Εναλλακτικές Συλλογικές Μορφές Ιδιοκτησίας και Χρήσης Επιβατηγών Οχημάτων στην Πόλη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εναλλακτικές Συλλογικές Μορφές Ιδιοκτησίας και Χρήσης Επιβατηγών Οχημάτων στην Πόλη"

Transcript

1 Εναλλακτικές Συλλογικές Μορφές Ιδιοκτησίας και Χρήσης Επιβατηγών Οχημάτων στην Πόλη Ιωάννα Παλαντά 1, Χρίστος Ταξιλτάρης 2 1 ΤΑΤΜ ΑΠΘ 2 ΤΑΤΜ ΑΠΘ Περίληψη Η κρατούσα δομή των συστημάτων αστικών Mεταφορών, που μεταφράζεται σε κυριαρχία του αυτοκινήτου, έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής. Ωστόσο, στόχος σήμερα είναι η αύξηση της κινητικότητας και προσβασιμότητας μέσω της προώθησης ήπιων και συλλογικών τρόπων μετακίνησης. Εδώ γίνεται μία πρόταση εφαρμογής του συστήματος μοιραζόμενων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών κινητικότητας. Τo σύστημα αυτό επιτρέπει σε κάθε συνιδιοκτήτη/συνδρομητή τη χρήση ενός οχήματος για τη διάρκεια και τον σκοπό της επιλογής του. Ο σχεδιασμός ακολουθεί διπλή προσέγγιση. Αφ ενός δημιουργία συστήματος που αναπτύσσεται από τη βάση προς την κορυφή για την ενίσχυση της κινητικότητας σε επίπεδο γειτονιάς και αφ ετέρου δημιουργία μιας διαδημοτικής οργάνωσης. Οι αντίστοιχες δύο προτάσεις μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά και συμπληρωματικά. Πλεονεκτήματά τους είναι το σχετικά χαμηλό κόστος, η ευελιξία, το μικρό χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίησή τους και η συμβολή τους στην μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Η παρούσα εργασία προέκυψε από την ομώνυμη διπλωματική εργασία. Λέξεις κλειδιά: αστικές μεταφορές, μοιραζόμενα αυτοκίνητα, βιώσιμη κινητικότητα. Abstract The current structure of urban transport systems has a general aftermath in the environment and quality of life. However, the aim today is to meet society's desires and needs, by promoting other more environmental friendly means of transport. This paper proposes the creation of a carsharing system in Thessaloniki in order to improve and integrate the offered mobility services. Carsharing is defined as a system that allows each co-owner/subscriber to use a vehicle for the course and scope of his choice. This approach does not rely on the ownership, but it is interested in efficient use. The planning process follows a dual level approach: creating a bottom-up system that enhances the mobility in neighborhood level and creating a municipal organization to support urban mobility. These two proposals can operate independently but also complementary. Advantages are comparatively low cost, flexibility, short time implementation, and contribution in CO 2 emissions reduction. Keywords: urban transport, carsharing, sustainable mobility. 1. Εισαγωγή - 1 -

2 Η ανάγκη εξυπηρέτησης των αυξανόμενων αναγκών μεταφοράς σε συνδυασμό με κρατούντα κοινωνικά πρότυπα και τάσεις τις τελευταίες δεκαετίες, οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση της ιδιοκτησίας και της χρήσης Ι.Χ. αυτοκινήτου, Αυτή η τάση λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης βρίσκεται σε σχετική ανάσχεση. Εντούτοις, οι περισσότερες προβλέψεις εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι, όταν έρθει η ανάκαμψη, οι άνθρωποι θα μετακινούνται, όπως συνήθιζαν παλαιότερα, προτιμώντας Ι.Χ. όχημα. Η κατάσταση των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη δεν είναι ικανοποιητική. Το αυτοκίνητο έχει ακόμα κυρίαρχο ρόλο. Τεράστιες εκτάσεις γης και επενδύσεις κεφαλαίων συνδέονται με το αυτοκίνητο, τους δρόμους και τους χώρους στάθμευσης. Όλα αυτά επιτείνουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος, και τις εκπομπές CO2, την απώλεια παραγωγικού χρόνου, την οδική ανασφάλεια, την υπερκατανάλωση ενέργειας, την υποβάθμιση του δημόσιου χώρου. Ωστόσο, στόχος σήμερα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη που εξειδικεύεται στις μεταφορές ως βιώσιμη κινητικότητα. Ο περιορισμός της πανταχού παρουσίας του αυτοκινήτου και παράλληλα η παροχή καθαρότερων, ασφαλέστερων και αποδοτικότερων τρόπων μετακίνησης είναι η σύγχρονη αναγκαιότητα. Η προώθηση των ήπιων (ποδήλατο, περπάτημα) και των συλλογικών τρόπων μετακίνησης (μέσα μαζικής μεταφοράς), και η βελτιστοποίηση της μεταφορικής ικανότητας των ιδιωτικών οχημάτων σε σχέση με τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνουν μέσω του συνεπιβατισμού (carpooling) και της χρονομεριστικής χρήσης συλλογικής ιδιοκτησίας-μοιραζόμενων οχημάτων (carsharing). Σύμμαχος, έστω εξ ανάγκης, για την προώθηση σχετικών πρακτικών είναι η οικονομική κρίση που καθιστά, για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, σχεδόν αδύνατη την ιδιοκτησία και χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η μελέτη των πολιτικών και των σχεδιασμών σχετικά με τη σύγχρονη προσέγγιση στο σχεδιασμό των αστικών μεταφορών. Εστιάζεται κυρίως στο σύστημα των μοιραζόμενων αυτοκινήτων, η λογική του οποίου δεν βασίζεται στην ατομική ή οικογενειακή, έστω, κατοχή ενός μεταφορικού μέσου αλλά ενδιαφέρεται για την αποδοτική του χρήση. Διερευνά τις προσεγγίσεις, τα στοιχεία των υποδομών και των μηχανισμών που είναι τα συστατικά ενός τέτοιου συστήματος και επιχειρεί να παρουσιάσει την καταγεγραμμένη διεθνή εμπειρία δίνοντας έμφαση στις πρακτικές, τις ανάγκες και τα συμφέροντα που αναπτύχθηκαν αλλά και στα οφέλη που προέκυψαν, προκειμένου να εξετάσει τους όρους εφαρμογής στη Θεσσαλονίκη. Απώτερος στόχος της εργασίας είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός ενός αντίστοιχου συστήματος στην Θεσσαλονίκη, ως μία εναλλακτική ή/και συμπληρωματική πρόταση κινητικότητας για την πόλη, που μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει στην μείωση των ιδιωτικών οχημάτων και των αρνητικών συνεπειών που απορρέουν από την εκτεταμένη χρήση τους. 2. Μοιραζόμενα Οχήματα Με την έννοια μοιραζόμενα οχήματα νοείται βασικά η συλλογική ιδιοκτησία για κοινή χρήση οχημάτων από διάφορους χρήστες. Η διάρκεια και ο σκοπός των μεμονωμένων μετακινήσεων προσδιορίζονται από τις αντίστοιχες ανάγκες των χρηστών. Λειτουργεί ως ένα κατ αρχήν δημοκρατικά ελεγχόμενο σύστημα, όπου ένας στόλος αυτοκινήτων συλλογικής ιδιοκτησίας χρησιμοποιείται από τους συνιδιοκτήτες, γεγονός που το διακρίνει από την τυπική ενοικίαση αυτοκινήτων και τα συμβατικά Ι.Χ. Απευθύνεται πρωτίστως σε ανθρώπους που δε χρησιμοποιούν αυτοκίνητο κάθε μέρα. Δίνει τη δυνατότητα στους μετακινούμενους - 2 -

3 να χρησιμοποιούν αυτοκίνητα, κοινής κτήσης, χωρίς να χρειάζεται να τα ασφαλίσουν ή να φροντίζουν ατομικά για την συντήρηση και την επισκευή τους. 2.1 Μορφές Μοιραζόμενων Αυτοκινήτων Σχεδόν σε κάθε χώρα εμφανίζεται μία άτυπη μορφή π.χ. γείτονες, φίλοι ή μέλη της οικογένειας μοιράζονται ένα αυτοκίνητο. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο συνολικός αριθμός των ατόμων που μοιράζονται τα αυτοκίνητά τους, αφού δεν απαιτείται επίσημη καταχώριση και επειδή στις περισσότερες χώρες, πολλοί περισσότεροι άνθρωποι κατέχουν άδεια οδήγησης από ότι αυτοκίνητο. (Harms & Truffer) Το οργανωμένο carsharing δεν είναι εντελώς νέα επινόηση. Εμφανίστηκε στην Ευρώπη από το 1948, αλλά δεν έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του Τα τελευταία 25 χρόνια, παρατηρείται αυξανόμενη συμμετοχή στις υπηρεσίες carsharing. Τα περισσότερα προγράμματα δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο πανεπιστημιακής έρευνας. Άλλα ξεκίνησαν ως μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις, μερικές εκ των οποίων επιδοτούνταν από το κράτος. Σήμερα, πολλά από αυτά έχουν εξαγοραστεί από μεγάλες εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων, αλλά υπάρχουν και άλλα που παρέμειναν ανεξάρτητα. Παράλληλα δημιουργήθηκαν νέα από εταιρίες κατασκευής αυτοκινήτων. Τα προγράμματα αυτά, οργανώνονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στις διάφορες περιοχές και ποικίλλουν σε μέγεθος. Το μέγεθός τους σήμερα μπορεί να κυμαίνεται από ένα κοινό αυτοκίνητο και μικρό αριθμό ανθρώπων που το μοιράζονται (αποτέλεσμα πρωτοβουλίας πολιτών) έως οργανισμούς που εξυπηρετούν μια πλήρη αστική περιοχή με κύριο σκοπό λειτουργίας την αλλαγή των κινητικών συνηθειών. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα συστήματα Autolib (Παρίσι), City Car Club (UK), Greenwheels (Ολλανδία, Γερμανία) και Stadtmobil (Γερμανία), Zoom (Ινδία). Υπάρχουν ακόμα οι παραδοσιακές μικρές ή μεσαίες εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων, οι οποίες έχουν αναπτύξει τις δικές τους υπηρεσίες carsharing και σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση έχουν ως κύριο στόχο την επιχειρηματική επιτυχία, π.χ. οι εταιρίες Hertz on Demand από τη Hertz, Enterprise CarShare από την Enterprise Rent-A-Car, Avis On Location από την Avis και Uhaul Car Share από U-Haul, και η εταιρία Zipcar που εξαγοράσθηκε από την Avis Budget Group. Αλλά και κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν εισαγάγει τις δικές τους υπηρεσίες carsharing συμπεριλαμβανομένων των car2go της Daimler, DriveNow της BMW και Quicar της VW. Η προώθηση των κοινωνικών πρακτικών που στοχεύουν στη συλλογική ιδιοκτησία οχημάτων και τη μοιραζόμενη χρήση τους γίνεται σήμερα από επιχειρήσεις ή και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις όπως η European Car Sharing (E.C.S.) Association και η CarSharing Association (C.S.A.). Τα κίνητρα που προβάλλουν για την διάδοση τους είναι κυρίως περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά. 2.2 Σχέση με άλλους Τρόπους Μεταφοράς Τα μοιραζόμενα αυτοκίνητα συχνά αναφέρονται ως ο χαμένος συνδετικός κρίκος στο σύνολο των εναλλακτικών λύσεων για το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Με άλλα λόγια, οι δημόσιες συγκοινωνίες, το ποδήλατο και το περπάτημα συχνά καλύπτουν τις περισσότερες από τις ανάγκες των μετακινήσεων, υπάρχουν όμως ακόμα μετακινήσεις όπου το ιδιωτικό - 3 -

4 αυτοκίνητο είναι απαραίτητο. Η λειτουργία του carsharing είναι συμβατή με ήπιους και συλλογικούς τρόπους μετακίνησης στην πόλη και ωθεί τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν αυτοκίνητα μόνο όταν χρειάζεται. Παρατηρώντας το γράφημα, που δείχνει την σχέση μεταξύ του carsharing και άλλων τρόπων μετακίνησης, ανάλογα με τη διανυόμενη απόσταση και την ευελιξία, φαίνεται ότι αποτελεί μία καλή εναλλακτική επιλογή για μετακινήσεις μεσαίων αποστάσεων όπου η ευελιξία είναι απαραίτητη, όπως όταν κάποιος μεταφέρει κάποιο φορτίο ή επιθυμεί να μεταβεί σε προορισμούς, οι οποίοι δεν είναι προσβάσιμοι από την δημόσια συγκοινωνία. (Transit Cooperative Research Program, 2005) Σχήμα 1: Σχέση μεταξύ του carsharing και άλλων τρόπων μετακίνησης. (Schwartz,Joachim,1999) 2.3 Οργάνωση-Λειτουργία Ένα σύστημα carsharing μπορεί να οργανωθεί με διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να είναι δημόσια κοινωφελής υπηρεσία, εμπορική επιχείρηση ή συνεταιριστική οργάνωση. Μέχρι στιγμής, μεγάλες εταιρίες και μικρότεροι οργανισμοί συνυπάρχουν. Πιο συγκεκριμένα: Δίκτυο που επιτρέπει σε δύο ή περισσότερους να μοιράζονται τους πόρους τους ισοδύναμα (Peer to peer-p2p): Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων διαθέτουν προς ενοικίαση για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το αυτοκίνητο τους και η οργάνωση αντιστοιχίζει τους διαθέσιμους ιδιοκτήτες με τους ενδιαφερόμενους για ενοικίαση. Τέτοιες οργανώσεις είναι οι Relay Rides (ΗΠΑ), easycar Club (UK), Getaround (ΗΠΑ) Εταιρία παροχής υπηρεσιών (Business to Consumer-B2C): Μια εταιρία διαθέτει ένα στόλο αυτοκινήτων και επιτρέπει την από κοινού χρήση των οχημάτων μεταξύ καταναλωτών-συνδρομητών, όπως η Hertz, ή εταιρίες carsharing όπως η Zipcar, η StattAuto (Γερμανία) και η GoGet (Αυστραλία) Μη κερδοσκοπική Εταιρία (Not-For-Profit NFP ή CO-OP): Μια τοπική οργάνωση ή κοινότητα διευκολύνει την κοινή χρήση των αυτοκινήτων με στόχο την αλλαγή των συνηθειών μετακίνησης και όχι το κέρδος π.χ. η City Car Share (ΗΠΑ), η CarShare Vermont, η CommunityCarShare (Καναδά) και η I-GO Chicago. Τα χαρακτηριστικά μιας τυπικής οργάνωσης για την από κοινού χρήση των οχημάτων περιλαμβάνουν ένα κεντρικό σύστημα για τις κρατήσεις, τη συλλογή δεδομένων και την τιμολόγηση, τους πελάτες οι οποίοι είναι συνήθως και μέλη της οργάνωσης, το στόλο - 4 -

5 οχημάτων, τους χώρους στάθμευσης και τους σταθμούς φόρτισης (εάν ο στόλος περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητα οχήματα), Επίσης τις σχέσεις με το κράτος, τους φορείς δημόσιων μεταφορών και των κατασκευαστών αυτοκινήτων. Σχήμα 2: Στοιχεία οργάνωσης για το σύστημα από κοινού χρήσης οχημάτων. (www.environment.gov.au/archive/settlements/transport/publications/pubs/carsharing-dec04.pdf) Η λειτουργία του carsharing διαφοροποιείται ανάλογα με τον τρόπο οργάνωσης της υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι μέλος, της αντίστοιχης δομής. Οι περιορισμοί και οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας είναι η τήρηση του προγράμματος χρήσης, η συμπλήρωση των καυσίμων ή η σύνδεση του οχήματος στον φορτιστή (για ηλεκτρικά οχήματα), ο ελάχιστος χρόνος χρήσης (Goget και Zipcar 1 ώρα), η στάθμευση μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις, ενώ απαγορεύεται το κάπνισμα και σε πολλές περιπτώσεις η μεταφορά κατοικίδιων. Το σύστημα τιμολόγησης ποικίλλει ανάμεσα σε απλή χρονοχρέωση και σε συνδυασμό χρονοχρέωσης και διανυθείσας απόστασης. 2.5 Χρήστες Το σύστημα carsharing χρησιμοποιείται από τρεις κατηγορίες χρηστών, ατομικούς χρήστες που ζουν σε μεγάλες πόλεις και χρειάζονται ενίοτε ένα αυτοκίνητο, τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστήμια. Η ανάπτυξη του ιδίως στα πρώτα στάδια, μπορεί να αποδοθεί στην πρώτη κατηγορία. (Navigant Research, 2013) Η προσαρμογή των οχημάτων για άτομα με σωματικές αναπηρίες είναι κάτι που προσφέρουν ορισμένες μόνο εταιρίες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των χρηστών υπηρεσιών carsharing, είναι το υψηλό επίπεδο μόρφωσης, η ευαισθησία για κοινωνικά θέματα και η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. Η - 5 -

6 ηλικία τους κυμαίνεται μεταξύ των 30 και 50 και έχουν μεσαία προς υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο προσελκύονται και άτομα χαμηλών εισοδημάτων, που δεν έχουν δικό τους Ι.Χ. ή αποφασίζουν να το πουλήσουν για οικονομικούς λόγους. Χρησιμοποιούνται για διαφορετικά είδη μετακινήσεων, όπως για αναψυχή και αγορά για μεταφορά πραγμάτων κτλ. Το carsharing επιλέγεται σχετικά σπάνια για την καθημερινή μετακίνηση προς την εργασία, όπου συνήθως επιλέγεται ο συνεπιβατισμός. Σε γενικές γραμμές τα στοιχεία που αποτελούν τους θετικότερους παράγοντες για επιτυχία του συστήματος κοινής χρήσης αυτοκινήτων είναι (σε συνδυασμό) η υψηλή οικιστική πυκνότητα, ευνοϊκό περιβάλλον για τους πεζούς και τους ποδηλάτες, η καλή ποιότητα δημόσιων μεταφορών, και οι όχι πολύ υψηλή δείκτες ιδιοκτησίας Ι.Χ Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Τα οφέλη από τη λειτουργία του συστήματος carsharing είναι πολλαπλά. Σε πρώτο επίπεδο, είναι κυρίως οικονομικά οφέλη των μετακινούμενων καθώς αποκτούν πρόσβαση σε στόλο οχημάτων χωρίς το κόστος και τις ευθύνες της ιδιοκτησίας του καταβάλλοντας ένα τέλος χρήσης. Σε δεύτερο επίπεδο το carsharing, βοηθά την αντίστοιχη κοινότητα να μειώσει τον αριθμό των μετακινήσεων και των αποστάσεων που διανύονται με αυτοκίνητα Ι.Χ. και σε τρίτο επίπεδο, συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορρύπανσης. Παρά το γεγονός ότι, η χρηματοοικονομική αβεβαιότητα είναι υψηλότερη για το ατομικό ιδιωτικό αυτοκίνητο, δεν είναι δεδομένο ότι οι κοινωνικές και ψυχολογικές αναστολές αξιοποίησης των κοινόχρηστων οχημάτων είναι ασήμαντες. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ατομικές κινητικές ανάγκες, το κοινωνικό υπόβαθρο και την σχέση με την ιδιοκτησία αυτοκινήτου. Το carsharing δεν προσφέρει την ίδια ευκολία χρήσης που προσφέρει το ατομικό ιδιωτικό αυτοκίνητο, που χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή χωρίς χρονικούς ή και χωρικούς περιορισμούς. 3. Συγκοινωνιακή Ακτινογραφία της Πόλης της Θεσσαλονίκης Το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, σε σύγκριση με το μέσο όρο πληθυσμιακής πυκνότητας των ευρωπαϊκών πόλεων, στην οποία καταγράφεται σημαντικός αριθμός καθημερινών μετακινήσεων. Οι προσφερόμενες δυνατότητες μετακίνησης, πέραν του Ι.Χ., της ποδηλασίας (σήμερα έχει ακόμη μικρή απήχηση) και του βαδίσματος είναι το δίκτυο των λεωφορειακών γραμμών του Ο.Α.Σ.Θ., αφού το μετρό είναι υπό κατασκευή. Η οικονομική κρίση επέφερε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών και στην κινητική συμπεριφορά. Ωστόσο το αυτοκίνητο παραμένει ο βασικός τρόπος μετακίνησης με το ποσοστό χρήσης του να πλησιάζει το 60%, ενώ η χρήση της δημόσιας αστικής συγκοινωνίας προσεγγίζει μόλις το 20% και η πεζή μετακίνηση το 10%. (Παπαϊωάνου, 2012) Η τάση για περαιτέρω χρήση του Ι.Χ. θα είναι μεσοπρόθεσμα αυξητική, με ό,τι προβλήματα αυτό συνεπάγεται για την λειτουργία της πόλης. Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης που προσφέρεται από τις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες., για να αυξηθεί το μερίδιό τους καθώς και αυτό των ήπιων μορφών μετακίνησης. Σε αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να συμβάλει η δημιουργία ενός δικτύου κοινόχρηστων αυτοκινήτων, που θα λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά στις λεωφορειακές γραμμές του Ο.Α.Σ.Θ., και αργότερα στο μετρό

7 4. Πρόταση Εφαρμογής του Carsharing στην Θεσσαλονίκη Στόχος, της παρούσας εργασίας, είναι η περιγραφή της δομής και λειτουργίας ενός συστήματος μοιραζόμενων-κοινόχρηστων αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, και η εκτίμηση δαπανών και εσόδων, συνδυάζοντας όσο γίνεται στοιχεία ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Θα γίνουν δύο προσεγγίσεις, που μπορούν να οδηγήσουν σε δύο ανεξάρτητες ή και παράλληλες εφαρμογές. Στην πρώτη προσέγγιση επιχειρείται η ανάπτυξη ενός συστήματος carsharing που θα έχει συνεταιριστική μορφή. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται συνιδιοκτησία και κοινή χρήση στόλου οχημάτων μεταξύ των κατοίκων σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου, ως μονάδας βάσης του συστήματος. Στη δεύτερη προσέγγιση, θα γίνει η περιγραφή συστήματος carsharing με τη συνήθη επιχειρηματική μορφή που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια,. Το σύστημα θα στηρίζεται σε διαδημοτική συνεργασία και θα διαθέτει στόλο οχημάτων για την από κοινού χρήση των οχημάτων μεταξύ των μελών η Μορφή Στην προσέγγιση αυτή προτείνεται η ανάπτυξη ενός συστήματος carsharing που θα έχει συνεταιριστική μορφή, η οποία μέσω της συνεργασίας προσώπων που έχουν κοινά κοινωνικοοικονομικά γνωρίσματα. Προτείνεται δηλαδή, η συνιδιοκτησία και κοινή χρήση ενός στόλου οχημάτων μεταξύ των κατοίκων σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου ως μονάδας βάσης του συστήματος. Η ανάπτυξη του συστήματος αυτού θα στηριχθεί στην πρωτοβουλία ομάδας πολιτών για να έχουν από κοινού πρόσβαση σε μικρά επιβατηγά αυτοκίνητα. Πρώτος στόχος του συστήματος θα είναι να καλύψει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων για μετακινήσεις που ίσως δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και για αποστάσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν με βάδισμα ή ποδήλατο, αποτρέποντας τις περιττές μετακινήσεις με Ι.Χ. αυτοκίνητο. Παράλληλα θα προσφέρει την δυνατότητα πρόσβασης σε ανθρώπους που δεν αντέχουν οικονομικά την αγορά και συντήρηση ενός αυτοκινήτου, μειώνοντας έτσι τάσεις κοινωνικού αποκλεισμού. Απώτερος στόχος είναι να δημιουργηθούν πολλά ανεξάρτητα συστήματα από ομάδες κατοίκων, τα οποία θα μπορούν να συνεργάζονται Λειτουργία Η λειτουργία του συστήματος θα βασίζεται στην λογική ότι το κάθε μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα αυτοκίνητο για το σκοπό και τη διάρκεια μετακίνησης που επιθυμεί επιστρέφοντάς το στη βάση του. Η μέγιστη διάρκεια χρήσης κάθε φορά θα προκύπτει με βάση συμφωνία που θα είναι αποδεκτή από τους συνιδιοκτήτες και θα περιλαμβάνεται στο καθεστώς της συνιδιοκτησίας/συνεταιρισμού. Οι χώροι στάθμευσης θα ορίζονται εντός ή και εκτός του οικοδομικού τετραγώνου. Για τη διαχείριση του στόλου του συνεταιρισμού προτείνεται κάθε συνιδιοκτήτης να ανήκει σε μια μικρή ομάδα, η οποία θα είναι υπεύθυνη για ένα αυτοκίνητο και θα φροντίζει για την καλή κατάστασή του, χωρίς όμως αυτό να αποκλείει τα μέλη να μπορούν να χρησιμοποιούν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα του στόλου. Ο συντονιστής διαχείρισης του συστήματος, ο - 7 -

8 υπεύθυνος επικοινωνίας με διαφόρους ομοειδής συνεταιρισμούς και άλλα αρμόδια πρόσωπα για τη λειτουργία του συστήματος θα εναλλάσσονται κατ έτος ή και πιο συχνά μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας συνιδιοκτητών. Η λήψη των αποφάσεων θα γίνεται με εξάντληση των δυνατοτήτων ομοφωνίας ή έστω συναινετικά, ενώ ψηφοφορία θα προβλέπεται μόνον για άρση αδιεξόδων. Βασική ιδέα είναι τα μέλη του συνεταιρισμού να μοιράζονται μικρά και από περιβαλλοντικής άποψης κατάλληλα οχήματα, ειδικά σχεδιασμένα για αστική χρήση. Κατά συνέπεια τα αυτοκίνητα προτείνεται να είναι ηλεκτροκίνητα μικρού όγκου. Το χαμηλότερο κόστος κίνησης σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν παράγουν ρύπους εξάτμισης και είναι αθόρυβα, είναι οι λόγοι που τα καθιστούν καταλληλότερα για το περιβάλλον, άρα και για τη Θεσσαλονίκη Εκτίμηση Κόστους Συνιδιοκτησίας Η εκτίμηση του κόστους της αγοράς του κοινού στόλου των οχημάτων αλλά και της συντήρησης και της ασφάλειάς τους έγινε με τη παραδοχή μιας μέσης τιμής του αριθμού των κατοίκων για ένα οικοδομικό τετράγωνο στις δυτικές συνοικίες με κύρια χρήση την κατοικία. Επιλέχθηκαν οι δυτικές συνοικίες γιατί είναι από τις περιοχές με σχετικά χαμηλά εισοδήματα γεγονός που αιτιολογεί την οικονομική αδυναμία πολλών κατοίκων για ατομική ιδιοκτησία ιδιωτικού αυτοκινήτου. Ο μέσος πληθυσμός του οικοδομικού τετραγώνου ορίστηκε σε τετρακόσιους κατοίκους που αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε τέσσερα μέλη ανά νοικοκυριό. Επομένως ο σχεδιασμός γίνεται στη βάση των 100 νοικοκυριών ανά οικοδομικό τετράγωνο. Θεωρήθηκε επαρκής η αναλογία πέντε νοικοκυριά ανά όχημα. Το κόστος αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων μεσαίας κατηγορίας είναι περίπου Επομένως το κόστος που αντιστοιχεί σε κάθε νοικοκυριό ανέρχεται σε περίπου 4000 για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος. Ωστόσο επειδή μάλλον αναφερόμαστε σε περιοχές που μεγάλο μέρους του πληθυσμού ζει κοντά ή και κάτω από το όριο της φτώχειας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην είναι οικονομικό ανεκτό. Έτσι, θα μπορούσε στην αρχή η αναλογία να είναι π.χ. 1:10. Όσον αφορά το κόστος της συντήρησης και της ασφάλισης είναι χαμηλό σε σχέση με την ατομική ιδιοκτησία διότι τα έξοδα μοιράζονται. Έτσι για παράδειγμα η ασφάλιση του αυτοκινήτου δεν θα ξεπερνάει τα 50 /νοικοκυριό το έτος, ενώ άλλα έξοδα όπως π.χ. ΚΤΕΟ είναι αμελητέα. Για τη συντήρηση του αυτοκινήτου δεν θα γίνει ακριβής εκτίμηση γιατί το κόστος εξαρτάται και από τον αριθμό των διανυόμενων χιλιομέτρων. Παρόλα αυτά μία προσεγγιστική τιμή όπως αυτή προσδιορίστηκε συγκρίνοντας διάφορα μοντέλα, είναι της τάξης των 150 /15000km, το οποίο και πάλι αφού κατανεμηθεί στους χρήστες θεωρείται ότι δεν θα αποτελεί μεγάλη επιβάρυνση. Άρα εκτιμάται ότι με 100 ετησίως οι κάτοικοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιβατηγό αυτοκίνητο. Το κόστος κίνησης θα είναι επίσης χαμηλό γιατί τα οχήματα χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια και όχι υδρογονάνθρακες. Τέλος, αν και θα αυξανόταν αρκετά το κόστος αρχικής επένδυσης και λειτουργίας του συστήματος, προτείνεται η αγορά και εγκατάσταση ταχυφορτιστών, γιατί μπορούν να πληρώσουν το 85% των συσσωρευτών ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε λιγότερο από μισή ώρα. Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης εκτιμάται σε 25,000 ανά φορτιστή Ανάλυση SWOT - 8 -

9 Ακολουθεί μια ανάλυση τύπου SWOT, ώστε να κωδικοποιηθούν τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία του συστήματος καθώς και οι ευκαιρίες αλλά και οι απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Δυνατά σημεία (Strengths) Ευελιξία και προσαρμοστικότητα Δεν απαιτεί κατασκευή υποδομής (λειτουργεί πάνω στην ήδη υπάρχουσα) Αδύναμα Σημεία (Weaknesses) Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας στο καθεστώς ιδιοκτησίας και χρήσης Προσπελασιμότητα σε όλη την πόλη Πρόσβαση σε επιβατηγό αυτοκίνητο με χαμηλό κόστος Ευκαιρίες (Opportunities) Τάση μείωσης διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών Τάση αύξησης τιμών υγρών καυσίμων Απειλές (Threats) Μείζων οικονομική δυσπραγία για συμμετοχή στην επενδυτική διαδικασία Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση Δημόσια επιδότηση η Μορφή Στη δεύτερη προσέγγιση, προτείνεται η ανάπτυξη ενός συστήματος carsharing με τη μορφή εναλλακτικής ενοικίασης αυτοκινήτων, της οποίας τα μέλη θα πληρώνουν μία συνδρομή για τη χρήση της υπηρεσίας. Το σύστημα θα έχει τη μορφή διαδημοτικής συνεργασίας και θα διαθέτει στόλο οχημάτων για την από κοινού χρήση των οχημάτων μεταξύ των μελών. με στόχο την αλλαγή των συνηθειών οδήγησης και το κοινωνικό όφελος και όχι το κέρδος. Σκοπός του συστήματος είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα κοινόχρηστων ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας και της ενεργοποίησης των πολιτών, για τη δημιουργία μιας προσβάσιμης πόλης. Για την καλύτερη προσαρμογή προτείνεται μια μεταβατική περίοδος, με δωρεάν δοκιμή και εκπτώσεις, χαμηλότερες τιμές λαμβάνοντας υπόψη εισοδηματικά κριτήρια και διαφήμιση για την προώθησή του στο ευρύ κοινό Λειτουργία και Εμβέλεια του Συστήματος Η λειτουργία του συστήματος θα βασίζεται στην λογική ότι ένας χρήστης μπορεί να ενοικιάσει ένα αυτοκίνητο και να το αφήσει σε οποιονδήποτε από τους σταθμούς του συστήματος, με απώτερο στόχο στο μέλλον να μπορεί να το παραλάβει και να το αφήσει σε οποιαδήποτε νόμιμο χώρο στάθμευσης. Η υπηρεσία θα παρέχει οχήματα διαθέσιμα όλο το εικοσιτετράωρο σε διάφορους σταθμούς σε όλη την πόλη. Η υπηρεσία αυτή συστήνεται να χρησιμοποιεί ηλεκτρικά οχήματα, αν και το κόστος αγοράς είναι υψηλό. Η πρόταση αυτή γίνεται διότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο συνδυασμός του χαμηλότερου κόστους κίνησης με το ότι δεν παράγουν ρύπους εξάτμισης και είναι αθόρυβα, - 9 -

10 τα καθιστούν καταλληλότερα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα οχήματα προτείνεται να είναι εξοπλισμένα με GPS, να υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθούνται από το κέντρο επιχειρήσεων του συστήματος και να παρέχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Η χρέωση της υπηρεσίας συνιστάται να γίνεται ανάλογα με το βαθμό χρήσης των προσφερόμενων υπηρεσιών και υποδομών, ώστε να είναι ελκυστική και ανταγωνιστική έναντι των συμβατικών I.X.. Έτσι οι χρήστες του συστήματος θα επιβαρύνονται με: το κόστος εγγραφής στην υπηρεσία (250 ) τη συνδρομή στο σύστημα σε ετήσια (120 /έτος), μηνιαία (15 /μήνα) ή ημερήσια βάση (5 /μέρα) το κόστος χρήσης κάθε φορά ανάλογα με το χρόνο χρήσης των οχημάτων (2.5 /ώρα). Ο σχεδιασμός αφορά την πόλη ως σύνολο, περιλαμβάνοντας και τους αντίστοιχους γειτονικούς οικισμούς/δήμους. Έτσι, το σύστημα αρχικά θα καλύπτει το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και στην συνέχεια το 80% του νομού, δηλαδή περίπου ό,τι εξυπηρετεί και ο Ο.Α.Σ.Θ.. Συνήθως, η υπηρεσία είναι πιο επιτυχημένη όταν υπάρχει επαρκής οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, και καλή δημόσια συγκοινωνία. Επομένως για τους σταθμούς ενοικίασης θα επιλεγούν κεντρικοί χώροι και χώροι συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού πολιτών και προσφερόμενων υπηρεσιών π.χ. παρκινγκ στο κέντρο της πόλης (πλατεία Ελευθερίας), μεγάλα πολυκαταστήματα (ΙΚΕΑ, Κόσμος), μεγάλα αθλητικά κέντρα (Ποσειδώνιο), πανεπιστήμιο, αεροδρόμιο, Ν.Σ.Σ., σταθμός ΚΤΕΛ, όπως φαίνονται σχηματικά στο χάρτη

11 Σχήμα 3: Σταθμοί carsharing για την Α και Β φάση Έλεγχος Οικονομικής Βιωσιμότητας

12 Ο έλεγχος οικονομικής βιωσιμότητας θα γίνει για ένα πλάνο δεκαετίας, όπου η ανάπτυξη του συστήματος θα γίνει τμηματικά σε τρεις φάσεις, Η πρώτη φάση θα είναι δοκιμαστική περίοδος προσαρμογής και γνωριμίας με το σύστημα. Η διάκριση των άλλων δύο φάσεων γίνεται με την παραδοχή ενός εύλογου διαστήματος εδραίωσης και ανάπτυξης εμπιστοσύνης στο σύστημα. Για τον έλεγχο της οικονομικής βιωσιμότητας θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της καθαρής παρούσας αξίας με τις παρακάτω παραδοχές: Επιτόκιο αναγωγής 5% Παρεχόμενος αριθμός θέσεων στάθμευσης 20% περισσότερες από τον αριθμό των οχημάτων Η συνδρομή θα είναι σταθερή με το χρόνο και θα γίνει αναγωγή όλων των συνδρομών σε μηνιαία βάση Θεωρείται ότι θα υπάρχει 10% έκπτωση στην αγορά και στην ασφάλιση των οχημάτων όπως και στο ετήσιο κόστος στάθμευσης. Ο αριθμός των χρηστών το πρώτο έτος λειτουργίας εκτιμάται ότι μπορεί να είναι γύρω στα 1000 άτομα και στο αρχικό στάδιο της υλοποίησης αναμένεται να έχει μια συγκρατημένη αύξηση της τάξης του 10%. Στις επόμενες φάσεις αναμένεται να υπάρχει μεγαλύτερη αύξηση των χρηστών. Ειδικότερα στη δεύτερη φάση αναμένεται να αυξηθεί σχεδόν κατακόρυφα (~70%), καθώς εκτιμάται ότι οι συνήθειες και η πολιτική για τις αστικές μετακινήσεις θα ευνοούν τις εναλλακτικές μορφές μετακινήσεων και τη χρήση των αυτοκινήτων έναντι της ιδιοκτησίας. Στην τρίτη φάση εκτιμάται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα μειωθεί (~30%). Η αναλογία οχημάτων προς χρήστες, όπως προέκυψε από την ανάλυση, για τις διάφορες χώρες, πόλεις ή και εταιρίες, κυμαίνεται από 1:20 έως 1:80. Εντούτοις παρατηρείται ότι στα πρώτα χρόνια λειτουργίας μικρότερος αριθμός χρηστών αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων, ενώ στη συνέχεια αυτό αντιστρέφεται. Έτσι η αναλογία το πρώτο έτος λειτουργίας προτείνεται να είναι 1:25 και στη συνέχεια να γίνει 1:45 για να φτάσει στην τελευταία φάση σε 1:50. Στο εκτιμώμενο κόστος περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς των οχημάτων και κατασκευής των αναγκαίων υποδομών (σταθμοί φόρτισης, σήμανση), το λειτουργικό κόστος και το κόστος που σχετίζεται με τα οχήματα (κίνηση, συντήρηση και ενοικίαση των χώρων στάθμευσης) και το κόστος διαφήμισης για την πρώτη φάση λειτουργίας. Επιπλέον συνυπολογίζεται και κάποιο απρόβλεπτο κόστος της τάξης του 15% του κόστους υποδομών και του λειτουργικού κόστους. Στα εκτιμώμενα έσοδα περιλαμβάνονται οι συνδρομές των χρηστών, η εγγραφή και η τιμολόγηση της χρήσης. Επιπλέον, από το πέμπτο έτος λειτουργίας, συνυπολογίζονται και λοιπά έσοδα (διαφημίσεις, χορηγίες) της τάξης του 5%. Από την σύγκριση εσόδων και κόστους προκύπτει ότι το σύστημα με βάση τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις που έγιναν θα είναι οικονομικά βιώσιμο. Με εξαίρεση τον πρώτο χρόνο που ουσιαστικά είναι το έτος προετοιμασίας του εδάφους για την αποδοχή του συστήματος αλλά και της υποδομής, όπου τα έσοδα είναι μηδενικά και αντίθετα τα έξοδα είναι 1,15 εκατομμύρια και το έκτο έτος, όπου αναμένεται να υπάρχει έντονη αύξηση του αριθμού των χρηστών και κατ επέκταση και της προσφερόμενης υποδομής, όλα τα υπόλοιπα έτη εμφανίζουν θετικό ισοζύγιο, το οποίο αυξάνεται όσο περνούν τα χρόνια λειτουργίας

13 Πίνακας 1: Εκτίμηση Εσόδων και Κόστους Εκτιμώμενο Κόστος Σύνολο Αγορά Οχημάτων (εκ. ) Κόστος Υποδομής (εκ. ) Λειτουργικό κόστος (εκ. ) Διαφήμιση (εκ. ) Λοιπά (εκ. ) Συνολικό Κόστος (εκ. ) Εκτιμώμενα Έσοδα Ενοικίαση (εκ. ) Συνδρομές (εκ. ) Εγγραφή (εκ. ) Λοιπά Έσοδα (εκ. ) Συνολικά Έσοδα (εκ. ) Διαφορά Εσόδων-Κόστους (εκ. ) Ανάλυση ευαισθησίας Η ανάλυση ευαισθησίας έγινε για αύξηση και μείωση κατά 10% του αριθμού των χρηστών όπως και του αριθμού των διανυόμενων χιλιομέτρων και μια μείωση κατά 20%. Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι η αλλαγή της μεταβλητής του αριθμού των χρηστών επηρεάζει ιδιαίτερα τα αποτελέσματα καθώς προκύπτουν μεγάλες διαφορές κάτι που δε συμβαίνει τόσο έντονα, όταν αυξομειώνεται ο αριθμός των διανυόμενων χιλιομέτρων. Επομένως η λύση φαίνεται ότι είναι ευαίσθητη ως προς την συγκεκριμένη μεταβλητή. Πίνακας 2: Αποτελέσματα από την ανάλυση ευαισθησίας για αύξηση και μείωση του αριθμού των χρηστών και των διανυόμενων χιλιομέτρων

14 Διαφορά Εσόδων-Κόστους (εκ. ) Σύνολο +10% αριθμός χρηστών % αριθμός χρηστών % αριθμός χρηστών % αριθμός διανυόμενων χιλιομέτρων % αριθμός διανυόμενων χιλιομέτρων % αριθμός διανυόμενων χιλιομέτρων Σύγκριση με κλασική ενοικίαση αυτοκινήτων και ταξί Από τη σύγκριση του κόστους χρήσης ενός οχήματος του συστήματος carsharing με το κόστος από την κλασική ενοικίαση αυτοκινήτων και με το κόστος των ταξί προέκυψε ότι για αποστάσεις μέχρι 50χλμ. δε συμφέρει η τυπική ενοικίαση αυτοκινήτου με το υπάρχον σύστημα χρέωσης ανά ημέρα, ενώ το ταξί είναι οικονομικά συμφέρον μόνο για αποστάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 8χλμ. Ωστόσο για την σύγκριση έχουν γίνει παραδοχές απλούστευσης καθιστώντας τα αποτελέσματα ενδεικτικά

15 κόστος (ευρώ) Σύγκριση carsharing, τυπικής ενοικίασης αυτοκινήτων και ταξί Απόσταση (χιλιόμετρα) Carsharing Τυπική ενοικίαση Ταξί Σχήμα 4: Σύγκριση carsharing με κλασική ενοικίασης αυτοκινήτου και ταξί Ανάλυση SWOT Ακολουθεί. όπως και στην προηγούμενη προσέγγιση μια ανάλυση τύπου SWOT. Δυνατά σημεία (Strengths) Ευελιξία και προσαρμοστικότητα Δεν απαιτεί ιδιαίτερη κατασκευή υποδομής (εκτός από τους ειδικούς χώρους στάθμευσης) Εξυπηρέτηση περιοχών που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από Μ.Μ.Μ. Σύνδεση με σημαντικούς πόλους στην περιφέρεια του Π.Σ.Θ. (ΚΤΕΛ. αεροδρόμιο) Συμβάλλει στη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος και της ρύπανσης Ευκαιρίες (Opportunities) Τάση μείωσης διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών Τάση αύξησης τιμών υγρών καυσίμων Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση Δημόσια επιδότηση Αδύναμα Σημεία (Weaknesses) Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας στο καθεστώς ιδιοκτησίας Ι.Χ. Απειλές (Threats) Μείζων οικονομική δυσπραγία για συμμετοχή στην επενδυτική διαδικασία Αναποφασιστικότητα πολιτικής ηγεσίας να στηρίξει εναλλακτικές μορφές μετακίνησης Μη συνεργασία με άλλους φορείς (πχ Δ.Σ.) για ευνοϊκότερες παροχές Αντιδράσεις ιδιοκτητών Ι.Χ. και ταξί

16 5. Συμπεράσματα Τα τελευταία χρόνια ο Σχεδιασμός των Μεταφορών παύει να έχει στο κέντρο του την μηχανοκίνητη κυκλοφορία και γίνεται στροφή προς μία πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι σε μέσης και υψηλής πυκνότητας αστικές περιοχές πολλοί άνθρωποι μπορούν να μετακινούνται με τα πόδια, το ποδήλατο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου εξακολουθεί η εξάρτηση από το Ι.Χ. όχημα, τουλάχιστον για κάποιες μετακινήσεις. Αυτό είναι το πεδίο που ο συνεπιβατισμός και τα μοιραζόμενα αυτοκίνητα μπορούν να παίξουν ρόλο. Αυτοί οι τρόποι μετακίνησης, μπορεί να προκαλέσουν ένα είδος σοκ στον ενδιαφερόμενο πληθυσμό, γιατί γίνονται αφορμή αμφισβήτησης παλιών και καθιερωμένων συνηθειών στον τομέα των αστικών μετακινήσεων. Η εικόνα μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό για την εγκατάλειψη του ιδιωτικού αυτοκινήτου από ορισμένες κατηγορίες χρηστών και τη στροφή τους στα μαζικά μέσα συγκοινωνίας. Οι εν δυνάμει χρήστες τους είναι πιθανόν να μην κάνουν αβίαστα το βήμα προς το μέρος των κοινόχρηστων αυτοκινήτων και για αυτό το λόγο να χρειάζεται ισχυρό ερέθισμα που να απευθύνεται τόσο στις αντικειμενικές ανάγκες όσο και στις υποκειμενικές απαιτήσεις των κατοίκων μιας αστικής περιοχής. Για την βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης και για την κάλυψη των αναγκών κινητικότητας στην Θεσσαλονίκη προτείνεται η λειτουργία συστημάτων μοιραζόμενων αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα συνιστάται να λειτουργεί συνδυασμός των δύο προτεινόμενων μορφών. Οι δύο μορφές του συστήματος μοιραζόμενων αυτοκινήτων που προτείνονται συμβαδίζουν με τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και καλύπτουν σε κάποιο βαθμό τις κινητικές ανάγκες των κατοίκων της πόλης. Ταυτόχρονα. δίνουν την δυνατότητα στους μετακινούμενους να αποφεύγουν σε κάποιο βαθμό προβλήματα όπως η στάθμευση κτλ. Με την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στη Θεσσαλονίκη εκτιμάται ότι θα αποφορτιστεί κάπως το οδικό δίκτυο με αποτέλεσμα τη θετική εξέλιξη και στις εκπομπές αερίων μεταξύ των οποίων και του CO2. Παράλληλα αναμένεται να συνεισφέρουν στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην καταπολέμηση των φαινομένων αποκλεισμού που έχουν και χωρική διάσταση. Ταυτόχρονα μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής. και να ενισχύσουν την ευημερία των πολιτών. 5. Αναφορές-Βιβλιογραφία Burlando, C. (2001). A Comparison of Car Sharing Organizational Models: An Analysis of Feasible Efficiency Increase through a Centralized Model. Review of Economics & Finance. Frank-Martin, B., Bauer U., Fokerman, A. & Frech, G. (2012). Advanced Topics in Sustainability Innovation and Marketing, STATTAUTO München. Technische Universität München. Graindorge, M. (2011). La Rochelle. France: A leader in e-mobility policy. Priority for ecomobility in our cities. A series of local stories. EcoMobility Alliance. ICLEI. Harms, S. & Truffer, B. (1998) The Emergence of a Nation-wide Carsharing Co-operative in Switzerland. SNM case study: Carsharing, Centre for Studies of Science, Technology and Society, University of Twente

17 Jeffery, D. (2010). Guidelines for Implementers of Electric Cars in Car Share Clubs. NICHES+, Sustainable Surface Transport. Richard Martin (2013). Carsharing Services Will Surpass 12 Million Members Worldwide by Navigant Consulting. Mobility carsharing: Rapport d activité et de durabilité (2013). Mobility. Shaheen, S., Sperling, D. & Wagner, C. (1998). Carsharing in Europe and North America: Past, Present and Future. Printed in Transportation Quarterly, Vol. 52, Number 3, pp Carpooling and Carsharing Schemes. Stadium (Smart Transport Applications Designed for large events with Impacts on Urban Mobility). Car-Sharing: Where and How It Succeeds. (2005). Report 108. Transit Cooperative Research Program, Transportation Research Board. The Bright Future of Car Sharing. Retrieved September 2014, from Millennials and the New American Dream: A survey Commissioned by Zipcar. (2014). Zipcar. Παπαϊωάννου, Π. (2012). Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο σημερινός και μελλοντικός ρόλος του Σ.Α.Σ.Θ.. Ημερίδα: Βιώσιμη Κινητικότητα - Προς μία περιβαλλοντικά συμβατή μετακίνηση στις αστικές περιοχές μας - Η πρώτη Ελληνική εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη, ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤ. Τσακιροπούλου, Α. Συνέργεια Αστικών Μαζικών Μεταφορών και Ποδηλάτου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακή διπλωματική, ΑΠΘ. Τσουκαλά, Α. (2009). Οργάνωση πολυτροπικών συστημάτων αστικών μετακινήσεων. με έμφαση στις παραμέτρους ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. Διδακτορική διατριβή ΤΑΤΜ, ΑΠΘ

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD]

[World Business Council for Sustainable Development] [OECD] Βιώσιµη Κινητικότητα : Προς µια περιβαλλοντικά συµβατή µετακίνηση στις αστικές περιοχές µας Η πρώτη Ελληνική εφαρµογή στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, 24 Μαΐου 2012 Βιώσιµη Κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη: Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC ECOTALE ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ECOTALE INTERREG IVC 2 ο Φόρουμ Κινητικότητας ΣΑΣΘ 18 Σεπτεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας

Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας 2η Εβδομάδα Ενέργειας ΙΕΝΕ Ημερίδα ΙΕΝΕ/ΥΜΕ για Πράσινες Μεταφορές Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2008 Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης 10ετίας για μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Sharing momo Carsharing Πιλοτικό πρόγραμμα

Sharing momo Carsharing Πιλοτικό πρόγραμμα Κοινόχρηστο Αυτοκίνητο Car- Sharing momo Carsharing Πιλοτικό πρόγραμμα Μαρία Ζαρκαδούλα αδούλα Έφη Τριτοπούλου ούλο Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ mariazar@cres.gr 1 Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης Η κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Electromobility and ICT

Electromobility and ICT Electromobility and ICT 4 ο Συνέδριο Green ICT Πέμπτη 17 Μαΐου 2012 Αθήνα Διονύσιος Νέγκας Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα βοηθήσουν ώστε οι

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές. Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου. Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Συνεργασίες και προοπτικές Μάγδα Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Πρόεδρος Επιτροπής Βιώσιμης Κινητικότητας ΑΠΘ ΜΕΛΗ Μάγδα Πιτσιάβα Καθηγήτρια, Διευθύντρια Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής

Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής Ηλεκτροκίνηση σήμερα και αύριο παραδείγματα καλής εφαρμογής Μαρία Ζαρκαδούλα Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος & Μεταφορών Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Ημερίδα: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2011

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2011 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2011 Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι μια εκστρατεία που διοργανώνεται σε εκατοντάδες Ευρωπαϊκές πόλεις κάθε χρόνο το διάστημα από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πλεονεκτήματα Ποδηλάτου αθόρυβο οικολογικό ελαφρύ γρήγορο γυμνάζειτοσώμα αγαπάτηφύση σέβεται την ανθρώπινη ύπαρξη δεν κοστίζει αποσυμφορεί τις πόλεις δημιουργεί ελεύθερους πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη.

Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη. Έκκληση για δράση: 10 βασικά μέτρα έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να ποδηλατούν πιο συχνά στην Ευρώπη. Διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδηλατών για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2014 Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Πεζοί και Περιβάλλον. 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 4o Business Forum ECO FORUM ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» Πεζοί και Περιβάλλον Σωκράτης Μπάσμπας Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6.

2011-2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2012 / 3 rd draft report 2011-2012 - 1. 2. 3. 4. 5. 6. - development Sustainable ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 2011-2012 ΟΡΑΜΑ Σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς, Α σ φ α λ ε ί ς, Π ο ι ο τ ι κ έ ς Α

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2. ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2.1 Χαρακτηριστικά του Συστήματος Η μεταφορική υποδομή μιας χώρας ή μιας περιοχής δημιουργείται για την εξυπηρέτηση των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Nissan 947 Nissan 1947 To Tama Tokyo Electric Company Cars Prince Motor Co., Nissan 3.3kW, 35 km/h 65 km pick-up

Nissan   947 Nissan 1947 To Tama Tokyo Electric Company Cars Prince Motor Co., Nissan    3.3kW, 35 km/h 65 km pick-up Ευαγόρας Παπαθέου ιευθυντής ηµοσίων Σχέσεων Nissan -Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. Η ηλεκτροκίνηση είναι πραγµατικότητα Zero Emission Mobility Program Η προσέγγιση της Nissan Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι η λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του έργου TREATISE

Παρουσίαση του έργου TREATISE Μεταφορές & Αειφορία Δυνατότητες, Κατευθύνσεις, Προοπτικές Ημερίδα Του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος TREATISE - Training of local Energy Agencies and

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές

Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Αυγή μιας νέας εποχής για τις μεταφορές Οι μονάδες ενεργειακής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων της ΑΒΒ και οι τεχνολογίες ευφυών δικτύων στηρίζουν το όραμα μιας νέας εποχής για τον κλάδο των μετακινήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων)

Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων) Παρουσίαση Βαρόμετρου CVO 2010 (CVO - Παρατηρητήριο Εταιρικών Οχημάτων) ΑΘΗΝΑ 22 Ιουνίου 2010 CVO Τι είναι; Τι αντιπροσωπεύει; Αποτελεί μια εξειδικευμένη πλατφόρμα για όλους τους επαγγελματίες που διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Το έργο ATTAC

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Το έργο ATTAC Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Το έργο ATTAC Ημερίδα EPTA Στρατηγικές Σχεδιασμού Κινητικότητας: κοινές δράσεις φορέων για τη βελτίωση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Μαρία Ζαρκαδούλα Κ.Α.Π.Ε. Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου 2010

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Μαρία Ζαρκαδούλα Κ.Α.Π.Ε. Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου 2010 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: Προκλήσεις και δυνατότητες Μαρία Ζαρκαδούλα Γρηγόρης Ζωίδης Κ.Α.Π.Ε. Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών Συνέδριο ΤΕΕ: ρ «Ενέργεια: Σημερινή Εικόνα - Σχεδιασμός Προοπτικές» Αθήνα, 9 Μαρτιου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ενέργειας (LCOE) από Φ/Β στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Εισαγωγή (1) Έως και

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής

Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Πολιτικές, στρατηγικές και µέτρα για τη διαχείριση της αστικής εφοδιαστικής Δρ. Μαρία Μποϊλέ Διευθύντρια Ερευνών Πειραιάς, 22/09/2014 Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάπτυξη Περιβάλλον Ποιότητα ζωής & εύρυθµη

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ URBAN INNOVATION ECOSYSTEMS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΝΗ 07/2013

ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ URBAN INNOVATION ECOSYSTEMS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΝΗ 07/2013 ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ URBAN INNOVATION ECOSYSTEMS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΝΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΝΗ 07/2013 Δ B A Γ Ο αστικός χώρος θεωρείται περιβάλλον ανάπτυξης καινοτομιών,

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον

Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο, Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε: Πράσινες συνήθειες: Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον Πως οι μετακινήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής; Η εξοικονόμηση πόρων και κυρίως ενέργειας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό και με τον περιορισμό της σπατάλης ενέργειας για τις μεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report)

LIFE09 ENV/GR/000297. Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων CARBONTOUR Εκλαϊκευμένη Έκθεση (Layman s Report) Αύγουστος 2014 LIFE09 ENV/GR/0297

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA

BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA BUSINESS COACHING S W O T ΑΝΑΛΥΣΗ FROM COACH THEODORA S = STRENGTHS ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ W = WEAKNESSES ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ O = OPPORTUNITIES ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα

Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Η ποιότητα ζωής στη Λάρισα σήμερα Μάιος 2008 PI0823 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Συνεργατικές Πρακτικές: Τάσεις και Οφέλη

Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Συνεργατικές Πρακτικές: Τάσεις και Οφέλη Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα και Συνεργατικές Πρακτικές: Τάσεις και Οφέλη Κατερίνα Πραματάρη 1, Σταύρος Κυριακούλιας 2 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Τσαμτζή Δήμητρα. Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

Πρόλογος. Τσαμτζή Δήμητρα. Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών Πρόλογος Επίπεδο και ποιότητα εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου Θέρµης,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων

Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Στο έργο INVOLVE- Εμπλέκοντας τον ιδιωτικό τομέα στη Διαχείριση των Μετακινήσεων, που υποστηρίζεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικές Δράσεις. Δρ. Αφροδίτη Αναγνωστοπούλου

Πιλοτικές Δράσεις. Δρ. Αφροδίτη Αναγνωστοπούλου Πιλοτικές Δράσεις Δρ. Αφροδίτη Αναγνωστοπούλου Πειραιάς, 22/09/2014 Περιεχόμενα Κατηγορίες πιλοτικών δράσεων o Ηλεκτρική κινητικότητα και αστικά κέντρα ομαδοποίησης εμπορευμάτων (Urban Consolidation Centers)

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί με εσάς ολοταχώς!

Μαζί με εσάς ολοταχώς! Μαζί με εσάς ολοταχώς! Χρήση ενεργού συμβουλευτικής κινητικότητας για την προώθηση της χρήσης των Δημόσιων Συγκοινωνιών σε αγροτικές/ περιαστικές περιοχές www.smartmove-project.eu Συγχρηματοδοτούμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η έκθεση BIKE+EXTREME SPORT SHOW παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 29 έως 31 Μαρτίου και συνεχίζουμε δυναμικά. Ο στόχος της έκθεσης είναι οι εκθέτες να παρουσιάσουν στους επισκέπτες το ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Κινητήριες Δυνάμεις για Συνεργασίες Νομοθεσία, Διεθνή Πρότυπα, Βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκά και Εθνικά Σχέδια Δράσης Τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Λευκωσίας Nicosia Municipality

Δήμος Λευκωσίας Nicosia Municipality Nicosia Municipality Για το Έργο: Αναβάθμιση του εμπορικού τριγώνου μεταξύ των Λεωφόρων ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ, ΕΥΑΓΟΡΟΥ και οδού ΣΤΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ Δήμος Λευκωσίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Δήμος Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση Πρoϊόντων

Τιμολόγηση Πρoϊόντων ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΧΟΙ Αύξηση του τζίρου Διαφοροποίηση Πρϊόντων Τιμολογιακοί Στόχοι Διατήρηση μιας κατάλληλης εικόνας Αύξηση της πελατείας σε περιόδους μειωμένης ζήτησης Πώληση εποχιακών προϊόντων Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα