Να ρεηξνθξνηείο ή λα κε ρεηξνθξνηείο;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να ρεηξνθξνηείο ή λα κε ρεηξνθξνηείο;"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΚΑΣΟΤΛΗ Σχολική Εφημερίδα Τεύχος 6o Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009 Ξεθηλήζακε ηα καζήκαηα από απόζηαζε Με ηδ κέα ζπμθζηή πνμκζά μζ ιαεδηέξ ιαξ λεηίκδζακ ηα ιαεήιαηα από απόζηαζδ. Με ηδκ οπδνεζία ηδξ ηειεθπαίδεπζεο μζ ιαεδηέξ επζημζκςκμύκ από ημ ζπίηζ ημοξ ιε ημοξ ηαεδβδηέξ ζε διένεξ ηαζ ώνεξ πμο είκαζ πνμβναιιαηζζιέκεξ βζα ηοπόκ απμνίεξ ζημ δζάααζιά ημοξ ή ηαζ βζα πνόζεεηδ δζδαζηαθία. Οζ ιαεδηέξ από ημ ζπίηζ ημοξ έπμοκ ηδ δοκαηόηδηα κα αθέπμοκ ηαζ κα ζοκμιζθμύκ ιε ημ ηαεδβδηή ημοξ ζε γςκηακή ιεηάδμζδ. Η δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία βίκεηαζ ημ ιάεδια είκαζ πνμζανιμζιέκδ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ δεκ οπάνπεζ ηαιζά δοζημθία ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ πθαηθόνιαξ. Τα 10 επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο Πμζμ επάββεθια ιμο ηαζνζάγεζ; Πμζμ επάββεθια κα δζαθέλς βζα κα ανς ενβαζία ηαζ κα έπς ιζα επζηοπδιέκδ ηανζένα; Αοηέξ είκαζ μζ δομ αβςκζώδεζξ ενςηήζεζξ πμο οπμαάθθμοκ ζημκ εαοηό ημοξ μζ κέμζ, ηαζ μζ πζμ ώνζιμζ πμθίηεξ ζηδ ζδιεν ζ κ ή ε π μ πή η δξ β κ ώζ δξ, η δξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαζ ηδξ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ πμο ηδ ζηζάγεζ ημ θάζια ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ααεααζόηδηαξ. Φαίκεηαζ θμζπόκ ηαεανά όηζ δεκ θεάκμοκ ιόκμ μζ ζπμοδέξ βζα κα ελαζθαθίζμοκ έκα ηαθό εζζόδδια ζε έκακ κέμ ή κέα. Τμκ ζδιακηζηόηενμ νόθμ πθέμκ παίγεζ δ δζαθμνεηζηόηδηα. Τα επαββέθιαηα ιε ηδ ιεβαθύηενδ ηαζκμημιία ηαζ δδιζμονβζηόηδηα εα πνμζθέν μοκ ημοξ ορδθόηενμοξ ιζζεμύξ. Άθθςζηε πνζκ από ιζα δεηαεηία, πμζμξ εα θακηαγόηακ πςξ μ ζπεδζαζηήξ δζηηύμο εα ήηακ ζήιενα ημ πζμ δδιμθζθέξ επάββεθια; Εθδίδεηαη από ηα Εθπαηδεπηήξηα Καηζνύιε emai: Τα θύθθα ζηζάξ πνδζζιμπμζμύκηακ ζημ πανεθεόκ ςξ ακηζπονεηζηό η α ζ β ζ α κ α ηαηαπναΰκεζ ημκ πόκμ ηδξ βέκκαξ. Φαξκαθεπηηθή Από αοηά πνμένπεηαζ δξάζε βνηάλωλ ημ ζαθζηζθζηό μλύ (Salix =ζηζά), ημ δναζηζηό ζοζηαηζηό ηδξ αζπζνίκδξ. Δηηόξ από ηδκ αζπζνίκδ οπάνπμοκ ηαζ άθθα θάνιαηα πμο έθημοκ ηδ ηαηαβςβή ημοξ από αόηακα ηςκ μπμίςκ δ θανιαηεοηζηή δνάζδ ήηακ βκςζηή από ηα παθζά πνόκζα... Να ρεηξνθξνηείο ή λα κε ρεηξνθξνηείο; <<Τμ πνόαθδια ηδξ ηθαζζηήξ ιμοζζηήξ ζηδκ αιεζόηδηά ηδξ ιε ημκ ηόζιμ δδιζμονβήεδηε, όηακ ιεηαηνάπδηε από έκα γςκηακό ηαθθζηεπκζηό βεβμκόξ ζε ιζα οπεναμθζηά ζμαανή ηεθεηή ιε αοζηδνό ηαζ ζπεδόκ «ιοζηζηό» πνςηόημθθμ >> Δηαβάζηε επίζεο Κνηλωληθά..ηα παζδζά αθήκμοκ αοηή ηδ θάζδ ηδξ γςήξ ημοξ ηαζ ανπίγμοκ κα ακηζθαιαάκμκηαζ έκακ άθθμ ηόζιμ, πζμ ιεβάθμ, πζμ πενίπθμημ ηαζ δοζκόδημ. Δίκαζ ημ ζηάδζμ πνζκ ηδκ εκδθζηίςζδ, δ θεβόιεκδ εθδαεία. Αvatar: Η Ταηλία Έκα οπενζύβπνμκμ ηαζ ιμκαδζηό θμοημονζζηζηό εέαια, ακαιέκεηαζ κα ζδιαημδμηήζεζ ιζα κέα επμπή βζα ημ ιέθθμκ ημο ζζκειά ζηδκ ηνίηδ δζάζηαζδ (3-D). Τα πνώηα ζπόθζα από ημ trailer ηδξ ηαζκίαξ ηάκμοκ θόβμ βζα αζύθθδπηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδκέξ όπμο ημ ιάηζ δοζημθεύεηαζ κα λεπςνίζεζ ηδκ πναβιαηζηόηδηα από ηα εθέ, ηα μπμία ζε παναζύνμοκ ζε έκα θςημ-νεαθζζηζηό ηαλίδζ. Φξνληά ηνπ Γαιηιαίνπ ή ηνπ Δαξβίλνπ; Tμ 2009 έπεζ μκμιαζηεί Γζεεκέξ Έημξ Αζηνμκμιίαξ ηαεώξ είκαζ δ 400ή επέηεζμξ ηδξ πνήζδξ ημο ηδθεζημπίμο από ημκ Γαθζθαίμ. Δπίζδξ είκαζ ηαζ δ 200ή επέηεζμξ από ηδ βέκκδζδ ημο Γαναίκμο ηαζ έηζζ ημ 2009 μκμιάζηδηε δζηαίςξ ηαζ Έημξ Γαναίκμο. Σειίδεο καζεηώλ Σηδ Κόνζκεμ ιε πμδήθαημ Αζηνμθμβία - Aκέηδμηα Χπραγωγία Πνμηάζεζξ βζα Σζκειά ηαζ Βζαθίμ- Πμζήιαηα Εθπαηδεπηηθέο εμνξκήζεηο θαη άιια ζε θωηνξεπνξηάδ Αλαγλωζηήξην γηα καζεηέο Δεκνηηθνύ Αδεηκάληνπ 83-KΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ: ΨΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15:00-20:30

2 2 Εκπαιδεσηικά-Κοινωνικά Ρειεθπαίδεπζε, ε λέα κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηνπ ζρνιείνπ καο Ζ εμ' απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ νξίδεηαη σο «ηειεθπαίδεπζε», είλαη έλαο ηξφπνο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο, πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα βίληεν, ηειεπηθνηλσλίεο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δίλαη έλαο ηξφπνο δηδαζθαιίαο πνπ πξνζνκνηψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έηζη ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηή (δηδάζθνληεο θαη καζεηέο) λα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν θαη ηφπν. Άξα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη θιαζηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο απνηπγράλνπλ λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο, ζπκπιεξώλνληαη από ηελ εμ' απνζηάζεωο εθπαίδεπζε, ε νπνία κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη καγλεηνζθνπεκέλα καζήκαηα, παξνρή ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ εμ' απνζηάζεσο, on-line καζήκαηα θηι. κε ην απνκαθξπζκέλν ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο, νη νπνίεο ελψ ηξέρνπλ ηνπηθά, εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα ζηελ νζφλε ηνπ απνκαθξπζκέλνπ αθξναηεξίνπ. Ρα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη: * Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο γλψζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο *Γεκηνπξγία κηαο "ειεθηξνληθήο ηάμεο" κε εμνκνίσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο παξαδνζηαθήο ηάμεο (παξάδνζε δηαιέμεσλ, επίιπζε αζθήζεσλ, δηφξζσζε αζθήζεσλ, ππνβνιή εξσηήζεσλ) * Νηθνλνκηθά νθέιε γηα θάζε εκπιεθφκελν, κε ηε δπλαηφηεηα ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο πξνο απφδνζε. Ρα on-line καζήκαηα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία απηφκαηα, ηηο κέξεο θαη ηηο ψξεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κάζεκα κε ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηειεθπαίδεπζεο θαη νη νπνίεο γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο καζεηέο κε απνζηνιή . Ν εθάζηνηε θαζεγεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα απνζηνιήο βίληεν, εηθφλαο δηαθαλεηώλ, εγγξάθωλ, ρξήζεο ελφο ειεθηξνληθνχ πίλαθα κε επηθάλεηα αθήο (smart board), έηζη ψζηε ν,ηηδήπνηε γξαθεί ζηελ επηθάλεηά ηνπ λα εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα ζηελ νζφλε ηνπ απνκαθξπζκέλνπ αθξναηεξίνπ, παξνπζίαζεο καγλεηνζθνπεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαζψο θαη εγγξαθήο ηνπ καζήκαηνο ζε βίληεν, δηακνηξαζκνύ εθαξκνγώλ (π.ρ. MS-Office) Ξιαηθόξκα ηεο ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο Θεσξνχλ δεδνκέλν φηη δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη θάηη αθφκα θαη αλ κηιήζνπλ ζηνπο..κεγάινπο, αθνχ φζν δχζθνια θαη λα είλαη, ζα θαηαιάβνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ αλ ηνπο δνζεί θαη ε αλάινγε εμήγεζε. Ζ δσή είλαη έλα παξακχζη. Ρα βξέθε κεγαιψλνπλ θαη γίλνληαη παηδηά. Ρα παηδηά γίλνληαη έθεβνη θαη ζηε ζπλέρεηα ελήιηθνη. Έηνηκνη γηα φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ εηνηκάδεη ε δσή γηα ην θαζέλα. Πεκαληηθφ ζηάδην είλαη απηφ θαηά ην νπνίν ηα παηδηά αθήλνπλ απηή ηε θάζε ηεο δσήο ηνπο θαη αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη έλαλ άιιν θφζκν, πην κεγάιν, πην πεξίπινθν θαη δπζλφεην. Δίλαη ην ζηάδην πξηλ ηελ ελειηθίσζε, ε ιεγφκελε εθεβεία. Νη λένη ζε απηή ηελ ειηθία έρνπλ κηα πεξίεξγε πξνζσπηθφηεηα, κε πνιιά πξφζσπα. Απφ ηε κηα κεξηά είλαη ήξεκα θαη απφ ηελ άιιε είλαη ζπκσκέλα κε ηνπο γχξσ ηνπο, ηε δσή θαη γεληθά. Ξηζηεχνπλ φηη έρνπλ πνιιά άιπηα πξνβιήκαηα, φηη θαλείο δελ ηνπο θαηαιαβαίλεη θαη φηη φινη θαηαθξίλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη θπξίσο νη κεγάινη. Ζ γλψκε κνπ είλαη φηη φλησο νη κεγάινη θαηαθξίλνπλ πνιιέο θνξέο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζεκεξηλψλ εθήβσλ δηφηη δελ ηνπο θαηαιαβαίλνπλ, δελ αληηιακβάλνληαη γηαηί ζπκπεξηθέξνληαη έηζη. Νη κεγάινη απφ ηελ άιιε κεξηά έρνπλ κηα ζηαζεξή άπνςε γηα ηνπο έθεβνπο. Γελ ηνπο δίλνπλ επθαηξίεο λα εμεγήζνπλ ηη ηνπο απαζρνιεί, ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ληψζνπλ άζρεκα θαη έρνπλ πνιιέο θνξέο ερζξηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο άιινπο. Απφ ηελ άιιε θαη νη έθεβνη έρνπλ νξηζκέλα ειαηηψκαηα. Έλα απφ απηά είλαη φηη δελ είλαη ηφζν επηθνηλσληαθνί κε ηνπο κεγάινπο, θαη έηζη δελ κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ φζν θαη λα ην ζέινπλ. Ίζσο απηή λα είλαη θαη ε βαζηθή αηηία πνπ νη κεγάινη δηαηεξνχλ απηή ηε πξνθαηάιεςε απέλαληη ζηνπο εθήβνπο. Αθφκε, ζσζηφ ζα ήηαλ, φινη νη έθεβνη αλεμαηξέησο λα πξνζπαζήζνπλ λα είλαη αηζηφδνμνη γηαηί αλ φια θαίλνληαη ζθνηεηλά, ζίγνπξα θάπνπ ππάξρεη έλα θσο πνπ ιέγεηαη ειπίδα θαη ππνκνλή. Γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φινη νη άλζξσπνη θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο δηαλχνπλ κηα δχζθνιε πεξίνδν φκσο λα κελ μερλάκε φηη φια απηά είλαη παξνδηθά. ηαλ φκσο ν θαηξφο πεξλάεη θαη νη έθεβνη ελειηθηψλνληαη ηφηε κφλν θαηαιαβαίλνπλ φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ ήηαλ αζήκαληα κπξνζηά ζηηο επζχλεο πνπ ζα έρνπλ αξγφηεξα Ρέινο γηα λα θαηαθέξνπλ λα ζπλππάξμνπλ έθεβνη θαη ελήιηθεο αξκνληθά, ζα πξέπεη ν θαζέλαο απφ ηε πιεπξά ηνπ λα ηζνξξνπεί θαηαζηάζεηο, λα δίλεη επθαηξίεο θαη λα θάλεη πνιιέο ππνρσξήζεηο! ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΑΘΖ ΚΗΣΑΔΙΑ, Β ΓΚΛΑΠΗΝ

3 Μια μαηιά ζηο Μέλλον 3 Ξνηα ζα είλαη ηα 10 πην πεξηδήηεηα 2. Ξξνγξακκαηηζηέο γνληδίωλ Τεθηαθνί ράξηεο γνληδηψκαηνο ζα επηηξέπνπλ ζε εξγαζηεξηαθνχο ηερληθνχο λα δεκηνπξγνχλ εμαηνκηθεπκέλεο ζπληαγέο, αιινηψλνληαο γνλίδηα, μαλαγξάθνληαο γξακκέο ζε θσδηθφ ππνινγηζηή. Αθνχ ζαξσζεί ην DNA γηα αηέιεηεο, νη γηαηξνί ζα ρξεζηκνπνηνχλ γνληδηαθή ζεξαπεία θαη έμππλα κφξηα γηα ηελ απνθπγή πνιιψλ αζζελεηψλ, φπσο θάπνηνη θαξθίλνη. 3. Αγξόηεο πην ζα είλαη ηα 10 επαγγέικαηα Ξνηα Νη αγξφηεο ηεο λέαο επνρήο ζα θαιιηεξγνχλ θπηά θαη ζα ηξέθνπλ δψα, ηα νπνία ζα έρνπλ ππνζηεί κία γελεηηθή αιιαγή γηα λα παξάγνπλ ζεξαπεπηηθέο πξσηεΐλεο. Πηηο εξγαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ληνκάηα, ε νπνία παξάγεη εκβφιην, θαζψο θαη ην γάια, κε θάξκαθα απφ αγειάδεο, πξφβαηα θαη θαηζίθηα. 4. Διεγθηέο κεηαιιαγκέλωλ ηξνθίκωλ Κε ιίγε γελεηηθή αιινίσζε, ςάξηα πνπ αλαπηχζζνληαη γξήγνξα θαη θξνχηα πνπ αληέρνπλ ζην θξχν ζα βνεζήζνπλ ζην λα ηατζηεί έλαο πιαλήηεο κε πξνβιήκαηα ππεξπιεζπζκνχ, αιιά ηέηνηα πβξίδηα κπνξνχλ λα εμαιείςνπλ ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Δξεπλεηέο ζα ςάρλνπλ γηα ηα γνλίδηα νλνκαδφκελα "ηξσηθά άινγα" θαη ζα εμαθαλίδνπλ κεηαιιαγκέλα είδε, ηα νπνία ζα έρνπλ μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ αλζξψπνπ. 5. Ληεληέθηηβ δεδνκέλωλ 1. Κεραληθνί ηζηώλ Κε ην ηερλεηφ δέξκα ήδε ζηελ αγνξά θαη ηνλ ηερλεηφ ρφλδξν πνπ δε ζα αξγήζεη λα έξζεη, ζε 25 ρξφληα απφ ηψξα νη επηζηήκνλεο πξνζκέλνπλ φηη ζα κπνξνχλ λα παξάγνπλ νιφθιεξα φξγαλα ζηα εξγαζηήξηά ηνπο. Νη εξεπλεηέο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη εξγαζίεο λα παξαρζνχλ ζπθψηη, θαξδηά θαη ηζηφο λεθξψλ. 6. Δπηζθεπαζηέο Γπζθνιεχεζηε λα επαλαπξνγξακκαηίζεηε ην VCR ζαο, πφζν κάιινλ ηα θαηλνχξην ζαο DVD; Φαληαζηείηε φηαλ ε ηξηζδηάζηαηε νινγξαθηθή TV ζαο δε ζα παίξλεη κπξνο. Ρειερεηξηδφκελα δηαγλσζηηθά ζα θξνληίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά είδε, αιιά κεξηθνί επηζθεπαζηέο ζα έξρνληαη ζπίηη ζαο. 7. Ζζνπνηνί εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο Αληί λα πιεξψλνπκε γηα λα βιέπνπκε, ζα πιεξψλνπκε γηα λα ζπκκεηέρνπκε, αθνχ ζα επηηξέπνπκε ζ απηνχο ηνπο επαγγεικαηίεο λα αληηδξνχλ κε εκάο ζε ζαπνπλφπεξεο ηνπ θπβεξλνρψξνπ. Θαη νη ζελαξηνγξάθνη ζα έρνπλ κεγάιε δήηεζε. 8. Ξξνζωπηθνί δεκνζηνγξάθνη Ζ ζεκεξηλή δεκνζηνγξαθία ζα γίλεη πην εμαηνκηθεπκέλε, δνπιεχνληαο κε δηαθεκηζηέο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηερφκελν εηδηθά γηα εζέλα. Ρα δηαθεκηζηηθά ζα απνζπνχλ ηε πξνζνρή ζνπ ρξεζηκνπνηψληαο αξψκαηα θαη γεχζεηο, κε ηειηθφ ζηφρν λα εθπέκπνπλ κελχκαηα θαηεπζείαλ ζηνλ εγθέθαιν. 9. Γνθηκαζηέο "Turing" Νη κεραληθνί Ζ/ ζα ζπλερίδνπλ λα κεηξνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ λα κηκνχληαη ηελ αλζξψπηλε επθπΐα, φπσο πξφηεηλε ν Βξεηαλφο καζεκαηηθφο Alan Turing πξηλ 50 ρξφληα, ξσηψληαο ζε αλ νκηιείο κε άλζξσπν ή κεραλή. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ κπνξείο λα θαηαιάβεηο ηε δηαθνξά απηνί νη αλζξψπηλνη εμνκνησηέο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απαληνχλ ζε πειάηεο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ζε πξνζσπηθά κελχκαηα. 10. Κεραληθνί γλώζεο Θα κειεηνχλ ζπζηήκαηα θαη ζα ηα αλαιχνπλ ζε θαλφλεο πνπ άιινη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο δηεθπεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Πην επφκελν ηεχρνο, ηα επαγγέικαηα ηνπ παξειζφληνο... Δξεπλεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα απνζπάζνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία απφ βνπλά πιεξνθνξηψλ, αλαγλσξίδνληαο κνηίβα ζπκπεξηθνξάο γηα πσιεηέο θαη επηδεκηνιφγνπο. Φεκνινγείηαη πσο είλαη ε αθξηβόηεξε παξαγωγή όιωλ ηωλ επνρώλ (πεξηζζφηεξα απφ 200 εθαηνκκχξηα δνιάξηα) κε ηε κεγαιχηεξε θιίκαθα 3D πνπ έγηλε πνηέ. Εσληαλνί ραξαθηήξεο πξσηαγσληζηνχλ δίπια ζε ςεθηαθά θαξηνχλ ζπλζέηνληαο έλα πεξηπεηεηψδεο ζέακα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Ρν Avatar ηνπ James Cameron ζα είλαη έλα θξίζηκν ηεζη. Κέρξη ηψξα είρακε δεη 3-D θπξίσο παηδηθέο ηαηλίεο θαη εηδηθφηεξα ςεθηαθά θαξηνχλ, φπσο ην Ice Age 3. Ρψξα ζα δνχκε κηα θαλνληθή ηαηλία επηζηεκνληθήο θαληαζίαο κε πξαγκαηηθνχο εζνπνηνχο θαη ηεξάζηην πξνυπνινγηζκφ. Απφ ηελ εκπνξηθή επηηπρία ηεο ζα θξηζνχλ πνιιά. Ζ πξφβιεςε ηνπ Ππίικπεξγθ είλαη φηη ην Avatar Ξαγθόζκηα Ξξεκηέξα ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ ζα είλαη ε κεγαιχηεξεο θιίκαθαο 3-D live action ηαηλία πνπ έγηλε πνηέ. Ρν ζελάξην ηεο ηαηλίαο είλαη επίζεο ηνπ Θάκεξνλ ν νπνίνο βαζίζηεθε ζε κία ηδέα πνπ ππήξρε ζην κπαιφ ηνπ εδψ θαη κία δεθαεηία πεξίπνπ, γηα έλαλ πξψελ πεδνλαχηε πνπ κεηαθέξεηαη ζε έλαλ καθξηλφ πιαλήηε πινχζην ζε θάζε είδνπο ρισξίδα θαη παλίδα, φπνπ σο Avatar -κε αλζξψπηλν εγθέθαιν κέζα ζε εμσγήηλν ζψκα- βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο κάρεο ησλ ηζαγελψλ ηνπ πιαλήηε γηα επηβίσζε απέλαληη ζηελ απεηιή ησλ γήηλσλ εηζβνιέσλ.. CINEFIL

4 4 Επιζηήμη-Τγεία Έηνο 2009: Σξνληά ηνπ Γαξβίλνπ ή ηνπ Γαιηιαίνπ; Απνραηξεηψληαο ην 2009 αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζπκπιεξψλνληαη 200 ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ Θ. Γαξβίλνπ, ελψ παξάιιεια ην 2009 έρεη αλαθεξπρζεί ζαλ Γηεζλέο Έηνο Αζηξνλνκίαο (International Year of Astronomy - ΗΑ), κηα πνπ ζπκπιεξψλνληαη 400 ρξφληα απφ ηηο πξψηεο αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ Γαιηιαίνπ κέζσ ηειεζθνπίνπ. Charles Robert Darwin ( ) Γελλήζεθε ζην Mount (Shrewsbury) θαη πέζαλε ζην Downe (London-Bromley). Ν λεαξφο Γαξβίλνο πνπ ήηαλ πέκπην απφ έμη παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα, ήζειε πάληα λα γίλεη ρεκηθφο θαη, ιφγσ ησλ ζπιινγψλ απφ ζθαζάξηα, αρηβάδεο, πεηαινχδεο θ.ά. πνπ ζπληεξνχζε ζην ζρνιείν, ζήκεξα ζα ιέγακε Βηνιφγνο. ην έηνο 1827 άξρηζε λα ζπνπδάδεη Θενινγία ζην Θαίκπξηηδ, πάιη κε πίεζε ηνπ παηέξα ηνπ, γηα λα γίλεη παπάο. Απηή είλαη θαη ε κφλε ζπνπδή πνπ νινθιήξσζε ν Γαξβίλνο, αλ θαη απηή ε ιεπηνκέξεηα απνζησπάηαη ζπλήζσο απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ θαη ν κεγάινο εξεπλεηήο αλαθέξεηαη αθεξεκέλα σο θπζηνδίθεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ κειεηνχζε, παξάιιεια κε ηε Θενινγία, θαη γεσινγηθά, βηνινγηθά θαη άιια ζέκαηα πνπ ζπλέρηζαλ λα ηνλ ελδηέθεξαλ απφ ηα ζρνιηθά ηνπ ρξφληα. ν ηειεηφθνηηνο Γαξβίλνο κηα πξφζθιεζε λα ζπλνδεχζεη δηεηή εμεξεπλεηηθή απνζηνιή ζηε λφηηα Ακεξηθή πνπ είρε ζηφρν λα θαηαγξάςεη ηα δσηθά είδε απηήο ηεο επείξνπ. Ρν 1831 μεθίλεζε ην ηαμίδη κε ην πινίν Beagle. Ρν 1859 δεκνζίεπζε ν Γαξβίλνο έλα βηβιίν κε ηίηιν Ζ πξνέιεπζε ησλ εηδψλ ( The origin of species ) ηα πνξίζκαηα απφ απηφ ην ηαμίδη ηνπ θαη απφ ηηο ζπγθξηηηθέο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα πάλσ απφ 20 ρξφληα. Π απηφ ην βηβιίν ππνζηεξίδεη ν Γαξβίλνο φηη ηα είδε ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ δελ παξακέλνπλ ακεηάβιεηα, φπσο ππνζηήξηδε ν Αξηζηνηέιεο, αιιά έρνπλ θνηλή θαηαγσγή θαη εμειίζζνληαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρηιηεηηψλ. Galileo Galilei ( ) Ν Γαιηιαίνο ήηαλ Ηηαιφο αζηξνλφκνο, θηιφζνθνο θαη θπζηθφο. Γελλήζεθε ζηελ Ξίδα ηεο Ηηαιίαο φπνπ θαη γξάθηεθε ζηελ Ηαηξηθή Πρνιή. Άξρηζε δηαιέμεηο πεξί Φπζηθήο ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Ξάδνβα θαη αξγφηεξα, σο επίζεκνο καζεκαηηθφο ζηνλ Κεγάιν Γνχθα ηεο Ρνζθάλεο. Ν Γαιηιαίνο άξρηζε λα επεκεξεί, αιιά δελ ηνπ έκελε θαηξφο λα ζπνπδάδεη Ηαηξηθή. Ν Γαιηιαίνο ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ επηζηεκνληθή επαλάζηαζε ηνπ 17νπ αηψλα. Αλάκεζα ζε άιια, βειηίσζε ην ηειεζθφπην θαη ην ρξεζηκνπνίεζε πξψηνο ζπζηεκαηηθά γηα αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο, αλαθάιπςε ηνπο ηέζζεξηο δνξπθφξνπο ηνπ Γία, αλαθάιπςε ηηο ειηαθέο θειίδεο θαη θαηέγξαςε πξψηνο ηηο θηλήζεηο ηνπο, εθεχξε ηνπο λφκνπο ηνπ εθθξεκνχο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα ξνιφγηα, δηαηχπσζε ην λφκν ηεο πηψζεσο ησλ ζσκάησλ, εθεχξε ην ζεξκφκεηξν θαη ηνλ αλαινγηθφ δηαβήηε (πνπ αθφκε ρξεζηκνπνηείηαη ζηα γεσκεηξηθά ζρέδηα), θαη ππνζηήξημε ηηο ζεσξίεο ηνπ Θνπέξληθνπ γηα ην Ζιηαθφ ζχζηεκα. Αλαθέξεηαη σο ν «παηέξαο ηεο ζχγρξνλεο Αζηξνλνκίαο» θαη ν πξψηνο θπζηθφο κε ηε ζχγρξνλε ζεκαζία ηνπ φξνπ, θαζψο ήηαλ ν πξψηνο πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ ππνζεηηθή-επαγσγηθή κέζνδν κε ηελ πεηξακαηηθή θαη εηζεγήζεθε ηε καζεκαηηθνπνίεζε ηεο θπζηθήο. Βόηαλα κε θαξκαθεπηηθέο ηδηόηεηεο A λεζνο. Δίλαη αληηβερηθφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο δπζπεςίαο. Γηα ηε θαθνζκία ηνπ ζηφκαηνο καζήζηε ζπφξνπο άλεζνπ. αζηιηθφο. Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ηζηκπήκαηα απφ ζθήθεο β θαη θνπλνχπηα. Καζνχζαλ ηα θχιια ηνπο νη ιερψλεο γηα λα έρνπλ άθζνλν γάια γ ιπθάληζνο. Δίλαη δηνπξεηηθφο, ρσλεπηηθφο, βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςψξαο θαη ησλ ςεηξψλ. άθλε. Νη αγξφηεο πιέλνπλ ηα δψα ηνπο κε δαθλφλεξν γηα δ λα ζθνηψζνπλ ηα δηδάληα. Πηε Θξήηε νη γπλαίθεο έινπδαλ ηα καιιηά ηνπο κε δάθλε γηα λα ηα δπλακψζνπλ. ε ιηά. Ρα θχιια ηεο πεξηέρνπλ δξαζηηθέο νπζίεο πνπ βνεζνχλ ζηε κείσζε ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο. πκάξη. Πθνηψλεη ηα κηθξφβηα θαη γηα απηφ παιηά ην θ ρξεζηκνπνηνχζαλ καδί κε ζαπνχλη γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ ρεξηψλ θαη ησλ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ. ι μφο. Δληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ θαηά ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ θαξθίλνπ.δίλαη φκσο ηδηαίηεξα ηνμηθφ θαη γηα απηφ νη επηζηήκνλεο είλαη επηθπιαθηηθνί. κ νξίαλδξνο. Ιέγεηαη θαη θηλέδηθνο κατληαλφο. Νη ζπφξνη ηνπ αλαθνπθίδνπλ ην ζηνκάρη. Πε κεγάιεο πνζφηεηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κέζε άπαζν. Πηε καγεηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη αληί γηα ζπαλάθη ή λ σο βξαζηή ζαιάηα. Δίλαη θαζαξηηθφ θαη ηνλσηηθφ. μ αζηίρα. Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεχθαλζε ησλ δνληηψλ θαη ηε θαζαξή αλαπλνή. ν εξνθάξδακν. Δίλαη ρσλεπηηθφ, δηνπξεηηθφ θαη θαζαξηζηηθφ. ο μαιίδα. Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εμσηεξηθψλ παζήζεσλ θαη γηα θνχξεο νκνξθηάο. Δίλαη δηνπξεηηθή. π ξίκνπια. Σξεζηκνπνηείηαη θαηά ηεο αυπλίαο. ρ ίγαλε. Ρεγαληηά θχιια ηεο ζε ιάδη ειηάο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πνλφδνλην θαη γηα εληξηβέο ζε πεξίπησζε πηαζίκαηνο ηεο κέζεο. ζ ηλάπη. Αληηθιεγκνλψδεο θαη θαηαπξαυληηθφ γηα ηηο πιεγέο. η νχγηα. Ρα θχιια ηεο δηαζέηνπλ αληηηηθέο θαη δηεγεξηηθέο ηδηφηεηεο. θ αζθφκειν. Θεσξείηαη άξηζην γηαηξηθφ γηα ηνλ πνλφιαηκν, ην θξπνιφγεκα θαη ηε γξίπε. ψ πιιφρνξην. Ππληειεί ζηελ απνηνμίλσζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ΚΑΘΖΡΔΠ Γ ΓΚΛΑΠΗΝ

5 Μοσζική 5 Λα ρεηξνθξνηείο ή λα κελ ρεηξνθξνηείο?? Ρν εξψηεκα απηφ πιαλάηαη θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαπιία θιαζηθήο κνπζηθήο, φπσο έγηλε ζηηο 10 Πεπηεκβξίνπ 2009 κ.σ ζην Αιεμάλδξεην Ππλεδξηαθφ Θέληξν, φπνπ δφζεθε Ππλαπιία ηεο Θξαηηθήο Νξρήζηξαο Αζελψλ. Λα ζπκκεηέρεηο ή λα ζησπάο; Σεηξνθξφηεκα, βήραο, ν ήρνο ηνπ θηλεηνχ, θιπαξία, απνδνθηκαζία, αλππνκνλεζία, εθλεπξηζκφο Δίλαη ε πηo ακήραλε ζηηγκή γηα φινπο Νη κνπζηθνί παξακέλνπλ αηάξαρνη θαη χζηεξα απφ ιίγν ζπλερίδνπλ ξίρλνληαο θιεθηέο-θαλεξέο καηηέο ζε παξηηηνχξα θαη καέζηξν. Ζ θιαζηθή δελ είλαη πνπ κνπζηθή, δελ έρεη λα θάλεη κε αλακκέλνπο αλαπηήξεο, νχηε ξνθ ζπλαπιία, φπνπ κπνξείο λα ηα δψζεηο φια, λα ρεηξνθξνηάο ζαλ ηξειφο, λα νπξιηάδεηο λα ρνξνπεδάο... Αξθεηνί ζπλζέηεο, φηαλ ζέινπλ λα εληείλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο κπζηαγσγίαο ζην ηέινο ηνπ έξγνπ ζεκεηψλνπλ κέηξα ή θνξψλεο παχζεσλ κε απφιπηε αθηλεζία. Νη κεγαιχηεξεο ζηηγκέο ακεραλίαο γηα κέλα είλαη ηα απζηεξά «ζζο» ησλ κπεκέλσλ = απφ ηε κία ζηακαηνχλ κηα απζφξκεηε αληίδξαζε, απφ ηελ άιιε δηαζπνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηε ζπγθέληξσζε ησλ κνπζηθψλ ζηε ζθελή απ φηη ηελ πξνζηαηεχνπλ. Ξξνζσπηθά ην άθαηξν ρεηξνθξφηεκα δελ κ ελνριεί θαζφινπ. Ζ αηκφζθαηξα δελ ραιάεη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ εθθξάδνπλ απζφξκεηα ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο, αιιά απφ απηνχο πνπ δείρλνπλ ακέηνρνη ζην γεγνλφο. Θα επηζηξέθαηε πνηέ ελνριεκέλνη ην δψξν ησλ γελεζιίσλ ζαο ζε θάπνηνλ επεηδή έθαλε ην ιάζνο λα ζαο ην δψζεη κηα κέξα λσξίηεξα ; Θάζε απζφξκεηε αληίδξαζε είλαη πγηήο, πηζηεχσ. Ν βήραο είλαη κεηαδνηηθφο θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ ςπρνινγία. Ρν ρεηξνθξφηεκα ελψ είλαη πάληα εππξφζδεθην δελ είλαη πάληα κεηαδνηηθφ : φπνηνο ζέιεη ζα ρεηξνθξνηήζεη. Ξεξηζζφηεξε θαζαξία πξνθαινχλ πάληα απηνί πνπ απαηηνχλ εζπρία. ηαλ πξσηνπαίρηεθε ε «Ηεξνηειεζηία ηεο Άλνημεο» πεηνχζαλ ιαραληθά θαη γηνπράξαλε... φρη φηη δελ ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα, καο είπε ν θνο Λίθνο Σαιηάζαο αξρηκνπζηθφο θαη θνξπθαίνο βηνιηζηήο ηεο Θξαηηθήο Νξρήζηξαο Αζελψλ. Γηα ηνλ θν Αληψλε Πνπζάκνγινπ, ζνιίζηα θαη πξψην βηνιί ζηελ Θξαηηθή Νξρήζηξα Θεζζαινλίθεο, δελ ππάξρεη «ζσζηφ» θαη «ιάζνο» ρεηξνθξφηεκα. Ρν πξφβιεκα ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο ζηελ ακεζφηεηά ηεο κε ηνλ θφζκν δεκηνπξγήζεθε, φηαλ κεηαηξάπεθε απφ έλα δσληαλφ θαιιηηερληθφ γεγνλφο ζε κηα ππεξβνιηθά ζνβαξή ηειεηή κε απζηεξφ θαη ζρεδφλ «κπζηηθφ» πξσηφθνιιν. Ηζηνξηθά, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο κεηά ην πξψην κέξνο ζε ξνκαληηθά θνλζέξηα ή κεηά ηηο άξηεο ζηελ φπεξα, ην ρεηξνθξφηεκα ήηαλ έλαο άκεζνο δείθηεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηελ παξάζηαζε. Δίλαη δχζθνιν λα ππάξμεη έλαο εληαίνο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ηειεπηαία λφηα δελ είλαη απαξαίηεηα ην ηέινο ηεο κνπζηθήο. Ζ κνπζηθή είλαη ζαλ ηε δσή. Πηελ Δλάηε ηνπ Κπεηφβελ δελ κπνξείο παξά λα ρεηξνθξνηήζεηο, αιιά ζε έξγα φπσο ε Δλάηε ηνπ Κάιεξ, πνπ ζπκβνιίδεη ην ηέινο ηεο δσήο, ε απνρή επηβάιιεηαη. πάξρνπλ θνξέο πνπ ε παξαηεηακέλε ζησπή κεηά ην ηέινο ελφο ζηνραζηηθνχ έξγνπ είλαη πην ηηκεηηθή γηα ηνλ θαιιηηέρλε απφ ην ρεηξνθξφηεκα. Αξθεηνί ζπλζέηεο, φηαλ ζέινπλ λα εληείλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο κπζηαγσγίαο ζην ηέινο ηνπ έξγνπ ζεκεηψλνπλ κέηξα ή θνξψλεο παχζεσλ κε απφιπηε αθηλεζία. Γπζηπρψο πάληα ππάξρνπλ νη αθξφηεηεο, φπσο θαηαγξάθεθε ζε ηαηλία κηθξνχ κήθνπο κε ηίηιν The Clap : έλαο καληαθφο ζαπκαζηήο ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο απνζηήζηδε παξηηηνχξεο, γηα λα εληνπίζεη ην αθξηβέο δεπηεξφιεπην, πνπ ην θνλζέξην ζα ιάκβαλε ηέινο, κε ζηφρν λα είλαη εθείλνο πνπ ζα ρεηξνθξνηνχζε πξψηνο. Ν αξρηκνπζηθφο Ινπθάο Θαξπηηλφο έρεη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν... «Πηε ζπκθσληθή κνπζηθή είλαη γεγνλφο φηη ε ηειεπηαία λφηα ελφο θνκκαηηνχ δελ απνηειεί ην ηέινο ηεο κνπζηθήο. Ζ κνπζηθή είλαη ζαλ ηε δσή». Ρν ζεκεξηλφ θνηλφ φκσο ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη αλεθπαίδεπην κνπζηθά, αξθείηαη ζηνλ εξεζηζκφ θαη δελ αθνινπζεί λνεηηθά. Παλ λα παξαθνινπζεί έλα ζεαηξηθφ έξγν, ρσξίο λα γλσξίδεη ηε γιψζζα. Κε απηή ηε βάζε, αλ ην θνηλφ ρεηξνθξνηήζεη ζην ηέινο ελφο κέξνπο, γηα κέλα παίδεη ιίγε ζεκαζία. πάξρεη πάληα θαη ην θνηλφ πνπ αληηδξά ζσζηά, γηαηί μέξεη ηελ νηθνλνκία θαιχηεξα, φηη δειαδή δελ ρεηξνθξνηνχκε αλάκεζα ζηα κέξε, γηαηί ζεβφκαζηε ηε κνπζηθή κέζεμε ηνπ δηπιαλνχ. Σσξίο λα μερλάκε θαη εθείλνπο πνπ ρεηξνθξνηνχλ κε ελζνπζηαζκφ, γηαηί ηειείσζε επηηέινπο έλα κέξνο ηνπ θνλζέξηνπ. Δκείο ζαλ Αγγειηθή θαη Ξαληειήο αλαξσηηφκαζηε «Κήπσο είλαη πξνζβνιή λ αθνχο ξέθβηεκ ηνπ Κπαρ θαη λα ρηππήζεη ην ring tone κε θαινθαηξηλφ ρηηάθη ην θηλεηφ ζνπ ;» ΑΓΓΔΙΗΘΖ & ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΘΑΒΝΟΗΛΝΠ, Β & Γ ΓΚΛΑΠΗΝ

6 6 Προηάζεις Ξξνηάζεηο γηα ζηλεκά Ζ Ε ω ή ζ η ν π ο Β ξ ά ρ ν π ο Ξ ά π η ζ ζ α Η ω ά λ λ α Αλαθέξεηαη ζηνλ Δκθχιην νη Γπλαίθεο πάλε ζην βνπλφ, ζην Γεκνθξαηηθφ Πηξαηφ αιιά θαη ζηηο εμνξίεο. Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο νξγαλψζεθαλ νη παξαθξαηηθνί, νη ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ θαη άξρηζε ην θπλεγεηφ ησλ Αληηζηαζηαθψλ. Απφ ηηο Γπλαίθεο, άιιεο πξφιαβαλ θαη πήγαλ ζην βνπλφ θαη άιιεο ζπλειήθζεζαλ. ιεο γηαηί ήηαλ αληηζηαζηαθέο. Πε φζεο, απφ απηέο πνπ ζπλέιαβαλ, ηα ζηξαηνδηθεία δε κπφξεζαλ λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ θαηεγνξία (ζε ηζφβηα ή εθηέιεζε), ηηο έζηεηιαλ εμνξία: Σίνο Ρξίθεξη Καθξφλεζνο. Πηελ ηαηλία, ηξηάληα ηξεηο Γπλαίθεο θαηαζέηνπλ ηε καξηπξία ηνπο γηα ηηο δηψμεηο πνπ ππέζηεζαλ απηέο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Βάξθηδαο, ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ Ξξνηάζεηο γηα Βηβιίν Γηα ηε Καξίλα ε Γ' ιπθείνπ δελ είλαη κφλν ε ρξνληά πνπ ζα θξίλεη ην κέιινλ ηεο. Δίλαη θαη κηα ρξνληά αλεζπρηψλ θαη δηιεκκάησλ. Γχξσ ηεο, απηνί πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ηζηφ ηεο πξνζσπηθήο ηεο ηζηνξία: ν παηέξαο-πηεζκέλνο επαγγεικαηηθά-, ε κεηέξα-πάληα παξεκβαηηθή, ν ρατδεκέλνο κηθξφο αδεξθφο θαη ν ζείνο πνπ ιχλεη φια ηα πξνβιήκαηα. Θαη ν θνηηεηήο... Ζ Καξίλα ηνλ εξσηεχεηαη, αιιά ππνςηάδεηαη θάπνηα κπζηηθή ζρέζε ηνπ κε ηελ ζπκκαζήηξηα ηελ βφλλε. Κέζα απφ αληηδειίεο θαη θαρππνςίεο, ε αιήζεηα απνθαιχπηεηαη θαη αλαδεηθλχεηαη ε δχλακε ηεο ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ θαη ηεο ΦΗΙΗΑΠ! Ξάλσ απ' φια απηή ηε ρξνληά πξέπεη λα θάλεη ηελ επηινγή ηεο: Λνκηθή, κε ηελ έηνηκε επαγγεικαηηθή ιχζε, ή ε ζρνιή πνπ νλεηξεχεηαη? Ζ Καξίλα ζα αθνπγθξαζηεί ηελ <άιιε> θσλή, ηελ θσλή ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο θφζκνπ, πνπ ηε κεηακνξθψλεη απφ επαίζζεηε έθεβε ζε έλαλ ψξηκν άλζξσπν. Γηα ηε Καξίλα απηή είλαη ε ρξφληα ηεο ελειηθίσζεο. Κέζα ζε έλα βηβιίν 136 ζειίδσλ δηδαζθφκαζηε λα θάλνπκε ηα φλεηξά καο πξαγκαηηθφηεηα,παξά ηα ζέισ άιισλ. Δπίζεο καο δείρλεη φηη νη άλζξσπνη αιιηψο θαίλνληαη θαη αιιηψο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αμίδεη ηνλ θφπν, δηαβάζηε ην... ΚΑΟΗΛΑ ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ, Γ ΓΚΛΑΠΗΝ Δίλαη κία εθδνρή ελφο ζπλαξπαζηηθνχ κχζνπ. Ιέγεηαη φηη, ηνλ ηαξαγκέλν 9ν αηψλα, κηα γπλαίθα κεηακθηεζκέλε ζε άληξα αλέβεθε ζηνλ παπηθφ ζξφλν θαη παξέκεηλε εθεί κέρξη ηελ ηπραία απνθάιπςε ηνπ θχινπ ηεο... Ν δηαθεθξηκέλνο Γεξκαλφο ζθελνζέηεο Πφλθε Βφξηκαλ κεηαθέξεη ζηελ κεγάιε νζφλε ηελ ηζηνξία απηή. Π απηή ηελ εθδνρή, ε Γηνράλα Βφθαιεθ (ε εζνπνηφο) εκθαλίδεη απφ κηθξή, ηεξάζηηα επθπΐα θαη θιίζε ζηα γξάκκαηα, αληηκεησπίδεη σο γπλαίθα ηελ πξνθαηάιεςε, θηάλεη ζε ηεξαηηθή ζρνιή θαη θάπνηα ζηηγκή αλαγθάδεηαη λα κεηακθηεζηεί ζε άληξα. Γίλεηαη κνλαρφο, ζεξαπεπηήο, θηάλεη ζηε Οψκε φπνπ εμειίζζεηαη ζε έκπηζην ηνπ Ξάπα. Έλαο αλεθπιήξσηνο έξσηαο απφ ην παξειζφλ μαλαβξίζθεηαη ζην δξφκν ηεο ελψ, κεηά απφ κηα ζεηξά γεγνλφησλ, ε Ησάλλα εθιέγεηαη Ξάπαο... Βαζίδεηαη ζην βηβιίν ηεο Ακεξηθαλίδαο Ληφλα Γνχιθνιθ Θξνο, έλα απφ ηα 10 κπεζη ζέιεξ βηβιία ηεο Γεξκαλίαο θαη δελ έρεη ζρέζε κε ην πεξηβφεην βηβιίν ηνπ Οντδε ή ηελ ηαηλία ηνπ 1972 κε ηε Ιηβ Νχικαλ θαη ζθελνζέηε ηνλ Κάηθι Αληεξζνλ. Ξνίεκα I am dreaming of green forests rivers blue like the sky. I am dreaming of a world with no corruption a world where everyone is what they want to be. I am trying to change the world to make it a better place. But I am lost in the way Nothing s gonna be ok. I am feeling very wrong right now nothing is supposed to be as I want. I cant change it by myself everybody needs a little bit of help Σξήζηκεο Ππλδέζεηο Πηαηηζηηθά δεδνκέλα ζην θόζκν H Ηζηνξία ζε D SCIENCE Γείηε θαη άιιεο ρξήζηκεο ζπλδέζεηο ζην site καο CINEFIL If we all cooperate, we might actually get it right everybody needs a little bit of help If we all cooperate, we might actually get it right But it s a cold dark world We need hope, a light to shine We need to be ourselves to love and be loved in return Are we too lost to be saved? Is our cage so deep inside, that we can t see the light? I am dreaming of green forests rivers blue like the sky My vision is a world with freedom. ΟΔΑ ΗΩΑΛΛΝ, Β ΙΘΔΗΝ

7 7 ελίδες Μαθηηών Πηε Θόξηλζν κε πνδήιαην Ζ πξσηνβνπιία πνιηηψλ δηνξγαλψλεη θάζε κήλα πνδειαηνπνξεία ζηε πφιε καο εδψ θαη έλα ρξφλν. Άλζξσπνη θάζε ειηθίαο δίλνπλ ην παξφλ ζε απηή ηε πξσηνβνπιία γηα κηα πην αλζξψπηλε πφιε κε ιηγφηεξα θαπζαέξηα θαη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο. Απηφ πνπ εληππσζηάδεη είλαη ε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ πνπ κε ελζνπζηαζκφ, θέθη θαη ραξά παίξλνπλ ηα πνδήιαηά ηνπο θαη κε ζχκκαρν ην θαιφ θαηξφ δνπλ κηα άιιε εκπεηξία καζαίλνληαο ηε πφιε καο. Ν δήκαξρνο είλαη παξψλ δίλνληαο ην θαιφ παξάδεηγκα ππνζηεξίδνληαο ηελ ηδέα ηεο πνδειαηνθίλεζεο κε ηε δηθή ηνπ ζπκκεηνρή. Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ ζηε Θφξηλζν δηαβάδνπκε θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο πξέπεη λα θηλνχληαη νη πνδειάηεο θαη γηαηί. Ζ ζέζε ησλ πνδειάησλ ζην δξφκν γηα λα είλαη αζθαιήο πξέπεη λα βξίζθεηαη αξηζηεξά ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο: απηή ε ηνπνζέηεζε ηνπο πξνζηαηεχεη απφ μαθληθφ άλνηγκα πφξηαο ζηαζκεπκέλνπ απηνθηλήηνπ απφ πεδνχο θαη δψα πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα θαη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα πεηαρηνχλ μαθληθά ζην δξφκν. Ζ θίλεζή ηνπο πξέπεη λα είλαη ζε επζχγξακκε θαη ζηαζεξή πνξεία ρσξίο λα: 1) κπαίλνπλ θαη λα βγαίλνπλ αλάκεζα ζε παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα. Ν θίλδπλνο λα κε κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ ην πνδήιαην πνπ θάλεη απηφ ηνλ ειηγκφ, είλαη πνιχ κεγάινο θαη κπνξεί λα ρηππεζεί απφ πίζσ ή ζην πιάη φηαλ βγαίλεη μαλά ην δξφκν. Αλ βξίζθνληαη πνιιά απηνθίλεηα απφ πίζσ ηνπο ζηε πξψηε επθαηξία πνπ ν δξφκνο είλαη πην θαξδχο δελ ππάξρεη δηαζηαχξσζε απφ δεμηά θαη είλαη πην αζθαιήο ζα πξέπεη λα ρακειψζνπλ ηαρχηεηα θαη λα θάλνπλ ιίγν ζηελ άθξε δίλνληαο ηελ επθαηξία γηα πξνζπέξαζε. 2) θάλνπλ ειηγκνχο αλάκεζα απφ απηνθίλεηα πνπ είλαη ζηακαηεκέλα ζην δξφκν ιφγσ θαλαξηνχ. Ν θίλδπλνο κε ηέηνηεο ελέξγεηεο είλαη πνιχ κεγάινο. Θαιέο νξζνπεηαιηέο!! ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΘΑΗ ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΘΑΒΝΟΗΛΝΠ, Β & Γ ΓΚΛΑΠΗΝ

8 8 ελίδες Μαθηηών ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ Ξαίθηεο: έρσ κηα ηδέα λα γίλεη ε νκάδα θαιχηεξε. Ξξφεδξνο: Κπξάβν. Ξφηε κε ην θαιφ θεχγεηο??? Ζ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ -Μαμά, μαμά!!! -Τη ζέλεηρ σπςζό μος??? -Μαμά έλα γπήγοπα ε Ελένε ηπώεη ηεν εθεκεξίδα. -Μεν ζηενασωπηέζαη είναη σζεζηνή!!! Ν ΓΗΝΠ ΘΑΗ Ν ΞΑΡΔΟΑΠ Οσηάεη ν 18ρξνλνο γηνο ηνλ παηέξα ηνπ: - Μπαμπά πόζο ζηοησίδεη έναρ γάμορ??? Κπακπάο: δελ γλσξίδσ, εγψ πιεξψλσ αθφκα!!! Ν ΡΦΙΝΠ Ξάεη θάπνηε έλαο ηπθιφο ζε έλα καγαδί θαη ιέεη: -Γηαηπέ έσω ππόβλεμα ζηεν όπαζε. -Σαρ πηζηεύω γηαηί εδώ είναη θξενπσιείν!!!! ΡΝ ΞΝΙΝΒΔΟ ΘΑΗ ΡΑ ΞΟΝΒΑΡΑ Ήηαλε 2 πφληηνη θαη ιέεη ν έλαο ζηνλ άιινλ: -Το ξέπεηρ όηη γηα ένα ποςλόβεπ ρξεηάδνληαη 3 πξφβαηα??? Θαη ηφηε ιέεη ν άιινο: ρη, εγψ δελ ήμεξα θαλ φηη ηα πξφβαηα πιέθνπλ!!! Ν ΔΙΔΦΑΛΡΑΠ ΘΑΗ ΡΑ ΚΟΚΖΓΘΗΑ Θάπνηε ήηαλ έλαο ειέθαληαο ν νπνίνο θάζε θνξά ράιαγε ηηο θσιηέο ησλ κπξκεγθηψλ θαη έηζη ηα κπξκήγθηα απνθάζηζαλ πσο φηαλ πάεη ν ειέθαληαο εθεί, ζα αλεβνχλ φια πάλσ θαη έηζη θη έγηλε φκσο ν ειέθαληαο ηηλάρηεθε θαη έκεηλε κφλν έλα κπξκήγθη ζηνλ ιαηκφ ηνπ θαη ηα άιια θψλαδαλ απφ θάησ : ΞΛΗΗΗΗΗΗΜΡΝΛ ΚΖΡΠΝ ΞΛΗΗΗΗΗΗΜΡΝΛ!!! ΜΑΛΘΗΑ Γηαηί κηα μαλζηά δελ κπνξεί λα γξάςεη ην 11??? Γηαηί δελ μέξεη πνην 1 λα βάιεη πξψηα!! ΞΩΠ ΙΔΓΔΡΑΗ... Ρη είλαη απηφ πνπ δεη ζηε ζάιαζζα θ α η ι έ ε η ζ α ρ ι α κ ά ξ ε ο? Ρν ζαριακάξη!...! Ξψο ιέγνληαη ηα βιίηα φηαλ ηξνκάδνπλ; Ξαληθφβιεηα!... Ρη θάλεη ληάνπ-ληάνπ ζηα θεξακίδηα θαη έρεη 40 πφδηα; "Γέθα γάηεο".... ΘΝΒΔΙΖ ΚΑΟΗΘΑΗΡΖ, Α ΓΚΛΑΠΗΝ Κξηόο (21/3-19/4) Απηό ηνλ θαηξό ζα είζηε ζηεο ράξεο ζαο δηόηη ζα π ά η ε π ε ξ η ζ ζ ό η ε ξ ε ο εθδξνκέο κε θίινπο. Τν ζρνιεηό δελ ζα ζαο είλαη επράξηζην πξάγκα πνπ ζα βαξηέζηε θαη ζα θνηκάζηε κέζα ζηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο. Σπκβνπιή: Αγνξάζηε έλα ιαρείν. Ταύξνο (20/4-20/5) Απηό ηνλ θαηξό ζα είζηε ραιαξή κε ην ζρνιεηό δηόηη ζαο ελδηαθέξνπλ αιιά π ξ ά γ κ α η α ό π ω ο ν αζιεηηζκόο θαη ε παξέα ζαο θαη ηα θιεξη ζαο. Σπκβνπιή: Τα κάηηα ζαο ηέζζεξα! Θα ιάβεηε έλα δώξν από έλαλ Βαζίιε. Γίδπκνη (21/5-21/60) Απηό ηνλ θαηξό δελ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαζόινπ, ην κνλό πνπ ζθέθηνληαη είλαη πνηέ ζα θιείζνπλ ηα ζρνιεία, γηα λα μεθνπξαζηνύλ θαη λα βνιηάξνπλ. Σπκβνπιή: Πξνζνρή ζηηο παξέεο. Καξθίλνο (22/6-22/7) Απηό ηνλ θαηξό είλαη αθνζηωκέλνη ζην δηάβαζκα δηόηη είλαη ε ηειεπηαία ρξνληά (;;;) θαη ηα δίλνπλ όια, αληηζέηωο δελ ηνπο λνηάδεη ηίπνηα άιιν. Σπκβνπιή: Διαηηώζηε ην άγρνο. Λέωλ (23/7-22/8) Απηό ηνλ θαηξό ηα έρνπλ θ ν ξ η ώ ζ ε η ό ι α ζ η ν λ αιέθηωξ γηαηί ηνπο βάδνπλ πνιιά θαη δελ θάζνληαη λα θνπξάζνπλ ην κπαιό ηνπο, ελώ ζηηο βόιηεο θαη ζηηο εθδξνκέο είλαη πξώηνη απ όινπο. Σπκβνπιή: Γηαβάζηε πεξηζζόηεξν. Παξζέλνο (23/8-22/9) Απηό ηνλ θαηξό είλαη νη θαιύηεξνη ζε όια θαη ζπκκεηέρνπλ ζε όηη αθνξά ην ζρνιείν, εθδειώζεηο θιπ, αιιά θάλνπλ πνιύ θαζαξία θαη αλαγθάδνληαη νη θαζεγεηέο λα θωλάδνπλ. Σπκβνπιή: Δίζηε ζε θαιό δξόκν. Επγόο (23/9-23/10) Απηό ηνλ θαηξό νη δπγνί είλαη ηδηαίηεξα απαζρνιεκέλνη κε ηνλ εαπηό ηνπο θαη πνιύ ιίγν κε ην δηάβαζκα θαη ηα ππόινηπα Σπκβνπιή: Γηαβάζηε!! Σθνξπηόο (24/10-22/11) Απηό ηνλ θαηξό εζείο νη ζθνξπηνί δελ ζθέθηεζηε καζήκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο αιιά πώο λα μεθύγεηε από όια. Σπκβνπιή: Τπρεξόο αξηζκόο:11111 Τνμόηεο (23/11-21/12) Απηό ηνλ θαηξό νη ηνμόηεο ζέινπλ πνιύ λα πεηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο απέλαληη ζηα καζήκαηά ηνπο. Πξνζνρή ζηηο θαηλνύξηεο παξέεο!! Σπκβνπιή: Φνξέζηε γθξη. Αηγόθεξωο (22/12-19/1) Απηό ηνλ θαηξό νη αηγόθεξνη ζθέθηνληαη ην πνηέ ζα ρηππήζεη ην θνπδνύλη γηα λα βγνπλ δηάιιεηκα.δπίζεο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ πεξηζζόηεξν γηα ηα θιεξη ηνπο παξά γηα ηα δηαβάζκαηα ηνπο. Καιό ζα ήηαλ λα αλνίγνπλ ηα βηβιία ηνπο πνπ θαη πνπ. Σ π κ β ν π ι ή : Έ ρ ε η ε π ξ ό β ι ε - κα..αλαζπγθξνηεζείηε Υδξνρόνο (20/1-18/2) Απηό ηνλ θαηξό νη πδξνρόνη είλαη δεκηνπξγηθνί πάλω ζε απηό πνπ θάλνπλ, ζα πάλε πνιιά ηαμίδηα θαη ζα γίλνπλ πνιιέο γλωξηκίεο, όζν γηα ην ζρνιείν κελ ην ζπδεηάκε ράνο Σπκβνπιή: Νηπζείηε δεζηά γηα λα κελ αξξωζηήζεηε θαη δελ πάηε ηα ηαμίδηα πνπ ιέκε.. Ιρζύο (19/2-20/3) Απηό ην θαηξό νη ηρζείο είλαη ηνικεξνί ζε απηό πνπ θάλνπλ. (ηώξα ηη είλαη απηό πνπ θάλνπλ απηνί μέξνπλ!! ).Γξάθνπλ πνιύ θαινύο βαζκνύο ζηα δηαγωλίζκαηα αιιά θαη ηα ηεζη. (κε μερλάκε ηα ηεζη) Σπκβνπιή: Να πάηε ζηλεκά! ΠΔΛΖ ΠΝΦΗΑ, Α ΙΘΔΗΝ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα