Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι παρατηρήσεις που πήραμε για το ύψος και το βάρος 16 εργατών μιας βιομηχανίας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι παρατηρήσεις που πήραμε για το ύψος και το βάρος 16 εργατών μιας βιομηχανίας."

Transcript

1 Συσέτιση δύο μεταβλητώ Συσέτιση δύο μεταβλητώ Θεωρούμε δύο τυαίες μεταβλητές X, Y και ζεύγη παρατηρήσεω,,,,...,, από τυαίο δείγμα μεγέθους. Ααφερόμαστε, δηλαδή, σε μη πειραματικά δεδομέα ο ερευητής δε προκαθορίζει-ελέγει τις τιμές καμιάς από τις δύο μεταβλητές όπως, Χ το ύψος τω φοιτητώ εός παεπιστημιακού τμήματος και Υ το βάρος τους Χ οι ώρες μελέτης τω φοιτητώ εός παεπιστημιακού τμήματος και Υ η απόδοση τους σε έα τεστ Χ οι εβδομάδες εμπειρίας εός εργάτη σε μια επιείρηση και Υ ο αριθμός τω ελαττωματικώ προϊότω που παράγει Χ η κατάταξη δέκα προϊότω από έα κριτή και Υ η κατάταξη τω ιδίω προϊότω από έα άλλο κριτή Χ ο αριθμός τω πωλήσεω μουσικώ CD σε μια περιοή και Υ ο αριθμός τω έω στη ίδια περιοή. Δε ααφερόμαστε όμως σε περιπτώσεις όπως, Χ ο αριθμός τω αοιτώ ταμείω εός υποκαταστήματος τραπέζης που καθορίζει ο διευθυτής και Υ ο ρόος ααμοής τω πελατώ Χ η ποσότητα λιπάσματος που καθορίζει ο ερευητής και Υ η απόδοση του αγρού Χ το ύψος της διαφημιστικής δαπάης εός προϊότος που καθορίζει μια επιείρηση και Υ το ύψος τω πωλήσεω του προϊότος. Στις περιπτώσεις όπου από το πληθυσμό επιλέγουμε έα τυαίο δείγμα και σε κάθε μοάδα του δείγματος μελετάμε δύο ή περισσότερα αρακτηριστικά, είαι λογικό, α ααζητήσουμε μέτρα τα οποία α μπορού α εκφράσου και α ποσοτικοποιήσου τη πιθαή συμμεταβολή-συσέτιση τω αρακτηριστικώ. Για παράδειγμα, συσετίζοται-συμμεταβάλλοται ο μισθός και τα έτη σπουδώ τω εργαζομέω; Πώς συμμεταβάλλοται; Δηλαδή, ότα αυξάου τα έτη σπουδώ, αυξάει ο μισθός του εργαζομέου; μειώεται μήπως;!. Ποσό ισυρή είαι η συμμεταβολή τω μεταβλητώ έτη σπουδώ και μισθός; Έας απλός τρόπος για α αποκτήσουμε μια πρώτη ιδέα για το α και πώς δυο μεταβλητές συμμεταβάλλοται-συσετίζοται, είαι α κατασκευάσουμε το διάγραμμα διασποράς Scatter Dagram. Να ααπαραστήσουμε δηλαδή τα ζεύγη τω παρατηρήσεω σε έα διάγραμμα. Ας δούμε έα παράδειγμα: Στο πίακα που ακολουθεί φαίοται οι παρατηρήσεις που πήραμε για το ύψος και το βάρος 6 εργατώ μιας βιομηαίας Ύψος cm Βάρος Kg Ύψος cm Βάρος Kg Από το διάγραμμα διασποράς φαίεται ότι οι εργάτες στο δείγμα που έου μεγαλύτερο ύψος έου και μεγαλύτερο βάρος. Φαίεται, δηλαδή, α υπάρει μια αάλογη σέση μεταξύ του ύψους και του βάρους τω εργατώ. Εργaστήριο. Μαθηματικώ & Στατιστικής / Γ. Παπαδόπουλος 93

2 Συσέτιση δύο μεταβλητώ Εργaστήριο. Μαθηματικώ & Στατιστικής / Γ. Παπαδόπουλος 94 Πόσο ισυρή είαι όμως αυτή η συσέτιση; Πώς μπορεί, δηλαδή, α μετρηθεί; Στο πλαίσιο του μαθήματος, θα ασοληθούμε με τρία μέτρα συσέτισης: με το συτελεστή γραμμικής συσέτισης του Pearon, με το συτελεστή γραμμικής συσέτισης του Spearman και με το δείκτη Kendall.. Συτελεστής Γραμμικής Συσέτισης του Pearon Ο δειγματικός συτελεστής γραμμικής συσέτισης του Pearon συμβολίζεται με r και ορίζεται από το τύπο: r όπου,, Y X Cov και Επομέως r Ο πληθυσμιακός συτελεστής γραμμικής συσέτισης του Pearon ορίζεται αάλογα και συμβολίζεται με ρ. Ερώτηση: Ποια είαι η βασική ιδέα στο ορισμό του συτελεστή του Pearon; Στο παράδειγμα, το μέσο ύψος είαι 76 cm και το μέσο βάρος 74Kg. Παρατηρείστε ότι οι εργάτες που έου ύψος πάω από το μέσο ύψος έου στις περισσότερες περιπτώσεις και βάρος πάω από το μέσο βάρος. Αάλογα, οι εργάτες που έου ύψος κάτω από το μέσο ύψος έου στις περισσότερες περιπτώσεις και βάρος κάτω από το μέσο βάρος Ύψος cm ΒάροςKg

3 Συσέτιση δύο μεταβλητώ Δείτε και το ακόλουθο διάγραμμα: Z Ζ Παρατηρείστε επίσης ότι z z r όπου z και z. Ας δούμε δύο αριθμητικά παραδείγματα υπολογισμού του συτελεστή γραμμικής συσέτισης του Pearon. Παράδειγμα , 0 r Εργaστήριο. Μαθηματικώ & Στατιστικής / Γ. Παπαδόπουλος 95

4 Παράδειγμα Συσέτιση δύο μεταβλητώ ,5 και 3,9 r , ,5 3, ,9 0,99 Ερμηεία και ιδιότητες του συτελεστή γραμμικής συσέτισης r Ο συτελεστής γραμμικής συσέτισης r δίει έα μέτρο του μεγέθους της γραμμικής συσέτισης μεταξύ δύο μεταβλητώ. Παίρει τιμές στο κλειστό διάστημα [-, ] Απόδειξη: Για κάθε λ R ισύει + λ 0. Άρα + λ + λ + λ + λ 0 λ + λ + 0 ή ή 0. Επειδή η τελευταία αισότητα ισύει για κάθε λ R, θα είαι β 4αγ 0και άρα 4 4 r r r. Α r ± υπάρει τέλεια γραμμική συσέτιση. Α 0,3 r < 0, 3 δε υπάρει γραμμική συσέτιση. Αυτό, όμως, δε σημαίει ότι δε υπάρει άλλου είδους συσέτιση μεταξύ τω δύο μεταβλητώ. Α 0,5 < r 0,3 ή 0,3 r < 0, 5 υπάρει ασθεής γραμμική συσέτιση. Α 0,7 < r 0,5 ή 0,5 r < 0, 7 υπάρει μέση γραμμική συσέτιση. Α 0,8 < r 0,7 ή 0,7 r < 0, 8 υπάρει ισυρή γραμμική συσέτιση. A < r 0,8 ή 0,8 r < υπάρει πολύ ισυρή γραμμική συσέτιση. Θετικές τιμές του r δε υποδηλώου, κατ αάγκη μεγαλύτερο βαθμό γραμμικής συσέτισης από το βαθμό γραμμικής συσέτισης που υποδηλώου αρητικές τιμές του r. Ο βαθμός γραμμικής συσέτισης καθορίζεται από τη απόλυτη τιμή του r και όι από το πρόσημο του r. Το πρόσημο του r καθορίζει το είδος, μόο, της συσέτισης θετική ή αρητική. Μας πληροφορεί δηλαδή για το α αύξηση της μιας μεταβλητής ατιστοιεί σε αύξηση ή σε μείωση της άλλης Εργaστήριο. Μαθηματικώ & Στατιστικής / Γ. Παπαδόπουλος 96

5 Συσέτιση δύο μεταβλητώ μεταβλητής. Για παράδειγμα η τιμή r 0, 9 δείει ισυρότερη γραμμική συσέτιση από τη τιμή r 0, 8 εώ οι τιμές r 0,6 και r 0, 6 δείου ίδιο βαθμό γραμμικής συσέτισης αλλά ατίθετο είδος. Στη πράξη, υπολογίζουμε το συτελεστή γραμμικής συσέτισης στις περιπτώσεις μόο που το διάγραμμα διασποράς στικτό διάγραμμα έει σήμα επιμήκους κεκλιμέης έλλειψης ή πλατυσμέου J. Α, όμως, το υπολογίσουμε και σε περιπτώσεις που το διάγραμμα διασποράς έει άλλη μορφή, η τιμή του η οποία θα είαι μικρή, δε συεπάγεται μη συσέτιση αλλά μη γραμμική συσέτιση. Είαι, δηλαδή, δυατό α υπάρει μεγάλη μη γραμμική συσέτιση. r0 0<r< -<r<0 r0 0<r< r0 Ο συτελεστής γραμμικής συσέτισης r ρησιμοποιείται ως μια εκτιμήτρια του πληθυσμιακού συτελεστή γραμμικής συσέτισης ρ, μόο ότα τα ζεύγη,,,,...,, προέροται από τυαία δειγματοληψία. Δε έει, επομέως, μεγάλη ρησιμότητα σε πειραματικές έρευες, όπου οι τιμές της μιας μεταβλητής ελέγοται-καθορίζοται από το ερευητή. Συσέτιση δε σημαίει αιτιότητα Ότα σε μια μη πειραματική έρευα δειγματοληψία δύο μεταβλητές X και Y βρίσκοται συσετισμέες αυτό σημαίει μόο ότι οι μεταβλητές αυτές συδέοται με κάποια σέση. Δε συεπάγεται, κατ αάγκη, αιτιότητα. Οι δύο μεταβλητές μπορεί βεβαία α συδέοται με σέση αιτιότητας, μπορεί όμως, όι. Για παράδειγμα, μπορεί και οι δύο α επηρεάζοται από μια τρίτη μεταβλητή. Ας δούμε δύο παραδείγματα: Παρατηρήθηκε ότι το ύψος τω μαθητώ εός σολείου, ηλικίας 6 έως 3 ετώ, έει ισυρή θετική γραμμική συσέτιση με τη ατιληπτική ικαότητα τω μαθητώ. Προφαώς η ατιληπτική ικαότητα τω μαθητώ δε επηρεάζεται από το ύψος τους. Απλώς τόσο η πευματική όσο και η φυσική αάπτυξη τω μικρώ μαθητώ επηρεάζοται παράλληλα από άλλους παράγοτες. Παρατηρήθηκε ότι οι πωλήσεις ταύπλοω στο Sdne εία, για μια μακρά περίοδο, ισυρή θετική συσέτιση με τις πωλήσεις έγρωμω τηλεοράσεω στη Melbourne. Προφαώς, τόσο οι πωλήσεις ταύπλοω όσο και οι πωλήσεις έγρωμω τηλεοράσεω ήτα συάρτηση γεικότερω ευοϊκώ οικοομικώ παραγότω. Είαι, κατά συέπεια, φαερό ότι η πρόειρη ή επιπόλαιη ερμηεία και ρήση του r οδηγεί πολλές φορές σε παρερμηείες ή και σε λαθασμέα συμπεράσματα. Για αιτιολογικά συμπεράσματα, σέδο πάτοτε, απαιτείται πειραματισμός. Σε κάθε περίπτωση, αιτιώδη σέση αλληλεξάρτηση μεταξύ δύο Εργaστήριο. Μαθηματικώ & Στατιστικής / Γ. Παπαδόπουλος 97

6 Συσέτιση δύο μεταβλητώ μεταβλητώ δεόμαστε μόο ότα υπάρει επιστημοική ή λογική βάση που τη υπαγορεύει. Με συμβολίζουμε τη δειγματική συδιασπορά τω μεταβλητώ Χ και Υ. Η πληθυσμιακή συδιασπορά ορίζεται αάλογα και συμβολίζεται με σ. Εκφράζει τη συμμεταβολή-συσέτιση δύο μεταβλητώ μέσω του αθροίσματος τω γιομέω τω αποκλίσεω τω τιμώ τους από τους ατίστοιους μέσους. Μεγάλες τιμές της υποδηλώου ότι υπάρει συμμεταβολή-συσέτιση εώ μικρές τιμές της υποδηλώου ότι δε υπάρει συμμεταβολή-συσέτιση. Όμως, δε ρησιμοποιείται ως μέτρο συσέτισης δύο μεταβλητώ διότι επηρεάζεται από τις μοάδες στις οποίες εκφράζοται οι μεταβλητές.. Συτελεστής συσέτισης του Spearman rho Δίει το μέγεθος της γραμμικής συσέτισης ποιοτικώ μεταβλητώ διάταξης. 6 δ rho όπου, το μέγεθος του δείγματος και δ,,,..., Παράδειγμα: Φοιτητές Σειρά κατάταξης στη Στατιστική X. Σειρά κατάταξης στα Μαθηματικά Y δ δ Α ος 4ος -3 9 Β ος ος 0 0 Γ 3ος 3ος 0 0 Δ 4ος 5ος - Ε 5ος ος 4 6 ΣΤ 6ος 6ος 0 0 Ζ 7ος 8ος - Η 8ος 7ος 6 8 rho 0, δ 8 Ιδιότητες-ρήσεις του Συτελεστή Γραμμικής Συσέτισης rho Παίρει τιμές στο κλειστό διάστημα [-, ]. Α συμφωού πλήρως οι δύο κατατάξεις είαι rho, εώ ότα η μια διάταξη είαι ριζικά διαφορετική από τη άλλη για παράδειγμα, α το μέγεθος δείγματος είαι 8 τότε το X είαι ότα το Y είαι 8, το X είαι ότα το Y είαι 7, κ.ο.κ είαι rho. Η τιμή 0 δείει το μικρότερο βαθμό συσέτισης. Α στη κατάταξη έουμε ισοβαθμίες, δίουμε, ως θέση, σε όλες τις θέσεις που ισοβαθμού, τη μέση τιμή τους. Για παράδειγμα, α η βαθμολογία οκτώ φοιτητώ στα Μαθηματικά είαι: 0, 9, 9, 8, 7, 6, 6, 6 τότε η κατάταξη γίεται ως εξής: Εργaστήριο. Μαθηματικώ & Στατιστικής / Γ. Παπαδόπουλος 98

7 Φοιτητές Βαθμός στα Κατάταξη Μαθηματικά Α 0 Β 9,5 Γ 9,5 Δ 8 4 Ε 7 5 ΣΤ 6 7 Ζ 6 7 Η 6 7 Συσέτιση δύο μεταβλητώ Ότα υπάρου πολλές ισοβαθμίες o συτελεστής rho δε είαι αξιόπιστος. Σε αυτή τη περίπτωση εδείκυται ο δείκτης Kendall W. 3. O δείκτης Kendall W Χρησιμοποιείται για α καθορισθεί ο βαθμός συμφωίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρω κριτώ στη κατάταξη τακτική σειρά που δίου σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα ή ατικείμεα. W k όπου, το μέγεθος του δείγματος το πλήθος τω αξιολογούμεω, k ο αριθμός τω κριτώ και η τυπική απόκλιση τω αθροισμάτω τω τακτικώ τιμώ που ατιστοιού σε κάθε αξιολογούμεο. Παράδειγμα: Προϊότα ος Κριτής ος Κριτής 3ος Κριτής 4ος Κριτής 5ος Κριτής Άθροισμα Α Β Γ 7 49 Δ Ε ΣΤ Ζ Η , ,5 7 W 0,9 5 8 Ιδιότητες-ρήσεις του Δείκτη Kendall W Παίρει τιμές στο κλειστό διάστημα [0, ]. Α συμφωού πλήρως οι κριτές είαι W, εώ ότα υπάρει ριζική διαφωία, είαι W 0. Η περίπτωση ισοβαθμιώ ατιμετωπίζεται όπως και στο υπολογισμό του συτελεστή rho. Μπορούμε α εργασθούμε και με το συτελεστή rho υπολογίζοτάς το μεταξύ όλω τω δυατώ ζευγώ κατατάξεω ος κριτής, ος κριτής, ος κριτής, 3ος κριτής, ος κριτής, kος κριτής, ος κριτής, 3ος κριτής, κ.ο.κ. και παίροτας τη μέση τιμή rho. Ισύει rho W. Εργaστήριο. Μαθηματικώ & Στατιστικής / Γ. Παπαδόπουλος 99

Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα

Ιγνάτιος Ιωαννίδης. Στατιστική Όριο - Συνέχεια συνάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα Ιγάτιος Ιωαίδης Στατιστική Όριο - Συέχεια συάρτησης Παράγωγοι Ολοκληρώματα Περιέχει: Συοπτική Θεωρία Μεθοδολογία Λύσης τω Ασκήσεω Λυμέα Παραδείγματα Ασκήσεις με τις απατήσεις τους ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

78 Ερωτήσεις Θεωρίας Στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας

78 Ερωτήσεις Θεωρίας Στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Στα Μαθηματιά Γειής Παιδείας Tι οομάζουμε συάρτηση Tι οομάζουμε παραγματιή συάρτηση πραγματιής μεταβλητής Μια διαδιασία με τη οποία άθε στοιχείο εός συόλου Α πεδίο ορισμού ατιστοιχίζεται σε έα αριβώς στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη B 113 Θέματα εξετάσεω περιόδου Μαΐου-Ιουίου στα Μαθηματικά Τάξη B! 114 a. Να διατυπώσετε το ορισμό της δύαμης α με βάση το ρητό α και εκθέτη το φυσικό αριθμό > 1. b. Να συμπληρωθού οι παρακάτω τύποι, δυάμεις

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

( Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

( Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Χ. ΑΜΙΑΝΟΥ, Ν. ΠΑΠΑ ΑΤΟΣ, Χ. Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 003 Στη Ρίτα Στη Χρυούλα Στη Λέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατί

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα Το γνωστό παράδειγμα με τα βάρη 30 ατόμων ταξινομημένα σε 5 ομάδες. Η μέση τιμή για το δείγμα έχει βρεθεί x = 77. = =

Παράδειγμα Το γνωστό παράδειγμα με τα βάρη 30 ατόμων ταξινομημένα σε 5 ομάδες. Η μέση τιμή για το δείγμα έχει βρεθεί x = 77. = = Παράδειγα Το γωστό παράδειγα ε τα βάρη 0 ατόω ταξιοηέα σε 5 οάδες. Η έση τιή για το δείγα έχει βρεθεί 77. Τάξη Απόλυτες συχότητες Κετρική τιή τάξης Απόκλιση από το έσο 65-69 67,5 9,5 70-7 6 7,5,5 75-79

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών

Ο είκτης Συσχέτισης. Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών Κεφάλαιο 8 Ο είκτης Συσχέτισης 1 Η έννοια της Αλληλεξάρτησης Υπάρχουν πολλές οι έρευνες στις οποίες µας ενδιαφέρει να µελετήσουµε αν υπάρχει ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ µεταξύ δύο µεταβλητών ηλαδή, µας ενδιαφέρει να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Αν το αποτέλεσμα ενός τυχαίου πειράματος είναι - ένας αριθμός R, τότε μπορεί να εκφραστεί με μία τ.μ. Χ R - αριθμοί R τότε μπορεί να εκφραστεί με ένα τ.δ. Χ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το

ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Όταν το χ τότε το. στο,µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ Όταν στα µαθηµατικά λέµε ότι το τείνει στο και συµβολίζεται, εννοούµε ότι οι τιµές προσεγγίζουν την τιµή, είτε µε από τιµές µικρότερες του δηλ από αριστερά του, είτε από τιµές µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας διάγραμμα ελέγχου 0,5 0,4 Ποσοστό 0, 0, UCL=0,440 0, _ P=0,08 0,0 LCL=0 6 6 6 6 Αριθμός δείγματος 4 46 5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα