Απολογισμός Χρήσης 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απολογισμός Χρήσης 2011"

Transcript

1 Απολογισμός Χρήσης 2011

2 2

3 åòéåøþíåîá ðïìïçéóíïà ªèíáîôéëÀ ÃéëïîïíéëÀ ªôïéøåÝá 6 KìÀäï éáîéëü Ãéëéáëïà êïðìéóíïà (¹º ) 8 ºìÀäï éáîéëü õìèôéëñî éäñî (Intersport) 12 ºìÀäï éáîéëü éäñî ÁåáîéëÜ»Þäá (New Look) 16 ºìÀäï ÌïîäòéëÜ ìåëôòéëñî éäñî 17 ºïéîöîéëÞ ðïìïçéóíþ 18 ôüóéá ÃéëïîïíéëÜ Îëõåóè

4 Ãé êýå íá 4

5 à Ùíéìï äòáóôèòéïðïéåýôáé óôèî ììàäá, ôèî ºàðòï, ôè ÄïùíáîÝá, ôè µïùìçáòýá ëáé ôèî ÆïùòëÝá ÄïùíáîÝá µïùìçáòýá ÆïùòëÝá ììàäá ºàðòï ììàäá ºàðòï ÄïùíáîÝá µïùìçáòýá TïùòëÝá Ikea, Intersport ÌïîäòéëÜ ìåëôòéëñî ëáé ìåëôòïîéëñî åéäñî Ikea Intersport Intersport New Look Ikea Intersport Intersport 5

6 IóôïòéëÀ óôïéøåýá öìüóåé ºáõáòÀ ºÛòäè áðþ ìåéôïùòçéëü äòáóôèòéþôèôá ªùîåø. òáóô.»è ªùîåø. òáóô ,5 751, ,4 37,1 37,5 407,5 670, ,1 2, , ,0 436, ,1 19,5 20, , ÃéëïîïíéëÀ ªôïéøåÝá ÌòÜóè 2011 à Ùíéìï Fourlis ôï 2011 ðáòïùóýáóå ðöìüóåé áðþ ôé óùîåøéúþíåîå äòáóôèòéþôèôå œ 436,0 åëáôïííàòéá, áùêèíûîå ëáôà 0,24% (œ 435,0 åëáôïííàòéá ôï 2010). Ãé ðöìüóåé ôïù ÃíÝìïù Fourlis óôï óàîïìï ôöî äòáóôèòéïôüôöî Ûæõáóáî ôá œ 438,2 åëáôïííàòéá, óå óøûóè íå œ 638,1 åëáôïííàòéá ôï 2010, óùíðåòéìáíâáîïíûîöî ôöî ðöìüóåöî ðòïûþîôöî Samsung óôèî ììàäá ëáé ôè ÄïùíáîÝá, ïé ïðïýå äéåëþðèóáî óôï ðìáýóéï ôè óùíæöîýá íå ôè Samsung. Æá åîïðïéèíûîá ëûòäè ðòï æþòöî, ôþëöî ëáé áðïóâûóåöî (EBITDA) áîüìõáî óå œ 28,0 åëáôïííàòéá (œ 46,6 åëáôïííàòéá ôï 2010). Æá ëáõáòà ëûòäè (íåôà áðþ æþòïù ) áîüìõáî óå œ 2,3 åëáô. Ûîáîôé œ 14,7 åëáô. ôï Æá ëûòäè áîà íåôïøü Ûæõáóáî ôá 0,05 åùòñ, åîñ çéá ôèî øòüóè ôïù 2010 Üôáî 0,29 åùòñ. 6

7 îïðïéèíûîá ÃéëïîïíéëÀ ªôïéøåÝá 2011 (œ åëáô.) åýëôè öìüóåé 438,2 638,1 69»åéëôÞ ºÛòäï 172,2 200,6 86 EBITDA 28,0 46,6 60 îáðòïóáòíïóíûîï EBITDA 32,4 51,9 62 ºÛòäè ðòï ¼Þòöî 4,1 27,8 15 ºáõáòÀ ºÛòäè 2,3 14,7 16 Æï áîáðòïóáòíïúíûîï EBITDA åðèòåàúåôáé áðþ: Îêïäá ðòïáîïýçíáôï ëáôáóôèíàôöî ¹º ,4 åëáô. Ûîáîôé 5,3 åëáô. ôï 2010 êûìéêè ºáõáòïà áîåéóíïà (œ åëáô.) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

8 8

9 º ê ¹ Á¹º ª ùº¹ ºÃË Ã ¹ª»ÃË 9

10 ¹º óôïî ºÞóíï íåçáìàôåòè áìùóýäá åðýðìöî ëáé ïéëéáëïà åêïðìéóíïà óå ðáçëþóíéá ëìýíáëá ¹äòàõèëå ôï 1943 óôè ªïùèäÝá 325 ëáôáóôüíáôá óå 38 øñòå 734 åëáô. åðéóëûðôå óå Þìï ôïî ëþóíï ôï 2011 öìüóåé Ûôïù 2011 (óåðô. 10 Ûö áùç. 11) œ 26,0 é. ºáôÀìïçï 2011 óå 208 åëáô. áîôýôùðá 10

11 ÃéëïîïíéëÀ ªôïéøåÝá 2011 (œ åëáô.) åýëôè öìüóåé 313,7 319,4 98 EBITDA 24,4 36,6 67 ºáôáóôÜíáôá IKEA óüíåòá ºáôáóôÜíáôá ¹º õüîá: 2 ëáôáóôüíáôá ììàäá åó/îýëè: 1 ëáôàóôèíá Àòéóá: 1 ëáôàóôèíá ¹öÀîîéîá: 1 ëáôàóôèíá ºàðòï µïùìçáòýá åùëöóýá: 1 ëáôàóôèíá ªÞæéá: 1 ëáôàóôèíá ðéóëûãåé (øéì.) ,2%

12 12

13 º ê ¹ Á¹º ª ƹº Á ¹ Á 13

14 INTERSPORT óôïî ºÞóíï Áï 1 åôáéòýá ìéáîéëü áõìèôéëñî åéäñî óôïî ëþóíï åòéóóþôåòá áðþ ëáôáóôüíáôá óå 39 øñòå 50 åëáôïííàòéá ðåìàôå åêùðèòåôïàîôáé ëàõå øòþîï åòéóóþôåòá áðþ œ 10 äé ðöìüóåé ôïù Group ôïî øòþîï 14

15 ÃéëïîïíéëÀ ªôïéøåÝá 2011 (œ åëáô.) åýëôè öìüóåé 90, EBITDA Gr & Cyp 6,7 6,2 108 EBITDA Other Countries -2,4-0,7 n/a TOTAL EBITDA 4,3 5,5 78 ºáôáóôÜíáôá INTERSPORT óüíåòá Ýëôùï INTERSPORT ììàäá: 38 ëáôáóôüíáôá ÄïùíáîÝá: 19 ëáôáóôüíáôá µïùìçáòýá: 4 ëáôáóôüíáôá ºàðòï : 2 ëáôáóôüíáôá ÆïùòëÝá: 15 ëáôáóôüíáôá òéõíþ åìáôñî (øéì.) ,4%

16 º ê ¹ Á¹º ª ¹ Á Á Á¹º ª»Ã ª à ëìàäï ìéáîéëü ðñìèóè åéäñî îåáîéëü íþäá (ºáôáóôÜíáôá NEW LOOK) êåëýîèóå ôè äòáóôèòéþôèôá ôïù ôïî àçïùóôï ôïù 2011 óôè ÄïùíáîÝá. ªôé 31/12/2011 ìåéôïùòçïàóáî ôûóóåòá (4) ºáôáóôÜíáôá NEW LOOK óôè ÄïùíáîÝá ëáé è áîàðôùêè áîáíûîåôáé îá óùîåøéóôåý íå îûá ëáôáóôüíáôá óôè ÄïùíáîÝá ëáé óôè óùîûøåéá óôè µïùìçáòýá. 16

17 º ê ÌÃÁ Ĺº ª ºÆĹº Á ¹ Á H åôáéòåýá FOURLIS TRADE A.E.B.E. îôéðòïóöðåàåé óôèî åììèîéëü áçïòà ôá óüíáôá LIEBHERR, K RTING ëáé GENERAL ELECTRIC. H åôáéòåýá SERVICE ONE A.E. ªëïðÞ ôè åýîáé è, íåôà ôèî ðñìèóè, ùðïóôüòéêè ëáé ôï service, ôöî ðòïûþîôöî ôöî åôáéòåéñî ôïù ïíýìïù ëáõñ ëáé ôòýôöî. ÃéëïîïíéëÀ ªôïéøåÝá 2011 (œ åëáô.)* åýëôè öìüóåé 30,498 34, EBITDA -0,3 2,526 n/a *»Þîï áðþ óùîåøéúþíåîå äòáóôèòéþôèôå 17

18 ºÃ¹Á Á¹ºÃª à à ¹ª»Ãª éåàõùîóè ºïéîöîéëÜ ËðåùõùîÞôèôá ôïù ÃíÝìïù FOURLIS äèíéïùòçüõèëå ëáé êåëýîèóå ôé äòáóôèòéþôèôû ôè ôï 2008 íå óôþøï ôïî óùîôïîéóíþ ôöî åôáéòéñî ôïù ÃíÝìïù óå äòàóåé ëáé ðòöôïâïùìýå ðïù óôþøï Ûøïùî ôïî óåâáóíþ ðòï ôïî Íîõòöðï, ôè äèíéïùòçýá ôöî âàóåöî çéá íýá ëáìàôåòè ºïéîöîÝá ëáé ôöî ðòïüðïõûóåöî çéá Ûîá ëáìàôåòï åòéâàììïî. Æï 2008 Üôáî, åðýóè, è øòïîéà Þðïù ï Ùíéìï FOURLIS Ûçéîå åðýóèíï íûìï ôïù Ãéëïùíåîéëïà ªùíæñîïù ôïù à (UN Global Compact) çéá ôèî ùðåàõùîè åðéøåéòèíáôéëü äòàóè. Ùðö ëàõå øòþîï, Ûôóé ëáé ôï 2011, óôèî ðòïóðàõåéá íá îá åíâáõàîïùíå óôè âåìôýöóè ôöî ðòáëôéëñî ôïù ÃíÝìïù íá óôèòýúïîôá, ðáòàììèìá, Þìïù Þóïé åðèòåàúïîôáé áðþ ôé ìåéôïùòçýå íá, åòçáóôüëáíå óùóôèíáôéëà çéá ôè âåìôýöóè ôè ðòïóæïòà íá óôèî ºïéîöîÝá, ôèî ðòïóôáóýá ôïù åòéâàììïîôï ëáé ôèî ðïéþôèôá úöü ôöî îõòñðöî íá, ðïù áðïôåìïàî ôïù ôòåé ëàòéïù Àêïîå äòàóè íá. æáòíþúïîôá äéïéëèôéëû ðòáëôéëû ôáéòéëü éáëùâûòîèóè áììà ëáé Ûøïîôá ùéïõåôüóåé ùãèìà ðòþôùðá åðáççåìíáôéëü èõéëü, ôá ïðïýá ðåòéçòàæïîôáé óôïî ºñäéëá åïîôïìïçýá íá, ëàòéï íûìèíà íá åýîáé è ëáììéûòçåéá ôè èõéëü ëáé áäéàæõïòè åðáççåìíáôéëü óùíðåòéæïòà óå Þìè ôèî åôáéòýá ëáé ï óåâáóíþ ôöî îõòñðöî íá, ôöî ðåìáôñî ëáé ôöî ðòïíèõåùôñî íá ëáé ôöî ºïéîöîéñî óôé ïðïýå äòáóôèòéïðïéïàíáóôå. áòàììèìá, ðéóôïý óôé äåóíåàåé ëáé ôï ÞòáíÀ íá çéá Ûîá ëáìàôåòï ðáòþî ëáé Ûîá áëþíá ëáìàôåòï áàòéï çéá ôïî Íîõòöðï, ôèî ºïéîöîÝá ëáé ôï åòéâàììïî, äéáòëñ åðéäéñëïùíå Þøé íþîï îá ùìïðïéïàíå íå áæïóýöóè ëáé óùîûðåéá ôï åëàóôïôå ðòþçòáííá ºïéîöîéëÜ ËðåùõùîÞôèôá ðïù óøåäéàúïùíå, áììà ëáé îá åùáéóõèôïðïéïàíå ëáé îá ðáòáëéîïàíå ôï îõòñðéîï ùîáíéëþ íá ëáé Þìïù ôïù ªùííåôÞøïù íá ðòï ôèî ùéïõûôèóè ôöî ðòáëôéëñî åëåýîöî ðïù íðïòïàî îá ëàîïùî ðòáçíáôéëþôèôá ôï ÞòáíÀ íá çéá íýá ºáìàôåòè öü.»å ëåîôòéëþ óàîõèíà íá ôï Ç»ðïòïàíå!È ëáé çîöòýúïîôá Þôé, åî íûóö ôè äàóëïìè ïéëïîïíéëü ëáé ëïéîöîéëü óùçëùòýá çéá ôè øñòá íá è ðòïóðàõåéà íá ðòûðåé Þøé íþîï îá óùîåøéóôåý áììà, ðïìà ðåòéóóþôåòï, îá åîéóøùõåý, äûóíåùóè íá áðïôåìåý îá óùîåøýóïùíå íå ðýóôè ëáé áæïóýöóè ôï ðòþçòáííá ºïéîöîéëÜ ËðåùõùîÞôèôá ðïù ùìïðïéïàíå íå ÞòáíÀ íá ôè äèíéïùòçýá íýá ºáìàôåòè öü ðïù Þìïé áêýúïùíå. 18

19 19

20 Íîõòöðï Æï 2011, è éåàõùîóè ºïéîöîéëÜ ËðåùõùîÞôèôá ðòáçíáôïðïýèóå íýá óåéòà äòàóåöî íå ëåîôòéëþ Àêïîá ôï îõòñðéîï ùîáíéëþ ôïù ÃíÝìïù FOURLIS. éíïäïóýá 2011 ëáõéåòöíûîè ðìûïî õåìïîôéëü éíïäïóýá ôïù ÃíÝìïù FOURLIS, ðïù ðòáçíáôïðïéåýôáé óôïî ÙíéìÞ íá áðþ ôï 1985, ðòáçíáôïðïéüõèëå ëáé ôï 2011, ôïî ¹áîïùÀòéï ëáé ôïî ¹ïàîéï, óå Þìå ôé åôáéòýå ôïù ÃíÝìïù. Ùðö ëàõå øòþîï Ûôóé ëáé æûôï åëáôïîôàäå åòçáúþíåîïé áæéûòöóáî ìýçá ìåðôà áðþ ôï øòþîï ôïù çéá îá ðòïóæûòïùî áýíá, áðïäåéëîàïîôá Ûíðòáëôá, çéá íýá áëþíá æïòà, ôï áýóõèíá ëïéîöîéëü åùõàîè ðïù ôïù øáòáëôèòýúåé. ªùîïìéëÀ óùçëåîôòñõèëáî 409 æéàìå áýíá åë ôöî ïðïýöî 80 øòèóéíïðïéüõèëáî çéá ôé áîàçëå ôöî åòçáúïíûîöî ôïù ÃíÝìïù ëáé ôöî ïéëïçåîåéñî ôïù. êýúåé îá óèíåéöõåý Þôé åõåìïîôéëü áéíïäïóýá ðòáçíáôïðïýèóáî ëáé ïé åôáéòýå ôïù ÃíÝìïù óôï åêöôåòéëþ. òþçòáííá Ë Á - çàðá ôïî áùôþ óïù ªôá ðìáýóéá ôïù ðòïçòàííáôï Ç Ë Á- çàðá ôïî áùôþ óïùè ðïù ùìïðïéåý è éåàõùîóè ºïéîöîéëÜ ËðåùõùîÞôèôá ëáé óå óùîåòçáóýá íå ÁïóïëïíåÝá ëáé éáçîöóôéëà ºÛîôòá, Þìïé ïé åòçáúþíåîïé åýøáî ôèî åùëáéòýá îá íåôòüóïùî äöòåàî ôè øïìèóôåòýîè ôïù, óôé óôéçíéáýå åêåôàóåé øïìèóôåòýîè ðïù äéïòçáîñõèëáî óôé åçëáôáóôàóåé Þìöî ôöî åôáéòéñî ôïù ÃíÝìïù FOURLIS. êåôàóåé øïìèóôåòýîè ðòáçíáôïðïýèóáî ëáé ïé åôáéòýå ôïù ÃíÝìïù óôè ÄïùíáîÝá ëáé ôè µïùìçáòýá. áòàììèìá ôï 2011, Þìïé ïé åòçáúþíåîïé åýøáî ôèî åùëáéòýá îá ðòáç- íáôïðïéüóïùî éáôòéëû åêåôàóåé åðöæåìïàíåîïé ôöî ðòïóæïòñî ëáé ôöî ðòïîïíéáëñî ôéíñî ðïù ðòïóûæåòáî óôïù åòçáúþíåîïù ôïù ÃíÝìïù FOURLIS óùîåòçáúþíåîá ¹áôòéëÀ ëáé éáçîöóôéëà ºÛîôòá. 20

21 îôéëáðîéóôéëü ºáíðÀîéá»å áæïòíü ôèî ðáçëþóíéá èíûòá ëáôà ôïù ëáðîýóíáôï, 30»áýïù, è éåàõùîóè ºïéîöîéëÜ ËðåùõùîÞôèôá ïòçàîöóå ëáé ðòáçíáôïðïýèóå åëóôòáôåýá ëáôà ôïù ëáðîýóíáôï, åîèíåòñîïîôá ôïù åòçáúþíåîïù çéá ôé óùîûðåéå ôïù ëáðîýóíáôï ëáé åîõáòòàîïîôà ôïù îá ôï äéáëþãïùî. áòàììèìá, Þìïé ïé åòçáúþíåîïé ðïù åýøáî Üäè äéáëþãåé ôï ëàðîéóíá ëìüõèëáî îá óôåýìïùî óôè éåàõùîóè ºïéîöîéëÜ ËðåùõùîÞôèôá ôèî ðòïóöðéëü ôïù éóôïòýá, ìáíâàîïîôá Ûôóé íûòï óå äéáçöîéóíþ ï ïðïýï äéïòçáîñõèëå, íå Ûðáõìï Ûîá ôòéüíåòï ôáêýäé çéá äàï Àôïíá. õìèôéëþ ÆïùòîïùÀ Ãé åòçáúþíåîïé åýøáî ôèî åùëáéòýá îá óùííåôûøïùî çéá áëþíá íýá øòïîéà óôï õìèôéëþ ÆïùòîïùÀ ðïù äéïòçáîñõèëå óå õüîá, åóóáìïîýëè ëáé ºàðòï, áðïäåéëîàïîôá Ûíðòáëôá ôèî áçàðè ôïù çéá ôïî áõìèôéóíþ. éáçöîýóôèëáî óå áçáðèíûîá ôïù áõìüíáôá Þðö ðïäþóæáéòï, íðàóëåô, beach football, beach volley ëáé beach tennis ëáé äéåëäýëèóáî Ûðáõìá áììà ëùòýö áðþìáùóáî ôè øáòà ôè óùííåôïøü ëáé ôá ïæûìè ôè óöíáôéëü Àóëèóè! Ë Á éáôòïæü ðþ ôï æõéîþðöòï ôïù 2011, ïé åòçáúþíåîïé ôè ¹º óå ììàäá ëáé ºàðòï Ûøïùî ôè äùîáôþôèôá îá áðïìáíâàîïùî ôá ïæûìè íýá éóïòòïðèíûîè äéáôòïæü íûóö ôïù ðòïçòàííáôï Ç Ë Á ¹ ÆÄü È ðïù ðòáçíáôïðïéåýôáé óå Þìá ôá åóôéáôþòéá ôöî åòçáúïíûîöî óôá ëáôáóôüíáôá ¹º óå ììàäá ëáé ºàðòï óôá ðìáýóéá ôïù åùòàôåòïù ðòïçòàííáôï Ç Ë Á- çàðá ôïî åáùôþ óïùè. Æï íþîï ðïù Ûøïùî îá ëàîïùî åýîáé îá áëïìïùõïàî ôé èíåòüóéå äéáôòïæéëû ðòïôàóåé ëáé óùíâïùìû ðïù åôïéíàúåé ëàõå åâäïíàäá Ûíðåéòè ëìéîéëü äéáôòïæïìþçï -äéáéôïìþçï, âáóéúþíåîè óôï íåîïà ðïù äéáôýõåôáé óôá åóôéáôþòéá åòçáúïíûîöî ôè ¹º. îèíûòöóè òçáúïíûîöî ºáé ôï 2011 Þìïé ïé åòçáúþíåîïé ôïù ÃíÝìïù FOURLIS åýøáî ôèî åùëáéòýá îá íáõáýîïùî ôá îûá ôè éåàõùîóè ºïéîöîéëÜ ËðåùõùîÞôèôá íûóö ôïù NEWSLETTER Ç îöòý È ðïù åëäýäåôáé 3 æïòû ôïî øòþîï ëáé áðïóôûììåôáé óå Þìïù ôïù åòçáúþíåîïù óå ììàäá, ºàðòï, µïùìçáòýá, ÄïùíáîÝá ëáé ÆïùòëÝá. áòàììèìá, ïé åòçáúþíåîïé åýøáî ôèî åùëáéòýá îá åîèíåòöõïàî ëáé îá ðìèòïæïòèõïàî çéá õûíáôá ùçåýá ëáé åùúöýá, éóïòòïðèíûîè äéáôòïæü ëáé Àóëèóè, íûóö ôöî Ç Ë ÁÈ NEWSLETTERS ðïù áðïóôûììïîôáé áîà äýíèîï. Γνωρίζω ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS ΙΟΥΝΙΟΣ 2011» Ο Όμιλος FOURLIS δίπλα στη «ΦΛΟΓΑ» Στον Όμιλο FOURLIS κάθε χρόνο επιλέ- τρικές συσκευές, προκειμένου να δημιγουμε να στηρίζουμε, μέσω του προγράμ- ουργηθεί ένας χώρος λειτουργικός για τους ματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας, Ιδρύ- εθελοντές εργαζόμενους. ματα ή Οργανισμούς με επίκεντρο παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη. 2η φάση: Θα εξοπλιστεί ο ξενώνας φιλοξενίας των οικογενειών των παιδιών και Για το 2011, αποφασίσαμε να στηρίξουμε τον εφήβων που βρίσκονται στην Αθήνα προ- Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική κειμένου να υποβληθούν σε θεραπεία. Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ». Ένα σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε με Για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης σκοπό να προσφέρει υποστήριξη, ενημέφάσης του έργου, εργάστηκαν εθελοντικά οι ρωση και συμπαράσταση σε χιλιάδες οικοπαρακάτω συνάδελφοι: Ελένη Κλιαμενάκη, γένειες σε όλη την Ελλάδα με παιδιά που έτυχε να Ασπρομάτης Κώστας, Δελαβόγιας Νίκος, αρρωστήσουν από καρκίνο. Διακόβ Ηλίας, Τακουλίδης Παναγιώτης, Αποστολόπουλος Γιώργος, Παπαδάκης Το έργο στήριξης της «ΦΛΟΓΑΣ», αποτε- Μανώλης, Δημητρακόπουλος Παντελής, λείται από δύο φάσεις. Νοταρής Δημήτρης, Καλαϊντζής Γιώργος και Κατσικέας Βασίλης. Θα θέλαμε να τους 1η φάση: Eξοπλισμός των γραφείων του ευχαριστήσουμε όλους για την ανιδιοτελή Συλλόγου. Οι εταιρίες ΙΚΕΑ και FOURLIS συμβολή και προσφορά τους! TRADE προσέφεραν επίπλωση και ηλεκ- 2ος Κοινωνικός Απολογισμός Ομίλου FOURLIS Η ζωή χωρίς καπνό Στις 31 Μαΐου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, η Διεύθυνση Κοινωνικής Υπευθυνότητας ξεκίνησε μία εκστρατεία ενημέρωσης για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία μας και τα οφέλη που μπορεί κανείς να αποκομίσει με τη διακοπή του. Όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου έχουν την ευκαιρία να βρουν στο Intranet ένα σύντομο και περιεκτικό ενημερωτικό οδηγό και να ανατρέξουν τις σελίδες του προκειμένου να ενημερωθούν αναφορικά με το κάπνισμα και τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει διάφορους τομείς της ζωής και της καθημερινότητάς μας, καθώς και για εκείνα που μπορεί κάποιος να κερδίσει, μειώνοντας ή διακόπτοντας τη βλαβερή αυτή συνήθεια. Τέλος, ο οδηγός αυτός περιλαμβάνει πλήρη λίστα με ιατρεία διακοπής καπνίσματος σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, για όλους εκείνους οι οποίοι θα αποφασίσουν να κάνουν ένα νέο και πιο υγιεινό ξεκίνημα, βγάζοντας το κάπνισμα από τη ζωή τους! Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάστηκε ο 2ος Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS, στη Γενική Συνέλευση στις 10 Ιουνίου. Ο Απολογισμός αφορά σε όλες τις δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας που πραγματοποιήθηκαν το 2010 από τον Όμιλο και κάθε του εταιρία και βασίζονται στους τρεις άξονες Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου: τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά, γίνονται αναφορές σε ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα το σεβασμό στον Άνθρωπο, την προσφορά στην Κοινωνία και την προστασία του Περιβάλλοντος, ενώ ο αναγνώστης θα βρει και πληροφορίες για τη δομή, τη διοίκηση και την Εταιρική Διακυβέρνηση του Ομίλου. Ο Απολογισμός αυτός είναι ο 2ος που εκδίδει η Διεύθυνση Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, είναι εμπλουτισμένος με συγκριτικά στοιχεία του 2010 σε σχέση με το 2009, καθώς και με στόχους για το τρέχον έτος Ο Κοινωνικός Απολογισμός 2010 είναι διαθέσιμος στη Διεύθυνση Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, στις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού των εταιριών του Ομίλου, ενώ έχει αναρτηθεί στα εσωτερικά διαδίκτυα (intranets) των εταιριών καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΥ ΖΗΝ Αγάπα τον Εαυτό σου», η Διεύθυνση Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS, ξεκινάει το πρόγραμμα «ΕΥ ΖΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» το οποίο θα πραγματοποιείται στο εξής σε όλα τα εστιατόρια των εργαζομένων στα καταστήματα ΙΚΕΑ, σε Ελλάδα και Κύπρο. Σε συνεργασία με την έμπειρη κλινική διατροφολόγο - διαιτολόγο, Κα Μαρία Τουμπή, MSc, μέλος της επιστημονικής ομάδας Διατροφή" (www.diatrofi.gr) και με βάση το μενού που διατίθεται από το εστιατόριο της ΙΚΕΑ, κάθε εβδομάδα θα μπορείτε να βρίσκετε αναρτημένη στο εστιατόριο την εβδομαδιαία διατροφική πρόταση που μπορείτε να ακολουθείτε προκειμένου να απολαμβάνετε τα οφέλη μίας πλήρους ισορροπημένης διατροφής. Το μενού θα πλαισιώνουν διατροφικές συμβουλές και μυστικά για καλύτερο αποτέλεσμα. ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΓΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ: ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΡΑΚΑΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ, ΜΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΜΟΣΧΑΡΙ 2 ΜΕΤΡΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΣΕ ΜΕΡΙΔΑ ΤΥΡΙ ΚΑΙ ΠΑΤΑΤΕΣ Η ΜΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΛΕΠΤΗ ΦΕΤΑ ΨΩΜΙ ΡΥΖΙ ΚΑΙ ΚΑΡΟΤΑ ΒΡΑΣΤΑ ΤΥΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΚΑΙ Ο αρακάς είναι πολύ καλή πηγή ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΑΤΜΟΥ Η βιταμίνη C που περιέχουν τα υδατανθράκων που δίνουν ενέργεια καρότα, ενισχύει την απορρόφηση Το ρύζι αποτελεί μια από τις στον οργανισμό. Περιέχει πολλές τύπου σιδήρου που περιέχεται στο πλουσιότερες φυσικές πηγές μετάλλων, φυτικές ίνες που συμβάλλουν στην μοσχάρι. Ο σίδηρος είναι απαραίτητος φυτικών ινών και σύνθετων καλή λειτουργία του εντέρου. Σε για την αιμοποίηση, αλλά και για την υδατανθράκων, οι οποίοι εκτός από συνδυασμό με τις πατάτες αλλά και μια άμυνα του οργανισμού. ενέργεια, παρέχουν και κορεσμό λόγω μερίδα τυρί, αποτελεί ένα πλήρες της αργής τους απορρόφησης. γεύμα ιδανικό ακόμα και για Συνδυάστε τα γεμιστά σας με μια χορτοφάγους. Να αποφεύγεται από μερίδα τυρί και ίσως λίγο επιπλέον άτομα που πάσχουν από διαταραχές σαλάτα για ένα πλήρες γεύμα. του εντέρου. ΠΕΜΠΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΡΕΒΙΘΙΑ ΣΟΥΠΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΟΣΕ ΣΕ ΜΑΝΙΤΑΡΟΣΟΥΠΑ ΣΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΤΥΡΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΡΙΔΑ ΜΕΡΙΔΑ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΒΡΑΣΤΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΥΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΨΩΜΑΚΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ Τα ρεβίθια, είναι ένα παρεξηγημένο ΨΩΜΑΚΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ όσπριο, εξαιρετικά εύγεστο και φοβερά Ο σολωμός ανήκει στα λιπαρά ψάρια. Το Προετοιμαστείτε για μια έξοδο το θρεπτικό. Σε συνδυασμό με μια μερίδα λίπος όμως που προέρχεται από τα Σαββατόβραδο, καταναλώνοντας ένα τυρί, αποτελεί ένα πλήρες γεύμα ψάρια, είναι απαραίτητο για τον ελαφρύ μεσημεριανό. Ένα ελαφρύ απαραίτητων αμινοξέων. Το μπρόκολο οργανισμό, γι αυτό η συχνή κατανάλωσή γεύμα την ημέρα, είτε μεσημέρι είτε προσφέρει βιταμίνη C αλλά και φυτικές τους, βοηθά στην ομαλή λειτουργία του βράδυ, βοηθά στην διατήρηση ή ακόμα ίνες που συμβάλλουν στον κορεσμό και οργανισμού. και στην μείωση του σωματικού ουσιαστικά η απουσία του (ή άλλης βάρους. σαλάτας) είναι υπεύθυνη για την σύντομη επανεμφάνιση του συναισθήματος πείνας μετά την κατανάλωση οσπρίων. Ο Μaster IKEA Chef συμβουλεύει: Απολαύστε το υγιεινό φαγητό! Δεν υπάρχει καμία αντίθεση μεταξύ υγιεινού και νόστιμου. Μην αφήνετε τη μοντέρνα βιομηχανία τροφίμων να σας παραμυθιάζει. W. Willet - Πρόεδρος της Σχολής Δημόσιας υγείας του Harvard 21

22 ºïéîöîÝá»å áóýçáóôï åîõïùóéáóíþ ï Ùíéìï FOURLIS óùîûøéóå ôï ëïéîöîéëþ ôïù Ûòçï ëáé ôï 2011 óôèòýúïîôá ¹äòàíáôá, Ãòçáîéóíïà ëáé ªùììÞçïù óå ðïììû ðåòéïøû ôè ììàäá. ªàììïçï ïîéñî áéäéñî íå ÁåïðìáóíáôéëÜ óõûîåéá Ǽ à Ȼå éäéáýôåòè óùçëýîèóè ôï 2011 óôèòýêáíå, íåôáêà Àììöî, ôïî ªàììïçï ïîéñî áéäéñî íå ÁåïðìáóíáôéëÜ óõûîåéá Ǽ à È, äéáíïòæñîïîôá ëáé åêïðìýúïîôá ôá çòáæåýá ôïù ªùììÞçïù, ôïî ðáéäþôïðï ëáõñ ëáé Ûîáî êåîñîá ðïù ðòïïòýúåôáé çéá ôè æéìïêåîýá ïéëïçåîåéñî áðþ ôèî åðáòøýá ôöî ïðïýöî ôá ðáéäéà ùðïâàììïîôáé óå õåòáðåýá. åîûòçåéá ðòáçíáôïðïéüõèëå íå ôèî åõåìïîôéëü ðòïóæïòà åòçáúïíûîöî ôïù ÃíÝìïù FOURLIS. Æï ÌáíÞçåìï ôïù áéäéïà»å øáòà áîôáðïëòéõüëáíå óôï ëàìåóíá ôïù ÇÌáíÞçåìïù ôïù áéäéïàè îá åêïðìýóïùíå íå èìåëôòéëû óùóëåùû ëáé ïéëéáëþ åêïðìéóíþ áììà ëáé îá äéáíïòæñóïùíå øñòïù ôïù îûïù óðéôéïà ôïù Ãòçáîéóíïà óôï»ïóøàôï.»å ôèî åõåìïîôéëü óùíâïìü åòçáúïíûîöî ôïù ÃíÝìïù, ïé øñòïé ôïù óðéôéïà íåôáôòàðèëáî óå Ûîá úåóôþ, úöîôáîþ ëáé æéìþêåîï øñòï çéá ôá ðáéäéà ðïù æéìïêåîïàîôáé åëåý. ºÛîôòï îáëïùæéóôéëü ¼òïîôÝäá Ç Äà ¼ÁÃ˪ È ªôèî ºàðòï óùîåøýóôèëå ëáé ïìïëìèòñõèëå è áîáëáýîéóè ðôûòùçá ôïù ºÛîôòïù îáëïùæéóôéëü ¼òïîôÝäá Ç Äà ¼- ÁÃ˪ È, ðïù åýøå êåëéîüóåé ôï UNICEF ºáé ôï 2011 è ¹º ðòïóûæåòå 1œ íå ôèî áçïòà ëàõå ìïàôòéîïù ðáéøîéäéïà ëáé ðáéäéëïà çåàíáôï óôï äéàóôèíá 1 ÁïåíâòÝïù Ûö 31 åëåíâòýïù çéá ôè óôüòéêè ôïù Ûòçïù ôè UNICEF, óùçëåîôòñîïîôá Ûîá ðïìà óèíáîôéëþ ðïóþ çéá ôèî åîýóøùóè ôöî äòáóôèòéïôüôöî ôïù Ãòçáîéóíïà. 22

23 FIT FOR LIFE INTESRPORT óùîûøéóå ôï äéëþ ôè ðòþçòáííá ºïéîöîéëÜ ËðåùõùîÞôèôá ÇFIT for LIFEÈ óôá ðìáýóéá ôïù ïðïýïù, ôï 2011, ùìïðïéüõèëå ôï ðòþçòáííá ǼôÀîïùíå óôá ÍëòáÈ.»Ûóö ôïù îûïù áùôïà ðòïçòàííáôï, è INTERSPORT ÇÎæôáóå óôá ÍëòáÈ ëáõñ åðéóëûæõèëå 26 óøïìåýá óå áðïíáëòùóíûîå ëáé áëòéôéëû ðåòéïøû ôöî îïíñî ºïúÀîè, ¼ìñòéîá ëáé ºáóôïòéÀ, íïýòáóå äöòåàî áõìèôéëþ åêïðìéóíþ áðáòáýôèôï çéá ôé áõìïðáéäéû ôïù, åîñ áõìèôû ôïðéëñî ªùììÞçöî íýìèóáî óôá ðáéäéà çéá ôá ïæûìè ôïù áõìèôéóíïà ëáé ôè ùçéåéîü äéáôòïæü óôè úöü ôïù. Æï ðòþçòáííá áçëáìéàóôèëå íå áçàðè áðþ åëáôïîôàäå ðáéäéà ëáé ôïù äáóëàìïù ôïù ëáé õá óùîåøéóôåý ëáé ôï 2012 íå óôþøï îá æôàóåé óå Þóï ôï äùîáôþî ðåòéóóþôåòá óøïìåýá áëòéôéëñî ðåòéïøñî ôè ììàäá. òïóæïòà ÆòïæÝíöî ëáé éäñî òñôè îàçëè ¹äéáÝôåòá óùçëéîèôéëü Üôáî è ðòïõùíýá çéá áîéäéïôåìü ðòïóæïòà ëáé è áîôáðþëòéóè ôöî åòçáúïíûîöî óôï ëàìåóíá ôè éåàõùîóè ºïéîöîéëÜ ËðåùõùîÞôèôá çéá ôè óùçëûîôòöóè ôòïæýíöî ëáé åéäñî ðòñôè áîàçëè çéá ôè óôüòéêè ¹äòùíÀôöî ëáé Ãòçáîéóíñî óå ïìþëìèòè ôèî ììàäá.»å áæïòíü ôé çéïòôû ôöî ÌòéóôïùçÛîîöî, óùçëåîôòñõèëáî ðåòýðïù 200 ëïàôå íå ôòþæéíá ëáé åýäè ðòñôè áîàçëè ëáé äéáîåíüõèëáî óå Ãòçáîéóíïà ëáé ¹äòàíáôá ðïù óôèòýúïùî åùðáõåý ëïéîöîéëû ïíàäå óå õüîá, åóóáìïîýëè, Àòéóá, ¹öÀîîéîá ëáé ºàðòï. ªùçëåëòéíÛîá ôá ðòïûþîôá äéáîåíüõèëáî: ªôèî õüîá, óôï ÃéëïôòïæåÝï-ÃòæáîïôòïæåÝï ôþíöî íå ùôéóíþ ÇÍçéï ÁéëÞìáï È ëáé óôï Øäòùíá çéá ôï áéäý Ç áííáëàòéóôï È ªôè åóóáìïîýëè, óôèî Ç Äª¹ªÈ, óôè ǪøïìÜ ÆùæìñîÈ ëáé óôï Ç ììèîéëþ áéäéëþ ÌöòéÞÈ óôï ¼Ýìùòï ªôè Àòéóá, óôï ǺïéîöîéëÞ áîôïðöìåýïè ôïù Üíïù ªôá ¹öÀîîéîá, óôï ÃéëïôòïæåÝï-ÃòæáîïôòïæåÝï ôè»ïîü ôè áîáçýá Ç ÃËÄ Ì Á È ëáé ªôèî ºàðòï, óôïî Ç òùõòþ ªôáùòÞÈ áîåðéóôüíéï ¹Ä ¹ ª Æï 2011, ï Ùíéìï FOURLIS óùííåôåýøå óôï ðòþçòáííá ùðïôòïæéñî ôïù ÆíÜíáôï ÌòèíáôïïéëïîïíéëÜ ëáé ÆòáðåúéëÜ éïéëèôéëü ôïù áîåðéóôèíýïù åéòáéñ, ðòïóæûòïîôá äàï ùðïôòïæýå óùîïìéëü áêýá œ óå äàï ðòïðôùøéáëïà æïéôèôû. éáíþòæöóè µéâìéïõüëè ïìéôéóôéëïà ªùììÞçïù ìáôáîïùìýöî Üíïù Æàòîáâïù Æï ëáôàóôèíá ¹º åóóáìýá ðòïóûæåòå íýá ïìïëáýîïùòçéá âéâìéïõüëè çéá ôèî ëàìùãè ôöî áîáçëñî ôè äáîåéóôéëü âéâìéïõüëè ôïù ïìéôéóôéëïà ªùììÞçïù ìáôáîïùìýöî ôïù Üíïù ÆùòîÀâïù, åîñ ôáùôþøòïîá äéáíþòæöóå ëáé äéáëþóíèóå ôïî øñòï íå ìåéôïùòçéëà Ûðéðìá. Ãé ðåìàôå ôïù ëáôáóôüíáôï ¹º åóóáìýá åýøáî ôèî åùëáéòýá îá óùííåôûøïùî óôèî åîûòçåéá áùôü, ðòïóæûòïîôá âéâìýá ðïù äå øòåéàúïîôáî ðéá, çéá ôèî ëàìùãè ôöî áîáçëñî ôè îûá äáîåéóôéëü âéâìéïõüëè. îåòçü óùííåôïøü óôèî äòàóè áùôü åýøáî, Þíö, ëáé ïé åòçáúþíåîïé ôïù ÃíÝìïù FOURLIS, ïé ïðïýïé ÇáçëÀìéáóáîÈ ôèî åîûòçåéá óùçëåîôòñîïîôá ëáé ðòïóæûòïîôá âéâìýá çéá ëàõå èìéëýá ëáé åîäéáæûòïî! Æï áðïôûìåóíá Üôáî îá óùçëåîôòöõïàî ëáé îá ðáòáäïõïàî óôèî îûá âéâìéïõüëè ôïù ïìéôéóôéëïà ªùììÞçïù ìáôáîïùìýöî ðåòýðïù âéâìýá! ¹äòàíáôá ëáé ÃòçáîéóíïÝ ðïù ªôèòÝêáíå ôï 2011»åôáêà Àììöî, íåòéëà áðþ ôá ¹äòàíáôá ëáé ôïù Ãòçáîéóíïà ðïù óôèòýêáíå ôï 2011 åýîáé: ªË à ê ÃÁ Á, º»ÃÁ Á º ¹ ¼¹ Á Æû Á» ¹ ¹º ª Á º ª ÇÆÃ Ä ªÆ Ä¹È Çº Á»¹ ËÌ È Ãª (MAKE A WISH) ÃÁÆ ª ÆÃË ºÃª»ÃË»ºÃ Æ ª ¹ Ä ª Ä̹ ¹ªºÃ ª Á Á Ç ÃªÆÃ È Á ª Ç» ¹ ¹ Æà ¹ ¹È Ãļ ÁÃÆÄü ¹Ã Á Ç» ¹ªª È»ÃÁ ºÃ¹Á Á¹º ª ¼ÄÃÁƹ ª ¹ ¹ÃË- Á ÄÄ Æ Ä¹Ã ÁÆ ª 23

24 åòéâàììïî îáçîöòýúïîôá ôèî åðéôáëôéëü áîàçëè çéá ðòïóôáóýá ôïù åòéâàììïîôï ëáé åùáéóõèôïðïýèóè ôöî îõòñðöî áììà ëáé ôöî ªùííåôÞøöî íá óå ðåòéâáììïîôéëà õûíáôá, óôïî Ùíéìï FOURLIS ëáé ôï 2011 ðòáçíáôïðïéüóáíå íýá óåéòà äòàóåöî íå ëåîôòéëþ Àêïîá ôï åòéâàììïî. ºÛîôòá îôáðïäïôéëü îáëàëìöóè ¹º äéáôüòèóå ôá äàï ïìïëìèòöíûîá ºÛîôòá îáëàëìöóè ðïù åýøå ôïðïõåôüóåé ôï 2010 óôï éçàìåö ëáé ôá ¹öÀîîéîá, åîñ ðòïóûõåóå ëáé äàï îûá óôï ªàîôáçíá ëáé ôïî åéòáéà, åùáéóõèôïðïéñîôá ëáé åîèíåòñîïîôá ôïù ðïìýôå óå õûíáôá áîáëàëìöóè ëáé ðòïóëáìñîôá ôïù îá óùííåôûøïùî óå áùôü. áòàììèìá äéïòçàîöóå äéáçöîéóíïà ëáé äòàóåé íå óôþøï îá åùáéóõèôïðïéüóåé ëáé îá ðáòáëéîüóåé ôïù ðïìýôå îá åîôàêïùî ôèî áîáëàëìöóè óôèî ëáõèíåòéîþôèôà ôïù. ªôï øòïîéëþ äéàóôèíá Ûö óôá ðáòáðàîö ëûîôòá áîáëôüõèëáî óùóëåùáóýå Ü ,22 ëéìà óùóëåùáóéñî. ªùííåôïøÜ óôèî Îëõåóè ECOLIFE ÇECOLIFEÈ åýîáé è íþîè çåîéëü Ûëõåóè ðòïûþîôöî ëáé ùðèòåóéñî æéìéëñî ðòï ôï ðåòéâàììïî ëáé óëïðþ Ûøåé îá ôá ðáòïùóéàóåé óôïù óøåäþî åðéóëûðôå ôè. 24

25 FOURLIS TRADE óùííåôåýøå óôèî Ûëõåóè ðïù ðòáçíáôïðïéüõèëå ôï 2011, ðáòûøïîôá ôåìåùôáýá ôåøîïìïçýá èìåëôòéëû ïéëéáëû óùóëåùû æéìéëû ðòï ôï ðåòéâàììïî, çéá ôïî åêïðìéóíþ ôïù ÇÃéëïìïçéëïà ªðéôéïàÈ ôè Îëõåóè óôï ïðïýï ïé åðéóëûðôå åýøáî ôè äùîáôþôèôá îá äïùî ëáé îá ðìèòïæïòèõïàî íå ðïéïù ôòþðïù íðïòïàî îá ôòïðïðïéüóïùî Ü îá øôýóïùî áðþ ôèî áòøü ôï óðýôé Ü ôèî åðáççåìíáôéëü ôïù ëáôïéëýá ñóôå îá åýîáé æéìéëà ðòï ôï ðåòéâàììïî áììà ôáùôþøòïîá îá ðòïóæûòïùî äùîáôþôèôå íåýöóè ôöî ìåéôïùòçéëñî åêþäöî óùîôüòèóè ëáé ëáôïýëèóü ôïù. ßòá ôè è Æá ëáôáóôüíáôá ¹º ììàäá ëáé ºàðòïù, ëáõñ ëáé ôá ëáôáóôüíáôá INTERSPORT ììàäá óùííåôåýøáî óôèî Ç Ä Æ ª ªÈ, óâüîïîôá ôá æñôá óôá ëáôáóôüíáôá çéá íýá ñòá. ªùííåôÛøïîôá óôèî ðáçëþóíéá áùôü åîûòçåéá, óëïðþ íá Üôáî îá âïèõüóïùíå ôï íüîùíá ôè óùíâïìéëü áùôü åîûòçåéá îá æôàóåé óå Þóï ôï äùîáôþî ðåòéóóþôåòïù óùîáîõòñðïù íá. òïçòàííáôá îáëàëìöóè ëáé êïéëïîþíèóè îûòçåéá Æï 2011 óùîåøýóôèëáî Þìá ôá ðòïçòàííáôá îáëàëìöóè øáòôéïà, íðáôáòéñî, áìïùíéîýïù, çùáìéïà, ìáíðôüòöî æõïòéóíïà, ðìáóôéëïà, íåôàììöî, èìåëôòïîéëïà åêïðìéóíïà, íåìáîöôñî - toners. áòàììèìá óùîåøýóôèëáî ôá ðòïçòàííáôá åêïéëïîþíèóè èìåëôòéëü åîûòçåéá óå Þìå ôé åçëáôáóôàóåé ôïù ÃíÝìïù FOURLIS, ëáé åîéóøàõèëå è øòüóè æùóéëïà áåòýïù ëáé è øòüóè øàòôéîöî ëáé âéïäéáóðñíåîöî óáëïùìñî. ÆÛìï, è éåàõùîóè ìèòïæïòéëü ôè åôáéòýá INTERSPORT ïìïëìüòöóå ôèî áîáëàëìöóè íè ìåéôïùòçéëïà åêïðìéóíïà ðïù åýøå êåëéîüóåé ôï 2009, áîáëùëìñîïîôá åîôþ ôïù 2011, 316 ôåíàøéá íè ìåéôïùòçéëïà åêïðìéóíïà. à Á ËƹºÃª ºÃ¹Á Á¹ºÃª à à ¹ª»Ãª 2011 ÆÃË Ã»¹ ÃË FOURLIS EINAI ¹ ª¹»Ãª ªÆ Á ¹ªÆê ¹ 25

26 26

27 Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/1/2011 έως 31/12/2011 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/01 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟ

28 Περιεχόμενα Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 29 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 55 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη και Εταιρική) της 31ης Δεκεμβρίου Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων (Ενοποιημένη) για την περίοδο 1/1-31/12/ Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων (Εταιρική) για την περίοδο 1/1-31/12/ Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ενοποιημένη) για την περίοδο 1/1-31/12/ Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Εταιρική) για την περίοδο 1/1-31/12/ Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική) για την περίοδο 1/1-31/12/ Σημειώσεις επί των Οικονομικών Kαταστάσεων (Ενοποιημένες και Εταιρικές) 64 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1/1-31/12/ Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/ 2005 που δημοσιεύτηκαν από την Εταιρεία κατά τη χρήση Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης

29 Δηλώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το Ν. 3556/ 2007) Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι 1. Βασίλειος Στυλιανού Φουρλής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Δάφνη Αναστασίου Φουρλή, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3. Απόστολος Δημητρίου Πεταλάς, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ εξ όσων γνωρίζουμε: α. Οι Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1-31/12/2011 της Εταιρείας και του Ομίλου, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟ- ΧΩΝ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5, του Ν. 3556/ β. Η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/ Νέο Ψυχικό, 28 Φεβρουαρίου 2012 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Βασίλειος Στ. Φουρλής Αλέξανδρος Ηλ. Φουρλής Απόστολος Δημ. Πεταλάς 29

30 30

31 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011 (1/1-31/12/2011) (σύμφωνα με το Ν. 3556/ 2007) Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2012 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλουμε για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1-31/12/2011 της Εταιρείας FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και του Ομίλου που συγκροτείται από τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της. 1 Ο Όμιλος - Κλάδοι Δραστηριότητας Η μητρική Εταιρεία FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της, συγκροτούν τον Όμιλο FOURLIS που δραστηριοποιείται στους κλάδους λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων, λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών, λιανικής πώλησης ειδών νεανικής μόδας και χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών ειδών. Οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου, που περιλαμβάνονται στα ενοποιημένα στοιχεία του έτους 2011, ανά κλάδο και χώρα δραστηριότητας, είναι οι εξής: α) Μέθοδος πλήρους ενοποίησης Εταιρείες λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (Καταστήματα ΙΚΕΑ) Ο κλάδος λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων περιλαμβάνει τις Εταιρείες: HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ με διακριτικό τίτλο HOUSEMARKET AE και καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η μητρική συμμετέχει με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. HM HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD με διακριτικό τίτλο HOUSEMARKET (CYPRUS) LTD και καταστατική έδρα στην Κύπρο, στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. TRADE LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο TRADE LOGISTICS ΑΕΒΕ και καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. ΡΕΝΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΡΕΝΤΗΣ ΑΕ και καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. HOUSE MARKET BULGARIA AD με διακριτικό τίτλο HOUSE MARKET BULGARIA AD και καταστατική έδρα στην Βουλγαρία, στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% (πλην μίας μετοχής) επί του μετοχικού κεφαλαίου της. ΒΗΤΑ ΤΡΙΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΒΗΤΑ ΤΡΙΤΗ ΑΕ και καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού κεφαλαίου της. WYLDES LIMITED με διακριτικό τίτλο WYLDES LTD και καταστατική έδρα στην Κύπρο, στην οποία η μητρική Εταιρεία συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. Εταιρείες λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (Καταστήματα INTERSPORT) Ο κλάδος λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών περιλαμβάνει τις Εταιρείες: INTERSPORT ATHLETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο INTERSPORT ATHLETICS ΑΕ και καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η μητρική συμμετέχει με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. INTERSPORT ATHLETICS (CYPRUS) LTD με διακριτικό τίτλο INTERSPORT ATHLETICS (CYPRUS) LTD και καταστατική έδρα 31

32 στην Κύπρο, στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. GENCO BULGARIA EOOD με διακριτικό τίτλο GENCO BULGARIA EOOD και καταστατική έδρα στην Βουλγαρία στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. INTERSPORT ATLETİK MAĞAZACILIK VE DIŞ TİCARET A.Ş. με διακριτικό τίτλο INTERSPORT ATLETİK και καταστατική έδρα στην Τουρκία στην οποία η μητρική Εταιρεία συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 75% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. Στα στοιχεία του κλάδου των εταιρειών λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών περιλαμβάνεται η δραστηριότητα της λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών της εταιρείας GENCO TRADE SRL με διακριτικό τίτλο GENCO TRADE SRL και καταστατική έδρα στην Ρουμανία. Η μητρική Εταιρεία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίοu. Εταιρείες λιανικής πώλησης ειδών νεανικής μόδας (Καταστήματα NEW LOOK) Στα στοιχεία του κλάδου των εταιρειών λιανικής πώλησης ειδών νεανικής μόδας περιλαμβάνεται η δραστηριότητα της λιανικής πώλησης ειδών νεανικής μόδας της εταιρείας GENCO TRADE SRL με διακριτικό τίτλο GENCO TRADE SRL και καταστατική έδρα στην Ρουμανία. Η μητρική Εταιρεία συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίοu. Εταιρείες χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών ειδών Ο κλάδος χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών ειδών περιλαμβάνει τις Εταιρείες: FOURLIS TRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο FOURLIS TRADE AEΒΕ και καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η μητρική συμμετέχει με ποσοστό 100% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. PRIME TELECOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με διακριτικό τίτλο PRIME TELECOM AE και καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η μητρική συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 7,92% και έμμεσα με ποσοστό 92,08% επί του μετοχικού της κεφαλαίου. SERVICE ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με διακριτικό τίτλο SERVICE ONE AE και καταστατική έδρα στην Ελλάδα, στην οποία η μητρική συμμετέχει έμμεσα με ποσοστό 99,94 % επί του μετοχικού της κεφαλαίου. Σημειώνουμε ότι, στη διακοπείσα δραστηριότητα του κλάδου χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών ειδών που ολοκληρώθηκε την 31/12/2010 περιλαμβάνονται: η εταιρεία ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ η οποία απορροφήθηκε από την PRIME TELECOM AE την 30/12/2010, ο κλάδος χονδρικής πώλησης ηλεκτρικών ειδών της GENCO TRADE SRL, η δραστηριότητα της εταιρείας FOURLIS TRADE AE που αφορούσε τα προϊόντα ÇSAMSUNGÈ, η δραστηριότητα της εταιρείας PRIME TELECOM AE που αφορούσε τα προϊόντα ÇSAMSUNGÈ. β) Μέθοδος καθαρής θέσης Συγγενείς εταιρείες Στα ενοποιημένα στοιχεία του Ομίλου περιλαμβάνονται οι συγγενείς εταιρείες: ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με διακριτικό τίτλο SPEEDEX και καταστατική έδρα στην Ελλάδα η οποία παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Η μητρική Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με ποσοστό 49,55%. VYNER LTD με διακριτικό τίτλο VYNER LTD και καταστατική έδρα στην Κύπρο, στην οποία η WYLDES LIMITED συμμετέχει με ποσοστό 50%. 32

Απολογισμός Χρήσης 2010

Απολογισμός Χρήσης 2010 Απολογισμός Χρήσης 2010 2 Περιεχόμενα Απολογισμού Σημαντικά Οικονομικά Στοιχεία 5 Λιανική Οικιακού Εξοπλισμού (ΙΚΕΑ) 8 Λιανική Αθλητικών Ειδών (Intersport) 12 Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Είδη 16 Άξονες Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Fourlis Holdings S.A.

Fourlis Holdings S.A. Fourlis Holdings S.A. Μάιος 2006 Smith Barney Third Annual Small/Mid Cap Conference 1 Ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Ανάλυση Πωλήσεων FY05 Χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

Fourlis Holdings S.A.

Fourlis Holdings S.A. Fourlis Holdings S.A. Μάρτιος 2006 Smith Barney Third Annual Small/Mid Cap Conference 1 Ένας από τους µεγαλύτερους εµπορικούς οµίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Ανάλυση Πωλήσεων FY05 Χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Χρήσης 2012

Απολογισμός Χρήσης 2012 Απολογισμός Χρήσης 2012 1 2 Περιεχόμενα Απολογισμού Σημαντικά Οικονομικά Στοιχεία 6 Kλάδος Λιανικής Οικιακού Εξοπλισμού (ΙΚΕΑ) 8 Κλάδος Λιανικής Αθλητικών Ειδών (Intersport) 12 Κλάδος Λιανικής Ειδών Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις) περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014 (Σύμφωνα με το Ν.

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις) περιόδου από 1/1/2014 έως 30/6/2014 (Σύμφωνα με το Ν. FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΕΜΗ 258101000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΩΡΟΥ 18-20 Κτίριο Α 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Χρήσης 2012

Απολογισμός Χρήσης 2012 Απολογισμός Χρήσης 2012 1 2 Περιεχόμενα Απολογισμού Σημαντικά Οικονομικά Στοιχεία 6 Kλάδος Λιανικής Οικιακού Εξοπλισμού (ΙΚΕΑ) 8 Κλάδος Λιανικής Αθλητικών Ειδών (Intersport) 12 Κλάδος Λιανικής Ειδών Νεανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντικά Οικονομικά Στοιχεία 5 Λιανική Οικιακού Εξοπλισμού (ΙΚΕΑ) 8 Λιανική Αθλητικών Ειδών (Intersport) 12 Ηλεκτρικά & Ηλεκτρονικά Είδη 16 Μερισματική

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Χρήσης 2013

Απολογισμός Χρήσης 2013 Απολογισμός Χρήσης 2013 2 Περιεχόμενα Απολογισμού Σημαντικά Στοιχεία Χρήσης 2013 6 Kλάδος Λιανικής Οικιακού Εξοπλισμού (καταστήματα IKEA) 8 Κλάδος Λιανικής Αθλητικών Ειδών (καταστήματα INTERSPORT) 12 Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

FOURLIS 01 ΕΔΡΑ. (Σύμφωνα

FOURLIS 01 ΕΔΡΑ. (Σύμφωνα FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/ 01 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1/ 1/2011 έως 30/ 9/2011 (Σύμφωνα α με το Ν..3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2014 έως 31/3/2014 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2014 έως 31/3/2014 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΕΜΗ 258101000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΩΡΟΥ 18-20 ΚΤΙΡΙΟ Α 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2014 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Χρήσης 2014

Απολογισμός Χρήσης 2014 Απολογισμός Χρήσης 2014 Απολογισμός Χρήσης 2014 Περιεχόμενα Ι. Σημαντικά Στοιχεία Χρήσης 2014 4 II. Ταυτότητα Ομίλου 6 III. Διοικητικό Συμβούλιο - Δομή Ομίλου FOURLIS 7 IV. Κλάδοι Δραστηριότητας 8 V.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2015 έως 31/3/2015 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2015 έως 31/3/2015 (Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007) FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΕΜΗ 258101000 ΕΔΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΩΡΟΥ 18-20 Κτίριο Α 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1/1/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ

MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Έκθεση Ισολογισμού της εταιρείας MARMIL Α.Ε. για το έτος 2015 MARMIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 13110/06/Β/86/01 Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340 154 51 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 1/1/2008 έως 31/12/2008 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ Παγκρατίου Ανώνυμη Εταιρεία Επισιτισμού και Χώρων Μαζικής Εστίασης ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7 ης Εταιρικής Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΑΡ. ΜΑΕ 46208/04/Β/00/37(04) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:003804201000 ΕΔΡΑ: Κτίριο 501-Εμπ. Πάρκο Αεροδρομίου

HOUSEMARKET A.E. ΑΡ. ΜΑΕ 46208/04/Β/00/37(04) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:003804201000 ΕΔΡΑ: Κτίριο 501-Εμπ. Πάρκο Αεροδρομίου HOUSEMARKET A.E. ΑΡ. ΜΑΕ 46208/04/Β/00/37(04) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:003804201000 ΕΔΡΑ: Κτίριο 501-Εμπ. Πάρκο Αεροδρομίου Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δηλώσεις μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε. ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 122264001000 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δελτίο Τύπου Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα 12M_2010 Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011 Βασικά Σημεία : 12Μ_2010 Αύξηση πωλήσεων κατά 1,9% σε σχέση με το 2009. Τα αποτελέσματα του 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα