Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2015.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2015."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 179/2014 ΘΕΜΑ: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 και ώρα 6:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 26 μελών ήταν παρόντα τα 25 μέλη του ήτοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1) ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1) ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 3) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Οι οποίοι δεν προσήλθαν 4) ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ ΑΣ αν και προσκλήθηκαν νόµιµα 5) ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6) ΨΑΡΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 7) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8) ΧΑ ΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9) ΖΑΓΚΑΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 10) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11)ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 12) ΣΚΑΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 13) ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14) ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15) ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 16) ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 17) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18) ΡΟΣΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 19) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 20) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 21) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 22) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 23) ΙΑΚΩΒΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 24) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 25) ΚΑΡΑΠΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2 ΖΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ Εκκρεμεί η ορκωμοσία του εκλεγέντα Συμβούλου κ. Χρονόπουλου Ιωάννη λόγω αντικειμενικής αδυναμίας. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 6:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση. Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο Δημήτριος Καναπίτσας, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 6:00μ.μ. ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το θέμα και έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας κ. Τσάκωνα Γεώργιο ο οποίος είπε τα εξής : Το σχέδιο του Οικονομικού Προϋπολογισμού του έτους 2015 συντάχθηκε παίρνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του έτους 2014 καθώς επίσης και τις απαιτήσεις των υπηρεσιών του δήμου για λειτουργικά έξοδα και τα λοιπά στοιχεία που επηρεάζουν τα μεγέθη του Προϋπολογισμού του Για την σύνταξη-ψήφιση και έλεγχο του προϋπολογισμού των δήμων έχουν εφαρμογή: 1. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 και της παρ. 4 του άρθρου 175 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α ). 2. Οι διατάξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63, καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1 3 του άρθρου 86, 1 9 του άρθρου 266 και 1 2 του άρθρου 267 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α ).

3 3. Η από Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 228Α ) «Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις». 4. Το ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει [βλ. ιδίως ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α / ), ν.3943/11 (ΦΕΚ 66/ Α / ), ν.4038/12 (ΦΕΚ 14/Α / )]. 5. Τα οριζόμενα στην αριθ. 7028/ (ΦΕΚ 253/Β ) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ /2007 (ΦΕΚ 2253/Β ) 70560/2009 (ΦΕΚ 2394/Β ) και 50698/2011 (ΦΕΚ 2832/Β ) όμοιες και ισχύει. 6. Τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α / για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων, οικονοµικού έτους Το με αριθ. Πρωτ.: 1523 της 10 Οκτωβρίου 2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (άρθρο 4 ν. 4111/2013) με Θέμα: <<Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ>> Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έχει ως ακολούθως: ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ΠΟΣΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,25 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ,16 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,05 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ,41

4 ΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,53 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0, ,52 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,30 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,46 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1.077,84 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ,65 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,65 2 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ,40 Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,26 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,26

5 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,84 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ,84 ΧΡΗΣΗΣ Σύνολα: ,27 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ Α Κωδικός Περιγραφή ΠΟΣΑ 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ,27 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,68 61 Αµοιβές και παροχές τρίτων ,00 62 Αµοιβές και Παροχές τρίτων ,37 63 Φόροι - Τέλη ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ,00 66 Προµήθειες - Αναλώσεις υλικών ,00 67 Μεταβιβάσεις σε τρίτους ,22 68 Λοιπά έξοδα 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,30 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ,00 73 Έργα ,30 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και 0,00

6 ειδικές δαπάνες Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε 75 0,00 επιχειρήσεις) 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,07 81 Πληρωµές για υποχρεώσεις (Π.Ο.Ε.) ,00 82 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις , Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονοµικά εντός του οικονοµικού έτους 0, ,81 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,63 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό ,63 Σύνολα: ,27 Ο προϊστάµενος της Ο.Υ του ήµου κ. Γεώργιος Τσάκωνας ζήτησε από το ηµοτικό Συµβούλιο την Ψήφιση προϋπολογισµού 2015 και έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις σε ερωτήσεις των δηµοτικών συµβούλων. Το δηµοτικό συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του προϊσταµένου της ΟΥ. Στυλίδας το Ν. 3852/2010, την αριθµ. 7028/ ( ΦΕΚ 253/Β ) απόφασή, περί καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των ήµων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις αριθ /2007 (ΦΕΚ 2253/Β ) 70560/2009 (ΦΕΚ 2394/Β ) και 50698/2011 (ΦΕΚ 2832/Β ) όµοιες και ισχύει. Τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α / για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων, οικονοµικού έτους Tο µε αριθ. Πρωτ.: 1523 της 10 Οκτωβρίου 2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (άρθρο 4 ν. 4111/2013) µε Θέµα: <<Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 του ΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ ΑΣ>> Εγκρίνει την ως ανωτέρω εισήγηση. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Καταψηφίζουν την ανωτέρω εισήγηση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Οικονόμου Χρήστος Και ο κ. Καραπλιός Βασίλειος λόγω διαφωνίας στα ανταποδοτικά τέλη, και η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κοντού Γεωργία καταψηφίζει για την μίσθωση των ειδικών Συνεργατών.

7 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ΠΟΣΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,25 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,82 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ,78 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ,16 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ,05 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ,41 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,53 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0, ,52 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,30 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ,46 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 1.077,84 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ,65 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ,65 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ,40 Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , ,26 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ,26 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,84 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ,84 Σύνολα: ,27 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ Α Κωδικός Περιγραφή ΠΟΣΑ 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ,27 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού ,68 61 Αµοιβές και παροχές τρίτων ,00 62 Αµοιβές και Παροχές τρίτων ,37 63 Φόροι - Τέλη ,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα ,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ,00 66 Προµήθειες - Αναλώσεις υλικών ,00 67 Μεταβιβάσεις σε τρίτους ,22 68 Λοιπά έξοδα 0,00

8 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ,30 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων ,00 73 Έργα ,30 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,07 81 Πληρωµές για υποχρεώσεις (Π.Ο.Ε.) ,00 82 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ,26 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων 83 0,00 Π.Ο.Ε. Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 85 υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα ,81 οικονοµικά εντός του οικονοµικού έτους 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,63 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό ,63 Σύνολα: ,27 και όπως ιδιαίτερα στο συνηµµένο αναλυτικό έντυπο του προϋπολογισµού αναφέρεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας

9 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 29/10/2014 Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,25 0, Μισθώµατα , , , ,02 0, Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) , , , ,02 0, Μισθώµατα δηµοτικής αγοράς (άρθρο 2 Β 24/9-20/10/1958) 7.155, , , ,00 0, Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων , , , ,23 0, ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958,άρθρο 16 Ν 2130/93) 4.133, , , ,55 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , , ,68 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,82 0, Τόκοι κεφαλαίων , , , ,82 0, Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , , ,82 0,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , ,78 0, Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , ,59 0, Τέλος καθαριότητας και φωτισµού , , , ,37 0, Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 771, , , ,22 0, Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) , , , ,82 0, ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο 6.460, , , ,00 0, Τέλος ύδρευσης , , , ,88 0, Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 9.233,84 380, , ,94 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας ύδρευσης 7.749,56 3, , ,00 0, ιάθεση υδροµέτρων 1.484,28 377, , ,94 0, Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19Β 24/9-20/10/1958) , , , ,37 0, ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου , , , ,87 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 146, , , ,50 0,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,16 0, Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) , , , ,00 0, ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 9.136,94 0,00 750,00 750,00 0, ικαίωµα ενταφιασµού , , , ,00 0, ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 1.000,00 100,00 600,00 600,00 0, ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων 705,00 435,00 600,00 600,00 0,00

10 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 29/10/2014 Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών , , , ,00 0, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων (εκταφές) 6.500, , , ,00 0, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων( ιάθεση οστεοθηκών) , , , ,00 0, Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας , , , ,06 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) , , , ,06 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 7.264, , , ,28 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 7.264, , , ,28 0,00 καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 046 Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , , , ,82 0, Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) , , , ,13 0, Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) , , , ,18 0, Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) 6.537, , , ,51 0, Έσοδα από διέλευση γραµµής σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. (20%) 6.537, , , ,51 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,05 0, Φόροι ,46 0, , ,05 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) ,46 0, , ,05 0, Εισφορές 4.755, , , ,00 0, Τροφεία δηµοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της 4.755, , , ,00 0,00 ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β )) 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , ,41 0, Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , ,41 0, ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) , , , ,71 0, ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και , , , ,70 0,00 δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91) 062 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,53 0, Λοιπά τακτικά έσοδα , , , ,53 0, Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93) , , , ,78 0, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ Κ) 8.000, , , ,00 0, Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 9.364,13 0, , ,13 0,00

11 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 29/10/2014 Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 4.748, , , ,62 0, Παράβολο εγγραφής Αλλοδαπών στο ηµοτολόγιο 1.500,00 0,00 500,00 500,00 0, Έσοδα από κεραία COSMOTE στη Τ.Κ. Παλαιοκερασιάς 3.248, , , ,62 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,12 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0,00 0, , ,52 0, Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0,00 0, , ,52 0, Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 0, , ,52 0, Επιχορήγηση προγράµµτος "Βοήθεια στο Σπίτι" 0,00 0, , ,52 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,30 0, Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , , ,30 0, ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ήµων (ΣΑΤΑ) , , , ,00 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) , , , ,30 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,46 0, Προσαυξήσεις και πρόστιµα , , , ,46 0, Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν , , , ,29 0, /93) 1512 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) , , , ,17 0, Παράβολα 100,00 0,00 500,00 500,00 0, Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής χρεών 100,00 0,00 500,00 500,00 0,00 (άρθρο 18Ν 2648/98) 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5.305, , , ,84 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα 5.305, , , ,84 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 5.305, , , ,84 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ , , , ,65 0,00 ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,65 0, Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται , , , ,65 0,00 για πρώτη φορά 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , ,39 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 6.320, , , ,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 2.584, , , ,20 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 5.000, , , ,06 0,00

12 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 29/10/2014 Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , , ,40 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , ,40 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά , , , ,34 0,00 έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 980, , , ,85 0, Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , ,18 0, Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης 5.674, , , ,41 0, Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 3.101, , , ,66 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας 8.384, , , ,95 0, υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 447,64 424,08 424,08 424,08 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , ,55 0, Λοιπά έσοδα , , , ,66 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη , , , ,06 0,00 έκτακτα έσοδα 3222 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα , , , ,06 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,26 0,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,26 0, Συνταξιοδοτικές εισφορές , , , ,00 0, Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , ,00 0, Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , ,22 0, Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , ,00 0, Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και , , , ,00 0,00 λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ , , , ,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , , , ,22 0, Εισφορές υπέρ Υγειονοµικής Περίθαλψης & ΟΠΑ εργοδ , , , ,00 0, Εισπράξεις υπέρ Χαρτοσήµου από Ενοίκια 4.000,00 337, , ,00 0, Φ.Π.Α. ύδρευσης 13% , , , ,00 0, Φ.Π.Α. λοιπών παροχών ύδρευσης - αποχέτευσης 23% , , , ,22 0, Ασφαλιστικές εισφορές , , , ,00 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , ,00 0,00

13 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 29/10/2014 Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΥ ΚΥ , , , ,00 0, Ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΕΑ Υ , , , ,00 0, Ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΠ Υ , , , ,00 0, Ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ , , , ,00 0, Ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΣΜΕ Ε , , , ,00 0, Ασφαλιστικές εισφορές στο ΜΤΠΥ 7.000,00 793, , ,00 0, Ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΣΚΥ 5.000,00 701, , ,00 0, Ειδική εισφορά αλληλεγγύης , , , ,00 0, Εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε , , , ,00 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , ,04 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , , ,08 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , ,96 0, Κρατήσεις για δάνεα ΜΤΠΥ 5.000,00 0, , ,00 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου , , , ,96 0, Κρατήσεις 0,10% Ν. 4013/11 (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων) ,00 779, , ,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 8.150, ,31 0,00 0,00 0, Επιστροφές χρηµάτων 8.150, ,31 0,00 0,00 0, Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 8.150, ,31 0,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,84 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ,84 0, Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , ,84 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , ,84 0,00 0,00 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 0,00 0, , ,84 0, Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , ,29 0,00 0,00 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων , ,73 0,00 0,00 0,00 παρελθόντων ετών 5122 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε. ή , ,56 0,00 0,00 0,00 πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες επενδύσεις Σύνολα: , , , ,27 0,00

14 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ 29/10/2014 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Προηγούµενο Οικ. έτος (2014) Οικ. έτος 2015 Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,00 0,00 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,25 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,82 0,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , ,78 0,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,16 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,05 0,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , ,41 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ,53 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , ,12 0,00 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 0,00 0, , ,52 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,30 0,00 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,46 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 5.305, , , ,84 0,00 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ , , , ,65 0,00 ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,65 0,00 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , , ,40 0,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , ,40 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,26 0,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,26 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 8.150, ,31 0,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,84 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , ,84 0,00 Σύνολα: , , , ,27 0,00

15 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 29/10/2014 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,22 0,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,22 0,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,00 0, Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων , , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και , , , ,00 0,00 ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές ειδικών συνεργατών , , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.155, , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α. υπαλλήλων ειδικών θέσεων 8.155, , , ,00 0, Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/ νδ 4260/61 και 33 νδ , , , ,00 0, /66) 61 Αµοιβές και παροχές τρίτων , , , ,00 0, Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , , ,00 0, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , , ,00 0, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.000,00 529, , ,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 2.000,00 0, , ,00 0,00 ελεύθερου επαγγελµατία Παροχή υπηρεσίας Γιατρού Εργασίας 1.000,00 0, , ,00 0, Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας 1.000,00 0, , ,00 0, απάνες αιρετών , , , ,00 0, Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και , , , ,00 0,00 Κ Κ) 6123 Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Συµβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97) , , , ,00 0, Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 8.700,00 0, , ,00 0, Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 8.700,00 0, , ,00 0, Αµοιβή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικον. Καταστ. του ήµου 8.700,00 0, , ,00 0,00 (Ισολ - Αποτ.Χρ.) έτους Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ,00 0, , ,00 0, ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ) απο την είσπραξη τελών και φόρων ,00 0, , ,00 0,00 62 Αµοιβές και Παροχές τρίτων , , , ,00 0, Επικοινωνίες , , , ,00 0, Ταχυδροµικά Τέλη , , , ,00 0,00

16 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 29/10/2014 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , ,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη , , , ,00 0, ιάφοροι φόροι και τέλη , , , ,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη , , , ,00 0, Τέλη ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων των αυτοκινήτων του δήµου 3.000,00 205, , ,00 0, Αντικατάσταση αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων ήµου Στυλίδας 3.000,00 0, , ,00 0, Τέλη διοδίων αυτοκινήτων.ε. Πελασγίας 4.640, , , ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 8.000,00 942, , ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 5.000,00 0, , ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 3.000,00 942, , ,00 0, ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 2.000,00 0, , ,00 0, Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 2.000,00 0, , ,00 0,00 και αντιπροσωπειών Προµήθεια ειδών τιµητικών διακρίσεων - αναµνηστικών δώρων 2.000,00 0, , ,00 0, Συνέδρια και εορτές 5.000, , , ,00 0, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 5.000, , , ,00 0, Συνδροµές 6.717, , , ,00 0, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 2.000, , , ,00 0, Συνδροµές internet 1.417,32 862, , ,00 0, Λοιπές συνδροµές 3.300, , , ,00 0, Συνδροµές σε περιοδικά, εφηµερίδες, βάσεις δεδοµένων, δικαιώµατα χρήσης λογισµικού δήµου 3.000, , , ,00 0, Συνδροµές για το Πρόγραµµα <<Γαλάζιες σηµαίες>> 300,00 300,00 300,00 300,00 0, Έξοδα δηµοσιεύσεων 2.000,00 0, , ,00 0, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.000,00 0, , ,00 0, ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , , ,00 0, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 5.000, , , ,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως , , , ,00 0, Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων.σ , , , ,00 0, Μικροβιολογικές και χηµικές αναλύσεις νερού , , , ,00 0, Προµήθεια ιατροφαρµακευτικού υλικού (Α' Βοήθειες) 1.000,00 0, , ,00 0,00

17 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 29/10/2014 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Προµήθεια µεγαροσήµων για τα Κ.Ε.Π. ήµου Στυλίδας 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης , , , ,00 0, Τοκοχρεολύσια δανείων , , , ,00 0, Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 3.000,00 0, , ,00 0, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 3.700,00 105, , ,00 0, Έξοδα εγγυητικών επιστολών για το πρόγρ. Ενέργειες ενίσχ. της κοινων. συνοχής & 1.000,00 0, , ,00 0,00 βελτίωσης της ποιότ.ζωής ηλικιωµ ατόµων που χρήζουν κατ οίκον βοήθεια Προµήθειες DIASPAY - Ενιαία αρχή Πληρωµών ( ΙΑΣ) 200,00 0,00 200,00 200,00 0, Έξοδα εγγυτικών επιστολών προγράµµατος LEADER 1.500,00 0, , ,00 0, "Έξοδα εγγυητικών επιστολών για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 1.000,00 105, , ,00 0,00 Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής" 6516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , , ,00 0,00 67 Μεταβιβάσεις σε τρίτους , , , ,22 0, Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , , , ,70 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , , ,70 0, Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 1.000,00 0, , ,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους ,00 0, , ,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (υπερ ΚΕ Ε ,00 0, , ,00 0,00 απο έσοδα ΤΑΠ) 673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , , ,52 0, Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων , , , ,52 0, Αµοιβή υπαλλήλων προγράµµατος " Βοήθεια στο σπίτι " , , , ,52 0, Καταβολή δικαιωµάτων ΧΥΤΑ Λαµίας , , , ,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , , ,00 0,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,00 0,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,00 0, Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , , ,00 0,00 τακτικά επιδόµατα) 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και 1.824,00 540, , ,00 0,00 λοιπές πρόσθετες αµοιβές 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , , ,00 0,00 τακτικά επιδόµατα)

18 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 29/10/2014 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων , , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και , , , ,00 0,00 ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές έκτακτου προσωπικού , , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου(τυ ΚΥ) , , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου (ΤEΑ Υ) 4.146, , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου (ΤΣΚΥ ) 1.177,92 701, , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6.761, , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 6.761, , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.865, , , ,00 0, Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού , , , ,00 0, Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 2.000,00 0, , ,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (Προµήθεια γάλακτος) , , , ,00 0,00 62 Αµοιβές και Παροχές τρίτων , , , ,00 0, Ασφάλιστρα ,00 0, , ,00 0, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων ,00 0, , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 5.000, , , ,00 0, Συντήρηση συστηµάτων θέρµανσης - ψύξης κτιριακών εγκαταστάσεων 5.000, , , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 8.000,00 0, , ,00 0, Επισκευή - συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων, τηλεφωνικού κέντρου Fax 8.000,00 0, , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 3.000,00 0, , ,00 0,00 εξοπλισµού Αναγόµωση πυροσβεστήρων 3.000,00 0, , ,00 0, Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού , , , ,00 0, Συντήρηση Μηχανογραφικού εξοπλισµού.ε. Στυλίδας 5.000, , , ,00 0, Συντήρηση Λογισµικού εφαρµογών.ε. Στυλίδας , , , ,00 0, ιαχείριση αρχειου καταναλωτών ΕΗ για την ενηµέρωση του ΕΕΤΗ Ε.Ε. Στυλίδας 5.000, , , ,00 0, Συντήρηση λογισµικού µηχανήµατος καταγραφής χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης 600,00 516,60 600,00 600,00 0,00 προσωπικού Συντήρηση µηχανογραφικού εξοπλισµού.ε. Εχιναίων 3.500, , , ,00 0,00

19 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 29/10/2014 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Συντήρηση µηχανογραφικού εξοπλισµού.ε. Πελασγίας 4.000, , , ,00 0, Συντηρηση Λογισµικού Εφαρµογών.Ε. Εχιναίων 5.000, , , ,00 0, Συντηρηση Λογισµικού Εφαρµογών.Ε. Πελασγίας 5.000, , , ,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη , , , ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων , , , ,00 0, Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων , , , ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.000, , , ,00 0, Έξοδα δηµοσιεύσεων 7.000, , , ,00 0, Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 2.000,00 0, , ,00 0, ηµοσίευση προκηρύξεων 5.000, , , ,00 0,00 66 Προµήθειες - Αναλώσεις υλικών , , , ,00 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , , ,00 0, Προµήθεια βιβλίων κλπ 4.000, , , ,00 0, Προµήθεια σφραγίδων και πινακίδων υπηρεσιών 4.000, , , ,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 5.000, , , ,00 0, Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 5.000, , , ,00 0, Προµήθεια χαρτιού εκτύπωσης 5.000, , , ,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 8.000, , , ,00 0, Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 500,00 0,00 500,00 500,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 7.500, , , ,00 0, Καύσιµα και λιπαντικά 8.000, , , ,00 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 8.000, , , ,00 0, Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών , , , ,00 0, Προµήθεια λοιπού υλικού , , , ,00 0, Προµήθειες υλικών για εκτυπωτή - Η/Υ , , , ,00 0, Προµήθεια φωτοαντιγράφων 3.000, , , ,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , ,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων , , , ,00 0, Προµήθειες παγίων , , , ,00 0, Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 5.000,00 0, , ,00 0, Προµήθεια συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης και αερισµού 5.000,00 0, , ,00 0,00

20 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά , , , ,00 0, Προµηθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού (.Ε. Πελασγίας) 2.000,00 0, , ,00 0, Προµηθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού (.Ε. Στυλίδας) , , , ,00 0, Προµηθεια µηχανογραφικού εξοπλισµού (.Ε. Εχιναίων) 2.000,00 0, , ,00 0,00 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ , , , ,68 0,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,68 0,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,68 0, Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , , ,00 0,00 τακτικά επιδόµατα) 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων , , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , , ,00 0,00 τακτικά επιδόµατα) 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , ,68 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 5.587, , , ,68 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 882,48 551,58 937,68 937,68 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑ 808,80 454,79 780,00 780,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α , , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 1.885, , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5.000, , , ,00 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα , , , ,00 0, Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων , , , ,00 0, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων , , , ,00 0, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων Βρεφονηπιακού Σταθµού , , , ,00 0,00 66 Προµήθειες - Αναλώσεις υλικών , , , ,00 0, Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 400,00 396,54 400,00 400,00 0, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 400,00 396,54 400,00 400,00 0, Προµήθεια γραφικής Ύλης Βρεφονηπιακού Σταθµού 400,00 396,54 400,00 400,00 0, Είδη υγιεινής και καθαριότητας 7.100, , , ,00 0, Προµήθεια Πυροσβεστήρων 400,00 0,00 400,00 400,00 0, Προµήθεια πυροσβεστήρων Βρεφονηπιακού Σταθµού 400,00 0,00 400,00 400,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 6.700, , , ,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας ΚΑΠΗ 3.000, , , ,00 0,00

21 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 29/10/2014 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Προµήθεια ειδών καθαριότητας Βρεφονηπιακού Σταθµού 1.700,00 853, , ,00 0, Προµήθεια ειδών καθαριότητας.α.κ ,00 948, , ,00 0, Καύσιµα και λιπαντικά 5.000, , , ,00 0, Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 5.000, , , ,00 0, Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης Βρεφονηπιακού Σταθµού 5.000, , , ,00 0, Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 5.000, , , ,00 0, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000, , , ,00 0, Προµήθεια υλικών συντήρησης.α.κ , , , ,00 0, Υλικά φαρµακείου 500,00 0,00 500,00 500,00 0, Υλικά φαρµακείου 500,00 0,00 500,00 500,00 0, Προµήθεια ειδών Φαρµακείου Βρεφονηπιακού Σταθµού 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 0,00 0, , ,00 0,00 73 Έργα 0,00 0, , ,00 0, απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 0,00 0, , ,00 0, Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 0,00 0, , ,00 0, Συντήρηση στέγης αίθουσας γυµναστηρίου Τ.Κ. Ραχών 0,00 0, , ,00 0,00 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , , ,59 0,00 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,59 0,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , , ,00 0, Αποδοχές µονίµων υπάλληλων , , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , , ,00 0,00 τακτικά επιδόµατα) 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , , ,00 0,00 τακτικά επιδόµατα) 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων , , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά , , , ,00 0,00 τακτικά επιδόµατα) 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ , , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ 6.047, , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ΤΑ ΚΥ - ΤΕΑ Υ 2.301, , , ,00 0,00

22 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) 29/10/2014 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού , , , ,00 0, Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 0, , ,00 0, Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) 1.000,00 0, , ,00 0,00 62 Αµοιβές και Παροχές τρίτων , , , ,59 0, Παροχές παραγωγικής διαδικασίας ,00 0, , ,59 0, Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και ,00 0, , ,59 0,00 παραγωγικής διαδικασίας 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , , ,00 0, Συντήρηση -επέκταση δηµοτικού φωτισµού , , , ,00 0, Συντήρηση - επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΦΟΠ και κτιρίων 0,00 0, , ,00 0, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων , , , ,00 0,00 66 Προµήθειες - Αναλώσεις υλικών , , , ,00 0, Καύσιµα και λιπαντικά , , , ,00 0, Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων , , , ,00 0, Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού , , , ,00 0, Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων , , , ,00 0, Επισκευές ελαστικών αυτοκινήτων 3.000,00 335, , ,00 0, Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 5.000, , , ,00 0, Προµήθεια Ανταλλακτικών αυτοκινήτων 6.000, , , ,00 0, Προµήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού αυτοκινήτων 3.000, , , ,00 0, Λοιπές προµήθειες 0,00 0, , ,00 0, Λοιπές προµήθειες 0,00 0, , ,00 0, Προµήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών.ε. Στυλίδας 0,00 0, , ,00 0, Προµήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών.ε. Εχιναίων 0,00 0, , ,00 0, Προµήθεια ειδών φωταγωγήσεων και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών.ε. Πελασγίας 0,00 0, , ,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 0,00 0, , ,00 0,00 73 Έργα 0,00 0, , ,00 0, απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 0,00 0, , ,00 0, Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης 0,00 0, , ,00 0, Εκσυγχρονισµός ηλεκτροφωτισµού παραλίας Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας 0,00 0, , ,00 0,00

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαµος, 13-08-2015 ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Αρ.Πρωτ: 10058 Ταχ. /νση Πολεµιστών 1941 Τ.Κ. 73400 Κίσσαµος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαµος, 13-08-2015 ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Αρ.Πρωτ: 10058 Ταχ. /νση Πολεµιστών 1941 Τ.Κ. 73400 Κίσσαµος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Κίσσαµος, 13-08-2015 ΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Αρ.Πρωτ: 10058 Ταχ. /νση Πολεµιστών 1941 Τ.Κ. 73400 Κίσσαµος ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ - ΕΞΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ MAΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΚΤ-ΖΓΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕ7ΩΚΤ-ΖΓΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 3/2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 3/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εγκεκριµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο

Περιγραφή Εγκεκριµένος Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΕΣΟ Α Κωδικός Λογαριασµού ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Περιγραφή Εγκεκριµένος Τελικά Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013. Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων. Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης. Εγκεκ/νος 2013. Περιγραφή. Προτ/νος 2013. Προηγ. Χρήσης Έσοδα Kωδικός Αριθµός Εσόδων Περιγραφή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ιαµ/µένος Προηγ. Χρήσης Βεβ/ντα Προγ. Χρήσης Προτ/νος 2013 Εγκεκ/νος 2013 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 50.177.131,36 43.870.889,82

Διαβάστε περισσότερα

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4ης/2013 Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 09-12-2014 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17126 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 20/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 25 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-5-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 31-1-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΩΕΤ-ΨΘΖ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 26/ ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 49/ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: Έγκριση απολογισµού εσόδων εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 92 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.499.557,71 2.668.391,80 5.194.767,07 5.194.767,07 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 5.490.557,71 2.668.391,80 5.185.767,07 5.185.767,07 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 771.642,00 674.493,79

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόσπασµα από το πρακτικό της 1 ης (ΕΙ ΙΚΗΣ) συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:1/2014 Θέµα 1 ο ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης Κωδικός Λογαριασµού ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθµ. πρωτ.: 414/12-01-2015) Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 85 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.256.382,01 3.443.510,03 7.784.723,93 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 7.246.382,01 3.443.510,03 7.774.723,93 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 888.445,00 725.225,34 981.051,00 603 Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα