ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.)"

Transcript

1 2 ÍÏÌÏÓ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁΥΓΗΣ ΑΥΓΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,05 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

3 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0, 09 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

4 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΛΕΥΚΗΣ ΛΕΥΚΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0, 11 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

5 ÄHÌÏÓ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) 2 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Α Ζώνη: 0,50 Β Ζώνη: 0,50 Γ Ζώνη: 0,35 ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΜΑΝΙΑΚΩΝ-ΝΕΑΣ ΛΕΥΚΗΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) XII: 1,80 X X: 1, 00 X XII: 0,80 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôï ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç:  Æþíç: Γ Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΔΑΒΑΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΠΙΝΔΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΣΚΟΥΦΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ - ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΡΙΜΙΝΙ - ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ - ΡΙΜΙΝΙ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΚΛΕΙΤΟΥ - ΣΕΛΕΥΚΟΥ - ΑΤΤΑΛΟΥ - ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 ΚΛΕΙΤΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ - ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΤΤΑΛΟΥ - ΣΕΛΕΥΚΟΥ - ΚΛΕΙΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ( ΣΕ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (áðü Εγνατία ìý ñé Τεπελενίου) δεξιά ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (áðü Ανώνυμο 1 ìý ñé Φιλίππου) αριστερά ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (áðü Φιλίππου ìý ñé Αλεξάνδρου Υψηλάντη) ΦΙΛΙΠΠΟΥ (áðü 25ης Μαρτίου ìý ñé Σουλίου) αριστερά ΦΙΛΙΠΠΟΥ (áðü Πίνδου ìý ñé Αθηναγόρα) δεξιά ¼ëïé ïé õðüëïéðïé äñüìïé - ëåùöüñïé, ôìþìáôü ôïõò Þ ðëáôåßåò ðïõ äåí ðåñéãñüöïíôáé, Ý ïõí: ÓÅ=1,0 ÓÅ

6 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0, 07 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

7 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0, 10 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

8 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔOΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΥΨHΛΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0, 04 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

9 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔOΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΤΣΑΚΟΝΗΣ ΤΣΑΚΟΝΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,09 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

10 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔOΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0, 17 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

11 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔOΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0, 14 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

12 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,09 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

13 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ ΒΕΡΓΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,05 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

14 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΚΟΡΗΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,05 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

15 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΚΟΡΗΣΟΥ ΚΟΡΗΣΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,16 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

16 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΛΙΘΙΑΣ ΛΙΘΙΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0, 06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

17 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

18 ÄÇÌÏÓ: ÁΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,07 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

19 ÄÇÌÏÓ: ÁÊÑÉÔÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÄÉÐÏÔÁÌÉÁÓ ÄÉÐÏÔÁÌÉÁÓ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,07 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

20 ÄÇÌÏÓ: ÁÊÑÉÔÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,04 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

21 ÄÇÌÏÓ: ÁΚΡΙΤΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΜΕΣΟΒΡΑΧΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,04 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

22 ÄÇÌÏÓ: ÁÊÑÉÔÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΑΔΩΝ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

23 ÄÇÌÏÓ: ÁΚΡΙΤΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ ΠΟΛΥΑΝΕΜΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,04 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

24 ÄÇÌÏÓ: ÁΚΡΙΤΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΧΙΟΝΑΤΟΥ ΧΙΟΝΑΤΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

25 ÄÇÌÏÓ: ÁΛΙΑΚΜΟΝΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,05 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

26 ÄÇÌÏÓ: ÁΛΙΑΚΜΟΝΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,11 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

27 ÄÇÌÏÓ: ÁΛΙΑΚΜΟΝΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0, 13 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

28 ÄÇÌÏÓ: ÁΛΙΑΚΜΟΝΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,23 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

29 ÄÇÌÏÓ: ÁΛΙΑΚΜΟΝΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΟΙΝΟΗΣ ΟΙΝΟΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0, 09 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

30 ÄÇÌÏÓ: ÁΛΙΑΚΜΟΝΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΠΤΕΡΙΑΣ ΚΑΤΩ ΠΤΕΡΙΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

31 ÄÇÌÏÓ: ÁΛΙΑΚΜΟΝΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΠΤΕΡΙΑΣ ΠΤΕΡΙΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

32 ÄÇÌÏÓ: ΒΙΤΣΙΟΥ (ΤΟΙΧΙΟΥ) ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: - ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

33 ÄÇÌÏÓ: ΒΙΤΣΙΟΥ (ΤΟΙΧΙΟΥ) ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

34 ÄÇÌÏÓ: ΒΙΤΣΙΟΥ (ΤΟΙΧΙΟΥ) ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: - ΟΞΥΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,03 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

35 ÄÇÌÏÓ: ΒΙΤΣΙΟΥ (ΤΟΙΧΙΟΥ) ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: - ΠΟΛΥΚΕΡΑΣΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,04 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

36 ÄÇÌÏÓ: ΒΙΤΣΙΟΥ (ΤΟΙΧΙΟΥ) ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: - ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,04 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

37 ÄÇÌÏÓ: ΒΙΤΣΙΟΥ (ΤΟΙΧΙΟΥ) ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: - ΤΟΙΧΙΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,10 Β Æþíç: 0, 10 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Β Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý που περικλείεται από τα σημεία 18, 19, 20, 21, 21α, 22, 22α, 23, 24, 25, 18, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

38 ÄÇÌÏÓ: ΒΙΤΣΙΟΥ (ΤΟΙΧΙΟΥ) ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: - ΦΩΤΕΙΝΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

39 ÄÇÌÏÓ: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,19 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

40 ÄÇÌÏÓ: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,13 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

41 ÄÇÌÏÓ: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΓΕΡΜΑ ΓΕΡΜΑ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,08 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

42 ÄÇÌÏÓ: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,14 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7α, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

43 ÄÇÌÏÓ: ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΜΗΛΙΤΣΑΣ ΜΗΛΙΤΣΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,10 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

44 ÄÇÌÏÓ: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: - ΑΠΟΣΚΕΠΟΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,14 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

45 ÄHÌÏÓ: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: - ΚΑΣΤΟΡΙΑ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Α Æþíη: 0, 75 Β Æþíη: 0, 75 Γ Æþíη: 0,80 Δ Æþíη: 0,84 Ε Æþíη: 0, 75 ΣΤ Æþíη: 0,89 Ζ Æþíη: 0,75 Η Æþíη: 1, 00 Θ Æþíη: 0,90 Ι Æþíη: 0, 60 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ Σελ Βλέπε ορισμό στη σελίδα 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) XXVIIÉ: 1,20 X X: 1, 00 XXXII:0,80 D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôï ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ - ΠΛΑΤ ΔΑΒΑΚΗ - ΝΤΑΛΙΠΗ - ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ - ΛΕΩΦ ΝΙΚΗΣ - ΘΩΜΑΪΔΟΣ ΛΙΜΠΑΝΙΑΣ - ΟΡΕΣΤΙΩΝ - ΚΟΡΥΤΣΑΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΓΡΑΜΜΟΥ - ΓΡΑΒΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 1250  Æþíç: Γραμμικές ΒΑΛΑΛΑ (από Πλάτωνος μέχρι Καρατάσου) δεξιά ΓΡΑΜΜΟΥ (από Γραβιάς μέχρι Αριστάρχου) ΛΕΩΦ ΚΥΚΝΩΝ (από Γραβιάς μέχρι Αριστάρχου) ΛΕΩΦ Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (από Διοικητηρίου μέχρι Ανώνυμο 1) ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (από Πλατεία Δαβάκη μέχρι Πλατεία Ομονοίας) αριστερά ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (από Διοικητηρίου μέχρι Πλατεία Ομονοίας) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Ã Æþíç: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ - ΠΛΑΤ ΔΑΒΑΚΗ - ΝΤΑΛΙΠΗ - ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ - ΝΙΚΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΠΑΠΑΦΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 - ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΒΙΤΣΙΟΥ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ - Δ ΜΑΛΕΓΚΑΝΟΥ - ΕΒΡΑΪΔΟΣ - ΑΘΑΝ ΚΟΣΜΑ - ΑΪΔΗΤΡΑΣ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΡΕΣΚΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 1100 Ä Æþíç: Å Æþíç: ΓΡΑΒΙΑΣ - ΛΕΩΦ ΚΥΚΝΩΝ - ΓΡΑΜΜΟΥ - ΓΡΑΒΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΩΝ - ΚΟΡΥΤΣΑΣ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΝΙΤΣΗΣ - ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΟΡΕΣΤΙΩΝ ΣΤ Ζώνη: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ - ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΝΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΝΙΚΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΠΑΠΑΦΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 - ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΒΙΤΣΙΟΥ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ - Δ ΜΑΛΕΓΚΑΝΟΥ - ΕΒΡΑΪΔΟΣ - ΑΘΑΝ ΚΟΣΜΑ - ΑΪΔΗΤΡΑΣ- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΡΕΣΚΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 800

46 Ζ Æþíç: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΨΑΛΙΔΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΥΠΟΛ/ΓΟΥ ΔΙΑΚΟΥ - ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΓΡΑΜΜΟΥ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ 700 Η Æþíç: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΕΤΣΙΑ ) 700 Θ Æþíç: ΛΕΩΦ ΓΟΥΝΑΡΑΔΩΝ - Μ ΜΙΝΩΪΔΗ - ΛΕΩΦ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ- ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΧΛΟΗΣ - ΑΛΕΞ ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΥ - ΓΚΙΚΑ - Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ - ΕΛΥΤΗ - ΛΕΩΦ ΓΟΥΝΑΡΑΔΩΝ 800 Ι Ζώνη: ΛΕΩΦ ΓΟΥΝΑΡΑΔΩΝ - ΕΛΥΤΗ - ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ - ΝΙΚ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ - ΓΚΙΚΑ - ΑΛΕΞ ΠΑΠΑΤΕΡΠΟΥ - ΧΛΟΗΣ - ΛΕΩΦ ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ - ΛΕΩΦ ΓΟΥΝΑΡΑΔΩΝ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΑΒΕΡΩΦ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (από Πλατεία Δαβάκη μέχρι Σαχίνη) (μεταξύ των ΟΤ 39-ΟΤ 42 και ΟΤ 41) δεξιά ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (από Πλατεία Δαβάκη μέχρι Ανώνυμο 17) αριστερά ΛΕΩΦ ΓΟΥΝΑΡΑΔΩΝ (από Νέο Στάδιο μέχρι Όριο σχεδίου πόλης) (Εκθετήριο Γούνας) αριστερά ΛΕΩΦ ΓΟΥΝΑΡΑΔΩΝ (από Νέο Στάδιο μέχρι Ελύτη) δεξιά ΛΕΩΦ ΓΟΥΝΑΡΑΔΩΝ από Ελύτη μέχρι Όριο σχεδίου πόλης (Εκθετήριο Γούνας) δεξιά ΑΡΤΗ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΒΑΛΑΛΑ (από Σημείο 1(Τομή οικοδομικής γραμμής Μητροπόλεως και Άξωνος οδού Βαλαλά) μέχρι Καρατάσου) δεξιά ΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (από Μητροπόλεως μέχρι Σιώμου) δεξιά ΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (από Μητροπόλεως μέχρι Σκουφά) αριστερά ΓΡΑΒΙΑΣ (από Γράμμου μέχρι Λεωφ Κύκνων) αριστερά ΓΡΑΒΙΑΣ (από Γράμμου μέχρι Λεωφ Κύκνων) δεξιά ΓΡΑΜΜΟΥ (από Λεωφ Μ Αλεξάνδρου μέχρι Περιφ Καλλιθέας) δεξιά ΓΡΑΜΜΟΥ (από Λεωφ Μ Αλεξάνδρου μέχρι Γραβιάς) αριστερά ΓΡΑΜΜΟΥ (από Γραβιάς μέχρι Αριστάρχου) ΓΡΑΜΜΟΥ (από Αριστάρχου μέχρι Λεωφ Κύκνων) αριστερά ΓΡΑΜΜΟΥ (από Αριστάρχου μέχρι Ανώνυμο 4) δεξιά ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (από Λεωφ Μ Αλεξάνδρου μέχρι Γραβιάς) ΔΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (από Γραβιάς μέχρι Ξενοφώντος) ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ (από Λεωφ Μ Αλεξάνδρου μέχρι Μητροπόλεως) αριστερά ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ (από Λεωφ Μ Αλεξάνδρου μέχρι Μητροπόλεως) δεξιά 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (από Λεωφ Μ Αλεξάνδρου μέχρι Ερμού) δεξιά 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (από Λεωφ Μ Αλεξάνδρου μέχρι Απολλωνιάδος) αριστερά 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (από Ερμού μέχρι Ορεστίων) ΕΡΜΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥΚΝΩΝ (από Γραβιάς μέχρι Αριστάρχου) ΚΥΚΝΩΝ (από Αριστάρχου μέχρι Γράμμου) ΛΙΜΠΑΝΙΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΣ ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (από Γράμμου μέχρι Διοικητηρίου) ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (από Διοικητηρίου μέχρι Ανώνυμο 1) ÓÅ

47 ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Μανωλάκη) ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (από Πλ Δαβάκη μέχρι Βασ Κων/νου) αριστερά ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (από Πλ Δαβάκη μέχρι Λαχανά) δεξιά ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (από Βασ Κων/νου μέχρι Πλ Ομονοίας) αριστερά ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ (από Λαχανά μέχρι Πλ Ομονοίας) δεξιά ΝΙΚΗΣ (από Ιουστινιανού μέχρι Αντιγόνου) ΟΡΕΣΤΙΩΝ (από Ιουστινιανού μέχρι Θωμαϊδος Λιμπάνιας) δεξιά ΟΡΕΣΤΙΩΝ (από Ιουστινιανού μέχρι Κορυτσάς) αριστερά ΟΡΕΣΤΙΩΝ (από Κορυτσάς μέχρι Όριο Σχεδίου Πόλεως) ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ (από Μανωλάκη μέχρι Μαυριωτίσσης) ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΝ ΦΛΗΤ (από Μεταξύ Άρτης και Ιουστινιανού έναντι ΟΤ 13) ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ (από Ορεστίων μέχρι Θωμαϊδος Λιμπάνιας) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ (από Νταλίπη μέχρι Διοικητηρίου) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ (από Μητροπόλεως μέχρι Νταλίπη) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ (από Πλάτωνος μέχρι Σημείο 1) (τομή οικοδομικής γραμμής οδού Μητροπόλεως με άξονα οδού Βαλαλά) δεξιά ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ (από Σημείο 2 μέχρι Σημείο 3) ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ (από Σημείο 6 μέχρι Σημείο 7) ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ (από Σημείο 4 μέχρι Σημείο 5) ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ (από Θεοχάρη μέχρι Πλάτωνος) ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ ΠΑΡΟΔΟΣ ΝΙΚΗΔΗ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (από Ιουστινιανού μέχρι Αντιγόνου) ÓÅ 6 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ¼ëïé ïé υπόλοποι äñüìïé - ëåùöüñïé, τμήματα τους Þ ðëáôåßåò που δεν περιγράφονται Ý ïõí Στην Α Ζώνη: ÓÅ = 1, 2 Στις Υπόλοιπες Ζώνες ΣΕ= 1,0

48 ÄÇÌÏÓ: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: - ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,11 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

49 ÄÇÌÏÓ: ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: - ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,17 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

50 ÄÇÌÏÓ: ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,03 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

51 ÄÇÌÏÓ: ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΓΑΒΡΟΥ ΓΑΒΡΟΥ (ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ) 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

52 ÄÇÌÏÓ: ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΝΩ ΚΡΑΝΙΩΝΟΣ ΚΡΑΝΙΩΝΟΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,02 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

53 ÄÇÌÏÓ: ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΚΡΑΝΙΩΝΟΣ ΚΑΤΩ ΚΡΑΝΙΩΝΟΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,02 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

54 ÄÇÌÏÓ: ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,03 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

55 ÄÇÌÏÓ: ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΥ ΜΑΥΡΟΚΑΜΠΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,02 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

56 ÄÇÌÏÓ: ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΜΕΛΑ ΑΝΩ ΜΕΛΑ & ΚΑΤΩ ΜΕΛΑ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,02 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

57 ÄÇÌÏÓ: ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΧΑΛΑΡΩΝ ΧΑΛΑΡΩΝ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,02 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

58 ÄÇÌÏÓ: ΜΑΚΕΔΝΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,26 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

59 ÄÇÌÏÓ: ΜΑΚΕΔΝΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0, 18 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

60 ÄÇÌÏÓ: ΜΑΚΕΔΝΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,13 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

61 ÄÇÌÏÓ: ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΚΟΤΥΛΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

62 ÄÇÌÏÓ: ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1: ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

63 ÄÇÌÏÓ: ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

64 ÄHÌÏÓ: ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Α Æþíη: 0,24 Β Æþíη: 0,20 Γ Æþíη: 0,19 Δ Æþíη: 0,09 Ε Æþíη: 0,09 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) XXVIII: 1,20 XXXVÉ: 0,40 X XIX: 0,20 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôï ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 500  Æþíç: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 26 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 27 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ã Æþíç: ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 28 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 40 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 39 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 38 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 37 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 35 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 34 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 6 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 7 -ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 10 - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 500 Ä Æþíç: ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 35 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 37 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 38 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 43 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 36 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 42 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 22 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 20 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 19 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 18 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 17 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 16 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 13 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 12 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ Å Æþíç: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 1 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 27 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 26 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 25 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 26 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 31 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 30 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 24 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 28 - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÄÑÏÌÏÉ - ËÅÙÖÏÑÏÉ Þ ÐËÁÔÅÉÅÓ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 14 (από Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι Ανώνυμο 1) ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0 ÓÅ 1,1

65 ÄÇÌÏÓ: ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΠΕΥΚΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,05 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

66 ÄÇÌÏÓ: ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΣΤΕΝΩΝ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,05 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

67 ÄÇÌÏÓ: ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΚΑΤΩ ΠΤΕΛΕΑΣ ΠΤΕΛΕΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

68 ÄÇÌÏÓ: ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΠΤΕΛΕΑΣ ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

69 ÄÇÌÏÓ: ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΠΤΕΛΕΑΣ ΠΤΕΛΕΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

70 ÄÇÌÏÓ: ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,02 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D1 : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá 12 4 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

71 ÄÇÌÏÓ: ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,10 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

72 ÄÇÌÏÓ: ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,07 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

73 ÄÇÌÏÓ: ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ ΒΟΤΑΝΙΟΥ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÏ) Á Æþíç: 0,06 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï ÓÏ ôåë, âëýðå ïñéóìü óôç óåëßäá 13 3 ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÓÁÏ) D : ÂëÝðå ïñéóìü óôç óåëßäá ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí ÓÅ êáé ôïí ÓÁÏ ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (ÔÆ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏÔÇÔÁÓ (ÓÅ) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò Ý ïõí: ÓÅ = 1,0

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1. ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4. ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ÍÏÌÏÓ ÊÁÓÔÏÑÉÁÓ 3 ÍÏÌÏÓ ÊÏÆÁÍÇÓ 4 ÍÏÌÏÓ ÖËÙÑÉÍÁÓ 1 ÍÏÌÏÓ ÃÑÅÂÅÍÙÍ ΑΓΙΟΥ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ ÁÃÉÏÕ ÊÏÓÌÁ 1 ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (ÔÏ) ÁíÜëïãá ìå ôçí ÔÆ êáé ôïí ÓÁÏ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9

ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 3ÍÏÌÏÓ ÑÅÈÕÌÍÇÓ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 1 ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΟ) Ανάλογα με την ΤΖ και τον ΣΑΟ Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΣΟ) Α Ζώνη: 0, 40 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το ΣΟ τελ, βλέπε ορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΡΤΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ. Οκτωβρίου) δεξιά ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Πλατεία Ελευθερίας)

Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ. Οκτωβρίου) δεξιά ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟΣ (από Πλατεία Κων. Καραμανλή μέχρι Πλατεία Ελευθερίας) 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ÄÇÌÏÓ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος κεντρικός δρόμος οδηγεί στην Μαυριώτισσα από την πλατεία ΒΑΝ ΦΛΗΤ; Α) Λεωφόρος Νίκης Β) Γράμμου Γ) Μεγ. Αλεξάνδρου Δ) Μητροπόλεως

1. Ποιος κεντρικός δρόμος οδηγεί στην Μαυριώτισσα από την πλατεία ΒΑΝ ΦΛΗΤ; Α) Λεωφόρος Νίκης Β) Γράμμου Γ) Μεγ. Αλεξάνδρου Δ) Μητροπόλεως 1. Ποιος κεντρικός δρόμος οδηγεί στην Μαυριώτισσα από την πλατεία ΒΑΝ ΦΛΗΤ; Α) Λεωφόρος Νίκης Β) Γράμμου Γ) Μεγ. Αλεξάνδρου Δ) Μητροπόλεως 2. Ποιος κεντρικός δρόμος οδηγεί στον Προφήτη Ηλία από την πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση.

Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. Σ.Α.Ο. = 1,40 Σ.Α.Ο. = 1,75 υπό την προϋπόθεση ότι στο ισόγειο έχει πραγματοποιηθεί εμπορική χρήση. 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 111 112 ΝΗΣΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ÄÇÌÏÓ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊΟ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏ : Σ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ)

ΜΥΚΟΝΟΣ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 8 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 3 - ΟΡΙΟ ΟΙΚΙ- ΣΜΟΥ (ΣΗΜΕΙΑ 3, 2, 1) - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 2 (ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ) ΝÇΣÏÓ: ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 Α, Β, Γ, Δ, Ε Ζώνες: 0,60 ΣΤ 0,55 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4.ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α Ζώνη: 0,25 Β Ζώνη: 0,15 D 2: Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 Α Ζώνη: Γραμμική ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ (από Ανώνυμο 1 μέχρι Ανώνυμο 2) 500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0.

ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ NΗΣΟΣ: ΣΥΡΟΣ. 6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Ε.) - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Όλοι οι δρόμοι - λεωφόροι ή πλατείες έχουν: Σ.Ε. = 1,0. ÄÇÌÏÓ: NΗΣΟΣ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΗ - ΜΙΧΑΛΗ Α 0,20 D 2 : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò 10-11 Α Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας:

ΠΑΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ. 2) Για τουριστικές εγκαταστάσεις και για εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ

ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑ - ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ - Δ. ΡΩΜΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 15 - Δ. ΡΩΜΑ - Ν. ΚΟΛΥΒΑ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÉÏÍÉÙÍ ÍÇÓÙÍ 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 2. ÍÏÌÏÓ ÊÅÑÊÕÑÁÓ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÅÖÁËËÇÍÉÁÓ 4. ÍÏÌÏÓ ËÅÕÊÁÄÏÓ 83 84 1. ÍÏÌÏÓ ÆÁÊÕÍÈÏÕ 85 86 ΝΗΣΟΣ: ΖΑΚΥΝΘΟΣ ÄÇÌÏÓ: ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊΑ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ ΤΑ: ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΓΑΪΤΑΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ

ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ 5.ÍÏÌÏÓ ÌÅÓÓÇÍÉÁÓ ÄÇÌÏÓ: ÏÉÊÉÓÌÏÉ: ÁÂÉÁÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ÁÂÉÁÓ ÁÑ ÏÍÔÉÊÏ ÐÁËÁÉÏ ÙÑÁÓ - ÁÊÑÏÃÉÁËÉÏÕ - ÌÅÃÁËÇÓ ÌÁÍÔÉÍÅÉÁÓ Á 0,60 Â 0,60 Ã 0,30 ÐÑÏÓÏ Ç: Ãéá ôï Ó.Ï. ôåë., âëýðå ïñéóìü óôéò óåëßäåò 12,

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ÍΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7êáé8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΙΦΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΓΑΛΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ÏÉÊÉÓÌÏÓ ÐÑÏÓÏ Ç: ÄåäïìÝíïõ üôé ðñüêåéôáé ãéá ðáñáäïóéáêü ïéêéóìü, ãéá ôïí õðïëïãéóìü ôçò áîßáò ôùí áêéíþôùí äåí åöáñìüæïíôáé ïé óõíôåëåóôýò ðñüóïøçò:

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÁÂÁËÁÓ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΣ XV Ταξιαρχία, Τηλεφωνικό Κέντρο: 24670 22522, 24670 23655, 24670 29571 ΛΣΝ 24670 81576 Στρατολογικό Γραφείο, Γράμμου 225 Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 2. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 3. ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 15 16 1.ÍÏÌÏÓ ËÅÓÂÏÕ 17 18 ΔHΜΟΣ: ΜΥΡΙΝΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΜΥΡΙΝΑΙΩΝ ΜΥΡΙΝΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΤΗΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΑΠΗΣ Σ ΑΓΑΠΗΣ Α Ζώνη: 0,40 D 4 : Φ.Ε.Κ. 504 Δ /14.7.1988 0,80 0,70 Για οικόπεδα με κατοικία ή ακάλυπτα επιφανείας μεγαλύτερης ή ίσης των 000 μ, απαιτείται βεβαίωση ) Για τουριστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 15 16 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 17 18 ΔΗΜΟΣ: ÁΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) OÉÊÉÓÌÏÓ: ÁíÜëïãá

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Καθορισμού Εκλογικών Τμημάτων & Καταστημάτων Ψηφοφορίας του Νομού Καστοριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΛΕΤΡΟΥ 6, ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΛΕΤΡΟΥ 6, ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΗΛ: ΦΑΞ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΟΛΙΚΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (PM) ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ ΝΟΛΟΓΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ Μορφωτικό του Εκλογικού ιαµερίσµατος ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ ήµου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κέντρο από ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έδρα: ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ

ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ Μορφωτικό του Εκλογικού ιαµερίσµατος ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ ήµου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κέντρο από ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Έδρα: ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο στα έναντι ΑΥΓΗΣ Πρώην Κοινοτικό του ιαµερίσµατος ΑΥΓΗΣ ήµου ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κατάστηµα από ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ έως και ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ ΕΡΟΥΛΑ Έδρα: ΑΥΓΗ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ Μορφωτικό του ιαµερίσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΔΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πρώην Κοιν/κό Κατάστημα Αυγής ΑΥΓΗ Μορφ.Κέντρο Κορομηλιάς ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ. Δημοτικό Σχολείο Κορομηλιάς ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - ΕΔΡΑ ΕΚΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πρώην Κοιν/κό Κατάστημα Αυγής ΑΥΓΗ Μορφ.Κέντρο Κορομηλιάς ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ. Δημοτικό Σχολείο Κορομηλιάς ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Υ ΕΔΡΑ ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΗΣ 2 ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ 3 ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ 4 ΛΕΥΚΗΣ 5 ΛΕΥΚΗΣ 6 ΜΑΝΙΑΚΩΝ 7 ΜΑΝΙΑΚΩΝ 8 ΜΑΝΙΑΚΩΝ Πρώην Κοιν/κό Κατάστημα Αυγής ΑΥΓΗ Μορφ.Κέντρο Κορομηλιάς ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ Δημοτικό Σχολείο Κορομηλιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ ΕΡΟΥΛΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙ ΕΡΟΥΛΑ ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕ ΕΚΛΟΓΕ 2015 ΚΑ ΤΑ Α/Α ΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΗ Από : ΑΘΑΝΑΟΥΛΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΙΟ Εως : ΧΡΗΤΟΥ Ι ΕΡΟΥΛΑ Αυγής 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΛΕΥΚΗ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΜΑΝΙΑΚΩΝ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ .Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΗΜ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ. ΕΥΑΚ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 5

ΣΠΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ .Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΗΜ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ. ΕΥΑΚ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 5 .Ε.Υ.Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ 1 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΑΣ ΗΜ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 01/01/2011 μέχρι 30/08/2012 Έργα ΕΣΠΑ Δ. Καστοριάς Σελίδα 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ Δ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 01/01/2011 ΜΕΧΡΙ 31/12/2012 * Έργα ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΙ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 181 s ΝΟΜΟΣ : ΓΡΕΒΕΝΩΝ, για όσες εδαφικές εκτάσεις 1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 1. Δ.Δ. Αγίου Κοσμά 0,24 5,00 2. Δ.Δ. Δεσυλλίου 0,24 5,00

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 24 ÄÇÌÏÓ: ΑΧΕΡΟΝΤΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Α Ζώνη: 0,30 0,17 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 2 Α Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ / Περιοχή Καστοριάς: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος

ΔΕΗ / Περιοχή Καστοριάς: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος 1 ΚΑΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Καστοριάς 9,90 19/5/2010 21/5/2010 9/9/2010 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 52050 ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ Καστοριάς 6,60 19/5/2010 21/5/2010 14/10/2010 3 ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Καστοριά, 26 10 2010 Αρ. Πρωτ. 3286 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ.Kώδικας : 521 00 Τηλέφωνο : 2467.350.287 288 e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Καστοριάς : Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος

ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Καστοριάς : Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Καστοριάς : Αιτήσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος 1 ΤΕΛΗΓΙΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9,90 17/9/2010 17/9/2010 10/12/2010 18/1/2010 2 ΚΑΛΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου

Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Ενδιάµεση Έκθεση Προόδου Εργασιών Ιουλίου Υλοποίηση: Οικοανάπτυξη Α.Ε. Ενδιάµεση Έκθεση προόδου του έργου «Καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 3. ÍÏÌÏÓ ÊÁÂÁËÁÓ ΔΗΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Α Ζώνη: 1,00 Β Ζώνη: 0,60 Γ Ζώνη: 0,60 Δ Ζώνη (εκτός περιοχής ΒΛΑΧΙΚΑ): 0,60

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 7. ÍÏÌÏÓ ÁËÊÉÄÉÊÇÓ ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Α Ζώνη: 0,50 Β Ζώνη: 0,55 Γ Ζώνη: 0,70 Δ Ζώνη: 0,90 E Ζώνη: 0,70 ΣΤ Ζώνη: 0,75 D1 ΦΕΚ 1348/Τ.Δ/7-10-93

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η τιμολογιακή πολιτική είναι μια ουσιαστική διαδικασία για την οποία απαιτείται συστηματική προσέγγιση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων της κάθε επιχείρησης. Απαιτείται εκτεταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 1. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας A) ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ B) ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Γ) ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Δ) Από τον Δήμο ΔΟΞΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 32197/6-11-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 32197/6-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 32197/6-11-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 18/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2016 Η τιμολογιακή πολιτική είναι μια ουσιαστική διαδικασία για την οποία απαιτείται συστηματική προσέγγιση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων της κάθε επιχείρησης. Απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

Πλατεία Γκόνου Γιώτα αριστερά ( Μάγγου, Γκόνου Γιώτα)

Πλατεία Γκόνου Γιώτα αριστερά ( Μάγγου, Γκόνου Γιώτα) 1 ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών : 20 ης Οκτωβρίου ζυγά (από διασταύρωση Δουβατζή μέχρι Πλατεία Γκόνου Γιώτα. Πλατεία Γκόνου Γιώτα αριστερά ( Μάγγου, Γκόνου Γιώτα) Χατζηδημητρίου αριστερά ( μονά) Μακαρίου (

Διαβάστε περισσότερα

4η.Ω ε2μ Ε1Γ ε4μ Ε3Γ ηµ. Σχολ.: 3ο Άργους Ορεστικού, 5η.Ω ε2μ Ε1Γ ε4μ Ε3Γ Βασιλειάδας, Βογατσικού, Κωσταραζίου

4η.Ω ε2μ Ε1Γ ε4μ Ε3Γ ηµ. Σχολ.: 3ο Άργους Ορεστικού, 5η.Ω ε2μ Ε1Γ ε4μ Ε3Γ Βασιλειάδας, Βογατσικού, Κωσταραζίου Έργο συνχρηµατοδοτούµενο από το Ελληνικό ηµόσιο (25%) και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο (75%) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ: 3ο ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΑΛΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ 8.30-14.00 1o Τµήµα:οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 7. ÍÏÌÏÓ ÁËÊÉÄÉÊÇÓ 251 ΔΗΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:ΑΡΝΑΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΡΝΑΙΑΣ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες 6-7 και 8-9 Α Ζώνη: 0,50 Β Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : fax : Χολαργός, 11 Απριλίου 2019

Τηλ : fax : Χολαργός, 11 Απριλίου 2019 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Χολαργός, 11 Απριλίου 2019 ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ. Εικονογράφηση ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Εικονογράφηση ΛΗΔΑ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ï ðéï ìåãüëïò êáé ï ðéï óçìáíôéêüò ðáéäáãùãéêüò êáíüíáò äåí åßíáé ôï íá

Διαβάστε περισσότερα

Τα ειδικότερα θέματα που θα αναλύσουν οι ειδικοί που θα παραβρίσκονται ως ομιλητές είναι :

Τα ειδικότερα θέματα που θα αναλύσουν οι ειδικοί που θα παραβρίσκονται ως ομιλητές είναι : ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/12/2008 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 8569/231/YEA [ΚΜ/ΣΓ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: K. MIMIKOΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ WEST - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας

ΤΕΕ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας ΤΕΕ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ομάδα εργασίας: ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΣΠΕΔΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ 1 ΣΚΡΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ 2 ΣΚΡΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ 3 ΣΚΡΕΚΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΗΜ/NIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Καστοριάς: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών μετά τον Ν. 3851/2010

ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Καστοριάς: Αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών μετά τον Ν. 3851/2010 ΔΕΔΔΗΕ / Περιοχή Καστοριάς: Αιτήσεις φωτοβολταϊκών σταθμών μετά τον Ν. 3851/2010 1 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ 3 ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ 4 ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ 5 ΑΦΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Έτος Απολογισμός Αντιπεριφερειάρχη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Έτος Απολογισμός Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Έτος 2013 Απολογισμός Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Παρά την συρρίκνωση των πόρων μας (για το έτος 2013 αποδόθηκε, από τους ΚΑΠ, στην ΠΕ Καστοριάς ποσό 522.800,00 Ευρώ και

Διαβάστε περισσότερα

- 7 - ΚΤΕΛ Η Καστοριά και τα Γρεβενά συνδέονται με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω δρομολογίων των ΚΤΕΛ.

- 7 - ΚΤΕΛ Η Καστοριά και τα Γρεβενά συνδέονται με την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω δρομολογίων των ΚΤΕΛ. - 7-7. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Αεροπορική Σύνδεση Η Καστοριάς εξυπηρετείται με Α/Φ της Ολυμπιακής Αεροπορίας και της Athens Airways για Αθήνα. Τα δρομολόγια των εταιριών ποικίλουν ανάλογα με την εποχή. Τα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : fax : Χολαργός, 3 Ιανουαρίου 2019

Τηλ : fax : Χολαργός, 3 Ιανουαρίου 2019 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Χολαργός, 3 Ιανουαρίου 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Το Κτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ.: 9209 ΑΠΟΦΑΣΗ

Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ.: 9209 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682

ΕΚΛΟΓΕΣ 20 Μαϊου 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΗΝΑ Ε.Μ.Π (Κτίριο Γκίνη) Πατησίων 42, Αθήνα 10682 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΑΜΦΙΣΣΑ ΑΡΤΑ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1 1ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050078 Αγ. Ιωάννου 27 2 2ο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 9050082

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.7 Δυτικό Τμήμα Πολιτιστική Κληρονομιά

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 4.7 Δυτικό Τμήμα Πολιτιστική Κληρονομιά Παράρτημα.7 Δυτικό Τμήμα Πολιτιστική Κληρονομιά ORIGINAL SIZE ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΟΔΕΥΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ) ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ χλμ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

:Μερική προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών λεωφορειακών γραμμών, γραμμών τρόλεϊ και ΤΡΑΜ, λόγω διεξαγωγής του 23 ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας.

:Μερική προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών λεωφορειακών γραμμών, γραμμών τρόλεϊ και ΤΡΑΜ, λόγω διεξαγωγής του 23 ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14/4/2016 ΘΕΜΑ :Μερική προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών λεωφορειακών γραμμών, γραμμών τρόλεϊ και ΤΡΑΜ, λόγω διεξαγωγής του 23 ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας. Αποβλέποντας στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 θα εκτελούνται από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ».

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 θα εκτελούνται από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ». Από ώρα 06:00 έως 12:15 περίπου: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (203) (204) Ριζάρη, Βασ. Γεωργίου Β, Σπ. Μερκούρη - συνέχεια η (224) Πατησίων, Λεωφ. Αλεξάνδρας, Μαυρομματαίων - συνέχεια η (Α5) Λεωφ. Μεσογείων, Φειδιππίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΥΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΥΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΥΠ ΤΟΜΕΑΣ Χ -ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 17 ΚΑΙ 18,

Διαβάστε περισσότερα

την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 09:30 πμ (Αμφιθέατρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας Κτίριο ΖΕΠ)

την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 09:30 πμ (Αμφιθέατρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας Κτίριο ΖΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Ταχ. Δ/νση : Βορείου Ηπείρου 20 454 45 Ιωάννινα Πληροφορίες : 2461053181,2461053146 Fax : 2461053280 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΠΠΑΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεδομένου ότι πρόκειται για παραδοσιακό οικισμό, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων δεν εφαρμόζονται οι συντελεστές πρόσοψης:

Διαβάστε περισσότερα

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ

ÐÉÍÁÊÅÓ ÔÉÌÙÍ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÙÍ ÁÎÉÙÍ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÃÅÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÄÇÌÏÓÉÁÓ ÐÅÑÉÏÕÓÉÁÓ & ÅÈÍÉÊÙÍ ÊËÇÑÏÄÏÔÇÌÁÔÙÍ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÅ ÍÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ & ÓÔÅÃÁÓÇÓ ÔÌÇÌÁ ÁÍÔÉÊÅÉÌÅÍÉÊÏÕ ÐÑÏÓÄÉÏÑÉÓÌÏÕ ÖÏÑÏËÏÃÇÔÅÁÓ ÁÎÉÁÓ ÁÊÉÍÇÔÙÍ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ : ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 1. ΩΡΑ Η επίσημη ώρα για τον αγώνα "ΑΣΠΡΟΝΗΣΟΣ 2007" είναι 9η του αστεροσκοπείου Αθηνών. Η πληροφόρηση γίνεται με τηλεφωνική κλήση του αριθμού 141. 2. ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ειδικότερα θέματα που θα αναλύσουν οι ειδικοί που θα παραβρίσκονται ως ομιλητές είναι :

Τα ειδικότερα θέματα που θα αναλύσουν οι ειδικοί που θα παραβρίσκονται ως ομιλητές είναι : ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/01/2009 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: 577/231/YEA [ΚΜ/ΣΓ] ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: K. MIMIKOΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ WEST - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Όσον αφορά στο Δήμο Αθηναίων:

Όσον αφορά στο Δήμο Αθηναίων: Λόγω των εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25 ης Μαρτίου, για τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή 24 & 25 Μαρτίου κατά την διάρκεια των μαθητικών παρελάσεων και της στρατιωτικής παρέλασης και με

Διαβάστε περισσότερα

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò.

16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. 55 16. ÌåëÝôç ôùí óõíáñôþóåùí y=çìx, y=óõíx êáé ôùí ìåôáó çìáôéóìþí ôïõò. A ÌÝñïò 1. Íá êáôáóêåõüóåéò óôï Function Probe ôç ãñáöéêþ ðáñüóôáóç ôçò y=çìx. Óôïí ïñéæüíôéï Üîïíá íá ïñßóåéò êëßìáêá áðü ôï -4ð

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3596/15-10-2015 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3596/15-10-2015 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3596/15-10-2015 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ [Δ.Ε.Υ.Α.Κ.] Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμ. 15/2015 συνεδρίασης του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

2. ÍÏÌÏÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ

2. ÍÏÌÏÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ 2. ÍÏÌÏÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Για όλεςτιςζώνεςσ.ο. = 0,60 XXXII: 0,80 XXXIV: 0,60 Ανάλογα με τον και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5 η / 2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5 η / 2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Πληρ. Σαράντης Τύπου Τηλ. Γραμματείας : 231330 4051 Email : sarantis.typou@n3.syzefxis.gov.gr ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 17-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ÂÁÑÄÉÁÊÉOY (ÃÁËÇÍÇÓ) ÏÉÊÉÓÌÏÓ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.

ÂÁÑÄÉÁÊÉOY (ÃÁËÇÍÇÓ) ÏÉÊÉÓÌÏÓ: 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï. 4.ÍÏÌÏÓ ÁÍÉÙÍ ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: Á Æþíç: 0,40 ÊÏÕÍÏÕÐÉÄÉÁÍÙÍ ÂÁÑÄÉÁÊÉOY (ÃÁËÇÍÇÓ) II: 0,80 Á Æþíç: ÐåñéëáìâÜíåé üëç ôçí Ýêôáóç ôïõ ïéêéóìïý «ÂÁÑÄÉÁÊÉ» 650 ¼ëïé ïé äñüìïé - ëåùöüñïé Þ ðëáôåßåò, Ý ïõí:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση και επαναπροσδιορισμός των ορίων των Σχολικών Περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Δέλτα.

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση και επαναπροσδιορισμός των ορίων των Σχολικών Περιφερειών των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Δέλτα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Tο 2 ο Γυμνάσιο Φλώρινας βρίσκεται στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής. a. Σωστό b. Λάθος

2. Tο 2 ο Γυμνάσιο Φλώρινας βρίσκεται στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής. a. Σωστό b. Λάθος Σχολεία Νομού Φλώρινας 1. Σε ποια οδό βρίσκεται το 1 ο Γυμνάσιο Φλώρινας; b. Κ. Παλαιολόγου c. Λεωφόρο Εθνάρχη Κ. Καραμανλή d. Μ. Αλεξάνδρου 2. Tο 2 ο Γυμνάσιο Φλώρινας βρίσκεται στην Περιοχή Αγίας Παρασκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «Παροχή υπηρεσίας συλλογής υγρών αποβλήτων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

3 Σε ποιο δρόμο βρίσκεται το νέο λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης; α. Ίωνα Δραγούμη Σ β. Παύλου Μελά Λ γ. Τριανταφυλλίδη Λ δ.

3 Σε ποιο δρόμο βρίσκεται το νέο λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης; α. Ίωνα Δραγούμη Σ β. Παύλου Μελά Λ γ. Τριανταφυλλίδη Λ δ. 1 Ποιος δρόμος της Κοζάνης έχει κατεύθυνση από Πλατεία Συντάγματος προς Πλατεία 28ης Οκτωβρίου; α. Παύλου Χαρίση Λ β. Τράντα Σ γ. Παύλου Μελά Λ δ. Κοβεντάρου Λ 2 Σε ποια οδό της πόλης της Κοζάνης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενόψει των εορτών, σας ενημερώνουμε ότι προγραμματίζονται οι εξής δράσεις:

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενόψει των εορτών, σας ενημερώνουμε ότι προγραμματίζονται οι εξής δράσεις: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Άργους Ορεστικού ενόψει των εορτών, σας ενημερώνουμε ότι προγραμματίζονται οι εξής δράσεις: 1

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λεωφ. γραμμή (Α8): Από Λεωφ. Ηρακλείου, δεξιά Λασκαράτου, δεξιά Πατησίων, δεξιά Αγ. λαύρας - συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή.

1. Η λεωφ. γραμμή (Α8): Από Λεωφ. Ηρακλείου, δεξιά Λασκαράτου, δεξιά Πατησίων, δεξιά Αγ. λαύρας - συνέχεια η εγκεκριμένη διαδρομή. Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών, γραμμών τρόλεϊ & τραμ λόγω της διεξαγωγής του «8 ου Ημιμαραθωνίου Δρόμου Αθήνας» και των παράλληλων αγώνων την Κυριακή 17/3/2019, σταδιακά και ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστημα Δ/νση κατ/τος Δ/ντής κατ/τος Τηλ. επικοινωνίας

Κατάστημα Δ/νση κατ/τος Δ/ντής κατ/τος Τηλ. επικοινωνίας Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας Δράμας Μ. Αλεξάνδρου 7 Πετρόπουλος Αδαμάντιος Αγίου Αθανασίου Άγιος Αθανάσιος Μυλωνά Μυρσίνη 25210 28422 6932 345 677 25210 69555 6951 119 170 Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΥΠ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΥΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΥΠ ΤΟΜΕΑΣ Χ -ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - Θράκης 2 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 22 130.691.125,77 96.078.291,82 91.987.017,97 95,7% 20 Αυτοκινητόδρομοι 1 35.496.691,61 30.718.836,92 30.718.836,92 100,0% 217166 ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ.: 9692 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη, Αριθμ. Πρωτ.: 9692 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΣΑ. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ : Λειτουργικού Σχεδιασμού : Εφαρμογών Δικτύου

ΟΑΣΑ. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ : Λειτουργικού Σχεδιασμού : Εφαρμογών Δικτύου ΟΑΣΑ. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Λειτουργικού Σχεδιασμού ΤΜΗΜΑ : Εφαρμογών Δικτύου ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 14396/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Φούλια ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-82.00.844 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03/11/2016

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντίατροι: Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας

Οδοντίατροι: Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.(Ν.1026/1980) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Διεύθυνση: Ταλιαδούρου 2, 431 32 Καρδίτσα Τηλ./Fax: 24410 22152 (6.30μ.μ. - 8.30μ.μ.) E-mail: oskargr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

25η Μαρτίου 1821 Η 25η Μαρτίου αποτελεί διπλή εορτή για τους Έλληνες, μαζί με τον Ευαγγελισμός της Θεοτόκου εορτάζεται και ο ξεσηκωμός των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Στην πραγματικότητα η επανάσταση είχε

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική ανάλυση. Μεταγλωττιστές. (μέρος 3ον) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας

Συντακτική ανάλυση. Μεταγλωττιστές. (μέρος 3ον) Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταγλωττιστές Νίκος Παπασπύου, Κωστής Σαγώνας Συντακτική ανάλυση (μέρος 3ον) Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá

ATHINA COURT. ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ATHINA COURT ÐïëõôåëÞ Äéáìåñßóìáôá ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Το συγκρότημα διαμερισμάτων AΘΗΝΑ βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή στην Έγκωμη, Γωνία Γρηγόρη Αυξεντίου & Αρχιεπισκόπου Λεοντίου και αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΙΤΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΠΑΛΑΜΑ Σ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ Ορθο Ορθο - Ορθο Ορθο ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟ Ε.Σ.Υ. ΣΟΦΑΔΕΣ Ενημέρωση /0/0 Αποστολός Δημήτριος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 31557 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΚΕΔΟΝΙΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΣ 31558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε. =

Διαβάστε περισσότερα

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X

Ó ÅÄÉÁÓÌÏÓ - ÊÁÔÁÓÊÅÕÇ ÓÔÏÌÉÙÍ & ÅÉÄÉÊÙÍ ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ ÊËÉÌÁÔÉÓÌÏÕ V X V X A B+24 AEROGRAMÌI Ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò Å öáßíïíôáé óôï ðáñáêüôù ó Þìá. Áíôßóôïé á, ïé äéáóôüóåéò ôùí óôïìßùí ôçò óåéñüò ÂÔ öáßíïíôáé óôï Ó Þìá Å. Ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü ôçò ðáñáããåëßáò

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

3524 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ)

3524 ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ (ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ) F ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÔÇÓ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ 3523 ÔÅÕ ÏÓ ÄÅÕÔÅÑÏ Áñ. Öýëëïõ 252 28 Öåâñïõáñßïõ 2002 ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ Áñéè. 19306/Ã2 ÐñïãñÜììáôá Óðïõäþí Ôå íéêþí Åðáããåëìáôéêþí Åêðáéäåõôçñßùí (Ô.Å.Å.).

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ANAT. MAKEΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 30754 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ANAT. MAKEΔΟΝΙΣ & ΘΡΚΗΣ 1. ΝΟΜΟΣ ΔΡΜΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30755 1. Συντομογραφίες Τ.Ζ. = Τιμή Ζώνης ( ή Γραμμική) Σ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα