Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15. [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15. [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου]"

Transcript

1 Θ ερωμζνθ και θ ςκιά του... Κυριάκου Μαργαρίτθ 02/05/11 01:15 [από τθν Ευδοξία Μπινοποφλου] Πταν ο θκοποιόσ και ςκθνοκζτθσ Ρζτροσ Μάρκελλοσ πεκαίνει ςε ατφχθμα, μια κίτρινθ μυκολογία φουντϊνει ςχετικά με τθν προςωπικι του ηωι και δεν επιτρζπει ςτθν ερωμζνθ του να αντιμετωπίςει τθν απϊλεια. Αποτυχθμζνθ θκοποιόσ, θ Ευρυδίκθ Καραντϊνθ ηοφςε ςτθ ςκιά του και, μζςα ςτθν απελπιςία τθσ, βρίςκει διζξοδο ςε μια τραγελαφικι ςταυροφορία υπεράςπιςθσ του νεκροφ. Δθμιουργεί μια ιςτοςελίδα και διθγείται το χρονικό του δεςμοφ τουσ αλλάηοντασ τα γεγονότα με ωραιοποιθμζνεσ αφθγιςεισ. Σταδιακά, χάνει κάκε επαφι με τθν πραγματικότθτα και πείκεται ότι το φάνταςμα του Μάρκελλου βρίςκεται ςπίτι τθσ. Ρροβάλλει ςτο Κντερνετ τθν κακθμερινότθτά τθσ και ηθτά από τουσ κεατζσ να αναηθτιςουν μαηί τθσ το φάνταςμα. Το γελοίο κυνιγι μιασ ςκιάσ κα εκτραπεί επικίνδυνα όταν κάποιοσ, που κεωρεί ότι θ μετάδοςθ απευκφνεται ς αυτόν, αποφαςίηει ν ανταποκρικεί ςτθν πρόςκλθςθ τθσ Ευρυδίκθσ και να τθ ςϊςει από τθ μοναξιά και τθ δυςτυχία τθσ. Με αφορμι τθν κυκλοφορία του βιβλίου «Η ερωμζνθ και θ ςκιά τθσ», ο Κυριάκοσ Μαργαρίτθσ και θ Ευδοξία Μπινοποφλου ςυηθτοφν για τισ τεκλαςμζνεσ οδοφσ τθσ

2 επικυμίασ, για τον κανιβαλιςμό τθσ τθλεόραςθσ, για τθν ζμπνευςθ που δε γνωρίηει χρόνο, και αποφεφγουν επιμελώσ να μιλιςουν για τθν Κφπρο. Αγαπθτζ Κυριάκο, δεν είςαι οφτε καν τριάντα, ζτςι; Και με τι κράςοσ ζρχεςαι ςε μια χϊρα όπου τα κυπριακά θχοφν ςτ αυτιά μασ κάπωσ ςαν ςουαχίλι, εκδίδεισ ζντεκα βιβλία μζςα ςε δζκα χρόνια και ςυνεχίηεισ ακάκεκτοσ; Κι αυτό ς το λζω ωσ φαν ςου και όχι ωσ επιμελιτρια, άρα αναγκαςτικι αναγνϊςτρια, των βιβλίων ςου. Αγαπθτι Ευδοξία, επειδι ζχω καλομάκει ςτα «αγαπθμζνε ςυγγραφζα» και επειδι μασ βλζπουνε, λζω να αφιςουμε τα «αγαπθτζ/ι» για μια χειρότερθ μζρα. Κατά τ άλλα και όςο κι αν εςφ διαφωνείσ, είμαι υποχρεωμζνοσ να δθλϊςω «ποια τριάντα;» μζχρι αυτό τον Ιοφλιο, εγϊ κεωρϊ ότι δεν είμαι καν είκοςι εννιά. Το κράςοσ μου, από τθν άλλθ, είναι κατά πολφ γθραιότερο κι ζτςι πρζπει να είναι: μ αυτό ξεκινάσ ϊςπου να ζρκουν όλα τα άλλα και μ αυτό αντζχεισ ακόμα όταν όλα τ άλλα χακοφν. (Δικό μου αυτό, γράψ το.) Επίςθσ, είςαι λιγουλάκι υπερβολικι με τα ςουαχίλι και τα ςχετικά, μπορεί να χάνεται καμιά ςυλλαβι ςτθν εκφορά αλλά, γενικά μιλϊντασ, μια χαρά ςυνεννοοφμαςτε, ςυχνά με νοιματα ι με ακόμα καλφτερεσ κινιςεισ. Κι από ποφ κι ωσ ποφ βρίςκεισ ότι ςυνεχίηω ακάκεκτοσ; Μάλλον καχεκτικόσ ςυνεχίηω αλλά ςυνεχίηω κι αυτό ζχει ςθμαςία: Δεν μπορϊ να ςυνεχίςω, κα ςυνεχίςω, είπε ο Μπζκετ. Και ςυνζχιςε. Εντάξει λοιπόν, αγαπθμζνε ςυγγραφζα, δε ςου χαλάω χατίρι. Επίτρεψζ μου όμωσ να διαφωνιςω. Αν θ ςυγγραφι ςε ζκανε καχεκτικό, τϊρα κα είχεσ εξαχλωκεί... Τζλοσ πάντων. Για πεσ μου τϊρα κάτι άλλο: αυτι θ άμοιρθ θ Ευρυδίκθ γιατί κυνθγάει τθ ςκιά τθσ; Θα απαντιςω αφοφ πάρω το εξαχλωμζνο και φαςματικό ςυγγραφικό μου υφάκι λοιπόν: Δεν ξζρω αν το ζκανεσ επίτθδεσ, αλλά αυτι θ απείρωσ κοινότοπθ ζκφραςθ «κυνθγά τθ ςκιά τθσ» είναι όλο το κείμενο. Κι αυτό είναι καλά νζα, ζχω αγωνία να γίνομαι κοινότοποσ ςτουσ κοινοφσ τόπουσ ςυναντιοφνται οι άνκρωποι, κατά τα άλλα χωρίηουν και χάνονται. Ρίςω ςτο κζμα, όμωσ, που ευτυχϊσ μασ περιμζνει υπομονετικά και δε ςθκϊνεται να φφγει. Θ Ευρυδίκθ, λοιπόν, κάνει ακριβϊσ αυτό, κυνθγά τθ δικι τθσ ςκιά και όχι το φάνταςμα του

3 νεκροφ εραςτι τθσ ασ ζχει πείςει τον εαυτό τθσ ότι ο νεκρόσ είναι το ποκοφμενο. Θυμάςαι αυτά που λζγαμε ςτθν επιμζλεια: ςτον πυρινα του κειμζνου βρίςκεται ο μθχανιςμόσ τθσ ερωτικισ και κάκε άλλθσ επικυμίασ. Θ Ευρυδίκθ δεν ποκεί τον αγαπθμζνο που χάκθκε αλλά τον εαυτό τθσ ζτςι όπωσ καταςκευαηόταν μζςα από τα μάτια του νεκροφ. Κατά κάποιον τρόπο, λαχταρά τον προςωπικό τθσ μφκο. Δεν μπορεί να πενκιςει γιατί αυτό που ζχαςε δεν το είχε ποτζ, και αυτό που πραγματικά επικυμεί δεν το υποψιάηεται ακόμα. Θ Ευρυδίκθ δεν ζχει πρόςωπο, δεν είναι αυκεντικι ποτζ δεν ιταν, απλϊσ ςυντθροφςε ζναν επινοθμζνο εαυτό μζςα από τθ ςχζςθ με τον εραςτι τθσ. Θ επικυμία τθσ είναι ςκζτα αυτάρεςκθ, όπωσ είναι οι περιςςότερεσ επικυμίεσ των ανκρϊπων. Ο κάνατοσ του Ρζτρου τισ ςτζρθςε το προςωπείο που είχε ανάγκθ για να ηει και αναηθτϊντασ το φάνταςμά του δεν κάνει τίποτα περιςςότερο από το να κυνθγά τθ δικι τθσ ςκιά. Θα τθ ςυναντιςει ςτο τζλοσ και κα λυτρωκεί οριακά. Για τθν ακρίβεια, θ λφτρωςθ αρχίηει μετά το τζλοσ του κειμζνου. Βλζπεισ, κατά τθ γνϊμθ μου, κάκε αυκεντικό μυκιςτόρθμα αρχίηει μετά τθν τελευταία του ςελίδα. Δεν ξζρω αν ςυμβαίνει αυτό με τθν Ερωμζνθ, κα το ικελα πάντωσ. Χα χα, με τθ διάκεςθ να το κανιβαλίςω (διόλου ςπάνια), ζνα καλό μυκιςτόρθμα είναι δθλαδι κάτι ςαν ελλθνικι ταινία; Όπου όλα τελειϊνουν με ζνα γάμο αλλά φευ ςτθν πραγματικότθτα φςτερα από αυτόν αρχίηουν όλα; (Μόνο που ξεφεφγουν πια από τθν κωμωδία...) Εν πάςθ περιπτϊςει, για να ςτακϊ λίγο ςε αυτό που είπεσ για τον «προςωπικό μφκο»: ςαν να λζμε, live your myth through internet? Ευκολάκι, ζτςι; Θζλω να πω, θ ψθφιακι πραγματικότθτα προςφζρει τόπο για πολλοφσ πολλοφσ μφκουσ. Ο κανιβαλιςμόσ είναι το αγαπθμζνο μου από τα χόμπι ςου, το ξζρεισ αυτό. Ράντωσ, θ αλικεια είναι ότι ζνα βικτοριανό μυκιςτόρθμα είναι κάτι ςαν ελλθνικι ταινία. Ζνα καλό μυκιςτόρθμα είναι καλφτερο από όλεσ τισ ταινίεσ του κόςμου ευτυχϊσ. Για το ηιτθμα του ίντερνετ, ασ πω εξαρχισ ότι δεν πάω να αςκιςω κριτικι ςτο μζςο για δφο βαςικοφσ λόγουσ ο πρϊτοσ: Κοίτα ποφ γίνεται αυτι θ ςυηιτθςθ... Ο δεφτεροσ: Αςκϊ κριτικι ςε ό,τι ζχει νόθμα και το ίντερνετ είναι θ μεγαλφτερθ ανοθςία που κατακτιςαμε (αυτι είναι θ λζξθ) ωσ ανκρωπότθτα. (Ρολφ μ' αρζςει όταν γίνομαι απόλυτοσ.) Τζλοσ πάντων. Ρίςω ςτο μυκιςτόρθμα, θ Ευρυδίκθ χρθςιμοποιεί το ίντερνετ για ζνα λόγο που θ ίδια αγνοεί. Θ λζξθ-κλειδί είναι: κζαμα. Το ίντερνετ καταφζρνει να κεαματικοποιεί τθν πραγματικότθτα και ζτςι να τθν ακυρϊνει ςε ολοκλθρωτικό βακμό. Θ Ευρυδίκθ το χρθςιμοποιεί για να βιϊςει το μεγάλο τθσ ψζμα. Βλζπεισ, μόνο θ αλικεια μπορεί να βιωκεί μοναχικά, ακριβϊσ επειδι είναι βακφτατα κοινωνικι και οικουμενικι καταργεί τθ μοναξιά ακόμα και τθν ϊρα τθσ πιο τρομερισ απουςίασ. Το ψζμα, άκρωσ εγωκεντρικό και ατομικιςτικό, αυτιςτικό ςχεδόν, προχποκζτει τθν παρουςία κοινοφ, απρόςωπων ατόμων που κα τα πείςεισ για να πείςεισ τον εαυτό ςου. Το ίντερνετ προςφζρει ακριβϊσ αυτό το κοινό και κακιςτά εφικτι τθν επαφι με μια αμεςότθτα που εμζνα μου φαίνεται ςχεδόν χυδαία, αν-ερωτικι και τελείωσ μθ ανκρϊπινθ.

4 Καλά, καλά, ασ μθ γινόμαςτε χυδαίοι. Εντάξει, ςχεδόν με ζπειςεσ. Ωσ ορκιςμζνθ οπαδόσ του ίντερνετ, πάντωσ, κα πω για εκατομμυριοςτι φορά ότι ςου δίνει τθ δυνατότθτα να ορίςεισ εςφ τι είδουσ επαφι κα επιδιϊξεισ. Και όχι, θ επαφι που δείχνει άμεςθ, ι τζλοσ πάντων ζχει μια άλλθ αμεςότθτα, αυτι που ςου δίνεται επειδι κρφβεςαι πίςω από μια φωτεινι οκόνθ (το 'πιαςεσ το οξφμωρο, ε; Σιγά μθν το άφθνεσ) δεν μπορεί να ςυγκρικεί με τθν επαφι over a coffee ι, όπωσ κα ζλεγεσ εςφ, τθσ μπάρασ. Εξοφ και δε δζχομαι το επιχείρθμα «μα γιατί να γίνουμε φίλοι ςτο facebook? Ασ βγοφμε για ζναν καφζ να τα ποφμε». ΔΕ κζλεισ να βγεισ για καφζ με όλο τον κόςμο. Τουλάχιςτον εγϊ, πεσ με ακοινϊνθτθ. Το διαδίκτυο ςου δίνει τθν ευκαιρία μιασ ανϊδυνθσ κοινωνικοποίθςθσ, αυτό. Όταν βζβαια τα όρια ςυγχζονται, ζχουμε τα φαινόμενα Νικόλα Σπανοφ. Ο οποίοσ... Αυτόσ, πάλι, τι ηόρι τραβάει, βρε Κυριάκο; Κάτι μου λζει ότι αν θ Ευρυδίκθ ζχει πνίξει τθν επικυμία τθσ ςτθν αυταρζςκεια, ο Νικόλασ τθν ζχει χάςει από χζρι. Ζλα τϊρα, βρε Ευδοξία, ξζρεισ τι εννοϊ, δεν είναι κζμα θκικολογίασ. Θ χυδαιότθτα και θ προςτυχιά τθσ Ομορφιάσ είναι πανάκριβθ, γι' αυτό είναι λίγο αποκαρδιωτικό που τα ζχουμε μπερδζψει όλα τισ λζξεισ και το φορτίο τουσ για χάρθ μιασ πρόχειρθσ φτινιασ. Κι επειδι μ' αρζςει να λζμε ζνα εκατομμφριο φορζσ τα ίδια πράγματα, ςυμφωνϊ με τθν ανϊδυνθ κοινωνικοποίθςθ αλλά γιατί να μασ νοιάηει κάτι τζτοιο; Θ κοινωνία με και, κυρίωσ, ςτον άλλο οφείλει να είναι οδυνθρι, λυπθμζνθ και χαροφμενθ και πολφ άγρια, ζωσ τζλουσ. Αλλιϊσ δεν ζχει νόθμα. Και για να πάω πάλι ςτο μυκιςτόρθμα, κράτα μόνο αυτό: γιατί να ανταλλάςςεισ ατάκεσ ςτο facebook με ζναν τφπο με τον οποίο δε κα πιγαινεσ οφτε καν για ζναν καφζ; Κρίμα δεν είναι; Δε μασ περιςςεφει και τόςοσ χρόνοσ εδϊ πζρα... Σε κάκε περίπτωςθ, περί ορζξεωσ, Jack Daniel's και πάω πάςο. Ρίςω ςτο κείμενο, θ επικυμία του Νικόλα είναι όντωσ πιο περίπλοκθ ςε ςχζςθ με τθν Ευρυδίκθ. Ιςχφει και εδϊ ο χαμζνοσ ανζκακεν εαυτόσ, το χαμζνο αυκεντικό πρόςωπο. Και οι δυο το επικυμοφν. Και οι δυο το αναηθτοφν με τρόπουσ αν-αυκεντικοφσ είναι ειρωνεία, αλλά αυτό ιςχφει και για τουσ περιςςότερουσ από εμάσ, κατά τθ γνϊμθ μου. Ο Νικόλασ είναι, ασ ποφμε, μια ακραία περίπτωςθ ανκρϊπου που ζχει εμπλακεί ςτον φαφλο μθχανιςμό τθσ μιμθτικισ επικυμίασ βλζπε ενζ Ηιράρ κτλ. Ο Νικόλασ, με το ςκοτεινό

5 παρελκόν και τθν ταυτότθτα που δεν μπορεί να αντζξει, επιλζγει αςφνειδα να επινοιςει τον εαυτό του κατά το πρότυπο του Ρζτρου Μάρκελλου. Αυτό παροξφνεται προοδευτικά και, τελικά, ο Νικόλασ οικειοποιείται το πρόςωπο του νεκροφ. Δεν είναι καμιά περίπτωςθ διχαςμζνθσ προςωπικότθτασ, τίποτα τζτοιο. Ριςτεφει πραγματικά ότι είναι ο Ρζτροσ και επιδιϊκει να ολοκλθρϊςει τθ μεταμόρφωςθ πλθςιάηοντασ τθν Ευρυδίκθ. Το απλουςτεφω λίγο αλλά μπορεί να πει κανείσ ότι ο άνκρωποσ είναι θ επικυμία του και, από αυτι τθν άποψθ, αν ο Νικόλασ κζλει να είναι ο Ρζτροσ, είναι υποχρεωμζνοσ, ςχεδόν νομοτελειακά, να επικυμεί τθν επικυμία του Ρζτρου να επικυμεί τθν Ευρυδίκθ. Στθν πραγματικότθτα, θ τελευταία δεν είναι το αντικείμενο του ερωτικοφ πόκου για τον Νικόλα. Γι' αυτόν, θ Ευρυδίκθ δεν είναι παρά ζνασ διαμεςολαβθτισ. Μζςα από αυτιν, ο Νικόλασ αναηθτά το πραγματικό αντικείμενο του πόκου το οποίο, ςτα όρια μιασ νεκρόφιλθσ ομοφυλοφιλικισ εκτροπισ, είναι ο ίδιοσ ο Ρζτροσ θ ςκιά ι το φάνταςμά του. «Η ηωι μου αντί για κφκλοσ τριγωνάκι ςκαλθνό»... Για να μνθμονεφςουμε και τον αγαπθμζνο, μακαρίτθ πλζον, Νίκο Παπάηογλου. Προςφιλζσ κζμα τα τρίγωνα, ε; Λογοτεχνία, κουτςομπολίςτικοσ Τφποσ... όλοι ςυναντϊνται εκεί. Ναι... Ρρϊτα ο αςοφλθσ, τϊρα ο Ραπάηογλου, ςαν να ξεκλθρίηεται ζνασ υπζροχα καρναβαλικόσ κίαςοσ. Αμθχανία, καμιά φορά είναι ιςχυρότερθ ακόμα κι απ' τθ λφπθ για όλα αυτά. Πςο για τα τρίγωνα, ςκζφτομαι ότι θ γεωμετρία τθσ ηωισ μασ είναι ενίοτε ιδιαιτζρωσ αιχμθρι. Διαφωνϊ, όμωσ, για τθ ςυνάντθςθ, μοιάηει να είναι ζτςι αλλά γι' αυτό ακριβϊσ πρζπει να ζχουμε κατά νου τισ διαφορζσ. Οι κιτρινιάρθδεσ του Τφπου κουτςομπολεφουν χωρίσ να ζχουν καν εκείνθ τθ ρωμαλζα και, ενίοτε, ακϊα θλικιότθτα τθσ ςυνοικιακισ Κατίνασ. Θ λογοτεχνία κουτςομπολεφει μόνο με τον Άνκρωπο επειδι μπορεί να κουτςομπολεφει διαρκϊσ με τον Θεό. Βαρφγδουπο αλλά δεν μπορεί να είναι όλα ανάλαφρα, κα παραιταν βολικό και, βζβαια, αφόρθτα βαρετό... Θ προςευχι είναι το κουτςομπολιό τθσ αιωνιότθτασ. Και θ λογοτεχνία, ςτισ πιο καλζσ τθσ ςτιγμζσ, δε διαφζρει και πολφ από τθν προςευχι. Ερωτόλογα αλθκινά δίχωσ κανζνα τζλοσ. Χμμ. Παφςθ αμθχανίασ γιατί, ςπάνιο φαινόμενο, δε διαφωνϊ ςε τίποτα. Θα επιμείνω όμωσ ςτον κιτρινιάρικο Τφπο (με κεφαλαίο, δεν αναφζρομαι ςε κανζναν

6 ςυγκεκριμζνο τφπο, μθ μασ ςκάςουν και μθνφςεισ). Κι αυτό διότι, ωσ «παιδί» τθσ πρϊτθσ, ουςιαςτικά, αςτικισ γενιάσ (πόςοι ζχουμε γονείσ οι οποίοι μεγάλωςαν ςε αςτικό περιβάλλον; Ελάχιςτοι) αιςκάνομαι τρομερι αμθχανία (να τθν πάλι) απζναντι ςτο κουτςομπολιό είτε ακϊα θλικιϊδεσ είτε κακοπροαίρετα φτθνό. Και ωσ μζλοσ μιασ απελπιςτικά μικρισ και αλλόκοτθσ ομάδασ, διακζτω μια τθλεόραςθ που λειτουργεί αποκλειςτικά ωσ επιφάνεια αναγκαςτικοφ ξεςκονίςματοσ. Κι ζτςι περνάμε από τουσ καρνάβαλουσ ςτουσ κανίβαλουσ. Γιϊργοσ και Γεωργία, ςτο μυκιςτόρθμα (τυχαίο; Δε νομίηω). Ε, κάπου ζπρεπε να ςυμφωνιςουμε, αλλιϊσ δε κα είχε νόθμα να διαφωνοφμε, αγαπθμζνθ μου επιμελιτρια. Ξζρεισ, μασ διαφεφγει θ φρίκθ του κουτςομπολιοφ, το ζχουμε καταχωρίςει ωσ μια αφελι αλλά όχι και τόςο φοβερι ςυνικεια και το προςπερνοφμε αδιάφορα. Στθν πραγματικότθτα, τίποτα πιο κοντινό ςτο φόνο δεν υπάρχει από το κουτςομπολιό. Ο αργόσ λόγοσ, θ κατάκριςθ, θ καταλαλιά. Πλα αυτά ςυνιςτοφν και ςυνίςτανται ςτο κουτςομπολιό. Σκοτϊνουμε ο ζνασ τον άλλο και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Είναι ανατριχιαςτικό να ςκεφτείσ ότι δφο ι περιςςότεροι άνκρωποι ςυναντιοφνται μόνο και μόνο για να κατθγοριςουν ι να ςχολιάςουν ι να εμπαίξουν ζναν άλλο. Και ξζρεισ, θ κορυφαία ςτιγμι κουτςομπολιοφ ςτθν Ιςτορία δεν είναι άλλθ από αυτι που ηιςαμε πρόςφατα. Μιλάω, φυςικά, για τθ Σταφρωςθ. Ακριβϊσ αυτό είναι το κουτςομπολιό και θ αναγωγι του ςε κεςμό μζςω του Τφπου είναι ζνα από τα πιο θλίκια νεοελλθνικά επιτεφγματα. Αναφζρομαι και ςτθν ζντυπθ μορφι, άλλωςτε ξζρεισ ότι τισ εφθμερίδεσ τισ κεωρϊ ςπαταλθμζνο χαρτί, ζξω από απειροελάχιςτεσ εξαιρζςεισ. Αυτό, όμωσ, που ςυμβαίνει με τθν τθλεόραςθ είναι για γζλια και για κλάματα. Ο Γιϊργοσ και θ Γεωργία του κειμζνου είναι αυτά τα ουδζτερα εξωγιινα πλάςματα, οι άνκρωποι τθσ τθλεόραςθσ και των ειδιςεων, οι χαηοχαροφμενοι θκικολόγοι των ςατιρικϊν εκπομπϊν, οι κουτςομπόλθδεσ των παρακφρων που αντικατζςτθςαν τα μπαλκόνια τθσ κυρα-κατίνασ... (Με πνίγει το δίκιο μου, ε; Τζλοσ πάντων, το κόβω εδϊ γιατί κα μασ κόψει θ λογοκριςία αν ςυνεχίςω.) Αντί επιλόγου, δυο ςφντομα ςχόλια που ς τα ζχω ξαναπεί: 1. Θ ηωι μασ δεν ζχει καμιά απολφτωσ ςχζςθ με τθν επικαιρότθτα, αυτό το μζγα ψζμα. Είμαςτε ανεπίκαιροι και γι' αυτό είμαςτε διαρκϊσ καίριοι άρα: ςθμαντικοί, γεμάτοι νόθμα. Μιλάω για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ του κόςμου. 2. Πταν ο Ραφλοσ Νιρβάνασ ετοιμάςτθκε να φωτογραφίςει τον Ραπαδιαμάντθ πριν από ζναν αιϊνα ςτθ Δεξαμενι, εκείνοσ ςυναίνεςε απρόκυμα αλλά δεν παρζλειψε να τονίςει μιλϊντασ ςτα γαλλικά ότι: «Δεν πρζπει να διεγείρουμε τθν περιζργεια του κόςμου». Ρεσ το αυτό ςτουσ γελαςτοφλθδεσ τθσ TV για να γελάςουμε κι εμείσ λίγο πιο ανκρϊπινα, επιτζλουσ. Θ ηωι είναι πολφ πιο ςυναρπαςτικι, χαρμολυπθμζνθ και ερωτικι απ' όςο μασ τθν πλαςάρει κάκε βράδυ ο τφποσ του Τφπου. Θκικό δίδαγμα: Να μθν είμαςτε αμιχανοι με τα μθχανεφματα του κουτςομπολιοφ. Να το χλευάηουμε και, βζβαια, να χλευάηουμε και τον εαυτό μασ γιατί όλοι ςυμμετζχουμε ς' αυτι τθν κακθμερινι ςταφρωςθ τθσ Αλικειασ, με τον ζναν ι τον άλλο τρόπο.

7 Στάςου, ςτάςου (μφγδαλα). Άλλον επίλογο επικυμοφςα, πριν από τισ ευχζσ για αλθκινι ανάςταςθ (ζςτω και μετά τθν Ανάςταςθ). Δϊς μου μια απάντθςθ ςε αυτό: Μου φαίνεται ότι, από τθν εφθβεία ςου και μετά, όπου άρχιςεσ να γράφεισ, θ ζμπνευςθ δε ςε εγκαταλείπει ποτζ. Υπάρχουν ςτιγμζσ δίχωσ αυτι; Κι αν όχι (που αυτό υποψιάηομαι)... πϊσ το κάνεισ;! Θα προτιμοφςα ζνα μπολάκι με τα ωραιότατα φιςτικάκια τθσ αγαπθμζνθσ μου παμπ τθν οποία καλά γνωρίηεισ αλλά ςυμβιβάηομαι και με ζνα μυγδαλάκι προςϊρασ. Λοιπόν, χαίρομαι που μου δίνεισ τθν ευκαιρία να ξαναγίνω κοινότοποσ. Το ταλζντο και θ ζμπνευςθ είναι δυο λζξεισ που, όπωσ και θ εξυπνάδα, ζχουν ελάχιςτθ ςχζςθ με τθν τζχνθ. Ράντωσ, αν υποκζςουμε ότι υπάρχει ζμπνευςθ, τότε ςίγουρα δεν είναι αυτό που κάκεςαι και περιμζνεισ να «ςου ζρκει», αλλά αυτό που τςακίηεςαι και το βρίςκεισ και το φζρνεισ ςτο γραφείο ςου για να γίνει καμιά δουλειά τθσ προκοπισ. Αυτι θ λζξθ δουλειά είναι θ μόνθ που μασ ενδιαφζρει ο οντζν το είχε πει πολφ πιο όμορφα αλλά δε κυμάμαι τθν ακριβι διατφπωςθ. Πςο για το «πϊσ το κάνω», μου φαίνεται ότι ο κακζνασ ζχει τον τρόπο του. Θ περίπτωςι μου ίςωσ ζχει λίγο περιςςότερθ πλάκα γιατί από τα δϊδεκα ι κάπου εκεί και το πρϊτο επικολυρικό μου ρομάντηο γράφω non-stop και δε ςχεδιάηω να ςταματιςω ςτο κοντινό μζλλον με άλλα λόγια, αν όλα πάνε καλά και δε φάω κι άλλεσ εκδοτικζσ χυλόπιτεσ, ετοιμάςου να επιμελθκείσ κάμποςθ φλυαρία ακόμα. Χωρίσ αςτεία (χμ) θ γραφι είναι ο οικείοσ μου τρόποσ να υπάρχω μαηί με όλουσ τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ, αυτι μετρά τθ δικι μου ςυμμετοχι ςε ό,τι αποκαλϊ (πολφ ςυμβατικά) κοινό ανκρϊπινο γίγνεςκαι. Επομζνωσ, το «writer s block» κα ιςοδυναμοφςε με πνιγμό, είναι κάτι που μου φαίνεται τελείωσ αδιανόθτο και, ευτυχϊσ, δεν ξζρω πϊσ είναι, δεν το ζχω ηιςει ποτζ εδϊ και δεκαπζντε χρόνια και δεν το φοβάμαι καν, είμαι βζβαιοσ μια από τισ ελάχιςτεσ βεβαιότθτζσ μου ότι δε κα μου ςυμβεί. Φοβάμαι το ενδεχόμενο να φτθνφνω τισ λζξεισ, να προδϊςω τθν αρχικι ςφλλθψθ, να γράψω άςχθμα, αλλά δε φοβάμαι το ενδεχόμενο να μθν μπορϊ να γράψω. Θ μεγάλθ μου αγωνία είναι να προλάβω να γράψω αυτά που ζχω κατά νου. Και ς το ζχω

8 πει ότι όλα τα κείμενα τα ζχω ςκεφτεί εδϊ και χρόνια, τϊρα απλϊσ τα αφινω να μπουν ςε ςειρά προτεραιότθτασ και γράφω αυτό που κάκε φορά πιζηει περιςςότερο να γραφεί. Κάπωσ ζτςι μου δίνεται γιατί δωρεά είναι, μθ γελιόμαςτε θ ευλογία να ιςορροπϊ ανάμεςα ςε ιδιοςυγκραςιακι παρόρμθςθ και αυςτθρά πεικαρχθμζνθ κακθμερινι εργαςία ι ανάμεςα ςε βίωμα και μυκοποιθτικό πζραςμα ςτθ γραφι ι, κυρίωσ και πάνω απ' όλα, ανάμεςα ςε Λόγο και λόγια. Αυτό το τελευταίο ασ κρατιςουμε για επίλογο νομίηω ότι κα ςυμφωνιςεισ. Δεν είναι δικό μου, ανικει ςε ζνα μεγάλο ςυμπατριϊτθ μου ποιθτι, τον Κυριάκο Χαραλαμπίδθ εγϊ ζχω κάνει μόνο οριςμζνεσ παρεμβάςεισ. Σε ζνα κείμενό του, λοιπόν, ο Χαραλαμπίδθσ επιςθμαίνει το εξισ πολφτιμο: Λζνε ότι οι άγιοι κάνουν το Λόγο ςάρκα. Οι λογοτζχνεσ κάνουν το ίδιο και ανόμοιο, κάνουν το Λόγο λόγια κι ζτςι μποροφμε ακόμα να μιλάμε για τον Θεό και να μιλάμε με τον Θεό να μιλάμε με τθν Αγάπθ. Ζτςι ηει ςτ' αλικεια ο άνκρωποσ και το μυκιςτόρθμα, Ευδοξία, δεν είναι υπόκεςθ λζξεων, πλοκισ, διδαγμάτων, απόψεων ι ιδεϊν, το μυκιςτόρθμα είναι υπόκεςθ ηωντανϊν ανκρϊπινων προςϊπων. Αυτό αναηθτοφμε όλοι εμείσ που γράφουμε και διαβάηουμε και που είμαςτε όλοι οι άνκρωποι του κόςμου. Αναηθτοφμε τα χαμζνα αγαπθμζνα μασ πρόςωπα, το δικό μασ και των υπολοίπων, για να ςυναντθκοφμε και να γιορτάςουμε επιςτρζφοντασ ςε ζναν τόπο τελείωσ, απόλυτα κοινό. Κι ευτυχϊσ δεν υπάρχει τίποτα πιο κοινότοπο από τθν Αγάπθ. Κυριακόσ Μαργαρίτθσ - Εκδόςεισ Ψυχογιόσ

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη

ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου. (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟ ΗΜΑΤΟΣ «Η ΚΥΡΙΑ ΒΙΟΛΑΝΣ» «Τα Κατά συνθήκη.. ψεύδη» Της Ελένης Σεμερτζίδου (Θεατρικό ζργο ςε τρεισ πράξεισ) θεσσαλονίκη 2014 Η Ελζνθ εμερτηίδου γεννικθκε ςτθ Θεςςαλονίκθ. Είναι Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Treasures of the Earth

Treasures of the Earth Treasures of the Earth www.oav.gr ΣΚΕΛΟΣ 3 -Λοιπόν Cap, ετοίμαςε τισ βαλίτςεσ ςου, ενθμζρωςε το πλιρωμα, ςε 3 ϊρεσ φεφγουμε για Δελχί. Εκεί κα κακίςετε ςτο ξενοδοχείο και κα περιμζνετε νζεσ οδθγίεσ. Captain;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων

Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ελευθέρια Ιωαννίνων και Περιαστικό Δάσος Ιωαννίνων Ξθμζρωνε μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ και κανείσ δεν περίμενε να εξελιχκεί διαφορετικι. Τα ηϊα και οι άνκρωποι ςτο περιβάλλον του κάςτρου και τθσ λίμνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ

ΝΛΤΣΕ. Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ Θεοδόςθσ Πελεγρίνθσ ΝΛΤΣΕ Πρόςωπα: υγγραφζασ, υνθζτθσ, Ελζνθ, Ρόηα ΡΩΤΘ ΡΑΞΘ (το ςαλόνι επαρχιακοφ ςπιτιοφ ο ςυγγραφζασ, γφρω ςτα 55, απολαμβάνει τθν μουςικι που παίηει ο νεαρόσ ςυνκζτθσ) ΣΤΥΓΓΑΦΕΑΣ: Υπζροχο!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ

Ομοφοβία και Τραύμα. του Νίκου Βλαχάκθ Ομοφοβία και Τραύμα του Νίκου Βλαχάκθ Η Αλεξάνδρα Βαςιλείου είναι ψυχοκεραπεφτρια και ιδρυτικό μζλοσ του processwork.gr. Τθ γνωρίηω εδϊ και χρόνια, είχα τθ χαρά να ςυνεργαςτϊ μαηί τθσ και πάντοτε παρακολουκϊ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΑ Δημοτικό Ραδιόφωνο Σετάρτη 4/2/2015. υνζντευξη ςτην Γιώτα Φλώρου ςτην εκπομπή τησ «Πολφχρωμα υναςθήματα».

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΑ Δημοτικό Ραδιόφωνο Σετάρτη 4/2/2015. υνζντευξη ςτην Γιώτα Φλώρου ςτην εκπομπή τησ «Πολφχρωμα υναςθήματα». Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΗΜΕΡΑ Δημοτικό Ραδιόφωνο Σετάρτη 4/2/2015. υνζντευξη ςτην Γιώτα Φλώρου ςτην εκπομπή τησ «Πολφχρωμα υναςθήματα». ΓΦ- Καλθςπζρα ςασ. Με τον κ.μωρόγιαννθ, κα προςεγγίςουμε το κζμα τθσ οικογζνειασ

Διαβάστε περισσότερα

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα).

Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΚΘΜΑ:ΛΟΓΟΤΕΧΝΛΑ ΚΕΩΘΤΛΚΘΣ ΚΑΤΕΥΚΥΝΣΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ:.. ΕΛΣΘΓΘΤΘΣ:ΟΚΑΣ ΚΛΕΑΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΚΘΤΘ: Θζμα Α Αϋ. ΚΕΙΜΕΝΟ Γεϊργιοσ Βιηυθνόσ, Το αμάρτθμα τθσ μθτρόσ μου (απόςπαςμα). Πταν επανιλκον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ

ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ ΤΟ ΟΝΕΙΟ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΟΤΕ ΕΔΩ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:ΧΑΑ ΜΕΛΑΧΟΙΝΟΥ σ ΣΙΣΛΟ : ΣΟ ΟΝΕΙΡΟ ΔΕΝ ΣΕΛΕΙΩΝΕΙ ΠΟΣΕ ΕΔΩ! ΜΙΑ ΦΑΝΣΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΗ ΣΡΙΣΗ ΣΑΞΗ. Ζκδοςθ 2013 Σχολείο Σαραβαλίου Υπεφκυνθ εκπαιδευτικόσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι

Μια κακιά ςφηυγοσ. Διονφςθσ Κυβρικοςαίοσ. Το κορίτςι και θ ευχι Μια κακιά ςφηυγοσ Μια φορά κι ζναν καιρό ςε μια χϊρα, κάκε νφχτα ζβγαινε ζνασ ξζνοσ, που ιταν πραγματικά επικίνδυνοσ και ζκανε πολφ άςχθμα πράγματα. Ζκοβε πάρα πολλά ξφλα με τα οποία ζβαηε φωτιζσ ςε τυχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα;

ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 28 θ ΟΚΤΩΒΙΟΥ Για τθν 28 θ Οκτωβρίου, αιςκάνεςτε ότι γνωρίηετε πολλά, αρκετά, λίγα, ι ςχεδόν τίποτα; 49 29 19 2 Ρολλά Αρκετά Λίγα Σχεδόν τίποτα 0745 / Διάγραμμα 1 ΒΑΘΜΟΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι

Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι Έναν καιρό και μια φορά, ιταν ζνασ Καλικάντηαροσ τόςο ηωθρόσ που οφτε οι ίδιοι οι καλικάντηαροι δεν τον άντεχαν! Φανταςτείτε και θ ίδια του θ φυλι αγανακτοφςε με τθ ςυμπεριφορά του! Γι αυτό το λόγο τον

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω

-Γεια ςασ κυρία ελιά, είςαςτε ςτον αζρα. -Γεια ςου. -Σι κάνεισ; -Καλά κοπζλι μου. -Πόςον χρονών είςτε; -Εγώ είμαι 1200 χρονών. -Που μζνεισ; -Μζνω Τα παιδιά ςηπ ςάνηπ μαπ επιρκέτθηκαμ ρςιπ 4/2/2016 ςημ Α ςάνη και διάβαραμ ρςα παιδιά ςιπ ρσμεμςεύνειπ πξσ έγοαφαμ για ςημ ελιά. Σςη ρσμέυεια, ςα παιδάκια ςηπ ποώςηπ έκαμαμ εοχςήρειπ ρςξσπ μικοξύπ μαπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ)

ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) ΠΡΟΦΟΡΗΓΗΗ ΥΑΡΜΑΚΩΝ (ΔΑΝΕΙΚΑ Ε ΠΕΛΑΣΗ) Για να χορηγήςετε ςε πελάτθ ςασ κάποια φάρμακα με τη μορφή «δανεικών» (δθλαδι φάρμακα για τα οποία κα φζρει ςτο επόμενο διάςτθμα ςυνταγι του ταμείου του), ακολουκιςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ Σσγγραφέας: Ken Robinson. Εκδόζεις: Εν Πλω. www.dimitrazervaki.com ΤΙΤΛΟΣ: "ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ" Σσγγραφέας: Ken Robinson Εκδόζεις: Εν Πλω www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα Θα ξεκινιςω τθν παρουςίαςθ ωσ εξισ:... 2 Θα ςυνεχίςω με κάποιουσ οριςμοφσ που μασ δίνει ο ςυγγραφζασ:...

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI

ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΙI Α.Δ. LAKHSMI ΑΛΧΗΜΕΙΑ II ΑΡΟ ΤΟΝ Α. Δ. ΛΑΚΣΜΛ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ππωσ ςάσ υποςχεκικαμε ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ τθσ Αλχημείασ Ι, ςάσ παρουςιάηουμε αυτό το μικρό βιβλίο με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ: θ Αλχημεία

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικά Μοντζλα και ο Κανόνασ του Bayes

Στατιςτικά Μοντζλα και ο Κανόνασ του Bayes Στατιςτικά Μοντζλα και ο Κανόνασ του Bayes Κϊςτασ Διαμαντάρασ Τμιμα Πλθροφορικισ ΤΕΛ Κεςςαλονίκθσ 1 Ο κανόνασ του Bayes (προφ. Μπζιη): Κυμόμαςτε τισ πικανότθτεσ Θ πικανότθτα ωσ κλάςμα επί ενόσ ςυνόλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ

Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ Το έργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο τησ δημιουργίασ βίντεο για τα MOOC του υποέργου 4 με τίτλο «Μονάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ και Επιμόρφωςησ» τησ Πράξησ «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιςτήμιο», η οποία έχει ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Βεβαίωσ, ςασ ρϊτθςα προθγουμζνωσ εάν. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ: Δεν ηιτθςα το λόγο για να μιλιςω.

ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Βεβαίωσ, ςασ ρϊτθςα προθγουμζνωσ εάν. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ: Δεν ηιτθςα το λόγο για να μιλιςω. ΠΡΟΕΔΡΟ (Ζωή Κωνσταντοποφλου): Βεβαίωσ, ςασ ρϊτθςα προθγουμζνωσ εάν κζλετε να μιλιςετε και μου κάνατε νεφμα ότι δεν κζλετε. ΘΕΟΧΑΡΗ (ΧΑΡΗ) ΘΕΟΧΑΡΗ: Δεν ηιτθςα το λόγο για να μιλιςω. Επί τθσ διαδικαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκου Ρλθςι Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΘΣ ΜΑΣ ΗΩΘΣ

Κυριάκου Ρλθςι Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΘΣ ΜΑΣ ΗΩΘΣ Κυριάκου Ρλθςι Ο ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΘΣ ΙΔΙΩΤΙΚΘΣ ΜΑΣ ΗΩΘΣ «Ἀνεπαχκῶσ δζ τά ἲδια προςομιλοῦντεσ τά δθμόςια διά δζοσ οὐ παρανομοῦμεν» (Θουκ. Β.37) Ο Θουκυδίδθσ είδε ςωςτά τθ ςχζςθ μεταξφ ιδιωτικισ και δθμόςιασ ηωισ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝ. Πρόςωπα: A (μεςιλικασ επιχειρθματίασ) Β ( νεαρόσ διάδοχόσ του ςτθν επιχείρθςθ)

ΠΛΑΤΩΝ. Πρόςωπα: A (μεςιλικασ επιχειρθματίασ) Β ( νεαρόσ διάδοχόσ του ςτθν επιχείρθςθ) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΠΛΑΤΩΝ Πρόςωπα: A (μεςιλικασ επιχειρθματίασ) Β ( νεαρόσ διάδοχόσ του ςτθν επιχείρθςθ) Α. Όπωσ είπαμε, λοιπόν Aφριο κα ςυγκαλζςω το Διοικθτικό Συμβοφλιο να τουσ ανακοινϊςω τθν απόφαςι

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ.

Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ τθσ ςτιριξισ ςασ. Drift Alighment με το PHD2 (Μετϊφραςη από το πρωτότυπο από τον Θοδωρή Καψή) Η πολικι ευκυγράμμιςθ με διολίςκθςθ με τθν χριςθ του software PHD2 ςασ εξαςφαλίηει μια γριγορθ και ακριβισ πολικι ευκυγράμμιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕ ΔΕΤΣΕΡΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 25 ης Μαρτίοσ 19, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ./Fax: 2310858448 e-mail: adlerian.thess@gmail.

ΟΜΑΔΕ ΔΕΤΣΕΡΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 25 ης Μαρτίοσ 19, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ./Fax: 2310858448 e-mail: adlerian.thess@gmail. ΔΕΤΣΕΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΕ 1. ΓΟΝΕΙ ΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ Ρερςινι ανοιχτι ομάδα Συντονίςτριεσ: Αναςταςία Γιαλαμά, Χριςτίνα Αντωνίου Βιβλίο: ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΘΒΟΙ, ΝΤΙΝΚΜΕΓΙΕ- ΓΚΑΥ ΜΑΚΚΑΙΥ ΔΕΥΤΕΑ 18.00

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα