Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15. [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15. [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου]"

Transcript

1 Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15 [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου] Πταν ο θκοποιόσ και ςκθνοκζτθσ Ρζτροσ Μάρκελλοσ πεκαίνει ςε ατφχθμα, μια κίτρινθ μυκολογία φουντϊνει ςχετικά με τθν προςωπικι του ηωι και δεν επιτρζπει ςτθν ερωμζνθ του να αντιμετωπίςει τθν απϊλεια. Αποτυχθμζνθ θκοποιόσ, θ Ευρυδίκθ Καραντϊνθ ηοφςε ςτθ ςκιά του και, μζςα ςτθν απελπιςία τθσ, βρίςκει διζξοδο ςε μια τραγελαφικι ςταυροφορία υπεράςπιςθσ του νεκροφ. Δθμιουργεί μια ιςτοςελίδα και διθγείται το χρονικό του δεςμοφ τουσ αλλάηοντασ τα γεγονότα με ωραιοποιθμζνεσ αφθγιςεισ. Σταδιακά, χάνει κάκε επαφι με τθν πραγματικότθτα και πείκεται ότι το φάνταςμα του Μάρκελλου βρίςκεται ςπίτι τθσ. Ρροβάλλει ςτο Κντερνετ τθν κακθμερινότθτά τθσ και ηθτά από τουσ κεατζσ να αναηθτιςουν μαηί τθσ το φάνταςμα. Το γελοίο κυνιγι μιασ ςκιάσ κα εκτραπεί επικίνδυνα όταν κάποιοσ, που κεωρεί ότι θ μετάδοςθ απευκφνεται ς αυτόν, αποφαςίηει ν ανταποκρικεί ςτθν πρόςκλθςθ τθσ Ευρυδίκθσ και να τθ ςϊςει από τθ μοναξιά και τθ δυςτυχία τθσ. Με αφορμι τθν κυκλοφορία του βιβλίου «Η ερωμζνθ και θ ςκιά τθσ», ο Κυριάκοσ Μαργαρίτθσ και θ Ευδοξία Μπινοποφλου ςυηθτοφν για τισ τεκλαςμζνεσ οδοφσ τθσ

2 επικυμίασ, για τον κανιβαλιςμό τθσ τθλεόραςθσ, για τθν ζμπνευςθ που δε γνωρίηει χρόνο, και αποφεφγουν επιμελώσ να μιλιςουν για τθν Κφπρο. Αγαπθτζ Κυριάκο, δεν είςαι οφτε καν τριάντα, ζτςι; Και με τι κράςοσ ζρχεςαι ςε μια χϊρα όπου τα κυπριακά θχοφν ςτ αυτιά μασ κάπωσ ςαν ςουαχίλι, εκδίδεισ ζντεκα βιβλία μζςα ςε δζκα χρόνια και ςυνεχίηεισ ακάκεκτοσ; Κι αυτό ς το λζω ωσ φαν ςου και όχι ωσ επιμελιτρια, άρα αναγκαςτικι αναγνϊςτρια, των βιβλίων ςου. Αγαπθτι Ευδοξία, επειδι ζχω καλομάκει ςτα «αγαπθμζνε ςυγγραφζα» και επειδι μασ βλζπουνε, λζω να αφιςουμε τα «αγαπθτζ/ι» για μια χειρότερθ μζρα. Κατά τ άλλα και όςο κι αν εςφ διαφωνείσ, είμαι υποχρεωμζνοσ να δθλϊςω «ποια τριάντα;» μζχρι αυτό τον Ιοφλιο, εγϊ κεωρϊ ότι δεν είμαι καν είκοςι εννιά. Το κράςοσ μου, από τθν άλλθ, είναι κατά πολφ γθραιότερο κι ζτςι πρζπει να είναι: μ αυτό ξεκινάσ ϊςπου να ζρκουν όλα τα άλλα και μ αυτό αντζχεισ ακόμα όταν όλα τ άλλα χακοφν. (Δικό μου αυτό, γράψ το.) Επίςθσ, είςαι λιγουλάκι υπερβολικι με τα ςουαχίλι και τα ςχετικά, μπορεί να χάνεται καμιά ςυλλαβι ςτθν εκφορά αλλά, γενικά μιλϊντασ, μια χαρά ςυνεννοοφμαςτε, ςυχνά με νοιματα ι με ακόμα καλφτερεσ κινιςεισ. Κι από ποφ κι ωσ ποφ βρίςκεισ ότι ςυνεχίηω ακάκεκτοσ; Μάλλον καχεκτικόσ ςυνεχίηω αλλά ςυνεχίηω κι αυτό ζχει ςθμαςία: Δεν μπορϊ να ςυνεχίςω, κα ςυνεχίςω, είπε ο Μπζκετ. Και ςυνζχιςε. Εντάξει λοιπόν, αγαπθμζνε ςυγγραφζα, δε ςου χαλάω χατίρι. Επίτρεψζ μου όμωσ να διαφωνιςω. Αν θ ςυγγραφι ςε ζκανε καχεκτικό, τϊρα κα είχεσ εξαχλωκεί... Τζλοσ πάντων. Για πεσ μου τϊρα κάτι άλλο: αυτι θ άμοιρθ θ Ευρυδίκθ γιατί κυνθγάει τθ ςκιά τθσ; Θα απαντιςω αφοφ πάρω το εξαχλωμζνο και φαςματικό ςυγγραφικό μου υφάκι λοιπόν: Δεν ξζρω αν το ζκανεσ επίτθδεσ, αλλά αυτι θ απείρωσ κοινότοπθ ζκφραςθ «κυνθγά τθ ςκιά τθσ» είναι όλο το κείμενο. Κι αυτό είναι καλά νζα, ζχω αγωνία να γίνομαι κοινότοποσ ςτουσ κοινοφσ τόπουσ ςυναντιοφνται οι άνκρωποι, κατά τα άλλα χωρίηουν και χάνονται. Ρίςω ςτο κζμα, όμωσ, που ευτυχϊσ μασ περιμζνει υπομονετικά και δε ςθκϊνεται να φφγει. Θ Ευρυδίκθ, λοιπόν, κάνει ακριβϊσ αυτό, κυνθγά τθ δικι τθσ ςκιά και όχι το φάνταςμα του

3 νεκροφ εραςτι τθσ ασ ζχει πείςει τον εαυτό τθσ ότι ο νεκρόσ είναι το ποκοφμενο. Θυμάςαι αυτά που λζγαμε ςτθν επιμζλεια: ςτον πυρινα του κειμζνου βρίςκεται ο μθχανιςμόσ τθσ ερωτικισ και κάκε άλλθσ επικυμίασ. Θ Ευρυδίκθ δεν ποκεί τον αγαπθμζνο που χάκθκε αλλά τον εαυτό τθσ ζτςι όπωσ καταςκευαηόταν μζςα από τα μάτια του νεκροφ. Κατά κάποιον τρόπο, λαχταρά τον προςωπικό τθσ μφκο. Δεν μπορεί να πενκιςει γιατί αυτό που ζχαςε δεν το είχε ποτζ, και αυτό που πραγματικά επικυμεί δεν το υποψιάηεται ακόμα. Θ Ευρυδίκθ δεν ζχει πρόςωπο, δεν είναι αυκεντικι ποτζ δεν ιταν, απλϊσ ςυντθροφςε ζναν επινοθμζνο εαυτό μζςα από τθ ςχζςθ με τον εραςτι τθσ. Θ επικυμία τθσ είναι ςκζτα αυτάρεςκθ, όπωσ είναι οι περιςςότερεσ επικυμίεσ των ανκρϊπων. Ο κάνατοσ του Ρζτρου τισ ςτζρθςε το προςωπείο που είχε ανάγκθ για να ηει και αναηθτϊντασ το φάνταςμά του δεν κάνει τίποτα περιςςότερο από το να κυνθγά τθ δικι τθσ ςκιά. Θα τθ ςυναντιςει ςτο τζλοσ και κα λυτρωκεί οριακά. Για τθν ακρίβεια, θ λφτρωςθ αρχίηει μετά το τζλοσ του κειμζνου. Βλζπεισ, κατά τθ γνϊμθ μου, κάκε αυκεντικό μυκιςτόρθμα αρχίηει μετά τθν τελευταία του ςελίδα. Δεν ξζρω αν ςυμβαίνει αυτό με τθν Ερωμζνθ, κα το ικελα πάντωσ. Χα χα, με τθ διάκεςθ να το κανιβαλίςω (διόλου ςπάνια), ζνα καλό μυκιςτόρθμα είναι δθλαδι κάτι ςαν ελλθνικι ταινία; Όπου όλα τελειϊνουν με ζνα γάμο αλλά φευ ςτθν πραγματικότθτα φςτερα από αυτόν αρχίηουν όλα; (Μόνο που ξεφεφγουν πια από τθν κωμωδία...) Εν πάςθ περιπτϊςει, για να ςτακϊ λίγο ςε αυτό που είπεσ για τον «προςωπικό μφκο»: ςαν να λζμε, live your myth through internet? Ευκολάκι, ζτςι; Θζλω να πω, θ ψθφιακι πραγματικότθτα προςφζρει τόπο για πολλοφσ πολλοφσ μφκουσ. Ο κανιβαλιςμόσ είναι το αγαπθμζνο μου από τα χόμπι ςου, το ξζρεισ αυτό. Ράντωσ, θ αλικεια είναι ότι ζνα βικτοριανό μυκιςτόρθμα είναι κάτι ςαν ελλθνικι ταινία. Ζνα καλό μυκιςτόρθμα είναι καλφτερο από όλεσ τισ ταινίεσ του κόςμου ευτυχϊσ. Για το ηιτθμα του ίντερνετ, ασ πω εξαρχισ ότι δεν πάω να αςκιςω κριτικι ςτο μζςο για δφο βαςικοφσ λόγουσ ο πρϊτοσ: Κοίτα ποφ γίνεται αυτι θ ςυηιτθςθ... Ο δεφτεροσ: Αςκϊ κριτικι ςε ό,τι ζχει νόθμα και το ίντερνετ είναι θ μεγαλφτερθ ανοθςία που κατακτιςαμε (αυτι είναι θ λζξθ) ωσ ανκρωπότθτα. (Ρολφ μ' αρζςει όταν γίνομαι απόλυτοσ.) Τζλοσ πάντων. Ρίςω ςτο μυκιςτόρθμα, θ Ευρυδίκθ χρθςιμοποιεί το ίντερνετ για ζνα λόγο που θ ίδια αγνοεί. Θ λζξθ-κλειδί είναι: κζαμα. Το ίντερνετ καταφζρνει να κεαματικοποιεί τθν πραγματικότθτα και ζτςι να τθν ακυρϊνει ςε ολοκλθρωτικό βακμό. Θ Ευρυδίκθ το χρθςιμοποιεί για να βιϊςει το μεγάλο τθσ ψζμα. Βλζπεισ, μόνο θ αλικεια μπορεί να βιωκεί μοναχικά, ακριβϊσ επειδι είναι βακφτατα κοινωνικι και οικουμενικι καταργεί τθ μοναξιά ακόμα και τθν ϊρα τθσ πιο τρομερισ απουςίασ. Το ψζμα, άκρωσ εγωκεντρικό και ατομικιςτικό, αυτιςτικό ςχεδόν, προχποκζτει τθν παρουςία κοινοφ, απρόςωπων ατόμων που κα τα πείςεισ για να πείςεισ τον εαυτό ςου. Το ίντερνετ προςφζρει ακριβϊσ αυτό το κοινό και κακιςτά εφικτι τθν επαφι με μια αμεςότθτα που εμζνα μου φαίνεται ςχεδόν χυδαία, αν-ερωτικι και τελείωσ μθ ανκρϊπινθ.

4 Καλά, καλά, ασ μθ γινόμαςτε χυδαίοι. Εντάξει, ςχεδόν με ζπειςεσ. Ωσ ορκιςμζνθ οπαδόσ του ίντερνετ, πάντωσ, κα πω για εκατομμυριοςτι φορά ότι ςου δίνει τθ δυνατότθτα να ορίςεισ εςφ τι είδουσ επαφι κα επιδιϊξεισ. Και όχι, θ επαφι που δείχνει άμεςθ, ι τζλοσ πάντων ζχει μια άλλθ αμεςότθτα, αυτι που ςου δίνεται επειδι κρφβεςαι πίςω από μια φωτεινι οκόνθ (το 'πιαςεσ το οξφμωρο, ε; Σιγά μθν το άφθνεσ) δεν μπορεί να ςυγκρικεί με τθν επαφι over a coffee ι, όπωσ κα ζλεγεσ εςφ, τθσ μπάρασ. Εξοφ και δε δζχομαι το επιχείρθμα «μα γιατί να γίνουμε φίλοι ςτο facebook? Ασ βγοφμε για ζναν καφζ να τα ποφμε». ΔΕ κζλεισ να βγεισ για καφζ με όλο τον κόςμο. Τουλάχιςτον εγϊ, πεσ με ακοινϊνθτθ. Το διαδίκτυο ςου δίνει τθν ευκαιρία μιασ ανϊδυνθσ κοινωνικοποίθςθσ, αυτό. Όταν βζβαια τα όρια ςυγχζονται, ζχουμε τα φαινόμενα Νικόλα Σπανοφ. Ο οποίοσ... Αυτόσ, πάλι, τι ηόρι τραβάει, βρε Κυριάκο; Κάτι μου λζει ότι αν θ Ευρυδίκθ ζχει πνίξει τθν επικυμία τθσ ςτθν αυταρζςκεια, ο Νικόλασ τθν ζχει χάςει από χζρι. Ζλα τϊρα, βρε Ευδοξία, ξζρεισ τι εννοϊ, δεν είναι κζμα θκικολογίασ. Θ χυδαιότθτα και θ προςτυχιά τθσ Ομορφιάσ είναι πανάκριβθ, γι' αυτό είναι λίγο αποκαρδιωτικό που τα ζχουμε μπερδζψει όλα τισ λζξεισ και το φορτίο τουσ για χάρθ μιασ πρόχειρθσ φτινιασ. Κι επειδι μ' αρζςει να λζμε ζνα εκατομμφριο φορζσ τα ίδια πράγματα, ςυμφωνϊ με τθν ανϊδυνθ κοινωνικοποίθςθ αλλά γιατί να μασ νοιάηει κάτι τζτοιο; Θ κοινωνία με και, κυρίωσ, ςτον άλλο οφείλει να είναι οδυνθρι, λυπθμζνθ και χαροφμενθ και πολφ άγρια, ζωσ τζλουσ. Αλλιϊσ δεν ζχει νόθμα. Και για να πάω πάλι ςτο μυκιςτόρθμα, κράτα μόνο αυτό: γιατί να ανταλλάςςεισ ατάκεσ ςτο facebook με ζναν τφπο με τον οποίο δε κα πιγαινεσ οφτε καν για ζναν καφζ; Κρίμα δεν είναι; Δε μασ περιςςεφει και τόςοσ χρόνοσ εδϊ πζρα... Σε κάκε περίπτωςθ, περί ορζξεωσ, Jack Daniel's και πάω πάςο. Ρίςω ςτο κείμενο, θ επικυμία του Νικόλα είναι όντωσ πιο περίπλοκθ ςε ςχζςθ με τθν Ευρυδίκθ. Ιςχφει και εδϊ ο χαμζνοσ ανζκακεν εαυτόσ, το χαμζνο αυκεντικό πρόςωπο. Και οι δυο το επικυμοφν. Και οι δυο το αναηθτοφν με τρόπουσ αν-αυκεντικοφσ είναι ειρωνεία, αλλά αυτό ιςχφει και για τουσ περιςςότερουσ από εμάσ, κατά τθ γνϊμθ μου. Ο Νικόλασ είναι, ασ ποφμε, μια ακραία περίπτωςθ ανκρϊπου που ζχει εμπλακεί ςτον φαφλο μθχανιςμό τθσ μιμθτικισ επικυμίασ βλζπε ενζ Ηιράρ κτλ. Ο Νικόλασ, με το ςκοτεινό

5 παρελκόν και τθν ταυτότθτα που δεν μπορεί να αντζξει, επιλζγει αςφνειδα να επινοιςει τον εαυτό του κατά το πρότυπο του Ρζτρου Μάρκελλου. Αυτό παροξφνεται προοδευτικά και, τελικά, ο Νικόλασ οικειοποιείται το πρόςωπο του νεκροφ. Δεν είναι καμιά περίπτωςθ διχαςμζνθσ προςωπικότθτασ, τίποτα τζτοιο. Ριςτεφει πραγματικά ότι είναι ο Ρζτροσ και επιδιϊκει να ολοκλθρϊςει τθ μεταμόρφωςθ πλθςιάηοντασ τθν Ευρυδίκθ. Το απλουςτεφω λίγο αλλά μπορεί να πει κανείσ ότι ο άνκρωποσ είναι θ επικυμία του και, από αυτι τθν άποψθ, αν ο Νικόλασ κζλει να είναι ο Ρζτροσ, είναι υποχρεωμζνοσ, ςχεδόν νομοτελειακά, να επικυμεί τθν επικυμία του Ρζτρου να επικυμεί τθν Ευρυδίκθ. Στθν πραγματικότθτα, θ τελευταία δεν είναι το αντικείμενο του ερωτικοφ πόκου για τον Νικόλα. Γι' αυτόν, θ Ευρυδίκθ δεν είναι παρά ζνασ διαμεςολαβθτισ. Μζςα από αυτιν, ο Νικόλασ αναηθτά το πραγματικό αντικείμενο του πόκου το οποίο, ςτα όρια μιασ νεκρόφιλθσ ομοφυλοφιλικισ εκτροπισ, είναι ο ίδιοσ ο Ρζτροσ θ ςκιά ι το φάνταςμά του. «Η ηωι μου αντί για κφκλοσ τριγωνάκι ςκαλθνό»... Για να μνθμονεφςουμε και τον αγαπθμζνο, μακαρίτθ πλζον, Νίκο Παπάηογλου. Προςφιλζσ κζμα τα τρίγωνα, ε; Λογοτεχνία, κουτςομπολίςτικοσ Τφποσ... όλοι ςυναντϊνται εκεί. Ναι... Ρρϊτα ο αςοφλθσ, τϊρα ο Ραπάηογλου, ςαν να ξεκλθρίηεται ζνασ υπζροχα καρναβαλικόσ κίαςοσ. Αμθχανία, καμιά φορά είναι ιςχυρότερθ ακόμα κι απ' τθ λφπθ για όλα αυτά. Πςο για τα τρίγωνα, ςκζφτομαι ότι θ γεωμετρία τθσ ηωισ μασ είναι ενίοτε ιδιαιτζρωσ αιχμθρι. Διαφωνϊ, όμωσ, για τθ ςυνάντθςθ, μοιάηει να είναι ζτςι αλλά γι' αυτό ακριβϊσ πρζπει να ζχουμε κατά νου τισ διαφορζσ. Οι κιτρινιάρθδεσ του Τφπου κουτςομπολεφουν χωρίσ να ζχουν καν εκείνθ τθ ρωμαλζα και, ενίοτε, ακϊα θλικιότθτα τθσ ςυνοικιακισ Κατίνασ. Θ λογοτεχνία κουτςομπολεφει μόνο με τον Άνκρωπο επειδι μπορεί να κουτςομπολεφει διαρκϊσ με τον Θεό. Βαρφγδουπο αλλά δεν μπορεί να είναι όλα ανάλαφρα, κα παραιταν βολικό και, βζβαια, αφόρθτα βαρετό... Θ προςευχι είναι το κουτςομπολιό τθσ αιωνιότθτασ. Και θ λογοτεχνία, ςτισ πιο καλζσ τθσ ςτιγμζσ, δε διαφζρει και πολφ από τθν προςευχι. Ερωτόλογα αλθκινά δίχωσ κανζνα τζλοσ. Χμμ. Παφςθ αμθχανίασ γιατί, ςπάνιο φαινόμενο, δε διαφωνϊ ςε τίποτα. Θα επιμείνω όμωσ ςτον κιτρινιάρικο Τφπο (με κεφαλαίο, δεν αναφζρομαι ςε κανζναν

6 ςυγκεκριμζνο τφπο, μθ μασ ςκάςουν και μθνφςεισ). Κι αυτό διότι, ωσ «παιδί» τθσ πρϊτθσ, ουςιαςτικά, αςτικισ γενιάσ (πόςοι ζχουμε γονείσ οι οποίοι μεγάλωςαν ςε αςτικό περιβάλλον; Ελάχιςτοι) αιςκάνομαι τρομερι αμθχανία (να τθν πάλι) απζναντι ςτο κουτςομπολιό είτε ακϊα θλικιϊδεσ είτε κακοπροαίρετα φτθνό. Και ωσ μζλοσ μιασ απελπιςτικά μικρισ και αλλόκοτθσ ομάδασ, διακζτω μια τθλεόραςθ που λειτουργεί αποκλειςτικά ωσ επιφάνεια αναγκαςτικοφ ξεςκονίςματοσ. Κι ζτςι περνάμε από τουσ καρνάβαλουσ ςτουσ κανίβαλουσ. Γιϊργοσ και Γεωργία, ςτο μυκιςτόρθμα (τυχαίο; Δε νομίηω). Ε, κάπου ζπρεπε να ςυμφωνιςουμε, αλλιϊσ δε κα είχε νόθμα να διαφωνοφμε, αγαπθμζνθ μου επιμελιτρια. Ξζρεισ, μασ διαφεφγει θ φρίκθ του κουτςομπολιοφ, το ζχουμε καταχωρίςει ωσ μια αφελι αλλά όχι και τόςο φοβερι ςυνικεια και το προςπερνοφμε αδιάφορα. Στθν πραγματικότθτα, τίποτα πιο κοντινό ςτο φόνο δεν υπάρχει από το κουτςομπολιό. Ο αργόσ λόγοσ, θ κατάκριςθ, θ καταλαλιά. Πλα αυτά ςυνιςτοφν και ςυνίςτανται ςτο κουτςομπολιό. Σκοτϊνουμε ο ζνασ τον άλλο και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Είναι ανατριχιαςτικό να ςκεφτείσ ότι δφο ι περιςςότεροι άνκρωποι ςυναντιοφνται μόνο και μόνο για να κατθγοριςουν ι να ςχολιάςουν ι να εμπαίξουν ζναν άλλο. Και ξζρεισ, θ κορυφαία ςτιγμι κουτςομπολιοφ ςτθν Ιςτορία δεν είναι άλλθ από αυτι που ηιςαμε πρόςφατα. Μιλάω, φυςικά, για τθ Σταφρωςθ. Ακριβϊσ αυτό είναι το κουτςομπολιό και θ αναγωγι του ςε κεςμό μζςω του Τφπου είναι ζνα από τα πιο θλίκια νεοελλθνικά επιτεφγματα. Αναφζρομαι και ςτθν ζντυπθ μορφι, άλλωςτε ξζρεισ ότι τισ εφθμερίδεσ τισ κεωρϊ ςπαταλθμζνο χαρτί, ζξω από απειροελάχιςτεσ εξαιρζςεισ. Αυτό, όμωσ, που ςυμβαίνει με τθν τθλεόραςθ είναι για γζλια και για κλάματα. Ο Γιϊργοσ και θ Γεωργία του κειμζνου είναι αυτά τα ουδζτερα εξωγιινα πλάςματα, οι άνκρωποι τθσ τθλεόραςθσ και των ειδιςεων, οι χαηοχαροφμενοι θκικολόγοι των ςατιρικϊν εκπομπϊν, οι κουτςομπόλθδεσ των παρακφρων που αντικατζςτθςαν τα μπαλκόνια τθσ κυρα-κατίνασ... (Με πνίγει το δίκιο μου, ε; Τζλοσ πάντων, το κόβω εδϊ γιατί κα μασ κόψει θ λογοκριςία αν ςυνεχίςω.) Αντί επιλόγου, δυο ςφντομα ςχόλια που ς τα ζχω ξαναπεί: 1. Θ ηωι μασ δεν ζχει καμιά απολφτωσ ςχζςθ με τθν επικαιρότθτα, αυτό το μζγα ψζμα. Είμαςτε ανεπίκαιροι και γι' αυτό είμαςτε διαρκϊσ καίριοι άρα: ςθμαντικοί, γεμάτοι νόθμα. Μιλάω για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ του κόςμου. 2. Πταν ο Ραφλοσ Νιρβάνασ ετοιμάςτθκε να φωτογραφίςει τον Ραπαδιαμάντθ πριν από ζναν αιϊνα ςτθ Δεξαμενι, εκείνοσ ςυναίνεςε απρόκυμα αλλά δεν παρζλειψε να τονίςει μιλϊντασ ςτα γαλλικά ότι: «Δεν πρζπει να διεγείρουμε τθν περιζργεια του κόςμου». Ρεσ το αυτό ςτουσ γελαςτοφλθδεσ τθσ TV για να γελάςουμε κι εμείσ λίγο πιο ανκρϊπινα, επιτζλουσ. Θ ηωι είναι πολφ πιο ςυναρπαςτικι, χαρμολυπθμζνθ και ερωτικι απ' όςο μασ τθν πλαςάρει κάκε βράδυ ο τφποσ του Τφπου. Θκικό δίδαγμα: Να μθν είμαςτε αμιχανοι με τα μθχανεφματα του κουτςομπολιοφ. Να το χλευάηουμε και, βζβαια, να χλευάηουμε και τον εαυτό μασ γιατί όλοι ςυμμετζχουμε ς' αυτι τθν κακθμερινι ςταφρωςθ τθσ Αλικειασ, με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο.

7 Στάςου, ςτάςου (μφγδαλα). Άλλον επίλογο επικυμοφςα, πριν από τισ ευχζσ για αλθκινι ανάςταςθ (ζςτω και μετά τθν Ανάςταςθ). Δϊς μου μια απάντθςθ ςε αυτό: Μου φαίνεται ότι, από τθν εφθβεία ςου και μετά, όπου άρχιςεσ να γράφεισ, θ ζμπνευςθ δε ςε εγκαταλείπει ποτζ. Υπάρχουν ςτιγμζσ δίχωσ αυτι; Κι αν όχι (που αυτό υποψιάηομαι)... πϊσ το κάνεισ;! Θα προτιμοφςα ζνα μπολάκι με τα ωραιότατα φιςτικάκια τθσ αγαπθμζνθσ μου παμπ τθν οποία καλά γνωρίηεισ αλλά ςυμβιβάηομαι και με ζνα μυγδαλάκι προςϊρασ. Λοιπόν, χαίρομαι που μου δίνεισ τθν ευκαιρία να ξαναγίνω κοινότοποσ. Το ταλζντο και θ ζμπνευςθ είναι δυο λζξεισ που, όπωσ και θ εξυπνάδα, ζχουν ελάχιςτθ ςχζςθ με τθν τζχνθ. Ράντωσ, αν υποκζςουμε ότι υπάρχει ζμπνευςθ, τότε ςίγουρα δεν είναι αυτό που κάκεςαι και περιμζνεισ να «ςου ζρκει», αλλά αυτό που τςακίηεςαι και το βρίςκεισ και το φζρνεισ ςτο γραφείο ςου για να γίνει καμιά δουλειά τθσ προκοπισ. Αυτι θ λζξθ δουλειά είναι θ μόνθ που μασ ενδιαφζρει ο οντζν το είχε πει πολφ πιο όμορφα αλλά δε κυμάμαι τθν ακριβι διατφπωςθ. Πςο για το «πϊσ το κάνω», μου φαίνεται ότι ο κακζνασ ζχει τον τρόπο του. Θ περίπτωςι μου ίςωσ ζχει λίγο περιςςότερθ πλάκα γιατί από τα δϊδεκα ι κάπου εκεί και το πρϊτο επικολυρικό μου ρομάντηο γράφω non-stop και δε ςχεδιάηω να ςταματιςω ςτο κοντινό μζλλον με άλλα λόγια, αν όλα πάνε καλά και δε φάω κι άλλεσ εκδοτικζσ χυλόπιτεσ, ετοιμάςου να επιμελθκείσ κάμποςθ φλυαρία ακόμα. Χωρίσ αςτεία (χμ) θ γραφι είναι ο οικείοσ μου τρόποσ να υπάρχω μαηί με όλουσ τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ, αυτι μετρά τθ δικι μου ςυμμετοχι ςε ό,τι αποκαλϊ (πολφ ςυμβατικά) κοινό ανκρϊπινο γίγνεςκαι. Επομζνωσ, το «writer s block» κα ιςοδυναμοφςε με πνιγμό, είναι κάτι που μου φαίνεται τελείωσ αδιανόθτο και, ευτυχϊσ, δεν ξζρω πϊσ είναι, δεν το ζχω ηιςει ποτζ εδϊ και δεκαπζντε χρόνια και δεν το φοβάμαι καν, είμαι βζβαιοσ μια από τισ ελάχιςτεσ βεβαιότθτζσ μου ότι δε κα μου ςυμβεί. Φοβάμαι το ενδεχόμενο να φτθνφνω τισ λζξεισ, να προδϊςω τθν αρχικι ςφλλθψθ, να γράψω άςχθμα, αλλά δε φοβάμαι το ενδεχόμενο να μθν μπορϊ να γράψω. Θ μεγάλθ μου αγωνία είναι να προλάβω να γράψω αυτά που ζχω κατά νου. Και ς το ζχω

8 πει ότι όλα τα κείμενα τα ζχω ςκεφτεί εδϊ και χρόνια, τϊρα απλϊσ τα αφινω να μπουν ςε ςειρά προτεραιότθτασ και γράφω αυτό που κάκε φορά πιζηει περιςςότερο να γραφεί. Κάπωσ ζτςι μου δίνεται γιατί δωρεά είναι, μθ γελιόμαςτε θ ευλογία να ιςορροπϊ ανάμεςα ςε ιδιοςυγκραςιακι παρόρμθςθ και αυςτθρά πεικαρχθμζνθ κακθμερινι εργαςία ι ανάμεςα ςε βίωμα και μυκοποιθτικό πζραςμα ςτθ γραφι ι, κυρίωσ και πάνω απ' όλα, ανάμεςα ςε Λόγο και λόγια. Αυτό το τελευταίο ασ κρατιςουμε για επίλογο νομίηω ότι κα ςυμφωνιςεισ. Δεν είναι δικό μου, ανικει ςε ζνα μεγάλο ςυμπατριϊτθ μου ποιθτι, τον Κυριάκο Χαραλαμπίδθ εγϊ ζχω κάνει μόνο οριςμζνεσ παρεμβάςεισ. Σε ζνα κείμενό του, λοιπόν, ο Χαραλαμπίδθσ επιςθμαίνει το εξισ πολφτιμο: Λζνε ότι οι άγιοι κάνουν το Λόγο ςάρκα. Οι λογοτζχνεσ κάνουν το ίδιο και ανόμοιο, κάνουν το Λόγο λόγια κι ζτςι μποροφμε ακόμα να μιλάμε για τον Θεό και να μιλάμε με τον Θεό να μιλάμε με τθν Αγάπθ. Ζτςι ηει ςτ' αλικεια ο άνκρωποσ και το μυκιςτόρθμα, Ευδοξία, δεν είναι υπόκεςθ λζξεων, πλοκισ, διδαγμάτων, απόψεων ι ιδεϊν, το μυκιςτόρθμα είναι υπόκεςθ ηωντανϊν ανκρϊπινων προςϊπων. Αυτό αναηθτοφμε όλοι εμείσ που γράφουμε και διαβάηουμε και που είμαςτε όλοι οι άνκρωποι του κόςμου. Αναηθτοφμε τα χαμζνα αγαπθμζνα μασ πρόςωπα, το δικό μασ και των υπολοίπων, για να ςυναντθκοφμε και να γιορτάςουμε επιςτρζφοντασ ςε ζναν τόπο τελείωσ, απόλυτα κοινό. Κι ευτυχϊσ δεν υπάρχει τίποτα πιο κοινότοπο από τθν Αγάπθ. Κυριακόσ Μαργαρίτθσ - Εκδόςεισ Ψυχογιόσ

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ II ΑΡΟ ΤΟΝ Α. Δ. ΛΑΚΣΜΛ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ππωσ ςάσ υποςχεκικαμε ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ τθσ Αλχημείασ Ι, ςάσ παρουςιάηουμε αυτό το μικρό βιβλίο με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ: θ Αλχημεία

Διαβάστε περισσότερα

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία

Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΕΡΓΑΛΑ Α' ΣΡΛΜΘΝΟΤ ΣΘ Ν. Ε. ΛΟΓΟΣΕΧΝΛΑ Α ΛΤΚΕΛΟΤ Σα φφλα ςτθ λογοτεχνία ΤΠΕΤΚΤΝΘ ΚΑΚΘΓΘΣΡΛΑ : κ. Ιρα Δοφρου ΤΝΣΟΝΛΜΟ ΕΡΓΑΛΑ: Λωάννα ταμοποφλου Δθμιτρθσ Κοκολιόσ Δθμιτρθσ Κοντογιάννθσ Κατερίνα Λζπουρθ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr

Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ελλθνικό Κζντρο Αςφαλοφσ Διαδικτφου Δράςθ Ενθμζρωςθσ και Επαγρφπνθςθσ Saferinternet.gr Ροιθτικι ςυλλογι για το Διαδίκτυο Ροιιματα μακθτϊν όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ γφρω από αςφαλι πλοιγθςθ ςτο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό έτος 2012-2013

Κατηχητικό έτος 2012-2013 Κατηχητικό έτος 2012-2013 «Τωμ Προφητώμ το κήρυγμα...» Συμαμτήσεις για Παιδιά Δημοτικού Σχολείου Βοηθητικό υλικό για τομ Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 «Σψμ Ππξυησώμ σξ κήπτγμα...» τμαμσήςειρ

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ

ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΣΟΤ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΙΜΟΤ Το παρόν ζργο πνευματικισ ιδιοκτθςίασ προςτατεφεται από τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ (Ν 2121/1993 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα) και από τισ διεκνείσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID

Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID 21 Καλοί Λόγοι για Καλζσ Βιβλιοκικεσ Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: 21 Good reasons for good libraries http://www.bideutschland.de/download/file/21%20gute%20gruende%20fuer%20gute%20bibliothe

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος

Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Για τη γραυή, αντιγραυή, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Δ ιάβαςα με προςοχι τθν ομιλία του υπουργοφ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ προσ τα ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ. Ανάμεςα ςτα πολλά και διάφορα για «ζξυπνα

Διαβάστε περισσότερα

Η δφναμη τησ παραπληροφόρηςησ, του Πζτρου Αργυρίου, 19/12/2010, tvxsteam Αν το λζνε οι ειδιςεισ τότε πρζπει να είναι αλικεια. Κάπωσ ζτςι τελειϊνουν

Η δφναμη τησ παραπληροφόρηςησ, του Πζτρου Αργυρίου, 19/12/2010, tvxsteam Αν το λζνε οι ειδιςεισ τότε πρζπει να είναι αλικεια. Κάπωσ ζτςι τελειϊνουν Η δφναμη τησ παραπληροφόρηςησ, του Πζτρου Αργυρίου, 19/12/2010, tvxsteam Αν το λζνε οι ειδιςεισ τότε πρζπει να είναι αλικεια. Κάπωσ ζτςι τελειϊνουν όλεσ οι ό- μορφεσ ιςτορίεσ. Από μια δυναμικι αντίλθψθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί

Διαβάστε περισσότερα