ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ

2 ΑΘΗΝΑ 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΕΛ Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Λογιστών έχουν συστήσει το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) προκειμένου να παράσχουν μεταπτυχιακή επαγγελματική εκπαίδευση στα νεοεισερχόμενα στο Ελεγκτικό Επάγγελμα μέλη, αλλά και σε όσα στελέχη των επιχειρήσεων επιθυμούν να λάβουν μια τέτοια εκπαίδευση. Το ΙΕΣΟΕΛ έχει επίσης ως σκοπό την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων Επιμόρφωσης, Εξειδίκευσης και Συνεχούς Εκπαίδευσης των απασχολούμενων στο Ελεγκτικό και Λογιστικό επάγγελμα. Στο ΙΕΣΟΕΛ έχει ανατεθεί από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών η διοργάνωση των Επαγγελματικών Εξετάσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι σπουδές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο ΙΕΣΟΕΛ διαρκούν δύο (2) έτη, με 400 ώρες Εκπαίδευσης κάθε έτος και σε σύνολο 800 περίπου ώρες και για τα δύο έτη. Σε αυτούς που παρακολουθούν την εκπαίδευση και μετά από επιτυχή εξέταση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται Μεταπτυχιακός Επαγγελματικός Τίτλος Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ). Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με το Κανονισμό Λειτουργίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ, ενώ οι εξετάσεις σε αυτό διενεργούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του ΣΟΕΛ. 2

3 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Ο παρών Κανονισμός Σπουδών αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΙΕΣΟΕΛ. Ειδικότερα αναφέρεται: (α) (β) (γ) Στο σκοπό, στους τομείς γνώσεων, στα γνωστικά αντικείμενα, στις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης του προαναφερόμενου Μεταπτυχιακού Προγράμματος. στις περιπτώσεις διαγραφών, και στις προϋποθέσεις χορήγησης των τίτλων μεταπτυχιακής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή βεβαιώσεων παρακολούθησης. Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ά ρ θ ρ ο 1 Σκοπός, Τομείς Γνώσεων και Γνωστικά αντικείμενα Μεταπτυχιακού Προγράμματος 1. Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και Ελεγκτικής. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιείται μερικώς ή και στο σύνολο με την άμεση συνεργασία ΑΕΙ, για ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων τίτλων σπουδών αλλά και για την προώθηση των σπουδών σε υψηλότερα μεταπτυχιακά επίπεδα (π.χ. Master s). 2. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης περιλαμβάνει τους Τομείς Γνώσεων και τα Γνωστικά Αντικείμενα αυτών, που ορίζει η σχετική νομοθεσία, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/43 ΕΚ. 3. Αναλυτική περιγραφή της διδακτέας ύλης κάθε Τομέα Γνώσεων και Γνωστικού Αντικειμένου περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Επαγγελματικών Εξετάσεων που έχει εγκριθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 4. Αναλυτικός πίνακας Τομέων Γνώσεων, Γνωστικών Αντικειμένων, ελάχιστων ωρών διδασκαλίας, ωρών εξετάσεων και συντελεστών βαρύτητας παρατίθεται κατωτέρω. 3

4 Τομείς Γνώσεων και Γνωστικά Αντικείμενα (σύμφωνα με το άρθρο 8 Ν. 3693/2008) 1. (α) 2. (β) Τομείς Γνώσεων A ΕΤΟΣ Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα (Λογιστική 1) Ελεγκτική (Ελεγκτική 1+2) 3. (γ) Φορολογία Ι 4. (δ) 5. (ε) 6. (στ) 7. (ζ) 8. (η) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο Εργατικό Δίκαιο Μαθηματικά και Στατιστικές Μέθοδοι Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των Επιχειρήσεων Βασικές αρχές χρηματοοικονομικής διοίκησης Εταιρικό Πτωχευτικό Δίκαιο Γνωστικά αντικείμενα 1. Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα Θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική Βασικές Λογιστικές Αρχές Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 2. Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Νομικό πλαίσιο και πρότυπα κατάρτισης ατομικών οικονομικών καταστάσεων 1. Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτή Νομικό πλαίσιο και πρότυπα ελέγχου ατομικών οικονομικών καταστάσεων Αρχές και Μέθοδοι Ελεγκτικής 2. Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος 1. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (πρώην ΚΒΣ) 2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 1. Αρχές και ειδικά θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου 2. Αρχές και ειδικά θέματα ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου Ώρες διδασκαλίας Αντικει μένου 3 3 Ώρες Εξέτασης Τομέα 4,5 Συντελεστής Βαρύτητας 4,5 3 0,8 3 0,5 Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής ,5 1. Οικονομική Επιχειρήσεων Πολιτική Οικονομία 2. Διεθνής Οικονομία 1. Βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων 2. Επενδύσεις, νέα χρηματοπιστωτικά μέσα 1. Αρχές και ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου εταιρικής διακυβέρνησης και πτωχευτικού δικαίου 2. Ειδικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/ ,5 3 0,5 3 0,8 4

5 9. (θ) 10. (ι) 11. (ια) 12. (ιβ) 13. (ιγ) 14. (ιδ) Τομείς Γνώσεων Β ΕΤΟΣ Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική (Λογιστική 2) Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίων Οργανισμών και ειδικών κλάδων επιχειρήσεων (Λογιστική Τυποποίηση) Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α. Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Ελεγκτική 3) Χρηματοοικονομική ανάλυση (Λογιστική 3) Γνωστικά αντικείμενα Κοστολόγηση και διοικητική Λογιστική (θεωρία και εφαρμοσμένη Λογιστική) 1. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου τομέα 2. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Τραπεζών 3. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ασφαλιστικών επιχειρήσεων 4. Ειδικά θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Ναυτιλιακών επιχειρήσεων Ώρες διδασκαλίας Αντικει μένου Ώρες Εξέτασης Τομέα Συντελεστής Βαρύτητας Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Δ.Π.Χ.Α Πληροφορική και Μηχανογραφικά συστήματα ,6 Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Θεωρία και εφαρμοσμένη ελεγκτική Κανόνες ανεξαρτησίας και επαγγελματική δεοντολογία 1. Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 2. Καταστάσεις ταμειακών ροών (ιε) Φορολογία ΙΙ 16. (ιστ) Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (Λογιστική 4) 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 2. Φορολογία Νομικών Προσώπων Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Νομικό πλαίσιο και πρότυπα σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων , Σύνολο συντελεστών 16 Ά ρ θ ρ ο 2 Κύκλοι σπουδών 1. Οι Τομείς Γνώσεων και τα Γνωστικά Αντικείμενα του άρθρου 1 διδάσκονται σε δύο ετήσιους κύκλους σπουδών, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ, κατόπιν προτάσεως του Διευθυντή Σπουδών. 5

6 2. Η διάρκεια διδασκαλίας κάθε Γνωστικού Αντικειμένου και Τομέα Γνώσεων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ ανάλογα και σύμφωνα με την περιγραφόμενη ύλη στον Κανονισμό Επαγγελματικών Εξετάσεων, κάθε γνωστικού αντικειμένου και την ιδιαίτερη σημασία αυτού στην άσκηση του επαγγέλματος. Ά ρ θ ρ ο 3 Έναρξη και λήξη ετήσιων κύκλων σπουδών 1. Ο ετήσιος κύκλος σπουδών αρχίζει την 1 η Οκτωβρίου ή και νωρίτερα και λήγει μετά την 31 η Μαΐου του επόμενου έτους, παρεμβαλλόμενης της β εξεταστικής περιόδου κατά το μήνα Δεκέμβριο κατά τη διάρκεια της οποίας δεν διεξάγονται μαθήματα. Η διάρκεια του ετήσιου κύκλου σπουδών μπορεί να παραταθεί αναλόγως του χρόνου έναρξης και των αναγκών του ετήσιου προγράμματος μέχρι 20 Ιουνίου. 2. Προπαρασκευαστικό Τμήμα Λογιστικής μπορεί να λειτουργεί κατά μήνα Ιούνιο- Ιούλιο ή και Σεπτέμβριο κάθε χρόνου, πριν από την έναρξη του ετήσιου κύκλου σπουδών, σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ. Ά ρ θ ρ ο 4 Ώρες και ημέρες διεξαγωγής των μαθημάτων 1. Απογευματινό πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων Τα μαθήματα στα Γνωστικά Αντικείμενα του άρθρου 1, που διεξάγονται απογεύματα, ακολουθούν το εξής αναλυτικό ωράριο κατά εβδομάδα: Δευτέρα Παρασκευή ( , 4 διδακτικές ώρες) και Σάββατο (08:30-14:30, 7 διδακτικές ώρες), εβδομάδα παρά εβδομάδα. Αναλυτικότερα: Απογευματινό ωράριο (Δευτέρα Παρασκευή) και Σάββατο πρωί (08:30-14:30) Έναρξη Πρώτη διδακτική ώρα Δεύτερη διδακτική ώρα ο διάλειμμα Τρίτη διδακτική ώρα Τετάρτη διδακτική ώρα Πέρας Πρωινό πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων Τα μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα του άρθρου 1, που διεξάγονται πρωινά, ακολουθούν το εξής αναλυτικό ωράριο κατά βδομάδα: 6

7 Δευτέρα Παρασκευή ( , 7 διδακτικές ώρες και Σάββατο ( , 7 διδακτικές ώρες). Αναλυτικότερα: Ωράριο πρωινού προγράμματος Δευτέρα - Παρασκευή Σάββατο Έναρξη Πρώτη διδακτική ώρα Δεύτερη διδακτική ώρα ο διάλειμμα Τρίτη διδακτική ώρα Τέταρτη διδακτική ώρα ο διάλειμμα Πέμπτη διδακτική ώρα Έκτη διδακτική ώρα ο διάλειμμα Έβδομη διδακτική ώρα Πέρας Το απογευματινό και πρωινό πρόγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ αναλόγως των παρουσιαζομένων αναγκών. Ά ρ θ ρ ο 5 Αργίες και εορτές 1. Δεν διεξάγονται μαθήματα κατά τις Κυριακές και τις επίσημες εορτές, όπως και για ορισμένες ημέρες κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, πάντοτε όμως σύμφωνα με το αναλυτικό, εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρόγραμμα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. 2. Επίσης, δεν διεξάγονται μαθήματα σε έκτακτες περιπτώσεις, κατόπιν απόφασης του Προέδρου του ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ. Τα μαθήματα αυτά διεξάγονται σε άλλες ημερομηνίες οριζόμενες με απόφαση του Προέδρου του ΔΣ ή του Διευθυντή Σπουδών. Ά ρ θ ρ ο 6 Δικαίωμα Εγγραφής 1. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμων ΑΕΙ εξωτερικού ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, οικονομικής κατεύθυνσης, αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) κατόπιν πρότασης της εταιρίας ορκωτών 7

8 ελεγκτών, στην οποία απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν ή και άλλων επιχειρήσεων, μέσα στο πλαίσιο του αριθμού θέσεων των εκπαιδευομένων που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ για τις προαναφερόμενες εταιρίες ορκωτών ελεγκτών και επιχειρήσεις. 2. Επιτρέπεται όμως και σε άλλους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, καθώς και πτυχιούχους Κολεγίων εσωτερικού ή εξωτερικού που αναγνωρίζονται από την ελληνική νομοθεσία ως ισότιμα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ανεξαρτήτως απασχόλησής τους, να ζητήσουν με αίτησή τους την παρακολούθηση των μαθημάτων. Η αίτησή τους εγκρίνεται προηγουμένως από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ, κατόπιν προτάσεως του Διευθυντή Σπουδών. 3. Η εγγραφή των σπουδαστών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ. Το ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ καθορίζει με απόφασή του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το ύψος των διδάκτρων, τον τρόπο καταβολής αυτών, όπως επίσης και την αναγκαία συνέντευξη με τους υποψηφίους. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατανέμει τους εκπαιδευόμενους σε τμήματα. Η σύνθεση των τμημάτων ανακοινώνεται στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΣΟΕΛ. Ουδεμία μετακίνηση από τμήμα σε τμήμα επιτρέπεται, παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας που θα κρίνει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Διευθυντή Σπουδών. 5. Η μη καταβολή των διδάκτρων αποτελεί λόγο διαγραφής του σπουδαστή από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Οικονομικού Επόπτη, αφού προηγουμένως έχουν γίνει σχετικές οχλήσεις προς τον υπόχρεο, αλλά και έχει αποσταλεί γραπτή επί συστάσει ειδοποίηση για την επικείμενη διαγραφή, λόγω μη καταβολής των οφειλομένων διδάκτρων. Η διαγραφή μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, αλλά και μετά τη λήξη αυτού, οποτεδήποτε. Η με απόφαση του ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ διαγραφή αποτελεί λόγο αποκλεισμού του σπουδαστή και από τις εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος. 8

9 6. Oι κάτοχοι τίτλου του ΜΠΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ με κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» του ΕΚΠΑ, με έναρξη σπουδών το έτος 2012 και μετά, μπορούν να αποκτήσουν τον Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Τίτλο Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) του ΙΕΣΟΕΛ του άρθρου 13 του παρόντος, εφόσον εξετασθούν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των επαγγελματικών εξετάσεων του ΣΟΕΛ, εκτός εκείνων που ήδη έχουν εξεταστεί επιτυχώς στις επαγγελματικές εξετάσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος σπουδών του ΕΚΠΑ. Για τους κατόχους τίτλου του προαναφερόμενου προγράμματος σπουδών του ΕΚΠΑ, που έχουν έναρξη σπουδών πριν το έτος 2012, ισχύει ό,τι προβλεπόταν στη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΠΑ και του ΣΟΕΛ. Οι κάτοχοι του τίτλου ΜΕΤΚΕΛ του ΙΕΣΟΕΛ έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πέντε (5) μαθημάτων του επαγγελματικού επιπέδου (professional level) του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και να γίνουν κάτοχοι του αντίστοιχου επαγγελματικού τίτλου από το ACCA. Ά ρ θ ρ ο 7 Δικαίωμα επανεγγραφής - Διαγραφή 1. Δικαίωμα επανεγγραφής σε ένα ετήσιο κύκλο σπουδών έχουν όσοι απέτυχαν στις εξετάσεις και επιθυμούν να επαναλάβουν το μάθημα ή τα μαθήματα και στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλλουν τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη του ετήσιου κύκλου σπουδών, σχετική αίτηση σημειώνοντας το μάθημα ή τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. 1α. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται καταβολή διδάκτρων που ορίζονται από το ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ. 2. Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής του μεταπτυχιακού προγράμματος ΙΕΣΟΕΛ αποτύχει να αποφοιτήσει εντός δέκα (10) ετών από την αρχική εγγραφή του, διαγράφεται οριστικά από το πρόγραμμα. Ειδικά όσοι συμμετείχαν στα προγράμματα σπουδών του ΙΕΣΟΕΛ μέχρι και το εκπαιδευτικό έτος διαγράφονται από τα προγράμματα όταν παύσει το δικαίωμα συμμετοχής τους στις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ. 9

10 Ά ρ θ ρ ο 8 Προσέλευση και Αποχώρηση Εκπαιδευομένων 1. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως κατά την έναρξη των μαθημάτων. Δεν επιτρέπεται να καθυστερούν για οποιοδήποτε λόγο. 2. Κατά την προσέλευσή τους πρέπει να υπογράφουν σε σχετικό δελτίο παρουσίας και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Εισηγητή ή του εντεταλμένου για τον έλεγχο των παρουσιών υπαλλήλου του ΙΕΣΟΕΛ. Επίσης, κατά την αποχώρησή τους πρέπει να υπογράφουν στο σχετικό δελτίο παρουσίας. 3. Όταν προσέρχονται καθυστερημένα ή αποχωρούν πρόωρα υποχρεούνται να σημειώνουν αντίστοιχα την ακριβή ώρα. Ο Εισηγητής και ο αρμόδιος υπάλληλος του ΙΕΣΟΕΛ μπορεί να διενεργήσουν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων επαλήθευση της παρουσίας των εκπαιδευομένων. 4. Η καθ οιονδήποτε τρόπο ψευδής υπογραφή παρουσίας ή αποχώρησης εκπαιδευομένου συνιστά σοβαρό παράπτωμα που ισοδυναμεί με έλλειψη ήθους και παραπέμπεται στο ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ και στο Εποπτικό Συμβούλιο, για οριστική διαγραφή του εκπαιδευομένου και κάθε άλλου συνεργού από τα μητρώα του ΣΟΕΛ, για έλλειψη ήθους. Ά ρ θ ρ ο 9 Καθυστερημένη προσέλευση - Απουσίες 1. Η καθυστερημένη, ύστερα από δέκα λεπτά (10) λεπτά μετά την έναρξη του μαθήματος, προσέλευση χαρακτηρίζεται ως απουσία της πρώτης διδακτικής ώρας, σημειώνεται από τον υπογράφοντα σπουδαστή στο δελτίο παρουσίας και ελέγχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΙΕΣΟΕΛ ή και τον Εισηγητή. 2. Η κατά σύστημα καθυστερημένη προσέλευση συνεπάγεται την αναφορά του εκπαιδευόμενου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΣΟΕΛ, για την επιβολή πειθαρχικής ποινής. 3. Οι απουσίες υπολογίζονται σε ώρες διδασκαλίας ως εξής: (α) Για το απογευματινό πρόγραμμα διδασκαλίας τέσσερις (4), για κάθε ημέρα Δευτέρα Παρασκευή. (β) Για το πρωινό πρόγραμμα διδασκαλίας επτά (7) για κάθε ημέρα Δευτέρα Σάββατο ή και περισσότερες αναλόγως των ωρών διδασκαλίας. 10

11 Ο υπολογισμός των απουσιών γίνεται ανάλογα με την ώρα προσέλευσης ή αναχώρησης του εκπαιδευόμενου με βάση το ωράριο διδασκαλίας που παρατίθεται στο άρθρο 4 του παρόντος. 4. Οι τυχόν πραγματοποιούμενες απουσίες γνωστοποιούνται στην ελεγκτική εταιρία ή στο νομικό πρόσωπο, υπηρεσία ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης του σπουδαστή στο ΙΕΣΟΕΛ. Οι ελεγκτικές εταιρίες αναφέρουν γραπτώς προς το ΙΕΣΟΕΛ ότι έλαβαν γνώση των απουσιών και δικαιολογούν ή όχι αυτές. 5. Η παρακολούθηση της διδασκαλίας όλων των γνωστικών αντικειμένων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΙΕΣΟΕΛ είναι υποχρεωτική. Επιτρέπεται η δικαιολόγηση απουσιών, μόνο βάσει παραστατικών (π.χ. βεβαιώσεις ιατρών, Νοσοκομείων, κ.λ.π.), σε κάθε γνωστικό αντικείμενο μέχρι το 20% των ωρών διδασκαλίας του ή συνολικά εξήντα (60) ώρες για το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων. Εκπαιδευόμενος που θα σημειώσει σε γνωστικό αντικείμενο αδικαιολόγητες απουσίες, ανεξαρτήτου αριθμού, σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο, είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την παρακολούθησή του σε επόμενη εκπαιδευτική περίοδο. Για περιπτώσεις απουσιών άνω των προαναφερομένων ορίων, θα επιλαμβάνεται το ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ μετά από αιτιολογημένη αναφορά του ενδιαφερομένου και σχετικής προτάσεως του Διευθυντή Σπουδών. Οι ανωτέρω περιορισμοί ισχύουν για όσους επιθυμούν να λάβουν τον τίτλο ΜΕΤΚΕΛ του ΙΕΣΟΕΛ και όχι για όσους επιθυμούν απλώς να παρακολουθήσουν όλο ή μέρος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΙΕΣΟΕΛ. Στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται από το ΙΕΣΟΕΛ μόνο βεβαίωση παρακολουθήσεως των συγκεκριμένων μαθημάτων. 6. Οι απουσίες καταχωρίζονται στο ατομικό φύλλο κάθε εκπαιδευόμενου με βάση τα ημερήσια φύλλα παρουσίας. Η καταχώριση γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας του ΙΕΣΟΕΛ. 7. Η Γραμματεία δεν έχει υποχρέωση να πληροφορεί τους εκπαιδευόμενους για τον αριθμό των απουσιών τους. Η Γραμματεία, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενημερώνει με επιστολή της τις Ελεγκτικές εταιρίες ή κάθε ενδιαφερόμενο για τις απουσίες που σημείωσαν τα μέλη αυτών που εκπαιδεύονται. Οι εκπαιδευόμενοι είναι υποχρεωμένοι: Ά ρ θ ρ ο 10 Υποχρεώσεις εκπαιδευομένων 11

12 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Να προσέρχονται εγκαίρως και να παρακολουθούν με προσοχή και επιμέλεια τη διδασκαλία των μαθημάτων και να μη δημιουργούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Να μην εξέρχονται της αίθουσας διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Να επιδεικνύουν τον επιβαλλόμενο σεβασμό προς τους Εισηγητές, τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΕΣΟΕΛ αλλά και προς τους συναδέλφους τους γενικότερα. Να σέβονται τους χώρους διδασκαλίας και να συμπεριφέρονται κοσμίως. Να τηρούν τους κανόνες καλής κοινωνικής συμπεριφοράς και να μη ρυπαίνουν το χώρο των αιθουσών της διδασκαλίας και των λοιπών χώρων του ΙΕΣΟΕΛ. (στ) Να μην εισέρχονται στα γραφεία των υπαλλήλων του ΙΕΣΟΕΛ και του ΣΟΕΛ και να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνα των γραφείων αυτών. Να μην καπνίζουν ή να κομίζουν αναψυκτικά κλπ στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους ακόμη και εν ώρα διαλείμματος. (ζ) (η) (θ) Να μη χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα καθ όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Να εφαρμόζουν τις οδηγίες των αρμοδίων υπαλλήλων ή / και των εισηγητών, κατά την προσέλευση και αποχώρηση. Να λαμβάνουν γνώση των αναρτημένων ανακοινώσεων του ΙΕΣΟΕΛ και να φροντίζουν να συμμορφώνονται προς αυτές. Ά ρ θ ρ ο 11 Πειθαρχικά παραπτώματα 1. Η μη τήρηση από τους εκπαιδευόμενους των στοιχειωδών κανόνων καλής κοινωνικής συμπεριφοράς ή η μη τήρηση των κατ άρθρο 10 υποχρεώσεων ή οποιαδήποτε άλλη ανάρμοστη συμπεριφορά εξετάζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αναφοράς του Εισηγητή ή του αρμόδιου υπαλλήλου του ΙΕΣΟΕΛ ή ΣΟΕΛ και σχετικής εισήγησης του Διευθυντή Σπουδών. 2. Ο χαρακτηρισμός οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες πράξεις ή παραλείψεις του εκπαιδευόμενου, ως παραπτώματος, προϋποθέτει την τέλεση αυτού κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ή κατά την προσέλευση ή αποχώρηση του εκπαιδευομένου απ αυτή. 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ακούσει τον εγκαλούμενο και μπορεί να επιβάλλει τις δέουσες πειθαρχικές ποινές αναλόγως της σοβαρότητας της περίπτωσης. Η πειθαρχική ποινή μπορεί να φθάσει μέχρι οριστικής αποβολής του εκπαιδευομένου από το ΙΕΣΟΕΛ. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν τη λήψη της κατά την παράγραφο 3 αποφάσεως γνωστοποιεί τα σχετικά με τον εκπαιδευόμενο στην εταιρία του. Η γνωστοποίηση 12

13 αυτή γίνεται σε οποιονδήποτε άλλο έχει την ευθύνη ή εποπτεία των εκπαιδευομένων ή και στον ίδιο τον εκπαιδευόμενο. Ά ρ θ ρ ο 12 Εξετάσεις Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη κατά γνωστικό αντικείμενο καθώς και οι οδηγίες διεξαγωγής των επαγγελματικών εξετάσεων περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Επαγγελματικών Εξετάσεων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ά ρ θ ρ ο 13 Τίτλοι Σπουδών 1. Η επιτυχής βαθμολογία στις εξετάσεις, γραπτές ή και προφορικές, σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και η συνεπής παρακολούθηση της διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων α και β έτους, μέσα στο πλαίσιο των απουσιών που ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις απόκτησης του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) του ΙΕΣΟΕΛ. Στον τίτλο ΜΕΤΚΕΛ αναγράφεται και ο βαθμός αποφοίτησης του σπουδαστή. Ο βαθμός αυτός εξάγεται ως εξής: Κατ αρχήν υπολογίζεται ο βαθμός κάθε Τομέα Γνώσεων με βάση τη βαθμολογία των γνωστικών αντικειμένων, σταθμισμένη με βάση τις ώρες διδασκαλίας κάθε γνωστικού αντικειμένου του Τομέα. Στη συνέχεια, με βάση το συντελεστή βαρύτητας κάθε Τομέα Γνώσεων, εξάγεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης του σπουδαστή. 2. Η Γραμματεία του ΙΕΣΟΕΛ προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο για κάθε υποψήφιο του τίτλου ΜΕΤΚΕΛ, ως προς τη συνεπή παρακολούθηση των μαθημάτων του α και β έτους σπουδών, δηλαδή των δύο κύκλων σπουδών, την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και καταρτίζει σχετική εισήγηση προς το ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ, για την απονομή του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τίτλου. 3. Το ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ μπορεί να αναθέσει στο Διευθυντή Σπουδών τον επανέλεγχο της εισήγησης της Γραμματείας του ΙΕΣΟΕΛ, οπότε μετά την υποβολή της σχετικής από το Διευθυντή έκθεσης, το ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ πρέπει να αποφασίσει για τη χορήγηση ή μη του τίτλου. 4. Η έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης όλων των μαθημάτων ή μόνο του πρώτου έτους υποχρεωτικά αναφέρει τις κατά μάθημα απουσίες σε σχέση με τις ώρες διδασκαλίας. 13

14 5. Αν για οποιοδήποτε λόγο κάποιος διακόψει την παρακολούθηση του διετούς προγράμματος εκπαίδευσης που παρέχει το ΙΕΣΟΕΛ και επιθυμεί να συμμετέχει στις εξετάσεις με βάση τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας δεν δικαιούται την απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης του ΙΕΣΟΕΛ. Ά ρ θ ρ ο 14 Έπαινοι και Χρηματικά Βραβεία 1. Η χωρίς απουσίες παρακολούθηση ενός Γνωστικού Αντικειμένου και η Αρίστη / Πολύ καλή αξιολόγηση του σπουδαστή από τον Εισηγητή για το ενδιαφέρον, τη συμπεριφορά και τη συμμετοχή του στα μαθήματα αποτελούν στοιχεία που τίθενται υπόψη του ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ. 2. Το ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ με εγκύκλιό του, η οποία κοινοποιείται προς όλες τις Ελεγκτικές εταιρίες, απονέμει γραπτό Έπαινο στους εκπαιδευόμενους που παρουσίασαν Αρίστη / Πολύ καλή συμμετοχή, συμπεριφορά και ενδιαφέρον στα μαθήματα χωρίς καμία απουσία ολόκληρο το διετές πρόγραμμα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 3. Το ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ επιφυλάσσεται να επιβραβεύει ιδιαιτέρως και με άλλους τρόπους και μέσα την επιμέλεια και ιδιαίτερη απόδοση των σπουδαστών. Ά ρ θ ρ ο 15 Πανεπιστημιακός Τίτλος MASTER στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική Οι κατά τον Κανονισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) του ΙΕΣΟΕΛ μπορεί να αποκτήσουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Master με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» με κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» εφόσον: έχουν επιτύχει στις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ, που προσδιορίζονται από τη νομοθεσία σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/43 ΕΚ, με μέσο όρο ίσο με αυτό που προσδιορίζει ή ΕΔΕ έπειτα από εισήγηση της ΕΣΕΛΕ του ΕΚΠΑ, και παρακολουθήσουν και εξεταστούν επιτυχώς στα γνωστικά αντικείμενα που ορίζει ο σχετικός Κανονισμός του ΕΚΠΑ. Η ύλη των γνωστικών αντικειμένων προσδιορίζεται από την ΕΔΕ του ΕΚΠΑ έπειτα από εισήγηση της ΕΣΕΛΕ του ΕΚΠΑ. Οι σχετικές λεπτομέρειες ορίζονται αρμοδίως από το ΕΚΠΑ. 14

15 Ά ρ θ ρ ο 16 Επαγγελματικός τίτλος του ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) (α) Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) του ΙΕΣΟΕΛ έχουν τη δυνατότητα, αφού συμμετάσχουν επιτυχώς στις εξετάσεις πέντε (5) μαθημάτων του επαγγελματικού επιπέδου (Professional level) του ACCA, να γίνουν κάτοχοι του αντίστοιχου επαγγελματικού τίτλου του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου. (β) Κοινό Σχήμα Εξετάσεων JES (Join Examination Scheme) Βάσει της συμφωνίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΣΟΕΛ και του ACCA, όσοι αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο κοινό πρόγραμμα εξετάσεων JES αφού εξετασθούν επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα του ACCA πλην των F4- Corporate and business law (Δίκαιο) και F6-Taxation (Φορολογία), και εφόσον επιτύχουν και στις εξετάσεις στα γνωστικά αντικείμενα υπό στοιχεία (ια), (ιβ), (ιγ), (ιδ) και (ιε) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3693/2008 θεωρείται ότι έχουν ολοκληρώσει τις επαγγελματικές εξετάσεις του άρθρου 12 του ν. 3693/2008 και γίνονται κάτοχοι του επαγγελματικού τίτλου του ACCA. Όσοι επιθυμούν να γίνουν κάτοχοι και του Μεταπτυχιακού Επαγγελματικού Τίτλου Κατάρτισης Ελεγκτών Λογιστών (ΜΕΤΚΕΛ) του ΙΕΣΟΕΛ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιπλέον και την παρακολούθηση των προαναφερθέντων γνωστικών αντικειμένων του ν. 3693/2008 (ια, ιβ, ιγ, ιδ και ιε). Ά ρ θ ρ ο 17 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΣΟΕΛ Οι αποφάσεις του ΔΣ του ΙΕΣΟΕΛ που αναφέρονται σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό αποτελούν προέκταση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας. 15

Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 2 3 Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) Α. Γενικά άρθρα Άρθρο 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ Φύλλου 65 30 Μαρτίου 2006 7. Την υπ αριθμ. 74/2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, Όπως τροποποιήθηκε με τα παρακάτω : α) Διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π.

ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. ΚΑNONIΣMOI OI ΠΕPI ΛΕITOYPΓIΑΣ TΩN ΔHMOΣIΩN ΣXOΛΕIΩN MΕΣHΣ ΕΚΠΑIΔΕYΣΕΩΣ ΚΑNONIΣMOI TOY 1990 - Κ.Δ.Π. 310/90 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κ.Δ.Π. 310/90 Oι Περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα