ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 28-08-2009 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Ελευθερίας, Χανιά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σαριδάκης ΤΗΛ.: FAX: Χανιά, 28 Αυγούστου 2009 Αριθμός Διακήρυξης 8211 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Δ/Δ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΝΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΕΑ ΟΧΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΧΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τοπικό Τύπο Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 1.1 Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1.2 Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο. 1.3 Του Π.Δ. 105/2000 προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα προς το κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της οδηγίας 97/52/Ε.Κ.) 1.4 Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150 Α / ) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ). 1.5 Του Ν. 2198/94 (αρθ. 24) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος Τις αποφάσεις: 1.1 Αριθ.1375/ απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης. 1.2 Αριθ. 40 / της Νομαρχιακής Επιτροπής Διοίκησης Οικονομικού & Πρωτογενούς Τομέα που εγκρίνει την προμήθεια. 1.3 Αριθ. 164/ της Νομαρχιακής Επιτροπής Διοίκησης-Οικονομικών-Προγραμματισμού & Έργων - 1 -

2 1.4 Αριθ. 152/ της Νομαρχιακής Επιτροπής Διοίκησης-Οικονομικών-Προγραμματισμού & Έργων 1.5 Αριθ. 307/ της Νομαρχιακής Επιτροπής Διοίκησης-Οικονομικών-Προγραμματισμού & Έργων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια του είδους που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πλ. Ελευθερίας 1, Χανιά ΤΚ ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερ/νία: 15 Σεπτεμβρίου 2009 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 14:00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ημερ/νία: 16 Σεπτεμβρίου 2009 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10:00 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια. 3. Δικαιώματα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 4.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 4.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 4.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 5. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο. 6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ, ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΥΡΩΝ, ΜΕ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΣΗ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ, ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΕΝΟΣ ΤΟΝΟΥ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΥ cc. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ένα (1) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 με ΦΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων Δ/νση Κτηνιατρικής Η παράδοση θα γίνει μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Το είδος θα παραδοθεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων (Πλ. Ελευθερίας 1 Χανιά). ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή εντός 5 ημερών από την ημέρα της παράδοσης. ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ % 3,7376 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν. 2198/94 ΑΡΘΡΟ 24 Κατά την πληρωμή του είδους θα παρακρατείτε ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος εισοδήματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο (2) αντίγραφα. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Νομαρχιακή Αυτ/ση Χανίων Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Πλ. Ελευθερίας 1, Χανιά Τ.Κ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΩΡΑ 15 Σεπτεμβρίου 2009 Τρίτη 14: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου χαρακτηρίζεται ως απαράδεκτη

4 1.3. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς πρέπει να εμπεριέχονται δύο(2) σφραγισμένοι υποφάκελοι με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Στους υποφακέλους τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται στον υποφάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, κ.λπ.) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης, φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές, φύλλα 33-55, κ.ο.κ.) Οι υποφάκελοι της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου Γίνονται δεκτές συμπληρωματικές πληροφορίες 1.6. Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται απ τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά τον προβλεπόμενο χρόνο κατάθεσης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν Η Αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 118/ Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού Επισημαίνεται ότι: Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ/ξης δε θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες

5 Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μίας, του συμμετέχοντος, υποχρεωμένου να κατονομάσει ρητώς την κύρια και εναλλακτική προσφορά του. Η εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής. Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μιας (1) εναλλακτικής προσφοράς δε θα λα μβάνεται υπόψην ουδεμία των εναλλακτικών προσφορών. 2. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών), που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. 3. ΤΙΜΕΣ 3.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και θα συμπεριλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, το δικαίωμα του προμηθευτή, τα τέλη ταξινόμησης, τα έξοδα μεταβίβασης και πινακίδων, τα μεταφορικά για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου στον τόπο που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, θα γίνεται αριθμητικώς και ολογράφως με δύο δεκαδικά ψηφία Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οι τιμές θα δίνονται ως εξής: 1. Τιμή μονάδας σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση του είδους ελεύθερου, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 2. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής ( Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 3. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στη ταχυδρομική διεύθυνση του φορέα. Σημ.1. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και στην επ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20% Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόμενων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς (Π.Δ.370/95) Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την εκπλήρωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά

6 4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Μετά τη λήξη της παράδοσης κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτού εκπτώτου. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5.1. Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους δι εκδόσεως τραπεζικής επιταγής στο όνομα του δικαιούχου. 5.2.Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ.(Π.Δ.118/07) 5.3. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης) καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Το ύψος των τόκων υπερημερίας τους οποίους υποχρεούνται να καταβάλλει ο οφειλέτης ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) συν 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). 6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται για τους ανοιχτούς διαγωνισμούς από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6.1 Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Διοίκησης, Οικονομικού & Προγραμματισμού & Έργων και θα κοινοποιηθεί στους συμμετάσχοντες εγγράφως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψην τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του Π.Δ.118/07. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ A.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Το αυτοκίνητο πρέπει να ικανοποιεί τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: α/α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 Kινητήρας Diesel Euro 4 2 Κυβισμός (κυβ.εκ.) (κατηγορία) 3 Ισχύς (PS) 120 ελάχιστο - 6 -

7 4 Ροπή(Νm) 310 περίπου 5 Μέση Κατανάλωση συνδυασμένου 9 +/- 0,5 κύκλου (Lt/100 Km) 6 Κιβώτιο Ταχυτήτων Μηχανικό 5 σχέσεων εμπρός + όπισθεν 7 Σύστημα Μετάδοσης Διπλό Διαφορικό. Λειτουργία «Αργό-Γρήγορο» Σε απλή λειτουργία την κίνηση δίνει το πίσω διαφορικού το οποίο πρέπει να είναι περιορισμένης ολίσθησης. Το εμπρός διαφορικό πρέπει να μπορεί να συνδέεται και να αποσυνδέεται από τον οδηγό εν κινήσει. Οι πλήμνες να συνδέονται και να αποσυνδέονται με αυτόματες πεταλούδες 8 Ανάρτηση Εμπρός- Ανεξάρτητη ανάρτηση με ψαλίδια και ελικοειδή ελατήρια. Πίσω-Ημιελλειπτικά φύλλα σούστας 9 Μεταξόνιο mm περίπου 10 Διαστάσεις Μήκος mm περίπου Πλάτος mm περίπου Ύψος mm Ωφέλιμο φορτίο Κιλ. 12 Κάτοψη χώρου φόρτωσης mm Χ (εξαιρούνται οι θόλοι) 13 Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) Τελικά Ταχύτητα ( Km/h) 165 τουλάχιστον 15 Επιτάχυνση ( sec για 0-!00 km) 16 τουλάχιστον 16 Θέσεις Τέσσερις (4) Τα καθίσματα θα έχουν προσκέφαλα. 17 Πόρτες Τέσσερις (4) με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές, τηλεχειριζόμενο κεντρικό κλείδωμα. Πλευρικές μπάρες ασφαλείας. 18 Σύστημα διεύθυνσης Με υδραυλική υποβοήθηση 19 Σύστημα πέδησης Εμπρός δισκόφρενα-πίσω ταμπούρα ή δισκόφρενα υδραυλικά με υποβοήθηση. Ρυθμιστική βαλβίδα με αισθητήρα φορτίου. Επίσης με A B S με EBD 20 Αερόσακοι Οδηγού & Συνοδηγού 21 Ζώνες Ασφαλείας Τέσσερις (4) ζώνες με προεντατήρες και ρυθμιστή δύναμης

8 Τα εμπρός άγκιστρα των ζωνών ασφαλείς να είναι ρυθμιζόμενα καθ ύψος 22 Παράθυρα Ηλεκτρικά Παράθυρα Μπρός-πίσω. Με μηχανισμό ανίχνευσης εμποδίων σε περίπτωση χειρισμού τους από τον οδηγό. Σύστημα αποπαγοποίησης παρμπριζ. Πίσω παρμπρίζ με αντιθαμβωτικό μηχανισμό. 23 Kαθρέπτες Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι καθρέπτες 24 Κλιματισμός/ AIR CONDITION ναι 25 Ηχητικό σύστημα Ραδιο CD 26 Φώτα Ρυθμιστής ύψους δέσμης φώτων πορείας από την θέση του οδηγού. Προβολείς ομίχλης εμπρός. Φώτα ομίχλης πίσω 27 Τροχοί Εφεδρικός τροχός κανονικών διαστάσεων. 28 Χρώμα Μεταλλικό. Περιμετρικά θα φέρει κίτρινη λωρίδα πάχους 10 εκ. Στις δύο εμπρός πόρτες θα αναγράφεται : «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ» 29 Δυνατότητα Ρυμούλκησης Άγκιστρα πρόσδεσης για ρυμούλκηση εμπρός και πίσω 30 Βοηθητικός εξοπλισμός Εργαλεία,Τρίγωνο- Φαρμακείο, Πυροσβεστήρας ΓΕΝΙΚΑ ΤΙΜΗ Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ και θα συμπεριλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, το δικαίωμα του προμηθευτή, τα τέλη ταξινόμησης, τα έξοδα μεταβίβασης και πινακίδων, τα μεταφορικά για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου στον τόπο που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς. ΠΑΡΑΔΟΣΗ Το είδος θα παραδοθεί στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων (Πλ. Ελευθερίας 1 Χανιά). Η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Α. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή σε χρονικό διάστημα μέχρι πέντε ημέρες από την ημέρα παράδοσης. ΤΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων / Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Πλατεία Ελευθερίας 1, Χανιά

9 ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Το είδος θα πληρωθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων οικονομικού έτους 2009 και ειδικότερα του Φορέα 292 και Κωδικό Αριθμό Εξόδου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 31200,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Θ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ - 9 -