Να ρεηξνθξνηείο ή λα κε ρεηξνθξνηείο;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να ρεηξνθξνηείο ή λα κε ρεηξνθξνηείο;"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΚΑΣΟΤΛΗ Σχολική Εφημερίδα Τεύχος 6o Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009 Ξεθηλήζακε ηα καζήκαηα από απόζηαζε Με ηδ κέα ζπμθζηή πνμκζά μζ ιαεδηέξ ιαξ λεηίκδζακ ηα ιαεήιαηα από απόζηαζδ. Με ηδκ οπδνεζία ηδξ ηειεθπαίδεπζεο μζ ιαεδηέξ επζημζκςκμύκ από ημ ζπίηζ ημοξ ιε ημοξ ηαεδβδηέξ ζε διένεξ ηαζ ώνεξ πμο είκαζ πνμβναιιαηζζιέκεξ βζα ηοπόκ απμνίεξ ζημ δζάααζιά ημοξ ή ηαζ βζα πνόζεεηδ δζδαζηαθία. Οζ ιαεδηέξ από ημ ζπίηζ ημοξ έπμοκ ηδ δοκαηόηδηα κα αθέπμοκ ηαζ κα ζοκμιζθμύκ ιε ημ ηαεδβδηή ημοξ ζε γςκηακή ιεηάδμζδ. Η δζαδζηαζία ιε ηδκ μπμία βίκεηαζ ημ ιάεδια είκαζ πνμζανιμζιέκδ ζημοξ ιαεδηέξ ηαζ δεκ οπάνπεζ ηαιζά δοζημθία ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ πθαηθόνιαξ. Τα 10 επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο Πμζμ επάββεθια ιμο ηαζνζάγεζ; Πμζμ επάββεθια κα δζαθέλς βζα κα ανς ενβαζία ηαζ κα έπς ιζα επζηοπδιέκδ ηανζένα; Αοηέξ είκαζ μζ δομ αβςκζώδεζξ ενςηήζεζξ πμο οπμαάθθμοκ ζημκ εαοηό ημοξ μζ κέμζ, ηαζ μζ πζμ ώνζιμζ πμθίηεξ ζηδ ζδιεν ζ κ ή ε π μ πή η δξ β κ ώζ δξ, η δξ παβημζιζμπμίδζδξ ηαζ ηδξ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ πμο ηδ ζηζάγεζ ημ θάζια ηδξ ακενβίαξ ηαζ ηδξ επαββεθιαηζηήξ ααεααζόηδηαξ. Φαίκεηαζ θμζπόκ ηαεανά όηζ δεκ θεάκμοκ ιόκμ μζ ζπμοδέξ βζα κα ελαζθαθίζμοκ έκα ηαθό εζζόδδια ζε έκακ κέμ ή κέα. Τμκ ζδιακηζηόηενμ νόθμ πθέμκ παίγεζ δ δζαθμνεηζηόηδηα. Τα επαββέθιαηα ιε ηδ ιεβαθύηενδ ηαζκμημιία ηαζ δδιζμονβζηόηδηα εα πνμζθέν μοκ ημοξ ορδθόηενμοξ ιζζεμύξ. Άθθςζηε πνζκ από ιζα δεηαεηία, πμζμξ εα θακηαγόηακ πςξ μ ζπεδζαζηήξ δζηηύμο εα ήηακ ζήιενα ημ πζμ δδιμθζθέξ επάββεθια; Εθδίδεηαη από ηα Εθπαηδεπηήξηα Καηζνύιε emai: Τα θύθθα ζηζάξ πνδζζιμπμζμύκηακ ζημ πανεθεόκ ςξ ακηζπονεηζηό η α ζ β ζ α κ α ηαηαπναΰκεζ ημκ πόκμ ηδξ βέκκαξ. Φαξκαθεπηηθή Από αοηά πνμένπεηαζ δξάζε βνηάλωλ ημ ζαθζηζθζηό μλύ (Salix =ζηζά), ημ δναζηζηό ζοζηαηζηό ηδξ αζπζνίκδξ. Δηηόξ από ηδκ αζπζνίκδ οπάνπμοκ ηαζ άθθα θάνιαηα πμο έθημοκ ηδ ηαηαβςβή ημοξ από αόηακα ηςκ μπμίςκ δ θανιαηεοηζηή δνάζδ ήηακ βκςζηή από ηα παθζά πνόκζα... Να ρεηξνθξνηείο ή λα κε ρεηξνθξνηείο; <<Τμ πνόαθδια ηδξ ηθαζζηήξ ιμοζζηήξ ζηδκ αιεζόηδηά ηδξ ιε ημκ ηόζιμ δδιζμονβήεδηε, όηακ ιεηαηνάπδηε από έκα γςκηακό ηαθθζηεπκζηό βεβμκόξ ζε ιζα οπεναμθζηά ζμαανή ηεθεηή ιε αοζηδνό ηαζ ζπεδόκ «ιοζηζηό» πνςηόημθθμ >> Δηαβάζηε επίζεο Κνηλωληθά..ηα παζδζά αθήκμοκ αοηή ηδ θάζδ ηδξ γςήξ ημοξ ηαζ ανπίγμοκ κα ακηζθαιαάκμκηαζ έκακ άθθμ ηόζιμ, πζμ ιεβάθμ, πζμ πενίπθμημ ηαζ δοζκόδημ. Δίκαζ ημ ζηάδζμ πνζκ ηδκ εκδθζηίςζδ, δ θεβόιεκδ εθδαεία. Αvatar: Η Ταηλία Έκα οπενζύβπνμκμ ηαζ ιμκαδζηό θμοημονζζηζηό εέαια, ακαιέκεηαζ κα ζδιαημδμηήζεζ ιζα κέα επμπή βζα ημ ιέθθμκ ημο ζζκειά ζηδκ ηνίηδ δζάζηαζδ (3-D). Τα πνώηα ζπόθζα από ημ trailer ηδξ ηαζκίαξ ηάκμοκ θόβμ βζα αζύθθδπηδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδκέξ όπμο ημ ιάηζ δοζημθεύεηαζ κα λεπςνίζεζ ηδκ πναβιαηζηόηδηα από ηα εθέ, ηα μπμία ζε παναζύνμοκ ζε έκα θςημ-νεαθζζηζηό ηαλίδζ. Φξνληά ηνπ Γαιηιαίνπ ή ηνπ Δαξβίλνπ; Tμ 2009 έπεζ μκμιαζηεί Γζεεκέξ Έημξ Αζηνμκμιίαξ ηαεώξ είκαζ δ 400ή επέηεζμξ ηδξ πνήζδξ ημο ηδθεζημπίμο από ημκ Γαθζθαίμ. Δπίζδξ είκαζ ηαζ δ 200ή επέηεζμξ από ηδ βέκκδζδ ημο Γαναίκμο ηαζ έηζζ ημ 2009 μκμιάζηδηε δζηαίςξ ηαζ Έημξ Γαναίκμο. Σειίδεο καζεηώλ Σηδ Κόνζκεμ ιε πμδήθαημ Αζηνμθμβία - Aκέηδμηα Χπραγωγία Πνμηάζεζξ βζα Σζκειά ηαζ Βζαθίμ- Πμζήιαηα Εθπαηδεπηηθέο εμνξκήζεηο θαη άιια ζε θωηνξεπνξηάδ Αλαγλωζηήξην γηα καζεηέο Δεκνηηθνύ Αδεηκάληνπ 83-KΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ: ΨΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15:00-20:30

2 2 Εκπαιδεσηικά-Κοινωνικά Ρειεθπαίδεπζε, ε λέα κέζνδνο δηδαζθαιίαο ηνπ ζρνιείνπ καο Ζ εμ' απνζηάζεσο εθπαίδεπζε πνπ νξίδεηαη σο «ηειεθπαίδεπζε», είλαη έλαο ηξφπνο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο, πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ φπσο γηα παξάδεηγκα βίληεν, ηειεπηθνηλσλίεο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δίλαη έλαο ηξφπνο δηδαζθαιίαο πνπ πξνζνκνηψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία έηζη ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο ζε απηή (δηδάζθνληεο θαη καζεηέο) λα κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν θαη ηφπν. Άξα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ νη θιαζηθέο κέζνδνη δηδαζθαιίαο απνηπγράλνπλ λα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο, ζπκπιεξώλνληαη από ηελ εμ' απνζηάζεωο εθπαίδεπζε, ε νπνία κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη καγλεηνζθνπεκέλα καζήκαηα, παξνρή ππνζηεξηθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ εμ' απνζηάζεσο, on-line καζήκαηα θηι. κε ην απνκαθξπζκέλν ζχζηεκα ηειεδηάζθεςεο, νη νπνίεο ελψ ηξέρνπλ ηνπηθά, εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα ζηελ νζφλε ηνπ απνκαθξπζκέλνπ αθξναηεξίνπ. Ρα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ηειεθπαίδεπζεο είλαη: * Δπηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο γλψζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο *Γεκηνπξγία κηαο "ειεθηξνληθήο ηάμεο" κε εμνκνίσζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο παξαδνζηαθήο ηάμεο (παξάδνζε δηαιέμεσλ, επίιπζε αζθήζεσλ, δηφξζσζε αζθήζεσλ, ππνβνιή εξσηήζεσλ) * Νηθνλνκηθά νθέιε γηα θάζε εκπιεθφκελν, κε ηε δπλαηφηεηα ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο πξνο απφδνζε. Ρα on-line καζήκαηα ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία απηφκαηα, ηηο κέξεο θαη ηηο ψξεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κάζεκα κε ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηειεθπαίδεπζεο θαη νη νπνίεο γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο καζεηέο κε απνζηνιή . Ν εθάζηνηε θαζεγεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα απνζηνιήο βίληεν, εηθφλαο δηαθαλεηώλ, εγγξάθωλ, ρξήζεο ελφο ειεθηξνληθνχ πίλαθα κε επηθάλεηα αθήο (smart board), έηζη ψζηε ν,ηηδήπνηε γξαθεί ζηελ επηθάλεηά ηνπ λα εκθαλίδεηαη ηαπηφρξνλα ζηελ νζφλε ηνπ απνκαθξπζκέλνπ αθξναηεξίνπ, παξνπζίαζεο καγλεηνζθνπεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαζψο θαη εγγξαθήο ηνπ καζήκαηνο ζε βίληεν, δηακνηξαζκνύ εθαξκνγώλ (π.ρ. MS-Office) Ξιαηθόξκα ηεο ζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο Θεσξνχλ δεδνκέλν φηη δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη θάηη αθφκα θαη αλ κηιήζνπλ ζηνπο..κεγάινπο, αθνχ φζν δχζθνια θαη λα είλαη, ζα θαηαιάβνπλ ηη πξέπεη λα θάλνπλ αλ ηνπο δνζεί θαη ε αλάινγε εμήγεζε. Ζ δσή είλαη έλα παξακχζη. Ρα βξέθε κεγαιψλνπλ θαη γίλνληαη παηδηά. Ρα παηδηά γίλνληαη έθεβνη θαη ζηε ζπλέρεηα ελήιηθνη. Έηνηκνη γηα φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ εηνηκάδεη ε δσή γηα ην θαζέλα. Πεκαληηθφ ζηάδην είλαη απηφ θαηά ην νπνίν ηα παηδηά αθήλνπλ απηή ηε θάζε ηεο δσήο ηνπο θαη αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη έλαλ άιιν θφζκν, πην κεγάιν, πην πεξίπινθν θαη δπζλφεην. Δίλαη ην ζηάδην πξηλ ηελ ελειηθίσζε, ε ιεγφκελε εθεβεία. Νη λένη ζε απηή ηελ ειηθία έρνπλ κηα πεξίεξγε πξνζσπηθφηεηα, κε πνιιά πξφζσπα. Απφ ηε κηα κεξηά είλαη ήξεκα θαη απφ ηελ άιιε είλαη ζπκσκέλα κε ηνπο γχξσ ηνπο, ηε δσή θαη γεληθά. Ξηζηεχνπλ φηη έρνπλ πνιιά άιπηα πξνβιήκαηα, φηη θαλείο δελ ηνπο θαηαιαβαίλεη θαη φηη φινη θαηαθξίλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη θπξίσο νη κεγάινη. Ζ γλψκε κνπ είλαη φηη φλησο νη κεγάινη θαηαθξίλνπλ πνιιέο θνξέο ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζεκεξηλψλ εθήβσλ δηφηη δελ ηνπο θαηαιαβαίλνπλ, δελ αληηιακβάλνληαη γηαηί ζπκπεξηθέξνληαη έηζη. Νη κεγάινη απφ ηελ άιιε κεξηά έρνπλ κηα ζηαζεξή άπνςε γηα ηνπο έθεβνπο. Γελ ηνπο δίλνπλ επθαηξίεο λα εμεγήζνπλ ηη ηνπο απαζρνιεί, ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ληψζνπλ άζρεκα θαη έρνπλ πνιιέο θνξέο ερζξηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο άιινπο. Απφ ηελ άιιε θαη νη έθεβνη έρνπλ νξηζκέλα ειαηηψκαηα. Έλα απφ απηά είλαη φηη δελ είλαη ηφζν επηθνηλσληαθνί κε ηνπο κεγάινπο, θαη έηζη δελ κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ φζν θαη λα ην ζέινπλ. Ίζσο απηή λα είλαη θαη ε βαζηθή αηηία πνπ νη κεγάινη δηαηεξνχλ απηή ηε πξνθαηάιεςε απέλαληη ζηνπο εθήβνπο. Αθφκε, ζσζηφ ζα ήηαλ, φινη νη έθεβνη αλεμαηξέησο λα πξνζπαζήζνπλ λα είλαη αηζηφδνμνη γηαηί αλ φια θαίλνληαη ζθνηεηλά, ζίγνπξα θάπνπ ππάξρεη έλα θσο πνπ ιέγεηαη ειπίδα θαη ππνκνλή. Γηαηί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φινη νη άλζξσπνη θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο δηαλχνπλ κηα δχζθνιε πεξίνδν φκσο λα κελ μερλάκε φηη φια απηά είλαη παξνδηθά. ηαλ φκσο ν θαηξφο πεξλάεη θαη νη έθεβνη ελειηθηψλνληαη ηφηε κφλν θαηαιαβαίλνπλ φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ είραλ ήηαλ αζήκαληα κπξνζηά ζηηο επζχλεο πνπ ζα έρνπλ αξγφηεξα Ρέινο γηα λα θαηαθέξνπλ λα ζπλππάξμνπλ έθεβνη θαη ελήιηθεο αξκνληθά, ζα πξέπεη ν θαζέλαο απφ ηε πιεπξά ηνπ λα ηζνξξνπεί θαηαζηάζεηο, λα δίλεη επθαηξίεο θαη λα θάλεη πνιιέο ππνρσξήζεηο! ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΑΘΖ ΚΗΣΑΔΙΑ, Β ΓΚΛΑΠΗΝ

3 Μια μαηιά ζηο Μέλλον 3 Ξνηα ζα είλαη ηα 10 πην πεξηδήηεηα 2. Ξξνγξακκαηηζηέο γνληδίωλ Τεθηαθνί ράξηεο γνληδηψκαηνο ζα επηηξέπνπλ ζε εξγαζηεξηαθνχο ηερληθνχο λα δεκηνπξγνχλ εμαηνκηθεπκέλεο ζπληαγέο, αιινηψλνληαο γνλίδηα, μαλαγξάθνληαο γξακκέο ζε θσδηθφ ππνινγηζηή. Αθνχ ζαξσζεί ην DNA γηα αηέιεηεο, νη γηαηξνί ζα ρξεζηκνπνηνχλ γνληδηαθή ζεξαπεία θαη έμππλα κφξηα γηα ηελ απνθπγή πνιιψλ αζζελεηψλ, φπσο θάπνηνη θαξθίλνη. 3. Αγξόηεο πην ζα είλαη ηα 10 επαγγέικαηα Ξνηα Νη αγξφηεο ηεο λέαο επνρήο ζα θαιιηεξγνχλ θπηά θαη ζα ηξέθνπλ δψα, ηα νπνία ζα έρνπλ ππνζηεί κία γελεηηθή αιιαγή γηα λα παξάγνπλ ζεξαπεπηηθέο πξσηεΐλεο. Πηηο εξγαζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ληνκάηα, ε νπνία παξάγεη εκβφιην, θαζψο θαη ην γάια, κε θάξκαθα απφ αγειάδεο, πξφβαηα θαη θαηζίθηα. 4. Διεγθηέο κεηαιιαγκέλωλ ηξνθίκωλ Κε ιίγε γελεηηθή αιινίσζε, ςάξηα πνπ αλαπηχζζνληαη γξήγνξα θαη θξνχηα πνπ αληέρνπλ ζην θξχν ζα βνεζήζνπλ ζην λα ηατζηεί έλαο πιαλήηεο κε πξνβιήκαηα ππεξπιεζπζκνχ, αιιά ηέηνηα πβξίδηα κπνξνχλ λα εμαιείςνπλ ηελ ηξνθηθή αιπζίδα. Δξεπλεηέο ζα ςάρλνπλ γηα ηα γνλίδηα νλνκαδφκελα "ηξσηθά άινγα" θαη ζα εμαθαλίδνπλ κεηαιιαγκέλα είδε, ηα νπνία ζα έρνπλ μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ αλζξψπνπ. 5. Ληεληέθηηβ δεδνκέλωλ 1. Κεραληθνί ηζηώλ Κε ην ηερλεηφ δέξκα ήδε ζηελ αγνξά θαη ηνλ ηερλεηφ ρφλδξν πνπ δε ζα αξγήζεη λα έξζεη, ζε 25 ρξφληα απφ ηψξα νη επηζηήκνλεο πξνζκέλνπλ φηη ζα κπνξνχλ λα παξάγνπλ νιφθιεξα φξγαλα ζηα εξγαζηήξηά ηνπο. Νη εξεπλεηέο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη εξγαζίεο λα παξαρζνχλ ζπθψηη, θαξδηά θαη ηζηφο λεθξψλ. 6. Δπηζθεπαζηέο Γπζθνιεχεζηε λα επαλαπξνγξακκαηίζεηε ην VCR ζαο, πφζν κάιινλ ηα θαηλνχξην ζαο DVD; Φαληαζηείηε φηαλ ε ηξηζδηάζηαηε νινγξαθηθή TV ζαο δε ζα παίξλεη κπξνο. Ρειερεηξηδφκελα δηαγλσζηηθά ζα θξνληίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά είδε, αιιά κεξηθνί επηζθεπαζηέο ζα έξρνληαη ζπίηη ζαο. 7. Ζζνπνηνί εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο Αληί λα πιεξψλνπκε γηα λα βιέπνπκε, ζα πιεξψλνπκε γηα λα ζπκκεηέρνπκε, αθνχ ζα επηηξέπνπκε ζ απηνχο ηνπο επαγγεικαηίεο λα αληηδξνχλ κε εκάο ζε ζαπνπλφπεξεο ηνπ θπβεξλνρψξνπ. Θαη νη ζελαξηνγξάθνη ζα έρνπλ κεγάιε δήηεζε. 8. Ξξνζωπηθνί δεκνζηνγξάθνη Ζ ζεκεξηλή δεκνζηνγξαθία ζα γίλεη πην εμαηνκηθεπκέλε, δνπιεχνληαο κε δηαθεκηζηέο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηερφκελν εηδηθά γηα εζέλα. Ρα δηαθεκηζηηθά ζα απνζπνχλ ηε πξνζνρή ζνπ ρξεζηκνπνηψληαο αξψκαηα θαη γεχζεηο, κε ηειηθφ ζηφρν λα εθπέκπνπλ κελχκαηα θαηεπζείαλ ζηνλ εγθέθαιν. 9. Γνθηκαζηέο "Turing" Νη κεραληθνί Ζ/ ζα ζπλερίδνπλ λα κεηξνχλ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ λα κηκνχληαη ηελ αλζξψπηλε επθπΐα, φπσο πξφηεηλε ν Βξεηαλφο καζεκαηηθφο Alan Turing πξηλ 50 ρξφληα, ξσηψληαο ζε αλ νκηιείο κε άλζξσπν ή κεραλή. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ κπνξείο λα θαηαιάβεηο ηε δηαθνξά απηνί νη αλζξψπηλνη εμνκνησηέο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απαληνχλ ζε πειάηεο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη ζε πξνζσπηθά κελχκαηα. 10. Κεραληθνί γλώζεο Θα κειεηνχλ ζπζηήκαηα θαη ζα ηα αλαιχνπλ ζε θαλφλεο πνπ άιινη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο δηεθπεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Πην επφκελν ηεχρνο, ηα επαγγέικαηα ηνπ παξειζφληνο... Δξεπλεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα απνζπάζνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία απφ βνπλά πιεξνθνξηψλ, αλαγλσξίδνληαο κνηίβα ζπκπεξηθνξάο γηα πσιεηέο θαη επηδεκηνιφγνπο. Φεκνινγείηαη πσο είλαη ε αθξηβόηεξε παξαγωγή όιωλ ηωλ επνρώλ (πεξηζζφηεξα απφ 200 εθαηνκκχξηα δνιάξηα) κε ηε κεγαιχηεξε θιίκαθα 3D πνπ έγηλε πνηέ. Εσληαλνί ραξαθηήξεο πξσηαγσληζηνχλ δίπια ζε ςεθηαθά θαξηνχλ ζπλζέηνληαο έλα πεξηπεηεηψδεο ζέακα επηζηεκνληθήο θαληαζίαο. Ρν Avatar ηνπ James Cameron ζα είλαη έλα θξίζηκν ηεζη. Κέρξη ηψξα είρακε δεη 3-D θπξίσο παηδηθέο ηαηλίεο θαη εηδηθφηεξα ςεθηαθά θαξηνχλ, φπσο ην Ice Age 3. Ρψξα ζα δνχκε κηα θαλνληθή ηαηλία επηζηεκνληθήο θαληαζίαο κε πξαγκαηηθνχο εζνπνηνχο θαη ηεξάζηην πξνυπνινγηζκφ. Απφ ηελ εκπνξηθή επηηπρία ηεο ζα θξηζνχλ πνιιά. Ζ πξφβιεςε ηνπ Ππίικπεξγθ είλαη φηη ην Avatar Ξαγθόζκηα Ξξεκηέξα ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ ζα είλαη ε κεγαιχηεξεο θιίκαθαο 3-D live action ηαηλία πνπ έγηλε πνηέ. Ρν ζελάξην ηεο ηαηλίαο είλαη επίζεο ηνπ Θάκεξνλ ν νπνίνο βαζίζηεθε ζε κία ηδέα πνπ ππήξρε ζην κπαιφ ηνπ εδψ θαη κία δεθαεηία πεξίπνπ, γηα έλαλ πξψελ πεδνλαχηε πνπ κεηαθέξεηαη ζε έλαλ καθξηλφ πιαλήηε πινχζην ζε θάζε είδνπο ρισξίδα θαη παλίδα, φπνπ σο Avatar -κε αλζξψπηλν εγθέθαιν κέζα ζε εμσγήηλν ζψκα- βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο κάρεο ησλ ηζαγελψλ ηνπ πιαλήηε γηα επηβίσζε απέλαληη ζηελ απεηιή ησλ γήηλσλ εηζβνιέσλ.. CINEFIL

4 4 Επιζηήμη-Τγεία Έηνο 2009: Σξνληά ηνπ Γαξβίλνπ ή ηνπ Γαιηιαίνπ; Απνραηξεηψληαο ην 2009 αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ζπκπιεξψλνληαη 200 ρξφληα απφ ηε γέλλεζε ηνπ Θ. Γαξβίλνπ, ελψ παξάιιεια ην 2009 έρεη αλαθεξπρζεί ζαλ Γηεζλέο Έηνο Αζηξνλνκίαο (International Year of Astronomy - ΗΑ), κηα πνπ ζπκπιεξψλνληαη 400 ρξφληα απφ ηηο πξψηεο αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ Γαιηιαίνπ κέζσ ηειεζθνπίνπ. Charles Robert Darwin ( ) Γελλήζεθε ζην Mount (Shrewsbury) θαη πέζαλε ζην Downe (London-Bromley). Ν λεαξφο Γαξβίλνο πνπ ήηαλ πέκπην απφ έμη παηδηά ζηελ νηθνγέλεηα, ήζειε πάληα λα γίλεη ρεκηθφο θαη, ιφγσ ησλ ζπιινγψλ απφ ζθαζάξηα, αρηβάδεο, πεηαινχδεο θ.ά. πνπ ζπληεξνχζε ζην ζρνιείν, ζήκεξα ζα ιέγακε Βηνιφγνο. ην έηνο 1827 άξρηζε λα ζπνπδάδεη Θενινγία ζην Θαίκπξηηδ, πάιη κε πίεζε ηνπ παηέξα ηνπ, γηα λα γίλεη παπάο. Απηή είλαη θαη ε κφλε ζπνπδή πνπ νινθιήξσζε ν Γαξβίλνο, αλ θαη απηή ε ιεπηνκέξεηα απνζησπάηαη ζπλήζσο απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ θαη ν κεγάινο εξεπλεηήο αλαθέξεηαη αθεξεκέλα σο θπζηνδίθεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ κειεηνχζε, παξάιιεια κε ηε Θενινγία, θαη γεσινγηθά, βηνινγηθά θαη άιια ζέκαηα πνπ ζπλέρηζαλ λα ηνλ ελδηέθεξαλ απφ ηα ζρνιηθά ηνπ ρξφληα. ν ηειεηφθνηηνο Γαξβίλνο κηα πξφζθιεζε λα ζπλνδεχζεη δηεηή εμεξεπλεηηθή απνζηνιή ζηε λφηηα Ακεξηθή πνπ είρε ζηφρν λα θαηαγξάςεη ηα δσηθά είδε απηήο ηεο επείξνπ. Ρν 1831 μεθίλεζε ην ηαμίδη κε ην πινίν Beagle. Ρν 1859 δεκνζίεπζε ν Γαξβίλνο έλα βηβιίν κε ηίηιν Ζ πξνέιεπζε ησλ εηδψλ ( The origin of species ) ηα πνξίζκαηα απφ απηφ ην ηαμίδη ηνπ θαη απφ ηηο ζπγθξηηηθέο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα πάλσ απφ 20 ρξφληα. Π απηφ ην βηβιίν ππνζηεξίδεη ν Γαξβίλνο φηη ηα είδε ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ δελ παξακέλνπλ ακεηάβιεηα, φπσο ππνζηήξηδε ν Αξηζηνηέιεο, αιιά έρνπλ θνηλή θαηαγσγή θαη εμειίζζνληαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρηιηεηηψλ. Galileo Galilei ( ) Ν Γαιηιαίνο ήηαλ Ηηαιφο αζηξνλφκνο, θηιφζνθνο θαη θπζηθφο. Γελλήζεθε ζηελ Ξίδα ηεο Ηηαιίαο φπνπ θαη γξάθηεθε ζηελ Ηαηξηθή Πρνιή. Άξρηζε δηαιέμεηο πεξί Φπζηθήο ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Ξάδνβα θαη αξγφηεξα, σο επίζεκνο καζεκαηηθφο ζηνλ Κεγάιν Γνχθα ηεο Ρνζθάλεο. Ν Γαιηιαίνο άξρηζε λα επεκεξεί, αιιά δελ ηνπ έκελε θαηξφο λα ζπνπδάδεη Ηαηξηθή. Ν Γαιηιαίνο ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ επηζηεκνληθή επαλάζηαζε ηνπ 17νπ αηψλα. Αλάκεζα ζε άιια, βειηίσζε ην ηειεζθφπην θαη ην ρξεζηκνπνίεζε πξψηνο ζπζηεκαηηθά γηα αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο, αλαθάιπςε ηνπο ηέζζεξηο δνξπθφξνπο ηνπ Γία, αλαθάιπςε ηηο ειηαθέο θειίδεο θαη θαηέγξαςε πξψηνο ηηο θηλήζεηο ηνπο, εθεχξε ηνπο λφκνπο ηνπ εθθξεκνχο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα ξνιφγηα, δηαηχπσζε ην λφκν ηεο πηψζεσο ησλ ζσκάησλ, εθεχξε ην ζεξκφκεηξν θαη ηνλ αλαινγηθφ δηαβήηε (πνπ αθφκε ρξεζηκνπνηείηαη ζηα γεσκεηξηθά ζρέδηα), θαη ππνζηήξημε ηηο ζεσξίεο ηνπ Θνπέξληθνπ γηα ην Ζιηαθφ ζχζηεκα. Αλαθέξεηαη σο ν «παηέξαο ηεο ζχγρξνλεο Αζηξνλνκίαο» θαη ν πξψηνο θπζηθφο κε ηε ζχγρξνλε ζεκαζία ηνπ φξνπ, θαζψο ήηαλ ν πξψηνο πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ ππνζεηηθή-επαγσγηθή κέζνδν κε ηελ πεηξακαηηθή θαη εηζεγήζεθε ηε καζεκαηηθνπνίεζε ηεο θπζηθήο. Βόηαλα κε θαξκαθεπηηθέο ηδηόηεηεο A λεζνο. Δίλαη αληηβερηθφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο δπζπεςίαο. Γηα ηε θαθνζκία ηνπ ζηφκαηνο καζήζηε ζπφξνπο άλεζνπ. αζηιηθφο. Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηα ηζηκπήκαηα απφ ζθήθεο β θαη θνπλνχπηα. Καζνχζαλ ηα θχιια ηνπο νη ιερψλεο γηα λα έρνπλ άθζνλν γάια γ ιπθάληζνο. Δίλαη δηνπξεηηθφο, ρσλεπηηθφο, βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςψξαο θαη ησλ ςεηξψλ. άθλε. Νη αγξφηεο πιέλνπλ ηα δψα ηνπο κε δαθλφλεξν γηα δ λα ζθνηψζνπλ ηα δηδάληα. Πηε Θξήηε νη γπλαίθεο έινπδαλ ηα καιιηά ηνπο κε δάθλε γηα λα ηα δπλακψζνπλ. ε ιηά. Ρα θχιια ηεο πεξηέρνπλ δξαζηηθέο νπζίεο πνπ βνεζνχλ ζηε κείσζε ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο. πκάξη. Πθνηψλεη ηα κηθξφβηα θαη γηα απηφ παιηά ην θ ρξεζηκνπνηνχζαλ καδί κε ζαπνχλη γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ ρεξηψλ θαη ησλ ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ. ι μφο. Δληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ θαηά ησλ δηάθνξσλ ηχπσλ θαξθίλνπ.δίλαη φκσο ηδηαίηεξα ηνμηθφ θαη γηα απηφ νη επηζηήκνλεο είλαη επηθπιαθηηθνί. κ νξίαλδξνο. Ιέγεηαη θαη θηλέδηθνο κατληαλφο. Νη ζπφξνη ηνπ αλαθνπθίδνπλ ην ζηνκάρη. Πε κεγάιεο πνζφηεηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κέζε άπαζν. Πηε καγεηξηθή ρξεζηκνπνηείηαη αληί γηα ζπαλάθη ή λ σο βξαζηή ζαιάηα. Δίλαη θαζαξηηθφ θαη ηνλσηηθφ. μ αζηίρα. Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεχθαλζε ησλ δνληηψλ θαη ηε θαζαξή αλαπλνή. ν εξνθάξδακν. Δίλαη ρσλεπηηθφ, δηνπξεηηθφ θαη θαζαξηζηηθφ. ο μαιίδα. Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εμσηεξηθψλ παζήζεσλ θαη γηα θνχξεο νκνξθηάο. Δίλαη δηνπξεηηθή. π ξίκνπια. Σξεζηκνπνηείηαη θαηά ηεο αυπλίαο. ρ ίγαλε. Ρεγαληηά θχιια ηεο ζε ιάδη ειηάο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ πνλφδνλην θαη γηα εληξηβέο ζε πεξίπησζε πηαζίκαηνο ηεο κέζεο. ζ ηλάπη. Αληηθιεγκνλψδεο θαη θαηαπξαυληηθφ γηα ηηο πιεγέο. η νχγηα. Ρα θχιια ηεο δηαζέηνπλ αληηηηθέο θαη δηεγεξηηθέο ηδηφηεηεο. θ αζθφκειν. Θεσξείηαη άξηζην γηαηξηθφ γηα ηνλ πνλφιαηκν, ην θξπνιφγεκα θαη ηε γξίπε. ψ πιιφρνξην. Ππληειεί ζηελ απνηνμίλσζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ΚΑΘΖΡΔΠ Γ ΓΚΛΑΠΗΝ

5 Μοσζική 5 Λα ρεηξνθξνηείο ή λα κελ ρεηξνθξνηείο?? Ρν εξψηεκα απηφ πιαλάηαη θάζε θνξά πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπλαπιία θιαζηθήο κνπζηθήο, φπσο έγηλε ζηηο 10 Πεπηεκβξίνπ 2009 κ.σ ζην Αιεμάλδξεην Ππλεδξηαθφ Θέληξν, φπνπ δφζεθε Ππλαπιία ηεο Θξαηηθήο Νξρήζηξαο Αζελψλ. Λα ζπκκεηέρεηο ή λα ζησπάο; Σεηξνθξφηεκα, βήραο, ν ήρνο ηνπ θηλεηνχ, θιπαξία, απνδνθηκαζία, αλππνκνλεζία, εθλεπξηζκφο Δίλαη ε πηo ακήραλε ζηηγκή γηα φινπο Νη κνπζηθνί παξακέλνπλ αηάξαρνη θαη χζηεξα απφ ιίγν ζπλερίδνπλ ξίρλνληαο θιεθηέο-θαλεξέο καηηέο ζε παξηηηνχξα θαη καέζηξν. Ζ θιαζηθή δελ είλαη πνπ κνπζηθή, δελ έρεη λα θάλεη κε αλακκέλνπο αλαπηήξεο, νχηε ξνθ ζπλαπιία, φπνπ κπνξείο λα ηα δψζεηο φια, λα ρεηξνθξνηάο ζαλ ηξειφο, λα νπξιηάδεηο λα ρνξνπεδάο... Αξθεηνί ζπλζέηεο, φηαλ ζέινπλ λα εληείλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο κπζηαγσγίαο ζην ηέινο ηνπ έξγνπ ζεκεηψλνπλ κέηξα ή θνξψλεο παχζεσλ κε απφιπηε αθηλεζία. Νη κεγαιχηεξεο ζηηγκέο ακεραλίαο γηα κέλα είλαη ηα απζηεξά «ζζο» ησλ κπεκέλσλ = απφ ηε κία ζηακαηνχλ κηα απζφξκεηε αληίδξαζε, απφ ηελ άιιε δηαζπνχλ πνιχ πεξηζζφηεξν ηε ζπγθέληξσζε ησλ κνπζηθψλ ζηε ζθελή απ φηη ηελ πξνζηαηεχνπλ. Ξξνζσπηθά ην άθαηξν ρεηξνθξφηεκα δελ κ ελνριεί θαζφινπ. Ζ αηκφζθαηξα δελ ραιάεη απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ εθθξάδνπλ απζφξκεηα ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπο, αιιά απφ απηνχο πνπ δείρλνπλ ακέηνρνη ζην γεγνλφο. Θα επηζηξέθαηε πνηέ ελνριεκέλνη ην δψξν ησλ γελεζιίσλ ζαο ζε θάπνηνλ επεηδή έθαλε ην ιάζνο λα ζαο ην δψζεη κηα κέξα λσξίηεξα ; Θάζε απζφξκεηε αληίδξαζε είλαη πγηήο, πηζηεχσ. Ν βήραο είλαη κεηαδνηηθφο θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ ςπρνινγία. Ρν ρεηξνθξφηεκα ελψ είλαη πάληα εππξφζδεθην δελ είλαη πάληα κεηαδνηηθφ : φπνηνο ζέιεη ζα ρεηξνθξνηήζεη. Ξεξηζζφηεξε θαζαξία πξνθαινχλ πάληα απηνί πνπ απαηηνχλ εζπρία. ηαλ πξσηνπαίρηεθε ε «Ηεξνηειεζηία ηεο Άλνημεο» πεηνχζαλ ιαραληθά θαη γηνπράξαλε... φρη φηη δελ ζπκβαίλεη θαη ζήκεξα, καο είπε ν θνο Λίθνο Σαιηάζαο αξρηκνπζηθφο θαη θνξπθαίνο βηνιηζηήο ηεο Θξαηηθήο Νξρήζηξαο Αζελψλ. Γηα ηνλ θν Αληψλε Πνπζάκνγινπ, ζνιίζηα θαη πξψην βηνιί ζηελ Θξαηηθή Νξρήζηξα Θεζζαινλίθεο, δελ ππάξρεη «ζσζηφ» θαη «ιάζνο» ρεηξνθξφηεκα. Ρν πξφβιεκα ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο ζηελ ακεζφηεηά ηεο κε ηνλ θφζκν δεκηνπξγήζεθε, φηαλ κεηαηξάπεθε απφ έλα δσληαλφ θαιιηηερληθφ γεγνλφο ζε κηα ππεξβνιηθά ζνβαξή ηειεηή κε απζηεξφ θαη ζρεδφλ «κπζηηθφ» πξσηφθνιιν. Ηζηνξηθά, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, φπσο κεηά ην πξψην κέξνο ζε ξνκαληηθά θνλζέξηα ή κεηά ηηο άξηεο ζηελ φπεξα, ην ρεηξνθξφηεκα ήηαλ έλαο άκεζνο δείθηεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θνηλνχ ζηελ παξάζηαζε. Δίλαη δχζθνιν λα ππάξμεη έλαο εληαίνο θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ηειεπηαία λφηα δελ είλαη απαξαίηεηα ην ηέινο ηεο κνπζηθήο. Ζ κνπζηθή είλαη ζαλ ηε δσή. Πηελ Δλάηε ηνπ Κπεηφβελ δελ κπνξείο παξά λα ρεηξνθξνηήζεηο, αιιά ζε έξγα φπσο ε Δλάηε ηνπ Κάιεξ, πνπ ζπκβνιίδεη ην ηέινο ηεο δσήο, ε απνρή επηβάιιεηαη. πάξρνπλ θνξέο πνπ ε παξαηεηακέλε ζησπή κεηά ην ηέινο ελφο ζηνραζηηθνχ έξγνπ είλαη πην ηηκεηηθή γηα ηνλ θαιιηηέρλε απφ ην ρεηξνθξφηεκα. Αξθεηνί ζπλζέηεο, φηαλ ζέινπλ λα εληείλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο κπζηαγσγίαο ζην ηέινο ηνπ έξγνπ ζεκεηψλνπλ κέηξα ή θνξψλεο παχζεσλ κε απφιπηε αθηλεζία. Γπζηπρψο πάληα ππάξρνπλ νη αθξφηεηεο, φπσο θαηαγξάθεθε ζε ηαηλία κηθξνχ κήθνπο κε ηίηιν The Clap : έλαο καληαθφο ζαπκαζηήο ηεο θιαζηθήο κνπζηθήο απνζηήζηδε παξηηηνχξεο, γηα λα εληνπίζεη ην αθξηβέο δεπηεξφιεπην, πνπ ην θνλζέξην ζα ιάκβαλε ηέινο, κε ζηφρν λα είλαη εθείλνο πνπ ζα ρεηξνθξνηνχζε πξψηνο. Ν αξρηκνπζηθφο Ινπθάο Θαξπηηλφο έρεη ηνλ ηειεπηαίν ιφγν... «Πηε ζπκθσληθή κνπζηθή είλαη γεγνλφο φηη ε ηειεπηαία λφηα ελφο θνκκαηηνχ δελ απνηειεί ην ηέινο ηεο κνπζηθήο. Ζ κνπζηθή είλαη ζαλ ηε δσή». Ρν ζεκεξηλφ θνηλφ φκσο ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη αλεθπαίδεπην κνπζηθά, αξθείηαη ζηνλ εξεζηζκφ θαη δελ αθνινπζεί λνεηηθά. Παλ λα παξαθνινπζεί έλα ζεαηξηθφ έξγν, ρσξίο λα γλσξίδεη ηε γιψζζα. Κε απηή ηε βάζε, αλ ην θνηλφ ρεηξνθξνηήζεη ζην ηέινο ελφο κέξνπο, γηα κέλα παίδεη ιίγε ζεκαζία. πάξρεη πάληα θαη ην θνηλφ πνπ αληηδξά ζσζηά, γηαηί μέξεη ηελ νηθνλνκία θαιχηεξα, φηη δειαδή δελ ρεηξνθξνηνχκε αλάκεζα ζηα κέξε, γηαηί ζεβφκαζηε ηε κνπζηθή κέζεμε ηνπ δηπιαλνχ. Σσξίο λα μερλάκε θαη εθείλνπο πνπ ρεηξνθξνηνχλ κε ελζνπζηαζκφ, γηαηί ηειείσζε επηηέινπο έλα κέξνο ηνπ θνλζέξηνπ. Δκείο ζαλ Αγγειηθή θαη Ξαληειήο αλαξσηηφκαζηε «Κήπσο είλαη πξνζβνιή λ αθνχο ξέθβηεκ ηνπ Κπαρ θαη λα ρηππήζεη ην ring tone κε θαινθαηξηλφ ρηηάθη ην θηλεηφ ζνπ ;» ΑΓΓΔΙΗΘΖ & ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΘΑΒΝΟΗΛΝΠ, Β & Γ ΓΚΛΑΠΗΝ

6 6 Προηάζεις Ξξνηάζεηο γηα ζηλεκά Ζ Ε ω ή ζ η ν π ο Β ξ ά ρ ν π ο Ξ ά π η ζ ζ α Η ω ά λ λ α Αλαθέξεηαη ζηνλ Δκθχιην νη Γπλαίθεο πάλε ζην βνπλφ, ζην Γεκνθξαηηθφ Πηξαηφ αιιά θαη ζηηο εμνξίεο. Κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο ηεο Βάξθηδαο νξγαλψζεθαλ νη παξαθξαηηθνί, νη ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ θαη άξρηζε ην θπλεγεηφ ησλ Αληηζηαζηαθψλ. Απφ ηηο Γπλαίθεο, άιιεο πξφιαβαλ θαη πήγαλ ζην βνπλφ θαη άιιεο ζπλειήθζεζαλ. ιεο γηαηί ήηαλ αληηζηαζηαθέο. Πε φζεο, απφ απηέο πνπ ζπλέιαβαλ, ηα ζηξαηνδηθεία δε κπφξεζαλ λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ θαηεγνξία (ζε ηζφβηα ή εθηέιεζε), ηηο έζηεηιαλ εμνξία: Σίνο Ρξίθεξη Καθξφλεζνο. Πηελ ηαηλία, ηξηάληα ηξεηο Γπλαίθεο θαηαζέηνπλ ηε καξηπξία ηνπο γηα ηηο δηψμεηο πνπ ππέζηεζαλ απηέο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο Βάξθηδαο, ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ Ξξνηάζεηο γηα Βηβιίν Γηα ηε Καξίλα ε Γ' ιπθείνπ δελ είλαη κφλν ε ρξνληά πνπ ζα θξίλεη ην κέιινλ ηεο. Δίλαη θαη κηα ρξνληά αλεζπρηψλ θαη δηιεκκάησλ. Γχξσ ηεο, απηνί πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ηζηφ ηεο πξνζσπηθήο ηεο ηζηνξία: ν παηέξαο-πηεζκέλνο επαγγεικαηηθά-, ε κεηέξα-πάληα παξεκβαηηθή, ν ρατδεκέλνο κηθξφο αδεξθφο θαη ν ζείνο πνπ ιχλεη φια ηα πξνβιήκαηα. Θαη ν θνηηεηήο... Ζ Καξίλα ηνλ εξσηεχεηαη, αιιά ππνςηάδεηαη θάπνηα κπζηηθή ζρέζε ηνπ κε ηελ ζπκκαζήηξηα ηελ βφλλε. Κέζα απφ αληηδειίεο θαη θαρππνςίεο, ε αιήζεηα απνθαιχπηεηαη θαη αλαδεηθλχεηαη ε δχλακε ηεο ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ θαη ηεο ΦΗΙΗΑΠ! Ξάλσ απ' φια απηή ηε ρξνληά πξέπεη λα θάλεη ηελ επηινγή ηεο: Λνκηθή, κε ηελ έηνηκε επαγγεικαηηθή ιχζε, ή ε ζρνιή πνπ νλεηξεχεηαη? Ζ Καξίλα ζα αθνπγθξαζηεί ηελ <άιιε> θσλή, ηελ θσλή ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο θφζκνπ, πνπ ηε κεηακνξθψλεη απφ επαίζζεηε έθεβε ζε έλαλ ψξηκν άλζξσπν. Γηα ηε Καξίλα απηή είλαη ε ρξφληα ηεο ελειηθίσζεο. Κέζα ζε έλα βηβιίν 136 ζειίδσλ δηδαζθφκαζηε λα θάλνπκε ηα φλεηξά καο πξαγκαηηθφηεηα,παξά ηα ζέισ άιισλ. Δπίζεο καο δείρλεη φηη νη άλζξσπνη αιιηψο θαίλνληαη θαη αιιηψο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αμίδεη ηνλ θφπν, δηαβάζηε ην... ΚΑΟΗΛΑ ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ, Γ ΓΚΛΑΠΗΝ Δίλαη κία εθδνρή ελφο ζπλαξπαζηηθνχ κχζνπ. Ιέγεηαη φηη, ηνλ ηαξαγκέλν 9ν αηψλα, κηα γπλαίθα κεηακθηεζκέλε ζε άληξα αλέβεθε ζηνλ παπηθφ ζξφλν θαη παξέκεηλε εθεί κέρξη ηελ ηπραία απνθάιπςε ηνπ θχινπ ηεο... Ν δηαθεθξηκέλνο Γεξκαλφο ζθελνζέηεο Πφλθε Βφξηκαλ κεηαθέξεη ζηελ κεγάιε νζφλε ηελ ηζηνξία απηή. Π απηή ηελ εθδνρή, ε Γηνράλα Βφθαιεθ (ε εζνπνηφο) εκθαλίδεη απφ κηθξή, ηεξάζηηα επθπΐα θαη θιίζε ζηα γξάκκαηα, αληηκεησπίδεη σο γπλαίθα ηελ πξνθαηάιεςε, θηάλεη ζε ηεξαηηθή ζρνιή θαη θάπνηα ζηηγκή αλαγθάδεηαη λα κεηακθηεζηεί ζε άληξα. Γίλεηαη κνλαρφο, ζεξαπεπηήο, θηάλεη ζηε Οψκε φπνπ εμειίζζεηαη ζε έκπηζην ηνπ Ξάπα. Έλαο αλεθπιήξσηνο έξσηαο απφ ην παξειζφλ μαλαβξίζθεηαη ζην δξφκν ηεο ελψ, κεηά απφ κηα ζεηξά γεγνλφησλ, ε Ησάλλα εθιέγεηαη Ξάπαο... Βαζίδεηαη ζην βηβιίν ηεο Ακεξηθαλίδαο Ληφλα Γνχιθνιθ Θξνο, έλα απφ ηα 10 κπεζη ζέιεξ βηβιία ηεο Γεξκαλίαο θαη δελ έρεη ζρέζε κε ην πεξηβφεην βηβιίν ηνπ Οντδε ή ηελ ηαηλία ηνπ 1972 κε ηε Ιηβ Νχικαλ θαη ζθελνζέηε ηνλ Κάηθι Αληεξζνλ. Ξνίεκα I am dreaming of green forests rivers blue like the sky. I am dreaming of a world with no corruption a world where everyone is what they want to be. I am trying to change the world to make it a better place. But I am lost in the way Nothing s gonna be ok. I am feeling very wrong right now nothing is supposed to be as I want. I cant change it by myself everybody needs a little bit of help Σξήζηκεο Ππλδέζεηο Πηαηηζηηθά δεδνκέλα ζην θόζκν H Ηζηνξία ζε D SCIENCE Γείηε θαη άιιεο ρξήζηκεο ζπλδέζεηο ζην site καο CINEFIL If we all cooperate, we might actually get it right everybody needs a little bit of help If we all cooperate, we might actually get it right But it s a cold dark world We need hope, a light to shine We need to be ourselves to love and be loved in return Are we too lost to be saved? Is our cage so deep inside, that we can t see the light? I am dreaming of green forests rivers blue like the sky My vision is a world with freedom. ΟΔΑ ΗΩΑΛΛΝ, Β ΙΘΔΗΝ

7 7 ελίδες Μαθηηών Πηε Θόξηλζν κε πνδήιαην Ζ πξσηνβνπιία πνιηηψλ δηνξγαλψλεη θάζε κήλα πνδειαηνπνξεία ζηε πφιε καο εδψ θαη έλα ρξφλν. Άλζξσπνη θάζε ειηθίαο δίλνπλ ην παξφλ ζε απηή ηε πξσηνβνπιία γηα κηα πην αλζξψπηλε πφιε κε ιηγφηεξα θαπζαέξηα θαη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κεηαθίλεζεο. Απηφ πνπ εληππσζηάδεη είλαη ε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ πνπ κε ελζνπζηαζκφ, θέθη θαη ραξά παίξλνπλ ηα πνδήιαηά ηνπο θαη κε ζχκκαρν ην θαιφ θαηξφ δνπλ κηα άιιε εκπεηξία καζαίλνληαο ηε πφιε καο. Ν δήκαξρνο είλαη παξψλ δίλνληαο ην θαιφ παξάδεηγκα ππνζηεξίδνληαο ηελ ηδέα ηεο πνδειαηνθίλεζεο κε ηε δηθή ηνπ ζπκκεηνρή. Απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ ζηε Θφξηλζν δηαβάδνπκε θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο πξέπεη λα θηλνχληαη νη πνδειάηεο θαη γηαηί. Ζ ζέζε ησλ πνδειάησλ ζην δξφκν γηα λα είλαη αζθαιήο πξέπεη λα βξίζθεηαη αξηζηεξά ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο: απηή ε ηνπνζέηεζε ηνπο πξνζηαηεχεη απφ μαθληθφ άλνηγκα πφξηαο ζηαζκεπκέλνπ απηνθηλήηνπ απφ πεδνχο θαη δψα πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα θαη ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα πεηαρηνχλ μαθληθά ζην δξφκν. Ζ θίλεζή ηνπο πξέπεη λα είλαη ζε επζχγξακκε θαη ζηαζεξή πνξεία ρσξίο λα: 1) κπαίλνπλ θαη λα βγαίλνπλ αλάκεζα ζε παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα. Ν θίλδπλνο λα κε κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ ην πνδήιαην πνπ θάλεη απηφ ηνλ ειηγκφ, είλαη πνιχ κεγάινο θαη κπνξεί λα ρηππεζεί απφ πίζσ ή ζην πιάη φηαλ βγαίλεη μαλά ην δξφκν. Αλ βξίζθνληαη πνιιά απηνθίλεηα απφ πίζσ ηνπο ζηε πξψηε επθαηξία πνπ ν δξφκνο είλαη πην θαξδχο δελ ππάξρεη δηαζηαχξσζε απφ δεμηά θαη είλαη πην αζθαιήο ζα πξέπεη λα ρακειψζνπλ ηαρχηεηα θαη λα θάλνπλ ιίγν ζηελ άθξε δίλνληαο ηελ επθαηξία γηα πξνζπέξαζε. 2) θάλνπλ ειηγκνχο αλάκεζα απφ απηνθίλεηα πνπ είλαη ζηακαηεκέλα ζην δξφκν ιφγσ θαλαξηνχ. Ν θίλδπλνο κε ηέηνηεο ελέξγεηεο είλαη πνιχ κεγάινο. Θαιέο νξζνπεηαιηέο!! ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΘΑΗ ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΘΑΒΝΟΗΛΝΠ, Β & Γ ΓΚΛΑΠΗΝ

8 8 ελίδες Μαθηηών ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ Ξαίθηεο: έρσ κηα ηδέα λα γίλεη ε νκάδα θαιχηεξε. Ξξφεδξνο: Κπξάβν. Ξφηε κε ην θαιφ θεχγεηο??? Ζ ΔΦΖΚΔΟΗΓΑ -Μαμά, μαμά!!! -Τη ζέλεηρ σπςζό μος??? -Μαμά έλα γπήγοπα ε Ελένε ηπώεη ηεν εθεκεξίδα. -Μεν ζηενασωπηέζαη είναη σζεζηνή!!! Ν ΓΗΝΠ ΘΑΗ Ν ΞΑΡΔΟΑΠ Οσηάεη ν 18ρξνλνο γηνο ηνλ παηέξα ηνπ: - Μπαμπά πόζο ζηοησίδεη έναρ γάμορ??? Κπακπάο: δελ γλσξίδσ, εγψ πιεξψλσ αθφκα!!! Ν ΡΦΙΝΠ Ξάεη θάπνηε έλαο ηπθιφο ζε έλα καγαδί θαη ιέεη: -Γηαηπέ έσω ππόβλεμα ζηεν όπαζε. -Σαρ πηζηεύω γηαηί εδώ είναη θξενπσιείν!!!! ΡΝ ΞΝΙΝΒΔΟ ΘΑΗ ΡΑ ΞΟΝΒΑΡΑ Ήηαλε 2 πφληηνη θαη ιέεη ν έλαο ζηνλ άιινλ: -Το ξέπεηρ όηη γηα ένα ποςλόβεπ ρξεηάδνληαη 3 πξφβαηα??? Θαη ηφηε ιέεη ν άιινο: ρη, εγψ δελ ήμεξα θαλ φηη ηα πξφβαηα πιέθνπλ!!! Ν ΔΙΔΦΑΛΡΑΠ ΘΑΗ ΡΑ ΚΟΚΖΓΘΗΑ Θάπνηε ήηαλ έλαο ειέθαληαο ν νπνίνο θάζε θνξά ράιαγε ηηο θσιηέο ησλ κπξκεγθηψλ θαη έηζη ηα κπξκήγθηα απνθάζηζαλ πσο φηαλ πάεη ν ειέθαληαο εθεί, ζα αλεβνχλ φια πάλσ θαη έηζη θη έγηλε φκσο ν ειέθαληαο ηηλάρηεθε θαη έκεηλε κφλν έλα κπξκήγθη ζηνλ ιαηκφ ηνπ θαη ηα άιια θψλαδαλ απφ θάησ : ΞΛΗΗΗΗΗΗΜΡΝΛ ΚΖΡΠΝ ΞΛΗΗΗΗΗΗΜΡΝΛ!!! ΜΑΛΘΗΑ Γηαηί κηα μαλζηά δελ κπνξεί λα γξάςεη ην 11??? Γηαηί δελ μέξεη πνην 1 λα βάιεη πξψηα!! ΞΩΠ ΙΔΓΔΡΑΗ... Ρη είλαη απηφ πνπ δεη ζηε ζάιαζζα θ α η ι έ ε η ζ α ρ ι α κ ά ξ ε ο? Ρν ζαριακάξη!...! Ξψο ιέγνληαη ηα βιίηα φηαλ ηξνκάδνπλ; Ξαληθφβιεηα!... Ρη θάλεη ληάνπ-ληάνπ ζηα θεξακίδηα θαη έρεη 40 πφδηα; "Γέθα γάηεο".... ΘΝΒΔΙΖ ΚΑΟΗΘΑΗΡΖ, Α ΓΚΛΑΠΗΝ Κξηόο (21/3-19/4) Απηό ηνλ θαηξό ζα είζηε ζηεο ράξεο ζαο δηόηη ζα π ά η ε π ε ξ η ζ ζ ό η ε ξ ε ο εθδξνκέο κε θίινπο. Τν ζρνιεηό δελ ζα ζαο είλαη επράξηζην πξάγκα πνπ ζα βαξηέζηε θαη ζα θνηκάζηε κέζα ζηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο. Σπκβνπιή: Αγνξάζηε έλα ιαρείν. Ταύξνο (20/4-20/5) Απηό ηνλ θαηξό ζα είζηε ραιαξή κε ην ζρνιεηό δηόηη ζαο ελδηαθέξνπλ αιιά π ξ ά γ κ α η α ό π ω ο ν αζιεηηζκόο θαη ε παξέα ζαο θαη ηα θιεξη ζαο. Σπκβνπιή: Τα κάηηα ζαο ηέζζεξα! Θα ιάβεηε έλα δώξν από έλαλ Βαζίιε. Γίδπκνη (21/5-21/60) Απηό ηνλ θαηξό δελ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαζόινπ, ην κνλό πνπ ζθέθηνληαη είλαη πνηέ ζα θιείζνπλ ηα ζρνιεία, γηα λα μεθνπξαζηνύλ θαη λα βνιηάξνπλ. Σπκβνπιή: Πξνζνρή ζηηο παξέεο. Καξθίλνο (22/6-22/7) Απηό ηνλ θαηξό είλαη αθνζηωκέλνη ζην δηάβαζκα δηόηη είλαη ε ηειεπηαία ρξνληά (;;;) θαη ηα δίλνπλ όια, αληηζέηωο δελ ηνπο λνηάδεη ηίπνηα άιιν. Σπκβνπιή: Διαηηώζηε ην άγρνο. Λέωλ (23/7-22/8) Απηό ηνλ θαηξό ηα έρνπλ θ ν ξ η ώ ζ ε η ό ι α ζ η ν λ αιέθηωξ γηαηί ηνπο βάδνπλ πνιιά θαη δελ θάζνληαη λα θνπξάζνπλ ην κπαιό ηνπο, ελώ ζηηο βόιηεο θαη ζηηο εθδξνκέο είλαη πξώηνη απ όινπο. Σπκβνπιή: Γηαβάζηε πεξηζζόηεξν. Παξζέλνο (23/8-22/9) Απηό ηνλ θαηξό είλαη νη θαιύηεξνη ζε όια θαη ζπκκεηέρνπλ ζε όηη αθνξά ην ζρνιείν, εθδειώζεηο θιπ, αιιά θάλνπλ πνιύ θαζαξία θαη αλαγθάδνληαη νη θαζεγεηέο λα θωλάδνπλ. Σπκβνπιή: Δίζηε ζε θαιό δξόκν. Επγόο (23/9-23/10) Απηό ηνλ θαηξό νη δπγνί είλαη ηδηαίηεξα απαζρνιεκέλνη κε ηνλ εαπηό ηνπο θαη πνιύ ιίγν κε ην δηάβαζκα θαη ηα ππόινηπα Σπκβνπιή: Γηαβάζηε!! Σθνξπηόο (24/10-22/11) Απηό ηνλ θαηξό εζείο νη ζθνξπηνί δελ ζθέθηεζηε καζήκαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο αιιά πώο λα μεθύγεηε από όια. Σπκβνπιή: Τπρεξόο αξηζκόο:11111 Τνμόηεο (23/11-21/12) Απηό ηνλ θαηξό νη ηνμόηεο ζέινπλ πνιύ λα πεηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο απέλαληη ζηα καζήκαηά ηνπο. Πξνζνρή ζηηο θαηλνύξηεο παξέεο!! Σπκβνπιή: Φνξέζηε γθξη. Αηγόθεξωο (22/12-19/1) Απηό ηνλ θαηξό νη αηγόθεξνη ζθέθηνληαη ην πνηέ ζα ρηππήζεη ην θνπδνύλη γηα λα βγνπλ δηάιιεηκα.δπίζεο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ πεξηζζόηεξν γηα ηα θιεξη ηνπο παξά γηα ηα δηαβάζκαηα ηνπο. Καιό ζα ήηαλ λα αλνίγνπλ ηα βηβιία ηνπο πνπ θαη πνπ. Σ π κ β ν π ι ή : Έ ρ ε η ε π ξ ό β ι ε - κα..αλαζπγθξνηεζείηε Υδξνρόνο (20/1-18/2) Απηό ηνλ θαηξό νη πδξνρόνη είλαη δεκηνπξγηθνί πάλω ζε απηό πνπ θάλνπλ, ζα πάλε πνιιά ηαμίδηα θαη ζα γίλνπλ πνιιέο γλωξηκίεο, όζν γηα ην ζρνιείν κελ ην ζπδεηάκε ράνο Σπκβνπιή: Νηπζείηε δεζηά γηα λα κελ αξξωζηήζεηε θαη δελ πάηε ηα ηαμίδηα πνπ ιέκε.. Ιρζύο (19/2-20/3) Απηό ην θαηξό νη ηρζείο είλαη ηνικεξνί ζε απηό πνπ θάλνπλ. (ηώξα ηη είλαη απηό πνπ θάλνπλ απηνί μέξνπλ!! ).Γξάθνπλ πνιύ θαινύο βαζκνύο ζηα δηαγωλίζκαηα αιιά θαη ηα ηεζη. (κε μερλάκε ηα ηεζη) Σπκβνπιή: Να πάηε ζηλεκά! ΠΔΛΖ ΠΝΦΗΑ, Α ΙΘΔΗΝ

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα