Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS"

Transcript

1 Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Τπό ηακάηε Αλδξηαλόπνπινπ, Executive Consultant Planning A.E.

2 2 ΜΕΡΟ Α Η ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΙΝΑΙ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΑΙ ΜΔΛΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

3 3 Η Ελλάδα δεν έτει αναγνωρίζει ηον κομβικό ρόλο ηων Logistics ζηην εθνική οικονομία Σα Logistics θαη γεληθά ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα αλαγλσξίδνληαη δηεζλώο ζαλ έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο ζε ξπζκό αλάπηπμεο θιάδνπο κε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 4 έσο 8% πνπ είλαη θαηά κέζν όξν 2,5 θνξέο ε κέζε αύμεζε ηνπ ΑΔΠ. Τπνινγίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηα 13,8% ηνπ ΑΔΠ δηεζλώο ή 5,4 ηξηο. ηελ Διιάδα όπσο έδεημε πξόζθαηε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε PLANNING θαη εληνιή ηεο Γ.Γ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ΔΔL ε ζπκκεηνρή ηεο εθνδηαζηηθήο ζην ΑΔΠ είλαη κόιηο 6,5% θαη πάιη βεβαίσο είλαη θιάδνο πνπ έρεη δπλακηθή λα θζάζεη ζε επίπεδν αλάπηπμεο θαη ζπκκεηνρήο ζηα επίπεδα ηνπ ηνπξηζκνύ. Γπζηπρώο ιείπεη κηα εζληθή ζηξαηεγηθή Logistics, έλα 5εηέο επηρεηξεζηαθό ζρέδην γηα ην ρώξν. Η ηαρπδξνκηθή αγνξά είλαη κέξνο ηνπ επξύηεξνπ ρώξνπ ησλ Logistics θαη γεληθά ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, αλ ηελ θαηεγνξηνπνηήζνπκε κε βάζε ην κέγεζνο ησλ κεηαθεξόκελσλ πξντόλησλ. ηελ Διιάδα, βέβαηα, έρνπκε ζπλεζίζεη όηαλ αλαθεξόκαζηε ζηνλ ρώξν ησλ Logistics λα ηνλ εμεηάδνπκε θπξίσο ππό ην πξίζκα ηεο δηαθίλεζεο κεγαινπνζνηήησλ, θαηά θαλόλα ζε παιέηεο. Η έιιεηςε εζληθήο ζηξαηεγηθήο Logistics επεξεάδεη πξνθαλώο θαη ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή ζηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά

4 4 Η ηατσδρομική αγορά είναι μέλος ηης εσρύηερης αγοράς Logistics Η ζύγρξνλε ηάζε, όκσο, δεδνκέλσλ αθελόο ηεο ηάζεο γηα θαηάξγεζε ελδηάκεζσλ θξίθσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη άκεζεο πξνζέγγηζεο ηνπ ηειηθνύ θαηαλαισηή θαη αθεηέξνπ ηεο δηείζδπζεο ηνπ e-commerce είλαη ππέξ ηεο κηθξνδηαλνκήο θαη ησλ κηθξνθηβσηίσλ. Η PLANNING είρε εθπνλήζεη γηα ηα ΔΛΣΑ ηελ πεξίνδν ηνπ 2005 κειέηε πνπ εξεπλνύζε ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά ζηελ επξύηεξε Βαιθαληθή πεξηνρή κε ζηόρν ηε δηάγλσζε επθαηξηώλ δηείζδπζεο ησλ ΔΛΣΑ ζ απηήλ. Παξ όηη έρεη παξέιζεη κηα 5εηία από ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο πηζηεύνπκε όηη νξηζκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ θαη αμίδεη λα αλαθεξζνύλ. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ πξνηάζεθαλ ήηαλ αθελόο ζηξαηεγηθέο ζσνεργιών ζε 4 άμνλεο Αλάιεςε sorting γηα νξηζκέλεο ρώξεο Κνηλό transport κε ηε δεκηνπξγία hub ζην Δι. Βεληδέινο Βαιθαληθό δέκα Βαιθαληθό courier Καη αθεηέξνπ ζηξαηεγηθέο διείζδσζης ζε 3 άμνλεο Transaction από Διιάδα B2X επηζηνιηθό Β2Υ δέκαηα

5 b2x c2x 5 Domestic International 5 ΚΑΝΑΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΠΑΗ Η θαηάηκεζε ηεο ηαρπδξνκηθήο αγνξάο κπνξεί λα γίλεη ππό ην πξίζκα δύν δηαθνξεηηθώλ δηαζηάζεσλ νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξνρήο ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. Η κία δηάζηαζε αθνξά ζηελ θύζε ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ ( Πξντνληηθή δηάζηαζε ) θαη ε άιιε αθνξά ζηελ θύζε ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ( Καλαιηαθή δηάζηαζε). ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΠΙΣΟΛΔ ΓΔΜΑΣΑ ΤΠΗΡΔΙΔ COURRIER & EXPRESS LOGISTICS ΤΒΡΙΓΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ PRIVATE MAIL TRANSACTION MAIL ΓΔΜΑ ΔΠΙΣΟΛΗ Micro Picking Macro Picking ΤΚΔΤΑΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΠΡΑΞΔΙ- ΠΛΗΡΩΜΔ Δ ΣΡΙΣΟΤ ΤΝΣΑΞΔΙ DIRECT MAIL ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ - ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟΙ ΔΠΙΣΟΛΔ ΓΔΙΓΜΑΣΑ

6 Consumer Business 6 ΔΟΜΗ ΣΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΣΟΛΕ ΑΠΟ ΠΡΟ Consumer Business Σν 5% πνπ αληηπξνζσπεύεη ε δηαθίλεζε από C πξνο C θαίλεηαη ρακειό. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δηαθίλεζεο από C πξνο C είλαη ηππηθέο επρέο - γελλήζεηο, ζάλαηνη θαη γάκνη, Υξηζηνύγελλα θαη γελέζιηα, πξνζθιήζεηο, απνδνρέο θαη επραξηζηίεο, θαη θάξηεο δηαθνπώλ. Οη απνζηνιέο από Β πξνο C είλαη ε θαηά πνιύ κεγαιύηεξε ζπληζηώζα ηεο ηαρπδξνκηθήο δηαθίλεζεο. Οη επηρεηξήζεηο είλαη, επνκέλσο, νη πην ζεκαληηθνί πειάηεο ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δηαθίλεζεο είλαη δηαθεκηζηηθό ηαρπδξνκείν, ινγαξηαζκνί θαη ηξαπεδηθή αιιεινγξαθία. Μόλν ην 10 % απηήο ηεο δηαθίλεζεο ξέεη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεύζπλζε - από C πξνο B. Η δηαθίλεζε από B πξνο B αληηπξνζσπεύεη κηθξό πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ. Σν γεγνλόο απηό νθείιεηαη ηόζν ζηελ δξάζε ησλ εηαηξεηώλ courier αιιά θαη ζηελ ρξήζε ησλ επηθνηλσληώλ - ηειεθώλνπ, θαμ θαη Internet. ( Πεγή: Ecorys 2005) Η πνιηηηθή ηεο Regional Strategy ζηνλ ρώξν ηνπ επηζηνιηθνύ Β2Υ έρεη θαηεμνρήλ εθαξκνγή ζηνλ ρώξν ησλ transactions. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ε Citibank πνπ ηππώλεη θαη δηαθηλεί από ηελ Οιιαλδία όιν ηα statements πνπ αθνξνύλ ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη από ηελ Γαιιία ηα transactions πνπ αθνξνύλ πηζησηηθέο θάξηεο, δίλνληαο ην αληίζηνηρν έξγν ζηα αληίζηνηρα εζληθά ηαρπδξνκεία. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνθηά ε εκπινθή ησλ Ιζπαληθώλ ηαρπδξνκείσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ήδε κεγάιν κέξνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθίλεζεο παξόιν πνπ ε εθηύπσζε ησλ statements δελ γίλεηαη ζηελ ρώξα ηνπο. Δμάιινπ θαη ζηελ Διιάδα ππάξρεη ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ε First Data πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα transactions γηα ηξάπεδεο ηεο Αιβαλίαο, Ρνπκαλίαο, Κύπξνπ, Βνπιγαξίαο θαη εξβίαο.

7 Letter 0,5kg Parcel 5kg Parcel 20kg Company 1 Company 2 Company 3 Company 4 ELTA (EMS) ELTA (priority A) 7 ΔΟΜΗ ΣΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΜΑΣΑ Ωο ηαρπδξνκηθά δεκαηά νξίδνληαη ηα αληηθείκελα, πνπ απνζηέιινληαη κε ην Σαρπδξνκείν θαη έρνπλ νξηζκέλν βάξνο θαη δηαζηάζεηο κε αλώηαην όξην ηα 25 θηιά ζηηο πεξηζζόηεξεο ρώξεο Η αλακελόκελε αύμεζε ηνπ Direct Mail έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηεο αγνξάο ησλ ηαρπδξνκηθώλ δεκάησλ καθξνπξόζεζκα. Η αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ απνηειεί επηπιένλ παξάγνληα αύμεζεο ησλ ηαρπδξνκηθώλ δεκάησλ αιιά ιόγσ ηεο ρακειήο ρξήζεο ηνπ Internet ζηελ ππό εμέηαζε αγνξά ε αύμεζε απηή δελ πξνβιέπεηαη λα είλαη κεγάιε. Η αγνξά ησλ δεκάησλ ζηηο ρώξεο ηεο Βαιθαληθήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ιόγσ ησλ κεηαλαζηώλ, δελ είλαη όκσο ρώξνο πνπ ηνλ εθκεηαιιεύνληαη ηα Δζληθά Σαρπδξνκεία αιιά νη ελαιιαθηηθνί θνξείο όπσο Σνπξηζηηθά πξαθηνξεία, κεηαθνξηθέο εηαηξείεο, transportation companies θιπ. Δπίζεο ην B2X κέξνο ηεο αγνξάο απηήο πξνηηκά ηεο ππεξεζίεο ηαρπκεηαθνξώλ παξά ην απμεκέλν θόζηνο θπξίσο ιόγσ ηεο έιιεηςεο δηαδηθαζηώλ νινθιεξσκέλνπ track & trace θαζόιν ην κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (door to door) θαη αμηνπηζηίαο ρξόλνπ παξάδνζεο. Δμάιινπ θαη ε δηαθνξά θόζηνπο κεηαμύ θαλνληθήο απνζηνιήο δέκαηνο θαη απνζηνιήο ηνπ κέζσ ηαρπκεηαθννάο δελ είλαη ζπληξηπηηθή. Υαξαθηεξηζηηθά γηα έλα δέκα 5 θηιώλ πξνο Αιβαλία ε ηηκή ησλ ΔΛΣΑ είλαη 46 όηαλ νη Σαρπκεηαθνξέο δεηνύλ 56,93, ε θζελόηεξε ηηκή από ηδησηηθή εηαηξεία είλαη 28 θαη ε ακέζσο επόκελε από δηεζλή εηαηξεία είλαη 70. Αληίζηνηρεο είλαη νη ηηκέο πξνο Ρνπκαλία κόλν πνπ εδώ δελ ππάξρεη ε ρακειή ηηκή ησλ 28. Η αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ Βαιθαληθώλ εζληθώλ θνξέσλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ζηνλ ρώξν ηνπ δέκαηνο γηα επίηεπμε ζπλεξγηώλ θόζηνπο θαη πνηόηεηαο πξνθύπηεη επηηαθηηθή. ALBANIA 42,00 30,49 15,39 15,00 24,36 5,5 BOULGARIA 42,00 30,49 15,39 15,00 24,36 5,5 CYPROS 39,50 29,41 14,51 15,00 24,36 4,8 ROMANIA 42,00 30,49 15,39 34,50 24,36 5,5 SERVIA 42,00 30,49 15,39 34,50 24,36 5,5 SKOPIA 42,00 30,49 15,39 34,50 24,36 5,5 TURKEY 42,00 30,49 15,39 34,50 24,36 5,5 ALBANIA ,35 70,18 28,5 56,93 46 BOULGARIA ,35 70,18 28,5 56,93 46 CYPROS ,79 59,36 28,5 56,93 34 ROMANIA ,35 70,18 120,95 56,93 46 SERVIA ,35 70,18 120,95 56,93 46 SKOPIA ,35 70,18 120,95 56,93 46 TURKEY ,35 70,18 120,95 56,93 46 ALBANIA ,77 73,50 127, BOULGARIA ,77 73,50 127, CYPROS ,14 124,44 73,50 127,66 86,5 ROMANIA ,77 223,95 127, SERVIA ,77 223,95 127, SKOPIA ,77 223,95 127, TURKEY ,77 223,95 127,66 121

8 8 8 ΔΟΜΗ ΣΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ COURIER Οη ππεξεζίεο απηέο αθνξνύλ ζηελ απνζηνιή επηζηνιώλ θαη δεκάησλ ζε ρξόλνπο παξάδνζεο ηδηαίηεξα κηθξνύο. Η ηάζε ηόζν ηεο ειιεληθήο όζν θαη ηεο Βαιθαληθήο αγνξάο ραξαθηεξίδεηαη από ηελ απαίηεζε γηα παξνρή πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ ε νπνίεο εκπίπηνπλ ζηνλ θιάδν ησλ ηαρπκεηαθνξώλ. Η αύμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ από ηελ κία θαη νη ζπλερώο απμαλόκελεο αηηήζεηο ησλ πειαηώλ γηα αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο κεηαθνξάο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ θιάδνπ ησλ ηαρπκεηαθνξώλ ζηελ ππό κειέηε αγνξά. ύκθσλα κε κειέηε ηνπ UPU πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ % ησλ παξνρέσλ θαζνιηθώλ ππεξεζηώλ πξνβιέπνπλ αύμεζε ηνπ ηνκέα ησλ ηαρπκεηαθνξώλ γηα ηηο ρώξεο ηεο Βαιθαληθήο. Η αγνξά ησλ ηαρπκεηαθνξώλ ζηελ Διιάδα ζεκεηώλεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξόληα κε θύξηα δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ δηαθίλεζε εγγξάθσλ θαη κηθξνδεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθό ηεο εγρώξηαο ειιεληθήο αγνξάο απνηειεί ην γεγνλόο ηνπ πςεινύ βαζκνύ ζπγθέληξσζεο ζην άλσ άθξν ηεο αγνξάο. (3-4 εηαηξείεο έρνπλ ην κεγαιύηεξν κεξίδην αγνξάο).

9 9 ΜΕΡΟ B ΟΙ ΣΑΔΙ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

10 10 Η 2 ε παλειιήληα έξεπλα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο Η PLANNING ζηα πιαίζηα ηνπ 13 νπ παλειιήληνπ ζπλέδξηνπ ηεο ΔΔL, δηελέξγεζε έξεπλα κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ εληνπηζκνύ ησλ ηάζεσλ θαη αλαγθώλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο Logistics. ηελ έξεπλα απάληεζαλ 73 δηαθεθξηκέλνη Έιιελεο logisticians. Ήηαλ επηινγή ηεο νκάδαο ην επίπεδν πνπ ζα απεπζπλζεί λα είλαη ηδηαίηεξα πςειό δεδνκέλνπ όηη θαη εμνρήλ ηα πςειόβαζκα ζηειέρε ηνπ ρώξνπ έρνπλ άπνςε γηα ζέκαηα ζηξαηεγηθήο. supply directors 26 γενικοί διευθυντζς 12 Logistics managers 35 εκπόξην 30% ππεξεσίεο 35% βηνκεραλία 35%

11 ΣΟΜΔΑ: «ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ LOGISTICS» Καταλνκή βαζκνινγίαο Πνηα είλαη τα ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ πνπ αλτηκετωπίδετε από πστέξεσε σε βασηθνύο άμνλεο τνπ τνκέα; Με ύπαξμε πλνιηθνύ ρεδίνπ Γξάζεο κε απνηέιεζκα α) ηελ έιιεηςε ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηνλ θιάδν θαη β) Γαηδαιώδεο λνκνζεηηθό Μη φπαρξη Συνολικοφ Σχεδίου 4,01 Δράςησ με αποτζλεςμα Α α) την πιαίζην ζλλειψη ςυνολικήσ ςτρατηγικήσ για τον κλάδο και β) Δαιδαλϊδεσ νομοθετικό πλαίςιο Με ζπλεηδεηνπνίεζε, από ηελ Πνιηηεία, ηεο ζπκβνιήο ηεο αγνξάο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία θαη ηεο Μη ςυνειδητοποίηςη, από την Πολιτεία, τησ ςυμβολήσ τησ δπλαηόηεηαο αλάπηπμήο ηεο, έιιεηςε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδίνπ/master αγοράσ Εφοδιαςτικήσ Αλυςίδασ 3,82 ςτην Ελληνική Οικονομία Α και τησ Plan 5 δυνατότητασ ανάπτυξήσ τησ, ζλλειψη Επιχειρηςιακοφ Σχεδίου/Master Plan 4 Έιιεηςε ελόο θνξέα πνπ ζα πξνβάιιεη ηε ρώξα καο σο logistics θόκβν ηεο επξύηεξεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο Ζλλειψη ενόσ φορζα που θα προβάλλει 2,51τη χϊρα μασ Γωσ logistics κόμβο τησ ευρφτερησ γεωγραφικήσ περιοχήσ 3 20% 40% 60% 80% Υακειόο βαζκόο ελζσκάησζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ Logistics ζην 100% ζύλνιν 2ησλ θξαηηθώλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο Χαμηλόσ βαθμόσ ενςωμάτωςησ 2,50 των δραςτηριοτήτων Γ Logistics Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ςτο ςφνολο των κρατικϊν προγραμμάτων ενίςχυςησ τησ Επιχειρηματικότητασ 1 Έιιεηςε ππνζηήξημεο γηα ηελ εμάπισζε ησλ Διιεληθώλ Logistics ζηηο Ζλλειψη υποςτήριξησ για την εξάπλωςη των Ελληνικϊν Logistics γεηηνληθέο ρώξεο, ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε θαη ηελ επξύηεξε 2,15 Γ ςτισ γειτονικζσ χϊρεσ, τη Νοτιοανατολική Ευρϊπη και την ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ ευρφτερη λεκάνη τησ Μεςογείου Βαζκόο σεκαλτηθότεταο ,00 2,50 3,00 3,50 4,00 11

12 12 ΣΟΜΔΑ: «ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ» Καταλνκή βαζκνινγίαο Πνηα είλαη τα ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ πνπ αλτηκετωπίδετε από πστέξεσε σε βασηθνύο άμνλεο τνπ τνκέα; Βαζκόο σεκαλτηθότεταο Έιιεηςε ζεζκνζέηεζεο απηόλνκσλ Logistics Πεξηνρώλ θαη θαηά θαλόλα ελζσκάησζή ηνπο κε Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο 3,75 Α Ζλλειψη θεςμοθζτηςησ αυτόνομων Logistics Περιοχϊν και κατά κανόνα ενςωμάτωςή τουσ με Βιομηχανικζσ Περιοχζσ Αδπλακία πινπνίεζεο Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ γηα δεκηνπξγία δνκεκέλσλ Logistics Parks εγθαηάζηαζεο ησλ αληίζηνηρσλ Αδυναμία υλοποίηςησ Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ 3,46 για δημιουργία Β δξαζηεξηνηήησλ Series1 ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ δομημζνων Logistics Parks εγκατάςταςησ των αντίςτοιχων δραςτηριοτήτων ελληνικϊν επιχειρήςεων Μεγάια Series2 πξνβιήκαηα ζηελ θηήζε γεο γηα αλέγεξζε Logistics εγθαηαζηάζεσλ ηα νπνία εληείλνληαη ηδηαίηεξα ιόγσ έιιεηςεο Μεγάλα προβλήματα ςτην κτήςη 2,68 γησ για ανζγερςη Logistics Γ θηεκαηνινγίνπ εγκαταςτάςεων τα οποία εντείνονται ιδιαίτερα λόγω ζλλειψησ Series3 κτηματολογίου Series4 Πεξηνξηζηηθνί όξνη θάιπςεο / δόκεζεο γηα αλέγεξζε εκπνξηθώλ απνζεθώλ / δηαλεκεηηθώλ θέληξσλ Περιοριςτικοί όροι κάλυψησ / δόμηςησ 2,57 για ανζγερςη εμπορικϊν Γ 20% 40% 60% 80% 100% αποθηκϊν / διανεμητικϊν κζντρων Series5 Μεγάιε γξαθεηνθξαηία θαηά ηελ έθδνζε ησλ απαηηνύκελσλ αδεηώλ Μεγάλη γραφειοκρατία κατά την 2,54 ζκδοςη των απαιτοφμενων Γ γηα ηε δόκεζε θαη ιεηηνπξγία αδειϊν για τη δόμηςη και λειτουργία ,00 2,50 3,00 3,50 4,00

13 13 ΣΟΜΔΑ: «ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Καταλνκή βαζκνινγίαο Πνηα είλαη τα ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ πνπ αλτηκετωπίδετε από πστέξεσε σε βασηθνύο άμνλεο τνπ τνκέα; Καζπζηέξεζε νινθιήξσζεο βαζηθώλ νδηθώλ αμόλσλ ζύλδεζεο πόιεσλ απμεκέλεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο / θαζπζηέξεζε Καθυςτζρηςη ολοκλήρωςησ βαςικϊν 3,71 οδικϊν αξόνων ςφνδεςησ Α νινθιήξσζεο ζηδεξνδξνκηθνύ δηθηύνπ πόλεων αυξημζνησ οικονομικήσ δραςτηριότητασ / καθυςτζρηςη ολοκλήρωςησ ςιδηροδρομικοφ δικτφου Γπζθνιίεο εθαξκνγήο θαη αμηνπνίεζεο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ εηδηθά ιόγσ πεξηνξηζκέλεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζηδεξνδξνκηθήο Δυςκολίεσ εφαρμογήσ και αξιοποίηςησ 3,35 ςυνδυαςμζνων Β κεηαθνξάο μεταφορϊν ειδικά λόγω περιοριςμζνησ παροχήσ υπηρεςιϊν Series1 ςιδηροδρομικήσ μεταφοράσ Καζπζηεξήζεηο ζηελ αλαλέσζε θαη εθζπγρξνληζκό ηνπ εζληθνύ ζηόινπ Series2 νδηθώλ κεηαθνξώλ 2,69 Γ Καθυςτερήςεισ ςτην ανανζωςη και εκςυγχρονιςμό του εθνικοφ ςτόλου οδικϊν μεταφορϊν Series3 Γξαθεηνθξαηηθέο θαζπζηεξήζεηο θαη ζηαζηκόηεηα εκπνξεπκάησλ ζηηο πύιεο εηζόδνπ / εμόδνπ ηεο ρώξαο (εηδηθά από ρώξεο Γραφειοκρατικζσ εθηόο καθυςτερήςεισ και 20% 40% 60% 80% 100% 2,64 ςταςιμότητα εμπορευμάτων Series4 Γ Δπξσπατθήο Έλσζεο) ςτισ πφλεσ ειςόδου / εξόδου τησ χϊρασ (ειδικά από χϊρεσ εκτόσ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ) Series5 Τςειό θόζηνο θαη πεξηνξηζκέλν customer service, εηδηθά ηνπο Υψηλό κόςτοσ και περιοριςμζνο customer service, ειδικά τουσ θαινθαηξηλνύο κήλεο, από ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ ζαιάζζησλ 2,61 Γ καλοκαιρινοφσ μήνεσ, από τουσ παρόχουσ υπηρεςιϊν θαλάςςιων εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ εμπορευματικϊν μεταφορϊν Βαζκόο σεκαλτηθότεταο ,00 2,50 3,00 3,50 4,00

14 14 ΣΟΜΔΑ: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ» Καταλνκή βαζκνινγίαο Πνηα είλαη τα ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ πνπ αλτηκετωπίδετε από πστέξεσε σε βασηθνύο άμνλεο τνπ τνκέα; Βαζκόο σεκαλτηθότεταο Έιιεηςε θαηαξηηζκέλνπ θαη κε εμεηδηθεπκέλεο ζπνπδέο κεζαίνπ ζηειερηαθνύ δπλακηθνύ ζηηο δηάθνξεο εηδηθόηεηεο ησλ logistics Ζλλειψη καταρτιςμζνου και με εξειδικευμζνεσ 3,76 ςπουδζσ Αμεςαίου ςτελεχιακοφ δυναμικοφ ςτισ διάφορεσ ειδικότητεσ των logistics Απαζρόιεζε Logistics Managers σο Project Managers θαη κε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηακόξθσζε ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο Απαςχόληςη ηεο Logistics Managers ωσ Project Managers και μη 3,61 Α επηρείξεζεο σο ζηειέρε πξώηεο γξακκήο ςυμμετοχή τουσ ςτη διαμόρφωςη τησ ςυνολικήσ ςτρατηγικήσ τησ Series1 επιχείρηςησ ωσ ςτελζχη πρϊτησ γραμμήσ Series2 Έιιεηςε managers κε εμεηδηθεπκέλεο ζπνπδέο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο πνπ ζα δηνηθήζνπλ ηα Διιεληθά Logistics Ζλλειψη managers με εξειδικευμζνεσ 2,88 ςπουδζσ Εφοδιαςτικήσ Γ Αλυςίδασ που θα διοικήςουν τα Ελληνικά Logistics Series3 Έιιεηςε θαηώηεξνπ πξνζσπηθνύ πνπ έρεη εθπαηδεπηεί ζε δηάθνξεο 20% 40% 60% 80% 100% εξγαζίεο Series4 Ζλλειψη κατϊτερου προςωπικοφ που ζχει εκπαιδευτεί ςε ηνπ ρώξνπ ησλ Logistics 2,60 Γ διάφορεσ εργαςίεσ του χϊρου των Logistics Series5 Αλαληηζηνηρίαησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ Logistics Διιεληθώλ Αναντιςτοιχία των προγραμμάτων ςπουδϊν Logistics Ελληνικϊν 2,15 Γ Παλεπηζηεκίσλ κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο Πανεπιςτημίων με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τησ αγοράσ ,00 2,50 3,00 3,50 4,00

15 ΣΟΜΔΑ: «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ» Καταλνκή βαζκνινγίαο Πνηα είλαη τα ΚΤΡΙΟΣΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ πνπ αλτηκετωπίδετε από πστέξεσε σε βασηθνύο άμνλεο τνπ τνκέα; Βαζκόο σεκαλτηθότεταο % 40% 60% 80% 100% Έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηε ρξήζε ελαιιαθηηθώλ κέζσλ κεηαθνξάο θηιηθόηεξσλ ζην πεξηβάιινλ (ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο) 3,57 Α Ζλλειψη κινήτρων για τη χρήςη εναλλακτικϊν μζςων μεταφοράσ φιλικότερων ςτο περιβάλλον (ςυνδυαςμζνεσ μεταφορζσ) Διιηπήο ελεκέξσζε γηα ηηο λνκηθέο ππνρξεώζεηο θαη ηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ, πνπ πξνθύπηνπλ από ηε Ελλιπήσ ενημζρωςη για τισ νομικζσ 3,22 υποχρεϊςεισ και τα Βςχετικά ζπλερή ελζσκάησζε θνηλνηηθώλ νδεγηώλ Series1 με το περιβάλλον προγράμματα επιδοτήςεων, που προκφπτουν από τη ςυνεχή ενςωμάτωςη κοινοτικϊν οδηγιϊν Series2 Πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά ππεξεζηώλ Green Logistics / κε δηακόξθσζε ζρεηηθήο θνπιηνύξαο 3,14 Β Περιοριςμζνη προςφορά υπηρεςιϊν Green Logistics / μη διαμόρφωςη ςχετικήσ κουλτοφρασ Series3 Αλεπαξθήο εθκεηάιιεπζε ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ παξαγσγήο / ρξήζεο Series4 ελέξγεηαο (ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο) 2,67 Γ Ανεπαρκήσ εκμετάλλευςη εναλλακτικϊν τρόπων παραγωγήσ / χρήςησ ενζργειασ (ήπιεσ μορφζσ ενζργειασ) Series5 Διιείςεηο ζηηο ππνδνκέο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο γηα ηελ 2,40 Γ αζθαιή δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ εκπνξεπκάησλ / θνξηίσλ Ελλείψεισ ADR ςτισ υποδομζσ μεταφοράσ και αποθήκευςησ για την αςφαλή διαχείριςη επικινδφνων εμπορευμάτων / φορτίων ADR ,00 2,50 3,00 3,50 4,00 15

16 16 ΜΕΡΟ Γ ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ PLANNING

17 Η αγνξά έρεη δπλακηθή αλάπηπμεο αιιά γηα λένπ ηύπνπ παίθηεο. 17

18 Greece Greece Albania Albania Bulgaria Bulgaria Cyprus Cyprus Romania Romania Serbia Serbia FYROM FYROM Turkey Turkey Finland Finland Hungary Hungary Portugal Portugal 18 Η αγνξά ησλ Γηεζλώλ δεκάησλ είλαη κηθξή άιια έρεη πςειέο δπλαηόηεηεο ,070 0,060 0 Όγκος διεθνών δεμάηφν Αποζηολή/Λήυη Όγκος διεθνών δεμάηφν ανά κάηοικο ήκεξα Ο όγθνο ησλ δεκάησλ πνπ ιακβάλνληαη είλαη αξθεηά κεγαιύηεξνο από ησλ αξηζκό ησλ δεκάησλ πνπ απνζηέιινληαη. Οη αξηζκνί παξόια απηά είλαη αξθεηά ρακεινί, θπκαηλόκελνη ζε έλα επίπεδν ρακειόηεξν από 0,025 δέκαηα ζπλνιηθά αλά θάηνηθν θάζε έηνο ( ή 1 δέκα αλά 10 νηθνγέλεηεο αλά έηνο). Παξόια απηά νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ρσξώλ ζηηο νπνίεο έγηλε ε έξεπλα δελ είλαη ηόζν κεγάιε όζν ζηελ αγνξά επηζηνιώλ εμσηεξηθνύ. Μέιινλ Δάλ ν αξηζκόο αλά θάηνηθν ζηηο ππό εμέηαζε ρώξεο αγγίδεη ηα επίπεδα απηώλ ζηελ: Οπγγαξία:Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο δεκάησλ ζα απμεζεί θαηά 1,73 εθαηνκκύξηα Διιάδα:Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ δεκάησλ ζα απμεζεί θαηά 2,46 εθαηνκκύξηα 0,050 0,040 0,030 0,020 0,010 Παξατεξήσεηο Η αγνξά δεκάησλ είλαη αθόκε πην δπλακηθή από ηελ αιιεινγξαθία γξακκάησλ θαη έρεη κεγαιύηεξεο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο. Δίλαη ην ζεκείν ζην νπνίν ζα αλαπηπρζεί πςειόο αληαγσληζκόο από ηηο δηεζλείο εηαηξείεο. -

19 Albania Bulgaria Cyprus Romania Serbia FYROM Turkey 19 εκαληηθή παξνπζία κεηαλαζηώλ Immigrants Parcels from Greece per capita 0,001 0,039 0,378 0,050 0,073 0,210 0,054 Parcels to Greece per capita 0,0003 0,0527 0,0137 0,0461 0,0386 0,1017 0,0700 Μεηανάζηες ζηην Ελλάδα καηά Εθνικόηηηα ήκεξα Σα δέκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμύ ηεο Διιάδαο θαη ησλ ππόινηπσλ ππό εμέηαζε ρσξώλ (εθηόο Κύπξνπ) είλαη Μέιινλ Μεηαλάζηεο από ηηο ππό εμέηαζε ρώξεο: Μεηαλάζηεο από ηελ Αιβαλία: ηεηξακειείο νηθνγέλεηεο 2 δέκαηα εηεζίσο πλνιηθόο Όγθνο = δέκαηα από Διιάδα πξνο Αιβαλία Έλα δέκα 5kg θνζηίδεη 28 Σδίξνο : euros Παξατεξήσεηο ήκεξα ν αλσηέξσ αλαθεξζείο όγθνο δηαρεηξίδεηαη από έλα κηθξό αξηζκό ηδησηηθώλ εηαηξεηώλ θαη ηαμηδησηηθά γξαθεία. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη είζνδνο ζε απηή ηελ αγνξά, νη ηαρπδξνκηθνί θνξείο πξέπεη λα κεηώζνπλ ηα θόζηε θαη λα βειηηώζνπλ ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηώλ πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο όπσο Track &Trace

20 20 Η αγνξά έρεη δπλακηθή αλάπηπμεο αιιά γηα λένπ ηύπνπ παίθηεο. Ο αληαγσληζκόο, όκσο, ζα είλαη έληνλνο θαη δηεζλνπνηεκέλνο.

21 ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ ηελ ηαρπδξνκηθή αγνξά δηαθξίλνληαη ηξία επίπεδα αληαγσληζκνύ: Εθνικοί ηατσδρομικοί θνξείο πνπ απνιακβάλνπλ θαη ην πιενλέθηεκα απνθιεηζηηθήο παξνρήο ππεξεζηώλ ζε θαζνξηζκέλα market segments. Μικρές ηοπικές επιτειρήζεις πνπ ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα επεθηείλνπλ ηα δίθηπα ηνπο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηνύλ ηηο κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο. Πολσεθνικές εηαιρίες πνπ ζπλεξγάδνληαη κε κηθξόηεξεο επηρεηξήζεηο ηαρπκεηαθνξώλ, πνπ ιεηηνπξγνύλ ζε ηνπηθό επίπεδν, απνθηώληαο έηζη πξόζβαζε ζηηο εζσηεξηθέο, εζληθέο αγνξέο Market share (world estimates, 2004) ύκθσλα κε ηελ UPU ην κεξίδην αγνξάο ησλ εζληθώλ παξνρέσλ ζηελ αγνξά επηζηνιηθνύ είλαη 63% ζην εμσηεξηθό θαη 94 % ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Letter-post market 6% Domestic service Parcel-post market 68% 32% Αληίζηνηρα ζηελ αγνξά δεκάησλ ην πνζνζηό θπκαίλεηαη 94% από 22% 32 % 37% 63% International service 78% 22% "Public" operator "Non-public" operators UPU, Berne, October

22 22 Η αγνξά έρεη δπλακηθή αλάπηπμεο αιιά γηα λένπ ηύπνπ παίθηεο. Ο αληαγσληζκόο, όκσο, ζα είλαη έληνλνο θαη δηεζλνπνηεκέλνο. Αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζα απνθηήζεη όπνηνο ζπκπηέζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα, ιεηηνπξγώληαο ζηα πιαίζηα ηνπ LEAN MANAGEMENT.

23 Greece Albania Bulgaria Cyprus Romania Serbia Fyrom Turkey Finland Hungary Portugal 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ: Λεηηνπξγηθά έζνδα / έμνδα Λεηηνπξγηθά έζνδα / έμνδα ήκεξα Οη PO s θάζε ρώξαο παξνπζηάδνπλ ηζνξξνπεκέλα έζνδα έμνδα. Παξόια απηά θαηαιακβάλνπλ έλα κηθξό κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο ρώξαο γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο Μέιινλ Έζοδα ηατσδρομείοσ καηά κεθαλή % Ο ζπλνιηθό ηδίξνο ησλ ρσξώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (εθηόο Διιάδνο θαη Σνπξθίαο) είλαη κόιηο 324 εθαηνκκύξηα θαη 1035 (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Διιάδνο θαη Σνπξθίαο). Αλ παξόια απηά, ην πνζνζηό ηνπ δαπαλνύκελνπ εηζνδήκαηνο αλά θάηνηθν γηα ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο αλέβεη ζηα επίπεδα ηεο Οπγγαξίαο, ηόηε ν ζπλνιηθόο ηδίξνο θαη ζηηο 8 ρώξεο θηάλεη ζην πνζό ησλ εθαηνκκπξίσλ θαη επίζεο δηακνξθώλεη πςεινύο ηδίξνπο γηα ηελ Δπξώπε, δίλνληαο δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε όπνηε απαηηεζεί. 0,600% Παξατεξήσεηο 0,500% 0,400% 0,300% Τπάξρνπλ πςειέο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο εθόζνλ ην ηαρπδξνκηθό πξντόλ ζεσξείηαη πξντόλ πξνηεξαηόηεηαο γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξώλ ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. 0,200% 0,100% 0,000%

24 24 Η αγνξά έρεη δπλακηθή αλάπηπμεο αιιά γηα λένπ ηύπνπ παίθηεο. Ο αληαγσληζκόο, όκσο, ζα είλαη έληνλνο θαη δηεζλνπνηεκέλνο. Αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζα απνθηήζεη όπνηνο ζπκπηέζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα, ιεηηνπξγώληαο ζηα πιαίζηα ηνπ LEAN MANAGEMENT. Σν θόζηνο πνπ ζα πξέπεη θπξίσο λα ζπκπηεζζεί είλαη απηό ηεο δηαλνκήο. Απηνκαηνπνηεκέλεο δξνκνινγήζεηο, ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, δηαθνξνπνίεζε ησλ SLA s, outsourcing, Activity Based Pricing θ.η.ι. είλαη ηνκείο πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζην LEAN DISTRIBUTION.

25 25 ΔΟΜΗ ΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ ΣΩΝ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Η παξαδνζηαθή δνκή ηεο ηαρπδξνκηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ησλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ όπσο ζπιινγή, κεηαθνξά, δηαινγή θαη δηαλνκή. ύκθσλα κε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία (Cave 2002) ε δηάζπαζε ηνπ ηαρπδξνκηθνύ θόζηνπο θαηά κήθνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο είλαη Collection 5% Outward sorting 12% Transport 14% Inward sorting 14% Delivery 43% Supporting activities 12% Όπνηνο θνξέαο ζπκπηέζεη ην θόζηνο δηαλνκήο πνπ είλαη ηξηπιάζην ηνπ θόζηνπο ζπιινγήο (57/17) ζα έρεη αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα

26 26 Η αγνξά έρεη δπλακηθή αλάπηπμεο αιιά γηα λένπ ηύπνπ παίθηεο. Ο αληαγσληζκόο, όκσο, ζα είλαη έληνλνο θαη δηεζλνπνηεκέλνο. Αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζα απνθηήζεη όπνηνο ζπκπηέζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα, ιεηηνπξγώληαο ζηα πιαίζηα ηνπ LEAN MANAGEMENT. Σν θόζηνο πνπ ζα πξέπεη θπξίσο λα ζπκπηεζζεί είλαη απηό ηεο δηαλνκήο. Απηνκαηνπνηεκέλεο δξνκνινγήζεηο, ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, δηαθνξνπνίεζε ησλ SLA s, outsourcing, Activity Based Pricing θ.η.ι. είλαη ηνκείο πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζην LEAN DISTRIBUTION. Σν θόζηνο ηνπ πξνζσπηθνύ είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο αξθεί όια ηα savings λα κελ γίλνληαη ζηνπο άκεζνπο παξαγσγηθνύο εξγαδόκελνπο (π.ρ. δηαλνκείο) όπσο ζπλήζσο, αιιά θπξίσο ζην έκκεζν θαη ππνζηεξηθηηθό πξνζσπηθό ηνπ νπνίνπ ζπρλά ε αλαινγία είλαη ππεξδηπιάζηα ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηα δηεζλή benchmarks.

27 Greece Albania Bulgaria Cyprus Romania Serbia Fyrom Turkey Finland Hungary Portugal Greece Albania Bulgaria Cyprus Romania Serbia Fyrom Turkey Finland Hungary Portugal ΑΝΑΛΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ: Πξνζσπηθό Γηθηύνπ σνολικός αριθμός προζφπικού Παξατεξήσεηο Οη PO s έρνπλ έλα πνιπάξηζκν πξνζσπηθό θαη δεκηνπξγνύλ έλα πςειό ζηαζεξό θόζηνο Αλ ν δείθηεο θαηνίθσλ/εξγαδόκελνπο ζε απηέο ηηο ρώξεο αγγίδεη ηνλ αληίζηνηρν ηεο Διιάδαο (973) αληί 623(κέζνο όξνο ζήκεξα, εθηόο Σνπξθίαο) ηόηε κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ κεγαιύηεξνη όγθνη. 0 Καηά ζπλέπεηα, ε ελδερόκελε αύμεζε ηνπ όγθνπ ε νπνία αλαιύζεθε, κπνξεί ζεσξεηηθά λα θαιπθζεί ρσξίο αύμεζε ζηα ζηαζεξά θόζηε Κάηοικοι / Εργαζόμενο

28 28 Η αγνξά έρεη δπλακηθή αλάπηπμεο αιιά γηα λένπ ηύπνπ παίθηεο. Ο αληαγσληζκόο, όκσο, ζα είλαη έληνλνο θαη δηεζλνπνηεκέλνο. Αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζα απνθηήζεη όπνηνο ζπκπηέζεη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα, ιεηηνπξγώληαο ζηα πιαίζηα ηνπ LEAN MANAGEMENT. Σν θόζηνο πνπ ζα πξέπεη θπξίσο λα ζπκπηεζζεί είλαη απηό ηεο δηαλνκήο. Απηνκαηνπνηεκέλεο δξνκνινγήζεηο, ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο, δηαθνξνπνίεζε ησλ SLA s, outsourcing, Activity Based Pricing θ.η.ι. είλαη ηνκείο πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ζην LEAN DISTRIBUTION. Σν θόζηνο ηνπ πξνζσπηθνύ είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο αξθεί όια ηα savings λα κελ γίλνληαη ζηνπο άκεζνπο παξαγσγηθνύο εξγαδόκελνπο (π.ρ. δηαλνκείο) όπσο ζπλήζσο, αιιά θπξίσο ζην έκκεζν θαη ππνζηεξηθηηθό πξνζσπηθό ηνπ νπνίνπ ζπρλά ε αλαινγία είλαη ππεξδηπιάζηα ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηα δηεζλή benchmarks. Η ειιεληθή πνιηηεία κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ηηο ειιεληθέο εηαηξείεο ηαρπδξνκείσλ θαη κεηαθνξώλ ζηα πιαίζηα ηεο γεληθόηεξεο αλάγθεο ππνζηήξημεο ηνπ ρώξνπ ησλ logistics, π.ρ. κε έληαμή ηνπο ζηνπο αλαπηπμηαθνύο λόκνπο, έηζη ώζηε λα γίλνπλ profit center γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία. Η πξάζηλε δηάζηαζε θαη γεληθά ε δηάζηαζε ηνπ sustainability πξέπεη λα δηαηξέμεη θαη ηελ αγνξά ησλ ηαρπδξνκείσλ θαη ησλ ηαρπκεηαθνξώλ, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ. Η θεληξηθή δηνίθεζε κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν εδώ ρξεκαηνδνηώληαο όρη κόλν δξάζεηο πεξί ηελ νηθνδνκή, αιιά θαη γηα πξάζηλεο κεηαθνξέο.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα