ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΧΙ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΕΤΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Δημ. Βικέλα 52 Χαλάνδρι τηλ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAMHΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΑΔ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΤΑΧΙ Κ.Λ.Π.), ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Α. ΕΤΟΥΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Χαλάνδρι, 16 Φεβρουαρίου 2011 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΝΑΙ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - 17/2/ /2/2011 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : Του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121 Α /1999), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 παρ. 7 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων Ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α /2001) και το άρθρο 8 παρ. 8 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302 Α /2003) του Ν. 2286/1995 περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 19 Α /1995) του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.), όπως ισχύει, (ΦΕΚ 150Α /2007) του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64 Α /2007) την υπ αριθμ. 28/ απόφαση της Εφορείας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. 1

3 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (μικρότερη συνολική δαπάνη -ΑΔ), για την μίσθωση πούλμαν, επιβατικών αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ, Ι.Χ.) κ.λ.π., για τις μετακινήσεις των μετεχόντων στις Διεθνείς Συνόδους έτους 2011 της Δ.Ο.Α., προϋπολογισμού δαπάνης ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α.. 2. Ο διαγωνισμός θα γίνει κατ εξαίρεση ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ο.Α. ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ 52, ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Τρίτη Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας διακήρυξης. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για μισθώσεις αυτοκινήτων β. συνεταιρισμοί για μισθώσεις αυτοκινήτων γ. ενώσεις μισθώσεως αυτοκινήτων που υποβάλλουν κοινή προσφορά Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι δύνανται να ασκούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών. Η ως άνω επαγγελματική ιδιότητα πιστοποιείται με την αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα επιβατών. 4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με α. Το Παράρτημα Α «Τεχνική Περιγραφή Στοιχεία προς μίσθωση», το Παράρτημα Β «Συμπληρωματικοί Γενικοί όροι ανοικτού διαγωνισμού», το Παράρτημα Γ «Βαθμοί επιρροής εξαγωγής ανηγμένης τιμής» και το Παράρτημα Δ «Σχέδιο σύμβασης». Τα ανωτέρω παραρτήματα επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 5. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη 2

4 της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής του μισού του χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει των σχετικών διατάξεων του ΠΔ 118/ Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία, αρμόδιος κ. Χ. Σκαλιαράκης τηλ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ισίδωρος Σ. ΚΟΥΒΕΛΟΣ 3

5 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΑΔ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ (ΤΑΧΙ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Α. ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ο.Α. (28/4-27/6/2011, Εκτιμώμενη συμμετοχή: 30 άτομα) ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ: Μέχρι Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (11-18/5/2011, Εκτιμώμενη συμμετοχή: 120 άτομα) 9 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2-9/6/2011, Εκτιμώμενη συμμετοχή: 80 άτομα) 3 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ (21-27/6/2011, Εκτιμώμενη συμμετοχή: 40 άτομα) 51 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (25/6-9/7/2011, Εκτιμώμενη συμμετοχή: 210 άτομα) 18 Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (2-30/9/2011, Εκτιμώμενη συμμετοχή: 40 άτομα) 13 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ (9-16/9/2011, Εκτιμώμενη συμμετοχή: 50 άτομα) Παράρτημα Α Τεχνική Περιγραφή σελ. 1

6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Ευρώ, για το σύνολο των μισθώσεων, πλέον ΦΠΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ενοικίαση πούλμαν των 50 Θέσεων με AIR CONDITION για διακίνηση μέσα στην Αθήνα για απασχόληση 4ωρη, 8ωρη και 12ωρη. 2. Ενοικίαση πούλμαν των 50 θέσεων με AIR CONDITION για: α. Μετάβαση στην Αρχαία Ολυμπία από Αθήνα και επιστροφή αυθημερόν ή και αντίστροφα. β. Μετάβαση στην Αρχαία Ολυμπία από Αθήνα και επιστροφή με μία διανυκτέρευση στην Αρχαία Ολυμπία. 3. Ενοικίαση πούλμαν των 50 Θέσεων με AIR CONDITION για μετάβαση από Αρχαία Ολυμπία μέσω Δελφών, μετά γεύματος στους Δελφούς, για το 18 ο Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών για μεταπτυχιακούς φοιτητές και για μετάβαση από Αθήνα στην Αρχαία Ολυμπία μέσω Δελφών, μετά γεύματος στους Δελφούς, για την 51 η Διεθνή Σύνοδο για Νέους Μετέχοντες. 4. Ενοικίαση πούλμαν 50 θέσεων με AIR CONDITION για τις παρακάτω διαδρομές, οι οποίες αφορούν μόνο το 18 ο Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές: ΑΘΗΝΑ ΙΣΘΜΟΣ ΝΕΜΕΑ ΝΑΥΠΛΙΟ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΜΥΚΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ, (2ήμερη), με διανυκτέρευση στο ΝΑΥΠΛΙΟ. Στην παραπάνω διαδρομή θα περιληφθούν 2 κύρια γεύματα, 1 δείπνο και 1 πρωινό. Στην παραπάνω περίπτωση θα δοθούν οι παρακάτω τιμές: Η ενοικίαση του πούλμαν Η διανυκτέρευση των προσκεκλημένων ανά άτομο και να αναφερθεί αναλυτικά η κατηγορία του ξενοδοχείου. (Το ξενοδοχείο κατά προτίμηση να είναι Α κατηγορίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει να δοθεί τιμή Β κατηγορίας). Για τα 2 κύρια γεύματα, το δείπνο και το πρωινό για κάθε άτομο, με πλήρη ανάλυση του μενού, θα δοθεί αναλυτικά κατά περίπτωση η τιμή και αθροιστικά. Τα 2 κύρια γεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή θα παρασχεθούν το ένα στα Ίσθμια στις και το άλλο στις Μυκήνες στις Παράρτημα Α Τεχνική Περιγραφή σελ. 2

7 Το 1 δείπνο και το 1 πρωινό θα παρασχεθούν στο ΝΑΥΠΛΙΟ (στο ξενοδοχείο διαμονής) στις 3 και , αντιστοίχως. Προσφορά που δεν δίνει την πλήρη ανάλυση του μενού απορρίπτεται. 5. Ενοικίαση πούλμαν 50 θέσεων με AIR CONDITION για τις παρακάτω διαδρομές, οι οποίες αφορούν μόνο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Ο.Α.: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΒΕΡΓΙΝΑ ΔΙΟΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΜΕΤΕΩΡΑ - ΔΕΛΦΟΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ, (2ήμερη), με διανυκτέρευση στη ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Στην παραπάνω διαδρομή θα περιληφθούν 2 κύρια γεύματα και 1 πρωινό. Στην παραπάνω περίπτωση θα δοθούν οι παρακάτω τιμές: Η ενοικίαση του πούλμαν Η διανυκτέρευση των προσκεκλημένων ανά άτομο και να αναφερθεί αναλυτικά η κατηγορία του ξενοδοχείου. (Το ξενοδοχείο κατά προτίμηση να είναι Α κατηγορίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει να δοθεί τιμή Β κατηγορίας). Για τα 2 κύρια γεύματα και το πρωινό για κάθε άτομο, με πλήρη ανάλυση του μενού, θα δοθεί αναλυτικά κατά περίπτωση η τιμή και αθροιστικά. Τα 2 κύρια γεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή θα παρασχεθούν το ένα στο Λιτόχωρο στις και το άλλο στους Δελφούς στις Το 1 πρωινό θα παρασχεθεί στη ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (στο ξενοδοχείο διαμονής) στις , αντιστοίχως. Προσφορά που δεν δίνει την πλήρη ανάλυση του μενού απορρίπτεται. 5. Ενοικίαση πούλμαν των 50 θέσεων με AIR CONDITION για μετάβαση, παραμονή και επιστροφή αυθημερόν, για την διαδρομή: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, η οποία αφορά μόνο την 51 η Διεθνή Σύνοδο για Νέους Μετέχοντες. 6. Ενοικίαση επιβατηγών αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ) με AIR CONDITION εντός Αθηνών για απασχόληση 2ωρη, 4ωρη, 8ωρη και 12ωρη. Επίσης θα δοθεί τιμή ανά ώρα, για πέρα από τις ανωτέρω αναφερόμενες ώρες Παράρτημα Α Τεχνική Περιγραφή σελ. 3

8 απασχόλησης, ώστε να καλυφθούν οι ενδιάμεσες ώρες. 7. Ενοικίαση επιβατηγών αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ) με AIR CONDITION, εντός του Νομού Ηλείας, για απασχόληση 2ωρη, 4ωρη και 8ωρη. Επίσης θα δοθεί τιμή ανά ώρα, για πέρα από τις ανωτέρω αναφερόμενες ώρες απασχόλησης, ώστε να καλυφθούν οι ενδιάμεσες ώρες. 8. Ενοικίαση επιβατηγών αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ) με AIR CONDITION για: α. Μετάβαση από Αθήνα στην Αρχαία Ολυμπία και επιστροφή αυθημερόν ή και αντίστροφα. β. Μετάβαση από Αθήνα στην Αρχαία Ολυμπία και επιστροφή με μία διανυκτέρευση στην Ολυμπία. γ. Ομοίως ως άνω αλλά για κάθε διανυκτέρευση πλέον της μίας στην Αρχαία Ολυμπία. 9. Ενοικίαση επιβατηγών αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ) με AIR CONDITION για μεταφορά (TRANSFER) από αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς Αθήνα και αντιστρόφως. 10. Ο χρόνος αναχώρησης για την κάθε περίπτωση εξαρτάται από τις ανάγκες της υπηρεσίας. 11. Οι τιμές που θα δοθούν τόσο για το πούλμαν όσο και για τα ΤΑΧΙ θα είναι κοινές και για ημερήσια και για βραδινή απασχόληση χωρίς διάκριση. 12. Υπηρεσίες αγγλόφωνου και γαλλόφωνου ξεναγού κατά την διάρκεια των ως άνω μετακινήσεων αλλά και εκτός αυτών και συγκεκριμένα ως εξής: α. 4ωρη απασχόληση (μισής μέρας) εντός Αθηνών β. 8ωρη απασχόληση (ολόκληρης μέρας) εντός Αθηνών γ. 8ωρη απασχόληση (ολόκληρης μέρας) εκτός Αθηνών δ. 4ωρη απασχόληση (μισής μέρας) στην Αρχαία Ολυμπία. Υπηρεσίες αγγλόφωνου και γαλλόφωνου ξεναγού απαιτούνται για όλες τις περιγραφόμενες Διεθνείς Συνόδους της Δ.Ο.Α. εκτός από το 18 ο Διεθνές Σεμινάριο Ολυμπιακών Σπουδών για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, όπου απαιτούνται οι υπηρεσίες μόνο αγγλόφωνου ξεναγού. Σημείωση: Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τις ως άνω περιγραφές, χρειασθεί διανυκτέρευση ξεναγών ή οδηγών, στην Αρχαία Παράρτημα Α Τεχνική Περιγραφή σελ. 4

9 Ολυμπία ή κάπου αλλού, το κόστος διαμονής και διατροφής τους αναλαμβάνει ο ανάδοχος. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι διαγωνιζόμενοι έχουν υποχρέωση επί ποινή αποκλεισμού να προσφέρουν τιμές σε όλες τις ζητούμενες κατηγορίες κινήσεως, καθόσον δε είναι δυνατόν να χωρισθεί το αποτέλεσμα και θα υπάρξει ένας και μόνον μειοδότης, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να καλύψει όλες τις ανάγκες της Δ.Ο.Α.. Εξυπακούεται ότι ζητείται μόνον ένας μειοδότης, γιατί άλλως δεν μπορεί να λειτουργήσει και να συντονισθεί η κίνηση από την Δ.Ο.Α.. Χαλάνδρι, 16 Φεβρουαρίου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ισίδωρος Σ. ΚΟΥΒΕΛΟΣ Παράρτημα Α Τεχνική Περιγραφή σελ. 5

10 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΑΔ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ (ΤΑΧΙ Κ.Λ.Π.), ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Α. ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά (με όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τη τεχνική περιγραφή και την οικονομική προσφορά) υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα (εις διπλούν) στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Σε άλλη περίπτωση, δηλαδή εάν δεν υποβληθούν όλα τα έγγραφα εις διπλούν, επιβάλλεται η ποινή της απόρριψης Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία τα αποστολέα Μέσα στον ένα και κυρίως Φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με τη προσφορά στοιχεία και ειδικώτερα ως εξής : Φάκελος σφραγισμένος που θα περιέχει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.6 του παρόντος, με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Φάκελος σφραγισμένος που θα περιέχει την Τεχνική Προσφορά, με την ένδειξη ``ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Φάκελος σφραγισμένος που θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά, με την ένδειξη ``ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι φάκελοι αυτοί θα φέρουν και τις ενδείξεις και του κυρίως Φακέλου Η προσφορά που αναφέρεται για μέρος της εργασίας που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Παράρτημα Β σελ. 1

11 1.5. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλοι οι φάκελοι που περιέχονται μέσα στον κυρίως φάκελο καθώς και όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο που περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί με FAX ή τηλεγράφημα, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο ή παραμένουν σφραγισμένες στον σχετικό φάκελο. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση των δικαιολογητικών του άρθρου 1.6 του παρόντος και της Τεχνικής Προσφοράς είναι άμεση, τότε αποσφραγίζεται και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς και ανακοινώνεται το προσωρινό αποτέλεσμα Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. α του ΠΔ 118/2007 καθώς και στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007 ii. Υπεύθυνη δήλωση, όπως αυτή ορίζεται του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β. του Π.Δ. 118/2007 iii. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. του Π.Δ. 118/2007, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα κατά περιεχόμενο υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Παράρτημα Β σελ. 2

12 Τα παραπάνω δικαιολογητικά, στην περίπτωση νομικών προσώπων, θα συνοδεύονται από αντίγραφο του καταστατικού τους (με τις τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένου καταστατικού), προκειμένου δε περί ΑΕ και ΕΠΕ απαιτείται αντίγραφο των ΦΕΚ από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της εταιρείας και η ισχύουσα εκπροσώπησή της Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών το αργότερο από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να υποβάλλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/2007, κατά περίπτωση, τα οποία ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6. του παραπάνω διατάγματος. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα αποσφραγισθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί με FAX ή τηλεγράφημα, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση ή ένορκη βεβαίωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης Επισημαίνεται ότι : Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν αυτές ζητούνται από το αρμόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2.1. Εγγύηση συμμετοχής: κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το πέντε (5%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, Παράρτημα Β σελ. 3

13 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (5.842,50 ) και θα έχει ισχύ για πέντε (5) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι την Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που ακολουθεί, ως εξής: «Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Τόπος και ημερομηνία έκδοσης Προς Διεθνή Ολυμπακή Ακαδημία, Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι, ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΡΩ.. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)., υπέρ της εταιρείας. Δ\νση. για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας που θα πραγματοποιηθεί στις με την ονομασία «Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την μίσθωση πούλμαν, επιβατικών αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ) κλπ για τις μετακινήσεις των μετεχόντων στις διεθνείς συνόδους της ΔΟΑ έτους 2011», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1/2011 διακήρυξη σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την Σημείωση για την Τράπεζα Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ και είναι σε ισχύ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το Παράρτημα Β σελ. 4

14 όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας» Εγγύηση καλής εκτέλεσης: για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η ισχύς της εγγυητικής αυτής επιστολής θα είναι διάρκειας μέχρι την Για το περιεχόμενο των εγγυήσεων και τα σχετικά με αυτές θέματα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/ ΤΙΜΕΣ 3.1. Η προσφερόμενη τιμή θα δοθεί κατ' αποκοπή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν μπορεί να αναπροσαρμοσθεί για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η κατ' αποκοπή τιμή θα είναι καθαρή χωρίς ΦΠΑ, καθόσον αυτός βαρύνει την Δ.Ο.Α Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορές που δεν δίνουν τιμή σε ΕΥΡΩ, ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες Η Δ.Ο.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη της προσφερόμενης κατ αποκοπή τιμής, οι δε διαγωνιζόμενοι έχουν υποχρέωση να παρέχουν αυτά Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. ΠΛΗΡΩΜΗ 4.1.Η πληρωμή του τιμήματος θα είναι τμηματική και ειδικότερα θα πραγματοποιείται ανά τρίμηνο από της ενάρξεως, βάσει δεδουλευμένων μετακινήσεων, τις οποίες θα βεβαιώνει αρμόδια επιτροπή της Δ.Ο.Α.. Η επιτροπή με την βεβαίωση περαίωσης θα πρέπει να επισυνάπτει συγκεντρωτική κατάσταση της κίνησης των διαφόρων αυτοκινήτων. Εξυπακούεται ότι με την καταβολή των τμηματικών πληρωμών δεν θα γίνεται μείωση του ποσού της εγγυήσεως της καλής εκτέλεσης και οι πληρωμές θα διενεργούνται από την Δ.Ο.Α., αφού ο ανάδοχος προηγούμενα προσκομίσει : - Τιμολόγιο θεωρημένο από την οικεία οικονομική εφορία - Φορολογική ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα - Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της σύμβασης έχει ασφαλιστεί στους οικείους κύριους και επικουρικούς ασφαλιστικούς φορείς, όπου απαιτείται, Παράρτημα Β σελ. 5

15 και ότι ο ανάδοχος θα καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων, καθώς και ότι ο ίδιος ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε οφειλή προκύψει απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία. - Αναλυτική κατάσταση των χρησιμοποιουμένων μέσων μεταφοράς. - Βεβαίωση του ξενοδοχείου (λίστα διαμονής) όπου θα προκύπτει ο αριθμός, το χρονικό διάστημα και τα ονόματα των συνέδρων και του προσωπικού της Δ.Ο.Α. ή της Ε.Ο.Ε. που τυχόν θα διανυκτερεύσουν σ αυτό κατά τη μετακίνησή τους από την Αθήνα με προορισμό την Αρχαία Ολυμπία - Επικυρωμένη φωτοτυπία χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας του ξενοδοχείου από τον Ε.Ο.Τ. όπου θα προκύπτει η κατηγορία αυτού. - Έγγραφη βεβαίωση της μειοδότριας εταιρίας με την οποία να βεβαιώνει σε ποιο κατάστημα (εστιατόριο-ταβέρνα-ξενοδοχείο) προσέφερε τα κατά περίπτωση γεύματα που απαιτούνται από την διακήρυξη, με αναλυτική καταγραφή των προσφερομένων μενού. 4.2.Ο Φ.Π.Α. και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Δ.Ο.Α. 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 5.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολήςτων προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου Παράρτημα Β σελ. 6

16 του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΠΔ 118/ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6.1. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε διαγωνιζομένου Η συμφωνία της προσφοράς σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε Στον ανάδοχο θα αποσταλεί σχετική έγγραφη ανακοίνωση για την ανάθεση Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα και θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης. Παράρτημα Β σελ. 7

17 7. Η κατ αποκοπή τιμή της προσφοράς θα μείνει αμετάβλητη και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο, έστω και αν οι σημερινές οικονομικές συνθήκες μεταβληθούν ουσιωδώς και απροόπτως. 8. Απαγορεύεται η εκχώρηση της εργολαβίας σε τρίτο. 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 9.1. Να τηρεί όλους τους Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) κ.λ.π. και να ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές Να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις αυτές, της παραγράφου 9.1., η Δ.Ο.Α. διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει πρόστιμο μέχρι ποσού 1.000, 00 με απόφαση της αρμοδίου οργάνου της ή και να καταγγείλει την σύμβαση Να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ΡΕΠΟ κ.λ.π. και να καλύπτει τα κενά από τυχόν ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων έναντι της Δ.Ο.Α Είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή βλάβης που ήθελε προκληθεί στο προσωπικό ή στους μετέχοντες στις διεθνείς συνόδους της Δ.Ο.Α., ή σε οποιαδήποτε τρίτο εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του αναδόχου ή των εργασιών του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ασφαλιστική κάλυψη για ποσό , 00 με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με το οποίο να καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων που σχετίζεται άμεσα και αποκλειστικά με τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει να παράσχει ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να καταθέσει το ασφαλιστήριο αυτό συμβόλαιο στην υπηρεσία της Δ.Ο.Α Να χρησιμοποιεί προσωπικό εξειδικευμένο στις υπηρεσίες που θα παράσχει Να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του όπου απαιτείται 9.7. Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. 10. Η Δ.Ο.Α. δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη, για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωση της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής του αναδόχου. Παράρτημα Β σελ. 8

18 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, γνωστοποιείται με έγγραφο του προς την Δ.Ο.Α. εντός 20ημέρου που αποδεικνύει τα περιστατικά που συνέβησαν και προκάλεσαν την αδυναμία του, για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε. Εξυπακούεται ότι : Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία, η στάση εργασίας, η τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για οποιονδήποτε λόγο. 12. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο του εκ' της συμβάσεως απορεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση ή ενεχειρίαση των απαιτήσεων του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. 13. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Δ.Ο.Α το έργο, πριν από την ημερομηνία λήξεως του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή προς την Δ.Ο.Α λόγω ποινικής ρήτρας 500, 00 ημερησίως, για κάθε ημέρα από της διακοπής έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης Η Δ.Ο.Α. δικαιούται στην περίπτωση αυτή να προσλάβει ανάδοχο με ελεύθερη τιμή και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής θα βαρύνει τον εκπεσόντα ανάδοχο, ή θα επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και των προστίμων που θα του επιβληθούν μέχρι τη λήξη της ισχύος της συναφθείσης σύμβασης. 14. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερομένους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου Παράρτημα Β σελ. 9

19 1.6. Για ότι δεν προβλέπεται από την διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 2286/95 και του Π.Δ. 118/2007 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Αρμόδιος ο κ. Χ. Σκαλιαράκης. τηλ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χαλάνδρι, 16 Φεβρουαρίου 2011 Ισίδωρος Σ. ΚΟΥΒΕΛΟΣ Παράρτημα Β σελ. 10

20 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAMHΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ -ΑΔ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ (ΤΑΧΙ Κ.Λ.Π.), ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Α. ΕΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΙ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ 1. ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Εξάγονται τελικά 3 ανηγμένες τιμές για κάθε κατηγορία μισθώσεως ήτοι: Ανηγμένη τιμή Πούλμαν (ΣΠ) Ανηγμένη τιμή Ταξί (ΣΤ) Ανηγμένη τιμή Ξεναγών (ΣΞ) Με τα υπάρχοντα μέχρι στιγμής στοιχεία κινήσεως τα ποσοστά επιρροής των ανωτέρω κατηγοριών δαπανών θεωρούνται ως κάτωθι: ΣΠ 70% ΣΤ 25% ΣΞ 5% Ήτοι: Ανηγμένη Συνολική Δαπάνη ΑΔ= ΣΠ Χ 70 + ΣΤ Χ 25 +ΣΞ Χ Μειοδότης θα αναδειχθεί ο έχων το μικρότερο ΑΔ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Όλοι οι παραπάνω συντελεστές επιρροής είναι ενδεικτικοί και ελήφθησαν προκειμένου να εξαχθεί η τελική Ανηγμένη τιμή ώστε να υπάρξει ίση αντιμετώπιση στους διαγωνιζομένους. Παράρτημα Γ Σελ. 1

21 Ουδόλως μπορούν να εκληφθούν οι συντελεστές αυτοί ως τελικοί κατά τη διάρκεια του έτους, καθόσον δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να προδικασθεί η απαιτηθησόμενη κίνηση αυτοκινήτων. Χαλάνδρι, 16 Φεβρουαρίου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ισίδωρος Σ. ΚΟΥΒΕΛΟΣ Παράρτημα Γ Σελ. 2

22 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAMHΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ -ΑΔ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ (ΤΑΧΙ Κ.Λ.Π.), ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Α. ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα την, τα συμβαλλόμενα μέρη: 1. To Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ» (εφεξής «Δ.Ο.Α.»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Δημητρίου Βικέλα 52, έχει Α.Φ.Μ...., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Ισίδωρο Σ. Κούβελο, και 2. Ο κ., εκπρόσωπος της με τον διακριτικό τίτλο (εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ») που εδρεύει στo Δήμο, στην οδό αριθμός, με Α.Φ.Μ., υπάγεται στη Δ.Ο.Y, αφού έλαβαν υπόψη του ότι: Η Δ.Ο.Α. διενήργησε την ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την μίσθωση πούλμαν, επιβατικών αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ, Ι.Χ.) κ.λ.π., για τις μετακινήσεις των μετεχόντων στις Διεθνείς Συνόδους έτους 2011 της Δ.Ο.Α., προϋπολογισμού δαπάνης ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1/2011 διακήρυξή της, καθώς και την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή της. Κατά τον διαγωνισμό αυτό αναδείχθηκε μειοδότρια η εκπροσωπούμενη, από τον δεύτερο συμβαλλόμενο εταιρία και στη συνέχεια η Δ.Ο.Α. με την υπ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1

23 αριθμ.... απόφαση του Προέδρου της δυνάμε ι της υπ αριθμ.... απόφασης της Εφορείας της κατακύρωσε το αποτέλεσμα του ως άνω διαγωνισμού στη μειοδότρια εταιρία, η οποία θα καλείται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ και αναθέτει σ' αυτήν το ανωτέρω έργο, υπό τους κάτωθι όρους : 1. Συμβατικά στοιχεία της παρούσας είναι : α. η υπ αριθ. 1/2011 διακήρυξη και Τεχνική Περιγραφή. β. η από έγγραφη προσφορά της ΑΝΑΔΟΧΟΥ γ. τα από πρακτικά της ειδικής επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. δ. η υπ' αριθ. απόφαση του Προέδρου της Δ.Ο.Α. τα οποία μαζί με την παρούσα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και υποχρεώνουν αμφοτέρους τους συμβαλλόμενους. 2. Το ύψος τους εργολαβικού ανταλλάγματος το οποίο υποχρεούται να καταβάλει η Δ.Ο.Α., στον ΑΝΑΔΟΧΟ, ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ, μηνιαίως ήτοι ,00 ετησίως, πλέον ΦΠΑ. 3. Η ανωτέρω τιμή θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή, έστω και αν οι σημερινές οικονομικές συνθήκες ήθελον μεταβληθεί ουσιωδώς και απροβλέπτως. 4. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης αρχίζει από 00/00/0000 και λήγει στις 00/00/ Η πληρωμή της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα γίνει όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη. 6. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρία κατέθεσε την με αριθ. πρωτ / εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 0.000,00 Ευρώ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2

24 7. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρία κατέθεσε τo με ημερομηνία..ασφαλιστήριο συμβόλαιο, της Ασφαλιστικής Εταιρίας, με την οποία καλύπτεται αστική ευθύνη έναντι τρίτων που σχετίζεται άμεσα και αποκλειστικά με τις υπηρεσίες που θα παράσχει στην Δ.Ο.Α., για ασφαλιστική κάλυψη ποσού ,00, για το χρονικό διάστημα από... μέχρι Όλα τα ανωτέρω συμβατικά στοιχεία αποτελούν με την παρούσα ένα ενιαίο σύνολο, που δεσμεύουν και υποχρεώνουν τους συμβαλλόμενους. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ο.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Χαλάνδρι, 16 Φεβρουαρίου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ισίδωρος Σ. ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3