ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ µεταξύ της ATLANTIC SECURITIES LTD (Αριθµός Εγγραφής ) µε εγγεγραµµένο γραφείo στην Προδρόµου 37, 1090 Λευκωσία (στη συνέχεια Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή ΕΠΕΥ), η οποία ασκεί εργασίες δυνάµει του Νόµου αφενός και του/της/των µε αριθµό ταυτότητας / διαβατηρίου / εγγραφής ιεύθυνση Τηλέφωνο επικοινωνίας Αριθµός φαξ Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (στη συνέχεια ο Πελάτης), εκπροσωπούµενου (στην περίπτωση νοµικού προσώπου) από (α) µε αριθµό ταυτότητας/διαβατηρίου διεύθυνση (β) µε αριθµό ταυτότητας/διαβατηρίου διεύθυνση ΕΠΕΙ Η Α. Η ΕΠΕΥ είναι Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και έχει το δικαίωµα να παρέχει µεταξύ άλλων τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 πιο κάτω, Β. Ο Πελάτης επιθυµεί να κάνει χρήση των Υπηρεσιών που παρέχει η ΕΠΕΥ και συγκεκριµένα των Υπηρεσιών που αναφέρονται στο Παράρτηµα B, έχοντας συµπληρώσει για το σκοπό αυτό τα σχετικά έντυπα ανοίγµατος λογαριασµού και το Ερωτηµατολόγιο Πελάτη της ΕΠΕΥ µε το οποίο ενηµέρωσε την ΕΠΕΥ ως προς τα σχετικά του προσωπικά στοιχεία και το επενδυτικό του προφίλ και το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτηµα A. ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 1. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 1.1 Στην παρούσα Σύµβαση οι ακόλουθες λέξεις, εκτός όπου το περιεχόµενο του κειµένου απαιτεί διαφορετικά, θα έχουν την ακόλουθη σηµασία: «Αγορά» σηµαίνει την οποιαδήποτε αγορά περιλαµβανοµένου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών στην οποία υπάγονται ή διαπραγµατεύονται τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ή οι Υπηρεσίες ή το χαρτοφυλάκιο. «Επενδύσεις» σηµαίvει oπoιεσδήπoτε επεvδύσεις και περιλαµβάvει, χωρίς περιoρισµό, µετoχές, χρεόγραφα, χρεωστικά oµόλoγα, δικαιώµατα αγοράς µετοχών, µερίδια αµoιβαίωv κεφαλαίωv, µερίδια συλλoγικώv επεvδυτικώv σχεδίωv, αξίες, Μονογραφή Σελίς 1

3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ έγγραφα τα oπoία δίδoυv δικαίωµα σε µετoχές ή άλλες αξίες, χρηµατικές καταθέσεις και πιστoπoιητικά καταθέσεωv. Συµπεριλαµβάνει επίσης, κινητές αξίες, µετοχές σε εταιρείες και άλλες αξίες προσοµοιάζουσες µε µετοχές σε εταιρείες, οµολογίες και άλλα ήδη χρεογράφων τα οποία αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην Αγορά και παρέχουν δικαίωµα απόκτησης τέτοιας κινητής αξίας µέσω εγγραφής ή ανταλλαγής ήτα οποία παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης σε µετρητά αλλά δεν περιλαµβάνει µέσα πληρωµής. «Επενδυτική Συµβουλή» σηµαίνει την παροχή προσωπικής σύστασης σε Πελάτη είτε κατόπιν αιτήµατος του είτε µε πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ σε σχέση µε µία ή περισσότερες συναλλαγές αφορώσες Χρηµατοοικονοµικά Μέσα. Για σκοπούς αυτού του ορισµού η προσωπική σύσταση έχει το νόηµα που της αποδίδεται στο άρθρο 2 του Νόµου. «Κράτος Μέλος» σηµαίνει χώρα µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Μέρη» σηµαίνει τα δύο Μέρη της Συµφωνίας, δηλαδή την ΕΠΕΥ και τον Πελάτη. «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» σηµαίνει τις χρηµατιστηριακές υπηρεσίες και πληροφορίες που προσφέρει η ΕΠΕΥ στον Πελάτη και στις οποίες ο Πελάτης θα έχει πρόσβαση µέσω των εγκεκριµένων λογισµικών προγραµµάτων της ΕΠΕΥ, της ιστοσελίδας της ΕΠΕΥ και οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής υπηρεσίας η ΕΠΕΥ µπορεί από καιρού εις καιρό να κρίνει κατάλληλη. «Νόµος» σηµαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και ραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµο του όπως αυτός δύναται από καιρού εις καιρόν να τροποποιηθεί, αντικατασταθεί, επεκταθεί ή επαναθεσπισθεί και περιλαµβάνει, όπου δικαιολογεί το πλαίσιο αναφοράς, οποιαδήποτε δευτερογενή νοµοθεσία που θεσπίζεται δυνάµει του ανωτέρω νόµου, περιλαµβανοµένης αλλά όχι κατ αποκλειστικότητα, της Οδηγίας. «Οδηγία» σηµαίνει την Ο ΗΓΙΑ Ο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επαγγελµατική Συµπεριφορά των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και των απασχολουµένων σε αυτές φυσικών προσώπων. «Παράρτηµα» σηµαίνει τα παραρτήµατα της Συµφωνίας όπως αυτά δύνανται από καιρού εις καιρόν να διαφοροποιηθούν, τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή επεκταθούν µε αµοιβαία συµφωνία. «Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος» σηµαίνει το πρόσωπο που περιγράφεται στην παράγραφο 22 κατωτέρω. «Σταθερό Μέσο» σηµαίνει κάθε µέσο που επιτρέπει στον Πελάτη να αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόµενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο προσβάσιµο για µελλοντική αναφορά και για χρονικό διάστηµα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες, και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευµένων πληροφοριών. «Συµφωνία» σηµαίνει την παρούσα συµφωνία όπως αυτή από καιρού εις καιρόν θα τροποποιείται, διαφοροποιείται ή αντικαθίσταται µε αµοιβαία συµφωνία. «Υπηρεσίες» σηµαίνει τις Επενδυτικές και Παρεπόµενες Υπηρεσίες που η ΕΠΕΥ παρέχει ή θα παρέχει στον Πελάτη ως η παράγραφος 2.3 κατωτέρω. «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» σηµαίνει τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ως η παράγραφος 2.2 κατωτέρω. 1.2 Οι τίτλοι των παραγράφων στην παρούσα Συµφωνία θα χρησιµοποιούνται µόνο για σκοπό εύκολης αναφοράς και δεν θα ερµηνεύονται ως µέρος της Συµφωνίας. 1.3 Εκτός όπου το κείµενο προνοεί διαφορετικά, το ουδέτερο γένος περιλαµβάνει το αρσενικό και θηλυκό και αντίστροφα. 1.4 Αναφορές σε οποιαδήποτε συµφωνία (περιλαµβανοµένης, χωρίς περιορισµό, της παρούσας Συµφωνίας) ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, θα θεωρούνται ότι περιλαµβάνουν αναφορές σε αυτά όπως αυτά δύνανται από καιρού εις καιρόν να τροποποιηθούν, ανανεωθούν ή αντικατασταθούν και σε όλες τις συµφωνίες και έγγραφα τα οποία δηλώνονται ότι είναι συµπληρωµατικά τους ή τα οποία ενσωµατώνονται σε αυτά. 2. Υπηρεσίες 2.1 Η ΕΠΕΥ έχει το δικαίωµα παροχής των ακολούθων Επενδυτικών και Παρεπόµενων Υπηρεσιών: Επενδυτικές Υπηρεσίες: (1) Λήψη και διαβίβαση για λογαριασµό πελατών, εντολών για κατάρτιση συναλλαγών µε αντικείµενο ένα ή περισσότερα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ή εκτέλεση τέτοιων εντολών για λογαριασµό πελατών, Παρεπόµενες Υπηρεσίες: (1) Φύλαξη ή διοικητική διαχείριση ενός ή περισσότερων Χρηµατοοικονοµικών Μέσων, (2) Υπηρεσίες θεµατοφυλακής, (3) Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε τρίτους (πελάτες) προς διενέργεια συναλλαγών σε Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, εφόσον στις συναλλαγές αυτές συµµετέχει η ΕΠΕΥ, (5) Υπηρεσίες ξένου συναλλάγµατος όπου αυτές συνδέονται µε την παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. 2.2 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα όπως καθορίζονται από το Νόµο είναι: (1) Μεταβιβάσιµες κινητές αξίες, (2) Μέσα χρηµαταγοράς, (3) Μερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, (4) Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (options), συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίων (forward-rate agreements) και άλλες παράγωγες συµβάσεις (derivative contracts) σχετιζόµενες µε κινητές αξίες, νοµίσµατα, επιτόκια ή αποδόσεις, ή άλλα παράγωγα µέσα, χρηµατοοικονοµικούς δείκτες ή άλλα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεως µε φυσική παράδοση ή µε ρευστά διαθέσιµα, (5) Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (options), συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίου (forward-rate agreements) και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου (derivative contracts) σχετιζόµενη µε εµπορεύµατα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν µε ρευστά διαθέσιµα ή µπορούν να εκκαθαρισθούν µε ρευστά διαθέσιµα κατ' επιλογή ενός συµβαλλόµενου µέρους (αλλά όχι λόγω αδυναµίας πληρωµής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύµβασης), (6) Χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις επί διαφορών (contracts for differences). 2.3 Η ΕΠΕΥ συµφωνεί να παρέχει στον Πελάτη και ο Πελάτης επιθυµεί να εξασφαλίσει τις Υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα Β, σε σχέση µε τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα που αναφέρονται στο Παράρτηµα Β. Το Παράρτηµα Β µπορεί να τροποποιηθεί κατά οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής της συµφωνίας και οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει οποιουσδήποτε άλλους όρους αυτής της Συµφωνίας. 2.4 Για σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών, ο Πελάτης συµφωνεί και αναλαµβάνει να παράσχει στην ΕΠΕΥ οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις συµφωνηθούν µεταξύ του Πελάτη και της ΕΠΕΥ. Σε περίπτωση που συµφωνηθεί µεταξύ των Μερών η παροχή εξασφαλίσεων από τον Πελάτη, η ΕΠΕΥ δικαιούται να θεωρήσει την παροχή των εξασφαλίσεων ως προϋπόθεση έναρξης παροχής των Υπηρεσιών. 3. Ταξινόµηση Πελάτη 3.1 Η ΕΠΕΥ µε την παρούσα πληροφορεί τον Πελάτη ότι βασιζόµενη στην διαθέσιµη προς την ΕΠΕΥ πληροφόρηση, η ΕΠΕΥ έχει ταξινοµήσει τον Πελάτη ως ιδιώτη πελάτη υπό τον Νόµο και θα συναλλάσσεται µε τον Πελάτη σε αυτή τη βάση. Τέτοια ταξινόµηση υπό τον Νόµο προσφέρει µέγιστη προστασία στον Πελάτη. 3.2 Ο Πελάτης δύναται να ζητήσει γραπτώς να παραιτηθεί από την εφαρµογή των κανόνων που αφορούν ιδιώτες επενδυτές και την εφαρµογή στην περίπτωση του των κανόνων που εφαρµόζονται σε επαγγελµατίες επενδυτές. Τέτοια αναταξινόµηση δεν θα ισχύει αυτόµατα αλλά θα τυγχάνει χειρισµού από την ΕΠΕΥ υπό τις πρόνοιες του Νόµου. Ο Πελάτης έχει το βάρος να αποδείξει ότι ο ίδιος ή ο Πληρεξούσιος αντιπρόσωπος του, διαθέτει την απαραίτητη εµπειρία, γνώση και εξειδίκευση προκειµένου να λάβει επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιµήσει τους κινδύνους που συνέχονται µε αυτές και ως εκ τούτου πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στους κανόνες επαγγελµατικής συµπεριφοράς που εφαρµόζονται για τους επαγγελµατίες επενδυτές. 3.3 Ο Πελάτης έχει υποχρέωση να ενηµερώνει την ΕΠΕΥ σχετικά µε οποιαδήποτε αλλαγή που ενδέχεται να επηρεάσει την ταξινόµηση του Πελάτη. 4. Παραστάσεις Πελάτη 4.1 Ο Πελάτης εγγυάται, δηλώνει και παριστά προς την ΕΠΕΥ ως ακολούθως: (1) Τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, περιλαµβανοµένων ποσών σε µετρητά, τα oπoία ο Πελάτης παραδίδει από καιρού εις καιρόν στην ΕΠΕΥ αvήκoυv αποκλειστικά στον Πελάτη και κατέχονται από αυτόν ελεύθερα από oπoιoδήπoτε δικαίωµα επίσχεσης, εvέχυρo ή oπoιαδήπoτε άλλη επιβάρυνση ή διεκδίκηση τρίτου, εκτός αν o Πελάτης έχει άλλως προβεί σε έγγραφη αποκάλυψη στην ΕΠΕΥ, (2)Σε περίπτωση νοµικού προσώπου, ότι είναι δεόντως και νόµιµα εγγεγραµµένος και έχει την εξουσία και εξουσιοδότηση να προβεί στη σύναψη της Συµφωνίας, (3) Τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα και άλλα περιoυσιακά στoιχεία περιλαµβανοµένων ποσών σε µετρητά τα oπoία παραδίδει από καιρού εις καιρόν ο Πελάτης στην ΕΠΕΥ δεν σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε παράνοµες πράξεις ή εγκληµατικές δραστηριότητες, Μονογραφή... Σελίς 2

4 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (4) Χωρίς επηρεασµό των δικαιωµάτων της ΕΠΕΥ όπως παρατίθενται στην παρούσα, ούτε ο Πελάτης ούτε οποιοσδήποτε Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του θα έχει, παρά µόνο δια της ΕΠΕΥ, δοσοληψίες αναφορικά µε ή θα εµπορεύεται οποιαδήποτε από τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, µετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχει παραδώσει στην ή αποκτήσει µέσω της ΕΠΕΥ εκτός αν ενηµερώσει την ΕΠΕΥ γραπτώς τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες προηγουµένως για την πρόθεση του αυτή και εξασφαλίσει την έγκριση της ΕΠΕΥ, (5) Ο Πελάτης ενεργεί για τον εαυτό του και όχι ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος ή καταπιστευµατοδόχος (trustee) για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, εκτός εάν έχει παρουσιάσει προς ικανοποίηση της ΕΠΕΥ έγγραφα ή πληρεξούσια που του επιτρέπουν να ενεργεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος ή καταπιστευµατοδόχος (trustee) για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, και (6) Τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ή άλλο έγγραφο που παραδίδει στην ΕΠΕΥ είναι γνήσιο, έγκυρο, ελεύθερο από οποιοδήποτε ελάττωµα και θα έχει την νοµική αποτελεσµατικότητα που φέρεται να έχει. 5. Μεταχείριση Εντολών 5.1 Η πολιτική εκτέλεσης εντολών της ΕΠΕΥ παρατίθεται στο πελάτη σε ξεχωριστό έγγραφο και την οποία ο πελάτης θα πρέπει να αποδεχθεί µε γραπτή του δήλωση. Η ΕΠΕΥ δύναται να τροποποιεί κατά οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής της συµφωνίας κατά την απόλυτη κρίση της την πολιτική εκτέλεσης εντολών της και οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις πρόνοιες αυτής της συµφωνίας. Η πολιτική εκτέλεσης εντολών περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις ακόλουθες λεπτοµέρειες: (1) παράθεση των κριτηρίων που εφαρµόζονται και η σηµασία που αποδίδεται σε αυτά τα κριτήρια, (2) κατάλογο των τόπων εκτέλεσης στους οποίους η ΕΠΕΥ βασίζεται σε µεγάλο βαθµό για να εκπληρώσει την υποχρέωσή της να λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να επιτυγχάνει σε σταθερή βάση το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση των εντολών των πελατών της, (3) αναφορά σε τυχόν ειδικές οδηγίες πελατών που ενδέχεται να εµποδίσουν την ΕΠΕΥ να λάβει τα µέτρα που έχει σχεδιάσει και συµπεριλάβει στην πολιτική εκτέλεσης εντολών της προκειµένου να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα κατά την εκτέλεση αυτών των εντολών, ως προς τα στοιχεία που καλύπτονται από τις εν λόγω οδηγίες. 5.2 Η ΕΠΕΥ µπορεί να ενεργήσει σύµφωνα µε και να θεωρηθεί ότι έχει εξουσιοδοτηθεί δεόντως από τον Πελάτη αναφορικά µε οποιαδήποτε εντολή, η οποία παρουσιάζεται να έχει δοθεί (και η οποία γίνεται δεκτή καλή τη πίστη από την ΕΠΕΥ ως δοθείσα) από τον Πελάτη ή από πρόσωπα τα οποία έχουν διοριστεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες της παραγράφου 22. Οι εντολές αναφορικά µε τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα του Πελάτη δύνανται να διαβιβαστούν µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο καθορίζει η ΕΠΕΥ από καιρού εις καιρόν. Επί του παρόντος η ΕΠΕΥ αποδέχεται εντολές µέσω ταχυδροµείου, τηλεφώνου, φαξ (τηλεοµοιότυπο), διαδικτύου (internet), ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) ή µε δια χειρός παράδοση, εφόσον ικανοποιηθεί η ΕΠΕΥ κατά την απόλυτη κρίση της για την ταυτότητα του προσώπου που δίνει την εντολή καθώς και για την εγκυρότητα της εντολής. Η ΕΠΕΥ δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να ζητήσει από τον Πελάτη να υπογράψει ανάληψη αποζηµίωσης προς την ΕΠΕΥ προκειµένου η ΕΠΕΥ να αποδεχθεί οδηγίες. 5.3 Για σκοπούς προστασίας των αµοιβαίων συµφερόντων της ΕΠΕΥ και του Πελάτη, η ΕΠΕΥ θα δύναται να προβαίνει και ο Πελάτης συναινεί στην εκ µέρους της ΕΠΕΥ, µαγνητοφώνηση ή καταγραφή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεών του µε τους υπαλλήλους της ΕΠΕΥ. Το προϊόν της µαγνητοφώνησης δύναται να χρησιµοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της λήψης της εντολής από την ΕΠΕΥ καθώς και για το περιεχόµενο της εντολής. 5.4 Κάθε εντολή του Πελάτη προς την ΕΠΕΥ πρέπει να είναι ακριβής και να περιγράφει µε σαφήνεια τον σκοπό της. Οποιεσδήποτε εντολές για τροποποιήσεις, επιβεβαιώσεις ή επαναλήψεις πρέπει να προσδιορίζονται ρητώς ως τέτοιες εντολές. Η ΕΠΕΥ διατηρεί το δικαίωµα (αλλά όχι την υποχρέωση), όπως για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών του Πελάτη ζητήσει, µε έξοδα του Πελάτη και πριν από τη διαβίβαση των εντολών προς εκτέλεση, την έγγραφη επιβεβαίωσή των εντολών. Η ΕΠΕΥ επιφυλάσσεται να καθορίσει το περιεχόµενο της εντολής ως θα πρέπει αυτή να συµπληρωθεί και να υποβληθεί από τον Πελάτη στην ΕΠΕΥ προκειµένου να είναι µια έγκυρη και δεσµευτική εντολή δυνάµει της Συµφωνίας. 5.5 Οποιεσδήποτε εντολές του Πελάτη, εφόσον δοθούν, δεν θα δύνανται να ανακληθούν παρά µόνο εάν η ΕΠΕΥ έχει τη δυνατότητα και όντως επιτρέψει στον Πελάτη να ανακαλέσει ή τροποποιήσει τη σχετική εντολή. 5.6 Η ΕΠΕΥ υποχρεούται να διαβιβάζει και να εκτελεί τις εντολές του Πελάτη έγκαιρα και ιδιαιτέρως το συντοµότερο δυνατό µετά τη λήψη τους. Απόκλιση επιτρέπεται αν η καθυστέρηση στη διαβίβαση ή εκτέλεση της εντολής είναι προς το συµφέρον του Πελάτη και ο Πελάτης δεν έχει αποκλείσει την πιθανότητα τέτοιας απόκλισης. Επιπρόσθετα, η ΕΠΕΥ υποχρεούται να καταβάλλει τη δέουσα επιµέλεια ώστε να εκτελέσει την εντολή µε τους καλύτερους δυνατούς όρους για τον Πελάτη όπως προβλέπεται πιο κάτω. 5.7 Η ΕΠΕΥ δύναται να προβαίνει σε τµηµατική εκτέλεση εντολών ή συσσώρευση εντολής του Πελάτη µε εντολές άλλων Πελατών της ΕΠΕΥ ή µε εντολές της ΕΠΕΥ για ίδιο λογαριασµό στο πλαίσιο ενιαίων (aggregated) συναλλαγών. Σε περίπτωση µερικής ή ολικής εκτέλεσης των σωρευµένων εντολών, η κατανοµή των εσόδων της συναλλαγής µεταξύ των πελατών ή µεταξύ των πελατών και της ΕΠΕΥ θα γίνεται αναλογικά εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά. 5.8 Ειδικά ως προς την υπηρεσία λήψης και διαβίβασης εντολών, µε την αποδοχή της εντολής η ΕΠΕΥ ευθύνεται µόνο για τη δέουσα διαβίβασή της σε πρόσωπο ή πρόσωπα που διαθέτουν την ικανότητα εκτέλεσής τέτοιας εντολής. 5.9 Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται τον κίνδυνο λαθών ή παρερµηνειών στις εντολές που αποστέλλονται λόγω τεχνικών ή µηχανικών βλαβών στα ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή τηλεοµοιοτυπικά ή άλλα συστήµατα, τον κίνδυνο καθυστέρησης ή άλλων προβληµάτων καθώς και τον κίνδυνο ότι εντολές δυνατόν να δοθούν από µη εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η ΕΠΕΥ δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη κατά τη λήψη και διαβίβαση ή εκτέλεση της, ως προς το περιεχόµενό της εντολής, ως προς το πρόσωπο του εντολέα ή την εξουσία του να διαχειρίζεται τον λογαριασµό του Πελάτη ή να διαθέτει τα σχετικά Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ή για οποιαδήποτε καθυστέρηση στη λήψη και διαβίβαση ή εκτέλεση της εντολής παρά µόνο για δόλο ή βαριά αµέλεια. Ο Πελάτης θα υποχρεούται να αποζηµιώνει και διατηρεί άτρωτους την ΕΠΕΥ ή τους διοικητικούς συµβούλους ή υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της για οποιαδήποτε απαίτηση από τρίτους ή ζηµιά, υποχρέωση, κόστος ή έξοδα τα οποία η ΕΠΕΥ ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο δυνατόν να υποστούν ή επιβαρυνθούν ως αποτέλεσµα της λήψης και διαβίβασης ή εκτέλεσης των εντολών Η ΕΠΕΥ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις φυσικών ή νοµικών προσώπων που ενδεχοµένως να την υποκαταστήσουν κατά τη λήψη και διαβίβαση ή εκτέλεση εντολής του Πελάτη Ο Πελάτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα πρόσωπα που χρησιµοποιεί κατά τη διαβίβαση των εντολών και παρεµποδίζεται να προβάλει κατά της ΕΠΕΥ οποιοδήποτε ελάττωµα κατά τη διαβίβαση της εντολής που σχετίζεται µε το πρόσωπο που διαβιβάζει την εντολή, ακόµα και στην περίπτωση που το πρόσωπο αυτό ενεργεί µε δόλο ή βαριά αµέλεια. Ο Πελάτης δεσµεύεται έναντι της ΕΠΕΥ για κάθε εντολή που διαβιβάζεται στην ΕΠΕΥ στο όνοµά του µέσω του προσώπου αυτού και κάθε σχετική απαίτηση του θα περιορίζεται αποκλειστικά σε απαίτηση κατά του προσώπου το οποίο διαβιβάζει τις εντολές. 6. Άρνηση εκτέλεσης εντολών 6.1 Ο Πελάτης αναγνωρίζει το δικαίωµα της ΕΠΕΥ καθ οιονδήποτε χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο, να αρνηθεί κατά την απόλυτη κρίση της να εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή, συµπεριλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό των ακόλουθων περιπτώσεων: (1) όταν η ΕΠΕΥ κρίνει ότι η εκτέλεση της εντολής αποβλέπει ή δυνατόν να αποβλέπει σε χειραγώγηση της τιµής των Χρηµατοοικονοµικών Μέσων (market manipulation), (2) όταν η ΕΠΕΥ κρίνει ότι η εκτέλεση της εντολής συνιστά ή δυνατόν να συνιστά καταχρηστική εκµετάλλευση προνοµιακών εµπιστευτικών πληροφοριών (insider trading), (3) όταν η ΕΠΕΥ κρίνει ότι η εκτέλεση της εντολής συνιστά ή δυνατόν να συνιστά νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (money laundering), (4) όταν η ΕΠΕΥ κρίνει ότι η εκτέλεση της εντολής επηρεάζει ή δυνατόν να επηρεάσει µε οποιοδήποτε τρόπο την αξιοπιστία ή την εύρυθµη λειτουργία της Αγοράς, (5) αν ο λογαριασµός του Πελάτη δεν έχει επαρκές υπόλοιπο για να καλυφθεί η συναλλαγή ή σε περίπτωση εντολής για πώληση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων, αν δεν υπάρχει τέτοιος αριθµός Χρηµατοοικονοµικών Μέσων εγγεγραµµένων επ ονόµατι του Πελάτη τα οποία δύνανται να µεταβιβαστούν, ώστε να δύναται να ικανοποιηθεί η εντολή πώλησης, (6) αν ο Πελάτης δεν έχει εκπληρώσει όλες τις προς την ΕΠΕΥ υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Συµφωνία. Μονογραφή... Σελίς 3

5 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Οποιαδήποτε άρνηση της ΕΠΕΥ να εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή δεν θα επηρεάζει υποχρεώσεις που ο Πελάτης δυνατόν να έχει προς την ΕΠΕΥ ή τα δικαιώµατα που η ΕΠΕΥ δυνατόν να έχει κατά του Πελάτη ή των Χρηµατοοικονοµικών Μέσων ή περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον Πελάτη ή επί των οποίων ο Πελάτης έχει οποιοδήποτε δικαίωµα. 7. Τίτλοι Κυριότητας Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 7.1 Εκτός εάν o Πελάτης έχει διαφορετικά συµφωνήσει γραπτώς µε την ΕΠΕΥ, τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα που αγοράζει η ΕΠΕΥ για λογαριασµό του Πελάτη θα εγγράφovται στο όνοµα της ΕΠΕΥ ή κατ εντολή της για λογαριασµό του Πελάτη ή επονόµατι του Πελάτη και τηρουµένων των προνοιών της παραγράφου 8.1, οι τίτλοι, αν υπάρχουν, θα κρατούνται από την ΕΠΕΥ στη διεύθυνση της ΕΠΕΥ όπως αναφέρεται στη Συµφωνία, ή από τον εκδότη τους. 7.2 Τηρουµένων των προνοιών της παραγράφου 8.3 πιο κάτω, εάν ο Πελάτης ζητήσει την αποστολή των τίτλων του, θα πρέπει να το πράξει εγγράφως εν πλήρη γνώσει ότι αυτό θα γίνει µε δική του ευθύνη και ότι αυτό συνεπάγεται την επανακατάθεση των τίτλων στην ΕΠΕΥ εάν θελήσει να δώσει σχετική εντολή πώλησης προς την ΕΠΕΥ. 8. Φύλαξη Χρηµατοοικονοµικών Μέσων 8.1 Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει και η ΕΠΕΥ συµφωνήσει, είναι δυνατό τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα του Πελάτη να κατατίθενται προς φύλαξη, είτε στην ΕΠΕΥ είτε σε τρίτους, της επιλογής της ΕΠΕΥ, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες θεµατοφυλακής, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που η ΕΠΕΥ ή οι εν λόγω τρίτοι παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες, και σύµφωνα µε τους όρους της συγκεκριµένης συµφωνίας µεταξύ του Πελάτη και της ΕΠΕΥ ή αναλόγως του τρίτου. Ο Πελάτης θα εγκρίνει τέτοιους όρους εκ των προτέρων. 8.2 Σε περίπτωση που τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα κατατίθενται προς φύλαξη σε τρίτους, ο Πελάτης παρέχει την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην ΕΠΕΥ να συµβληθεί για λογαριασµό του µε τον θεµατοφύλακα της επιλογής της µε τους όρους και προϋποθέσεις που ο θεµατοφύλακας παρέχει τις υπηρεσίες του. Συµφωνείται περαιτέρω ότι ο Πελάτης θα επιβαρύνεται µε τα έξοδα και δαπάνες παροχής τέτοιας υπηρεσίας και θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη του αναλογούντος κινδύνου. Η ΕΠΕΥ θα ευθύνεται µόνο ως προς την επιλογή του θεµατοφύλακα. 8.3 Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυµεί την επιστροφή των Χρηµατοοικονοµικών του Μέσων ή άλλων περιουσιακών του στοιχείων, θα δίδει προς τούτο γραπτή ειδοποίηση στην ΕΠΕΥ. Με τη λήψη της ειδοποίησης, η ΕΠΕΥ θα διευθετεί το συντοµότερο δυνατόν για την παράδοση στον Πελάτη ή κατ εντολή του οποιωνδήποτε Χρηµατοοικονοµικών Μέσων ή περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη ή του ελέγχου αυτών που βρίσκονται στην κατοχή της ή υπό τον έλεγχό της αναλόγως της περίπτωσης. Ο Πελάτης θα βαρύνεται µε τα έξοδα και τις δαπάνες για την αποστολή ή µεταφορά των Χρηµατοοικονοµικών Μέσων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων. Νοείται ότι η ΕΠΕΥ διατηρεί τα δικαιώµατα που έχει επί των Χρηµατοοικονοµικών Μέσων ή περιουσιακών στοιχείων σχετικά µε την υποχρεώσεις του Πελάτη δυνάµει της παρούσας Συµφωνίας. 8.4 Τα πιο πάνω δεν αποκλείουν οποιεσδήποτε άλλες αναφορές σε φύλαξη ή παραχώρηση Χρηµατοοικονοµικών Μέσων ή περιουσιακών στοιχείων ανηκόντων στον Πελάτη που περιέχονται στη Συµφωνία ή στα Παραρτήµατα της. 9. Λογαριασµός Πελάτη 9.1 Όλα τα χρηµατικά ποσά τα oπoία παραδίδει ο Πελάτης στην ΕΠΕΥ για τον σκοπό αγοράς Χρηµατοοικονοµικών Μέσων ή τα oπoία συνιστούν έσοδα από πωλήσεις Χρηµατοοικονοµικών Μέσων του Πελάτη ή τα oπoία η ΕΠΕΥ κρατεί για λογαριασµό τού Πελάτη για συγκεκριµένο σκοπό, θα κατέχovται στο όνοµα του Πελάτη ή και στο όνοµα της ΕΠΕΥ για λογαριασµό τού Πελάτη σε λογαριασµό µε oπoιαδήπoτε Τράπεζα ή και άλλη ΕΠΕΥ ως ήθελε συµφωνηθεί από καιρού εις καιρόν µε τον Πελάτη. 9.2 Με την υπογραφή της Συµφωνίας ο Πελάτης εξoυσιoδoτεί την ΕΠΕΥ vα πραγµατoπoιεί καταθέσεις ή αναλήψεις από τον ανωτέρω λογαριασµό εκ µέρους τού Πελάτη περιλαµβανοµένων, άνευ βλάβης της γενικότητας των προαναφερθέντων, αναλήψεων για διευθέτηση όλων των συναλλαγών οι οποίες αναλαµβάνονται στο πλαίσιο αυτής της Συµφωνίας και όλων των ποσών που είναι πληρωτέα από ή εκ µέρους του Πελάτη προς την ΕΠΕΥ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. 10. Επενδυτικές Συµβουλές Ο Πελάτης συµφωνεί ότι οι Υπηρεσίες που θα παρέχονται δυνάµει της Συµφωνίας θα παρέχονται στη βάση απλής εκτέλεσης οδηγιών του Πελάτη από την ΕΠΕΥ και ο Πελάτης δεν πρέπει να αναµένει από την ΕΠΕΥ την παροχή Επενδυτικών Συµβουλών εκτός εάν η ΕΠΕΥ συµφωνήσει ρητώς να του παρέχει τέτοιες Υπηρεσίες. Οποιεσδήποτε ειδήσεις, τιµές, γνώµες και άλλες πληροφορίες δυνατόν να παρασχεθούν στον Πελάτη παρέχονται απλώς για να διευκολύνουν τον Πελάτη να λάβει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και δεν συνιστούν προσωπικές επενδυτικές συµβουλές. Σε περίπτωση που η ΕΠΕΥ κριθεί για οποιοδήποτε λόγο ότι παρέχει οποιαδήποτε εισήγηση ή συµβουλή, ο Πελάτης δια του παρόντος συµφωνεί ότι κάθε συναλλαγή την οποία πραγµατοποιεί είτε υιοθετώντας είτε αγνοώντας οποιαδήποτε τέτοια εισήγηση ή συµβουλή θα θεωρείται ότι πραγµατοποιήθηκε από τον Πελάτη στηριζόµενο αποκλειστικά στη δική του κρίση Ο Πελάτης συµφωνεί και αναγνωρίζει ότι δεν θα στηρίζεται στην ΕΠΕΥ για σκοπούς διαµόρφωσης οποιασδήποτε επενδυτικής στρατηγικής και η ΕΠΕΥ δεν θα φέρει καµία απολύτως ευθύνη, ανεξαρτήτως των περιστάσεων, για οποιαδήποτε τέτοια επενδυτική στρατηγική ή επένδυση Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει από την ΕΠΕΥ και η ΕΠΕΥ συµφωνήσει, να παρέχει στον Πελάτη την Υπηρεσία της παροχής Επενδυτικών Συµβουλών, οι ανωτέρω παράγραφοι 10.1 και 10.2 δεν θα εφαρµόζονται και τα Μέρη θα συνοµολογήσουν πρόσθετο ξεχωριστό έγγραφο προς τούτο του οποίου οι πρόνοιες να εφαρµόζονται ειδικά στην Υπηρεσία αυτή. Οι πρόνοιες της Συµφωνίας θα εφαρµόζονται στο βαθµό που δεν συγκρούονται µε τις πρόνοιες τέτοιου εγγράφου. 11. ιαχείριση Χαρτοφυλακίου 11.1 Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει από την ΕΠΕΥ την παροχή της Υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου και η ΕΠΕΥ συµφωνήσει, τα Μέρη θα συνοµολογήσουν πρόσθετο ξεχωριστό έγγραφο προς τούτο του οποίου οι πρόνοιες να εφαρµόζονται ειδικά στην Υπηρεσία αυτή. Οι πρόνοιες της Συµφωνίας θα εφαρµόζονται στο βαθµό που δεν συγκρούονται µε τις πρόνοιες τέτοιου εγγράφου. 12. Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 12.1 Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει από την ΕΠΕΥ να προβαίνει για λογαριασµό του σε συναλλαγές σε παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, και η ΕΠΕΥ συµφωνήσει, τα Μέρη θα συνοµολογήσουν πρόσθετο ξεχωριστό έγγραφο προς τούτο του οποίου οι πρόνοιες να εφαρµόζονται ειδικά στην Υπηρεσία αυτή. Οι πρόνοιες της Συµφωνίας θα εφαρµόζονται στο βαθµό που δεν συγκρούονται µε τις πρόνοιες τέτοιου εγγράφου. 13. Μερίσµατα και άλλα ικαιώµατα 13.1 Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την είσπραξη όλων των εισοδηµάτων και την κτήση όλων των δικαιωµάτων και την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τα Χρηµατοοικονοµικά του Μέσα εκτός όπως προνοείται διαφορετικά στη Συµφωνία Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των προνοιών της ανωτέρω παραγράφου, µερίσµατα, διανοµές και άλλα εισοδήµατα που απορρέουν από τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα του Πελάτη και που εισπράττονται για οποιοδήποτε λόγο από την ΕΠΕΥ θα παραλαµβάνονται από τον Πελάτη από τα γραφεία της ΕΠΕΥ κατόπιν σχετικής ειδοποίησης παραλαβής τους από την ΕΠΕΥ ή θα κατατίθενται στον λογαριασµό που διατηρεί ο Πελάτης µε την ΕΠΕΥ, εκτός αν δοθούν άλλες έγγραφες οδηγίες από τον Πελάτη. Αν ο Πελάτης ζητήσει την αποστολή των εισοδηµάτων του, η ΕΠΕΥ θα το πράξει, αλλά ο Πελάτης θα έχει πλήρη ευθύνη για οποιοδήποτε κίνδυνο και θα επωµίζεται όλα τα σχετικά έξοδα Άνευ βλάβης της γενικότητας της πιο πάνω πρόνοιας, ο Πελάτης αναγνωρίζει και συµφωνεί ότι είναι και θα παραµείνει αποκλειστικά υπεύθυνος να γνωρίζει τα δικαιώµατα και όρους έκδοσης όλων των Χρηµατοοικονοµικών του Μέσων τα οποία δυνατό να λήγουν ή να εκπνέουν. Αυτά περιλαµβάνουν, χωρίς περιορισµό, δωρεάν εκδόσεις, δικαιώµατα αγοράς µετοχών, δικαιώµατα ψήφου, µετατρέψιµα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, χρεόγραφα και Χρηµατοοικονοµικά Μέσα που υπόκεινται σε οποιαδήποτε προσφορά εξαγοράς ή πρόταση ανταλλαγής. Η ΕΠΕΥ ουδεµία ευθύνη φέρει ούτε έχει οποιοδήποτε καθήκον να ειδοποιεί τον Πελάτη αναφορικά µε οποιεσδήποτε ηµεροµηνίες λήξης ή εξαγοράς ή να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες για λογαριασµό του Πελάτη χωρίς ειδικές έγγραφες εντολές από τον Πελάτη οι οποίες έχουν γίνει εγγράφως αποδεκτές από την ΕΠΕΥ. Σε περίπτωση που η ΕΠΕΥ προχωρήσει σε οποιαδήποτε υπενθύµιση σχετικά µε τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα του Πελάτη ή άσκηση ή µετατροπή για λογαριασµό του Πελάτη, αυτό δεν θα εκλαµβάνεται ως ανάληψη ή αναγνώριση οποιασδήποτε υποχρέωσης από την ΕΠΕΥ, ή παρότρυνση ή παροχή επενδυτικής συµβουλής από την ΕΠΕΥ και ο Πελάτης θα παραµένει υπεύθυνος για όλα τα πιο πάνω χωρίς επηρεασµό των προαναφερθέντων. 14. Νόµοι και Κανονισµοί Μονογραφή... Σελίς 4

6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ 14.1 Όλες οι συναλλαγές για λογαριασµό του Πελάτη θα υπόκεινται στους νόµους που διέπουν τη σύσταση και λειτουργία, στους κανονισµούς, οδηγίες, αποφάσεις, εγκυκλίους και πρακτικές του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ή άλλου χρηµατιστηρίου στο οποίο η ΕΠΕΥ πραγµατοποιεί συναλλαγές εκ µέρους του Πελάτη, της Αγοράς, και αυτούς που διέπουν τη λειτουργία των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως οι νόµοι, κανονισµοί, οδηγίες, αποφάσεις, εγκύκλιοι και πρακτικές θα τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν. Η ΕΠΕΥ θα δικαιούται να λάβει ή να αποφεύγει να λάβει οποιαδήποτε µέτρα αναγκαιούν ούτως ώστε να συµµορφώνεται µε τους εκάστοτε εν ισχύ νόµους, κανονισµούς, οδηγίες, αποφάσεις, εγκυκλίους και πρακτικές. Οποιαδήποτε τέτοια µέτρα ληφθούν και όλοι οι εν ισχύ νόµοι, κανονισµοί, οδηγίες, αποφάσεις, εγκύκλιοι και πρακτικές θα δεσµεύουν τον Πελάτη. 15. Παράβαση Υποχρεώσεων Πελάτη 15.1 Ο Πελάτης θα καταθέτει στην ΕΠΕΥ πριν από την εκτέλεση της εντολής κάθε αναγκαίο χρηµατικό ποσό για την εκτέλεση της εντολής ή οποιαδήποτε Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, την πώληση των οποίων ζητά από την ΕΠΕΥ σχετικά µε την εντολή του. Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, η ΕΠΕΥ θα δικαιούται να µην εκτελεί τη σχετική εντολή ή να παραµερίζει την εκτέλεση της. Εάν η ΕΠΕΥ εκτελέσει την εντολή του Πελάτη, παρά το γεγονός ότι αυτός δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του, ο Πελάτης υποχρεούται να καταθέσει άµεσα το τίµηµα των Χρηµατοοικονοµικών Μέσων, σε περίπτωση αγοράς ή να παραδώσει τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, σε περίπτωση πώλησης και να καταθέσει την αµοιβή της ΕΠΕΥ καθώς και τα σχετικά δικαιώµατα ή τέλη ή άλλα έξοδα, διαφορετικά ο Πελάτης καθίσταται άµεσα υπερήµερος, χωρίς περαιτέρω προειδοποίηση. Ο Πελάτης θα ευθύνεται για κάθε ζηµιά που προσγίνεται στην ΕΠΕΥ από την καθυστέρηση αυτή, συµπεριλαµβανοµένου και του διαφυγόντος κέρδους. Περαιτέρω η ΕΠΕΥ θα δικαιούται να χρεώσει οποιοδήποτε οφειλόµενο ποσό στον λογαριασµό της ΕΠΕΥ ή οποιοδήποτε άλλο προσωρινό λογαριασµό χωρίς επηρεασµό οποιωνδήποτε δικαιωµάτων σε συµψηφισµό ή επίσχεσης που δυνατόν να έχει η ΕΠΕΥ Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων κάθε είδους Χρηµατοοικονοµικών Μέσων ή ποσών που περιέρχονται µε οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή της ΕΠΕΥ για λογαριασµό του Πελάτη ή τη διάθεση των οποίων αναλαµβάνει η ΕΠΕΥ για λογαριασµό του Πελάτη, υπόκεινται σε δικαίωµα επίσχεσης εκ µέρους της ΕΠΕΥ. Η ΕΠΕΥ θα δικαιούται συνεπώς να αρνηθεί την παράδοση οποιουδήποτε από αυτά στον Πελάτη ή σε άλλο πρόσωπο κατ εντολή του Πελάτη, έως ότου ο Πελάτης εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι της ΕΠΕΥ. Για το σκοπό αυτό, όλες οι επιµέρους συναλλαγές µεταξύ του Πελάτη και της ΕΠΕΥ θεωρούνται ότι διέπονται από τους όρους αυτούς. Η ΕΠΕΥ δεν θα ευθύνεται για ζηµιές που προσγίνονται στον Πελάτη ή σε τρίτο πρόσωπο από την άσκηση του δικαιώµατος της επισχέσεως ή από άλλα νόµιµα µέτρα, που τυχόν ληφθούν από την ΕΠΕΥ, για την εξόφληση των απαιτήσεών της εναντίον του Πελάτη, συµπεριλαµβανοµένων µελλοντικών ή ενδεχόµενων απαιτήσεων Τα Μέρη συµφωνούν ότι στην περίπτωση κατά την οποία η ΕΠΕΥ πραγµατοποιήσει συναλλαγή εκ µέρους του Πελάτη που δεν καλύπτεται από το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασµού του Πελάτη, ο τελευταίος θα καταβάλλει αµέσως τη διαφορά µεταξύ του υπολοίπου και του κόστους συναλλαγής. Επιπροσθέτως και χωρίς οποιοδήποτε περιορισµό στην υποχρέωση του Πελάτη να καταβάλλει τη διαφορά, τα Μέρη αµοιβαία αναγνωρίζουν ότι η ΕΠΕΥ θα έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: (1) Να πωλεί ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο να εκποιεί οποιαδήποτε Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που είναι στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο της ΕΠΕΥ για οποιονδήποτε λόγο και µε τα έσοδα της εκποίησής τους να καλύψει µέρος ή το σύνολο της διαφοράς. Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία ή τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα που βρίσκονται στη κατοχή ή υπό τον έλεγχο της ΕΠΕΥ είναι περισσότερα του ενός, η ΕΠΕΥ θα είναι ελεύθερη να επιλέξει κατά τη δική της κρίση την προτεραιότητα εκποίησης. (2) Να παρακρατεί οποιαδήποτε ποσά σε µετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ή Χρηµατοοικονοµικά Μέσα που διαχειρίζεται ή έχει στην κατοχή της µε οποιονδήποτε τρόπο. (3) Να συµψηφίζει, χωρίς την εξουσιοδότηση του Πελάτη, οποιοδήποτε ποσό κατέχει για λογαριασµό ή σε πίστη του Πελάτη έναντι υποχρεώσεων του Πελάτη προς την ΕΠΕΥ και να συνενώνει οποιουσδήποτε λογαριασµούς του Πελάτη µε την ΕΠΕΥ. (4) Για σκοπούς της παραγράφου 15.3, το υπόλοιπο του λογαριασµού του Πελάτη µε την ΕΠΕΥ δυνατόν να περιλαµβάνει αριθµό πιστωτικών διευκολύνσεων, ή και περιθωρίων που παρέχονται από την ΕΠΕΥ προς τον Πελάτη, αν ο Πελάτης και η ΕΠΕΥ έχουν συµφωνήσει για την παροχή τέτοιων πιστωτικών διευκολύνσεων ή και περιθωρίων προς τον Πελάτη από την ΕΠΕΥ. Τα Μέρη θα υπογράψουν προς τούτο πρόσθετο ξεχωριστό έγγραφο του οποίου οι πρόνοιες θα εφαρµόζονται ειδικά στην Υπηρεσία. Οι πρόνοιες της Συµφωνίας θα εφαρµόζονται στο βαθµό που δεν συγκρούονται µε τις πρόνοιες τέτοιου εγγράφου Ο Πελάτης βαρύνεται µε κάθε έξοδο το οποίο πραγµατοποιείται από την ΕΠΕΥ για την διαχείριση και οποιαδήποτε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων ή Χρηµατοοικονοµικών Μέσων του Πελάτη καθώς επίσης και µε όλα τα τυχόν νοµικά και άλλα έξοδα Αν ο Πελάτης οφείλει οποιοδήποτε ποσόν προς την ΕΠΕΥ, ανεξάρτητα αν είναι υπερήµερος, η ΕΠΕΥ δύναται να ζητήσει από τον Πελάτη να της παραδώσει, για σκοπούς εξασφάλισης των οφειλών, οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία ή Χρηµατοοικονοµικά Μέσα τα οποία η ΕΠΕΥ θα κρίνει αναγκαία, των οποίων η αξία θα είναι ίση προς το ποσοστό της αξίας των οφειλών προς την ΕΠΕΥ ως ήθελε καθορίσει η ΕΠΕΥ κατά περίπτωση. Για αυτό τον σκοπό ο Πελάτης θα υποχρεούται να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την παροχή κάθε τέτοιας εξασφάλισης προς την ΕΠΕΥ Η ΕΠΕΥ δύναται να αρνείται να προχωρήσει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την Συµφωνία εφόσον διατηρεί απαιτήσεις εναντίον του Πελάτη, ληξιπρόθεσµες, µελλοντικές ή ενδεχόµενες και ανεξάρτητα από το εάν οι εν λόγω απαιτήσεις απορρέουν από την ίδια συναλλαγή από την οποία απορρέουν οι ανωτέρω υποχρεώσεις της ΕΠΕΥ Η ΕΠΕΥ θα δικαιούται να χρεώνει τόκο υπερηµερίας σε κάθε οφειλή του Πελάτη, η οποία έχει καταστεί µε οποιονδήποτε τρόπο ληξιπρόθεσµη και απαιτητή, µε επιτόκιο ως θα ορίζει από καιρού εις καιρόν σύµφωνα µε την σχετική πολιτική της ΕΠΕΥ Ο Πελάτης θα αποζηµιώνει πλήρως την ΕΠΕΥ µόλις του ζητηθεί για οποιαδήποτε ζηµιά θα υποστεί η ΕΠΕΥ και µε οποιονδήποτε τρόπο, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του Πελάτη ή των Πληρεξούσιων Αντιπροσώπων του. 16. Αποζηµίωση 16.1 Εκτός σε περίπτωση βαριάς αµέλειας, εσκεµµένης παράλειψης ή απάτης από µέρους της ΕΠΕΥ ή των υπαλλήλων της, ο Πελάτης θα αποζηµιώνει και τηρεί άτρωτους την ΕΠΕΥ τους διοικητικούς συµβούλους της, υπαλλήλους και αντιπροσώπους της για οποιαδήποτε απαίτηση από τρίτους ή για οποιαδήποτε ζηµιά, υποχρέωση, κόστος ή έξοδα τα οποία η ΕΠΕΥ τυχόν επιβαρυνθεί λόγω οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του Πελάτη και ή των Πληρεξούσιων Αντιπροσώπων του Η ΕΠΕΥ δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια η οποία προκύπτει από εσφαλµένες παραστάσεις γεγονότων ή από εσφαλµένη κρίση ή οποιαδήποτε ενέργεια η οποία έγινε ή η οποία παρελήφθη από την ΕΠΕΥ οποτεδήποτε και αν έγινε, εκτός στο βαθµό που τέτοια ενέργεια ή παράλειψη οφείλεται άµεσα στην εσκεµµένη παράλειψη ή απάτη από την ΕΠΕΥ και ή των διοικητικών της συµβούλων και ή των υπαλλήλων και ή αντιπροσώπων της Η ΕΠΕΥ δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ευκαιρίας ως αποτέλεσµα της οποίας η αξία των Χρηµατοοικονοµικών Μέσων του Πελάτη θα µπορούσε να είχε αυξηθεί ή για οποιαδήποτε µείωση στην αξία των Χρηµατοοικονοµικών Μέσων του Πελάτη, µε οποιοδήποτε τρόπο και εάν έχει προκύψει, εκτός στο βαθµό που τέτοια απώλεια ή µείωση οφείλεται άµεσα στην εσκεµµένη παράλειψη ή απάτη της ΕΠΕΥ και ή των διοικητικών συµβούλων και ή υπαλλήλων και ή αντιπροσώπων της. 17. Ξένο Συνάλλαγµα 17.1 Οποιαδήποτε µετατροπή απαιτείται να γίνει από ένα νόµισµα σε άλλο, για την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής ή διενέργειας οποιασδήποτε συναλλαγής από την ΕΠΕΥ σύµφωνα µε ή σχετικά µε την παρούσα Συµφωνία, δύναται να πραγµατοποιηθεί από την ΕΠΕΥ µε τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χρόνο ως η ΕΠΕΥ θα κρίνει πρόσφορο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συµφωνεί ότι θα αναλαµβάνει όλους τους κινδύνους που απορρέουν από οποιαδήποτε τέτοια µετατροπή και ειδικότερα, χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των πιο πάνω, τον κίνδυνο που τυχόν δηµιουργηθεί ως αποτέλεσµα διακύµανσης των τιµών συναλλάγµατος Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας της ανωτέρω παραγράφου, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του που αναφέρονται στην παράγραφο 16 ανωτέρω, η ΕΠΕΥ δύναται να χρεώνει οποιοδήποτε λογαριασµό του Πελάτη µε την ΕΠΕΥ, µε οποιοδήποτε ποσό σχετίζεται µε την εκτέλεση εντολής Πελάτη στο νόµισµα της σχετικής συναλλαγής ή Μονογραφή... Σελίς 5

7 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, µε το αντίστοιχο ποσό σε νόµισµα στο οποίο ο Πελάτης διατηρεί λογαριασµό µε την ΕΠΕΥ, στην τρέχουσα τιµή συναλλάγµατος όπως θα καθορίζεται τελεσίδικα από την ΕΠΕΥ. 18. Αµοιβή, Προµήθειες, και άλλα Έξοδα 18.1 Η ΕΠΕΥ θα δικαιούται αµοιβή για τις παρεχόµενες Υπηρεσίες της ως αυτή θα ορίζεται από καιρού εις καιρόν από την ΕΠΕΥ και θα εξαρτάται από το είδος της συναλλαγής σύµφωνα µε την εκάστοτε τιµολογιακή πολιτική της ΕΠΕΥ. Το σηµερινό ύψος και ο τρόπος καταβολής της αµοιβής της ΕΠΕΥ καθώς και οποιεσδήποτε προµήθειες, φόροι ή άλλα έξοδα καθορίζονται στο Παράρτηµα Γ. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση των πιο πάνω πληρωτέων ποσών δυνάµει της παραγράφου αυτής θα κοινοποιείται στον Πελάτη. Η ΕΠΕΥ δύναται να γνωστοποιήσει τους βασικούς όρους των διακανονισµών που αφορούν στις αµοιβές, προµήθειες ή µη χρηµατικά οφέλη σε συνοπτική µορφή. Περαιτέρω λεπτοµέρειες όµως θα γνωστοποιούνται εφόσον το ζητήσει ο Πελάτης. Το Παράρτηµα Γ δύναται να τροποποιηθεί κατά οποιοδήποτε χρόνο κατά την διάρκεια της Συµφωνίας και τέτοια ενέργεια δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους της Συµφωνίας Επιπρόσθετα από την αµοιβή της ΕΠΕΥ ως η παράγραφος 18.1, ο Πελάτης θα καταβάλλει στην ΕΠΕΥ αµέσως µόλις του ζητηθεί όλα τα πραγµατικά έξοδα τα οποία η τελευταία έχει υποστεί κατά την παροχή των Υπηρεσιών ή την εκπλήρωση των εντολών, οποιοδήποτε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλη, δικαιώµατα, αµοιβές προς οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα που έχουν οποιαδήποτε συµµετοχή στην παροχή των Υπηρεσιών ή στην εκπλήρωση των εντολών και οποιαδήποτε άλλα έξοδα έχει υποστεί ή είναι πληρωτέα σχετικά µε την παροχή των Υπηρεσιών ή την εκπλήρωση των εντολών Ο Πελάτης µε το παρόν εξουσιοδοτεί την ΕΠΕΥ να χρεώνει αµέσως τον λογαριασµό του µε τα πληρωτέα ποσά ως η παράγραφος 18. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν διατηρεί λογαριασµό µε την ΕΠΕΥ ή δεν υπάρχει διαθέσιµο υπόλοιπο στο λογαριασµό του, η ΕΠΕΥ θα δικαιούται να χρεώσει οποιοδήποτε οφειλόµενο ποσό σε προσωρινό λογαριασµό προς ποσοστό επιτοκίου ως η παράγραφος Παροχή πληροφόρησης στον Πελάτη 19.1 Η ΕΠΕΥ παρέχει στον Πελάτη τη γενική πληροφόρηση που παρατίθεται πιο κάτω: (1) (την επωνυµία και διεύθυνση της EΠEY καθώς και λεπτοµερείς πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο ο πελάτης µπορεί να επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε την ΕΠΕΥ), (2) (τις γλώσσες στις οποίες ο πελάτης δύναται να επικοινωνεί µε την EΠEY και να λαµβάνει έγγραφα ή άλλες πληροφορίες από αυτή), (3) (τις µεθόδους επικοινωνίας που θα χρησιµοποιούνται µεταξύ της EΠEY και του πελάτη, περιλαµβανοµένων, όπου έχει εφαρµογή, των µεθόδων επικοινωνίας για την αποστολή και τη λήψη εντολών), (4) (τη φύση, τη συχνότητα και το χρόνο υποβολής των εκθέσεων σχετικά µε τις αποδόσεις της υπηρεσίας που η EΠΕΥ θα παρέχει στον πελάτη, σύµφωνα µε το άρθρο 36 (1)(ζ) του Νόµου), (5) (εάν η EΠΕΥ κατέχει Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ή κεφάλαια του πελάτη, συνοπτική περιγραφή των µέτρων που λαµβάνει για να διασφαλίζει την προστασία τους, περιλαµβανοµένων συνοπτικών στοιχείων σχετικά µε κάθε σχέδιο αποζηµίωσης επενδυτών, στο οποίο υπόκειται η EΠΕΥ στο πλαίσιο της παροχής Υπηρεσιών στη ηµοκρατία ή σε άλλο Κράτος Μέλος), (6) (περιγραφή, η οποία µπορεί να παρασχεθεί σε συνοπτική µορφή, της πολιτικής που εφαρµόζει η EΠΕΥ όσον αφορά τις συγκρούσεις συµφερόντων σύµφωνα µε την παράγραφο 23 της Οδηγίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας και Λειτουργίας ΚΕΠΕΥ), Οποτεδήποτε το ζητήσει ο Πελάτης η ΕΠΕΥ θα παρέχει πρόσθετες λεπτοµέρειες σχετικά µε την πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων της ΕΠΕΥ, (7) (Όταν η ΕΠΕΥ παρέχει την επενδυτική Υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίων, εφαρµόζει και παρέχει στον Πελάτη κατάλληλη µέθοδο αξιολόγησης και σύγκρισης, για παράδειγµα έναν κατάλληλο δείκτη αναφοράς βασιζόµενο στους επενδυτικούς στόχους του πελάτη και τα είδη χρηµατοοικονοµικών µέσων που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιό του, προκειµένου ο πελάτης αυτός να µπορεί να αξιολογήσει τις αποδόσεις της ΕΠΕΥ), (8) Όταν η EΠΕΥ προτείνει την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου στον Πελάτη, τότε παρέχει σε αυτόν, επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει της υποπαραγράφου (1), και τις ακόλουθες πληροφορίες, όπου αυτές έχουν εφαρµογή: (α) πληροφορίες όσον αφορά τη µέθοδο και τη συχνότητα αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών µέσων που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Πελάτη, (β) λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε κάθε εξωτερική ανάθεση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου µε διακριτική ευχέρεια για το σύνολο ή για µέρος των χρηµατοοικονοµικών µέσων ή κεφαλαίων που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του πελάτη, (γ) προσδιορισµό των δεικτών αναφοράς (benchmarks) µε τους οποίους θα συγκριθούν οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου του πελάτη, (δ) τα είδη Χρηµατοοικονοµικών Μέσων που µπορούν να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο του Πελάτη καθώς και τα είδη των συναλλαγών που µπορούν να διενεργηθούν σε αυτά τα µέσα, περιλαµβανόµενων των ενδεχόµενων σχετικών περιορισµών, (ε) τους διαχειριστικούς στόχους, το επίπεδο κινδύνου που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την άσκηση διακριτικής ευχέρειας και κάθε ειδικό περιορισµό στη διακριτική αυτή ευχέρεια Σε κάθε περίπτωση όπου για τους σκοπούς της Οδηγίας παρέχεται πληροφόρηση σε Σταθερό Μέσο και η παροχή αυτής της πληροφόρησης µε το µέσο αυτό είναι κατάλληλη στο πλαίσιο στο οποίο πραγµατοποιούνται οι συναλλαγές µεταξύ της ΕΠΕΥ και του Πελάτη, ο Πελάτης επιλέγει εν σχέσει µε το άρθρο 4(1) της Οδηγίας ότι η παροχή της πληροφόρησης θα πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη διεύθυνση του Πελάτη ως αναφέρεται πιο πάνω. 19.3(1) Όταν η ΕΠΕΥ εκτελέσει εντολή εκτός του πλαισίου διαχείρισης χαρτοφυλακίου για λογαριασµό του Πελάτη, τότε απευθύνει σε Σταθερό Μέσο στον Πελάτη ειδοποίηση που επιβεβαιώνει την εκτέλεση της εντολής το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκτέλεση ή, εάν η ΕΠΕΥ λαµβάνει την επιβεβαίωση από τρίτο πρόσωπο, το αργότερο την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήψη της επιβεβαίωσης που της αποστέλλει το τρίτο πρόσωπο. Η ΕΠΕΥ δεν απευθύνει την ειδοποίηση όταν η επιβεβαίωση θα περιείχε τις ίδιες πληροφορίες µε την επιβεβαίωση που αποστέλλεται άµεσα στον Πελάτη από άλλο πρόσωπο. Η ΕΠΕΥ δεν θα απευθύνει την ανωτέρω ειδοποίηση όταν οι εντολές που εκτελούνται για λογαριασµό του Πελάτη αφορούν οµόλογα που εκδίδονται για χρηµατοδότηση ενυπόθηκων δανείων µε τον Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή η συναλλαγή γνωστοποιείται ταυτόχρονα µε την ανακοίνωση των όρων του ενυπόθηκου δανείου, αλλά όχι αργότερα από ένα µήνα µετά την εκτέλεση της σχετικής εντολής. (2) Επιπρόσθετα η ΕΠΕΥ παρέχει στον Πελάτη, εφόσον το ζητήσει, πληροφορίες σχετικά µε την πορεία της εντολής του. (3) Σε περίπτωση εντολών οι οποίες αφορούν µερίδια ή µετοχές σε οργανισµό συλλογικών επενδύσεων και εκτελούνται περιοδικά, η ΕΠΕΥ είτε αποστέλλει την ανωτέρω ειδοποίηση, είτε παρέχει στον Πελάτη, τουλάχιστον κάθε έξι µήνες, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 19(4) της Οδηγίας. 19.4(1) Όταν η ΕΠΕΥ παρέχει στον Πελάτη την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου διαβιβάζει σε Σταθερό Μέσο περιοδικές καταστάσεις των δραστηριοτήτων διαχείρισης χαρτοφυλακίου που εκτελέστηκαν για λογαριασµό του, εκτός εάν οι καταστάσεις αυτές παρέχονται από άλλο πρόσωπο. (2) Η περιοδική κατάσταση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1) παρέχεται σε εξαµηνιαία βάση εκτός στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) εφόσον το ζητήσει ο Πελάτης, η περιοδική κατάσταση παρέχεται ανά τρίµηνο, (β) στις περιπτώσεις στις οποίες εφαρµόζεται η υποπαράγραφος (4) της Οδηγίας, η περιοδική κατάσταση παρέχεται τουλάχιστον ανά δωδεκάµηνο Όταν η EΠΕΥ διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια για τον Πελάτη ή τηρεί λογαριασµούς του Πελάτη που περιλαµβάνουν ακάλυπτη ανοικτή θέση σε συναλλαγή η οποία µπορεί να δηµιουργήσει ενδεχόµενη υποχρέωση, γνωστοποιεί επιπρόσθετα στον Πελάτη κάθε ζηµία που υπερβαίνει ένα προκαθορισµένο όριο που έχει συµφωνηθεί µεταξύ της ΕΠΕΥ και του Πελάτη, το αργότερο στο τέλος της εργάσιµης ηµέρας κατά την οποία σηµειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή, εάν η υπέρβαση του ορίου σηµειώθηκε σε µη εργάσιµη ηµέρα, στο κλείσιµο της επόµενης εργάσιµης ηµέρας Όταν η ΕΠΕΥ κατέχει Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ή κεφάλαια του Πελάτη αποστέλλει, σε Σταθερό Μέσο και τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, στον Πελάτη, κατάσταση αυτών των µέσων και κεφαλαίων, εκτός εάν µια τέτοια κατάσταση έχει ήδη αποσταλεί µέσω άλλης περιοδικής κατάστασης Αντιρρήσεις του Πελάτη που αφορούν οποιοδήποτε στοιχείο για την ενηµέρωση που αναφέρεται στις παραγράφους 19.1 και 19.2 ανωτέρω, θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΠΕΥ εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία της ενηµέρωσης του. Σε αντίθετη περίπτωση, θεωρείται ότι ο Πελάτης αποδέχθηκε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην πιο πάνω ενηµέρωση. Μονογραφή... Σελίς 6

8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ 19.8 Ο Πελάτης δύναται να υποβάλει στην ΕΠΕΥ εγγράφως την αντίρρηση του ως προς την εκτέλεση ή µη εκτέλεση ή τον τρόπο εκτέλεσης συναλλαγής που καταρτίστηκε για λογαριασµό του εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία της βεβαίωσης. Παράλειψη του Πελάτη να πράξει ως ανωτέρω θα εµποδίζει τον Πελάτη από υποβολή αντίρρησης, αµφισβήτηση, διαφωνία αναφορικά µε συναλλαγή που εκτελέστηκε για λογαριασµό του. 20. Ανάθεση Καθηκόντων - Αντιπρόσωποι 20.1 Η ΕΠΕΥ έχει το δικαίωµα να διορίσει αντιπροσώπους για να εκτελέσουν οποιεσδήποτε διοικητικές ή άλλες Υπηρεσίες ώστε να δυνηθεί η ΕΠΕΥ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της δυνάµει της παρούσας Συµφωνίας. Η ΕΠΕΥ θα ενεργεί καλή τη πίστει και µε προσήκουσα επιµέλεια στην επιλογή και χρήση αντιπροσώπων Η ΕΠΕΥ έχει το δικαίωµα, αφού δώσει στον Πελάτη έγγραφη ειδοποίηση, να αναθέσει οποιαδήποτε από τα καθήκοντά της δυνάµει της παρούσας Συµφωνίας σε συνεργάτη και δύναται να παράσχει πληροφορίες σχετικά µε τον Πελάτη σε τέτοιο συνεργάτη. Η ευθύνη της ΕΠΕΥ έναντι του Πελάτη για όλα τα ζητήµατα που ανατέθηκαν στο συνεργάτη δεν θα επηρεάζεται Οποιοσδήποτε συνεργάτης ή αντιπρόσωπος που αναλαµβάνει τις ανωτέρω υποχρεώσεις θα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόµου. 21. Πληρεξούσιο και άλλα Έγγραφα 21.1 Ο Πελάτης θα υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο που κατά την κρίση της ΕΠΕΥ είναι θεµιτό και αναγκαίο για την παροχή των Υπηρεσιών από την ΕΠΕΥ δυνάµει της Συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων χωρίς περιορισµό πληρεξουσίων εγγράφων για διεκπεραίωση των εντολών του. Τέτοιο πληρεξούσιο έγγραφο θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της Συµφωνίας. 22. Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος 22.1 Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυµεί όπως τρίτο πρόσωπο χειρίζεται τα Χρηµατοοικονοµικά του Μέσα και άλλα θέµατα συναφή µε την παρούσα Συµφωνία, πρέπει να πληροφορήσει εγγράφως την ΕΠΕΥ για το όνοµα του εν λόγω προσώπου (στη συνέχεια ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος). Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η ΕΠΕΥ θα συναλλάττεται µε το πρόσωπο αυτό µόνο µε την παρουσίαση από µέρους του πληρεξουσίου εγγράφου το οποίο έχει δοθεί από τον Πελάτη, ικανοποιητικού κατά την απόλυτη κρίση της ΕΠΕΥ Η ΕΠΕΥ δύναται να καθορίζει από καιρού εις καιρόν τον τύπο, το περιεχόµενο, την επάρκεια και την πληρότητα της εξουσιοδότησης οποιουδήποτε προσώπου να δίνει εντολές στην ΕΠΕΥ σχετικά µε τον Πελάτη και τα Χρηµατοοικονοµικά του Μέσα. Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι νοµικό πρόσωπο, ο όρος Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα περιλαµβάνει και τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του νοµικού προσώπου δυνάµει σχετικής απόφασης του αρµόδιου οργάνου του νοµικού προσώπου Οποιαδήποτε εντολή δοθεί από ένα τέτοιο δεόντως διορισµένο Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο, θα θεωρείται ότι προέρχεται από τον Πελάτη και ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται τέτοια εντολή ωσάν να είχε δοθεί από τον ίδιο και θα είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις συνέπειες που απορρέουν από το γεγονός ότι η ΕΠΕΥ ενήργησε µε βάση την εντολή αυτή Σε περίπτωση που ο Πελάτης ως το πρόσωπο στο όνοµα του οποίου είναι εγγεγραµµένα τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ενεργεί ως εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος τρίτου προσώπου είτε το πρόσωπο αυτό έχει υποδειχθεί στην ΕΠΕΥ είτε όχι, η ΕΠΕΥ θα θεωρεί τον Πελάτη ως τον µόνο πελάτη της ΕΠΕΥ και ότι ενεργεί για δικό του λογαριασµό µε βάση τη Συµφωνία. Τέτοιο τρίτο πρόσωπο δεν θα θεωρείται ως πελάτης, άµεσος ή έµµεσος, της ΕΠΕΥ υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και ουδεµία ευθύνη θα έχει η ΕΠΕΥ έναντι αυτού του προσώπου. 23. Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών 23.1 Στην παρούσα Συµφωνία, το Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών Πελατών δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 59 του Νόµου, θα εφαρµόζεται στις Υπηρεσίες ή Παρεπόµενες Υπηρεσίες που παρέχονται από την ΕΠΕΥ. 24. Αναγνώριση Κινδύνων - Φύλαξη 24.1 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ή περιουσιακά στοιχεία του δυνατόν να κατέχονται από τρίτο πρόσωπο εκ µέρους της ΕΠΕΥ και σε τέτοια περίπτωση ο Πελάτης ενδέχεται να µην είναι πλήρως καλυµµένος σε περίπτωση πτώχευσης του τρίτου προσώπου ή σε περίπτωση οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης τέτοιου τρίτου προσώπου Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι περιουσιακά στοιχεία ή Χρηµατοοικονοµικά Μέσα που του ανήκουν δυνατόν να κατέχονται σε συλλογικό (omnibus) λογαριασµό από τρίτο πρόσωπο και σε τέτοια περίπτωση ο Πελάτης ενδέχεται να µην είναι πλήρως καλυµµένος σε περίπτωση πτώχευσης του τρίτου προσώπου ή σε περίπτωση οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης τέτοιου τρίτου προσώπου Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα του Πελάτη δυνατόν να κατέχονται από τρίτο πρόσωπο και τέτοια Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ενδέχεται να µην είναι αναγνωρίσιµα ως διακριτά από τα περιουσιακά Χρηµατοοικονοµικά Μέσα τέτοιου τρίτου προσώπου και σε τέτοια περίπτωση ο Πελάτης ενδέχεται να µην είναι πλήρως καλυµµένος σε περίπτωση πτώχευσης του τρίτου προσώπου ή σε περίπτωση οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης τέτοιου τρίτου προσώπου Πελάτης αναγνωρίζει ότι λογαριασµοί που περιέχουν Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ή περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη δυνατόν να υπόκεινται στο δίκαιο δικαιοδοσίας άλλης από δικαιοδοσία χώρα µέλους και τα δικαιώµατα του Πελάτη εν σχέσει µε τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ή περιουσιακά στοιχεία δυνατόν να διαφοροποιούνται αναλόγως Πελάτης αναγνωρίζει ότι θεµατοφύλακας δυνατόν να έχει εξασφάλιση ή δικαίωµα επίσχεσης ή συµψηφισµού εν σχέσει µε τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ή περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επενδυτική συµβουλή ή πληροφορία η οποία δυνατό να έχει προσφερθεί από την ΕΠΕΥ η αξία οποιασδήποτε επένδυσης σε Χρηµατοοικονοµικά Μέσα δυνατό να διακυµανθεί καθοδικά ή ανοδικά Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ύπαρξη ουσιώδους κινδύνου πραγµατοποίησης απωλειών και ζηµιών ως αποτέλεσµα αγοράς ή πώλησης Χρηµατοοικονοµικών Μέσων και αναγνωρίζει την ετοιµότητα του να αναλάβει τέτοια διακινδύνευση Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει αναγνώσει και αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα: (1) Πληροφορίες αναφορικά µε τις προηγούµενες αποδόσεις ενός Χρηµατοοικονοµικού Μέσου δεν εγγυούνται τις µελλοντικές αποδόσεις. Η χρήση ιστορικών στοιχείων δε συνιστά κατ ανάγκην ασφαλή πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη µελλοντική απόδοση των Χρηµατοοικονοµικών Μέσων στις οποίες τέτοια στοιχεία αναφέρονται. (2) Ορισµένα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα δυνατόν να µην είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα λόγω π.χ. µειωµένης ζήτησης και ο Πελάτης ενδέχεται να µην είναι σε θέση να τα πωλήσει άµεσα ή να λάβει ευχερώς πληροφορίες για την αξία τέτοιων Χρηµατοοικονοµικών Μέσων ή την έκταση των κινδύνων που σχετίζονται µε τέτοια Χρηµατοοικονοµικά Μέσα. (3) ικαίωµα Αγοράς Μετοχών είναι το δικαίωµα για απόκτηση µετοχών ή άλλων αξιών µε ή χωρίς την καταβολή συγκεκριµένου ποσού στον εκδότη. Εάν ο Πελάτης δεν ασκήσει το δικαίωµά του για απόκτηση µετοχών ή άλλων αξιών κατά το χρόνο άσκησης των ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών τότε, κατά την εκπνοή τους, τα ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών λήγουν και δεν έχουν οποιαδήποτε αξία. (4) Η αξία των ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών επηρεάζεται άµεσα από την τιµή της µετοχής ή αξίας η οποία αποκτάται κατά τον χρόνο άσκησης του ικαιώµατος Αγοράς Μετοχών. Για παράδειγµα µία µικρή αλλαγή στην τιµή της µετοχής ή της αξίας η οποία θα αποκτηθεί δυνατόν να έχει ως αποτέλεσµα µία µεγάλη αλλαγή στην τιµή του ικαιώµατος Αγοράς Μετοχών. Συνεπώς η αξία των ικαιωµάτων Αγοράς Μετοχών είναι ιδιαίτερα ευµετάβλητη. (5) Ο Πελάτης δεν θα πρέπει να αγοράζει ικαιώµατα Αγοράς Μετοχών εκτός και εάν είναι διατεθειµένος να απωλέσει εντελώς όλα τα χρήµατα τα οποία έχει επενδύσει και επιπλέον οποιεσδήποτε προµήθειες και άλλα έξοδα έχει υποστεί. (6) Όταν ένα Χρηµατοοικονοµικό Μέσο τυγχάνει διαπραγµάτευσης σε νόµισµα άλλο από το νόµισµα της χώρας διαµονής του Πελάτη, αλλαγές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες δυνατόν να έχουν αρνητική επίδραση στην αξία του. (7) Χρηµατοοικονοµικό Μέσο σε ξένες αγορές δυνατόν να εµπεριέχει κινδύνους διαφορετικούς από τους συνήθεις κινδύνους στις αγορές στη χώρα διαµονής του Πελάτη Η φύση και η έκταση των κινδύνων που αναφέρονται ανωτέρω ποικίλουν από χώρα σε χώρα και εξαρτώνται από το Χρηµατοοικονοµικό Μέσο στο οποίο θα γίνει η επένδυση. Γενικά το επισφαλές µίας επένδυσης επηρεάζεται µεταξύ άλλων από: (1) Το είδος της σκοπούµενης επένδυσης. (2) Τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η συγκεκριµένη επένδυση ή προσφέρεται ή τυγχάνει διαπραγµάτευσης ή πωλείται το συγκεκριµένο Χρηµατοοικονοµικό Μέσο. (3) Τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του επενδυτή. (4) Την αγορά στην οποία τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα τυγχάνουν διαπραγµάτευσης και κατά πόσο αυτή η αγορά είναι ρυθµιζόµενη. (5) Τον κίνδυνο πολιτικής αστάθειας στη χώρα της όπου βρίσκεται Μονογραφή... Σελίς 7

9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ η αγορά ή στη χώρα του εκδότη. (6) Το σύστηµα ολοκλήρωσης και εκκαθάρισης συναλλαγών που εφαρµόζεται στη σχετική αγορά. (7) Την έδρα ή τον τόπο διεξαγωγής της επιχείρησης, την κεφαλαιοποίηση και τον βασικό τοµέα δραστηριοποίησης του εκδότη. (8) Τον κίνδυνο πτώχευσης του εκδότη. (9) Την πολυπλοκότητα της συναλλαγής. (10) Εάν η συναλλαγή συνδέεται µε την κατάθεση περιθωρίου ασφαλείας ή τη χορήγηση πίστωσης ή την κατάθεση ασφάλειαςεγγύησης ή αν πρόκειται για συναλλαγή υπό µόχλευση (leveraged transaction). (11) Τον κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι πιθανό να υπάρχουν και άλλοι πρόσθετοι κίνδυνοι πέραν των όσων περιλαµβάνονται πιο πάνω. 25. Σύγκρουση Συµφερόντων 25.1 Η πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων που υιοθετείται από την ΕΠΕΥ εν σχέσει µε τις Υπηρεσίες που αναλαµβάνονται για λογαριασµό του Πελάτη παρατίθεται σε ξεχωριστό έγγραφο το οποίο γνωστοποιείται στον Πελάτη. Η ΕΠΕΥ δύναται να τροποποιεί κατά οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής της συµφωνίας κατά την απόλυτη κρίση της την πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων της και οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις πρόνοιες αυτής της συµφωνίας Χωρίς επηρεασµό των προνοιών της παραγράφου 25.1 πιο πάνω, η ΕΠΕΥ δηλώνει ότι λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να προλαµβάνει ή να επιλύει οποιεσδήποτε συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ αφενός της ιδίας και των πελατών της και αφετέρου µεταξύ των πελατών της. Πλην όµως, η ΕΠΕΥ εφιστά την προσοχή του Πελάτη και ο Πελάτης συναινεί στα πιο κάτω ενδεχόµενα σύγκρουσης συµφερόντων: (1) Η ΕΠΕΥ ή οποιαδήποτε συνδεδεµένη εταιρεία ή οποιαδήποτε εταιρεία µέλος του συγκροτήµατος εταιρειών στο οποίο ανήκει η ΕΠΕΥ δυνατόν να: (α) είναι εκδότης τίτλων στους οποίους ο Πελάτης επιθυµεί να διενεργήσει συναλλαγή, (β) συµβληθεί η ίδια µε τον Πελάτη για να εκτελέσει την εντολή του, (γ) ενεργεί για την ίδια ή για άλλο πελάτη ως αγοραστής ή πωλητής και δυνατόν να έχει συµφέρον σε αξίες του εκδότη στις οποίες ο Πελάτης επιθυµεί να διενεργήσει συναλλαγή, (δ) ενεργεί ως σύµβουλος, διαχειριστής επενδύσεων, ανάδοχος, ειδικός διαπραγµατευτής (market maker), δανειστής, διευθυντής έκδοσης ή να έχει οποιοδήποτε εµπορικό ή άλλο συµφέρον µε οποιονδήποτε εκδότη ή τρίτο πρόσωπο, (ε) καταβάλλει αµοιβή σε τρίτα πρόσωπα που σύστησαν τον Πελάτη σε αυτή ή καθ οιονδήποτε τρόπο ενήργησαν ευνοϊκά για την ΕΠΕΥ ή για να περιέρχονται σε αυτήν οι εντολές του προς εκτέλεση, (στ) δικαιούται σε είσπραξη οποιουδήποτε ποσού υπό µορφή προµήθειας ή διαφορετικά από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο σε σχέση µε οποιοδήποτε Χρηµατοοικονοµικό Μέσο ή επενδυτικό προϊόν ή Υπηρεσίες, (2) Η ΕΠΕΥ δύναται να εκτελεί διαφορετικές εντολές για λογαριασµό διαφορετικών πελατών της. 26. ιάρκεια Συµφωνίας 26.1 Αυτή η Συµφωνία τίθεται σε ισχύ µε την υπογραφή της και είναι αόριστης διάρκειας, εκτός αν τερµατιστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 28 κατωτέρω. 27. Τροποποίηση Συµφωνίας 27.1 Η Συµφωνία περιλαµβανοµένων των Παραρτηµάτων δύνανται να τροποποιηθούν µόνο µε µεταγενέστερη έγγραφη συµφωνία µεταξύ των Μερών, εκτός ως διαλαµβάνεται στην παράγραφο 18.1 ανωτέρω Νοείται ότι σε κάθε περίπτωση τροποποίησης του Νόµου ή άλλης σχετικής νοµοθεσίας ή νοµικής πρόνοιας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό που δύνανται να επηρεάσουν την σχέση µεταξύ ΕΠΕΥ και Πελάτη, η ΕΠΕΥ δύναται να τροποποιεί µονοµερώς τους όρους της Συµφωνίας, εφόσον παράσχει σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στον Πελάτη. 28. Τερµατισµός 28.1 Τα Μέρη δύνανται να τερµατίσουν τη Συµφωνία καθ οιονδήποτε χρόνο, δίδοντας δεκαπέντε (15) ηµερών γραπτή προειδοποίηση στο έτερο Μέρος Η ΕΠΕΥ δικαιούται να τερµατίσει τη Συµφωνία καθ οιονδήποτε χρόνο, χωρίς να δίδει προειδοποίηση σε περίπτωση: (1) θανάτου του Πελάτη, (2) καταχώρισης αίτησης ή έκδοσης απόφασης ή διατάγµατος, πτώχευσης, διάλυσης ή εκκαθάρισης του Πελάτη, (3) που ο Πελάτης έλθει σε συµφωνία ή διευθέτηση µε τους πιστωτές του, (4) που ο Πελάτης είναι ένοχος κακόβουλης διαγωγής ή βαριάς αµέλειας ή απάτης ή προσφεύγει σε δόλια µέσα σε σχέση µε την εκτέλεση της παρούσας Συµφωνίας, (5) παράλειψης ή άρνησης του Πελάτη να εκπληρώσει ή συµµορφωθεί πλήρως µε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του δυνάµει της Συµφωνίας, (6) ανάκλησης του πληρεξουσίου που αναφέρεται στην παράγραφο 21 ανωτέρω Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση τερµατισµού της Συµφωνίας, δε θα επηρεάζονται οποιαδήποτε νόµιµα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις, τα οποία έχουν αναφυεί κατά ή πριν τον τερµατισµό της Συµφωνίας και o Πελάτης θα υποχρεούται να καταβάλλει στην ΕΠΕΥ, µεταξύ άλλων: (1) οποιαδήποτε εκκρεµούσα αµoιβή της ΕΠΕΥ και οποιοδήποτε άλλο ποσό είναι πληρωτέο στην ΕΠΕΥ, (2) oπoιαδήπoτε επιπρόσθετα έξoδα τα oπoία υπέστη ή θα υπoστεί η ΕΠΕΥ συvεπεία τoυ τερµατισµoύ της Συµφωνίας, και (3) oπoιεσδήπoτε ζηµιές oι oπoίες πρoήλθαv κατά τη διευθέτηση ή αποπληρωµή εκκρεµoυσώv υπoχρεώσεωv Με τον τερµατισµό της Συµφωνίας, η ΕΠΕΥ θα διευθετήσει το συντοµότερο δυνατό για την παράδοση στον Πελάτη ή κατ εντολή του οποιωνδήποτε χρηµάτων ή Επενδύσεων ή Χρηµατοοικονοµικών Μέσων τού Πελάτη που βρίσκονται στην κατοχή της ΕΠΕΥ, νοουµένου ότι η ΕΠΕΥ θα διατηρεί όλα τα δικαιώµατα που δυνατόν να έχει για την αποπληρωµή οποιωνδήποτε εκκρεµουσών υποχρεώσεων του Πελάτη περιλαµβανοµένης, χωρίς περιορισµό, της πληρωµής οποιουδήποτε ποσού το οποίο ο Πελάτης οφείλει στην ΕΠΕΥ δυνάµει της Συµφωνίας. Η ΕΠΕΥ θα δικαιούται να προβεί σε διάθεση τέτοιων Επενδύσεων ή Χρηµατοοικονοµικών Μέσων ώστε να καλύψει οποιεσδήποτε εκκρεµείς υποχρεώσεις του Πελάτη. 29. Στοιχεία Πελάτη 29.1 Τα ατοµικά ή εταιρικά στοιχεία του Πελάτη, κατά περίσταση, είναι αυτά που αναγράφονται στην αρχή της Συµφωνίας, στα έντυπα ανοίγµατος λογαριασµού και στο Ερωτηµατολόγιο Πελάτη της ΕΠΕΥ. Η ΕΠΕΥ θα επικαιροποιεί τα στοιχεία του Πελάτη µε έγγραφη ειδοποίηση στον Πελάτη κάθε τρία (3) χρόνια ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο κρίνει αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώνει γραπτώς την ΕΠΕΥ αµέσως για κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών καθώς και για κάθε ανάκληση ή µεταβολή της εξουσίας εκπροσώπησης του (ιδίως της πληρεξουσιότητας), διαφορετικά η ΕΠΕΥ δεν θα ευθύνεται για τη διενέργεια πράξεων µε βάση τα στοιχεία που είχε στη διάθεση της πριν την ενηµέρωση της µεταβολής. 30. Εµπιστευτικότητα 30.1 Τα Μέρη υποχρεούνται σε τήρηση εµπιστευτικότητας σχετικά µε τις µεταξύ τους σχέσεις στο πλαίσιο της παρούσας, τόσο κατά την διάρκεια της Συµφωνίας όσο και µετά τον τερµατισµό της. Η εµπιστευτικότητα εκτείνεται σε όλη την επικοινωνία, έγγραφα, ή άλλη πληροφόρηση που αντηλλάγη στη διάρκεια αυτών των σχέσεων Η ΕΠΕΥ έχει το δικαίωµα, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση στον Πελάτη, να αποκαλύπτει τέτοιες λεπτοµέρειες των συναλλαγών του Πελάτη ή τέτοιες άλλες λεπτοµέρειες ως η ΕΠΕΥ ήθελε θεωρήσει αναγκαίο ούτως ώστε να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις οποιουδήποτε εφαρµόσιµου νόµου ή τρίτου προσώπου ή άλλης αρµόδιας ή εποπτικής αρχής που έχει το δικαίωµα να απαιτήσει µια τέτοια αποκάλυψη ή να συµµορφωθεί µε οποιαδήποτε υποχρέωση της ΕΠΕΥ να προβεί στην εν λόγω αποκάλυψη σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο Η ΕΠΕΥ και ο Πελάτης συµφωνούν να συµµορφώνονται µε τον περί Επεξεργασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόµο 2001 και να επεξεργάζονται προσωπικές πληροφορίες βάσει του Νόµου αυτού. 31. Ειδοποιήσεις 31.1 Εκτός εάν υπάρχει ειδική πρόνοια περί του αντιθέτου στην παρούσα Συµφωνία, oπoιαδήπoτε ειδoπoίηση, εντολές, οδηγίες, εξoυσιoδoτήσεις, παρακλήσεις ή άλλη επικoιvωvία οι oπoίες θα δίδovται στην ΕΠΕΥ από τov Πελάτη δυνάµει της παρούσας Συµφωνίας, θα είvαι έγγραφες και θα απoστέλλovται στη διεύθυνση της ΕΠΕΥ ως αυτή αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της Συµφωνίας ή σε oπoιαδήπoτε άλλη διεύθυνση ήθελε δοθεί από καιρού εις καιρόν στov Πελάτη για τον σκοπό αυτό και θα ισχύει όταν πραγµατικά παραληφθεί από την ΕΠΕΥ εφόσον αυτή δεν συγκρούεται και δεν είναι αντίθετη µε οποιονδήποτε όρο της Συµφωνίας Εκτός αν υπάρχει ειδική πρόνοια περί του αντιθέτου, οποιαδήποτε έγγραφη ειδοποίηση ή άλλη κοινοποίηση εγγράφων από την ΕΠΕΥ στον Πελάτη δυνάµει της Συµφωνίας θα δίδεται διά Μονογραφή... Σελίς 8

10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ χειρός ή θα αποστέλλεται µε επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποφασίσει η ΕΠΕΥ και κοινοποιήσει σχετικά στον Πελάτη) στην ταχυδροµική διεύθυνση ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στον αριθµό φαξ που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της Συµφωνίας και θα θεωρείται ότι έχει δοθεί σε περίπτωση επικοινωνίας µε επιστολή όταν αφεθεί στην εν λόγω διεύθυνση ή κατά περίπτωση 7 ηµέρες µετά που ταχυδροµήθηκε µε φάκελο που απευθύνεται στον Πελάτη στην εν λόγω ταχυδροµική διεύθυνση ή σε περίπτωση επικοινωνίας µε φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο όταν αυτή στάλθηκε. 32. Ανωτέρα Βία 32.1 Η ΕΠΕΥ δεν θα θεωρείται ότι παρέλειψε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά που µπορεί να υποστεί ο Πελάτης ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε πλήρους ή µερικής παράλειψης, διακοπής ή καθυστέρησης στην εκτέλεση των καθηκόντων ή υποχρεώσεων της ΕΠΕΥ δυνάµει της Συµφωνίας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που διαµεσολαβεί ή συµµετέχει στην εκτέλεση εντολών, που προκαλείται από οποιαδήποτε θεοµηνία, φωτιά, πόλεµο, πολιτική ταραχή, εργατική διαφορά, απεργία, κυβερνητική πράξη, ή οποιοδήποτε χρηµατιστήριο ή τραπεζικό οργανισµό, διακοπή ή αναστολή της λειτουργίας χρηµατιστηριακής αγοράς, αδυναµία επικοινωνίας για οποιοδήποτε λόγο µε ειδικούς διαπραγµατευτές (market makers), µη λειτουργία οποιουδήποτε συστήµατος ηλεκτρονικών συναλλαγών, οποιαδήποτε άλλη βλάβη ή αποτυχία µεταβίβασης σε λειτουργίες επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους µεταξύ της ΕΠΕΥ και του Πελάτη ή οποιουδήποτε άλλου µέρους, αναστολή του δικαιώµατος της ΕΠΕΥ να παρέχει εν µέρει ή συνολικά Υπηρεσίες στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιοδήποτε άλλο λόγο πέραν του ελέγχου της ΕΠΕΥ. 33. Εφαρµοστέο ίκαιο και ικαιοδοσία 33.1 Η Συµφωνία και κάθε συναλλακτική σχέση του Πελάτη µε την ΕΠΕΥ θα διέπεται και θα ερµηνεύεται σύµφωνα µε τους Νόµους της Κυπριακής ηµοκρατίας και τα Μέρη αποδέχονται τη µη αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών ικαστηρίων. 34. Εκχώρηση 34.1 Η Συµφωνία είναι προσωπική σε ό, τι αφορά τον Πελάτη και ο Πελάτης δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις του δυνάµει της παρούσας Συµφωνίας Η ΕΠΕΥ µπορεί καθ οιονδήποτε χρόνο να εκχωρήσει ή µεταβιβάσει οποιαδήποτε δικαιώµατα ή υποχρεώσεις της δυνάµει της παρούσας Συµφωνίας. 35. Ολόκληρη Συµφωνία 35.1 Η Συµφωνία, µαζί µε τα Παραρτήµατα αποτελεί τη συµφωνία µεταξύ της ΕΠΕΥ και του Πελάτη σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Νόµου και θα κατισχύει οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή προφορικής συνεννόησης. Περαιτέρω οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική εντολή ή άλλο έγγραφο ή συµφωνία που έχει υπογραφεί ή θα υπογραφεί από τον Πελάτη, θα θεωρείται ότι ενσωµατώνεται στη Συµφωνία. Νοείται τέλος ότι αν υπάρχει σε οποιαδήποτε άλλη εντολή ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή συµφωνία µεταξύ της ΕΠΕΥ και του Πελάτη ειδική πρόνοια, αντίθετη µε τις πρόνοιες της Συµφωνίας αυτής, θα υπερισχύει η ειδική πρόνοια, εκτός αν η ειδική αυτή πρόνοια είναι αντίθετη µε τις πρόνοιες του Νόµου. 36. Παραστάσεις ΕΠΕΥ 36.1 Ο Πελάτης αvαγvωρίζει ότι δεν έχει γίνει οποιαδήποτε παράσταση σε αυτόν από ή εκ µέρους της ΕΠΕΥ η oπoία µε oπoιoδήπoτε τρόπο παρακίνησε ή έπεισε τον Πελάτη vα συνάψει τη Συµφωνία. 37. Ανοχή 37.1 Οποιαδήποτε αµέλεια, ανοχή ή επιείκεια από µέρους οποιουδήποτε Μέρους αναφορικά µε τα δικαιώµατά του δυνάµει της Συµφωνίας σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί σιωπηρή ή άλλη παραίτηση ή εγκατάλειψη δικαιωµάτων. 38. Μερική ακυρότητα 38.1 Εάν οποιαδήποτε πρόνοια της Συµφωνίας καταστεί άκυρη, παράνοµη ή µη εκτελεστή, θα θεωρείται ότι διαγράφεται στην έκταση που αυτό είναι απαραίτητο για να θεραπευτεί τέτοια ακυρότητα, παρανοµία ή µη δυνατότητα εκτέλεσης και όλες οι άλλες πρόνοιες της Συµφωνίας θα παραµείνουν εκτελεστές και ισχύουσες. 39. ιάφοροι Όροι 39.1 Όπου o Πελάτης είvαι περισσότερα από ένα πρόσωπο, οι υποχρεώσεις του Πελάτη δυνάµει της Συµφωνίας θα είvαι αλληλέγγυες και κεχωρισµέvες (joint and several) και oπoιαδήπoτε αvαφoρά στον Πελάτη σε αυτή τη Συµφωνία θα ερµηνεύεται ως αvαφoρά σε ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά. Οπoιαδήπoτε πρoειδoπoίηση ή άλλη ειδoπoίηση η oπoία δίδεται σε έvα από τα πρόσωπα τα oπoία συvιστoύv τον Πελάτη θα θεωρείται ότι έχει δoθεί σε όλα τα πρόσωπα τα oπoία συvιστoύv τον Πελάτη. Οποιαδήποτε εντολή δίδεται από ένα από τα πρόσωπα τα οποία συνιστούν τον Πελάτη θα θεωρείται ότι έχει δοθεί από και εκ µέρους όλων των προσώπων τα οποία συνιστούν τον Πελάτη Οποιαδήποτε έξοδα χαρτοσήµανσης της Συµφωνίας και οποιωνδήποτε εγγράφων απαιτηθούν για την εκτέλεση των συναλλαγών δυνάµει της Συµφωνίας, θα καταβάλλονται από τον Πελάτη Ο Πελάτης υπεύθυνα δηλώνει ότι: (1) έχει διαβάσει προσεκτικά και έχει κατανοήσει πλήρως ολόκληρο το κείµενο της παρούσας Συµφωνίας, µε το οποίο συµφωνεί απόλυτα και χωρίς καµία επιφύλαξη, και αποδέχεται ότι τον δεσµεύει πλήρως, (2) έχει παραλάβει αντίγραφο της Συµφωνίας πριν την ηµεροµηνία υπογραφής της και είχε την ευκαιρία να συµβουλευθεί δικηγόρο της επιλογής του. ΠΡΟΣ ΒΕΒΑIΩΣΗ για τα oπoία η Σύµβαση αυτή έχει υπoγραφεί από ή εκ µέρους τωv Μερών κατά τηv ηµέρα και χρόνο πoυ αναγράφονται στηv αρχή πιo πάνω. Ο πελάτης ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ από (Όνοµα) Η εταιρεία ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ από (Όνοµα) Αριθµός Ταυτότητας (Υπογραφή) (Υπογραφή) για τηv και εκ µέρους της Atlantic Securities Ltd ΜΑΡΤΥΡΑΣ: (Όνοµα) Αριθµός Ταυτότητας (Υπογραφή) Σελίς 9

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Με σκοπό την παροχή ορθής εξυπηρέτησης, προστασίας και προαγωγής των συµφερόντων σας, είναι σηµαντική η παροχή από εσάς των απαραίτητων στοιχείων ως προς το πρόσωπό σας προς την ATLANTIC SECURITIES LTD (στη συνέχεια ΕΠΕΥ). Παρακαλούµε όπως προβείτε στην όσο δυνατόν πληρέστερη και ακριβέστερη συµπλήρωση του παρόντος ερωτηµατολογίου. ΤΟ ερωτηµατολόγιο αυτό αποσκοπεί στην παροχή προς την ΕΠΕΥ των πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και ραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµου Ν144(Ι) 2007 και της Οδηγίας Ο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ώστε να δώσει την δυνατότητα στην ΕΠΕΥ να αξιολογήσει τις απαιτήσεις και τους στόχους σας και να εκτιµήσει το επενδυτικό σας προφίλ µε σκοπό να σας προτείνει τα καλύτερα δυνατά στοιχεία για να συµπεριληφθούν στο επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου που θα θέλατε να αναλάβετε, τις προσδοκώµενες αποδόσεις και τον χρονικό επενδυτικό σας ορίζοντα. εν περιέχει οποιαδήποτε συµβατική ρήτρα ή υποχρέωση, αλλά είναι ένα εργαλείο καθοδήγησης, ώστε να προσδιορίσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξυπηρέτησης σας. Παρακαλούµε σηµειώστε ότι το ερωτηµατολόγιο αυτό είναι απολύτως εµπιστευτικό και οι απαντήσεις σας δεν θα αποκαλύπτονται σε τρίτους χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση σας. Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΤΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΟΝΟΜΑ: ΕΠΙΘΕΤΟ: ΑΡ. ΤΑΥΤ. / ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΗΜΕΡ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΑ ΕΚ ΟΣΗΣ: ΗΜΕΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΟΣ/Η ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ/Η ΣΥΖΕΙΝ ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η/ΣΕ ΙΑΣΤΑΣΗ ΧΗΡΟΣ/Α ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ: ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΘΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥ: Η ΟΙΚΙΑ ΕΙΝΑΙ: Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΠΕ Ο ΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ( ηλώστε) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ (Σηµειώστε αν είστε αυτοεργοδοτούµενος/η): ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ (Σηµειώστε αν είστε αυτοεργοδοτούµενος/η): ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΑΥΤΟΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗΣ: ΘΕΣΗ: ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ΑΥΤΟΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗΣ: ΘΕΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ: ΤΑΧ. ΚΩ.: ΠΟΛΗ: ΧΩΡΑ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΑΧ. ΚΩ.: ΠΟΛΗ: ΧΩΡΑ: ΑΡ. ΤΗΛ ΟΙΚΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ ΦΑΞ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ. ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ: ΙΕΥΘYΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΟΙΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΛΛΗ (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΤΑΧ. ΚΩ.: ΠΟΛΗ: ΧΩΡΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ/ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ: (Όνοµα και στοιχεία επικοινωνίας): ΛΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΙΤΗΤΗ Β. Προφίλ κινδύνου, επενδυτικό ερωτηµατολόγιο και οικονοµικό πορτραίτο επενδυτή ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Ποίο είναι το τακτικό καθαρό ετήσιο εισόδηµά σας ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΕΥ 2. Ποία είναι η καλύτερη δυνατή εκτίµηση της καθαρής περιουσίας σας Σελίς 10

12 3. Ποιά είναι η επιθυµητή περίοδος των επενδύσεων σας (επιλέξετε όλα όσα εφαρµόζονται) Άµεσα 0-1 έτος Βραχυπρόθεσµα 1-3 έτη Μεσοπρόθεσµα 3-5 έτη Μακροπρόθεσµα > 5 έτη 4. Ποία είναι η αναµενόµενη ετήσια απόδοση που επιθυµείτε Χαµηλή 3% 5% Μέση 5% 8% Άνω της µέσης 8% 12% Ψηλή > 12% 5. Ποίο από τα ακόλουθα προφίλ κινδύνου αντιστοιχεί καλύτερα στους προσωπικούς επενδυτικούς σας στόχους ιατήρηση κεφαλαίου: καµία έκθεση στον κίνδυνο αγοράς Ασφαλισµένη επένδυση: χαµηλός κίνδυνος αγοράς Μεσοπρόθεσµη αύξηση: µέτρια έκθεση στον κίνδυνο αγοράς Στόχος απόδοσης: ουσιαστική έκθεση στον κίνδυνο αγοράς Κερδοσκοπία: αυξηµένη έκθεση στον κίνδυνο αγοράς 6. Ποιους τύπους χρηµατοοικονοµικών µέσων γνωρίζετε / έχετε επενδύσει (επιλέξετε όλα όσα εφαρµόζονται και σηµειώστε 1 γνωρίζω, 2 έχω επενδύσει) Καταθέσεις µετρητών και Κυβερνητικά Χρεόγραφα Κεφάλαια Αγοράς Χρηµάτων Ακίνητη Περιουσία Προϊόντα Εγγυηµένου Κεφαλαίου Χρεόγραφα/Οµόλογα και Αµοιβαία Κεφάλαια Χρεογράφων/Οµολόγων Μετοχές Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Ξένο Συνάλλαγµα Πολύτιµα Μέταλλα Παράγωγα Προϊόντα Πρώτων Υλών 7. Σε ποιες αγορές έχετε ήδη επενδύσει (επιλέξετε όλα όσα εφαρµόζονται) Σε καµιά, δεν έχω επενδύσει ποτέ στο παρελθόν Εγχώρια Αναπτυγµένες Αγορές (π.χ. ΗΠΑ και υτική Ευρώπη) Αναδυόµενες Αγορές 8. Με ποια µέθοδο έχετε ήδη επενδύσει (επιλέξετε όλα όσα εφαρµόζονται) Εκτέλεση µόνο, αποφασίζω µόνος µου που να επενδύσω Βάση επενδυτικών συµβουλών που λαµβάνω ιακριτική διαχείριση χαρτοφυλακίου 9. Ποια είναι η τρέχουσα αξία του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου 10. Ποιο είναι το αναµενόµενο ετήσιο ύψος των χρηµατιστηριακών σας συναλλαγών (επιλέξτε) 0-15,000 15, , ,000-1,000,000 1,000,000-5,000,000 5,000,000-10,000,000 Περισσότερο από 10,000,000 11α. Πόσες συναλλαγές σε επενδυτικά προϊόντα έχετε κάνει ανά µέσο όρο κάθε χρόνο κατά τα τελευταία 5 έτη Λιγότερες από Πέραν των 100 Σελίς 11

13 11β. Πόσες από αυτές έγιναν κατά τους τελευταίους 12 µήνες 12. Πηγές επένδυσης χαρτοφυλακίου (επιλέξετε όλα όσα εφαρµόζονται) Επιπλέον εισόδηµα / Αποταµιεύσεις % τακτικού εισοδήµατος Επενδυτικά δάνεια 13. Ποια είναι η σύνθεση του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου % Καταθέσεων και Κυβερνητικών Οµολόγων % Ακίνητη Περιουσία % Μετοχές και άλλες εύκολα ρευστοποιήσιµες επενδύσεις % Άλλο ( ) 14. Ποιο είναι το επιθυµητό επίπεδο ρευστότητας του χαρτοφυλακίου σας Πλήρως ρευστοποιήσιµο - όλες οι επενδύσεις µπορούν να µετατραπούν εύκολα σε µετρητά Κυρίως ρευστοποιήσιµο - ένα µεγάλο ποσοστό των επενδύσεων µπορεί να µετατραπεί εύκολα σε µετρητά Μερικώς ρευστοποιήσιµο - οι επενδύσεις είναι χωρισµένες µεταξύ άµεσης µετατροπής σε µετρητά και σε µη εύκολης µετατροπής σε µετρητά. Μερικώς µη ρευστοποιήσιµο - µεγάλο ποσοστό των επενδύσεων του κεφαλαίου µπορεί να µην µετατρέπεται άµεσα σε µετρητά Μη ρευστοποιήσιµο - οι περισσότερες από τις επενδύσεις του κεφαλαίου µπορεί να µην µετατρέπονται ή να υπάρχει χρέωση σε περίπτωση µετατροπής σε µετρητά 15. Πρωταρχικοί στόχοι επενδύσεων (επιλέξετε όλα όσα εφαρµόζονται) ιατήρηση κεφαλαίου ηµιουργία σταθερού εισοδήµατος ηµιουργία περιστασιακού εισοδήµατος Συνδυασµός εισοδήµατος και αύξησης κεφαλαίου Αύξηση του κεφαλαίου µε ελάχιστο ή µηδενικό εισόδηµα 16. Θα επιθυµούσατε επενδυτικό δανεισµό για το χαρτοφυλάκιο σας Όχι < 25% 25% - 50% 50% - 75% Το µέγιστο δυνατό ποσοστό 17. Πότε θα επιθυµούσατε την απόσυρση κεφαλαίου (µέρος του αρχικού ποσού επένδυσης) από το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο Σε λιγότερο από 1 έτος Μεταξύ 1 3 ετών Μεταξύ 3 5 ετών Μετά από 5 έτη Στο παρόν στάδιο δεν υπολογίζω να αποσύρω από το αρχικό κεφάλαιο 18. Εάν υπολογίζετε να αποσύρετε κεφάλαιο από το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο, τι ποσοστό υπολογίζετε να αποσύρετε χρονιαία Στο παρόν στάδιο δεν υπολογίζω να αποσύρω από το αρχικό κεφάλαιο Λιγότερο του 10% Μεταξύ 10% και 25% Μεταξύ 25% και 50% Μεταξύ 50% και 75% Μεταξύ 75% και 100% 19. Αναµενόµενος προορισµός των εξερχόµενων πληρωµών Έκδοση δίγραµµης επιταγής στο όνοµα µου Πληρωµή στον τραπεζικό µου λογαριασµό Τράπεζα: Αριθµός λογαριασµού: Σελίς 12

14 20. Προβλέπετε πίστωση του χρηµατιστηριακού σας λογαριασµού µε µετρητά πέραν των 10,000 µηνιαίως; Αν ναι, τι ποσό προβλέπετε; 21. Πως θα αξιολογούσατε το συνολικό σας επιθυµητό προφίλ κινδύνου που δύναται να αναλάβετε εν είµαι διατεθειµένος/η να αναλάβω οποιοδήποτε επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος δύναται να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση του αρχικού µου κεφαλαίου έστω και σε δυσµενείς συνθήκες της αγοράς. Είµαι διατεθειµένος/η να αναλάβω µικρό επενδυτικό κίνδυνο καθώς αποβλέπω κυρίως στη διατήρηση του κεφαλαίου µου. Σε δυσµενείς συνθήκες της αγοράς ελαφρές ζηµιές δύναται να σηµειωθούν και ένα ελάχιστο ποσοστό του αρχικού µου κεφαλαίου δύναται να απολεσθεί. Είµαι διατεθειµένος/η να αναλάβω κάποιο επενδυτικό κίνδυνο και µικρές αστάθειες στις επενδυτικές αγορές προκείµενου να επιτευχθεί µέση απόδοση του χαρτοφυλακίου µου. Σε δυσµενείς συνθήκες της αγοράς κάποιες ζηµιές δύναται να σηµειωθούν και ένα µικρό ποσοστό του αρχικού µου κεφαλαίου δύναται να απολεσθεί. Είµαι διατεθειµένος/η να αναλάβω σηµαντικό επενδυτικό κίνδυνο και αστάθειες στις επενδυτικές αγορές προκείµενου να επιτευχθεί αυξηµένη απόδοση του χαρτοφυλακίου µου. Σε δυσµενείς συνθήκες της αγοράς αρνητικές αποδόσεις δύναται να σηµειωθούν και ένα ποσοστό του αρχικού µου κεφαλαίου δύναται να απολεσθεί. Είµαι διατεθειµένος/η να αναλάβω µεγάλου βαθµού επενδυτικό κίνδυνο προκείµενου να επιτευχθεί υψηλή απόδοση του χαρτοφυλακίου µου. Σε δυσµενείς συνθήκες της αγοράς ένα σηµαντικό ποσοστό του αρχικού µου κεφαλαίου δύναται να απολεσθεί ανεπανόρθωτα. 22. Γενικά πώς θα αξιολογούσατε την επενδυτική σας γνώση και εµπειρία Πολύ περιορισµένη ελάχιστη ή καθόλου γνώση Περιορισµένη Κατανοώ τις βασικές αρχές επενδύσεων Μεσαία Κατανοώ τις συνήθη µορφές επενδύσεων Καλή Κατανοώ τις περισσότερες αρχές επενδύσεων Πολύ καλή Είµαι επαγγελµατίας του τοµέα / frequent trader 23. Σηµειώστε πιο κάτω τυχόν συνδεδεµένα µαζί σας πρόσωπα και το είδος της συγγένειας που υπάρχει Παρακαλούµε δηλώστε οποιεσδήποτε επενδύσεις στις οποίες δεν θα θέλατε να επενδύσετε, οποιαδήποτε νοµικά, ηθικά, φορολογικά ή άλλα επενδυτικά κωλύµατα που δυνατόν να έχετε, επιφυλάξεις ή συγκρούσεις συµφερόντων που θέλατε να δηλώσετε και οποιεσδήποτε άλλες σηµαντικές πληροφορίες που θα θέλατε να δώσετε. ΗΛΩΣΗ, ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ ΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΩ THN ATLANTIC SECURITIES LTD (ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ATL) ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΗΛΩΣΩ. ΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΕΧΩ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΧΟΜΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΕΒΑΙΩΝΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΑ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ Ε ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΑΜΕΣΑ ΓΡΑΠΤΩΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΝΑ ΠΑΡΕΧΩ ΟΠΟΙΕΣ ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΟΥ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΤΙΘΕΜΑΙ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥΣ Ή ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Η KAI ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΙΚΗ, ΑΛΛΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ Η ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ATL. Όνοµα και Αρ. Ταυτ./ ιαβατηρίου Υπογραφή Ηµεροµηνία 1. Όνοµα: Αρ. Ταυτ./ ιαβατηρίου:. ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΕΥ ΜΟΝΟ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ: ΗΜΕΡ. : / / ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΗΜΕΡ. : / / ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΙΑ : Σελίς 13

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Οι Υπηρεσίες που θα παρέχει η ΕΠΕΥ προς τον Πελάτη είναι οι ακόλουθες: Κύριες Υπηρεσίες Λήψη και διαβίβαση για λογαριασµό πελατών, εντολών για κατάρτιση συναλλαγών µε αντικείµενο ένα ή περισσότερα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ή εκτέλεση τέτοιων εντολών για λογαριασµό πελατών, ιαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών στο πλαίσιο εντολής των πελατών σε διακριτική βάση όπου τέτοια χαρτοφυλάκια συµπεριλαµβάνουν ένα ή περισσότερα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, Παροχή επενδυτικών συµβουλών Παρεπόµενες Υπηρεσίες Φύλαξη ή διοικητική διαχείριση ενός ή περισσότερων Χρηµατοοικονοµικών Μέσων, Υπηρεσίες θεµατοφυλακής, Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε τρίτους (πελάτες) προς διενέργεια συναλλαγών σε Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, εφόσον στις συναλλαγές αυτές συµµετέχει η ΕΠΕΥ, Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής τους στρατηγικής και σχετικά µε κάθε θέµα, συµβουλή και υπηρεσίες που σχετίζονται µε την συγκέντρωση επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις και εξαγορές), Υπηρεσίες ξένου συναλλάγµατος όπου αυτές συνδέονται µε την παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα για τα οποία θα παρέχονται οι πιο πάνω υπηρεσίες είναι: Μεταβιβάσιµες κινητές αξίες, Μέσα χρηµαταγοράς, Μερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων, Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (options), συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίων (forward-rate agreements) και άλλες παράγωγες συµβάσεις (derivative contracts) σχετιζόµενες µε κινητές αξίες, νοµίσµατα, επιτόκια ή αποδόσεις, ή άλλα παράγωγα µέσα, χρηµατοοικονοµικούς δείκτες ή άλλα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεως µε φυσική παράδοση ή µε ρευστά διαθέσιµα, Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης (options), συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσµιακές συµβάσεις επιτοκίου (forward-rate agreements) και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου (derivative contracts) σχετιζόµενη µε εµπορεύµατα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν µε ρευστά διαθέσιµα ή µπορούν να εκκαθαρισθούν µε ρευστά διαθέσιµα κατ' επιλογή ενός συµβαλλόµενου µέρους (αλλά όχι λόγω αδυναµίας πληρωµής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύµβασης), Χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις επί διαφορών (contracts for differences).... Υπογραφή Πελάτη... Ονοµατεπώνυµο... Ηµεροµηνία Σελίς 14

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Πίνακας Αµοιβών Προµηθειών, Φόρων και άλλων Εξόδων Οικονοµικές επιβαρύνσεις του πελάτη για τις Υπηρεσίες και τρόπος υπολογισµού και καταβολής τους (χρόνος και περιοδικότητα καταβολές) και τυχόν προκαταβολές: Προµήθεια επί των συναλλαγών (Στο ποσό αυτό προστίθεται επιπλέον χρέωση 0.25 ανά συναλλαγή) Φόροι Τέλη ικαιώµατα τρίτων Προµήθειες λόγω παρεµβολής τρίτων ΩΣ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΩΣ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΩΣ Η ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Επιστροφή προµήθειας σε πρόσωπα που διαµεσολαβούν... Υπογραφή Πελάτη... Ονοµατεπώνυµο... Ηµεροµηνία Σελίς 15

17 MiFID ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Για σκοπούς βέλτιστης προσφοράς υπηρεσιών, προστασίας και προαγωγής των συµφερόντων σας, είναι σηµαντικό να παράσχετε στην Atlantic Securities Ltd (στη συνέχεια η ΕΠΕΥ) όλα τα απαραίτητα στοιχεία σας. Σας παρακαλούµε να ενδιατρίψετε στη συµπλήρωση, µε την µεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, το ακόλουθο ερωτηµατολόγιο. Σκοπός του ερωτηµατολογίου είναι η κατηγοριοποίηση σας ως Ιδιώτη, Επαγγελµατία Επενδυτή ή Επιλέξιµου Αντισυµβαλλόµενου σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και ραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµου του 2007 (Νόµος 144(I)/2007). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ Αρ. Ταυτ./Αρ. ιαβ./αρ. Εγγραφής: ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΗΛΩΣΤΕ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΣΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Κατέχουν σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές γνώσεις και εξειδίκευση ή κατέχουν ή κατείχαν διευθυντική θέση σε ρυθµιζόµενη επενδυτική εταιρεία ή τράπεζα. Πραγµατοποίησαν κατ ελάχιστον δέκα (10) συναλλαγές σηµαντικού όγκου ανά τρίµηνο στα ίδια χρηµατοοικονοµικά µέσα στη διάρκεια τεσσάρων συνεχών τριµήνων. Κατέχουν χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών µέσων περιλαµβανοµένων καταθέσεων σε µετρητά ελάχιστης αξίας 500,000. ΝΟΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Προσωπο/Οντότητα που κατέχει την αναγκαία ρυθµιστική άδεια ή υπόκειται σε εποπτεία ώστε να λειτουργεί στην χρηµατοοικονοµική περιοχή, την χρηµατοοικονοµική αγορά ή κεφαλαιαγορά όπως: (α) Τράπεζα (β) ΕΠΕΥ (γ) Άλλο ειδικά εποπτευόµενο ή ρυθµιζόµενο χρηµατοοικονοµικό ίδρυµα (δ) Ασφαλιστική Επιχείρηση (ε) Θεσµικός Επενδυτής, του οποίου ο σκοπός είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων λχ συνταξιοδοτικά ταµεία και επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων ή οι αντίστοιχες εταιρείες διαχείρισης τους (ζ) ιαπραγµατευτές σε αγορές εµπορευµάτων. Εκδότης χρηµατοοικονοµικών µέσων που τυγχάνουν διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζόµενες αγορές. Μεγάλες επιχειρήσεις ή συνεταιρισµοί που πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: (α) Εχει καθαρό κύκλο εργασιών τουλάχιστον (ή ισόποσον σε έτερο νόµισµα) (β) Εχει σύνολο ισολογισµού τουλάχιστον (ή ισόποσον σε έτερο νόµισµα) (γ) Εχει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον (ή ισόποσον σε έτερο νόµισµα). Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δηµόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος, Κεντρικές Τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισµοί όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι παρόµοιοι διεθνείς οργανισµοί. Άλλοι θεσµικοί επενδυτές των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές. ΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΩ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΤΗΝ ΕΠΕΥ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ. Πελάτης/ Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος) Ονοµα και αρ. ταυτ./αρ. ιαβατηρίου Υπογραφή Ηµεροµηνία 1. Ονοµα: Αρ. Ταυτ. / Αρ. ιαβατηρίου: Ονοµα: Αρ. ταυτ. / Αρ. ιαβατηρίου:..... ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΥ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΟΘΕΙΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ Ι ΙΩΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΠΕΝ ΥΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟ: ΗΜΕΡ.: / / ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΕΧΘΕΝ ΥΠΟ: ΗΜΕΡ: / / ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΧΟΛΙΑ: Σελίδα 16

18 MiFID ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, Εντυπο Αποδοχής και Εκτέλεσης Εντολών Σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID), η ATLANTIC SECURITIES LTD (στη συνέχεια η ΕΠΕΥ) υποχρεούται να ενδιατρίψει στα ακόλουθα ζητήµατα τα οποία επηρεάζουν άµεσα τις σχέσεις της µε τους πελάτες της: A. Να κατηγοριοποιήσει τους πελάτες της ως (α) Ιδιώτες (β) Επαγγελµατίες Επενδυτές ή (γ) Επιλέξιµους Αντισυµβαλλόµενους. B. Να ενηµερώσει τους πελάτες της όσον αφορά τις διάφορες πολιτικές που εφαρµόζει. C. Να εξασφαλίζει τη αποδοχή των πελατών της για σκοπούς πραγµατοποίησης συναλλαγών εκτός Ρυθµιζόµενης Αγοράς ή Πολυµερούς Μηχανισµού ιαπραγµάτευσης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΟΝΟΜΑ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Σύµφωνα µε την πληροφόρηση που εδόθη στην ΕΠΕΥ, η ΕΠΕΥ σας έχει κατηγοριοποίηση ως ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Παρακαλούµε σηµειώστε ότι έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε διαφορετική κατηγοριοποίηση, πράγµα που θα επηρεάσει το επίπεδο ρυθµιστικής προστασίας που θα λαµβάνετε πλην όµως η ΕΠΕΥ δύναται να αρνηθεί τέτοιο αίτηµα. Β. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Επιβεβαιώνω/επιβεβαιώνουµε ότι έχω/έχουµε λάβει, αναγνώσει και συµφωνώ/συµφωνούµε µε: 1. την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών της ΕΠΕΥ. 2. την Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων της ΕΠΕΥ 3. την Πολιτική Αποδοχής Πελατών της ΕΠΕΥ 4. την Πολιτική για χρήµατα πελατών 5. Πληροφορίες κατηγοριοποίησης πελατών 6. ιαφορές προστασίας πελατών µεταξύ του ιδιώτη πελάτη και του επαγγελµατία πελάτη 7. Πληροφορίες σχετικά µε την ύπαρξη και λειτουργία Ταµείου Αποζηµίωσης Επενδυτών πελατών ΕΠΕΥ Παρακαλούµε σηµειώστε ότι ενδέχεται η ΕΠΕΥ να αδυνατεί να εκτελέσει τις εντολές σας σε περίπτωση που δεν συµφωνήσετε µε τις ανωτέρω πολιτικές. Γ. ΑΠΟ ΟΧΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ή ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Συµφωνώ/ συµφωνούµε και αναγνωρίζουµε ότι η ΕΠΕΥ δύναται: 1. Να εκτελεί εντολή εκ µέρους µου/ µας εκτός Ρυθµιζόµενης Αγοράς ή Πολυµερούς Μηχανισµού ιαπραγµάτευσης όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στην ευρωπαϊκή οδηγία MiFID. 2. Να ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια αν θα δηµοσιοποιήσει οποιαδήποτε µη εκτελεσθείσα οριακή εντολή υπό τις κρατούσες συνθήκες της αγοράς. Παρακαλούµε σηµειώστε ότι ενδέχεται η ΕΠΕΥ να αδυνατεί να εκτελέσει τις εντολές σας σε περίπτωση που δεν συναινέσετε στα ανωτέρω. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή χρειάζεστε οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες/ διευκρινήσεις επί των ανωτέρω παρακαλούµε επικοινωνήστε ως ακολούθως: (Στοιχεία επικοινωνίας) ΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗ ΗΛΩΝΩ/ ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟ ΕΧΟΜΑΙ/ΑΠΟ ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ/ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΩ/ ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ. Εξουσιοδοτηµένοι Υπογραφεις Ονοµα αρ. ταυτότητας/ αριθµός διαβατηρίου Υπογραφή Ηµεροµηνία 1. Ονοµα: Αρ. ταυτότητας/ αριθµός διαβατηρίου: Ονοµα: Αρ. ταυτότητας/ αριθµός διαβατηρίου:..... ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Παρακαλούµε επιστρέψατε το υπογεγραµµένο έντυπο µε ένα από τα ακόλουθα µέσα: 1. Φαξ Ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) Σαρωµένο ηλεκτρονικό αντίγραφο στην ηλεκτρονική διεύθυνση αναφέροντας ΑΠΟ ΟΧΗ MiFID στον χώρο θέµατος (subject line). 3. Ταχυδροµείο P.O. Box 22781, CY-1524 Lefkosia Σελίς 17

19 ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Επισηµάνσεις Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Παρακαλούµε όπως το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο µελετηθεί από τον επενδυτή προτού υπογραφεί. Ο επενδυτής προτού υπογράψει τοπαρόν πληρεξούσιο έγγραφο συνίσταται να ζητά νοµική συµβουλή και να έχει υπόψη ότι µε Ειδικό ή άλλο Πληρεξούσιο είναι επίσης δυνατό Μέλη να καταρτίζουν συναλλαγές για λογαριασµό του. ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ που δίδεται σήµερα την.. ηµέρα.. Ο πιο κάτω υπογράφων... από την... αριθµός ταυτότητας / διαβατηρίου / εγγραφής... µε διεύθυνση... και τηλέφωνο... µε το πληρεξούσιο έγγραφο αυτό διορίζω και εξουσιοδοτώ την εταιρεία Atlantic Securities Ltd (στη συνέχεια ο Πληρεξούσιος) µε αριθµό εγγραφής , ως πραγµατικό και νόµιµο πληρεξούσιο αντιπρόσωπό µου όπως εξ' ονόµατος µου διενεργεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις: 1. Να εµφανισθεί ενώπιον οποιουδήποτε Χρηµατιστηρίου ή οποιασδήποτε άλλης Αρµόδιας Αρχής ή Μέλους ή Θεµατοφύλακα ή Εκδότη και πράξει οτιδήποτε σχετικά µε τις αξίες που σήµερα έχω ή που στο µέλλον θα έχω εγγεγραµµένες στο όνοµα µου σε οποιοδήποτε αποθετήριο ή/και µητρώο, περιλαµβανοµένου του ανοίγµατος Μερίδας στο όνοµα µου. 2. να εισπράττει το τίµηµα πώλησης, οποιαδήποτε µερίσµατα ή άλλα οφέλη µου αναλογούν και κάθε ποσό που είναι πληρωτέο ως αποτέλεσµα χρηµατιστηριακής συναλλαγής και εξουσιοδοτείται να εκδίδει αποδείξεις για την είσπραξη ή την εξόφληση οποιουδήποτε ποσού που ο Πληρεξούσιος εισπράττει εκ µέρους µου ή για λογαριασµό µου, και να καταβάλλει το τίµηµα αγοράς οποιωνδήποτε αξιών που αγοράζει για λογαριασµό µου. 3. Να υπογράφει εκ µέρους µου και για λογαριασµό µου κάθε έγγραφο, σηµείωµα, σύµβαση, εντολή, µεταβίβαση δήλωση, αίτηση, που αφορά τις αξίες µου ή για οποιαδήποτε συναλλαγή αξιών αλλά και επιβεβαιώσεις της συµφωνίας µου σε συντελεσθείσες αγορές ή πωλήσεις. 4. Να αγοράζει και να πωλεί αξίες, στο όνοµά µου και για λογαριασµό µου, εκτελώντας τις εντολές τις οποίες θα δίδονται από εµένα προφορικά ή γραπτώς και ιδιοχείρως, εκτός και αν άλλως έχει συµφωνηθεί µε τον Πληρεξούσιο. Ο όρος αξίες για τους σκοπούς του παρόντος Πληρεξουσίου Εγγράφου σηµαίνει Χρηµατοοικονοµικά Μέσα ως αυτός ο όρος ερµηνεύεται στο περί περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και ραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµο του 2007 και περιλαµβάνει µετοχές, δικαιώµατα αγοράς µετοχών, οµόλογα, οµολογιακά αποθέµατα, εταιρικούς τίτλους, δικαιώµατα προτίµησης, δικαιώµατα έκδοσης µετοχών, µερίδια σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων, δικαιώµατα προεγγραφής ή υπό προθεσµία ή προτίµησης για απόκτηση τίτλων, δηµόσια χρεόγραφα, γραµµάτια και κάθε είδους αξιόγραφα που εισάγονται ή δύνανται να αποτελέσουν αντικείµενο χρηµατιστηριακών συναλλαγών τώρα ή και στο µέλλον. 5. Να µε ενηµερώνει για τις διενεργούµενες για λογαριασµό µου συναλλαγές απ'ευθείας στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο πιο πάνω τηλέφωνό µου. 6. Να παραλαµβάνει και έχει υπό την φύλαξή του, στα κεντρικά γραφεία του Πληρεξουσίου όπου θα είναι για µένα και ο τόπος παραλαβής τους, οποιαδήποτε πιστοποιητικά ή έγγραφα που αναφέρονται σε αξίες εγγεγραµµένες στο όνοµα µου ή που µου ανήκουν περιλαµβανοµένων και οποιωνδήποτε επιταγών που αφορούν µερίσµατα ή τόκους, ή άλλων ωφεληµάτων που είναι πληρωτέα σε µένα ή στα οποία θα δικαιούµαι οποτεδήποτε σε σχέση µε αξίες µου. Αν ζητήσω αποστολή των πιο πάνω σε εµένα, αυτό θα γίνεται στην πιο πάνω διεύθυνσή µε ευθύνη δική µου. 7. Να ενεργεί γενικά και να υπογράφει στο όνοµά µου και για λογαριασµό µου κάθε πράξη και έγγραφο τα οποία είναι αναγκαία για την πώληση και µεταβίβαση των αξιών µου. 8. Να προβαίνει σε αναγκαστική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων µου που βρίσκονται στην κατοχή του, ή υπό τον έλεγχο του, σε περίπτωση που έχω εκκρεµούσες υποχρεώσεις απέναντι του. 9. Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο, ο Πληρεξούσιος δύναται να: (α) δεσµεύει προς όφελος του αξίες που έχουν αγοραστεί χωρίς να έχει καταβληθεί το χρηµατικό αντίτιµο, (β) προβαίνει σε πώληση των δεσµευµένων αξιών εφόσον µέχρι την παρέλευση της έκτης εργάσιµης µέρας από τη µέρα της αγοράς δεν έχει καταβληθεί το χρηµατικό αντίτιµο, (γ) πληροφορεί τον εκδότη γραπτώς για την αποπληρωµή του αντιτίµου, µόλις ο αγοραστής εξοφλήσει το οφειλόµενο. Μονογραφή... Σελίς 1

20 10. Να διορίζει Μέλη του Χρηµατιστηρίου ή Θεµατοφύλακες για να ενεργούν για λογαριασµό µου υπό οποιουσδήποτε όρους και να δίδει εντολές αγοράς ή πώλησης οποιασδήποτε αξίας µου όπως ο ίδιος ήθελε αποφασίσει. 11. Να διορίζει ή εξουσιοδοτεί οποιονδήποτε τρίτο να κάνει µια ή όλες από τις πιο πάνω πράξεις. 12. Γενικά να ενεργεί για οποιαδήποτε αξία ή λογαριασµό ή άλλο θέµα σχετικά µε το αποθετήριο ή και µητρώο όπως ο ίδιος θα αποφασίσει. 13. Ειδικότερα και χωρίς περιορισµό τον εξουσιοδοτώ, στο όνοµα και για λογαριασµό µου: (α) Να ανοίγει ή κλείνει λογαριασµούς Χειριστή και να µεταφέρει προς αυτούς ή από αυτούς οποιεσδήποτε αξίες. (β) Να ενεχυριάζει αξίες που είναι εγγεγραµµένες στο όνοµα µου υπό οποιουσδήποτε όρους υπογράφοντας εκ µέρους µου τις σχετικές συµφωνίες. (γ) Να αποδέχεται και διορίζει οποιονδήποτε ως καταπιστευµατοδόχο σχετικά µε τις αξίες που µου ανήκουν ή που στο µέλλον θα αποκτήσω. (δ) Να µεταφέρει αξίες µου προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (ε) Να υπογράφει εκ µέρους µου έγγραφα µεταβίβασης σαν εκχωρητής ή αποδέκτης και υπό οποιουσδήποτε όρους. (ζ) Να υποβάλλει αιτήσεις εκ µέρους µου για την αλλαγή των στοιχείων της Μερίδας µου. (θ) Να υποβάλλει αιτήσεις εκ µέρους µου για την εξασφάλιση Κατάστασης Υπολοίπων Λογαριασµών επενδυτή/ Καρτέλα Λογαριασµού Επενδυτή. Το παρόν πληρεξούσιο θα ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής του µέχρι τη γραπτή ανάκλησή του, η οποία δύναται να γίνεται µόνο γραπτώς και ενυπογράφως από τον εξουσιοδοτών ή τους κληρονόµους αυτού και εφόσον αυτή γνωστοποιηθεί τόσο στον Πληρεξούσιο µε παράδοση της γραπτής ανάκλησης στα κεντρικά γραφεία του Πληρεξουσίου όσο και στο Χρηµατιστήριο αφού τακτοποιηθούν όλες οι τότε υφιστάµενες εκκρεµότητες. Το παρόν πληρεξούσιο δεν µπορεί να ανακληθεί στην περίπτωση που ο πληρεξουσιοδοτών έχει οποιεσδήποτε εκκρεµούσες υποχρεώσεις απέναντι στον Πληρεξούσιο. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΠΙΚΥΡΩΝΩ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ότι σε κάθε περίπτωση θα επιτρέψω, επικυρώνω και επιβεβαιώνω όλες τις νόµιµες πράξεις στις oπoίες θα προβεί o Πληρεξoύσιoς σε σχέση µε τις εργασίες µου δυνάµει του παρόντος περιλαµβανοµένου οτιδήποτε πραγµατοποιηθεί µεταξύ της ανάκλησης του πληρεξουσίου και λήψης τέτοιας ανάκλησης από τον Πληρεξούσιο. Και δια του παρόντος δηλώνω ότι έναντι µου και προσώπων που διεκδικούν στο όνοµα µου, οτιδήποτε πράξει νόµιµα ο Πληρεξούσιος δυνάµει του παρόντος µετά από µια τέτοια ανάκληση θα είναι έγκυρο και αποτελεσµατικό προς όφελος οποιουδήποτε προσώπου διεκδικεί το απορρέον όφελος και το οποίο ενεργεί καλή τη πίστει και το οποίο πριν από µια τέτοια πράξη δεν θα έχει ρητή ειδοποίηση τέτοιας ανάκλησης. Και δια του παρόντος συµφωνώ να αποζηµιώνω τον Πληρεξούσιο εν σχέσει µε οποιαδήποτε κόστη, επιβαρύνσεις, έξοδα και απώλειες τα οποία ενδέχεται να υποστεί στο πλαίσιο νόµιµης άσκησης των εξουσιών που του παρέχονται δια του παρόντος πληρεξουσίου εγγράφου. Υπογράφηκε σήµερα την...στη... Υπογραφή Πληρεξουσιδότη:... Ονοµατεπώνυµο Πληρεξουσιοδότη:... Αριθµός Ταυτότητας / διαβατηρίου / εγγραφής: Μάρτυρας Πιστοποίηση Επιβεβαίωση υπογραφής: Επιβεβαίωση υπογραφής από Πιστοποιόν Υπάλληλο:... Υπογράφτηκε σήµερα στην παρουσία µου από τον/την Ταυτοτητα... τον/την οποίο/α γνωρίζω προσωπικά µου. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω βάζω τη δική µου υπογραφή και την επίσηµη σφραγίδα µου, σήµερα την... ιεύθυνση::... Σελίς 2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ / / ΜΕΤΑΞΥ: Α. Της ARGUS STOCKBROKERS LTD (Αριθμός Εγγραφής HE108270) με εγγεγραμμένο γραφείο στην Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 25, Metropolis Tower, 1 ος & 2 ος Όροφος, 1080

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2012» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Η παρούσα σύµβαση καταρτίζεται σήµερα στις στη µεταξύ: 1. Prochoice Χρηµατιστηριακής Λτδ, (αριθµός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Spotoption Exchange Limited Ltd, εφεξής καλούμενη «η Εταιρεία» είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών («το Ταμείο»), πελατών Κυπριακών Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4907 Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 7587 Aριθμός 6891 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 105(Ι)/2013 105(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η SILK CAPITAL PARTNERS (εφεξής η «ΑΕΠΕΥ») εκδίδει το παρόν Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2013

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2013 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 474/2012 Αρ. 4683 14.6.2013 Κ.Δ.Π. 208/2013 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-02 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-02(Α) του 2013 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-02

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παραγώγων DEGIRO

Όροι Παραγώγων DEGIRO Όροι Παραγώγων EGIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Απλή Εκτέλεση... 3 Άρθρο 4. Εντολές... 4 Άρθρο 5. Θέσεις... 4 Άρθρο 6. Κίνδυνος και Αξία Εγγυήσεων... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός»

- Κανονιστική Απόφαση με τίτλο «Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων Κανονισμός» και. (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός» ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κανονιστικές Αποφάσεις ΗΜΕΡ. : 8 Νοεμβρίου, 2016 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2016/ 04-2016 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»]

Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Έντυπο Προσφοράς Αγοράς Ακινήτου προς την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ [η «Τράπεζα»] Ημερομηνία:.../.../... Προς: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ Διεύθυνση: Λεωφόρος Κυρηνείας 97, Αγλαντζιά, 2114

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 6γ/86/15.10.1996 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τήρηση Στοιχείων και Βιβλίων από Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Διαμεσολάβησης στην Αγοραπωλησία Αξιών ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

NIKOS KOMNINOS SECURITIES S.A. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Αγορές του Εξωτερικού (η «Σύμβαση») ισχύει συμπληρωματικά προς τη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ( ΕΥΤΕΡΗ ΕΚ ΟΣΗ) ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(2) [ ] µε αριθµό ταυτότητας/διαβατηρίου/εγγραφής [ ] από (οδός, αριθµός, πόλη) 1 (ο Πελάτης ).

(2) [ ] µε αριθµό ταυτότητας/διαβατηρίου/εγγραφής [ ] από (οδός, αριθµός, πόλη) 1 (ο Πελάτης ). ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ: (1) THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LIMITED, εταιρεία η οποία συστάθηκε στην Κύπρο µε αριθµό εγγραφής 18558 ( η Εταιρεία ) µε εγγεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Sharelink Securities and Financial Services Ltd, (η «SLSFS», η «Εταιρεία») είναι θυγατρική της SFS Group Public Company Limited και συγκαταλέγεται στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα