ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2010)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)"

Transcript

1 ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το Διοικητικό υμβούλιο της «ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε.» την 28 η Μαρτίου 2011 και είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου και θα παραμείνει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 (πέντε) ετών. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Αρ. μητρώου Α.Ε /06/Β/00/2 Χαλκοκονδύλη Αθήνα

2 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή

3 ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Α. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ... 2 Β. ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ... 5 Γ. ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ Γ. ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΤΣΑΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΒΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ ΒΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΔ Δ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΔΗ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ ΠΧΛΖΔΗ ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΑΓΟΡΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΔΛΖ ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΠΟΒΔΔΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ, ΚΑΘΑΡΑ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (ΣΡΔΥΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟ) ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΜΔ ΤΝΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΓΗΑΘΔΗΜΔ ΠΡΟ ΠΧΛΖΖ ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΑΚΣΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΛΟΗΠΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΓΑΝΔΗΜΟ ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΑΡΟΥΔ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΔΜΔΤΔΗ, ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΔΠΗΓΗΚΔ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΜΗΘΧΔΗ ΜΔΣΑΓΔΝΔΣΔΡΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΓΗΑΥΧΡΗΜΔΝΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ Δ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΡΘΡΟΤ 10 Ν. 3401/

4 Α. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 2

5 ΓΖΛΩΖ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζύμθωνα με ηο άπθπο 4 παπ. 2 ηος ν. 3556/2007) Οη 1. Αξζνύξνο Εεξβόο, Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη Γ/λσλ Σύκβνπινο. 2. Δπάγγεινο Πεηξόπνπινο, Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. 3. Απόζηνινο Μπαξάηζεο, Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη Αλαπιεξσηήο Γ/λσλ Σύκβνπινο. ΓΖΛΩΝΟΥΜΔ ΟΤΗ εμ όζσλ γλσξίδνπκε: α. Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ Α.Δ., γηα ηε ρξήζε έσο , νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξόπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ Α.Δ., θαζώο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζύλνιν, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 θαη, β. Ζ ζπλεκκέλε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, απεηθνλίδεη θαηά ηξόπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδόζεηο θαη ηε ζέζε ηεο Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ Α.Δ., θαζώο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζύλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηόηεξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Αζήλα 28 Μαξηίνπ 2011 Τν Μέινο ηνπ Γ.Σ. θαη Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. θαη Αλαπιεξσηήο Γηεπζύλσλ Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο Ο Αληηπξόεδξνο ηνπ Γ.Σ. Σύκβνπινο Αξζνύξνο Εεξβόο Δπάγγεινο Πεηξόπνπινο Απόζηνινο Μπαξάηζεο

6 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή 4

7 Β. ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 5

8 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή 6

9 ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ Α.Δ. Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ πεξίνδν 1/1 31/12/2010 Κχξηνη Μέηνρνη, Μεηά ηε ιήμε ηεο έλαηεο ρξήζεο, απφ έσο , ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ σο αλψλπκεο εηαηξείαο, έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ππνβάινπκε γηα έγθξηζε, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε απηή, κε ηα ζρφιηά καο πάλσ ζε απηέο. Δπίζεο ζαο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε θαη ηηο Λνγηζηηθά Γηαρσξηζκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2010 (παξάξηεκα Η ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ) ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2773/1999 θαη Ν.3426/2005 θαη ηελ εγθεθξηκέλε απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο κεζνδνινγία Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ. Οη εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη εμήο: «ΓΔΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.», «ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ Α.Δ», «ΓΔΖ ΡΟΓΟ Α.Δ.», «ΑΡΚΑΓΗΚΟ ΖΛΗΟ 1 Α.Δ.», «ΑΡΚΑΓΗΚΟ ΖΛΗΟ 2 Α.Δ.», «ΖΛΗΑΚΟ ΒΔΛΟ 1 Α.Δ.», «ΖΛΗΑΚΟ ΒΔΛΟ 2 Α.Δ.», «SOLARLAB A.E.», «ΖΛΗΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 1 Α.Δ.», «ΖΛΗΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 2 Α.Δ.», «ΤΖ ΟΗΝΟΤΑ Α.Δ.» θαη «PPC FINANCE PLC». Σνλ Ηνχλην 2006, ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΓΔΖ ΡΟΓΟ Α.Δ.» απνθάζηζε ηελ ιχζε θαη ππαγσγή ηεο ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο απφ 1 Ηνπιίνπ 2006, ζχκθσλα κε ην εζληθφ εκπνξηθφ δίθαην. Σν Ννέκβξην 2010, ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο ζπγαηξηθήο απνθάζηζε ηελ αλαβίσζε ηεο εηαηξείαο «ΓΔΖ ΡΟΓΟ Α.Δ.». Με βάζε ην άξζξν 134 ηνπ Ν.2190/1920, φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα, ε ΓΔΖ Α.Δ. ζπλέηαμε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο έλαηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ), φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Καη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2773/1999, πεξί απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ, κεηαηξάπεθε ζε αλψλπκε εηαηξεία ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2001, ην δε κεηνρηθφ θεθάιαηφ ηεο αλέξρεηαη ηελ ζε Δπξψ 1.067,2 εθαηνκκχξηα, δηαηξνχκελν ζε 232 εθαηνκκχξηα θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ 4,60 εθάζηε. Μέρξη ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 2773/99 πεξί απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνπο Νφκνπο 3175/2003, 3426/2005 θαη 3587/2007), γλσζηνχ σο «Νφκνπ Απειεπζέξσζεο»), ε ΓΔΖ ιεηηνπξγνχζε σο κία θξαηηθή Δπηρείξεζε ηεο νπνίαο ην αληηθείκελν ήηαλ ε αλάπηπμε ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Σν 1999, ην Διιεληθφ Κξάηνο έζεζε ζε εθαξκνγή ηνλ Νφκν Απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ν νπνίνο ελζσκάησζε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 96/92/EΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζηελ εζληθή λνκνζεζία θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιεληθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο Νφκνο Απειεπζέξσζεο πξνέβιεπε, κεηαμχ άιισλ δηαηάμεσλ, ηε κεηαηξνπή ηεο ΓΔΖ ζε αλψλπκε εηαηξεία, απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2001 (βάζεη ηνπ Π.Γ. 333/2000). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζηα πιαίζηα δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο, ζρεηηθά κε ηελ νδεγία 2009/72/ΔΚ, πξνρψξεζε ζηε ιήςε ησλ αθφινπζσλ απνθάζεσλ: Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, απνθάζηζε φηη: - ε πιενλεθηηθφηεξε ιχζε γηα ην δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ είλαη ε δεκηνπξγία Αλεμάξηεηνπ Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο (ΗΣΟ) ζχκθσλα κε ην θεθάιαην V ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ - ε θαηαιιειφηεξε επηινγή γηα ην δηαρσξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο δηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΓΔΖ Α.Δ., είλαη ε δεκηνπξγία κηαο Δηαηξείαο Γηαλνκήο (100% ζπγαηξηθήο ηεο ΓΔΖ Α.Δ.), ε νπνία ζα αλαιάβεη ηφζν ην ξφιν ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ φζν θαη ηελ Παξνρή φισλ ησλ Τπεξεζηψλ Γηθηχνπ. ζνλ αθνξά ηελ ηδηνθηεζία ησλ παγίσλ δηαλνκήο, ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα ζπγθεληξψλεη ε επηινγή ηνπ λα ζπλερίζνπλ ηα πάγηα λα αλήθνπλ ζηε ΓΔΖ Α.Δ., πνπ ζα παξαρσξεί ηε ρξήζε ηνπο ζηε ζπγαηξηθή Δηαηξεία Γηαλνκήο γηα λα αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Ζ ζπγαηξηθή Δηαηξεία Γηαλνκήο ελδείθλπηαη λα ζηειερσζεί κε ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο Γηαλνκήο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. Σνλ Οθηψβξην 2010, απνθάζηζε: - ηε κεηαβίβαζε ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηθηχνπ, ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ Γηθηχνπ ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαζψο θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γηαρεηξηζηή Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, ζε κηα 100% ζπγαηξηθή ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ηε ζπγαηξηθή απηή εηαηξεία ζα κεηαβηβαζηνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ΓΔΖ Α.Δ. θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηά απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ παγίσλ ηνπ δηθηχνπ, ησλ αθηλήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο Γηαλνκήο, ηα νπνία ζα παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο. - ηε κεηαβίβαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, πνπ αζθνχληαη ζήκεξα απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξάο, πσο ζα πεξηέιζνπλ ζηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΓΔΖ Σειεπηθνηλσλίεο» (ηεο νπνίαο ην θαηαζηαηηθφ ζα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο). Δλέθξηλε επίζεο ηε κεηαβίβαζε ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία ησλ πεξηνπζηαθψλ 7

10 ζηνηρείσλ ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο πνπ ππάγνληαη ιεηηνπξγηθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο θαη ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ ζπλαξηψληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο. Σν Γεθέκβξην 2010, απνθάζηζε - ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ψζηε ην πξνζσπηθφ ησλ κνλάδσλ πνπ απαξηίδνπλ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηέιζνπλ, εληαρζνχλ θαη κεηαβηβαζηνχλ, αληίζηνηρα ζηελ 100% ζπγαηξηθή ηεο ΓΔΖ Α.Δ. «ΓΔΖ Σειεπηθνηλσλίεο». Με ηελ ίδηα απφθαζε, νξίζηεθε ε σο εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο απνγξαθήο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ εηζθεξφκελνπ θιάδνπ ηεο Μεηαθνξάο ζηελ πξναλαθεξζείζα ζπγαηξηθή. - φπσο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηαλνκήο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ., ην πξνζσπηθφ ησλ Μνλάδσλ ηνπο θαζψο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κε ηελ εμαίξεζε ησλ παγίσλ ηνπ δηθηχνπ, ησλ αθηλήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, ηα νπνία ζα παξακείλνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο), πεξηέιζνπλ, εληαρζνχλ θαη κεηαβηβαζηνχλ, αληίζηνηρα, ζηελ 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο ΓΔΖ Α.Δ. «ΓΔΖ ΡΟΓΟ Α.Δ.». Δπίζεο φξηζε ηελ σο εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο απνγξαθήο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ εηζθεξφκελνπ θιάδνπ Γηαλνκήο ζηελ σο άλσ αλαθεξφκελε ζπγαηξηθή θαζψο θαη ηεο θαηάξηηζεο ηνπ ζρεηηθνχ ηζνινγηζκνχ. - ηε ζχγθιεζε Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. κε ζέκα α) ηελ έγθξηζε ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζε θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο ΓΔΖ θαη β) έγθξηζε ηεο κεηαβίβαζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηαλνκήο ηεο ΓΔΖ θαζψο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Γηαρεηξηζηή Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ ζε κηα 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ηηο 30 Γεθεκβξίνπ 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε ε Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. φπνπ ιήθζεθαλ νη αθφινπζεο απνθάζεηο: - Ζ θαη αξράο κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο πνπ αζθνχληαη ζήκεξα απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Μεηαθνξάο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία «ΓΔΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ Α.Δ.» (ηεο νπνίαο ην Καηαζηαηηθφ ζα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο), ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, θαη ε έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη - Ζ θαη αξράο κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο πνπ αζθνχληαη ζήκεξα απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γηαλνκήο θαη ηε Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Νήζσλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία «ΓΔΖ ΡΟΓΟ Α.Δ.» (ηεο νπνίαο ην Καηαζηαηηθφ ζα ηξνπνπνηεζεί αλαιφγσο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε εηδηθήο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο), ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο θαη ε έλαξμε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ εθαξκνγή ηεο λέαο Οδεγίαο 2009/72, νδεγεί ζε κεηαβνιή ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο ΓΔΖ, κε ηελ πξνψζεζε ηνπ λνκηθνχ δηαρσξηζκνχ απφ ηε ΓΔΖ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Μεηαθνξάο θαη ηεο Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Ζ Δηαηξεία ζεσξεί φηη ε νινθιήξσζε, ε ςήθηζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ ζα πξνζδηνξίζεη ηφζν ηε δνκή θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ λέσλ εηαηξεηψλ, φζν θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε Μεηξηθή Δηαηξεία θαη θαηά ζπλέπεηα, ηφηε ζα είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζεη αλ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΠ 5. Μεηαβνιέο ζην πθηζηάκελν ζεζκηθό Πιαίζην εληόο ηνπ Αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ κεηαβνιψλ ζην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην πεξηέρεηαη ζηε εκείσζε 2 ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Οηθνλνκηθά ζηνηρεία έηνπο 2010 Σα πξν θφξσλ θέξδε ηνπ 2010, αλήιζαλ ζε 740,7 εθαη., έλαληη 993,1 εθαη. ην 2009 κεησκέλα θαηά 252,4 εθαη. (-25,4%), ελψ ηα κεηά απφ θφξνπο θέξδε, δηακνξθψζεθαλ ζε 557,9 εθαη., έλαληη 693,3 εθαη. αληίζηνηρα, κεησκέλα θαηά 135,4 εθαη. (-19,5%). Ζ ζπλνιηθή δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαγσγψλ) παξέκεηλε ακεηάβιεηε ην 2010 ζηηο GWh έλαληη GWh ην Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ΓΔΖ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαγσγψλ) κεηψζεθαλ θαηά GWh (-2,7%) ζε GWh, ελψ ηα αληίζηνηρα έζνδα κεηψζεθαλ θαηά 5,0%. Οη εμαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 233 GWh (456 GWh έλαληη 223 GWh ην 2009), ελψ νη πσιήζεηο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηα έζνδα ζηελ εγρψξηα ιηαληθή αγνξά κεηψζεθαλ θαηά 1.683GWh (-3,2%) θαη 5,2% αληίζηνηρα. Ο θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε 5.811,4 εθαη. απφ 6.030,4 εθαη. ην 2009, κεησκέλνο θαηά 219,0 εθαη. (-3,6%). ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη πνζφ 194,5 εθαη. πνπ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ρξεζηψλ ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνδφηεζεο γηα ηε ζχλδεζή ηνπο (2009: 168,9 εθαη.). Ζ παξαγσγή ηεο ΓΔΖ, καδί κε ηηο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ εηζήγαγε, θάιπςε ην 77,3% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο ην 2010, ελψ, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ην 2009 ήηαλ 85,6%. ε απφιπηα κεγέζε, ζεκεηψζεθε κείσζε ε νπνία αλήιζε ζε GWh. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα πνπ απνηειεί ην ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ είλαη ζηελ πξάμε εθηεζεηκέλν ζηνλ αληαγσληζκφ, δηακνξθψλεηαη ζε 76,1% έλαληη 85,1% ην 8

11 πξνεγνχκελν έηνο. Ζ ζεξκηθή παξαγσγή ηξίησλ, απμήζεθε θαηά GWh, απφ GWh ην 2009 ζε GWh ην 2010, αχμεζε 168% πεξίπνπ. Μέζα ζην 2010 πξνζηέζεθε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηεο ηάμεσο ησλ 850 MW απφ δχν αλεμάξηεηνπο ειεθηξνπαξαγσγνχο. Oη εηζαγσγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηξίησλ απμήζεθαλ θαηά 51,7%, απφ GWh ην 2009 ζε GWh, ελψ νη εηζαγσγέο ηεο ΓΔΖ κεηψζεθαλ ζε GWh απφ GWh ην 2009 (-18,7%). ε φ,ηη αθνξά ηελ παξαγσγή απφ ΑΠΔ, ην 2010, ε ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ παξήγαγε 274 GWh έλαληη 247 GWh ην 2009, αχμεζε 27 GWh. Ζ παξαγσγή απφ ΑΠΔ ηξίησλ αλήιζε ζε GWh ην 2010, απφ GWh ην 2009, αχμεζε 327 GWh (+9,8%). εκεηψλεηαη φηη, ηα πξν θφξσλ θέξδε ηεο ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ αλήιζαλ ζε 11,9 εθαη. έλαληη 5,6 εθαη. ην H παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ιηγλίηε ήηαλ κεησκέλε θαηά GWh έλαληη ηνπ 2009, ην δε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ιηγλίηε ζην ζπλνιηθφ ελεξγεηαθφ κείγκα ηεο ΓΔΖ κεηψζεθε ζε 48,0% απφ 51,6% ην Σν 2010, ην 32,0% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο δαπαλήζεθε γηα πγξά θαχζηκα, θπζηθφ αέξην, αγνξέο ελέξγεηαο, ζηεξεά θαχζηκα ηξίησλ θαη δηθαηψκαηα εθπνκπήο CO2, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 3,8 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο ηνπ 2009 πνπ ήηαλ 28,2%. Οη δαπάλεο γηα πγξά θαχζηκα, θπζηθφ αέξην θαη αγνξέο ελέξγεηαο είλαη απμεκέλεο θαηά 199,4 εθαη., αχμεζε 12,6% ζε ζρέζε κε ην 2009, θπξίσο ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ δαπαλψλ γηα αγνξέο ελέξγεηαο ( 104,9 εθαη.) θαη ηεο αχμεζεο ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο ζην Diesel ( 65 εθαη.). Ζ ζπλνιηθή κείσζε ησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο κηζζνδνζίαο, ην 2010, απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Νφκσλ 3833/2010 θαη 3845/2010, εθηηκήζεθε ζε 204 εθαη. Δπηπιένλ, νη ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο, έλαληη ησλ πξνζιήςεσλ, απνρσξήζεηο ην 2010 θαζψο θαη ε κείσζε ησλ ππεξσξηψλ, νδήγεζαλ ζε κηα ζπλνιηθή κείσζε ησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ έλαληη ηνπ 2009, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θεθαιαηνπνηεκέλεο κηζζνδνζίαο, θαηά 294,1 εθαη. Ζ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ζηηο , απνθάζηζε λα ρνξεγήζεη έθηαθηε εθάπαμ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΓΔΖ κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ ζα εμνηθνλνκεζεί απφ ηε κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3833/2010. Χο ζπλέπεηα ηεο Απφθαζεο απηήο, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ 2010 έρνπλ επηβαξπλζεί κε 99,6 εθαη. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2010 είραλ πξνζιεθζεί εξγαδφκελνη, κε βάζε ηηο Πξνθεξχμεηο 1/2007 & 2/2007. Αληίζεηα, ην 2010, νη απνρσξήζεηο αλήιζαλ ζε (ε κείσζε ζηνλ αξηζκφ ηνπ κηζζνδνηνχκελνπ πξνζσπηθνχ κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ήηαλ 1.974, θαζψο 375 εξγαδφκελνη ζπληαμηνδνηήζεθαλ ζηηο ). Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε θφζηνπο, κε αξλεηηθφ φκσο αληίθηππν απφ ηελ απψιεηα ηερλνγλσζίαο θαη δεμηνηήησλ ζε ηερληθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζέκαηα, εηδηθά ζε κηα επνρή πνπ ε Δπηρείξεζε είλαη εθηεζεηκέλε ζε απμαλφκελα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Οη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο, εθθξεκνδηθίεο θαη βξαδέσο θηλνχκελα πιηθά αλήιζαλ ζε 179,5 εθαη., ζεκεηψλνληαο αχμεζε 54 εθαη. (+43,0%) ζε ζρέζε κε ην ε εηήζηα βάζε, νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πειαηψλ Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεσο απμήζεθαλ θαηά 113,6 εθαη., επεηδή ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2010, ε Δηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλαγλψξηζε επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ απηψλ. Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε κέηξεζεο επηζθαιεηψλ, ε αχμεζε ηεο πξφβιεςεο απηήο ζα ήηαλ 27 εθαη. Οη πξνβιέςεηο γηα εθθξεκνδηθίεο κεηψζεθαλ θαηά 58,1 εθαη., ελψ ε πξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα πιηθά απμήζεθε θαηά 6,1 εθαη. Σα θέξδε πξν ηφθσλ θφξσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ζε 1.497,7 εθαη. έλαληη 1.677,5 εθαη. ην 2009, κεησκέλα θαηά 179,8 εθαη. (-10,7%). Σν πεξηζψξην EBITDA, αλήιζε ζε 25,8%, ζε ζχγθξηζε κε 27,8% ην Σν ιεηηνπξγηθφ θέξδνο πξν κεηαβνιψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ήηαλ κεησκέλν θαηά 206 εθαη. έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηνπ Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή Δληφο ηνπ 2010, θαηεβιήζε ζηνπο κεηφρνπο κέξηζκα ρξήζεσο 2009 χςνπο Δπξψ 1,00 (Δπξψ έλα αλά κεηνρή). Γηα ηε ρξήζε 2010, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο απνθάζηζε λα πξνηείλεη πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο χςνπο Δπξψ 183,280 εθαη. (Δπξψ 0,79 αλά κεηνρή). 9

12 Δμέιημε ηνπ ρξένπο Σν θαζαξφ ρξένο δηακνξθψζεθε ζε 4.210,3 εθαη. απμεκέλν θαηά 154 εθαη. έλαληη ηεο ( 4.056,3 εθαη.). Καηά ζπλέπεηα ν ιφγνο θαζαξνχ ρξένπο πξνο θαζαξή ζέζε ηελ , αλήιζε ζε 0,62. Δμέιημε δξαζηεξηνηήησλ θαη Δπελδπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΒΔΜ Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ Δπξψ 962,7 εθαη. θαη θαηαλέκνληαη ζε Δπξψ 120,6 εθαη. ζηα Οξπρεία, Δπξψ 246,8 εθαη. ζηελ Παξαγσγή, Δπξψ 88,8 εθαη. ζηε Μεηαθνξά, Δπξψ 462,7 εθαη. ζηε Γηαλνκή, Δπξψ 1,8 εθαη. ζηελ Δκπνξία θαη Δπξψ 7,4 εθαη. ζηηο Δπηηειηθέο Γηεπζχλζεηο. Οη επελδχζεηο ηνπ έηνπο 2010 είλαη κεησκέλεο θαηά επξψ 140,9 εθαη. έλαληη ησλ επελδχζεσλ ηνπ 2009, κείσζε 12%. Σν ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ ηεο ΓΔΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ Α.Δ., γηα ην έηνο 2010, αλήιζε ζε 34,6 εθαη. ΒΔΜ Οξπρείσλ Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ηεο ΒΔΜ Οξπρείσλ αλήιζαλ ζε 120,6 εθαη. Δηδηθφηεξα: Γαπαλήζεθαλ ζην Ληγληηηθφ Κέληξν Μεγαιφπνιεο 6 εθαη. πνπ αθνξνχλ επηκεθχλζεηο θαη βειηηψζεηο ηαηληνδξφκσλ θαη 4 εθαη. αληηπιεκκπξηθά έξγα. ην Ληγληηηθφ Κέληξν Γπηηθήο Μαθεδνλίαο δαπαλήζεθαλ 18 εθαη. πνπ αθνξνχλ επηκεθχλζεηο ηαηληνδξφκσλ, 9 εθαη. απαιινηξηψζεηο, 4,7 εθαη. ηε δηάλνημε λένπ νξπρείνπ ζηνλ Τςειάληε, 4,1 εθαη. ηελ ηαηληνδξνκηθή δηαζχλδεζε Πεδίνπ Καξδηάο κε Νφηην Πεδίν, 6,3 εθαη. ηε δηακφξθσζε δαπέδσλ 3 νπ θιάδνπ απφζεζεο ηνπ Κπξίνπ Πεδίνπ, 3,1 εθαη. ηε δηάλνημε ηεο πξνηνκήο Ννηίνπ Πεδίνπ, 10 εθαη. ηελ αλάπηπμε λένπ Πεδίνπ Κιείηνπ θαη 12 εθαη. ηελ θαηαζθεπή λένπ θφκβνπ ηαηληφδξνκσλ ζην Νφηην Πεδίν. Καηαζθεπάζηεθε ε δηαζχλδεζε ηνπ Βunker νξπρείνπ Πεδίνπ Καξδηάο κε ηνλ ΑΖ Αγ. Γεκεηξίνπ γηα ηε κεηαθνξά ιηγλίηε κέζσ ηαηληφδξνκσλ. Απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο δηαζχλδεζεο αλακέλεηαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ιηγλίηε. Τπνβιήζεθε ζην αξκφδην Τπνπξγείν ( ΤΠΔΚΑ), Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) κε ηίηιν «Δπέθηαζε πξνο ηα δπηηθά ησλ Οξπρείσλ Μαπξνπεγήο θαη Ννηηνδπηηθνχ Πεδίνπ Πηνιεκαΐδαο», κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπλνιηθήο απαιινηξίσζεο ησλ νηθηζκψλ Πνληνθψκεο θαη Μαπξνπεγήο, θαζψο θαη θηεκαηηθψλ πεξηνρψλ απηψλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ Οξπρείνπ Μαπξνπεγήο θαη ηελ αλάπηπμε ΝΓ Πεδίνπ ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο ΚΤΑ ΔΠΟ ηνλ Ηνχλην Δπίζεο ππνβιήζεθε ηνλ Ηνχλην 2010 ζην ίδην Τπνπξγείν αλαζεσξεκέλε ε ΜΠΔ Οξπρείσλ Πηνιεκαΐδαο ε νπνία είρε αξρηθά ππνβιεζεί ζηηο 31/08/2009, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε ηνπηθνχο θνξείο θαη αλακέλεηαη ε έγθξηζε ηεο. Ξεθίλεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010 ην ρσκαηνπξγηθφ έξγν ηεο δηακφξθσζεο ηνπ νηθνπέδνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ΑΖ Πηνιεκαΐδαο. ΒΔΜ Παξαγσγήο Οη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ηεο ΒΔΜ Παξαγσγήο αλήιζαλ ζε 246,8 εθαη. Θέκαηα Δθκεηάιιεπζεο: Καηά ην έηνο 2010 ε ζπλνιηθή θαζαξή παξαγσγή ησλ ηαζκψλ ηεο ΒΔΜ Παξαγσγήο αλήιζε ζε 45,26 TWh θαη ήηαλ κεησκέλε θαηά 9,3% έλαληη ηνπ Σν θφζηνο ηνπ Δλεξγεηαθνχ Ηζνδπγίνπ ηεο ΒΔΜ Παξαγσγήο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη πγξψλ θαπζίκσλ, απμήζεθε ην έηνο 2010, έλαληη απηνχ ηνπ 2009, θαηά, πεξίπνπ, 9,6 % ή 99,1 εθαη. (απφ 1.030,6 εθαη. ην 2009 ζε 1.129,7 εθαη. ην 2010). Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ θαπζίκσλ ε νπνία αληηζηαζκίζηεθε κεξηθψο απφ ηε κείσζε ησλ πνζνηήησλ θαπζίκσλ πνπ θαηαλαιψζεθαλ. Ζ κείσζε ηεο ιηγληηηθήο παξαγσγήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη ηελ αχμεζε ηεο πδξνειεθηξηθήο Παξαγσγήο θαη φρη κε κείσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο ε νπνία ζεκεηψλεηαη, φηη γηα ηνπο ΑΖ ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο ην 2010, ήηαλ ε πςειφηεξε ησλ ηειεπηαίσλ 4 εηψλ θαη νθεηιφηαλ: o ηε δηαηήξεζε ζε ρακειά επίπεδα ησλ βιαβψλ. o ηε δηακφξθσζε ηεο κε δηαζεζηκφηεηαο ιφγσ ζπληήξεζεο ζηα επίπεδα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζρεδηαζκνχ (ζηφρνπ) γηα ηελ ππφςε πεξίνδν. o ηε κείσζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πεηξειατθψλ Μνλάδσλ (θπξίσο). Δληζρχζεθε ε εθεδξεία ηνπ Ννηίνπ πζηήκαηνο, θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, κε ηε κίζζσζε Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Εεπγψλ (Ζ/Ε), θαζαξήο ζπλνιηθήο ηζρχνο 60 MW ζηνλ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β. Γηα ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ζέξνπο 2010 πξνζηέζεθε ελνηθηαδφκελε ηζρχο 20 MW ζηε Ρφδν, 16 MW ζηελ Κξήηε (Αζεξηλφιαθθνο) θαη ηζρχο ηεο ηάμεο ησλ 6 MW ζηα ινηπά κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά. ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο απέληαμεο παιαηψλ θαη ξππνγφλσλ Μνλάδσλ απνζχξζεθε, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010, ε Μνλάδα Η (70MW) ηνπ ΑΖ Πηνιεκαΐδαο, ε νπνία είρε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην

13 Δπελδπηηθό Πξόγξακκα: ηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ησλ ηξαηεγηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ ηεο ΓΔΖ Α.Δ., ε Γεληθή Γηεχζπλζε Παξαγσγήο έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη επελδπηηθά Έξγα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πεπαιαησκέλσλ Μνλάδσλ κε λέεο, πεξηβαιινληηθά θηιηθέο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη πςειφηεξεο απφδνζεο. Αλαθνξηθά κε ηελ πξφνδν ησλ Έξγσλ απηψλ θαηά ην 2010, ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: Θεξκηθέο Μνλάδεο. Μνλάδα πλδπαζκέλνπ Κχθινπ Νν. V ηνπ ΑΖ Αιηβεξίνπ, θαζαξήο ηζρχνο 416,95 MW, θαη ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 219 εθαη.: Μεηά ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ηνλ Ηνχιην 2009, άξρηζαλ, ηνλ επηέκβξην 2009, ηα Έξγα θαηαζθεπήο, κε αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα πνπ πξνβιέπεη ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ηνλ επηέκβξην Έρνπλ ζρεδφλ νινθιεξσζεί ηα Έξγα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, ε παξάδνζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε εθπφλεζε ησλ κειεηψλ. πλερίδεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ θχξηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Μνλάδα πλδπαζκέλνπ Κχθινπ Μεγαιφπνιεο V, θαζαξήο ηζρχνο, ζε ζπλζήθεο αλαθνξάο, 811 MW, κε θαχζηκν θπζηθφ αέξην, ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 499,5 εθαη. Ζ ζρεηηθή χκβαζε, κε ηελ Κνηλνπξαμία «ΜΔΣΚΑ Α.Δ. ΔΣΑΓΔ Α.Δ.», ππνγξάθεθε ζηηο 13 Ννεκβξίνπ 2009 θαη ην Μάην ηνπ 2010 εθδφζεθε ε ΚΤΑ ΔΠΟ ηεο ππφςε Μνλάδαο. Σν επηέκβξην ηνπ 2010 εθδφζεθε ε Άδεηα Γηακφξθσζεο Υψξσλ γηα ηελ αλέγεξζε ηεο ελ ιφγσ Μνλάδαο ζην ρψξν ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Β. Αηκνειεθηξηθή Μνλάδα V, ηνπ ΑΖ Πηνιεκαΐδαο, κηθηήο ηζρχνο MW (+ 140 MWth γηα ηειεζέξκαλζε), κε θαχζηκν θνληνπνηεκέλν ιηγλίηε, ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο εθαη. Σα Σεχρε ηεο Γηαθήξπμεο γηα ην ππφςε Έξγν εγθξίζεθαλ απφ ην Γ.. ηεο ΓΔΖ Α.Δ. ζηηο 14 Απξηιίνπ ηνπ 2010 θαη ν ζρεηηθφο Γηαγσληζκφο πξνθεξχρζεθε ζηηο 20 Απξηιίνπ 2010, κε πξνβιεπφκελε εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 1 επηεκβξίνπ Σν Έξγν αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζε 70 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο. Μέρξη ηψξα έρνπλ εθδνζεί πέληε πκπιεξψκαηα θαη, κε βάζε ην ηειεπηαίν, ε εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίζηεθε γηα ηηο 30 Μαξηίνπ Σν επηέκβξην ηνπ 2010 ην ΤΠΔΚΑ εμέδσζε ηε ζρεηηθή Άδεηα Παξαγσγήο θαζψο θαη ηελ Άδεηα Γηαλνκήο Θεξκηθήο Δλέξγεηαο ελψ ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο ππνβιήζεθε ζην ΤΠΔΚΑ ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηεο Μνλάδαο. Αηκνειεθηξηθή Μνλάδα II ηνπ ΑΖ Μειίηεο, κηθηήο ηζρχνο MW (+ 70 MWth γηα ηειεζέξκαλζε), κε θαχζηκν θνληνπνηεκέλν ιηγλίηε. Ο Γηαγσληζκφο πνπ πξνθεξχρζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο απέβε άγνλνο, ιφγσ κε ζπκκεηνρήο ελδηαθεξνκέλσλ. Μεηά ηελ εμέιημε απηή, επαλεμεηάδνληαη νη βαζηθέο ηερληθέο θαη εκπνξηθέο παξάκεηξνη ηνπ Έξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα επαλαπξνθεξπρζεί. Τδξνειεθηξηθέο Μνλάδεο. ΤΖΔ Μεζνρψξαο Με ηελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο αξ. 141/2010, δηαηάρζεθε ε άκεζε δηαθνπή φισλ ησλ εξγαζηψλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ, θαζψο θαη ε κε ιεηηνπξγία φζσλ έξγσλ έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί. Γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε, αλακέλεηαη ζρεηηθή απφθαζε ηεο νινκέιεηαο ηνπ ηδ, γηα ηε ιήςε ηεο νπνίαο αλακέλεη απάληεζε, επί ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηθαζηηθψλ εξσηεκάησλ, πνπ έρεη δηαηππψζεη πξνο ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, αλαθνξηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξαπάλσ Ν.3481/2006 κε ην θνηλνηηθφ δίθαην. Ζ ΓΔΖ ζεσξεί φηη ην ΤΖΔ Μεζνρψξαο είλαη αλεμάξηεην απφ ην ζρήκα ηεο Δθηξνπήο ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ πξνο Θεζζαιία θαη δελ πξέπεη λα επεξεάδεηαη ε ζπλέρηζε θαη ε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ απφ ηα αλσηέξσ γεγνλφηα. ηα πιαίζηα ηεο εμέηαζεο απφ ηε ΓΔΖ ηεο δπλαηφηεηαο απεκπινθήο ηνπ ΤΖΔ ΜΔΟΥΧΡΑ απφ ην ζπλνιηθφ ζρήκα ηεο εθηξνπήο ηνπ Αρειψνπ, ψζηε ην Έξγν λα αληηκεησπηζζεί σο απηνηειέο θαη λα αδεηνδνηεζεί πεξηβαιινληηθά (έθδνζε ΚΤΑ ΔΠΟ), αλεμάξηεηα απφ ηελ πνξεία ησλ ινηπψλ έξγσλ ηνπ ζρήκαηνο εθηξνπήο, αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηεο Δηδηθήο Γηαρεηξηζηηθήο Μειέηεο, πνπ έρεη ήδε αλαηεζεί απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΚΑ, ζρεηηθά κε ηε Καηάξηηζε ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ησλ Λεθαλψλ Απνξξνήο ζηα πδαηηθά δηακεξίζκαηα Γπηηθήο ηεξεάο Διιάδαο θαη Θεζζαιίαο, ζην αληηθείκελν ηεο νπνίαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ πνηακνχ Αρειψνπ. Οη κειέηεο απηέο έρνπλ νξίδνληα νινθιήξσζεο ηνλ Φεβξνπάξην Αθνινπζεί κεηά ε δηαδηθαζία έθδνζεο θαλνληζηηθήο πξάμεο γηα ηελ έθδνζε ΚΤΑ ΔΠΟ, ε νπνία, ιακβαλνκέλνπ ππφςε θαη ηνπ αλαγθαίνπ θαηά ην λφκν- δηαζηήκαηνο δηαβνχιεπζεο, αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί πεξί ηνλ Μάτν ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ην ζσξεπκέλν πνζφ γηα ην ΤΖΔ Μεζνρψξαο αλήιζε ζε Δπξψ 283,9 εθαη., ην νπνίν ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζεσξείηαη πιήξσο αλαθηήζηκν, ελψ εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζνχλ αθφκε Δπξψ 127 εθαη. κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ην ΜΤΖΔ κνθφβνπ. Τπνγξάθεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2010 ην Πξσηφθνιιν ζέζεο ηεο Μνλάδαο Η ζε Δκπνξηθή ιεηηνπξγία θαη Πξνγξακκαηίδεηαη ε δηελέξγεηα ησλ δνθηκψλ ηεο Μνλάδαο ΗΗ θαηά ην ζέξνο 2011 (αξδεπηηθή πεξίνδνο) γηα ηε ζέζε ηεο ζε Δκπνξηθή ιεηηνπξγία. ΤΖΔ Μεηζνβίηηθνπ. 11

14 Τπνβιήζεθαλ νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ηε Γηαθήξπμε ΓΤΖΠ/ΜΣΖ-3 (Κχξηνο Ζ/Μ εμνπιηζκφο) θαη είλαη ζηε θάζε αμηνιφγεζήο ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. Παξάιιεια πξνγξακκαηίδεηαη ε δεκνπξάηεζε ησλ ππνιεηπνκέλσλ Έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ (κε θαηαζθεπαζζέλησλ ζηα πιαίζηα ηεο χκβαζεο ΜΣΖ-2). Ζ Μεηξηθή Δηαηξεία πξνρψξεζε, κε βάζε ην ΓΛΠ 36, ζε έιεγρν αλαθηεζηκφηεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν κε δεδνκέλα αλέξρεηαη ζε 37,1 εθαη. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ε εηαηξεία ζρεκάηηζε πξφβιεςε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ έξγνπ χςνπο 8 εθαη. Ζ πξφβιεςε επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ΤΖΔ Ηιαξίσλα. Δίλαη ζε εμέιημε ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεγαλνπνίεζεο ηεο Λεθάλεο Διάηεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ θαηαθιπδνκέλσλ απφ ηνλ Σακηεπηήξα ηνπ Έξγνπ νδψλ. Οινθιεξψζεθαλ νη ζθπξνδεηήζεηο φισλ ησλ ζεξάγγσλ θαη ζπλερίδνληαη νη εξγαζίεο ηζηκεληελέζεσλ ζε απηέο. Έρεη, επίζεο, ζρεδφλ νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ησλ Γεθπξψλ θαη ησλ Οδηθψλ Σκεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζρεηηθή χκβαζε (ILH-4). Οινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ησλ δεπηεξνγελψλ ζθπξνδεκάησλ θαη ε εγθαηάζηαζε ησλ ζπξνθξαγκάησλ ησλ αγσγψλ εμφδνπ ζην ηαζκφ Παξαγσγήο. Οινθιεξψζεθε, επίζεο, ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπεηξνεηδνχο θειχθνπο ησλ Μνλάδσλ Νν 1 θαη Νν 2 θαη ε εγθαηάζηαζε θαη νη δνθηκέο ηεο Γεξαλνγέθπξαο ηχπνπ Gantry. Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά (Κξήηε, Ρόδνο, Λνηπά): Μνλάδεο Νηίδει ηνπ ΑΖ Αζεξηλφιαθθνπ, ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο MW, θαη πξνυπνινγηζκνχ 135 εθαη. Ο ζρεηηθφο Γηαγσληζκφο πξνθεξχρζεθε ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 2010, κε ηειηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 21 Ηνπιίνπ Τπνβιήζεθαλ ηέζζεξηο πξνζθνξέο θαη θξίζεθαλ φιεο ηππηθά απνδεθηέο. Δίλαη ζε εμέιημε ε ηερληθή αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ. Γχν Νέεο Μνλάδεο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ, κέγηζηεο ηζρχνο 260 MW έθαζηε, πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζην λέν ηαζκφ ηεο Κνξαθηάο. Οινθιεξψζεθε ε απνηχπσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρψξνπ κε αεξνθσηνγξάθηζε, θαη έρεη πξνεηνηκαζηεί ν θάθεινο γηα ηελ ελδερφκελε απαιινηξίσζή. Νένο ΘΖ Νφηηαο Ρφδνπ, ηζρχνο 115,4 MW, απνηεινχκελνο απφ επηά ίδηα Ζ/Ε κε ηεηξάρξνλνπο θηλεηήξεο Νηίδει, ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 182,8 εθαη. Ζ ζρεηηθή χκβαζε, κε ηελ ΣΔΡΝΑ Α.Δ., ππνγξάθεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ Σελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2010 εθδφζεθε ε ΚΤΑ ΔΠΟ ηνπ Έξγνπ. Ζ αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία ηνπ Έξγνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζα μεθηλήζεη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. Κάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Ρφδνπ ζε αηρκηαθή ηζρχ θαηά ην ζέξνο ηνπ Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Νένπ ΘΖ Νφηηαο Ρφδνπ, είλαη ζε εμέιημε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κηαο θαηλνχξγηαο θηλεηήο (Mobile) Αεξηνζηξνβηιηθήο Μνλάδαο ηζρχνο MW. Λνηπά Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά: Οινθιεξψζεθε ε εγθαηάζηαζε παξαγσγηθήο ηζρχνο 19,73 MW, πεξίπνπ, ζηνλ ΑΠ χξνπ (1 Ζ/Ε x 8,25 MW) θαη ζηνπο ΣΠ Πάηκνπ (4 Ζ/Ε x 1,275 MW έθαζην), ίθλνπ (3 Ζ/Ε x 1,275 MW έθαζην) θαη χκεο (2 Ζ/Ε x 1,275 MW έθαζην). Βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε εγθαηάζηαζε παξαγσγηθήο ηζρχνο 22,80 MW, πεξίπνπ, ζηνπο ΑΠ άκνπ (1 Ζ/Ε x 8,25 MW), Καιχκλνπ (1 Ζ/Ε x 8,25 MW), Μπθφλνπ (1 Ζ/Ε x 5,88 MW) θαη ζηνλ ΣΠ Μεγίζηεο (2 Ζ/Ε x 0,25 MW έθαζην). Θέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο: ηελ θαηεχζπλζε βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ Μνλάδσλ Παξαγσγήο ε Γεληθή Γηεχζπλζε Παξαγσγήο κέζα ζην 2010 πξνρψξεζε ζηελ: o Οινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ ηεο απνζείσζεο ησλ θαπζαεξίσλ ζηε Μνλάδα ΗΗΗ ηνπ ΑΖ Μεγαιφπνιεο Α, ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο 86,5 εθαη. Οη δνθηκέο απφδνζεο νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο ζηηο θαη ην Έξγν βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο. o Τινπνίεζε ζεηξάο Έξγσλ αλαβάζκηζεο ησλ πθηζηάκελσλ Μνλάδσλ θαη ηνπ αληηξξππαληηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπο (ζπζηήκαηα θαηεξγαζίαο απνβιήησλ, έξγα ερνκείσζεο, θαηαζθεπήο θεληξηθψλ θαπλνδφρσλ, θ.ι.π.) Δπηπιένλ, θαηά ην έηνο 2010: o πλερίζηεθε ε ζπζηεκαηηθή επηκέιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο, θαηαγξαθήο θαη αλαθνξάο εθπνκπψλ CO 2 γηα ην ζχλνιν ησλ ζεξκηθψλ Μνλάδσλ ηεο Δηαηξείαο, πνπ εκπίπηνπλ ζην Δπξσπατθφ χζηεκα Δκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπψλ, θαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ εθπνκπψλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ θαη ησλ Γηθηχσλ ζηαζκψλ κέηξεζεο πνηφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο. o πλερίζηεθε ε πξνζαξκνγή ζην Πξφηππν ISO 14001:2004 ησλ ήδε ιεηηνπξγνχλησλ πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ) ησλ ηαζκψλ Παξαγσγήο, κε ζηφρν ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο. Σν 2010 εθδφζεθε ε λέα Οδεγία, 2010/75/EU, γηα ηηο Βηνκεραληθέο Δθπνκπέο. ηα πιαίζηα ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηεο ηξαηεγηθήο Παξαγσγήο, γηα ηελ πεξίνδν κεηά ην 2015, δηεξεπλψληαη θαη αμηνινγνχληαη ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ Μνλάδσλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο. ΒΔΜ Μεηαθνξάο Οη επελδχζεηο ηεο ΒΔΜ Μεηαθνξάο αλήιζαλ ζε 88,8 εθαη. 12

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα

Ermes Department Stores Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013. Πεξηερφκελα Ermes Department Stores Plc Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερφκελα ειίδα Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη άιινη ζχκβνπινη 1 Γήισζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζχλσλ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ (ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ) ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Ω ΔΥΟΤΝ ΤΙΟΘΔΣΗΘΔΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα