ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Στιγµιότυπα από την παρουσίαση. Κάτω: ο κ. Κυριάκος Κωστέας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Στιγµιότυπα από την παρουσίαση. Κάτω: ο κ. Κυριάκος Κωστέας"

Transcript

1 Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 2 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών 2 Έρευνα και Καινοτοµία Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ψηφιακό 5 Θεµατολόγιο Ηµερολόγιο 9 Επιχειρήσεις ευρωπαϊκών ικαιώµατα εκδηλώσεων 7 Ηµερολόγιο INFO DAYS «FP7 Security Research Information Day» 11 Σεπτεµβρίου 2012, Βρυξέλλες, Βέλγιο about_us/events/ security_fp7_infoday2012_en.htm «FP7 ICT Proposers Day 2012» September 2012, Βαρσοβία, Πολωνία information_society/events/ ictproposersday/2012/ index_en.htm Κυπριακή Προεδρία του Συµβουλίου της Ε.Ε. Ευκαιρίες Κινητικότητας και Σταδιοδροµίας για Ερευνητές mariecurieactions/ Αυγούστου Παρουσίαση Προτεραιοτήτων Κυϖριακής Προεδρίας στους τοµείς Έρευνας, Καινοτοµίας και Εκϖαίδευσης Ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας θα πραγµατοποιηθεί Συνέδριο του Συµβουλίου της για το ΕΙΤ, στη Λάρνακα. Ε.Ε. (Ιούλιος εκέµβριος 3. Ευρωπαϊκός Χώρος 2012), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) διοργάνωσε Κατά τη διάρκεια της Προεδρί- Έρευνας (ΕΧΕ) στις 5 Ιουνίου 2012 στις Βρυξέλλες παρουσίαση σχετικά σεις επί της πρότασης της Επιας θα γίνουν εντατικές συζητή- µε τις προτεραιότητες της τροπής για το Πλαίσιο ΕΧΕ και Κυπριακής Προεδρίας στους θα πραγµατοποιηθεί Συνέδριο τοµείς της Έρευνας & Καινοτοµίας (Ε&Κ) και της Εκπαίου 2012, στη Λευκωσία. για τον ΕΧΕ, στις 14 Νοεµβρίδευσης. Οµιλητές της εκδήλωσης ήταν οι κκ. Τηλέµα- 4. ιεθνής συνεργασία στους τοµείς Ε&Κ - Ευρωχος Τηλεµάχου, Σύµβουλος Μεσογειακή Συνεργασία Έρευνας και Κυριάκος Κωστέας Σύµβουλος Παιδείας, Η Προεδρία θα προωθήσει τη Πολιτισµού, Νεολαίας και διεθνή συνεργασία µε τρίτες Αθλητισµού της Μόνιµης Α- χώρες στους τοµείς Ε&Κ, µε ντιπροσωπείας της Κυπριακής ηµοκρατίας στην Ε.Ε. Η στο δίκτυο IGLO. Μεσογειακή συνεργασία. έ µ φ α σ η σ τ η ν Ε υ ρ ω - Στιγµιότυπα από την παρουσίαση παρουσίαση πραγµατοποιήθηκε για τα µέλη του δικτύου στόχος της Προεδρίας στον Πάνω: ο κ. Τηλέµαχος Τηλεµάχου Ο κ. Κωστέας δήλωσε ότι Κάτω: ο κ. Κυριάκος Κωστέας IGLO Informal Group of RTD Liaison Offices in Brussels µέλος του οποίου είναι να δοθεί έµφαση στην κοινωνική διάστα- τοµέα της Εκπαίδευσης είναι και το ΕΓΚ. Επίσης, στις 25 Ιουνίου 2012 ση της εκπαίδευσης µέσω του εκσυγχρονισµού των συστηµάτων εκπαίδευσης και πραγµατοποιήθηκε δεύτερη παρουσίαση των προτεραιοτήτων Ε&Κ στα µέλη του κατάρτισης µε την παροχή πιο ποιοτικής δεύτερου δικτύου που συµµετέχει το ΕΓΚ, και ισότιµης εκπαίδευσης. του δικτύου ERRIN - European Regions Το άρθρο αυτό µπορεί να έχει Η Προεδρία θα προωθήσει µεταξύ άλλων την Research λέξεις. λέξεις. Πρόταση Ευρωϖαϊκή and Innovation ϖροϋϖολογισµού Network. Συνεργασία επικαιροποιηµένη 2008: στον τοµέα αύξηση ατζέντα της της διαδικασίας των της Όσον αφορά στις προτεραιότητες στους Κοπεγχάγης Η Το επιλογή υλικό µέσα θεµάτων εικόνων από που ή τη γραφικών εµφανίζεται Έρευνας κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) διερεύνηση της Εϖιστηµονικής δαϖανών για και την Τεχνικής έρευνα είναι τοµείς Ε&Κ, ο κ. Τηλεµάχου παρουσίασε επέκτασης των ευκαιριών και τρόπος δελτία της διεύρυνσης τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες: των δεξιοτήτων, πρόσθεσης είναι πάρα µε πολύ περιεχοµένου το άνοιγµα µεγάλο. Μπορείτε ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. Εκπαίδευσης άρθρα και σε διαύλων µεταξύ Επαγγελµατικής ένα 1. Το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» Κατάρτισης σχετικά από µε τεχνολογίες τη µία πλευρά, ή καινο-κατοµίες στον στα τοµέα γραφεία από σας. την του άλλη. στις Βρυξέλ- Επίσης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Η Στις Κυπριακή 6 Μαΐου Προεδρία το Ευρωπαϊκό θα συνεχίσει Γραφείο τις Κύπρου διαπραγµατεύσειλες παρουσίαση για το για νέο το πρόγραµµα δίκτυο EUREKA πλαίσιο και το ο Αλφαβητισµός νέο πρόγραµµα δείτε εάν η εικόνα διοργανώνει Σκεφτείτε το άρθρο σας και βρίσκεται EUROSTARS υποστηρίζει στο επίκεντρο που αφορά στη µε στόχο χρηµατοδότηση την επίτευξη Ε&Κ και Μπορεί εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες πληροφορίες: και συµφωνίας στήριξη των µεταξστηριοποιούνται των κρατών-µελών στον και τοµέα για τις της τέσσερις Έρευνας νο-και Ανάπτυξης. σπαθείτε αναφέρετε να επιχειρησιακές αποδώσετε. Προ- ή Μικρο-Μεσαίων των προτεραιοτήτων Επιχειρήσεων της Κυπριακής (ΜΜΕ) προ-που Προεδρίας, η οποία θα προωθήσει την έγκριση δρα- µοθετικές προτάσεις του προγράµµατος. σπαθήστε οικονοµικές να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε Συµπερασµάτων του Συµβουλίου, επιδιώκοντας της την Γραµµατείας αποτελεσµατική του EUREKA, αντιµετώπιση ενώ στη συ- του 2. εικόνες προβλέψεις που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες Οµιλητής Ευρωπαϊκό θα είναι Ινστιτούτο ο κ. Luuk Καινοτοµίας Borg, Προϊστάµενος και Τεχνολογίας νάντηση θα λάβουν (ΕΙΤ) µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων αναλφαβητισµού, έρευνας και µέσω ανάπτυξης, της παροχής που συµµετέχουν Προεδρία στο δίκτυο θα προωθήσει IGLO - Informal τις διαπραγµατεύ- Group of RTD Liaison οτικής εκπαίδευσης Offices. και κατάρτισης. Η πιο ποι- Η Προε- σεις σχετικά µε τη Στρατηγική Ατζέντα Καινοτοµίας του ΕΙΤ και τον Τροποποιηµένο Κανονισµό του ΕΙΤ. Στις 8 και 9 Νοεµβρίου 2012 Περισσότερες πληροφορίες: δρία θα διοργανώσει συνέδριο µε θέµα τον Αλφαβητισµό στις 5 και 6 Σεπτεµβρίου 2012.

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 Τελικός ιεθνούς ιαγωνισµού FameLab η Κύϖρος στις ϖρώτες θέσεις για δεύτερη συνεχή χρονιά! Ο εθνικός µας νικητής, Ιωάννης Καρυπίδης, µοιράστηκε τη δεύτερη θέση µε την εκπρόσωπο της Πολωνίας Monica Koperska στο ιεθνή ιαγωνισµό για την επικοινωνία της επιστήµης FameLab-2012! Ο Ιωάννης Καρυπίδης, Τεχνολόγος Βιοϊατρικών Εργαστηρίων, κέρδισε τη δεύτερη θέση στο ιεθνή ιαγωνισµό FameLab 2012 την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 παρουσιάζοντας το «Φαινόµενο της σύλληψης». Όπως ανάφερε η Kathy Sykes, µέλος της κριτικής επιτροπής, «Ο Ιωάννης παρουσίασε το θέµα του µε ένα πολύ περιγραφικό και χιουµοριστικό τρόπο». Η δεύτερη θέση µοιράστηκε µε την εκπρόσωπο της Πολωνίας, που µίλησε για τη σηµασία του χαρτιού όσον αφορά την αποθήκευση δεδοµένων. Ο εκπρόσωπος από την Αυστρία στέφθηκε Πρωταθλητής του ιεθνούς ιαγωνισµού FameLab Ο Didac Carmona µίλησε για τα ανώµαλα κύτταρα του οργανισµού που πρέπει να θανατωθούν, προκειµένου να σωθούν ζωές. Από τη γέννησή του στο Cheltenham Science Festival το 2004, το FameLab έχει εξελιχθεί στον κορυφαίο διαγωνισµό στον κόσµο για την επικοινωνία της επιστήµης. Επιστήµονες από τέσσερις ηπείρους διαγωνίστηκαν για να βρεθεί ο πιο συναρπαστικός, προσιτός και χαρισµατικός τρόπος επικοινωνίας της επιστήµης, σε µια συνεργασία µε το Βρετανικό Συµβούλιο και για πρώτη φορά µε τη NASA. Φέτος, στο ιεθνή Τελικό διαγωνίστηκαν εθνικοί νικητές από Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχική ηµοκρατία, Αίγυπτο, Γερµανία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σερβία, Ελβετία, Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Όπως κάθε χρόνο, υπήρχε το βραβείο για τη ψήφο του κοινού, το οποίο κέρδισε η εκπρόσωπος από την Πολωνία Monica Koperska. Επιπλέον, φέτος οι συµµετέχουσες χώρες ενθάρρυναν προηγούµενους Famelabers να παρακολουθήσουν µαζί τον τελικό ζωντανά και να στείλουν µια ψήφο από κάθε χώρα. Το βραβείο αυτό κέρδισε ο εκπρόσωπος από το Ηνωµένο Βασίλειο, Andrew Steele. Πάνω: ο Ιωάννης Καρυπίδης διαγωνίζεται στη σκηνή. Κάτω: ο Ιωάννης Καρυπίδης µε τη νικήτρια του περσινού εθνικού και διεθνούς διαγωνισµού Μυρτάνη Πιερή. Ο εθνικός διαγωνισµός της Κύπρου διοργανώθηκε τον περασµένο Απρίλιο από το Βρετανικό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. Συνδιοργανωτής ήταν το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας και χορηγοί το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, TOP Kinisis και η Κυπριακή Μαθηµατική Εταιρεία. Το διαγωνισµό στήριξαν επικοινωνιακά το ΡΙΚ και η εφηµερίδα Πολίτης. Περισσότερες πληροφορίες: Αναγνώσεις της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας - το ϖαράδειγµα της ερµηνείας του Αριστοτέλη αϖό τον Χάιντεγκερ Με χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα «Προσέλκυση Ερευνητών Εξωτερικού» του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου συντονίζει δίκτυο συνεργασίας µε κύριο ερευνητικό στόχο την ανάδειξη της επικαιρότητας και της σηµασίας που έχει η ενασχόληση µε θεµατικές και προβλήµατα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης. Η σχέση του σηµαντικότερου ίσως φιλοσόφου του εικοστού αιώνα, του Μάρτιν Χάιντεγκερ, µε την αρχαία φιλοσοφία, και ιδιαίτερα µε τον Αριστοτέλη, αποτελεί ένα πεδίο αιχµής στην έρευνα των τελευταίων χρόνων. Ο στόχος του έργου δεν περιορίζεται, ωστόσο, σε αυτή την ερευνητική πτυχή, αλλά προσβλέπει στην ανάδειξή της ως παραδειγµατικής περίπτωσης ενός παραγωγικού διαλόγου µε την αρχαία φιλοσοφία ο οποίος δεν επιτρέπεται να περιορίζεται σε κενούς και µεγαλόστοµους επαίνους για το «µεγαλείο της αρχαίας ελληνικής σκέψης». Το πρόγραµµα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Επικ. Καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, κ. Θανασάς, θα εργαστεί ερευνητικά στην Κύπρο για διάστηµα τριών µηνών, αναµένεται να συνεισφέρει όχι µόνο στη «µεταφορά ερευνητικής γνώσης», αλλά και στην εγχώρια παραγωγή έρευνας, στη δικτύωση των Κυπρίων επιστη- µόνων και στην ενσωµάτωσή τους στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Η διάρκεια του έργου είναι 12 µήνες (Απρίλιος 2012 Απρίλιος 2013) και οι κύριες δραστηριότητές του περιλαµβάνουν: συγγραφή άρθρων που θα υποβληθούν για δηµοσίευση σε διεθνή περιοδικά ή συλλογικούς τόµους πραγµατοποίηση διαλέξεων και ηµερίδας διοργάνωση ιεθνούς Συνεδρίου για τον Αριστοτέλη, το Φεβρουάριο του 2013 παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Το δίκτυο συνεργασίας αποτελείται από το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου (συντονιστής), το Ερευνητικό Ίδρυµα Πανεπιστηµίου Λευκωσίας και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Παναγιώτη Θανασά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστή- µιο Θεσσαλονίκης ως Έµπειρος Ερευνητής Εξωτερικού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Στέφανο Ευθυµιάδη του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου, ακαδηµαϊκό υπεύθυνο του προγράµµατος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό» (

3 Σ Ε Λ Ι Α 3 εδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί έως και ένα εκατοµµύριο επιπλέον ερευνητές έως το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε εκστρατεία για να προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων κοριτσιών για τις επιστή- µες και να ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να επιλέξουν ερευνητική σταδιοδροµία. Η τριετής εκστρατεία, η ο- ποία θα καλύψει το σύνολο των 27 κρατών µελών της Ε.Ε. την περίοδο 2012/2013, θα επιδιώξει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των εφήβων κοριτσιών για να πραγµατοποιήσουν σπουδές στις επιστήµες, την τεχνολογία, τη µηχανική και τα µαθη- µατικά. Ο στόχος θα διευρυνθεί κατόπιν στις φοιτήτριες γενικότερα, ενθαρρύνοντάς τες να ακολουθήσουν ερευνητική σταδιοδροµία. Η Εϖιστήµη είναι γένους θηλυκού! κοινωνίας. Η εκστρατεία θα θέσει υπό αµφισβήτηση τα στερεότυπα που επικρατούν για την επιστήµη και θα δείξει στα νέα κορίτσια και στις νέες γυναίκες ότι η επιστήµη είναι ευχάριστη και µπορεί να συνδεθεί µε µεγάλες ευκαιρίες. Θα θέσει υπό αµφισβήτηση παρωχηµένες απόψεις για την επιστηµονική σταδιοδροµία και θα καταδείξει τον τρόπο µε τον οποίο οι σύγχρονες ερευνητικές πρακτικές συνδέονται µε τις ανάγκες της Πετυχηµένες γυναίκες επιστήµονες θα λειτουργήσουν ως πρότυπα στα µέσα µαζικής επικοινωνίας και σε ειδικές εκδηλώσεις και συναντήσεις εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες: Στρατηγική για την ώθηση των βασικών τεχνολογιών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε έκκληση για µια ευρωπαϊκή προσπάθεια ώθησης των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής. Η παγκόσµια αγορά βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής, που περιλαµβάνει τη µικρο/ νανοηλεκτρονική, τα προηγµένα υλικά, τη βιοµηχανική βιοτεχνολογία, τη φωτονική, τη νανοτεχνολογία και τα προηγµένα συστήµατα κατασκευής προβλέπεται να αυξηθεί από 646 δις ευρώ σε περισσότερα από 1 τρις ευρώ µεταξύ 2008 και 2015 πρόκειται για άλµα της τάξης του 54% ή µεγαλύτερο του 8% του ΑΕγχΠ της Ε.Ε. Αναµένεται, επίσης, ταχεία αύξηση των θέσεων εργασίας. Μόνο στις βιοµηχανίες της νανοτεχνολογίας ο αριθµός των θέσεων εργασίας στην Ε.Ε. αναµένεται να αυξηθεί από το 2008 σε περίπου το Στις 26 Ιουνίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τη στρατηγική της για την ώθηση της βιοµηχανικής παραγωγής προϊόντων των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής, όπως τα καινοτοµικά προϊόντα και οι καινοτοµικές εφαρµογές του µέλλοντος. Η στρατηγική αποσκοπεί να βοηθήσει την Ε.Ε. να συµβαδίσει µε τους κυριότερους διεθνείς ανταγωνιστές της. Στοχεύει, επίσης, να επαναφέρει την ανάπτυξη στην Ευρώπη και να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας στη βιοµηχανία, αντιµετωπίζοντας ταυτοχρόνως τις κοινωνικές προκλήσεις. Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής είναι πηγή καινοτοµίας. Παρέχουν τα απαραίτητα δοµικά στοιχεία της τεχνολογίας µε τα οποία µπορεί να παραχθεί ευρύ φάσµα εφαρµογών προϊόντων, µεταξύ άλλων, εφαρµογές που απαιτούνται για την ανάπτυξη τεχνολογιών χαµηλής εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα, για την αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας και των πόρων και νέα ιατροφαρµακευτικά προϊόντα για τον γηράσκοντα πληθυσµό. Η µακροπρόθεσµη στρατηγική της Επιτροπής περιλαµβάνει όλα τα συναφή χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε. και τους βασικούς ενδιαφερόµενους παράγοντες: µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη χρηµατοδότηση της έρευνας και της καινοτοµίας στις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής, που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, ώστε να µεταφράζεται η έρευνα σε εµπορεύσιµα προϊόντα και σε οικονοµική µεγέθυνση µια στρατηγική προσέγγιση των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής στη χρηµατοδότηση της περιφερειακής καινοτοµίας, ώστε να εκσυγχρονιστεί η βιοµηχανική βάση σε όλες τις περιφέρειες της Ε.Ε. εξασφάλιση, µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πρόσβασης στη χρηµατοδότηση των σχεδίων βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής µόχλευση των πολιτικών για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής σε κάθε επίπεδο: εξασφάλιση συντονισµού µεταξύ δραστηριοτήτων σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να επιτυγχάνονται συνέργειες και αλληλοσυµπλήρωση των δραστηριοτήτων αυτών και να γίνεται καλύτερη χρήση των δηµόσιων πόρων εξασφάλιση ισότιµου πεδίου ανταγωνισµού σε µια παγκοσµίως ανταγωνιστική αγορά: κινητοποίηση των υφιστάµενων εµπορικών µέσων για την εξασφάλιση θεµιτού και ισότιµου ανταγωνισµού σε διεθνές επίπεδο κατάλληλη διακυβέρνηση: εξασφάλιση κατάλληλων δοµών διακυβέρνησης, µε σκοπό την οµαλή εφαρµογή και τη µέγιστη αξιοποίηση των συνεργειών. Περισσότερες πληροφορίες:

4 Σ Ε Λ Ι Α 4 Υλοϖοίηση ευρωϖαϊκών στρατηγικών στόχων εκϖαίδευσης και κατάρτισης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων µε στόχο να προωθήσει αφενός την υλοποίηση των τεσσάρων στρατηγικών στόχων του «Στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)» (διά βίου µάθηση και κινητικότητα, ποιότητα και αποτελεσµατικότητα, ισοτιµία, κοινωνική συνοχή και ενεργός συµµετοχή στα κοινά, δηµιουργικότητα και καινοτοµία) και, αφετέρου, την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων που χαράχτηκαν για την περίοδο Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων προβλέπονται τα ακόλουθα: Υποστήριξη της ευαισθητοποίησης και της δέσµευσης από τα θεσµικά όργανα, του συντονισµού και της εταιρικής σύµπραξης µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, µε επίκεντρο το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην πρόληψη και στη µείωση της ανεργίας των νέων (Μέρος Α) Υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας (πειραµατικές πολιτικές, συντονισµένη χάραξη πολιτικών, ανταλλαγή ορθών πρακτικών και καινοτοµία) κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόµων προσεγγίσεων πολιτικής βάσει των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στις στρατηγικές «Ευρώπη 2020» και «ΕΚ 2020», µε επίκεντρο την πρωτοβουλία «Creative Classrooms» (Μέρος B). Η διακρατική συνεργασία µπορεί να υλοποιείται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, να καλύπτει διάφορα είδη (τυπική, µη τυπική, άτυπη) και επίπεδα µάθησης (προσχολική, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, τριτοβάθ- µια εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, αρχική και συνεχής επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση) και να διασυνδέεται µε άλλους τοµείς (π.χ. απασχόληση και επιχειρήσεις). Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 3,8 εκατ. EUR, ενώ η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Ε.Ε. δεν µπορεί να υπερβαίνει το 75% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών. Το ανώτατο ποσό των επιδοτήσεων ανά σχέδιο ανέρχεται σε EUR για το Μέρος Α και σε EUR για το Μέρος Β. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι η 1 η Οκτωβρίου Περισσότερες πληροφορίες: Πρόωρη αϖοχώρηση αϖό το σχολείο: εντατικοϖοίηση των ϖροσϖαθειών Τον Ιούνιο του 2011 τα κράτη µέλη δεσµεύθηκαν να αναπτύξουν τεκµηριωµένες και ολοκληρωµένες εθνικές στρατηγικές για να µειώσουν τα ποσοστά πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο µέχρι το τέλος του Όπως προκύπτει από στοιχεία που δηµοσίευσε πρόσφατα η Eurostat, τα κράτη µέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους, αν θέλουν να πετύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον τοµέα της εκπαίδευσης, δηλαδή να µειώσουν τα ποσοστά πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο σε επίπεδα χαµηλότερα του 10% και να αυξήσουν το ποσοστό των νεαρών πτυχιούχων σε τουλάχιστον 40%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των ατόµων που αποχωρούν πρόωρα από το σχολείο έχει πέσει στο 13,5%, έναντι 14,1% το 2010 και 17,6% το Το 2011 το 34,6% των ατόµων ηλικίας ετών στην Ε.Ε. είχαν πτυχίο, έναντι 33,5% τον προηγούµενο χρόνο και 22,4% το Αν και τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι σηµειώνεται πρόοδος όσον αφορά και τους δύο στόχους, η Επιτροπή ανησυχεί ότι η πρόοδος αυτή δεν είναι αποτέλεσµα µεταρρυθ- µίσεων που θα έχουν µακροπρόθεσµη επίδραση, αλλά αποτελεί «υποπροϊόν» της υψηλής ανεργίας των νέων, πράγµα που σηµαίνει ότι περισσότεροι νέοι παραµένουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο και τον αριθµό πτυχιούχων στο επόµενο Education Monitor (φθινόπωρο 2012) και στην επόµενη ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη (2013). Περισσότερες πληροφορίες: Ανάγκη βελτίωσης της γνώσης ξένων γλωσσών Στις 21 Ιουνίου 2012 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της πρώτης ευρωπαϊκής έρευνας για τις γλωσσικές γνώσεις. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2011 και κατέληξε σε συγκρίσιµα δεδοµένα για τις γνώσεις ξένων γλωσσών σε 14 ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε συµµετέχουσα χώρα αξιολογήθηκαν οι δεξιότητες ανάγνωσης, κατανόησης και γραφής σε δύο από τις πέντε πιο διαδεδοµένες επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε., δηλαδή τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερµανικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά. Συνολικά, εξετάστηκαν περίπου µαθητές ηλικίας ετών. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχουν ακόµη περιθώρια βελτίωσης. Μόνο το 42% των µαθητών που εξετάστηκαν είχε ικανοποιητικές γνώσεις στην πρώτη ξένη γλώσσα και µόλις το 25% στη δεύτερη. Επιπλέον, υψηλά ποσοστά µαθητών δεν διέθεταν καν βασικές γνώσεις: 14% στην πρώτη και 20% στη δεύτερη ξένη γλώσσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να υποστηρίξει ακόµη περισσότερο την εκµάθηση ξένων γλωσσών και προτίθεται να προτείνει µέχρι το τέλος του 2012 ένα ευρωπαϊκό σηµείο αναφοράς για τις γλωσσικές γνώσεις. Περισσότερες πληροφορίες:

5 Σ Ε Λ Ι Α 5 Με το νέο κανονισµό της Ε.Ε. σε ισχύ από την 1 η Ιουλίου 2012, µειώνεται το κόστος της χρήσης του κινητού διαδικτύου για πρόσβαση σε χάρτες, βίντεο, φωτογραφίες, κοινωνικά δίκτυα και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. Σύµφωνα µε τον κανονισµό υπάρχει, για πρώτη φορά, ανώτατο όριο χρέωσης για «περιαγωγή δεδοµένων» - λήψη δεδοµένων από το ιαδίκτυο όταν χρησιµοποιείται κινητή σύνδεση. Συνολικά, ο βελτιωµένος κανονισµός της Ε.Ε. για την περιαγωγή θα σηµάνει για τους καταναλωτές εξοικονόµηση της τάξεως του 75% σε µια σειρά από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι το 2014, το µέγιστο κόστος της Αϖό DG INFSO σε DG CONNECT Από 1 η Ιουλίου 2012, η Ψηφιακή Ατζέντα της Ε.Ε. περνά στη διαχείριση της Γενικής ιεύθυνσης Επικοινωνιακών ικτύων, Περιεχοµένου και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG CONNECT), η οποία αντικαθιστά τη Γενική ιεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Ενηµέρωσης (DG INFSO). Σύµφωνα µε τον Robert Madelin, Γενικό ιευθυντή, η νέα ονοµασία αντιπροσωπεύει καλύτερα τους τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Γενική ιεύθυνση και η νέα δοµή είναι ευθυγραµ- µισµένη µε τις κύριες πολιτικές της επόµενης δεκαετίας, εξασφαλίζοντας ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη που είναι ζωτικής σηµασίας για την Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες: Ετήσια αϖοτελέσµατα του Ψηφιακού Θεµατολογίου Από τους ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς καινοτοµίας προέρχεται αρκετή ψηφιακή ζήτηση ώστε η Ευρώπη να κινηθεί προς αειφόρο οικονοµική µεγέθυνση. Ωστόσο, η αδυναµία να εξασφαλιστεί επαρκής αριθµός υψίρρυθµων διαδικτυακών συνδέσεων, επιγραµµικό περιεχόµενο, έρευνα και συναφείς δεξιότητες, υποσκάπτει το δυναµικό αυτό. Στα βασικά ευρήµατα στον πίνακα αποτελεσµάτων 2012 του Ψηφιακού Θεµατολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου αξιολογείται η πρόοδος σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο στα παραπάνω θέµατα, επιβεβαιώνεται η ανάγκη για ευρωπαϊκής κλίµακας διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία, η αυξανόµενη προσφορά εργασίας στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και η στροφή προς κινητές τεχνολογίες (όπως τα έξυπνα τηλέφωνα) και κινητές υπηρεσίες (όπως το διαδίκτυο τρίτης γενιάς, η ροή µουσικής και το ιστοταχυδροµείο/webmail). Στα βασικά ευρήµατα του πίνακα παρουσιάζονται οι θετικές εξελίξεις καθώς και οι περιοχές που χρήζουν επιπλέον προσοχής. Στις θετικές εξελίξεις συγκαταλέγονται τα παρακάτω στοιχεία: το 95% των Ευρωπαίων έχουν πρόσβαση σε σταθερή ευρυζωνική σύνδεση η αφοµοίωση του κινητού διαδικτύου αυξήθηκε κατά 62%, φτάνοντας τα 217 εκατοµµύρια συνδροµές κινητής ευρυζωνικότητας 15 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι απέκτησαν το 2011 πρώτη σύνδεση η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία στράφηκαν στις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες, ώστε να συµβάλουν στη διατήρηση της ποιότητας των δηµοσίων υπηρεσιών. Ωστόσο, το µισό ευρωπαϊκό εργατικό δυναµικό δεν διαθέτει επαρκείς δεξιότητες ΤΠΕ ώστε να µπορέσει να αλλάξει ή να βρει άλλη δουλειά. Οι αγορές στο διαδίκτυο παραµένουν εθνική δραστηριότητα, ενώ το 58% των χρηστών του διαδικτύου στην Ε.Ε. πραγµατοποιούν αγορές ηλεκτρονικά, µόνον ένας στους δέκα έχει αγοράσει από ιστότοπο που εδρεύει σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. Οι περισσότερες ΜΜΕ ούτε αγοράζουν ούτε πωλούν διαδικτυακά, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται το δυναµικό εξαγωγών και εσόδων τους. Οι εµπορικές επενδύσεις στην έρευνα µειώνονται. Ο τοµέας των ΤΠΕ διαθέτει πλέον λιγότερο από το µισό της έντασης Ε&Α του αντίστοιχου τοµέα των ΗΠΑ. Από τις 101 δράσεις του Ψηφιακού θεµατολογίου 34 έχουν ολοκληρωθεί, 52 εξελίσσονται κανονικά, ενώ 15 καθυστερούν ή διατρέχουν κίνδυνο καθυστέρησης. Περισσότερες πληροφορίες: Μείωση κόστους χρήσης κινητού διαδικτύου λήψης δεδοµένων θα είναι µόλις 20 λεπτά του ευρώ ανά megabyte, συν ΦΠΑ. Οι φορείς εκµετάλλευσης παραµένουν ελεύθεροι να ορίζουν φθηνότερες χρεώσεις. Τα ανώτατα όρια τιµών συνιστούν ένα πλαφόν, το οποίο λειτουργεί διασφαλιστικά, ενώ ο ανταγωνισµός αναµένεται να τα ωθεί χαµηλότερα. Επίσης, όσοι ταξιδεύουν εκτός της Ε.Ε. θα προειδοποιούνται λαµβάνοντας ένα µήνυµα SMS, ή ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ένα αναδυόµενο παράθυρο όταν θα πλησιάζουν τη χρέωση των 50 ευρώ από λήψη δεδοµένων, ή το προσυµφωνηµένο από αυτούς επίπεδο χρέωσης. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης που σήµερα εφαρµόζεται εντός της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες:

6 Σ Ε Λ Ι Α 6 Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και ενίσχυση εϖιχειρηµατικότητας Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρη- µατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δη- µοσίευσε έναν πρακτικό οδηγό που παρέχει πληροφορίες για τη πρόσβαση σε 50 δις των δηµοσίων οικονοµικών στα 27 κράτη µέλη. Επίσης, προκειµένου να τονωθεί η επιχειρηµατικότητα και η διεθνοποίηση, η Επιτροπή ξεκίνησε µια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση του Enterprise Europe Network µε στόχο να βοηθήσει τις ΜΜΕ να α- ποκτήσουν πρόσβαση σε χρηµατοδότηση. Ο πρακτικός οδηγός για τις ΜΜΕ παρουσιάζει πάνω από 120 εθνικά ή περιφερειακά προγράµµατα χρηµατοδότησης και παρέχει βασικές πληροφορίες όσον αφορά στα χαρακτηριστικά, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να υποβάλλουν αίτηση για τα διάφορα προγράµµατα. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει το δίκτυο Enterprise Europe Network για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να διεθνοποιηθούν και να βρουν τους κατάλληλους συνεργάτες. Οι ΜΜΕ που επιθυµούν να έχουν πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, µπορούν να επικοινωνήσουν µε το πλησιέστερο µέλος του Enterprise Europe Network, το οποίο είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε κοινοτικές και εθνικές πηγές χρηµατοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιµάζει ένα σχέδιο δράσης για την επιχειρηµατικότητα που θα καλύπτει τους το- µείς όπου οι πολίτες θα µπορούν να αναπτύξουν επιχειρηµατική δράση, καθώς και περιοχές που µπορούν να ξεπεραστούν τα εµπόδια στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Περισσότερες πληροφορίες: Καλύτερη διακυβέρνηση και νέα ανάϖτυξη του τοµέα των υϖηρεσιών Η ενιαία αγορά αποτελεί κύριο µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης. Ωστόσο, για να επιτευχθεί ανάπτυξη και να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας είναι ουσιαστική η καλύτερη ε- φαρµογή των υφιστάµενων κανόνων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης προκειµένου να διασφαλίσει την καλύτερη εφαρµογή στην πράξη των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή προτείνει µέτρα για τη βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί ο τοµέας των υπηρεσιών, ο οποίος είναι ζωτικής σηµασίας, δεδοµένου ότι στην οδηγία για τις υπηρεσίες οφείλεται περισσότερο από το 45 % του ΑΕΠ της Ε.Ε. και η εν λόγω οδηγία πρέπει να διαδραµατίσει στρατηγικό ρόλο στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά» προτείνει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε τοµείς µε το µεγαλύτερο δυναµικό ανάπτυξης. Για το διάστηµα , οι τοµείς που καθορίστηκαν είναι οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις δικτύου. Στην ανακοίνωση «Σύµπραξη για νέα ανάπτυξη στον τοµέα των υπηρεσιών το διάστηµα » καταδεικνύει ότι η εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες πρέπει να βελτιωθεί προκειµένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί η προβλεπόµενη ανάπτυξη η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να καταργήσουν τις κανονιστικές διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις, όπως οι διακρίσεις βάσει εθνικότητας ή τόπου κατοικίας. Η ανακοίνωση συνοδεύεται από τρία έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: την έκθεση για την εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, τα αποτελέσµατα του ελέγχου επιδόσεων και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής µε σκοπό την παροχή καθοδήγησης σχετικά µε την αρχή της µη διάκρισης των αποδεκτών των υπηρεσιών µε βάση την εθνικότητα ή τη χώρα κατοικίας. Περισσότερες πληροφορίες: Ηλε-ταυτοϖοίηση και ηλ-υϖογραφή για ασφαλείς συναλλαγές Η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση νέων κανόνων που θα καταστήσουν δυνατή τη διεξαγωγή διασυνοριακών και ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ευρώπη. Με τον προτεινόµενο κανονισµό θα εξασφαλιστεί ότι πολίτες και επιχειρήσεις θα µπορούν να χρησιµοποιούν τα δικά τους συστή- µατα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eid) για την πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες σε άλλες χώρες της Ε.Ε. ηµιουργείται, επίσης, εσωτερική αγορά για ηλ-υπογραφές και συναφείς επιγραµµικές υπηρεσίες εµπιστοσύνης πέραν των συνόρων. Μεταξύ των βασικών δικαιούχων των διάφορων πτυχών του κανονισµού συγκαταλέγονται σπουδαστές που µπορούν να εγγραφούν σε ένα ξένο πανεπιστήµιο διαδικτυακά, πολίτες που µετακοµίζουν σε άλλη χώρα της Ε.Ε. ή τελούν γάµο στο εξωτερικό ή καταθέτουν πολλαπλές φορολογικές δηλώσεις, ασθενείς που χρειάζονται ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό, εταιρείες, που θα µπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακά προσφορές για δηµόσιες συµβάσεις, άτοµα που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά σε άλλη χώρα της Ε.Ε., κυβερνήσεις, που θα µπορούν να περιορίσουν τις διοικητικές επιβαρύνσεις και να αυξήσουν την απόδοση. Με τα δύο στοιχεία του κανονισµού ηλε-ταυτοποίηση και ηλ-υπογραφή - θα προκύψει προβλέψιµο ρυθµιστικό περιβάλλον ώστε να εξασφαλιστεί ασφαλής και απρόσκοπτη ηλεκτρονική αλληλεπίδραση µεταξύ επιχειρήσεων, πολιτών και δηµόσιων αρχών. Αυτό θα αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων και ιδιωτικών επιγραµµικών υπηρεσιών, το ηλ-επιχειρείν και το ηλ-εµπόριο στην Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες:

7 Νέα Πύλη ιαφάνειας για τις διαδικασίες λήψης αϖοφάσεων Η πρόταση της Επιτροπής για την α- πλούστευση της ρύθµισης των διεθνών κληρονοµικών διαδοχών έλαβε στις 7 Ιουνίου 2012 την τελική έγκριση του Συµβουλίου Υπουργών ικαιοσύνης της Ε.Ε. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα απλουστεύσουν τις νόµιµες διατυπώσεις που πρέπει να τηρούνται σε περίπτωση θανάτου µέλους οικογενείας το οποίο κατείχε περιουσία σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Μόλις ο κανονισµός δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. τις επόµενες εβδοµάδες τα κράτη µέλη θα πρέπει να εναρµονίσουν την εθνική τους νοµοθεσία εντός τριών ετών προκειµένου να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. για την κληρονοµική διαδοχή. Σ Ε Λ Ι Α 7 Στις 7 Ιουνίου 2012 τέθηκε σε λειτουργία νέα δικτυακή Πύλη ιαφάνειας που καθιστά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιο ανοικτές και προσπελάσιµες στους πολίτες από ποτέ άλλοτε. Η πύλη παρουσιάζει το ευρύ φάσµα µέσων που αναπτύχθηκαν κατά τα τελευταία έτη προκειµένου να διευκολυνθεί ο δηµόσιος έλεγχος και να βελτιωθεί η ικανότητα των πολιτών να ασκούν τα δικαιώµατά τους. Η εν λόγω πύλη παρέχει ταχεία και άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε: νοµοθεσία, εκτίµηση επιπτώσεων, οµάδες εµπειρογνωµόνων και συµβουλευτικές επιτροπές, διαβουλεύσεις, εκπροσώπηση οµάδων συµφερόντων και άσκηση πίεσης, πρόσβαση σε έγγραφα και αποδέκτες κονδυλίων της Ε.Ε. Για να διασφαλιστεί ότι η νέα πύλη είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φιλική προς τον χρήστη, κλήθηκαν να τη δοκιµάσουν χρήστες από διάφορους χώρους, µεταξύ των οποίων µη κυβερνητικές οργανώσεις, µέσα ενηµέρωσης, εκπρόσωποι συµφερόντων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περισσότερες πληροφορίες: Αϖλούστευση ρύθµισης διεθνών κληρονοµικών διαδοχών Η απόφαση αυτή θα απλουστεύσει σε σηµαντικό βαθµό τη ρύθµιση των διεθνών κληρονοµικών διαδοχών, δεδο- µένου ότι θα προβλέπεται ενιαίο κριτήριο για τον καθορισµό τόσο της δικαιοδοσίας όσο και του εφαρµοστέου δικαίου σε διασυνοριακές κληρονοµικές υποθέσεις: τον τόπο συνήθους κατοικίας του αποβιώσαντος. Η απόφαση θα επιτρέψει επίσης στους πολίτες να τακτοποιούν εκ των προτέρων την κληρονοµική τους διαδοχή µε πλήρη ασφάλεια δικαίου. Η έγκριση της απόφασης προλειαίνει το έδαφος για τη θέσπιση ευρωπαϊκού κληρονοµητηρίου, το οποίο θα επιτρέπει στον ενδιαφερόµενο να αποδεικνύει χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις το καθεστώς του ως κληρονόµου ή ως διαχειριστή κληρονοµικής διαδοχής σε ολόκληρη την Ε.Ε. Η εξέλιξη αυτή συνιστά σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε την παρούσα κατάσταση, κατά την οποία οι πολίτες αντιµετωπίζουν ενίοτε σοβαρές δυσκολίες προκειµένου να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους. Το αποτέλεσµα θα είναι ταχύτερες και φθηνότερες διαδικασίες. Περισσότερες πληροφορίες: Πρόταση ενισχυµένης εφαρµογής του ϖοινικού δικαίου κατά των ατόµων ϖου διαϖράττουν αϖάτες Η κατάχρηση κεφαλαίων της Ε.Ε. για εγκληµατικούς σκοπούς υπονοµεύει τους στόχους της Ε.Ε. όσον αφορά στη δηµιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Για το λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για την καταπολέµηση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισµού της Ε.Ε. µέσω του ποινικού δικαίου µε σκοπό την καλύτερη προστασία των χρηµάτων των φορολογουµένων. Η πρόταση οδηγίας δηµιουργεί ένα πιο εναρµονισµένο πλαίσιο δίωξης και τιµωρίας αδικηµάτων που αφορούν τον προϋπολογισµό της Ε.Ε. ούτως ώστε τα άτοµα που διαπράττουν τέτοια αδικήµατα να µην είναι πλέον σε θέση να εκµεταλλεύονται τις διαφορές µεταξύ εθνικών νοµικών συστηµάτων. Η πρόταση προσδιορίζει αξιόποινες πράξεις όπως η απάτη, ή άλλα αδικήµατα που σχετίζονται µε απάτη, όπως η διαφθορά, η κατάχρηση κεφαλαίων, η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή η παρεµβολή εµποδίων σε διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων σε βάρος του προϋπολογισµού της Ε.Ε. Οι κοινοί αυτοί ορισµοί θα συµβάλουν στην εξασφάλιση της ίσης εφαρµογής από µέρους των δικαστικών αρχών σε ολόκληρη την Ε.Ε. Στην πρόταση της Επιτροπής προβλέπεται ότι τα κράτη µέλη θα επιβάλλουν ελάχιστη ποινή εξάµηνης φυλάκισης σε σοβαρές περιπτώσεις. Προκειµένου να συµβάλει στην ανάκτηση κεφαλαίων προβλέπεται επίσης η κατάσχεση εσόδων από τέτοια αδικήµατα, καθώς και ένα κοινό πλαίσιο όσον αφορά τις προθεσµίες εντός των οποίων επιτρέπεται η διερεύνηση και άσκηση αγωγής. Αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά έναντι των απατεώνων, θα βελτιώσει τα περιθώρια αποτελεσµατικών νοµικών ενεργειών σε εθνικό επίπεδο και θα διευκολύνει την ανάκτηση απολεσθέντων κεφαλαίων. Περισσότερες πληροφορίες:

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 8th International Conference on Urban Climate Περισσότερες πληροφορίες: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Second International Conference Management of Health Tourism - MHT Περισσότερες πληροφορίες: Drosophila Genetics and Genomics Περισσότερες πληροφορίες: https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_info.asp?id=293 MedCOMM: Workshop on Medical Communication Systems Περισσότερες πληροφορίες: Celebrating diversity: The 8th World Congress on Active Ageing Περισσότερες πληροφορίες: The 30th World Congress of Biomedical Laboratory Science Περισσότερες πληροφορίες: Second International Workshop on Variability in Software Architecture Περισσότερες πληροφορίες: https://sites.google.com/site/varsa2012/ 7th Sharing and Reusing Architectural Knowledge Workshop Περισσότερες πληροφορίες: ERSA - European Regional Science Association 2012 Congress Περισσότερες πληροφορίες: SDT Service Design in Tourism 1st International Conference Περισσότερες πληροφορίες: 28th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management Περισσότερες πληροφορίες: 4th EuCheMS Chemistry Congress Περισσότερες πληροφορίες: 3rd International Workshop on Combinations of Intelligent Methods and Applications Περισσότερες πληροφορίες: 12th International Conference on Next Generation Wired/Wireless Advanced Networking Περισσότερες πληροφορίες: World Demographic & Ageing Forum Περισσότερες πληροφορίες: 20th European Conference on Artificial Intelligence Περισσότερες πληροφορίες: 11th International Conference on Artificial Immune Systems Περισσότερες πληροφορίες: 5th Conference Traffic and Transport Psychology Περισσότερες πληροφορίες: 13th International Workshop on Cellular Nanoscale Networks and their Applications Περισσότερες πληροφορίες: Αυγούστου ουβλίνο, Ιρλανδία 9-11 Αυγούστου Varna, Βουλγαρία Αυγούστου Cambridge, Ηνωµένο Βασίλειο 13 Αυγούστου Ελσίνκι, Φινλανδία Αυγούστου Γλασκόβη, Ηνωµένο Βασίλειο Αυγούστου Βερολίνο, Γερµανία 20 Αυγούστου Ελσίνκι, Φινλανδία Αυγούστου Ελσίνκι, Φινλανδία Αυγούστου Μπρατισλάβα, Σλοβακία Αυγούστου Innsbruck, Αυστρία Αυγούστου Βαρκελώνη, Ισπανία Αυγούστου Πράγα, Τσεχία Αυγούστου Montpellier, Γαλλία Αυγούστου Αγία Πετρούπολη, Ρωσία Αυγούστου St. Gallen, Ελβετία Αυγούστου Montpellier, Γαλλία Αυγούστου Taormina, Ιταλία Αυγούστου Groningen, Ολλανδία Αυγούστου Τορίνο, Ιταλία

9 Σ Ε Λ Ι Α 9 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) ιεθνείς Εταίροι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ VUZF UNIVERSITY

10 Σ Ε Λ Ι Α 1 0 Συνδροµητές Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΘΟΚ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) THE CYPRUS INSTITUTE Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών έσποινα Τσικουδή Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες ΝΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Rue du Luxembourg 3, B-1000, Βρυξέλλες, Τηλ./Φαξ: +32 (0) Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

11 Σ Ε Λ Ι Α 1 1