Οδηγόσ Μεταπτυχιακών πουδών τησ χολόσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγόσ Μεταπτυχιακών πουδών τησ χολόσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών"

Transcript

1 Οδηγόσ Μεταπτυχιακών πουδών τησ χολόσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών

2 ΝΒΕΑΝΠ ΚΓΡΏΞΡΤΗΏΘΦΛ ΠΞΝΒΦΛ ΠΕΚΚ Γπιμέλεια έκδοσης: Πυντονιστική Γπιτροπή Κεταπτυχιακών Ππουδών Πχολής ΕΚΚ Έκδοση: 20 Απγνχζηνπ 2011 Αια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της Πχολής συνιστάται η αναφορά στην ιστοσελίδα

3 Η ΓΗΠΏΑΦΑΕ ΛΓΦΛ Β ΠΡΝ ΞΚΠ Περιεχόμενα Πεξηερφκελα Πξφινγνο Πεξίιεςε Σκοπόρ ηος ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακοί ηίηλοι Βαζικέρ απαιηήζειρ Φώπορ πποέλεςζηρ ηυν μεηαπηςσιακών θοιηηηών Φπονική διάπκεια Γιασείπιζη και ςποζηήπιξη Δπικοινυνία για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ Ρπζκηζηηθφ πιαίζην Η εηζαγσγή λέσλ ΤΓ ζην ΠΜ Σύνοτη και σπονοδιάγπαμμα ηηρ διαδικαζίαρ Απιθμόρ και είδορ πποκηπςζζομένυν νέυν θέζευν ΥΓ Καηηγοπίερ ςποτηθίυν Αιηήζειρ και κπιηήπια επιλογήρ Παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ ΤΓ Τπιμελήρ ζςμβοςλεςηική επιηποπή Δκθέζειρ πποόδος Παξαθνινχζεζε καζεκάησλ Απιθμόρ και επιλογή μαθημάηυν Ππογπαμμαηιζμόρ και πποθεζμία πεπάηυζηρ μαθημάηυν Δλδηάκεζε θξίζε Σκοποί και πποϋποθέζειρ ηηρ ενδιάμεζηρ κπίζηρ Έγκπιζη πενηαμελούρ επιηποπήρ Κπιηήπια αξιολόγηζηρ ζηην ενδιάμεζη κπίζη Έκβαζη ηηρ ενδιάμεζηρ κπίζηρ... 19

4 ΝΒΕΑΝΠ ΚΓΡΏΞΡΤΗΏΘΦΛ ΠΞΝΒΦΛ ΠΕΚΚ 8. Σειηθή εμέηαζε Πποϋποθέζειρ και πποεηοιμαζία Σύνθεζη ηηρ επηαμελούρ εξεηαζηικήρ επιηποπήρ Γιαδικαζία καηά ηην εξέηαζη Γιαδικαζία μεηά ηην εξέηαζη Οηθνλνκηθά δεηήκαηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ Απαιηήζειρ ηος ππογπάμμαηορ και πόποι ηος ιδπύμαηορ Πηγέρ σπημαηοδόηηζηρ ηυν ΎΓ πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Δηήζηνο απνινγηζκφο Πεξηγξαθή καζεκάησλ Τομέαρ ηλεκηπομαγνηηικών εθαπμογών, ηλεκηποοπηικήρ και ηλεκηπονικών ςλικών Ηιεθηξνκαγλεηηθά πεδία Δομή και ιδιόηηηερ ημιαγωγών Δηδηθά θεθάιαηα κηθξνθπκάησλ θαη αθηηλνβνιίαο Δθαξκνγέο Φσηνληθήο ζηε Βηνταηξηθή Ηιεθηξνκαγλεηηθή δηάδνζε ζε ζεξκφ πιάζκα (θηλεηηθή αλάιπζε) Δθαξκνγέο ηεο κε γξακκηθήο νπηηθήο ζηηο θσηνληθέο επηθνηλσλίεο θαη δηαηάμεηο Οινθιεξσκέλε νπηηθή Ηιεθηξννπηηθή θαη Δθαξκνγέο Δηζαγσγή ζηε Φπζηθή θαη ηελ Σερλνινγία ηεο Διεγρέκελεο Θεξκνππξλεληθήο χληεμεο Ναλνειεθηξηθέο Γηαηάμεηο Τομέαρ ζςζηημάηυν μεηάδοζηρ πληποθοπίαρ και ηεσνολογίαρ ςλικών Τπνινγηζηηθφο ειεθηξνκαγλεηηζκφο Κηλεηέο ηειεπηθνηλσλίεο Θεσξία θαη Δθαξκνγέο ΗΜ Κπκάησλ Βηνταηξηθή κεραληθή Μέζνδνη εθαξκνζκέλσλ καζεκαηηθψλ γηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία Σειεπηθνηλσλίεο νπηηθψλ ηλψλ Πξνρσξεκέλα Θέκαηα Γηάδνζεο θαη Σερληθψλ Μεηάδνζεο ζε χγρξνλα Γίθηπα Ραδηνεπηθνηλσληψλ Βηνειεθηξνκαγλεηηζκφο Ηιεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα Τιηθά θαη Πεξηβάιινλ πζηήκαηα Μεηξήζεσλ γηα Οπηηθή Λνγηθή Φσηνληθά δίθηπα πςειήο ρσξεηηθφηεηαο Σερλνινγίεο δηαδηθηχνπ θαη δηθηχσλ επξείαο δψλεο Σειεπηθνηλσληαθή ειεθηξνληθή... 34

5 Η ΓΗΠΏΑΦΑΕ ΛΓΦΛ Β ΠΡΝ ΞΚΠ 313. Σερλνινγίεο ινγηζκηθνχ γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζε επηθνηλσληαθά δίθηπα Βαζηθέο Αξρέο θαη Σερλνινγίεο Βηνπιεξνθνξηθήο Τομέαρ ζημάηυν, ελέγσος και πομποηικήρ πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ Όξαζε Τπνινγηζηψλ Θεσξία Παηγλίσλ ηνραζηηθή Βειηηζηνπνίεζε Δπθπήο Έιεγρνο ζηε Ρνκπνηηθή θαη ηε Βηνκεραλία Πξνζαξκνζηηθφο, ζελαξφο θαη Ιεξαξρηθφο Έιεγρνο Πξνρσξεκέλα Θέκαηα Σερλεηήο Ννεκνζχλεο θαη Ρνκπνηηθήο Δηθνληθή Πξαγκαηηθφηεηα, πζηήκαηα Αθήο & Δθαξκνγέο ζηελ Σειεξνκπνηηθή Με γξακκηθά ζπζηήκαηα: Υάνο - θξάθηαιο Θεσξεηηθέο Μέζνδνη Οξαζεο Τπνινγηζηψλ θαη Δπεμεξγαζίαο εκάησλ Αλαγλψξηζε Πξνηχπσλ κε Έκθαζε ζηελ Αλαγλψξηζε Φσλήο Θεσξία Δθηίκεζεο θαη Γπλακηθψλ Φίιηξσλ Τομέαρ ηεσνολογίαρ πληποθοπικήρ και ςπολογιζηών Δπηθνηλσλία Αλζξψπνπ-Μεραλήο Θεσξεηηθή Πιεξνθνξηθή II: Τπνινγηζηηθή Πνιππινθφηεηα Σερλεηά Νεπξσληθά Γίθηπα θαη Μεραληθή Μάζεζε Θεσξεηηθή πιεξνθνξηθή I: Αιγφξηζκνη θαη πνιππινθφηεηα Γίθηπα Πξνζηηζέκελεο Αμίαο EDI θαη Δθαξκνγέο Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Θεσξεηηθή Πιεξνθνξηθή II: Θεσξία Αξηζκψλ θαη Κξππηνγξαθία Παξάζηαζε θαη Δπεμεξγαζία Γισζζηθήο Γλψζεο Θεσξεηηθή πιεξνθνξηθή II: Παξάιιεινη αιγφξηζκνη θαη πνιππινθφηεηα Αιγφξηζκνη δηθηχσλ θαη πνιππινθφηεηα Πξνρσξεκέλα Θέκαηα Δπεμεξγαζίαο Φπζηθήο Γιψζζαο Θεσξεηηθή Πιεξνθνξηθή II: Πξνζεγγηζηηθνί Αιγφξηζκνη θαη Πνιππινθφηεηα Δξεπλεηηθά Θέκαηα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ πζηήκαηα Σχπσλ ησλ Γισζζψλ Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνεγκέλα Τπνινγηζηηθά πζηήκαηα: Σερληθέο Βειηηζηνπνίεζεο Κψδηθα γηα Πνιπεπεμεξγαζηηθέο Αξρηηεθηνληθέο Λνγηθή θαη Πιεξνθνξηθή II : ι-λνγηζκφο Δξεπλεηηθά Θέκαηα Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ Πξνρσξεκέλα Θέκαηα Λνγηθήο ρεδίαζεο Σερλνινγίεο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ θαη. Παγθφζκηνο Ιζηφο Αλάιπζε θαη Αλαβάζκηζε πζηεκάησλ Λνγηζκηθνχ Λνγηθή θαη Πιεξνθνξηθή I: Δθαξκνγέο ηεο Λνγηθήο ζηνλ ζπλαξηεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ Δξεπλεηηθά Θέκαηα Τινπνίεζεο Γισζζψλ Πξνγξακκαηηζκνχ Σερλνινγίεο εκαζηνινγηθνχ Ιζηνχ Τομέαρ Δπικοινυνιών, Ηλεκηπονικήρ και Σςζηημάηυν Πληποθοπικήρ Αιγφξηζκνη Δμφξπμεο Γεδνκέλσλ Φεθηαθή επηθνηλσλία video Πξνρσξεκέλα Θέκαηα Θεσξίαο Σειεπηθνηλσληαθήο Κίλεζεο Δηδηθά Κεθάιαηα Δμνκνίσζεο πζηεκάησλ... 51

6 ΝΒΕΑΝΠ ΚΓΡΏΞΡΤΗΏΘΦΛ ΠΞΝΒΦΛ ΠΕΚΚ 334. Δλζσκαησκέλα ζπζηήκαηα Απειεπζέξσζε θαη Ρχζκηζε ζην Υψξν ησλ Σειεπηθνηλσληψλ: Θεσξία θαη Πξαθηηθή Αιγφξηζκνη Φεθηαθήο Δπεμεξγαζίαο εκάησλ θαη Δθαξκνγέο Γηαζηαζηνιφγεζε, Γξνκνιφγεζε θαη Κίλεζε ζε Γίθηπα Μεηαγσγήο Κπθιψκαηνο πζηήκαηα κε Αλνρή ζε θάικαηα Πνιπδηαπιηθά δίθηπα επηθνηλσληψλ ρεδίαζε νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ γηα ηειεπηθνηλσληαθέο εθαξκνγέο Σερλνινγία ηεο Δπηθνηλσλίαο Κηλεηέο θαη πξνζσπηθέο επηθνηλσλίεο Γηαρείξηζε Γηρηχσλ θαη πζηεκάησλ Βειηηζηνπνίεζε Γηρηχσλ Απηννξγαλνχκελα (ad-hoc) δίθηπα Τομέαρ Ηλεκηπικήρ Ιζσύορ Μεηαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη κνληέια ειεθηξηθψλ κεραλψλ Αλάιπζε πεδίσλ ρακειήο ζπρλφηεηαο κε Η/Ύ Πηζαλνηηθή Αλάιπζε Δλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ Αλψηεξα Κεθάιαηα Ηιεθηξνληθψλ Ιζρχνο ρεδίαζε θαη αλάπηπμε ζπζηήκαηνο παξαγσγήο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο Η. Δ Σαρέα Ηιεθηξνκαγλεηηθά Φαηλφκελα ζε πζηήκαηα ηζρχνο Οηθνλνκηθή Αλάιπζε Δλεξγεηαθψλ πζηεκάησλ Πνηφηεηα Ιζρχνο Δπζηάζεηα Σάζεσο θαη Με - Γξακκηθή Γπλακηθή πζηεκάησλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο πζηήκαηα Πνηφηεηαο - Πηζηνπνίεζε - Γηαπίζηεπζε Τομέαρ Ηλεκηπικών Βιομησανικών Γιαηάξευν και Σςζηημάηυν Αποθάζευν ηξαηεγηθή θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ: Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη Ηιεθηξνληθφ Δπηρεηξείλ Δλεξγεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Διαρίζηνπ Κφζηνπο Δθαξκνγέο Μεηαζρεκαηηζκνχ Fourier ζην Ηιεθηξνκαγλεηηθφ Πεδίν Δηδηθά Θέκαηα πζηεκάησλ Ηιεθηξηθήο Κίλεζεο Με Γξακκηθά Φαηλφκελα ζε Ηιεθηξνηερληθέο Καηαζθεπέο Βηνκεραληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Πνιπθξηηεξηαθά πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ πζηήκαηα Δηδηθψλ Ηιεθηξηθψλ Κηλεηήξσλ Μαθήμαηα ΣΔΜΦΔ πλαξηεζηαθή Αλάιπζε Μεξηθέο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη πλήζσλ θαη Μεξηθψλ Γηαθνξηθψλ Δμηζψζεσλ α) Πξνβιήκαηα Αξρηθψλ θαη πλνξηαθψλ Σηκψλ Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη πλήζσλ θαη Μεξηθψλ Γηαθνξηθψλ Δμηζψζεσλ β) Πεπεξαζκέλα ηνηρεία, Wavelets, Βειηηζηνπνίεζε θαη Βέιηηζηε Αξηζκεηηθή Οινθιήξσζε Απεηθφληζε γξαθεκάησλ Αξηζκεηηθή Αλάιπζε ηνραζηηθέο Αλειίμεηο Θεσξία Μέηξνπ... 70

7 Η ΓΗΠΏΑΦΑΕ ΛΓΦΛ Β ΠΡΝ ΞΚΠ 451. Πηζαλφηεηεο Αζπκπησηηθή Αλάιπζε θαη Θεσξία Γηαηαξαρψλ Με Γξακκηθά πζηήκαηα θαη Έιεγρνο Γπλακηθά πζηήκαηα C* Άιγεβξεο θαη Θεσξία Σειεζηψλ Γηαηεηαγκέλνη Υψξνη Δηδηθά Θέκαηα Γηαθνξηθψλ θαη Μεξηθψλ Γηαθνξηθψλ Δμηζψζεσλ β) Με Γξακκηθέο Μεξηθέο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο ηνραζηηθέο Γηαθνξηθέο Δμηζψζεηο θαη Δθαξκνγέο ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά Αξκνληθή Αλάιπζε Θέκαηα Μαζεκαηηθήο Αλάιπζεο α) Με γξακκηθή πλαξηεζηαθή Αλάιπζε Αλαιπηηθέο Αληζφηεηεο Αλάιπζε Πηλάθσλ Γηαθνξηθή Γεσκεηξία Γεσκεηξηθή Πξνζνκνίσζε- Κακπχιεο -Δπηθάλεηεο Κξππηνγξαθία Πίλαθεο, Θεσξία Γξαθεκάησλ θαη Δθαξκνγέο Δθαξκνγέο ηεο Άιγεβξαο ζηελ Πιεξνθνξηθή Θέκαηα Γηαθξηηψλ Δθαξκνζκέλσλ Μαζεκαηηθψλ α) Θεσξία Κφκβσλ θαη Δθαξκνγέο ζηε Θεσξία Γξαθεκάησλ, ζηε Φπζηθή, ζηε Βηνινγία, θαη ζηε Υεκεία Αλάιπζε Υξνλνζεηξψλ ηαηηζηηθνί ρεδηαζκνί Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα I Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα II... 81

8 1. Πρόλογοσ Ν οδηγός μεταπτυχιακών σπουδών της Πχολής Ελεκτρολόγων Κηχανικών και Κηχανικών πολογιστών (ΠΕΚΚ) του Γθνικού Κετσόβιου Ξολυτεχνείου (ΓΚΞ) αποσκοπεί στην ενημέρωση για τις πολύπλευρες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Βιδακτορικού Ξρογράμματος Κεταπτυχιακών Ππουδών της Πχολής. Πκοπός του προγράμματος είναι η ανάδειξη ερευνητών μηχανικών και ερευνητών επιστημόνων, που θα είναι ικανοί να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην έρευνα και την ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο αλλά και να αντιμετωπίσουν σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά ζητήματα στη χώρα μας. Ε συνειδητοποίηση της αλήθειας ότι μόνον η βαθιά γνώση της επιστήμης και τεχνολογίας μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστική πρόοδο και ανάπτυξη έχει αποτελέσει την αφετηρία των προσπαθειών της Πχολής μας να προχωρήσει στην αναβάθμιση των μεταπτυχιακών - διδακτορικών σπουδών σε συνδυασμό με την εκτέλεση σημαντικών ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του. Ε Πχολή Ελεκτρολόγων Κηχανικών και Κηχανικών πολογιστών είναι η πρώτη Πχολή του Γ.Κ.Ξ. που απέκτησε θεσμοθετημένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Γκτός του διδακτορικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών η Πχολή συμμετέχει και σε διατμηματικά / διαπανεπιστημιακά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Ρα προγράμματα αυτά έχουν τους δικούς τους ιδιαίτερους οδηγούς σπουδών. Ν ανά χείρας οδηγός περιέχει πληροφορίες αποκλειστικά για το πρόγραμμα που οδηγεί στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 8

9 2. Περύληψη 2.1. κοπόσ του προγρϊμματοσ Ν σκοπός του «Ξρογράμματος Κεταπτυχιακών Ππουδών» (ΞΚΠ) της Πχολής Ελεκτρολόγων Κηχανικών και Κηχανικών πολογιστών (ΠΕΚΚΤ) είναι η προετοιμασία και κατάρτιση διδακηόπων μησανικών και διδακηόπων επιζηημόνων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της επιστήμης, της έρευνας, και της τεχνολογίας και θα παραμένουν παραγωγικοί σ' ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας Μεταπτυχιακού τύτλοι Ρο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών της Πχολής Ελεκτρολόγων Κηχανικών και Κηχανικών πολογιστών του Γθνικού Κετσόβιου Ξολυτεχνείου καταλήγει απ' ευθείας στην απονομή διδακτορικού διπλώματος. Ρο διδακτορικό δίπλωμα κατατάσσεται σε δύο τύπους ανάλογα με την προέλευση του μεταπτυχιακού φοιτητή: Ώπόφοιτοι σχολών του ΕΜΠ ή ισότιμων πολυτεχνικών Ρμημάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αποκτούν το «δίπλωμα του διδάκτορα μηχανικού του ΓΚΞ». Ώπόφοιτοι ΏΓΗ τμημάτων Ζετικών επιστημών αποκτούν το «δίπλωμα του διδάκτορα του ΓΚΞ» Βαςικϋσ απαιτόςεισ Ν παραπάνω σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος υλοποιείται με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή σε δύο βασικές δραστηριότητες: Πτην παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων, που προσδίδουν το βάθος και την απαιτούμενη ευρύτητα στο επιστημονικό-τεχνικό υπόβαθρο ενός διδάκτορα μηχανικού ή επιστήμονα. Πτην εκπόνηση πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής Φώροσ προϋλευςησ των μεταπτυχιακών φοιτητών Πτο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών γίνονται δεκτοί διπλωμαηούσοι μησανικοί σχολών του ΓΚΞ ή άλλων αντίστοιχων τμημάτων ΏΓΗ της χώρας ή ισότιμων τμημάτων ΏΓΗ της αλλοδαπής και απόθοιηοι ιζόηιμων ημημάηων ζςγγενούρ γνωζηικού ανηικειμένος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις. Ε απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΓΚΞ. Κε τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται κατ' αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών τμημάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Νι παραπάνω κατηγορίες εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών διαφοροποιούνται ως προς τις απαιτήσεις βελτίωσης του γνωστικού τους υποβάθρου (μέσω της παρακολούθησης αριθμού μαθημάτων) πριν από την εκπόνηση της διατριβής τους. 9

10 2.5. Φρονικό διϊρκεια Ε ελάχιστη χρονική διάρκεια περάτωσης των μεταπτυχιακών σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 3 του Λ. 3685/2008 για τις διάφορες κατηγορίες υποψηφίων διδακτόρων και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ε μέγιστη χρονική διάρκεια περάτωσης των μεταπτυχιακών σπουδών για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ορίζεται σε έξι (6) έτη. Μετά το 6 ο έτος θα υπάρχει διαγραφή του / της ΥΔ από το ΠΜΣ εκτός εάν υπάρχει αιτιολογημένη αίτησή του / της με έκθεση προόδου από την τριμελή επιτροπή και έγκριση από την Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής. Σε αυτή την περίπτωση θα δίνεται παράταση έως 2 έτη και μετά ο/η ΥΔ θα διαγράφεται. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζα ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα κηαο επηπιένλ παξάηαζεο 2 αθφκε εηψλ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη έγθξηζε απφ ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Μεηά φκσο θαη ηελ πάξνδν ησλ 2 επηπιένλ εηψλ ν/ε ΤΓ ζα δηαγξάθεηαη. ε φινπο/εο ηνπο/ηηο παιηνχο/ηέο ΤΓ νη νπνίνη/εο έρνπλ ππεξβεί ηα 6 έηε, δίλεηαη παξάηαζε 2 επηπιένλ εηψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα αλ δελ πεξαηψζνπλ ηε δηαηξηβή ηνπο δηαγξάθνληαη απφ ην ΠΜ. Αιιαγή ΓΔ 2.6. Διαχεύριςη και υποςτόριξη Ρα όργανα διαχείρισης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών της Πχολής είναι τα εξής: Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών Ώσχολείται με τη διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος, Ε Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΓΚΠ) Γίναι το συντονιστικό όργανο της Πχολής, που εισηγείται προς την Πχολή για όλα τα θέματα διαχείρισης και στρατηγικής. Η Γενική Συνζλευςη Ειδικήσ Σφνθεςησ (ΓΣΕΣ) Γίναι το ανώτατο όργανο της Πχολής, που παίρνει τις τελικές αποφάσεις και δίνει την έγκριση για όλα τα θέματα μεταπτυχιακών σπουδών. Νι συνολικές αποφάσεις σε επίπεδο ιδρύματος αποτελούν ευθύνη της Πυγκλήτου του ΓΚΞ, που δέχεται εισηγήσεις της Πυγκλητικής Γπιτροπής Κεταπτυχιακών Ππουδών Επικοινωνύα για περιςςότερεσ πληροφορύεσ Αια περισσότερες πληροφορίες σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γπαμμαηεία μεηαπηςσιακών ζποςδών της Πχολής Ρηλεφωνικά με την προϊσταμένη και το προσωπικό της γραμματείας στα τηλέφωνα (+30) , , , , Ραχυδρομικά στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση «Αραμματεία Κεταπτυχιακών Ππουδών, Πχολή Ελεκτρολόγων Κηχανικών και Κηχανικών πολογιστών, Γθνικό Κετσόβιο Ξολυτεχνείο, Ερώων Ξολυτεχνείου 9, Ρ.Θ », 10

11 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Ξρόσθετες πληροφορίες, καθώς και ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτού του οδηγού σπουδών μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες μεταπτυχιακών σπουδών της Πχολής, στη διεύθυνση Ξληροφορίες για το ΓΚΞ, καθώς και για άλλα μεταπτυχιακά του προγράμματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 3. Ρυθμιςτικό πλαύςιο Νι μεταπτυχιακές σπουδές στην ΠΕΚΚ διέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο για την ανώτατη παιδεία, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές (Λ. 3685/2008), τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (ΓΘΙ) του ΓΚΞ και τις γενικές του κατευθύνσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, τις μερικές τροποποιήσεις του κανονισμού από γενικές συνελεύσεις της Πχολής. Ν παρών οδηγός σπουδών εγκρίθηκε από την Α.Π.Γ.Π. της 8/6/ Η ειςαγωγό νϋων ΤΔ ςτο ΠΜ 4.1. ύνοψη και χρονοδιϊγραμμα τησ διαδικαςύασ Ε εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ήτοι υποψηφίων διδακτόρων (Β), γίνεται μια φορά το χρόνο με διαδικασία που περιλαμβάνει τις εξής διακριτές φάσεις: 1. Θαθορισμό του αριθμού και των περιοχών των θέσεων των νέων ΤΒ μέσα από τις εσωτερικές διαδικασίες της Πχολής, 2. προκήρυξη των θέσεων, 3. υποβολή υποψηφιοτήτων, 4. επιλογή όσων γίνονται δεκτοί και καθορισμό τριμελούς επιτροπής επίβλεψης για κάθε δεκτό Β, 5. εγγραφές. Ρο χρονοδιάγραμμα της παραπάνω διαδικασίας εναρμονίζεται με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΓΚΞ και με τους εξής στόχους: (α) Ε τελική επιλογή των Β να ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, ώστε να μπορούν οι νέοι Β να εγγράφονται στα μεταπτυχιακά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου. (β) Λα δίνεται η δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας από φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μέσα στο ακαδημαϊκό έτος της προκήρυξης. Πτη συνέχεια επεξηγείται καθεμιά από φάσεις της διαδικασίας επιλογής. 11

12 4.2. Αριθμόσ και εύδοσ προκηρυςςομϋνων νϋων θϋςεων ΤΔ Ε προκήρυξη μιας θέσης Β 1 με συγκεκριμένο περιεχόμενο έχει ως σημείο εκκίνησης το σχετικό αίτημα ενός μέλους ΒΓΞ των τριών ανωτέρων βαθμίδων (βλ, σύνθεση της τριμελούς επιτροπής επίβλεψης στην παράγρ. 5.1), το οποίο τελικά προορίζεται να επιβλέψει τον Β που θα καταλάβει τη θέση. Ρο σύνολο των θέσεων, που προκηρύσσονται ετησίως είναι το άθροισμα των θέσεων, που έχουν ζητήσει όλα τα μέλη ΒΓΞ και που έχουν στη συνέχεια εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα. Ε συνάρτηση καθορισμού του αριθμού των θέσεων ΥΔ, που μπορεί να ζητήσει να προκηρυχθούν ετησίως κάθε μέλος ΒΓΞ (και στη συνέχεια να επιβλέψει) καθορίζεται από τη ΑΠΓΠ της Πχολής. Ρα γνωστικά αντικείμενα που αντιστοιχούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις Β εντάσσονται στις είκοσι ευρείες ερευνητικές περιοχές που φαίνονται στον επόμενο πίνακα: α/α Μεταπτυχιακζσ Ερευνητικζσ περιοχζσ 1 υςτήματα Ηλεκτρικήσ Ενέργειασ 2 Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ - Ηλεκτρονικά Ιςχφοσ 3 υςτήματα Τψηλϊν Σάςεων 4 Εφαρμοςμένοσ Ηλεκτρομαγνητιςμόσ 5 Οπτικά υςτήματα και Επικοινωνίεσ 6 Επιςτήμη και Σεχνολογία Τλικϊν 7 Ηλεκτρονική - Μικροηλεκτρονική 8 υςτήματα Τψηλϊν υχνοτήτων 9 Σηλεπικοινωνιακά υςτήματα 10 Δίκτυα Επικοινωνιϊν 11 Αυτόματοσ Ζλεγχοσ 12 Επεξεργαςία ημάτων και Εικόνων 13 Ρομποτική - Αυτοματιςμόσ 14 Θεωρία Τπολογιςτϊν 15 Αρχιτεκτονική Τπολογιςτϊν 16 Λογιςμικό Τπολογιςτϊν 17 Εφαρμογέσ Πληροφορικήσ 18 Βιοϊατρική Σεχνολογία 19 υςτήματα Αποφάςεων 1 Ε ενότητα αυτή αφορά σε εσωτερικές διαδικασίες της Πχολής, τις οποίες οι Β ή όσοι πρόκειται να κάνουν αίτηση για θέσεις Β μπορούν να παραλείψουν σε πρώτη ανάγνωση. 12

13 20 Βιομηχανικέσ Διατάξεισ 4.3. Κατηγορύεσ υποψηφύων Αενική προϋπόθεση επιλογής και εγγραφής υποψηφίων για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι η κατοχή γνώσης ενός ελάχιστου επιστημονικού υπόβαθρου του γνωστικού αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής (εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΓΚΞ, άρθρο 7, παρ. 3.3). Ρο υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από τις επί μέρους σχολές. Πτο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών γίνονται δεκτοί: 1. Βιπλωματούχοι μηχανικοί σχολών του ΓΚΞ ή άλλων αντίστοιχων τμημάτων ΏΓΗ της χώρας ή ισότιμων τμημάτων ΏΓΗ της αλλοδαπής. 2. Ώπόφοιτοι ισότιμων τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από θετικές ή τεχνολογικές κατευθύνσεις, για τους οποίους η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΓΚΞ. Κε τον ίδιο ως άνω περιορισμό γίνονται κατ αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών τμημάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις. Νι παραπάνω κατηγορίες εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών 1 και 2 διαφοροποιούνται ως προς τις απαιτήσεις βελτίωσης του γνωστικού τους υποβάθρου (μέσω της παρακολούθησης αριθμού μαθημάτων) πριν από την εκπόνηση της διατριβής τους. Ε διαφοροποίηση φαίνεται στο Πχήμα 1, που δείχνει την πορεία των μεταπτυχιακών σπουδών για τις δύο ως άνω κατηγορίες υποψηφίων διδακτόρων (Β). Νι απαιτήσεις παρακολούθησης μαθημάτων κατά κατηγορία Β περιγράφονται στην ενότητα 6. Νι απαιτήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος (κυρίως οι απαιτήσεις παρακολούθησης μαθημάτων) για Β με προσόντα διαφορετικά από εκείνους των ρητώς αναφερομένων ανωτέρω δύο κατηγοριών 1 και 2 καθορίζονται κατά περίπτωση από την ΠΓΚΠ. Νι προερχόμενοι από διατμηματικά διεπιστημονικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, στα οποία συμμετέχει η ΠΕΚΚ, υπάγονται στις γενικότερες ρυθμίσεις, που αφορούν όσους είναι κάτοχοι τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (και περιγράφονται επίσης στην ενότητα 6) Αιτόςεισ και κριτόρια επιλογόσ Ε επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 αξζξ. 9 παξ. 1, ηελ ηζρχνπζα απφθαζε Πξπηαληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΜΠ ηεο 04/06/2009 ζρεηηθά κε ηα δηπιψκαηα πεληαεηνχο θνίηεζεο και τις ειδικότερες διαδικασίες που έχει καθορίσει η ΑΠΓΠ της Πχολής. Ρα γενικά κριτήρια επιλογής είναι: ο γενικός βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, η επίδοση στην προπτυχιακή διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει), Αιιαγε ΓΔ 13

14 μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. Γπίσης απαιτείται η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Ε Πχολή Ελεκτρολόγων Κηχανικών και Κηχανικών πολογιστών (εξειδικεύοντας ορισμένα από τα παραπάνω κριτήρια) έχει κρίνει απαραίτητα για την υποβολή υποψηφιότητας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα τα εξής δικαιολογητικά: Πτυχίο από Πχολή του ΓΚΞ ή ισότιμων Ξολυτεχνικών Ρμημάτων ή πτυχίο από πανεπιστημιακά τμήματα θετικών επιστημών, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, Ών το πτυχίο είναι από πανεπιστήμιο εξωτερικού, χρειάζεται η σχετική αναγνώριση του ελληνικού κράτους, την οποία παρέχει ο «Βιεπιστημονικός Νργανισμός Ώναγνώρισης Ρίτλων Ώκαδημαϊκών & Ξληροφόρησης» (ΔΟΑΤΑΠ 2 ). Ν βαθμός πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,5/10 (ή ισοδύναμο του 7,5/10 της Πχολής ΕΚΚ-ΓΚΞ). Γναλλακτικά οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται τεκμηριωμένα στο άνω 30% της σειράς βαθμού διπλώματος ή πτυχίου για το έτος και το τμήμα αποφοίτησής τους. Oη δηπισκαηνχρνη Μεραληθνί κε βαζκφ δηπιψκαηνο κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ 7 θαη κηθξφηεξν ηνπ 7,5 γίλνληαη δεθηνί ζην δηδαθηνξηθφ πξφγξακκα ηεο ρνιήο εθφζνλ πιεξνχλ κία απφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: α. Nα έρνπλ κία ηνπιάρηζηνλ δεκνζίεπζε ζηα πξαθηηθά δηεζλνχο ζπλεδξίνπ ή ζε πεξηνδηθφ. β. Να είλαη θάηνρνη ΜΓΔ ή ηζνδπλάκνπ ΜASTER S. γ. Να έρνπλ ππνηξνθία απφ θξαηηθφ ή άιιν ίδξπκα ή λα είλαη εληαγκέλνη ζε εζληθφ ή επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ΠΔΒΔ-ΔΜΠ). δ. Να έρνπλ απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ) ζηνλ δεκφζην ή ηδησηηθφ ηνκέα. Μεταπτυχιακά διπλώματα Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημάτων από τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σπουδές του υποψηφίου. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής ή άλλης ξένης γλώσσας που επικρατεί στην σχετική με την επιστημονική περιοχή ενδιαφέροντος βιβλιογραφία. Δύο συστατικές επιστολές (εμπιστευτικές). Βιογραφικό σημείωμα Έκθεση ενδιαφερόντων στην οποία αναφέρονται οι λόγοι, για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Πτα πρόσθετα στοιχεία, που μπορεί προαιρετικά να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος, συγκαταλέγονται ΐραβεία ή άλλες διακρίσεις και Αιιαγε ΓΔ 2 14

15 Βημοσιεύσεις ή τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία (με κατάθεση σχετικών εργασιών). Ρα απαραίτητα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση στη γραμματεία της ΠΕΚΚ. 5. Παρακολούθηςη τησ προόδου του ΤΔ 5.1. Σριμελόσ ςυμβουλευτικό επιτροπό Ε παρακολούθηση της προόδου του Β γίνεται μέσω περιοδικών αξιολογήσεων της προόδου του Β, των επιδόσεών του σε αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων, της ενδιάμεσης και της τελικής κρίσης. Ρην ευθύνη για την επίβλεψη και αξιολόγηση του Β καθ' όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του έχει τριμελής συμβουλευτική επιτροπή Πύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2 του Λ. 3685/2008, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη ΑΠΓΠ τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος ΒΓΞ του οικείου Ρμήματος της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη ΒΓΞ του ιδίου ή άλλου Ρμήματος του ιδίου ή άλλου Ξανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές ΏΓΗ, καθηγητές ΏΠΓΗ ή μέλη ΓΞ των ΡΓΗ και της Ώ.Π.ΞΏΗ.Ρ.Γ. ή ερευνητές των βαθμίδων Ώ', ΐ' ή Α' αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Ρα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του Εκθϋςεισ προόδου Πύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Λ. 3685/2008, η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει έκθεση προόδου στη ΑΠΓΠ του Ρμήματος στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της. Κετά την ολοκλήρωση του κύκλου μεταπτυχιακών μαθημάτων και την επιτυχή ενδιάμεση κρίση του Β, η ετήσια υποβολή έκθεσης προόδου είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή του Β στο ΞΚΠ της Πχολής. 6. Παρακολούθηςη μαθημϊτων 6.1. Αριθμόσ και επιλογό μαθημϊτων Πτο αρχικό στάδιο των μεταπτυχιακών του σπουδών ο υποψήφιος διδάκτορας καλείται να βελτιώσει τις γνώσεις του στην ευρύτερη περιοχή της έρευνάς του, όπως επίσης και να εμβαθύνει σε περιοχές συγγενικές με το αντικείμενο της διατριβής του. Ρα μαθήματα που υποχρεώνεται κάθε κατηγορία Β να παρακολουθήσει διακρίνονται ως εξής: 15

16 1. ΤΔ με πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικοφ και μηχανικοφ υπολογιςτϊν (ΗΜΜΥ) πενταετοφσ εκπαίδευςησ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα, από τα οποία τουλάχιστον τα τέσσερα ανήκουν σε επιστημονική περιοχή προσκείμενη στο γνωστικό αντικείμενο της διατριβής τους. Ών έχουν επιπρόσθετο μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ή «μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης» (ΚΒΓ) από διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΒΞΚΠ) της ημεδαπής σε περιοχή που σχετίζεται με την επιστήμη του ηλεκτρολόγου μηχανικού ή του μηχανικού υπολογιστών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απαλλαγή από την παρακολούθηση μέχρι δύο (2) το πολύ μαθημάτων προσκομίζοντας τεκμήρια ότι έχουν παρακολουθήσει παρόμοια μαθήματα. Ε εν λόγω απαλλαγή χρειάζεται εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και έγκριση από την ΠΓΚΠ. 2. ΥΔ μ ε π τ υ χ ί ο α π ό τ μ ή μ α τ α π ε ν τ α ε τ ο φ σ ε κ π α ί δ ε υ ς η σ ή με ς υ ν δ υ α ς μ ό τ ε τ ρ α ε τ ο φ σ π τ υ χ ί ο υ κ α ι ε ν ό σ μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο φ δ ι π λ ώ μ α τ ο σ ε π ι π ζ δ ο υ M a s t e r από αναγνωρισμένο ΏΓΗ της αλλοδαπής ή ΜΔΕ από ΔΠΜΣ της ημεδαπής υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ως ανωτέρω έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα αν οι σπουδές τους είναι σε ς υ γ γ ε ν ή π ε ρ ι ο χ ή με τη Πχολή ΕΚΚΌ και την επιθυμητή περιοχή των διδακτορικών σπουδών τους. Βιαφορετικά, υποχρεούνται να αποκτήσουν μια περαιτέρω εξειδίκευση σε περιοχές ΕΚΚΌ μέσω ενός κύκλου τεσσάρων (4) επιπρόσθετων προπτυχιακών μαθημάτων. ΥΔ μ ε π τ υ χ ί ο α π ό Τ μ ή μ α τ α θ ε τ ι κ ώ ν Ε π ι ς τ η μ ώ ν Α Ε Ι τ ε τ ρ α ε τ ο φ σ ε κ π α ί δ ε υ ς η σ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν έξι (6) μεταπτυχιακά μαθήματα και να αποκτήσουν περαιτέρω εξειδίκευση σε περιοχές ΕΚΚΌ μέσω ενός κύκλου τεσσάρων (4) επιπρόσθετων προπτυχιακών μαθημάτων. Ε επιλογή μαθημάτων από τον Β γίνεται με τη συμβουλή του επιβλέποντα καθηγητή και τελεί υπό την έγκρισή του. Η πληνληζηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θάλεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο, ηελ έγθξηζε ησλ 4 πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ ηεο ΗΜΜΤ πνπ ππνρξενχληαη λα πάξνπλ νη ΤΓ 4-εηψλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ κε ΜΓΔ, ησλ νπνίσλ ην πξνπηπρηαθφ δίπισκα δελ είλαη ζε συγγενή περιοχή κε ηελ ρνιή ΗΜΜΤ. Σα καζήκαηα απηά πξέπεη λα είλαη θαηά πιεηνςεθία καζήκαηα θνξκνχ ή ππνρξεσηηθά καζήκαηα ξνψλ ηεο ρνιήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα 4 πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηεο ΗΜΜΤ πνπ ππνρξενχληαη λα πάξνπλ ΤΓ κε πηπρίν απφ Σκήκαηα Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ ηεηξαεηνχο θνίηεζεο ρσξίο ΜΓΔ Ώπαιτήσεις επίδοσης και παρακολούθησης Ε επίδοση σε κάθε μάθημα απαιτεί, σε κλίμακα 0-10, ελάχιστο βαθμό έξι (6) και συνολικό μέσο όρο για όλα τα μαθήματα τουλάχιστον επτά και μισό (7,5), Κε απόφαση της ΠΓΚΠ, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, είναι δυνατή η αντικατάσταση δύο (2) μαθημάτων. Ώλλαγή μαθήματος πρέπει να δηλώνεται εντός μηνός από την έναρξη του εξαμήνου. Πύμφωνα με τον ΓΘΙ, άρθρο 7, παράγρ. 4.5.α η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι Αιιαγε ΓΔ 16

17 υποχρεωτική. Πε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρουσίας του YΒ, η ΑΠΓΠ (μετά από σχετική πρόταση της ΠΓΚΠ) μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/4 των διαλέξεων. Πχήμα : Ξορεία των μεταπτυχιακών σπουδών 6.3. Προγραμματιςμόσ και προθεςμύα περϊτωςησ μαθημϊτων Ν ελάχιστος χρόνος, που μπορεί να διαθέσει ο Β στην παρακολούθηση μαθημάτων είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, Ε μέγιστη χρονική διάρκεια επιτυχούς περάτωσης του υποχρεωτικού κύκλου των μαθημάτων είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα για τροχιές με έξι (6) μαθήματα και πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα για τροχιές με δέκα (10) μαθήματα. Πτον προγραμματισμό των μεταπτυχιακών του σπουδών ο Β πρέπει να λάβει υπόψη του ότι δύο τουλάχιστον έτη διατίθενται υποχρεωτικά για την κυρίως διδακτορική διατριβή μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων (ΓΘΙ, άρθρο 7, παρ. 4.5.στ'). Γπομένως, ο ελάχιστος συνολικός χρόνος εκπόνησης διατριβής, που (σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του ΓΘΙ) προβλέπεται σε τρία πλήρη ακαδημαϊκά έτη, μπορεί να 17

18 υλοποιηθεί μόνον αν ο Β περατώσει τα μαθήματά του σε δύο ακριβώς εξάμηνα, δηλαδή στον ελάχιστο χρόνο περάτωσης μαθημάτων. Ών ο Β δεν εκπληρώσει τις συνολικές υποχρεώσεις του ως προς τα μαθήματα εντός της προβλεπομένης ως άνω προθεσμίας υπόκειται στη διαδικασία διαγραφής. Πτην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση για τα μαθήματα που παρακολούθησε κατά την διάρκεια της φοίτησης του. 7. Ενδιϊμεςη κρύςη 7.1. κοπού και προώποθϋςεισ τησ ενδιϊμεςησ κρύςησ Ν σκοπός της ενδιάμεσης κρίσης είναι η έγκαιρη και ουσιαστική αξιολόγηση της προόδου του διδακτορικού ερευνητικού έργου των Β. Ε έναρξη της διαδικασίας ενδιάμεσης κρίσης γίνεται με σχετική αίτηση του Β, που συνοδεύεται από κείμενο, στο οποίο περιγράφεται η πρόοδος και το σχέδιο περαιτέρω έρευνας του Β σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται πιο κάτω στην παράγρ Ε αίτηση αυτή μπορεί να γίνει δεκτή προς εξέταση μόνο κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: 1. Γπιτυχή περάτωση εκ μέρους του Β του κύκλου των μεταπτυχιακών μαθημάτων, ήτοι με προαγώγιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα και με μέσο βαθμό τουλάχιστον 7,5/ παρξη περιοδικών αναφορών προόδου εκ μέρους του Β και θετικών αξιολογήσεων εκ μέρους της τριμελούς επιτροπής, 3. Πυμπλήρωση ενός ακαδημαϊκού έτους από την ημερομηνία πρώτης εγγραφής και όχι περισσότερων από ένα έτος μετά την λήξη της προθεσμίας περάτωσης των μαθημάτων (παράγρ. 6.3). 7.2 Έγκριςη πενταμελούσ επιτροπόσ Ε ενδιάμεση κρίση διενεργείται από πενταμελή επιτροπή με σύνθεση που διέπεται από τους εξής κανόνες: Ξεριλαμβάνονται τα μέλη της τριμελούς επιτροπής. Ρο τέταρτο μέλος είναι μέλος ΒΓΞ και επιλέγεται από την τριμελή επιτροπή. Ρο πέμπτο μέλος είναι μέλος ΒΓΞ, ανήκει σε άλλο τομέα από εκείνο του επιβλέποντος (ή σε άλλο τμήμα ή σε άλλο πανεπιστήμιο). Γπιλέγεται από την ΠΓΚΠ μετά από κοινή εισήγηση της τριμελούς και του εκπροσώπου στην ΠΓΚΠ του οικείου τομέα. Ρο θέμα της σύνθεσης πενταμελούς επιτροπής έρχεται προς εξέταση σε συνεδρίαση της ΠΓΚΠ (αφού έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι έλεγχοι για τις απαραίτητες προϋποθέσεις, βλ. παρ. 7.1, από τη γραμματεία μεταπτυχιακών σπουδών). Ε ΠΓΚΠ επεξεργάζεται την πρόταση της τριμελούς επιτροπής και εισηγείται στη ΑΠΓΠ τη σύνθεση της πενταμελούς επιτροπής. 18

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩN ΣΠOΥΔΩN ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ O Eσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα