ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε."

Transcript

1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες A. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ B. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Γ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20 8.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ α. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΖΗΜΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 34 Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ 31/12/2013

3 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά τη χρήση Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια: Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείας για τη χρήση Β. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της εταιρείας και συνδεμένων με αυτή προσώπων Δ. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα απο τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης Ε. Προβλεπόμενες εξελίξεις της εταιρείας ΣΤ. Υποκαταστήματα Ζ. Εταιρική διακυβέρνηση Η. Επεξηγηματική έκθεση Θ. Πληροφοριακό έγγραφο(άρθρο 10 ν.3401/2005)

4 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Κύριοι μέτοχοι, Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείας για τη χρήση Μέσα στη χρήση 2013 η Διοίκηση της εταιρίας αποφάσισε την αναστολή λειτουργιάς της δραστηριότητας εμπορίας τροφίμων. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα απαιτούσε την δέσμευση μεγάλων κεφαλαίων, τα οποία ήταν δύσκολα να διατεθούν, δεδομένης της οικονομικής κρίσεως και της αλλαγής της πολιτικής χορηγήσεων κεφαλαίων μέσω των Τραπεζών. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η Ιπποτουρ από τον Απρίλιο 2013 ασκεί μόνο την δραστηριότητα της παραγωγής φρέσκων μανιταριών. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα παρουσίασε το 2013 ετήσιο τζίρο ,80, έναντι ποσού ,70. το2012. Οι πωλησεις εμπορευμάτων,το πρώτο τρίμηνο 2013 που λειτούργησε αυτή η δραστηριότητα εμφάνισε τζίρο,μετά από τις εκπτώσεις, ,25. Ο συνολικός κύκλος εργασιών του έτους 2013 για την εταιρεία μας ανήλθε στο ποσό των ,89. Το κόστος των πωλήσεων ανήλθε στα ,50 και το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στα ,61 (ζημιά). Οι αριθμοδείκτες, οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση της Εταιρείας, είχαν την ακόλουθη εξέλιξη: Αριθμοδείκτες: Ρευστότητας: Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,444 0,583 Δανειακής Επιβάρυνσης Ίδια Κεφάλαια / Δανειακά Κεφάλαια -17,467-3,029 Απόδ. Συν. Απασχ. Κεφ. Κέρδη (ζημίες) προ Φόρων & Χρημ/κών / Ίδια Κεφάλαια + Δαν. Κεφάλαια -0,424-0,902 Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων Καθαρά Κέρδη (Ζημίες) / Ίδια Κεφάλαια -0,419-0,677

5 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Α. Συνοπτική ανάλυση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της εταιρείας για τη χρήση (συν.) Φορολογία Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2008 με τακτικό έλεγχο, ενώ μέχρι και την χρήση 2010 με προσωρινό έλεγχο. Χρηματοδότηση Aναγνωρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τη δυσπραγία που παρατηρείται εδώ και χρόνια στις δραστηριότητες της εταιρείας, η οποία επιτείνεται με την τρέχουσα οικονομική κρίση. Συνέπεια αυτών των αρνητικών συγκυριών είναι οι διαδοχικές ζημιογόνες χρήσεις που οδήγησαν στη διαμόρφωση αρνητικής καθαράς θέσης. Διατηρείται εν τούτοις η πεποίθηση επι των δυνατοτήτων ανάπτυξης της εταιρείας και η προσδοκία για βελτίωση των οικονομικών μεγεθών. Για τους λόγους αυτούς η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνολικού ποσού ευρώ η όποια πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας με την Κ2-2722/ αποφαση του (ΦΕΚ 4692/ ). Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την από 18/03/2011 απόφαση της,ενέκρινε την έκδοση Ομολογιακού Δανείου ύψους Β. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων Οικονομικός κίνδυνος ως αντικειμενικός σκοπός της Διοίκησης Η διοίκηση θεωρεί τον κίνδυνο αυτό ελεγχόμενο και δεν θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη ιδιαίτερης λειτουργίας για την παρακολούθησή του. Ο κίνδυνος αυτός περιλαμβάνει κίνδυνο αγοράς, (περιλαμβανομένου του νομισματικού κινδύνου, του κινδύνου του εύλογου επιτοκίου, και τον κίνδυνο τιμών), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας. Η εταιρεία δε συνάπτει συμφωνίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 1. Συναλλαγματικός κίνδυνος Η εταιρεία δραστηριοποιείται εντός Ελληνικής επικράτειας. Τόσο οι απαιτήσεις όσο και οι υποχρεώσεις ορίζονται σε Ευρώ. Συνέπεια τούτου δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος με ενδεχόμενη ουσιώδη οικονομική επίπτωση ώστε να υφίσταται ανάγκη υιοθέτησης πολιτικής αντιστάθμισής του. 2. Κίνδυνος επιτοκίου Αφορά το κίνδυνο διακύμανσης της αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου λόγω των μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς Μεταβολή των επιτοκίων κατα +/- 0,5%, διατηρουμένων των λοιπών παραμέτρων σταθερών, θα επηρεάσει αρνητικά/θετικά την καθαρή θέση της εταιρείας κατά ευρώ 23,5 χιλ. αντίστοιχα. Δεν υπήρξε ανάγκη προσδιορισμού της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων βάσει της μεθοδολογίας του πραγματικού επιτοκίου.

6 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Β. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων (συν.) 3. Πιστωτικός κίνδυνος (συν.) Η δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται πλέον στον κλάδο της παραγωγής φρέσκων μανιταριών. Αναγνωρίζεται ο μεγάλος ανταγωνισμός, ο οποίος αναπόφευκτα οδηγεί σε συμπίεση τιμών και περιθωρίου κέρδους. Ταυτόχρονα, σε επιπτώσεις που επεκτείνονται στη διαχείριση πελατών μέσω εκπτώσεων και χορήγησης πιστώσεων. Αυτοί οι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται μέσω της ευελιξίας της πολιτικής της εταιρείας και την αποτελεσματικότητα των στελεχών της. Ο αβέβαιος κίνδυνος που διαγράφεται και αναμένονται οι συνέπειές του είναι η γενικότερη οικονομική κρίση. Ως Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε εν τούτοις λάβει μέτρα με σκοπό τον να περιοριστούν οι επιπτώσεις. 4. Κίνδυνος ρευστότητας Η εταιρεία επιτυγχάνει αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας πρωταρχικά μέσω της εξίσωσης πιστοδοτικής και πιστοληπτικής περιόδου και δευτερευόντως μέσω διάθεσης επαρκών διαθεσίμων (ταμειακών και τραπεζικών) καθώς επίσης μέσω εξασφάλισης δυνατότητας άμεσης τραπεζικής χρηματοδότησης σε περίπτωση απρόβλεπτης ανάγκης. Η συνεχής παρακολούθηση του προυπολογισμού και η άμεση αντίδραση στις διακυμάνσεις πρόβλεψης και πραγματικότητας επιτυγχάνει έγκαιρα την εξισορρόπηση ταμειακών εισροών και εκροών. Ο κατωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός της χρονολογικής κατανομής των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας:

7 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εντός Ενός Από 1 μέχρι 5 Πέραν της 31/12/2012 Έτους έτη πενταετίας Σύνολο Δάνεια 1,730, ,730, Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 19,724, ,360, ,826, ,910, ΣΥΝΟΛΑ 21,454, ,360, ,826, ,641, /12/2013 Δάνεια 516, , Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 22,162, ,589, ,203, ,955, ΣΥΝΟΛΑ 22,679, ,589, ,203, ,472, Β ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Εντός Ενός Από 1 μέχρι 5 Πέραν της 31/12/2012 Έτους έτη πενταετίας Σύνολο Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 11,013, ,013, ΣΥΝΟΛΑ 11,013, ,013, /12/2013 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις 9,390, ,390, ΣΥΝΟΛΑ 9,390, ,390, Διαχείριση κινδύνων κεφαλαίου Η εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της με επιδίωξη τη βιωσιμότητά της και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης στους μετόχους μέσω της βελτιστοποίησης της σχέσης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας αποτελείται από δανεισμό, χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα και ίδια κεφάλαια των μετόχων της εταιρείας που περιλαμβάνουν το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά και τις συσσωρευμένες ζημίες. Σχέση Καθαρού Χρέους προς Ίδια Κεφάλαια (Gearing Ratio) Η διοίκηση παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση επί συνεχούς βάσεως ώστε να είναι ενήμερη επί του κόστους κεφαλαίου και των σχετικών κινδύνων. Η σχέση αυτή έχει ως ακολούθως: Ποσά σε χιλ. ευρώ 31/12/13 31/12/12 Δάνεια τραπεζών Χρηματικά διαθέσιμα Καθαρό χρέος Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (9.029) (5.242) Σχέση καθαρού χρέους προς Ίδια Κεφάλαια. -0,054-0,308

8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της εταιρείας και συνδεμένων με αυτή προσώπων α. Tα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π 24 προς αυτή μέρη είναι τα εξής: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Queensway 540, , Σύνολο 540, , ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/ /12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Queensway 3,376, ,140, , ,89 Macoil , ,41 Σύνολο 3,376, ,140, , ,30

9 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της εταιρείας και συνδεμένων με αυτή προσώπων (συν). Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη γίνονται στα πλαίσια της συνήθους συναλλακτικής πρακτικής της εταιρείας και βάσει της υιοθετημένης τιμoλογιακής πολιτικής. α. Οι απαιτήσεις προέρχονται κυρίως από πωλήσεις προηγούμενων χρήσεων και διατηρούνται σε εκκρεμότητα έναντι των υποχρεώσεων οι οποίες αφορούν κυρίως χρηματικές διευκολύνσεις.τόσο οι απαιτήσεις όσο και οι υποχρεώσεις παρακολουθούνται υπό μορφή τρεχούμενων λογαριασμών χωρίς υπολογισμό οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού εσόδου ή κόστους.η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων θεωρείται βεβαία και δεν έχει κριθεί απαραίτητη οποιαδήποτε πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις σχετικά με το υπόλοιπο αυτό. β. Συνδεμένα μέρη έχουν παράσχει εγγυήσεις για διασφάλιση τραπεζικών δανείων ποσού Οι συναλλαγές με μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου είχαν ως εξής: 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης , ,30 Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης , ,55 Υποχρεώσεις προς Μετόχους , ,25

10 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Δ. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα απο τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα απο τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης. Ε. Προβλεπόμενες εξελίξεις Συνεκτιμώντας το γεγονός ότι βιώνουμε μια γενικότερη οικονομική κρίση, η διοίκηση θα επιδιώξει να περιορίσει τις όποιες επιπτώσεις. Τούτο θα επιτευχθεί με αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων και ειδικότερα επικέντρωση της προσπάθειας στην μείωση των λειτουργικών εξόδων και των εξόδων διάθεσης. Στο πλάισιο αυτό εντάσσεται και η πώληση μέρους (ίππων) των έμβιων στοιχείων της εταιρείας. ΣΤ. Υποκαταστήματα Η εταιρεία διαθέτει υποκατάστημα στη Λαζαρίνα Καρδίτσας όπου βρίσκονται η μονάδα παραγωγής μανιταριών. Ζ. Εταιρική διακυβέρνηση Ι. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόμου. Η εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης επιπλέον του ό,τι προβλέπεται από το νόμο.

11 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Ζ. Εταιρική διακυβέρνηση (συν.) ΙΙ. Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει την ευθύνη του για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Προς τούτο έχει θεσπίσει συστήματα και διαδικασίες ώστε αυτές να συντάσσονται έγκαιρα και να είναι κατά τρόπο σχετικό απαλλαγμένες λαθών και αξιόπιστες. Προϋπόθεση τούτου είναι η υιοθέτηση και συντήρηση κατάλληλου Λογιστικού Συστήματος ώστε να επιτυγχάνεται προσήκουσα Λογιστική αποτύπωση των οικονομικών συναλλαγών και να διασφαλίζεται έγκυρο σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης. Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι : Οργανόγραμμα Διαχωρισμός ευθυνών Αλληλουχία ελέγχων και Διοικητική πληροφόρηση Η εταιρεία διαθέτει σαφές οργανόγραμμα με διακριτή ιεράρχηση και σημείο αναφοράς εκάστης θέσεως Η περιγραφή θέσεων και αρμοδιοτήτων είναι σχολαστική και αδιαμφισβήτητη σε βαθμό που να διευκολύνεται η περιοδική εναλλαγή προσωπικού ώστε να προλαμβάνεται ταύτιση ατόμων και αρμοδιοτήτων. Προβλέπεται διαχωρισμός ευθυνών κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των καθηκόντων και η υιοθετημένη αρχή ελέγχου και ανεξάρτητου επανέλεγχου προλαμβάνει λάθη και προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας από ηθελημένη ή αθέλητη διαρροή. Επιδιώκεται περιοδική και έγκαιρη πληροφόρηση της Διοίκησης μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης που περιλαμβάνει: - Προϋπολογισμό απολογισμό κατανεμημένο σε μηνιαίες περιόδους - Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και - Διαχείριση αποκλίσεων μεταξύ στόχων και πραγματικότητας μέσω αναζήτησης αιτιών και εισηγήσεων αναπροσαρμογών.

12 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Ζ. Εταιρική διακυβέρνηση (συν.) Μηχανογραφικά προγράμματα Οι Οικονομικές Υπηρεσίες υποστηρίζονται από αξιόπιστο Μηχανογραφικό Σύστημα που επιτρέπει τη δημιουργία σχολαστικής βάσης δεδομένων δημιουργώντας τις προϋποθέσεις άντλησης έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης. Διαχείριση κινδύνων Μέσω περιγραφής διαδικασιών και αντίστοιχης ανάθεσης αρμοδιοτήτων και συνεχούς εποπτείας τήρησης τούτων στην καθημερινή πρακτική η εταιρεία ενεργεί με προληπτικό τρόπο έναντι ανεπιθύμητων καταστάσεων διαχειριζόμενη τους κινδύνους που υφίστανται για λάθη και πληροφόρηση μέσω μη αξιόπιστων στοιχείων. Στα πλαίσια αυτής της επιδίωξης έχουν θεσπιστεί και πραγματοποιούνται περιοδικές συναντήσεις των εμπλεκομένων στη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων τόσο κατά τη διάρκεια της σύνταξης όσο και με την ολοκλήρωση ώστε τόσο μέσω κριτικής επί μέρους μεγεθών όσο και μέσω συγκριτικής ανάλυσης μεταξύ περιοδικών μεγέθη με έκτακτα χαρακτηριστικά να εντοπίζονται και αιτιολογούνται

13 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Ζ. Εταιρική διακυβέρνηση (συν) ΙΙΙ. Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τις βασικές εξουσίες της καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των Μετόχων και του τρόπου άσκησής τους Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας και συνέρχεται σε τακτική συνεδρία μια φορά το χρόνο έπειτα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να συγκαλέσουν Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και να προσθέσουν θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. Για τη λήψη ορισμένων σημαντικών αποφάσεων, όπως τροποποίηση του καταστατικού, συγχώνευση, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης και την ενημέρωση των Μετόχων ως προς τα δικαιώματα τους και ως προς τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης. Στα πλαίσια αυτής της ευθύνης το Διοικητικό Συμβούλιο 20 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση αναρτά στον ιστότοπο της εταιρείας στην ελληνική και αγγλική τις ακόλουθες πληροφορίες : - την ημερομηνία, τον τόπο και την ώρα της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. - Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, και Διευθύνουσα Σύμβουλος και ο Γενικός Διευθυντής παρίστανται στην Γενική Συνέλευση, παρουσιάζουν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, απαντούν σε ερωτήσεις και παρέχουν διευκρινίσεις στους Μετόχους.

14 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Ζ. Εταιρική διακυβέρνηση (συν) ΙΙΙ. Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τις βασικές εξουσίες της καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των Μετόχων και του τρόπου άσκησής τους (συν.) - Της συνεδρίασης προεδρεύει προσωρινά η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας ενώ χρέη γραμματέα εκτελεί ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας. - Μετά την επικύρωση του Πίνακα των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος και γραμματέας. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και τις προβλέψεις του Καταστατικού. - Συνοπτική ανακοίνωση επί των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης με ανάρτηση πρακτικών στον ιστότοπο της εταιρείας. - Στη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι παρίστανται είτε αυτοπροσώπως είτε από εκπροσωπούμενα εξουσιοδοτημένα άτομα.

15 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Ζ. Εταιρική διακυβέρνηση (συν) IV. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του άλλων διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της εταιρείας. - Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη εκ των οποίων τα 2 μη εκτελεστικά. Τα μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία 5 έτη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την 31/12/2013 ήταν: Αλεξάνδρα Τερζή Χανδρή, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Αλέξανδρος Χανδρής,μέλος Ιωάννης Μερίτσης, μέλος Ιωάννης Ελμέζογλου, μέλος (μη εκτελεστικό) Γρηγόριος Σταματόπουλος ( μέλος μη εκτελεστικό) (όπου η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου δεν αντιστοιχεί σε ό,τι προβλέπεται από τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης θα αποτελέσει θέμα της προσεχούς Γ.Σ.) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα με εκλογή από τα μέλη, και Προέδρου και Διευθύνουσα Σύμβουλο. Την Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας θα αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος (όταν ορισθεί σε προσεχή Γ.Σ.). Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της εταιρείας. Η συχνότητα των συνεδριάσεων καθορίζεται από τη δραστηριότητα της εταιρείας και επιχειρηματικές συγκυρίες. Τα θέματα προς συζήτηση υποβάλλονται από την υιοθετημένη στρατηγική και τις ανακύπτουσες ανάγκες αποφάσεων επί σοβαρών θεμάτων. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων προς συζήτηση και παρέχει διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήσεις. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παραπάνω μελών και τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη. Η αποτελεσματικότητα του Δ.Σ. συνιστά ιδιαίτερο θέμα ενασχόλησης των μελών του και μέσω συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων κρίνεται το εύστοχο των εκάστοτε αποφάσεων και αναπροσανατολίζονται οι μελλοντικές ενέργειες και πολιτικές με συνεχή επιδίωξη την επαύξηση της αποτελεσματικότητάς του.

16 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Ζ. Εταιρική διακυβέρνηση (συν) IV. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του άλλων διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της εταιρείας (συν.) 1. Αμοιβές καταβαλλόμενες σε χρήμα ή σε είδος πλην μετοχών (μη συνδεδεμένες με μετοχές) σε εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. Οι ετήσιες αμοιβές του μελών του Δ.Σ. τίθενται υπόψιν της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και προεγκρίνονται. Οι καταβληθήσες εντός του 2013 αμοιβές υπερέβησαν τις προεγκριθείσες από την Γ.Σ. της 29ης Ιουνίου Παροχές σε μετοχές ή δικαιώματα επί μετοχών (παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους) σε εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. Δεν υπάρχουν τέτοιες παροχές 3. Καταχωρίστε τα κύρια στοιχεία των συμβάσεων απασχόλησης μεταξύ εκτελεστικών μελών Δ.Σ. και εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: Δεν υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις 4. Αποζημιώσεις σε μη εκτελεστικά μέλη συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων Στη χρήση 2013 οι αποζημιώσεις λογω απόλυσης που δόθηκαν σε μέλη Δ.Σ ανήλθαν σε ,80 ευρώ. Η. Επεξηγηματική έκθεση α. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,11 διαιρούμενο σε κοινές ανώνυμες μετοχές προς 0,57 η κάθε μία. Το σύνολο των μετοχών είναι με δικαίωμα ψήφου και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο κάτοχος κάθε μετοχής έχει τα δικαιώματα ως αυτά προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920.

17 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Η. Επεξηγηματική έκθεση (συν.) α. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου (συν.) Συνοπτικά: - Δικαίωμα μερίσματος ως αυτό εκάστοτε προτείνεται από το Δ.Σ. και αποφασίζεται από την Γ.Σ. Το διανεμόμενο μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εκάστοτε μεγαλύτερου ποσού μεταξύ του 6% μετοχικού κεφαλαίου και του 35% των ετησίων κερδών. Το μέρισμα καταβάλλεται εντός 2 μηνών από την απόφαση της Γ.Σ. - Δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας - Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του Κεφαλαίου - Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση υπό την προϋπόθεση τήρησης της διαδικασίας - β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας. Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και δεν προβλέπονται από το καταστατικό οποιοιδήποτε περιορισμοί. γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992 Με βάση τα πρακτικά της τελευταίας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που έλαβε χώρα στις 29/06/2013, η κύρια μετοχική σύνθεση της εταιρείας ήταν η ακόλουθη: ΜΕΤΟΧΟΣ αριθμος μετοχων ΠΟΣΟΣΤ Ο % ΤΕΡΖΗ-ΧΑΝΔΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ,64 MACOIL INTERNATIONAL SA ,44 ΧΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,63 ΣΥΝΟΛΟ ,71 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Η. Επεξηγηματική έκθεση (συν.) γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992 (συν.) Το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας είναι κοινές, ανώνυμες μετά ψήφου, αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. Πέραν των ανωτέρω προσώπων, εξ όσων γνωρίζει η εταιρεία, δεν υφίστανται άλλοι μέτοχοι με ποσοστό που υπερβαίνει το 5% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου. δ. Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υπάρχουν μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. στ. Συμφωνίες μεταξύ μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών και στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της εταιρείας τέτοιου είδους συμφωνίες. ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τροποποίησης του καταστατικού, διάφοροι των όσων προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920 Δεν υφίστανται τέτοιοι κανόνες διαφοροποιούμενοι από ό,τι προβλέπεται από το Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικά σε ότι αφορά την αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, το Καταστατικό ορίζει ότι αν, για οποιοδήποτε λόγο, περιοριστεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. κάτω των 5, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. η. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων μετόχων η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ Αφού προηγηθεί σχετική απόφαση από την Γ.Σ. των μετόχων το Δ.Σ. έχει δικαίωμα μέσα σε 5 έτη με απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης. Η ανωτέρω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τα 5 έτη για κάθε ανανέωση.

19 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ (ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 2013 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2013 Ζ. Επεξηγηματική έκθεση (συν.) 2 Αγορά ιδίων μετοχών μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση της Γ.Σ. των μετόχων και δεν μπορεί, βάσει του νόμου να υπερβεί το 10% των υφισταμένων μετοχών. θ. Σημαντικές συμφωνίες της εταιρείας που ισχύουν τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής του ελέγχου της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες. ι. Συμφωνίες αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης/απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, τερματισμό της θητείας, ή της απασχόλησης εξαιτίας της δημόσιας πρότασης Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες. Αθήνα, 31 Μαΐου, 2014 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤA ΜΕΛH ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕΡΖΗ ΧΑΝΔΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΝΔΡΗΣ Α.Δ.Τ. Σ Α.Δ.Τ. X ΕΛΜΕΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Α.Δ.Τ. X

20 Σελίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ XΡΗΣΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , ,93 Κόστος πωλήσεων ( ,50) ( ,24) Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) / κέρδη εκμεταλλεύσεως ( ,61) ,69 Πλέον:Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως , ,69 Μείον:Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8 ( ,60) ( ,07) Μείον:Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 8 ( ,93) ( ,41) Zημίες εκμεταλλεύσεως ( ,38) ( ,10) Έσοδα από μη λειτουργικές δραστηριότητες Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 2,15 - Κέρδη από πώληση παγίων στοιχείων 6.550,00 - Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 10, ,53 Έσοδα από αχρησιμοπ.προβλέψεις ,00 - Λοιπά έσοδα , , , ,42 Έξοδα από μη λειτουργικές δραστηριότητες Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα ( ,60) ( ,82) Λοιπά έξοδα 10 ( ,23) ( ,01) ( ,83) ( ,83) Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως προ φόρων ( ,45) ( ,51) Φόρος εισοδήματος Αναβαλλόμενη φορολογία (8.420,00) - Ζημίες χρήσεως μετά από φόρους ( ,45) ( ,51) ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Ποσά μη αναταξινομούμενα μελλοντικά στα αποτελέσματα - - Ποσά αναταξινομούμενα μελλοντικά στα αποτελέσματα - - Σύνολο λοιπών συνολικών εισοδημάτων - - Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα (ζημίες) χρήσης ( ,45) ( ,51) Ζημίες ανά μετοχή (0,163) (0,153) Οι σημειώσεις στις σελίδες 5 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

21 Σελίδα 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2013 Σημ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ασώματες ακινητοποιήσεις , ,29 Ενσώματες ακινητοποιήσεις , ,29 Αναβαλλόμενοι φόροι (καθαρό ποσό) , ,00 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , , , ,46 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , ,46 Πελάτες και λοιποί χρεώστες , ,94 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα , , , ,33 Συνολικά περιουσιακά στοιχεία , ,79 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , ,11 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , ,93 Αποθεματικά , ,23 Ζημία χρήσεως ( ,45) ( ,51) Ζημίες προηγούμενων χρήσεων ( ,37) ( ,86) Καθαρά θέση ( ,55) ( ,10) Μη βραχυπρόθέσμες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις , ,05 Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 0, ,71 Υποχρεώσεις από Ασφαλιστικούς Οργανισμούς , ,75 Προβλέψεις 19α , ,00 Σύνολο μη βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων , ,51 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιποί πιστωτές , ,51 Βραχυπρόθεσμα δάνεια , ,18 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση , ,69 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , ,38 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,89 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , ,79 Οι σημειώσεις στις σελίδες 5 έως 35 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Ο Διευθύνων Σύμβουλος Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τη Χρήση που έληξε την

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. THRACE - ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68510/66/Β/09/3 Ε ΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Σύμφωνα με τα ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς -.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛ.Π.ΕΤ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ AP.M.A.E.: 42712/01ΑΤ/Β/99/115 ΕΔΡΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ 4Α, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 51584/42/Β/02/0013 Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα