Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο"

Transcript

1 Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα μέλη ηοσ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών με λογαριαζμό ζηο νέο ζτήμα σπηρεζιών ηοσ ΚΛΕΙΔΙ, καθώς και όλοι οι προπηστιακοί θοιηηηές με πρόζβαζη ζηην σπηρεζία my-studies. Τα ζημεία πρόζβαζης ηοσ ΚΛΕΙΔΙ ανακοινώνονηαι με ηο όνομα "uoa". Οι τώροι ποσ βρίζκονηαι ηα ζημεία πρόζβαζης και οι οδηγίες εγκαηάζηαζης ηης σπηρεζίας βρίζκονηαι ζηις ζελίδες βοήθειας ηοσ ΚΛΕΙΔΙ: Με εκηίμηζη, Κένηρο Λειηοσργίας και Διατείριζης Δικηύοσ Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Γενικά Η ππεξεζία αζύξκαηεο πξόζβαζεο δηαδηθηύνπ, παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε θαισδίνπ δηθηύνπ. Με θύξην όθεινο ινηπόλ ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ, νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη από ηελ ζέζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Δηδηθόηεξα, κε ηε ρξήζε ηνπ ινγαξηαζκό πνπ έρνπλ ζην Κ.ΛΔ.ΓΙ θαη κέζσ ησλ ζεκείσλ αζύξκαηεο πξόζβαζεο (hotspots) πνπ βξίζθνληαη ζηνπο παξαθάησ ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα απνιακβάλνπλ αζύξκαηε επξπδσληθή πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. (Πξνϋπόζεζε γηα ηελ ππεξεζία απηή είλαη ην laptop, PDA, θηλεηό θ.η.ι λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα αζύξκαηεο ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν). Χώξνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ πνπ βξίζθνληαη ηα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο: Αίζνπζα Σπλεδξηάζεσλ Φπζηθνύ Κεληξηθόο Γηάδξνκνο Φπζηθνύ Ακθηζέαηξν Αξηζηνηέιεο (κέζα) Ακθηζέαηξν Αξηζηνηέιεο (έμσ) Αλαγλσζηήξην Μαζεκαηηθνύ Κπιηθείν Φπζηθνύ Κεληξηθόο Γηάδξνκνο Μαζεκαηηθνύ Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο Μαζεκαηηθνύ (3νο όξνθνο) Ακθηζέαηξν ΑΜΦ13 Γεσινγηθνύ Ακθηζέαηξν Γξαθόπνπινο Γεσινγηθνύ Μεγάιν Ακθηζέαηξν Βηνινγίαο (ΙΙΑ) Κεληξηθή Δίζνδνο Βηνινγίαο Αίζνπζα Δθδειώζεσλ Φαξκαθνγλσζίαο Κεληξηθόο Γηάδξνκνο Φαξκαθεπηηθνύ Ακθηζέαηξν Α15 Χεκηθνύ Κπιηθείν Χεκηθνύ Κπιηθείν Βηνινγίαο-Γεσινγίαο Αλαγλσζηήξην Γξακκαηείεο Γεσινγηθνύ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ΣΘΔ (3νο όξνθνο) Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ΣΘΔ (4νο όξνθνο

2 Οδηγίερ Εγκαηάζηαζηρ Ρςθμίζειρ Εγκαηάζηαζηρ για Windows XP & Vista ςνδεθείηε με: 1. Καηεβάδεηε ην πξόγξακκα εγθαηάζηαζεο ζην ζηαζκό εξγαζίαο ζαο: 2. Δθηειείηε ην αξρείν UoA_WiFi_EAP UoA_WiFi_EAP.exe 3. Σε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows Vista, πνιύ πηζαλόλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αξρείνπ UoA_WIFI_EAP λα ζαο εκθαληζηεί αξρηθά ην παξαθάησ παξάζπξν όπνπ επηιέγεηε "Allow", "Continue" ή "Σπλέρεηα".

3

4 Αθνύ επαλεθθηλήζεηε ην ζύζηεκα ζαο, θαη δεδνκέλνπ όηη βξίζθεηε ζηνπο παξαπάλσ ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ πνπ βξίζθνληαη ηα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο, ν ππνινγηζηήο ζαο, απηόκαηα, ζα εληνπίζεη ην αζύξκαην δίθηπν. Θα εκθαληζηεί ινηπόλ θάησ δεμηά ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ηνπ ππνινγηζηή ζαο, ε παξαθάησ έλδεημε. Δπηιέγνληαο ηελ έλδεημε απηή κε ην πνληίθη, εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ παξάζπξν, όπνπ ζπκπιεξώλεηε ηα πεδία username θαη password κε ηα ζηνηρεία ηνπ ινγαξηαζκνύ πνπ έρεηε ζην Κ.ΛΔΙ.ΓΙ.

5 ημανηικέρ Παπαηηπήζειρ Από ην Κ.ΛΔΙ.ΓΙ. παξέρεηαη ππνζηήξημε γηα ηππηθέο ζπζθεπέο ππνινγηζηώλ ζε πεξηβάιινληα Microsoft Windows XP & Vista κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηόκαηεο εγθαηάζηαζεο πνπ παξέρεη. Δεν παπέσεηαι από ηο ΚΛΕΙΔΙ ςποζηήπιξη για άλλερ αζύπμαηερ ζςζκεςέρ. Δηδηθά γηα ηελ ππεξεζία αζύξκαηεο πξόζβαζεο, δεν παξέρεηαη ζηνπο ρξήζηεο ηειεθσληθή ππνζηήξημε. Αλ παξά ηηο απηόκαηεο ξπζκίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο εγθαηάζηαζεο γηα ηα πεξηβάιινληα πνπ ππνζηεξίδνληαη, ε πξόζβαζε ζην αζύξκαην δίθηπν ηνπ ΔΚΠΑ δελ είλαη δπλαηή, νη ρξήζηεο θα ππέπει να ζηείλοςν ζηε δηεύζπλζε: Πξνζνρή: Αλ ε δηαρείξηζε ηεο αζύξκαηεο θάξηαο δηθηύνπ ηνπ ππνινγηζηή ζαο πξαγκαηνπνηείηαη από εμσηεξηθά πξνγξάκκαηα εθηόο ησλ Windows Vista ή XP (π.ρ. πξνγξάκκαηα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ netbook ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο θάξηαο), ενδέσεηαι να ςπάπξοςν πποβλήμαηα ζςμβαηόηηηαρ και αλλαγέρ ζηιρ ςθιζηάμενερ πςθμίζειρ ηος αζύπμαηος δικηύος. Σηελ πεξίπησζε απηή ζαο πξνηείλνπκε λα επηζηξέςεηε ηνλ έιεγρν ηεο αζύξκαηεο θάξηαο ζηα Windows XP ή Vista. Σε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηε άιιεο ζπζθεπέο πρ ππνινγηζηέο ρεηξόο, θηλεηά ή άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα όπσο Linux, MacOS θ.α., γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ππεξεζίαο αζύξκαηεο πξόζβαζεο δηαδηθηύνπ ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεηε ζε ρεηξνθίλεηε ξύζκηζε ησλ ζπζθεπώλ. Γηα ηηο θαηάιιειεο ξπζκίζεηο, αλαθεξζείηε ζηε ζειίδα αλαιπηηθώλ ξπζκίζεσλ.

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ

ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΤΝΔΕΗ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, θαζώο

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS

Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS Εγκαηάζηαζη ππόηςπων κύβων MIS ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Η Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ Κύβνπ κέζσ ηνπ SQL Server Analysis Services απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δπλαηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt

Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Λογιζμικό ανοικηού κώδικα και επεξεπγαζηέρ σαμηλήρ καηανάλυζηρ: Ο εξςπηπεηηηήρ ηυν 9 Watt Δημήηπιορ Σοθόρ 1, Nικόλαορ Μανθάηηρ 2 1 Τερληθόο Υπεύζπλνο ΚΔ.ΠΛΗ.ΝΔ.Τ. Μεζνινγγίνπ dsofos@sch.gr 2 Υπεύζπλνο

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο:

Σηελ ζειίδα πνπ ζα εκθαληζηεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζαο ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 3 επηινγέο: Διζαγωγή: Έρνληαο νινθιεξώζεη ηε δηαδηθαζία θαηαρώξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ζην ζύζηεκα ηνπ ΟΑΔΓ, κπνξείηε λα μεθηλήζεηε λα ππνβάιιεηε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Δπηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker Έκδοζη : 1.3 06/10/2011 Copyright 2011 - Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ... 2 1.1 κοπόρ... 2 1.2 ύνοτη... 2 1.3 Πποαπαιηούμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30

Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 Vectury OpenTrust Kit Open Trust έκδοση 4.30 20 Μαξηίνπ 2011 Έθδνζε: 1.0 Περιεχόμενα Ειζαγωγή... 3 Εγκαηάζηαζη... 4 Εγθαηάζηαζε κε δηθαηώκαηα δηαρεηξηζηή 5 Ειιεηπήο δηαδηθαζία: εγθαηάζηαζε ρσξίο δηθαηώκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Μειίζζηα, 20 Ινπλίνπ 2011 Εγκατάσταση της έκδοσης 2.20 Αγαπεηνί Σπλεξγάηεο, Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο κε ηελ έθδνζε 2.20 ηεο εθαξκνγήο Premium HRM Κηζζνδνζία παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ANTIVIRUS - ANTISPAM

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ANTIVIRUS - ANTISPAM ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΑΦΑΛΕΙΑ ANTIVIRUS - ANTISPAM 1. Γενικές Προδιαγραφές 1.1.1 Λύζε (Δηεπθξηλίζηε Όλνκα) ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Η Λύζε πνπ ζα πξνηαζεί πξέπεη λα είλαη βαζηζκέλε ζε αξρηηεθηνληθή client/server

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare:

Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Windows Live / Wordpress Flickr: Slideshare: Αναλςηική Παποςζίαζη ηων επγαλείων Blog: Έλα blog είλαη «κηα ηαθηηθά αλαλεσλόκελε ηζηνζειίδα πνπ νξγαλώλεηαη ρξνλνινγηθά κε αληίζηξνθε θνξά απ ηελ πην ζύγρξνλε θαηαρώξηζε ζηελ παιαηόηεξε θαη πνπ κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονηελοποίηζη κηιπίος και ανηικειμένυν ζε ηπειρ διαζηάζειρ

Μονηελοποίηζη κηιπίος και ανηικειμένυν ζε ηπειρ διαζηάζειρ Μονηελοποίηζη κηιπίος και ανηικειμένυν ζε ηπειρ διαζηάζειρ Γεώπγιορ Γευπγαλίδηρ 1, Χπςζούλα Βαλαπούηζος 2, Χπςζή Καπάλη 3 1 Μαζεηήο Β Τάμεο Λπθείνπ, Ειιεληθό Κνιιέγην Θεζζαινλίθεο hel-col@otenet.gr 2 Μαζήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα