Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS"

Transcript

1 Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Τπό ηακάηε Αλδξηαλόπνπινπ, Executive Consultant Planning A.E.

2 2 ΜΕΡΟ Α Η ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΝΑΙ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΑΙ ΜΔΛΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

3 3 Η Ελλάδα δεν έτει αναγνωρίζει ηον κομβικό ρόλο ηων Logistics ζηην εθνική οικονομία Σα Logistics θαη γεληθά ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα αλαγλσξίδνληαη δηεζλώο ζαλ έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο ζε ξπζκό αλάπηπμεο θιάδνπο κε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 4 έσο 8% πνπ είλαη θαηά κέζν όξν 2,5 θνξέο ε κέζε αύμεζε ηνπ ΑΔΠ. Τπνινγίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηα 13,8% ηνπ ΑΔΠ δηεζλώο ή 5,4 ηξηο. ηελ Διιάδα όπσο έδεημε πξόζθαηε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε PLANNING θαη εληνιή ηεο Γ.Γ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ΔΔL ε ζπκκεηνρή ηεο εθνδηαζηηθήο ζην ΑΔΠ είλαη κόιηο 6,5% θαη πάιη βεβαίσο είλαη θιάδνο πνπ έρεη δπλακηθή λα θζάζεη ζε επίπεδν αλάπηπμεο θαη ζπκκεηνρήο ζηα επίπεδα ηνπ ηνπξηζκνύ. Γπζηπρώο ιείπεη κηα εζληθή ζηξαηεγηθή Logistics, έλα 5εηέο επηρεηξεζηαθό ζρέδην γηα ην ρώξν. Η ηαρπδξνκηθή αγνξά είλαη κέξνο ηνπ επξύηεξνπ ρώξνπ ησλ Logistics θαη γεληθά ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, αλ ηελ θαηεγνξηνπνηήζνπκε κε βάζε ην κέγεζνο ησλ κεηαθεξόκελσλ πξντόλησλ. ηελ Διιάδα, βέβαηα, έρνπκε ζπλεζίζεη όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηνλ ρώξν ησλ Logistics λα ηνλ εμεηάδνπκε θπξίσο ππό ην πξίζκα ηεο δηαθίλεζεο κεγαινπνζνηήησλ, θαηά θαλόλα ζε παιέηεο. Η έιιεηςε εζληθήο ζηξαηεγηθήο Logistics επεξεάδεη πξνθαλώο θαη ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά

4 4 Η ηατσδρομική αγορά είναι μέλος ηης εσρύηερης αγοράς Logistics Η ζύγρξνλε ηάζε, όκσο, δεδνκέλσλ αθελόο ηεο ηάζεο γηα θαηάξγεζε ελδηάκεζσλ θξίθσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη άκεζεο πξνζέγγηζεο ηνπ ηειηθνύ θαηαλαισηή θαη αθεηέξνπ ηεο δηείζδπζεο ηνπ e-commerce είλαη ππέξ ηεο κηθξνδηαλνκήο θαη ησλ κηθξνθηβσηίσλ. Η PLANNING είρε εθπνλήζεη γηα ηα ΔΛΣΑ ηελ πεξίνδν ηνπ 2005 κειέηε πνπ εξεπλνύζε ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά ζηελ επξύηεξε Βαιθαληθή πεξηνρή κε ζηόρν ηε δηάγλσζε επθαηξηώλ δηείζδπζεο ησλ ΔΛΣΑ ζ απηήλ. Παξ όηη έρεη παξέιζεη κηα 5εηία από ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο πηζηεύνπκε όηη νξηζκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη αμίδεη λα αλαθεξζνύλ. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ πξνηάζεθαλ ήηαλ αθελόο ζηξαηεγηθέο ζσνεργιών ζε 4 άμνλεο Αλάιεςε sorting γηα νξηζκέλεο ρώξεο Κνηλό transport κε ηε δεκηνπξγία hub ζην Δι. Βεληδέινο Βαιθαληθό δέκα Βαιθαληθό courier Καη αθεηέξνπ ζηξαηεγηθέο διείζδσζης ζε 3 άμνλεο Transaction από Διιάδα B2X επηζηνιηθό Β2Υ δέκαηα

5 b2x c2x 5 Domestic International 5 ΚΑΝΑΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΠΑΗ Η θαηάηκεζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο κπνξεί λα γίλεη ππό ην πξίζκα δύν δηαθνξεηηθώλ δηαζηάζεσλ νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. Η κία δηάζηαζε αθνξά ζηελ θύζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ( Πξντνληηθή δηάζηαζε ) θαη ε άιιε αθνξά ζηελ θύζε ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ( Καλαιηαθή δηάζηαζε). ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΠΙΣΟΛΔ ΓΔΜΑΣΑ ΤΠΗΡΔΙΔ COURRIER & EXPRESS LOGISTICS ΤΒΡΙΓΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ PRIVATE MAIL TRANSACTION MAIL ΓΔΜΑ ΔΠΙΣΟΛΗ Micro Picking Macro Picking ΤΚΔΤΑΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΠΡΑΞΔΙ- ΠΛΗΡΩΜΔ Δ ΣΡΙΣΟΤ ΤΝΣΑΞΔΙ DIRECT MAIL ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ - ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ ΔΠΙΣΟΛΔ ΓΔΙΓΜΑΣΑ

6 Consumer Business 6 ΔΟΜΗ ΣΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΣΟΛΕ ΑΠΟ ΠΡΟ Consumer Business Σν 5% πνπ αληηπξνζσπεύεη ε δηαθίλεζε από C πξνο C θαίλεηαη ρακειό. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δηαθίλεζεο από C πξνο C είλαη ηππηθέο επρέο - γελλήζεηο, ζάλαηνη θαη γάκνη, Υξηζηνύγελλα θαη γελέζιηα, πξνζθιήζεηο, απνδνρέο θαη επραξηζηίεο, θαη θάξηεο δηαθνπώλ. Οη απνζηνιέο από Β πξνο C είλαη ε θαηά πνιύ κεγαιύηεξε ζπληζηώζα ηεο ηαρπδξνκηθήο δηαθίλεζεο. Οη επηρεηξήζεηο είλαη, επνκέλσο, νη πην ζεκαληηθνί πειάηεο ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δηαθίλεζεο είλαη δηαθεκηζηηθό ηαρπδξνκείν, ινγαξηαζκνί θαη ηξαπεδηθή αιιεινγξαθία. Μόλν ην 10 % απηήο ηεο δηαθίλεζεο ξέεη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε - από C πξνο B. Η δηαθίλεζε από B πξνο B αληηπξνζσπεύεη κηθξό πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ. Σν γεγνλόο απηό νθείιεηαη ηόζν ζηελ δξάζε ησλ εηαηξεηώλ courier αιιά θαη ζηελ ρξήζε ησλ επηθνηλσληώλ - ηειεθώλνπ, θαμ θαη Internet. ( Πεγή: Ecorys 2005) Η πνιηηηθή ηεο Regional Strategy ζηνλ ρώξν ηνπ επηζηνιηθνύ Β2Υ έρεη θαηεμνρήλ εθαξκνγή ζηνλ ρώξν ησλ transactions. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ε Citibank πνπ ηππώλεη θαη δηαθηλεί από ηελ Οιιαλδία όιν ηα statements πνπ αθνξνύλ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη από ηελ Γαιιία ηα transactions πνπ αθνξνύλ πηζησηηθέο θάξηεο, δίλνληαο ην αληίζηνηρν έξγν ζηα αληίζηνηρα εζληθά ηαρπδξνκεία. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνθηά ε εκπινθή ησλ Ιζπαληθώλ ηαρπδξνκείσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ήδε κεγάιν κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθίλεζεο παξόιν πνπ ε εθηύπσζε ησλ statements δελ γίλεηαη ζηελ ρώξα ηνπο. Δμάιινπ θαη ζηελ Διιάδα ππάξρεη ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ε First Data πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα transactions γηα ηξάπεδεο ηεο Αιβαλίαο, Ρνπκαλίαο, Κύπξνπ, Βνπιγαξίαο θαη εξβίαο.

7 Letter 0,5kg Parcel 5kg Parcel 20kg Company 1 Company 2 Company 3 Company 4 ELTA (EMS) ELTA (priority A) 7 ΔΟΜΗ ΣΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΜΑΣΑ Ωο ηαρπδξνκηθά δεκαηά νξίδνληαη ηα αληηθείκελα, πνπ απνζηέιινληαη κε ην Σαρπδξνκείν θαη έρνπλ νξηζκέλν βάξνο θαη δηαζηάζεηο κε αλώηαην όξην ηα 25 θηιά ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο Η αλακελόκελε αύμεζε ηνπ Direct Mail έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο αγνξάο ησλ ηαρπδξνκηθώλ δεκάησλ καθξνπξόζεζκα. Η αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ απνηειεί επηπιένλ παξάγνληα αύμεζεο ησλ ηαρπδξνκηθώλ δεκάησλ αιιά ιόγσ ηεο ρακειήο ρξήζεο ηνπ Internet ζηελ ππό εμέηαζε αγνξά ε αύμεζε απηή δελ πξνβιέπεηαη λα είλαη κεγάιε. Η αγνξά ησλ δεκάησλ ζηηο ρώξεο ηεο Βαιθαληθήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιόγσ ησλ κεηαλαζηώλ, δελ είλαη όκσο ρώξνο πνπ ηνλ εθκεηαιιεύνληαη ηα Δζληθά Σαρπδξνκεία αιιά νη ελαιιαθηηθνί θνξείο όπσο Σνπξηζηηθά πξαθηνξεία, κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, transportation companies θιπ. Δπίζεο ην B2X κέξνο ηεο αγνξάο απηήο πξνηηκά ηεο ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ παξά ην απμεκέλν θόζηνο θπξίσο ιόγσ ηεο έιιεηςεο δηαδηθαζηώλ νινθιεξσκέλνπ track & trace θαζόιν ην κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (door to door) θαη αμηνπηζηίαο ρξόλνπ παξάδνζεο. Δμάιινπ θαη ε δηαθνξά θόζηνπο κεηαμύ θαλνληθήο απνζηνιήο δέκαηνο θαη απνζηνιήο ηνπ κέζσ ηαρπκεηαθννάο δελ είλαη ζπληξηπηηθή. Υαξαθηεξηζηηθά γηα έλα δέκα 5 θηιώλ πξνο Αιβαλία ε ηηκή ησλ ΔΛΣΑ είλαη 46 όηαλ νη Σαρπκεηαθνξέο δεηνύλ 56,93, ε θζελόηεξε ηηκή από ηδησηηθή εηαηξεία είλαη 28 θαη ε ακέζσο επόκελε από δηεζλή εηαηξεία είλαη 70. Αληίζηνηρεο είλαη νη ηηκέο πξνο Ρνπκαλία κόλν πνπ εδώ δελ ππάξρεη ε ρακειή ηηκή ησλ 28. Η αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ Βαιθαληθώλ εζληθώλ θνξέσλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ζηνλ ρώξν ηνπ δέκαηνο γηα επίηεπμε ζπλεξγηώλ θόζηνπο θαη πνηόηεηαο πξνθύπηεη επηηαθηηθή. ALBANIA 42,00 30,49 15,39 15,00 24,36 5,5 BOULGARIA 42,00 30,49 15,39 15,00 24,36 5,5 CYPROS 39,50 29,41 14,51 15,00 24,36 4,8 ROMANIA 42,00 30,49 15,39 34,50 24,36 5,5 SERVIA 42,00 30,49 15,39 34,50 24,36 5,5 SKOPIA 42,00 30,49 15,39 34,50 24,36 5,5 TURKEY 42,00 30,49 15,39 34,50 24,36 5,5 ALBANIA ,35 70,18 28,5 56,93 46 BOULGARIA ,35 70,18 28,5 56,93 46 CYPROS ,79 59,36 28,5 56,93 34 ROMANIA ,35 70,18 120,95 56,93 46 SERVIA ,35 70,18 120,95 56,93 46 SKOPIA ,35 70,18 120,95 56,93 46 TURKEY ,35 70,18 120,95 56,93 46 ALBANIA ,77 73,50 127, BOULGARIA ,77 73,50 127, CYPROS ,14 124,44 73,50 127,66 86,5 ROMANIA ,77 223,95 127, SERVIA ,77 223,95 127, SKOPIA ,77 223,95 127, TURKEY ,77 223,95 127,66 121

8 8 8 ΔΟΜΗ ΣΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ COURIER Οη ππεξεζίεο απηέο αθνξνύλ ζηελ απνζηνιή επηζηνιώλ θαη δεκάησλ ζε ρξόλνπο παξάδνζεο ηδηαίηεξα κηθξνύο. Η ηάζε ηόζν ηεο ειιεληθήο όζν θαη ηεο Βαιθαληθήο αγνξάο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ απαίηεζε γηα παξνρή πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ ε νπνίεο εκπίπηνπλ ζηνλ θιάδν ησλ ηαρπκεηαθνξώλ. Η αύμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ από ηελ κία θαη νη ζπλερώο απμαλόκελεο αηηήζεηο ησλ πειαηώλ γηα αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο κεηαθνξάο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ θιάδνπ ησλ ηαρπκεηαθνξώλ ζηελ ππό κειέηε αγνξά. ύκθσλα κε κειέηε ηνπ UPU πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ % ησλ παξνρέσλ θαζνιηθώλ ππεξεζηώλ πξνβιέπνπλ αύμεζε ηνπ ηνκέα ησλ ηαρπκεηαθνξώλ γηα ηηο ρώξεο ηεο Βαιθαληθήο. Η αγνξά ησλ ηαρπκεηαθνξώλ ζηελ Διιάδα ζεκεηώλεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξόληα κε θύξηα δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ δηαθίλεζε εγγξάθσλ θαη κηθξνδεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο εγρώξηαο ειιεληθήο αγνξάο απνηειεί ην γεγνλόο ηνπ πςεινύ βαζκνύ ζπγθέληξσζεο ζην άλσ άθξν ηεο αγνξάο. (3-4 εηαηξείεο έρνπλ ην κεγαιύηεξν κεξίδην αγνξάο).

9 9 ΜΕΡΟ B ΟΙ ΣΑΔΙ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

10 10 Η 2 ε παλειιήληα έξεπλα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο Η PLANNING ζηα πιαίζηα ηνπ 13 νπ παλειιήληνπ ζπλέδξηνπ ηεο ΔΔL, δηελέξγεζε έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ εληνπηζκνύ ησλ ηάζεσλ θαη αλαγθώλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο Logistics. ηελ έξεπλα απάληεζαλ 73 δηαθεθξηκέλνη Έιιελεο logisticians. Ήηαλ επηινγή ηεο νκάδαο ην επίπεδν πνπ ζα απεπζπλζεί λα είλαη ηδηαίηεξα πςειό δεδνκέλνπ όηη θαη εμνρήλ ηα πςειόβαζκα ζηειέρε ηνπ ρώξνπ έρνπλ άπνςε γηα ζέκαηα ζηξαηεγηθήο. supply directors 26 γενικοί διευθυντζς 12 Logistics managers 35 εκπόξην 30% ππεξεσίεο 35% βηνκεραλία 35%

11 ΣΟΜΔΑ: «ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ LOGISTICS» Καταλνκή βαζκνινγίαο Πνηα είλαη τα ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ πνπ αλτηκετωπίδετε από πστέξεσε σε βασηθνύο άμνλεο τνπ τνκέα; Με ύπαξμε πλνιηθνύ ρεδίνπ Γξάζεο κε απνηέιεζκα α) ηελ έιιεηςε ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ θιάδν θαη β) Γαηδαιώδεο λνκνζεηηθό Μη φπαρξη Συνολικοφ Σχεδίου 4,01 Δράςησ με αποτζλεςμα Α α) την πιαίζην ζλλειψη ςυνολικήσ ςτρατηγικήσ για τον κλάδο και β) Δαιδαλϊδεσ νομοθετικό πλαίςιο Με ζπλεηδεηνπνίεζε, από ηελ Πνιηηεία, ηεο ζπκβνιήο ηεο αγνξάο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία θαη ηεο Μη ςυνειδητοποίηςη, από την Πολιτεία, τησ ςυμβολήσ τησ δπλαηόηεηαο αλάπηπμήο ηεο, έιιεηςε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ/master αγοράσ Εφοδιαςτικήσ Αλυςίδασ 3,82 ςτην Ελληνική Οικονομία Α και τησ Plan 5 δυνατότητασ ανάπτυξήσ τησ, ζλλειψη Επιχειρηςιακοφ Σχεδίου/Master Plan 4 Έιιεηςε ελόο θνξέα πνπ ζα πξνβάιιεη ηε ρώξα καο σο logistics θόκβν ηεο επξύηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο Ζλλειψη ενόσ φορζα που θα προβάλλει 2,51τη χϊρα μασ Γωσ logistics κόμβο τησ ευρφτερησ γεωγραφικήσ περιοχήσ 3 20% 40% 60% 80% Υακειόο βαζκόο ελζσκάησζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ Logistics ζην 100% ζύλνιν 2ησλ θξαηηθώλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο Χαμηλόσ βαθμόσ ενςωμάτωςησ 2,50 των δραςτηριοτήτων Γ Logistics Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ςτο ςφνολο των κρατικϊν προγραμμάτων ενίςχυςησ τησ Επιχειρηματικότητασ 1 Έιιεηςε ππνζηήξημεο γηα ηελ εμάπισζε ησλ Διιεληθώλ Logistics ζηηο Ζλλειψη υποςτήριξησ για την εξάπλωςη των Ελληνικϊν Logistics γεηηνληθέο ρώξεο, ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε θαη ηελ επξύηεξε 2,15 Γ ςτισ γειτονικζσ χϊρεσ, τη Νοτιοανατολική Ευρϊπη και την ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ ευρφτερη λεκάνη τησ Μεςογείου Βαζκόο σεκαλτηθότεταο ,00 2,50 3,00 3,50 4,00 11

12 12 ΣΟΜΔΑ: «ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ» Καταλνκή βαζκνινγίαο Πνηα είλαη τα ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ πνπ αλτηκετωπίδετε από πστέξεσε σε βασηθνύο άμνλεο τνπ τνκέα; Βαζκόο σεκαλτηθότεταο Έιιεηςε ζεζκνζέηεζεο απηόλνκσλ Logistics Πεξηνρώλ θαη θαηά θαλόλα ελζσκάησζή ηνπο κε Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο 3,75 Α Ζλλειψη θεςμοθζτηςησ αυτόνομων Logistics Περιοχϊν και κατά κανόνα ενςωμάτωςή τουσ με Βιομηχανικζσ Περιοχζσ Αδπλακία πινπνίεζεο Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ γηα δεκηνπξγία δνκεκέλσλ Logistics Parks εγθαηάζηαζεο ησλ αληίζηνηρσλ Αδυναμία υλοποίηςησ Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ 3,46 για δημιουργία Β δξαζηεξηνηήησλ Series1 ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ δομημζνων Logistics Parks εγκατάςταςησ των αντίςτοιχων δραςτηριοτήτων ελληνικϊν επιχειρήςεων Μεγάια Series2 πξνβιήκαηα ζηελ θηήζε γεο γηα αλέγεξζε Logistics εγθαηαζηάζεσλ ηα νπνία εληείλνληαη ηδηαίηεξα ιόγσ έιιεηςεο Μεγάλα προβλήματα ςτην κτήςη 2,68 γησ για ανζγερςη Logistics Γ θηεκαηνινγίνπ εγκαταςτάςεων τα οποία εντείνονται ιδιαίτερα λόγω ζλλειψησ Series3 κτηματολογίου Series4 Πεξηνξηζηηθνί όξνη θάιπςεο / δόκεζεο γηα αλέγεξζε εκπνξηθώλ απνζεθώλ / δηαλεκεηηθώλ θέληξσλ Περιοριςτικοί όροι κάλυψησ / δόμηςησ 2,57 για ανζγερςη εμπορικϊν Γ 20% 40% 60% 80% 100% αποθηκϊν / διανεμητικϊν κζντρων Series5 Μεγάιε γξαθεηνθξαηία θαηά ηελ έθδνζε ησλ απαηηνύκελσλ αδεηώλ Μεγάλη γραφειοκρατία κατά την 2,54 ζκδοςη των απαιτοφμενων Γ γηα ηε δόκεζε θαη ιεηηνπξγία αδειϊν για τη δόμηςη και λειτουργία ,00 2,50 3,00 3,50 4,00

13 13 ΣΟΜΔΑ: «ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Καταλνκή βαζκνινγίαο Πνηα είλαη τα ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ πνπ αλτηκετωπίδετε από πστέξεσε σε βασηθνύο άμνλεο τνπ τνκέα; Καζπζηέξεζε νινθιήξσζεο βαζηθώλ νδηθώλ αμόλσλ ζύλδεζεο πόιεσλ απμεκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο / θαζπζηέξεζε Καθυςτζρηςη ολοκλήρωςησ βαςικϊν 3,71 οδικϊν αξόνων ςφνδεςησ Α νινθιήξσζεο ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ πόλεων αυξημζνησ οικονομικήσ δραςτηριότητασ / καθυςτζρηςη ολοκλήρωςησ ςιδηροδρομικοφ δικτφου Γπζθνιίεο εθαξκνγήο θαη αμηνπνίεζεο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ εηδηθά ιόγσ πεξηνξηζκέλεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζηδεξνδξνκηθήο Δυςκολίεσ εφαρμογήσ και αξιοποίηςησ 3,35 ςυνδυαςμζνων Β κεηαθνξάο μεταφορϊν ειδικά λόγω περιοριςμζνησ παροχήσ υπηρεςιϊν Series1 ςιδηροδρομικήσ μεταφοράσ Καζπζηεξήζεηο ζηελ αλαλέσζε θαη εθζπγρξνληζκό ηνπ εζληθνύ ζηόινπ Series2 νδηθώλ κεηαθνξώλ 2,69 Γ Καθυςτερήςεισ ςτην ανανζωςη και εκςυγχρονιςμό του εθνικοφ ςτόλου οδικϊν μεταφορϊν Series3 Γξαθεηνθξαηηθέο θαζπζηεξήζεηο θαη ζηαζηκόηεηα εκπνξεπκάησλ ζηηο πύιεο εηζόδνπ / εμόδνπ ηεο ρώξαο (εηδηθά από ρώξεο Γραφειοκρατικζσ εθηόο καθυςτερήςεισ και 20% 40% 60% 80% 100% 2,64 ςταςιμότητα εμπορευμάτων Series4 Γ Δπξσπατθήο Έλσζεο) ςτισ πφλεσ ειςόδου / εξόδου τησ χϊρασ (ειδικά από χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ) Series5 Τςειό θόζηνο θαη πεξηνξηζκέλν customer service, εηδηθά ηνπο Υψηλό κόςτοσ και περιοριςμζνο customer service, ειδικά τουσ θαινθαηξηλνύο κήλεο, από ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ ζαιάζζησλ 2,61 Γ καλοκαιρινοφσ μήνεσ, από τουσ παρόχουσ υπηρεςιϊν θαλάςςιων εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ εμπορευματικϊν μεταφορϊν Βαζκόο σεκαλτηθότεταο ,00 2,50 3,00 3,50 4,00

14 14 ΣΟΜΔΑ: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ» Καταλνκή βαζκνινγίαο Πνηα είλαη τα ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ πνπ αλτηκετωπίδετε από πστέξεσε σε βασηθνύο άμνλεο τνπ τνκέα; Βαζκόο σεκαλτηθότεταο Έιιεηςε θαηαξηηζκέλνπ θαη κε εμεηδηθεπκέλεο ζπνπδέο κεζαίνπ ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ ζηηο δηάθνξεο εηδηθόηεηεο ησλ logistics Ζλλειψη καταρτιςμζνου και με εξειδικευμζνεσ 3,76 ςπουδζσ Αμεςαίου ςτελεχιακοφ δυναμικοφ ςτισ διάφορεσ ειδικότητεσ των logistics Απαζρόιεζε Logistics Managers σο Project Managers θαη κε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηακόξθσζε ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο Απαςχόληςη ηεο Logistics Managers ωσ Project Managers και μη 3,61 Α επηρείξεζεο σο ζηειέρε πξώηεο γξακκήο ςυμμετοχή τουσ ςτη διαμόρφωςη τησ ςυνολικήσ ςτρατηγικήσ τησ Series1 επιχείρηςησ ωσ ςτελζχη πρϊτησ γραμμήσ Series2 Έιιεηςε managers κε εμεηδηθεπκέλεο ζπνπδέο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο πνπ ζα δηνηθήζνπλ ηα Διιεληθά Logistics Ζλλειψη managers με εξειδικευμζνεσ 2,88 ςπουδζσ Εφοδιαςτικήσ Γ Αλυςίδασ που θα διοικήςουν τα Ελληνικά Logistics Series3 Έιιεηςε θαηώηεξνπ πξνζσπηθνύ πνπ έρεη εθπαηδεπηεί ζε δηάθνξεο 20% 40% 60% 80% 100% εξγαζίεο Series4 Ζλλειψη κατϊτερου προςωπικοφ που ζχει εκπαιδευτεί ςε ηνπ ρώξνπ ησλ Logistics 2,60 Γ διάφορεσ εργαςίεσ του χϊρου των Logistics Series5 Αλαληηζηνηρίαησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ Logistics Διιεληθώλ Αναντιςτοιχία των προγραμμάτων ςπουδϊν Logistics Ελληνικϊν 2,15 Γ Παλεπηζηεκίσλ κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο Πανεπιςτημίων με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τησ αγοράσ ,00 2,50 3,00 3,50 4,00

15 ΣΟΜΔΑ: «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ» Καταλνκή βαζκνινγίαο Πνηα είλαη τα ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ πνπ αλτηκετωπίδετε από πστέξεσε σε βασηθνύο άμνλεο τνπ τνκέα; Βαζκόο σεκαλτηθότεταο % 40% 60% 80% 100% Έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηε ρξήζε ελαιιαθηηθώλ κέζσλ κεηαθνξάο θηιηθόηεξσλ ζην πεξηβάιινλ (ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο) 3,57 Α Ζλλειψη κινήτρων για τη χρήςη εναλλακτικϊν μζςων μεταφοράσ φιλικότερων ςτο περιβάλλον (ςυνδυαςμζνεσ μεταφορζσ) Διιηπήο ελεκέξσζε γηα ηηο λνκηθέο ππνρξεώζεηο θαη ηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ, πνπ πξνθύπηνπλ από ηε Ελλιπήσ ενημζρωςη για τισ νομικζσ 3,22 υποχρεϊςεισ και τα Βςχετικά ζπλερή ελζσκάησζε θνηλνηηθώλ νδεγηώλ Series1 με το περιβάλλον προγράμματα επιδοτήςεων, που προκφπτουν από τη ςυνεχή ενςωμάτωςη κοινοτικϊν οδηγιϊν Series2 Πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά ππεξεζηώλ Green Logistics / κε δηακόξθσζε ζρεηηθήο θνπιηνύξαο 3,14 Β Περιοριςμζνη προςφορά υπηρεςιϊν Green Logistics / μη διαμόρφωςη ςχετικήσ κουλτοφρασ Series3 Αλεπαξθήο εθκεηάιιεπζε ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ παξαγσγήο / ρξήζεο Series4 ελέξγεηαο (ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο) 2,67 Γ Ανεπαρκήσ εκμετάλλευςη εναλλακτικϊν τρόπων παραγωγήσ / χρήςησ ενζργειασ (ήπιεσ μορφζσ ενζργειασ) Series5 Διιείςεηο ζηηο ππνδνκέο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο γηα ηελ 2,40 Γ αζθαιή δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ εκπνξεπκάησλ / θνξηίσλ Ελλείψεισ ADR ςτισ υποδομζσ μεταφοράσ και αποθήκευςησ για την αςφαλή διαχείριςη επικινδφνων εμπορευμάτων / φορτίων ADR ,00 2,50 3,00 3,50 4,00 15

16 16 ΜΕΡΟ Γ ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ PLANNING

17 Η αγνξά έρεη δπλακηθή αλάπηπμεο αιιά γηα λένπ ηύπνπ παίθηεο. 17

18 Greece Greece Albania Albania Bulgaria Bulgaria Cyprus Cyprus Romania Romania Serbia Serbia FYROM FYROM Turkey Turkey Finland Finland Hungary Hungary Portugal Portugal 18 Η αγνξά ησλ Γηεζλώλ δεκάησλ είλαη κηθξή άιια έρεη πςειέο δπλαηόηεηεο ,070 0,060 0 Όγκος διεθνών δεμάηφν Αποζηολή/Λήυη Όγκος διεθνών δεμάηφν ανά κάηοικο ήκεξα Ο όγθνο ησλ δεκάησλ πνπ ιακβάλνληαη είλαη αξθεηά κεγαιύηεξνο από ησλ αξηζκό ησλ δεκάησλ πνπ απνζηέιινληαη. Οη αξηζκνί παξόια απηά είλαη αξθεηά ρακεινί, θπκαηλόκελνη ζε έλα επίπεδν ρακειόηεξν από 0,025 δέκαηα ζπλνιηθά αλά θάηνηθν θάζε έηνο ( ή 1 δέκα αλά 10 νηθνγέλεηεο αλά έηνο). Παξόια απηά νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ρσξώλ ζηηο νπνίεο έγηλε ε έξεπλα δελ είλαη ηόζν κεγάιε όζν ζηελ αγνξά επηζηνιώλ εμσηεξηθνύ. Μέιινλ Δάλ ν αξηζκόο αλά θάηνηθν ζηηο ππό εμέηαζε ρώξεο αγγίδεη ηα επίπεδα απηώλ ζηελ: Οπγγαξία:Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο δεκάησλ ζα απμεζεί θαηά 1,73 εθαηνκκύξηα Διιάδα:Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ δεκάησλ ζα απμεζεί θαηά 2,46 εθαηνκκύξηα 0,050 0,040 0,030 0,020 0,010 Παξατεξήσεηο Η αγνξά δεκάησλ είλαη αθόκε πην δπλακηθή από ηελ αιιεινγξαθία γξακκάησλ θαη έρεη κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο. Δίλαη ην ζεκείν ζην νπνίν ζα αλαπηπρζεί πςειόο αληαγσληζκόο από ηηο δηεζλείο εηαηξείεο. -

19 Albania Bulgaria Cyprus Romania Serbia FYROM Turkey 19 εκαληηθή παξνπζία κεηαλαζηώλ Immigrants Parcels from Greece per capita 0,001 0,039 0,378 0,050 0,073 0,210 0,054 Parcels to Greece per capita 0,0003 0,0527 0,0137 0,0461 0,0386 0,1017 0,0700 Μεηανάζηες ζηην Ελλάδα καηά Εθνικόηηηα ήκεξα Σα δέκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμύ ηεο Διιάδαο θαη ησλ ππόινηπσλ ππό εμέηαζε ρσξώλ (εθηόο Κύπξνπ) είλαη Μέιινλ Μεηαλάζηεο από ηηο ππό εμέηαζε ρώξεο: Μεηαλάζηεο από ηελ Αιβαλία: ηεηξακειείο νηθνγέλεηεο 2 δέκαηα εηεζίσο πλνιηθόο Όγθνο = δέκαηα από Διιάδα πξνο Αιβαλία Έλα δέκα 5kg θνζηίδεη 28 Σδίξνο : euros Παξατεξήσεηο ήκεξα ν αλσηέξσ αλαθεξζείο όγθνο δηαρεηξίδεηαη από έλα κηθξό αξηζκό ηδησηηθώλ εηαηξεηώλ θαη ηαμηδησηηθά γξαθεία. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη είζνδνο ζε απηή ηελ αγνξά, νη ηαρπδξνκηθνί θνξείο πξέπεη λα κεηώζνπλ ηα θόζηε θαη λα βειηηώζνπλ ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηώλ πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο όπσο Track &Trace

20 20 Η αγνξά έρεη δπλακηθή αλάπηπμεο αιιά γηα λένπ ηύπνπ παίθηεο. Ο αληαγσληζκόο, όκσο, ζα είλαη έληνλνο θαη δηεζλνπνηεκέλνο.

21 ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά δηαθξίλνληαη ηξία επίπεδα αληαγσληζκνύ: Εθνικοί ηατσδρομικοί θνξείο πνπ απνιακβάλνπλ θαη ην πιενλέθηεκα απνθιεηζηηθήο παξνρήο ππεξεζηώλ ζε θαζνξηζκέλα market segments. Μικρές ηοπικές επιτειρήζεις πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα επεθηείλνπλ ηα δίθηπα ηνπο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηνύλ ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο. Πολσεθνικές εηαιρίες πνπ ζπλεξγάδνληαη κε κηθξόηεξεο επηρεηξήζεηο ηαρπκεηαθνξώλ, πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ηνπηθό επίπεδν, απνθηώληαο έηζη πξόζβαζε ζηηο εζσηεξηθέο, εζληθέο αγνξέο Market share (world estimates, 2004) ύκθσλα κε ηελ UPU ην κεξίδην αγνξάο ησλ εζληθώλ παξνρέσλ ζηελ αγνξά επηζηνιηθνύ είλαη 63% ζην εμσηεξηθό θαη 94 % ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Letter-post market 6% Domestic service Parcel-post market 68% 32% Αληίζηνηρα ζηελ αγνξά δεκάησλ ην πνζνζηό θπκαίλεηαη 94% από 22% 32 % 37% 63% International service 78% 22% "Public" operator "Non-public" operators UPU, Berne, October

22 22 Η αγνξά έρεη δπλακηθή αλάπηπμεο αιιά γηα λένπ ηύπνπ παίθηεο. Ο αληαγσληζκόο, όκσο, ζα είλαη έληνλνο θαη δηεζλνπνηεκέλνο. Αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζα απνθηήζεη όπνηνο ζπκπηέζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα, ιεηηνπξγώληαο ζηα πιαίζηα ηνπ LEAN MANAGEMENT.

23 Greece Albania Bulgaria Cyprus Romania Serbia Fyrom Turkey Finland Hungary Portugal 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ: Λεηηνπξγηθά έζνδα / έμνδα Λεηηνπξγηθά έζνδα / έμνδα ήκεξα Οη PO s θάζε ρώξαο παξνπζηάδνπλ ηζνξξνπεκέλα έζνδα έμνδα. Παξόια απηά θαηαιακβάλνπλ έλα κηθξό κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο ρώξαο γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο Μέιινλ Έζοδα ηατσδρομείοσ καηά κεθαλή % Ο ζπλνιηθό ηδίξνο ησλ ρσξώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (εθηόο Διιάδνο θαη Σνπξθίαο) είλαη κόιηο 324 εθαηνκκύξηα θαη 1035 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο). Αλ παξόια απηά, ην πνζνζηό ηνπ δαπαλνύκελνπ εηζνδήκαηνο αλά θάηνηθν γηα ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο αλέβεη ζηα επίπεδα ηεο Οπγγαξίαο, ηόηε ν ζπλνιηθόο ηδίξνο θαη ζηηο 8 ρώξεο θηάλεη ζην πνζό ησλ εθαηνκκπξίσλ θαη επίζεο δηακνξθώλεη πςεινύο ηδίξνπο γηα ηελ Δπξώπε, δίλνληαο δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε όπνηε απαηηεζεί. 0,600% Παξατεξήσεηο 0,500% 0,400% 0,300% Τπάξρνπλ πςειέο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο εθόζνλ ην ηαρπδξνκηθό πξντόλ ζεσξείηαη πξντόλ πξνηεξαηόηεηαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξώλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. 0,200% 0,100% 0,000%

24 24 Η αγνξά έρεη δπλακηθή αλάπηπμεο αιιά γηα λένπ ηύπνπ παίθηεο. Ο αληαγσληζκόο, όκσο, ζα είλαη έληνλνο θαη δηεζλνπνηεκέλνο. Αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζα απνθηήζεη όπνηνο ζπκπηέζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα, ιεηηνπξγώληαο ζηα πιαίζηα ηνπ LEAN MANAGEMENT. Σν θόζηνο πνπ ζα πξέπεη θπξίσο λα ζπκπηεζζεί είλαη απηό ηεο δηαλνκήο. Απηνκαηνπνηεκέλεο δξνκνινγήζεηο, ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, δηαθνξνπνίεζε ησλ SLA s, outsourcing, Activity Based Pricing θ.η.ι. είλαη ηνκείο πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζην LEAN DISTRIBUTION.

25 25 ΔΟΜΗ ΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ ΣΩΝ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Η παξαδνζηαθή δνκή ηεο ηαρπδξνκηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ όπσο ζπιινγή, κεηαθνξά, δηαινγή θαη δηαλνκή. ύκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία (Cave 2002) ε δηάζπαζε ηνπ ηαρπδξνκηθνύ θόζηνπο θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη Collection 5% Outward sorting 12% Transport 14% Inward sorting 14% Delivery 43% Supporting activities 12% Όπνηνο θνξέαο ζπκπηέζεη ην θόζηνο δηαλνκήο πνπ είλαη ηξηπιάζην ηνπ θόζηνπο ζπιινγήο (57/17) ζα έρεη αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα

26 26 Η αγνξά έρεη δπλακηθή αλάπηπμεο αιιά γηα λένπ ηύπνπ παίθηεο. Ο αληαγσληζκόο, όκσο, ζα είλαη έληνλνο θαη δηεζλνπνηεκέλνο. Αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζα απνθηήζεη όπνηνο ζπκπηέζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα, ιεηηνπξγώληαο ζηα πιαίζηα ηνπ LEAN MANAGEMENT. Σν θόζηνο πνπ ζα πξέπεη θπξίσο λα ζπκπηεζζεί είλαη απηό ηεο δηαλνκήο. Απηνκαηνπνηεκέλεο δξνκνινγήζεηο, ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, δηαθνξνπνίεζε ησλ SLA s, outsourcing, Activity Based Pricing θ.η.ι. είλαη ηνκείο πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζην LEAN DISTRIBUTION. Σν θόζηνο ηνπ πξνζσπηθνύ είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο αξθεί όια ηα savings λα κελ γίλνληαη ζηνπο άκεζνπο παξαγσγηθνύο εξγαδόκελνπο (π.ρ. δηαλνκείο) όπσο ζπλήζσο, αιιά θπξίσο ζην έκκεζν θαη ππνζηεξηθηηθό πξνζσπηθό ηνπ νπνίνπ ζπρλά ε αλαινγία είλαη ππεξδηπιάζηα ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηα δηεζλή benchmarks.

27 Greece Albania Bulgaria Cyprus Romania Serbia Fyrom Turkey Finland Hungary Portugal Greece Albania Bulgaria Cyprus Romania Serbia Fyrom Turkey Finland Hungary Portugal ΑΝΑΛΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ: Πξνζσπηθό Γηθηύνπ σνολικός αριθμός προζφπικού Παξατεξήσεηο Οη PO s έρνπλ έλα πνιπάξηζκν πξνζσπηθό θαη δεκηνπξγνύλ έλα πςειό ζηαζεξό θόζηνο Αλ ν δείθηεο θαηνίθσλ/εξγαδόκελνπο ζε απηέο ηηο ρώξεο αγγίδεη ηνλ αληίζηνηρν ηεο Διιάδαο (973) αληί 623(κέζνο όξνο ζήκεξα, εθηόο Σνπξθίαο) ηόηε κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ κεγαιύηεξνη όγθνη. 0 Καηά ζπλέπεηα, ε ελδερόκελε αύμεζε ηνπ όγθνπ ε νπνία αλαιύζεθε, κπνξεί ζεσξεηηθά λα θαιπθζεί ρσξίο αύμεζε ζηα ζηαζεξά θόζηε Κάηοικοι / Εργαζόμενο

28 28 Η αγνξά έρεη δπλακηθή αλάπηπμεο αιιά γηα λένπ ηύπνπ παίθηεο. Ο αληαγσληζκόο, όκσο, ζα είλαη έληνλνο θαη δηεζλνπνηεκέλνο. Αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζα απνθηήζεη όπνηνο ζπκπηέζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα, ιεηηνπξγώληαο ζηα πιαίζηα ηνπ LEAN MANAGEMENT. Σν θόζηνο πνπ ζα πξέπεη θπξίσο λα ζπκπηεζζεί είλαη απηό ηεο δηαλνκήο. Απηνκαηνπνηεκέλεο δξνκνινγήζεηο, ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, δηαθνξνπνίεζε ησλ SLA s, outsourcing, Activity Based Pricing θ.η.ι. είλαη ηνκείο πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζην LEAN DISTRIBUTION. Σν θόζηνο ηνπ πξνζσπηθνύ είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο αξθεί όια ηα savings λα κελ γίλνληαη ζηνπο άκεζνπο παξαγσγηθνύο εξγαδόκελνπο (π.ρ. δηαλνκείο) όπσο ζπλήζσο, αιιά θπξίσο ζην έκκεζν θαη ππνζηεξηθηηθό πξνζσπηθό ηνπ νπνίνπ ζπρλά ε αλαινγία είλαη ππεξδηπιάζηα ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηα δηεζλή benchmarks. Η ειιεληθή πνιηηεία κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο ηαρπδξνκείσλ θαη κεηαθνξώλ ζηα πιαίζηα ηεο γεληθόηεξεο αλάγθεο ππνζηήξημεο ηνπ ρώξνπ ησλ logistics, π.ρ. κε έληαμή ηνπο ζηνπο αλαπηπμηαθνύο λόκνπο, έηζη ώζηε λα γίλνπλ profit center γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία. Η πξάζηλε δηάζηαζε θαη γεληθά ε δηάζηαζε ηνπ sustainability πξέπεη λα δηαηξέμεη θαη ηελ αγνξά ησλ ηαρπδξνκείσλ θαη ησλ ηαρπκεηαθνξώλ, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ. Η θεληξηθή δηνίθεζε κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν εδώ ρξεκαηνδνηώληαο όρη κόλν δξάζεηο πεξί ηελ νηθνδνκή, αιιά θαη γηα πξάζηλεο κεηαθνξέο.

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα