Να ρεηξνθξνηείο ή λα κε ρεηξνθξνηείο;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να ρεηξνθξνηείο ή λα κε ρεηξνθξνηείο;"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΚΑΣΟΤΛΗ Σχολική Εφημερίδα Τεύχος 6o Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009 Ξεθηλήζακε ηα καζήκαηα από απόζηαζε Με ηδ κέα ζπμθζηή πνμκζά μζ ιαεδηέξ ιαξ λεηίκδζακ ηα ιαεήιαηα από απόζηαζδ. Με ηδκ οπδνεζία ηδξ ηειεθπαίδεπζεο μζ ιαεδηέξ επζημζκςκμύκ από ημ ζπίηζ ημοξ ιε ημοξ ηαεδβδηέξ ζε διένεξ ηαζ ώνεξ πμο είκαζ πνμβναιιαηζζιέκεξ βζα ηοπόκ απμνίεξ ζημ δζάααζιά ημοξ ή ηαζ βζα πνόζεεηδ δζδαζηαθία. Οζ ιαεδηέξ από ημ ζπίηζ ημοξ έπμοκ ηδ δοκαηόηδηα κα αθέπμοκ ηαζ κα ζοκμιζθμύκ ιε ημ ηαεδβδηή ημοξ ζε γςκηακή ιεηάδμζδ. Η δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία βίκεηαζ ημ ιάεδια είκαζ πνμζανιμζιέκδ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ δεκ οπάνπεζ ηαιζά δοζημθία ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ πθαηθόνιαξ. Τα 10 επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο Πμζμ επάββεθια ιμο ηαζνζάγεζ; Πμζμ επάββεθια κα δζαθέλς βζα κα ανς ενβαζία ηαζ κα έπς ιζα επζηοπδιέκδ ηανζένα; Αοηέξ είκαζ μζ δομ αβςκζώδεζξ ενςηήζεζξ πμο οπμαάθθμοκ ζημκ εαοηό ημοξ μζ κέμζ, ηαζ μζ πζμ ώνζιμζ πμθίηεξ ζηδ ζδιεν ζ κ ή ε π μ πή η δξ β κ ώζ δξ, η δξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαζ ηδξ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ πμο ηδ ζηζάγεζ ημ θάζια ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ααεααζόηδηαξ. Φαίκεηαζ θμζπόκ ηαεανά όηζ δεκ θεάκμοκ ιόκμ μζ ζπμοδέξ βζα κα ελαζθαθίζμοκ έκα ηαθό εζζόδδια ζε έκακ κέμ ή κέα. Τμκ ζδιακηζηόηενμ νόθμ πθέμκ παίγεζ δ δζαθμνεηζηόηδηα. Τα επαββέθιαηα ιε ηδ ιεβαθύηενδ ηαζκμημιία ηαζ δδιζμονβζηόηδηα εα πνμζθέν μοκ ημοξ ορδθόηενμοξ ιζζεμύξ. Άθθςζηε πνζκ από ιζα δεηαεηία, πμζμξ εα θακηαγόηακ πςξ μ ζπεδζαζηήξ δζηηύμο εα ήηακ ζήιενα ημ πζμ δδιμθζθέξ επάββεθια; Εθδίδεηαη από ηα Εθπαηδεπηήξηα Καηζνύιε emai: Τα θύθθα ζηζάξ πνδζζιμπμζμύκηακ ζημ πανεθεόκ ςξ ακηζπονεηζηό η α ζ β ζ α κ α ηαηαπναΰκεζ ημκ πόκμ ηδξ βέκκαξ. Φαξκαθεπηηθή Από αοηά πνμένπεηαζ δξάζε βνηάλωλ ημ ζαθζηζθζηό μλύ (Salix =ζηζά), ημ δναζηζηό ζοζηαηζηό ηδξ αζπζνίκδξ. Δηηόξ από ηδκ αζπζνίκδ οπάνπμοκ ηαζ άθθα θάνιαηα πμο έθημοκ ηδ ηαηαβςβή ημοξ από αόηακα ηςκ μπμίςκ δ θανιαηεοηζηή δνάζδ ήηακ βκςζηή από ηα παθζά πνόκζα... Να ρεηξνθξνηείο ή λα κε ρεηξνθξνηείο; <<Τμ πνόαθδια ηδξ ηθαζζηήξ ιμοζζηήξ ζηδκ αιεζόηδηά ηδξ ιε ημκ ηόζιμ δδιζμονβήεδηε, όηακ ιεηαηνάπδηε από έκα γςκηακό ηαθθζηεπκζηό βεβμκόξ ζε ιζα οπεναμθζηά ζμαανή ηεθεηή ιε αοζηδνό ηαζ ζπεδόκ «ιοζηζηό» πνςηόημθθμ >> Δηαβάζηε επίζεο Κνηλωληθά..ηα παζδζά αθήκμοκ αοηή ηδ θάζδ ηδξ γςήξ ημοξ ηαζ ανπίγμοκ κα ακηζθαιαάκμκηαζ έκακ άθθμ ηόζιμ, πζμ ιεβάθμ, πζμ πενίπθμημ ηαζ δοζκόδημ. Δίκαζ ημ ζηάδζμ πνζκ ηδκ εκδθζηίςζδ, δ θεβόιεκδ εθδαεία. Αvatar: Η Ταηλία Έκα οπενζύβπνμκμ ηαζ ιμκαδζηό θμοημονζζηζηό εέαια, ακαιέκεηαζ κα ζδιαημδμηήζεζ ιζα κέα επμπή βζα ημ ιέθθμκ ημο ζζκειά ζηδκ ηνίηδ δζάζηαζδ (3-D). Τα πνώηα ζπόθζα από ημ trailer ηδξ ηαζκίαξ ηάκμοκ θόβμ βζα αζύθθδπηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδκέξ όπμο ημ ιάηζ δοζημθεύεηαζ κα λεπςνίζεζ ηδκ πναβιαηζηόηδηα από ηα εθέ, ηα μπμία ζε παναζύνμοκ ζε έκα θςημ-νεαθζζηζηό ηαλίδζ. Φξνληά ηνπ Γαιηιαίνπ ή ηνπ Δαξβίλνπ; Tμ 2009 έπεζ μκμιαζηεί Γζεεκέξ Έημξ Αζηνμκμιίαξ ηαεώξ είκαζ δ 400ή επέηεζμξ ηδξ πνήζδξ ημο ηδθεζημπίμο από ημκ Γαθζθαίμ. Δπίζδξ είκαζ ηαζ δ 200ή επέηεζμξ από ηδ βέκκδζδ ημο Γαναίκμο ηαζ έηζζ ημ 2009 μκμιάζηδηε δζηαίςξ ηαζ Έημξ Γαναίκμο. Σειίδεο καζεηώλ Σηδ Κόνζκεμ ιε πμδήθαημ Αζηνμθμβία - Aκέηδμηα Χπραγωγία Πνμηάζεζξ βζα Σζκειά ηαζ Βζαθίμ- Πμζήιαηα Εθπαηδεπηηθέο εμνξκήζεηο θαη άιια ζε θωηνξεπνξηάδ Αλαγλωζηήξην γηα καζεηέο Δεκνηηθνύ Αδεηκάληνπ 83-KΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ: ΨΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15:00-20:30

2 2 Εκπαιδεσηικά-Κοινωνικά Ρειεθπαίδεπζε, ε λέα κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηνπ ζρνιείνπ καο Ζ εμ' απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ νξίδεηαη σο «ηειεθπαίδεπζε», είλαη έλαο ηξφπνο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο, πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα βίληεν, ηειεπηθνηλσλίεο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δίλαη έλαο ηξφπνο δηδαζθαιίαο πνπ πξνζνκνηψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έηζη ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηή (δηδάζθνληεο θαη καζεηέο) λα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν θαη ηφπν. Άξα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη θιαζηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο απνηπγράλνπλ λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο, ζπκπιεξώλνληαη από ηελ εμ' απνζηάζεωο εθπαίδεπζε, ε νπνία κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη καγλεηνζθνπεκέλα καζήκαηα, παξνρή ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ εμ' απνζηάζεσο, on-line καζήκαηα θηι. κε ην απνκαθξπζκέλν ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο, νη νπνίεο ελψ ηξέρνπλ ηνπηθά, εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα ζηελ νζφλε ηνπ απνκαθξπζκέλνπ αθξναηεξίνπ. Ρα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη: * Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο γλψζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο *Γεκηνπξγία κηαο "ειεθηξνληθήο ηάμεο" κε εμνκνίσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο παξαδνζηαθήο ηάμεο (παξάδνζε δηαιέμεσλ, επίιπζε αζθήζεσλ, δηφξζσζε αζθήζεσλ, ππνβνιή εξσηήζεσλ) * Νηθνλνκηθά νθέιε γηα θάζε εκπιεθφκελν, κε ηε δπλαηφηεηα ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο πξνο απφδνζε. Ρα on-line καζήκαηα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία απηφκαηα, ηηο κέξεο θαη ηηο ψξεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κάζεκα κε ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηειεθπαίδεπζεο θαη νη νπνίεο γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο καζεηέο κε απνζηνιή . Ν εθάζηνηε θαζεγεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα απνζηνιήο βίληεν, εηθφλαο δηαθαλεηώλ, εγγξάθωλ, ρξήζεο ελφο ειεθηξνληθνχ πίλαθα κε επηθάλεηα αθήο (smart board), έηζη ψζηε ν,ηηδήπνηε γξαθεί ζηελ επηθάλεηά ηνπ λα εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα ζηελ νζφλε ηνπ απνκαθξπζκέλνπ αθξναηεξίνπ, παξνπζίαζεο καγλεηνζθνπεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαζψο θαη εγγξαθήο ηνπ καζήκαηνο ζε βίληεν, δηακνηξαζκνύ εθαξκνγώλ (π.ρ. MS-Office) Ξιαηθόξκα ηεο ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο Θεσξνχλ δεδνκέλν φηη δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη θάηη αθφκα θαη αλ κηιήζνπλ ζηνπο..κεγάινπο, αθνχ φζν δχζθνια θαη λα είλαη, ζα θαηαιάβνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ αλ ηνπο δνζεί θαη ε αλάινγε εμήγεζε. Ζ δσή είλαη έλα παξακχζη. Ρα βξέθε κεγαιψλνπλ θαη γίλνληαη παηδηά. Ρα παηδηά γίλνληαη έθεβνη θαη ζηε ζπλέρεηα ελήιηθνη. Έηνηκνη γηα φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ εηνηκάδεη ε δσή γηα ην θαζέλα. Πεκαληηθφ ζηάδην είλαη απηφ θαηά ην νπνίν ηα παηδηά αθήλνπλ απηή ηε θάζε ηεο δσήο ηνπο θαη αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη έλαλ άιιν θφζκν, πην κεγάιν, πην πεξίπινθν θαη δπζλφεην. Δίλαη ην ζηάδην πξηλ ηελ ελειηθίσζε, ε ιεγφκελε εθεβεία. Νη λένη ζε απηή ηελ ειηθία έρνπλ κηα πεξίεξγε πξνζσπηθφηεηα, κε πνιιά πξφζσπα. Απφ ηε κηα κεξηά είλαη ήξεκα θαη απφ ηελ άιιε είλαη ζπκσκέλα κε ηνπο γχξσ ηνπο, ηε δσή θαη γεληθά. Ξηζηεχνπλ φηη έρνπλ πνιιά άιπηα πξνβιήκαηα, φηη θαλείο δελ ηνπο θαηαιαβαίλεη θαη φηη φινη θαηαθξίλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη θπξίσο νη κεγάινη. Ζ γλψκε κνπ είλαη φηη φλησο νη κεγάινη θαηαθξίλνπλ πνιιέο θνξέο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζεκεξηλψλ εθήβσλ δηφηη δελ ηνπο θαηαιαβαίλνπλ, δελ αληηιακβάλνληαη γηαηί ζπκπεξηθέξνληαη έηζη. Νη κεγάινη απφ ηελ άιιε κεξηά έρνπλ κηα ζηαζεξή άπνςε γηα ηνπο έθεβνπο. Γελ ηνπο δίλνπλ επθαηξίεο λα εμεγήζνπλ ηη ηνπο απαζρνιεί, ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ληψζνπλ άζρεκα θαη έρνπλ πνιιέο θνξέο ερζξηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο άιινπο. Απφ ηελ άιιε θαη νη έθεβνη έρνπλ νξηζκέλα ειαηηψκαηα. Έλα απφ απηά είλαη φηη δελ είλαη ηφζν επηθνηλσληαθνί κε ηνπο κεγάινπο, θαη έηζη δελ κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ φζν θαη λα ην ζέινπλ. Ίζσο απηή λα είλαη θαη ε βαζηθή αηηία πνπ νη κεγάινη δηαηεξνχλ απηή ηε πξνθαηάιεςε απέλαληη ζηνπο εθήβνπο. Αθφκε, ζσζηφ ζα ήηαλ, φινη νη έθεβνη αλεμαηξέησο λα πξνζπαζήζνπλ λα είλαη αηζηφδνμνη γηαηί αλ φια θαίλνληαη ζθνηεηλά, ζίγνπξα θάπνπ ππάξρεη έλα θσο πνπ ιέγεηαη ειπίδα θαη ππνκνλή. Γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φινη νη άλζξσπνη θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο δηαλχνπλ κηα δχζθνιε πεξίνδν φκσο λα κελ μερλάκε φηη φια απηά είλαη παξνδηθά. ηαλ φκσο ν θαηξφο πεξλάεη θαη νη έθεβνη ελειηθηψλνληαη ηφηε κφλν θαηαιαβαίλνπλ φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ ήηαλ αζήκαληα κπξνζηά ζηηο επζχλεο πνπ ζα έρνπλ αξγφηεξα Ρέινο γηα λα θαηαθέξνπλ λα ζπλππάξμνπλ έθεβνη θαη ελήιηθεο αξκνληθά, ζα πξέπεη ν θαζέλαο απφ ηε πιεπξά ηνπ λα ηζνξξνπεί θαηαζηάζεηο, λα δίλεη επθαηξίεο θαη λα θάλεη πνιιέο ππνρσξήζεηο! ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΑΘΖ ΚΗΣΑΔΙΑ, Β ΓΚΛΑΠΗΝ

3 Μια μαηιά ζηο Μέλλον 3 Ξνηα ζα είλαη ηα 10 πην πεξηδήηεηα 2. Ξξνγξακκαηηζηέο γνληδίωλ Τεθηαθνί ράξηεο γνληδηψκαηνο ζα επηηξέπνπλ ζε εξγαζηεξηαθνχο ηερληθνχο λα δεκηνπξγνχλ εμαηνκηθεπκέλεο ζπληαγέο, αιινηψλνληαο γνλίδηα, μαλαγξάθνληαο γξακκέο ζε θσδηθφ ππνινγηζηή. Αθνχ ζαξσζεί ην DNA γηα αηέιεηεο, νη γηαηξνί ζα ρξεζηκνπνηνχλ γνληδηαθή ζεξαπεία θαη έμππλα κφξηα γηα ηελ απνθπγή πνιιψλ αζζελεηψλ, φπσο θάπνηνη θαξθίλνη. 3. Αγξόηεο πην ζα είλαη ηα 10 επαγγέικαηα Ξνηα Νη αγξφηεο ηεο λέαο επνρήο ζα θαιιηεξγνχλ θπηά θαη ζα ηξέθνπλ δψα, ηα νπνία ζα έρνπλ ππνζηεί κία γελεηηθή αιιαγή γηα λα παξάγνπλ ζεξαπεπηηθέο πξσηεΐλεο. Πηηο εξγαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ληνκάηα, ε νπνία παξάγεη εκβφιην, θαζψο θαη ην γάια, κε θάξκαθα απφ αγειάδεο, πξφβαηα θαη θαηζίθηα. 4. Διεγθηέο κεηαιιαγκέλωλ ηξνθίκωλ Κε ιίγε γελεηηθή αιινίσζε, ςάξηα πνπ αλαπηχζζνληαη γξήγνξα θαη θξνχηα πνπ αληέρνπλ ζην θξχν ζα βνεζήζνπλ ζην λα ηατζηεί έλαο πιαλήηεο κε πξνβιήκαηα ππεξπιεζπζκνχ, αιιά ηέηνηα πβξίδηα κπνξνχλ λα εμαιείςνπλ ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Δξεπλεηέο ζα ςάρλνπλ γηα ηα γνλίδηα νλνκαδφκελα "ηξσηθά άινγα" θαη ζα εμαθαλίδνπλ κεηαιιαγκέλα είδε, ηα νπνία ζα έρνπλ μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ αλζξψπνπ. 5. Ληεληέθηηβ δεδνκέλωλ 1. Κεραληθνί ηζηώλ Κε ην ηερλεηφ δέξκα ήδε ζηελ αγνξά θαη ηνλ ηερλεηφ ρφλδξν πνπ δε ζα αξγήζεη λα έξζεη, ζε 25 ρξφληα απφ ηψξα νη επηζηήκνλεο πξνζκέλνπλ φηη ζα κπνξνχλ λα παξάγνπλ νιφθιεξα φξγαλα ζηα εξγαζηήξηά ηνπο. Νη εξεπλεηέο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη εξγαζίεο λα παξαρζνχλ ζπθψηη, θαξδηά θαη ηζηφο λεθξψλ. 6. Δπηζθεπαζηέο Γπζθνιεχεζηε λα επαλαπξνγξακκαηίζεηε ην VCR ζαο, πφζν κάιινλ ηα θαηλνχξην ζαο DVD; Φαληαζηείηε φηαλ ε ηξηζδηάζηαηε νινγξαθηθή TV ζαο δε ζα παίξλεη κπξνο. Ρειερεηξηδφκελα δηαγλσζηηθά ζα θξνληίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά είδε, αιιά κεξηθνί επηζθεπαζηέο ζα έξρνληαη ζπίηη ζαο. 7. Ζζνπνηνί εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο Αληί λα πιεξψλνπκε γηα λα βιέπνπκε, ζα πιεξψλνπκε γηα λα ζπκκεηέρνπκε, αθνχ ζα επηηξέπνπκε ζ απηνχο ηνπο επαγγεικαηίεο λα αληηδξνχλ κε εκάο ζε ζαπνπλφπεξεο ηνπ θπβεξλνρψξνπ. Θαη νη ζελαξηνγξάθνη ζα έρνπλ κεγάιε δήηεζε. 8. Ξξνζωπηθνί δεκνζηνγξάθνη Ζ ζεκεξηλή δεκνζηνγξαθία ζα γίλεη πην εμαηνκηθεπκέλε, δνπιεχνληαο κε δηαθεκηζηέο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηερφκελν εηδηθά γηα εζέλα. Ρα δηαθεκηζηηθά ζα απνζπνχλ ηε πξνζνρή ζνπ ρξεζηκνπνηψληαο αξψκαηα θαη γεχζεηο, κε ηειηθφ ζηφρν λα εθπέκπνπλ κελχκαηα θαηεπζείαλ ζηνλ εγθέθαιν. 9. Γνθηκαζηέο "Turing" Νη κεραληθνί Ζ/ ζα ζπλερίδνπλ λα κεηξνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ λα κηκνχληαη ηελ αλζξψπηλε επθπΐα, φπσο πξφηεηλε ν Βξεηαλφο καζεκαηηθφο Alan Turing πξηλ 50 ρξφληα, ξσηψληαο ζε αλ νκηιείο κε άλζξσπν ή κεραλή. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ κπνξείο λα θαηαιάβεηο ηε δηαθνξά απηνί νη αλζξψπηλνη εμνκνησηέο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απαληνχλ ζε πειάηεο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ζε πξνζσπηθά κελχκαηα. 10. Κεραληθνί γλώζεο Θα κειεηνχλ ζπζηήκαηα θαη ζα ηα αλαιχνπλ ζε θαλφλεο πνπ άιινη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο δηεθπεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Πην επφκελν ηεχρνο, ηα επαγγέικαηα ηνπ παξειζφληνο... Δξεπλεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα απνζπάζνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία απφ βνπλά πιεξνθνξηψλ, αλαγλσξίδνληαο κνηίβα ζπκπεξηθνξάο γηα πσιεηέο θαη επηδεκηνιφγνπο. Φεκνινγείηαη πσο είλαη ε αθξηβόηεξε παξαγωγή όιωλ ηωλ επνρώλ (πεξηζζφηεξα απφ 200 εθαηνκκχξηα δνιάξηα) κε ηε κεγαιχηεξε θιίκαθα 3D πνπ έγηλε πνηέ. Εσληαλνί ραξαθηήξεο πξσηαγσληζηνχλ δίπια ζε ςεθηαθά θαξηνχλ ζπλζέηνληαο έλα πεξηπεηεηψδεο ζέακα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Ρν Avatar ηνπ James Cameron ζα είλαη έλα θξίζηκν ηεζη. Κέρξη ηψξα είρακε δεη 3-D θπξίσο παηδηθέο ηαηλίεο θαη εηδηθφηεξα ςεθηαθά θαξηνχλ, φπσο ην Ice Age 3. Ρψξα ζα δνχκε κηα θαλνληθή ηαηλία επηζηεκνληθήο θαληαζίαο κε πξαγκαηηθνχο εζνπνηνχο θαη ηεξάζηην πξνυπνινγηζκφ. Απφ ηελ εκπνξηθή επηηπρία ηεο ζα θξηζνχλ πνιιά. Ζ πξφβιεςε ηνπ Ππίικπεξγθ είλαη φηη ην Avatar Ξαγθόζκηα Ξξεκηέξα ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ ζα είλαη ε κεγαιχηεξεο θιίκαθαο 3-D live action ηαηλία πνπ έγηλε πνηέ. Ρν ζελάξην ηεο ηαηλίαο είλαη επίζεο ηνπ Θάκεξνλ ν νπνίνο βαζίζηεθε ζε κία ηδέα πνπ ππήξρε ζην κπαιφ ηνπ εδψ θαη κία δεθαεηία πεξίπνπ, γηα έλαλ πξψελ πεδνλαχηε πνπ κεηαθέξεηαη ζε έλαλ καθξηλφ πιαλήηε πινχζην ζε θάζε είδνπο ρισξίδα θαη παλίδα, φπνπ σο Avatar -κε αλζξψπηλν εγθέθαιν κέζα ζε εμσγήηλν ζψκα- βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο κάρεο ησλ ηζαγελψλ ηνπ πιαλήηε γηα επηβίσζε απέλαληη ζηελ απεηιή ησλ γήηλσλ εηζβνιέσλ.. CINEFIL

4 4 Επιζηήμη-Τγεία Έηνο 2009: Σξνληά ηνπ Γαξβίλνπ ή ηνπ Γαιηιαίνπ; Απνραηξεηψληαο ην 2009 αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζπκπιεξψλνληαη 200 ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ Θ. Γαξβίλνπ, ελψ παξάιιεια ην 2009 έρεη αλαθεξπρζεί ζαλ Γηεζλέο Έηνο Αζηξνλνκίαο (International Year of Astronomy - ΗΑ), κηα πνπ ζπκπιεξψλνληαη 400 ρξφληα απφ ηηο πξψηεο αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ Γαιηιαίνπ κέζσ ηειεζθνπίνπ. Charles Robert Darwin ( ) Γελλήζεθε ζην Mount (Shrewsbury) θαη πέζαλε ζην Downe (London-Bromley). Ν λεαξφο Γαξβίλνο πνπ ήηαλ πέκπην απφ έμη παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα, ήζειε πάληα λα γίλεη ρεκηθφο θαη, ιφγσ ησλ ζπιινγψλ απφ ζθαζάξηα, αρηβάδεο, πεηαινχδεο θ.ά. πνπ ζπληεξνχζε ζην ζρνιείν, ζήκεξα ζα ιέγακε Βηνιφγνο. ην έηνο 1827 άξρηζε λα ζπνπδάδεη Θενινγία ζην Θαίκπξηηδ, πάιη κε πίεζε ηνπ παηέξα ηνπ, γηα λα γίλεη παπάο. Απηή είλαη θαη ε κφλε ζπνπδή πνπ νινθιήξσζε ν Γαξβίλνο, αλ θαη απηή ε ιεπηνκέξεηα απνζησπάηαη ζπλήζσο απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ θαη ν κεγάινο εξεπλεηήο αλαθέξεηαη αθεξεκέλα σο θπζηνδίθεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ κειεηνχζε, παξάιιεια κε ηε Θενινγία, θαη γεσινγηθά, βηνινγηθά θαη άιια ζέκαηα πνπ ζπλέρηζαλ λα ηνλ ελδηέθεξαλ απφ ηα ζρνιηθά ηνπ ρξφληα. ν ηειεηφθνηηνο Γαξβίλνο κηα πξφζθιεζε λα ζπλνδεχζεη δηεηή εμεξεπλεηηθή απνζηνιή ζηε λφηηα Ακεξηθή πνπ είρε ζηφρν λα θαηαγξάςεη ηα δσηθά είδε απηήο ηεο επείξνπ. Ρν 1831 μεθίλεζε ην ηαμίδη κε ην πινίν Beagle. Ρν 1859 δεκνζίεπζε ν Γαξβίλνο έλα βηβιίν κε ηίηιν Ζ πξνέιεπζε ησλ εηδψλ ( The origin of species ) ηα πνξίζκαηα απφ απηφ ην ηαμίδη ηνπ θαη απφ ηηο ζπγθξηηηθέο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα πάλσ απφ 20 ρξφληα. Π απηφ ην βηβιίν ππνζηεξίδεη ν Γαξβίλνο φηη ηα είδε ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ δελ παξακέλνπλ ακεηάβιεηα, φπσο ππνζηήξηδε ν Αξηζηνηέιεο, αιιά έρνπλ θνηλή θαηαγσγή θαη εμειίζζνληαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρηιηεηηψλ. Galileo Galilei ( ) Ν Γαιηιαίνο ήηαλ Ηηαιφο αζηξνλφκνο, θηιφζνθνο θαη θπζηθφο. Γελλήζεθε ζηελ Ξίδα ηεο Ηηαιίαο φπνπ θαη γξάθηεθε ζηελ Ηαηξηθή Πρνιή. Άξρηζε δηαιέμεηο πεξί Φπζηθήο ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Ξάδνβα θαη αξγφηεξα, σο επίζεκνο καζεκαηηθφο ζηνλ Κεγάιν Γνχθα ηεο Ρνζθάλεο. Ν Γαιηιαίνο άξρηζε λα επεκεξεί, αιιά δελ ηνπ έκελε θαηξφο λα ζπνπδάδεη Ηαηξηθή. Ν Γαιηιαίνο ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ επηζηεκνληθή επαλάζηαζε ηνπ 17νπ αηψλα. Αλάκεζα ζε άιια, βειηίσζε ην ηειεζθφπην θαη ην ρξεζηκνπνίεζε πξψηνο ζπζηεκαηηθά γηα αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο, αλαθάιπςε ηνπο ηέζζεξηο δνξπθφξνπο ηνπ Γία, αλαθάιπςε ηηο ειηαθέο θειίδεο θαη θαηέγξαςε πξψηνο ηηο θηλήζεηο ηνπο, εθεχξε ηνπο λφκνπο ηνπ εθθξεκνχο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα ξνιφγηα, δηαηχπσζε ην λφκν ηεο πηψζεσο ησλ ζσκάησλ, εθεχξε ην ζεξκφκεηξν θαη ηνλ αλαινγηθφ δηαβήηε (πνπ αθφκε ρξεζηκνπνηείηαη ζηα γεσκεηξηθά ζρέδηα), θαη ππνζηήξημε ηηο ζεσξίεο ηνπ Θνπέξληθνπ γηα ην Ζιηαθφ ζχζηεκα. Αλαθέξεηαη σο ν «παηέξαο ηεο ζχγρξνλεο Αζηξνλνκίαο» θαη ν πξψηνο θπζηθφο κε ηε ζχγρξνλε ζεκαζία ηνπ φξνπ, θαζψο ήηαλ ν πξψηνο πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ ππνζεηηθή-επαγσγηθή κέζνδν κε ηελ πεηξακαηηθή θαη εηζεγήζεθε ηε καζεκαηηθνπνίεζε ηεο θπζηθήο. Βόηαλα κε θαξκαθεπηηθέο ηδηόηεηεο A λεζνο. Δίλαη αληηβερηθφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο δπζπεςίαο. Γηα ηε θαθνζκία ηνπ ζηφκαηνο καζήζηε ζπφξνπο άλεζνπ. αζηιηθφο. Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ηζηκπήκαηα απφ ζθήθεο β θαη θνπλνχπηα. Καζνχζαλ ηα θχιια ηνπο νη ιερψλεο γηα λα έρνπλ άθζνλν γάια γ ιπθάληζνο. Δίλαη δηνπξεηηθφο, ρσλεπηηθφο, βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςψξαο θαη ησλ ςεηξψλ. άθλε. Νη αγξφηεο πιέλνπλ ηα δψα ηνπο κε δαθλφλεξν γηα δ λα ζθνηψζνπλ ηα δηδάληα. Πηε Θξήηε νη γπλαίθεο έινπδαλ ηα καιιηά ηνπο κε δάθλε γηα λα ηα δπλακψζνπλ. ε ιηά. Ρα θχιια ηεο πεξηέρνπλ δξαζηηθέο νπζίεο πνπ βνεζνχλ ζηε κείσζε ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο. πκάξη. Πθνηψλεη ηα κηθξφβηα θαη γηα απηφ παιηά ην θ ρξεζηκνπνηνχζαλ καδί κε ζαπνχλη γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ ρεξηψλ θαη ησλ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ. ι μφο. Δληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ θαηά ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ θαξθίλνπ.δίλαη φκσο ηδηαίηεξα ηνμηθφ θαη γηα απηφ νη επηζηήκνλεο είλαη επηθπιαθηηθνί. κ νξίαλδξνο. Ιέγεηαη θαη θηλέδηθνο κατληαλφο. Νη ζπφξνη ηνπ αλαθνπθίδνπλ ην ζηνκάρη. Πε κεγάιεο πνζφηεηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κέζε άπαζν. Πηε καγεηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη αληί γηα ζπαλάθη ή λ σο βξαζηή ζαιάηα. Δίλαη θαζαξηηθφ θαη ηνλσηηθφ. μ αζηίρα. Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεχθαλζε ησλ δνληηψλ θαη ηε θαζαξή αλαπλνή. ν εξνθάξδακν. Δίλαη ρσλεπηηθφ, δηνπξεηηθφ θαη θαζαξηζηηθφ. ο μαιίδα. Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εμσηεξηθψλ παζήζεσλ θαη γηα θνχξεο νκνξθηάο. Δίλαη δηνπξεηηθή. π ξίκνπια. Σξεζηκνπνηείηαη θαηά ηεο αυπλίαο. ρ ίγαλε. Ρεγαληηά θχιια ηεο ζε ιάδη ειηάο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πνλφδνλην θαη γηα εληξηβέο ζε πεξίπησζε πηαζίκαηνο ηεο κέζεο. ζ ηλάπη. Αληηθιεγκνλψδεο θαη θαηαπξαυληηθφ γηα ηηο πιεγέο. η νχγηα. Ρα θχιια ηεο δηαζέηνπλ αληηηηθέο θαη δηεγεξηηθέο ηδηφηεηεο. θ αζθφκειν. Θεσξείηαη άξηζην γηαηξηθφ γηα ηνλ πνλφιαηκν, ην θξπνιφγεκα θαη ηε γξίπε. ψ πιιφρνξην. Ππληειεί ζηελ απνηνμίλσζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ΚΑΘΖΡΔΠ Γ ΓΚΛΑΠΗΝ

5 Μοσζική 5 Λα ρεηξνθξνηείο ή λα κελ ρεηξνθξνηείο?? Ρν εξψηεκα απηφ πιαλάηαη θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαπιία θιαζηθήο κνπζηθήο, φπσο έγηλε ζηηο 10 Πεπηεκβξίνπ 2009 κ.σ ζην Αιεμάλδξεην Ππλεδξηαθφ Θέληξν, φπνπ δφζεθε Ππλαπιία ηεο Θξαηηθήο Νξρήζηξαο Αζελψλ. Λα ζπκκεηέρεηο ή λα ζησπάο; Σεηξνθξφηεκα, βήραο, ν ήρνο ηνπ θηλεηνχ, θιπαξία, απνδνθηκαζία, αλππνκνλεζία, εθλεπξηζκφο Δίλαη ε πηo ακήραλε ζηηγκή γηα φινπο Νη κνπζηθνί παξακέλνπλ αηάξαρνη θαη χζηεξα απφ ιίγν ζπλερίδνπλ ξίρλνληαο θιεθηέο-θαλεξέο καηηέο ζε παξηηηνχξα θαη καέζηξν. Ζ θιαζηθή δελ είλαη πνπ κνπζηθή, δελ έρεη λα θάλεη κε αλακκέλνπο αλαπηήξεο, νχηε ξνθ ζπλαπιία, φπνπ κπνξείο λα ηα δψζεηο φια, λα ρεηξνθξνηάο ζαλ ηξειφο, λα νπξιηάδεηο λα ρνξνπεδάο... Αξθεηνί ζπλζέηεο, φηαλ ζέινπλ λα εληείλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο κπζηαγσγίαο ζην ηέινο ηνπ έξγνπ ζεκεηψλνπλ κέηξα ή θνξψλεο παχζεσλ κε απφιπηε αθηλεζία. Νη κεγαιχηεξεο ζηηγκέο ακεραλίαο γηα κέλα είλαη ηα απζηεξά «ζζο» ησλ κπεκέλσλ = απφ ηε κία ζηακαηνχλ κηα απζφξκεηε αληίδξαζε, απφ ηελ άιιε δηαζπνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηε ζπγθέληξσζε ησλ κνπζηθψλ ζηε ζθελή απ φηη ηελ πξνζηαηεχνπλ. Ξξνζσπηθά ην άθαηξν ρεηξνθξφηεκα δελ κ ελνριεί θαζφινπ. Ζ αηκφζθαηξα δελ ραιάεη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ εθθξάδνπλ απζφξκεηα ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο, αιιά απφ απηνχο πνπ δείρλνπλ ακέηνρνη ζην γεγνλφο. Θα επηζηξέθαηε πνηέ ελνριεκέλνη ην δψξν ησλ γελεζιίσλ ζαο ζε θάπνηνλ επεηδή έθαλε ην ιάζνο λα ζαο ην δψζεη κηα κέξα λσξίηεξα ; Θάζε απζφξκεηε αληίδξαζε είλαη πγηήο, πηζηεχσ. Ν βήραο είλαη κεηαδνηηθφο θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ ςπρνινγία. Ρν ρεηξνθξφηεκα ελψ είλαη πάληα εππξφζδεθην δελ είλαη πάληα κεηαδνηηθφ : φπνηνο ζέιεη ζα ρεηξνθξνηήζεη. Ξεξηζζφηεξε θαζαξία πξνθαινχλ πάληα απηνί πνπ απαηηνχλ εζπρία. ηαλ πξσηνπαίρηεθε ε «Ηεξνηειεζηία ηεο Άλνημεο» πεηνχζαλ ιαραληθά θαη γηνπράξαλε... φρη φηη δελ ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα, καο είπε ν θνο Λίθνο Σαιηάζαο αξρηκνπζηθφο θαη θνξπθαίνο βηνιηζηήο ηεο Θξαηηθήο Νξρήζηξαο Αζελψλ. Γηα ηνλ θν Αληψλε Πνπζάκνγινπ, ζνιίζηα θαη πξψην βηνιί ζηελ Θξαηηθή Νξρήζηξα Θεζζαινλίθεο, δελ ππάξρεη «ζσζηφ» θαη «ιάζνο» ρεηξνθξφηεκα. Ρν πξφβιεκα ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο ζηελ ακεζφηεηά ηεο κε ηνλ θφζκν δεκηνπξγήζεθε, φηαλ κεηαηξάπεθε απφ έλα δσληαλφ θαιιηηερληθφ γεγνλφο ζε κηα ππεξβνιηθά ζνβαξή ηειεηή κε απζηεξφ θαη ζρεδφλ «κπζηηθφ» πξσηφθνιιν. Ηζηνξηθά, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο κεηά ην πξψην κέξνο ζε ξνκαληηθά θνλζέξηα ή κεηά ηηο άξηεο ζηελ φπεξα, ην ρεηξνθξφηεκα ήηαλ έλαο άκεζνο δείθηεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηελ παξάζηαζε. Δίλαη δχζθνιν λα ππάξμεη έλαο εληαίνο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ηειεπηαία λφηα δελ είλαη απαξαίηεηα ην ηέινο ηεο κνπζηθήο. Ζ κνπζηθή είλαη ζαλ ηε δσή. Πηελ Δλάηε ηνπ Κπεηφβελ δελ κπνξείο παξά λα ρεηξνθξνηήζεηο, αιιά ζε έξγα φπσο ε Δλάηε ηνπ Κάιεξ, πνπ ζπκβνιίδεη ην ηέινο ηεο δσήο, ε απνρή επηβάιιεηαη. πάξρνπλ θνξέο πνπ ε παξαηεηακέλε ζησπή κεηά ην ηέινο ελφο ζηνραζηηθνχ έξγνπ είλαη πην ηηκεηηθή γηα ηνλ θαιιηηέρλε απφ ην ρεηξνθξφηεκα. Αξθεηνί ζπλζέηεο, φηαλ ζέινπλ λα εληείλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο κπζηαγσγίαο ζην ηέινο ηνπ έξγνπ ζεκεηψλνπλ κέηξα ή θνξψλεο παχζεσλ κε απφιπηε αθηλεζία. Γπζηπρψο πάληα ππάξρνπλ νη αθξφηεηεο, φπσο θαηαγξάθεθε ζε ηαηλία κηθξνχ κήθνπο κε ηίηιν The Clap : έλαο καληαθφο ζαπκαζηήο ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο απνζηήζηδε παξηηηνχξεο, γηα λα εληνπίζεη ην αθξηβέο δεπηεξφιεπην, πνπ ην θνλζέξην ζα ιάκβαλε ηέινο, κε ζηφρν λα είλαη εθείλνο πνπ ζα ρεηξνθξνηνχζε πξψηνο. Ν αξρηκνπζηθφο Ινπθάο Θαξπηηλφο έρεη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν... «Πηε ζπκθσληθή κνπζηθή είλαη γεγνλφο φηη ε ηειεπηαία λφηα ελφο θνκκαηηνχ δελ απνηειεί ην ηέινο ηεο κνπζηθήο. Ζ κνπζηθή είλαη ζαλ ηε δσή». Ρν ζεκεξηλφ θνηλφ φκσο ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη αλεθπαίδεπην κνπζηθά, αξθείηαη ζηνλ εξεζηζκφ θαη δελ αθνινπζεί λνεηηθά. Παλ λα παξαθνινπζεί έλα ζεαηξηθφ έξγν, ρσξίο λα γλσξίδεη ηε γιψζζα. Κε απηή ηε βάζε, αλ ην θνηλφ ρεηξνθξνηήζεη ζην ηέινο ελφο κέξνπο, γηα κέλα παίδεη ιίγε ζεκαζία. πάξρεη πάληα θαη ην θνηλφ πνπ αληηδξά ζσζηά, γηαηί μέξεη ηελ νηθνλνκία θαιχηεξα, φηη δειαδή δελ ρεηξνθξνηνχκε αλάκεζα ζηα κέξε, γηαηί ζεβφκαζηε ηε κνπζηθή κέζεμε ηνπ δηπιαλνχ. Σσξίο λα μερλάκε θαη εθείλνπο πνπ ρεηξνθξνηνχλ κε ελζνπζηαζκφ, γηαηί ηειείσζε επηηέινπο έλα κέξνο ηνπ θνλζέξηνπ. Δκείο ζαλ Αγγειηθή θαη Ξαληειήο αλαξσηηφκαζηε «Κήπσο είλαη πξνζβνιή λ αθνχο ξέθβηεκ ηνπ Κπαρ θαη λα ρηππήζεη ην ring tone κε θαινθαηξηλφ ρηηάθη ην θηλεηφ ζνπ ;» ΑΓΓΔΙΗΘΖ & ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΘΑΒΝΟΗΛΝΠ, Β & Γ ΓΚΛΑΠΗΝ

6 6 Προηάζεις Ξξνηάζεηο γηα ζηλεκά Ζ Ε ω ή ζ η ν π ο Β ξ ά ρ ν π ο Ξ ά π η ζ ζ α Η ω ά λ λ α Αλαθέξεηαη ζηνλ Δκθχιην νη Γπλαίθεο πάλε ζην βνπλφ, ζην Γεκνθξαηηθφ Πηξαηφ αιιά θαη ζηηο εμνξίεο. Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο νξγαλψζεθαλ νη παξαθξαηηθνί, νη ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ θαη άξρηζε ην θπλεγεηφ ησλ Αληηζηαζηαθψλ. Απφ ηηο Γπλαίθεο, άιιεο πξφιαβαλ θαη πήγαλ ζην βνπλφ θαη άιιεο ζπλειήθζεζαλ. ιεο γηαηί ήηαλ αληηζηαζηαθέο. Πε φζεο, απφ απηέο πνπ ζπλέιαβαλ, ηα ζηξαηνδηθεία δε κπφξεζαλ λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ θαηεγνξία (ζε ηζφβηα ή εθηέιεζε), ηηο έζηεηιαλ εμνξία: Σίνο Ρξίθεξη Καθξφλεζνο. Πηελ ηαηλία, ηξηάληα ηξεηο Γπλαίθεο θαηαζέηνπλ ηε καξηπξία ηνπο γηα ηηο δηψμεηο πνπ ππέζηεζαλ απηέο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Βάξθηδαο, ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ Ξξνηάζεηο γηα Βηβιίν Γηα ηε Καξίλα ε Γ' ιπθείνπ δελ είλαη κφλν ε ρξνληά πνπ ζα θξίλεη ην κέιινλ ηεο. Δίλαη θαη κηα ρξνληά αλεζπρηψλ θαη δηιεκκάησλ. Γχξσ ηεο, απηνί πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ηζηφ ηεο πξνζσπηθήο ηεο ηζηνξία: ν παηέξαο-πηεζκέλνο επαγγεικαηηθά-, ε κεηέξα-πάληα παξεκβαηηθή, ν ρατδεκέλνο κηθξφο αδεξθφο θαη ν ζείνο πνπ ιχλεη φια ηα πξνβιήκαηα. Θαη ν θνηηεηήο... Ζ Καξίλα ηνλ εξσηεχεηαη, αιιά ππνςηάδεηαη θάπνηα κπζηηθή ζρέζε ηνπ κε ηελ ζπκκαζήηξηα ηελ βφλλε. Κέζα απφ αληηδειίεο θαη θαρππνςίεο, ε αιήζεηα απνθαιχπηεηαη θαη αλαδεηθλχεηαη ε δχλακε ηεο ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ θαη ηεο ΦΗΙΗΑΠ! Ξάλσ απ' φια απηή ηε ρξνληά πξέπεη λα θάλεη ηελ επηινγή ηεο: Λνκηθή, κε ηελ έηνηκε επαγγεικαηηθή ιχζε, ή ε ζρνιή πνπ νλεηξεχεηαη? Ζ Καξίλα ζα αθνπγθξαζηεί ηελ <άιιε> θσλή, ηελ θσλή ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο θφζκνπ, πνπ ηε κεηακνξθψλεη απφ επαίζζεηε έθεβε ζε έλαλ ψξηκν άλζξσπν. Γηα ηε Καξίλα απηή είλαη ε ρξφληα ηεο ελειηθίσζεο. Κέζα ζε έλα βηβιίν 136 ζειίδσλ δηδαζθφκαζηε λα θάλνπκε ηα φλεηξά καο πξαγκαηηθφηεηα,παξά ηα ζέισ άιισλ. Δπίζεο καο δείρλεη φηη νη άλζξσπνη αιιηψο θαίλνληαη θαη αιιηψο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αμίδεη ηνλ θφπν, δηαβάζηε ην... ΚΑΟΗΛΑ ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ, Γ ΓΚΛΑΠΗΝ Δίλαη κία εθδνρή ελφο ζπλαξπαζηηθνχ κχζνπ. Ιέγεηαη φηη, ηνλ ηαξαγκέλν 9ν αηψλα, κηα γπλαίθα κεηακθηεζκέλε ζε άληξα αλέβεθε ζηνλ παπηθφ ζξφλν θαη παξέκεηλε εθεί κέρξη ηελ ηπραία απνθάιπςε ηνπ θχινπ ηεο... Ν δηαθεθξηκέλνο Γεξκαλφο ζθελνζέηεο Πφλθε Βφξηκαλ κεηαθέξεη ζηελ κεγάιε νζφλε ηελ ηζηνξία απηή. Π απηή ηελ εθδνρή, ε Γηνράλα Βφθαιεθ (ε εζνπνηφο) εκθαλίδεη απφ κηθξή, ηεξάζηηα επθπΐα θαη θιίζε ζηα γξάκκαηα, αληηκεησπίδεη σο γπλαίθα ηελ πξνθαηάιεςε, θηάλεη ζε ηεξαηηθή ζρνιή θαη θάπνηα ζηηγκή αλαγθάδεηαη λα κεηακθηεζηεί ζε άληξα. Γίλεηαη κνλαρφο, ζεξαπεπηήο, θηάλεη ζηε Οψκε φπνπ εμειίζζεηαη ζε έκπηζην ηνπ Ξάπα. Έλαο αλεθπιήξσηνο έξσηαο απφ ην παξειζφλ μαλαβξίζθεηαη ζην δξφκν ηεο ελψ, κεηά απφ κηα ζεηξά γεγνλφησλ, ε Ησάλλα εθιέγεηαη Ξάπαο... Βαζίδεηαη ζην βηβιίν ηεο Ακεξηθαλίδαο Ληφλα Γνχιθνιθ Θξνο, έλα απφ ηα 10 κπεζη ζέιεξ βηβιία ηεο Γεξκαλίαο θαη δελ έρεη ζρέζε κε ην πεξηβφεην βηβιίν ηνπ Οντδε ή ηελ ηαηλία ηνπ 1972 κε ηε Ιηβ Νχικαλ θαη ζθελνζέηε ηνλ Κάηθι Αληεξζνλ. Ξνίεκα I am dreaming of green forests rivers blue like the sky. I am dreaming of a world with no corruption a world where everyone is what they want to be. I am trying to change the world to make it a better place. But I am lost in the way Nothing s gonna be ok. I am feeling very wrong right now nothing is supposed to be as I want. I cant change it by myself everybody needs a little bit of help Σξήζηκεο Ππλδέζεηο Πηαηηζηηθά δεδνκέλα ζην θόζκν H Ηζηνξία ζε D SCIENCE Γείηε θαη άιιεο ρξήζηκεο ζπλδέζεηο ζην site καο CINEFIL If we all cooperate, we might actually get it right everybody needs a little bit of help If we all cooperate, we might actually get it right But it s a cold dark world We need hope, a light to shine We need to be ourselves to love and be loved in return Are we too lost to be saved? Is our cage so deep inside, that we can t see the light? I am dreaming of green forests rivers blue like the sky My vision is a world with freedom. ΟΔΑ ΗΩΑΛΛΝ, Β ΙΘΔΗΝ

7 7 ελίδες Μαθηηών Πηε Θόξηλζν κε πνδήιαην Ζ πξσηνβνπιία πνιηηψλ δηνξγαλψλεη θάζε κήλα πνδειαηνπνξεία ζηε πφιε καο εδψ θαη έλα ρξφλν. Άλζξσπνη θάζε ειηθίαο δίλνπλ ην παξφλ ζε απηή ηε πξσηνβνπιία γηα κηα πην αλζξψπηλε πφιε κε ιηγφηεξα θαπζαέξηα θαη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο. Απηφ πνπ εληππσζηάδεη είλαη ε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ πνπ κε ελζνπζηαζκφ, θέθη θαη ραξά παίξλνπλ ηα πνδήιαηά ηνπο θαη κε ζχκκαρν ην θαιφ θαηξφ δνπλ κηα άιιε εκπεηξία καζαίλνληαο ηε πφιε καο. Ν δήκαξρνο είλαη παξψλ δίλνληαο ην θαιφ παξάδεηγκα ππνζηεξίδνληαο ηελ ηδέα ηεο πνδειαηνθίλεζεο κε ηε δηθή ηνπ ζπκκεηνρή. Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ ζηε Θφξηλζν δηαβάδνπκε θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο πξέπεη λα θηλνχληαη νη πνδειάηεο θαη γηαηί. Ζ ζέζε ησλ πνδειάησλ ζην δξφκν γηα λα είλαη αζθαιήο πξέπεη λα βξίζθεηαη αξηζηεξά ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο: απηή ε ηνπνζέηεζε ηνπο πξνζηαηεχεη απφ μαθληθφ άλνηγκα πφξηαο ζηαζκεπκέλνπ απηνθηλήηνπ απφ πεδνχο θαη δψα πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα θαη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα πεηαρηνχλ μαθληθά ζην δξφκν. Ζ θίλεζή ηνπο πξέπεη λα είλαη ζε επζχγξακκε θαη ζηαζεξή πνξεία ρσξίο λα: 1) κπαίλνπλ θαη λα βγαίλνπλ αλάκεζα ζε παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα. Ν θίλδπλνο λα κε κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ ην πνδήιαην πνπ θάλεη απηφ ηνλ ειηγκφ, είλαη πνιχ κεγάινο θαη κπνξεί λα ρηππεζεί απφ πίζσ ή ζην πιάη φηαλ βγαίλεη μαλά ην δξφκν. Αλ βξίζθνληαη πνιιά απηνθίλεηα απφ πίζσ ηνπο ζηε πξψηε επθαηξία πνπ ν δξφκνο είλαη πην θαξδχο δελ ππάξρεη δηαζηαχξσζε απφ δεμηά θαη είλαη πην αζθαιήο ζα πξέπεη λα ρακειψζνπλ ηαρχηεηα θαη λα θάλνπλ ιίγν ζηελ άθξε δίλνληαο ηελ επθαηξία γηα πξνζπέξαζε. 2) θάλνπλ ειηγκνχο αλάκεζα απφ απηνθίλεηα πνπ είλαη ζηακαηεκέλα ζην δξφκν ιφγσ θαλαξηνχ. Ν θίλδπλνο κε ηέηνηεο ελέξγεηεο είλαη πνιχ κεγάινο. Θαιέο νξζνπεηαιηέο!! ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΘΑΗ ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΘΑΒΝΟΗΛΝΠ, Β & Γ ΓΚΛΑΠΗΝ

8 8 ελίδες Μαθηηών ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ Ξαίθηεο: έρσ κηα ηδέα λα γίλεη ε νκάδα θαιχηεξε. Ξξφεδξνο: Κπξάβν. Ξφηε κε ην θαιφ θεχγεηο??? Ζ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ -Μαμά, μαμά!!! -Τη ζέλεηρ σπςζό μος??? -Μαμά έλα γπήγοπα ε Ελένε ηπώεη ηεν εθεκεξίδα. -Μεν ζηενασωπηέζαη είναη σζεζηνή!!! Ν ΓΗΝΠ ΘΑΗ Ν ΞΑΡΔΟΑΠ Οσηάεη ν 18ρξνλνο γηνο ηνλ παηέξα ηνπ: - Μπαμπά πόζο ζηοησίδεη έναρ γάμορ??? Κπακπάο: δελ γλσξίδσ, εγψ πιεξψλσ αθφκα!!! Ν ΡΦΙΝΠ Ξάεη θάπνηε έλαο ηπθιφο ζε έλα καγαδί θαη ιέεη: -Γηαηπέ έσω ππόβλεμα ζηεν όπαζε. -Σαρ πηζηεύω γηαηί εδώ είναη θξενπσιείν!!!! ΡΝ ΞΝΙΝΒΔΟ ΘΑΗ ΡΑ ΞΟΝΒΑΡΑ Ήηαλε 2 πφληηνη θαη ιέεη ν έλαο ζηνλ άιινλ: -Το ξέπεηρ όηη γηα ένα ποςλόβεπ ρξεηάδνληαη 3 πξφβαηα??? Θαη ηφηε ιέεη ν άιινο: ρη, εγψ δελ ήμεξα θαλ φηη ηα πξφβαηα πιέθνπλ!!! Ν ΔΙΔΦΑΛΡΑΠ ΘΑΗ ΡΑ ΚΟΚΖΓΘΗΑ Θάπνηε ήηαλ έλαο ειέθαληαο ν νπνίνο θάζε θνξά ράιαγε ηηο θσιηέο ησλ κπξκεγθηψλ θαη έηζη ηα κπξκήγθηα απνθάζηζαλ πσο φηαλ πάεη ν ειέθαληαο εθεί, ζα αλεβνχλ φια πάλσ θαη έηζη θη έγηλε φκσο ν ειέθαληαο ηηλάρηεθε θαη έκεηλε κφλν έλα κπξκήγθη ζηνλ ιαηκφ ηνπ θαη ηα άιια θψλαδαλ απφ θάησ : ΞΛΗΗΗΗΗΗΜΡΝΛ ΚΖΡΠΝ ΞΛΗΗΗΗΗΗΜΡΝΛ!!! ΜΑΛΘΗΑ Γηαηί κηα μαλζηά δελ κπνξεί λα γξάςεη ην 11??? Γηαηί δελ μέξεη πνην 1 λα βάιεη πξψηα!! ΞΩΠ ΙΔΓΔΡΑΗ... Ρη είλαη απηφ πνπ δεη ζηε ζάιαζζα θ α η ι έ ε η ζ α ρ ι α κ ά ξ ε ο? Ρν ζαριακάξη!...! Ξψο ιέγνληαη ηα βιίηα φηαλ ηξνκάδνπλ; Ξαληθφβιεηα!... Ρη θάλεη ληάνπ-ληάνπ ζηα θεξακίδηα θαη έρεη 40 πφδηα; "Γέθα γάηεο".... ΘΝΒΔΙΖ ΚΑΟΗΘΑΗΡΖ, Α ΓΚΛΑΠΗΝ Κξηόο (21/3-19/4) Απηό ηνλ θαηξό ζα είζηε ζηεο ράξεο ζαο δηόηη ζα π ά η ε π ε ξ η ζ ζ ό η ε ξ ε ο εθδξνκέο κε θίινπο. Τν ζρνιεηό δελ ζα ζαο είλαη επράξηζην πξάγκα πνπ ζα βαξηέζηε θαη ζα θνηκάζηε κέζα ζηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο. Σπκβνπιή: Αγνξάζηε έλα ιαρείν. Ταύξνο (20/4-20/5) Απηό ηνλ θαηξό ζα είζηε ραιαξή κε ην ζρνιεηό δηόηη ζαο ελδηαθέξνπλ αιιά π ξ ά γ κ α η α ό π ω ο ν αζιεηηζκόο θαη ε παξέα ζαο θαη ηα θιεξη ζαο. Σπκβνπιή: Τα κάηηα ζαο ηέζζεξα! Θα ιάβεηε έλα δώξν από έλαλ Βαζίιε. Γίδπκνη (21/5-21/60) Απηό ηνλ θαηξό δελ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαζόινπ, ην κνλό πνπ ζθέθηνληαη είλαη πνηέ ζα θιείζνπλ ηα ζρνιεία, γηα λα μεθνπξαζηνύλ θαη λα βνιηάξνπλ. Σπκβνπιή: Πξνζνρή ζηηο παξέεο. Καξθίλνο (22/6-22/7) Απηό ηνλ θαηξό είλαη αθνζηωκέλνη ζην δηάβαζκα δηόηη είλαη ε ηειεπηαία ρξνληά (;;;) θαη ηα δίλνπλ όια, αληηζέηωο δελ ηνπο λνηάδεη ηίπνηα άιιν. Σπκβνπιή: Διαηηώζηε ην άγρνο. Λέωλ (23/7-22/8) Απηό ηνλ θαηξό ηα έρνπλ θ ν ξ η ώ ζ ε η ό ι α ζ η ν λ αιέθηωξ γηαηί ηνπο βάδνπλ πνιιά θαη δελ θάζνληαη λα θνπξάζνπλ ην κπαιό ηνπο, ελώ ζηηο βόιηεο θαη ζηηο εθδξνκέο είλαη πξώηνη απ όινπο. Σπκβνπιή: Γηαβάζηε πεξηζζόηεξν. Παξζέλνο (23/8-22/9) Απηό ηνλ θαηξό είλαη νη θαιύηεξνη ζε όια θαη ζπκκεηέρνπλ ζε όηη αθνξά ην ζρνιείν, εθδειώζεηο θιπ, αιιά θάλνπλ πνιύ θαζαξία θαη αλαγθάδνληαη νη θαζεγεηέο λα θωλάδνπλ. Σπκβνπιή: Δίζηε ζε θαιό δξόκν. Επγόο (23/9-23/10) Απηό ηνλ θαηξό νη δπγνί είλαη ηδηαίηεξα απαζρνιεκέλνη κε ηνλ εαπηό ηνπο θαη πνιύ ιίγν κε ην δηάβαζκα θαη ηα ππόινηπα Σπκβνπιή: Γηαβάζηε!! Σθνξπηόο (24/10-22/11) Απηό ηνλ θαηξό εζείο νη ζθνξπηνί δελ ζθέθηεζηε καζήκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο αιιά πώο λα μεθύγεηε από όια. Σπκβνπιή: Τπρεξόο αξηζκόο:11111 Τνμόηεο (23/11-21/12) Απηό ηνλ θαηξό νη ηνμόηεο ζέινπλ πνιύ λα πεηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο απέλαληη ζηα καζήκαηά ηνπο. Πξνζνρή ζηηο θαηλνύξηεο παξέεο!! Σπκβνπιή: Φνξέζηε γθξη. Αηγόθεξωο (22/12-19/1) Απηό ηνλ θαηξό νη αηγόθεξνη ζθέθηνληαη ην πνηέ ζα ρηππήζεη ην θνπδνύλη γηα λα βγνπλ δηάιιεηκα.δπίζεο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ πεξηζζόηεξν γηα ηα θιεξη ηνπο παξά γηα ηα δηαβάζκαηα ηνπο. Καιό ζα ήηαλ λα αλνίγνπλ ηα βηβιία ηνπο πνπ θαη πνπ. Σ π κ β ν π ι ή : Έ ρ ε η ε π ξ ό β ι ε - κα..αλαζπγθξνηεζείηε Υδξνρόνο (20/1-18/2) Απηό ηνλ θαηξό νη πδξνρόνη είλαη δεκηνπξγηθνί πάλω ζε απηό πνπ θάλνπλ, ζα πάλε πνιιά ηαμίδηα θαη ζα γίλνπλ πνιιέο γλωξηκίεο, όζν γηα ην ζρνιείν κελ ην ζπδεηάκε ράνο Σπκβνπιή: Νηπζείηε δεζηά γηα λα κελ αξξωζηήζεηε θαη δελ πάηε ηα ηαμίδηα πνπ ιέκε.. Ιρζύο (19/2-20/3) Απηό ην θαηξό νη ηρζείο είλαη ηνικεξνί ζε απηό πνπ θάλνπλ. (ηώξα ηη είλαη απηό πνπ θάλνπλ απηνί μέξνπλ!! ).Γξάθνπλ πνιύ θαινύο βαζκνύο ζηα δηαγωλίζκαηα αιιά θαη ηα ηεζη. (κε μερλάκε ηα ηεζη) Σπκβνπιή: Να πάηε ζηλεκά! ΠΔΛΖ ΠΝΦΗΑ, Α ΙΘΔΗΝ

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική

Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Δανιή Εζδράς Πρόεδρος Ελληνικού Τμήμαηος ηοσ ΔΟΜ (Διεθνής Οργανιζμός Μεηανάζηεσζης) Διαπολιηιζμική ζσμβοσλεσηική Ρν trafficking, ίζσο είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή ζηνλ θφζκν, ρσξίο λα έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Οδηγός για Εφήβους και Γονείς Σεξ, Έρωτας και Αγάπη Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1 Ζ αθνξκή: «ε ζηξηκκέλε θαζεγήηξηα ηεο Βηνινγίαο» 1.2 Ζ ζεκαζία ηνπ θιίκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ Γάκεζα κηα Κεμηθάλα, γάκεζα κηα Ηλδή, γάκεζα κηα Θαλαδντλδηάλα, γάκεζα καχξεο, γάκεζα Θηλέδεο, γάκεζα Γεξκαλίδεο, Οσζίδεο, γάκεζα φιεο ηηο θπιέο. Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Καζεκαηηθώλ. Γηπισκαηηθή εξγαζία. Ρνκπνηηθή ζηελ Δθπαίδεπζε

Παλεπηζηήκην Παηξώλ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Καζεκαηηθώλ. Γηπισκαηηθή εξγαζία. Ρνκπνηηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Παλεπηζηήκην Παηξώλ ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Καζεκαηηθώλ Γηπισκαηηθή εξγαζία Ρνκπνηηθή ζηελ Δθπαίδεπζε Εκπαιδεςηική αξιοποίηζη πομποηικών καηαζκεςών ζηη διδαζκαλία μαθημαηικών εννοιών και πληποθοπικήρ

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ)

ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) ΣΕΟΤΑΝ ΦΑΛΟΤΝ (Πεξηζηξέθνληαο ηνλ Σξνρφ ηνπ Νφκνπ) 轉 法 輪 Διιεληθή Έθδνζε ( 希 臘 語 版 ) ΛΗ ΥΟΝΓΚΣΕΗ 1 2 ΠΑΝΩ ΣΟΝ ΝΣΑΦΑ (Λνπλ γηνπ 1 ) Ο Νηάθα είλαη ε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνχ. Δίλαη ην ζεκέιην ηεο δεκηνπξγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙ ΥΝΟΡΑ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΠΡΧΣΟΓΔΝΟΤ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΧΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 2010 Για ηη ζσγγραθή ηοσ παραμσθιού & ηοσ οδηγού εθαρμογής ζσνεργάζηηκαν οι: Αχξα Βαδαίνπ: Φπρνιφγνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού

Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ. Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού Ν Σ Ο Τ Α Ϊ Σ Π Ρ Α Ϊ Ο Ρ Γ Ι Δ Ο Υ Α Ανακαλύπηονηας ηον ιζηορικό Ιηζού "YESHUA : Discovering the Historical Jesus" - Dwight A. Pryor 1992 Center for Judaic-Christian Studies, Ohio. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξνιεγφκελα...

Διαβάστε περισσότερα

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B

Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Χίλιες και Μία Ιατρικές Πλάνες Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Χίλιες και Μία ΙΑΣΡΙΚΔ ΠΛΑΝΔ ιδωμένες με ηο μικροζκόπιο ηης Ολιζηικής Σκέψης ΤΟΜΟΣ Β Άζσο Όζσλνο Ιαηξφο Οκνηνπαζεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ»

9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ» 9 ο Λφκειο Πατρών β τετράμηνο 2012-2013 ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Θέμα: «Προςταςία και προφυλάξεισ» Πεξηερόκελα ζειίδα Περίληψη 1 Πρόλογοσ 2 Ειςαγωγή 3 Μεθοδολογία 14 Ευρήματα 15 Επίλογοσ 19 Συμπεράςματα 20 Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B

Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Ομοιοπαθητική Ιατρική Κλινικές Περιπτώσεις Τόμος B Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΩΔΗ Σόκνο Β Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθώλ κε εθαξκνγή

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό!

Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΖΓΞΑ ΙΕΠΞΜΝΜΘΖΟ ΗΓΞΗΡΞΑΟ, ΝΑΛΤΚ & ΔΖΑΝΜΚΠΖΤΚ ΚΕΟΤΚ ΓΞΑΦΓΖΜ ΚΓΜΠΕΠΜΟ «Ιεδείο ζνπ ηεο λεφηεηνο θαηαθξνλείησ» (Α Τηκ. 1, 12) Αοό ση μιόση μξτ ςσξ Χπιςσό! ΗΑΠΕΕΠΖΗΜ ΒΜΕΘΕΙΑ ΖΓΞΑΝΜΟΠΜΘΖΗΜΡ ΓΠΜΡΟ 2015-2016 ΗΓΞΗΡΞΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηαιφ κήλα ζε φινπο. Οπλεπείο ζην ξαληεβνχ καο εηνηκάζακε ην δεχηεξν. Ο απηφ ην ηεχρνο κπνξείηε λα δηαβάζεηε κηα ελδηαθέξνπζα ζπλέληεπμε ηνπ

Ηαιφ κήλα ζε φινπο. Οπλεπείο ζην ξαληεβνχ καο εηνηκάζακε ην δεχηεξν. Ο απηφ ην ηεχρνο κπνξείηε λα δηαβάζεηε κηα ελδηαθέξνπζα ζπλέληεπμε ηνπ Editorial Ηαιφ κήλα ζε φινπο. Οπλεπείο ζην ξαληεβνχ καο εηνηκάζακε ην δεχηεξν ηεχρνο ηνπ Νεξηνδηθνχ «Σπρνινγηθέο Γλψκεο». Ο απηφ ην ηεχρνο κπνξείηε λα δηαβάζεηε κηα ελδηαθέξνπζα ζπλέληεπμε ηνπ Ννξηνγάινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ

Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία. Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Ζιεθηξνληθά Παηρλίδηα - Δζηζκόο ζηελ Δθεβεία Δξγαζία ησλ Μαζεηώλ: Άξε Εαηζάη Άγγεινπ Λίρα Γηάλλε Νηάθα Άγγεινπ Πίθνπια Νίθνπ Φσηόπνπινπ Πεξηερόκελα Ηζηνξία ησλ ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ 3 Δίδε Βηληενπαηρληδηώλ

Διαβάστε περισσότερα