που έχει υποχρέωση να παρακρατήσει φόρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Μαϊου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1099747/2324/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α 3. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 καθιερώθηκε µια νέα και ενιαία φορολογική κλίµακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και για όλα τα εισοδήµατα, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες

Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες Λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος των Μηχανικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος-Φορολογικός Σύμβουλος, Επιστημονική Συνεργάτις

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'/23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α'/23.07.2013). ΠΟΛ.1011/2.1.2014 Καθορισµός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχοµένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούµενου φόρου στα εισοδήµατα από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα µε βάση τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@gasolutions.gr Φορολογικά Νέα - Tax Flash Η εγκύκλιος για τις εκπιπτόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060204/982/Α0012 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. &. Π. ΠΟΛ 1131 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013).

α) Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36, 37 και 38 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α /23.07.2013). Αριθμ. ΠΟΛ. 1011/2014-ΦΕΚ 8/Β/8.1.2012 Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία 16.01.2013 Τσακάλωφ 5, 106 73 Αθήνα τ: + 30 210 3612800 f: + 30 210 12820 e: enquiries@kelemenis.com w: www.kelemenis.com ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ψηφίστηκε την 11.1.2013 στη Βουλή ο νέος φορολογικός νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.»

Αρθρο Θέματα Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Φορολογική κλίμακα Με το άρθρο αυτό, οι διατάξεις των παραγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερες αλλαγές με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015»

Κυριότερες αλλαγές με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015» 1 Κυριότερες αλλαγές με το Ν. 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 2015» Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος: Τροποποιείται η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι

Ειδη που υπόκεινται σε περιορισµούς κατα την Ειδικές αποθήκες ΦΠΑ (εξαγωγές) Ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδίου Ειδικό στοιχείο ΦΠΑ επι Aπαλλαγή Φ.Π.Α. για το προσωπικό των προξενικών Αγαθά επένδυσης -ΦΠΑ Αγορά Α' κατοικίας µε δάνειο-τεκµήριο Αγορά ακινήτου µε ΦΠΑ Αγορά οικοσυσκευών απο κατοίκους εξωτερικού Αγορά ταξί-έκπτωση ΦΠΑ Αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ Ν. 4334/2015 ΚΑΙ Ν. 4336/2015 Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Απριλίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 10536/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Νοέμβριος 2013 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Δεδομένα 1) Α.Ε με μετοχικό κεφάλαιο 15.000.000 πραγματοποίησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Άρθρο 1 Έννοια "1. Με τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 εκµισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα