Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γωστικό ατικείμεο) Σάββατο Να απατήσετε στα ερωτήματα και τω τριώ μαθημάτω: Α. Γλώσσα και Λογοτεχία, Β. Μαθηματικά, Γ. Φυσικές Επιστήμες. Α. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Να απατήσετε στα επόμεα δύο (2) ισοδύαμα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Για τις απατήσεις σας α χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Το ερώτημα συμμετέχει κατά 25 % στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της πρώτης θεματικής εότητας. α) Η εοελληική πεζογραφία της γειάς του 1930 (γειά του Μεσοπολέμου). Κύρια χαρακτηριστικά και βασική θεματολογία. Οι σηματικότεροι εκπρόσωποι. β) Η ακρόαση και η ομιλία αποτελού συστατικά στοιχεία του προφορικού λόγου. i) Γράψτε βασικές δεξιότητες ακρόασης και ομιλίας που πρέπει α ααπτύξου οι μαθητές της πρώτης δημοτικού. ii) Εξηγήστε τη σημασία της ακρόασης κατά τη εκμάθηση της πρώτης αάγωσης. ΕΡΩΤΗΜΑ 2 ο : Για τις απατήσεις σας α χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Το ερώτημα συμμετέχει κατά 25 % στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της πρώτης θεματικής εότητας. Με βάση το παρακάτω ΚΕΙΜΕΝΟ: α) α βρείτε για καθέα από τα έξι (6) κεά που υπάρχου στο κείμεο ποια λέξη το συμπληρώει σωστά, με βάση τις επιλογές που σας δίοται αμέσως μετά το κείμεο. Να απατήσετε με τη μέθοδο τω πολλαπλώ επιλογώ στο ειδικό ΤΕΤΡΑΔΙΟ, σημειώοτας δίπλα στο αριθμό κάθε ερώτησης το γράμμα (α, β, γ, δ) που ατιστοιχεί στη απάτηση της επιλογής σας, ως εξής: α) ή β) ή γ) ή δ) α) ή β) ή γ) ή δ) α) ή β) ή γ) ή δ) Σελίδα 1 από 8

2 ΚΕΙΜΕΝΟ Στους Έλληες, η μεγαλόφωη αάγωση αποτελούσε τη (1) μορφή της αάγωσης. Ο Έλληας ήρωας οειρευότα, πεθαίοτας, α γωρίσει το, τη «δόξα» αλλά κλέος σήμαιε «ήχος». Και (2) επομέως, αυτός επιθυμούσε τα κατορθώματά του α, α (3) διαβάζοται φωαχτά μπροστά σε έα πολύ μεγάλο κοιό, και έτσι α γίοται έδοξα. Τότε το κείμεο δε ήτα, όπως για μας, μια απλή σημείω. Η ηχηρή αάγωση αποτελούσε μέρος του (4) κειμέου, δηλαδή το κείμεο αποτελούτα από έα γραπτό (5) και έα φωητικό υφάδι. Μόο η φωή ολοκλήρωε το γραπτό, προσδίδοτάς του τη αρμοία και τη μουσική ηχώ αυτό (6) χρειαζότα. Η αάγωση εκφραζότα συχά ως τραγούδι και η φωή που ερμήευε ήτα μελωδική. 1. α) αφθετική β) αυθετική γ) αθεκτική δ) αυθετία 2. α) «χρέος» β) «χρόο» γ) «κλέος» δ) «χρήμα» 3. α) απαγγέλλοται β) ααγγέλλοται γ) προαγγέλλοται δ) καταγγέλλοται 4. α) αλλαγή β) αλληλουχία γ) αλληλέδετη δ) αλληλεγγύη 5. α) στολίδι β) σημείο γ) σήμα δ) στημόι 6. α) όπου β) που γ) το οποίο δ) τη οποία Σελίδα 2 από 8

3 β) α γράψετε μια επικεφαλίδα. γ) α το αποδώσετε σε περίληψη λέξεω. δ) α γράψετε και α ααγωρίσετε τα άκλιτα μέρη του λόγου που υπάρχου στις τρεις πρώτες περιόδους του κειμέου (όσα επααλαμβάοται α γραφτού μόο μια φορά). ε) «Ο Έλληας ήρωας οειρευότα α γωρίσει τη δόξα»: α ααγωρίσετε τις προτάσεις που υπάρχου σε αυτή τη περίοδο και α γράψετε με τι είδους σύδεση εώοται οι προτάσεις αυτές. Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑ 3 ο : Να απατήσετε στις είκοσι (20) ισοδύαμες ερωτήσεις του επόμεου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ερωτήσεις 1-20) με τη μέθοδο τω πολλαπλώ επιλογώ. Για τις απατήσεις σας α χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. Κάθε ερώτηση συμμετέχει κατά 1,25 % στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της πρώτης θεματικής εότητας. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. 2 Είαι γωστό ότι το εμβαδό εός κύκλου δίεται από το τύπο E= π R, όπου R είαι η ακτία του κύκλου και π σταθερός πραγματικός αριθμός. Ο αριθμός π : α) είαι ακριβώς ίσος με 3,14. β) έχει πεπερασμέα το πλήθος δεκαδικά ψηφία περισσότερα από 2. γ) έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία τα οποία επααλαμβάοται περιοδικά. δ) έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία τα οποία δε επααλαμβάοται περιοδικά. 2. Μεταξύ τω αριθμώ 11,21 και 11,29 υπάρχου: α) 8 δεκαδικοί αριθμοί. β) 7 δεκαδικοί αριθμοί. γ) πεπερασμέοι το πλήθος δεκαδικοί αριθμοί. δ) άπειροι το πλήθος δεκαδικοί αριθμοί. 3. Ότα διπλασιάσουμε τη πλευρά εός κύβου, τότε ο όγκος του κύβου: α) διπλασιάζεται. β) τετραπλασιάζεται. γ) οκταπλασιάζεται. δ) εξαπλασιάζεται. 4. Το γιόμεο δύο θετικώ δεκαδικώ αριθμώ διαφορετικώ της μοάδας: α) είαι πάτοτε μεγαλύτερο και από τους δύο αριθμούς. β) είαι πάτοτε μεγαλύτερο από το έα τουλάχιστο από τους δύο αριθμούς. γ) είαι πάτοτε μικρότερο και από τους δύο αριθμούς. δ) Δε ισχύει τίποτε από τα παραπάω. 5. Πόσοι πρώτοι αριθμοί είαι ζυγοί; α) Καέας. β) Έας. γ) Δύο. δ) Άπειροι. Σελίδα 3 από 8

4 6. Για κάθε δύο φυσικούς αριθμούς, μ μ 6 α) = β) μ μ γ) α μ τότε α μ τότε δ) α μ τότε α μ τότε μ μ + 6 και + 6 μ μ μ μ + 6 και + 6 μ μ μ με διάφορο του μηδεός, ισχύει: 7. Ότα διαιρέσουμε το αριθμητή και το παροομαστή εός κλάσματος με το ίδιο μη μηδεικό αριθμό, τότε: α) το κλάσμα μικραίει. β) το κλάσμα μεγαλώει. γ) το κλάσμα δε μεταβάλλεται. δ) η μεταβολή του κλάσματος εξαρτάται από το αριθμό με το οποίο διαιρούμε το αριθμητή και το παροομαστή. 8. Δύο μεταβαλλόμεα ποσά α, β λέγοται αάλογα α: α) ότα αυξάεται το α, αυξάεται και το β. β) ότα αυξάεται το β, αυξάεται και το α. γ) το γιόμεο α β είαι σταθερό. δ) ο λόγος α είαι σταθερός. β 9. Η περίμετρος εός κύκλου: α) είαι αάλογη της ακτίας του. β) είαι ατιστρόφως αάλογη της ακτίας του. γ) είαι αάλογη του τετραγώου της ακτίας του. δ) είαι ατιστρόφως αάλογη του τετραγώου της ακτίας του. 10. Έα παραλληλόγραμμο είαι τετράγωο α έχει: α) όλες τις πλευρές ίσες. β) δύο διαδοχικές πλευρές και δύο διαδοχικές γωίες ίσες. γ) δύο διαδοχικές γωίες ίσες. δ) όλες τις γωίες ορθές. 11. Ότα διπλασιάσουμε τη πλευρά εός τετραγώου, τότε η περίμετρος του τετραγώου: α) διπλασιάζεται. β) τετραπλασιάζεται. γ) εξαπλασιάζεται. δ) οκταπλασιάζεται. 12. Ο αριθμός 3 του δεκαδικού συστήματος, α γραφεί στο τριαδικό σύστημα, είαι ο αριθμός: α) 21. β) 10. γ) 1. δ) Ο μέσος όρος τω αριθμώ , , , και είαι ο αριθμός: α) β) γ) δ) Σελίδα 4 από 8

5 14. Έστω δύο κύλιδροι με ίδιο ύψος υ και βάσεις κύκλους, με ακτία α και 2α. Τότε οι όγκοι τους διαφέρου κατά: α) πα 2 υ. β) 2 2 πα υ. γ) 2 3 πα υ. δ) 2 4 πα υ. 15. Δύο μεταβαλλόμεα ποσά α, β είαι ατιστρόφως αάλογα α: α) ότα αυξάεται το α, μειώεται το β. β) ότα μειώεται το α, αυξάεται το β. γ) το γιόμεο α β είαι σταθερό. δ) ο λόγος α είαι σταθερός. β 16. Μία ώρα και 42 λεπτά είαι: α) 1,42 ώρες. β) 1,84 ώρες. γ) 1,55 ώρες. δ) 1,70 ώρες. 17. Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη γωιώ μπορεί α είαι διαδοχικές γωίες παραλληλογράμμου; α) 120 o, 60 o β) 35 o, 55 o γ) 35 o, 25 o δ) 190 o, 170 o 18. Ποια από τις παρακάτω ισότητες εκφράζει ευκλείδεια διαίρεση; α) 12 = β) 11 = γ) 15 = δ) 17 = Α στο τετράπλευρο ΑΒΓΔ η γωία ΔΑΒ είαι 130 o, η γωία ΑΔΓ είαι 80 o, η γωία ΔΓΒ είαι 60 o και η γωία ΔΒΓ είαι 70 o, τότε η γωία ΒΔΑ είαι: α) 20 o. β) 30 o. γ) 15 o. δ) 25 o. Σελίδα 5 από 8

6 20. Σε μια συάτηση παρευρίσκοται 20 άτομα. Α το κάθε άτομο κάει χειραψία με όλους τους άλλους, πόσες χειραψίες θα γίου συολικά; α) 400. β) 190. γ) 380. δ) 200. Γ. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑ 4 ο : Να απατήσετε στις είκοσι (20) ισοδύαμες ερωτήσεις του επόμεου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ερωτήσεις 21-40) με τη μέθοδο τω πολλαπλώ επιλογώ. Για τις απατήσεις σας α χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. Κάθε ερώτηση συμμετέχει κατά 1,25 % στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της πρώτης θεματικής εότητας. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 21. Τα φυτά κατά τη ααποή: α) αταλλάσσου αέρια με το περιβάλλο, δηλαδή απορροφού οξυγόο και αποβάλλου διοξείδιο του άθρακα. β) αποβάλλου ερό μέσα από μικροσκοπικές οπές στα φύλλα, που οομάζοται στόματα. γ) απελευθερώου οξυγόο, που αποβάλλεται στη ατμόσφαιρα. δ) παρασκευάζου άμυλο. 22. O πυρήας του ατόμου αποτελείται από: α) πρωτόια και ηλεκτρόια. β) πρωτόια και ετρόια. γ) ετρόια και ηλεκτρόια. δ) πρωτόια, ετρόια και ηλεκτρόια. 23. Τα υλικά σώματα γύρω μας είαι συήθως ηλεκτρικά ουδέτερα, αφού σε κάθε άτομο: α) ο αριθμός τω πρωτοίω είαι ίσος με το αριθμό τω ετροίω. β) ο αριθμός τω ετροίω είαι ίσος με το αριθμό τω ηλεκτροίω. γ) ο αριθμός τω ηλεκτροίω είαι ίσος με το αριθμό τω πρωτοίω. δ) ο αριθμός τω πρωτοίω, τω ετροίω και τω ηλεκτροίω είαι ίσος. 24. Τα εμβόλια είαι: α) φυσικές ουσίες που εισάγοται στο σώμα και προκαλού τη εεργοποίηση της άμυας του οργαισμού και τη αάπτυξη ατισωμάτω. β) χημικές ουσίες με τις οποίες ατιμετωπίζοται οι ασθέειες αφού εκδηλωθού. γ) ουσίες που παράγει ο οργαισμός μας για τη άμυα απέατι στα μικρόβια. δ) μικροοργαισμοί που προκαλού διάφορες ασθέειες. 25. Η εέργεια από το Ήλιο στη Γη διαδίδεται με: α) αγωγή. β) ακτιοβολία. γ) ρεύματα. δ) ακτιοβολία και αγωγή. 26. Σε έα ααμμέο κερί έχουμε μετατροπή εέργειας: α) από χημική σε φωτειή και θερμότητα. β) από ηλεκτρική σε φωτειή και θερμότητα. γ) από πυρηική σε φωτειή και θερμότητα. δ) από χημική σε ηλεκτρική και θερμότητα. Σελίδα 6 από 8

7 27. Μοάδα μέτρησης της μάζας εός σώματος είαι: α) το χιλιόγραμμο ή κιλό (kg). β) το κυβικό μέτρο (m 3 ). γ) το χιλιόγραμμο αά κυβικό μέτρο (kg/m 3 ). δ) το Newton (N). 28. Ότα έχει χιοίσει, τοποθετούμε αλυσίδες στα ελαστικά τω αυτοκιήτω: α) για α προστατεύεται το ελαστικό του αυτοκιήτου από τη χαμηλή θερμοκρασία και α μη καταστρέφεται. β) για α γίει η επιφάεια του ελαστικού πιο τραχιά και α μειωθεί η τριβή μεταξύ του κιούμεου αυτοκιήτου και του δρόμου. γ) για α μη κολλάει το χιόι στο ελαστικό και εμποδίζεται η κίηση του αυτοκιήτου. δ) για α γίει η επιφάεια του ελαστικού πιο τραχιά και α αυξηθεί η τριβή μεταξύ του κιούμεου αυτοκιήτου και του δρόμου. 29. Έχουμε συδέσει με καλώδια έα λαμπάκι με μια μπαταρία και το λαμπάκι αάβει. Α συδέσουμε τους πόλους της μπαταρίας με έα τρίτο καλώδιο: α) η φωτοβολία του λαμπτήρα θα γίει πιο έτοη. β) το λαμπάκι θα καεί. γ) το λαμπάκι θα σβήσει. δ) δε θα παρατηρήσουμε καμία διαφορά. 30. Στα στερεά σώματα τα μόρια: α) μετακιούται αλλάζοτας συεχώς θέσεις, αλλά παραμέου κοτά το έα στο άλλο, χωρίς α πλησιάζου ή α απομακρύοται μεταξύ τους. β) κιούται πολύ κοτά το έα στο άλλο και κοτά σε μόιμες θέσεις, τις οποίες δε αλλάζου, έτσι ώστε ούτε α πλησιάζου ούτε α απομακρύοται. γ) μετακιούται ελεύθερα αλλάζοτας συεχώς θέσεις, χωρίς α πλησιάζου πολύ μεταξύ τους, μπορού όμως α απομακρύοται το έα από το άλλο όσο είαι δυατό. δ) δε κιούται. 31. Έα «τσαλακωμέο» μπαλάκι του πιγκ πογκ, το οποίο δε έχει τρυπήσει, μπορεί α επισκευαστεί α: α) το βυθίσουμε σε έα δοχείο με πολύ ζεστό ερό, ώστε α διασταλεί ο αέρας. β) το βυθίσουμε σε έα δοχείο με πολύ κρύο ερό, ώστε α συσταλεί ο αέρας και α διασταλεί το πλαστικό περίβλημα. γ) το τρυπήσουμε σε έα σημείο με μία καρφίτσα, ώστε α εισέλθει αέρας. δ) το βυθίσουμε σε έα δοχείο με πολύ ζεστό ερό, ώστε α διασταλεί ο αέρας και α συσταλεί το πλαστικό περίβλημα. 32. Mε τη φράση «η εέργεια υποβαθμίζεται» υποδηλώεται ότι: α) η εέργεια στο σύμπα μειώεται διαρκώς. β) η δυαμική εέργεια τω σωμάτω μειώεται καθώς ελαττώεται το ύψος τους από το έδαφος. γ) σε κάθε εεργειακή μετατροπή, έα μέρος της εέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα που δε μπορούμε α αξιοποιήσουμε εύκολα. δ) με τα ίδια χρήματα, από χρόο σε χρόο, αγοράζουμε όλο και λιγότερη βεζίη. 33. Οομάζουμε ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα τη ευκολότερη (δηλαδή με τη μικρότερη ατίσταση) πορεία τω ελευθέρω ηλεκτροίω, τα οποία συγκροτού ηλεκτρικό ρεύμα: α) μέσα από μεταλλικό αγωγό. β) μέσα από το αθρώπιο σώμα. γ) μέσα από το αέρα, με σπιθήρα. δ) σε όλες τις παραπάω περιπτώσεις. 34. Τα λευκά αιμοσφαίρια είαι: α) τα κύτταρα του αίματος που μεταφέρου οξυγόο και διοξείδιο του άθρακα. β) τα κύτταρα του αίματος που συμβάλλου στη πήξη του. γ) τα κύτταρα του αίματος που συμβάλλου στη άμυα του οργαισμού. δ) το υγρό μέσα στο οποίο κιούται τα κύτταρα του αίματος. 35. Μια ηλεκτρογεήτρια, όπως το δυαμό του ποδηλάτου, λειτουργεί: α) με τη δημιουργία σπιθήρω από τη τριβή τω μετάλλω στο εσωτερικό της. β) με τη κίηση μικρώ μαγητώ στο εσωτερικό της. γ) με τη κίηση μικρώ κομματιώ άθρακα στο εσωτερικό της. δ) με τη απελευθέρωση, λόγω της τριβής, ηλεκτροίω από χημικές εώσεις στο εσωτερικό της. Σελίδα 7 από 8

8 36. Σε μια κρύα αίθουσα του σχολείου μας αγγίζουμε το σιδερέιο πόδι του θραίου και τη ξύλιη επιφάειά του και ιώθουμε πιο κρύο το σιδερέιο πόδι, γιατί: α) το σιδερέιο πόδι έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από τη ξύλιη επιφάεια και απορροφά περισσότερη θερμότητα από το χέρι μας. β) το σιδερέιο πόδι έχει τη ίδια θερμοκρασία με τη ξύλιη επιφάεια, αλλά απορροφά περισσότερη θερμότητα από το χέρι μας. γ) το σιδερέιο πόδι έχει χαμηλότερη θερμοκρασία από τη ξύλιη επιφάεια. δ) η ξύλιη επιφάεια έχει υψηλότερη θερμοκρασία από το σιδερέιο πόδι και προσφέρει περισσότερη θερμότητα στο χέρι μας. 37. Η ταχύτητα του φωτός στο κεό: α) είαι χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. β) είαι μεγαλύτερη από χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. γ) είαι άπειρη. δ) δε είαι σταθερή. 38. Η μεγαλύτερη θερμική αγωγιμότητα τω μετάλλω, σε σχέση με αυτή τω άλλω σωμάτω, οφείλεται κυρίως: α) στη μεγάλη τους πυκότητα. β) στη ύπαρξη πολλώ ελεύθερω ηλεκτροίω στο εσωτερικό τους. γ) στα πολλά ηλεκτρόια που έχου τα άτομά τους. δ) στα πολλά ελεύθερα ηλεκτρόια που συγκετρώοται στη επιφάειά τους. 39. Από τη σύγχροη επιστήμη, το φως θεωρείται: α) ηλεκτρομαγητικό κύμα. β) σωματίδια εέργειας, τα φωτόια. γ) ηλεκτρομαγητικό κύμα και, συγχρόως, σωματίδια εέργειας, τα φωτόια. δ) πυρήες ηλίου. 40. Σε ποια περίπτωση το μακροσκοπικό φαιόμεο ή φυσικό μέγεθος ατιστοιχεί στις διαδικασίες του μικροκόσμου και ερμηεύεται από αυτές; α) Υλικά σώματα τα στοιχειώδη σωματίδια ηλεκτρόια συγκροτού πυρήες, οι πυρήες με τα στοιχειώδη σωματίδια κουάρκς συγκροτού άτομα, άτομα συγκροτού μόρια και αυτά συγκροτού τα στερεά, υγρά και αέρια σώματα. β) Στατικός ηλεκτρισμός μετακίηση ηλεκτροίω και πρωτοίω από έα σώμα στο άλλο, με αποτέλεσμα τη ηλεκτρική φόρτιση τω σωμάτω. γ) Ηλεκτρομαγητική επαγωγή κίηση ηλεκτρικώ ή μαγητικώ φορτίω, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος ή μαγητικώ ιδιοτήτω, ατίστοιχα, σε έα σώμα. δ) Υδροστατική πίεση διαρκείς κιήσεις τω μορίω τω υγρώ προς όλες τις κατευθύσεις και «συγκρούσεις» τους με τις επιφάειες τω στερεώ σωμάτω, τα οποία είαι βυθισμέα στα υγρά, με αποτέλεσμα τη άσκηση δύαμης σε αυτά. Σελίδα 8 από 8