ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ"

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ ΕΦΟΔ. ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ (LOGISTICS) ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περιστέρι, 9 Ιανουαρίου 2008 Πληροφορίες για το έργο: κ. Ευάγγελος Κοσμίδης Τηλ.: & Fax: Αρ. Πρωτ.: Δ/551 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ανώνυμη Εταιρεία "Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου" (ΟΠΑΠ Α.Ε.) διενεργεί ειδική διαδικασία Διαπραγμάτευσης με μειοδοσία για την «Πρόσληψη Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης στρατηγικού ανασχεδιασμού των διαδικασιών και της οργάνωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής της εταιρείας ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. (ήτοι της μελέτης των διεργασιών και της περιγραφής θέσεων εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού της)». Η εν λόγω διαδικασία διενεργείται σε εκτέλεση της με αριθμ. 1/ /θέμα 3 ο απόφασης του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του παρόντος έργου, αποτελεί η επιλογή εξειδικευμένου Συμβούλου που θα μελετήσει την υπάρχουσα οργανωτική και λειτουργική δομή της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής της εταιρείας ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. και θα προτείνει τρόπους εκσυγχρονισμού των με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, την εναρμόνιση με σύγχρονες αρχές λειτουργίας και την θέσπιση δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας, οι λεπτομέρειες του οποίου ορίζονται στο «Παράρτημα 1: Σύντομη περιγραφή έργου». Αποτέλεσμα του έργου θα είναι μία μελέτη με προτάσεις που θα προσδιορίζουν τη νέα οργανωτική και λειτουργική δομή της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. καθώς επίσης και το σχέδιο μετάπτωσης. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα παράσχει υποστήριξη για την υλοποίηση των προτάσεων με φυσική παρουσία περιορισμένου χρόνου και πλήθους συμβούλων, για χρονικό διάστημα περίπου έξι (6) μηνών μετά από την ολοκλήρωση της μελέτης.../..

2 σελ. 2/16 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη συμμετοχή και την τελική επιλογή του αναδόχου έχει ως εξής: ΒΗΜΑ 1: ΒΗΜΑ 2: ΒΗΜΑ 3: Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο «Παράρτημα 1: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» μέχρι την Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Από το σύνολο αυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και πληρούν τις προϋποθέσεις, θα επιλεγούν συνολικά τρεις (3), για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας (επιλογή short list). Όλοι όσοι εκφράσουν ενδιαφέρον θα ενημερωθούν αν μετέχουν ή όχι στο επόμενο στάδιο το αργότερο μέχρι και τη Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2008 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ). Στους προεπιλεγμένους της short list θα αποσταλεί κείμενο αρχικών προδιαγραφών έργου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ). Παράλληλα, θα κληθούν σε παράλληλη διαβούλευση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με στόχο τον ακριβή προσδιορισμό του αντικειμένου και την προσέγγιση του έργου. Η διαβούλευση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της ΟΠΑΠ Α.Ε. χωριστά με κάθε ενδιαφερόμενο και θα ξεκινήσει το νωρίτερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία γνωστοποίησης στους προεπιλεγέντες ότι μετέχουν στο επόμενο στάδιο. Ο διάλογος αυτός θα ολοκληρωθεί το πολύ σε πέντε (5) ημέρες. ΒΗΜΑ 4: Ακολούθως η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα διατυπώσει το περιεχόμενο του έργου με ακρίβεια, θα το γνωστοποιήσει μαζί με σχέδιο σύμβασης στους προεπιλεγέντες και θα τους καλέσει να καταθέσουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, την οικονομική τους προσφορά συνοδευομένη από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους ευρώ (τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ). Η κατακύρωση του έργου θα γίνει με βάση τη μικρότερη οικονομική προσφορά. Από την ανακοίνωση της επιλογής του, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, σε διαφορετική περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος και η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο, θα επιστραφούν όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής.

3 σελ. 3/16 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 15 η Φεβρουαρίου ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα κατατεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες στο «Παράρτημα 2: Στοιχεία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας και Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., για την «Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Εξειδικευμένου Συμβούλου», η οποία ορίσθηκε με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισού 62, Τ.Κ , 3 ος όροφος), μέχρι την Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 12: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Oι προεπιλεγέντες (short list) προκειμένου να συμμετάσχουν στην περαιτέρω διαδικασία υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πρόσκληση σε διάλογο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΒΗΜΑ 3, της παραγράφου 2 της παρούσας διακήρυξης, να υποβάλουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής: I. Κωδικοποιημένο Καταστατικό Εταιρείας ή αντίστοιχο έγγραφο για την περιγραφή της νομικής προσωπικότητας του σχήματος. II. Υπεύθυνη δήλωση κύκλου εργασιών, που αφορά στο αντικείμενο του έργου, των τριών (3) τελευταίων ετών. III. Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων ετών. 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. Οικονομική Προσφορά θα κληθούν να καταθέσουν, με συγκεκριμένες οδηγίες, μόνο οι προεπιλεγέντες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΒΗΜΑ 4, της παραγράφου Η Οικονομική Προσφορά, που θα υποβάλλει μέσα σε σφραγισμένο φάκελο - επί ποινή αποκλεισμού - θα περιλαμβάνει τη συνολική δαπάνη, που αφορά στην υλοποίηση όλου του έργου, καθώς επίσης και τα επιμέρους κόστη του σχετικού πίνακα που θα λάβουν όσοι προεπιλεγούν. 3. Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 4. Το τίμημα θα παραμείνει σταθερό σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4 σελ. 4/16 5. Οποιασδήποτε μορφής κρατήσεις και επιβαρύνσεις, εκτός από το ΦΠΑ, που δεν αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 6. Το συμφωνηθέν τίμημα θα καταβληθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στον Ανάδοχο ως εξής: α) Προκαταβολή 20% επί του συνολικού ποσού της προσφοράς με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος. Η προκαταβολή είναι πάντοτε έντοκος από της καταβολής και χορηγείται με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης που θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει πέραν των συμβατικών τόκων και τόκους υπερημερίας στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης. β) Καταβολή ποσού συνολικού ύψους 80% (συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής σε περίπτωση καταβολής της) επί του συνολικού ποσού της προσφοράς, με την οριστική παραλαβή της μελέτης από την ΟΠΑΠ Α.Ε. γ) Το υπόλοιπο ποσό, ύψους 20% επί του συνολικού ποσού της προσφοράς θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών και την τήρηση των όρων, που θα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση. 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% (δέκα επί τοις εκατό) της αξίας της οικονομικής του προσφοράς, προ ΦΠΑ, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την λήξη της σχετικής σύμβασης. 8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Για τη διαδικασία της επιλογής, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εφαρμόσει τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και των μη διακρίσεων. 2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα για την εν λόγω πρόσκληση ενδιαφέροντος, να μεταβάλλει το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου, να την αναβάλλει ή και να την ακυρώσει σε οποιοδήποτε χρόνο μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 3. Οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση ενδιαφέροντος αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 4. Κάθε επίσημη επικοινωνία και έγγραφα του έργου θα είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα. 5. Τα μέσα επικοινωνίας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η τηλεομοιοτυπία και η αποστολή εγγράφων μέσω ταχυδρομείου.

5 σελ. 5/16 6. Το περιεχόμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε διαγωνιζόμενου θεωρείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ως εμπιστευτικό και θα γνωστοποιηθεί μόνο σε όσα στελέχη της εταιρείας έ- χουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της διαδικασίας αξιολόγησης και τη Διοίκηση της Εταιρείας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΦΟΔ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (LOGISTICS) ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

6 σελ. 6/16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Η ακριβής περιγραφή του έργου, περιλαμβανομένων των δράσεων, των παραδοτέων, του χρονοδιαγράμματος, και της προσέγγισης θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση του διαλόγου όπως περιγράφεται στη διαδικασία επιλογής αναδόχου και θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής σύμβασης. 1. Γενικά στοιχεία για την ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ιδρύθηκε το 1959 και οργανώθηκε κατάλληλα για να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές και θεσμικές απαιτήσεις της εποχής εκείνης. Ο Οργανισμός μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία το 2000 και σήμερα οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το 66% των μετοχών της Εταιρείας ανήκουν σε διεθνείς και Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και στο ευρύ κοινό και το υπόλοιπο 34% ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία βρίσκονται στο εταιρικό δικτυακό τόπο Πρόσθετα, από το 2004 λειτουργεί η κατά 100% θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. με αντικείμενο την ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών από τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. Η ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. έχει και αυτή ανάγκη διευθέτησης των διαδικασιών λειτουργίας της ώστε να εναρμονίζονται με τις εργασίες της μητρικής και να εξυπηρετούν με ενιαίο τρόπο τη στρατηγική του Ομίλου. Με βάση τις σημερινές απαιτήσεις οργάνωσης και αποδοτικότητας των εταιρειών, εκτιμάται ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτιώσεως στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και στην ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. και είναι σημαντικό να εξεταστούν τα θέματα αυτά ως στρατηγικής σημασίας για την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της Επιχείρησης. 2. Περιγραφή έργου Για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. σύμφωνα με τα σημερινά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, απαιτείται ο ανασχεδιασμός των διεργασιών (business process / workflows re-engineering BPR ) και η προσαρμογή των θέσεων εργασίας και συνεπώς του οργανογράμματος στις δύο εταιρείες. Το πλαίσιο λειτουργίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., το συμφέρον των μετόχων, η ανάπτυξη εργασιών, η συμβολή της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. και τα οικονομικά μεγέθη επιβάλουν η αναδιοργάνωση αυτή να εκτελεστεί με τη μέγιστη διασφάλιση επιτυχίας χωρίς να διακινδυνεύσει η ομαλή ροή των εργασιών.

7 σελ. 7/16 Με το έργο αυτό προσδοκόνται η εναρμόνιση των λειτουργιών και της οργάνωσης των Εταιρειών ώστε να καλύπτονται σύγχρονες απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικότερα: Απλούστευση διαδικασιών (process simplification) Αύξηση αποτελεσματικότητας (efficiency) Βελτίωση της υπευθυνότητας και του ελέγχου (responsibility, accountability) Βελτίωση της προσαρμοστικότητας (adaptability) Προσαρμογή σε διεθνή πρότυπα λειτουργίας (international best practices) 3. Δράσεις του έργου Το έργο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους δράσεις και αφορούν σε όλες τις οργανωτικές μονάδες της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε.: Καταγραφή σημερινής κατάστασης λειτουργιών και διαδικασιών Προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας σε σύγχρονο περιβάλλον (Ανασχεδιασμός διαδικασιών) Οργανόγραμμα Σχεδιασμός συστήματος μέτρησης απόδοσης λειτουργιών και διαδικασιών (Key Performance Indicators) Περιγραφή θέσεων εργασίας (job description) Σχέδιο μετάπτωσης (change management, change plan) 4. Τρόπος Υλοποίησης Οργάνωση Έργου Η ομάδα έργου της Εταιρείας Συμβούλων που θα αναλάβει το έργο θα έχει υποχρεωτικά συνεργασία με ομάδα έργου της ΟΠΑΠ Α.Ε. προκειμένου να σχεδιαστεί σύστημα λειτουργιών και οργάνωσης που θα αποτυπώνει τις πραγματικές συνθήκες και θα είναι εφαρμόσιμο.

8 σελ. 8/16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά σε Συμβούλους εξειδικευμένους σε θέματα Διοίκησης (Management Consultants). Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης, η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα συνταχθεί και θα υποβληθεί υποχρεωτικά σύμφωνα με τα παρακάτω: Θα υποβληθεί ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα. Το πρωτότυπο θα φέρει σε κάθε σελίδα των παραγράφων 1, 2 και 3 την ένδειξη πρωτότυπο και πρωτότυπη μονογραφή του υπογράφοντος της εκδήλωση ενδιαφέροντος. Τα στοιχεία των ακόλουθων παραγράφων 1, 2 και 3 να παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD/DVDROM, αρχεία PDF ή MS Word ή MS Excel προστατευμένα από αλλαγές). Τα στοιχεία της παραγράφου 4 μπορούν να δοθούν μόνο σε έντυπη μορφή. 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσμεύουν τον διαγωνιζόμενο και στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής: Πλήρη στοιχεία συμμετέχοντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, κλπ). Δήλωση ότι το περιεχόμενο του φακέλου περιέχει ακριβή στοιχεία. Δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Πλήρες όνομα, τίτλο ή θέση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, fax και ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) αρμοδίου για κάθε επικοινωνία και ενός αντικλήτου. 2. Πίνακες αντικειμενικών στοιχείων Το κύριο χαρακτηριστικό για την επιτυχία του έργου είναι η εμπειρία των Συμβούλων που θα ασχοληθούν με το έργο, όπως προκύπτει από το κύρος και την εμπειρία της αναδόχου Εταιρείας και τα προσόντα της ομάδας έργου. Η εμπειρία της Εταιρείας συνοψίζεται και τεκμηριώνεται με κριτήρια μεγέθους, εμπειρίας σε συναφή έργα και ικανότητας των συμβούλων της ομάδας έργου με τη συμπλήρωση των πινάκων που επισυνάπτονται, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

9 σελ. 9/16 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Χαρακτηριστικά Εταιρείας Συμβούλων ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α: Χαρακτηριστικά Εταιρείας Συμβούλων στην Ελλάδα και ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β: Χαρακτηριστικά Εταιρείας Συμβούλων στην ΕΕ και Διεθνώς Στους εν λόγω πίνακες να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά (εμπειρία, μέγεθος, κλπ) της Εταιρείας Συμβούλων (προφίλ εταιρείας). Αναγνωρίζεται ότι ορισμένες εταιρείες συμβούλων δραστηριοποιούνται με διαφορετικό νομικό σχήμα σε κάθε χώρα ή / και αποτελούν ανεξάρτητη επιχείρηση με δικαίωμα χρήσης ονόματος. Η αναφορά και επίκληση εμπειρίας ή άλλων εταιρικών μεγεθών (π.χ. κύκλος εργασιών, αριθμός έργων, κλπ) σχετίζονται με τη νομική και οικονομική σχέση του νομικού προσώπου που καταθέτει την προσφορά με τον φορέα του οποίου επικαλείται τα στοιχεία. Η σχέση αυτή πρέπει να αναφερθεί (π.χ. σχέσεις θυγατρικής - μητρικής εταιρείας, franchise, κλπ). Για το σκοπό του παρόντος, διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία που ζητούνται αναφέρονται στην ευρύτερη εταιρεία ή δίκτυο ή κοινοπραξία κλπ και δεν περιορίζονται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδηλώνει το ενδιαφέρον συμμετοχής. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εμπειρία Εταιρείας Συμβούλων Να αναφερθεί το πλήθος έργων αναδιοργάνωσης (BPR) ή γενικότερα οργάνωσης που ολοκληρώθηκαν, σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την τελευταία τριετία ανά κατηγορία ή / και στο σύνολο για επιχειρήσεις με τα εξής χαρακτηριστικά: Λοταρίες ή / και εταιρείες Τυχερών Παιχνιδιών και Αθλητικών Στοιχημάτων. Εταιρείες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 3 δις. Εταιρείες με δίκτυο πώλησης με περισσότερα από 2000 σημεία. Εταιρείες του Δημοσίου που έχουν ιδιωτικοποιηθεί ή βρίσκονται σε στάδιο ιδιωτικοποίησης. Εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές (χρηματιστήρια) στην Ελλάδα ή αλλού. Έργα ανασχεδιασμού εταιρικής διακυβέρνησης (corporate governance). Έργα ανασχεδιασμού της πολιτικής κοινωνικής ευθύνης (corporate social responsibility).

10 σελ. 10/16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Έργα Αναφοράς Για πέντε (5) τουλάχιστον από τα ανωτέρω έργα που θα επιλέξει ο διαγωνιζόμενος, να δοθεί λεπτομερής περιγραφή του έργου σύμφωνα με τα στοιχεία του εν λόγω πίνακα. Σε περίπτωση που ορισμένα στοιχεία του πίνακα είναι ελλιπή είτε λόγω έλλειψης πληροφόρησης είτε λόγω επίκλησης εμπιστευτικότητας ή για άλλο λόγο, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα κρίνει κατά πόσο τα παρεχόμενα στοιχεία είναι επαρκή για την πιστοποίηση της σχετικής εμπειρίας στη διαδικασία της προεπιλογής. ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κρίσιμα Στελέχη Ομάδας Έργου Στον πίνακα αναγράφονται τα κύρια στελέχη που θα μετέχουν στο έργο. Τουλάχιστον αναφέρονται ο Διευθυντής Έργου και τρία (3) άλλα στελέχη. Τα ονόματα των στελεχών είναι δεσμευτικά για το έργο, δεδομένης της φύσης του (ένταση υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων) και του σύντομου χρόνου έναρξης του έργου από την ημερομηνία κατάθεσης του ενδιαφέροντος. Στη σχέση με το διαγωνιζόμενο, αναφέρεται αν το προτεινόμενο μέλος της ομάδας έργου είναι στέλεχος, σε ποια θέση απασχολείται και τα έτη προϋπηρεσίας που απασχολείται στο σύμβουλο. Αν πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη, να αναφερθεί «συνεργάτης» και στις παρατηρήσεις να αναφερθούν πρόσθετα στοιχεία, αν υπάρχουν, που αιτιολογούν συμμετοχή συνεργάτη στο έργο (ειδίκευση σε τομείς, συμμετοχή σε άλλα έργα του συμβούλου κλπ). Στον πίνακα αναφέρεται συνοπτικά η εμπειρία των στελεχών στα τελευταία τρία (3) χρόνια: σε έργα BPR γενικά, σε έργα BPR εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων και εταιρειών με ευρύ δίκτυο συνεργατών, σε έργα οργάνωσης ή στρατηγικής σχετικά με εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και ιδίως λοταριών και εταιρειών αθλητικών στοιχημάτων και σε έργα BPR σε εταιρείες του Δημοσίου που ιδιωτικοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε στάδιο ιδιωτικοποίησης. Η εμπειρία αφορά σε αριθμό έργων και αριθμό ανθρωπομηνών απασχόλησης σε αυτά. Ειδικά για το Διευθυντή Έργου, αναφέρονται και τα έργα στα οποία το αναφερόμενο πρόσωπο ήταν Διευθυντής Έργου. 3. Προτεινόμενη προσέγγιση έργου Ελεύθερο κείμενο μεγίστου μήκους λέξεων στο οποίο θα περιγράφεται η προσέγγιση του έργου όπως συνοπτικά περιγράφεται σε αυτή την πρόσκληση. Στο κείμενο αυτό να περιγράφονται ενδεικτικά τα εξής: Μεθοδολογία και εργαλεία για τις δράσεις του έργου. Ενδεικτική ή τυπική ομάδα έργου, με αναφορά σε ειδικότητες, επίπεδο εμπειρίας και πλήθος συμβούλων που θα ασχοληθούν.

11 σελ. 11/16 Τρόπους διασφάλισης ότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών και θα είναι πρακτικά εφαρμόσιμη. 4. Λοιπά στοιχεία Οτιδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει σκόπιμο να περιλάβει ο διαγωνιζόμενος, όπως προφίλ εταιρείας, μελέτες περίπτωσης πελατών, κλπ.

12 σελ. 12/16 Πίνακας 1Α : Προφίλ Εταιρείας Συμβούλων (ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) Α/Α Χαρακτηριστικό Στοιχεία 1 Νομική μορφή και στοιχεία ίδρυσης και ιδιοκτησίας 2 Κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων χρήσεων που έχουν δημοσιευτεί Έτος Έτος Έτος 3 Έτη δραστηριοποίησης 4 Αριθμός εργαζομένων 5 Αντικείμενα απασχόλησης

13 σελ. 13/16 Πίνακας 1Β : Προφίλ Εταιρείας Συμβούλων στην Ε.Ε. και Διεθνώς Α/Α Χαρακτηριστικό Στοιχεία 1 Νομική & εμπορική σχέση με διεθνή όμιλο ή εταιρεία 2 Κύκλος εργασιών από στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων που έχουν δημοσιευτεί Έτος Έτος Έτος 3 Έτη δραστηριοποίησης 4 Αριθμός εργαζομένων 5 Αντικείμενα απασχόλησης Σημείωση: Ο Πίνακας 1Β συμπληρώνεται χωριστά για τη δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, αν υπάρχουν οι σχετικές δραστηριότητες.

14 σελ. 14/16 Πίνακας 2 : Εμπειρία Εταιρείας Συμβούλων ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Εταιρείες Τυχερών Παιχνιδιών, κατά προτίμηση Λοταριών και Εταιρειών Αθλητικών Στοιχημάτων 2 Εταιρείες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 3 δις 3 Εταιρείες με δίκτυο πώλησης με περισσότερα από 2000 σημεία 4 Επιχειρήσεις Δημοσίου που έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί ή βρίσκονται σε στάδιο ιδιωτικοποίησης 5 Εταιρείες των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας ή αλλού 6 Λοιπές εταιρείες 7 Έργα ανασχεδιασμού εταιρικής διακυβέρνησης 8 Έργα ανασχεδιασμού πολιτικής κοινωνικής ευθύνης ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ Σημείωση: - Στο πλήθος έργων στην Ε.Ε. περιλαμβάνονται έργα σε χώρα που την 1/1/2008 ήταν μέλος της Ε.Ε., εκτός από την Ελλάδα. - Στο πλήθος έργων διεθνώς δεν περιλαμβάνονται έργα που εκτελέστηκαν σε χώρα που την 1/1/2008 ήταν μέλος της ΕΕ.

15 σελ. 15/16 Πίνακας 3 : Έργα Αναφοράς ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (CASE STUDIES) ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΡΓΟΥ 1 Όνομα τελικού πελάτη (εταιρεία ή οργανωτική μονάδα εταιρείας) 2 Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου του πελάτη για πληροφορίες σχετικά με το έργο 3 Χώρα/ες στις οποίες υλοποιήθηκε η αναδιοργάνωση 4 Αντικείμενο εργασιών δραστηριότητας πελάτη 5 Κύκλος εργασιών πελάτη 6 Σύντομη περιγραφή εύρους του έργου 7 Κόστος έργου 8 Ημερομηνίες έναρξης και λήξης μελέτης ανασχεδιασμού 9 Διάρκεια εκτέλεσης (χρόνος για την υλοποίηση του ανασχεδιασμού) 10 Αριθμός συμβούλων που απασχολήθηκαν στο έργο 11 Ανθρωπομήνες συμβούλων που απασχολήθηκαν στο έργο 12 Όνομα του Διευθυντή Έργου και των κυριοτέρων συμβούλων (εμπειρογνωμόνων) που μετείχαν στο έργο 13 Λοιπά στοιχεία (προαιρετικά και κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου) 14 Ελεύθερη περιγραφή του έργου ανασχεδιασμού και οργάνωσης (case study) με αναφορά σε δυσκολίες, τρόπους χειρισμού και τελική ωφέλεια από το έργο (μέγιστη έκταση 1000 λέξεων) Σημείωση: Ο παραπάνω Πίνακας 3 να συμπληρωθεί για κάθε ένα από τα πέντε τουλάχιστον έργα αναφοράς.

16 σελ. 16/16 Πίνακας 4 : Κρίσιμα Στελέχη Ομάδας Έργου Θέση στο Έργο Επικεφαλής έργου Όνομα Σχέση με το διαγωνιζόμενο και θέση εργασίας Ηλικία Σπουδές & Ειδικότητα Γενικά Εμπειρία (αριθμός έργων κλπ) FMCG & Μεγάλου Δικτύου Τυχερών Παιχνιδιών Ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις του Δημοσίου Παρατηρήσεις Σύμβουλος 1 Σύμβουλος 2 Σύμβουλος 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ» 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φαξ: /2012). 3, 4, 5, 6, 7.. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Φαξ: /2012). 3, 4, 5, 6, 7.. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Πειραιάς, 08 Ιανουαρίου 2013. Αρ.Πρωτ.: 831 Προς: ENVITEC A.E. Φαξ: 210 6855804 ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α ΘΕΜΑ: ιευκρινήσεις επί του διαγωνισµού για τη µελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών AΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : Σελίδα 1 από 6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 5 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001803258 2013-12-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 19-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/160/6735 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004622284 2016-06-21 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aριθμ. Μελέτης : 45/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δαμασκηνού & Κροκιδά Τ.Κ.: 20100, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τηλέφωνα: 2741022639/23737 ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Λήμνος, 30 Οκτωβρίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 6544 Πληροφορίες: Βλαχάκη Αικατερίνη Ταχ. Δ/νση: Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 / 02 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.7836 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

1.1 Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. Σελίδα 1 από 5 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα θα παραδοθούν με εγκατεστημένο λειτουργικό Σύστημα WINDOWS 10 Pro 64 bit, ενώ τα DESKTOPS θα παραδοθούν χωρίς να είναι εγκατεστημένα τα λειτουργικά συστήματα WINDOWS. Τα DESKTOPS

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 19/04/2016 Τηλ.: 2105294851-2 Αριθμ. Πρωτ.: 3037 Fax: 2103471105 E-mail loggpa@aua.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση των υλικών θα αρχίσει αµέσως µε την υπογραφή της σύµβασης και θα ολοκληρωθεί εντός δέκα πέντε (15) ηµερών µετά την υπογραφή της.

Η παράδοση των υλικών θα αρχίσει αµέσως µε την υπογραφή της σύµβασης και θα ολοκληρωθεί εντός δέκα πέντε (15) ηµερών µετά την υπογραφή της. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 01/12/2014 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ. : 218721 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 3/10/2016 Αρ. Πρωτ. 2

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 3/10/2016 Αρ. Πρωτ. 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS PROPERTY MANAGEMENT & DEVELOPMENT S.A. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (OTDR) & ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (FUSION SPLICER)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (OTDR) & ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (FUSION SPLICER) 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισημαίνεται ότι μετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27433 ΘΕΜΑ : «Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2016

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-4592592 FAX: 210-4592597

Διαβάστε περισσότερα

α) Εργασίες εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τα έτη σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003:

α) Εργασίες εφαρμογής του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος για τα έτη σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 2016 ΑΔΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α.

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 52.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 1.9.2016 ΑΠ: 00363 για επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 58.700,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310403371-2 Φαξ: 2310 403371 (εσωτ. 113) E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 10/07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60 Τ.Κ. 10679 Τηλ.: 210-3398270, 271 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία : 15/03/2016 Αρ. Πρωτ.: 2792 Προς Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:

Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: Τελευταία ενημέρωση: 7 Μαρτίου 2013 Απαντήσεις σε ερωτήματα αναφορικά με το διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 Αντικείμενο: Προμήθεια Τηλεφωνικών Κέντρων για κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΑΠΟ 10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 13072016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/13904 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΔΟΜΟΚΟΥ 1 Τ. Κ : 104 Τηλ : 210-5298865 FAX : 210-5298873 e-mail: eliskon@yahoo.gr Αθήνα : 02-02-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 9883/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. : Θ. Αντωντζίκη : 210-82.00.859

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

περιουσιακά της στοιχεία καθώς και σχετικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Επισκόπηση νομικών δεσμεύσεων έναντι τρίτων (που έχουν λάβει χώρα

περιουσιακά της στοιχεία καθώς και σχετικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας Επισκόπηση νομικών δεσμεύσεων έναντι τρίτων (που έχουν λάβει χώρα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Νεάπολη 10/11/2015 Αρ. Πρωτ: 3109 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια Βιβλίων για τις ανάγκες λειτουργίας των βιβλιοθηκών στις Δημοτικές Ενότητες Νεάπολης & Συκεών» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2/2015 13/5/2015 Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί από υποψήφιους συμμετέχοντες στον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προκηρύχθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στις 09.04.2015 για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Κριτήριο Ανάθεσης Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 / 02 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 8003 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα