π π Ã 01/01/ /12/2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "π π Ã 01/01/2003-31/12/2003"

Transcript

1 π π Ã 01/01/ /12/2003 ƒ ƒ 16 º 5/204/ À.. π ƒ º π ƒ π À π 2004

2 ΧΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Γενικά Ορκωτοί Ελεγκτές 4 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 8 3. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 9 4. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Γενικά ικαιώµατα Μειοψηφίας Φορολογία Μερισµάτων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» Γενικές Πληροφορίες Αντικείµενο Εργασιών ραστηριότητα ιεύθυνση Denim ιεύθυνση Νήµατος ιεύθυνση Βάµβακος ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής ιεύθυνση Denim ιεύθυνση Νήµατος ιεύθυνση Βάµβακος Παραγωγική ιαδικασία Παραγωγική ιαδικασία Denim Παραγωγική ιαδικασία Νήµατος Παραγωγική ιαδικασία Βάµβακος Πάγια Περιουσιακά στοιχεία Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Γήπεδα - Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Πίνακας Εξέλιξης της Λογιστικής Αξίας των Παγίων για τις Χρήσεις Ασφαλιστική Κάλυψη Παγίων Εγγεγραµµένα Βάρη Εγγυητικές Επιστολές Εταιρικές Εγγυήσεις Επενδύσεις Πάγιος Εξοπλισµός Συµµετοχές Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές και την εισαγωγή τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Γενικές Πληροφορίες για τις Μετοχές Χρήση Αντληθέντων Κεφαλαίων από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών Πίνακας Εξέλιξης Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Αγορά ιδίων µετοχών ιοίκηση - ιεύθυνση Εργασιών ιοικητικό Συµβούλιο Πρόσωπα που επιτρέπεται να πραγµατοποιούν συναλλαγές κάτω από προϋποθέσεις ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των κυρίων µετόχων στη ιοίκηση και / ή στο Κεφάλαιο άλλων εταιρειών Οργανόγραµµα Προσωπικό 37 2

4 6. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητα Ανάλυση Κύκλου Εργασιών Αποτελέσµατα Χρήσης ιάθεση Κερδών Στοιχεία Ανά Μετοχή Ισολογισµός - Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Ιδίων Κεφαλαίων ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡEΙΕΣ Θυγατρικές Εταιρείες ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αποτελέσµατα Χρήσης Στοιχεία ανά µετοχή Ισολογισµός Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Ταµειακές Ροές Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων και Ιδίων Κεφαλαίων Έκθεση Συναλλαγών της Εταιρείας µε τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις Αρχές Ενοποίησης Οικονοµικών Καταστάσεων ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πρόσφατη Εξέλιξη Στόχοι και Προοπτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 90 3

5 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Γενικά Στο παρόν Ετήσιο ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» (στο εξής «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, την απόφαση 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και λαµβάνοντας υπόψη τις εγκυκλίους 7, 9 και 10 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Εταιρείας ή να απευθυνθούν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας : ιεύθυνση Κοµνηνών 26, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο Fax Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου, την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα και σαφήνεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Χ. Ακκάς, Κοµνηνών 26, Θεσσαλονίκη, (τηλ ). Ο Οικονοµικός ιευθυντής της Εταιρείας κ. Πολυζώης ούκας, Κοµνηνών 26, Θεσσαλονίκη, (τηλ ). Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ελτίου και, µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ελτίο. εν εκκρεµούν σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτήν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση Ενδεχόµενος καταλογισµός επιπλέον ποσών φόρων, τελών κ.λ.π. από τα ποσά που απεικονίζονται στους οικείους λογαριασµούς του Ισολογισµού δεν µπορεί να προσδιορισθεί µε εύλογη ακρίβεια. 1.2 Ορκωτοί Ελεγκτές Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον έλεγχο των χρήσεων 2001 και 2002, για την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Χ. Σεφέρης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρείας «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» 4

6 Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ Θεσσαλονίκη, τηλ Τον έλεγχο της χρήσης 2003 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Π. Παπάζογλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ίδιας ελεγκτικής εταιρείας. Τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τις χρήσεις 2001 και 2002 διενήργησε ο προαναφερόµενος ορκωτός ελεγκτής κ. Χ. Σεφέρης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ). Τον έλεγχο της χρήσης 2003 διενήργησε ο προαναφερόµενος ορκωτός ελεγκτής κ. Π. Παπάζογλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ). Τον έλεγχο των χρήσεων 2001 και 2002, για τις θυγατρικές εταιρείες «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» και «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.» διενήργησε ο προαναφερόµενος ορκωτός ελεγκτής κ. Χ. Σεφέρης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ). Τον έλεγχο της χρήσης 2003 διενήργησε ο προαναφερόµενος ορκωτός ελεγκτής κ. Π. Παπάζογλου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ). Τα πιστοποιητικά ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις χρήσεις 2001 έως 2003 παρατίθενται στο Παράρτηµα µαζί µε τους αντίστοιχους Ισολογισµούς και Αποτελέσµατα Χρήσης. Οι σηµαντικότερες παρατηρήσεις των Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας των Οικονοµικών Καταστάσεων, σε ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη βάση, που περιέχονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου είναι οι παρακάτω: Χρήση 2001: 1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού Β4 «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» έχουν καταχωρηθεί σε προηγούµενες χρήσεις χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 2,3 εκατ. περίπου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπ. Οικον. ΠΟΛ 1224/98, 1263/99, 1268/99 και 1294/2000, οι οποίες αποσβένονται εντός τριετίας, αρχής γενοµένης από τη χρήση στην οποία δηµιουργήθηκαν. Η επίδραση αυτού του λογιστικού χειρισµού στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις είναι η µείωση των αποτελεσµάτων της παρούσας χρήσης κατά 0,52 εκ. περίπου (αποσβέσεις χρήσης) και η αύξηση των αποτελεσµάτων των προηγούµενων χρήσεων κατά 0,94 εκ. περίπου (αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2000), καθώς και της καθαρής θέσης στις κατά 0,42 εκ. περίπου. 2) Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων της Εταιρείας περιλαµβάνονται πρόσθετα ακίνητα υπόλοιπα ύψους 375 χιλ. περίπου, για τα οποία δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη, µε αποτέλεσµα η καθαρή θέση της Εταιρείας κατά την 31η εκεµβρίου 2001 να εµφανίζεται ισόποσα αυξηµένη. 3) Η πρόβλεψη της Εταιρείας για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την ανέρχεται σε 1 εκ. περίπου. Εάν η Εταιρεία είχε υπολογίσει την πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού της, µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42ε παρ. 14 του κωδ. Ν. 2190/1920, για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την , αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των 4,5 εκ. περίπου. Η διαφορά των 3,5 εκ. περίπου θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά 1 εκ. περίπου και η υπόλοιπη τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων. 4) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1998 και κατά συνέπεια η φορολογική της θέση για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχει καταστεί οριστική. Χρήση 2001 (ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις): 1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού Β «απάνες Πολυετούς Απόσβεσης» έχουν καταχωρηθεί από τη µητρική Εταιρεία σε προηγούµενες χρήσεις, χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 2,3 εκ. περίπου, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπ. Οικον. ΠΟΛ 1224/98, 1263/99, 1268/99 και 1294/2000, οι οποίες αποσβένονται εντός τριετίας, αρχής γενοµένης από τη χρήση στην οποία δηµιουργήθηκαν. Η επίδραση αυτού του λογιστικού χειρισµού στις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις είναι η µείωση των αποτελεσµάτων της παρούσας χρήσης κατά 0,52 εκ. περίπου (αποσβέσεις χρήσης) και η αύξηση των αποτελεσµάτων των προηγούµενων χρήσεων κατά. 0,94 εκ. περίπου (αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2000), καθώς και της καθαρής θέσης στις κατά 0,42 εκ. περίπου. 2) Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων περιλαµβάνονται πρόσθετα ακίνητα υπόλοιπα της µητρικής Εταιρείας ύψους 375 χιλ. περίπου, για τα οποία δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη, µε αποτέλεσµα η καθαρή θέση του οµίλου κατά την 31η εκεµβρίου 2001 να εµφανίζεται ισόποσα αυξηµένη. 5

7 3) Η πρόβλεψη της µητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της για αποζηµίωση του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την ανέρχεται σε 1 εκ. περίπου. Εάν οι εταιρείες είχαν υπολογίσει την πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού τους, µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42ε παρ. 14 του κωδ. Ν. 2190/1920, για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την , αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των 4,7 εκ. περίπου. Η διαφορά των 3,7 εκ. περίπου θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά 1,2 εκ. περίπου και η υπόλοιπη τα αποτελέσµατα των προηγουµένων χρήσεων. 4) Η µητρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις που έληξαν στις 31/12/1999 µέχρι 31/12/2001. Επίσης η θυγατρική της «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την περίοδο από την ίδρυσή της στις 30/12/1999 µέχρι 31/12/2001. Κατά συνέπεια η φορολογική τους θέση για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχει καταστεί οριστική. Χρήση 2002 : 1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού απάνες πολυετούς απόσβεσης έχουν καταχωρηθεί χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 2,3 εκ. περίπου σε προηγούµενες χρήσεις, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπ. Οικον. ΠΟΛ 1224/98, 1263/99, 1268/99 και 1294/2000, οι οποίες αποσβένονται εντός τριετίας αρχής γενοµένης από τη χρήση στην οποία δηµιουργήθηκαν. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών ανέρχεται στις σε 203 χιλιάδες περίπου και σε 400 χιλιάδες περίπου κατά την Τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε τις αποσβέσεις των ανωτέρω χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών ύψους 197 χιλιάδες περίπου. Ο λογιστικός αυτός χειρισµός είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των αποτελεσµάτων της παρούσας χρήσης κατά 197 χιλιάδων περίπου, την αύξηση των αποτελεσµάτων των προηγούµενων χρήσεων κατά 400 χιλιάδες περίπου και την αύξηση της καθαρής θέσης της κατά 203 χιλιάδες περίπου. 2) Η πρόβλεψη της Εταιρείας για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την ανέρχεται σε 1,8 εκ. περίπου. Εάν η Εταιρία είχε υπολογίσει την πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού της, µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42ε παρ. 14 του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν κατά την στο ποσό των 4,5 εκ. περίπου. Η διαφορά ύψους 2,7 εκ. περίπου θα έπρεπε να είχε καταλογισθεί σε βάρος των αποτελεσµάτων των προηγούµενων χρήσεων. 3) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1998 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 4) Η Εταιρεία διενήργησε για πρώτη φορά, πρόσθετες αποσβέσεις συνολικού ύψους 525 χιλιάδων περίπου, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης. Χρήση 2002 (ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις): 1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού Β απάνες πολυετούς απόσβεσης έχουν καταχωρηθεί από την µητρική Εταιρία χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 2,3 εκ. περίπου σε προηγούµενες χρήσεις, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπ. Οικον. ΠΟΛ 1224/98, 1263/99, 1268/99 και 1294/2000, οι οποίες αποσβένονται εντός τριετίας αρχής γενοµένης από τη χρήση στην οποία δηµιουργήθηκαν. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών ανέρχεται στις σε 203 χιλιάδες περίπου και σε 400 χιλιάδες περίπου κατά την Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε τις αποσβέσεις των ανωτέρω χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών ύψους 197 χιλιάδες περίπου. Ο λογιστικός αυτός χειρισµός είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της παρούσης χρήσεως κατά 197 χιλιάδες περίπου, την αύξηση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων των προηγούµενων χρήσεων κατά 400 χιλιάδες περίπου και την αύξηση της ενοποιηµένης καθαρής θέσης της κατά 203 χιλιάδες περίπου. 2) Η πρόβλεψη της µητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της για αποζηµίωση του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την ανέρχεται σε 1,8 εκ. περίπου. Εάν οι Εταιρείες είχαν υπολογίσει την πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού τους, µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42ε παρ. 14 του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν κατά την στο ποσό των 4,7 εκ. περίπου. Η διαφορά των 2,9 εκ. περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της παρούσας 6

8 χρήσης κατά 0,2 εκ. περίπου, ενώ το ποσό των 2,7 εκ. περίπου θα έπρεπε να είχε καταλογισθεί σε βάρος των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων των προηγούµενων χρήσεων. 3) Η µητρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις που έληξαν µετά την Επίσης οι θυγατρικές Εταιρείες «Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας Α.Β.Ε.Ε» και «Κλωστήρια Κιλκίς Α.Ε» δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή τους, στις 30/12/1999 και 02/07/2001 αντίστοιχα, µέχρι και τις χρήσεις που έληξαν την Κατά συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 4) Η µητρική Εταιρεία διενήργησε για πρώτη φορά, πρόσθετες αποσβέσεις συνολικού ύψους 525 χιλιάδων περίπου, οι οποίες επιβάρυναν τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης. Χρήση 2003 : 1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού απάνες πολυετούς απόσβεσης έχουν καταχωρηθεί χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 2,3 εκατ. περίπου σε προηγούµενες χρήσεις, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπ. Οικον. ΠΟΛ 1224/98, 1263/99, 1268/99 και 1294/2000, οι οποίες αποσβένονται εντός τριετίας αρχής γενοµένης από τη χρήση στην οποία δηµιουργήθηκαν. Οι παραπάνω χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές έχουν αποσβεσθεί πλήρως κατά την 31/12/2003. Τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε τις αποσβέσεις των ανωτέρω χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών ύψους 203 χιλ. περίπου. 2) Η πρόβλεψη της Εταιρίας για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την 31/12/2003, ανέρχεται σε 1,68 εκατ. περίπου. (31/12/2002 : 1,85 εκατ. περίπου). Εάν η Εταιρία είχε υπολογίσει την πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού της, µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42ε παρ. 14 του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν κατά την 31/12/2003 στο ποσό των 5,26 εκατ. περίπου. Η διαφορά ύψους 3,58 εκατ. περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά 0,57 εκατ. περίπου, ενώ το ποσό των 3,01 εκατ. περίπου θα έπρεπε να είχε καταλογισθεί σε βάρος των αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων. 3) Έναντι ληξιπρόθεσµων και επισφαλών απαιτήσεων που περιλαµβάνονται κατά την 31η εκεµβρίου 2003 στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, η Εταιρία έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη, η οποία κατά την κρίση µας υπολείπεται της αναγκαίας πρόβλεψης κατά το ποσό των 550 χιλ. περίπου, από το οποίο ποσό 370 χιλ. περίπου θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης και ποσό 180 χιλ. περίπου τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 4) Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 1999 έως και 2003 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Χρήση 2003 (ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις) : 1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού απάνες πολυετούς απόσβεσης έχουν καταχωρηθεί από τη µητρική Εταιρεία χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 2,3 εκατ. περίπου σε προηγούµενες χρήσεις, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Υπ. Οικον. ΠΟΛ 1224/98, 1263/99, 1268/99 και 1294/2000, οι οποίες αποσβένονται εντός τριετίας αρχής γενοµένης από τη χρήση στην οποία δηµιουργήθηκαν. Οι παραπάνω χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές έχουν αποσβεσθεί πλήρως κατά την Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης έχουν επιβαρυνθεί µε τις αποσβέσεις των ανωτέρω χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών ύψους 203 χιλ. περίπου. 2) Η πρόβλεψη της µητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της για αποζηµίωση του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την ανέρχεται σε 1,68 εκατ. περίπου (31/12/2002: 1,85 εκατ. περίπου). Εάν οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είχαν υπολογίσει τη σχετική πρόβλεψη στο σύνολο του προσωπικού τους, µε βάση τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και του άρθρου 42ε παρ. 14 του κωδ. Ν. 2190/1920, για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού τους λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση κατά την , αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των 6,33 εκατ. περίπου. Η διαφορά των 4,65 εκατ. περίπου θα έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης κατά 1,39 εκατ. περίπου, ενώ το ποσό των 3,26 εκατ. περίπου θα έπρεπε να είχε καταλογισθεί σε βάρος των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων. 7

9 3) Έναντι ληξιπρόθεσµων και επισφαλών απαιτήσεων που περιλαµβάνονται κατά την 31η εκεµβρίου 2003 στους λογαριασµούς του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού της µητρικής Εταιρείας, έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη, η οποία κατά την κρίση µας υπολείπεται της αναγκαίας πρόβλεψης κατά το ποσό των 550 χιλ. περίπου, από το οποίο ποσό 370 χιλ. περίπου θα έπρεπε να βαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης και ποσό 180 χιλ. περίπου τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 4) Η µητρική Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 1999 έως και Επίσης οι θυγατρικές εταιρείες «Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας Α.Β.Ε.Ε» και «Κλωστήρια Κιλκίς Α.Ε» που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για την περίοδο από την ίδρυσή τους στις και αντίστοιχα και µέχρι τη χρήση Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις τους, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις σε ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη βάση, οι Ταµειακές Ροές και οι Εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου κρίθηκαν ακριβείς και ειλικρινείς. Η µητρική Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την διαχειριστική χρήση 1998, η θυγατρική «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις τρεις πρώτες διαχειριστικές χρήσεις, ενώ η θυγατρική «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις δύο πρώτες διαχειριστικές χρήσεις. Κατά συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Κατά τη διάρκεια του 2003 καθώς και της τρέχουσας χρήσης του 2004 δεν υπήρξε δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής µετοχών που έκαναν τρίτοι για µετοχές της Εταιρείας και δεν υπήρξαν δηµόσιες προσφορές ανταλλαγής του εκδότη για άλλη εταιρεία. 8

10 3. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Οι µετοχές της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στις Μονάδα διαπραγµάτευσης αποτελεί ο τίτλος των 10 µετοχών. Οι µετοχές της Εταιρείας σήµερα ανέρχονται σε κοινές ονοµαστικές µετοχές αξίας 1,47 η κάθε µία. Η τιµή κλεισίµατος της µετοχής στο Χρηµατιστήριο Αθηνών την ηµέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας στις διαµορφώθηκε σε 3,38. Η χρηµατιστηριακή αξία της Εταιρείας την ίδια ηµέρα ανήλθε σε ,26. Με βάση την τιµή κλεισίµατος της , η οποία ήταν 2,81, η χρηµατιστηριακή αξία της Εταιρείας διαµορφώθηκε σε ,87. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για την πορεία της µετοχής της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» για την περίοδο έως : ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΤΟΥΣ 3,76 2,55 2,36 ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΤΟΥΣ 10,72 9,46 4,28 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΕΤΟΥΣ 6,41 6,30 3,14 ΑΡΧΗ ΕΤΟΥΣ 5,00 9,34 3,60 ΤΕΛΟΣ ΕΤΟΥΣ 8,94 3,48 2,81 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία για τον όγκο συναλλαγών της µετοχής (σε τεµάχια) της Εταιρείας για την περίοδο έως : ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής, του όγκου και της αξίας συναλλαγών της µετοχής της Εταιρείας για το 2003: ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΟΓΚΟΥ Α/Α ΜΗΝΑΣ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΙΛ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΙΛ 1 Ιαν-03 3, ,76 2 Φεβ-03 2, ,24 3 Μαρ-03 2, ,60 4 Απρ-03 2, ,59 5 Μαϊ-03 3, ,64 6 Ιουν-03 3, ,93 7 Ιουλ-03 3, ,12 8 Αυγ-03 4, ,49 9 Σεπ-03 3, ,71 10 Οκτ-03 3, ,07 11 Νοε-03 3, ,49 12 εκ-03 2, ,52 13 Ιαν-04 2, ,19 14 Φεβ-04 2, ,00 15 Μαρ-04 2, ,55 Από τις η Επιτροπή εικτών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την κατάταξη της µετοχής της Εταιρείας στο είκτη FTSE/ΧΑ SMALLCAP 80. Επίσης η µετοχή της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» συµµετέχει στο είκτη Βιοµηχανιών και στο είκτη Κλωστοϋφαντουργίας. 9

11 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» εντάχθηκε στον πίνακα ποιοτικών δράσεων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στις Η Εταιρεία προέβη σε ποιοτικές δράσεις, όσον αφορά την Εταιρική της Ιστοσελίδα, τη Μονάδα Σχέσεων µε τους Επενδυτές της, την Εταιρική της ιακυβέρνηση, καθώς και το ποσοστό Ευρείας ιασποράς της, το οποίο βρίσκεται πάνω από τα επιτρεπτά όρια του 25%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, FTSE/SMALL CAP 80, ΚΛΑ ΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 800 4, , ,50 ΕΙΚΤΕΣ ,00 2,50 2,00 1,50 ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 200 1, ,50 0 0,00 1/1/03 1/2/03 1/3/03 1/4/03 1/5/03 1/6/03 1/7/03 1/8/03 1/9/03 1/10/03 1/11/03 1/12/03 ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΚΤΗ FTSE/SMALL CAP 80 22,9% ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΙΚΤΗ ΚΛΑ ΟΥ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ -20,0% ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ -21,9% ΕΙΚΤΗΣFTSE/ SMALL CAP80 ΕΙΚΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α ,50 4,00 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 1/1/03 1/2/03 1/3/03 1/4/03 1/5/03 1/6/03 1/7/03 1/8/03 ΗΜ ΕΡΟΜ ΗΝΙΑ 1/9/03 1/10/03 1/11/03 1/12/03 ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ Χ.Α.Α. 27,4% ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ -21,9% ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΧΑ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ 10

12 4. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 4.1 Γενικά Σύµφωνα µε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της , οι µετοχές της Εταιρείας ανήλθαν σε , κοινές ανώνυµες, ονοµαστικής αξίας 1,47 εκάστη. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της η Εταιρεία προέβη στη µετατροπή των ανωνύµων µετοχών της σε ονοµαστικές ενώ τα δικαιώµατα των µετόχων παρέµειναν αµετάβλητα. Κάθε µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει περιοριστικότερες διατάξεις από ό,τι καθορίζει ο Νόµος. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και µονάδα διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος των 10 µετοχών. Οι µετοχές της Εταιρείας, ως εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εκδίδονται σε άϋλη µορφή, καταχωρηµένες στα αρχεία της «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.» (Κ.Α.Α.) µε χρόνο έκδοσης την ηµέρα καταχώρησής τους στα αρχεία αυτά. Τα δικαιώµατα στις µετοχές της Εταιρείας ασκούνται σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2396/96 και παρακολουθούνται µε καταχωρήσεις στα παραπάνω αρχεία, µε έναρξη χρόνου άσκησης την ηµέρα καταχώρησης σε αυτά. Όπως προβλέπεται εκ του Καταστατικού ή του Νόµου κατάθεση των µετοχών για την άσκηση των µετοχικών δικαιωµάτων, η κατάθεση σχετικής βεβαίωσης της «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.» (Κ.Α.Α.) ισοδυναµεί µε απόδειξη κατάθεσης των µετοχών. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη ιοίκηση και στα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το νόµο και τις διατάξεις του καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου. Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρείας µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20. Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί του σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν την κατάσχεση ή σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµειχθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή στη διαχείριση αυτής. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαµένει, λογίζεται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της Εταιρείας, ως προς τις σχέσεις του µε αυτή, και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών, προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων της «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε." (Κ.Α.Α.), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω πληρεξουσίου. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσµεύσουν το σύνολο ή µέρος των µετοχών τους µέσω του χειριστή τους στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή αν οι µετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασµό του Σ.Α.Τ., µε δήλωσή τους στην «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.» (Κ.Α.Α.), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι σχετικές δηλώσεις δεσµεύσεως των µετοχών όπως και τα έγγραφα νοµιµοποιήσεως των τυχόν αντιπροσώπων πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας. Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τα παραπάνω µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. 11

13 4.2 ικαιώµατα Μειοψηφίας Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου: Έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το διορισµό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών ειδικά για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Κ.Ν. 2190/20. Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη συνέλευση αυτή εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση οι αιτούντες οφείλουν να αναγράφουν τα θέµατα, για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας. 4.3 Φορολογία Μερισµάτων Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2238/94, άρθρο 109), οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (πλην των πιστωτικών ιδρυµάτων) βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µια πενταετία από τότε που κατέστησαν απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ηµοσίου. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πληρωµής του µερίσµατος, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.» (Κ.Α.Α.), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη των θυγατρικών εταιρειών τα οποία πραγµατοποιούνται σε κάθε χρήση και εφόσον διανέµεται από αυτές µέρισµα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική Εταιρεία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής Εταιρείας της επόµενης χρήσης. 12

14 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» 5.1 Γενικές Πληροφορίες Η επωνυµία της Εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικούς τίτλους «EΛΛHNIKH YΦANTOYPΓIA», «KΛΩΣTOΫΦANTOYPΓIA HΛIOΣ TEN CATE» για την κλωστοϋφαντουργική της δραστηριότητα και «EKKOKKIΣTHPIA MAKE ONIAΣ» για την εκκοκκιστική της δραστηριότητα. Για τις διεθνείς σχέσεις της Εταιρείας η εταιρική επωνυµία και οι διακριτικοί τίτλοι µπορούν να εκφράζονται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το Η εταιρική και διοικητική έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο ήµο Θεσσαλονίκης, στην οδό Κοµνηνών 26, Ο εκδότης είναι Ανώνυµη Εταιρεία και διέπεται από τον Ν. 2190/1920. Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρείας η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται από την νόµιµη σύστασή της µέχρι την Το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας καταχωρήθηκε µε την απόφαση του Νοµάρχη Θεσσαλονίκης ΕΜ 23147/ , περίληψη του οποίου δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ. H αρχική επωνυµία της Εταιρείας, κατά τη σύστασή της (ΦEK,.A.E και E.Π.E. 1902/ ), ήταν «TEN CATE-HELLAS A.E. KΛΩΣTOΥΦANTOYPΓIA». H επωνυµία διαµορφώθηκε όπως παραπάνω αναφέρεται, µε σχετική τροποποίηση του καταστατικού που δηµοσιεύθηκε στο ΦEK (.A.E και E.Π.E.) υπ'αριθµ.16/ Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε Α.Μ.Α.Ε. 8409/06/Β/86/24. Για τη λειτουργία του εργοστασίου, το οποίο βρίσκεται στο νοµό Πέλλης έχει εκδοθεί στις µια άδεια λειτουργίας απεριόριστης διάρκειας για ισχύ µηχανολογικού εξοπλισµού HP. Στις , εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Αρ. Απόφασης Κ2/288) η συγχώνευση των Ανωνύµων Εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.» και «ΗΛΙΟΣ TEN CATE Α.Ε.» µε απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη (ΦΕΚ 578/ ). Η απορροφηθείσα εταιρεία «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΟΣ ΤΕΝ CΑΤΕ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1966 µε βάση το ΦΕΚ 854/ Για τη λειτουργία του εργοστασίου, το οποίο βρίσκεται στη Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) στο ήµο Σίνδου, εκδόθηκε στις η υπ αριθµόν 15/Φ /9/ 7668/Α/1/5006 άδεια λειτουργίας µε διάρκεια πέντε (5) έτη. Η συγκεκριµένη άδεια αφορά ισχύ µηχανολογικού εξοπλισµού HP. Η διαδικασία ανανέωσης της αδείας βρίσκεται σε εξέλιξη. Η απορροφηθείσα εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1956 µε βάση το ΦΕΚ 157/ Για τη λειτουργία του εργοστασίου, το οποίο βρίσκεται στο 15ο χιλιόµετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Χαλκηδόνας στην περιοχή Αγχιάλου του Νοµού Θεσσαλονίκης, εκδόθηκε στις 7/9/2000 η υπ αριθµόν 15/Φ /23/7190 τελευταία άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Η συγκεκριµένη άδεια αφορά ισχύ µηχανολογικού εξοπλισµού HP. Η παραπάνω άδεια λειτουργίας τροποποιήθηκε στις από τη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης ως προς το φορέα της, από «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.» σε «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» µε τους ίδιους όρους και περιορισµούς. Στις εκδόθηκε η υπ αριθµόν 15/Φ /26/8508 άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου η οποία αφορά ισχύ µηχανολογικού εξοπλισµού HP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση δι απορροφήσεως των δύο προαναφερόµενων εταιρειών, οι επενδυτές µπορούν να συµβουλευτούν το Ενηµερωτικό ελτίο της Συγχώνευσης που εκδόθηκε από την Εταιρεία το Φεβρουάριο του Στην Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που έγινε στις , το άρθρο 4 όπου περιγράφεται ο σκοπός της Εταιρείας µετά τη συγχώνευση τροποποιήθηκε ως εξής : 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) H βιοµηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία ινών και νηµάτων φυτικών, ζωικών και συνθετικών, ως και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, κατεργασµένων αγροτικών προϊόντων και ζωοτροφών. β) H ίδρυση και εκµετάλλευση εκκοκκιστηρίων βάµβακος. 13

15 2. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της και την επιδίωξη του σκοπού της η Εταιρεία µπορεί να αγοράζει ακίνητα όπως και να κατασκευάζει τα αναγκαία κτίρια για την εγκατάσταση των γραφείων και των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων της καθώς και να αγοράζει κάθε είδους αναγκαία µηχανήµατα. 3. Ο σκοπός µπορεί να επιτευχθεί µε οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο τρόπο. Ειδικότερα η Εταιρεία µπορεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου: α) Να συµµετέχει σε άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις, που ήδη υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν, παρεµφερούς σκοπού και οποιουδήποτε τύπου. β) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο και µε οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. δ) Να ιδρύει κάθε φύσεως θυγατρικές εταιρείες. ε) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε παρεµφερούς σκοπού επιχείρηση ελληνική ή ξένη. στ) Να εκµισθώνει µε οποιοδήποτε τρόπο ή να παραχωρεί την εκµετάλλευση των επιχειρήσεών της σε τρίτους. ζ) Να χορηγεί την εγγύησή της υπέρ τρίτων προσώπων µε τα οποία έχει συνεργασία. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» στις είχε δύο θυγατρικές εταιρείες που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, την «EKKOΚKIΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» η οποία ιδρύθηκε το 1999, και την «KΛΩΣTHPIA KIΛKIΣ A.E.» η οποία ιδρύθηκε στις Στη χρήση του 2001 η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» συνέταξε για πρώτη φορά Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 5.2 Αντικείµενο Εργασιών ραστηριότητα Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» εξειδικεύεται στη παραγωγή υφάσµατος denim, το οποίο χρησιµοποιείται στη παραγωγή ενδυµάτων jeans. Η λειτουργία του Εργοστασίου Πέλλας ξεκίνησε στα τέλη του 1975 µε την παραγωγή υφασµάτων εκρού (gray cloth), ενώ η παραγωγή του indigo denim ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1977, µε την εγκατάσταση εξοπλισµού για βαφή νηµάτων και φινίρισµα υφασµάτων. Η παραγωγική δυναµικότητα του εργοστασίου σήµερα, ανέρχεται σε περίπου 30 εκ. τετραγωνικά µέτρα ετησίως. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας µε βάση την κατηγοριοποίηση ΣΤΑΚΟ για τα έτη 2001 έως και 2003 αναλύεται ως εξής : ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΤΑΚΟ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2001 ΧΙΛ 2002 ΧΙΛ 2003 ΧΙΛ ΥΦΑΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ , , , ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΩΝ ΙΝΩΝ 1.291, , , ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 721, , , ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 464,20 108,02 0, ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.187,31 104,18 51, ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1.002, , ,41 ΣΥΝΟΛΟ , , ,45 Η Εταιρεία είναι οργανωµένη σε τρεις καθετοποιηµένες ιευθύνσεις (Business Units) : ιεύθυνση Denim (Εργοστάσιο Πέλλας) ιεύθυνση Νήµατος (Εργοστάσιο Σίνδου) ιεύθυνση Βάµβακος (Εργοστάσιο Ν. Αγχιάλου) Πιο αναλυτικά, το αντικείµενο εργασιών και η δραστηριότητα της Εταιρείας ανά ιεύθυνση έχει ως εξής: ιεύθυνση Denim Η επιχειρησιακή µονάδα του υφάσµατος στην Πέλλα παράγει το κύριο προϊόν της Εταιρείας, το ύφασµα denim που χρησιµοποιείται για την παραγωγή ενδυµάτων jeans. Παράγει ποικιλία τύπων υφάσµατος denim, τα οποία διαφέρουν µεταξύ τους κυρίως στα τεχνικά χαρακτηριστικά, προέλευση της ίνας, βάρος, ύφανση, φινίρισµα, απόχρωση, αφή κλπ. Συνηθέστεροι χρωµατισµοί είναι το µπλε σε διαφορετικές 14

16 αποχρώσεις, το µαύρο και το εκρού. Η Εταιρεία, τα τελευταία έτη, επεκτάθηκε και στην παραγωγή υφασµάτων µε άλλες ίνες εκτός του βαµβακιού (φυσικές και συνθετικές όπως lycra, dacron, polyester, λινό και άλλες). Η καθετοποιηµένη δοµή της παραγωγής του εργοστασίου περιλαµβάνει κλωστήριο, υφαντήριο, βαφείο και φινιριστήριο. Πιο συγκεκριµένα, η ίνα µπορεί να προέρχεται από βαµβακερά ή σύµµεικτα νήµατα, η ύφανση µπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα µε την όψη και την αφή του υφάσµατος, το βάρος ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες, το χρώµα ανάλογα µε τις προτιµήσεις της µόδας, ενώ το φινίρισµα είναι αυτό που προσδιορίζει τα τελικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Όσον αφορά την πρώτη ύλη, η ποιότητα του βάµβακος και νήµατος που χρησιµοποιούνται είναι καθοριστική για την ποιότητα του τελικού προϊόντος και γι' αυτό η Εταιρεία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη καθετοποιηµένη δοµή της. Για την παραγωγή του υφάσµατος απαιτούνται επίσης νήµατα υψηλής ποιότητας που παράγονται είτε µε τη µέθοδο της ανοικτής κλώσης (open-end) στο εργοστάσιο της Εταιρείας στην Πέλλα, είτε µε τη µέθοδο δακτυλιοφόρου κλώσης (ring spinning) στο εργοστάσιο της Σίνδου. Τα τελευταίου είδους νήµατα τα προµηθεύεται επίσης από την εταιρεία «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.» θυγατρική της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το Νοέµβριο του Το εργοστάσιο της Πέλλας προµηθεύεται επίσης, αποκλειστικά ελληνικό εκκοκκισµένο βαµβάκι από το εργοστάσιο της Ν. Αγχιάλου, όπου πραγµατοποιείται η εκκόκκιση του συσπόρου βάµβακος και από τη δεύτερη θυγατρική εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» Ως βοηθητικές ύλες απαραίτητες για τη βαφή του προϊόντος χρησιµοποιούνται χηµικές ύλες µε κυριότερη αυτή του indigo. εν υπάρχουν ειδικές συµφωνίες ή µακροχρόνιες συµβάσεις µε τους προµηθευτές. Οι αγορές της Εταιρείας γίνονται µε βάση τις τιµές που διαµορφώνονται στην αγορά και βάσει παραγγελιών. Το indigo denim είναι ένα πολύ εξειδικευµένο ύφασµα που διατίθεται σε βιοµηχανίες κατασκευής jeans µε πολύ αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κατασκευαστές indigo denim εγγυώνται την ποιότητα του προϊόντος µέχρι το τελικό στάδιο επεξεργασίας των jeans (π.χ. κοπή, ραφή, πλύσιµο κλπ). Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία έχει δώσει ιδιαίτερη έµφαση τόσο στον υψηλό βαθµό εξειδίκευσης και αυτοµατισµού της παραγωγής, όσο και στην υψηλή ποιότητα των πρώτων υλών. Οι παράµετροι αυτές εγγυώνται τη δυνατότητα κατασκευής υφάσµατος πολύ υψηλών προδιαγραφών. Η Εταιρεία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά. Στο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται οι σηµαντικότεροι κατασκευαστές ετοίµων ενδυµάτων jeans, όπως Diesel, Levi's, Mustang, Tommy Hilfiger, Zara, Marks & Spencer, Replay, G-Star κλπ. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της ιεύθυνσης Denim της Εταιρείας για την τριετία παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ DENIM ΧΙΛ ΧΙΛ 2003 ΧΙΛ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ , , ,00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΗΜΑΤΩΝ 266,74 94,06 0,00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΜΙΤΕΛΩΝ 501,99 347,08 0,00 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 109,75 88,78 79,18 ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α' & Β' ΥΛΩΝ 83,83 611,25 139,32 ΛΟΙΠΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 96,37 14,31 16,91 ΣΥΝΟΛΟ , , ,41 Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή του denim είναι τα βαµβακερά νήµατα. Το κόστος των βαµβακερών νηµάτων που παράγονται από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», καθώς και οι τιµές των βαµβακερών νηµάτων που αγοράζονται από την Εταιρεία επηρεάζονται και από τη µεταβολή της τιµής του βάµβακος του δείκτη Λίβερπουλ, στο Χρηµατιστήριο εµπορευµάτων του Λίβερπουλ Αγγλίας. Για τις προµήθειες εκκοκκισµένου βάµβακος καταρτίζονται, ανά πράξη συναλλαγής, συµβόλαια µε τους προµηθευτές. εν υπάρχουν προθεσµιακά συµβόλαια αγοράς εκκοκκισµένου βάµβακος. Η Εταιρεία δεν έχει κατατεθειµένα εµπορικά σήµατα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνεργασία της Εταιρείας µε τους πελάτες γίνεται µέσω παραγγελιών. Σε περιπτώσεις µεγάλων πελατών καταρτίζεται πρόγραµµα παραγγελιών µέσης περιόδου τριών µηνών. 15

17 5.2.2 ιεύθυνση Νήµατος Η ιεύθυνση Νήµατος (εργοστάσιο Σίνδου) αποτελείται από την απορροφηθείσα εταιρεία «ΗΛΙΟΣ TEN CATE Α.Ε.» η οποία συγχωνεύτηκε δι απορροφήσεως από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» στις Η συγκεκριµένη δραστηριότητα στεγάζεται στη Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) στο ήµο Σίνδου όπου παράγονται βαµβακερά νήµατα καρντέ δακτυλιοφόρου κλώσης υφαντικής. Τα νήµατα αυτά χρησιµοποιούνται για την κατασκευή υφασµάτων denim καθώς και άλλων υφασµάτων. Η παραγωγική δυναµικότητα του Κλωστηρίου ανέρχεται σε 7,4 τόνους νήµατος ετησίως. Το µεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής του εργοστασίου απευθύνεται προς το εργοστάσιο Πέλλας της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», ενώ το υπόλοιπο διοχετεύεται στη λοιπή εγχώρια και διεθνή αγορά. Ο Κύκλος Εργασιών της ιεύθυνσης Νήµατος ανά κατηγορία παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών για τις χρήσεις αναλύεται ως εξής: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΗΜΑΤΟΣ ΧΙΛ ΧΙΛ 2003 ΧΙΛ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΗΜΑΤΩΝ 300, , ,91 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 112,78 115,33 96,90 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 0,75 776, ,58 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 9,36 4,03 0,15 ΛΟΙΠΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2,92 17,18 25,39 ΣΥΝΟΛΟ 426, , , ιεύθυνση Βάµβακος Η ιεύθυνση Βάµβακος (εργοστάσιο Ν. Αγχιάλου) αποτελείται από την απορροφηθείσα εταιρεία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.» η οποία συγχωνεύτηκε δι απορροφήσεως από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» στις Το εργοστάσιο της Ν. Αγχιάλου τροφοδοτεί τα κλωστήρια της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» ιαθέτει εκκοκκιστήριο βάµβακος και σπορελαιουργείο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και επεξεργάζεται ετησίως τόνους συσπόρου βάµβακος. Το εκκοκκιστήριο της Ν. Αγχιάλου χρησιµοποιεί ως πρώτη ύλη το σύσπορο βαµβάκι. Τα παραγόµενα προϊόντα του εκκοκκιστηρίου είναι το εκκοκκισµένο βαµβάκι και ο βαµβακόσπορος. Η Εταιρεία διαθέτει µονάδα σπορελαιουργείου µε ηµερήσια δυνατότητα επεξεργασίας 140 τόνων βαµβακόσπορου. O παραγόµενος βαµβακόσπορος αποτελεί την πρώτη ύλη για τη µονάδα του σπορελαιουργείου της Εταιρείας. Ο πλεονάζων βαµβακόσπορος διατίθεται στην αγορά. Η Ελλάδα είναι η µεγαλύτερη από τις δύο βαµβακοπαραγωγές χώρες στην Ευρώπη, µε δεύτερη την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγγυηθεί την τιµή του συσπόρου βάµβακος για τον παραγωγό, επιδοτώντας το προϊόν. Η ανάλυση του Κύκλου Εργασιών της ιεύθυνσης Βάµβακος ανά κατηγορία παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών για τις χρήσεις αναλύεται ως εξής: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΧΙΛ ΧΙΛ 2003 ΧΙΛ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 721, , ,11 ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΣ 804, , ,03 ΒΑΜΒΑΚΕΛΑΙΟ 66,41 85,39 0,00 ΒΑΜΒΑΚΟΠΙΤΑ 397,80 22,63 0,00 ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ 0,00 10,37 1,43 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ* 1.187,31 104,18 51,65 ΑΧΡΗΣΤΟ ΥΛΙΚΟ 4,27 0,68 30,89 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 13,48 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.181, , ,10 * Η κατασκευαστική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι περιστασιακή. 16

18 Η ζήτηση του εκκοκκισµένου βάµβακος επηρεάζεται σηµαντικά από την ποιότητά του, η οποία εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης. Η ποιότητα του συσπόρου βάµβακος επηρεάζεται σηµαντικά από τις κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν κατά την περίοδο της παραγωγής, τη µέθοδο συλλογής, µεταφοράς και αποθήκευσης και τον τρόπο επεξεργασίας. Για το λόγο αυτό, το συγκριτικό πλεονέκτηµα των ελληνικών επιχειρήσεων, βασίζεται κυρίως στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Η τιµή αποτελεί επίσης προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης. Το εκκοκκισµένο βαµβάκι αποτελεί ένα από τα βασικά χρηµατιστηριακά εµπορεύµατα και η τιµή του διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και επηρεάζεται από το είκτη Λίβερπουλ, ανάλογα µε την προσφορά, τη ζήτηση και τα αποθέµατα των χωρών. Για τις προµήθειες εκκοκκισµένου βάµβακος καταρτίζονται, ανά πράξη συναλλαγής, συµβόλαια µε τους προµηθευτές. εν υπάρχουν προθεσµιακά συµβόλαια αγοράς εκκοκκισµένου βάµβακος. 5.3 ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Αντίστοιχα µε την παραγωγική δοµή της Εταιρείας, είναι οργανωµένη η Εµπορική ιεύθυνση της σε τρεις ιευθύνσεις (Business Units), µε την κάθε διεύθυνση να διατηρεί αυτόνοµο δίκτυο πωλήσεων : ιεύθυνση Denim ιεύθυνση Νήµατος ιεύθυνση Βάµβακος Κατά τη χρήση του 2003 δεν υπήρξαν εξαιρετικά γεγονότα τα οποία έχουν επηρεάσει τις ανωτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας ιεύθυνση Denim Η Εµπορική ιεύθυνση του Denim είναι χωρισµένη στη ιεύθυνση Marketing και στη ιεύθυνση Πωλήσεων. Η ιεύθυνση Marketing έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και ανάλυσης των δεδοµένων της αγοράς denim τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Καλύπτει τις λειτουργίες της Εποπτείας και ιαχείρισης Προϊόντων (Product Management) και της Ανάπτυξης νέων προϊόντων (Product Development) και έρχεται σε άµεση επαφή τόσο µε τους αντιπροσώπους που συνεργάζεται η Εταιρεία όσο και µε τους κατά τόπο πελάτες. Η ιεύθυνση Πωλήσεων είναι δοµηµένη µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και διακρίνεται σε Πωλήσεις Εξωτερικού, Πωλήσεις Εσωτερικού, Πωλήσεις Μεγάλων Πελατών (Key Accounts) και Υποστήριξη Πωλήσεων (Sales Support). Οι πωλήσεις των προϊόντων denim γίνονται µέσω ενός εκτεταµένου δικτύου αντιπροσώπων, µε εξαίρεση τους µεγάλους πελάτες και την εγχώρια αγορά, όπου η Εταιρεία διαθέτει αυτόνοµο δίκτυο πωλήσεων. Το δίκτυο των αντιπροσώπων δραστηριοποιείται στις εξής χώρες : Ιταλία Γαλλία και Βόρεια Αφρική (Τυνησία, Μαρόκο) Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία, Σκανδιναβία Γερµανία Βέλγιο, Ολλανδία Πορτογαλία Ισπανία Πολωνία Ρωσία Γιουγκοσλαβία Σερβία FYROM Η.Π.Α. Η Εταιρεία συνεργάζεται µε τους πελάτες µέσω παραγγελιών. Σε περιπτώσεις µεγάλων πελατών καταρτίζεται πρόγραµµα παραγγελιών µέσης περιόδου τριών µηνών χωρίς την υπογραφή σχετικού συµφωνητικού. Η διανοµή των προϊόντων γίνεται µε κάθε είδους µεταφορικό µέσο δηµόσιας χρήσης. Η γεωγραφική κατανοµή των συνολικών πωλήσεων ανά χώρα προορισµού της ιεύθυνσης Denim για τις χρήσεις έχει ως εξής: 17

19 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ DENIM % % % ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,93 74,8% ,48 61,4% ,86 57,8% ΕΛΛΑ Α 9.484,90 12,2% ,38 17,8% 9.680,05 15,7% ΜΑΡΟΚΟ 3.051,39 3,9% 6.180,29 8,9% 9.627,84 15,6% ΤΟΥΡΚΙΑ 409,41 0,5% 2.145,35 3,1% 3.131,44 5,1% ΤΥΝΗΣΙΑ 4.407,62 5,7% 2.506,61 3,6% 1.656,50 2,7% ΣΕΡΒΙΑ 0,00 0,0% 6,54 0,0% 611,15 1,0% ΙΝ ΙΑ 0,00 0,0% 0,00 0,0% 273,89 0,4% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 0,00 0,0% 26,11 0,0% 207,07 0,3% ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 113,88 0,1% 7,78 0,0% 154,40 0,3% ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.147,48 2,8% 3.547,81 5,1% 661,21 1,1% ΣΥΝΟΛΟ ,60 100,0% ,36 100,0% ,41 100,0% ιεύθυνση Νήµατος Το δίκτυο πωλήσεων της ιεύθυνσης Νήµατος αποτελείται από ένα δίκτυο αντιπροσώπων που καλύπτουν τόσο την εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά. Η διανοµή των προϊόντων γίνεται από µεταφορικά µέσα δηµόσιας χρήσης. Το δίκτυο αντιπροσώπων δραστηριοποιείται σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Γερµανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Τουρκία. Η γεωγραφική κατανοµή των πωλήσεων της ιεύθυνσης Νήµατος για τις χρήσεις έχει ως εξής: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΗΜΑΤΟΣ % % % ΙΤΑΛΙΑ 83,84 19,7% 3.337,35 76,0% 2.110,57 49,6% ΕΛΛΑ Α 214,56 50,3% 1.038,26 23,6% 1.367,49 32,2% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,00 0,0% 17,19 0,4% 329,75 7,8% ΓΑΛΛΙΑ 0,00 0,0% 0,00 0,0% 277,76 6,5% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 61,35 14,4% 0,00 0,0% 89,09 2,1% ΙΣΠΑΝΙΑ 0,00 0,0% 0,00 0,0% 52,56 1,2% ΙΣΡΑΗΛ 0,00 0,0% 0,05 0,0% 14,84 0,3% ΤΟΥΡΚΙΑ 0,00 0,0% 0,00 0,0% 8,89 0,2% ΒΕΛΓΙΟ 66,55 15,6% 0,00 0,0% 0,00 0,0% ΣΥΝΟΛΟ 426,30 100,0% 4.392,85 100,0% 4.250,94 100,0% ιεύθυνση Βάµβακος Το µεγαλύτερο ποσοστό του παραγόµενου εκκοκκισµένου βάµβακος κατευθύνεται κυρίως προς τα κλωστήρια του Οµίλου: προς το εργοστάσιο της Πέλλας, το εργοστάσιο της Σίνδου και τη θυγατρική «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.». Η γεωγραφική κατανοµή των πωλήσεων της ιεύθυνσης Βάµβακος για τις χρήσεις είναι η εξής: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ % % % ΕΛΛΑ Α 2.839,40 89,2% 3.495,18 71,9% 4.524,54 60,4% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 0,00 0,0% 1.367,07 28,1% 1.132,90 15,1% ΓΑΛΛΙΑ 0,00 0,0% 0,00 0,0% 726,45 9,7% ΤΟΥΡΚΙΑ 0,00 0,0% 0,00 0,0% 594,62 7,9% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0,00 0,0% 0,00 0,0% 299,21 4,0% ΕΛΒΕΤΙΑ 0,00 0,0% 0,00 0,0% 215,38 2,9% ΙΣΠΑΝΙΑ 342,56 10,8% 0,00 0,0% 0,00 0,0% ΣΥΝΟΛΟ 3.181,96 100,0% 4.862,25 100,0% 7.493,10 100,0% 18

20 5.4 Παραγωγική ιαδικασία εν υπήρξε διακοπή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, η οποία να έχει σηµαντικές συνέπειες στην οικονοµική της κατάσταση Παραγωγική ιαδικασία Denim Η παραγωγική µονάδα του εργοστασίου της Πέλλας λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως επτά ηµέρες την εβδοµάδα. Η παραγωγή είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη ενώ εξειδικευµένοι εργαζόµενοι φροντίζουν για την καλή λειτουργία των µηχανών, επεµβαίνοντας σε περίπτωση προβλήµατος και τροφοδοτώντας τα µηχανήµατα µε υλικό προς επεξεργασία. Η Εταιρεία, µε συνεχείς επενδύσεις σε κτιριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό στοχεύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαφοροποιηµένων από τα παραδοσιακά υφάσµατα denim που απαιτούν νέες τεχνολογίες και ευέλικτες εµπορικές και παραγωγικές διαδικασίες. Η παραγωγική διαδικασία είναι καθετοποιηµένη και περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 1. Νηµατοποίηση 2. Βαφή νήµατος 3. Προπαρασκευή νήµατος για ύφανση 4. Ύφανση 5. Φινίρισµα 6. Ποιοτικός έλεγχος 7. Συσκευασία και αποθήκευση Όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ελέγχονται ηλεκτρονικά µέσω υποσυστηµάτων. Αναλυτικότερα οι φάσεις παραγωγής έχουν ως εξής: Φάση 1 : Νηµατοποίηση Η νηµατοποίηση γίνεται στο κλωστήριο µε τη διαδικασία ανοικτής κλώσης (open end). Η πρώτη ύλη του κλωστηρίου είναι εγχώριο εκκοκκισµένο βαµβάκι το οποίο, αφού ανοιχθεί και καθαρισθεί στο τµήµα ανοικτικών και χαρτζιών, αναµιγνύεται και υφίσταται παραλληλισµό ινών στους σύρτες, κατόπιν νηµατοποιείται και το νήµα περιτυλίγεται σε µορφή κυλίνδρου. Τον µεγαλύτερο όγκο της πρώτης ύλης, το κλωστήριο τον προµηθεύεται είτε από τη ιεύθυνση βάµβακος είτε από τη θυγατρική «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.». Από το νήµα που παράγεται στο κλωστήριο του εργοστασίου της Πέλλας, ποσοστό περίπου 10% προορίζεται για στηµόνι και υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία στο βαφείο ενώ το υπόλοιπο 90% προωθείται απ ευθείας στο υφαντήριο όπου χρησιµοποιείται για υφάδι. Φάση 2 : Βαφή νήµατος Το εξειδικευµένο βαφείο νηµάτων αποτελεί την «καρδιά του εργοστασίου» αφού εκεί, µέσω δύο βαφικών συγκροτηµάτων ειδικών για νηµατοβαφή indigo τύπου «rope dye», το νήµα βάφεται κυρίως σε διάφορες αποχρώσεις του χρώµατος indigo. Κάθε απόχρωση έχει διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν το ύφασµα στην τελική του µορφή σαν έτοιµο ένδυµα. Η πρώτη ύλη του βαφείου είναι το νήµα «open end» που προέρχεται από το κλωστήριο του εργοστασίου καθώς και νήµα δακτυλιοφόρου κλώσης το οποίο προέρχεται από το εργοστάσιο της Σίνδου και τη θυγατρική «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.». Φάση 3 : Προπαρασκευή νήµατος για ύφανση Το βαµµένο νήµα υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία όπου, αφού περάσει από τις διάστρες δέσµης (long chain beamers), προωθείται στα κολλαριστικά συγκροτήµατα προκειµένου να εµπλουτισθεί µε τα κατάλληλα υλικά που θα του προσδώσουν τις απαραίτητες ιδιότητες που απαιτούνται στο στάδιο της ύφανσης. Στα τέλη του 2003 εγκαταστάθηκε νέα βαφική µηχανή νέας τεχνολογίας (sheet dyeing) όπου το νήµα βάφεται κυρίως σε διάφορες αποχρώσεις του χρώµατος indigo υπό τη µορφή sheet και το κολλαριστικό συγκρότηµα είναι συνδεδεµένο µε τη βαφική µηχανή. Φάση 4 : Ύφανση Το υφαντήριο χρησιµοποιεί σαν πρώτες ύλες το κολλαρισµένο νήµα για στηµόνι και το άβαφο κυρίως νήµα για υφάδι, το οποίο προέρχεται είτε από το κλωστήριο του εργοστασίου της Πέλλας είτε από το 19

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2003-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2000 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.02.2006 ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ετήσιο ελτίο 2000 ELMEC SPORT A.B.E.T.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2 0 0 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14-11-2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2001 Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

PRESIDENT HOTEL ATHENS

PRESIDENT HOTEL ATHENS HP PRESIDENT HOTEL ATHENS ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 5/204/14.11.2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02.06.2003 Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κλωστοϋφαντουργίας και η επιρροή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων της «Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3.1 Γενικά 7 3.2 Φορολογία μερισμάτων 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕΛ. 4 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ PC SYSTEMS A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει µερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης

ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει µερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά σύµφωνα µε την απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23 ης Μαΐου 2007 και την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα