"Αλαθαιύπηνληας" θιεηδηά γηα ηελ επαγγεικαηηθή δωή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""Αλαθαιύπηνληας" θιεηδηά γηα ηελ επαγγεικαηηθή δωή"

Transcript

1 Εξγαζηήξη γηα ηελ επαγγεικαηηθή δσή "Αλαθαιύπηνληας" θιεηδηά γηα ηελ επαγγεικαηηθή δωή Σνθία Μαθξή - Μειίλα Κνπηζνγηάλλε «Κ Α Ν Ε Τ Η Ν Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α!» Π Α Ν Δ Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α Σ

2 Τη ζεκαίλεη αέιηα; Έλα φλνκα εκπλεπζκέλν απφ ηνλ ήιην! Με βάζε κηα αξρατθή ιεθηηθή εθδνρή γηα ηνλ «ήιην» Λεμηθό Liddel Scott: ζε κία απφπεηξα «ιεμηπιαζίας», γέλνυς ζειυθνύ γελλήζεθε εθ ηνπ «α-έιηνπ» ε «α-έιηα» Εξγαζηήξη γηα ηελ επαγγεικαηηθή δσή

3 Πνηά είλαη ε αέιηα; Έλα «εξγαζηήξη» γηα ηελ επαγγεικαηηθή δσή, ην νπνίν: π ι ε ξ ν θ ν ξ ε ί θαη αθππλίδεη θπξίσο γηα ηηο δεμηόηεηεο - θιεηδηά παξέρεη έκπξαθηε β ν ή ζ ε η α κε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, ηδίσο βηωκαηηθές κε πξνγξάκκαηα πξαθηηθήο άζθεζεο ζπλδ. κε ζπκβνπιεπηηθή κε κεληόξεπζε κε ζηήξημε γηα δεκηνπξγία επηρεηξήζεωλ, ηδίσο θνηλωληθώλ γηα κία νπζηαζηηθή ππνζηήξημε ζηελ επαγγεικαηηθή δωή

4 Τη είλαη νη δεμηόηεηεο; Σ ύ κ θ σ λ α κ ε η ν Δ π ξ σ π α τ θ ό Π ι α ί ζ η ν Δ π α γ γ ε ι κ α η η θ ώ λ Π ξ ν ζ ό λ η σ λ : H η θ α λ φ η ε η α ε θ α ξ κ ν γ ή ο η σ λ γ λ ψ ζ ε σ λ θ α η α μ η ν π ν ί ε ζ ε ο η ε ρ λ ν γ λ σ ζ ί α ο γ η α η ε λ ε π ί ι π ζ ε π ξ ν β ι ε κ ά η σ λ Ο η δ ε μ η φ η ε η ε ο π ε ξ η γ ξ ά θ ν λ η α η σ ο λ ν ε η η θ έ ο θ α η π ξ α θ η η θ έ ο

5 Γηαηί θάπνηνη έρνπλ έκθπηεο θάπνηεο δεμηόηεηεο ; Έρνπκε θαιά λέα νη δεμηφηεηεο- θιεηδηά κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ, λα θαιιηεξγεζνχλ ή θαη λα εληζρπζνχλ

6 Πώο απνθηώληαη νη δεμηόηεηεο; Μη Τυπική μάθηση Τυπική μάθηση Άτυπη μάθηση

7 Τη δεηά ε αγνξά εξγαζίαο;

8 Γεμηόηεηεο Κιεηδηά ζηε Δηαθήκηζε θαη Δεκόζηες Σχέζεης (1/2) Σηειέρωζε Τκήκαηνο Marketing & Δπηθνηλωλίαο Ιδαληθφ πξνθίι ππνςεθίνπ: Επρέξεηα ιφγνπ θαη επηθνηλσλίαο Οξγαλσηηθέο Ιθαλφηεηεο θαη πλεχκα νκαδηθφηεηαο Ηιηθία έσο 30 εηψλ Πηπρίν Marketing/Δηαθήκηζεο/Δεκνζίσλ Σρέζεσλ (εθηηκάηαη ζεηηθά αιιά δελ απαηηείηαη) Καιή γλψζε Αγγιηθψλ Υπεύζπλνο Marketing θαη Πξνωζεηηθώλ Δλεξγεηώλ Ο ηδαληθφο ππνςήθηνο πξέπεη λα δηαζέηεη: Πηπρίν Κνιεγίνπ, ΑΕΙ, ΤΕΙ κε εηδίθεπζε ζην Marketing Απαξαίηεηα δηεηή πξνυπεξεζία ζε αληίζηνηρε ζέζε Ιθαλφηεηα ζχληαμεο θαη πινπνίεζεο Marketing plans θαη below the line πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ Άξηζηε γλψζε ησλ λέσλ Τερλνινγηψλ θαη ησλ Social Media Δεκηνπξγηθφηεηα θαη πξσηνηππία Άξηζηε γλψζε Αγγιηθψλ Εκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ) απφ ην ρψξν ηεο Εθπαίδεπζεο ή εηαηξηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ (ζε αληίζηνηρε ζέζε) ζα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε Υπεύζυλνς Marketing Πξνζφληα: Απόθνηηνο ΑΔΙ/ΤΔΙ Μarketing/Management MBA ή Μεη/θνο ηίηινο επηζπκεηόο Απαξαίηεηε εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ζέζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ Άξηζηε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (γξαπηά & πξνθνξηθά) Άηνκν θηιόδνμν κε δεκηνπξγηθό - θαηλνηόκν πλεύκα Ιθαλφηεηα δηαρείξηζεο ρξφλνπ θαη πινπνίεζεο πνιιαπιψλ εξγαζηψλ Ιθαλφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ Δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα θαη εγεηηθά ραξαθηεξηζηηθά Επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο & έληνλα νκαδηθφ πλεχκα

9 Γεμηόηεηεο Κιεηδηά ζηε Γηαθήκηζε θαη Γεκόζηεο Σρέζεηο (2/2) επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα δεκηνπξγηθή ηθαλόηεηα ηθαλόηεηα νκαδηθήο εξγαζίαο/ζπλεξγαηηθόηεηα ηθαλόηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ νξγαλσηηθή ηθαλόηεηα ηθαλόηεηα δηαπξαγκάηεπζεο ηθαλόηεηα ιήςεο απνθάζεσλ

10 Δπηθνηλωληαθή Ιθαλόηεηα- Σηνηρεία θαη Τξόπνη Δπηθνηλωλίαο Τξόπνη επηθνηλωλίαο Γξαπηφο ιφγνο Πξνθνξηθφο ιφγνο Σπκβνιηθέο ρεηξνλνκίεο Οπηηθέο απεηθνλίζεηο Πνιπκέζα

11 Πόζν επηθνηλωληαθνί είκαζηε; Δμεηάδσ κε πξνζνρή ην πεξηερόκελν ηνπ κελύκαηνο κνπ; Μεηαδίδσ ην κήλπκα κνπ ζην θαηάιιειν πξόζσπν ηελ θαηάιιειε ζηηγκή; Έρσ πξνθαηαιήςεηο όηαλ δελ ζπκθσλώ κε ηνλ ζπλνκηιεηή κνπ; Αθνύσ κε ππνκνλή, ρσξίο λα δηαθόπησ; Δπηθνηλσλώ κε όια ηα δηαζέζηκα ειεθηξνληθά κέζα;

12 Πώο λα εληζρύζω ηελ επηθνηλωληαθή ηθαλόηεηα; Έιεγρνο ησλ γλώζεσλ Καιή θαη πιήξεο έθθξαζε Καηάιιεια κέζα επηθνηλσλίαο Δλεξγεηηθή αθξόαζε Αλνηρηό κπαιό Καινπξναίξεηεο εξσηήζεηο Αμηνιόγεζε αληηδξάζεσλ Σύληνκε αλαθεθαιαίσζε Αλζξώπηλε επηθνηλσλία

13 Γεκηνπξγηθόηεηα Νένη θαη αζπλήζηζηνη ηξόπνη: λα αληηκεησπίδεηο ηελ θαζεκεξηλόηεηα λα δηαθξίλεηο ηελ ύπαξμε πξνβιεκάησλ λα δίλεηο απνηειεζκαηηθέο ιύζεηο

14 Δίκαζηε όινη δεκηνπξγηθνί;

15 Πνηό πεξηβάιινλ πεξηνξίδεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα; Κιεηζηνύ ηύπνπ εξγαζία κε θαλόλεο Πεηζαξρία ζπκκόξθσζεο ζε θαηεπζπλόκελε εξγαζία Ψπρνινγηθή αλαζθάιεηα Έπαηλνο κόλν ζηε ζπκκόξθσζε

16 Πνηό πεξηβάιινλ ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγηθόηεηα; Σπλαίζζεκα Γηαθνξεηηθόηεηα Δξεζίζκαηα Κίλεηξα Χώξνο Χξόλνο Αιιειεπίδξαζε Δμαηνκίθεπζε Ναη ζηα «ιάζε» Έκθαζε ζηε δηαδηθαζία/ όρη ζην απνηέιεζκα Σπγθιίλνπζα- Απνθιίλνπζα ζθέςε

17 Σπλεξγαηηθόηεηα Ψάρλσ γηα θνηλά ζεκεία; Αθνύσ θαη θαηαλνώ ηνλ ζπλεξγάηε κνπ; Σπγραίξσ ηνλ ζπλεξγάηε κνπ; Γέρνκαη δηαθνξεηηθέο απόςεηο; Δλζαξξύλσ ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ;

18 Σπλεξγαηηθόηεηα Βαζηθέο Αξρέο Μνηξαδόκαζηε ηδέεο Μνηξαδόκαζηε πόξνπο Θέηνπκε κε ζαθήλεηα ζηόρνπο Εεηνύκε βνήζεηα θαη δηεπθξηλίζεηο Εεηάκε ηελ γλώκε ησλ ζπλεξγαηώλ καο Απνθαιύπηνπκε επηκέξνπο πξνζσπηθνύο ζηόρνπο Αμηνινγνύκε ηελ πξόνδν

19 Πώο λα εληζρύζω ηε δεμηόηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο; Δκπηζηνζύλε Σύγθξνπζε Αιιαγή Απηνγλσζία Αμηνιόγεζε Λήςε απνθάζεσλ Δπηθνηλσλία & αμηνπηζηία Οξίζηε ξόινπο Αλαγλώξηζε Γεκηνπξγήζηε καζεζηαθέο εκπεηξίεο

20 Πξνζωπηθή Αλάπηπμε- Ο δξόκνο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία Αμηνινγνύκε ηνλ εαπηό καο Πξνζδηνξίδνπκε ηα δπλαηά καο ζεκεία/δεμηόηεηεο Πξνζδηνξίδνπκε ηηο δπλαηόηεηεο βειηίσζεο καο Βειηηζηνπνηνύκε νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο καο Η δ η α δ η θ α ζ ί α η ε ο κ ά ζ ε ζ ε ο θ α η η ε ο α π η φ - β ε ι η ί σ ζ ε ο ρ ξ ε η ά δ ε η α η ζ π λ έ π ε η α, α λ ν η ρ η φ κ π α ι φ θ α η η θ α λ φ η ε η α α π η φ - α κ θ η ζ β ή η ε ζ ε ο

21 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο Θα βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Α.2. Οι κάθετες ομάδες μπορεί να είναι διαρκείς (μόνιμες) ή προσωρινές ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/3/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οκάδεο: Οη ξόινη ησλ κειώλ ζε κία νκάδα

Οκάδεο: Οη ξόινη ησλ κειώλ ζε κία νκάδα Οκάδεο: Οη ξόινη ησλ κειώλ ζε κία νκάδα εμινάριο Ηγεζίας:Ομάδες-Οι ρόλοι ηων μελών μίας ομάδας Δπιμέλεια-Μεηάθραζη: Δλπίδα Βάπηιζμα Λαϊονική Χρονιά 2011-2012 0 Τη είλαη ε νκάδα; Δύν ή πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη.

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα