ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΑΕ.: 50178/030/B/01/56 Γ.Ε.ΜΗ.: ΕΔΡΑ: Κανελλοπούλου 6, Τ.Κ , Ελευσίνα ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 ( ) είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 18 η Ιουνίου 2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

2 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο.Λ.Ε. Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ ΈΣΟΔΑ ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ... 59

3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο.Λ.Ε. Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ο.Λ.Ε Α.Ε ) έχει την τιμή να θέσει υπόψη σας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της δωδέκατης εταιρικής χρήσεως, που περιλαμβάνουν την περίοδο Η εταιρεία προήλθε από μετατροπή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Λιμενικό Ταμείο Ελευσίνας» σε ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α / ). Tο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προέκυψε, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2932/2001, από την απογραφή, αποτίμηση και εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του «Λιμενικού Ταμείου Ελευσίνας» που έγινε από την επιτροπή του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920. Η επιτροπή αυτή συστάθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό με την υπ αριθμ. 3193/ απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής και με την από 24/3/2003 σχετική έκθεση της προσδιόρισε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας στο ποσό των δρχ ή Ο προσδιορισμός του κεφαλαίου έγινε, όπως προαναφέραμε, με την απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του «Λιμενικού Ταμείου Ελευσίνας» όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί κατά την 1/9/2001, δηλαδή των παγίων στοιχείων, των απαιτήσεων, των χρηματικών διαθεσίμων και των υποχρεώσεων του, τα οποία στην συνέχεια απεικονίσθηκαν σε Ισολογισμό. Με την υπ αριθμ. 222/ (ΦΕΚ Β 2996/ ) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάζεται άνευ ανταλλάγματος στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (εφεξής το Ταμείο), κατά πλήρη κυριότητα της Μετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό 100/% του Μετοχικού Κεφαλαίου του ΟΛΕ ΑΕ, ονομαστικής αξίας Στη συνέχεια, θέτουμε υπόψη σας τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι οποίες καλύπτουν την διαχειριστική περίοδο από έως και Από τα αριθμητικά δεδομένα των οικονομικών καταστάσεων προκύπτουν τα παρακάτω : 1.ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ Ανάλυση χρηματοοικονομικών πληροφοριών (α) Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανέρχεται σε ,40 εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 8% περίπου σε σχέση με την Σελίδα 3 από 60

4 προηγούμενη χρήση που ήταν ,81. Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας ωστόσο παρουσίασαν οριακή μείωση της τάξης του 4% περίπου και ανήλθαν σε ,97 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση που ήταν ,45. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων αυτών παραμένει ανείσπραχτο και η εταιρεία έχει κινήσει τις διαδικασίες είσπραξής τους, μέσω των Δ.Ο.Υ., με βάσει τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (β) Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης: Τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης της χρήσης ανήλθαν σε ,42 έναντι ,25. Στην παρούσα χρήση παρά τις συνθήκες της αγοράς το περιθώριο του μικτού κέρδους παρουσίασαν αύξηση κατά 15% περίπου. (γ) Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων είναι κερδοφόρα και ανέρχονται στο ποσό των ,92 έναντι ,86 την προηγούμενη χρήση. Η μείωση αυτή θεωρείται αμελητέα. (δ) Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους : Στην παρούσα χρήση η Εταιρεία παρουσίασε καθαρά κέρδη μετά φόρων, ,16 έναντι ,01 της προηγούμενης χρήσης ήτοι παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 19%. (ε) Αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού κατά την : Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της εταιρείας ανέρχονταν σε ,26 και αντιστοιχούν περίπου στο 22% του συνολικού ενεργητικού της εταιρείας, έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης που ήταν ,31 και αντιστοιχούσαν περίπου στο 29% του συνολικού ενεργητικού της Εταιρείας. (στ) Ίδια κεφάλαια: Τα Ίδια Κεφάλαια της κλειόμενης χρήσης ποσού ,55 έναντι του ποσού των ,31 της προηγούμενης χρήσης αντιστοιχούν περίπου σε ποσοστό 64% έναντι 68% την προηγούμενη χρήση του συνολικού παθητικού της Εταιρείας. Επενδύσεις σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Την κλειόμενη χρήση δεν διενεργήθηκαν σημαντικές επενδύσεις σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία. Σελίδα 4 από 60

5 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την κρίνεται ικανοποιητική. Η εταιρεία αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή της τακτικά εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους, λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα. Η αποδοτικότητα της Εταιρείας μετράται με τη χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς: Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας κατά την ανέρχονται στο ποσό ,55 έναντι του ποσού των ,31 της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τη χρήση και την αντίστοιχη προηγούμενη έχουν ως εξής: α) Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,34 56,99% Σύνολο ενεργητικού , ,32 Πάγιο ενεργητικό ,85 22,12% ,28 Σύνολο ενεργητικού , ,32 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. Ίδια κεφάλαια ,55 176,58% ,31 Σύνολο υποχρεώσεων , ,01 51,32% 30,71% 211,12% Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας Σύνολο υποχρεώσεων ,41 36,16% ,01 Σύνολο παθητικού , ,32 Ίδια κεφάλαια ,55 63,84% ,31 Σύνολο παθητικού , ,32 Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 32,14% 67,86% Ίδια κεφάλαια ,55 270,94% ,31 220,94% Πάγιο ενεργητικό , ,28 Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. Κυκλοφορούν ενεργητικό ,11 266,62% ,04 301,40% Σελίδα 5 από 60

6 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,67 Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Κεφάλαιο κινήσεως , ,37 62,49% Κυκλοφορούν ενεργητικό , ,04 66,82% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). β) Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως , ,86 33,06% 36,95% Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών , ,81 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,27 23,96% ,71 24,11% Σύνολο εσόδων , ,45 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ,27 27,74% ,71 31,72% Ίδια κεφάλαια , ,31 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Μικτά αποτελέσματα , ,25 Πωλήσεις αποθεμάτων & 36,50% 34,25% υπηρεσιών , ,81 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ -Προβλεπόμενη πορεία και στόχοι της εταιρείας Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας κατά την διάρκεια της χρήσης 2014 αναμένεται να είναι καλή. Η διοίκηση της Εταιρείας, στο πλαίσιο της ορθής απεικόνισης Σελίδα 6 από 60

7 του μετοχικού κεφαλαίου, έχει προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του ΟΛΕ ΑΕ. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, διότι εκκρεμούν αποφάσεις δικαστηρίου, προκειμένου να αναγνωριστεί στον ΟΛΕ ΑΕ περιουσία που του ανήκει και έχει καταγραφεί ως περιουσία του Δημοσίου. Στόχοι της Διοίκησης είναι οι ακόλουθοι : 1. Η αξιοποίηση του νέου θαλάσσιου χώρου που υπήχθη στη δικαιοδοσία μας από την επέκταση της θαλάσσιας ζώνης, που πραγματοποιήθηκε το έτος 2009 και η οποία θα αποφέρει σημαντικά έσοδα στον Οργανισμό. 2. Η παραλαβή των αποβλήτων - κυρίως στερεών - των τακτικών και έκτακτων πλοίων που καταφθάνουν στο λιμάνι σε χώρους δικαιοδοσίας του Οργανισμού. 3. Ο έλεγχος και η καταγραφή των οχημάτων που εισέρχονται και παραμένουν τόσο στην υποκείμενη όσο και στην ελεύθερη ζώνη του λιμένα, ούτως ώστε να μη χάνονται σημαντικά έσοδα. 4. Η παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος της χρήσης ελεύθερων χώρων της ζώνης του λιμένα σε ιδιώτες. 5. Οι επιτόπιοι έλεγχοι της ζώνης του λιμένα από πλωτά θαλάσσια μέσα για την καταγραφή των πλοίων που ελλιμενίζονται, παροπλίζονται ή, απλώς διέρχονται από τον χώρο δικαιοδοσίας μας, και για την εποπτεία της φοροσήμανσης. 6. Η αποτύπωση και η καταγραφή των παντός είδους σκαφών που ελλιμενίζονται στις μαρίνες του Οργανισμού προκειμένου στη συνέχεια να γίνεται η ορθή τιμολόγησή τους. 7. Η προσπάθεια δημιουργίας πλοηγικού σταθμού, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πλοίων που προσορμίζουν στον λιμένα και την ελεύθερη επί 24ώρου βάσης διέλευσή τους από τον δίαυλο του Ναύσταθμου, δυνατότητα που μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. 8. Η χορήγηση 15ήμερων αδειών ελεύθερης διέλευσης από τη ζώνη δικαιοδοσίας μας αποκλειστικά από τον ΟΛΕ και όχι από τον ΟΛΠ, καθώς και η έκδοση αδειοδοτήσεων για την πραγματοποίηση εργασιών ρυμούλκησης - καβοδεσίας σε χώρους μας. Σελίδα 7 από 60

8 9. Ο έλεγχος των τελών και των εισιτηρίων των οχημάτων και των επιβατών στις πορθμειακές γραμμές. 10. Η πλήρης εποπτεία και καταγραφή όλων των εμπορευμάτων που διακινούνται και όλων των εργασιών που πραγματοποιούνται στον υποκείμενο χώρο και στην ελεύθερη ζώνη. 11. Η ανέλκυση των ναυαγίων που υπάρχουν στον λιμένα της Ελευσίνας αποτελεί επιτακτική ανάγκη καθώς μεγάλος αριθμός αυτών παρεμποδίζει την ελεύθερη και ομαλή ναυσιπλοΐα εντός του Κόλπου, ενώ ορισμένα εξ' αυτών προκαλούν επίσης θαλάσσια ρύπανση. 12. Η προσπάθεια να πραγματοποιήσει ο Οργανισμός μία αυθύπαρκτη και ανεξάρτητη από τις ΔΟΥ υπηρεσία ταμειακής βεβαίωσης των απαιτήσεων του ΟΛΕ ΑΕ, έναντι των ιδιωτών προκειμένου να επιτυγχάνεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη είσπραξη των οφειλών. 13. Η επίτευξη των νομιμοποιήσεων των αυθαίρετων επιχωματώσεων και εγκαταστάσεων εντός της ζώνης μας, πρόβλημα που χρονίζει και αποτρέπει τον Οργανισμό από την αποτελεσματική εκμετάλλευση σημαντικών εκτάσεων και κτιρίων που θα αποφέρουν σημαντικά έσοδα. Τα έργα που προωθούνται από τον ΟΛΕ Α.Ε. στα πλαίσια του στρατηγικού του σχεδίου και του προτεινόμενου γενικού προγραμματικού σχεδίου ανάπτυξης Λιμένα Ελευσίνας (master plan) είναι τα εξής : 1. Νέος Εμπορικός Λιμένας Ελευσίνας ή Δυτικός Λιμένας Ελευσίνας 2. Σιδηροδρομική σύνδεση του νέου Λιμένος Ελευσίνας με το διεθνές σιδηροδρομικό δίκτυο και σύνδεση με το διαμετακομιστικό κέντρο Θριασίου και το κέντρο χονδρεμπορίου Αυλώνα Αττικής. 3. Διαμόρφωση της προβλήτας αδρανών υλικών στην θέση Βλάχες ώστε να αναδεχθεί σε σύγχρονη προβλήτα υποδοχής χύδην φορτίων και διαμόρφωση του θαλάσσιου μετώπου ανατολικά αυτής και μέχρι τις εγκαταστάσεις της «ΤΙΤΑΝ ΑΕ» για φιλοξενία ναυπηγοκατασκευαστικών και άλλων δραστηριοτήτων καθώς και εγκαταστάσεις υποδοχής αποβλήτων. 4. Διαμόρφωση του θαλάσσιου μετώπου στην θέση Κρόνος-Καλυμπάκι για την λειτουργία τερματικού σταθμού φορτηγών πλοίων RΟ/RΟ και πορθμείου. Σελίδα 8 από 60

9 5. Παραχώρηση χώρου του Ο.Λ.Ε., έκτασης 11 στρεμμάτων στην θέση Καλυμπάκι έμπροσθεν του ακινήτου Μπακόπουλου για τη δημιουργία διαλυτηρίου πλοίων μόνο των προς απόσυρση ναυαγίων από τον κόλπο της Ελευσίνας. Διάνοιξη και βελτίωση οδού και πρόσβασης σύνδεσης με την Εθνική Αθηνών-Κορίνθου ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου. 6. Ανακατασκευή -ανάπλαση προβλήτας πρώην αμερικάνικης βάσης. 7. Διαμόρφωση και εκσυγχρονισμός της προβλήτας της αλιευτικής και του αποθηκευτικού χώρου επ αυτής και ανάδειξη της σε πρότυπο αποθηκευτικό χώρο με ψυκτικούς θαλάμους για υποδοχή ειδικών φορτίων (ξηρών και υγρών) ή αχρήστων φορτίων προς μεταφόρτωση σύμφωνα με την οδηγία 200/59/ΕΚ «για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων από πλοία και καταλοίπων φορτίων». 8. Διαμόρφωση θαλάσσιου μετώπου από την προβλήτα έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της ΣΙΔΕΝΟΡ μέχρι τα διυλιστήρια, σε χώρο πρόσδεσης RΟ/RΟ και πλοίων γραμμής γενικού φορτίου. 9. Δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή Σκαραμαγκά για την φιλοξενία πλοίων, μικρών επισκευών ή πλοίων που χρειάζονται καταφύγιο αγκυροβολίου. 10. Ανάπλαση και κατασκευή νέας προβλήτας στη θέση Ριτσώνι για εξυπηρέτηση μικρών πλοίων αναψυχής. 11. Ανάπλαση χώρου παλαιού αναψυκτηρίου Ίριδας σε χώρο αναψυχής. 12. Έργα ανάπλασης σε διάφορα σημεία του θαλάσσιου μετώπου. 13. Διαμόρφωση υπαιθρίων χώρων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης για την δημιουργία ελεγχόμενων περιφραγμένων σημείων υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης ξηρού και γενικού φορτίου και καταλοίπων. 14. Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος ασφαλείας Λιμένος. 15. Μετατροπή της κεντρικής προβλήτας του Λιμένα σε χώρο αναψυχής και περιπάτου μετά την μεταφορά των λιμενικών δραστηριοτήτων της στον νέο Δυτικό Λιμένα Ελευσίνας. Σελίδα 9 από 60

10 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από ταμειακά διαθέσιμα, τραπεζικές βραχυπρόθεσμες καταθέσεις καθώς και εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Εταιρεία συνήθως, δεν διενεργεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές οι οποίες δεν σχετίζονται µε την εμπορική δραστηριότητα της. Η Εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών. Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη Διοίκηση της Εταιρίας και εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και την πολιτική διατήρησης πλεονάζουσας ρευστότητας. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (α) Κίνδυνος επιτοκίου Στο ενεργητικό της Εταιρείας με εξαίρεση τα ταμειακά διαθέσιμα δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά έντοκα περιουσιακά στοιχεία και κατά συνέπεια τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές εισροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί τραπεζικό δανεισμό ή χρηματοοικονομικά παράγωγα. (β) Συναλλαγματικός κίνδυνος Οι πωλήσεις της Εταιρείας διενεργούνται αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά. Οι αγορές της Εταιρείας διενεργούνται κυρίως από το εσωτερικό και κατά συνέπεια η πλειοψηφία αυτών εκτελείται στο λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, εκτίθεται σε περιορισμένο βαθμό απέναντι σε συναλλαγματικούς κινδύνους, προερχόμενους από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές εκτελούμενες σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. (γ) Πιστωτικός κίνδυνος Σελίδα 10 από 60

11 Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ελλιμενισμού πλοίων, χειρισμού φορτίων και υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης. Η Διοίκηση δεν έχει θέσει πολιτικές που εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις υπηρεσιών πραγματοποιούνται σε πελάτες µε αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων καθώς υπάρχει η δυνατότητα επιδίωξης της είσπραξης μέσω των φορολογικών αρχών (ΚΕΔΕ). Οι εμπορικές απαιτήσεις προέρχονται από µία μεγάλη και ευρεία βάση πελατών. Κατάλληλες προβλέψεις αναγνωρίζονται για ζημιές προερχόμενες από απομείωση απαιτήσεων λόγω συγκεκριμένων πιστωτικών κινδύνων. (δ) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσμες. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Η εταιρική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των ταμειακών ροών. Λόγω της δυναμικής φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Διοίκηση της Εταιρείας στοχεύει να διατηρήσει ελαστικότητα στην άντληση κεφαλαίων, διατηρώντας επαρκή ταμειακά διαθέσιμα. Η Εταιρεία δεν έχει λάβει χορηγήσεις ή ανοιχτή πίστωση για έκδοση εγγυητικών επιστολών. ε) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρείας (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τον μέτοχο, να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Το 1923 ιδρύθηκε το Λιμενικό Ταμείο Ελευσίνας ως Ν.Π.Δ.Δ. και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με τον Ν.2932/2001. Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων, ο χειρισμός των φορτίων, οι υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, καθώς και η διακίνηση αυτοκινήτων. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του Λιμένος Ελευσίνας, για την παροχή λιμενικών εξυπηρετήσεων (παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος κτλ) και την παραχώρηση χώρων σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος. Σελίδα 11 από 60

12 Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ανερχόταν σε 12 άτομα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2012 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 12 άτομα. Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και διέπεται από τις αρχές του Νόμου περί ανωνύμων εταιρειών 2190/1920 και τον ιδρυτικό Νόμο 2932/2001. Η διάρκεια ζωής της Εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη, από την έναρξη ισχύος του Ν.2932/2001. Η περίοδος αυτή μπορεί να επεκταθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ α). Μέλη Διοίκησης & διευθυντικά στελέχη -Συναλλαγές με Διευθυντικά στελέχη Δεν υπάρχουν Διευθυντικά στελέχη στην Εταιρεία Συναλλαγές με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου & συγγενείς Βραχυπρόθεσμες παροχές : Μισθοί , ,01 Αμοιβές Μελών Δ.Σ. από κέρδη χρήσης - - Πρόσθετες παροχές Λοιπές συναλλαγές - - Μακροπρόθεσμες παροχές: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Αποζημιώσεις σύνταξης - - Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Οι μισθοί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με βάση τις διατάξεις του ΦΕΚ αρ. φύλλου 8 / 16 Ιανουαρίου 2007 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 / ). 6. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μερίσματα Σελίδα 12 από 60

13 Τα μερίσματα καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την χρήση στην οποία εγκρίνονται από τον μέτοχο. Για την κλειόμενη χρήση προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η διανομή μερισμάτων ποσού , ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρείας Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της δωδέκατης χρήσεως που περιλαμβάνει την περίοδο έως και , απαλλάξετε τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και επίσης όπως διορίσετε ελεγκτές για τη χρήση έως και Με το υπ αριθμ. 216/ πρακτικό του Δ.Σ/ΟΛΕ ΑΕ, έγινε συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΕ ΑΕ, βάσει της υπ αριθμ. 4/ Απόφασης της αυτόκλητης καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΟΛΕ ΑΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Μετόχου ήτοι του ΤΑΙΠΕΔ και ορίστηκαν ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας. Εν συνεχεία με το υπ αριθμ. 221/ πρακτικό του το Δ.Σ./ΟΛΕ ΑΕ, μετά την έγγραφη οικιοθελή παραίτηση του εκ των μελών του Ιωάννη Καλαφάτη, αποδέχτηκε το νέο μέλος κ. Δημήτρη Νερούτσο σε αντικατάσταση του αρχικά ορισθέντα, βάσει της δηλώσεως του εκπροσώπου του Μετόχου, (ΤΑΙΠΕΔ) ότι από την επόμενη συνεδρίαση και εφεξής, θα προσκαλείται νόμιμα το νέο μέλος, ενώ η επικύρωση του ορισμού του, θα πραγματοποιηθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΛΕ ΑΕ έτους 2014, που θα αφορά τη χρήση 2013, ενώ έως τότε θα προσκαλείται και θα συμμετάσχει στις συνεδριάσεις, με δικαίωμα ψήφου. Προτείνουμε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό για το διάστημα από για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Α.Ε Ελευσίνα Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΕ ΑΕ Αθανάσιος Ευαγ. Πέππας Σελίδα 13 από 60

14 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Προς τον Μέτοχο της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τη Κατάσταση Οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2013, τις Καταστάσεις Συνολικών Εσόδων, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Έσοδα ποσού περίπου που αφορούν τη χρήση 2013 αλλά και προηγούμενες, έχουν τιμολογηθεί στη χρήση 2014, με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων από πελάτες, και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα. Σελίδα 14 από 60

15 2) Στις «Απαιτήσεις από πελάτες» περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού περίπου. Για τις απαιτήσεις αυτές η εταιρεία θα έπρεπε να έχει αναπροσαρμόσει την υπάρχουσα πρόβλεψη κατά περίπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις μας, για πιθανή ζημία που θα προκύψει κατά τη ρευστοποίησή τους, με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσεως και των Ίδιων Κεφαλαίων. 3) Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές πελατών ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, απαιτήσεις από πελάτες συνολικού ποσού περίπου και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος των απαιτήσεων αυτών. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015 Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ιωάννης Αθ. Κωσταρέλης Δέσποινα Π. Μαρκοπούλου Α.Μ. ΣΟΕΛ: Α.Μ. ΣΟΕΛ: Σελίδα 15 από 60

16 Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 17 έως 60, συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις (Αρ. Απόφασης 1 πρακτικό 254/2015) και υπογράφονται από τους: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ ΜΠΕΡΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Δ..Τ. : ΑΕ ΑΔΤ ΑΕ Α.Δ..Τ. : ΑΖ Σελίδα 16 από 60

17 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 Σημ. Πάγια περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 31η Δεκεμβρίου η Δεκεμβρίου 2012 Ενσώματες ακινητοποιήσεις , ,31 Ασώματες ακινητοποιήσεις , ,97 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις , ,00 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού , ,28 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Πελάτες , ,96 Λοιπές απαιτήσεις , ,38 Χρηματικά διαθέσιμα , ,70 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,32 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Αποθεματικά , ,02 Κέρδη εις νέο , ,29 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,31 Προβλέψεις και Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων , ,00 Φορολογικές υποχρεώσεις από αναβαλλόμενους φόρους , ,34 Προβλέψεις για υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους , ,00 Λοιπές προβλέψεις , ,00 Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων , ,34 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,99 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από φόρους τέλη , ,68 Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων , ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , ,32 Σελίδα 17 από 60

18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIOY 2013 Σημ. 01/ / Έσοδα από πωλήσεις και λοιπές υπηρεσίες , ,81 Κόστος πωλήσεων 19 ( ,98) ( ,56) Μικτά Αποτελέσματα , ,25 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 19 ( ,55) ( ,51) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 19 (10.658,33) (8.138,40) Λοιπά λειτουργικά έσοδα , ,74 Λοιπά λειτουργικά έξοδα 20 ( ,66) ( ,71) Λειτουργικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως , ,37 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έσοδα) 459, ,28 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έξοδα) (174,37) (4.605,94) Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου προ Φόρων , ,71 Φόρος εισοδήματος ( ,11) ( ,70) , ,01 Βασικά Κέρδη Ανά Μετοχή , ,01 Σελίδα 18 από 60

19 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡIOY 2013 Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/ / Αποτελέσματα προ φόρων , ,71 Πλέον: Προβλέψεις , ,48 Καθαρές αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων , ,49 Πιστωτικοί τόκοι (459,66) Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας ,60 Χρεωστικοί τόκοι 174, ,94 (Αύξηση) Μείωση , ,22 Απαιτήσεις ( ,76) ( ,31) Αύξηση (Μείωση) Υποχρεώσεις , ,02 Μείον : Τόκοι πληρωθέντες (174,37) (348,42) Καταβεβλημένοι φόροι ( ,61) ( ,08) Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες , ,43 Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Επιχορηγήσεις Παγίων (5.908,00) 0,00 Αγορά ενσωμάτων ακινητοποιήσεων (8.253,51) ( ,08) Τόκοι εισπραχθέντες 459, ,28 Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (13.701,85) ( ,80) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Μερίσματα πληρωθέντα ( ,92) 0,00 Ταμειακές ροές από (για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ,92) 0,00 Ταμειακές Εισροές (Εκροές) , ,63 Πλέον: Χρηματικά Διαθέσιμα Έναρξης Περιόδου , ,07 Χρηματικά Διαθέσιμα Τέλους Περιόδου , ,70 Σελίδα 19 από 60

20 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβλημένο Τακτικό αποθεματικό Αποτελέσματα εις νέο ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1 Ιανουαρίου , , , ,14 Αποτέλεσμα Περιόδου , ,01 Τακτικό Αποθεματικό 6.738,17 (6.738,17) 0,00 Μερίσματα Πληρωτέα (44.808,84) (44.808,84) 31 Δεκεμβρίου , , , ,31 Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβλημένο Τακτικό αποθεματικό Αποτελέσματα εις νέο ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1 Ιανουαρίου , , , ,31 Αποτέλεσμα Περιόδου , ,16 Τακτικό Αποθεματικό ,72 (40.011,72) 0,00 Μερίσματα Πληρωτέα ( ,92) ( ,92) 31 Δεκεμβρίου , , , ,55 Σελίδα 20 από 60

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 3 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ

TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ TRADE LOGISTICS AEΒΕ ΑΡ. ΜΑΕ 59555/01ΑΤ/Β/05/434 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 6629901000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 01.01.2006 έως και 31.12.2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σελίδα 1 από 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2012 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με το Ν.. 3556/ /2007) INTERTECH SA (ποσά σε χιλ.ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών

ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Το Μέλος Δ.Σ. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την Οικονομική Χρήση 2012 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 FORTH-CRS Α.Ε. Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 45340/1NT/B/00/230(00) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 45340/1ΝΤ/Β/00/230

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά) ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44332/11/Β/99/6

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) Ετήσιες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Διεθνείς Τεχνολογίες ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ περιόδου 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε.

THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. THRACE NONWOVENS & GEOSYNTHETICS Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Αρ. Μ.Α.Ε. 44194/66/Β/99/017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα