ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ"

Transcript

1 Δ/ΝΣΗ ΕΦΟΔ. ΔΙΑΔ/ΣΙΑΣ (LOGISTICS) ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περιστέρι, 9 Ιανουαρίου 2008 Πληροφορίες για το έργο: κ. Ευάγγελος Κοσμίδης Τηλ.: & Fax: Αρ. Πρωτ.: Δ/551 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ανώνυμη Εταιρεία "Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου" (ΟΠΑΠ Α.Ε.) διενεργεί ειδική διαδικασία Διαπραγμάτευσης με μειοδοσία για την «Πρόσληψη Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης στρατηγικού ανασχεδιασμού των διαδικασιών και της οργάνωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής της εταιρείας ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. (ήτοι της μελέτης των διεργασιών και της περιγραφής θέσεων εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού της)». Η εν λόγω διαδικασία διενεργείται σε εκτέλεση της με αριθμ. 1/ /θέμα 3 ο απόφασης του Δ.Σ. της ΟΠΑΠ Α.Ε. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του παρόντος έργου, αποτελεί η επιλογή εξειδικευμένου Συμβούλου που θα μελετήσει την υπάρχουσα οργανωτική και λειτουργική δομή της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της θυγατρικής της εταιρείας ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. και θα προτείνει τρόπους εκσυγχρονισμού των με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, την εναρμόνιση με σύγχρονες αρχές λειτουργίας και την θέσπιση δεικτών μέτρησης της αποτελεσματικότητας, οι λεπτομέρειες του οποίου ορίζονται στο «Παράρτημα 1: Σύντομη περιγραφή έργου». Αποτέλεσμα του έργου θα είναι μία μελέτη με προτάσεις που θα προσδιορίζουν τη νέα οργανωτική και λειτουργική δομή της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. καθώς επίσης και το σχέδιο μετάπτωσης. Επιπλέον, ο ανάδοχος θα παράσχει υποστήριξη για την υλοποίηση των προτάσεων με φυσική παρουσία περιορισμένου χρόνου και πλήθους συμβούλων, για χρονικό διάστημα περίπου έξι (6) μηνών μετά από την ολοκλήρωση της μελέτης.../..

2 σελ. 2/16 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη συμμετοχή και την τελική επιλογή του αναδόχου έχει ως εξής: ΒΗΜΑ 1: ΒΗΜΑ 2: ΒΗΜΑ 3: Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο «Παράρτημα 1: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος» μέχρι την Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 12:00, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Από το σύνολο αυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και πληρούν τις προϋποθέσεις, θα επιλεγούν συνολικά τρεις (3), για να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας (επιλογή short list). Όλοι όσοι εκφράσουν ενδιαφέρον θα ενημερωθούν αν μετέχουν ή όχι στο επόμενο στάδιο το αργότερο μέχρι και τη Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2008 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ). Στους προεπιλεγμένους της short list θα αποσταλεί κείμενο αρχικών προδιαγραφών έργου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ). Παράλληλα, θα κληθούν σε παράλληλη διαβούλευση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με στόχο τον ακριβή προσδιορισμό του αντικειμένου και την προσέγγιση του έργου. Η διαβούλευση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της ΟΠΑΠ Α.Ε. χωριστά με κάθε ενδιαφερόμενο και θα ξεκινήσει το νωρίτερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία γνωστοποίησης στους προεπιλεγέντες ότι μετέχουν στο επόμενο στάδιο. Ο διάλογος αυτός θα ολοκληρωθεί το πολύ σε πέντε (5) ημέρες. ΒΗΜΑ 4: Ακολούθως η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα διατυπώσει το περιεχόμενο του έργου με ακρίβεια, θα το γνωστοποιήσει μαζί με σχέδιο σύμβασης στους προεπιλεγέντες και θα τους καλέσει να καταθέσουν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, την οικονομική τους προσφορά συνοδευομένη από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους ευρώ (τριανταπέντε χιλιάδων ευρώ). Η κατακύρωση του έργου θα γίνει με βάση τη μικρότερη οικονομική προσφορά. Από την ανακοίνωση της επιλογής του, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, σε διαφορετική περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος και η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται στον αμέσως επόμενο μειοδότη. Μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο, θα επιστραφούν όλες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής.

3 σελ. 3/16 3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 15 η Φεβρουαρίου ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα κατατεθεί σύμφωνα με τις οδηγίες στο «Παράρτημα 2: Στοιχεία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας και Πρωτοκόλλου της ΟΠΑΠ Α.Ε., για την «Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιλογής Εξειδικευμένου Συμβούλου», η οποία ορίσθηκε με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας (Λεωφ. Κηφισού 62, Τ.Κ , 3 ος όροφος), μέχρι την Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 12: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Oι προεπιλεγέντες (short list) προκειμένου να συμμετάσχουν στην περαιτέρω διαδικασία υποχρεούνται, επί ποινή αποκλεισμού, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πρόσκληση σε διάλογο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΒΗΜΑ 3, της παραγράφου 2 της παρούσας διακήρυξης, να υποβάλουν στην ΟΠΑΠ Α.Ε. τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής: I. Κωδικοποιημένο Καταστατικό Εταιρείας ή αντίστοιχο έγγραφο για την περιγραφή της νομικής προσωπικότητας του σχήματος. II. Υπεύθυνη δήλωση κύκλου εργασιών, που αφορά στο αντικείμενο του έργου, των τριών (3) τελευταίων ετών. III. Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων ετών. 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1. Οικονομική Προσφορά θα κληθούν να καταθέσουν, με συγκεκριμένες οδηγίες, μόνο οι προεπιλεγέντες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΒΗΜΑ 4, της παραγράφου Η Οικονομική Προσφορά, που θα υποβάλλει μέσα σε σφραγισμένο φάκελο - επί ποινή αποκλεισμού - θα περιλαμβάνει τη συνολική δαπάνη, που αφορά στην υλοποίηση όλου του έργου, καθώς επίσης και τα επιμέρους κόστη του σχετικού πίνακα που θα λάβουν όσοι προεπιλεγούν. 3. Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 4. Το τίμημα θα παραμείνει σταθερό σε όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4 σελ. 4/16 5. Οποιασδήποτε μορφής κρατήσεις και επιβαρύνσεις, εκτός από το ΦΠΑ, που δεν αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση και ισχύουν κατά την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης, θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 6. Το συμφωνηθέν τίμημα θα καταβληθεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στον Ανάδοχο ως εξής: α) Προκαταβολή 20% επί του συνολικού ποσού της προσφοράς με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εφόσον το επιθυμεί ο Ανάδοχος. Η προκαταβολή είναι πάντοτε έντοκος από της καταβολής και χορηγείται με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης που θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει πέραν των συμβατικών τόκων και τόκους υπερημερίας στην περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης. β) Καταβολή ποσού συνολικού ύψους 80% (συμπεριλαμβανομένης και της προκαταβολής σε περίπτωση καταβολής της) επί του συνολικού ποσού της προσφοράς, με την οριστική παραλαβή της μελέτης από την ΟΠΑΠ Α.Ε. γ) Το υπόλοιπο ποσό, ύψους 20% επί του συνολικού ποσού της προσφοράς θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών και την τήρηση των όρων, που θα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση. 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο Ανάδοχος θα κληθεί να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 10% (δέκα επί τοις εκατό) της αξίας της οικονομικής του προσφοράς, προ ΦΠΑ, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την λήξη της σχετικής σύμβασης. 8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Για τη διαδικασία της επιλογής, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εφαρμόσει τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και των μη διακρίσεων. 2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα για την εν λόγω πρόσκληση ενδιαφέροντος, να μεταβάλλει το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου, να την αναβάλλει ή και να την ακυρώσει σε οποιοδήποτε χρόνο μέχρι την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 3. Οι συμμετέχοντες στην πρόσκληση ενδιαφέροντος αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 4. Κάθε επίσημη επικοινωνία και έγγραφα του έργου θα είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα. 5. Τα μέσα επικοινωνίας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η τηλεομοιοτυπία και η αποστολή εγγράφων μέσω ταχυδρομείου.

5 σελ. 5/16 6. Το περιεχόμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε διαγωνιζόμενου θεωρείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. ως εμπιστευτικό και θα γνωστοποιηθεί μόνο σε όσα στελέχη της εταιρείας έ- χουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της διαδικασίας αξιολόγησης και τη Διοίκηση της Εταιρείας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΦΟΔ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (LOGISTICS) ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΒΑΙΟΣ

6 σελ. 6/16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Η ακριβής περιγραφή του έργου, περιλαμβανομένων των δράσεων, των παραδοτέων, του χρονοδιαγράμματος, και της προσέγγισης θα οριστικοποιηθεί με την ολοκλήρωση του διαλόγου όπως περιγράφεται στη διαδικασία επιλογής αναδόχου και θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής σύμβασης. 1. Γενικά στοιχεία για την ΟΠΑΠ Α.Ε. Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου ιδρύθηκε το 1959 και οργανώθηκε κατάλληλα για να ανταποκρίνεται στις λειτουργικές και θεσμικές απαιτήσεις της εποχής εκείνης. Ο Οργανισμός μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία το 2000 και σήμερα οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Το 66% των μετοχών της Εταιρείας ανήκουν σε διεθνείς και Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και στο ευρύ κοινό και το υπόλοιπο 34% ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία βρίσκονται στο εταιρικό δικτυακό τόπο Πρόσθετα, από το 2004 λειτουργεί η κατά 100% θυγατρική εταιρεία ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. με αντικείμενο την ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών από τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. Η ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. έχει και αυτή ανάγκη διευθέτησης των διαδικασιών λειτουργίας της ώστε να εναρμονίζονται με τις εργασίες της μητρικής και να εξυπηρετούν με ενιαίο τρόπο τη στρατηγική του Ομίλου. Με βάση τις σημερινές απαιτήσεις οργάνωσης και αποδοτικότητας των εταιρειών, εκτιμάται ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτιώσεως στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και στην ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. και είναι σημαντικό να εξεταστούν τα θέματα αυτά ως στρατηγικής σημασίας για την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της Επιχείρησης. 2. Περιγραφή έργου Για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. σύμφωνα με τα σημερινά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, απαιτείται ο ανασχεδιασμός των διεργασιών (business process / workflows re-engineering BPR ) και η προσαρμογή των θέσεων εργασίας και συνεπώς του οργανογράμματος στις δύο εταιρείες. Το πλαίσιο λειτουργίας της ΟΠΑΠ Α.Ε., το συμφέρον των μετόχων, η ανάπτυξη εργασιών, η συμβολή της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε. και τα οικονομικά μεγέθη επιβάλουν η αναδιοργάνωση αυτή να εκτελεστεί με τη μέγιστη διασφάλιση επιτυχίας χωρίς να διακινδυνεύσει η ομαλή ροή των εργασιών.

7 σελ. 7/16 Με το έργο αυτό προσδοκόνται η εναρμόνιση των λειτουργιών και της οργάνωσης των Εταιρειών ώστε να καλύπτονται σύγχρονες απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικότερα: Απλούστευση διαδικασιών (process simplification) Αύξηση αποτελεσματικότητας (efficiency) Βελτίωση της υπευθυνότητας και του ελέγχου (responsibility, accountability) Βελτίωση της προσαρμοστικότητας (adaptability) Προσαρμογή σε διεθνή πρότυπα λειτουργίας (international best practices) 3. Δράσεις του έργου Το έργο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους δράσεις και αφορούν σε όλες τις οργανωτικές μονάδες της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΟΠΑΠ Υπηρεσιών Α.Ε.: Καταγραφή σημερινής κατάστασης λειτουργιών και διαδικασιών Προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας σε σύγχρονο περιβάλλον (Ανασχεδιασμός διαδικασιών) Οργανόγραμμα Σχεδιασμός συστήματος μέτρησης απόδοσης λειτουργιών και διαδικασιών (Key Performance Indicators) Περιγραφή θέσεων εργασίας (job description) Σχέδιο μετάπτωσης (change management, change plan) 4. Τρόπος Υλοποίησης Οργάνωση Έργου Η ομάδα έργου της Εταιρείας Συμβούλων που θα αναλάβει το έργο θα έχει υποχρεωτικά συνεργασία με ομάδα έργου της ΟΠΑΠ Α.Ε. προκειμένου να σχεδιαστεί σύστημα λειτουργιών και οργάνωσης που θα αποτυπώνει τις πραγματικές συνθήκες και θα είναι εφαρμόσιμο.

8 σελ. 8/16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά σε Συμβούλους εξειδικευμένους σε θέματα Διοίκησης (Management Consultants). Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης, η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα συνταχθεί και θα υποβληθεί υποχρεωτικά σύμφωνα με τα παρακάτω: Θα υποβληθεί ένα (1) πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα. Το πρωτότυπο θα φέρει σε κάθε σελίδα των παραγράφων 1, 2 και 3 την ένδειξη πρωτότυπο και πρωτότυπη μονογραφή του υπογράφοντος της εκδήλωση ενδιαφέροντος. Τα στοιχεία των ακόλουθων παραγράφων 1, 2 και 3 να παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD/DVDROM, αρχεία PDF ή MS Word ή MS Excel προστατευμένα από αλλαγές). Τα στοιχεία της παραγράφου 4 μπορούν να δοθούν μόνο σε έντυπη μορφή. 1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσμεύουν τον διαγωνιζόμενο και στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής: Πλήρη στοιχεία συμμετέχοντος (επωνυμία, νομική μορφή, διεύθυνση, κλπ). Δήλωση ότι το περιεχόμενο του φακέλου περιέχει ακριβή στοιχεία. Δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Πλήρες όνομα, τίτλο ή θέση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, fax και ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) αρμοδίου για κάθε επικοινωνία και ενός αντικλήτου. 2. Πίνακες αντικειμενικών στοιχείων Το κύριο χαρακτηριστικό για την επιτυχία του έργου είναι η εμπειρία των Συμβούλων που θα ασχοληθούν με το έργο, όπως προκύπτει από το κύρος και την εμπειρία της αναδόχου Εταιρείας και τα προσόντα της ομάδας έργου. Η εμπειρία της Εταιρείας συνοψίζεται και τεκμηριώνεται με κριτήρια μεγέθους, εμπειρίας σε συναφή έργα και ικανότητας των συμβούλων της ομάδας έργου με τη συμπλήρωση των πινάκων που επισυνάπτονται, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

9 σελ. 9/16 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Χαρακτηριστικά Εταιρείας Συμβούλων ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α: Χαρακτηριστικά Εταιρείας Συμβούλων στην Ελλάδα και ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β: Χαρακτηριστικά Εταιρείας Συμβούλων στην ΕΕ και Διεθνώς Στους εν λόγω πίνακες να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά (εμπειρία, μέγεθος, κλπ) της Εταιρείας Συμβούλων (προφίλ εταιρείας). Αναγνωρίζεται ότι ορισμένες εταιρείες συμβούλων δραστηριοποιούνται με διαφορετικό νομικό σχήμα σε κάθε χώρα ή / και αποτελούν ανεξάρτητη επιχείρηση με δικαίωμα χρήσης ονόματος. Η αναφορά και επίκληση εμπειρίας ή άλλων εταιρικών μεγεθών (π.χ. κύκλος εργασιών, αριθμός έργων, κλπ) σχετίζονται με τη νομική και οικονομική σχέση του νομικού προσώπου που καταθέτει την προσφορά με τον φορέα του οποίου επικαλείται τα στοιχεία. Η σχέση αυτή πρέπει να αναφερθεί (π.χ. σχέσεις θυγατρικής - μητρικής εταιρείας, franchise, κλπ). Για το σκοπό του παρόντος, διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία που ζητούνται αναφέρονται στην ευρύτερη εταιρεία ή δίκτυο ή κοινοπραξία κλπ και δεν περιορίζονται στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδηλώνει το ενδιαφέρον συμμετοχής. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εμπειρία Εταιρείας Συμβούλων Να αναφερθεί το πλήθος έργων αναδιοργάνωσης (BPR) ή γενικότερα οργάνωσης που ολοκληρώθηκαν, σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την τελευταία τριετία ανά κατηγορία ή / και στο σύνολο για επιχειρήσεις με τα εξής χαρακτηριστικά: Λοταρίες ή / και εταιρείες Τυχερών Παιχνιδιών και Αθλητικών Στοιχημάτων. Εταιρείες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 3 δις. Εταιρείες με δίκτυο πώλησης με περισσότερα από 2000 σημεία. Εταιρείες του Δημοσίου που έχουν ιδιωτικοποιηθεί ή βρίσκονται σε στάδιο ιδιωτικοποίησης. Εταιρείες εισηγμένες σε οργανωμένες αγορές (χρηματιστήρια) στην Ελλάδα ή αλλού. Έργα ανασχεδιασμού εταιρικής διακυβέρνησης (corporate governance). Έργα ανασχεδιασμού της πολιτικής κοινωνικής ευθύνης (corporate social responsibility).

10 σελ. 10/16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Έργα Αναφοράς Για πέντε (5) τουλάχιστον από τα ανωτέρω έργα που θα επιλέξει ο διαγωνιζόμενος, να δοθεί λεπτομερής περιγραφή του έργου σύμφωνα με τα στοιχεία του εν λόγω πίνακα. Σε περίπτωση που ορισμένα στοιχεία του πίνακα είναι ελλιπή είτε λόγω έλλειψης πληροφόρησης είτε λόγω επίκλησης εμπιστευτικότητας ή για άλλο λόγο, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα κρίνει κατά πόσο τα παρεχόμενα στοιχεία είναι επαρκή για την πιστοποίηση της σχετικής εμπειρίας στη διαδικασία της προεπιλογής. ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κρίσιμα Στελέχη Ομάδας Έργου Στον πίνακα αναγράφονται τα κύρια στελέχη που θα μετέχουν στο έργο. Τουλάχιστον αναφέρονται ο Διευθυντής Έργου και τρία (3) άλλα στελέχη. Τα ονόματα των στελεχών είναι δεσμευτικά για το έργο, δεδομένης της φύσης του (ένταση υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων) και του σύντομου χρόνου έναρξης του έργου από την ημερομηνία κατάθεσης του ενδιαφέροντος. Στη σχέση με το διαγωνιζόμενο, αναφέρεται αν το προτεινόμενο μέλος της ομάδας έργου είναι στέλεχος, σε ποια θέση απασχολείται και τα έτη προϋπηρεσίας που απασχολείται στο σύμβουλο. Αν πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη, να αναφερθεί «συνεργάτης» και στις παρατηρήσεις να αναφερθούν πρόσθετα στοιχεία, αν υπάρχουν, που αιτιολογούν συμμετοχή συνεργάτη στο έργο (ειδίκευση σε τομείς, συμμετοχή σε άλλα έργα του συμβούλου κλπ). Στον πίνακα αναφέρεται συνοπτικά η εμπειρία των στελεχών στα τελευταία τρία (3) χρόνια: σε έργα BPR γενικά, σε έργα BPR εταιρειών καταναλωτικών προϊόντων και εταιρειών με ευρύ δίκτυο συνεργατών, σε έργα οργάνωσης ή στρατηγικής σχετικά με εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και ιδίως λοταριών και εταιρειών αθλητικών στοιχημάτων και σε έργα BPR σε εταιρείες του Δημοσίου που ιδιωτικοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε στάδιο ιδιωτικοποίησης. Η εμπειρία αφορά σε αριθμό έργων και αριθμό ανθρωπομηνών απασχόλησης σε αυτά. Ειδικά για το Διευθυντή Έργου, αναφέρονται και τα έργα στα οποία το αναφερόμενο πρόσωπο ήταν Διευθυντής Έργου. 3. Προτεινόμενη προσέγγιση έργου Ελεύθερο κείμενο μεγίστου μήκους λέξεων στο οποίο θα περιγράφεται η προσέγγιση του έργου όπως συνοπτικά περιγράφεται σε αυτή την πρόσκληση. Στο κείμενο αυτό να περιγράφονται ενδεικτικά τα εξής: Μεθοδολογία και εργαλεία για τις δράσεις του έργου. Ενδεικτική ή τυπική ομάδα έργου, με αναφορά σε ειδικότητες, επίπεδο εμπειρίας και πλήθος συμβούλων που θα ασχοληθούν.

11 σελ. 11/16 Τρόπους διασφάλισης ότι η μελέτη θα ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών και θα είναι πρακτικά εφαρμόσιμη. 4. Λοιπά στοιχεία Οτιδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει σκόπιμο να περιλάβει ο διαγωνιζόμενος, όπως προφίλ εταιρείας, μελέτες περίπτωσης πελατών, κλπ.

12 σελ. 12/16 Πίνακας 1Α : Προφίλ Εταιρείας Συμβούλων (ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) Α/Α Χαρακτηριστικό Στοιχεία 1 Νομική μορφή και στοιχεία ίδρυσης και ιδιοκτησίας 2 Κύκλος εργασιών των τριών τελευταίων χρήσεων που έχουν δημοσιευτεί Έτος Έτος Έτος 3 Έτη δραστηριοποίησης 4 Αριθμός εργαζομένων 5 Αντικείμενα απασχόλησης

13 σελ. 13/16 Πίνακας 1Β : Προφίλ Εταιρείας Συμβούλων στην Ε.Ε. και Διεθνώς Α/Α Χαρακτηριστικό Στοιχεία 1 Νομική & εμπορική σχέση με διεθνή όμιλο ή εταιρεία 2 Κύκλος εργασιών από στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων που έχουν δημοσιευτεί Έτος Έτος Έτος 3 Έτη δραστηριοποίησης 4 Αριθμός εργαζομένων 5 Αντικείμενα απασχόλησης Σημείωση: Ο Πίνακας 1Β συμπληρώνεται χωριστά για τη δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς, αν υπάρχουν οι σχετικές δραστηριότητες.

14 σελ. 14/16 Πίνακας 2 : Εμπειρία Εταιρείας Συμβούλων ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Εταιρείες Τυχερών Παιχνιδιών, κατά προτίμηση Λοταριών και Εταιρειών Αθλητικών Στοιχημάτων 2 Εταιρείες προϊόντων ευρείας κατανάλωσης με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 3 δις 3 Εταιρείες με δίκτυο πώλησης με περισσότερα από 2000 σημεία 4 Επιχειρήσεις Δημοσίου που έχουν ήδη ιδιωτικοποιηθεί ή βρίσκονται σε στάδιο ιδιωτικοποίησης 5 Εταιρείες των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας ή αλλού 6 Λοιπές εταιρείες 7 Έργα ανασχεδιασμού εταιρικής διακυβέρνησης 8 Έργα ανασχεδιασμού πολιτικής κοινωνικής ευθύνης ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΘΝΩΣ Σημείωση: - Στο πλήθος έργων στην Ε.Ε. περιλαμβάνονται έργα σε χώρα που την 1/1/2008 ήταν μέλος της Ε.Ε., εκτός από την Ελλάδα. - Στο πλήθος έργων διεθνώς δεν περιλαμβάνονται έργα που εκτελέστηκαν σε χώρα που την 1/1/2008 ήταν μέλος της ΕΕ.

15 σελ. 15/16 Πίνακας 3 : Έργα Αναφοράς ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ (CASE STUDIES) ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΡΓΟΥ 1 Όνομα τελικού πελάτη (εταιρεία ή οργανωτική μονάδα εταιρείας) 2 Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου του πελάτη για πληροφορίες σχετικά με το έργο 3 Χώρα/ες στις οποίες υλοποιήθηκε η αναδιοργάνωση 4 Αντικείμενο εργασιών δραστηριότητας πελάτη 5 Κύκλος εργασιών πελάτη 6 Σύντομη περιγραφή εύρους του έργου 7 Κόστος έργου 8 Ημερομηνίες έναρξης και λήξης μελέτης ανασχεδιασμού 9 Διάρκεια εκτέλεσης (χρόνος για την υλοποίηση του ανασχεδιασμού) 10 Αριθμός συμβούλων που απασχολήθηκαν στο έργο 11 Ανθρωπομήνες συμβούλων που απασχολήθηκαν στο έργο 12 Όνομα του Διευθυντή Έργου και των κυριοτέρων συμβούλων (εμπειρογνωμόνων) που μετείχαν στο έργο 13 Λοιπά στοιχεία (προαιρετικά και κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου) 14 Ελεύθερη περιγραφή του έργου ανασχεδιασμού και οργάνωσης (case study) με αναφορά σε δυσκολίες, τρόπους χειρισμού και τελική ωφέλεια από το έργο (μέγιστη έκταση 1000 λέξεων) Σημείωση: Ο παραπάνω Πίνακας 3 να συμπληρωθεί για κάθε ένα από τα πέντε τουλάχιστον έργα αναφοράς.

16 σελ. 16/16 Πίνακας 4 : Κρίσιμα Στελέχη Ομάδας Έργου Θέση στο Έργο Επικεφαλής έργου Όνομα Σχέση με το διαγωνιζόμενο και θέση εργασίας Ηλικία Σπουδές & Ειδικότητα Γενικά Εμπειρία (αριθμός έργων κλπ) FMCG & Μεγάλου Δικτύου Τυχερών Παιχνιδιών Ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις του Δημοσίου Παρατηρήσεις Σύμβουλος 1 Σύμβουλος 2 Σύμβουλος 3