ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 30/10/2013 Α.Π.: 7770/1987/Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Ένταξη και έγκριση χρηματοδότησης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Ν.3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως ισχύει. 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 4. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Την με Α.Π. 1121/408Δ/Φ / (ΦΕΚ Β 655/2012) απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικατάσταση της υπ αριθμ /2938Δ/Φ.03/ (Β 2555) ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ). 6. Την με Α.Π. 7682/1854Δ/Φ03/ (Β 1826) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Μεταβίβαση στον Ειδικό Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, στους Προϊσταμένους των Μονάδων της ΕΥΔ, του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και ειδικότερα το Άρθρο 2, παράγραφος 6 αυτής.

2 7. Την με Α.Π. 1087ΕΥΣ/1138/ (Β 248) Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης πράξεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», όπως ισχύει. 8. Την υπ αριθμ. 1821/436Α1/0020-Α10/ (Β 787) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 9. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Α.Π. 4226/1019Δ/ ). 10. Τη με A.Π /ΕΥΣ1749/ /Β 540 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 13. Την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. 205/28/Α2/ : Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Οδηγό του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Την από απόφαση της 5 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ για την έγκριση των κριτηρίων του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών». 15. Την Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με Α.Π. 3039/723/Α2/ , (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 226/ ), με θέμα: «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών». 16. Το με Α.Π. COMP/HI/RI/lcD(2013)079073/ έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Ανταγωνισμού με θέμα: «ΗΤ.3126 Εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα » για τη δυνατότητα παράτασης του υφιστάμενου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. 17. Την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Α.Π. 000/ (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 7426/ ). 18. Το με Α.Π. 7641/1965/Α2/ Εσωτερικό Σημείωμα της Μονάδας Α2 προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ με θέμα: «Χειρισμός αιτήσεων χρηματοδότησης του τομέα χάλυβα στη Δράση Ενίσχυσης ΜΜΕ των ΠΕΠ» και την έγκριση αυτού. 19. Την από εισήγηση της Μονάδας Α2 της ΕΥΔ ΕΠΑΕ. Σελίδα 2 από 4

3 Αποφασίζουμε 1. Την αποδοχή των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που συγκροτήθηκε με την με Α.Π. 3039/723/Α2/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 226/ ), για την εισήγηση προς την ΕΥΔ ΕΠΑΕ της ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών». 2. Την ένταξη εκατόν έξη (106) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,41 και δημόσια δαπάνη ,29 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 3. Την ένταξη είκοσι επτά (27) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,71 και δημόσια δαπάνη ,78 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 4. Την ένταξη ογδόντα δύο (82) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,04 και δημόσια δαπάνη ,61 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 5. Την ένταξη εκατόν είκοσι οκτώ (128) έργων με συνολικό προϋπολογισμό ,58 και δημόσια δαπάνη ,76 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» - ΝΕΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 6. Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων εκατόν τριάντα εννέα (139) έργων με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό ,75 και δημόσια δαπάνη ,75 στο Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου Υπηρεσιών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», σύμφωνα με το Παράρτημα V, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Σελίδα 3 από 4

4 Επιπλέον αποφασίζουμε τα εξής: 1. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος συνάψει δάνειο που εμπεριέχει στοιχεία ενίσχυσης (ΕΤΕΑν, JEREMIE), τότε η ενίσχυση αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωμή της τελικής δόσης της Δημόσιας Δαπάνης προς τον Δικαιούχο, ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις περί σώρευσης του Κανονισμού 800/2008. Επιπλέον, επειδή οι παραπάνω επενδύσεις υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η οικονομική συμμετοχή κάθε επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου. 2. Οι δαπάνες των έργων θα πρέπει να συνδέονται με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με την ενότητα 6.1 του Οδηγού Εφαρμογής και το Παράρτημα ΙΙ αυτού. Συνεπώς, εάν κατά την πιστοποίηση του έργου από τον ΕΦΕΠΑΕ διαπιστωθεί ότι δαπάνες εξυπηρετούν μη επιλέξιμες δραστηριότητες θα περικόπτονται. 3. Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. 4. Η δημοσίευση της απόφασης αυτής να γίνει στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ του ΕΦΕΠΑΕ Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωνσταντίνος Χατζηδάκης Κοινοποίηση: 1. Γραφείο Υπουργού 2. EΦΕΠΑΕ 3. ΜΟΔ Α.Ε. 4. ΕΥΣ 5. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Μονάδες A1, Β1, Β2, Β3, Γ, Δ Σελίδα 4 από 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ 1 ΒΕΣ Σ. ΔΕΛΗΠΕΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 92, , , ,00 2 ΒΕΣ ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. 91, , , ,62 3 ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ 88, , , ,00 4 ΒΕΣ ΑΦΟΙ Α. ΠΙΤΕΝΗ Α.Β.Ε.Ε. 88, , , ,68 5 ΒΕΣ Ν. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 85, , , ,00 6 ΒΕΣ ΒΙ. ΕΡ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 82, , , ,80 7 ΒΕΣ I. ΠΕΤΚΙΔΗΣ - Δ. ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 80, , , ,00 8 ΒΕΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΙΑ ΟΒΕ 78, , , ,00 9 ΒΕΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 78, , , ,57 Δ.Τ.Σ. ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ - ΒΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 10 ΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 77, , , ,60 11 ΒΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 77, , , ,65 12 ΒΕΣ ΛΑΖΑΡΟΥ Λ.- ΒΑΣΣΟΥ Α. ΟΕΕ 75, , , ,24 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 13 ΒΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ 75, , , ,71 14 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 75, , , ,00 15 ΒΕΣ Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ Α.Ε. 74, , , ,00 16 ΒΕΣ Ι.ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ - Γ.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. 73, , , ,08 17 ΒΕΣ ΓΙΩΡΑΣ-ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 73, , , ,02 18 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΦΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 72, , , ,13 ΛΑΓΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 19 ΒΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΟΥΝΟΠΟΙΙΑΣ 71, , , ,29 20 ΒΕΣ ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 71, , , ,97 1 από 6

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ 21 ΒΕΣ ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ 71, , , ,31 22 ΒΕΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΛΙΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ο.Ε 70, , , ,14 23 ΒΕΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦ. ΚΟΥΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Β.Ε.Ε. 70, , , ,50 ONE ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIKH ΕΜΠΟΡΙΚΗ 24 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 70, , , ,50 25 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΡΝΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 70, , , ,00 26 ΒΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΒΕ 69, , , ,03 ΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 27 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 69, , , ,50 28 ΒΕΣ ΠΑΠΑΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 69, , , ,00 29 ΒΕΣ ΜΑΝΤΜΟΥΑΖΕΛ Α.Β.Ε.Ε. 69, , , ,00 30 ΒΕΣ ΣΙΑΤΣΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 68, , , ,21 31 ΒΕΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 68, , , ,51 SOLERGON ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 32 ΒΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 68, , , ,72 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΘΕΑΝΩ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ 33 ΒΕΣ ΟΕ 68, , , ,25 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ 34 ΒΕΣ Ο.Ε. 68, , , ,50 35 ΒΕΣ Λαζαρίδου Αγάπη 68, , , ,44 36 ΒΕΣ ΜΙΧΑΛΤΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67, , , ,25 37 ΒΕΣ MOGNINI ALESSIO ΤΟΥ LUCΙΑΝΟ 67, , , ,50 38 ΒΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 67, , , ,32 39 ΒΕΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 67, , , ,47 2 από 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ 40 ΒΕΣ ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 67, , , ,46 Α. ΜΑΛΕΓΚΑΝΟΣ - Χ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ - Δ. 41 ΒΕΣ ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ - Α. ΓΚΑΜΠΕΣΗΣ Ο.Β.Ε. 67, , , ,81 Ε. ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 42 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 67, , , ,36 43 ΒΕΣ Π.ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΕ 66, , , ,00 44 ΒΕΣ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 66, , , ,00 45 ΒΕΣ ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΟΕ 66, , , ,50 46 ΒΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Ε. - ΘΕΟΧΑΡΑΚΟΣ Θ. Ο.Ε. 66, , , ,00 47 ΒΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 66, , , ,00 48 ΒΕΣ ΔΑΦΝΗ ΤΖΕΤΖΗ 66, , , ,75 49 ΒΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & Κ. ΒΑΜΒΑΣ Ο.Ε. 65, , , ,00 50 ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ Ο.Ε. 65, , , ,75 ΤΕ.ΝΑ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 51 ΒΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 65, , , ,00 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 52 ΒΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 65, , , ,00 53 ΒΕΣ ΔΟΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 65, , , ,27 54 ΒΕΣ ANTIRUST ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 64, , , ,17 55 ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 63, , , ,51 56 ΒΕΣ ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 63, , , ,04 57 ΒΕΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 63, , , ,68 58 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 63, , , ,39 59 ΒΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 63, , , ,00 3 από 6

8 60 ΒΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ ΠΑΡΑΚΣΕΥΑΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΟΕ Επιχορηγούμενος Π/Υ 62, , , ,61 61 ΒΕΣ Π.ΚΟΡΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 62, , , ,00 62 ΒΕΣ ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 62, , , ,10 63 ΒΕΣ Μ.ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 61, , , ,93 64 ΒΕΣ ΜΑΛΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 61, , , ,00 65 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 61, , , ,51 66 ΒΕΣ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ 61, , , ,41 67 ΒΕΣ Λ. ΠΑΛΙΚΡΟΥΣΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. 61, , , ,50 68 ΒΕΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ ΟΕΒΕ 60, , , ,00 69 ΒΕΣ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ 60, , , ,75 70 ΒΕΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 60, , , ,95 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - 71 ΒΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΒΕΕ 60, , , ,00 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΙΤΕΑ 72 ΒΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΕΠΕ 60, , , ,00 73 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 60, , , ,00 74 ΒΕΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Α. & Π. Ο.Ε. 60, , , ,48 75 ΒΕΣ ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 60, , , ,00 76 ΒΕΣ ΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TOY ΣΤΕΡΓΙΟΥ 60, , , ,00 77 ΒΕΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 60, , , ,00 78 ΒΕΣ ΠΗΤΤΑΣ ΘΩΜΑΣ 60, , , ,62 79 ΒΕΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΒΕ 59, , , ,50 80 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Ο.Ε 59, , , ,80 4 από 6

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ 81 ΒΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΦΩΝ Γ ΩΤΤΑ ΟΕ 59, , , ,50 82 ΒΕΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 59, , , ,84 83 ΒΕΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 59, , , ,50 ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 84 ΒΕΣ ΚΟΡΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 59, , , ,94 85 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΤΟΓΡΙΔΗ Ο.Ε 59, , , ,50 86 ΒΕΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΛΗΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 58, , , ,00 87 ΒΕΣ ΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 58, , , ,75 88 ΒΕΣ ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 58, , , ,50 89 ΒΕΣ ΚΟΜΜΑΤΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ 58, , , ,97 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ 90 ΒΕΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Ο.Ε. 58, , , ,00 91 ΒΕΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 57, , , ,00 92 ΒΕΣ ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ - Κ. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 56, , , ,56 93 ΒΕΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 56, , , ,00 94 ΒΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 56, , , ,00 95 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΑΘ.ΓΚΟΓΚΟΥ ΟΕ 56, , , ,26 96 ΒΕΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 56, , , ,00 97 ΒΕΣ EXPOTAN INTERNATIONAL-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ ΒΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 56, , , ,83 98 ΒΕΣ ΜΠΕΛΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 54, , , ,50 99 ΒΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 54, , , , ΒΕΣ ΣΕΚΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 53, , , ,50 5 από 6

10 101 ΒΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΙΩΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Επιχορηγούμενος Π/Υ 53, , , , ΒΕΣ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 52, , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ Μ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΟΕ 51, , , , ΒΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 51, , , , ΒΕΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ 50, , , , ΒΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 50, , , ,26 ΣΥΝΟΛΑ , , ,29 6 από 6

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ 1 ΒΕΣ ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 83, , , ,91 2 ΒΕΣ ΓΥΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ 70, , , ,12 3 ΒΕΣ Α. ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. 69, , , ,35 4 ΒΕΣ ΜΠΑΙΝΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 68, , , ,90 5 ΒΕΣ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε. HOTEL ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 67, , , ,49 6 ΒΕΣ Θ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 66, , , ,46 7 ΒΕΣ ΛΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 66, , , ,58 8 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΤΣΙΠΑ Ο.Ε. 65, , , ,00 9 ΒΕΣ ΑΛΜΑ ΑΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ 63, , , ,00 10 ΒΕΣ Π. ΒΕΛΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΑΞΤΕ 63, , , ,66 11 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ Α.Ε. 62, , , ,33 12 ΒΕΣ ΒΥΖΑ ΚΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 62, , , ,69 13 ΒΕΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 62, , , ,25 14 ΒΕΣ ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 61, , , ,47 15 ΒΕΣ ΛΕΚΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 61, , , ,68 16 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 60, , , ,00 17 ΒΕΣ MAΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 60, , , ,25 18 ΒΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ&ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΟΣ ΑΕΒΕ 60, , , ,44 19 ΒΕΣ ΤΣΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 59, , , ,12 20 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 58, , , ,20 21 ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜ. ΑΝΤΩΝΙΑ 57, , , ,53 1 από 2

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ 22 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. & ΣΙΑ ΕΕ 57, , , ,60 23 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 55, , , ,62 24 ΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΤΟΤΤΗ ΑΕ 55, , , ,00 25 ΒΕΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΜΑΤΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. 55, , , ,00 26 ΒΕΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ Α.Ξ.Ε. 54, , , ,97 27 ΒΕΣ ΧΟΥΝΟΥΖΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 52, , , ,16 ΣΥΝΟΛΑ , , ,78 2 από 2

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1 ΒΕΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ ΕΡΓΚΟΝΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 75, , , ,86 2 ΒΕΣ ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 74, , , ,70 3 ΒΕΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ-ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε 73, , , ,07 4 ΒΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 73, , , ,36 5 ΒΕΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ 73, , , ,63 6 ΒΕΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΣΤΑΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 72, , , ,66 7 ΒΕΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 72, , , ,73 8 ΒΕΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72, , , ,50 9 ΒΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 71, , , ,14 10 ΒΕΣ ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 71, , , ,47 11 ΒΕΣ ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 70, , , ,55 12 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 68, , , ,25 13 ΒΕΣ ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 68, , , ,62 14 ΒΕΣ ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 68, , , ,40 15 ΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 67, , , ,00 16 ΒΕΣ ΒΑΝΙΔΗΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 66, , , ,00 17 ΒΕΣ ΑΝΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠ/ΠΕΙΕΣ ΑΕ 66, , , ,92 18 ΒΕΣ ΚΟΥΛΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 66, , , ,13 19 ΒΕΣ ΚΑΖΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 66, , , ,00 20 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ 65, , , ,00 21 ΒΕΣ ΜΕΛΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ 65, , , ,27 22 ΒΕΣ ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 65, , , ,39 1 από 4

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ 23 ΒΕΣ ΡΑΚΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 65, , , ,65 24 ΒΕΣ ΛΙΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 65, , , ,06 25 ΒΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΝ. - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 65, , , ,15 26 ΒΕΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΒΕ 64, , , ,00 27 ΒΕΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΘΩΜΑΣ 64, , , ,00 28 ΒΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 64, , , ,49 29 ΒΕΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 64, , , ,43 30 ΒΕΣ Τσακνάκη Θεοδώρα 63, , , ,00 31 ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 63, , , ,26 32 ΒΕΣ Στάθης Πανταζής Μονοπρόσωπη ΕΠΕ 63, , , ,20 33 ΒΕΣ ΔΑΓΚΑΣ ΑΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 63, , , ,00 34 ΒΕΣ ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 63, , , ,00 35 ΒΕΣ ΕΛΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 63, , , ,00 36 ΒΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 63, , , ,00 37 ΒΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ Κ.Τ.Ε.Ο. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. 62, , , ,50 38 ΒΕΣ Κ.Π. ΛΙΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 62, , , ,00 39 ΒΕΣ ΣΑΝ ΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 62, , , ,00 40 ΒΕΣ ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 61, , , ,68 41 ΒΕΣ ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 61, , , ,11 42 ΒΕΣ ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 61, , , ,14 43 ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 60, , , ,00 44 ΒΕΣ ΝΑΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 60, , , ,41 2 από 4

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ 45 ΒΕΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 60, , , ,96 46 ΒΕΣ ΚΟΛΙΣΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 60, , , ,00 47 ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΤΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 60, , , ,00 48 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΔΙΑΦΩΝΙΔΗ ΟΕ 60, , , ,75 49 ΒΕΣ ΓΚΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 60, , , ,00 50 ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΚΑΡΟΥΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 59, , , ,08 51 ΒΕΣ ΓΚΕΡΕΧΤΕΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 59, , , ,25 52 ΒΕΣ ΥΙΟΙ Β. ΜΕΝΤΖΙΟΥ Ο.Ε. 59, , , ,55 53 ΒΕΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 59, , , ,00 54 ΒΕΣ Μπούκτσης Κλήμης 59, , , ,81 55 ΒΕΣ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 59, , , ,00 56 ΒΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. 59, , , ,79 57 ΒΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Η ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΟΕ 59, , , ,50 58 ΒΕΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΜΑΚΟΒΙΔΗ ΟΒΕ 58, , , ,00 59 ΒΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 58, , , ,00 60 ΒΕΣ ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 58, , , ,00 61 ΒΕΣ ΒΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 58, , , ,64 62 ΒΕΣ ΚΑΡΑΚΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58, , , ,00 63 ΒΕΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 57, , , ,00 64 ΒΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 57, , , ,50 65 ΒΕΣ ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 57, , , ,99 66 ΒΕΣ Γ. ΡΕΤΣΙΝΑ Μ. Ε.Π.Ε. 56, , , ,94 3 από 4

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ 67 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΜΚΑΣ 56, , , ,50 68 ΒΕΣ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 56, , , ,00 69 ΒΕΣ ΚΕΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 56, , , ,50 70 ΒΕΣ ΕΛΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 55, , , ,00 71 ΒΕΣ Γ. ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ ΟΕ 55, , , ,00 72 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΤΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 54, , , ,00 73 ΒΕΣ ΓΙΑΠΟΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 54, , , ,50 74 ΒΕΣ ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ & ΣΙΑ ΕΕ 54, , , ,40 75 ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ 53, , , ,02 76 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΖΓΑΛΤΖΙΔΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. 53, , , ,50 77 ΒΕΣ ΣΤ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 52, , , ,00 78 ΒΕΣ ΤΖΩΝΟΥ ΖΩΗ 52, , , ,00 79 ΒΕΣ ΛΑΚΚΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 52, , , ,50 80 ΒΕΣ ΚΑΠΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 51, , , ,70 81 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΑΖΕΑ Ο.Ε 51, , , ,00 82 ΒΕΣ ΠΑΡΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 50, , , ,50 ΣΥΝΟΛΑ , , ,61 4 από 4

17 Επωνυμία Επιχείρησης ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ & ΕΛΕΝΗ 1 ΒΕΣ Ο.Ε. ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ΒΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 3 ΒΕΣ Ο.Ε. Θεματική Ενότητα Επένδυσης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ Τουρισμός 96, , , ,60 Εμπόριο - Υπηρεσίες 91, , , ,72 Εμπόριο - Υπηρεσίες 89, , , ,00 4 ΒΕΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ - ΡΑΝΤΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Μεταποίηση 89, , , ,32 5 ΒΕΣ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 87, , , ,00 6 ΒΕΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Μεταποίηση 87, , , ,43 7 ΒΕΣ ΔΑΛΑΚΗΣ Ν. - ΔΑΛΑΚΗ Σ. Ο.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 86, , , ,83 8 ΒΕΣ KOKKINIΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Εμπόριο - Υπηρεσίες 85, , , ,54 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9 ΒΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Εμπόριο - Υπηρεσίες 85, , , ,20 10 ΒΕΣ ΉΡΓΗΣ Δ. - ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ Α. Ο.Ε (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) Εμπόριο - Υπηρεσίες 84, , , ,12 11 ΒΕΣ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ Εμπόριο - Υπηρεσίες 83, , , ,50 12 ΒΕΣ Ε. ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Μεταποίηση 83, , , ,20 13 ΒΕΣ ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΑΛΕΞΙΑ Τουρισμός 82, , , ,00 14 ΒΕΣ ΣΚΟΔΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 81, , , ,10 15 ΒΕΣ CLEAN ENERGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - NEEΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 81, , , ,18 16 ΒΕΣ Λ.& Μ. ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε. Τουρισμός 81, , , ,00 17 ΒΕΣ ΜΠΛΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τουρισμός 81, , , ,00 18 ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 80, , , ,00 19 ΒΕΣ Ι. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ - Β. ΘΩΜΑΙΔΟΥ Ο.Ε. Μεταποίηση 80, , , ,00 20 ΒΕΣ Γ. & Δ. ΛΙΑΚΟΣ Ο.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 79, , , ,00 21 ΒΕΣ ΒΙΟΖΟΝΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μεταποίηση 79, , , ,42 22 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΙΟΝΑ Εμπόριο - Υπηρεσίες 78, , , ,85 1 από 6

18 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - NEEΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Θεματική Ενότητα Επένδυσης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ 23 ΒΕΣ ΜΠΟΓΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ Ο.Ε. Μεταποίηση 78, , , ,00 24 ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Μεταποίηση 78, , , ,03 25 ΒΕΣ ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ. - ΚΩΤΟΥΛΑΣ Θ. Ο.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 77, , , ,00 26 ΒΕΣ ΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 77, , , ,17 27 ΒΕΣ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ Μεταποίηση 77, , , ,83 28 ΒΕΣ ΤΟΙΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τουρισμός 77, , , ,50 29 ΒΕΣ Χ-Π ΚΕΠΙΔΗΣ ΟΕ Εμπόριο - Υπηρεσίες 77, , , ,00 30 ΒΕΣ ΠΑΣΠΑΛΗΣ Ν. ΚΑΙ ΥIΟΙ Ο.Ε. Τουρισμός 76, , , ,22 31 ΒΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Μεταποίηση 76, , , ,50 32 ΒΕΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 75, , , ,94 33 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μεταποίηση 75, , , ,73 34 ΒΕΣ ΚΑΡΑΣΙΟΥΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Εμπόριο - Υπηρεσίες 75, , , ,00 35 ΒΕΣ ΓΟΥΛΙΟΣ Ε ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 75, , , ,50 36 ΒΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μεταποίηση 75, , , ,79 37 ΒΕΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Ι.Κ.Ε. ΤΖΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Μεταποίηση 75, , , ,85 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Π. - ΓΚΛΑΒΙΝΑΣ I. - ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤ. 38 ΒΕΣ ΟΕ Εμπόριο - Υπηρεσίες 74, , , ,14 39 ΒΕΣ Θ. ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ-Γ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΟΕ Εμπόριο - Υπηρεσίες 74, , , ,94 40 ΒΕΣ ΣΗΜΙΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ Μεταποίηση 74, , , ,99 41 ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ Μεταποίηση 73, , , ,33 42 ΒΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΥΡΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 73, , , ,99 43 ΒΕΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 73, , , ,42 ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗΣ 44 ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ Μεταποίηση 73, , , ,39 45 ΒΕΣ ΡΑΧΟΒΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Εμπόριο - Υπηρεσίες 73, , , ,67 46 ΒΕΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ Μεταποίηση 73, , , ,50 2 από 6

19 Επωνυμία Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - NEEΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θεματική Ενότητα Επένδυσης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ 47 ΒΕΣ ΜΟΥΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 72, , , ,50 48 ΒΕΣ ΑΔΑΜΟΥ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 72, , , ,32 49 ΒΕΣ ΦΑΝΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 72, , , ,09 50 ΒΕΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 72, , , ,00 51 ΒΕΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Εμπόριο - Υπηρεσίες 72, , , ,00 52 ΒΕΣ ΤΖΑΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μεταποίηση 71, , , ,33 53 ΒΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 71, , , ,90 54 ΒΕΣ ΣΑΡΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Τουρισμός 71, , , ,85 55 ΒΕΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εμπόριο - Υπηρεσίες 71, , , ,00 56 ΒΕΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 70, , , ,66 57 ΒΕΣ ΒΑΓΙΑΝΑΣ Μ. & ΣΙΑ ΙΚΕ Μεταποίηση 70, , , ,00 58 ΒΕΣ ΜΠΙΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 70, , , ,11 59 ΒΕΣ ΦΤΑΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Μεταποίηση 70, , , ,12 60 ΒΕΣ ΝΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Μεταποίηση 70, , , ,37 61 ΒΕΣ ΣΤΑΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Τουρισμός 70, , , ,34 62 ΒΕΣ Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ-Γ.ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΟΕ Εμπόριο - Υπηρεσίες 70, , , ,00 63 ΒΕΣ ΧΡΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Μεταποίηση 69, , , ,38 64 ΒΕΣ ΤΣΙΤΣΙΚΛΗ ΕΛΕΝΗ Εμπόριο - Υπηρεσίες 69, , , ,93 65 ΒΕΣ ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εμπόριο - Υπηρεσίες 69, , , ,73 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ (ΥΠΟ 66 ΒΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗ) Μεταποίηση 69, , , ,50 67 ΒΕΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μεταποίηση 68, , , ,21 68 ΒΕΣ BREEZETECH ΕΕ Εμπόριο - Υπηρεσίες 68, , , ,00 69 ΒΕΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 68, , , ,34 70 ΒΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Μεταποίηση 68, , , ,00 71 ΒΕΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 68, , , ,00 3 από 6

20 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - NEEΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Θεματική Ενότητα Επένδυσης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ 72 ΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μεταποίηση 68, , , ,48 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 73 ΒΕΣ Μεταποίηση 67, , , ,81 ΕΥΘΥΝ 74 ΒΕΣ ΣΑΠΝΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 67, , , ,84 75 ΒΕΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μεταποίηση 67, , , ,50 76 ΒΕΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Εμπόριο - Υπηρεσίες 67, , , ,80 77 ΒΕΣ ΚΟΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μεταποίηση 66, , , ,00 78 ΒΕΣ ΓΚΛΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 66, , , ,62 79 ΒΕΣ ΧΑΙΤΑΣ Ν. & Χ. Ο.Ε. Μεταποίηση 66, , , ,97 80 ΒΕΣ ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Μεταποίηση 66, , , ,22 ZAK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 81 ΒΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 65, , , ,02 82 ΒΕΣ Δοκος Γεώργιος και Σια Ο.Ε Εμπόριο - Υπηρεσίες 65, , , ,84 83 ΒΕΣ ΟΛΓΑ ΤΣΟΥΚΑ Μεταποίηση 65, , , ,00 84 ΒΕΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 65, , , ,66 85 ΒΕΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Μεταποίηση 65, , , ,00 86 ΒΕΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 65, , , ,00 87 ΒΕΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 65, , , ,29 88 ΒΕΣ ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε Μεταποίηση 64, , , ,13 89 ΒΕΣ ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 64, , , ,56 90 ΒΕΣ ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μεταποίηση 64, , , ,00 ΕΛΠΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 91 ΒΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Μεταποίηση 64, , , ,50 92 ΒΕΣ ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μεταποίηση 63, , , ,14 93 ΒΕΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ Μεταποίηση 63, , , ,71 94 ΒΕΣ Θ. & Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε. Μεταποίηση 63, , , ,55 95 ΒΕΣ Δ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 63, , , ,00 4 από 6

21 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - NEEΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επωνυμία Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Θεματική Ενότητα Επένδυσης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ 96 ΒΕΣ ΤΟΥΝΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 62, , , ,36 97 ΒΕΣ ΡΟΜΠΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 62, , , ,67 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 98 ΒΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ε Μεταποίηση 62, , , ,00 99 ΒΕΣ ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 62, , , , ΒΕΣ ΑΦΟΙ Γ. & Ν. ΧΑΤΖΗΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ο.Ε. Μεταποίηση 61, , , , ΒΕΣ Κ.Τ.Κ. Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Μεταποίηση 61, , , , ΒΕΣ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. Μεταποίηση 61, , , , ΒΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 61, , , , ΒΕΣ ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Μεταποίηση 61, , , , ΒΕΣ ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΒΑΙΑ Εμπόριο - Υπηρεσίες 61, , , , ΒΕΣ ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟY Εμπόριο - Υπηρεσίες 60, , , ,27 Α S CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 107 ΒΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Μεταποίηση 60, , , , ΒΕΣ ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 60, , , , ΒΕΣ ΡΑΜΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 60, , , ,82 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ Ε.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε. 110 ΒΕΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 60, , , ,65 ΟΕ 111 ΒΕΣ ΓΙΩΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ Εμπόριο - Υπηρεσίες 60, , , , ΒΕΣ ΠΕΤΟΥΣΗ Μ.- ΛΑΜΠΑΔΑ Φ. Ο.Ε. Εμπόριο - Υπηρεσίες 59, , , ,91 ΒΕΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 113 ΒΕΣ &ΣΙΑ Ο.Ε Μεταποίηση 59, , , , ΒΕΣ ΠΑΡΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Εμπόριο - Υπηρεσίες 58, , , , ΒΕΣ ΣΤΕΝΤΣΙΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Εμπόριο - Υπηρεσίες 57, , , , ΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Μεταποίηση 57, , , , ΒΕΣ ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μεταποίηση 57, , , , ΒΕΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗ ΑΛΕΞΙΑ Εμπόριο - Υπηρεσίες 57, , , , ΒΕΣ ΠΛΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μεταποίηση 57, , , ,30 5 από 6

22 Επωνυμία Επιχείρησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - NEEΣ - ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θεματική Ενότητα Επένδυσης Βαθμολογία Συνολικός Π/Υ Επιχορηγούμενος Π/Υ 120 ΒΕΣ ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Εμπόριο - Υπηρεσίες 57, , , , ΒΕΣ ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Μεταποίηση 57, , , , ΒΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μεταποίηση 55, , , , ΒΕΣ ΤΣΟΥΚΑ ΟΛΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Μεταποίηση 54, , , ,50 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 124 ΒΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Μεταποίηση 53, , , , ΒΕΣ ΓΡΑΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Μεταποίηση 52, , , , ΒΕΣ MALEGANOS CHRIS Μεταποίηση 52, , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μεταποίηση 52, , , , ΒΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Εμπόριο - Υπηρεσίες 51, , , ,66 ΣΥΝΟΛΑ , , ,76 6 από 6

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ A/A Ενέργειας Επωνυμία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης (xml) Θεματική Ενότητα Επένδυσης Συνολικός ΠΥ Υποβολής Υποβολής 1 ΒΕΣ ΥΙΟΙ ΗΛΙΑ ΚΟΡΣΑΒΒΙΔΗ Κ ΣΙΑ ΟΒΕ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,00 2 ΒΕΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,07 3 ΒΕΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝ. & ΥΙΟΣ ΟΕ Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,07 4 ΒΕΣ ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 5 ΒΕΣ ΜΙΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Ε. Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,30 6 ΒΕΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,62 7 ΒΕΣ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,85 8 ΒΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 9 ΒΕΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,10 10 ΒΕΣ ΡΙΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,62 11 ΒΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νέα Μεταποίηση , ,41 12 ΒΕΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Νέα Μεταποίηση , ,00 13 ΒΕΣ ΣΙΔΕΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,87 14 ΒΕΣ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ ΟΕ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,56 15 ΒΕΣ CSI PHARMA Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,61 16 ΒΕΣ ΚΟΡΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,72 17 ΒΕΣ ΒΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,72 18 ΒΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,45 19 ΒΕΣ ΓΚΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,35 20 ΒΕΣ ΚΟΝΤΟΝΙΝΑ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΟΥ Νέα Μεταποίηση , ,71 21 ΒΕΣ ΤΡΑΣΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υπό σύσταση Μεταποίηση , ,71 22 ΒΕΣ ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,67 1 από 7

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ A/A Ενέργειας Επωνυμία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης (xml) Θεματική Ενότητα Επένδυσης Συνολικός ΠΥ Υποβολής Υποβολής 23 ΒΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,24 24 ΒΕΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 25 ΒΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,22 26 ΒΕΣ TEXTIL TRANS HELLAS Ε.Π.Ε. - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,50 27 ΒΕΣ ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,64 28 ΒΕΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,25 29 ΒΕΣ ΤΕΛΙΓΙΩΡΙΔΗΣ ΦΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,39 30 ΒΕΣ ΓΙΑΓΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Υπό σύσταση Μεταποίηση , ,00 31 ΒΕΣ ΜΕΛΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 32 ΒΕΣ ΝΑΟΥΜ ΧΑΡΙΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,50 33 ΒΕΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,79 34 ΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,57 35 ΒΕΣ ΖΓΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 36 ΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ ΦΩΤΙΟΥ ΕΕ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 37 ΒΕΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,98 38 ΒΕΣ ΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,39 39 ΒΕΣ ΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 40 ΒΕΣ ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,96 41 ΒΕΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,66 42 ΒΕΣ ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΝΙΚΗ ΟΕ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,12 43 ΒΕΣ ΠΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,84 2 από 7

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ A/A Ενέργειας Επωνυμία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης (xml) Θεματική Ενότητα Επένδυσης Συνολικός ΠΥ Υποβολής Υποβολής 44 ΒΕΣ ΒREEZECOM EE Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 45 ΒΕΣ ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,82 46 ΒΕΣ ΜΩΣΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,75 47 ΒΕΣ ΚΑΡΝΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,50 48 ΒΕΣ ΠΑΡΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υφιστάμενη Τουρισμός , ,00 49 ΒΕΣ ΣΦΗΝΑΡΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Υφιστάμενη Τουρισμός , ,24 50 ΒΕΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,52 51 ΒΕΣ ΡΩΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,52 52 ΒΕΣ Aικατερίνη Ρώσσιου του Γρηγορίου Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,52 53 ΒΕΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.Π.Ε. Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,52 54 ΒΕΣ Ευαγγελία Τσακούλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,52 55 ΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,11 56 ΒΕΣ ΠΟΥΛΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,14 57 ΒΕΣ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 58 ΒΕΣ ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Β.Ε.Ε Νέα Μεταποίηση , ,00 59 ΒΕΣ Τσαντσούρης Κωνσταντίνος Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,43 60 ΒΕΣ ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,91 61 ΒΕΣ ΤΟΤΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 62 ΒΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ-ΘΕΑΜΑΤΩΝ Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 63 ΒΕΣ ΑΨΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ - ΚΟΥΤΣΙΝΟΥ ΑΝΘΙΑ OE Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,50 64 ΒΕΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ Νέα Μεταποίηση , ,75 65 ΒΕΣ ΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΗΚΑΡΙΔΟΥ ΡΟΥΔΑΜΑ ΟΕ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,98 3 από 7

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ A/A Ενέργειας Επωνυμία Επιχείρησης Είδος Επιχείρησης (xml) Θεματική Ενότητα Επένδυσης Συνολικός ΠΥ Υποβολής Υποβολής 66 ΒΕΣ SUCCESS IS SIMPLE SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 67 ΒΕΣ ΧΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ Ι. - ΧΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ Β. ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ Υπό σύσταση Μεταποίηση , ,00 68 ΒΕΣ ΒΑΒΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Υπό σύσταση Μεταποίηση , ,50 69 ΒΕΣ ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,00 70 ΒΕΣ ΧΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 71 ΒΕΣ ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,20 72 ΒΕΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 73 ΒΕΣ ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,69 74 ΒΕΣ ΔΡΑΚΑΚΙΔΟΥ ΘΩΜΑΗ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,16 75 ΒΕΣ ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,07 76 ΒΕΣ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,62 77 ΒΕΣ ΣΚΕΝΔΕΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Υπό σύσταση Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,19 78 ΒΕΣ ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΑΕΒΕ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 79 ΒΕΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,72 80 ΒΕΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,57 81 ΒΕΣ ΜΠΟΥΡΙΝΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,17 82 ΒΕΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,50 83 ΒΕΣ ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,86 84 ΒΕΣ ΩΚΥΡΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υπό σύσταση Μεταποίηση , ,00 85 ΒΕΣ ΖΑΝΔΕΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Υφιστάμενη Μεταποίηση , ,43 86 ΒΕΣ ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ Υφιστάμενη Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,55 87 ΒΕΣ Ι ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Νέα Εμπόριο - Υπηρεσίες , ,00 4 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΒΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΡΒΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΡΒΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7542 / 4208 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7542 / 4208 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Ψ42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Ψ42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 806 / 202 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 806 / 202 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΖΨΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΖΨΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 798 / 195 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΒΥΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 6759 / 3937 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-9Τ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-9Τ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 797 / 194 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 797 / 194 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΔΗ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 2267 / 605 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 2267 / 605 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

7743/4311/Α2/

7743/4311/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7738/4307/Α2/

7738/4307/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΛΡΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Τ0Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 5726 / 3593 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-Τ0Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 5726 / 3593 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7734/4303/Α2/

7734/4303/Α2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-8ΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-8ΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-0ΦΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 800 / 197 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 800 / 197 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-ΥΒ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-ΥΒ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 3423 / 826 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 3423 / 826 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-ΝΛΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Σ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-Σ94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-ΕΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 5704 / 3580 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-ΕΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.: 5704 / 3580 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-8ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-8ΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-8ΨΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 6/8/2015 Α.Π.: 4444 / A2 / 1061 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙ04Φ-ΘΝ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-3ΔΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

7739/4308/Α2/03.07.2014

7739/4308/Α2/03.07.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-Ψ6Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΦ-Ψ6Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-3ΗΛ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017 Α.Π.: 916/Β3 36 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017 Α.Π.: 916/Β3 36 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-89Σ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΦ-ΞΝ0 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥΦ-ΞΝ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος 1 Ταχ. Θυρίδα : 10181,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων Απεντάξεις Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση Ένταξης προτάσεων Απεντάξεις Αποδοχή και απόρριψη ενστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ι. Καρδάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16-2-2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ.: 20047/96 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: 54386/234

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: 54386/234 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΕΚΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ93Φ-Ψ3Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ93Φ-Ψ3Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Φ-ΝΔΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ19Φ-ΝΔΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 1206/304/Α2/

Α.Π. 1206/304/Α2/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΥΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΥΟΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΦ-ΕΔΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΦ-ΕΔΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ηµεροµηνία: 29/04/2010 Α.Π: 2898 Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 20-01-2015 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 6270/72 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου.2016 Α.Π.: 7933/1497/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου.2016 Α.Π.: 7933/1497/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα