ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η «Εταιρία») οι οποίες εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά ύψους ,04, που αποφασίστηκε με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal». Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ,04, με την έκδοση και διάθεση νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,64 η κάθε μία και τιμής διάθεσης 4, για κάθε μία μετοχή με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, την αγορά και τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και που ενδεχομένως να έχουν επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές της Εταιρίας ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Υπεύθυνα Πρόσωπα Νόμιμοι Ελεγκτές Έγγραφα στη Διάθεση του Κοινού Πληροφορίες μέσω Παραπομπής Φορολογικός Έλεγχος Φορολογικός Έλεγχος Εταιρίας Φορολογικός Έλεγχος Ενοποιούμενων Εταιριών Πληροφορίες για τον Εκδότη Γενικές Πληροφορίες Σημαντικά Γεγονότα στην Ιστορική Εξέλιξη της Εταιρίας Πληροφορίες για τη Δραστηριότητα του Ομίλου Αντικείμενο Δραστηριότητας Παραγόμενα προϊόντα Βιομηχανικά προϊόντα Καταναλωτικά προϊόντα Υποπροϊόντα Επενδύσεις Επενδύσεις Ομίλου για τις Χρήσεις και την ενδιάμεση περίοδο Τρέχουσες και Μελλοντικές Επενδύσεις Σημαντικές Συμβάσεις Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες Πληροφορίες για τις Τάσεις και τις Προοπτικές της Εταιρίας Οργανωτική Διάρθρωση Ομίλου Πληροφορίες για τις Συμμετοχές της Εταιρίας Loulis International Foods Enterprises Ltd Loulis International Foods Enterprises Bulgaria Ltd Loulis Mel Bulgaria EAD Ακίνητα - Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Ιδιόκτητα Ακίνητα Μηχανολογικός Εξοπλισμός Εμπορικά Σήματα Άδειες Λειτουργίας Εμπράγματα Βάρη & Εγγυήσεις Ασφαλιστική Πολιτική Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Ομίλου Πηγές Κεφαλαίων Ρευστότητα Διαχείριση Διαθεσίμων Περιορισμοί στη Χρήση Κεφαλαίων Απολογιστικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Καταστάσεων Χρήσεων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Καταστάσεων Α Εξαμήνου Συναλλαγές με Συνδεόμενα Μέρη

3 Διεταιρικές Συναλλαγές Εταιρίας και Α Εξαμήνου Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών χρήσεων και Εξαμήνου Σημαντικές Αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση του Ομίλου Μερισματική Πολιτική Διοικητικά, Διαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα & Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη Διοικητικό Συμβούλιο Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεις Μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων καθώς και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών Αμοιβές και Οφέλη Εταιρική Διακυβέρνηση Προσωπικό Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Συνοπτική παρουσίαση Επενδυτή Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ της Εκδότριας και του Επενδυτή Καταστατικό Προβλέψεις ή Εκτιμήσεις Κερδών Θεσμικό Πλαίσιο ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Δήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης Ίδια Κεφάλαια & Χρηματοοικονομικό Χρέος Όροι της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και Χρήση των Εσόδων Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας Γενικά Δικαιώματα Μετόχων Φορολογία Μερισμάτων Φορολογία κέρδους από πώληση μετοχών εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δηλώσεις Βασικών Μετόχων Μείωση της διασποράς (Dilution) Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Δαπάνες Έκδοσης

4 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η κάτωθι εισαγωγή στο Περιληπτικό Σημείωμα απαιτείται προκειμένου να παράσχει καθοδήγηση στους αναγνώστες του Περιληπτικού Σημειώματος. Οι απαιτήσεις γνωστοποίησης στα Περιληπτικά Σημειώματα, ορίζονται ως «Στοιχεία». Τα στοιχεία αυτά αριθμούνται στα σημεία Α - Ε (Α.1 - Ε.7). Το παρόν περιληπτικό σημείωμα περιέχει τα Στοιχεία τα οποία απαιτείται να συμπεριληφθούν ως περίληψη σε τέτοιου είδους κινητές αξίες και Εκδότη. Επειδή κάποια Στοιχεία δεν απαιτείται να αναφερθούν, ενδέχεται να υπάρξουν κενά στην αρίθμηση κάποιων Στοιχείων. Παρότι ενδέχεται ένα Στοιχείο να απαιτείται να εισαχθεί στο Περιληπτικό Σημείωμα λόγω του είδους των κινητών αξιών και του Εκδότη, είναι πιθανό να µη δύναται να χορηγηθεί πληροφόρηση σχετικά µε το Στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, συμπεριλαμβάνεται μια συνοπτική περιγραφή στο Περιληπτικό Σημείωμα µε την αναφορά «Μη διαθέσιμο». Ενότητα A - Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις A.1 Προειδοποιήσεις: Το παρόν περιληπτικό σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο επενδυτής πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του να επενδύσει σε κινητές αξίες στη μελέτη του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του. Σε περίπτωση που προσφυγή σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο παραπεμφθεί σε δικαστήριο, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των κρατών µελών, να υποχρεωθεί να αναλάβει τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται µόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, αλλά µόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές όταν διαβάζεται μαζί µε τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου ή δεν παρέχει, όταν διαβάζεται μαζί µε τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, κύριες πληροφορίες ως βοήθεια στους επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες. Ενότητα Β - Εκδότης και Ενδεχόμενος Εγγυητής B.1 Νόμιμη και εμπορική επωνυμία του εκδότη Η νόμιμη επωνυμία του εκδότη είναι «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο διακριτικός του τίτλος «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.». B.2 Έδρα, Νομική Μορφή, Νομοθεσία βάσει της οποίας Ενεργεί και Χώρα Σύστασης Εκδότη B.3 Περιγραφή της φύσης των τρεχουσών πράξεων και των κυριότερων δραστηριοτήτων του εκδότη - και σχετικοί κύριοι παράγοντες - αναφέροντας τις σημαντικότερες Η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία» ή «Εκδότρια» και μαζί με τις θυγατρικές της ο «Όμιλος») ιδρύθηκε το 1926 με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία τροποποιήθηκε την 12 Απριλίου 2001 κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σε «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Είναι εγγεγραμμένη στο αυτοτελές τμήμα Γ.Ε.Μ.Η. της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/4/86/131). Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Σούρπης Νομού Μαγνησίας, Λιμένας Λούλη, Η Εταιρία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» έχει ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση προϊόντων και υποπροϊόντων αλευρόμυλου, διαθέτοντας βιομηχανικά (επαγγελματικά) και καταναλωτικά προϊόντα. Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι πωλήσεις ανά λειτουργικό τομέα: 3

5 κατηγορίες προϊόντων που πωλήθηκαν ή/και υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, και προσδιορισμός των κυριότερων αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο εκδότης. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ποσά σε 000)* Καταναλωτικά προϊόντα % επί του συνολικού κύκλου εργασιών 15,4% 15,7% 17,4% 18,7% 14,7% Βιομηχανικά προϊόντα % επί του συνολικού κύκλου εργασιών 84,6% 84,3% 82,6% 81,3% 85,3% Σύνολο Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2011 και 2012 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Τα καταναλωτικά προϊόντα του κυκλοφορούν με την ονομασία «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και κυκλοφορούν σε πολλά είδη αλεύρου και σιμιγδαλιού σε συσκευασίες του μισού, του ενός και των πέντε κιλών. Τα βιομηχανικά είναι προϊόντα τα οποία πωλούνται είτε ενσακισμένα είτε σε μορφή χύδην σε επαγγελματίες. Η τροφοδοσία του αλεύρου σε μορφή χύδην γίνεται μέσω σιλοφόρων οχημάτων και αφορά κυρίως βιομηχανίες και βιοτεχνίες που χρειάζονται μεγάλες ποσότητες συγκεκριμένου τύπου αλεύρου. Β.4 α Περιγραφή των σημαντικότερων πρόσφατων τάσεων που επηρεάζουν τον εκδότη και των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. Η Εταιρία διαθέτει δύο επιλιμένια εργοστάσια, ενώ η επαναλειτουργία του νέου πλέον εργοστασίου στο Κερατσίνι, αναμένεται να βελτιώσει τα περιθώρια καθαρού κέρδους λόγω του μειωμένου μεταφορικού κόστους και της μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας. Ωστόσο, η δυσμενής οικονομική συγκυρία και η παρατεταμένη κρίση, η οποία χαρακτηρίζει το σύνολο της ελληνικής αγοράς, και δεν αναμένεται να βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, οδηγεί σε σημαντική πτώση την καταναλωτική ζήτηση, ακόμα και βασικών καταναλωτικών προϊόντων και διαταράσσει τις ισορροπίες και στο χώρο του λιανεμπορίου, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται και στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου του α εξαμήνου του Κατά το β εξάμηνο του 2013 παρατηρείται αύξηση στις πωλούμενες ποσότητες, ποσοστού περίπου 10,8%, και κατ επέκταση αύξηση της παραγωγής, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί έως το τέλος της χρήσης. Τα αποθέματα εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με την μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης. Εντός του 2013, η αγορά των αλεύρων χαρακτηρίζεται από συνεχείς μειώσεις των τιμών των α υλών, τόσο εντός της χώρας, όσο και διεθνώς, οι οποίες έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με τις συνθήκες που επικρατούν στην πρωτογενή παραγωγή, η οποία αναμένεται να σταθεροποιηθεί μετά το καλοκαίρι του Η γενικότερη οικονομική κρίση, τόσο εντός της χώρας όσο και διεθνώς, εντείνει ακόμα περισσότερο το φαινόμενο της διακύμανσης των τιμών στα σιτηρά δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον αστάθειας όπου οι τιμές δεν διαμορφώνονται με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις διαθέσιμες ποσότητες αλλά κυρίως βάσει των διαθέσεων των επενδυτών, ανά τον κόσμο, μέσω των χρηματιστηριακών αγορών εμπορευμάτων. Στην παγκόσμια αγορά, κατά την έναρξη της προηγούμενης σιτιστικής περιόδου (Σεπτέμβριος 2012) οι τιμές τους κατέγραψαν χαρακτηριστική άνοδο, εν τούτοις από το Νοέμβριο του 2012 εκδηλώθηκε πτωτική τάση. Μετά από μικρή ανάκαμψη κατά τον Ιανουάριο του 2013, η μείωση των τιμών συνεχίζεται. Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιουνίου - Αυγούστου 2013 οι τιμές των σιτηρών μειώθηκαν περίπου κατά 12%, ενώ το διάστημα Αύγουστος - Οκτώβριος 2013 παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 5%-7% περίπου. Η αγορά αναμένει σταθεροποίηση των τιμών προς το τέλος της χρήσης Σημειώνεται ότι το κόστος των α υλών αποτελεί περίπου το 80% του κόστους παραγωγής της Εταιρίας. Στόχος της Εταιρίας, μετά και την αύξηση της συμμετοχής του ομίλου «AL DAHRA 4

6 AGRICULTURE SPAIN S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL» στο μετοχικό της κεφάλαιο, είναι η αύξηση της εξαγωγικής της δραστηριότητας σε αγορές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Οι αγορές αυτές θα αποτελέσουν στόχο της Εταιρίας για τα επόμενα έτη λόγω του ότι είναι ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές με πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ η εισχώρηση της Εταιρίας σε αυτές αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιο ομαλά, λόγω της σχέσης που έχει ο όμιλος «AL DAHRA AGRICULTURE» με αυτές τις χώρες. Σημειώνεται, ότι εκτός των ανωτέρω δεν υπάρχει άλλη τάση, αβεβαιότητα, αίτημα, δέσμευση ή γεγονός που αναμένεται ότι θα επηρεάσει σημαντικά τις προοπτικές της Εταιρίας για την τρέχουσα χρήση. Β.5 Εάν ο εκδότης είναι μέλος ομίλου, περιγραφή του ομίλου και της θέσης που κατέχει σε αυτόν ο εκδότης Β.6 Στο βαθμό που είναι γνωστό στον εκδότη το όνομα κάθε προσώπου το οποίο κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη που πρέπει να κοινοποιείται δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του εκδότη, καθώς και το ύψος της συμμετοχής που κατέχει το πρόσωπο αυτό. Διευκρινίζεται εάν οι κύριοι μέτοχοι του εκδότη κατέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου, εφόσον υπάρχουν. Να αναφερθεί εάν και από ποιον κατέχεται ή ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, στο βαθμό που ο εκδότης γνωρίζει τις σχετικές πληροφορίες, και να περιγραφεί η φύση αυτού του ελέγχου Β.7 Επιλεγμένες ιστορικές κύριες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τον εκδότη, οι οποίες παρέχονται για κάθε οικονομική χρήση της περιόδου που καλύπτουν οι ιστορικές χρηματοοικονομικές Η Εκδότρια δεν ενοποιείται από άλλη εταιρία. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της : Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου* Ποσοστό% Νικόλαος Λούλης ,36% Ευαγγελία Λούλη ,48% AL DAHRA AGRICULTURE SPAIN SLU** ,00% GOODMILLS GROUP GMBH ,46% Λοιποί μέτοχοι (< 5%) ,70% ΣΥΝΟΛΟ ,00% * Τα δικαιώματα ψήφου παρατίθενται σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 ** Ο Η.Ε. Khadim Abdullah Saeed Derhi ελέγχει την Al Dahra Holding LLC βάσει του άρθρου 3 παρ.1γ,δδ του Ν.3556/2007.Η Al Dahra Holding LLC, είναι μητρική της Al Dahra International Investments LLC και αυτή με τη σειρά της είναι μητρική της Al Dahra Agriculture Spain S.L. Σημειώνεται ότι, ο βασικός μέτοχος της Εταιρίας, ο κ. Νικόλαος Λούλης, που ελέγχει την Εταιρία, έχει προβεί την σε ενεχυρίαση ονομαστικών μετοχών, διατηρώντας τα δικαιώματα ψήφου, που προήλθαν από γονική παροχή της κας Όλγας Μάνου. Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει άλλος μέτοχος, ο οποίος να κατέχει άνω του 5% των κοινών μετοχών της και των δικαιωμάτων ψήφου αυτών κατά την πέραν των όσων παρατίθενται στον ανωτέρω πίνακα, ούτε γνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ μετόχων για κοινή ψήφο σε Γενική Συνέλευση της Εταιρίας. Η Εταιρία έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο έλεγχος που ασκείται από τους μετόχους της δεν ασκείται με τρόπο καταχρηστικό. Οι επιλεγμένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα προέρχονται από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις που έληξαν την των ετών 2010, 2011, 2012, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας της περιόδου , οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση το ΔΛΠ 34 και οι οποίες έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές. 5

7 πληροφορίες και για κάθε μεταγενέστερη ενδιάμεση οικονομική περίοδο που συνοδεύεται από συγκριτικά στοιχεία που αντιστοιχούν στην ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης η υποβολή ωστόσο των ισολογισμών τέλους χρήσεως είναι αρκετή για να πληρούται η απαίτηση περί συγκρίσιμων πληροφοριών από τον ισολογισμό. Αυτό πρέπει να συνοδεύεται από αφηγηματική περιγραφή της σημαντικής αλλαγής στη χρηματοοικονομική κατάσταση του εκδότη και των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης κατά τη διάρκεια ή μετά την περίοδο που καλύπτουν οι ιστορικές κύριες χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Η ανάγνωση των επιλεγμένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με την ενότητα 3.11 «Απολογιστικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες» του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και τις ανωτέρω αναφερόμενες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την έχουν ελεγχθεί από την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12391) της ελεγκτικής εταιρίας «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», Πατησίων 81 & Χέυδεν Αθήνα, και έχουν εγκριθεί με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την έχουν ελεγχθεί από την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12391) της ελεγκτικής εταιρίας ICRA Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ, Πατησίων 81 & Χέυδεν Αθήνα, και έχουν εγκριθεί με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Οι δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την έχουν ελεγχθεί από την Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12391) της ελεγκτικής εταιρίας ICRA Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ, Πατησίων 81 & Χέυδεν Αθήνα, και έχουν εγκριθεί με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Οι δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου συντάχθηκαν από την Εταιρία σύμφωνα με το ΔΛΠ 34, έχουν επισκοπηθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Αντώνιο Αναστασόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 33821) της ελεγκτικής εταιρίας ICRA Διεθνής Ελεγκτική ΑΕΟΕΛ, Πατησίων 81 & Χέυδεν Αθήνα, και έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται επιλεγμένα μεγέθη των ενοποιημένων καταστάσεων αποτελεσμάτων για τις χρήσεις και για τις περιόδους και : ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά σε 000)* Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων Μικτό κέρδος Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων Κέρδη / (ζημίες) από Συνεχιζόμενες δραστηριότητες Κέρδη/ζημιές από Διακοπείσες δραστηριότητες Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους Λοιπά συνολικά έσοδα

8 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου Κέρδη περιόδου αποδιδόμενα σε: Μετόχους Εταιρίας Μη ελέγχουσες συμμετοχές *Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2011 και 2012 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2012 ανήλθε σε χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 17,5% σε σχέση με το 2010, οπότε είχε διαμορφωθεί σε χιλ. Συγκριτικά με τη χρήση του 2011, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 4,9% εξαιτίας κυρίως της μείωσης του όγκου πωλήσεων η οποία οφείλεται στην πτώση των πωλήσεων προς αρτοποιούς κατά 9%. Παράλληλα, υπήρξε αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων καταναλωτικών προϊόντων κατά 13%, εξαιτίας της στροφής των καταναλωτών στην ιδιοπαρασκευή αρτοσκευασμάτων, καθώς και η επέκταση του Ομίλου στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Κατά τη χρήση 2011, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 23,5% σε σχέση με τη χρήση 2010 κατά την οποία ανήλθε σε χιλ. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των μεριδίων αγοράς που κατείχε ο Όμιλος. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων σημείωσαν αύξηση 25,8% και των βιομηχανικών προϊόντων αύξηση 23,1% σε σχέση με τη χρήση Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους χιλ., χιλ. και χιλ. για τις χρήσεις 2012, 2011 και 2010 αντίστοιχα, παρουσιάζοντας σωρευτική μείωση ύψους 43,1%. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 403 χιλ., χιλ. και χιλ. για τις χρήσεις 2012, 2011 και 2010 αντίστοιχα Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το α εξάμηνο της χρήσης 2013 ανήλθε σε χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 7,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, οπότε είχε διαμορφωθεί σε χιλ. Οι πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων σημείωσαν αύξηση 12,3% και ανήλθαν σε χιλ. ενώ οι πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων σημείωσαν μείωση της τάξης του 15,6% και ανήλθαν σε χιλ. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους χιλ. το α εξάμηνο του 2013 έναντι κερδών χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2012 σημειώνοντας μείωση 25,4%. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου (από συνεχιζόμενες δραστηριότητες) διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους χιλ. την περίοδο έναντι κερδών ύψους χιλ. την περίοδο Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται τα επιλεγμένα μεγέθη των ενοποιημένων καταστάσεων οικονομικής θέσης την των χρήσεων και την : 7

9 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε 000)* ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία Επενδυτικά Ακίνητα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Λοιπά μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία Σύνολο στοιχείων Ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Προβλέψεις/ Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων *Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2011 και 2012 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Κατά την το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την και χιλ. την Η αύξηση κατά 6,0% της αξίας των ενσώματων παγίων από χιλ. την σε χιλ. την οφείλεται κυρίως στην αύξηση του λογαριασμού «Γήπεδα-Οικόπεδα» η οποία αφορά μεταφορά του μέρους του οικοπέδου της βιομηχανικής μονάδας του Κερατσινίου από τα «Επενδυτικά ακίνητα» στα «Ιδιοχρησιμοποιούμενα Πάγια» λόγω της έναρξης της ανακατασκευής του εργοστασίου. Ο λογαριασμός «Αποθέματα» διαμορφώθηκε σε χιλ., χιλ. και χιλ. κατά την των χρήσεων 2012, 2011 και 2010 αντίστοιχα. Η αύξηση του εν λόγω λογαριασμού οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πρώτων & βοηθητικών υλών - υλικά συσκευασίας οι οποίες σημείωσαν αύξηση ύψους 71,0% κατά την σε σχέση με την και αύξηση 65,3% την σε σχέση με την Η συγκεκριμένη μεταβολή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αλλαγή στρατηγικής της Εταιρίας, η οποία στα πλαίσια των αναταράξεων και εξελίξεων σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο που λάμβαναν χώρα στην Ελλάδα αποφάσισε να διασφαλίσει την επάρκεια πρώτων υλών για τη λειτουργία των εργοστασίων της. 8

10 Το υπόλοιπο των Εμπορικών Απαιτήσεων την διαμορφώθηκε σε χιλ., σε χιλ. την και σε χιλ. την Το υπόλοιπο του λογαριασμού παρουσίασε μείωση ύψους 16,7% την σε σχέση με το προηγούμενο έτος και επανήλθε στα επίπεδα του Η μεταβολή προήλθε κυρίως από τη μείωση του κονδυλίου «Επιταγές εισπρακτέες» το οποίο ανήλθε σε χιλ. την έναντι χιλ. την εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 49,8%. Η μείωση αυτή σχετίζεται με την αλλαγή της στρατηγικής της Εταιρίας για περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου και διασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας προκειμένου να ανταπεξέλθει στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Η Εταιρία επέλεξε να στραφεί σε οικονομικά ασφαλές πελατολόγιο ώστε να μειώσει τον κίνδυνο για ανείσπρακτες οφειλές. Τα «Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία» διαμορφώθηκαν σε χιλ., χιλ. και χιλ. κατά την , και αντίστοιχα παρουσιάζοντας μία μείωση ύψους 30% για την τριετία. Κατά την το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την και χιλ. την Οι «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ανήλθαν σε χιλ., χιλ. και χιλ. κατά την , και αντίστοιχα παρουσιάζοντας αύξηση 8,8%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη λογιστικοποίηση ποσού χιλ. εντός της χρήσης 2012, το οποίο αφορούσε δόσεις των φόρων που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο και οι οποίες θα πληρωθούν πέραν της τρέχουσας χρήσης ως εξής: 635 χιλ. εντός του 2014, 635 χιλ. εντός του 2015 και 106 χιλ. εντός του Οι «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ανήλθαν σε χιλ., χιλ. και χιλ. κατά την , και αντίστοιχα. Η σημαντική αυτή μεταβολή οφείλεται αφενός στην αύξηση των Εμπορικών Υποχρεώσεων, εξαιτίας της αύξησης των τιμών των α υλών κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων χρήσεων, καθώς και της στρατηγικής επιλογής της Εταιρίας να αυξήσει τα αποθέματά της και αφετέρου, στην αύξηση του λογαριασμού «Πιστωτές διάφοροι» στον οποίο παρακολουθούνται τα factoring των προμηθευτών. Κατά την το σύνολο των Υποχρεώσεων σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την και χιλ. την Οι συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις της Εταιρίας παρέμειναν στα ίδια επίπεδα κατά την υπό εξέταση περίοδο. Πιο συγκεκριμένα την ανέρχονταν σε χιλ., την σε και την σε χιλ. Η σημαντική μεταβολή στο λογαριασμό των «Μακροπρόθεσμων Δανείων» οφείλεται στη σύναψη κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου στην οποία προχώρησε η Εταιρία τον Αύγουστο του Το συγκεκριμένο δάνειο είναι συνολικού ποσού 25 εκατ. με διαχειριστή την ALPHA BANK A.E. και σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και τη χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρίας. Τα υφιστάμενα ομολογιακά δάνεια, κατά την ανέρχονταν σε χιλ Κατά την το σύνολο του Ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την Ο λογαριασμός «Αποθέματα» διαμορφώθηκε σε χιλ. την έναντι χιλ. την παρουσιάζοντας μείωση ύψους 22,3%. Η σημαντική μεταβολή του εν λόγω λογαριασμού οφείλεται κυρίως στην ποσοτική μείωση των αποθεμάτων λόγω της προσέγγισης στην αλλαγή της εσοδείας των 9

11 σιτηρών. Ο λογαριασμός «Εμπορικές Απαιτήσεις» διαμορφώθηκε σε χιλ. την έναντι χιλ. την σημειώνοντας αύξηση 9,7%. Η μεταβολή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εισπρακτέων επιταγών στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας κατά χιλ. Τα «Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» ανήλθαν σε χιλ. την έναντι χιλ. σημειώνοντας μείωση 9,7%. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται στη μείωση του λογαριασμού «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» εξαιτίας της επιλογής της Εταιρίας να κρατά τα ελάχιστα ταμειακά διαθέσιμα έτσι ώστε να τα χρησιμοποιεί για να επιτυγχάνει καλύτερες τιμές από τους προμηθευτές της. Κατά την το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ Κατά την οι «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. κατά την σημειώνοντας αύξηση 11,6% η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγω στην υψηλότερη αναβαλλόμενη φορολογία εξαιτίας της αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%. Οι «Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις», κατά την , ανήλθαν σε χιλ. έναντι χιλ. την Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση το λογαριασμού «Προμηθευτές» κατά 31,6% εξαιτίας της στρατηγικής της Εταιρίας να εξοφλεί το συντομότερο δυνατό τους προμηθευτές της προκειμένου να επιτυγχάνει καλύτερες τιμές στις συναλλαγές μαζί τους. Κατά την το σύνολο των Υποχρεώσεων σε επίπεδο Ομίλου ανήλθε σε χιλ. έναντι χιλ. την Οι συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις της Εταιρίας παρέμειναν σχεδόν σταθερές και ανήλθαν σε χιλ. την έναντι χιλ. την Το σύνολο των εμπορικών υποχρεώσεων ανήλθε την σε χιλ. έναντι χιλ. την σημειώνοντας μείωση ύψους 31,6%. Η σημαντική αυτή μεταβολή οφείλεται στη στρατηγική της Εταιρίας να εξοφλεί το δυνατό συντομότερα τους προμηθευτές της προκειμένου να επιτυγχάνει καλύτερες τιμές στις συναλλαγές μαζί τους. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται επιλεγμένα μεγέθη των ενοποιημένων καταστάσεων ταμειακών ροών για τις χρήσεις και για τις περιόδους και : ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε 000)* Σύνολο εισροών/εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Σύνολο εισροών/εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Σύνολο εισροών/εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

12 Β.8 Επιλεγμένες κύριες άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες, προσδιοριζόμενες ως τέτοιες. Οι επιλεγμένες κύριες άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν σαφή αναφορά στο γεγονός ότι λόγω της φύσης τους, οι άτυπες (pro forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες αφορούν μια υποθετική κατάσταση και, ως εκ τούτου, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρηματοοικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρίας. Β.9 Όταν γίνεται πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών δηλώνεται το ποσό Β.10 Περιγραφή τυχόν επιφυλάξεων στην έκθεση ελέγχου για τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες Β.11 Εάν το κεφάλαιο κίνησης του εκδότη δεν επαρκεί για τις τρέχουσες απαιτήσεις του εκδότη πρέπει να συμπεριληφθεί επεξήγηση Ενότητα Γ - Κινητές Αξίες Γ.1 Περιγραφή του είδους και της κατηγορίας των κινητών αξιών που προσφέρονται ή/και εισάγονται προς διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αριθμού αναγνώρισης κινητών αξιών Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης *Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Πηγή: Δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2011 και 2012 που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και δημοσιευμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες της περιόδου που συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Μη διαθέσιμο. Η Εταιρία δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση πρόβλεψης ή εκτίμησης της κερδοφορίας για την τρέχουσα ή για τις επόμενες χρήσεις. Μη διαθέσιμο. Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι, κατά την άποψή της, το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για τους επόμενους 12 μήνες για τις τρέχουσες δραστηριότητές της. Οι νέες μετοχές της Εταιρίας που θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση είναι άυλες, κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρίας. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) των κοινών μετοχών της Εταιρίας είναι GRS

13 Γ.2 Νόμισμα στο οποίο είναι εκφρασμένες οι κινητές αξίες Γ.3 Ο αριθμός των μετοχών που εκδόθηκαν και έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί, και των μετοχών που εκδόθηκαν αλλά δεν έχουν εξοφληθεί. Η ονομαστική αξία ανά μετοχή, ή αναφορά του γεγονότος ότι οι μετοχές δεν έχουν ονομαστική αξία Γ. 4 Περιγραφή των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις κινητές αξίες Γ.5 Περιγραφή τυχόν περιορισμών στην ελεύθερη μεταβίβαση των κινητών αξιών Γ.6 Αναφορά του κατά πόσο οι προσφερόμενες κινητές αξίες αποτελούν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της ταυτότητας όλων των ρυθμιζόμενων αγορών, στις οποίες οι κινητές αξίες αποτελούν ή πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης Γ.7 Περιγραφή της μερισματικής πολιτικής Οι μετοχές της Εταιρίας είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Με την από Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ,04 με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,64 έκαστης και με προτεινόμενη τιμή διάθεσης 4, έκαστη, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους ,05, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal». Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης άχθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Συνέπεια των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ,68 διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,64 έκαστη. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, οι μετοχές της είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και δεν υφίσταται άλλη κατηγορία μετοχών που να έχει ειδικά προνόμια ή περιορισμούς σε σχέση με αυτές. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας, καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και είναι τα εξής: Δικαίωμα συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας Δικαίωμα Ψήφου Δικαίωμα Προτίμησης Δικαίωμα Μερίσματος Δικαίωμα στο Προϊόν Εκκαθάρισης Δικαιώματα Μειοψηφίας Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας. Οι νέες μετοχές της Εταιρίας θα είναι άυλες, κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Κύρια Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διανέμονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και το Καταστατικό της και με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/

14 Δ - Κίνδυνοι Δ.1 Κύριες Πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς κινδύνους που αφορούν ειδικά στον εκδότη ή στον τομέα δραστηριότητάς του Η Εταιρία δεν έχει διανείμει μέρισμα για τις χρήσεις λόγω της γενικότερης οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατούν στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, καθώς και για λόγους ταμειακής ρευστότητας της Εταιρίας. I. Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας Η ελληνική δημοσιονομική κρίση δημιουργεί αβεβαιότητα και ενδέχεται να συνεχίσει να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση του Ομίλου. Η οικονομική κρίση μπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει κεφάλαια, είτε μέσω δανεισμού είτε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όσο και στο κόστος δανεισμού του. Εξάρτηση από πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες ενδέχεται να έχουν έμμεσα επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου. Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη ή / και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετάβαση σε εθνικό νόμισμα αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς αρνητικά το ΑΕΠ της χώρας, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και την αξία των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η υποτίμηση του νέου εθνικού νομίσματος ενδέχεται να είναι πολύ σημαντική και να επηρεάσει αντίστοιχα αρνητικά την αποτίμηση όλων των εγχώριων οικονομικών μεγεθών και αξιών. II. Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, την αγορά και τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και που ενδεχομένως να έχουν επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου Ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά αλεύρων Κίνδυνος μεταβολής των τιμών των α υλών Τα σιτηρά που αποτελούν την πρώτη ύλη για τις αλευροβιομηχανίες είναι ένα γεωργικό προϊόν το οποίο τα τελευταία χρόνια διαπραγματεύεται σε οργανωμένες αγορές. Βάση αυτών των χαρακτηριστικών οι τιμές των σιτηρών είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητες και επηρεάζονται τόσο από τη φυσική αγορά σιτηρών όσο και από τη χρηματιστηριακή αγορά. Η αγορά των αλεύρων χαρακτηρίζεται από ανελαστική ζήτηση και από συνεχείς διακυμάνσεις των τιμών των α υλών, που έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με τις συνθήκες που επικρατούν στην πρωτογενή παραγωγή, τόσο την εγχώρια όσο και τη διεθνή. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η γενικότερη οικονομική κρίση εντός της χώρας και διεθνώς εντείνει το φαινόμενο της διακύμανσης των τιμών στα σιτηρά δημιουργώντας ένα περιβάλλον αστάθειας όπου πλέον οι τιμές διαμορφώνονται όχι μόνο βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των διαθέσιμων ποσοτήτων, αλλά και βάσει των διαθέσεων των επενδυτών ανά τον κόσμο. Διαμορφώνεται έτσι ένα περιβάλλον αστάθειας, ως προς τις τιμές των α υλών και ως εκ τούτου του κόστους παραγωγής, επηρεάζοντας έτσι τα αποτελέσματα και την κερδοφορία του Ομίλου. Εξάρτηση του Ομίλου / Εταιρίας από τους κύριους μετόχους Εξάρτηση από σημαντικά διοικητικά και άλλα στελέχη Κίνδυνος επιτοκίου Ο κίνδυνος από τη μεταβολή των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια που κατέχει η Εταιρία και το γεγονός ότι διατηρεί ένα μεγάλο μέρος των δανείων σε κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το Euribor. Ενδεικτικά, πιθανή αύξηση ή μείωση των επιτοκίων κατά μία ποσοστιαία μονάδα θα επέφερε επιβάρυνση ή βελτίωση των κερδών προ φόρων της 13

15 χρήσης 2012 ύψους 362 χιλ. αντίστοιχα. Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος στην αγορά του αλεύρου είναι μεγάλος λόγω και της οικονομικής ύφεσης. Η Εταιρία μη έχοντας σημαντική συγκέντρωση τζίρου σε κάποιους πελάτες, σε συνδυασμό με τη χρήση ασφάλειας, καταφέρνει να περιορίσει το συγκεκριμένο κίνδυνο. Δ.3 Κύριες πληροφορίες σχετικά με τους βασικούς κινδύνους που αφορούν ειδικά στις κινητές αξίες Ε - Προσφορά Ε.1 Τα συνολικά καθαρά έσοδα και εκτίμηση των συνολικών εξόδων της έκδοσης/προσφοράς συμπεριλαμβανομένων των κατ εκτίμηση εξόδων που χρεώνονται στον επενδυτή από τον εκδότη ή τον προσφέροντα Διακυμάνσεις της τιμής της μετοχής. Η παρούσα εγχώρια και διεθνής οικονομική συγκυρία χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα και απουσία ενδιαφέροντος για επένδυση σε επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους. Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) παρουσιάζει χαμηλότερη ρευστότητα και είναι περισσότερο ασταθές από άλλα μεγάλα χρηματιστήρια. Η Εταιρία δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι θα διανείμει μερίσματα στο μέλλον. Τα συνολικά έσοδα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε ,05. Δεν υφίστανται έξοδα χρέωσης που χρεώνονται στον επενδυτή. Ε.2α Λόγοι της προσφοράς και της χρήσης των εσόδων, εκτιμώμενο καθαρό ποσό των εσόδων Σύμφωνα με τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η πραγματοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της διεύρυνσης της εισόδου του νέου επενδυτή κρίνεται σκόπιμη, καθ όσον θεωρείται ότι ο επενδυτής, με τα καταβαλλόμενα κεφάλαια, θα συμβάλλει στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων της Εταιρίας. Η συμμετοχή της «Al Dahra Agriculture Spain S.L.» στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας εκτιμάται ότι θα έχει θετικές επιπτώσεις και προστιθέμενη αξία στην πορεία της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπ όψιν: Τη σύνδεση της Εταιρίας με την πρωτογενή παραγωγή σιτηρών, διασφαλίζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την ποιοτική σταθερότητα και την ποσοτική επάρκεια πρώτων υλών Τη στενή σύνδεση με τις αραβικές χώρες, οι οποίες ως γνωστόν έχουν μεγάλη αύξηση πληθυσμού και είναι κατά κύριο λόγο εισαγωγικές σε αλεύρι. Οι χώρες αυτές πλέον μπορούν εύκολα να τροφοδοτηθούν με αλεύρι από τον όμιλο εταιριών «Al Dahra Agriculture» μέσω των δύο σύγχρονων επιλιμένιων μύλων της Εταιρίας. Τη διείσδυση στις αναπτυσσόμενες αγορές της Αφρικής και της Ασίας. Τη δημιουργία ισχυρής οικονομικής βάσης για περαιτέρω ανάπτυξη Σύμφωνα με την από Έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας και το από πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρίας, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν, συνολικού ύψους ,21, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, θα διατεθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης. Συγκεκριμένα, το ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων θα διατεθεί ως ακολούθως: 14

16 Ε.3 Περιγραφή των όρων και των προϋποθέσεων της προσφοράς Ε.4 Περιγραφή τυχόν συμφερόντων που επηρεάζουν σημαντικά την έκδοση/προσφορά περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων συμφερόντων Ε.5 Όνομα του προσώπου ή της οντότητας που προσφέρεται να πωλήσει την κινητή αξία. Συμφωνίες υποχρεωτικής διακράτησης: ενδιαφερόμενα μέρη και περίοδος υποχρεωτικής ποσό ύψους 754 χιλ. θα διατεθεί εντός του 2013 για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στην επένδυση, που έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 βάσει της απόφασης υπαγωγής με Αρ. Πρ /ΥΠΕ/5/01999/Ε/Ν.3299/2004 και αφορούσε την κατασκευή βιολογικού μύλου και τον εκσυγχρονισμό των αποθηκών στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στη Σούρπη Μαγνησίας. ποσό ύψους 500 χιλ. θα διατεθεί εντός του 2013 για την κάλυψη λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας. ποσό ύψους χιλ. θα διατεθεί εντός του 2013 για την αποπληρωμή προμηθευτών πρώτων υλών της Εταιρίας. Η από Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, λαμβάνοντας υπόψη την από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ,04 με καταβολή μετρητών, μέσω της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,64 εκάστης και με προτεινόμενη τιμή διάθεσης 4, εκάστη, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους ,05, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal». Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης άχθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας αναφορικά με το μετοχικό της κεφάλαιο Σημειώνεται ότι η διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής τους, ύψους ,01, άχθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων η με αριθμό Κ εγκριτική απόφαση για την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, σχετικά με το μετοχικό της κεφάλαιο, σύμφωνα με την απόφαση της από Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας. Συνεπεία των ανωτέρω, έλαβε χώρα την η καταβολή μετρητών ύψους ,05 για την πλήρη κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας από τον Επενδυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της προέβη στην πιστοποίηση της καταβολής του συνόλου της Αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, ύψους ,05 με καταβολή μετρητών η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την υπ αριθμ. Κ2-6385/ Μη Διαθέσιμο. Ο κ. Νικόλαος Λούλης, η κα Ευαγγελία Λούλη και η εταιρία «Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal», ως βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας, προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. 15

17 διακράτησης Ε.6 Ποσό και ποσοστό της άμεσης μείωσης της διασποράς που προκύπτει από την προσφορά. Εάν η προσφορά εγγραφής γίνεται σε υφιστάμενους μετόχους, να αναφερθεί το ποσό και το ποσοστό της άμεσης μείωσης της διασποράς εάν οι μέτοχοι αυτοί δεν εγγράψουν τη νέα προσφορά. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου περιελάμβανε την έκδοση νέων μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του νέου μετόχου / στρατηγικού επενδυτή της εταιρίας με την επωνυμία «Al Dahra Agriculture Spain S.L. Sociedad Unipersonal». Η συμμετοχή κάθε παλαιού μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας υπέστη αραίωση αναλογικά με τον αριθμό των μετοχών που κατείχε προ της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το μετοχολόγιο της καθώς και η μετοχική σύνθεσή της μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου: Πριν την παρούσα ΑΜΚ Μετά την παρούσα ΑΜΚ Μέτοχοι Αριθμός μετοχών* % επί του μτχ κεφαλαίου Αριθμός Μετοχών* % επί του μτχ κεφαλαίου Νικόλαος Λούλης ,36% ,43% Ευαγγελία Λούλη ,48% ,65% AL DAHRA AGRICULTURE SPAIN SLU** ,00% ,00% GOODMILLS GROUP GMBH ,46% ,85% Λοιποί μέτοχοι (< 5%) ,70% ,07% ΣΥΝΟΛΟ ,00% ,00% *Σημειώνεται ότι ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου για όλους τους μετόχους, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, συμπίπτει με τον αριθμό των μετοχών τους. ** Ο Η.Ε. Khadim Abdullah Saeed Derhi ελέγχει την Al Dahra Holding LLC βάσει του άρθρου 3 παρ.1γ,δδ του Ν.3556/2007.Η Al Dahra Holding LLC, είναι μητρική της Al Dahra International Investments LLC και αυτή με τη σειρά της είναι μητρική της Al Dahra Agriculture Spain S.L. Ε.7 Εκτιμώμενα Έξοδα που Χρεώνονται στον Επενδυτή από τον Εκδότη ή τον Προσφέροντα Μη διαθέσιμο. 16

18 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η επένδυση στις κοινές ονομαστικές μετοχές της Μύλοι Λούλη Α.Ε. υπόκειται σε μια σειρά κινδύνων που αφορούν την Εταιρία και τον Όμιλο. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει, πριν λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, να εξετάσουν προσεκτικά τους παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται παρακάτω, σε συνδυασμό με τις οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές επεξηγήσεις τους. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα, η χρηματοοικονομική θέση ή / και τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας και του Ομίλου ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία των κοινών ονομαστικών μετοχών της, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους της επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Εταιρία και ο Όμιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν επίσης δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρίας. Επιπλέον, το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει δηλώσεις, σε σχέση με τις δραστηριότητες της Εταιρίας και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, που αφορούν το μέλλον και οι οποίες, από τη φύση τους, ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες. Οι δυνητικοί επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η Εταιρία έχει βασίσει τις δηλώσεις αυτές στις παρούσες συνθήκες, ενώ τυχόν σχετικές εκτιμήσεις και προβλέψεις της σχετικά με μελλοντικά γεγονότα περιγράφονται μόνο επί τη βάσει στοιχείων που είναι γνωστά σε αυτήν κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Ως εκ τούτου, οι ως άνω δηλώσεις, εκτιμήσεις και προβλέψεις της Εταιρίας ενδέχεται να μην υλοποιηθούν. Σημειώνεται τέλος ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποιήσεις τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή την πιθανότητα πραγματοποίησης καθενός από αυτούς. 2.1 Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας Η ελληνική δημοσιονομική κρίση δημιουργεί αβεβαιότητα και ενδέχεται να συνεχίσει να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση του Ομίλου. Το γενικότερο μακροοικονομικό πλαίσιο παρουσιάζεται ασταθές τόσο εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και των διαρθρωτικών προβλημάτων που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία. H ελληνική οικονομία έχει εισέλθει ήδη από το 2009 σε περίοδο ύφεσης, με κύρια χαρακτηριστικά τη μείωση του ΑΕΠ, τα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους και ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης και τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, τα οποία οδήγησαν σε συνεχείς υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και αύξηση των επιτοκίων δανεισμού. Ακολούθως η αδυναμία χρηματοδότησης του δημοσίου χρέους από τις αγορές οδήγησε στην υπογραφή των Μνημονίων Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), με σκοπό την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Περαιτέρω το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής που υιοθέτησε η Ελληνική Κυβέρνηση με ορίζοντα έως το 2016 συνοδεύτηκε με πρόσθετα μέτρα λιτότητας, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αύξηση των φορολογικών εσόδων, μείωση των δαπανών του δημοσίου τομέα, αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα κ.ά. Το 2014 εκτιμάται ότι θα είναι έτος καμπής για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, με δεδομένο ότι αναμένεται βελτίωση της χρηματοδότησης της οικονομίας λόγω της αναδιάρθρωσης και της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού τομέα, τόνωση των επενδύσεων από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και εξάλειψη των αβεβαιοτήτων για την πορεία της χώρας. Ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης δημοσιονομικής προσαρμογής, η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να παραμείνει σε περιορισμένα επίπεδα. Κατά τα ανωτέρω, η υφιστάμενη δημοσιονομική κρίση της χώρας και η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, το διαθέσιμο εισόδημα και τις καταναλωτικές δαπάνες. Η ζήτηση των προϊόντων σε εγχώριο επίπεδο και κατ επέκταση η 17

19 δραστηριότητα της Εταιρίας, η χρηματοοικονομική της θέση, τα λειτουργικά της αποτελέσματα και η οικονομική της κατάσταση ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από γεγονότα εκτός ελέγχου της. Η οικονομική κρίση μπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει κεφάλαια, είτε μέσω δανεισμού είτε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όσο και στο κόστος δανεισμού του. Η δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια μέσω δανεισμού ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου επηρεάζεται σημαντικά, μεταξύ άλλων, από τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες και τις πιέσεις της ύφεσης που προκαλούνται από τα μέτρα λιτότητας που υιοθετεί η ελληνική κυβέρνηση, τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την αστάθεια στα χρηματιστήρια λόγω των οικονομικών προβλημάτων των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Μελλοντικές διακυμάνσεις επιτοκίων ενδέχεται να αυξήσουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν τις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου, μειώνοντας τις ταμειακές ροές που θα ήταν διαθέσιμες για κεφαλαιουχικές δαπάνες και για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και δυσχεραίνοντας την ικανότητα των εταιριών του Ομίλου να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Συνεπώς, η παρούσα οικονομική κρίση στην Ελλάδα και διεθνώς ενδέχεται να αυξήσει το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρίας και του Ομίλου και να επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητά τους να αντλήσουν πρόσθετα κεφάλαια, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρίας και του Ομίλου. Εξάρτηση από πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες ενδέχεται να έχουν έμμεσα επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Ομίλου. Οι πολιτικές και άλλες εξελίξεις οι οποίες - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - είναι οι ακόλουθες: - αλλαγές της ελληνικής κυβερνητικής πολιτικής, - πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή αλλού, - οικονομικές, φορολογικές, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που μπορεί να επηρεάσουν την ελληνική οικονομία, ενδέχεται να έχουν έμμεσα σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της Εταιρίας και του Ομίλου. Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη ή / και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετάβαση σε εθνικό νόμισμα αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς αρνητικά το ΑΕΠ της χώρας, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας και την αξία των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η υποτίμηση του νέου εθνικού νομίσματος ενδέχεται να είναι πολύ σημαντική και να επηρεάσει αντίστοιχα αρνητικά την αποτίμηση όλων των εγχώριων οικονομικών μεγεθών και αξιών Ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη αναμένεται να οδηγήσει βραχυπρόθεσμα σε σημαντική κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας, πτωχεύσεις οικονομικών μονάδων, αύξηση της ανεργίας και ενδεχομένως σε διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Χωρίς να είναι δυνατόν να ποσοτικοποιηθεί μία τόσο σημαντική αλλαγή, είναι βέβαιο ότι λόγω δραστικών μεταβολών που θα υποστεί το σύνολο της οικονομικής ζωής της χώρας, θα επηρεαστούν και τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου. Θα αυξηθεί σημαντικά το κόστος α υλών της Εταιρίας, ενώ παράλληλα τα έσοδα του Ομίλου στο νέο εθνικό νόμισμα αναμένεται να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό αρνητικά από την εκτιμώμενη ένταση της ύφεσης που θα παρουσιαστεί τουλάχιστον τους πρώτους μήνες της μετάβασης στο νέο νόμισμα. Υπό αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία διαβεβαίωση για την κάλυψη του κινδύνου ρευστότητας, της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, της επάρκειας χρηματοδότησης από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και φυσικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πρόβλεψη για την πορεία και την αξία των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. Σε κάθε περίπτωση, ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη ή/και την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετάβαση σε εθνικό νόμισμα αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς αρνητικά το 18

20 ΑΕΠ της χώρας και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, καθώς και την αποτίμηση των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. 2.2 Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου, την αγορά και τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και που ενδεχομένως να έχουν επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου Ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά αλεύρων Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην αγορά των αλεύρων η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλές ανταγωνιστικές πιέσεις και από το γεγονός ότι η προσφορά είναι πολλαπλάσια της ζήτησης. Ειδικότερα, η αγορά των αλεύρων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από στασιμότητα και υψηλό ανταγωνισμό. Ο κλάδος έχει μεγάλη εγκαταστημένη δυναμικότητα άλεσης, η οποία δεν αξιοποιείται πλήρως και σε συνδυασμό με τον κορεσμό της εγχώριας αγοράς, η υπερπροσφορά προϊόντων έχει σαν αποτέλεσμα τον έντονο ανταγωνισμό τιμών. Ταυτόχρονα, ο κλάδος εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των τιμών των σιτηρών, τις οποίες ακολουθούν και οι τιμές των τελικών προϊόντων. Σε έναν κλάδο ο οποίος γενικώς χαρακτηρίζεται από χαμηλή κερδοφορία, το αποτέλεσμα των ανωτέρω σε συνδυασμό με την αδυναμία μετακύλισης του συνόλου της αύξησης των τιμών των αλεύρων στην κατανάλωση, είναι η περαιτέρω μείωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Οι εταιρίες του κλάδου, προκειμένου να παραμένουν ανταγωνιστικές προσπαθούν να ελέγχουν τα σταθερά τους έξοδα όσο πιο αποδοτικά γίνεται. Ο υψηλός ανταγωνισμός στην αγορά σε συνδυασμό με την αστάθεια των τιμών των Α υλών, δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για τα οικονομικά αποτελέσματα των εν λόγω επιχειρήσεων. Κίνδυνος μεταβολής των τιμών των α υλών Στις εταιρίες του κλάδου της αλευροβιομηχανίας βασικός παράγοντας του κόστους τους είναι το κόστος των πρώτων υλών. Τα σιτηρά που αποτελούν την πρώτη ύλη για τις αλευροβιομηχανίες είναι ένα γεωργικό προϊόν το οποίο τα τελευταία χρόνια διαπραγματεύεται σε οργανωμένες αγορές. Βάση αυτών των χαρακτηριστικών οι τιμές των σιτηρών είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητες και επηρεάζονται από δύο παράγοντες: α. τη φυσική αγορά σιτηρών που έχει να κάνει με την ποσότητα και την ποιότητα των παραγομένων σιτηρών και β. τη χρηματιστηριακή αγορά που επηρεάζεται από παράγοντες που δεν έχουν να κάνουν με τη φυσική αγορά. Η παγκόσμια ζήτηση για σιτηρά συνεχώς αυξάνεται λόγω αφενός της αύξησης του πληθυσμού της γης και αφετέρου της χρήσης των σιτηρών ως βιοκαύσιμα, ενώ αντίθετα η παγκόσμια προσφορά είναι σταθερή και κάποιες χρονιές μειώνεται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επενδυτές στρέφονται σε αγορές εμπορευμάτων και δη σιτηρών ως πιο ασφαλείς τοποθετήσεις με αποτέλεσμα να προκαλούν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές. Όπως λοιπόν γίνεται κατανοητό οι τιμές των σιτηρών ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από μια αστάθεια η οποία αυξάνει των κίνδυνο απωλειών για τις εταιρίες του κλάδου. Η αγορά των αλεύρων χαρακτηρίζεται από ανελαστική ζήτηση και από συνεχείς διακυμάνσεις των τιμών των α υλών, που έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με τις συνθήκες που επικρατούν στην πρωτογενή παραγωγή, τόσο την εγχώρια όσο και τη διεθνή. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η γενικότερη οικονομική κρίση εντός της χώρας και διεθνώς εντείνει περισσότερο το φαινόμενο της διακύμανσης των τιμών στα σιτηρά. Δημιουργείται έτσι ένα περιβάλλον αστάθειας όπου πλέον οι τιμές διαμορφώνονται όχι μόνο βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των διαθέσιμων ποσοτήτων, αλλά και βάσει των διαθέσεων των επενδυτών (με μέσο τη χρηματιστηριακή ιδιότητα των σιτηρών) σε όλο τον κόσμο. Στην παγκόσμια αγορά κατά την έναρξη της προηγούμενης σιτιστικής περιόδου (Ιούλιος - Αύγουστος 2012), οι τιμές των σιτηρών κατέγραψαν χαρακτηριστική άνοδο, εν τούτοις από το Νοέμβριο του 2012 εκδηλώθηκε πτωτική τάση. Μετά από μικρή ανάκαμψη κατά τον Ιανουάριο του 2013, εν γένει συνεχίζεται η μείωση των τιμών, ενώ οι προοπτικές για το υπόλοιπο του 2013 σε παγκόσμιο επίπεδο εμφανίζονται ευοίωνες. Αφ ενός λοιπόν οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά σίτου, αφετέρου η γενικότερη οικονομική κρίση, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αστάθειας, ως προς τις τιμές των α υλών και ως εκ τούτου του κόστους παραγωγής, επηρεάζοντας έτσι τα αποτελέσματα και την κερδοφορία του Ομίλου. 19

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΤΤΙCA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.600.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 101.678.119 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ # 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» λόγω της συγχώνευσης µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα