ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2010)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)"

Transcript

1 ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό υμβούλιο της «ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε.» την 28 η Μαρτίου 2011 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου και θα παραμείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 (πέντε) ετών. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Αρ. μητρώου Α.Ε /06/Β/00/2 Χαλκοκονδύλη Αθήνα

2 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

3 ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Α. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ... 2 Β. ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ... 5 Γ. ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ Γ. ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΒΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ ΒΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΔ Δ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ ΠΧΛΖΔΗ ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΟΡΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΔΛΖ ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΠΟΒΔΔΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ, ΚΑΘΑΡΑ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (ΣΡΔΥΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟ) ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΜΔ ΤΝΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΛΟΗΠΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΓΑΝΔΗΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΔΜΔΤΔΗ, ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΓΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΗΑΥΧΡΗΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ Δ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΡΘΡΟΤ 10 Ν. 3401/

4 Α. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 2

5 ΓΖΛΩΖ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζύμθωνα με ηο άπθπο 4 παπ. 2 ηος ν. 3556/2007) Οη 1. Αξζνύξνο Εεξβόο, Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη Γ/λσλ Σύκβνπινο. 2. Δπάγγεινο Πεηξόπνπινο, Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. 3. Απόζηνινο Μπαξάηζεο, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη Αλαπιεξσηήο Γ/λσλ Σύκβνπινο. ΓΖΛΩΝΟΥΜΔ ΟΤΗ εμ όζσλ γλσξίδνπκε: α. Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ Α.Δ., γηα ηε ρξήζε έσο , νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξόπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ Α.Δ., θαζώο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζύλνιν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 θαη, β. Ζ ζπλεκκέλε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, απεηθνλίδεη θαηά ηξόπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδόζεηο θαη ηε ζέζε ηεο Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ Α.Δ., θαζώο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζύλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηόηεξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Αζήλα 28 Μαξηίνπ 2011 Τν Μέινο ηνπ Γ.Σ. θαη Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. θαη Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. Σύκβνπινο Αξζνύξνο Εεξβόο Δπάγγεινο Πεηξόπνπινο Απόζηνινο Μπαξάηζεο

6 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή 4

7 Β. ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 5

8 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή 6

9 ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ Α.Δ. Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ πεξίνδν 1/1 31/12/2010 Κχξηνη Μέηνρνη, Μεηά ηε ιήμε ηεο έλαηεο ρξήζεο, απφ έσο , ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ σο αλψλπκεο εηαηξείαο, έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ππνβάινπκε γηα έγθξηζε, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε απηή, κε ηα ζρφιηά καο πάλσ ζε απηέο. Δπίζεο ζαο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε θαη ηηο Λνγηζηηθά Γηαρσξηζκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2010 (παξάξηεκα Η ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2773/1999 θαη Ν.3426/2005 θαη ηελ εγθεθξηκέλε απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο κεζνδνινγία Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ. Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη εμήο: «ΓΔΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.», «ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ Α.Δ», «ΓΔΖ ΡΟΓΟ Α.Δ.», «ΑΡΚΑΓΗΚΟ ΖΛΗΟ 1 Α.Δ.», «ΑΡΚΑΓΗΚΟ ΖΛΗΟ 2 Α.Δ.», «ΖΛΗΑΚΟ ΒΔΛΟ 1 Α.Δ.», «ΖΛΗΑΚΟ ΒΔΛΟ 2 Α.Δ.», «SOLARLAB A.E.», «ΖΛΗΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 1 Α.Δ.», «ΖΛΗΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 2 Α.Δ.», «ΤΖ ΟΗΝΟΤΑ Α.Δ.» θαη «PPC FINANCE PLC». Σνλ Ηνχλην 2006, ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΓΔΖ ΡΟΓΟ Α.Δ.» απνθάζηζε ηελ ιχζε θαη ππαγσγή ηεο ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο απφ 1 Ηνπιίνπ 2006, ζχκθσλα κε ην εζληθφ εκπνξηθφ δίθαην. Σν Ννέκβξην 2010, ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο ζπγαηξηθήο απνθάζηζε ηελ αλαβίσζε ηεο εηαηξείαο «ΓΔΖ ΡΟΓΟ Α.Δ.». Με βάζε ην άξζξν 134 ηνπ Ν.2190/1920, φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα, ε ΓΔΖ Α.Δ. ζπλέηαμε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο έλαηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2773/1999, πεξί απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ, κεηαηξάπεθε ζε αλψλπκε εηαηξεία ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2001, ην δε κεηνρηθφ θεθάιαηφ ηεο αλέξρεηαη ηελ ζε Δπξψ 1.067,2 εθαηνκκχξηα, δηαηξνχκελν ζε 232 εθαηνκκχξηα θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 4,60 εθάζηε. Μέρξη ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 2773/99 πεξί απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνπο Νφκνπο 3175/2003, 3426/2005 θαη 3587/2007), γλσζηνχ σο «Νφκνπ Απειεπζέξσζεο»), ε ΓΔΖ ιεηηνπξγνχζε σο κία θξαηηθή Δπηρείξεζε ηεο νπνίαο ην αληηθείκελν ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Σν 1999, ην Διιεληθφ Κξάηνο έζεζε ζε εθαξκνγή ηνλ Νφκν Απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ν νπνίνο ελζσκάησζε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 96/92/EΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιεληθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο Νφκνο Απειεπζέξσζεο πξνέβιεπε, κεηαμχ άιισλ δηαηάμεσλ, ηε κεηαηξνπή ηεο ΓΔΖ ζε αλψλπκε εηαηξεία, απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2001 (βάζεη ηνπ Π.Γ. 333/2000). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζηα πιαίζηα δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο, ζρεηηθά κε ηελ νδεγία 2009/72/ΔΚ, πξνρψξεζε ζηε ιήςε ησλ αθφινπζσλ απνθάζεσλ: Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, απνθάζηζε φηη: - ε πιενλεθηηθφηεξε ιχζε γηα ην δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ είλαη ε δεκηνπξγία Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο (ΗΣΟ) ζχκθσλα κε ην θεθάιαην V ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ - ε θαηαιιειφηεξε επηινγή γηα ην δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΔΖ Α.Δ., είλαη ε δεκηνπξγία κηαο Δηαηξείαο Γηαλνκήο (100% ζπγαηξηθήο ηεο ΓΔΖ Α.Δ.), ε νπνία ζα αλαιάβεη ηφζν ην ξφιν ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ φζν θαη ηελ Παξνρή φισλ ησλ Τπεξεζηψλ Γηθηχνπ. ζνλ αθνξά ηελ ηδηνθηεζία ησλ παγίσλ δηαλνκήο, ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα ζπγθεληξψλεη ε επηινγή ηνπ λα ζπλερίζνπλ ηα πάγηα λα αλήθνπλ ζηε ΓΔΖ Α.Δ., πνπ ζα παξαρσξεί ηε ρξήζε ηνπο ζηε ζπγαηξηθή Δηαηξεία Γηαλνκήο γηα λα αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ζ ζπγαηξηθή Δηαηξεία Γηαλνκήο ελδείθλπηαη λα ζηειερσζεί κε ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο Γηαλνκήο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. Σνλ Οθηψβξην 2010, απνθάζηζε: - ηε κεηαβίβαζε ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ, ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ Γηθηχνπ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαζψο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, ζε κηα 100% ζπγαηξηθή ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ηε ζπγαηξηθή απηή εηαηξεία ζα κεηαβηβαζηνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΓΔΖ Α.Δ. θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηά απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ παγίσλ ηνπ δηθηχνπ, ησλ αθηλήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γηαλνκήο, ηα νπνία ζα παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο. - ηε κεηαβίβαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, πνπ αζθνχληαη ζήκεξα απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξάο, πσο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΓΔΖ Σειεπηθνηλσλίεο» (ηεο νπνίαο ην θαηαζηαηηθφ ζα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο). Δλέθξηλε επίζεο ηε κεηαβίβαζε ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ησλ πεξηνπζηαθψλ 7

10 ζηνηρείσλ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο πνπ ππάγνληαη ιεηηνπξγηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο θαη ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ ζπλαξηψληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο. Σν Γεθέκβξην 2010, απνθάζηζε - ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ψζηε ην πξνζσπηθφ ησλ κνλάδσλ πνπ απαξηίδνπλ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηέιζνπλ, εληαρζνχλ θαη κεηαβηβαζηνχλ, αληίζηνηρα ζηελ 100% ζπγαηξηθή ηεο ΓΔΖ Α.Δ. «ΓΔΖ Σειεπηθνηλσλίεο». Με ηελ ίδηα απφθαζε, νξίζηεθε ε σο εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο απνγξαθήο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ εηζθεξφκελνπ θιάδνπ ηεο Μεηαθνξάο ζηελ πξναλαθεξζείζα ζπγαηξηθή. - φπσο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηαλνκήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ., ην πξνζσπηθφ ησλ Μνλάδσλ ηνπο θαζψο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κε ηελ εμαίξεζε ησλ παγίσλ ηνπ δηθηχνπ, ησλ αθηλήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, ηα νπνία ζα παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο), πεξηέιζνπλ, εληαρζνχλ θαη κεηαβηβαζηνχλ, αληίζηνηρα, ζηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο ΓΔΖ Α.Δ. «ΓΔΖ ΡΟΓΟ Α.Δ.». Δπίζεο φξηζε ηελ σο εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο απνγξαθήο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ εηζθεξφκελνπ θιάδνπ Γηαλνκήο ζηελ σο άλσ αλαθεξφκελε ζπγαηξηθή θαζψο θαη ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηζνινγηζκνχ. - ηε ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. κε ζέκα α) ηελ έγθξηζε ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζε θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο ΓΔΖ θαη β) έγθξηζε ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηαλνκήο ηεο ΓΔΖ θαζψο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Γηαρεηξηζηή Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ ζε κηα 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. φπνπ ιήθζεθαλ νη αθφινπζεο απνθάζεηο: - Ζ θαη αξράο κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο πνπ αζθνχληαη ζήκεξα απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία «ΓΔΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» (ηεο νπνίαο ην Καηαζηαηηθφ ζα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο), ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, θαη ε έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη - Ζ θαη αξράο κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο πνπ αζθνχληαη ζήκεξα απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαλνκήο θαη ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Νήζσλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία «ΓΔΖ ΡΟΓΟ Α.Δ.» (ηεο νπνίαο ην Καηαζηαηηθφ ζα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε εηδηθήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο), ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο θαη ε έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ εθαξκνγή ηεο λέαο Οδεγίαο 2009/72, νδεγεί ζε κεηαβνιή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο ΓΔΖ, κε ηελ πξνψζεζε ηνπ λνκηθνχ δηαρσξηζκνχ απφ ηε ΓΔΖ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Μεηαθνξάο θαη ηεο Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Ζ Δηαηξεία ζεσξεί φηη ε νινθιήξσζε, ε ςήθηζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ ζα πξνζδηνξίζεη ηφζν ηε δνκή θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λέσλ εηαηξεηψλ, φζν θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε Μεηξηθή Δηαηξεία θαη θαηά ζπλέπεηα, ηφηε ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη αλ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΠ 5. Μεηαβνιέο ζην πθηζηάκελν ζεζκηθό Πιαίζην εληόο ηνπ Αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ κεηαβνιψλ ζην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην πεξηέρεηαη ζηε εκείσζε 2 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία έηνπο 2010 Σα πξν θφξσλ θέξδε ηνπ 2010, αλήιζαλ ζε 740,7 εθαη., έλαληη 993,1 εθαη. ην 2009 κεησκέλα θαηά 252,4 εθαη. (-25,4%), ελψ ηα κεηά απφ θφξνπο θέξδε, δηακνξθψζεθαλ ζε 557,9 εθαη., έλαληη 693,3 εθαη. αληίζηνηρα, κεησκέλα θαηά 135,4 εθαη. (-19,5%). Ζ ζπλνιηθή δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαγσγψλ) παξέκεηλε ακεηάβιεηε ην 2010 ζηηο GWh έλαληη GWh ην Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ΓΔΖ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαγσγψλ) κεηψζεθαλ θαηά GWh (-2,7%) ζε GWh, ελψ ηα αληίζηνηρα έζνδα κεηψζεθαλ θαηά 5,0%. Οη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 233 GWh (456 GWh έλαληη 223 GWh ην 2009), ελψ νη πσιήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηα έζνδα ζηελ εγρψξηα ιηαληθή αγνξά κεηψζεθαλ θαηά 1.683GWh (-3,2%) θαη 5,2% αληίζηνηρα. Ο θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε 5.811,4 εθαη. απφ 6.030,4 εθαη. ην 2009, κεησκέλνο θαηά 219,0 εθαη. (-3,6%). ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζφ 194,5 εθαη. πνπ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνδφηεζεο γηα ηε ζχλδεζή ηνπο (2009: 168,9 εθαη.). Ζ παξαγσγή ηεο ΓΔΖ, καδί κε ηηο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ εηζήγαγε, θάιπςε ην 77,3% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο ην 2010, ελψ, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ην 2009 ήηαλ 85,6%. ε απφιπηα κεγέζε, ζεκεηψζεθε κείσζε ε νπνία αλήιζε ζε GWh. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα πνπ απνηειεί ην ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ είλαη ζηελ πξάμε εθηεζεηκέλν ζηνλ αληαγσληζκφ, δηακνξθψλεηαη ζε 76,1% έλαληη 85,1% ην 8

11 πξνεγνχκελν έηνο. Ζ ζεξκηθή παξαγσγή ηξίησλ, απμήζεθε θαηά GWh, απφ GWh ην 2009 ζε GWh ην 2010, αχμεζε 168% πεξίπνπ. Μέζα ζην 2010 πξνζηέζεθε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηεο ηάμεσο ησλ 850 MW απφ δχν αλεμάξηεηνπο ειεθηξνπαξαγσγνχο. Oη εηζαγσγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηξίησλ απμήζεθαλ θαηά 51,7%, απφ GWh ην 2009 ζε GWh, ελψ νη εηζαγσγέο ηεο ΓΔΖ κεηψζεθαλ ζε GWh απφ GWh ην 2009 (-18,7%). ε φ,ηη αθνξά ηελ παξαγσγή απφ ΑΠΔ, ην 2010, ε ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ παξήγαγε 274 GWh έλαληη 247 GWh ην 2009, αχμεζε 27 GWh. Ζ παξαγσγή απφ ΑΠΔ ηξίησλ αλήιζε ζε GWh ην 2010, απφ GWh ην 2009, αχμεζε 327 GWh (+9,8%). εκεηψλεηαη φηη, ηα πξν θφξσλ θέξδε ηεο ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ αλήιζαλ ζε 11,9 εθαη. έλαληη 5,6 εθαη. ην H παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε ήηαλ κεησκέλε θαηά GWh έλαληη ηνπ 2009, ην δε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ιηγλίηε ζην ζπλνιηθφ ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο ΓΔΖ κεηψζεθε ζε 48,0% απφ 51,6% ην Σν 2010, ην 32,0% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο δαπαλήζεθε γηα πγξά θαχζηκα, θπζηθφ αέξην, αγνξέο ελέξγεηαο, ζηεξεά θαχζηκα ηξίησλ θαη δηθαηψκαηα εθπνκπήο CO2, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 3,8 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ 2009 πνπ ήηαλ 28,2%. Οη δαπάλεο γηα πγξά θαχζηκα, θπζηθφ αέξην θαη αγνξέο ελέξγεηαο είλαη απμεκέλεο θαηά 199,4 εθαη., αχμεζε 12,6% ζε ζρέζε κε ην 2009, θπξίσο ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ δαπαλψλ γηα αγνξέο ελέξγεηαο ( 104,9 εθαη.) θαη ηεο αχμεζεο ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο ζην Diesel ( 65 εθαη.). Ζ ζπλνιηθή κείσζε ησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο κηζζνδνζίαο, ην 2010, απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Νφκσλ 3833/2010 θαη 3845/2010, εθηηκήζεθε ζε 204 εθαη. Δπηπιένλ, νη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο, έλαληη ησλ πξνζιήςεσλ, απνρσξήζεηο ην 2010 θαζψο θαη ε κείσζε ησλ ππεξσξηψλ, νδήγεζαλ ζε κηα ζπλνιηθή κείσζε ησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ έλαληη ηνπ 2009, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο κηζζνδνζίαο, θαηά 294,1 εθαη. Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ζηηο , απνθάζηζε λα ρνξεγήζεη έθηαθηε εθάπαμ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ ζα εμνηθνλνκεζεί απφ ηε κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3833/2010. Χο ζπλέπεηα ηεο Απφθαζεο απηήο, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ 2010 έρνπλ επηβαξπλζεί κε 99,6 εθαη. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 είραλ πξνζιεθζεί εξγαδφκελνη, κε βάζε ηηο Πξνθεξχμεηο 1/2007 & 2/2007. Αληίζεηα, ην 2010, νη απνρσξήζεηο αλήιζαλ ζε (ε κείσζε ζηνλ αξηζκφ ηνπ κηζζνδνηνχκελνπ πξνζσπηθνχ κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ήηαλ 1.974, θαζψο 375 εξγαδφκελνη ζπληαμηνδνηήζεθαλ ζηηο ). Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε θφζηνπο, κε αξλεηηθφ φκσο αληίθηππν απφ ηελ απψιεηα ηερλνγλσζίαο θαη δεμηνηήησλ ζε ηερληθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα, εηδηθά ζε κηα επνρή πνπ ε Δπηρείξεζε είλαη εθηεζεηκέλε ζε απμαλφκελα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Οη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, εθθξεκνδηθίεο θαη βξαδέσο θηλνχκελα πιηθά αλήιζαλ ζε 179,5 εθαη., ζεκεηψλνληαο αχμεζε 54 εθαη. (+43,0%) ζε ζρέζε κε ην ε εηήζηα βάζε, νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πειαηψλ Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεσο απμήζεθαλ θαηά 113,6 εθαη., επεηδή ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2010, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλαγλψξηζε επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ απηψλ. Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε κέηξεζεο επηζθαιεηψλ, ε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο απηήο ζα ήηαλ 27 εθαη. Οη πξνβιέςεηο γηα εθθξεκνδηθίεο κεηψζεθαλ θαηά 58,1 εθαη., ελψ ε πξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα πιηθά απμήζεθε θαηά 6,1 εθαη. Σα θέξδε πξν ηφθσλ θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ζε 1.497,7 εθαη. έλαληη 1.677,5 εθαη. ην 2009, κεησκέλα θαηά 179,8 εθαη. (-10,7%). Σν πεξηζψξην EBITDA, αλήιζε ζε 25,8%, ζε ζχγθξηζε κε 27,8% ην Σν ιεηηνπξγηθφ θέξδνο πξν κεηαβνιψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ήηαλ κεησκέλν θαηά 206 εθαη. έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηνπ Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή Δληφο ηνπ 2010, θαηεβιήζε ζηνπο κεηφρνπο κέξηζκα ρξήζεσο 2009 χςνπο Δπξψ 1,00 (Δπξψ έλα αλά κεηνρή). Γηα ηε ρξήζε 2010, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο απνθάζηζε λα πξνηείλεη πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο χςνπο Δπξψ 183,280 εθαη. (Δπξψ 0,79 αλά κεηνρή). 9

12 Δμέιημε ηνπ ρξένπο Σν θαζαξφ ρξένο δηακνξθψζεθε ζε 4.210,3 εθαη. απμεκέλν θαηά 154 εθαη. έλαληη ηεο ( 4.056,3 εθαη.). Καηά ζπλέπεηα ν ιφγνο θαζαξνχ ρξένπο πξνο θαζαξή ζέζε ηελ , αλήιζε ζε 0,62. Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ θαη Δπελδπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΒΔΜ Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ Δπξψ 962,7 εθαη. θαη θαηαλέκνληαη ζε Δπξψ 120,6 εθαη. ζηα Οξπρεία, Δπξψ 246,8 εθαη. ζηελ Παξαγσγή, Δπξψ 88,8 εθαη. ζηε Μεηαθνξά, Δπξψ 462,7 εθαη. ζηε Γηαλνκή, Δπξψ 1,8 εθαη. ζηελ Δκπνξία θαη Δπξψ 7,4 εθαη. ζηηο Δπηηειηθέο Γηεπζχλζεηο. Οη επελδχζεηο ηνπ έηνπο 2010 είλαη κεησκέλεο θαηά επξψ 140,9 εθαη. έλαληη ησλ επελδχζεσλ ηνπ 2009, κείσζε 12%. Σν ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ ηεο ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ Α.Δ., γηα ην έηνο 2010, αλήιζε ζε 34,6 εθαη. ΒΔΜ Οξπρείσλ Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ηεο ΒΔΜ Οξπρείσλ αλήιζαλ ζε 120,6 εθαη. Δηδηθφηεξα: Γαπαλήζεθαλ ζην Ληγληηηθφ Κέληξν Μεγαιφπνιεο 6 εθαη. πνπ αθνξνχλ επηκεθχλζεηο θαη βειηηψζεηο ηαηληνδξφκσλ θαη 4 εθαη. αληηπιεκκπξηθά έξγα. ην Ληγληηηθφ Κέληξν Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δαπαλήζεθαλ 18 εθαη. πνπ αθνξνχλ επηκεθχλζεηο ηαηληνδξφκσλ, 9 εθαη. απαιινηξηψζεηο, 4,7 εθαη. ηε δηάλνημε λένπ νξπρείνπ ζηνλ Τςειάληε, 4,1 εθαη. ηελ ηαηληνδξνκηθή δηαζχλδεζε Πεδίνπ Καξδηάο κε Νφηην Πεδίν, 6,3 εθαη. ηε δηακφξθσζε δαπέδσλ 3 νπ θιάδνπ απφζεζεο ηνπ Κπξίνπ Πεδίνπ, 3,1 εθαη. ηε δηάλνημε ηεο πξνηνκήο Ννηίνπ Πεδίνπ, 10 εθαη. ηελ αλάπηπμε λένπ Πεδίνπ Κιείηνπ θαη 12 εθαη. ηελ θαηαζθεπή λένπ θφκβνπ ηαηληφδξνκσλ ζην Νφηην Πεδίν. Καηαζθεπάζηεθε ε δηαζχλδεζε ηνπ Βunker νξπρείνπ Πεδίνπ Καξδηάο κε ηνλ ΑΖ Αγ. Γεκεηξίνπ γηα ηε κεηαθνξά ιηγλίηε κέζσ ηαηληφδξνκσλ. Απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηαζχλδεζεο αλακέλεηαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ιηγλίηε. Τπνβιήζεθε ζην αξκφδην Τπνπξγείν ( ΤΠΔΚΑ), Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) κε ηίηιν «Δπέθηαζε πξνο ηα δπηηθά ησλ Οξπρείσλ Μαπξνπεγήο θαη Ννηηνδπηηθνχ Πεδίνπ Πηνιεκαΐδαο», κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπλνιηθήο απαιινηξίσζεο ησλ νηθηζκψλ Πνληνθψκεο θαη Μαπξνπεγήο, θαζψο θαη θηεκαηηθψλ πεξηνρψλ απηψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ Οξπρείνπ Μαπξνπεγήο θαη ηελ αλάπηπμε ΝΓ Πεδίνπ ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο ΚΤΑ ΔΠΟ ηνλ Ηνχλην Δπίζεο ππνβιήζεθε ηνλ Ηνχλην 2010 ζην ίδην Τπνπξγείν αλαζεσξεκέλε ε ΜΠΔ Οξπρείσλ Πηνιεκαΐδαο ε νπνία είρε αξρηθά ππνβιεζεί ζηηο 31/08/2009, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηνπηθνχο θνξείο θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζε ηεο. Ξεθίλεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 ην ρσκαηνπξγηθφ έξγν ηεο δηακφξθσζεο ηνπ νηθνπέδνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ΑΖ Πηνιεκαΐδαο. ΒΔΜ Παξαγσγήο Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ηεο ΒΔΜ Παξαγσγήο αλήιζαλ ζε 246,8 εθαη. Θέκαηα Δθκεηάιιεπζεο: Καηά ην έηνο 2010 ε ζπλνιηθή θαζαξή παξαγσγή ησλ ηαζκψλ ηεο ΒΔΜ Παξαγσγήο αλήιζε ζε 45,26 TWh θαη ήηαλ κεησκέλε θαηά 9,3% έλαληη ηνπ Σν θφζηνο ηνπ Δλεξγεηαθνχ Ηζνδπγίνπ ηεο ΒΔΜ Παξαγσγήο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη πγξψλ θαπζίκσλ, απμήζεθε ην έηνο 2010, έλαληη απηνχ ηνπ 2009, θαηά, πεξίπνπ, 9,6 % ή 99,1 εθαη. (απφ 1.030,6 εθαη. ην 2009 ζε 1.129,7 εθαη. ην 2010). Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ε νπνία αληηζηαζκίζηεθε κεξηθψο απφ ηε κείσζε ησλ πνζνηήησλ θαπζίκσλ πνπ θαηαλαιψζεθαλ. Ζ κείσζε ηεο ιηγληηηθήο παξαγσγήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηελ αχμεζε ηεο πδξνειεθηξηθήο Παξαγσγήο θαη φρη κε κείσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ε νπνία ζεκεηψλεηαη, φηη γηα ηνπο ΑΖ ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο ην 2010, ήηαλ ε πςειφηεξε ησλ ηειεπηαίσλ 4 εηψλ θαη νθεηιφηαλ: o ηε δηαηήξεζε ζε ρακειά επίπεδα ησλ βιαβψλ. o ηε δηακφξθσζε ηεο κε δηαζεζηκφηεηαο ιφγσ ζπληήξεζεο ζηα επίπεδα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζρεδηαζκνχ (ζηφρνπ) γηα ηελ ππφςε πεξίνδν. o ηε κείσζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πεηξειατθψλ Μνλάδσλ (θπξίσο). Δληζρχζεθε ε εθεδξεία ηνπ Ννηίνπ πζηήκαηνο, θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, κε ηε κίζζσζε Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Εεπγψλ (Ζ/Ε), θαζαξήο ζπλνιηθήο ηζρχνο 60 MW ζηνλ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β. Γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ζέξνπο 2010 πξνζηέζεθε ελνηθηαδφκελε ηζρχο 20 MW ζηε Ρφδν, 16 MW ζηελ Κξήηε (Αζεξηλφιαθθνο) θαη ηζρχο ηεο ηάμεο ησλ 6 MW ζηα ινηπά κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά. ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο απέληαμεο παιαηψλ θαη ξππνγφλσλ Μνλάδσλ απνζχξζεθε, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010, ε Μνλάδα Η (70MW) ηνπ ΑΖ Πηνιεκαΐδαο, ε νπνία είρε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην

13 Δπελδπηηθό Πξόγξακκα: ηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ησλ ηξαηεγηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ., ε Γεληθή Γηεχζπλζε Παξαγσγήο έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη επελδπηηθά Έξγα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πεπαιαησκέλσλ Μνλάδσλ κε λέεο, πεξηβαιινληηθά θηιηθέο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη πςειφηεξεο απφδνζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ησλ Έξγσλ απηψλ θαηά ην 2010, ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: Θεξκηθέο Μνλάδεο. Μνλάδα πλδπαζκέλνπ Κχθινπ Νν. V ηνπ ΑΖ Αιηβεξίνπ, θαζαξήο ηζρχνο 416,95 MW, θαη ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 219 εθαη.: Μεηά ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ηνλ Ηνχιην 2009, άξρηζαλ, ηνλ επηέκβξην 2009, ηα Έξγα θαηαζθεπήο, κε αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα πνπ πξνβιέπεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ηνλ επηέκβξην Έρνπλ ζρεδφλ νινθιεξσζεί ηα Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, ε παξάδνζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε εθπφλεζε ησλ κειεηψλ. πλερίδεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ θχξηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Μνλάδα πλδπαζκέλνπ Κχθινπ Μεγαιφπνιεο V, θαζαξήο ηζρχνο, ζε ζπλζήθεο αλαθνξάο, 811 MW, κε θαχζηκν θπζηθφ αέξην, ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 499,5 εθαη. Ζ ζρεηηθή χκβαζε, κε ηελ Κνηλνπξαμία «ΜΔΣΚΑ Α.Δ. ΔΣΑΓΔ Α.Δ.», ππνγξάθεθε ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2009 θαη ην Μάην ηνπ 2010 εθδφζεθε ε ΚΤΑ ΔΠΟ ηεο ππφςε Μνλάδαο. Σν επηέκβξην ηνπ 2010 εθδφζεθε ε Άδεηα Γηακφξθσζεο Υψξσλ γηα ηελ αλέγεξζε ηεο ελ ιφγσ Μνλάδαο ζην ρψξν ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β. Αηκνειεθηξηθή Μνλάδα V, ηνπ ΑΖ Πηνιεκαΐδαο, κηθηήο ηζρχνο MW (+ 140 MWth γηα ηειεζέξκαλζε), κε θαχζηκν θνληνπνηεκέλν ιηγλίηε, ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο εθαη. Σα Σεχρε ηεο Γηαθήξπμεο γηα ην ππφςε Έξγν εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζηηο 14 Απξηιίνπ ηνπ 2010 θαη ν ζρεηηθφο Γηαγσληζκφο πξνθεξχρζεθε ζηηο 20 Απξηιίνπ 2010, κε πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 1 επηεκβξίνπ Σν Έξγν αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζε 70 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. Μέρξη ηψξα έρνπλ εθδνζεί πέληε πκπιεξψκαηα θαη, κε βάζε ην ηειεπηαίν, ε εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίζηεθε γηα ηηο 30 Μαξηίνπ Σν επηέκβξην ηνπ 2010 ην ΤΠΔΚΑ εμέδσζε ηε ζρεηηθή Άδεηα Παξαγσγήο θαζψο θαη ηελ Άδεηα Γηαλνκήο Θεξκηθήο Δλέξγεηαο ελψ ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ππνβιήζεθε ζην ΤΠΔΚΑ ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηεο Μνλάδαο. Αηκνειεθηξηθή Μνλάδα II ηνπ ΑΖ Μειίηεο, κηθηήο ηζρχνο MW (+ 70 MWth γηα ηειεζέξκαλζε), κε θαχζηκν θνληνπνηεκέλν ιηγλίηε. Ο Γηαγσληζκφο πνπ πξνθεξχρζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο απέβε άγνλνο, ιφγσ κε ζπκκεηνρήο ελδηαθεξνκέλσλ. Μεηά ηελ εμέιημε απηή, επαλεμεηάδνληαη νη βαζηθέο ηερληθέο θαη εκπνξηθέο παξάκεηξνη ηνπ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα επαλαπξνθεξπρζεί. Τδξνειεθηξηθέο Μνλάδεο. ΤΖΔ Μεζνρψξαο Με ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αξ. 141/2010, δηαηάρζεθε ε άκεζε δηαθνπή φισλ ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ε κε ιεηηνπξγία φζσλ έξγσλ έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί. Γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε, αλακέλεηαη ζρεηηθή απφθαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ ηδ, γηα ηε ιήςε ηεο νπνίαο αλακέλεη απάληεζε, επί ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηθαζηηθψλ εξσηεκάησλ, πνπ έρεη δηαηππψζεη πξνο ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αλαθνξηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξαπάλσ Ν.3481/2006 κε ην θνηλνηηθφ δίθαην. Ζ ΓΔΖ ζεσξεί φηη ην ΤΖΔ Μεζνρψξαο είλαη αλεμάξηεην απφ ην ζρήκα ηεο Δθηξνπήο ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ πξνο Θεζζαιία θαη δελ πξέπεη λα επεξεάδεηαη ε ζπλέρηζε θαη ε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ απφ ηα αλσηέξσ γεγνλφηα. ηα πιαίζηα ηεο εμέηαζεο απφ ηε ΓΔΖ ηεο δπλαηφηεηαο απεκπινθήο ηνπ ΤΖΔ ΜΔΟΥΧΡΑ απφ ην ζπλνιηθφ ζρήκα ηεο εθηξνπήο ηνπ Αρειψνπ, ψζηε ην Έξγν λα αληηκεησπηζζεί σο απηνηειέο θαη λα αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά (έθδνζε ΚΤΑ ΔΠΟ), αλεμάξηεηα απφ ηελ πνξεία ησλ ινηπψλ έξγσλ ηνπ ζρήκαηνο εθηξνπήο, αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο Δηδηθήο Γηαρεηξηζηηθήο Μειέηεο, πνπ έρεη ήδε αλαηεζεί απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ, ζρεηηθά κε ηε Καηάξηηζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο ζηα πδαηηθά δηακεξίζκαηα Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο θαη Θεζζαιίαο, ζην αληηθείκελν ηεο νπνίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ. Οη κειέηεο απηέο έρνπλ νξίδνληα νινθιήξσζεο ηνλ Φεβξνπάξην Αθνινπζεί κεηά ε δηαδηθαζία έθδνζεο θαλνληζηηθήο πξάμεο γηα ηελ έθδνζε ΚΤΑ ΔΠΟ, ε νπνία, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ αλαγθαίνπ θαηά ην λφκν- δηαζηήκαηνο δηαβνχιεπζεο, αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί πεξί ηνλ Μάτν ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην ζσξεπκέλν πνζφ γηα ην ΤΖΔ Μεζνρψξαο αλήιζε ζε Δπξψ 283,9 εθαη., ην νπνίν ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζεσξείηαη πιήξσο αλαθηήζηκν, ελψ εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζνχλ αθφκε Δπξψ 127 εθαη. κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ην ΜΤΖΔ κνθφβνπ. Τπνγξάθεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 ην Πξσηφθνιιν ζέζεο ηεο Μνλάδαο Η ζε Δκπνξηθή ιεηηνπξγία θαη Πξνγξακκαηίδεηαη ε δηελέξγεηα ησλ δνθηκψλ ηεο Μνλάδαο ΗΗ θαηά ην ζέξνο 2011 (αξδεπηηθή πεξίνδνο) γηα ηε ζέζε ηεο ζε Δκπνξηθή ιεηηνπξγία. ΤΖΔ Μεηζνβίηηθνπ. 11

14 Τπνβιήζεθαλ νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ηε Γηαθήξπμε ΓΤΖΠ/ΜΣΖ-3 (Κχξηνο Ζ/Μ εμνπιηζκφο) θαη είλαη ζηε θάζε αμηνιφγεζήο ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. Παξάιιεια πξνγξακκαηίδεηαη ε δεκνπξάηεζε ησλ ππνιεηπνκέλσλ Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (κε θαηαζθεπαζζέλησλ ζηα πιαίζηα ηεο χκβαζεο ΜΣΖ-2). Ζ Μεηξηθή Δηαηξεία πξνρψξεζε, κε βάζε ην ΓΛΠ 36, ζε έιεγρν αλαθηεζηκφηεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν κε δεδνκέλα αλέξρεηαη ζε 37,1 εθαη. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ε εηαηξεία ζρεκάηηζε πξφβιεςε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ χςνπο 8 εθαη. Ζ πξφβιεςε επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ΤΖΔ Ηιαξίσλα. Δίλαη ζε εμέιημε ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεγαλνπνίεζεο ηεο Λεθάλεο Διάηεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ θαηαθιπδνκέλσλ απφ ηνλ Σακηεπηήξα ηνπ Έξγνπ νδψλ. Οινθιεξψζεθαλ νη ζθπξνδεηήζεηο φισλ ησλ ζεξάγγσλ θαη ζπλερίδνληαη νη εξγαζίεο ηζηκεληελέζεσλ ζε απηέο. Έρεη, επίζεο, ζρεδφλ νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ησλ Γεθπξψλ θαη ησλ Οδηθψλ Σκεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζρεηηθή χκβαζε (ILH-4). Οινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ δεπηεξνγελψλ ζθπξνδεκάησλ θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ ζπξνθξαγκάησλ ησλ αγσγψλ εμφδνπ ζην ηαζκφ Παξαγσγήο. Οινθιεξψζεθε, επίζεο, ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπεηξνεηδνχο θειχθνπο ησλ Μνλάδσλ Νν 1 θαη Νν 2 θαη ε εγθαηάζηαζε θαη νη δνθηκέο ηεο Γεξαλνγέθπξαο ηχπνπ Gantry. Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά (Κξήηε, Ρόδνο, Λνηπά): Μνλάδεο Νηίδει ηνπ ΑΖ Αζεξηλφιαθθνπ, ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο MW, θαη πξνυπνινγηζκνχ 135 εθαη. Ο ζρεηηθφο Γηαγσληζκφο πξνθεξχρζεθε ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2010, κε ηειηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 21 Ηνπιίνπ Τπνβιήζεθαλ ηέζζεξηο πξνζθνξέο θαη θξίζεθαλ φιεο ηππηθά απνδεθηέο. Δίλαη ζε εμέιημε ε ηερληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Γχν Νέεο Μνλάδεο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ, κέγηζηεο ηζρχνο 260 MW έθαζηε, πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζην λέν ηαζκφ ηεο Κνξαθηάο. Οινθιεξψζεθε ε απνηχπσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ κε αεξνθσηνγξάθηζε, θαη έρεη πξνεηνηκαζηεί ν θάθεινο γηα ηελ ελδερφκελε απαιινηξίσζή. Νένο ΘΖ Νφηηαο Ρφδνπ, ηζρχνο 115,4 MW, απνηεινχκελνο απφ επηά ίδηα Ζ/Ε κε ηεηξάρξνλνπο θηλεηήξεο Νηίδει, ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 182,8 εθαη. Ζ ζρεηηθή χκβαζε, κε ηελ ΣΔΡΝΑ Α.Δ., ππνγξάθεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ Σελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2010 εθδφζεθε ε ΚΤΑ ΔΠΟ ηνπ Έξγνπ. Ζ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία ηνπ Έξγνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζα μεθηλήζεη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Ρφδνπ ζε αηρκηαθή ηζρχ θαηά ην ζέξνο ηνπ Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Νένπ ΘΖ Νφηηαο Ρφδνπ, είλαη ζε εμέιημε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κηαο θαηλνχξγηαο θηλεηήο (Mobile) Αεξηνζηξνβηιηθήο Μνλάδαο ηζρχνο MW. Λνηπά Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά: Οινθιεξψζεθε ε εγθαηάζηαζε παξαγσγηθήο ηζρχνο 19,73 MW, πεξίπνπ, ζηνλ ΑΠ χξνπ (1 Ζ/Ε x 8,25 MW) θαη ζηνπο ΣΠ Πάηκνπ (4 Ζ/Ε x 1,275 MW έθαζην), ίθλνπ (3 Ζ/Ε x 1,275 MW έθαζην) θαη χκεο (2 Ζ/Ε x 1,275 MW έθαζην). Βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε εγθαηάζηαζε παξαγσγηθήο ηζρχνο 22,80 MW, πεξίπνπ, ζηνπο ΑΠ άκνπ (1 Ζ/Ε x 8,25 MW), Καιχκλνπ (1 Ζ/Ε x 8,25 MW), Μπθφλνπ (1 Ζ/Ε x 5,88 MW) θαη ζηνλ ΣΠ Μεγίζηεο (2 Ζ/Ε x 0,25 MW έθαζην). Θέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο: ηελ θαηεχζπλζε βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ Μνλάδσλ Παξαγσγήο ε Γεληθή Γηεχζπλζε Παξαγσγήο κέζα ζην 2010 πξνρψξεζε ζηελ: o Οινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ηεο απνζείσζεο ησλ θαπζαεξίσλ ζηε Μνλάδα ΗΗΗ ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Α, ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 86,5 εθαη. Οη δνθηκέο απφδνζεο νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο ζηηο θαη ην Έξγν βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο. o Τινπνίεζε ζεηξάο Έξγσλ αλαβάζκηζεο ησλ πθηζηάκελσλ Μνλάδσλ θαη ηνπ αληηξξππαληηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπο (ζπζηήκαηα θαηεξγαζίαο απνβιήησλ, έξγα ερνκείσζεο, θαηαζθεπήο θεληξηθψλ θαπλνδφρσλ, θ.ι.π.) Δπηπιένλ, θαηά ην έηνο 2010: o πλερίζηεθε ε ζπζηεκαηηθή επηκέιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο, θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο εθπνκπψλ CO 2 γηα ην ζχλνιν ησλ ζεξκηθψλ Μνλάδσλ ηεο Δηαηξείαο, πνπ εκπίπηνπλ ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, θαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εθπνκπψλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θαη ησλ Γηθηχσλ ζηαζκψλ κέηξεζεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο. o πλερίζηεθε ε πξνζαξκνγή ζην Πξφηππν ISO 14001:2004 ησλ ήδε ιεηηνπξγνχλησλ πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ) ησλ ηαζκψλ Παξαγσγήο, κε ζηφρν ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο. Σν 2010 εθδφζεθε ε λέα Οδεγία, 2010/75/EU, γηα ηηο Βηνκεραληθέο Δθπνκπέο. ηα πιαίζηα ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηεο ηξαηεγηθήο Παξαγσγήο, γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 2015, δηεξεπλψληαη θαη αμηνινγνχληαη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ Μνλάδσλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο. ΒΔΜ Μεηαθνξάο Οη επελδχζεηο ηεο ΒΔΜ Μεηαθνξάο αλήιζαλ ζε 88,8 εθαη. 12

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ 2012 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΜΙΛΟΤ ΟΣΔ ΓΙΑ ΣΟ Γ ΣΡΙΜΗΝΟ ΚΑΙ ΓΧΓΔΚΑΜΗΝΟ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ Γ.Π.Υ.Α. Γειηίν Σύπνπ ηαζεξέο ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ζηα 1,3 δηζ. ην δσδεθάκελν ηνπ. Κείσζε ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαηά 1 δηζ. ζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ

Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε: Υινπνίεζε κνλάδσλ αθαιάησζεο ζε λεζηά ησλ λνκψλ Δσδεθαλήζνπ θαη Κπθιάδσλ Πεξηερφκελα Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ 3 Υινπνίεζε κέζσ ΣΔΘΤ 5 Πξφζθιεζε γηα Δεκφζηα Δηαβνχιεπζε 6 1. Πξνηεηλφκελε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ

ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Η η ξ έ ρ ν π ζ α δ η ά ξ ζ ξ ω ζ ε η ν π Δ η ν η θ ε η η θ ν ύ Σ π κ β ν π ι ί ν π η ν π Τ α ρ π δ ξ ν κ η θ ν ύ Τ α κ η ε π η ε ΕΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΗ τρήσεως από 1 η Ιανοσαρίοσ έως 31 η Δεκεμβρίοσ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Λεπθσζία, 26 Απγνχζηνπ 2015 Κύξηα εκεία Βειηησκέλε ρξεκαηνδνηηθή δνκή. Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο (Γ/Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα