ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Στιγµιότυπα από την παρουσίαση. Κάτω: ο κ. Κυριάκος Κωστέας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ. Στιγµιότυπα από την παρουσίαση. Κάτω: ο κ. Κυριάκος Κωστέας"

Transcript

1 Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 2 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ Σ Τ Ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Υ Τ Ο : Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών 2 Έρευνα και Καινοτοµία Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ψηφιακό 5 Θεµατολόγιο Ηµερολόγιο 9 Επιχειρήσεις ευρωπαϊκών ικαιώµατα εκδηλώσεων 7 Ηµερολόγιο INFO DAYS «FP7 Security Research Information Day» 11 Σεπτεµβρίου 2012, Βρυξέλλες, Βέλγιο about_us/events/ security_fp7_infoday2012_en.htm «FP7 ICT Proposers Day 2012» September 2012, Βαρσοβία, Πολωνία information_society/events/ ictproposersday/2012/ index_en.htm Κυπριακή Προεδρία του Συµβουλίου της Ε.Ε. Ευκαιρίες Κινητικότητας και Σταδιοδροµίας για Ερευνητές mariecurieactions/ Αυγούστου Παρουσίαση Προτεραιοτήτων Κυϖριακής Προεδρίας στους τοµείς Έρευνας, Καινοτοµίας και Εκϖαίδευσης Ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας θα πραγµατοποιηθεί Συνέδριο του Συµβουλίου της για το ΕΙΤ, στη Λάρνακα. Ε.Ε. (Ιούλιος εκέµβριος 3. Ευρωπαϊκός Χώρος 2012), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) διοργάνωσε Κατά τη διάρκεια της Προεδρί- Έρευνας (ΕΧΕ) στις 5 Ιουνίου 2012 στις Βρυξέλλες παρουσίαση σχετικά σεις επί της πρότασης της Επιας θα γίνουν εντατικές συζητή- µε τις προτεραιότητες της τροπής για το Πλαίσιο ΕΧΕ και Κυπριακής Προεδρίας στους θα πραγµατοποιηθεί Συνέδριο τοµείς της Έρευνας & Καινοτοµίας (Ε&Κ) και της Εκπαίου 2012, στη Λευκωσία. για τον ΕΧΕ, στις 14 Νοεµβρίδευσης. Οµιλητές της εκδήλωσης ήταν οι κκ. Τηλέµα- 4. ιεθνής συνεργασία στους τοµείς Ε&Κ - Ευρωχος Τηλεµάχου, Σύµβουλος Μεσογειακή Συνεργασία Έρευνας και Κυριάκος Κωστέας Σύµβουλος Παιδείας, Η Προεδρία θα προωθήσει τη Πολιτισµού, Νεολαίας και διεθνή συνεργασία µε τρίτες Αθλητισµού της Μόνιµης Α- χώρες στους τοµείς Ε&Κ, µε ντιπροσωπείας της Κυπριακής ηµοκρατίας στην Ε.Ε. Η στο δίκτυο IGLO. Μεσογειακή συνεργασία. έ µ φ α σ η σ τ η ν Ε υ ρ ω - Στιγµιότυπα από την παρουσίαση παρουσίαση πραγµατοποιήθηκε για τα µέλη του δικτύου στόχος της Προεδρίας στον Πάνω: ο κ. Τηλέµαχος Τηλεµάχου Ο κ. Κωστέας δήλωσε ότι Κάτω: ο κ. Κυριάκος Κωστέας IGLO Informal Group of RTD Liaison Offices in Brussels µέλος του οποίου είναι να δοθεί έµφαση στην κοινωνική διάστα- τοµέα της Εκπαίδευσης είναι και το ΕΓΚ. Επίσης, στις 25 Ιουνίου 2012 ση της εκπαίδευσης µέσω του εκσυγχρονισµού των συστηµάτων εκπαίδευσης και πραγµατοποιήθηκε δεύτερη παρουσίαση των προτεραιοτήτων Ε&Κ στα µέλη του κατάρτισης µε την παροχή πιο ποιοτικής δεύτερου δικτύου που συµµετέχει το ΕΓΚ, και ισότιµης εκπαίδευσης. του δικτύου ERRIN - European Regions Το άρθρο αυτό µπορεί να έχει Η Προεδρία θα προωθήσει µεταξύ άλλων την Research λέξεις. λέξεις. Πρόταση Ευρωϖαϊκή and Innovation ϖροϋϖολογισµού Network. Συνεργασία επικαιροποιηµένη 2008: στον τοµέα αύξηση ατζέντα της της διαδικασίας των της Όσον αφορά στις προτεραιότητες στους Κοπεγχάγης Η Το επιλογή υλικό µέσα θεµάτων εικόνων από που ή τη γραφικών εµφανίζεται Έρευνας κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) διερεύνηση της Εϖιστηµονικής δαϖανών για και την Τεχνικής έρευνα είναι τοµείς Ε&Κ, ο κ. Τηλεµάχου παρουσίασε επέκτασης των ευκαιριών και τρόπος δελτία της διεύρυνσης τις τέσσερις βασικές προτεραιότητες: των δεξιοτήτων, πρόσθεσης είναι πάρα µε πολύ περιεχοµένου το άνοιγµα µεγάλο. Μπορείτε ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. Εκπαίδευσης άρθρα και σε διαύλων µεταξύ Επαγγελµατικής ένα 1. Το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» Κατάρτισης σχετικά από µε τεχνολογίες τη µία πλευρά, ή καινο-κατοµίες στον στα τοµέα γραφεία από σας. την του άλλη. στις Βρυξέλ- Επίσης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Η Στις Κυπριακή 6 Μαΐου Προεδρία το Ευρωπαϊκό θα συνεχίσει Γραφείο τις Κύπρου διαπραγµατεύσειλες παρουσίαση για το για νέο το πρόγραµµα δίκτυο EUREKA πλαίσιο και το ο Αλφαβητισµός νέο πρόγραµµα δείτε εάν η εικόνα διοργανώνει Σκεφτείτε το άρθρο σας και βρίσκεται EUROSTARS υποστηρίζει στο επίκεντρο που αφορά στη µε στόχο χρηµατοδότηση την επίτευξη Ε&Κ και Μπορεί εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες πληροφορίες: και συµφωνίας στήριξη των µεταξστηριοποιούνται των κρατών-µελών στον και τοµέα για τις της τέσσερις Έρευνας νο-και Ανάπτυξης. σπαθείτε αναφέρετε να επιχειρησιακές αποδώσετε. Προ- ή Μικρο-Μεσαίων των προτεραιοτήτων Επιχειρήσεων της Κυπριακής (ΜΜΕ) προ-που Προεδρίας, η οποία θα προωθήσει την έγκριση δρα- µοθετικές προτάσεις του προγράµµατος. σπαθήστε οικονοµικές να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε Συµπερασµάτων του Συµβουλίου, επιδιώκοντας της την Γραµµατείας αποτελεσµατική του EUREKA, αντιµετώπιση ενώ στη συ- του 2. εικόνες προβλέψεις που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες Οµιλητής Ευρωπαϊκό θα είναι Ινστιτούτο ο κ. Luuk Καινοτοµίας Borg, Προϊστάµενος και Τεχνολογίας νάντηση θα λάβουν (ΕΙΤ) µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων αναλφαβητισµού, έρευνας και µέσω ανάπτυξης, της παροχής που συµµετέχουν Προεδρία στο δίκτυο θα προωθήσει IGLO - Informal τις διαπραγµατεύ- Group of RTD Liaison οτικής εκπαίδευσης Offices. και κατάρτισης. Η πιο ποι- Η Προε- σεις σχετικά µε τη Στρατηγική Ατζέντα Καινοτοµίας του ΕΙΤ και τον Τροποποιηµένο Κανονισµό του ΕΙΤ. Στις 8 και 9 Νοεµβρίου 2012 Περισσότερες πληροφορίες: δρία θα διοργανώσει συνέδριο µε θέµα τον Αλφαβητισµό στις 5 και 6 Σεπτεµβρίου 2012.

2 Σ Ε Λ Ι Α 2 Τελικός ιεθνούς ιαγωνισµού FameLab η Κύϖρος στις ϖρώτες θέσεις για δεύτερη συνεχή χρονιά! Ο εθνικός µας νικητής, Ιωάννης Καρυπίδης, µοιράστηκε τη δεύτερη θέση µε την εκπρόσωπο της Πολωνίας Monica Koperska στο ιεθνή ιαγωνισµό για την επικοινωνία της επιστήµης FameLab-2012! Ο Ιωάννης Καρυπίδης, Τεχνολόγος Βιοϊατρικών Εργαστηρίων, κέρδισε τη δεύτερη θέση στο ιεθνή ιαγωνισµό FameLab 2012 την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012 παρουσιάζοντας το «Φαινόµενο της σύλληψης». Όπως ανάφερε η Kathy Sykes, µέλος της κριτικής επιτροπής, «Ο Ιωάννης παρουσίασε το θέµα του µε ένα πολύ περιγραφικό και χιουµοριστικό τρόπο». Η δεύτερη θέση µοιράστηκε µε την εκπρόσωπο της Πολωνίας, που µίλησε για τη σηµασία του χαρτιού όσον αφορά την αποθήκευση δεδοµένων. Ο εκπρόσωπος από την Αυστρία στέφθηκε Πρωταθλητής του ιεθνούς ιαγωνισµού FameLab Ο Didac Carmona µίλησε για τα ανώµαλα κύτταρα του οργανισµού που πρέπει να θανατωθούν, προκειµένου να σωθούν ζωές. Από τη γέννησή του στο Cheltenham Science Festival το 2004, το FameLab έχει εξελιχθεί στον κορυφαίο διαγωνισµό στον κόσµο για την επικοινωνία της επιστήµης. Επιστήµονες από τέσσερις ηπείρους διαγωνίστηκαν για να βρεθεί ο πιο συναρπαστικός, προσιτός και χαρισµατικός τρόπος επικοινωνίας της επιστήµης, σε µια συνεργασία µε το Βρετανικό Συµβούλιο και για πρώτη φορά µε τη NASA. Φέτος, στο ιεθνή Τελικό διαγωνίστηκαν εθνικοί νικητές από Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχική ηµοκρατία, Αίγυπτο, Γερµανία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ, Ισραήλ, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σερβία, Ελβετία, Ηνωµένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Όπως κάθε χρόνο, υπήρχε το βραβείο για τη ψήφο του κοινού, το οποίο κέρδισε η εκπρόσωπος από την Πολωνία Monica Koperska. Επιπλέον, φέτος οι συµµετέχουσες χώρες ενθάρρυναν προηγούµενους Famelabers να παρακολουθήσουν µαζί τον τελικό ζωντανά και να στείλουν µια ψήφο από κάθε χώρα. Το βραβείο αυτό κέρδισε ο εκπρόσωπος από το Ηνωµένο Βασίλειο, Andrew Steele. Πάνω: ο Ιωάννης Καρυπίδης διαγωνίζεται στη σκηνή. Κάτω: ο Ιωάννης Καρυπίδης µε τη νικήτρια του περσινού εθνικού και διεθνούς διαγωνισµού Μυρτάνη Πιερή. Ο εθνικός διαγωνισµός της Κύπρου διοργανώθηκε τον περασµένο Απρίλιο από το Βρετανικό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. Συνδιοργανωτής ήταν το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας και χορηγοί το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας, TOP Kinisis και η Κυπριακή Μαθηµατική Εταιρεία. Το διαγωνισµό στήριξαν επικοινωνιακά το ΡΙΚ και η εφηµερίδα Πολίτης. Περισσότερες πληροφορίες: Αναγνώσεις της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας - το ϖαράδειγµα της ερµηνείας του Αριστοτέλη αϖό τον Χάιντεγκερ Με χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα «Προσέλκυση Ερευνητών Εξωτερικού» του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου συντονίζει δίκτυο συνεργασίας µε κύριο ερευνητικό στόχο την ανάδειξη της επικαιρότητας και της σηµασίας που έχει η ενασχόληση µε θεµατικές και προβλήµατα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης. Η σχέση του σηµαντικότερου ίσως φιλοσόφου του εικοστού αιώνα, του Μάρτιν Χάιντεγκερ, µε την αρχαία φιλοσοφία, και ιδιαίτερα µε τον Αριστοτέλη, αποτελεί ένα πεδίο αιχµής στην έρευνα των τελευταίων χρόνων. Ο στόχος του έργου δεν περιορίζεται, ωστόσο, σε αυτή την ερευνητική πτυχή, αλλά προσβλέπει στην ανάδειξή της ως παραδειγµατικής περίπτωσης ενός παραγωγικού διαλόγου µε την αρχαία φιλοσοφία ο οποίος δεν επιτρέπεται να περιορίζεται σε κενούς και µεγαλόστοµους επαίνους για το «µεγαλείο της αρχαίας ελληνικής σκέψης». Το πρόγραµµα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Επικ. Καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, κ. Θανασάς, θα εργαστεί ερευνητικά στην Κύπρο για διάστηµα τριών µηνών, αναµένεται να συνεισφέρει όχι µόνο στη «µεταφορά ερευνητικής γνώσης», αλλά και στην εγχώρια παραγωγή έρευνας, στη δικτύωση των Κυπρίων επιστη- µόνων και στην ενσωµάτωσή τους στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Η διάρκεια του έργου είναι 12 µήνες (Απρίλιος 2012 Απρίλιος 2013) και οι κύριες δραστηριότητές του περιλαµβάνουν: συγγραφή άρθρων που θα υποβληθούν για δηµοσίευση σε διεθνή περιοδικά ή συλλογικούς τόµους πραγµατοποίηση διαλέξεων και ηµερίδας διοργάνωση ιεθνούς Συνεδρίου για τον Αριστοτέλη, το Φεβρουάριο του 2013 παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Το δίκτυο συνεργασίας αποτελείται από το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου (συντονιστής), το Ερευνητικό Ίδρυµα Πανεπιστηµίου Λευκωσίας και τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Παναγιώτη Θανασά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστή- µιο Θεσσαλονίκης ως Έµπειρος Ερευνητής Εξωτερικού. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Στέφανο Ευθυµιάδη του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου, ακαδηµαϊκό υπεύθυνο του προγράµµατος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισµό» (

3 Σ Ε Λ Ι Α 3 εδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί έως και ένα εκατοµµύριο επιπλέον ερευνητές έως το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε εκστρατεία για να προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων κοριτσιών για τις επιστή- µες και να ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να επιλέξουν ερευνητική σταδιοδροµία. Η τριετής εκστρατεία, η ο- ποία θα καλύψει το σύνολο των 27 κρατών µελών της Ε.Ε. την περίοδο 2012/2013, θα επιδιώξει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των εφήβων κοριτσιών για να πραγµατοποιήσουν σπουδές στις επιστήµες, την τεχνολογία, τη µηχανική και τα µαθη- µατικά. Ο στόχος θα διευρυνθεί κατόπιν στις φοιτήτριες γενικότερα, ενθαρρύνοντάς τες να ακολουθήσουν ερευνητική σταδιοδροµία. Η Εϖιστήµη είναι γένους θηλυκού! κοινωνίας. Η εκστρατεία θα θέσει υπό αµφισβήτηση τα στερεότυπα που επικρατούν για την επιστήµη και θα δείξει στα νέα κορίτσια και στις νέες γυναίκες ότι η επιστήµη είναι ευχάριστη και µπορεί να συνδεθεί µε µεγάλες ευκαιρίες. Θα θέσει υπό αµφισβήτηση παρωχηµένες απόψεις για την επιστηµονική σταδιοδροµία και θα καταδείξει τον τρόπο µε τον οποίο οι σύγχρονες ερευνητικές πρακτικές συνδέονται µε τις ανάγκες της Πετυχηµένες γυναίκες επιστήµονες θα λειτουργήσουν ως πρότυπα στα µέσα µαζικής επικοινωνίας και σε ειδικές εκδηλώσεις και συναντήσεις εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες: Στρατηγική για την ώθηση των βασικών τεχνολογιών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε έκκληση για µια ευρωπαϊκή προσπάθεια ώθησης των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής. Η παγκόσµια αγορά βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής, που περιλαµβάνει τη µικρο/ νανοηλεκτρονική, τα προηγµένα υλικά, τη βιοµηχανική βιοτεχνολογία, τη φωτονική, τη νανοτεχνολογία και τα προηγµένα συστήµατα κατασκευής προβλέπεται να αυξηθεί από 646 δις ευρώ σε περισσότερα από 1 τρις ευρώ µεταξύ 2008 και 2015 πρόκειται για άλµα της τάξης του 54% ή µεγαλύτερο του 8% του ΑΕγχΠ της Ε.Ε. Αναµένεται, επίσης, ταχεία αύξηση των θέσεων εργασίας. Μόνο στις βιοµηχανίες της νανοτεχνολογίας ο αριθµός των θέσεων εργασίας στην Ε.Ε. αναµένεται να αυξηθεί από το 2008 σε περίπου το Στις 26 Ιουνίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τη στρατηγική της για την ώθηση της βιοµηχανικής παραγωγής προϊόντων των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής, όπως τα καινοτοµικά προϊόντα και οι καινοτοµικές εφαρµογές του µέλλοντος. Η στρατηγική αποσκοπεί να βοηθήσει την Ε.Ε. να συµβαδίσει µε τους κυριότερους διεθνείς ανταγωνιστές της. Στοχεύει, επίσης, να επαναφέρει την ανάπτυξη στην Ευρώπη και να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας στη βιοµηχανία, αντιµετωπίζοντας ταυτοχρόνως τις κοινωνικές προκλήσεις. Οι βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής είναι πηγή καινοτοµίας. Παρέχουν τα απαραίτητα δοµικά στοιχεία της τεχνολογίας µε τα οποία µπορεί να παραχθεί ευρύ φάσµα εφαρµογών προϊόντων, µεταξύ άλλων, εφαρµογές που απαιτούνται για την ανάπτυξη τεχνολογιών χαµηλής εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα, για την αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας και των πόρων και νέα ιατροφαρµακευτικά προϊόντα για τον γηράσκοντα πληθυσµό. Η µακροπρόθεσµη στρατηγική της Επιτροπής περιλαµβάνει όλα τα συναφή χρηµατοδοτικά µέσα της Ε.Ε. και τους βασικούς ενδιαφερόµενους παράγοντες: µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη χρηµατοδότηση της έρευνας και της καινοτοµίας στις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής, που καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, ώστε να µεταφράζεται η έρευνα σε εµπορεύσιµα προϊόντα και σε οικονοµική µεγέθυνση µια στρατηγική προσέγγιση των βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής στη χρηµατοδότηση της περιφερειακής καινοτοµίας, ώστε να εκσυγχρονιστεί η βιοµηχανική βάση σε όλες τις περιφέρειες της Ε.Ε. εξασφάλιση, µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, πρόσβασης στη χρηµατοδότηση των σχεδίων βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρµογής µόχλευση των πολιτικών για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής σε κάθε επίπεδο: εξασφάλιση συντονισµού µεταξύ δραστηριοτήτων σε επίπεδο Ένωσης και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να επιτυγχάνονται συνέργειες και αλληλοσυµπλήρωση των δραστηριοτήτων αυτών και να γίνεται καλύτερη χρήση των δηµόσιων πόρων εξασφάλιση ισότιµου πεδίου ανταγωνισµού σε µια παγκοσµίως ανταγωνιστική αγορά: κινητοποίηση των υφιστάµενων εµπορικών µέσων για την εξασφάλιση θεµιτού και ισότιµου ανταγωνισµού σε διεθνές επίπεδο κατάλληλη διακυβέρνηση: εξασφάλιση κατάλληλων δοµών διακυβέρνησης, µε σκοπό την οµαλή εφαρµογή και τη µέγιστη αξιοποίηση των συνεργειών. Περισσότερες πληροφορίες:

4 Σ Ε Λ Ι Α 4 Υλοϖοίηση ευρωϖαϊκών στρατηγικών στόχων εκϖαίδευσης και κατάρτισης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων µε στόχο να προωθήσει αφενός την υλοποίηση των τεσσάρων στρατηγικών στόχων του «Στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020)» (διά βίου µάθηση και κινητικότητα, ποιότητα και αποτελεσµατικότητα, ισοτιµία, κοινωνική συνοχή και ενεργός συµµετοχή στα κοινά, δηµιουργικότητα και καινοτοµία) και, αφετέρου, την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων που χαράχτηκαν για την περίοδο Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων προβλέπονται τα ακόλουθα: Υποστήριξη της ευαισθητοποίησης και της δέσµευσης από τα θεσµικά όργανα, του συντονισµού και της εταιρικής σύµπραξης µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, µε επίκεντρο το ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην πρόληψη και στη µείωση της ανεργίας των νέων (Μέρος Α) Υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας (πειραµατικές πολιτικές, συντονισµένη χάραξη πολιτικών, ανταλλαγή ορθών πρακτικών και καινοτοµία) κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόµων προσεγγίσεων πολιτικής βάσει των προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί στις στρατηγικές «Ευρώπη 2020» και «ΕΚ 2020», µε επίκεντρο την πρωτοβουλία «Creative Classrooms» (Μέρος B). Η διακρατική συνεργασία µπορεί να υλοποιείται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, να καλύπτει διάφορα είδη (τυπική, µη τυπική, άτυπη) και επίπεδα µάθησης (προσχολική, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, τριτοβάθ- µια εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, αρχική και συνεχής επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση) και να διασυνδέεται µε άλλους τοµείς (π.χ. απασχόληση και επιχειρήσεις). Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 3,8 εκατ. EUR, ενώ η χρηµατοδοτική συνεισφορά της Ε.Ε. δεν µπορεί να υπερβαίνει το 75% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών. Το ανώτατο ποσό των επιδοτήσεων ανά σχέδιο ανέρχεται σε EUR για το Μέρος Α και σε EUR για το Μέρος Β. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι η 1 η Οκτωβρίου Περισσότερες πληροφορίες: Πρόωρη αϖοχώρηση αϖό το σχολείο: εντατικοϖοίηση των ϖροσϖαθειών Τον Ιούνιο του 2011 τα κράτη µέλη δεσµεύθηκαν να αναπτύξουν τεκµηριωµένες και ολοκληρωµένες εθνικές στρατηγικές για να µειώσουν τα ποσοστά πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο µέχρι το τέλος του Όπως προκύπτει από στοιχεία που δηµοσίευσε πρόσφατα η Eurostat, τα κράτη µέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους, αν θέλουν να πετύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στον τοµέα της εκπαίδευσης, δηλαδή να µειώσουν τα ποσοστά πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο σε επίπεδα χαµηλότερα του 10% και να αυξήσουν το ποσοστό των νεαρών πτυχιούχων σε τουλάχιστον 40%. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των ατόµων που αποχωρούν πρόωρα από το σχολείο έχει πέσει στο 13,5%, έναντι 14,1% το 2010 και 17,6% το Το 2011 το 34,6% των ατόµων ηλικίας ετών στην Ε.Ε. είχαν πτυχίο, έναντι 33,5% τον προηγούµενο χρόνο και 22,4% το Αν και τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι σηµειώνεται πρόοδος όσον αφορά και τους δύο στόχους, η Επιτροπή ανησυχεί ότι η πρόοδος αυτή δεν είναι αποτέλεσµα µεταρρυθ- µίσεων που θα έχουν µακροπρόθεσµη επίδραση, αλλά αποτελεί «υποπροϊόν» της υψηλής ανεργίας των νέων, πράγµα που σηµαίνει ότι περισσότεροι νέοι παραµένουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο και τον αριθµό πτυχιούχων στο επόµενο Education Monitor (φθινόπωρο 2012) και στην επόµενη ετήσια έρευνα για την ανάπτυξη (2013). Περισσότερες πληροφορίες: Ανάγκη βελτίωσης της γνώσης ξένων γλωσσών Στις 21 Ιουνίου 2012 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα της πρώτης ευρωπαϊκής έρευνας για τις γλωσσικές γνώσεις. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την άνοιξη του 2011 και κατέληξε σε συγκρίσιµα δεδοµένα για τις γνώσεις ξένων γλωσσών σε 14 ευρωπαϊκές χώρες. Σε κάθε συµµετέχουσα χώρα αξιολογήθηκαν οι δεξιότητες ανάγνωσης, κατανόησης και γραφής σε δύο από τις πέντε πιο διαδεδοµένες επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε., δηλαδή τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερµανικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά. Συνολικά, εξετάστηκαν περίπου µαθητές ηλικίας ετών. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχουν ακόµη περιθώρια βελτίωσης. Μόνο το 42% των µαθητών που εξετάστηκαν είχε ικανοποιητικές γνώσεις στην πρώτη ξένη γλώσσα και µόλις το 25% στη δεύτερη. Επιπλέον, υψηλά ποσοστά µαθητών δεν διέθεταν καν βασικές γνώσεις: 14% στην πρώτη και 20% στη δεύτερη ξένη γλώσσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να υποστηρίξει ακόµη περισσότερο την εκµάθηση ξένων γλωσσών και προτίθεται να προτείνει µέχρι το τέλος του 2012 ένα ευρωπαϊκό σηµείο αναφοράς για τις γλωσσικές γνώσεις. Περισσότερες πληροφορίες:

5 Σ Ε Λ Ι Α 5 Με το νέο κανονισµό της Ε.Ε. σε ισχύ από την 1 η Ιουλίου 2012, µειώνεται το κόστος της χρήσης του κινητού διαδικτύου για πρόσβαση σε χάρτες, βίντεο, φωτογραφίες, κοινωνικά δίκτυα και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. Σύµφωνα µε τον κανονισµό υπάρχει, για πρώτη φορά, ανώτατο όριο χρέωσης για «περιαγωγή δεδοµένων» - λήψη δεδοµένων από το ιαδίκτυο όταν χρησιµοποιείται κινητή σύνδεση. Συνολικά, ο βελτιωµένος κανονισµός της Ε.Ε. για την περιαγωγή θα σηµάνει για τους καταναλωτές εξοικονόµηση της τάξεως του 75% σε µια σειρά από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι το 2014, το µέγιστο κόστος της Αϖό DG INFSO σε DG CONNECT Από 1 η Ιουλίου 2012, η Ψηφιακή Ατζέντα της Ε.Ε. περνά στη διαχείριση της Γενικής ιεύθυνσης Επικοινωνιακών ικτύων, Περιεχοµένου και Τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG CONNECT), η οποία αντικαθιστά τη Γενική ιεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Ενηµέρωσης (DG INFSO). Σύµφωνα µε τον Robert Madelin, Γενικό ιευθυντή, η νέα ονοµασία αντιπροσωπεύει καλύτερα τους τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Γενική ιεύθυνση και η νέα δοµή είναι ευθυγραµ- µισµένη µε τις κύριες πολιτικές της επόµενης δεκαετίας, εξασφαλίζοντας ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη που είναι ζωτικής σηµασίας για την Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες: Ετήσια αϖοτελέσµατα του Ψηφιακού Θεµατολογίου Από τους ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς καινοτοµίας προέρχεται αρκετή ψηφιακή ζήτηση ώστε η Ευρώπη να κινηθεί προς αειφόρο οικονοµική µεγέθυνση. Ωστόσο, η αδυναµία να εξασφαλιστεί επαρκής αριθµός υψίρρυθµων διαδικτυακών συνδέσεων, επιγραµµικό περιεχόµενο, έρευνα και συναφείς δεξιότητες, υποσκάπτει το δυναµικό αυτό. Στα βασικά ευρήµατα στον πίνακα αποτελεσµάτων 2012 του Ψηφιακού Θεµατολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου αξιολογείται η πρόοδος σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο στα παραπάνω θέµατα, επιβεβαιώνεται η ανάγκη για ευρωπαϊκής κλίµακας διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία, η αυξανόµενη προσφορά εργασίας στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθώς και η στροφή προς κινητές τεχνολογίες (όπως τα έξυπνα τηλέφωνα) και κινητές υπηρεσίες (όπως το διαδίκτυο τρίτης γενιάς, η ροή µουσικής και το ιστοταχυδροµείο/webmail). Στα βασικά ευρήµατα του πίνακα παρουσιάζονται οι θετικές εξελίξεις καθώς και οι περιοχές που χρήζουν επιπλέον προσοχής. Στις θετικές εξελίξεις συγκαταλέγονται τα παρακάτω στοιχεία: το 95% των Ευρωπαίων έχουν πρόσβαση σε σταθερή ευρυζωνική σύνδεση η αφοµοίωση του κινητού διαδικτύου αυξήθηκε κατά 62%, φτάνοντας τα 217 εκατοµµύρια συνδροµές κινητής ευρυζωνικότητας 15 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι απέκτησαν το 2011 πρώτη σύνδεση η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία στράφηκαν στις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες, ώστε να συµβάλουν στη διατήρηση της ποιότητας των δηµοσίων υπηρεσιών. Ωστόσο, το µισό ευρωπαϊκό εργατικό δυναµικό δεν διαθέτει επαρκείς δεξιότητες ΤΠΕ ώστε να µπορέσει να αλλάξει ή να βρει άλλη δουλειά. Οι αγορές στο διαδίκτυο παραµένουν εθνική δραστηριότητα, ενώ το 58% των χρηστών του διαδικτύου στην Ε.Ε. πραγµατοποιούν αγορές ηλεκτρονικά, µόνον ένας στους δέκα έχει αγοράσει από ιστότοπο που εδρεύει σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. Οι περισσότερες ΜΜΕ ούτε αγοράζουν ούτε πωλούν διαδικτυακά, µε αποτέλεσµα να περιορίζεται το δυναµικό εξαγωγών και εσόδων τους. Οι εµπορικές επενδύσεις στην έρευνα µειώνονται. Ο τοµέας των ΤΠΕ διαθέτει πλέον λιγότερο από το µισό της έντασης Ε&Α του αντίστοιχου τοµέα των ΗΠΑ. Από τις 101 δράσεις του Ψηφιακού θεµατολογίου 34 έχουν ολοκληρωθεί, 52 εξελίσσονται κανονικά, ενώ 15 καθυστερούν ή διατρέχουν κίνδυνο καθυστέρησης. Περισσότερες πληροφορίες: Μείωση κόστους χρήσης κινητού διαδικτύου λήψης δεδοµένων θα είναι µόλις 20 λεπτά του ευρώ ανά megabyte, συν ΦΠΑ. Οι φορείς εκµετάλλευσης παραµένουν ελεύθεροι να ορίζουν φθηνότερες χρεώσεις. Τα ανώτατα όρια τιµών συνιστούν ένα πλαφόν, το οποίο λειτουργεί διασφαλιστικά, ενώ ο ανταγωνισµός αναµένεται να τα ωθεί χαµηλότερα. Επίσης, όσοι ταξιδεύουν εκτός της Ε.Ε. θα προειδοποιούνται λαµβάνοντας ένα µήνυµα SMS, ή ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ένα αναδυόµενο παράθυρο όταν θα πλησιάζουν τη χρέωση των 50 ευρώ από λήψη δεδοµένων, ή το προσυµφωνηµένο από αυτούς επίπεδο χρέωσης. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης που σήµερα εφαρµόζεται εντός της Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες:

6 Σ Ε Λ Ι Α 6 Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και ενίσχυση εϖιχειρηµατικότητας Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρη- µατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δη- µοσίευσε έναν πρακτικό οδηγό που παρέχει πληροφορίες για τη πρόσβαση σε 50 δις των δηµοσίων οικονοµικών στα 27 κράτη µέλη. Επίσης, προκειµένου να τονωθεί η επιχειρηµατικότητα και η διεθνοποίηση, η Επιτροπή ξεκίνησε µια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση του Enterprise Europe Network µε στόχο να βοηθήσει τις ΜΜΕ να α- ποκτήσουν πρόσβαση σε χρηµατοδότηση. Ο πρακτικός οδηγός για τις ΜΜΕ παρουσιάζει πάνω από 120 εθνικά ή περιφερειακά προγράµµατα χρηµατοδότησης και παρέχει βασικές πληροφορίες όσον αφορά στα χαρακτηριστικά, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να υποβάλλουν αίτηση για τα διάφορα προγράµµατα. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει το δίκτυο Enterprise Europe Network για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, να διεθνοποιηθούν και να βρουν τους κατάλληλους συνεργάτες. Οι ΜΜΕ που επιθυµούν να έχουν πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, µπορούν να επικοινωνήσουν µε το πλησιέστερο µέλος του Enterprise Europe Network, το οποίο είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε κοινοτικές και εθνικές πηγές χρηµατοδότησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιµάζει ένα σχέδιο δράσης για την επιχειρηµατικότητα που θα καλύπτει τους το- µείς όπου οι πολίτες θα µπορούν να αναπτύξουν επιχειρηµατική δράση, καθώς και περιοχές που µπορούν να ξεπεραστούν τα εµπόδια στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Περισσότερες πληροφορίες: Καλύτερη διακυβέρνηση και νέα ανάϖτυξη του τοµέα των υϖηρεσιών Η ενιαία αγορά αποτελεί κύριο µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης. Ωστόσο, για να επιτευχθεί ανάπτυξη και να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας είναι ουσιαστική η καλύτερη ε- φαρµογή των υφιστάµενων κανόνων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης προκειµένου να διασφαλίσει την καλύτερη εφαρµογή στην πράξη των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Η Επιτροπή προτείνει µέτρα για τη βελτίωση του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί ο τοµέας των υπηρεσιών, ο οποίος είναι ζωτικής σηµασίας, δεδοµένου ότι στην οδηγία για τις υπηρεσίες οφείλεται περισσότερο από το 45 % του ΑΕΠ της Ε.Ε. και η εν λόγω οδηγία πρέπει να διαδραµατίσει στρατηγικό ρόλο στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της «Καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά» προτείνει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες σε τοµείς µε το µεγαλύτερο δυναµικό ανάπτυξης. Για το διάστηµα , οι τοµείς που καθορίστηκαν είναι οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις δικτύου. Στην ανακοίνωση «Σύµπραξη για νέα ανάπτυξη στον τοµέα των υπηρεσιών το διάστηµα » καταδεικνύει ότι η εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες πρέπει να βελτιωθεί προκειµένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί η προβλεπόµενη ανάπτυξη η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να καταργήσουν τις κανονιστικές διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις, όπως οι διακρίσεις βάσει εθνικότητας ή τόπου κατοικίας. Η ανακοίνωση συνοδεύεται από τρία έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: την έκθεση για την εφαρµογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, τα αποτελέσµατα του ελέγχου επιδόσεων και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής µε σκοπό την παροχή καθοδήγησης σχετικά µε την αρχή της µη διάκρισης των αποδεκτών των υπηρεσιών µε βάση την εθνικότητα ή τη χώρα κατοικίας. Περισσότερες πληροφορίες: Ηλε-ταυτοϖοίηση και ηλ-υϖογραφή για ασφαλείς συναλλαγές Η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση νέων κανόνων που θα καταστήσουν δυνατή τη διεξαγωγή διασυνοριακών και ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ευρώπη. Με τον προτεινόµενο κανονισµό θα εξασφαλιστεί ότι πολίτες και επιχειρήσεις θα µπορούν να χρησιµοποιούν τα δικά τους συστή- µατα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eid) για την πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες σε άλλες χώρες της Ε.Ε. ηµιουργείται, επίσης, εσωτερική αγορά για ηλ-υπογραφές και συναφείς επιγραµµικές υπηρεσίες εµπιστοσύνης πέραν των συνόρων. Μεταξύ των βασικών δικαιούχων των διάφορων πτυχών του κανονισµού συγκαταλέγονται σπουδαστές που µπορούν να εγγραφούν σε ένα ξένο πανεπιστήµιο διαδικτυακά, πολίτες που µετακοµίζουν σε άλλη χώρα της Ε.Ε. ή τελούν γάµο στο εξωτερικό ή καταθέτουν πολλαπλές φορολογικές δηλώσεις, ασθενείς που χρειάζονται ιατρική βοήθεια στο εξωτερικό, εταιρείες, που θα µπορούν να υποβάλλουν διαδικτυακά προσφορές για δηµόσιες συµβάσεις, άτοµα που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά σε άλλη χώρα της Ε.Ε., κυβερνήσεις, που θα µπορούν να περιορίσουν τις διοικητικές επιβαρύνσεις και να αυξήσουν την απόδοση. Με τα δύο στοιχεία του κανονισµού ηλε-ταυτοποίηση και ηλ-υπογραφή - θα προκύψει προβλέψιµο ρυθµιστικό περιβάλλον ώστε να εξασφαλιστεί ασφαλής και απρόσκοπτη ηλεκτρονική αλληλεπίδραση µεταξύ επιχειρήσεων, πολιτών και δηµόσιων αρχών. Αυτό θα αυξήσει την αποτελεσµατικότητα των δηµόσιων και ιδιωτικών επιγραµµικών υπηρεσιών, το ηλ-επιχειρείν και το ηλ-εµπόριο στην Ε.Ε. Περισσότερες πληροφορίες:

7 Νέα Πύλη ιαφάνειας για τις διαδικασίες λήψης αϖοφάσεων Η πρόταση της Επιτροπής για την α- πλούστευση της ρύθµισης των διεθνών κληρονοµικών διαδοχών έλαβε στις 7 Ιουνίου 2012 την τελική έγκριση του Συµβουλίου Υπουργών ικαιοσύνης της Ε.Ε. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα απλουστεύσουν τις νόµιµες διατυπώσεις που πρέπει να τηρούνται σε περίπτωση θανάτου µέλους οικογενείας το οποίο κατείχε περιουσία σε άλλη χώρα της Ε.Ε. Μόλις ο κανονισµός δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. τις επόµενες εβδοµάδες τα κράτη µέλη θα πρέπει να εναρµονίσουν την εθνική τους νοµοθεσία εντός τριών ετών προκειµένου να τεθούν σε ισχύ οι νέοι κανόνες της Ε.Ε. για την κληρονοµική διαδοχή. Σ Ε Λ Ι Α 7 Στις 7 Ιουνίου 2012 τέθηκε σε λειτουργία νέα δικτυακή Πύλη ιαφάνειας που καθιστά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιο ανοικτές και προσπελάσιµες στους πολίτες από ποτέ άλλοτε. Η πύλη παρουσιάζει το ευρύ φάσµα µέσων που αναπτύχθηκαν κατά τα τελευταία έτη προκειµένου να διευκολυνθεί ο δηµόσιος έλεγχος και να βελτιωθεί η ικανότητα των πολιτών να ασκούν τα δικαιώµατά τους. Η εν λόγω πύλη παρέχει ταχεία και άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε: νοµοθεσία, εκτίµηση επιπτώσεων, οµάδες εµπειρογνωµόνων και συµβουλευτικές επιτροπές, διαβουλεύσεις, εκπροσώπηση οµάδων συµφερόντων και άσκηση πίεσης, πρόσβαση σε έγγραφα και αποδέκτες κονδυλίων της Ε.Ε. Για να διασφαλιστεί ότι η νέα πύλη είναι όσο το δυνατόν περισσότερο φιλική προς τον χρήστη, κλήθηκαν να τη δοκιµάσουν χρήστες από διάφορους χώρους, µεταξύ των οποίων µη κυβερνητικές οργανώσεις, µέσα ενηµέρωσης, εκπρόσωποι συµφερόντων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περισσότερες πληροφορίες: Αϖλούστευση ρύθµισης διεθνών κληρονοµικών διαδοχών Η απόφαση αυτή θα απλουστεύσει σε σηµαντικό βαθµό τη ρύθµιση των διεθνών κληρονοµικών διαδοχών, δεδο- µένου ότι θα προβλέπεται ενιαίο κριτήριο για τον καθορισµό τόσο της δικαιοδοσίας όσο και του εφαρµοστέου δικαίου σε διασυνοριακές κληρονοµικές υποθέσεις: τον τόπο συνήθους κατοικίας του αποβιώσαντος. Η απόφαση θα επιτρέψει επίσης στους πολίτες να τακτοποιούν εκ των προτέρων την κληρονοµική τους διαδοχή µε πλήρη ασφάλεια δικαίου. Η έγκριση της απόφασης προλειαίνει το έδαφος για τη θέσπιση ευρωπαϊκού κληρονοµητηρίου, το οποίο θα επιτρέπει στον ενδιαφερόµενο να αποδεικνύει χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις το καθεστώς του ως κληρονόµου ή ως διαχειριστή κληρονοµικής διαδοχής σε ολόκληρη την Ε.Ε. Η εξέλιξη αυτή συνιστά σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε την παρούσα κατάσταση, κατά την οποία οι πολίτες αντιµετωπίζουν ενίοτε σοβαρές δυσκολίες προκειµένου να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους. Το αποτέλεσµα θα είναι ταχύτερες και φθηνότερες διαδικασίες. Περισσότερες πληροφορίες: Πρόταση ενισχυµένης εφαρµογής του ϖοινικού δικαίου κατά των ατόµων ϖου διαϖράττουν αϖάτες Η κατάχρηση κεφαλαίων της Ε.Ε. για εγκληµατικούς σκοπούς υπονοµεύει τους στόχους της Ε.Ε. όσον αφορά στη δηµιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Για το λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για την καταπολέµηση της απάτης σε βάρος του προϋπολογισµού της Ε.Ε. µέσω του ποινικού δικαίου µε σκοπό την καλύτερη προστασία των χρηµάτων των φορολογουµένων. Η πρόταση οδηγίας δηµιουργεί ένα πιο εναρµονισµένο πλαίσιο δίωξης και τιµωρίας αδικηµάτων που αφορούν τον προϋπολογισµό της Ε.Ε. ούτως ώστε τα άτοµα που διαπράττουν τέτοια αδικήµατα να µην είναι πλέον σε θέση να εκµεταλλεύονται τις διαφορές µεταξύ εθνικών νοµικών συστηµάτων. Η πρόταση προσδιορίζει αξιόποινες πράξεις όπως η απάτη, ή άλλα αδικήµατα που σχετίζονται µε απάτη, όπως η διαφθορά, η κατάχρηση κεφαλαίων, η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή η παρεµβολή εµποδίων σε διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων σε βάρος του προϋπολογισµού της Ε.Ε. Οι κοινοί αυτοί ορισµοί θα συµβάλουν στην εξασφάλιση της ίσης εφαρµογής από µέρους των δικαστικών αρχών σε ολόκληρη την Ε.Ε. Στην πρόταση της Επιτροπής προβλέπεται ότι τα κράτη µέλη θα επιβάλλουν ελάχιστη ποινή εξάµηνης φυλάκισης σε σοβαρές περιπτώσεις. Προκειµένου να συµβάλει στην ανάκτηση κεφαλαίων προβλέπεται επίσης η κατάσχεση εσόδων από τέτοια αδικήµατα, καθώς και ένα κοινό πλαίσιο όσον αφορά τις προθεσµίες εντός των οποίων επιτρέπεται η διερεύνηση και άσκηση αγωγής. Αυτό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά έναντι των απατεώνων, θα βελτιώσει τα περιθώρια αποτελεσµατικών νοµικών ενεργειών σε εθνικό επίπεδο και θα διευκολύνει την ανάκτηση απολεσθέντων κεφαλαίων. Περισσότερες πληροφορίες:

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 8th International Conference on Urban Climate Περισσότερες πληροφορίες: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Second International Conference Management of Health Tourism - MHT Περισσότερες πληροφορίες: Drosophila Genetics and Genomics Περισσότερες πληροφορίες: https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_info.asp?id=293 MedCOMM: Workshop on Medical Communication Systems Περισσότερες πληροφορίες: Celebrating diversity: The 8th World Congress on Active Ageing Περισσότερες πληροφορίες: The 30th World Congress of Biomedical Laboratory Science Περισσότερες πληροφορίες: Second International Workshop on Variability in Software Architecture Περισσότερες πληροφορίες: https://sites.google.com/site/varsa2012/ 7th Sharing and Reusing Architectural Knowledge Workshop Περισσότερες πληροφορίες: ERSA - European Regional Science Association 2012 Congress Περισσότερες πληροφορίες: SDT Service Design in Tourism 1st International Conference Περισσότερες πληροφορίες: 28th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management Περισσότερες πληροφορίες: 4th EuCheMS Chemistry Congress Περισσότερες πληροφορίες: 3rd International Workshop on Combinations of Intelligent Methods and Applications Περισσότερες πληροφορίες: 12th International Conference on Next Generation Wired/Wireless Advanced Networking Περισσότερες πληροφορίες: World Demographic & Ageing Forum Περισσότερες πληροφορίες: 20th European Conference on Artificial Intelligence Περισσότερες πληροφορίες: 11th International Conference on Artificial Immune Systems Περισσότερες πληροφορίες: 5th Conference Traffic and Transport Psychology Περισσότερες πληροφορίες: 13th International Workshop on Cellular Nanoscale Networks and their Applications Περισσότερες πληροφορίες: Αυγούστου ουβλίνο, Ιρλανδία 9-11 Αυγούστου Varna, Βουλγαρία Αυγούστου Cambridge, Ηνωµένο Βασίλειο 13 Αυγούστου Ελσίνκι, Φινλανδία Αυγούστου Γλασκόβη, Ηνωµένο Βασίλειο Αυγούστου Βερολίνο, Γερµανία 20 Αυγούστου Ελσίνκι, Φινλανδία Αυγούστου Ελσίνκι, Φινλανδία Αυγούστου Μπρατισλάβα, Σλοβακία Αυγούστου Innsbruck, Αυστρία Αυγούστου Βαρκελώνη, Ισπανία Αυγούστου Πράγα, Τσεχία Αυγούστου Montpellier, Γαλλία Αυγούστου Αγία Πετρούπολη, Ρωσία Αυγούστου St. Gallen, Ελβετία Αυγούστου Montpellier, Γαλλία Αυγούστου Taormina, Ιταλία Αυγούστου Groningen, Ολλανδία Αυγούστου Τορίνο, Ιταλία

9 Σ Ε Λ Ι Α 9 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΟΝΕΚ) EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) ιεθνείς Εταίροι ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ VUZF UNIVERSITY

10 Σ Ε Λ Ι Α 1 0 Συνδροµητές Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΘΟΚ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ) THE CYPRUS INSTITUTE Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών έσποινα Τσικουδή Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες ΝΕΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Rue du Luxembourg 3, B-1000, Βρυξέλλες, Τηλ./Φαξ: +32 (0) Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

11 Σ Ε Λ Ι Α 1 1

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Τo ΕυρωπαϊκόΓραφείοΚύπρου ρ. ΓρηγόρηςΜακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόµενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Αποστολή ραστηριότητες ΜέληΕΓΚ Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε Κίνηση 2013 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 22 Νοεμβρίου 2013 Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων και Επιχειρηματικότητα Διεθνοποίηση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac. Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Μέλη του ΕΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Προφίλ χώρας Όσον αφορά τον δείκτη DESI 2015, η έχει συνολική 3 0,39 και κατατάσσεται στην 22 η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της. Όλα τα κυπριακά νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2014 2015 2016 Α ERANET Α.1 M - ERANET Το M - ERANET αφορά στη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων στον τοµέα της Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών. 3 η Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Υ.Σ.Ε. 5.29.10 Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ημοσιογραφική ιάσκεψη της ιεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης ρ έσποινα Μαρτίδου Φορσιέρ ιευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 1 2015 2 Προφίλ χώρας Η έχει συνολική 3 0,36 και κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η έχει σημειώσει πρόοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε.

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Καθ. Κ. Στεφανίδης, ITE, εθνικός εκπρόσωπος & Δρ. Ν. Πρέκας, ΓΓΕΤ, αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect

Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect 23 Ιουλίου 2009 Θέμα: Συμμετοχή εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε ενημερωτική ημερίδα για το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα CoReflect Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Ψηφιακή υποστήριξη για διερώτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14. Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-14 Δραστηριότητα Ομαδικής Μάθησης «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών Ενηλίκων που διδάσκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού» 26-27 Φεβρουαρίου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα