Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15. [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15. [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου]"

Transcript

1 Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15 [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου] Πταν ο θκοποιόσ και ςκθνοκζτθσ Ρζτροσ Μάρκελλοσ πεκαίνει ςε ατφχθμα, μια κίτρινθ μυκολογία φουντϊνει ςχετικά με τθν προςωπικι του ηωι και δεν επιτρζπει ςτθν ερωμζνθ του να αντιμετωπίςει τθν απϊλεια. Αποτυχθμζνθ θκοποιόσ, θ Ευρυδίκθ Καραντϊνθ ηοφςε ςτθ ςκιά του και, μζςα ςτθν απελπιςία τθσ, βρίςκει διζξοδο ςε μια τραγελαφικι ςταυροφορία υπεράςπιςθσ του νεκροφ. Δθμιουργεί μια ιςτοςελίδα και διθγείται το χρονικό του δεςμοφ τουσ αλλάηοντασ τα γεγονότα με ωραιοποιθμζνεσ αφθγιςεισ. Σταδιακά, χάνει κάκε επαφι με τθν πραγματικότθτα και πείκεται ότι το φάνταςμα του Μάρκελλου βρίςκεται ςπίτι τθσ. Ρροβάλλει ςτο Κντερνετ τθν κακθμερινότθτά τθσ και ηθτά από τουσ κεατζσ να αναηθτιςουν μαηί τθσ το φάνταςμα. Το γελοίο κυνιγι μιασ ςκιάσ κα εκτραπεί επικίνδυνα όταν κάποιοσ, που κεωρεί ότι θ μετάδοςθ απευκφνεται ς αυτόν, αποφαςίηει ν ανταποκρικεί ςτθν πρόςκλθςθ τθσ Ευρυδίκθσ και να τθ ςϊςει από τθ μοναξιά και τθ δυςτυχία τθσ. Με αφορμι τθν κυκλοφορία του βιβλίου «Η ερωμζνθ και θ ςκιά τθσ», ο Κυριάκοσ Μαργαρίτθσ και θ Ευδοξία Μπινοποφλου ςυηθτοφν για τισ τεκλαςμζνεσ οδοφσ τθσ

2 επικυμίασ, για τον κανιβαλιςμό τθσ τθλεόραςθσ, για τθν ζμπνευςθ που δε γνωρίηει χρόνο, και αποφεφγουν επιμελώσ να μιλιςουν για τθν Κφπρο. Αγαπθτζ Κυριάκο, δεν είςαι οφτε καν τριάντα, ζτςι; Και με τι κράςοσ ζρχεςαι ςε μια χϊρα όπου τα κυπριακά θχοφν ςτ αυτιά μασ κάπωσ ςαν ςουαχίλι, εκδίδεισ ζντεκα βιβλία μζςα ςε δζκα χρόνια και ςυνεχίηεισ ακάκεκτοσ; Κι αυτό ς το λζω ωσ φαν ςου και όχι ωσ επιμελιτρια, άρα αναγκαςτικι αναγνϊςτρια, των βιβλίων ςου. Αγαπθτι Ευδοξία, επειδι ζχω καλομάκει ςτα «αγαπθμζνε ςυγγραφζα» και επειδι μασ βλζπουνε, λζω να αφιςουμε τα «αγαπθτζ/ι» για μια χειρότερθ μζρα. Κατά τ άλλα και όςο κι αν εςφ διαφωνείσ, είμαι υποχρεωμζνοσ να δθλϊςω «ποια τριάντα;» μζχρι αυτό τον Ιοφλιο, εγϊ κεωρϊ ότι δεν είμαι καν είκοςι εννιά. Το κράςοσ μου, από τθν άλλθ, είναι κατά πολφ γθραιότερο κι ζτςι πρζπει να είναι: μ αυτό ξεκινάσ ϊςπου να ζρκουν όλα τα άλλα και μ αυτό αντζχεισ ακόμα όταν όλα τ άλλα χακοφν. (Δικό μου αυτό, γράψ το.) Επίςθσ, είςαι λιγουλάκι υπερβολικι με τα ςουαχίλι και τα ςχετικά, μπορεί να χάνεται καμιά ςυλλαβι ςτθν εκφορά αλλά, γενικά μιλϊντασ, μια χαρά ςυνεννοοφμαςτε, ςυχνά με νοιματα ι με ακόμα καλφτερεσ κινιςεισ. Κι από ποφ κι ωσ ποφ βρίςκεισ ότι ςυνεχίηω ακάκεκτοσ; Μάλλον καχεκτικόσ ςυνεχίηω αλλά ςυνεχίηω κι αυτό ζχει ςθμαςία: Δεν μπορϊ να ςυνεχίςω, κα ςυνεχίςω, είπε ο Μπζκετ. Και ςυνζχιςε. Εντάξει λοιπόν, αγαπθμζνε ςυγγραφζα, δε ςου χαλάω χατίρι. Επίτρεψζ μου όμωσ να διαφωνιςω. Αν θ ςυγγραφι ςε ζκανε καχεκτικό, τϊρα κα είχεσ εξαχλωκεί... Τζλοσ πάντων. Για πεσ μου τϊρα κάτι άλλο: αυτι θ άμοιρθ θ Ευρυδίκθ γιατί κυνθγάει τθ ςκιά τθσ; Θα απαντιςω αφοφ πάρω το εξαχλωμζνο και φαςματικό ςυγγραφικό μου υφάκι λοιπόν: Δεν ξζρω αν το ζκανεσ επίτθδεσ, αλλά αυτι θ απείρωσ κοινότοπθ ζκφραςθ «κυνθγά τθ ςκιά τθσ» είναι όλο το κείμενο. Κι αυτό είναι καλά νζα, ζχω αγωνία να γίνομαι κοινότοποσ ςτουσ κοινοφσ τόπουσ ςυναντιοφνται οι άνκρωποι, κατά τα άλλα χωρίηουν και χάνονται. Ρίςω ςτο κζμα, όμωσ, που ευτυχϊσ μασ περιμζνει υπομονετικά και δε ςθκϊνεται να φφγει. Θ Ευρυδίκθ, λοιπόν, κάνει ακριβϊσ αυτό, κυνθγά τθ δικι τθσ ςκιά και όχι το φάνταςμα του

3 νεκροφ εραςτι τθσ ασ ζχει πείςει τον εαυτό τθσ ότι ο νεκρόσ είναι το ποκοφμενο. Θυμάςαι αυτά που λζγαμε ςτθν επιμζλεια: ςτον πυρινα του κειμζνου βρίςκεται ο μθχανιςμόσ τθσ ερωτικισ και κάκε άλλθσ επικυμίασ. Θ Ευρυδίκθ δεν ποκεί τον αγαπθμζνο που χάκθκε αλλά τον εαυτό τθσ ζτςι όπωσ καταςκευαηόταν μζςα από τα μάτια του νεκροφ. Κατά κάποιον τρόπο, λαχταρά τον προςωπικό τθσ μφκο. Δεν μπορεί να πενκιςει γιατί αυτό που ζχαςε δεν το είχε ποτζ, και αυτό που πραγματικά επικυμεί δεν το υποψιάηεται ακόμα. Θ Ευρυδίκθ δεν ζχει πρόςωπο, δεν είναι αυκεντικι ποτζ δεν ιταν, απλϊσ ςυντθροφςε ζναν επινοθμζνο εαυτό μζςα από τθ ςχζςθ με τον εραςτι τθσ. Θ επικυμία τθσ είναι ςκζτα αυτάρεςκθ, όπωσ είναι οι περιςςότερεσ επικυμίεσ των ανκρϊπων. Ο κάνατοσ του Ρζτρου τισ ςτζρθςε το προςωπείο που είχε ανάγκθ για να ηει και αναηθτϊντασ το φάνταςμά του δεν κάνει τίποτα περιςςότερο από το να κυνθγά τθ δικι τθσ ςκιά. Θα τθ ςυναντιςει ςτο τζλοσ και κα λυτρωκεί οριακά. Για τθν ακρίβεια, θ λφτρωςθ αρχίηει μετά το τζλοσ του κειμζνου. Βλζπεισ, κατά τθ γνϊμθ μου, κάκε αυκεντικό μυκιςτόρθμα αρχίηει μετά τθν τελευταία του ςελίδα. Δεν ξζρω αν ςυμβαίνει αυτό με τθν Ερωμζνθ, κα το ικελα πάντωσ. Χα χα, με τθ διάκεςθ να το κανιβαλίςω (διόλου ςπάνια), ζνα καλό μυκιςτόρθμα είναι δθλαδι κάτι ςαν ελλθνικι ταινία; Όπου όλα τελειϊνουν με ζνα γάμο αλλά φευ ςτθν πραγματικότθτα φςτερα από αυτόν αρχίηουν όλα; (Μόνο που ξεφεφγουν πια από τθν κωμωδία...) Εν πάςθ περιπτϊςει, για να ςτακϊ λίγο ςε αυτό που είπεσ για τον «προςωπικό μφκο»: ςαν να λζμε, live your myth through internet? Ευκολάκι, ζτςι; Θζλω να πω, θ ψθφιακι πραγματικότθτα προςφζρει τόπο για πολλοφσ πολλοφσ μφκουσ. Ο κανιβαλιςμόσ είναι το αγαπθμζνο μου από τα χόμπι ςου, το ξζρεισ αυτό. Ράντωσ, θ αλικεια είναι ότι ζνα βικτοριανό μυκιςτόρθμα είναι κάτι ςαν ελλθνικι ταινία. Ζνα καλό μυκιςτόρθμα είναι καλφτερο από όλεσ τισ ταινίεσ του κόςμου ευτυχϊσ. Για το ηιτθμα του ίντερνετ, ασ πω εξαρχισ ότι δεν πάω να αςκιςω κριτικι ςτο μζςο για δφο βαςικοφσ λόγουσ ο πρϊτοσ: Κοίτα ποφ γίνεται αυτι θ ςυηιτθςθ... Ο δεφτεροσ: Αςκϊ κριτικι ςε ό,τι ζχει νόθμα και το ίντερνετ είναι θ μεγαλφτερθ ανοθςία που κατακτιςαμε (αυτι είναι θ λζξθ) ωσ ανκρωπότθτα. (Ρολφ μ' αρζςει όταν γίνομαι απόλυτοσ.) Τζλοσ πάντων. Ρίςω ςτο μυκιςτόρθμα, θ Ευρυδίκθ χρθςιμοποιεί το ίντερνετ για ζνα λόγο που θ ίδια αγνοεί. Θ λζξθ-κλειδί είναι: κζαμα. Το ίντερνετ καταφζρνει να κεαματικοποιεί τθν πραγματικότθτα και ζτςι να τθν ακυρϊνει ςε ολοκλθρωτικό βακμό. Θ Ευρυδίκθ το χρθςιμοποιεί για να βιϊςει το μεγάλο τθσ ψζμα. Βλζπεισ, μόνο θ αλικεια μπορεί να βιωκεί μοναχικά, ακριβϊσ επειδι είναι βακφτατα κοινωνικι και οικουμενικι καταργεί τθ μοναξιά ακόμα και τθν ϊρα τθσ πιο τρομερισ απουςίασ. Το ψζμα, άκρωσ εγωκεντρικό και ατομικιςτικό, αυτιςτικό ςχεδόν, προχποκζτει τθν παρουςία κοινοφ, απρόςωπων ατόμων που κα τα πείςεισ για να πείςεισ τον εαυτό ςου. Το ίντερνετ προςφζρει ακριβϊσ αυτό το κοινό και κακιςτά εφικτι τθν επαφι με μια αμεςότθτα που εμζνα μου φαίνεται ςχεδόν χυδαία, αν-ερωτικι και τελείωσ μθ ανκρϊπινθ.

4 Καλά, καλά, ασ μθ γινόμαςτε χυδαίοι. Εντάξει, ςχεδόν με ζπειςεσ. Ωσ ορκιςμζνθ οπαδόσ του ίντερνετ, πάντωσ, κα πω για εκατομμυριοςτι φορά ότι ςου δίνει τθ δυνατότθτα να ορίςεισ εςφ τι είδουσ επαφι κα επιδιϊξεισ. Και όχι, θ επαφι που δείχνει άμεςθ, ι τζλοσ πάντων ζχει μια άλλθ αμεςότθτα, αυτι που ςου δίνεται επειδι κρφβεςαι πίςω από μια φωτεινι οκόνθ (το 'πιαςεσ το οξφμωρο, ε; Σιγά μθν το άφθνεσ) δεν μπορεί να ςυγκρικεί με τθν επαφι over a coffee ι, όπωσ κα ζλεγεσ εςφ, τθσ μπάρασ. Εξοφ και δε δζχομαι το επιχείρθμα «μα γιατί να γίνουμε φίλοι ςτο facebook? Ασ βγοφμε για ζναν καφζ να τα ποφμε». ΔΕ κζλεισ να βγεισ για καφζ με όλο τον κόςμο. Τουλάχιςτον εγϊ, πεσ με ακοινϊνθτθ. Το διαδίκτυο ςου δίνει τθν ευκαιρία μιασ ανϊδυνθσ κοινωνικοποίθςθσ, αυτό. Όταν βζβαια τα όρια ςυγχζονται, ζχουμε τα φαινόμενα Νικόλα Σπανοφ. Ο οποίοσ... Αυτόσ, πάλι, τι ηόρι τραβάει, βρε Κυριάκο; Κάτι μου λζει ότι αν θ Ευρυδίκθ ζχει πνίξει τθν επικυμία τθσ ςτθν αυταρζςκεια, ο Νικόλασ τθν ζχει χάςει από χζρι. Ζλα τϊρα, βρε Ευδοξία, ξζρεισ τι εννοϊ, δεν είναι κζμα θκικολογίασ. Θ χυδαιότθτα και θ προςτυχιά τθσ Ομορφιάσ είναι πανάκριβθ, γι' αυτό είναι λίγο αποκαρδιωτικό που τα ζχουμε μπερδζψει όλα τισ λζξεισ και το φορτίο τουσ για χάρθ μιασ πρόχειρθσ φτινιασ. Κι επειδι μ' αρζςει να λζμε ζνα εκατομμφριο φορζσ τα ίδια πράγματα, ςυμφωνϊ με τθν ανϊδυνθ κοινωνικοποίθςθ αλλά γιατί να μασ νοιάηει κάτι τζτοιο; Θ κοινωνία με και, κυρίωσ, ςτον άλλο οφείλει να είναι οδυνθρι, λυπθμζνθ και χαροφμενθ και πολφ άγρια, ζωσ τζλουσ. Αλλιϊσ δεν ζχει νόθμα. Και για να πάω πάλι ςτο μυκιςτόρθμα, κράτα μόνο αυτό: γιατί να ανταλλάςςεισ ατάκεσ ςτο facebook με ζναν τφπο με τον οποίο δε κα πιγαινεσ οφτε καν για ζναν καφζ; Κρίμα δεν είναι; Δε μασ περιςςεφει και τόςοσ χρόνοσ εδϊ πζρα... Σε κάκε περίπτωςθ, περί ορζξεωσ, Jack Daniel's και πάω πάςο. Ρίςω ςτο κείμενο, θ επικυμία του Νικόλα είναι όντωσ πιο περίπλοκθ ςε ςχζςθ με τθν Ευρυδίκθ. Ιςχφει και εδϊ ο χαμζνοσ ανζκακεν εαυτόσ, το χαμζνο αυκεντικό πρόςωπο. Και οι δυο το επικυμοφν. Και οι δυο το αναηθτοφν με τρόπουσ αν-αυκεντικοφσ είναι ειρωνεία, αλλά αυτό ιςχφει και για τουσ περιςςότερουσ από εμάσ, κατά τθ γνϊμθ μου. Ο Νικόλασ είναι, ασ ποφμε, μια ακραία περίπτωςθ ανκρϊπου που ζχει εμπλακεί ςτον φαφλο μθχανιςμό τθσ μιμθτικισ επικυμίασ βλζπε ενζ Ηιράρ κτλ. Ο Νικόλασ, με το ςκοτεινό

5 παρελκόν και τθν ταυτότθτα που δεν μπορεί να αντζξει, επιλζγει αςφνειδα να επινοιςει τον εαυτό του κατά το πρότυπο του Ρζτρου Μάρκελλου. Αυτό παροξφνεται προοδευτικά και, τελικά, ο Νικόλασ οικειοποιείται το πρόςωπο του νεκροφ. Δεν είναι καμιά περίπτωςθ διχαςμζνθσ προςωπικότθτασ, τίποτα τζτοιο. Ριςτεφει πραγματικά ότι είναι ο Ρζτροσ και επιδιϊκει να ολοκλθρϊςει τθ μεταμόρφωςθ πλθςιάηοντασ τθν Ευρυδίκθ. Το απλουςτεφω λίγο αλλά μπορεί να πει κανείσ ότι ο άνκρωποσ είναι θ επικυμία του και, από αυτι τθν άποψθ, αν ο Νικόλασ κζλει να είναι ο Ρζτροσ, είναι υποχρεωμζνοσ, ςχεδόν νομοτελειακά, να επικυμεί τθν επικυμία του Ρζτρου να επικυμεί τθν Ευρυδίκθ. Στθν πραγματικότθτα, θ τελευταία δεν είναι το αντικείμενο του ερωτικοφ πόκου για τον Νικόλα. Γι' αυτόν, θ Ευρυδίκθ δεν είναι παρά ζνασ διαμεςολαβθτισ. Μζςα από αυτιν, ο Νικόλασ αναηθτά το πραγματικό αντικείμενο του πόκου το οποίο, ςτα όρια μιασ νεκρόφιλθσ ομοφυλοφιλικισ εκτροπισ, είναι ο ίδιοσ ο Ρζτροσ θ ςκιά ι το φάνταςμά του. «Η ηωι μου αντί για κφκλοσ τριγωνάκι ςκαλθνό»... Για να μνθμονεφςουμε και τον αγαπθμζνο, μακαρίτθ πλζον, Νίκο Παπάηογλου. Προςφιλζσ κζμα τα τρίγωνα, ε; Λογοτεχνία, κουτςομπολίςτικοσ Τφποσ... όλοι ςυναντϊνται εκεί. Ναι... Ρρϊτα ο αςοφλθσ, τϊρα ο Ραπάηογλου, ςαν να ξεκλθρίηεται ζνασ υπζροχα καρναβαλικόσ κίαςοσ. Αμθχανία, καμιά φορά είναι ιςχυρότερθ ακόμα κι απ' τθ λφπθ για όλα αυτά. Πςο για τα τρίγωνα, ςκζφτομαι ότι θ γεωμετρία τθσ ηωισ μασ είναι ενίοτε ιδιαιτζρωσ αιχμθρι. Διαφωνϊ, όμωσ, για τθ ςυνάντθςθ, μοιάηει να είναι ζτςι αλλά γι' αυτό ακριβϊσ πρζπει να ζχουμε κατά νου τισ διαφορζσ. Οι κιτρινιάρθδεσ του Τφπου κουτςομπολεφουν χωρίσ να ζχουν καν εκείνθ τθ ρωμαλζα και, ενίοτε, ακϊα θλικιότθτα τθσ ςυνοικιακισ Κατίνασ. Θ λογοτεχνία κουτςομπολεφει μόνο με τον Άνκρωπο επειδι μπορεί να κουτςομπολεφει διαρκϊσ με τον Θεό. Βαρφγδουπο αλλά δεν μπορεί να είναι όλα ανάλαφρα, κα παραιταν βολικό και, βζβαια, αφόρθτα βαρετό... Θ προςευχι είναι το κουτςομπολιό τθσ αιωνιότθτασ. Και θ λογοτεχνία, ςτισ πιο καλζσ τθσ ςτιγμζσ, δε διαφζρει και πολφ από τθν προςευχι. Ερωτόλογα αλθκινά δίχωσ κανζνα τζλοσ. Χμμ. Παφςθ αμθχανίασ γιατί, ςπάνιο φαινόμενο, δε διαφωνϊ ςε τίποτα. Θα επιμείνω όμωσ ςτον κιτρινιάρικο Τφπο (με κεφαλαίο, δεν αναφζρομαι ςε κανζναν

6 ςυγκεκριμζνο τφπο, μθ μασ ςκάςουν και μθνφςεισ). Κι αυτό διότι, ωσ «παιδί» τθσ πρϊτθσ, ουςιαςτικά, αςτικισ γενιάσ (πόςοι ζχουμε γονείσ οι οποίοι μεγάλωςαν ςε αςτικό περιβάλλον; Ελάχιςτοι) αιςκάνομαι τρομερι αμθχανία (να τθν πάλι) απζναντι ςτο κουτςομπολιό είτε ακϊα θλικιϊδεσ είτε κακοπροαίρετα φτθνό. Και ωσ μζλοσ μιασ απελπιςτικά μικρισ και αλλόκοτθσ ομάδασ, διακζτω μια τθλεόραςθ που λειτουργεί αποκλειςτικά ωσ επιφάνεια αναγκαςτικοφ ξεςκονίςματοσ. Κι ζτςι περνάμε από τουσ καρνάβαλουσ ςτουσ κανίβαλουσ. Γιϊργοσ και Γεωργία, ςτο μυκιςτόρθμα (τυχαίο; Δε νομίηω). Ε, κάπου ζπρεπε να ςυμφωνιςουμε, αλλιϊσ δε κα είχε νόθμα να διαφωνοφμε, αγαπθμζνθ μου επιμελιτρια. Ξζρεισ, μασ διαφεφγει θ φρίκθ του κουτςομπολιοφ, το ζχουμε καταχωρίςει ωσ μια αφελι αλλά όχι και τόςο φοβερι ςυνικεια και το προςπερνοφμε αδιάφορα. Στθν πραγματικότθτα, τίποτα πιο κοντινό ςτο φόνο δεν υπάρχει από το κουτςομπολιό. Ο αργόσ λόγοσ, θ κατάκριςθ, θ καταλαλιά. Πλα αυτά ςυνιςτοφν και ςυνίςτανται ςτο κουτςομπολιό. Σκοτϊνουμε ο ζνασ τον άλλο και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Είναι ανατριχιαςτικό να ςκεφτείσ ότι δφο ι περιςςότεροι άνκρωποι ςυναντιοφνται μόνο και μόνο για να κατθγοριςουν ι να ςχολιάςουν ι να εμπαίξουν ζναν άλλο. Και ξζρεισ, θ κορυφαία ςτιγμι κουτςομπολιοφ ςτθν Ιςτορία δεν είναι άλλθ από αυτι που ηιςαμε πρόςφατα. Μιλάω, φυςικά, για τθ Σταφρωςθ. Ακριβϊσ αυτό είναι το κουτςομπολιό και θ αναγωγι του ςε κεςμό μζςω του Τφπου είναι ζνα από τα πιο θλίκια νεοελλθνικά επιτεφγματα. Αναφζρομαι και ςτθν ζντυπθ μορφι, άλλωςτε ξζρεισ ότι τισ εφθμερίδεσ τισ κεωρϊ ςπαταλθμζνο χαρτί, ζξω από απειροελάχιςτεσ εξαιρζςεισ. Αυτό, όμωσ, που ςυμβαίνει με τθν τθλεόραςθ είναι για γζλια και για κλάματα. Ο Γιϊργοσ και θ Γεωργία του κειμζνου είναι αυτά τα ουδζτερα εξωγιινα πλάςματα, οι άνκρωποι τθσ τθλεόραςθσ και των ειδιςεων, οι χαηοχαροφμενοι θκικολόγοι των ςατιρικϊν εκπομπϊν, οι κουτςομπόλθδεσ των παρακφρων που αντικατζςτθςαν τα μπαλκόνια τθσ κυρα-κατίνασ... (Με πνίγει το δίκιο μου, ε; Τζλοσ πάντων, το κόβω εδϊ γιατί κα μασ κόψει θ λογοκριςία αν ςυνεχίςω.) Αντί επιλόγου, δυο ςφντομα ςχόλια που ς τα ζχω ξαναπεί: 1. Θ ηωι μασ δεν ζχει καμιά απολφτωσ ςχζςθ με τθν επικαιρότθτα, αυτό το μζγα ψζμα. Είμαςτε ανεπίκαιροι και γι' αυτό είμαςτε διαρκϊσ καίριοι άρα: ςθμαντικοί, γεμάτοι νόθμα. Μιλάω για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ του κόςμου. 2. Πταν ο Ραφλοσ Νιρβάνασ ετοιμάςτθκε να φωτογραφίςει τον Ραπαδιαμάντθ πριν από ζναν αιϊνα ςτθ Δεξαμενι, εκείνοσ ςυναίνεςε απρόκυμα αλλά δεν παρζλειψε να τονίςει μιλϊντασ ςτα γαλλικά ότι: «Δεν πρζπει να διεγείρουμε τθν περιζργεια του κόςμου». Ρεσ το αυτό ςτουσ γελαςτοφλθδεσ τθσ TV για να γελάςουμε κι εμείσ λίγο πιο ανκρϊπινα, επιτζλουσ. Θ ηωι είναι πολφ πιο ςυναρπαςτικι, χαρμολυπθμζνθ και ερωτικι απ' όςο μασ τθν πλαςάρει κάκε βράδυ ο τφποσ του Τφπου. Θκικό δίδαγμα: Να μθν είμαςτε αμιχανοι με τα μθχανεφματα του κουτςομπολιοφ. Να το χλευάηουμε και, βζβαια, να χλευάηουμε και τον εαυτό μασ γιατί όλοι ςυμμετζχουμε ς' αυτι τθν κακθμερινι ςταφρωςθ τθσ Αλικειασ, με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο.

7 Στάςου, ςτάςου (μφγδαλα). Άλλον επίλογο επικυμοφςα, πριν από τισ ευχζσ για αλθκινι ανάςταςθ (ζςτω και μετά τθν Ανάςταςθ). Δϊς μου μια απάντθςθ ςε αυτό: Μου φαίνεται ότι, από τθν εφθβεία ςου και μετά, όπου άρχιςεσ να γράφεισ, θ ζμπνευςθ δε ςε εγκαταλείπει ποτζ. Υπάρχουν ςτιγμζσ δίχωσ αυτι; Κι αν όχι (που αυτό υποψιάηομαι)... πϊσ το κάνεισ;! Θα προτιμοφςα ζνα μπολάκι με τα ωραιότατα φιςτικάκια τθσ αγαπθμζνθσ μου παμπ τθν οποία καλά γνωρίηεισ αλλά ςυμβιβάηομαι και με ζνα μυγδαλάκι προςϊρασ. Λοιπόν, χαίρομαι που μου δίνεισ τθν ευκαιρία να ξαναγίνω κοινότοποσ. Το ταλζντο και θ ζμπνευςθ είναι δυο λζξεισ που, όπωσ και θ εξυπνάδα, ζχουν ελάχιςτθ ςχζςθ με τθν τζχνθ. Ράντωσ, αν υποκζςουμε ότι υπάρχει ζμπνευςθ, τότε ςίγουρα δεν είναι αυτό που κάκεςαι και περιμζνεισ να «ςου ζρκει», αλλά αυτό που τςακίηεςαι και το βρίςκεισ και το φζρνεισ ςτο γραφείο ςου για να γίνει καμιά δουλειά τθσ προκοπισ. Αυτι θ λζξθ δουλειά είναι θ μόνθ που μασ ενδιαφζρει ο οντζν το είχε πει πολφ πιο όμορφα αλλά δε κυμάμαι τθν ακριβι διατφπωςθ. Πςο για το «πϊσ το κάνω», μου φαίνεται ότι ο κακζνασ ζχει τον τρόπο του. Θ περίπτωςι μου ίςωσ ζχει λίγο περιςςότερθ πλάκα γιατί από τα δϊδεκα ι κάπου εκεί και το πρϊτο επικολυρικό μου ρομάντηο γράφω non-stop και δε ςχεδιάηω να ςταματιςω ςτο κοντινό μζλλον με άλλα λόγια, αν όλα πάνε καλά και δε φάω κι άλλεσ εκδοτικζσ χυλόπιτεσ, ετοιμάςου να επιμελθκείσ κάμποςθ φλυαρία ακόμα. Χωρίσ αςτεία (χμ) θ γραφι είναι ο οικείοσ μου τρόποσ να υπάρχω μαηί με όλουσ τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ, αυτι μετρά τθ δικι μου ςυμμετοχι ςε ό,τι αποκαλϊ (πολφ ςυμβατικά) κοινό ανκρϊπινο γίγνεςκαι. Επομζνωσ, το «writer s block» κα ιςοδυναμοφςε με πνιγμό, είναι κάτι που μου φαίνεται τελείωσ αδιανόθτο και, ευτυχϊσ, δεν ξζρω πϊσ είναι, δεν το ζχω ηιςει ποτζ εδϊ και δεκαπζντε χρόνια και δεν το φοβάμαι καν, είμαι βζβαιοσ μια από τισ ελάχιςτεσ βεβαιότθτζσ μου ότι δε κα μου ςυμβεί. Φοβάμαι το ενδεχόμενο να φτθνφνω τισ λζξεισ, να προδϊςω τθν αρχικι ςφλλθψθ, να γράψω άςχθμα, αλλά δε φοβάμαι το ενδεχόμενο να μθν μπορϊ να γράψω. Θ μεγάλθ μου αγωνία είναι να προλάβω να γράψω αυτά που ζχω κατά νου. Και ς το ζχω

8 πει ότι όλα τα κείμενα τα ζχω ςκεφτεί εδϊ και χρόνια, τϊρα απλϊσ τα αφινω να μπουν ςε ςειρά προτεραιότθτασ και γράφω αυτό που κάκε φορά πιζηει περιςςότερο να γραφεί. Κάπωσ ζτςι μου δίνεται γιατί δωρεά είναι, μθ γελιόμαςτε θ ευλογία να ιςορροπϊ ανάμεςα ςε ιδιοςυγκραςιακι παρόρμθςθ και αυςτθρά πεικαρχθμζνθ κακθμερινι εργαςία ι ανάμεςα ςε βίωμα και μυκοποιθτικό πζραςμα ςτθ γραφι ι, κυρίωσ και πάνω απ' όλα, ανάμεςα ςε Λόγο και λόγια. Αυτό το τελευταίο ασ κρατιςουμε για επίλογο νομίηω ότι κα ςυμφωνιςεισ. Δεν είναι δικό μου, ανικει ςε ζνα μεγάλο ςυμπατριϊτθ μου ποιθτι, τον Κυριάκο Χαραλαμπίδθ εγϊ ζχω κάνει μόνο οριςμζνεσ παρεμβάςεισ. Σε ζνα κείμενό του, λοιπόν, ο Χαραλαμπίδθσ επιςθμαίνει το εξισ πολφτιμο: Λζνε ότι οι άγιοι κάνουν το Λόγο ςάρκα. Οι λογοτζχνεσ κάνουν το ίδιο και ανόμοιο, κάνουν το Λόγο λόγια κι ζτςι μποροφμε ακόμα να μιλάμε για τον Θεό και να μιλάμε με τον Θεό να μιλάμε με τθν Αγάπθ. Ζτςι ηει ςτ' αλικεια ο άνκρωποσ και το μυκιςτόρθμα, Ευδοξία, δεν είναι υπόκεςθ λζξεων, πλοκισ, διδαγμάτων, απόψεων ι ιδεϊν, το μυκιςτόρθμα είναι υπόκεςθ ηωντανϊν ανκρϊπινων προςϊπων. Αυτό αναηθτοφμε όλοι εμείσ που γράφουμε και διαβάηουμε και που είμαςτε όλοι οι άνκρωποι του κόςμου. Αναηθτοφμε τα χαμζνα αγαπθμζνα μασ πρόςωπα, το δικό μασ και των υπολοίπων, για να ςυναντθκοφμε και να γιορτάςουμε επιςτρζφοντασ ςε ζναν τόπο τελείωσ, απόλυτα κοινό. Κι ευτυχϊσ δεν υπάρχει τίποτα πιο κοινότοπο από τθν Αγάπθ. Κυριακόσ Μαργαρίτθσ - Εκδόςεισ Ψυχογιόσ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου

Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Λόγοι του Αγίου Ραϊςίου Επιμελείται θ Ευαγγελία Αφεντάκθ 1. - Γζροντα, ςιμερα ο Διάβολοσ οργϊνει όλθ τθ γθ και τα φζρνει όλα άνω κάτω. τι κα γίνει; - Μθν ανθςυχείσ, βρε λεβζντθ. Ο Χριςτόσ κα βρίςκει ζτοιμο

Διαβάστε περισσότερα

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ.

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ. Σο παιχνίδι τθσ ΕΠ (11-14) Εικονογραφθμζνο ςενάριο Ερϊτθςθ 1 Είςαι αγόρι ι κορίτςι; 2 Θζλεισ να βγάλεισ μια φωτογραφία τον εαυτοφ ςου; 3 Θα ικελα να ςε γνωρίςω λίγο καλφτερα. Θα ςου κάνω μερικζσ ερωτιςεισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ:

ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ. 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: ΠΡΟΩΠΑ: 1-6 ΑΦΗΓΗΣΕ 1 ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΑΠΑΡΟΤΝΑ: ΓΙΑΓΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 ΜΑΡΓΑΡΙΣΕ 1 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 2 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 3 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 4 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 5 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 6 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 7 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 8 η ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ: 1η ΠΕΣΑΛΟΤΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη 2014 Η Ελζνθ εμερτηίδου γεννικθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ. Είναι Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια,

«Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, «Η καλι πλευρά των πραγμάτων» Ρολλοί ξζρουν τα λουλοφδια κλζφτεσ. Είναι εκείνα τα λεπτά, πράςινα κλωναράκια, που ςτθν κορυφι τουσ ζχουν κάτι ςαν άςπρεσ τριχοφλεσ. Κάποιοι κα λεγαν πωσ μια αράχνθ φφανε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ Θεοδόςθσ Πελεγρίνθσ ΝΛΤΣΕ Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ (το ςαλόνι επαρχιακοφ ςπιτιοφ ο ςυγγραφζασ, γφρω ςτα 55, απολαμβάνει τθν μουςικι που παίηει ο νεαρόσ ςυνκζτθσ) ΣΤΥΓΓΑΦΕΑΣ: Υπζροχο!

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΑ Δημοτικό Ραδιόφωνο Σετάρτη 4/2/2015. υνζντευξη ςτην Γιώτα Φλώρου ςτην εκπομπή τησ «Πολφχρωμα υναςθήματα».

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΑ Δημοτικό Ραδιόφωνο Σετάρτη 4/2/2015. υνζντευξη ςτην Γιώτα Φλώρου ςτην εκπομπή τησ «Πολφχρωμα υναςθήματα». Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΑ Δημοτικό Ραδιόφωνο Σετάρτη 4/2/2015. υνζντευξη ςτην Γιώτα Φλώρου ςτην εκπομπή τησ «Πολφχρωμα υναςθήματα». ΓΦ- Καλθςπζρα ςασ. Με τον κ.μωρόγιαννθ, κα προςεγγίςουμε το κζμα τθσ οικογζνειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ. Η ϊρα ιταν δϊδεκα και μιςι Η τελετι είχε τελειϊςει και ο νεκρόσ είχε καφτεί..

ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ. Η ϊρα ιταν δϊδεκα και μιςι Η τελετι είχε τελειϊςει και ο νεκρόσ είχε καφτεί.. ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Η ϊρα ιταν δϊδεκα και μιςι Η τελετι είχε τελειϊςει και ο νεκρόσ είχε καφτεί.. Τον λζγαν Τηζικομπ. Ήταν πολφ καλόσ άνκρωποσ και ο καλφτεροσ μου φίλοσ. Η αλικεια είναι ότι δολοφονικθκε αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη ςτη ΝΕΤ ςτην εκπομπή «Συμβαίνει τώρα» με την Mαρία Σαράφογλου 14/10/2010

Συνέντευξη ςτη ΝΕΤ ςτην εκπομπή «Συμβαίνει τώρα» με την Mαρία Σαράφογλου 14/10/2010 Συνέντευξη ςτη ΝΕΤ ςτην εκπομπή «Συμβαίνει τώρα» με την Mαρία Σαράφογλου 14/10/2010 M. ΣΑΑΦΟΓΛΟΥ: Τθν επόμενθ εβδομάδα κα ανακοινωκοφν οι πρϊτεσ αλλαγζσ, τουλάχιςτον αυτό γνωρίηουμε, ςτο ςφςτθμα ειςαγωγισ

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR Νίκοσ Καμπιτάκθσ 26 Μαρτίου 2011 Γενικζσ πλθροφορίεσ Δθμιουργία το Νοζμβριο του 2009 Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ «κοντά» ςτο παλιό Εξελιγμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Στοιχειώδησ ενθάρρυνςη & Παράφραςη Η ςτοιχειϊδθσ ενκάρρυνςθ διευκολφνει τθν εξζλιξθ τθσ ςυηιτθςθσ Η παράφραςθ δείχνει ςτον βοθκοφμενο ότι ακοφςατε αυτό που είπε Στοιχειώδησ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινϊντασ μια προφορικι παρουςίαςθ

Ξεκινϊντασ μια προφορικι παρουςίαςθ Ξεκινϊντασ μια προφορικι παρουςίαςθ Χαιρετιςμόσ Παρουςίαςθ του εαυτοφ μου (ομιλθτι) Παρουςίαςθ του κζματοσ τθσ ομιλίασ μου Θα ςασ παρουςιάςω μια καινοτόμα ιδζα αξιοποίθςθσ των απόβλθτων μονάδων επεξεργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ σ ΣΙΣΛΟ : ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΣΕ ΕΔΩ! ΜΙΑ ΦΑΝΣΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΣΑΞΗ. Ζκδοςθ 2013 Σχολείο Σαραβαλίου Υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι αγανακτοφςε με τθ ςυμπεριφορά του! Γι αυτό το λόγο τον

Διαβάστε περισσότερα

= = 124

= = 124 Λζξεισ Κάκε μακθτισ μζςα ςτθν ομάδα κα πρζπει να ζχει μια αρικμομθχανι. Ζνασ μακθτισ κα διαβάηει φωναχτά τουσ αρικμοφσ. Οι υπόλοιποι μακθτζσ κα τουσ γράφουν ςτθν αρικμομθχανι πατϊντασ κάκε φορά το πλικτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Πολφ ςπουδαίεσ αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτθ ηωι των ανκρϊπων τθν νεολικικι εποχι:

Πολφ ςπουδαίεσ αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτθ ηωι των ανκρϊπων τθν νεολικικι εποχι: ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟ (6500-3000 π.χ) Να κυμάςτε ότι τα εκκζματα αυτισ τθσ αίκουςασ προζρχονται από νεολικικοφσ οικιςμοφσ τθσ Θεςςαλίασ και από άλλα μζρθ τθσ Ελλάδασ. το ζςκλο και το Διμινι οι αναςκαφζσ αποκάλυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΧΟΛΗ

THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΧΟΛΗ THE ENGLISH SCHOOL ΑΓΓΛΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΙΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2013 Αϋ τάξη ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διάρκεια εξζταςησ: 1 ϊρα και 15 λεπτά ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Διάβαζε προζετηικά ασηές ηις οδηγίες. Διάρκεια εξζταςθσ: 1 ϊρα και 15 λ 2. Γράυε

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f.

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f. .. Αντίςτροφθ ςυνάρτθςθ Ζςτω θ ςυνάρτθςθ : A θ οποία είναι " ". Τότε ορίηεται μια νζα ςυνάρτθςθ, θ μζςω τθσ οποίασ το κάκε ιςχφει y. : A με Η νζα αυτι ςυνάρτθςθ λζγεται αντίςτροφθ τθσ. y y A αντιςτοιχίηεται

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στο εργαςτιριο αυτό κα δοφμε πωσ μποροφμε να προςομοιϊςουμε μια κίνθςθ χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνων εργαλείων, παρά μόνο μζςω ενόσ προγράμματοσ λογιςτικϊν φφλλων, όπωσ είναι το Calc και το Excel. Τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ ςε (i) Δομζσ Ευρετθρίων και Οργάνωςθ Αρχείων (ii) Κανονικοποίθςθ

Αςκιςεισ ςε (i) Δομζσ Ευρετθρίων και Οργάνωςθ Αρχείων (ii) Κανονικοποίθςθ Αςκιςεισ ςε (i) Δομζσ Ευρετθρίων και Οργάνωςθ Αρχείων (ii) Κανονικοποίθςθ Δεκζμβριοσ 2016 Άςκθςθ 1 Θεωρείςτε ότι κζλουμε να διαγράψουμε τθν τιμι 43 ςτο Β+ δζντρο τθσ Εικόνασ 1. Η διαγραφι αυτι προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω Τα παιδιά ςηπ ςάνηπ μαπ επιρκέτθηκαμ ρςιπ 4/2/2016 ςημ Α ςάνη και διάβαραμ ρςα παιδιά ςιπ ρσμεμςεύνειπ πξσ έγοαφαμ για ςημ ελιά. Σςη ρσμέυεια, ςα παιδάκια ςηπ ποώςηπ έκαμαμ εοχςήρειπ ρςξσπ μικοξύπ μαπ

Διαβάστε περισσότερα

Το γλωςςικό μάθημα. διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή. 1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία

Το γλωςςικό μάθημα. διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή. 1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία Το γλωςςικό μάθημα διδαςκαλία τησ γλώςςασ με τη βοήθεια του υπολογιςτή 1. Ειςαγωγικά ςτοιχεία Στα όςα ακολουκοφν δίνονται οριςμζνεσ ενδεικτικζσ περιπτϊςεισ γλωςςικισ διδαςκαλίασ (ςυγκεκριμζνα: διδαςκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακι, 28 Νοεμβρίου 2010Λζνα Μαντά. Μια πολίτιςςα από το Καπανδρίτι. Του Κϊςτα Κατςουλάρθ

Κυριακι, 28 Νοεμβρίου 2010Λζνα Μαντά. Μια πολίτιςςα από το Καπανδρίτι. Του Κϊςτα Κατςουλάρθ Κυριακι, 28 Νοεμβρίου 2010Λζνα Μαντά Μια πολίτιςςα από το Καπανδρίτι Του Κϊςτα Κατςουλάρθ Η ιδζα μιασ κουβζντασ με τθ Λζνα Μαντά μου τριβζλιηε για καιρό το μυαλό, ωςτόςο δίςταηα. Ζχει άραγε κάτι να πει

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Καλτςίδθσ Χριςτοσ Παπαλεωνίδασ Αντϊνθσ Σεχνικοί Τπεφκυνοι ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ζβρου ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΟ ΓΙΑ Ανοιχτό ςε όλουσ καλοφσ και όχι τόςο καλοφσ ανκρϊπουσ!

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται;

ΣΕΙΣΜΟΣ. Τι είναι; Πϊσ δημιουργείται; ΣΕΙΣΜΟΣ Εκπαιδευτικό υλικό Ηλικιακή ομάδα 9-12 Τι είναι; Ο ςειςμόσ είναι ζνα φαινόμενο, που ςυμβαίνει ςτο εςωτερικό τθσ Γθσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα ιςχυρζσ δονιςεισ του εδάφουσ. Αν ο ςειςμόσ είναι ιςχυρόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ελλθνικι Κοινι Γνϊμθ απζναντι ςτον Εμφφλιο Ρόλεμο

Θ Ελλθνικι Κοινι Γνϊμθ απζναντι ςτον Εμφφλιο Ρόλεμο Θ Ελλθνικι Κοινι Γνϊμθ απζναντι ςτον Εμφφλιο Ρόλεμο 1946-1949 Λοφνιοσ 2008 0839 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΛΕΛΑ: ΑΝΑΚΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΛ ΜΕΚΟΔΟΣ: ΡΛΘΚΥΣΜΟΣ: ΡΕΛΟΧΘ: ΔΕΛΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΛΕΞΑΓΩΓΘΣ: ΜΕΚΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΤΓΚΕΝΤΣΤΑΛΝ. Πρόςωπα

ΒΛΤΓΚΕΝΤΣΤΑΛΝ. Πρόςωπα Κεοδόςθσ Ρελεγρίνθσ ΒΛΤΓΚΕΝΤΣΤΑΛΝ Πρόςωπα (Ροφλησ Βικζνδιοσ, Μάριοσ Δεληβορήσ, Μάρκοσ Γεωργόπουλοσ, όλοι τουσ γφρω ςτα 55, Ντζπη Βηςςαρίωνοσ, γφρω ςτα 45, Κρίςτι Αναγνϊςτου, 25 ετϊν, Ανεψιόσ περίπου 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΣΕΙΟ ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ. (Κακιςτικό δωμάτιο ψυχιατρικισ κλινικισ)

ΚΑΡΣΕΙΟ ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ. (Κακιςτικό δωμάτιο ψυχιατρικισ κλινικισ) Θεοδόςθσ Πελεγρίνθσ ΚΑΡΣΕΙΟ (Ιλαροτραγωδία ςε 3 Πράξεισ όπου λαμβάνουν μζροσ 6 πρόςωπα: ο Διευκυντισ μιασ ψυχιατρικισ κλινικισ, θ ςφηυγόσ του, ζνασ Μεςίτθσ, ο Καρτζςιοσ, ο Θωμάσ, ο τάκθσ) ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ (Κακιςτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson Εκδόζεις: Εν Πλω www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ ωσ εξισ:... 2 Θα ςυνεχίςω με κάποιουσ οριςμοφσ που μασ δίνει ο ςυγγραφζασ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί Ρρόγραμμα-ιόσ (virus), Αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus), Αντίγραφα αςφαλείασ (backup), Χάκερ (hacker) Είναι οι αποκθκευμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα