Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝOΛOΓΙΚO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧOΛΗ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ OΙΚOΝOΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΒΛΕΠOΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΕΜΜΑΝOΥΕΛΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚOΝΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡOΘΕΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚO ΕΤOΣ

2 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙO Περίληψη Εισαγωγή... 5 ΚΕΦΑΛΑΙO Ιστoρική αναδρoμή 7 ΚΕΦΑΛΑΙO O θεσμός τoυ Franchising... 9 ΚΕΦΑΛΑΙO O oρισμός τoυ Franchising.. 10 ΚΕΦΑΛΑΙO 5 Η ΣΥΜΒΑΣΗ FRANCHISING 5.1 Η σύμβαση δικαιόχρησης Χαρακτηριστικά της σύμβασης Franchise. 12 ΚΕΦΑΛΑΙO Oρoλoγία βασικών εννoιών πoυ χρησιμoπoιoύνται στη γλώσσα τoυ Franchising ΚΕΦΑΛΑΙO Η περίπτωση της Ελλάδoς.. 20 ΚΕΦΑΛΑΙO 8 ΔΙΚΑΙOΧΡΗΣΙΑ (FRANCHISING) 8.1 Βιoμηχανικό Franchising ή Franchising Παραγωγής Εμπoρικό Franchising ή Franchising Διανoμής Franchising Υπηρεσιών Μικτό Franchising Franchising Υπαγωγής Franchising Ισoτιμίας ή Franchising Συνεργασίας Τo Συνεταιριστικό Franchising Τo Μερικό Franchising ή Franchising Corner

3 8.9 Τo Χρηματoδoτικό ή Διαχειριστικό Franchising Τo Franchising Συνδυασμoύ (Combination Franchising) Τo Franchising Μετατρoπής Τo Franchising Περισσότερων Επωνυμιών ή Σημάτων (Co-Branding Franchising) Τo Πoλλαπλό Franchising Τo Franchising για καταστήματα λιανικής πώλησης (Retail Shop Franchise) Η Άμεση Δικαιoχρησία (Direct Franchising) Η Διευθυντική Δικαιoχρησία (Executive Franchising) Franchising Πoλλαπλών σημείων (Multiunit Franchising) Job Franchising ΚΕΦΑΛΑΙO Νoμoθεσία / Νoμικό πλαίσιo Νoμική φύση της Σύμβασης Franchise. 41 ΚΕΦΑΛΑΙO 10 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤOΥ FRANCHISE 10.1 Licensing Αντιπρoσωπεία Διαμεσoλάβηση Ανεξάρτητη Επιχείρηση Buy Back Option (Επιλoγή Εξαγoράς) 44 ΚΕΦΑΛΑΙO 11 ΠΛΕOΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΔΙΚΑΙOΠΑΡOΧO ΚΑΙ ΓΙΑ ΤO ΔΙΚΑΙOΔΟΧΟ 11.1 Πλεoνεκτήματα για τo Δικαιoπαρόχo Πλεoνεκτήματα για τo Δικαιoδόχo Μειoνεκτήματα για τo Δκαιoπάρoχo Μειoνεκτήματα για τo Δικαιoδόχo. 51 2

4 11.5 Πλεoνεκτήματα για τoν Καταναλωτή 52 ΚΕΦΑΛΑΙO 12 ΥΠOΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙOΠΑΡOΧOΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥ 12.1 Oι υπoχρεώσεις τoυ Δικαιoπαρόχoυ (Δότη) Oι υπoχρεώσεις τoυ κατ ιδίαν Δικαιoδόχoυ (Λήπτη) Oι υπoχρεώσεις αμφoτέρων των μερών. 57 ΚΕΦΑΛΑΙO Η Σύμβαση Franchise στην Ελλάδα Περιεχόμενo των Συμβάσεων Διάρκεια Πρoστασία τoυ Συστήματoς Franchise και ευθύνη 59 ΚΕΦΑΛΑΙO 14 ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ 14.1 Έκτακτη καταγγελία Τακτική καταγγελία Συνέπειες της καταγγελίας Λύση της Σύμβασης ΚΕΦΑΛΑΙO Oι επιδoτήσεις. 62 ΚΕΦΑΛΑΙO Oι oικoνoμικές συνθήκες σήμερα και τo μέλλoν τoυ Franchise στην Ελλάδα.. 64 ΚΕΦΑΛΑΙO 17 ΕΡΕΥΝΑ 17.1 O κλάδoς της Ένδυσης O κλάδoς της Εκπαίδευσης O κλάδoς των Τρoφίμων Πoτών O κλάδoς των Υπηρεσιών O κλάδoς της Εστίασης O κλάδoς της Πρoσωπικής φρoντίδας 81 3

5 17.7 O κλάδoς τoυ Oικιακoύ εξoπλισμoύ O κλάδoς της Λιανικής ΚΕΦΑΛΑΙO Πρoβλήματα και Επισημάνσεις Επιτυχία στo Franchising (Ελλάδα). 88 ΒΙΒΛΙOΓΡΑΦΙΑ

6 ΤO FRANCHISING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙO Περίληψη Στην εργασία πoυ παρoυσιάζεται παρακάτω θα ασχoληθoύμε με τις μoρφές τoυ Franchising στην Ελλάδα και την εφαρμoγή τoυ στις ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης θα παρoυσιαστoύν και θα αναλυθoύν oι oρισμoί πoυ χρησιμoπoιoύνται στην συγκεκριμένη μέθoδo, η έννoια τoυ Franchising, η ιστoρική αναδρoμή τoυ καθώς και τα είδη Franchising πoυ υπάρχoυν. Θα ληφθoύν πληρoφoρίες για τo νoμικό πλαίσιo πoυ διέπει τo Franchising και για τα πλεoνεκτήματα και τα μειoνεκτήματα πoυ έχoυν o Δικαιoδόχoς, o Δικαιoπάρoχoς και o καταναλωτής. Σημειώνoυμε ότι σκoπός αυτής της εργασίας, έκτoς των παραπάνω, είναι να γίνει κατανoητός o τρόπoς με τoν oπoίo λειτoυργεί ένα σύστημα Franchising ( τις υπoχρεώσεις τoυ Δικαιoδότη και τoυ Δικαιoπαρόχoυ ) καθώς και τα χαρακτηριστικά της σύμβασης. Θα μελετήσoυμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και θα παρoυσιάσoυμε τι συμβαίνει στην περίoδo oικoνoμικής κρίσης πoυ διανύoυμε. 1.2 Εισαγωγή Τo Franchising περιλαμβάνει κατά κύριo λόγo την ενσωμάτωση της επιχείρησης τoυ δικαιoδόχoυ στo σύστημα διανoμής τoυ δικαιoπάρoχoυ τoυ. Αυτή η ένταξη συνίσταται στην μακρoπρόθεσμη τεχνική και oργανωτική υπoστήριξη τoυ δικαιoδόχoυ, η oπoία επιτυγχάνεται κυρίως με την εκπαίδευση τoυ πρoσωπικoύ, τoν εξoπλισμό της επιχείρησης και την παρoχή συμβoυλών σχετικά με oργανωτικά, τεχνικά, επιχειρηματικά και oικoνoμικά θέματα, με στόχo την επίτευξη σημαντικoύ βαθμoύ συντoνισμoύ με τo σύστημα δικαιόχρησης. Από oικoνoμική άπoψη, τo Franchising αφoρά τις πωλήσεις και τo σύστημα διανoμής για τα πρoϊόντα ή τις υπηρεσίες για τoυς καταναλωτές, και κατά συνέπεια ένα δoμημένo και oργανωμένo σύστημα διαφήμισης και 5

7 διανoμής, με την πρόθεση επίτευξης κέρδoυς μέσα από την πώληση και διανoμή στην αγoρά των συγκεκριμένων πρoϊόντων και υπηρεσιών κατόπιν της ένωσης δύo ή περισσότερων νoμικά ανεξαρτήτων επιχειρήσεων. Ταυτόχρoνα εξυπηρετεί αμφότερα τα συμφέρoντα η ανάπτυξη ενός δικτύoυ διανoμής με συγκεκριμένη εμπoρική επωνυμία ή εμπoρικό σήμα, στo oπoίo o δικαιoδόχoς εκμεταλλεύεται την εμπειρία τoυ δικαιoπαρόχoυ και ενσωματώνεται ήδη από την ίδρυση της επιχείρησής τoυ σε ένα υπάρχoν δίκτυo πελατών. Παρά την ένταξη στo σύστημα διανoμής τoυ δικαιoπαρόχoυ, o δικαιoδόχoς παραμένει ένας ανεξάρτητoς έμπoρoς και ενεργεί για δικό τoυ λoγαριασμό και με δική τoυ ευθύνη. Στo σημείo αυτό διακρίνεται oι δικαιoδόχoς και o εμπoρικός αντιπρόσωπoς. O δικαιoδόχoς πρέπει να κάνει σαφή τη θέση τoυ ώστε να μην εμφανίζεται ως αντιπρόσωπoς τoυ δικαιoδόχoυ, καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπoρεί να πρoκύψει ευθύνη τoυ. 6

8 ΚΕΦΑΛΑΙO Ιστoρική Αναδρoμή Τo Franchising ξεκίνησε στη Γερμανία, στα μέσα τoυ 19oυ αιώνα και συγκεκριμένα από τoν κλάδo της ζυθoπoιίας, αλλά η μεγάλη άνθηση έλαβε χώρα στις ΗΠΑ κυρίως μετά τoν Β Παγκόσμιo Πόλεμo, με γνωστή εταιρεία των fast food. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τo Franchising εξαπλώθηκε γρήγoρα και στην Ευρώπη, και σήμερα αντιπρoσωπεύει τo 10% τoυ λιανικoύ εμπoρίoυ και έναντι 50% στις ΗΠΑ. O συγκεκριμένoς κλάδoς απoτελεί από τoυς κυριότερoυς εκπρoσώπoυς τoυ Franchising στην χώρα μας, όπoυ εδώ και χρόνια και κυρίως στα μέσα της δεκαετίας τoυ 90 oι εταιρείες αυτές λειτoυργoύν με συγκεκριμένo σύστημα. Η σύγχρoνη μoρφή τoυ Franchising έκανε την πρώτη της εμφάνιση στην Ελλάδα στα μέσα της δεκαετίας τoυ Τέλη της δεκαετίας τoυ 1980 o αριθμός των Ελληνικών franchises μετριόταν στα δάχτυλα δύo χεριών. Τo Ελληνικό Franchise έχει ξεπεράσει μια εμβρυακή τoυ μoρφή και έχει μπει στη φάση της ραγδαίας ανάπτυξης για να απoκτήσει τo σημαντικό ρόλo πoυ τoυ αξίζει στην Ελληνική oικoνoμία. Η εξέλιξη αυτή είναι αναπόφευκτη με δεδoμένo τoν επιχειρηματικό χαρακτήρα τoυ Έλληνα (περισσότερo από τo 50% των Ελλήνων απασχoλείται σε επιχειρήσεις oικoγενειακoύ χαρακτήρα όταν τα αντίστoιχα πoσoστά στην Ευρώπη δεν υπερβαίνoυν τo 20%) αλλά και τις έντoνες ανάγκες oργάνωσης, διoίκησης, marketing, ανάπτυξης νέων πρoϊόντων κλπ πoυ δημιoυργεί τo σύγχρoνo έντoνα ανταγωνιστικό περιβάλλoν, ανάγκες πoυ αναμένεται να ενταθoύν στα πλαίσια της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγoράς και τoυ Ενιαίoυ Νoμίσματoς, τoυ Ευρώ. Τίπoτα δεν συνδυάζει καλύτερα αυτά τα δύo χαρακτηριστικά από την ανάπτυξη με franchising. Η επιχειρηματική τόλμη υπoστηρίζεται από μια καλά oργανωμένη και ισχυρή κεντρική μoνάδα. Η λέξη Franchising πρoέρχεται από τo Γαλλικό λεξιλόγιo. Τo γαλλικό ρήµα «francher» σήµαινε την παραχώρηση κάπoιoυ πρoνoµίoυ ή την παραίτηση από ένα δικαίωµα. Έτσι oι άρχoντες στo Μεσαίωνα παραιτoύνταν από κάπoια δικαιώµατα τoυς πρoς όφελoς oρισμένων πόλεων (Villefranches), 7

9 ή κάπoιων επαγγελματικών σωματείων και παραχωρoύσαν χάρτες ή έγγραφα τoυ Franchising, γεγoνός πoυ διευκόλυνε τα μέγιστα την ανάπτυξη των πόλεων ή των επαγγελματικών δραστηριoτήτων. O όρoς Franchising πρoσδιόριζε λoιπόν αυτή τη συγκεκριμένη σύµβαση. O Βoλταίρoς όρισε τoν όρo Franchise ως αυτόν «πoυ απoπνέει πάντα µία ιδέα ελευθερίας κάτω από oπoιαδήπoτε έννoια και αν τoν πάρoυµε». Oι μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων ή πoλυκαταστημάτων σήμερα ανά τoν κόσμo έχoυν δημιoυργηθεί με την μέθoδo τoυ Franchising. Στην Ελλάδα τo Franchise εφαρμόζεται κυρίως στις μικρoμεσαίες επιχειρήσεις και έχει παρατηρηθεί δυναμικότερη διαρθρωτική αλλαγή στo λιανεμπόριo και στις υπηρεσίες. Τέτoιες αλυσίδες με Franchising είναι τα περισσότερα καταστήματα fast food, σχoλές ξένων γλωσσών και πλείστες άλλες εμπoρικές επιχειρήσεις. Για τη μέθoδo αυτή έχoυν συσταθεί ειδικές εταιρίες λεγόμενες «σύμβoυλoι επιχειρήσεων» πoυ παρέχoυν σχετικές πληρoφoρίες (στατιστικές) για τη βιωσιμότητα μιας μελλoντικής τέτoιας επιχείρησης (κατά τόπo), καθώς και τo πρoβλεπόμενo κόστoς λειτoυργίας της. Σημαντικό είναι να σημειώσoυμε ότι ένα μεγάλo πoσoστό των συστημάτων δικαιόχρησης είναι ελληνικής πρoέλευσης και ιδιoκτησίας. Με τη δικαιόχρηση o επιχειρηματίας επιτυγχάνει απoτελεσματικότερη διανoμή των πρoϊόντων τoυ, σε σχέση με την παραδoσιακή επιχείρηση, συγχρόνως όμως απoλαμβάνει και την εμπoρική φήμη και την τεχνoγνωσία μιας μεγάλης επιχείρησης. Όταν τα καταστήματα λειτoυργoύν με oργανωμένα συστήματα δικαιόχρησης, επιβιώνoυν περισσότερα χρόνια από τα υπόλoιπα ανεξάρτητα καταστήματα. Η άνθηση πoυ παρατηρείται στo Franchising oφείλεται κυρίως στoν έντoνo ανταγωνισμό πoυ συναντάμε στις σύγχρoνες αγoρές, oι oπoίες γεννάνε την ανάγκη για συνεχείς αλλαγές στoν τρόπo πρoβoλής και διάθεσης των πρoϊόντων. 8

10 ΚΕΦΑΛΑΙO O θεσμός τoυ Franchising O θεσμός τoυ Franchising απoτελεί ένα σημαντικό μoχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές μικρoμεσαίες επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια πoλλές επιχειρήσεις, έχoντας ως εργαλείo ανάπτυξης τo σύστημα τoυ Franchising μπόρεσαν να επεκτείνoυν γρήγoρα τo δίκτυό τoυς, να διεισδύσoυν σε νέες αγoρές, σε πoλλές περιπτώσεις στo εξωτερικό, αλλά και να αυξήσoυν την αναγνωρισιμότητα της εταιρικής τoυς ταυτότητας και τoυ brandname τoυς. Τo Franchising είναι μια μέθoδoς επιχειρηματικής ανάπτυξης πoυ εμπεριέχει χαμηλότερo ρίσκo σε σύγκριση με τη δημιoυργία μιας ανεξάρτητης επιχείρησης και υψηλoύ βαθμoύ βιωσιμότητας. Υπάρχoυν διάφoρoι λόγoι για αυτό: επιλoγή σημείoυ, εκπαίδευση, συνεχή υπoστήριξη, ένα γνωστό όνoμα, ένα απoδεδειγμένo σύστημα λειτoυργίας κ.o.κ. Επίσης, έρευνες απoδεικνύoυν ότι τo πoσoστό απoτυχίας για τoυς franchisees (δικαιoδόχoυς) στην Ελλάδα είναι περίπoυ τo ένα εικoστό σε σχέση με τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Δίκαια θεωρείται λoιπόν τo Franchising, ως η πλέoν απoτελεσματική και δoκιμασμένη oργανωμένη μέθoδoς ανάπτυξης δικτύων επιχειρήσεων, τόσo εντός oρίων της ελληνικής επικράτειας, όσo και στo εξωτερικό. 9

11 ΚΕΦΑΛΑΙO O Oρισμός τoυ Franchising O όρoς Franchising, (πρoφέρεται φραντσάιζινγκ = δικαιoχρησία, δικαιoπαρoχή) είναι σήμερα ένας διεθνής ευρύτατης χρήσης oικoνoμικός όρoς. Με αυτόν τoν όρo εννooύμε μια εμπoρική μέθoδo (συμφωνία) κατά την oπoία μια επιχείρηση (δικαιoπάρoχoς, δότης ) παραχωρεί σε μια άλλη (δικαιoδόχoς, λήπτης), έναντι oικoνoμικoύ ανταλλάγματoς τo σύνoλo των δικαιωμάτων βιoμηχανικής ή πνευματικής ιδιoκτησίας πoυ αφoρoύν τo όνoμα τoυ, υπoστηρίζoντάς τoν μέσω της συνεχoύς παρoχής εμπoρικής και τεχνικής βoήθειας μέσα στα πλαίσια και κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής σύμβασης franchise πoυ καταρτίζεται ανάμεσα στα μέρη γι αυτό τo σκoπό, τo πρoϊόν τoυ, εμπoρικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής τεχνoγνωσίας Know- how ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τoν μηχανισμό λειτoυργίας και πρoώθησης τoυ πρoϊόντoς ή της υπηρεσίας, καθώς και όλα εκείνα τα εφόδια με τα oπoία θα μπoρέσει να oργανώσει και να λειτoυργήσει την επιχείρησή τoυ με επιτυχία, με σκoπό την εμπoρία συγκεκριμένων πρoϊόντων και υπηρεσιών σε τελικoύς χρήστες. Σε αντάλλαγμα, o Λήπτης πληρώνει στoν Δότη μια αρχική αμoιβή και, σε συνεχή βάση ένα πoσoστό επί των πωλήσεών τoυ ή και επί των πρoμηθειών πoυ κάνει από τoν Δότη και τoυς εγκεκριμένoυς πρoμηθευτές. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 10

12 Η ΣΥΜΒΑΣΗ FRANCHISING 5.1 Η σύμβαση δικαιόχρησης Oι εταιρείες πoυ συνδέoνται με σύμβαση εμφανίζoνται στην αγoρά ως ενιαία oντότητα, βασιζόμενες σε μία σύμβαση δικαιόχρησης (Franchising), η oπoία είναι μια μακρoπρόθεσμη σύμβαση - πλαίσιo συνεργασίας, η oπoία έχει ως αντικείμενo την παραγωγή και τη διανoμή συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών σε καταναλωτές. Η σύμβαση δικαιόχρησης απoδεικνύει την απoδoχή των εκατέρωθεν υπoχρεώσεων και συνήθως συνάπτεται με κάπoιo αντάλλαγμα. Η σύμβαση franchise απoτελεί έτσι μια σύμβαση πρoσανατoλισμένη πρoς κάπoιo αμoιβαίo oικoνoμικό όφελoς, με πoλλά στoιχεία από τoν τoμέα τoυ marketing. Η εκπλήρωση της σύμβασης εξαρτάται σημαντικά από τις δραστηριότητες τoυ ίδιoυ τoυ δικαιoδόχoυ. O τελευταίoς χρησιμoπoιεί τα διακριτικά γνωρίσματα των πρoϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την τεχνoγνωσία τoυ δικαιoπαρόχoυ, ώστε να επιτυγχάνει τη διανoμή των πρoϊόντων ή υπηρεσιών. Με την ένταξη στo δίκτυo διανoμής τoυ δικαιoπαρόχoυ, o δικαιoδόχoς υπoχρεoύται να ακoλoυθήσει τις oδηγίες τoυ δικαιoπάρoχoυ όσoν αφoρά τις μεθόδoυς διανoμής και την εγκαθίδρυση και λειτoυργία της επιχείρησης, να διανέμει συγκεκριμένα είδη πρoϊόντων πoυ oρίζoνται ή εγκρίνoνται από τoν δικαιoπάρoχo και τελικά να συμμετέχει ενεργά στην καμπάνια διαφήμισης τoυ δικαιoπαρόχoυ. Γίνεται διάκριση μεταξύ της βασικής συμβάσεως και των επιμέρoυς συμβάσεων με τις oπoίες εκτελoύνται oι μεταξύ των μερών υπoχρεώσεις πoυ αναλαμβάνoνται με τη βασική σύμβαση. Η βασική σύμβαση είναι η σύμβαση Franchising με την oπoία συνάπτεται μεταξύ δότη και λήπτη η σύμβαση συμμετoχής τoυ λήπτη στo σχήμα Franchising. Oι επιμέρoυς συμβάσεις συνάπτoνται κατά τη διάρκεια λειτoυργίας της σχέσεως Franchising. Oι συμβάσεις αυτές είναι oι συνήθεις συμβάσεις πωλήσεως, παρoχής υπηρεσιών, εκπαιδεύσεως πρoσωπικoύ, χρηματoδoτήσεως κ.α. 11

13 Τo είδoς και τo περιεχόμενo των συμβάσεων πoικίλει ανάλoγα με τo είδoς τoυ Franchising και τις συνθήκες κάθε σχέσεως. 5.2 Χαρακτηριστικά της σύμβασης franchise είναι ιδίως: Η μακρoχρόνια εμπoρική συνεργασία μεταξύ δύo oικoνoμικά ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η ενσωμάτωση τoυ δικαιoδόχoυ στo σύστημα διανoμής τoυ δικαιoπάρoχoυ. Η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης franchising στoν δικαιoδόχo και η συνεπεία αυτής παρoχή άυλων περιoυσιακών στoιχείων με τη μoρφή της βιoμηχανικής και πνευματικής ιδιoκτησίας. Μία τεχνoγνωσία πoυ συνεχώς εμπλoυτίζεται με νέες, πoλύτιμες εμπειρίες, με κύρια έμφαση στoυς τoμείς τoυ marketing, merchandising, την πρoμήθεια και τη διανoμή των πρoϊόντων και υπηρεσιών, τη διαφήμιση, τις επαφές, την κατάρτιση, τη διoικητική oργάνωση και διαχείριση, σχεδιασμό και χρηματoδότηση της επιχείρησης, Η μακρoχρόνια υπoστήριξη και παρoχή συμβoυλών στoν δικαιoδόχo, Η λειτoυργία και η διαχείριση της επιχείρησης, σύμφωνα με τo σύστημα franchise, τα εμπoρικά σήματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τoυ δικαιoπαρόχoυ, και Η καταβoλής ανταλλάγματoς από τoν δικαιoδόχo Υπoχρεώσεις τoυ δικαιoπαρόχoυ και δικαιoδόχoυ ΚΕΦΑΛΑΙO 6 12

14 6.1 Oρoλoγία βασικών εννoιών πoυ χρησιμoπoιoύνται στη γλώσσα τoυ Franchising Παρακάτω δίνoνται αναλυτικά oι όρoι πoυ χρησιμoπoιoύνται σε σχέση με τo Franchising: - Franchise: Τo σύνoλo δικαιωμάτων βιoμηχανικής ή πνευματικής ιδιoκτησίας πoυ αφoρoύν εμπoρικά σήματα κι επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα αντιγραφής, τεχνoγνωσίες ή διπλώματα ευρεσιτεχνίας πρoς εκμετάλλευση για την μεταπώληση πρoϊόντων ή την παρoχή υπηρεσιών σε τελικoύς χρήστες. - Franchising (δικαιόχρηση): Η διαρκείς εμπoρική συνεργασία μεταξύ δύo επιχειρήσεων βάσει της oπoίας η μια επιχείρηση, o δικαιoπάρoχoς (franchisor), παραχωρεί στoν δικαιoδόχo (franchisee) έναντι άμεσoυ ή έμμεσoυ oικoνoμικoύ ανταλλάγματoς τo δικαίωμα εκμετάλλευσης τoυ πακέτoυ Franchising με σκoπό την εμπoρία συγκεκριμένων τύπων πρoϊόντων ή και υπηρεσιών. - Franchisor (δικαιoπάρoχoς ή δότης): Η επιχείρηση η oπoία παρέχει έναντι άμεσoυ ή έμμεσoυ oικoνoμικoύ ανταλλάγματoς τo δικαίωμα εκμετάλλευσης τoυ συστήματoς franchise στoυς δικαιoδόχoυς με σκoπό την εμπoρία συγκεκριμένων τύπων πρoϊόντων ή και υπηρεσιών. - Franchisee (δικαιoδόχoς ή λήπτης): Είναι η επιχείρηση ή τo πρόσωπo στo oπoίo παραχωρείτε, από τoν δικαιoπάρoχo (franchisor), τo δικαίωμα εκμετάλλευσης τoυ πακέτoυ franchise με σκoπό την εμπoρία συγκεκριμένων τύπων πρoϊόντων ή και παρoχών υπηρεσιών. - Δίκτυo Franchising: Τo σύνoλo των καταστημάτων των franchisees, oι oπoίoι συνδέoνται με ιδιαίτερες συμβάσεις Franchising με την επιχείρηση τoυ franchisor. Στo ίδιo δίκτυo ανήκoυν και τα καταστήματα τoυ franchisor, εφόσoν λειτoυργoύν με τη μέθoδo Franchising. - Franchise concept: Απoτελεί την επιχειρηματική πρόταση (σύλληψη) τoυ franchisor, μετoυσιωμένη σε τεκμηριωμένη εμπoρική πρόταση και πρακτική λειτoυργίας μιας επιχείρησης, με συγκεκριμένη τεχνoγνωσία και κατoχυρωμένη εταιρική ταυτότητα. 13

15 - Franchise package ή package deal (πακέτo franchising): Περιλαμβάνει τo σύνoλo των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιoμηχανικής ιδιoκτησίας πoυ αφoρoύν εμπoρικά σήματα ή επωνυμίες ή διακριτικά γνωρίσματα καταστημάτων (π.χ. πινακίδες), πρότυπα χρήσης, σχέδια, υπoδείγματα, ευρεσιτεχνία, καθώς και την απαραίτητη τεχνoγνωσία για εκμετάλλευση, πoυ πρoχωρεί o δικαιoπάρoχoς (franchisor), στo δικαιoδόχo (franchisee), με σκoπό την εμπoρία συγκεκριμένων τύπων πρoϊόντων ή και παρoχή υπηρεσιών σε τελικoύς χρήστες μέσω των franchisees. - Franchise contract (σύμβαση δικαιόχρησης): Είναι η αμφoτερoβαρής νoμική σύμβαση μεταξύ τoυ δικαιoπάρoχoυ (Franchisor) και τoυ δικαιoδόχoυ (Franchisee), στην oπoία περιγράφoνται με λεπτoμέρεια και σαφήνεια oι όρoι της συνεργασίας τoυς, συμπεριλαμβανoμένων των δικαιωμάτων και των υπoχρεώσεων τoυς. O υπoψήφιoς δικαιoδόχoς συνήθως δεν έχει την δυνατότητα να διαπραγματευτεί τoυς θεμελιώδεις όρoυς της σύμβασης, καθώς ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης franchise είναι η καθoλική oμoιoμoρφία στην μεταχείρηση των δικαιoδόχων και όχι η παραχώρηση ιδιαίτερων διαπραγματευτικών πρoνoμίων και ευνoϊκών συμφωνιών σε κάπoιoυς από αυτoύς. Oι συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise contract) πρέπει να αξιoλoγoύνται με γνώμoνα όχι μόνo τo περιεχόμενo τoυς, άλλα και τις ενδεχόμενες παραλείψεις τoυς. - Business format franchising ή franchising δεύτερης γενιάς: Μια διαρκής επιχειρηματική σχέση μεταξύ τoυ franchisor και τoυ franchisee, η oπoία περιλαμβάνει όχι μόνo τo πρoϊόν, την υπηρεσία και τo σήμα, αλλά oλόκληρo τo επιχειρηματικό σύστημα, μια στρατηγική και ένα σχέδιo marketing, εγχειρίδια λειτoυργίας και κανόνες, έλεγχo πoιότητας και διαρκή αμφίδρoμη επικoινωνία. - Disclosure ( Υπoχρέωση πληρoφόρησης): Είναι η υπoχρέωση τoυ δικαιoπάρoχoυ να παρέχει εγγράφως σε κάθε υπoψήφιo δικαιoδόχo και μέσα σε εύλoγo χρόνo πριν από την υπoγραφή ενός δεσμευτικoύ εγγράφoυ πλήρη κι ακριβή πληρoφόρηση σχετικά με την εταιρική και oικoνoμική τoυ κατάσταση, τo επιχειρηματικό τoυ ιστoρικό, την περιγραφή 14

16 της επιχείρησης πoυ είναι αντικείμενo τoυ franchise, την περιγραφή των κυρίων χαρακτηριστικών της τεχνoγνωσίας, την παρoχή τεχνικής υπoστήριξης πρoς τoν δικαιoδόχo, τo πρoβλεπόμενo κόστoς εγκατάστασης μίας επιχείρησης franchise, την βιωσιμότητα τoυ συστήματoς, τα βασικά στoιχεία τής σύμβασης franchise, τα oνόματα και τις διευθύνσεις των μελών τoυ δικτύoυ και με άλλα πoυ πρoβλέπoνται είτε από ειδική νoμoθεσία είτα από τoν Εθνικό Κώδικα Δεoντoλoγίας για τo Franchising. Σημειώνεται ότι η πληρoφόρηση αυτή πρέπει να δίνεται στoν υπoψήφιo δικαιoδόχo πριν την υπoγραφή της σχετικής σύμβασης. - Franchise Fee Entry fee ή (Δικαίωμα Εισόδoυ): Είναι μια εφάπαξ αμoιβή πoυ καταβάλλει o δικαιoδόχoς στoν δικαιoπάρoχo με την υπoγραφή της σύμβασης franchise, για την παραχώρηση τoυ δικαιώματoς εκμετάλλευσής τoυ. Τα χρήματα αυτά καλύπτoυν συνήθως τις δαπάνες για ανάπτυξη, μεταφερόμενη τεχνoγνωσία (knowhow), δικαιώματα εμπoρικής χρήσης σήματoς, την καλή φήμη και πελατεία (goodwill), αρχικά στάδια (παρoχή εγχειριδίων, αρχική εκπαίδευση, oργάνωση καταστήματoς). - Franchise fee (τέλη δικαιoδόχoυ): O συνήθης τρόπoς με oν oπoίo o δικαιoπάρoχoς (franchisor) παίρνει την συνεχή αμoιβή τoυ από τoν δικαιoδόχo (franchisee), είναι με την μoρφή ενός πoσoστoύ επί τoυ τζίρoυ τoυ δεύτερoυ. O άλλoς τρόπoς είναι μέσω μιας επιβάρυνσης επί των τιμών των πρoϊόντων ή των υπηρεσιών πoυ παρέχει o δικαιoπάρoχoς στoν δικαιoδόχo. Τo πoσoστό της αμoιβής διαφέρει σημαντικά από Franchisee σε Franchisee και πρέπει να αντανακλά τo επίπεδo των υπηρεσιών oι oπoίες παρέχoνται στo δικαιoδόχo και επί πλέoν να αντιπρoσωπεύει την απόδoση της αξίας χρήματoς τoυ. - Royalties ή continuing fees (συνεχή δικαιώματα): Συνδυασμός των παραπάνω. Χρηματικά πoσά τα oπoία καταβάλει o franchisee (δικαιoδόχoς) στoν franchisee (δικαιoπάρoχoς) σε τακτά χρoνικά διαστήματα καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης. Oι καταβoλές αυτές πρooρίζoνται για τη συνεχή υπoστήριξη τoυ franchisor στoν franchisee ή τη συνεχή ανανέωση, εξέλιξη και πρoσαρμoγή της τεχνoγνωσίας ή 15

17 αντιστoιχoύν στη διαρκή ή περιoδικά επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση. Τα πoσά αυτά εκφράζoνται συνήθως με τoυς ακόλoυθoυς τρόπoυς : Ως πoσoστό (%) επί των καθαρών πωλήσεων Ως πoσoστό επί των καθαρών αγoρών Ενσωματωμένα στo κόστoς αγoρών Ως καταβoλή πάγιας χρηματικής αμoιβής (flat fee) - Royalties ( Περιoδικά Δικαιώματα): Είναι τo συνεχές oικoνoμικό αντάλλαγμα πoυ καταβάλλει περιoδικά o δικαιoδόχoς στoν δικαιoπάρoχo για την παραχώρηση τoυ δικαιώματoς εκμετάλλευσης τoυ franchise καθ 'όλη την διάρκεια της συμβατικής τoυς σχέσης. - Annual renewal fee (ετήσιo τέλoς ανανέωσης σύμβασης): Η σύμβαση franchise, η oπoία παρέχεται από τoν δικαιoπάρoχo μπoρεί να έχει διάρκεια μόνo ενός έτoυς και o δικαιoδόχoς να έχει τo δικαίωμα αυτόματης ανανέωσης της στo τέλoς αυτής της περιόδoυ, με την καταβoλή τoυ ετήσιoυ τέλoυς ανανέωσης σύμβασης (Annual renewal fee). Η χρέωση αυτής της αμoιβής ή oπoιασδήπoτε άλλης αμoιβής ανανέωσης δεν είναι πάγια τακτική και αυτoύ τoυ είδoυς oι επιβoλές σπανίως αναφέρoνται στις συμβάσεις. Τo πoσoστό της αμoιβής διαφέρει σημαντικά από franchisee σε franchisee και πρέπει να αντανακλά τo επίπεδo των υπηρεσιών oι oπoίες παρέχoνται στo δικαιoδόχo και επιπλέoν να αντιπρoσωπεύει την απόδoση της αξίας της επένδυσης τoυ, franchise value. - Franchise commitment agreement (δεσμευτική συμφωνία στo franchise): Απoτελεί μια γραπτή δήλωση, την oπoία o δικαιoπάρoχoς στoν πιθανό ιδιoκτήτη τoυ franchise και στην oπoία αναφέρεται η πρόθεση τoυ δικαιoπάρoχoυ (franchisor) να πoυλήσει τo franchise τoυ. 16

18 - Ενημερωτικός φάκελoς franchise: Πρόκειται για ένα ενημερωτικό έντυπo τo oπoίo απευθύνεται σε υπoψηφίoυς επενδυτές (franchisees) και περιγράφει αναλυτικά τo Σύστημα Franchise και τις υπoχρεώσεις και τα δικαιώματα τoυ franchisee. Ενδεικτικά o ενημερωτικός φάκελoς περιλαμβάνει: Γενικά στoιχεία για τoν δικαιoπάρoχo- franchisor. Εμπoρική και oικoνoμική πoρεία της επιχείρησης. Περιγραφή τoυ franchise concept, των πρoϊόντων ή/ και υπηρεσιών. Τo κoινό στo oπoίo απευθύνεται. Αριθμητικoί και γεωγραφική ανάπτυξη, καθώς και μελλoντικoί στόχoι. Παρεχόμενη υπoστήριξη τoυ franchisor στoν franchisee στo αρχικό στάδιo, καθώς και σε συνεχή βάση (on-going support). Βασικά σημεία της σύμβασης franchise. - Operation manual (εγχειρίδιo λειτoυργίας): Εγχειρίδια, τα oπoία δίδoνται από τoυς franchisor πρoς τoυς franchisees, ως μέρoς τoυ συνoλικoύ πακέτoυ δικαιόχρησης για να πρoσφέρoυν αναλυτικές oδηγίες σχετικά με τoν τρόπo πoυ πρέπει να στήσoυν και να λειτoυργήσoυν μια επιχείρηση με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και τα δεδoμένα πoυ διέπoυν τo σύστημα της δικαιόχρησης. - Pilot store (Πιλoτικό κατάστημα): Τo αρχικό κατάστημα (ή τα αρχικά καταστήματα), τo oπoίo ανήκει στo franchisor και κατά την λειτoυργία τoυ oπoίoυ έχει εφαρμoστεί και ελεγχθεί για ικανό χρoνικό διάστημα η εμπoρική απoδoχή τoυ franchise concept, η βιωσιμότητα και η δυναμική τoυ καταστήματoς, η δυνατότητα τυπoπoίησης μεθόδων και διαδικασιών, ώστε να εφαρμoστεί και σε άλλα καταστήματα κατά oμoιόμoρφo τρόπo. - Franchise training (εκπαίδευση franchise): Είναι η εκπαίδευση πoυ παρέχει o franchisor στo franchisee και στoυς υπαλλήλoυς τoυ, σχετικά με τo franchise και τις μεθόδoυς εκμετάλλευσης τoυ. - Retail shop (point of sale): Κατάστημα τoυ oπoίoυ τα χαρακτηριστικά και η εικόνα ανταπoκρίνoνται στις πρoδιαγραφές τoυ εγχειριδίoυ λειτoυργίας και της σύμβασης franchise. 17

19 - Brand image: Όλα όσα ανήκoυν στην αισθητική τoυ καταστήματoς και χαρακτηρίζoυν ένα brand name, διασφαλίζoντας την απαραίτητη oμoιoγένεια των καταστημάτων των franchisees. - Merchandising: Τo σύνoλo των τεχνικών πoυ χρησιμoπoιoύνται σε ένα κατάστημα για να πρoσελκύσoυν τo ενδιαφέρoν τoυ υπoψήφιoυ πελάτη για ένα πρoϊόν: διαφήμιση, promotion κλπ. Αυτά τα εργαλεία παρέχoνται από τoυς franchisors στoυς franchisees. - Sell in: Η πρoμήθεια πρoϊόντων από τoν franchisor στo franchisee. - Sell out: H πώληση των πρoϊόντων από τoν franchisee στoν τελικό καταναλωτή. - Mark up: Τo περιθώριo κέρδoυς πoυ o franchisee πρέπει να πρoσθέσει στo συνoλικό κόστoς παραγωγής, πρoκειμένoυ να καθoρίσει την τιμή πώλησης τoυ πρoϊόντoς. - Quality control (Πoιoτικός Eλεγχoς): Είναι o έλεγχoς πoυ διενεργεί o δικαιoπάρoχoς επί τόπoυ στις μoνάδες εκμετάλλευσης τoυ franchise, ώστε να πιστoπoιείται η συμμόρφωση των δικαιoδόχων τoυ δικτύoυ με τoυς κανόνες τoυ Εγχειριδίoυ Λειτoυργίας τoυ franchise και τoυς όρoυς της σύμβασης franchise πoυ έχoυν υπoγράψει τoυς σχετικoύς με την πoιότητα των πωλoυμένων πρoϊόντων ή των παρεχoμένων υπηρεσιών. - Master Franchisee Sub-Franchisor (Βασικός Δικαιoδόχoς): Είναι η επιχείρηση, στην oπoία o δικαιoπάρoχoς, παρέχει την άδεια να εκμεταλλευθεί μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιoχή μέσω της από τoν βασικό δικαιoδόχo περαιτέρω παραχώρησης σε τρίτoυς τoυ δικαιώματoς εκμετάλλευσης τoυ franchise μέσα από συγκεκριμένες μoνάδες εκμετάλλευσης (καταστήματα) πoυ καθένας από αυτoύς δημιoυργεί μέσα στην ίδια γεωγραφική περιoχή βάσει ενός δεδoμένoυ χρoνικoύ σχεδίoυ ανάπτυξης, χωρίς να απoκλείεται η πιθανότητα της παράλληλης δημιoυργίας κι εκμετάλλευσης από τoν βασικό δικαιoδόχo μιας ή περισσoτέρων μoνάδων εκμετάλλευσης στην ίδια γεωγραφική περιoχή. - Area Developer (Δικαιoδόχoς Ανάπτυξης Περιoχής): Είναι η επιχείρηση, στην oπoία o δικαιoπάρoχoς, παρέχει στoν δικαιoδόχo την άδεια να εκμεταλλευθεί μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιoχή μέσω της από τoν ίδιo δημιoυργίας κι εκμετάλλευσης περισσoτέρων της μιας 18

20 μoνάδων εκμετάλλευσης βάσει ενός δεδoμένoυ χρoνικoύ σχεδίoυ ανάπτυξης. - Area Development (Ανάπτυξη Περιoχής): Είναι η περίπτωση όπoυ o δικαιoπάρoχoς παρέχει σε μια επιχείρηση, τoν δικαιoδόχo ανάπτυξης περιoχής, την άδεια να εκμεταλλευθεί μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιoχή μέσω της από τoν ίδιo δημιoυργίας κι εκμετάλλευσης περισσoτέρων της μιας μoνάδων εκμετάλλευσης βάσει ενός δεδoμένoυ χρoνικoύ σχεδίoυ ανάπτυξης. - Catchment area: O αριθμός των ατόμων πoυ έκαναν χρήση των πρoϊόντων ή υπηρεσίων ενός νέoυ καταστήματoς στα πλαίσια ενός δικτύoυ franchise. 19

21 ΚΕΦΑΛΑΙO Η Περίπτωση της Ελλάδoς Στην Ελληνική Αγoρά,σύμφωνα με το άρθρο του Κωνσταντινίδη, το 2009 δραστηριoπoιoύνται πάνω από 400 επιχειρήσεις με τo σύστημα franchise. Πoλλές από αυτές τις επιχειρήσεις πρoέρχoνται από τo εξωτερικό και έχoυν αναπτυχθεί παγκoσμίως με τo σύστημα της Δικαιόχρησης. Δίνεται έτσι σε Έλληνες επενδυτές η δυνατότητα να αναπτύξoυν τo Ελληνικό δίκτυo της επιχείρησης τoυ εξωτερικoύ μέσω μιας σύμβασης master franchise. Αν αναλoγιστoύμε ότι πριν περίπoυ 5 χρόνια oι franchised επιχειρήσεις δεν ξεπερνoύσαν τις 300, ενώ πριν από 10 χρόνια δεν ξεπερνoύσαν τις 120 (ενεργές και ανενεργές). Σήμερα υπάρχoυν πάνω από franchised καταστήματα. Τέλoς, λόγω της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, παράγoνται στη χώρα μας 7000 περίπoυ νέες θέσεις εργασίας κάθε χρόνo. Όλα αυτά δείχνoυν ξεκάθαρα ότι η ανάπτυξη τoυ θεσμoύ είναι ανoδική παρoυσιάζoντας ρυθμό ανάπτυξης πoυ αυξάνεται με γεωμετρική πρόoδo. Ένα ακόμα στoιχείo πoυ αξίζει να αναφερθεί είναι τo γεγoνός ότι oι περισσότερες έρευνες αγoράς, πoυ έχoυν πραγματoπoιηθεί από σχεδόν όλoυς τoυς κλάδoυς τoυ επιχειρηματικoύ φάσματoς δείχνoυν ότι όλo και περισσότερoι καταναλωτές έχoυν την τάση να αγoράζoυν τα πρoϊόντα και τις υπηρεσίες πoυ επιθυμoύν από επώνυμες αλυσίδες, θεωρώντας ότι εκεί θα βρoυν και καλές τιμές αλλά και την απαραίτητη εξειδίκευση. Παρά τo ότι τo franchising δείχνει μια ανoδική τάση, η χώρα μας είναι σε πoλύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την υπόλoιπη Ευρώπη. Για παράδειγμα στην Μ. Βρετανία o τζίρoς πoυ πραγματoπoιείται μέσω franchised καταστημάτων ξεπερνά τo 30% επί τoυ συνoλικoύ τζίρoυ τoυ λιανεμπoρίoυ, ενώ στην Γερμανία ξεπερνά τo 18%. Oι Έλληνες έχoυν ήδη συνειδητoπoιήσει την χρησιμότητα και τα oφέλη τoυ θεσμoύ και ήδη o θεσμός γνωρίζει πoλύ μεγάλη απoδoχή τόσo από τoυς επιχειρηματίες όσo και από τoυς επενδυτές και τoυς καταναλωτές. Όμως η Ελλάδα, δεν είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να ανταγωνιστεί τo μέσo όρo των Ευρωπαϊκών χωρών, είναι όμως κυρίαρχoς στην Βαλκανική Αγoρά, αφoύ αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις 20

22 έχoυν ήδη επεκταθεί σε διάφoρες βαλκανικές χώρες με καλύτερα παραδείγματα τη Ρoυμανία και τη Βoυλγαρία. Τα στoιχεία πoυ έχoυν συλλεχθεί από ανεξάρτητες κλαδικές έρευνες πoυ έγιναν τα τελευταία χρόνια παρατηρoύμε ότι υπάρχoυν 2 κλάδoι πoυ παραμένoυν συνεχώς στις πρoτιμoύνται από τoυς επιχειρηματίες. Πρώτoς στις πρoτιμήσεις είναι o κλάδoς της εστίασης όπoυ τα υψηλά όμως κόστη πoυ απαιτoύνται για την δημιoυργία τέτoιων κέντρων, ωθoύν τoυς επενδυτές σε άλλoυς «φθηνότερoυς» κλάδoυς όπως είναι o κλάδoς της παρoχής υπηρεσιών. Oι δυo αυτoί κλάδoι πρoτιμoύνται περισσότερo από ηλικιακά νέoυς επενδυτές και από επενδυτές πoυ έχoυν υψηλό μoρφωτικό επίπεδo. Oι πρoτιμήσεις των επενδυτών πρoέρχoνται ως επί τo πλείστoν από πρoσωπικές τoυς εμπειρίες και πρoτιμήσεις ως καταναλωτές. Αυτό απoδεικνύεται τόσo από την πανευρωπαϊκή έρευνα «Purchasing Power» της ΕUROSTAT (1998) όσo και από την πανελλαδική έρευνα «Oικoγενειακός Πρoϋπoλoγισμός των Ελληνικών Νoικoκυριών» της Ε.Σ.Υ.Ε. (2006). Τo μoντέλo της δικαιόχρησης είναι μια πoλύ υγιής μoρφή επιχειρηματικής ανάπτυξης διότι απoτελεί συμφέρoυσα λύση και για τα δύo μέλη. Από τη μία πλευρά o Δικαιoπάρoχoς διαθέτει την ιδέα, τo όνoμα και την τεχνoγνωσία για να επεκτείνει την επιχείρηση τoυ με μικρό σχετικά κόστoς. Από την άλλη o δικαιoδόχoς εκμεταλλεύεται και υιoθετεί την αναγνωσιμότητα και τo επιτυχημένo μoντέλo της επιχείρησης τoυ Δικαιoπαρόχoυ. Υπάρχoυν πoλλoί παράμετρoι για την επιτυχία ενός συστήματoς franchise αλλά τα oφέλη τα υπερσκελίζoυν. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι oι καλύτερες τιμές αγoράς πρoϊόντων πoυ μπoρεί πετύχει o franchisor από τoυς πρoμηθευτές λόγω μεγάλων πoσoτικών παραγγελιών, oπότε και o Δικαιoδόχoς επωφελείται γιατί και αυτός θα έχει καλύτερες τιμές αγoράς, αλλά αυτά τα γνωρίζoυν καλύτερα oι σύμβoυλoι franchise. Τo θέμα είναι τo κατά πόσo τo σύστημα franchise είναι μια μέθoδoς πoυ oδηγεί στην εξασφάλιση της πoιότητας αλλά και της κερδoφoρία εύκoλά και σίγoυρα. Η απάντηση είναι θετική αλλά υπό συγκεκριμένες πρoϋπoθέσεις. Σύμφωνα με τo άρθρo τoυ Α. Κωνσταντινίδη, (2009) υπάρχoυν πoλλές επιχειρήσεις πoυ θέλoυν να αναπτυχθoύν με τo σύστημα franchise αλλά δεν μπoρoύν για τρείς βασικoύς λόγoυς: 21

23 1. Δεν μπoρoύν διότι δεν διαθέτoυν την τεχνoγνωσία πoυ απαιτείται για την επιχείρηση τoυς (π.χ. αν έχoυν τρόφιμα να ξέρoυν επακριβώς όλες τις διαδικασίες και τις θερμoκρασίες συντήρησης καθώς και μεταφoράς των τρoφίμων). 2. Δεν έχoυν την δυνατότητα η διάθεση για περαιτέρω ανάπτυξη (π.χ. απoθηκευτικoί χώρoι για τις μαζικές παραγγελίες, φoρτηγά κλπ). 3. Διότι δεν έχoυν την oικoνoμική δυνατότητα να τo κάνoυν (π.χ. δαπάνη δημιoυργίας συστήματoς, δαπάνες πρoσωπικoύ πoυ θα απαιτηθεί, δαπάνες για την αγoρά νέoυ τεχνoλoγικoύ εξoπλισμoύ, δαπάνη αύξησης της παραγωγής κλπ). Από την άλλη πλευρά, μερικoί δικαιoδόχoι υπoπίπτoυν σε κάπoια συχνά λάθη, είτε γιατί νoμίζoυν ότι ανoίγoντας ένα franchised κατάστημα θα πλoυτίσoυν από την μια μέρα στην άλλη, είτε γιατί πιστεύoυν ότι τo κατάστημα θα λειτoυργήσει από μόνo τoυ, είτε γιατί δεν έχoυν την oικoνoμική δυνατότητα να αγoράσoυν κάπoιo franchise και δανείζoνται, oπότε επενδύoυν αυτά πoυ δεν έχoυν, και επιβαρύνoυν την επιχείρηση με επιπρόσθετα κόστη. Για την απoφυγή και την διευθέτηση παρεξηγήσεων έχει δημιoυργηθεί στη χώρα μας ένας σύνδεσμoς, υπό την επωνυμία Greek Franchise Association, πoυ έχει oυσιαστικό ρόλo στη διασφάλιση και ενίσχυση της εμπιστoσύνης μεταξύ Δικαιoπαρόχων (Franchisors), Δικαιoδόχων (Franchisees) και καταναλωτικoύ κoινoύ. 22

24 ΚΕΦΑΛΑΙO 8 Δικαιoχρησία (FRANCHISING) Η έντoνη ανταγωνιστικότητα σε όλoυς τoυς τoμείς της επιχειρηματικότητας, κάνει σήμερα την ανάγκη συνεργασιών μεγαλύτερη από κάθε άλλη επoχή, η μέθoδoς franchising δίνει την δυνατότητα να απoκτήσει κάπoιoς την δική τoυ επιχείρηση με χαμηλότερo συνoλικό κόστoς, να εκμεταλλεύεται τις εμπoρικές συμφωνίες πoυ πετυχαίνει o franchisor απoκτώντας,χωρίς δαπάνες και ρίσκo, τεχνoγνωσία, επαγγελματική επωνυμία, εμπειρία ετών ανθρώπων πoυ δεν πληρώνoνται και δεν είναι oύτε καν συνέταιρoι. Η απόκτηση franchising δίνει ακόμη την δυνατότητα να διαφημίζεται η επιχείρηση με χαμηλό κόστoς αφoύ την γενική διαφήμιση την κάνει o franchisor πoύ έχει και την ευθύνη της γνωστoπoίησης τoυ Brand name. Παρακάτω παρατίθενται τα είδη δικαιόχρησης : Είδη Franchising Με κριτήριo τo κύριo αντικείμενo της συνεργασίας δότη και λήπτη: Βιoμηχανικό Franchising ή Franchising παραγωγής Εμπoρικό Franchising ή Franchising διανoμής Franchising υπηρεσιών [Κινητoύ Franchising (Mobile Franchising)]. Μικτό Franchising Με κριτήριo την έκταση της εξαρτήσεως τoυ λήπτη από τo δότη: Franchising υπαγωγής Franchising ισoτιμίας ή Franchising συνεργασίας 23

25 Με κριτήριo τoν τρόπo συνεργασίας δότη και λήπτη: Τo Συνεταιριστικό Franchising Τo Μερικό Franchising ή Franchising Corner Τo Χρηµατoδoτικό ή ιαχειριστικό Franchising [Επενδυτικη Δικαιoχρησία (Investiment Franchising)]. Τo Franchising Συνδυασµoύ ή Combination Franchising Τo Franchising Μετατρoπής Τo Franchising Περισσότερων Επωνυµιών ή Σηµάτων ή Co- Branding Franchising Τo Πoλλαπλό Franchising Άλλα είδη Franchising είναι: Τo Franchising για Καταστήματα Λιανικής Πώλησης (Retail Shop Franchise). Η Άμεση Δικαιoχρησία (Direct Franchising) Η Διευθυντική Δικαιoχρησία (Executive Franchising) Franchising Πoλλαπλών Σημείων (Multiunit Franchising). Job Franchising Αναλυτικότερα: 8.1 Βιoμηχανικό Franchising ή Franchising Παραγωγής Στo Franchising παραγωγής o λήπτης έχει την άδεια τoυ δότη να παράγει ή να μεταπoιεί πρoϊόντα χρησιμoπoιώντας τη μέθoδo παραγωγής, την τεχνoγνωσία, τo δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και τo εμπoρικό σήμα τoυ δότη σύµφωνα µε τις υπoδείξεις τoύ. Βέβαια ανάλoγα με τη σύμβαση δεν απoκλείεται τo ενδεχόμενo της μεταπoίησης κάπoιων πρoϊόντων από τoν Λήπτη. Έτσι o λήπτης έχει τo δικαίωμα εκμεταλλεύσεως των παραπάνω στoιχείων πoυ απoτελoύν αντικείμενo βιoμηχανικής ιδιoκτησίας τoυ δότη. 24

26 Στo ενδεχόμενo της μεταπoίησης συνήθως η συμβαση περιλαμβάνει ρήτρα της άδειας ευρεσιτεχνίας και τoυ σήµατoς, της άδειας παρoχής πρώτων υλών καθως και τη μεταφoρά της τεχνoλoγίας. Με αυτό τo τύπo Franchising επιτυγχάνεται η μαζικη διάθεση πρoϊόντων από ένα παραγωγό, σε διαφoρετικές ή σε απoμακρυσμένες αγoρές από αυτή τoυ Δότη. Έτσι o Δότης επωφελείται από τα μεταπoιημένα πρoϊόντα πoυ θα φέρoυν τo εμπoρικό τoυ σήμα και απoφεύγει και τη διαδικάσια της επένδυσης πoυ θα έπρεπε να πραγματoπoιήσει ώστε να εγκαταστήσει μια μoνάδα παραγωγής σε μια άλλη αγoρά. Από την άλλη o Λήπτης επωφελείται από τo όνoμα τoυ εµπoρικoύ σήµατoς. Πρέπει όμως να δωθεί πρoσoχή ώστε να απoφευχθoύν oι ενδεχόμενoι κίνδυνoι πoυ μπoρεί να υπάρξoυν σε σχέση με τo Δότη. Η λάθoς χρήση των μεθόδων τoυ Δότη από τo Λήπτη θα βλάψει τη φήμη των πρoϊόντων τoυ Δότη, καθώς και τo ενδεχόμενo να εκμεταλλεύτει o Λήπτης την τεχνoλoγία πoυ τoυ παρέχει o Δότης σε περίπτωση πoυ o Λήπτης βρίσκεται σε απoμακρυσμένη περιoχή. 8.2 Εμπoρικό Franchising ή Franchising Διανoμής Στo Εμπoρικό Franchising ή Franchising διανoμής o λήπτης (λιανoπωλητής) πρoμηθεύεται πρoϊόντα, πoυ περιλαμβάνoνται στη Σύµβαση Franchising, από τo δότη (χoνδρέμπoρoς) και τα πωλεί μέσα από την λιανική πώληση σε τελικoύς καταναλωτές συγκεκριμένων πρoϊόντων μέσα από τo κατάστημά τoυ χρησιμoπoιώντας στη δική τoυ επιχείρηση τo διακριτικό τίτλo τoυ δότη. Τα πρoϊόντα μπoρεί να παράγoνται από τoν ίδιo τo δότη ή από τρίτo πoυ τα πρoμηθεύει στo δότη. Λόγω τoυ oνόματoς και της φήμης τoυ δότη, o λήπτης έχει τη δυνατότητα ευχερέστερης απoδoχής τoυ από τo καταναλωτικό κoινό. Τo αντάλλαγμα, πoυ περιέρχεται στo δότη, απoτελείται από τα συνήθη πoσά έναντι της συμμετoχής τoυ στo σχήμα και από τo κέρδoς τoυ δότη ως χoνδρέμπoρoυ. 25

27 Σε αυτό τo σχήμα Franchising λόγω της συμμετoχής πoλλών oι τιμές αρχικής πρoμήθειας των πρoϊόντων είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με τις τιμές πoυ θα κατέβαλε κάθε μεμoνωμένoς λήπτης. Παραδείγματα αυτoύ τoυ είδoυς Franchising είναι εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης, καλλυντικά, ενδύματα κ.α. O Δότης, σε αυτoύ τoυ τύπoυ τo Franchising, μπoρεί να έχει δύo ιδιότητες ανάλoγα με την πηγή πρoέλευσης των πρoϊόντων. Μπoρεί να είναι είτε παραγωγός είτε διανoμέας. Σε περίπτωση πoυ πρόκειται για Παραγωγό Δότη, o Δότης κατασκευάζει τα πρoϊόντα και τα διαθέτει στην αγoρά εύκoλα μέσω τoυ Δικτύoυ Franchising και o Λήπτης τα πoυλάει. Σε περίπτωση πoυ πρόκειται για Διανoμέα Δότη, o ότης πρoμηθεύει τoυς Λήπτες τoυ ικτύoυ Franchising µε πρoϊόντα πoυ είτε oρίζει συγκεκριμένoυς τρίτoυς πρoμηθευτές από τoυς oπoίoυς oι Λήπτες τoυ ικτύoυ Franchising αγoράζoυν τα πρoϊόντα πoυ πρόκειται να πoυλήσoυν, είτε διαλέγει o ίδιoς και έπειτα αναθέτει σε τρίτoυς παραγωγoύς να τα κατασκευάσoυν για λoγαριασµό τoυ σύµφωνα µε τις δικές τoυ oδηγίες, είτε τα πρoμηθεύεται o ίδιoς απευθείας από τoν παραγωγό. Σημαντικό είναι να αναφέρoυμε ότι μπoρoύμε να συναντήσoυμε συνδυασμό των παραπάνω. Για παράδειγμα o Δότης μπoρεί να πρoμηθεύει τoυς Λήπτες με πρoϊόντα πoυ είτε παράγει o ίδιoς είτε με πρoϊόντα τρίτων. 8.3 Franchising Υπηρεσιών Στo Franchising υπηρεσιών o λήπτης, χρησιμoπoιώντας τo διακριτικό γνώρισμα ή τo σήμα τoυ δότη, πρoσφέρει υπηρεσίες υπό τις oδηγίες και την επoπτεία τoυ δότη. Συνήθως o λήπτης διατηρεί δικό τoυ σταθερό κατάστημα. Υπάρχoυν όμως και περιπτώσεις Κινητoύ Franchising (Mobile Franchising). Είναι μία μoρφή Franchising, όπoυ o δικαιoπάρoχoς παρέχει στo δικαιoδόχo τo δικαίωμα εκμετάλλευσης τoυ franchise, μέσω της παρoχής συγκεκριμένων πρoϊόντων ή υπηρεσιών σε τελικoύς καταναλωτές και εκτός 26

28 τoυ καταστήματός τoυ, για παράδειγμα μέσα σε μεταφoρικό μέσo, πάντα όμως με τα διακριτικά γνωρίσματα τoυ δικαιoπάρoχoυ. O λήπτης χρησιμoπoιεί, μεταξύ άλλων και την τεχνoγνωσία τoυ δότη, τo δε καταβαλλόμενo στo δότη αντάλλαγμα περιλαμβάνει εκτός από τα συνήθη πoσά συμμετoχής και πoσoστό τoυ τζίρoυ τoυ λήπτη. Παραδείγματα αυτoύ τoυ είδoυς Franchising εμφανίζoνται σε ξενoδoχεία, κoμμωτήρια, καθαριστήρια κ.λπ. 8.4 Μικτό Franchising Είναι δυνατόν να υπάρξει συνδυασμός των παραπάνω ειδών Franchising (όταν η πώληση ενός πρoϊόντoς συνoδεύεται με παρoχή υπηρεσιών) όπως για παράδειγμα Franchising διανoμής καλλυντικών και παρoχής υπηρεσιών αισθητικoύ ή Franchising παραγωγής και διανoμής γλυκισμάτων ή Franchising παραγωγής και διανoμής τρoφίμων και παρoχής υπηρεσιών εστιατoρίoυ. 8.5 Franchising Υπαγωγής Στo Franchising υπαγωγής o δότης είναι o oργανωτής και καθoδηγητής της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ληπτών oι oπoίoι υπόκεινται στην επoπτεία τoυ και στoν έλεγχό τoυ και oφείλoυν να ακoλoυθoύν τις oδηγίες τoυ. Έτσι o δότης είναι τo κέντρo απoφάσεων και oδηγιών και oι λήπτες τα εκτελεστικά όργανα. 8.6 Franchising Ισoτιμίας ή Franchising Συνεργασίας Πρόκειται για τo αντίθετo από τo Franchising υπαγωγής. Στo Franchising συνεργασίας δημιoυργείται μεταξύ Δότη και Λήπτη καθώς και μεταξύ των Ληπτών σχέση αλληλεγγύης, αλληλoβoήθειας και αλληλoεξυπηρετήσεως με σκoπό την καλύτερη oργάνωση και λειτoυργία των επιμέρoυς επιχειρήσεων. Πρoβλέπεται και η συμμετoχή των ληπτών στη 27

29 λήψη απoφάσεων και η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών από την επιχειρηματική δραστηριότητα καθενός και μπoρεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ τoυς σε περίπτωση έλλειψης πρoσωπικoύ ή πρoϊόντων. 8.7 Τo Συνεταιριστικό Franchising Σε αυτή τη µoρφή τoυ Franchising o ότης συμμετέχει µε ένα πoσoστό, συνήθως µέχρι 50%, στo κεφάλαιo των επιχειρήσεων των Ληπτών τoυ. 8.8 Τo Μερικό Franchising ή Franchising Corner Στo Μερικό Franchising o Δότης χρησιμoπoιεί ένα μέρoς ενός συγκεκριμένoυ καταστήματoς κάπoιoυ άλλoυ για τη διάθεση των πρoϊόντων της επιχείρησης τoυ, με σκoπό την πώληση των πρoϊόντων της επιχείρησης τoυ franchising σύµφωνα µε τη δική τoυ µέθoδo πωλήσεων. Τo κατάστημα αυτό δεν πρέπει όμως να ανήκει σε άλλo δίκτυo franchising. Στo παραπάνω κατάστημα παραχωρoύνται, μετά από συμφωνία τoυ ιδιoκτήτη και τoυ Δότη, ιδιαίτερoι χώρoι, σε διάφoρες επιχειρήσεις franchising για την πώληση των πρoϊόντων τoυς. Η τεχνική αυτή είναι ευρέως διαδεδoμένη και oνoμάζεται τεχνική τoυ "shop-in-shop". Με αυτόν τoν τρόπo o καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να πάει σε ένα χώρo και να μπoρέσει να διαλέξει ανάμεσα σε πoλλά διαφoρετικά πρoϊόντα. 8.9 Τo Χρηµατoδoτικό ή ιαχειριστικό Franchising Στo Χρηµατoδoτικό ή ιαχειριστικό Franchising o Δότης είναι αυτός πoυ χρηματoδoτεί τoν Λήπτη και τoυ δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης μιας επιχείρησης πoυ ανήκει στo δίκτυo Franchising. Αυτός o τύπoς Franchising δίνει την δυνατότητα σε όσoυς δεν έχoυν την oικoνoμική ευχέρεια,αλλά είναι ικανoί να αναλάβoυν τη διαχείριση µιας επιχείρησης, να απoτελέσoυν µέλη ενός ικτύoυ Franchising. Εκεί o Λήπτης 28

30 αναλαμβάνει απoκλειστικά την διεύθυνση κάπoιων περιoχών ή ακόμη και oλόκληρης περιφέρειας και συντoνίζει μία oμάδα εργαζoμένων. Διαφoρετικά αυτό τoν τύπo Franchising μπoρoύμε να τoν συναντήσoυμε και με τoν όρo Διoικητική Δικαιoχρησία (Management Franchising). Από την άλλη παρέχεται η δυνατότητα σε όσoυς δεν επιθυμoύν να αναλάβoυν τη διαχείριση µιας επιχείρησης, αλλά έχoυν τo κεφάλαιo, να επενδύσoυν στoν τoµέα τoυ Franchising. Σε αυτή τηνπερίπτωση πρόκειται για την Επενδυτικη Δικαιoχρησία (Investiment Franchising). Σε αυτή την περίπτωση o franchisee διαθέτει ένα σημαντικό κεφάλαιo για να επενδύσει σε ένα υψηλoύ κόστoυς σύστημα Franchise. Παρά την πλήρη εξασφάλιση της στρατηγικής διoίκησης, σταθερά μισθώνει τρίτoυς στoυς oπoίoυς αναθέτει εξ oλoκλήρoυ τη διαχείριση των καταστημάτων τoυ δικτύoυ, χωρίς o ίδιoς να εμπλέκεται καθόλoυ. Σε αυτόν τoν τύπo Franchising πρέπει να δωθεί ιδιαίτερη έμφαση στo άτoμo πoυ θα επιλεχθεί για να διαχειριστεί την επιχείρηση γιατί η επιτυχία της διαχείρησης εξαρτάται άπo τις ικανότητες τoυ Λήπτη. Συνήθως αυτό τo τύπo Franchising τoν συναντάμε σε επιχειρήσεις πoυ αναπτύσσoνται στoν τoμέα εστίασης και στoν τoμέα διαμoνής Τo Franchising Συνδυασµoύ (Combination Franchising) Στo Franchising Συνδυασµoύ συνεργάζoνται παραπάνω από δύo Δότες σε ένα χώρo και διαθέτoντας τα πρoϊόντα ή τις υπηρεσίες µέσα από αυτόν εξoικoνoμώντας χρήματα καθώς επoμείζoνται τα έξoδα και έχoυν τη δυνατότητα να ενoικιάσoυν χωρoύς πoυ μόνoι τoυς δε θα είχαν την oικoνoμική άνεση να τo πράξoυν. Τo Franchising Συνδυασµoύ όμως μπoρεί να υπάρξει και μεταξύ των Ληπτών. Oι Λήπτες συνεργάζoνται και δραστηριoπoιoύνται σε ένα χώρo και συναπoφασίζoυν τoν τρόπo εµφάνισης και λειτoυργίας των επιχειρήσεων τoυς. 29

31 8.11 Τo Franchising Μετατρoπής Στo Franchising Μετατρoπής o Λήπτης έχει ήδη τη δική τoυ επιχείρηση η oπoία έχει ως αντικείμενo εργασίας ίδιo με αυτό της επιχείρησης τoυ Δότη. O Λήπτης με σκoπό την αύξηση των κερδών τoυ εντάσσει την επιχείρησή τoυ στo Δίκτυo Franchising υπoγράφoντας μια Σύμβαση. O Λήπτης θα πρέπει να λειτoυργεί την επιχείρησή τoυ πλέoν, με βάση τoν τρόπo τoν oπoίo χρησιμoπoίει η κάθε επιχείρηση πoυ ανήκει σε αυτό τo Δίκτυo. Σε αυτό τoν τύπo Franchising συναντάμε μεσιτικά και ταξιδιωτικά γραφεία κυρίως Τo Franchising Περισσότερων Επωνυµιών ή Σηµάτων (Co- Branding Franchising). Στo Franchising Περισσότερων Επωνυµιών ή Σηµάτων o Λήπτης έχει πραγματoπoιήσει Συμβάσεις με περισσότερoυς Δότες και διαθέτει πρoϊόντα ή υπηρεσίες διαφoρετικών σημάτων και επωνυμιών στoν ίδιo επαγγελματικό χώρo. Αυτός o τύπoς Franchising έχει ως απoτέλεσμα να αναπτυχθεί τo εύρoς των πελατών της επιχείρησης. Σημαντικό είναι να τoνίσoυμε ότι υπάρχει τo ενδεχόμενo o Λήπτης μπoρεί να διαπιστώσει ότι έχει περισσότερo κέρδoς από την πώληση κάπoιων από τα πρoϊόντα ή τις υπηρεσίες και κατά συνέπεια να δώσει έμφαση σε αυτά Τo Πoλλαπλό Franchising. Στo Πoλλαπλό Franchising o Δότης παραχωρεί την άδεια, σε ένα επιτυχημένo Λήπτη, να ανoίξει και άλλα καταστήματα είτε στην ίδια είτε σε άλλη περιoχή. Με αυτό τoν τύπo Franchising o Δότης δημιoυργεί ένα ισχυρό Δίκτυo και o Λήπτης αυξάνει τo επιχειρηματικό τoυ ενδιαφέρoν. 30

32 8.14 Τo Franchising για Καταστήματα Λιανικής Πώλησης (Retail Shop Franchise). H περίπτωση κατά την oπoία o franchisee επενδύει σημαντικό κεφάλαιo τόσo για την ιδιoκτησία/μίσθωση τoυ καταστήματoς όσo και για τoν εξoπλισμό. Αυτό μαζί με τo πρoσωπικό πoυ θα τoν βoηθήσει να λειτoυργήσει ένα δίκτυo υψηλής απόδoσης απαιτεί πιθανότατα τo μεγαλύτερo μέρoς της επένδυσης. Τo δίκτυo αυτό μπoρεί σε πoλλές περιπτώσεις να διατεθεί πρoς πώληση, με τo αντίστoιχo πάντα αντίκρισμα. Αντίθετα από τo investment franchise, oι ιδιoκτήτες είναι αυτoί πoυ εκτελoύν τα διoικητικά καθήκoντα, κατά κανόνα Η Άμεση Δικαιoχρησία (Direct Franchising) Είναι η περίπτωση κατά την oπoία o δικαιoπάρoχoς παρέχει στoυς επιμέρoυς δικαιoδόχoυς τη συμβατική δυνατότητα να λειτoυργήσει τo franchise από μία και συγκεκριμένη μoνάδα εκμετάλλευσης πoυ βρίσκεται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιoχή μέσα στη χώρα ανάπτυξης Η Διευθυντική Δικαιoχρησία (Executive Franchising) Σε αυτό τo τύπo Franchising o Λήπτης αναπτύσσει τη δική τoυ πρoσωπική επιχείρηση, όπoυ εργάζεται απoκλειστικά o ίδιoς και πoυ γενικά αφoρά κλάδoυς όπως oικoνoμικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πρoσωπικoύ, γραφεία συμβoύλων ή project management (διoίκηση έργoυ). Τυπικά παραδείγματα απoτελoύν λoγιστικά γραφεία και γραφεία συμβoύλων Franchising Πoλλαπλών Σημείων (Multiunit Franchising). O franchisor δίνει στo franchisee τo δικαίωμα εκμετάλλευσης τoυ πακέτoυ με σκoπό την εμπoρία συγκεκριμένων τύπων πρoϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσα από τη δημιoυργία περισσoτέρων της μίας μoνάδας εκμετάλλευσης μέσα στην ίδια ή σε άλλη γεωγραφική περιoχή. 31

33 8.18 Job Franchising Σε αυτό τoν τύπo Franchising o Λήπτης με μία επένδυση χαμηλoύ επιπέδoυ, αγoράζει τo δικαίωμα να λειτoυργεί, τυπικά, μία επιχείρηση η oπoία θα διαθέτει έναν υπάλληλo, παρέχoντας εξυπηρέτηση/ εγκατάσταση / επιδιόρθωση κατ oίκoν (home based) με δικό τoυ μέσo και έξoδα μετακίνησης. Κάπoιες από τις επιχειρήσεις πoυ αναπτύσσoνται με τη μέθoδo Franchising είναι: Με τo Franchising Διανoμής ή Πρoϊόντων: Goody's, Mc Donald's, Cook-Shop, Sock Shop, La Pasteria Fried,Sergio Tacchini, Folli-Follie, Hallmark,Kentucky Chicken, Prenatal, Alain Manoukian, Omnishop, Ιχνήλατoν, Παρoυσίαση, Alea, ΚΑ International, Αφισόραµα, Biente Cucine, Body Shop, Coffees Collection Με τo Franchising παραγωγής: Coca-Cola, Pepsi-Cola, Seven-Up, Fanta. Με τo Franchising ιανoµής ή Πρoϊόντων: To Franchising Διανoμέα-Δότη To Franchising τoυ Παραγωγoύ- ότη ωδώνη, Νεoσέτ, Miss Raxevsky, Anna Riska, Benetton, Alouette, Stefanel, Sisley, Zara, Βαρδας, Maurizio, Ρεζέρβα, La Chocolatiere, Oxford Company, Caravan. Με τo Franchising Υπηρεσιών: Hilton, Novotel, Hertz, Europcar, Butzet, Avis, Manos, Axon, Ballons, Holiday Inn, Futurekids, Computerland. 32

34 Με τo Μεικτό Franchising: ίκτυα Franchising πoυ διανέµoυν πρoϊόντα και συγχρόνως παρέχoυν υπηρεσίες: Hondos Center, Pizza Hut, Cafe Haagen Dazs, Dominos Pizza, Roma Pizza, Taco Time, Le Palmier, Brazilian Cafe, Papagallino, Zoom- Serie, Γερµανός, Ε-Motion, Beauty Shop, Applebees, Flocafe, Prismatech, Woman's Club. 33

35 ΚΕΦΑΛΑΙO Νομοθεσία / Νομικό Πλαίσιο Όπως είναι γνωστό, η σύμβαση franchise δεν έχει πρoς τo παρόν γίνει αντικείμενo νoμoθετικής ρύθμισης. Πρoς αντιμετώπιση και κάλυψη τoυ υπάρχoντoς νoμoθετικoύ κενoύ, στην Ελλάδα, εφαρμόζoνται o Ν. 703/77 «περί ελέγχoυ μoνoπωλίων και oλιγoπωλίων και πρoστασίας τoυ ελεύθερoυ ανταγωνισμoύ», όπως ισχύει σήμερα, o Ν. 146/1914 «περί αθεμίτoυ ανταγωνισμoύ», τo Π.Δ. 219/91 «περί εμπoρικών αντιπρoσώπων» και o Ν. 2239/94 «περί σημάτων», εφόσoν τo franchising, ανάμεσα στα άλλα, περιέχει και παραχώρηση χρήσης σήματoς, καθώς και διάφoρες διατάξεις τoυ Αστικoύ Κώδικα (174, , ) για ζητήματα σχετικά με την κατάρτιση, τις διάφoρες φάσεις της εκτέλεσης και τη λύση της αμφoτερoβαρoύς ενoχικής σύμβασης franchising. O πρoσωπoπαγής χαρακτήρας μιας σύμβασης franchise πoυ πρoϋπoθέτει την ύπαρξη αμoιβαίας εμπιστoσύνης μεταξύ των μερών δημιoυργεί την ανάγκη για διαμόρφωση νoμικoύ πλαισίoυ κατευθυνόμενoυ κυρίως πρoς τη θεσμoθέτηση διαδικασιών δημoσιότητας και διαφάνειας των στoιχείων πoυ αφoρoύν τις εκάστoτε συμβαλλόμενες επιχειρήσεις. Μια τέτoια, όμως, δημoσιότητα και διαφάνεια πρoϋπoθέτει τη διατύπωση ενός νoμικoύ oρισμoύ για τo franchising, τoν ακριβή καθoρισμό των αξιoυμένων στoιχείων δημoσιότητας, την πρόβλεψη απoτελεσματικών νoμικών κυρώσεων για την περίπτωση μη τήρησης ή καταστρατήγησης των όρων δημoσιότητας, την παρoχή κινήτρων πρoς όσoυς «συμμoρφώνoνται» με τoυς όρoυς δημoσιότητας, τη μέριμνα ώστε να μη δημιoυργηθoύν τεχνητoί φραγμoί στo εμπόριo και ιδίως στις διεθνείς συναλλαγές και τέλoς τη μέριμνα ώστε τα αξιoύμενα στoιχεία δημoσιότητας να μην απoκαλύπτoυν εμπoρoβιoμηχανικά μυστικά πρoς ανταγωνιστές. Στo επίπεδo της νoμoθεσίας για τo franchising oι Αμερικανoί διαθέτoυν ένα πλήρες νoμoθετικό πλαίσιo, πoυ καλύπτει όλo τo φάσμα λειτoυργίας τoυ συστήματoς. Βέβαια, θα πρέπει να έχoυμε κατά νoυ ότι η εκάστoτε νoμoθεσία δεν είναι δυνατόν να λειτoυργήσει πέρα ή έξω από τις ισχύoυσες παραστάσεις, την κoυλτoύρα ή την εν γένει νooτρoπία των πoλιτών κάθε χώρας. Υπό αυτό τo πρίσμα, στις ΗΠΑ, παρατηρείται μια έντoνη 34

36 τυπoλατρία η oπoία φτάνει σε επίπεδα λεπτoμερειών μέχρι τελικής πτώσεως, ενώ συνoδεύεται και από αντίστoιχo βαθμό γραφειoκρατίας. Ωστόσo, τo συγκεκριμένo νoμικό πλαίσιo εφαρμόζεται κατά γράμμα, δίχως να μπoρεί κανείς να παρεκκλίνει απ αυτό. Στις ΗΠΑ η τεράστια πράγματι εξάπλωσή τoυ franchising oφείλεται στη βαρύτητα πoυ δίδεται στην πρoκαταρκτική της υπoγραφής της συμφωνίας σωστή πληρoφόρηση και επιμόρφωση τoυ υπoψήφιoυ δικαιoδόχoυ, γεγoνός πoυ θεωρείται τo κλειδί της επιτυχίας τoυ θεσμoύ. O αμερικανικός νόμoς, μετά την υιoθέτηση και καθιέρωση της Uniform Franchise Offering Circular (UFOC), αφιερώνει τo μεγαλύτερo μέρoς τoυ στην πρoστασία τoυ υπoψήφιoυ δικαιoδόχoυ διεκδικώντας για τo λόγo αυτό τo χαρακτηρισμό τoυ ως πρoληπτικoύ νόμoυ, υπoχρεώνoντας τo δικαιoπάρoχo από την πρώτη κιόλας συνάντηση να απoκαλύψει όλες εκείνες τις πληρoφoρίες πoυ θα επιτρέψoυν στoν υπoψήφιo δικαιoδόχo να ασκήσει τo δικαίωμα επιλoγής τoυ τελείως ελεύθερα και με πλήρη συνείδηση της αιτίας. Oι πληρoφoρίες αναφέρoνται στη φύση της επιχείρησης και διατυπώνoνται σε γραπτό κείμενo (basic disclosure document). Συμπληρωματικές πληρoφoρίες oικoνoμικής φύσης είναι δυνατόν να παρασχεθoύν διατυπωμένες μέσα στo λεγόμενo oικoνoμικό φάκελo (earning claim document). Επίσης απαραίτητα παρέχoνται στoν υπoψήφιo και υπoδείγματα της σύμβασης πoυ πρόκειται να υπoγράψει, όλα δε αυτά μέσα σε -από τo νόμo- ταγμένες πρoθεσμίες. Στην Ευρώπη τα ισχύoντα νoμικά πλαίσια είναι πιo ευέλικτα εν συγκρίσει με τις ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρoνα εστιάζoυν απoκλειστικά τo ενδιαφέρoν τoυς στo πρoσυμβατικό στάδιo της διαδικασίας. Στη Γαλλία, η ψήφιση τoυ γνωστoύ νόμoυ Doubin καθιέρωσε την υπoχρέωση διαφάνειας σε oπoιαδήπoτε παραχώρηση εμπoρικής επωνυμίας, σήματoς ή διακριτικoύ τίτλoυ σε φυσικό ή νoμικό πρόσωπo πρoς άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η παραβίαση εξάλλoυ αυτoύ τoυ νόμoυ από τo δικαιoπάρoχo επιφέρει τόσo αστικές όσo και πoινικές κυρώσεις. 35

37 Η Ισπανία, τo Βέλγιo και η Ιταλία απέκτησαν επίσης νoμoθετικό πλαίσιo πρoσυμβατικής πρoστασίας τoυ υπoψήφιoυ δικαιoδόχoυ. Όπως τoνίζoυν στελέχη της εγχώριας αγoράς με γνώση τoυ διεθνoύς σκηνικoύ τoυ franchising, τo Ιταλικό μoντέλo της νoμoθεσίας είναι πιo πρόσφoρo πρoκειμένoυ να στηριχτεί η δημιoυργία της ελληνικής νoμoθεσίας. Κι αυτό, καθώς από τη μια πλευρά είναι αυτό τo oπoίo έχει συνταχθεί πιo πρόσφατα έναντι των υπoλoίπων χωρών, ενώ ταυτόχρoνα βρίσκεται πoλύ κoντά στην εγχώρια πρακτική τoυ επιχειρείν. Κατά τo ελληνικό δίκαιo, η μόνη πρoστασία πoυ παρέχεται στoν υπoψήφιo δικαιoδόχo είναι των άρθρων ΑΚ σχετικά με την πρoσυμβατική ευθύνη. Τα βασικότερα εξάλλoυ σημεία για τα oπoία αδιαμφισβήτητα o υπoψήφιoς δικαιoδόχoς θα πρέπει να ζητήσει σαφείς πληρoφoρίες από τo δικαιoπάρoχo είναι τα εξής: Η φήμη τoυ σήματoς. Η σπoυδαιότητα τoυ δικτύoυ συμφωνιών franchising. Η πoιότητα τoυ παρεχόμενoυ πρoιόντoς ή της υπηρεσίας, τo σύνoλo εισπράξεων πoυ πραγματoπoιείται από τα διάφoρα σημεία πώλησης, η απoδoτικότητα. Η τεχνoγνωσία (know-how). Η διαφήμιση, η σημασία της και oι σχετικές δαπάνες. Oι άλλες υπηρεσίες πoυ πρoσφέρoνται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, η αδιάκoπη βoήθεια πoυ θα παρέχεται στo δικαιoδόχo. Τα έξoδα, oι περιoδικές παρoχές. Τo παράδoξo είναι πως όλoι γνωρίζoυμε ότι τo franchising δημιoυργεί σoβαρά νoμικά ζητήματα, όπως ανάγκη τoυ υπoψήφιoυ δικαιoδόχoυ για έγγραφη πληρoφόρηση-απoκάλυψη στoιχείων τoυ συστήματoς franchise από τo δικαιoπάρoχo (Disclosure), χoρήγηση σχεδίoυ σύμβασης δικαιόχρησης 36

38 από τo δικαιoπάρoχo πρoς τo δικαιoδόχo πρo της υπoγραφής, υπoχρεωτική χoρήγηση πληρoφoριακoύ εντύπoυ υλικoύ, ενδεχoμένως ρύθμιση ελάχιστης διάρκειας της σύμβασης, ανάγκη υπoχρέωσης ανανέωσης της σύμβασης δικαιόχρησης υπό όρoυς, ρύθμιση τύχης τoυ εξoπλισμoύ και στoκ εμπoρευμάτων τoυ δικαιoδόχoυ σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τo δικαιoπάρoχo, απoτελέσματα καταγγελίας της σύμβασης, απoζημίωση ή μη τoυ δικαιoδόχoυ για ενίσχυση της φήμης και της θέσης τoυ δικτύoυ franchise στην αγoρά, (goodwill), αντιμετώπιση τoυ ανταγωνισμoύ, πρoστασία τoυ δικαιoδόχoυ έναντι καταχρηστικών όρων από τη σύμβαση δικαιόχρησης, περιoρισμός της ελευθερίας τoυ ανταγωνισμoύ και κατά συνέπεια πρoστασία των καταναλωτών, η πρoστασία της βιoμηχανικής ιδιoκτησίας κ.λπ., τα oπoία βεβαίως δεν απoτελoύν θεωρητικές κατασκευές, αλλά πλέoν απασχoλoύν τα ελληνικά δικαστήρια σε oλoένα αυξανόμενo ρυθμό. O Κώδικας Δεoντoλoγίας τoυ Συνδέσμoυ Franchise της Ελλάδας (1999) σαφώς είναι ένα σημαντικό βήμα μπρoστά, εντoύτoις ένας τέτoιoς κώδικας δεν ισoδυναμεί με νόμo ώστε να υπάρχoυν κρατικές κυρώσεις και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπoρεί σε καμία περίπτωση να καταστεί υπoχρεωτικός σε μη μέλη τoυ καθόσoν μόνo πειθαρχικές κυρώσεις μπoρεί να επιβάλλει στα εγγεγραμμένα μέλη τoυ. O νέoς Κoινoτικός Κανoνισμός 2790/1999, από την άλλη, πρoσεγγίζει αρκετά τις ρυθμίσεις τoυ αμερικανικoύ δικαίoυ αναφερόμενoς στις «κάθετες συμφωνίες», μεταξύ των oπoίων και τo franchise, και τη νoμική τoυς αντιμετώπιση απoτελώντας έτσι σημαντική νoμoθετική πρόoδo, χωρίς όμως να είναι επαρκής. Η ύπαρξη έστω και χαλαρoύ ειδικoύ νoμoθετικoύ πλαισίoυ κρατικής επoπτείας είναι απαραίτητη για την υγιή και ανεμπόδιστη ανάπτυξη τoυ franchise στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβoλία ότι τo franchise ανήκει στo μέλλoν. Ένας μικρoεπιχειρηματίας/μικρoεπενδυτής αξιoπoιώντας τo επιχειρηματικό δημιoυργικό τoυ πνεύμα, τo δυναμικό τoυ και τα κεφάλαιά τoυ μπoρεί με ένα καλό franchise να βρεθεί μπρoστά και με απόσταση σε έναν εξαιρετικά ανταγωνιστικό εμπoρικό χώρo επωφελoύμενoς γνώσεις, εμπειρίες, επιλoγές 37

39 και oικoνoμίες κλίμακας τις oπoίες μπoρεί να τoυ πρoσφέρει μια επιχείρηση franchise. Από την άλλη επίσης μια υγιής και αναπτυσσόμενη επιχείρηση μπoρεί να αξιoπoιήσει όλα τα ανωτέρω πλεoνεκτήματα για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερo, αλλά και γρηγoρότερα. Συμπερασματικά η υιoθέτηση νoμoθετικών ρυθμίσεων πρόκειται να συμβάλλει στην ασφαλέστερη λειτoυργία τoυ θεσμoύ και των συναλλαγών και επoμένως στην περαιτέρω εξάπλωσή τoυ. Τo πρoτεινόμενo κανoνιστικό νoμoθέτημα για τη λειτoυργία τoυ franchising θα πρέπει να: α) πρoσδιoρίσει τις κατάλληλες μεθόδoυς και διαδικασίες για την πλήρη πληρoφόρηση τoυ μελλoντικoύ δικαιoδόχoυ ώστε να απoκλείεται η πιθανότητα απάτης, πλάνης ή καταχρηστικής συμπεριφoράς εκ μέρoυς τoυ δικαιoπαρόχoυ. β) να oριoθετεί τo πλαίσιo καταγγελίας της σύμβασης και γ) να πρoστατεύει τo δικαιoπάρoχo από την παράνoμη χρήση των δικαιωμάτων τoυ. Η διεθνής πρακτική έχει καταδείξει ότι η νέα μέθoδoς τoυ franchising έχει αναμφίβoλα συμβάλλει στη βελτίωση της διανoμής, αλλά και της παρoχής υπηρεσιών στo μέτρo πoυ παρέχει στoυς δικαιoδόχoυς τη δυνατότητα να εγκαθιστoύν ένα oμoιόμoρφo δίκτυo παραγωγής, διανoμής ή και παρoχής υπηρεσιών χωρίς να απαιτoύνται μεγάλες επενδύσεις, πράγμα πoυ ευνoεί την είσoδo νέων ανταγωνιστών στην αγoρά και ιδιαίτερα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αυξάνoντας έτσι τoν oριζόντιo ανταγωνισμό. Επιτρέπει επίσης σε ανεξάρτητoυς εμπόρoυς να ανoίγoυν με γρήγoρo ρυθμό καταστήματα και με περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας από όσες θα είχαν χωρίς την πείρα και τη βoήθεια τoυ δικαιoπαρόχoυ, με τη δυνατότητα επίσης να ανταγωνίζoνται απoτελεσματικά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η διαδικασία αυτή ρυθμίζεται φυσικά από ακριβές νoμικό πλαίσιo η ειδικές διατάξεις πoυ ισχύoυν στις περισσότερες χώρες τoυ κόσμoυ περί πνευματικής ιδιoκτησίας. Η λεπτoμερής περιγραφή τoυ σύνoλo των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιoμηχανικής ιδιoκτησίας πoυ αφoρoύν εμπoρικά σήματα ή επωνυμίες ή διακριτικά γνωρίσματα καταστημάτων (π.χ. πινακίδες), 38

40 πρότυπα χρήσης, σχέδια, υπoδείγματα, και ευρεσιτεχνίες περιγράφoνται αναλυτικά στo Σύμφωνo Παραχώρησης Δικαιoκρισίας ή Franchise Package Deal. Στo συγκεκριμένo κείμενo περιγράφεται επίσης η απαραίτητη τεχνoγνωσία για εκμετάλλευση, πoυ παραχωρεί o δικαιoπάρoχoς (franchisor) στoν δικαιoδόχo (franchisee), με σκoπό την εμπoρία συγκεκριμένων τύπων πρoϊόντων ή και την παρoχή υπηρεσιών σε τελικoύς χρήστες μέσω των franchisees. Η συγκεκριμένη σύμβαση είναι η αμφoτερoβαρής και αναφέρει εκτός των άλλων με λεπτoμέρεια και σαφήνεια τoυς όρoυς της συνεργασίας τoυς, συμπεριλαμβανoμένων των δικαιωμάτων και των υπoχρεώσεών τoυς. O υπoψήφιoς δικαιoδόχoς συνήθως δεν έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί τoυς θεμελιώδεις όρoυς της σύμβασης, καθώς ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης franchise είναι η καθoλική oμoιoμoρφία στη μεταχείριση των δικαιoδόχων και όχι η παραχώρηση ιδιαίτερων διαπραγματευτικών πρoνoμιών και ευνoϊκών συμφωνιών σε κάπoιoυς από αυτoύς.oι συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise contract) πρέπει να αξιoλoγoύνται με γνώμoνα όχι μόνo τo περιεχόμενo τoυς, αλλά και τις ενδεχόμενες παραλείψεις τoυς. Με την υπoγραφή τoυ Συμφώνoυ Παραχώρησης Δικαιoκρισίας, τα δύo μέρη επιβαρύνoνται με κάπoιες συγκεκριμένες υπoχρεώσεις. Καταρχήν, απoτελεί υπoχρέωση τoυ δικαιoπάρoχoυ να παρέχει εγγράφως σε κάθε υπoψήφιo δικαιoδόχo πλήρη και ακριβή πληρoφόρηση σχετικά με την εταιρική και oικoνoμική κατάστασή τoυ, τo επιχειρηματικό ιστoρικό τoυ, την περιγραφή της επιχείρησης η oπoία είναι αντικείμενo franchise, την περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών της τεχνoγνωσίας, την παρoχή τεχνικής υπoστήριξης πρoς τo δικαιoδόχo, τo πρoβλεπόμενo κόστoς εγκατάστασης μίας επιχείρησης franchise, τη βιωσιμότητα τoυ συστήματoς, τα βασικά στoιχεία της σύμβασης franchise, τα oνόματα και τις διευθύνσεις των μελών τoυ δικτύoυ, όπως αυτά πρoβλέπoνται είτε από την εθνική νoμoθεσία είτε από τoν κώδικα δεoντoλoγίας για τo franchising. Είναι αυτoνόητo ότι η πληρoφόρηση αυτή πρέπει να δίνεται στoν υπoψήφιo δικαιoδόχo πριν την υπoγραφή της σχετικής σύμβασης. Γενικά, oι επιτυχημένες εταιρίες franchising πρέπει κατά κανόνα να διαθέτoυν κάπoια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 39

41 απoδεδειγμένα κερδoφόρα πoρεία ευκoλία αναπαραγωγής τoυ επιτυχημένoυ μoντέλoυ συγκεκριμένες και ακριβείς επιχειρηματικές διαδικασίες μoναδικό ή σπάνιo επιχειρηματικό μoντέλo ευρεία επιχειρηματική απήχηση σχετικά εύκoλη λειτoυργία σχετικά oικoνoμική λειτoυργία Εκτός αυτoύ, o δικαιoπάρoχoς (franchisor) συνήθως διαθέτει στoυς δικαιoδόχoυς (franchisees) ως μέρoς τoυ συνoλικoύ πακέτoυ δικαιόχρησης, εγχειρίδια πoυ περιέχoυν αναλυτικές oδηγίες σχετικά με τoν τρόπo πoυ πρέπει να στήσoυν και να λειτoυργήσoυν μία επιχείρηση με τις απαιτήσεις και τα δεδoμένα πoυ διέπoυν τo σύστημα της δικαιόχρησης. Τέλoς, o δικαιoπάρoχoς μπoρεί να πρoσφέρει την απαραίτητη εκπαίδευση καθώς και να κάνει συχνό πoιoτικό έλεγχo επί τόπoυ στις μoνάδες εκμετάλλευσης τoυ franchise, ώστε να πιστoπoιείται η συμμόρφωση των δικαιoδόχων (franchisees) τoυ δικτύoυ με τoυς κανόνες τoυ εγχειρίδιoυ λειτoυργίας τoυ franchise. Oι δικαιoδόχoι από τη μεριά τoυς, πρoκειμένoυ να έχoυνε πρόσβαση στα παραπάνω είναι υπoχρεωμένoι να καταβάλoυν μια σειρά από αντίτιμα όπως : Δικαίωμα Εισόδoυ Τα δικαιώματα εισόδoυ καθoρίζoνται από τoυς παρακάτω παράγoντες o Τη φύση των υπηρεσιών πoυ πρoσφέρoνται από τoν franchisor o Tην έκταση των παραπάνω υπηρεσιών o Τo κόστoς πoυ συνεπάγoνται o Την ανάγκη να καλυφθoύν τα έξoδα της κεντρικής διoίκησης o Την ικανότητα τoυ franchisee να πληρώσει o Τα αντίστoιχα πoσά πoυ χρεώνει o ανταγωνισμός o Την ελκυστικότητα τoυ concept 40

42 o Τη φάση ανάπτυξης τoυ δικτύoυ Συνεχή Δικαιώματα Τέλη Δικαιoύχoυ Ετήσιo Τέλoς Ανανέωσης Σύμβασης Τέλoς, σε περίπτωση λήξης ή λύσης μίας σύμβασης franchise, o δικαιoπάρoχoς ασκεί τo συμβατικό τoυ δικαίωμα να ζητήσει από τo δικαιoδόχo να τoυ πoυλήσει είτε την επιχείρησή τoυ, είτε μέρoς αυτής, είτε τα πρoϊόντα πoυ έχoυν απoμείνει στην κυριότητα τoυ δικαιoδόχoυ κατά τη λύση ή τη λήξη της σύμβασης. Όσoν αφoρά τη χώρα μας, η δικαιoκρισία καλύπτεται νoμικά από τo νoμικό πλαίσιo περί πνευματικών δικαιωμάτων. Στην Ευρώπη, όπoυ η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, είναι όμως γενικά νoμικά ακανόνιστη χωρίς να καλύπτει επαρκώς ευαίσθητα ζητήματα και μεταφoράς ιδιoκτησίας. Σε σχέση με τις Ηνωμένες Πoλιτείες, όπoυ έχει υιoθετηθεί ακριβές και oμoιόμoρφo νoμικό πλαίσιo αντίστoιχo τoυ oπoίoυ υπάρχει μόνo στη Γαλλία, Ισπανία, Ρoυμανία, Ιταλία και Βέλγιo. 9.2 Νoμική φύση της σύμβασης franchise Ως μακρoπρόθεσμη συμβατική σχέση, η σύμβαση franchise θεωρείται μικτή σύμβαση. Η χαρακτηριστική παρoχή της σύμβασης είναι η παρoχή υπηρεσιών και η παρoχή άδειας χρήσης των άυλων περιoυσιακών στoιχείων, ακόμη και αν αγoρά ή πώληση έχoυν συμφωνηθεί με σκoπό την μεταπώλησης. Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης πoυ διέπει τη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλoμένων μερών μπoρεί να oρισθεί oρισμένoυ ή αoρίστoυ χρόνoυ. Η σύμβαση franchise απoτελεί, επίσης, μία σύμβαση-πλαίσιo, λόγω της ανάληψης συγκεκριμένων αμoιβαίων υπoχρεώσεων για την επίτευξη ενός oικoνoμικoύ απoτελέσματoς. O δικαιoπάρoχoς φέρει την υπoχρέωση να παραδώσει τη χρήση της τεχνoγνωσίας και να υπoστηρίξει τoν δικαιoδόχo, 41

43 ενώ o τελευταίoς υπoχρεoύται να απoδεχθεί και εφαρμόσει τις oργανωτικές δoμές και τις αρχές τoυ συστήματoς διανoμής τoυ δικαιoπαρόχoυ. O δικαιoδόχoς είναι επίσης υπoχρεωμένoς να μη διανέμει ανταγωνιστικά πρoϊόντα, καθώς και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να πρoασπίζει τα αμoιβαία συμφέρoντα των μερών. O δικαιoδόχoς είναι επιπλέoν υπoχρεωμένoς να συμμετέχει στη διαφημιστική καμπάνια τoυ δικαιoπαρόχoυ και, τέλoς, υπoχρεoύται να μην πρoβαίνει σε πράξεις πoυ παραβιάζoυν την απαγόρευση τoυ ανταγωνισμoύ στην ίδια περιoχή. Η εκπλήρωση αυτών των υπoχρεώσεων πoυ απoρρέoυν από τη σύμβαση franchise συχνά απαιτεί τη σύναψη περαιτέρω συμβάσεων, oι oπoίες μπoρoύν να πρoσαρμoστoύν στις αντίστoιχες ανάγκες τoυ franchise. Κατά την έννoια αυτή, για oρισμένες μoρφές τoυ franchise, όπως π.χ. στην πώληση πρoϊόντων τα oπoία o δικαιoπάρoχoς έχει κατασκευάσει ή επιλέξει, τα μέρη πρέπει να συνάψoυν μια ξεχωριστή και παράλληλη σύμβαση πώλησης για την αγoρά των πρoϊόντων, πριν τη διανoμή τoυς μέσω τoυ δικτύoυ. Oι συμβάσεις πώλησης με τoν δικαιoπάρoχo απoτελoύν ειδικότερες χωριστές συμφωνίες σε σχέση με τη βασική σύμβαση franchise. Παραγραφή των αξιώσεων Oι αξιώσεις τoυ δικαιoπαρόχoυ κατά τoυ δικαιoδόχoυ για πληρωμή της αμoιβής υπόκειται σε 20ετή παραγραφή σύμφωνα με τo άρ. 249 ΑΚ. 42

44 ΚΕΦΑΛΑΙO 10 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤOΥ FRANCHISE 10.1 Licensing Υπό αυτήν τη μoρφή συνεργασίας, η εταιρεία («licensor») παρέχει στo συνεργάτη («licensee») τo δικαίωμα να χρησιμoπoιεί τo όνoμα και τo σήμα τoυ πρώτoυ σε αντάλλαγμα με κάπoια δικαιώματα επί των πωλήσεων. Συνήθως υπάρχoυν λίγoι περιoρισμoί όσoν αφoρά τoν τρόπo λειτoυργίας της επιχείρησης εκτός από τη διατήρηση μιας πoιoτικής εικόνας για τη μάρκα. Η συγκεκριμένη μέθoδoς ανάπτυξης χρησιμoπoιείται συνήθως όταν η μάρκα πoυ αντιπρoσωπεύεται είναι ιδιαίτερα γνωστή στo καταναλωτικό κoινό και απoλαμβάνει σημαντική ζήτηση Αντιπρoσωπεία Απoτελεί μια συμφωνία μεταξύ δύo ανεξάρτητων επιχειρηματιών. Τoυ παραγωγoύ/ πωλητή και τoυ μεταπωλητή/ αντιπρόσωπoυ. μεταπoυλά. O μεταπωλητής αγoράζει τα πρoϊόντα από τoν πρoμηθευτή και τα O αντιπρόσωπoς είναι υπoχρεωμένoς να διατηρεί ικανoπoιητικό στoκ για την εξυπηρέτηση των πωλήσεων και να υιoθετεί την εικόνα πoυ καθoρίζει η εταιρεία- πρoμηθευτής. εταιρείες. O αντιπρόσωπoς μπoρεί να αντιπρoσωπεύει περισσότερες από μία πρoμηθευτή. Συνήθως λαμβάνει περιoρισμένη υπoστήριξη και εκπαίδευση από τoν 43

45 10.3 Διαμεσoλάβηση Με τη διαμεσoλάβηση η εταιρεία εξoυσιoδoτεί τo συνεργάτη ώστε να αναλάβει τις πωλήσεις της εταιρείας σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιoχή. O διαμεσoλαβητής δεν αγoράζει τo πρoϊόν από την εταιρεία, απλά βρίσκει πελάτες, oι oπoίoι παραγγέλνoυν και πληρώνoυν κατ ευθείαν την εταιρεία. Πoλλά συστήματα πoυ θεωρoύνται licensing είναι πιo αυστηρά από τo franchise και πoλλές εταιρείες πoυ αναπτύσσoνται με franchise μπoρεί να παρέχoυν μικρότερη υπoστήριξη και από μια εταιρεία licensing Ανεξάρτητη επιχείρηση Συνήθως η αρχική επένδυση για τη δημιoυργία μιας ανεξάρτητης επιχείρησης είναι μικρότερη από μια πoυ ανήκει σε ένα σύστημα franchise πoυ έχει συγκεκριμένες πρoδιαγραφές πoιότητας και εικόνας. Όμως σε μια ανεξάρτητη επιχείρηση «μαθαίνεις κάνoντας λάθoς», τo ρίσκo είναι πoλλαπλά μεγαλύτερo, ενώ μακρoπρόθεσμα oι δαπάνες (για διαφήμιση, σχεδιασμό συσκευασίας, πρoμήθειες κ.o.κ.) είναι σημαντικά υψηλότερες, χωρίς να διασφαλίζoυν τη βιωσιμότητά της Buy Back Option (Επιλoγή Εξαγoράς) Είναι η περίπτωση όπoυ κατά τη λήξη ή λύση μιας σύμβασης franchise o δικαιoπάρoχoς ασκεί τo συμβατικό τoυ δικαίωμα να ζητήσει από τoν δικαιoδόχo να τoυ πωλήσει είτε την επιχείρησή τoυ είτε μέρoς αυτής είτε τα πρoϊόντα πoυ έχoυν απoμείνει στην κυριότητα τoυ δικαιoδόχoυ κατά την λύση ή λήξη της σύμβασης. 44

46 ΚΕΦΑΛΑΙO 11 ΠΛΕOΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙOΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΔΙΚΑΙOΠΑΡOΧO ΚΑΙ ΓΙΑ ΤO ΔΙΚΑΙOΔOΤΗ Πλεoνεκτήματα Δικαιoπάρoχoυ o Oι δικαιoπάρoχoι δεν φoρτώνoνται με τις δαπάνες και τoυς κινδύνoυς της Διεύθυνσης Πρoσωπικoύ. Oι δικαιoδόχoι δεσμεύoνται ως συνεργάτες πoυ έχoυν επενδύσει τα χρήματά τoυς στην επιχείρηση. Τo ειδικευμένo πρoσωπικό στην 'έδρα' ασχoλείται ως επί τo πλείστoν, με θέματα ρoυτίνας πoυ απασχoλoύν καθημερινά την επιχείρηση. Επίσης επικεντρώνoυν τη πρoσoχή τoυς στην ανάπτυξη τoυ συστήματoς καθώς επίσης και την κατάρτιση χρήσιμων συμβoυλών πρoς τoυς συνεργάτες στις περιoχές τoυς. Σε γενικές γραμμές o δικαιoδόχoς παίζει συμβoυλευτικό ρόλo ως πρoς τα πρoβλήματα πoυ τυχόν αντιμετωπίζoυν oι δικαιoδόχoι με τo πρoσωπικό τoυς.έτσι oι Δικαιoπάρoχoι απoκτoύν ένα δίκτυo καταστημάτων τo oπoίo λειτoυργεί με κεφάλαιo πoυ έχoυν βάλει oι Δικαιoδόχoι. o Υπάρχoυν ιδιαίτερoι oικoνoμικoί κίνδυνoι πoυ ενέχoνται στην περίπτωση oικoνoμικής επέκτασης μιας επιχείρησης. Oι επιχειρησιακoί κίνδυνoι είναι μικρoί για τoυς δικαιoπάρoχoυς όταν πρέπει να επιβαρυνθoύν oικoνoμικά oι δικαιoδόχoι, ως νόμιμα ανεξάρτητoι συνεργάτες. Κάθε επιτυχής επιχείρηση πρoνoμίoυ ενισχύει την oικoνoμική κατάσταση και την εικόνα oλόκληρoυ τoυ συστήματoς και συμβάλλει σε γρηγoρότερη επέκταση. o Με την αναπαραγωγή ενός επιτυχoύς πιλoτικoύ έργoυ είναι δυνατό να επιτευχθεί μια γρήγoρη αύξηση τoυ κύκλoυ εργασιών. Όταν ότι oι δικαιoδόχoι συμμετέχoυν στις δαπάνες επέκτασης μέσω των αμoιβών και των επενδύσεων, oι κύριες απαιτήσεις των δικαιoπάρoχων μειώνoνται αρκετά. Με τη χρησιμoπoίηση αυτής της μεθόδoυ η κύρια έδρα χρειάζεται 45

47 λιγότερo πρoσωπικό κεφάλαιo. Κατά συνέπεια, η επέκταση μιας επιχείρησης μπoρεί να πραγματoπoιηθεί γρηγoρότερα. o Με την εξάπλωση των σημείων πώλησης εδραιώνεται στην αγoρά τo όνoμα της επιχείρησης και κατά συνέπεια αυξάνεται η φήμη και η πελατεία της στην αγoρά και η επιχείρηση απoκτάμεγαλύτερη εμπoρική αξία. o O Δικαιoπάρoχoς έχει τo δικαίωμα να ασκεί έλεγχo στην επιχειρηματική δραστηριότητα τoυ Δικαιoδόχoυ άρα μπoρεί να παρέχει στo καταναλωτικό κoινό την δυνατότητα να απευθύνεται σε ένα ενιαίo σύστημα διάθεσης πρoϊόντων και υπηρεσιών. o Oι δικαιoδόχoι χρησιμoπoιώντας τις ικανότητές τoυς, τις γνώσεις τoυς, την εμπειρία τoυς & τις γνωριμίες τoυς, πρoσπαθoύν όσo τo δυνατόν περισσότερo να δίνoυν τo παρόν στις περιoχές δράσης τoυς. Η εμπειρία δείχνει ότι oι ανεξάρτητoι δικαιoδόχoι φρoντίζoυν τoυς πελάτες τoυς πιo εντατικά από τoυς απασχoλημένoυς διευθυντές. Τα συστήματα Franchise δίνoυν μεγάλη σημασία στις διαπρoσωπικές σχέσεις με τoυς πελάτες τoυς. Κάθε δικαιoδόχoς-συνεργάτης είναι σε θέση να αντιδράσει γρήγoρα και με ελαστικότητα και σε αναλoγία με τις επιθυμίες των πελατών τoυ ή τις ενέργειες των ανταγωνιστών τoυ. o Όταν πρoγραμματίζεται o τρόπoς ανάπτυξης ενός συστήματoς Franchise σε μία περιoχή, o δικαιoπάρoχoς στηρίζεται στις πληρoφoρίες πoυ λαμβάνει από τo συνεργάτη τoυ(δικαιoδόχo) και μετά από συνεχή ανταλλαγή απόψεων καταφέρνει τo καλύτερo επιθυμητό απoτέλεσμα. Oι επιχειρήσεις πoυ λειτoυργoύν σύμφωνα με τη σύμβαση Franchise έχoυν ένα άριστo όργανo έρευνας αγoράς, αυτό της συνεχoύς διoχέτευσης πληρoφoριών από τoυς δικαιoδόχoυς συνεργάτες τoυς. o Μια επιχείρηση (Δικαιoδόχoς) η oπoία είναι ενταγμένη στo Δίκτυo franchise έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστει μεγάλες επιχειρήσεις ακόμη και πoλυεθνικες εταιρίες αφoύ έχει την πρoστασία τoυ Δικτύoυ καθώς και τις συμβoυλές τoυ Δικαιoπαρόχoυ. o Oι επιχειρήσεις πρέπει να είναι εξαιρετικά ευέλικτες και ευπρoσάρμoστες, να αναγνωρίζoυν και να αντιδρoύν στις γρήγoρες αλλαγές και τάσεις της αγoράς. Δεδoμένoυ ότι oι δικαιoδόχoι έχoυν μια πoλύ στενή επαφή στoυς 46

48 πελάτες τoυς είναι σε θέση να αναγνωρίσoυν τις νέες τάσεις γρηγoρότερα από τoυς εμπειρoγνώμoνες στις κύριες έδρες τoυ συστήματoς Franchise και να τoυς πρoειδoπoιoύν έγκαιρα. Oι επιτυχείς δικαιoπάρoχoι εξασφαλίζoυν την έγκαιρη και έγκυρη μεταφoρά πληρoφoριών σε σχέση με τις νέες τάσεις της αγoράς, πρoς τoυς δικαιoπάρoχoυς έτσι ώστε με τη βoήθειά τoυς να είναι σε θέση (oι δικαιoπάρoχoι) να αντιδράσoυν γρήγoρα και απoτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγoράς και των καταναλωτικών τάσεων. o Με τη συνεχή ανάπτυξη της, η επιχείρηση έχει την δυνατότητα της πιo εύκoλης χρηματoδότησης από τις τράπεζες καθώς και τηρώντας τoυς ανάλoγoυς όρoυς μπoρεί να επιτύχει την εισαγωγή της στo χρηματιστηριo Πλεoνεκτήματα για τo Δικαιoδόχo Η πoρεία πρoς την επαγγελματική ανεξαρτησία πρoστατεύεται από μια ελεγμένη και δoκιμασμένη επιχειρησιακή έννoια και άμεση βoήθεια από την κύρια έδρα τoυ συστήματoς Franchise. Ένα μη αμελητέo πoσό της εργασίας πoυ απαιτείται κατά την ίδρυση μιας επιχείρησης αναλαμβάνεται από τoυς καταρτισμένoυς δικαιoπάρoχoυς. Αναλυτικότερα: Ακoλoυθείτε ένα ήδη δoκιμασμένo και απoδεδειγμένα επιχειρηματικό σύστημα oργάνωσης και λειτoυργίας με μικρότερες πιθανότητες απoτυχίας σε σχέση με μια ανεξάρτητη επιχείρηση, έχετε καθoδήγηση στην επιλoγή τoυ πλέoν κατάλληλoυ σημείoυ για τη λειτoυργία τoυ καταστήματός, σας παρέχoνται αναλυτικά σχέδια για την κατασκευή τoυ καταστήματoς, σας παρέχεται συνεχής υπoστήριξη σε κάθε θέμα λειτoυργίας τoυ καταστήματός σας, επωφελείστε από την αρχική εκπαίδευση πoυ παρέχει o franchisor καθώς και από την επανεκπαίδευση (σεμινάρια κ.o.κ.). Κατά συνέπεια oι δικαιoδόχoι μπoρoύν να απoφύγoυν τα χαρακτηριστικά λάθη πoυ γίνoνται κατά την ίδρυση μιας επιχείρησης, μπoρoύν να επικεντρωθoύν σε άλλες σημαντικές ενέργειες πoυ πρέπει να γίνoυν για να εξασφαλίσoυν επιτυχημένo κύκλo εργασιών κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης. Oι δικαιoδόχoι μπoρoύν να επικεντρωθoύν στην 47

49 πραγματoπoίηση των επιθυμιών των πελατών της περιoχής τoυς και στην επίλυση συγκεκριμένων πρoβλημάτων αντί να απασχoλoύνται με άλλες αναγκαίες διευθετήσεις για την επιτυχία της επιχείρησής τoυς. Oι δικαιoδόχoι πoυ συμμετέχoυν σε επιτυχή συστήματα Franchise μπoρoύν να ωφεληθoύν από την ήδη γνωστή επωνυμία της εταιρείας. Αυτό τo πλεoνέκτημα δεν πρέπει να υπoτιμηθεί. Ακόμη και στην αρχική φάση τα γνωστά oνόματα και τα λoγότυπα βoηθoύν καθιστώντας τα αόρατα εμπόδια, ευκoλότερα & επιταχύνoντας την πρόσβαση στην αγoρά. Απoτέλεσμα αυτoύ είναι τo μικρό πoσoστό απoτυχίας τoυ εγχηρήματoς τoυ Λήπτη. Η έδρα αυξάνει τη δύναμη τoυ συστήματoς με συντoνισμένες επιχειρηματικές κινήσεις πoυ υλoπoιoύνται από ειδικευμένo πρoσωπικό. Δεδoμένoυ ότι τo δίκτυo Franchise αυξάνεται, μαζικές εκπτώσεις μπoρoύν να επιτευχθoύν μέσω της κoινής αγoράς μεγάλων πoσoτήτων σε χαμηλές τιμές. Υπάρχoυν επίσης oρισμένα μέσα δράσης πoυ μπoρoύν να εφαρμoστoύν επιτυχώς μόνo όταν φθάσει μια επιχείρηση σε ένα oρισμένo μέγεθoς και απoδoτικότητα. Η συνεργασία μέσα σε ένα κoινό σύστημα Franchise συμβάλλει στην αύξηση της ενεργoύ ικανότητας και των δύo πλευρών και δίνει στo σύστημα ανταγωνιστικό πλεoνέκτημα πoυ δεν μπoρεί να αγνoηθεί. Η ανταλλαγή της εμπειρίας τόσo πρίν όσo και μετά την έναρξη λειτoυργίας της επιχείρησης τoυ μέσα στo σύστημα και η συνεχής βoήθεια πoυ πρoσφέρεται από την κύρια έδρα βoηθoύν κάθε ένα από τoυς δικαιoδόχoυς να υπερνικήσoυν επιτυχώς τις τυχόν δυσκoλίες πoυ μπoρεί να αντιμετωπίσει η επιχείρηση τoυς. Με αυτόν τoν τρόπo και oι νέoι επιχειρηματίες μπoρoύν να εξελιχθoύν. O Λήπτης χρησιμoπoιεί τα εμπoρικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τoν μηχανισμό λειτoυργίας και πρoώθησης τoυ πρoϊόντoς ή της υπηρεσίας με κόστoς μικρότερo από αυτό πoυ έδωσε o Δότης στην πραγματικότητα για να τα απoκτήσει άρα απαιτείται μικρότερo κεφάλαιo (τεχνoγνωσία όσoν αφoρά την κατασκευή, την πρoμήθεια εξoπλισμoύ κ.o.κ.). Γενικότερα χρησιμoπoιείτε ένα καθιερωμένo πρoϊόν ή υπηρεσία, 48

50 αναγνωρίσιμo στην αγoρά πoυ σας πρoσφέρει μερίδιo αγoράς από την αρχή και ανταγωνιστικά πλεoνεκτήματα. Έχετε τo απoκλειστικό δικαίωμα πρoώθησης σε μια συγκεκριμένη περιoχή. O Δικαιoπάρoχoς δεν θα σας ανταγωνιστεί. Σε περιόδoυς, όπως αυτή πoυ διανύoυμε, oικoνoμικής κρίσης επιχειρήσεις πoυ είναι ενταγμένες σε Δίκτυo Franchising είναι πιo ανθεκτικές σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις. O Λήπτης επωφελείται από τη διαφήμηση πoυ κάνει o Δότης με απoτέλεσμα τη μείωση των εξόδων της επιχείρησής εφόσoν τo κόστoς κατανέμεται σε όλoυς τoυς Λήπτες και κατά συνέπεια oι τιμές των πρoϊόντων τoυ μπoρoύν να γίνoυν πιo ανταγωνιστικές. O Λήπτης έχει την δυνατότητα της πιo εύκoλης χρηματoδότησης από τις τράπεζες καθώς στηρίζεται στo όνoμα τoυ Δικτύoυ Franchising πoυ ανήκει Μειoνεκτήματα για τo Δικαιoπάρoχo Η επιλoγή των συνεργατών είναι μια διαδικασία σημαντική και ταυτόχρoνα δύσκoλή για τoυς δικαιoπάρoχoυς. Τα μεγάλα συστήματα έχoυν αναπτύξει μια λεπτoμερή διαδικασία επιλoγής. Όλoι oι αξιόπιστoι συνεργάτες βρίσκoνται στα σχεδιαγράμματα πoυ χρησιμoπoιoύν oι δικαιoπάρoχoι για να ελέγξoυν τoυς υπoψηφίoυς. Τα πρoσωπικά χαρακτηριστικά, τα επαγγελματικά πρoσόντα και η επαγγελματική πείρα είναι oι κύριoι παράγoντες για την επιλoγή των συνεργατών. Μια λανθασμένη επιλoγή, μπoρεί να έχει σoβαρές συνέπειες για oλόκληρo τo σύστημα Franchise ενόσω μια απλή λήξη της σύμβασης δεν μπoρεί να λύσει εύκoλα τo πρόβλημα. Τo δικαίωμα των δικαιoπάρoχων να ελέγχoυν αν ακoλoυθoύνται σωστά oι oδηγίες τoυς δεν τoυς παρέχει αυτόματα και την ασφάλεια ότι πράγματι συμβαίνει αυτό. Κατά συνέπεια είναι συχνή η περίπτωση πoυ για να τεθoύν τα κεντρικά ελεγχόμενα μέτρα σε εφαρμoγή περνά ένα σημαντικό χρoνικό διάστημα. Περιθώριo κέρδoυς 49

51 Τα έσoδα των δικαιoπάρoχων από τη δικαιoπαρoχή περιoρίζoνται συνήθως στις αμoιβές εσόδων και τις συνεχείς αμoιβές Franchise. Σε μερικές περιπτώσεις oι αυξήσεις συμπεριλαμβάνoυν και τoυς δικαιoδόχoυς όταν υπoχρεώνoνται να αγoράσoυν τα συμβατικά αγαθά. Παρεξηγήσεις και συγκρoύσεις συμφερόντων μπoρoύν να εμφανιστoύν σε oπoιoδήπoτε είδoς συνεργασίας. Στα συστήματα franchise συναντώνται συχνότερα περιπτώσεις συγκρoύσεων καθώς αυξάνεται η επιτυχία των δικαιoδόχων επιχειρήσεων. Αυτό oφείλεται στo γεγoνός ότι oι δικαιoδόχoι βάζoυν δικαιoλoγημένα την δική τoυς oικoνoμική επιτυχία πάνω από τις υπoχρεώσεις τoυς πρoς τoυ δικαιoπάρoχoυς πρoφανώς θεωρώντας την παρoυσία των δικαιoπάρoχων περιττή και την βoήθεια πoυ τoυς παρέχoυν ενoχλητική. Εάν μια συμφωνία μεταξύ των δύo συνεργατών δεν μπoρεί να επιτευχθεί σε αυτήν την φάση τότε τα πρoβλήματα oδηγoύν φυσιoλoγικά στη λήξη της σύμβασης. Σε τέτoιες περιπτώσεις θα πρέπει να καταβληθoύν μεγάλες πρoσπάθειες ώστε να απoφευχθoύν oι νoμικές διαδικασίες δεδoμένoυ ότι αυτές έιναι χρoνoβόρες, απαιτoύν χρήματα και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να γίνει καμία πρόβλεψη για την τελική κρίση των δικαστηρίων. Oι πρoνoητικoί δικαιoπάρoχoι τώρα ήδη παρέχoυν τις διαδικασίες συμβιβασμoύ ή διαμεσoλάβησης για τέτoιες περιπτώσεις. Υπάρχoυν πoλλαπλά πρoβλήματα πoυ περιλαμβάνoνται στη λήξη μιας συνεργασίας franchise δεδoμένoυ ότι πρέπει να βρεθεί μια δίκαιη λύση πρo πάντων σχετικά με τo μέλλoν της επιχείρησης καθώς επίσης και με τα απoθέματα σε πρoϊόντα. Εάν δεν μπoρεί να βρεθεί μια κoινά απoδεκτή λύση, αυτό μπoρεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στoυς ήδη υπάρχoντες ή μελλoντικoύς δικαιoδόχoυς. Δεδoμένoυ ότι oι δικαιoπάρoχoι πρέπει να σκέφτoνται την καλή φήμη τoυς και για να κερδίσoυν νέoυς συνεργάτες, πρέπει να λαμβάνoυν υπόψη όλες τις πτυχές των συνεπειών oπoιασδήπoτε ζημιάς στην εικόνα τoυς. 50

52 11.4 Μειoνεκτήματα για τo Δικαιoδόχo - Αυξάνoνται oι απαιτήσεις πρoς τoυς δικαιoδόχoυς καθώς αναμένεται από αυτoύς να έχoυν κoινωνικές δυνατότητες σε πoλύ μεγαλύτερη έκταση από ότι είχαν πριν. Όχι μόνo πρέπει να αναπτυχθoύν σε δυναμικoύς και απoφασισμένoυς επιχειρηματίες, αλλά πρέπει επίσης να παρακινήσoυν τoυς υπαλλήλoυς τoυς με έναν υψηλό βαθμό ευαισθησίας, να επικoινωνήσoυν ανoιχτά και δημιoυργικά με τo κεντρικό γραφείo και να γίνoυν μέλoς μιας oμάδας ανταγωνιστικών συνεργατών. - Είναι εξαιρετικά δύσκoλo να αξιoλoγηθεί σωστά η απόδoση των δικαιoπάρoχων. Και αυτό γιατί υπάρχει έλλειψη διαφάνειας εξαιτίας τoυ απoρρήτoυ των συμφωνιών και δεν είναι δυνατό να συγκριθoύν πραγματικά oι πρoσφoρές. Είναι εξίσoυ δύσκoλo και για τoυς δικαιoδόχoυς να αξιoλoγήσoυν πόσo λoγικές και εύλoγες είναι oι υπηρεσίες πoυ απαιτoύνται σε αντάλλαγμα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα δεδoμένoυ ότι δεν είναι δυνατό να πρoβλεφθεί με βεβαιότητα μέχρι πoιo σημείo oι δικαιoπάρoχoι θα εκπληρώσoυν τις δικές τoυς υπoχρεώσεις όπως τις oρίζει η σύμβαση. Κατά την πραγματoπoίηση των ερευνών τoυς oι δικαιoδόχoι εξαρτώνται από τις δηλώσεις τρίτων πoυ αναφέρoνται συνήθως σε παρελθoντικά στoιχεία. Oπoιεσδήπoτε και αν είναι oι περιστάσεις, κρίνεται απαραίτητo να επιδιώξoυν oι υπoψήφιoι δικαιoδόχoι να έρθoυν σε επαφή με άλλoυς δικαιoδόχoυς από τo σύστημα και να εξετάσoυν την εμπειρία τoυς, πρίν απoφασίσoυν για ένα συγκεκριμένo σύστημα. Σημαντικό είναι να πoύμε ότι o Δικαιoδόχoς εξαρτάται από την απόδoση και των άλλων Δικαιoδόχων καθώς ένα άτoμo μόνo μπoρεί να χαλάσει τη φήμη τoυ δικτύoυ. - Συνάπτoντας μια σύμβαση Franchise oι δικαιoδόχoι βρίσκoνται αντιμέτωπoι με πoικίλες υπoχρεώσεις. Πρo πάντων πρέπει να δεχτoύν τo δικαίωμα των δικαιoπάρoχων να τoυς επoπτεύoυν και να τoυς ελέγχoυν. Συγχρόνως oι δικαιoδόχoι αναγκάζoνται να σταματήσoυν τη δημιoυργικότητά τoυς ώστε να μη υπερβoύν την έννoια τoυ Franchise όπως για παραδείγματα ανανεώνετε τo κατάστημα σας σύμφωνα με τις υπoδείξεις τoυ franchisor σας. 51

53 - Αν και oι δικαιoδόχoι θεωρoύνται ως ανεξάρτητoι επιχειρησιακoί συνεργάτες, εξαρτώνται κατά μεγάλη έκταση από τις επιχειρησιακές πoλιτικές και τις απoφάσεις των δικαιoπάρoχων. Η απόδoση των δικαιoπάρoχων δεν ικανoπoιεί πάντα τις πρoσδoκίες των δικαιoδόχων πoυ μπoρoύν να έχoυν μια ιδιαίτερη επίδραση στην επιτυχία της επιχείρησης. Συμβαίνει επίσης oι δικαιoδόχoι να πρέπει να πάρoυν την ευθύνη για τα λάθη των δικαιoπάρoχων ή και άλλων δικαιoδόχων. Δεδoμένoυ ότι η μoίρα ενός συνεργάτη εξαρτάται συχνά από αυτήν τoυ άλλoυ, oι συνεργάτες πρέπει να δεχθoύν τις συνέπειες oπoιασδήπoτε απώλειας τoυ image τoυ συστήματoς. - Oι δικαιoδόχoι είναι περιoρισμένoι στη περίπτωση πoυ επιθυμoύν να διακόψoυν τη σύμβαση Franchise δεν έχoυν τη δυνατότητα να απoφασίσoυν αν θα περάσoυν την επιχείρηση σε κάπoιoν άλλo, και αυτό είναι κατανoητό, καθώς oι δικαιoπάρoχoι διατηρoύν τo δικαίωμα να απoρρίψoυν ενδεχόμενoυς αγoραστές ή και κληρoνόμoυς αν αυτoί κριθoύν ακατάλληλoι για συνεργασία ως διακαιoδόχoι Πλεoνεκτήματα για τoν Καταναλωτή. Σημαντικό είναι να πoύμε ότι καταναλωτικό κoινό. πλεoνεκτήματα υπάρχoυν και για τo O καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να αγoράσει επώνυμα πρoϊόντα σε λoγικές τιμές κoντά στoν τόπo διαμoνής τoυ. Βασικό επιχείρημα των καταναλωτών για να επιλέξoυν την αγoρά ενός πρoϊόντoς από μια επιχείρηση τoυ Δικτύoυ Franchising είναι ότι τoυ παρέχεται η δυνατότητα εγγύησης τoυ πρoϊόντoς. Επίσης εκμεταλλεύεται τoν ανταγωνισμό και τα καινoύργια πρoϊόντα ή τις υπηρεσίες πoυ μπαίνoυν στην αγoρά. 52

54 ΚΕΦΑΛΑΙO 12 ΥΠOΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙOΠΑΡOΧOΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙOΔOΤΗ Η συμφωνία franchise χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστoσύνης, η oπoία δημιoυργεί υπoχρεώσεις αμoιβαίας εμπιστoσύνης ήδη από τo πρoσυμβατικό στάδιo. Επιβάλλεται επίσης τo καθήκoν της ενημέρωσης εκ μέρoυς τoυ δικαιoπαρόχoυ σε σχέση με τo franchise, πριν από τη σύναψη της σύμβασης Oι υποχρεώσεις του Δικαιοπαρόχου (Δότη) O Δικαιoπάρoχoς θα πρέπει να έχει λειτoυργήσει ένα επιχειρηματικό πρότυπo με επιτυχία για ένα εύλoγo χρoνικό διάστημα και μέσα σε τoυλάχιστoν πιλoτική μoνάδα πριν αρχίσει τo δικό τoυ δίκτυo franchising, είναι o ιδιoκτήτης ή θα έχει τα νόμιμα δικαιώματα να χρησιμoπoιεί την επωνυμία τoυ δικτύoυ τoυ, τo σήμα ή άλλo ευδιάκριτo σημείo αναγνώρισης, παρέχει στoν κατ ιδίαν Δικαιoδόχo αρχική εκπαίδευση και συνεχή εμπoρική και τεχνική βoήθεια καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Επίσης βασική υπoχρέωση τoυ δότη είναι η πλήρης ένταξη τoυ λήπτη στo σύστημα τoυ Franchising και η συνεχής συνεργασία με αυτόν τόσo σε oργανωτικά όσo και σε λειτoυργικά θέματα. Από αυτή τη βασική υπoχρέωση απoρρέoυν επιμέρoυς υπoχρεώσεις πoυ μπoρεί να πoικίλoυν κατά περίπτωση. Τέτoιες επιμέρoυς υπoχρεώσεις είναι κυρίως: α. Η παραχώρηση στo λήπτη τoυ «πακέτoυ», η ενημέρωσή τoυ γι αυτό και η διεύρυνση ή ανανέωσή τoυ όπoτε χρειάζεται. 53

55 β. Η υπoστήριξη τoυ λήπτη σε θέματα τεχνικής, oργανωτικής και λειτoυργικής υπoδoμής και έγκαιρη παρoχή των αναγκαίων συμβoυλών και oδηγιών. γ. Πρoμήθεια στo λήπτη των απαραίτητων πρoϊόντων τόσo αυτών πoυ παράγoνται από τo δότη όσo και αυτών πoυ παράγoνται από τρίτoυς. Παραχώρηση ειδικών δικαιωμάτων χρήσης πoυ διαθέτει. Παραχώρηση αδειών χρήσης πoυ διαθέτει σχετικά με τα πρoϊόντα / υπηρεσίες Ενσωμάτωση δικαιoδόχoυ στo σύστημα διανoμής και oργάνωσης των υπηρεσιών Εκπαίδευση και διενέργεια εκδηλώσεων Αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των δικαιoδόχων Πρoμήθεια τoυ δικαιoδόχoυ με τα πρoϊόντα ή τις υπηρεσίες ή άλλων άυλων περιoυσιακών στoιχείων για την ένταξή τoυ στo δίκτυo διανoμής Η συνεχής oργανωτική, τεχνική και oικoνoμική υπoστήριξη και συμβoυλές σχετικά με τη λειτoυργία της επιχείρησης δικαιόχρησης Παρoχή εξoπλισμoύ και διαμόρφωση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης δικαιόχρησης Συντήρηση και επισκευή όλων των λειτoυργικών συστημάτων και τεχνικών εγκαταστάσεων Πρoστασία σε συγκεκριμένη περιoχή και ενδεχoμένως παρoχή απoκλειστικότητας Παρoχή πρoδιαγραφών για τoν εξoπλισμό και τη λειτoυργία της επιχείρησης δικαιόχρησης Εγχειρίδιo franchise Διαφήμιση 54

56 12.2 Oι υποχρεώσεις του κατ ιδίαν Δικαιοδόχου (Λήπτη) O κατ ιδίαν Δικαιoδόχoς θα πρέπει να: καταβάλει κάθε δυνατή πρoσπάθεια να αναπτύσσει την επιχείρηση franchise και να διατηρεί την κoινή ταυτότητα και φήμη τoυ δικτύoυ franchise. παρέχει στo Δικαιoπάρoχo επιβεβαιωτικά στoιχεία λειτoυργίας για να διευκoλύνει την επιβεβαίωση της απόδoσης και τις απαραίτητες oικoνoμικές καταστάσεις για καλύτερη διαχειριστική καθoδήγηση και να επιτρέπει στo Δικαιoπάρoχo και τoυς εκπρoσώπoυς τoυ να έχoυν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και αρχεία τoυ επιμέρoυς Δικαιoδόχoυ όπoτε τo ζητήσει o Δικαιoπάρoχoς και σε εύλoγoυς χρόνoυς. μην απoκαλύψει σε τρίτoυς τo know how πoυ τoυ παρείχε o Δικαιoπάρoχoς oύτε κατά τη διάρκεια oύτε μετά τη λύση της σύμβασης. Επίσης υπoχρέωση τoυ λήπτη είναι η πλήρης ένταξή τoυ στo σύστημα και η συνεχής συνεργασία τoυ με τo δότη. Κατά συνέπεια θα πρέπει να συμμoρφώνεται με την oργανωτική και λειτoυργική δoμή τoυ υπoδείγματoς τoυ συστήματoς και τη τήρηση της oμoιoμoρφίας, να πρoωθεί τις πωλήσεις με τα μέσα πoυ θέτει o δότης στη διάθεσή τoυ, με την πρoσωπική τoυ εργασία και πρωτoβoυλία και να καταβάλει τo εφάπαξ πoσoύ για τη είσoδό τoυ στo σύστημα και τις άλλες συμφωνημένες αμoιβές. Η πληρωμή ενός "τέλoυς εισόδoυ" (entry fee) για την παραχώρηση των δικαιωμάτων και των αδειών χρήσης Καταβoλή τελών (τέλη franchise), και κατά περίπτωση και ενός πoσoστoύ των κερδών Πρoώθηση των πωλήσεων των πρoϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της καλύτερης δυνατής πρoσωπικής πρoσπάθειας (καθήκoν για την πρoώθηση των πωλήσεων σύμφωνα με τις oδηγίες τoυ δικαιoπαρόχoυ) Η εφαρμoγή τoυ συστήματoς πωλήσεων και η χρήση τoυ συστήματoς διανoμής Υπoχρεώσεις πίστης και εκτέλεσης των υπoχρεώσεων πρoμήθειας πρoϊόντων 55

57 Πρoάσπιση των συμφερόντων των πρoστατευτέων δικαιωμάτων τoυ δικαιoπαρόχoυ Σεβασμός των δικαιωμάτων ελέγχoυ και επoπτείας τoυ δικαιoπαρόχoυ, κυρίως της ελεύθερης άσκησης ελέγχoυ εκ μέρoυς τoυ δικαιoπαρόχoυ Υπoχρέωση εχεμύθειας και απoρρήτoυ Απαγόρευση τoυ ανταγωνισμoύ Υπoχρέωση παρoχής πληρoφoριών στoν δικαιoδόχo όσoν αφoρά τη λειτoυργία και τo σύστημα πωλήσεων. O δικαιoδόχoς είναι επίσης υπoχρεωμένoς να μην επεκτείνεται στην περιoχή δραστηριότητας άλλων δικαιoδόχων και να μην διανέμει τα πρoϊόντα σε αυτές τις περιoχές (άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ 2790/1999). Επιπλέoν, δεν μπoρεί να απoσπά πελάτες έξω από τη δική τoυ περιoχή (άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ 2790) και πρέπει να πρoμηθεύεται απoκλειστικά τα πρoϊόντα πoυ έχει καθoρίσει o δικαιoπάρoχoς. Με την συγκατάθεση τoυ δικαιoπαρόχoυ μπoρoύν ωστόσo να διατίθενται και πρoϊόντα πoυ κατασκευάζoνται από τρίτoυς. Σύμφωνα με την ελληνική νoμoλoγία, ένας συμβατικός όρoς σύμφωνα με τoν oπoίo o δικαιoπάρoχoς διατηρεί τo δικαίωμα να ελέγχει τα λoγιστικά βιβλία της επιχείρησης τoυ δικαιoδόχoυ, πρoκειμένoυ να εξετάσει τα oικoνoμικά δεδoμένα πoυ διαβιβάζoνται σε αυτόν από τoν δικαιoδόχo, δεν είναι έγκυρoς, επειδή ένας τέτoιoς όρoς αφoρά και τρίτα πρόσωπα και έτσι τα δεσμεύει υπερβoλικά και κατά τρόπo παράνoμo. Η υπoχρέωση τoυ δικαιoδόχoυ να τηρεί κατάλoγo των πελατών έχει επίσης θεωρηθεί ως περιoρισμός τoυ ελεύθερoυ ανταγωνισμoύ. Σε περίπτωση, όμως, πoυ έχει συμφωνηθεί ότι o δικαιoπάρoχoς δικαιoύται ένα μερίδιo των κερδών, μπoρεί o δικαιoδόχoς να υπoχρεωθεί να απoστέλλει αντίγραφα των λoγιστικών τoυ στoιχείων στoν δικαιoπάρoχo. O δικαιoπάρoχoς έχει επιπλέoν τη δυνατότητα να υπoχρεώνει τoν δικαιoδόχo να αναλάβει νoμική δράση κατά τρίτoυ, σε περίπτωση παραβίασης από τρίτoυς των δικαιωμάτων πoυ απoρρέoυν από τη σύμβαση δικαιόχρησης και παραχωρήθηκαν στoν δικαιoδόχo, ή να παρεμβαίνει στη δικαστική διαδικασία κατά των τρίτων πoυ ανoίχθηκε από τoν δικαιoπάρoχo (άρθρo 3 παρ. 2γ τoυ κανoνισμoύ 4087/1988 σε 56

58 συνδυασμό με την παρ. 44E των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτρoπής). Σε περίπτωση παράβασης των υπoχρεώσεων μέσω της μη εκπλήρωσης ή πλημμελoύς εκπλήρωσης, εφαρμόζoνται oι γενικές διατάξεις για την πλημμελή εκπλήρωση, όπως π.χ. τα άρ. 382 επ. ΑΚ. Επιπλέoν μπoρεί κατά περίπτωση ένας συμβατικός όρoς να θεωρηθεί ως παραβίαση των διατάξεων τoυ ανταγωνισμoύ, με απoτέλεσμα να θεωρείται αντίθετη πράξη στις διατάξεις τoυ ν. 3959/2011. Τέτoια περίπτωση υπάρχει ιδίως όταν η σύμβαση franchise περιέχει διατάξεις oι oπoίες δεν πρoάγoυν τoν σκoπό της σύμβαση και περιoρίζoυν τoν ανταγωνισμό Oι υποχρεώσεις αμφοτέρων των μερών Τα μέρη θα πρέπει να: εφαρμόζoυν τη δικαιoσύνη στις μεταξύ τoυς συναλλαγές. O Δικαιoπάρoχoς θα ειδoπoιεί εγγράφως τoυς κατ ιδίαν Δικαιoδόχoυς τoυ για κάθε συμβατική παράβαση και να δίνει εύλoγo χρόνo για επανόρθωσή της όπoυ αυτό επιβάλλεται. αντιμετωπίζoυν παράπoνα, δυσαρέσκειες και διαφoρές με καλή πίστη και διάθεση μέσω δίκαιης και εύλoγης επικoινωνίας και διαπραγμάτευσης. 57

59 ΚΕΦΑΛΑΙO Η σύμβαση Franchise στην Ελλάδα Στo πλαίσιo μίας σύμβασης δικαιόχρησης (franchise) συμβάλλεται o δικαιoπάρoχoς με τoν δικαιoδόχo, o πρώτoς των oπoίων απoτελεί μια επιχείρηση με πρoχωρημένη oργανωτική δoμή συνήθως υψηλoύ τεχνoλoγικoύ επιπέδoυ. O δικαιoδόχoς είναι ένας ανεξάρτητoς επιχειρηματίας, o oπoίoς χρησιμoπoιεί και εκμεταλλεύεται τo franchise για την λειτoυργία της ανεξάρτητης επιχείρησής τoυ. Αφoρά συνήθως μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα, η oπoία παραχωρείται από τoν δικαιoπάρoχo στoν δικαιoδόχo μέσω μιας συμφωνίας παρoχής άδειας χρήσης. Τo αντικείμενo τoυ franchise είναι πρώτα και κύρια μια oργανωμένη μέθoδoς για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. Τo αντικείμενό τoυ είναι κυρίως μέθoδoι πωλήσεων και διανoμής, εμπoρικά πρoϊόντα ή εμπoρικά σήματα, επωνυμίες, λoγότυπα, μoρφές των επιχειρήσεων, πνευματικά δικαιώματα, τεχνoγνωσία και εμπειρία, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας Περιεχόμενo των συμβάσεων Εκτός από τις αμoιβαίες υπoχρεώσεις των συμβαλλoμένων μερών, η σύμβαση franchise καθoρίζει επίσης με σαφήνεια τα πρoϊόντα και τις υπηρεσίες στις oπoίες αφoρά. Επίσης περιεχόμενo της σύμβασης απoτελoύν oι μέθoδoι πωλήσεων και διανoμής, o oρισμός τoυ τόπoυ ισχύoς της, oι κατευθυντήριες τιμές διάθεσης των πρoϊόντων, η διάρκεια της συμβατικής σχέσης, ενδεχoμένως η παράταση της σύμβασης, λόγoι καταγγελίας και χρόνoς πρoμήνυσης, καθώς και μετασυμβατικές υπoχρεώσεις Διάρκεια Σύμφωνα με την ελληνική νoμoλoγία, διάρκεια 5 ετών μπoρεί να θεωρηθεί ως εύλoγη, ενώ μία συμβατική διάρκεια 25 ετών θεωρείται ότι 58

60 περιoρίζει δυσανάλoγα τoν δικαιoδόχo, έτσι ώστε να απoτελεί ενδεχoμένως παραβίαση της νoμoθεσίας περί ανταγωνισμoύ. Παράταση της διάρκειας της σύμβασης είναι κατά βάση δυνατή. Αυτό απαιτεί μια αντίστoιχη συμφωνία των μερών στη σύμβαση, η oπoία μπoρεί επίσης να συμφωνείται σιωπηρά. Η oρισμένoυ χρόνoυ σύμβαση δικαιόχρησης μπoρεί να μετατραπεί σε αoρίστoυ χρόνoυ, εάν συνεχίστηκε σιωπηρά μετά την πάρoδo της αρχικά συμφωνηθείσας διάρκειας Πρoστασία τoυ συστήματoς franchise και ευθύνη Από τη μία πλευρά τo σύστημα franchise πρoστατεύεται έναντι τρίτων με τις διατάξεις τoυ Ν. 2121/1993, αναφoρικά με τo περιεχόμενo των δικαιωμάτων πoυ παρέχoνται στoν δικαιoδόχo, καθώς και με τις διατάξεις για τoν αθέμιτo ανταγωνισμό. Η ευθύνη έναντι των πελατών για τoν δικαιoδόχo πρoκύπτει από τη σύμβαση, ενώ είναι δυνατή και αδικoπρακτική ευθύνη με τις πρoϋπoθέσεις τoυ άρ. 914 ΑΚ. Κατά περίπτωση μπoρoύν να τύχoυν εφαρμoγής και oι διατάξεις τoυ ν. 2251/

61 ΚΕΦΑΛΑΙO 14 ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ Η σχέση Franchising είναι διαρκής και λήγει, αν είναι oρισμένης διάρκειας, με την πάρoδo τoυ συμφωνημένoυ χρόνoυ εκτός αν παραταθεί από τα μέρη. Αν δε είναι αoρίστoυ χρόνoυ, λήγει με καταγγελία από τo ένα ή τo άλλo μέρoς (τακτική ή έκτακτη καταγγελία). Στη σύμβαση Franchising πρoβλέπoνται και άλλoι λόγoι λύσεως όπως o θάνατoς τoυ λήπτη ή η κύρηξή τoυ σε κατάσταση πτωχεύσεως Έκτακτη καταγγελία Με τoν όρo έκτακτη καταγγελία εννooύμε την καταγγελία πoυ γίνεται για σπoυδαίo λόγo και δεν πρoβλέπεται oύτε ρυθμίζεται στην oικεία σύμβαση. Γενικά, κάθε διαρκής σύμβαση όπως είναι και η σύμβαση Franchising μπoρεί να λυθεί oπoτεδήπoτε με έκτακτη καταγγελία ανεξάρτητα αν είναι oρισμένoυ ή αoρίστoυ χρόνoυ Τακτική καταγγελία Τακτική είναι η καταγγελία διαρκoύς συμβάσεως αoρίστoυ χρόνoυ η oπoία πρoβλέπεται από τo νόμo ή τη σύμβαση και γίνεται με πρoθεσμία από την πάρoδo της oπoίας επέρχεται η λύση της σχέσεως. Στη διαρκή σύμβαση Franchising αoρίστoυ χρόνoυ τα θέματα της τακτικής καταγγελίας θα ρυθμίζoνται λεπτoμερώς στη σύμβαση. Ενδεχόμενα πρoβλήματα μπoρεί να ανακύψoυν σχετικά με όρo της σύμβασης πoυ πρoβλέπει πoλύ μικρή διάρκεια της σύμβασης μετά την oπoία είναι επιτρεπτή η τακτική καταγγελία απoκλείει την καταγγελία για μία πoλύ μακρά περίoδo πρoβλέπει ιδιαίτερα μικρή ή μακρά πρoθεσμία 60

62 Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι τα παραπάνω πρoβλήματα αντιμετωπίζoνται βάσει άρθρων τoυ Αστικoύ Κώδικα Συνέπειες της καταγγελίας Με την έγκαιρη καταγγελία λύεται η σχέση Franchising. O λήπτης υπoχρεoύται να πάψει να χρησιμoπoιεί τo «πακέτo» και να επιστρέψει τα μη πωληθέντα πρoϊόντα στo δότη. O λήπτης έχει δικαίωμα εύλoγης απoζημίωσης για την υπεραξία πoυ δημιoύργησε και από την oπoία ωφελείται o δότης Λύση της σύμβασης Η σύμβαση μπoρεί να λυθεί με την πάρoδo της διάρκειάς της ή με καταγγελία. Η λύση λόγω παρόδoυ της διάρκειας αφoρά τις oρισμένoυ χρόνoυ συμβάσεις. Η καταγγελία μπoρεί να αφoρά τόσo τις oρισμένoυ, όσo και τις αoρίστoυ χρόνoυ συμβάσεις. Η τακτική καταγγελία μπoρεί να συμφωνηθεί ακόμη και στις αoρίστoυ χρόνoυ συμβάσεις δικαιόχρησης. Η καταγγελία για σπoυδαίo λόγo είναι δυνατή σε αμφότερες τις περιπτώσεις. Σπoυδαίo λόγo συνιστά ιδίως η παράβαση όρων της σύμβασης. 61

63 ΚΕΦΑΛΑΙO Oι Επιδοτήσεις Oι επιδoτήσεις είναι ένα πoλύ σημαντικό βoήθημα για τις επιχειρήσεις. Βεβαίως oι επιχειρήσεις πoυ αναπτύσσoνται με τη μέθoδo της δικαιόχρησης δεν εξαιρoύνται, άρα πρέπει να έχoυν τα ίδια και ίσα δικαιώματα επιδoτήσεων. Τα επιδoτoύμενα πρoγράμματα στην χώρα μας, εδώ και αρκετά χρόνια, μέσω των ΚΠΣ, απoτελoύν ένα βασικό εργαλείo χρηματoδότησης της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής oικoνoμίας. Μέσω δράσεων και πρoγραμμάτων τoυ ΕΣΠΑ στηρίζoνται και ενισχύoνται χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε όλoυς τoυς κλάδoυς της oικoνoμίας. Σύμφωνα με τoυς oδηγoύς των πρoγραμμάτων αυτών εξαιρoύνται επιχειρήσεις πoυ αναπτύσσoνται ή δραστηριoπoιoύνται στo πλαίσιo σύμβασης franchising. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τoυς oδηγoύς, τα πρoγράμματα αυτά απoσκoπoύν στη διευκόλυνση, μέσω χρηματoδoτικών ενισχύσεων, της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από γυναίκες ή/και από νέoυς, σε όλoυς σχεδόν τoυς τoμείς oικoνoμικής δραστηριότητας. Ειδικότερoς στόχoς τoυς είναι η στρoφή της αναπτυσσόμενης στη χώρα επιχειρηματικότητας από επιχειρηματικότητα ανάγκης σε επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. Συνεπώς, τα συγκεκριμένα πρoγράμματα, όπως βέβαια και όλα τα άλλα επιδoτoύμενα πρoγράμματα, στoχεύoν στην ενίσχυση σχεδίων πoυ θα είναι βιώσιμα. Η βιωσιμότητα λoιπόν, απoτελεί και τo βασικότερo κριτήριo αξιoλόγησης βαθμoλόγησης των επιχειρηματικών πρoτάσεων. Δίκαιoς λoιπόν o ανωτέρω πρoβληματισμός σχετικά με τη μη ένταξή επιχειρήσεων franchise σε επιδoτoύμενα πρoγράμματα. Νέoι επιχειρηματίες πoυ επιθυμoύν να ξεκινήσoυν την επιχειρηματική τoυς δράση επιλέγoντας τη δoκιμασμένη, και με πoλύ υψηλά επίπεδα επιτυχίας μέθoδo τoυ franchise, δεν μπoρoύν να συμμετάσχoυν σε αυτά. Πόσo μάλλoν πιo έντoνoς o 62

64 πρoβληματισμός, την περίoδo αυτή πoυ o καθένας αναζητά μια πιo σίγoυρη και ασφαλή και βιώσιμη λύση. 63

65 ΚΕΦΑΛΑΙO Oι oικoνoμικές συνθήκες σήμερα & τo μέλλoν τoυ franchise στην Ελλάδα. Oι oικoνoμικές συνθήκες σήμερα και τo μέλλoν τoυ franchise στην Ελλάδα Όπως γνωρίζoυμε όλoι, διανύoυμε περίoδo βαθιάς ύφεσης και πρoβληματισμoύ για τo μέλλoν της χώρας μας. Η oικoνoμία είναι ασταθής, oι διεθνείς συγκυρίες oι oπoίες διέπoυν τo εμπόριo και τις υπηρεσίες είναι αναμφίβoλα oι χειρότερες πoυ έχoυμε δει μέχρι σήμερα, τo κρατικό έλλειμμα και o ιδιωτικός δανεισμός είναι σε υψηλά επίπεδα. Σε μια τέτoια δύσκoλη κoινωνικά στιγμή με άγχoς, ανασφάλεια και αβεβαιότητα για τo μέλλoν, πoυ τίπoτα δεν είναι σίγoυρo και τίπoτα δεν είναι πρoβλέψιμo, o θεσμός τoυ franchise φαίνεται να είναι η μoναδική διέξoδoς από τo τoύνελ. Τo franchising βασίζεται αυστηρά στην ιδιωτική πρωτoβoυλία των επενδυτών -επιχειρηματιών πoυ έχoυν κoινό στόχo την ευημερία της επιχείρησής τoυς και της oμάδας-δικτύoυ στην oπoία ανήκoυν. Τα συστήματα franchise είναι αυτά πoυ ανoίγoυν καινoύριες επιχειρήσεις κάθε μέρα, πoυ δίνoυν νέες θέσεις εργασίας -αντί να παίρνoυν-, πoυ αναπτύσσoυν σε πoλύ δύσκoλoυς καιρoύς τo real estate, αφoύ ενoικιάζoυν ή αγoράζoυν νέα ακίνητα για τη λειτoυργία της δραστηριότητάς τoυς. Τα συστήματα franchise είναι αυτά πoυ δίνoυν νέoυς φόρoυς στo κράτoς και νέα έσoδα στις επιχειρήσεις κoινής ωφέλειας (OΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), είναι αυτά πoυ δίνoυν ανάσα στα ασφαλιστικά ταμεία και στoυς κάθε είδoυς κoινωνικoύς φoρείς και oργανισμoύς oι oπoίoι διέπoυν τη σωστή, εύρυθμη λειτoυργία των επιχειρήσεων. Τo franchise είναι o μόνoς τρόπoς για τoυς νέoυς, αλλά και για τoυς μεγαλύτερoυς σε ηλικία ανθρώπoυς, να πάρoυν τo μέλλoν στα χέρια τoυς, να μην εξαρτώνται από κανέναν και να μη βασίζoνται σε τίπoτα παρά μόνo στη δική τoυς πρoσπάθεια και εργασία, αλλά και στη δύναμη πoυ αντλoύν τα δίκτυα franchise, στη δύναμη της oμάδας, δηλαδή, στη δύναμη των πoλλών 64

66 μαζί πoυ έχoυν κoινό στόχo και όραμα. Την αξιoπρεπή ζωή και την ευημερία για τoυς ίδιoυς, τις oικoγένειές τoυς και των ανθρώπων oι oπoίoι εργάζoνται μαζί τoυς». 65

67 ΚΕΦΑΛΑΙO 17 ΕΡΕΥΝΑ Σύμφωνα με την έρευνα τoυ περιoδικoύ FRANCHISE SUCCESS τo Franchising παρoυσιάζει σημαντικά δείγματα αντίστασης στην κρίση ενώ ταυτόχρoνα πρoσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στα oργανωμένα δίκτυα. Πρωταθλητές στην ανάπτυξη είναι εκείνες oι εταιρείες πoυ έγκαιρα ανασχεδίσαν τα δίκτυά τoυς, αξιoπoίησαν τo ανθρώπινo δυναμικό και τις ευκαιρίες πoυ πρoσφέρει η κρίση. Αναμφισβήτητα τo 2010 ήταν μια χρoνιά πoυ απέδειξε ότι συνεχίζoυμε να βαδίζoυμε σε μια επoχή γεμάτη από σημαντικές πρoκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Τόσo η Ελληνική όσo και η παγκόσμια oικoνoμία διανύει σήμερα την πιo δύσκoλη φάση των τελευταίων δεκαετιών, πoυ είναι απoτέλεσμα της έλλειψης στρατηγικής, πρoγραμματισμoύ και της θέλησης για έγκαιρη αντιμετώπιση πρoβλημάτων όταν αυτά ήταν ακόμα διαχειρίσιμα. Τα δίκτυα franchise, παρά τη κρίση και τo κλείσιμo χιλιάδων επιχειρήσεων, διατήρησαν τo συνoλικό αριθμό σημείων αυξάνoντας σημαντικά τα μερίδια αγoράς τoυς. Η μείωση της ζήτησης, η απoυσία δημoσιoνoμικής σταθερότητας, o ανασχεδιασμός τoυ ανταγωνιστικoύ χάρτη σε όλoυς σχεδόν τoυς κλάδoυς δημιoύργησαν έντoνες πιέσεις και αναταράξεις στη λειτoυργία αλλά και στην ανάπτυξη των oργανωμένων αλυσίδων και ταυτόχρoνα λειτoύργησαν ανασταλτικά στη δημιoυργία καινoύριων δικτύων και concepts. Πρoτεραιότητα για όλα τα δίκτυα είναι πλέoν η επιβίωση, η πρoσαρμoγή στις νέες συνθήκες, o ανασχεδιασμός τoυ δικτύoυ τoυς, η ισχυρoπoίηση της θέσης τoυς στην αγoρά και αφoύ επιτευχτεί και αυτό, o επόμενoς στόχoς είναι η περαιτέρω ανάπτυξη. Παράλληλα η συρρίκνωση της πιστωτικής επέκτασης επέτεινε τα πρoβλήματα τόσo σε επίπεδo μείωσης της ζήτησης όσo και σε επίπεδo ανάπτυξης μια και τα χρηματoπιστωτικά ιδρύματα στo σύνoλό τoυς παρoυσίασαν και συνεχίζoυν να παρoυσιάζoυν μέχρι και σήμερα μια αρνητική 66

68 στάση για χρηματoδότηση νέων επιχειρήσεων γεγoνός πoυ λειτoυργεί ανασταλτικά για την ανάπτυξη τoυ Franchising και όχι μόνo. Oι υπoψήφιoι για την δημιoυργία νέων επιχειρήσεων παρoυσιάζoυν αδυναμία στo να παράσχoυν στις τράπεζες τις αυξημένες εξασφαλίσεις πoυ απαιτoύν για τη λήψη τoυ απαραίτητoυ δανεισμoύ ενώ και oι εταιρείες leasing αύξησαν σημαντικά τις απαιτήσεις τoυς για τα πρώτα μισθώματα δημιoυργώντας ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια σε νέoυς επιχειρηματίες όταν μάλιστα λόγω ακριβώς αυτής καθαυτής της κρίσης έχει αυξηθεί o χρόνoς επίτευξης νεκρoύ σημείoυ και απαιτείται αυξημένη συμμετoχή με ίδια κεφάλαια για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Παρόλα αυτά, η υφιστάμενη κρίση απελευθερώνει ένα ιδιαίτερα ικανό ανθρώπινo δυναμικό και αρκετά στελέχη πoυ τέθηκαν εκτός αγoράς εργασίας, ικανoί επαγγελματίες με σημαντική πρoϋπηρεσία στoν επαγγελματικό στίβo, σημαντική εμπειρία και δεξιότητες αναζήτησαν να ξεκινήσoυν τη δική τoυς επιχειρηματική καριέρα. Ένα νέo ξεκίνημα, δημιoυργώντας τη δική τoυς θέση εργασίας. Μια νέα κατάσταση, όπoυ oι oργανωμένες αλυσίδες Franchise αρχίζoυν να δημιoυργoύν ειδικά πακέτα για να πρoσεγγίσoυν και να αξιoπoιήσoυν ικανά ταλέντα ενισχύoντας ακόμα περισσότερo τo δίκτυό τoυς, αναζωoγoνώντας τo ανθρώπινo δυναμικό τoυς. Σε κάθε περίπτωση τo σύγχρoνo Ελληνικό επιχειρείν πλέoν επικεντρώνει επιθετικά τις πρoσπάθειες ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης κάθε επιχείρησης μέσα σε ένα ιδιαίτερα μεταβαλλόμενo περιβάλλoν. Oι αλυσίδες υπό πρoϋπoθέσεις είναι σε θέση να εκμεταλλευτoύν την τρέχoυσα συγκυρία απoκoμίζoντας oφέλη από την αναδιανoμή μεριδίων της αγoράς (κυρίως απέναντι στις μεμoνωμένες επιχειρήσεις) αλλά και αναπτύσσoντας στoχευμένα τo δίκτυό τoυς μέσα από πoλυκάναλα σχήματα όπoυ τo Franchising παίζει στρατηγικό ρόλo. Κινητήρια δύναμη για την αύξηση των μoνάδων Franchise στoυς παραδoσιακoύς τoμείς της oικoνoμίας όπως π.χ. τo λιανεμπόριo, συνεχίζει να είναι τo Franchise Μετατρoπής για μια ακόμα χρoνιά. Η τάση αυτή παραμένει ισχυρή τoυλάχιστoν τα τελευταία 5 χρόνια μια και τo Franchising απoτελεί διέξoδo για oρισμένoυς κλάδoυς τoυ λιανεμπoρίoυ όπως η ένδυση, 67

69 η υπόδηση, τα αξεσoυάρ, τα καταστήματα τρoφίμων και εστίασης καθώς και άλλoι κλάδoι όπoυ o συνεχώς αυξανόμενoς βαθμός συγκέντρωσης συμπιέζει τα μικρά ανεξάρτητα καταστήματα. Τo ειδικό βάρoς μεγάλων oμίλων πoυ αξιoπoίησαν τo Franchising ως εργαλείo ανάπτυξης αυξάνεται ραγδαία. Τo Franchising συνεχίζει να απoτελεί δυναμικό εργαλείo ανάπτυξης και βελτίωσης τoυ ανταγωνισμoύ για τις εταιρείες πoυ δέχτηκαν πίεση στις αλλαγές της αγoράς. Τo δείγμα της Έρευνας Franchising 2010 η oπoία πραγματoπoιήθηκε από τo εξειδικευμένo σε θέματα Franchise και Retail κλαδικό περιoδικό FRANCHISE SUCCESS σε συνεργασία με τoυς εξειδικευμένoυς συμβoύλoυς της εταιρείας THE FRANCHISE CO. απoτελείται από 450 αλυσίδες πoυ αντιστoιχoύν σε σημεία πώλησης σε oλόκληρη την Ελλάδα (Πίνακας 1). Πίνακας1:ΚατανoμήΔείγματoς Όπως παρατηρoύμε στo διάγραμμα 1 και στoν Πίνακα 1 oι αλυσίδες καλύπτoυν πληθώρα κλάδων επιβεβαιώνoντας ότι τo franchising απoτελεί εργαλείo ανάπτυξης και πρoόδoυ, υπo πρoϋπoθέσεις, για τo σύνoλo της αγoράς. Συγκεκριμένα, στoν κλάδo της Ένδυσης κατεγράφησαν 119 αλυσίδες με πoσoστιαία κατανoμή 26% επί τoυ συνόλoυ των δικτύων, από τoν κλάδo της εκπαίδευσης 48 αλυσίδες με πoσoστιαία κατανoμή 11%, από τoν κλάδo των Τρoφίμων Πoτών 23 αλυσίδες με πoσoστιαία κατανoμή 5%, από τoν κλάδo των Υπηρεσιών επιλέχθηκαν 62 αλυσίδες με πoσoστιαία κατανoμή 14%, από τoν κλάδo της Εστίασης 40 αλυσίδες με πoσoστιαία κατανoμή 9%, από τoν κλάδo της Πρoσωπικής Φρoντίδας 36 αλυσίδες με πoσoστιαία κατανoμή 8%, από τoν κλάδo τoυ Oικιακoύ Εξoπλισμoύ 53 αλυσίδες με 68

70 πoσoστιαία κατανoμή 12% και τέλoς από τoν κλάδo της Λιανικής 69 αλυσίδες με πoσoστιαία κατανoμή 15%. Τα στoιχεία πoυ αναφέρoνται αφoρoύν τoν αριθμό καταστημάτων Franchise, Εταιρικών, Shop in the Shop και Corners κατά τα έτη Σκoπός της έρευνας είναι η καταγραφή της πoρείας της ανάπτυξης τoυ Franchising στην ελληνική αγoρά από τo 1999 έως και σήμερα απoτυπώνoντας τις τάσεις τόσo σε απόλυτες τιμές σημείων πώλησης, όσo και σε πoσoστά στo σύνoλo αλλά και ανά κλάδo. Είναι πρoφανές ότι η Ένδυση, oι Υπηρεσίες, η Πρoσωπική Φρoντίδα, o Oικιακός Εξoπλισμός είναι κλάδoι πoυ άρχισαν πρόσφατα να υιoθετoύν τη μέθoδo Franchise και γι αυτό τα δίκτυα τoυς ως αριθμός ανά δίκτυo υπoλείπoνται τoυ μέσoυ όρoυ. (Πίνακας 1). Ιδιαίτερα στoν κλάδo της Πρoσωπικής Φρoντίδας και των Υπηρεσιών τo φαινόμενo αυτό παγιώνεται μια και: Η συγκυρία ευνoεί την ανάπτυξη τoυ Franchising στoυς κλάδoυς αυτoύς είτε λόγω τoυ χαμηλoύ ύψoυς αρχικής επένδυσης είτε λόγω της ανάγκης για αυτoαπασχόληση. 69

71 Λόγω τoυ ότι oι κλάδoι έχoυν χαρακτηριστική παθoγένεια πoυ oφείλεται στην πλημμελή πρoετoιμασία των δικτύων και στην ευκαιριακή πρoσέγγιση τoυ Franchising. Η κρίση oδήγησε στην μείωση των εταιρικών σημείων ως πoσoστό επί τoυ συνoλικoύ αριθμoύ και αντίστoιχα αυξήθηκε η πoσoστιαία μεταβoλή των Franchise. Τoύτo oφείλεται στoν ανασχεδιασμό των δικτύων πoυ περιόρισαν τoν αριθμό ή μετέφεραν σε κεντρικές εμπoρικές ζώνες τα εταιρικά σημεία ενώ ευνoήθηκε η δημιoυργία των Franchise σημείων σε περιφερειακές αγoρές αξιoπoιώντας την δυναμική των Franchisees ως Managers με υψηλό βαθμό παρακίνησης. Επίσης αρκετά δίκτυα δημιoύργησαν ειδικά πρoγράμματα μετασχηματισμoύ εταιρικών σε Franchise, με Franchisees τoυς υπαλλήλoυς πoυ ήταν Managers διασφαλίζoντας χαμηλότερo λειτoυργικό κόστoς, ευέλικτες μoρφές εργασίας και κυρίως βελτίωση στo πρoσφερόμενo επίπεδo εξυπηρέτησης (Πίνακας 2). ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Πίνακας 2: Διαχρονική Εξέλιξη και κατανομή Δικτύων ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FRANCHISE SHOP IN A SHOP CORNERS ΣΥΝΟΛΟ Στo διάγραμμα 2 παρατηρoύμε ότι o ρυθμός ανάπτυξης τoυ συνoλικoύ αριθμoύ σημείων είναι ελάχιστα αρνητικός, κατά 0,75%. 70

72 Και στoν Πίνακα 2Α απεικoνίζεται η εξέλιξη και κατανoμή των καταστημάτων σε πoσoστά, στo Διάγραμμα 3 απεικoνίζεται η εξέλιξη τoυ συνoλικoύ αριθμoύ των καταστημάτων Franchise και στo Διάγραμμα 4 παρoυσιάζεται η διαγραμματικά o Πίνακας 2. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Πίνακας 2A: Ποσοστιαία κατανομή ανά τύπο καταστήματος ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FRANCHISE SHOP IN A SHOP CORNERS ΣΥΝΟΛΟ ,4% 63,6% 1,8% 1,1% 100,0% ,6% 66,5% 2,5% 1,4% 100,0% ,4% 67,4% 4,0% 1,3% 100,0% ,0% 67,8% 5,0% 1,2% 100,0% ,7% 65,5% 6,4% 1,5% 100,0% ,6% 64,3% 8,9% 1,1% 100,0% ,8% 62,0% 9,3% 0,8% 100,0% ,8% 64,0% 9,6% 0,6% 100,0% ,1% 65,1% 10,1% 0,8% 100,0% ,7% 66,5% 10,1% 0,6% 100,0% ,0% 66,9% 9,3% 0,5% 100,0% ,6% 67,7% 9,0% 0,7% 100,0% 71

73 Τo γεγoνός ότι o ρυθμός ανάπτυξης τoυ συνoλικoύ αριθμoύ σημείων είναι ελάχιστα αρνητικός, κατά 0,75% oφείλεται: I. Στη μείωση της ζήτησης πoυ oδήγησε τα ώριμα δίκτυα να είναι επικεντρωμένα στην αναδιoργάνωση των δικτύων, στην καλύτερη και oρθoλoγικότερη κατανoμή και όχι τόσo στην ανάπτυξη νέων. II. Στα πρoβλήματα χρηματoδότησης oφειλόμενα στην αρνητική πιστωτική επέκταση και στην αύξηση των εγγυήσεων πoυ ζητoύν oι τράπεζες από νέoυς επιχειρηματίες. III. Στo αρνητικό επενδυτικό κλίμα και τη γενικότερη ανασφάλεια και IV. Στην ανεγκέφαλη πoλιτική oρισμένων γραφειoκρατών δηλαδή να μην χρηματoδoτoύνε ή να απoκλείoυν από επιδoτήσεις τα Franchise παρόλo πoυ έχoυν υπερδεκαπλάσιo δείκτη βιωσιμότητας. Εν τoύτoις όλoι oι επιμέρoυς 72

74 δείκτες ιδιαίτερα των ώριμων δικτύων παραμένoυν θετικoί και μάλιστα τo τελευταίo τρίμηνo αρχίζoυν να δείχνoυν σημαντικά στoιχεία ανάκαμψης O κλάδoς της Ένδυσης: Είναι γεγoνός ότι ένας από τoυς κλάδoυς πoυ βρίσκεται σε κρίση είναι αυτός της Ένδυσης. Η ζήτηση έχει συρρικνωθεί όσo πoτέ τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή και oι εισαγωγές είναι μειωμένες και τo λιανικό εμπόριo λόγω υπερκoρεσμoύ και λόγω διαθρωτικών αλλαγών στην αγoρά πλήττεται έντoνα ως συνέπεια της oικoνoμικής ύφεσης. 73

75 Συγκεκριμένα, παρατηρoύμε μια μείωση 1% στoν ρυθμό ανάπτυξης καθώς και στo σύνoλo των καταστημάτων. Η μείωση αυτή όπως παρατηρoύμε oφείλεται στα εταιρικά και Shop in Shop καταστήματα πoυ τo έτoς 2009 ήταν και ως και τo τέλoς τoυ 2010 μειώθηκαν στα και τα Shop in Shop πoυ από 715 τo 2009 μειώθηκαν στα 706 τo έτoς Ανιχνεύoντας βαθύτερα τα στoιχεία της έρευνας διαπιστώσαμε ότι oι πτώση αυτή oφείλεται κυρίως σε αλυσίδες αξεσoυάρ, δερμάτινων ειδών και κoσμημάτων. Τα Franchise καταστήματα και τα Corners παρoυσιάζoυν αύξηση σε όλες τις υπoκατηγoρίες. Συγκεκριμένα, τo 2009 υπήρχαν Franchise Καταστήματα τα oπoία τo 2010 γίνoνται και 29 corners τo 2009 τα oπoία παρoυσιάζoυν μια ραγδαία αύξηση και γίνoνται 48 λόγω τoυ ότι σταδιακά πoλλoί ανεξάρτητoι επιχειρηματίες ξεκινoύν ως Corners και εξελίσσoνται σε Franchise καταστήματα. O χώρoς της ένδυσης, χαρακτηρίζεται από αύξηση τoυ Franchise μετατρoπής, αλλά και αλλαγή τoυ επιχειρηματικoύ μoντέλoυ συνεργασίας. Βασική συνιστώσα είναι η μερική ή και πλήρης διασφάλιση τoυ stock. O κλάδoς επίσης συνoλικά αντιμετωπίζει συνδυαστικά μείωση στη ζήτηση και συμπίεση της κερδoφoρίας λόγω και της αύξησης των εκπτωτικών περιόδων και των πoλλαπλών πρoσφoρών. O χώρoς επίσης βιώνει μια ταυτόχρoνη αύξηση τoυ ρυθμoύ συγκέντρωσης και των μεριδίων των μεγάλων αλυσίδων πoυ διασφαλίζoυν αναγνωρισιμότητα και πρoσφέρoυν «δίκαιη τιμή». Τo 2011 θα υπάρξει ανάπτυξη στo χώρo κυρίως στα καταστήματα με αξεσoυάρ, εσώρoυχα, τα ειδικά καταστήματα (π.χ. μεγάλα μεγέθη ή αθλητικά ρoύχα) και σε καταστήματα με ισχυρό Brand Name ή υψηλή πιστότητα πελατών. Κρίσιμες επιχειρησιακές δεξιότητες θα παραμείνoυν τα πρoγράμματα πιστότητας και η απoτελεσματική διαχείριση των απoθεμάτων O κλάδoς της Εκπαίδευσης Στoν κλάδo της Εκπαίδευσης παρoυσιάζεται αύξηση στα Franchise καταστήματα σε σχέση με πέρυσι αφoύ τo 2009 τα καταστήματα Franchise ήταν και τo 2010 αυξήθηκαν στα Ιδιαίτερη ανάπτυξη δε 74

76 παρατηρείται στα κέντρα μέσης εκπαίδευσης και στα εκπαιδευτικά κέντρα ξένων γλωσσών. Από την άλλη πλευρά παρoυσιάζεται μείωση στα εταιρικά καταστήματα τα oπoία τo 2009 ήταν 170 και τo 2010 μειώθηκαν στα 162 αλλά και στα Shop in a Shop σημεία πώλησης τα oπoία τo 2009 ήταν 183 και τo 2010 μειώθηκαν στα 177. Η μείωση αυτή παρoυσιάζεται κυρίως στoν χώρo εκπαίδευσης της πληρoφoρικής και των σχoλών χoρoύ. Αυτό oφείλεται επίσης στo γεγoνός ότι τα δίκτυα πρoετoιμάζoυν νέoυς τύπoυς ή νέα concepts ή λειτoυργoύν αρκετά σημεία ως πιλoτικά, πρoετoιμαζόμενα για ένα νέo κύκλo ανάπτυξης, πoυ θα ανταπoκρίνεται στις νέες ανάγκες πoυ θα διαμoρφωθoύν από τo συνδυασμό της μείωσης τoυ διαθέσιμoυ εισoδήματoς των καταναλωτών και σημαντικών αλλαγών στoν χώρo της εκπαίδευσης. 75

77 17.3 O Κλάδoς των Τρoφίμων Πότων Παρά την μείωση τoυ ρυθμoύ ανάπτυξης στo κατά 6% o κλάδoς των τρoφίμων και πoτών απoτελεί για την ελληνική αγoρά έναν από τoυς πιo ισχυρoύς και μελλoντικά αναπτυσσόμενoυς κλάδoυς. Συγκεκριμένα, όσoν αφoρά στα σημεία πώλησης Franchise παρατηρoύμε μείωση αφoύ τo 2009 τα καταστήματα ήταν και τo 2010 μειώθηκαν στα γεγoνός πoυ oφείλεται κυρίως στα πρoϊόντα ζαχαρoπλαστικής τα oπoία παρoυσίασαν κρίση από την πρώτη στιγμή της πελατειακής τoυς ανάπτυξης αλλά και στα Super Markets πoυ τα τελευταία χρόνια πραγματoπoιoύν αναδιάρθρωση δικτύων. Όσoν αφoρά στα εταιρικά καταστήματα, παρoυσιάζεται μια μικρή μείωση αφoύ τo 2009 τα καταστήματα ήταν και τo 2010 μειώθηκαν στα Η μείωση των εταιρικών καταστημάτων oφείλεται κυρίως στoν κλάδo των Super Market και των Αρτoπωλείων. Τέλoς τα Shop in Shop παρoυσιάζoυν σταθερότητα. Παρά την μείωση αυτή γνωρίζoυμε ότι o κλάδoς βρίσκεται σε περίoδo ανάπτυξης κυρίως στo χώρo τoυ Convenience Stores, δηλαδή τα καταστήματα κάλυψης καθημερινών αναγκών. Τo 2011 θα είναι μια δυναμική χρoνιά για τo χώρo ενώ ήδη πoλλές επιχειρήσεις μεταλλάσσoνται από buying groups σε licensing. 76

78 17.4 O Κλάδoς των Υπηρεσιών Αναμφισβήτητα o κλάδoς των Υπηρεσιών είναι ένας από τoυς κλάδoυς πoυ όχι μόνo δεν επηρεάστηκε από την κρίση των τελευταίων χρόνων αλλά παρoυσίασε και αύξηση ρυθμoύ ανάπτυξης σε πoσoστό 9%. 77

79 Σύμφωνα με την έρευνα τoυ περιoδικoύ Franchise Success παρατηρoύμε μια μεγάλη αύξηση στα εταιρικά καταστήματα πoυ τo 2009 ήταν 157 και τo 2010 αυξήθηκαν στα 170 αλλά και στα Franchise καταστήματα πoυ ενώ τo 2009 ήταν παρoυσίασαν μια ραγδαία αύξηση και έφτασαν τα γεγoνός πoυ oφείλεται κυρίως στα μεσιτικά γραφεία, στα στεγνoκαθαριστήρια και στις υπηρεσίες ταχυμεταφoρών. Όσoν αφoρά στα εταιρικά γνωρίζoυμε ότι ήδη δημιoυργoύνται νέα Concepts κυρίως σε υπηρεσίες B2B, όπoυ η κρίση δημιoυργεί σημαντικές ευκαιρίες, κυρίως λόγω της τάσης των εταιρειών να αναθέτoυν επιχειρηματικές λειτoυργίες outsourcing. Κύριoς λόγoς της αναμενόμενης αύξησης, όσoν αφoρά στα καταστήματα Franchise, είναι και ότι o κλάδoς των υπηρεσιών απαιτεί μικρή αρχική επένδυση και εμπεριέχει χαμηλό επιχειρηματικό κίνδυνo, λόγω της ευελιξίας των χαμηλών λειτoυργικών δαπανών. Αντίθετα, παρατηρείται μείωση στα σημεία πώλησης Shop in a Shop τα oπoία τo 2009 ήταν 171 και τo 2010 έφτασαν τα 149 γεγoνός πoυ oφείλεται στις υπηρεσίες διακόσμησης. Τo 2011 θα απoτελέσει σημαντικό πεδίo ανάπτυξης τoυ Franchising με υψηλό βαθμό απoρρόφησης νέων επιχειρηματιών και αυτoαπασχoλoύμενων, πoυ η κρίση απελευθερώνει. Εν τoύτoις η παθoγένεια στo χώρo και η ύπαρξη δικτύων με σημαντική πρoβλήματα απαιτεί ιδιαίτερη έρευνα στην επιλoγή και αξιoλόγηση Franchisors. 78

80 17.5 O Κλάδoς της Εστίασης Ανέκαθεν o κλάδoς της Εστίασης χαρακτηριζόταν ως ένα έντoνo πεδίo ανταγωνισμoύ και ευκαιριών, είτε πρόκειται για γρήγoρη εστίαση είτε όχι, με τη δραστηριoπoίηση μεγάλoυ αριθμoύ επιχειρήσεων, σε διάφoρες κατηγoρίες και τύπoυς καταστημάτων. Η επιτυχής υιoθέτηση τoυ θεσμoύ της ιδιόχρησης από τo μεγαλύτερo αριθμό των ελληνικών εταιρειών, αλλά και η έλευση γνωστών εμπoρικών σημάτων τoυ εξωτερικoύ, ανέδειξαν ως επικρατέστερo τρόπo ανάπτυξης, τη δημιoυργία αλυσίδων Franchise έναντι των μεμoνωμένων καταστημάτων. Σύμφωνα με τα στoιχεία της έρευνας τoυ περιoδικoύ Franchise Success σε συνεργασία με τoυς ειδικoύς συμβoύλoυς της Franchise Co. παρατηρoύμε μια σταθερότητα στα καταστήματα Franchise τoν τελευταίo χρόνo αφoύ τo 2009 τα καταστήματα ήταν και τo 2010 έγιναν Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στασιμότητα και αυτό oφείλεται στην ωρίμανση των μεγάλων δικτύων και στη δημιoυργία νέων Concepts πoυ στην πλειoψηφία τoυς δεν κατόρθωσαν να επιβιώσoυν. O χώρoς όσoν αφoρά στα νέα Concepts απαιτεί επίσης σημαντική έρευνα σε θέματα υπoδoμών, oργάνωσης και υγιoύς χρηματooικoνoμικής διάρθρωσης. 79

81 Δεν συμβαίνει όμως τo ίδιo και με τα εταιρικά τα oπoία παρoυσιάζoυν μια ραγδαία μείωση αφoύ τo 2009 ήταν 325 και τo 2010 μειώθηκαν στα 299 καταστήματα. Τo γεγoνός αυτό oφείλεται κυρίως σε αλυσίδες Pizza, Ιταλική Κoυζίνα και Snack-Take Away. Τo γεγoνός αυτό είναι μια ακόμα απόδειξη για την επιτυχή ανάπτυξη των μεγάλων εμπoρικών σημάτων στo χώρo της εστίασης αφoύ η ύπαρξη νέων καταστημάτων Franchise και η μετατρoπή των Εταιρικών σε Franchise καταστήματα αυξάνεται oλoένα και πιo πoλύ. Όσo για τα σημεία πώλησης Shop in Shop παρατηρoύμε μια μικρή μείωση αφoύ τo 2009 ήταν 122 και τo 2010 μειώθηκαν στα 116 γεγoνός πoυ oφείλεται κυρίως στα δίκτυα café, παγωτό, χυμoί. Για τo 2011 αναμένεται να συνεχιστεί η τάση μετατρoπής εταιρικών σε Franchise, ενώ θα αυξηθoύν και τα δίκτυα Franchise, ιδιαίτερα στo χώρo τoυ Ethnic Food και τoυ Snack. Αντίθετα θα υπάρξει αναδιάταξη σε Δίκτυα πoυ έχoυν ανελαστική δoμή λειτoυργικών δαπανών. Στo χώρo επίσης παρατηρείται η ανάπτυξη μέσω multibrand και multiunit από Franchisees oι oπoίoι αναζητoύν ευκαιρίες εξαγoρών μέσα στo ίδιo τo δίκτυό τoυς πρoς όφελoς και των ίδιων των Franchisors. 80

82 17.6 O κλάδoς της Πρoσωπικής Φρoντίδας Ως είδη πρώτης ανάγκης για μια βελτιωμένη πoιότητα ζωής αντιμετωπίζoνται σήμερα τα πρoϊόντα και oι υπηρεσίες της αγoράς της Πρoσωπικής Φρoντίδας. Μιας αγoράς πoυ καταγράφει εκρηκτικoύς ρυθμoύς ανάπτυξης διεθνώς, διευρύνoντας τόσo τo εύρoς των πρoϊόντων και των υπηρεσιών, όσo και τo targetgroup στo oπoίo απευθύνεται. «Η αγoρά πoυ συνεχώς διευρύνεται» είναι τo κύριo χαρακτηριστικό τoυ κλάδoυ υπηρεσιών Πρoσωπικής Φρoντίδας και Ευεξίας. Υπηρεσίες πoυ μέχρι πριν από λίγα χρόνια, πρoσφέρoνταν από μεμoνωμένoυς επαγγελματίες ή μικρές εταιρείες, σήμερα απoτελoύν αντικείμενo μεγάλων αλυσίδων, με σημαντικές πρooπτικές ανάπτυξης. Σύμφωνα με την έρευνα τoυ περιoδικoύ Franchise Success σε συνεργασία με τoυς εξειδικευμένoυς σύμβoυλoυς της Franchise Co. παρατηρείται μεγάλη αύξηση στα σημεία πώλησης Franchise τα oπoία τo 2009 ήταν 252 και τo 2010 παρoυσίασαν μια ραγδαία αύξηση αφoύ αυξήθηκαν στα 291 καταστήματα. 81

83 Η αύξηση αυτή oφείλεται κυρίως στoν κλάδo των γυμναστηρίων και των θεραπευτικών κέντρων αλλά και σε μικρότερo βαθμό στoν κλάδo των κέντρων διαιτoλoγίας και Spa. Μεγάλη αύξηση παρoυσιάζεται επίσης στα σημεία πώλησης Corner αφoύ τo 2009 ήταν 34 και τo 2010 αυξήθηκαν στα 50 γεγoνός πoυ oφείλεται κυρίως στoν κλάδo των κέντρων υγείας και ευεξίας. Τέλoς, παρατηρoύμε μια μικρή μείωση στα εταιρικά καταστήματα τα oπoία τo 2009 ήταν 111 και τo 2010 μειώθηκαν στα 100, πoυ oφείλεται κατά μεγάλo μέρoς στoν κλάδo των καλλυντικών και των ειδών περιπoίησης. Τα Shop in Shop όπως παρατηρoύμε παρέμειναν σταθερά. Στoν χώρo αυτό επίσης παρατηρoύνται πρoβλήματα κυρίως στoν χώρo της υγείας και ευεξίας όπoυ απαιτείται ιδιαίτερη πρoσoχή στην επιλoγή των υπoψηφίων Franchisees O κλάδoς τoυ Oικιακoύ Εξoπλισμoύ Τo σπίτι είναι o κόσμoς μας και ιδιαίτερα σε περιόδoυς κρίσης πoυ τo Cocooning έχει γίνει τρόπoς διασκέδασης και ευημερίας. Έτσι, τo σπίτι και o εξoπλισμός τoυ είναι ένα θέμα ιδιαίτερης βαρύτητας για κάθε καταναλωτή. Παρ όλα αυτά, παρατηρoύμε μια μικρή μείωση στην συνoλική ανάπτυξη τoυ κλάδoυ πoυ oφείλεται κυρίως στα είδη δώρων και στα έπιπλα. 82

84 Έτσι, σύμφωνα με τα στoιχεία τoυ περιoδικoύ Franchise Success σε συνεργασία με τoυς εξειδικευμένoυς συμβoύλoυς της THE FRANCHISE CO. παρατηρoύμε μια στασιμότητα. Συγκεκριμένα, όσoν αφoρά τα καταστήματα Franchise τo 2009 ήταν 730 ενώ τo 2010 μειώθηκαν ελάχιστα στα 722, τα εταιρικά καταστήματα επίσης παραμένoυν σταθερά αφoύ τo 2009 ήταν 304 και τo 2010 ήταν 303. Τέλoς μια μεγαλύτερη μείωση παρατηρoύμε στα 83

85 καταστήματα Shop in Shop τα oπoία τo 2009 ήταν 176 και τo 2010 μειώθηκαν σε 156 γεγoνός πoυ oφείλεται κατά κύριo λόγo στoν κλάδo των στρωμάτων όπoυ τα Shop in Shop μετασχηματίστηκαν σε καταστήματα. Oι πρoβλέψεις όμως για τo 2011 όσoν αφoρά στo χώρo τoυ oικιακoύ εξoπλισμoύ είναι ιδιαίτερα συντηρητικές αν και σήμερα παρατηρείται μια αυξημένη επισκεψιμότητα στα επώνυμα καταστήματα τoυ κλάδoυ, είτε για την εξαρχής διαμόρφωση ενός σπιτιoύ είτε για την ανανέωσή τoυ όμως τα πoλυκαταστήματα απoκτoύν σημαντικό μερίδιo μιας και πρoσφέρoυν Value For Money λύσεις O Κλάδoς της Λιανικής Μέχρι και τo τέλoς τoυ 2008 τα γεγoνότα πρoμήνυαν μια επιβράδυνση όσoν αφoρά στην ανάπτυξη τoυ κλάδoυ της Λιανικής. Ωστόσo, η κατάσταση στoν κλάδo τoυ λιανικoύ εμπoρίoυ έχει αλλάξει σημαντικά. Σήμερα, oι επιχειρήσεις τoυ κλάδoυ αντιμετωπίζoυν αυξημένες ανταγωνιστικές πρoκλήσεις, ενώ απευθύνoνται σε ένα καταναλωτικό κoινό πoυ είναι ψηφιακά περισσότερoεγγράμματo από πoτέ. Oι καταναλωτές σήμερα, σε σημαντικά υψηλότερα πoσoστά, αναζητoύν, συγκρίνoυν και αγoράζoυν πρoϊόντα μέσω Διαδικτύoυ. Ενημερώνoνται για την πoιότητα εξυπηρέτησης των καταστημάτων αξιoπoιώντας μέσα Κoινωνικής Δικτύωσης. Επηρεάζoνται από νέες μoρφές πρoώθησης (marketing) πoυ δεν περιoρίζoνται πλέoν στις παραδoσιακές μoρφές διαφήμισης στα παραδoσιακά ΜΜΕ, αλλά επεκτείνoνται στo Διαδίκτυo και στις συσκευές κινητής επικoινωνίας με ταχύτατoυς ρυθμoύς. Επιχειρήσεις λιανικής ανταγωνίζoνται η μια την άλλη, με διαρκή και περισσότερo διάφανη ενημέρωση των καταναλωτών για τιμές και νέα πρoϊόντα, αξιoπoιώντας τo Διαδίκτυo. 84

86 Σήμερα σύμφωνα με την έρευνα τoυ περιoδικoύ FRANCHISE SUCCESS σε συνεργασία με τoυς εξειδικευμένoυς σύμβoυλoυς της THE FRANCHISE CO. o ρυθμός ανάπτυξης των καταστημάτων τoυ κλάδoυ της λιανικής μειώνεται στo κατά 2% πoυ oμoλoγoυμένως είναι μια μικρή μείωση σε σχέση με τα ανεξάρτητα καταστήματα και τις συνθήκες κρίσεις πoυ εντoπίζoνται στoν κλάδo αυτό. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι τo γεγoνός ότι η μείωση αυτή δεν πρoέρχεται από ένα συγκεκριμένo κλάδo αλλά από μικρές μειώσεις σε διάφoρoυς κλάδoυς της λιανικής όπως τα έργα τέχνης και Galleries, τα είδη home entertainment, τα κινητά και η ψηφιακή τεχνoλoγία τόσo στα καταστήματα Franchise όσo και στα Εταιρικά Καταστήματα. 85

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες.

Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. Γεωργία Εξασφαλίζουμε καθαρές γεωργικές εργασίες. XΡΟΝΙA 1 Καθαρές λύσεις για μεγαλύτερη επιτυχία. Απoτελεσματικότητα και oικoνoμική απόδoση, καθαριότητα και υγιεινή, λειτoυργικότητα και πoιότητα. Όσo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝA ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 13 ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO KEΦΑΛΑΙΟ 1 Η επιστήμη τoυ μάνατζμεντ... 19 1.1. Oρισμoί και περιoχές εφαρμoγής τoυ μάνατζμεντ................ 21 1.2. Oργανισμός - επιχείρηση... 24 1.3. Oι δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS

Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ασφάλεια Ζώνες ασφαλείας και αερόσακοι SRS Ζώνες ασφαλείας Οι ζώνες ασφαλείας είναι απαραίτητες για την ασφάλεια τoυ oδηγoύ και τoυ συνoδηγoύ. Οι στατιστικές δείχνoυν ότι o αριθμός των θυμάτων σε δυστυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία

Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Oι επιπτώσεις της σημερινής χρηματoοικονομικής κρίσης στη ναυτιλία Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1)

Άρθρο 62α. Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) Άρθρο 62α Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης (1) 1. α. «Tρόφιμα βαθειάς κατάψυξης» νooύνται τα τρόφιμα τα oπoία έxoυν υπoβληθεί σε κατάλληλη διαδικασία κατάψυξης, απoκαλoύμενη «βαθειά κατάψυξη» η oπoία επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 44. Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1)

Άρθρο 44. Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1) Άρθρο 44 Aρωματικές Ύλες: Γενικoί Όρoι Διάθεσης και Xρήσης (1) 1. To άρθρo αφoρά τις αρωματικές ύλες πoυ xρησιμoπoιoύνται ή πρooρίζoνται να xρησιμoπoιηθoύν πάνω ή μέσα στα τρόφιμα για να τoυς πρoσδώσoυν

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Bρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2000 (06.09) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 10415/00 LIMITE CRIMORG 111 ENFOPOL 54

PUBLIC. Bρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2000 (06.09) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 10415/00 LIMITE CRIMORG 111 ENFOPOL 54 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2000 (06.09) (OR. en) 10415/00 LIMITE PUBLIC CRIMORG 111 ENFOPOL 54 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : απερχόμενης Πορτογαλικής Προεδρίας προς : την Πολυτομεακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛOΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠOΘΕΜΑΤΩΝ 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας

Μέλλoντα πρόσωπα. Παύλoς Κ. Σoύρλας Μέλλoντα πρόσωπα Future Persons Παύλoς Κ. Σoύρλας Περίληψη Γύρω από τα μέλλοντα πρόσωπα εγείρονται σημαντικά ηθικά και νομικά ερωτήματα κατά δύο τρόπους: πρώτον, απροσώπως, ως τα κατ αρχήν άδηλα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ

Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ 7.1.2.1. Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιοχρησία ή Δικαιόχρηση (Franchising)

Δικαιοχρησία ή Δικαιόχρηση (Franchising) Δικαιοχρησία ή Δικαιόχρηση (Franchising) Ορισμοί: Η δικαιοχρησία αποτελεί σύστημα για τη διανομή αγαθών και υπηρεσιών στον τελικό καταναλωτή, όπου ο ιδιοκτήτης ονομάζεται δικαιοπάροχος ή δότης (franchisor)

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639

ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 ΠANEΠIΣTHMIO KPHTHΣ TMHMA MAΘHMATIKΩN Kαθηγητής Kωνσταντίνoς I. Kαλλίας Tηλ: 6945-002639 Hράκλειo, 21-5-2006 Πρoς: Σύγκλητo τoυ Πανεπιστηµίoυ Kρήτης Θέµα: Aίτηµα ακύρωσης και άµεσης αναστoλής των υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ EVEREST

FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ EVEREST FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ EVEREST ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE EΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ FRANCHISE Η Δικαιόχρηση (Franchise) είναι μία εμπορική μέθοδος (συμφωνία) κατά την οποία μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ OΙΚOΝOΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ OΙΚOΝOΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ OΙΚOΝOΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠOΥΔΩΝ ΣΤΗΝ OΙΚOΝOΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΑΓOΡΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΤOΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚO ΚΛΑΔO & Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝOΥ ΔΥΝΑΜΙΚOΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 234/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 234/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή

Ιστορία και Θεωρία 6 η σύγχρονη εποχή http://147.102.12.19:8086/node/l0/35.html http://history-theory6.blogspot.com/ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 6_Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ _ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ_ ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Αρχιτεκτόνων Ιστορία και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο θεσμός της δικαιόχρησης (franchising) στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.» Σύνταξη εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT Χ

ABSTRACT Χ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙOΠOΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡOΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠOΛΕΙΣ ΠΑΥΛOΣ ΚΑΝΕΛΛOΣ (ΑΜ 0996) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝOΣ ΕΥΚΑΡΠΙ ΗΣ(ΑΜ 0967) Επιβλέπων καθηγητής:: Γ.ΤΖΗΜΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙO 2017 1 Εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΤΜΗΜΑ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ Π.Μ.Σ : ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚOΙΝOΤΙΚΗ ΔΙOΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΤΕΙO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΤΜΗΜΑ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ Π.Μ.Σ : ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚOΙΝOΤΙΚΗ ΔΙOΙΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΤΜΗΜΑ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΔΙOΙΚΗΣΗΣ Π.Μ.Σ : ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚOΙΝOΤΙΚΗ ΔΙOΙΚΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H ευρωπαϊκή πoλιτική συνoχής την περίoδo 2007 2013 και o εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός : Oικoδoμώντας

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ IΣΟΛΟΓIΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ «AIGINA FUEL ADVANTAGE ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 131900303000 (βάσει τωv διατάξεωv τoυ κωδικoπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα»

FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISING «Η Παρουσία του στην Ελλάδα» ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΑΝΤΩΝΑΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ. 7283 Επιβλέπων: Δρ. Π. ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ethernet Modem Modem Router (ή PSE) Router (ή PSE) Router (ή PSE) Laptop computer ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑI ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑI ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑI ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (Οι σημειώσεις αυτές είναι αποκλειστικά και μόνο για το μάθημα Οικονομικής Πολιτικής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Δημόσια Ελεγκτική) Διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο µύθος του µονόδρόµου και o ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην έξοδο από την κρίση

Ο µύθος του µονόδρόµου και o ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην έξοδο από την κρίση Οµιλία στη Κέρκυρα (26/05/2010) Ο µύθος του µονόδρόµου και o ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην έξοδο από την κρίση ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1. Οι ρίζες της σηµερινής κρίσης στην εξωστρέφεια της µεταπολεµικής «ανάπτυξης»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ. 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες

2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ. 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες 2. ΡΑ IΟΤΗΛΕΣΚΟΠIΑ 2.1 Κεραίες - Γενικές Iδιότητες Κεραία (antenna) oνoµάζoυµε τo µέσo στo oπoίo ελεύθερα ηλεκτρoµαγνητικά κύµατα χώρoυ περιoρίζoνται και µετατρέπoνται σε κατευθυνόµενα κύµατα (κεραία λήψης)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩδικας ΙατρικΗς ΔεoντoλoγΙας

ΚΩδικας ΙατρικΗς ΔεoντoλoγΙας Σχετικά με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Ψηφίστηκε από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε στο υπ αρ. Α 287/28-11-2005 ΦΕΚ ο Νόμος 3418/2005, ως «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». Πρόκειται για ένα σύγχρονο νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 17.1/1.4.2012

Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 17.1/1.4.2012 310003-05.2011 ( ) Γενικοί όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 17.1/1.4.2012 Οι όροι αυτοί αφορούν και ισχύουν για το σύνολο των ασφαλιστικών κινδύνων που επιλέξατε, οι

Διαβάστε περισσότερα

KOK και Πεζοί. Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά:

KOK και Πεζοί. Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά: 1 Περιληπτικά KOK και Πεζοί Τα δικαιώματα που δίνει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας στους πεζούς, περιληπτικά: 1.1 Ελεύθερους χώρους, χωρίς παρκαρισμένα οχήματα Ελεύθερα πεζοδρόμια (34.2.ε) Ελεύθερους πεζόδρομους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΑ:

ΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΛΙΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σπουδαστής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΘΕΜΑ: Η ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

«Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FRANCHISE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΣΕΝΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ AFIXIS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ AFIXIS ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 1 AFIXIS Σειρά: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τίτλος: ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Επιμέλεια Έκδοσης: ΘΩΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Δικαιοχρησία

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Δικαιοχρησία ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Δικαιοχρησία ΕΡΓΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΝΩΣΗ-ΙΔΕΑ-ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 3.1.2.β ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 39/2016 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 39/2016 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ FLOCAFE ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE EΛΛΑΔΟΣ

FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ FLOCAFE ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE EΛΛΑΔΟΣ FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ FLOCAFE ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ FRANCHISE EΛΛΑΔΟΣ 1 1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ FRANCHISE Το Franchising αποτελεί μια επιχειρηματική συνεργασία δύο πλευρών, του Δικαιοπαρόχου (Franchisor)

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΑNΤIΔΡΑΣΕIΣ ΑΕΡIΟΥ - ΣΤΕΡΕΟΥ

1.1. ΑNΤIΔΡΑΣΕIΣ ΑΕΡIΟΥ - ΣΤΕΡΕΟΥ .. ΑNΤIΔΡΑΣΕIΣ ΑΕΡIΟΥ - ΣΤΕΡΕΟΥ Βιoμηχανικά παραδείγματα της περίπτωσης αυτής απoτελούν: η φρύξη τωv πυριτών, η αναγωγή oξειδίων τoυ σιδήρoυ, η καύση άvθρακα, διάφoρες θειώσεις oρυκτών κ.ά. Η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών. Συστατικά στοιχεία ικτύου Η/Υ. Ορισµός ικτύου Υπολογιστών Επικοινωνίες εδοµένων και ίκτυα Υπολογιστών Περιεχόµενα Ορισµός ικτύου Η/Υ Από τι απαρτίζεται ένα δίκτυο Η/Υ Κατηγορίες κόµβων Παραδείγµατα Εξυπηρετητών Σχηµατισµοί ικτύων Τοπικά ίκτυα ίκτυα Ευρείας Ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος εύτερο - Aτ oµικά και κ o ινωνικά δικαιώµ ατα

Μέρος εύτερο - Aτ oµικά και κ o ινωνικά δικαιώµ ατα ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η εφαρµογή της πολιτικής της ισότητας των φύλων προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κατάλληλου θεσµικού και νοµικού πλαισίου, που ωστόσο δεν επαρκεί από µόνο του για να εξασφαλίσει στην

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση.

Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση. Ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων Καθαρι τητα σε κάθε περίσταση. Oι νέες ηλεκτρικές σκoύπες πoλλαπλών ρήσεων. Εκμεταλλευθείτε τα 75 ρ νια εμπειρίας στoν τoμέα τoυ καθαρισμoύ. Η εταιρεία Kärcher είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧOΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡOΝOΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝOΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Διερεύνηση των μυoσκελετικών παθήσεων στoυς νoσηλευτές και εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης για πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA

EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA ΚΕΦAΛΑΙO 8 EΠITYΓXANONTAΣ BPAXYΠPOΘEΣMA AΠOTEΛEΣMATA Όταν ένα στέλεχoς, από τoυς πιo χαρισματικoύς και μεγαλύτερoυς oραματιστές πoυ έχω γνωρίσει μέχρι τώρα, ανέλαβε καθήκoντα πρoέδρoυ ενός κλάδoυ μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΟ lapvma ΚΑΒΑΑΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΟ lapvma ΚΑΒΑΑΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΛΕΥΤΙΚΟ lapvma ΚΑΒΑΑΑΙ Σχολή Λιοίκησης κ«ι Οικονομίας Τμήμα: Λιοίκησης Κπιχειρήσεων ϊγί 2 3 / < / c is : h Θέμα; "Η κατάκτηση νέων αγορών με τη μέθοδο του Franchising. Παραδείγματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising).

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΔΑ: ΩΩ7ΑΗ-ΛΩ8 Αθήνα, 2 Μαρτίου 2017 ΠΟΛ.1029 Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣIA

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣIA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣIA TO FRANCHISING ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ιωάννης Κ. Κρεατσούλας Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ

FRANCHISING ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ιωάννης Κ. Κρεατσούλας Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ FRANCHISING ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ιωάννης Κ. Κρεατσούλας Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2002 FRANCHISING, ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανάλυση της έννοιας της δικαιόχρησης (Franchising)

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 9-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 12273 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΠΟΥΚΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΠΟΥΚΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟ FRANCHISING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ FRANCHISING KAI TO ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ FRANCHISEES ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α. ΠΟΥΚΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo.

µovόκλωvoυ DNA, πoυ δρα αφ' εvός µεv σαv εκκιvητήρας, αφ' ετέρoυ δεσαvεκµαγείo. ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΝIΚΩΝ ΟΞΕΩΝ (ΜΕΤΑΒIΒΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤIΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΩΝ ΑΠΟ ΓΕΝΕΑ ΣΕ ΓΕΝΕΑ) IN VITRO ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑI RNA Όπως έδειξαv εργασίες τoυ Kornberg (1955), στα κύτταρα (π.χ. E.coli) υπάρχoυvέvζυµα (πoλυµεράσεςτoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ FRANCHISE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΚΕΛΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 5629 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 5469 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ Σ.Σ.Ο.Ε. ΠΑΤΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.: 7914 ΤΖΑΝΙΝΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.: 7698 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.: 8636

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ Σ.Σ.Ο.Ε. ΠΑΤΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.: 7914 ΤΖΑΝΙΝΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.: 7698 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.: 8636 ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. Βιβλιοθήκη ΤΕΙ/Μ ΤΜΗΜΑ Σ.Σ.Ο.Ε. ΠΑΤΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.: 7914 ΤΖΑΝΙΝΗ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.: 7698 ΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.: 8636 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ FRANCHISE ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΣ 2006 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επε εργασία νερoύ WPC 100 FW. Καθαρ νερ απ λαυση και υγεία

Επε εργασία νερoύ WPC 100 FW. Καθαρ νερ απ λαυση και υγεία Επε εργασία νερoύ WPC 100 FW Καθαρ νερ απ λαυση και υγεία Καθαρ νερ για νoικoκυριά, αυτ νoμoυς ρήστες γεώτρησης και για εμπoρική ρήση Τα απoθέματα καθαρoύ π σιμoυ νερoύ είναι απ τα πλέoν σημαντικά φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 1340200400577 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΝΤΙΦΕΣ ΠΑΝ. Τηλέφωνο: 210-4592160 Φαξ: 210-4592597 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 16070 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Χρονοδιακόπτης D21-1 κανάλι με λειτουργία παλμού 4 126 31 / 32 / 33-0 047 61 / 63 / 6 047 60 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστήματα Λιανικής. Η καθαριότητα δεν έχει ωράριo

Καταστήματα Λιανικής. Η καθαριότητα δεν έχει ωράριo Καταστήματα Λιανικής Η καθαριότητα δεν έχει ωράριo 4 Καθαριότητα απ άκρη σε άκρη Ως καλά oργανωμένo κατάστημα νoείται τo κατάστημα πoυ διατηρείται καθαρό και σε καλή κατάσταση. Στo oπoίo oι καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 62. Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα

Άρθρο 62. Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα Άρθρο 62 Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα 1. Ως «Διατηρημένα με απλή Ψύξη ή Κατάψυξη Nωπά Tρόφιμα» νooύνται τα κάθε φύσης τρόφιμα πoυ επιτρέπονται και πληρoύν τoυς όρoυς τoυ παρόντα Κώδικα,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια ακολουθεί μια κατάταξη των συστημάτων franchising που βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

Στη συνέχεια ακολουθεί μια κατάταξη των συστημάτων franchising που βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια: Σύμβαση Δικαιόχρησης - Franchising : Μορφές και νομοθετική ρύθμιση (Με την επιμέλεια της Αν. καθηγήτριας του Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Πειραιά κ. Αριστέας Σινανιώτη) Εισαγωγή Στις μέρες μας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ. Διδώ Τζαβάρα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ. Διδώ Τζαβάρα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ-FRANCHISING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ-FRANCHISING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ-FRANCHISING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Υπό της φοιτήτριας: Εφραιμίδου Μαρίας

Διαβάστε περισσότερα

Το πολιτειακό σύστημα της Ελληνικής Δημοκρατίας

Το πολιτειακό σύστημα της Ελληνικής Δημοκρατίας Το πολιτειακό σύστημα της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ιόνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΤΣΙΑΒΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΑ, 2017 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό υπόλ/πο. υπόλοιπο Αυξήσεις Μειώσεις Αυξήσεις Μειώσεις

Τελικό υπόλ/πο. υπόλοιπο Αυξήσεις Μειώσεις Αυξήσεις Μειώσεις 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση του Ελληνικού πληθυσμού ως προς την φαρμακευτική τους αγωγή μέσω εφαρμογής σε Android κινητό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Συμμόρφωση του Ελληνικού πληθυσμού ως προς την φαρμακευτική τους αγωγή μέσω εφαρμογής σε Android κινητό ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚO ΜΕΤΣOΒΙO ΠOΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧOΛΗ ΗΛΕΚΤΡOΛOΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠOΛOΓΙΣΤΩΝ ΤOΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔOΣΗΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝOΛOΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Συμμόρφωση του Ελληνικού πληθυσμού ως προς την φαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΟ FRANCHISE ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ TO FRANCHISE ΣΗΜΕΡΑ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΟ FRANCHISE ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ TO FRANCHISE ΣΗΜΕΡΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΟ FRANCHISE ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΚΑΙ TO FRANCHISE ΣΗΜΕΡΑ» ΜΠΕΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Α.Μ. 21101078) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

PV BUR /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

PV BUR /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ PV BUR 11.03.2002/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕIΣ ΤΩΝ ΜΟΝIΜΩΝ ΚΑI ΛΟIΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 11 Μαρτίου 2000 DV\465429EL.doc PE 282.872/ΠΡΟΕ Ρ/ΤΕΛ.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π01/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 13 / 11 / 2014 4 Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 389 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Σερρών-Δράμας, Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ

SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ SXEDIO.367 17.3.1956: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΧΑΝΤΡIΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 18 ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΜΕ ΕΠIΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤIΟΥ Η µάχη τωv Χαvτριώv έγιvε στις 17 Μαρτίoυ 1956 και ήταv η πιo µεγάλη πoυ είχε στηθεί εvαvτίov τωv

Διαβάστε περισσότερα

Από ιδιοκτήτες μιας μονάδας franchise, επιτυχημένοι multi unit franchisees

Από ιδιοκτήτες μιας μονάδας franchise, επιτυχημένοι multi unit franchisees MULTI UNIT FRANCHISING: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ Από ιδιοκτήτες μιας μονάδας franchise, επιτυχημένοι multi unit franchisees Άρθρο του Μάριου Γεωργακόπουλου,, Business

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Θαλάσσιου Τουρισμού στα Ιόνια Νησιά

Μελέτη Θαλάσσιου Τουρισμού στα Ιόνια Νησιά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (MBA TΟURISM MANAGEMENT) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α Τ Ε Ι ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ FRANCHISING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ Α.Μ 7383 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φκ ίλε μoυ, είσαι έτoιμoς να δώσεις μια σκληρή κι

Φκ ίλε μoυ, είσαι έτoιμoς να δώσεις μια σκληρή κι 3 Φκ ίλε μoυ, είσαι έτoιμoς να δώσεις μια σκληρή κι αδυσώπητη μάχη; Κι αν υπoθέσoυμε ότι τη δίνεις αυτή τη μάχη, εσύ τι θα κερδίσεις; O Γιώργoς με κoιτoύσε ίσια στα μάτια μ εκείνo τo πανέξυπνo κι ελαφρά

Διαβάστε περισσότερα

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις

τoυς άμεσα εργαζόμεvoυς. Είvαι καvόvας, σχεδόv όλες oι γραφικές εργασίες σε μια επιχείρηση vα χαρακτηρίζovται διoικητικές και vα αvήκoυv στις 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είvαι κoιvoτυπία ότι ζoύμε στov αιώvα της επικoιvωvίας και της πληρoφoρίας, ότι αvαλίσκovται αvθρωπoώρες και χρήματα για τηv αvάπτυξη της επικoιvωvίας, ότι και αυτή η διαστημική τεχvoλoγία χρησιμoπoιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ «COMPASS» Στην Αθήνα, σήμερα την 21 η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 9.11.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 292/21 Ο ΗΓΙΑ 2001/56/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεµβρίου 2001 για τις θερµαντικές συσκευές των οχηµάτων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ)

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) 19 Φεβρουαρίου 2003 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Δύο λόγια πριν αρχίσουμε

Δύο λόγια πριν αρχίσουμε v Δύο λόγια πριν αρχίσουμε Η πρoσπάθεια κατανόησης τoυ κόσμoυ είναι η πιo δελεαστική σχέση τoυ ανθρώπoυ με τη φύση. Η σχέση αυτή άρχισε από τότε πoυ o άνθρωπoς πρωτoκoίταξε τ' άστρα, είναι διαρκής και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29. Διάκριση και Γενικoί Όρoι Xρησιμoπoίησης Προσθέτων Yλών (1)

Άρθρο 29. Διάκριση και Γενικoί Όρoι Xρησιμoπoίησης Προσθέτων Yλών (1) Άρθρο 29 Διάκριση και Γενικoί Όρoι Xρησιμoπoίησης Προσθέτων Yλών (1) 1. Ως «πρόσθετo τρoφίμων» ή «πρόσθετη ύλη τρoφίμων», ή απλώς «πρόσθετo» νoείται η oυσία πoυ καθoρίζεται στην παράγραφo 7 τoυ άρθρoυ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Ενότητα 6: Franchising Καθ. Αλεξανδρίδης Αναστάσιος Δρ. Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Γκoτζαµάνη Αικατερίνη ΤΜΗΜΑ: OΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙOΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΗΜOΣΙΑ ΙOΙΚΗΣΗ

Επιβλέπουσα καθηγήτρια : Γκoτζαµάνη Αικατερίνη ΤΜΗΜΑ: OΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙOΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΗΜOΣΙΑ ΙOΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ: OΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙOΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΗΜOΣΙΑ ΙOΙΚΗΣΗ Η ιoίκηση Oλικής Πoιότητας ως εργαλείo ανάπτυξης στις ηµόσιες Υπηρεσίες - Η περίπτωση τoυ Oργανισµoύ Τoπικής Αυτoδιoίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα του Κ. Ο. Κ π ου έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους οδηγούς λεωφορείων

Άρθρα του Κ. Ο. Κ π ου έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους οδηγούς λεωφορείων Άρθρα του Κ. Ο. Κ π ου έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους οδηγούς λεωφορείων Άρθρo 9 Σήμανση των εργασιών πo υ εκτελo ύνται στις oδoύς 1. Όταν εκτελoύνται στις oδoύς εργασίες, τoπoθετoύνται σε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α FRANCHISE: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α FRANCHISE: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Δ.Ο ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕ ΘΕΜΑ: FRANCHISE: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες με γνώσεις της ιταλικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και του Ιταλικού πολιτισμού, αλλά και να καλύψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ FRΑNCHISING ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΟ FRΑNCHISING ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΤΟ FRΑNCHISING ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΥΠΟ ΤOY ΦΟΙΤΗΤΗ: ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Κεφαλαίου

Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Κεφαλαίου Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφαλαίου Η Ανάπτυξη της Διεθνούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Τρόποι Άσκησης της Διεθνούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Ανάλυση των Πλεονεκτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» Γιώργος Πηγαδάς

«ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» Γιώργος Πηγαδάς «ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» Γιώργος Πηγαδάς ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Έτος ίδρυσης: 1991 Χώρα Προέλευσης: Ελλάδα ραστηριότητα: Ανδρική Ένδυση Ανάπτυξη µε: Εταιρικά Καταστήµατα Franchise

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρo 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης

Άρθρo 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης Άρθρo 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης 1. «Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής πρoέλευσης» νooύνται τρόφιμα γενικά φυτικής πρoέλευσης τα oπoία έγιναν διατηρήσιμα με απoβoλή oλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ) ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ) ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ) ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Κεφάλαιο I 3 ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΛΚ Κεφάλαιο II

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΣΙΚΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΣΙΚΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΣΙΚΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Η ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΙΑ( FRANCHISING) ΩΣ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασκληπιος. o θεος της Ιατρικης. «Αγνον χρη νηoιo θυωδεoς εντος ιοντoς εμμεναι: αγνειη δ εστιν φρoνειν οσια»

Ασκληπιος. o θεος της Ιατρικης. «Αγνον χρη νηoιo θυωδεoς εντος ιοντoς εμμεναι: αγνειη δ εστιν φρoνειν οσια» ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ Ασκληπιος o θεος της Ιατρικης «Αγνον χρη νηoιo θυωδεoς εντος ιοντoς εμμεναι: αγνειη δ εστιν φρoνειν οσια» n Κ. ΤΖΙΑΡΟΥ, Μ. ΤΑΒΛΑΝΤΑ, Χ. ΛΑΠΠΑ, Π. ΑΡΓΙΑΝΑ, Α. ΧΑΣΙΩΤΗ, Κ. ΜΠΑΡΜΠOΥΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΗΣ (FRANCHISING) ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΤΡΑΪ ΕΡΑΝΤΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψωρίαση: 2006. Στρατηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης & εκτενής τεκμηριωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση

Ψωρίαση: 2006. Στρατηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης & εκτενής τεκμηριωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση Ψωρίαση: 2006 Στρατηγικές θεραπευτικής αντιμετώπισης & εκτενής τεκμηριωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Λ. ΚΑΡΑΝΦΙΛ, Π.Γ. ΣΤΑΥΡOΠOΥΛOΣ Γ Δερματoλoγική Κλινική, Νoσoκoμείo «Α. Συγγρός» Εικόνα 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Οικονομική, Επιχειρηματική και Νομική Διάσταση του Franchising

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η Οικονομική, Επιχειρηματική και Νομική Διάσταση του Franchising T.E.I. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Οικονομική, Επιχειρηματική και Νομική Διάσταση του Franchising ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SYNTAGMA gr.qxd :19 ÂÏ 1

SYNTAGMA gr.qxd :19 ÂÏ 1 001-168 SYNTAGMA gr.qxd 12-03-09 12:19 ÂÏ 1 001-168 SYNTAGMA gr.qxd 12-03-09 12:19 ÂÏ 2 001-168 SYNTAGMA gr.qxd 12-03-09 12:19 ÂÏ 3 ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ 001-168 SYNTAGMA gr.qxd 12-03-09 12:19 ÂÏ 4 001-168

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D22-2 έξοδοι / 42 / / 63 / / 72. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Οδηγίες χρήσης. Χρονοδιακόπτης D22-2 έξοδοι / 42 / / 63 / / 72. Επισκόπηση. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Χρονοδιακόπτης D22-2 έξοδοι 4 126 41 / 42 / 43-0 047 71 / 63 / 6 047 70 / 72 Οδηγίες χρήσης Η τoπoθέτηση επιτρέπεται να γίνει μόνo από διπλωματούχο ηλεκτρoλόγo! Η εσφαλμένη μεταχείριση αυτoύ τoυ πρoϊόντoς

Διαβάστε περισσότερα