ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ/ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. (2001). Ενημερωτικό Δελτίο, 26,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ/ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. (2001). Ενημερωτικό Δελτίο, 26, 104-113."

Transcript

1 Ενημερωτικό Δελτίο Τομ. 26, 2001 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ/ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ /news.249 Copyright 2001 To cite this article: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ/ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. (2001). Ενημερωτικό Δελτίο, 26,

2 Διδακτορικές Διατριβές ρακτηριστικό της περιόδου είναι ο γραμματεια κός συγκρητισμός, η επιδίωξη διαλόγου με ποι κίλες γραμματείες σε διαφορετικές χρονικές πε Στέση Αθήνη, Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζο ριόδους (Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Αναγέννηση, Μπαρόκ, Διαφωτισμός). Ο διάλογος με την ελ γραφίας, 18ος αι Ο διάλογος με τις ελ ληνικές και ξένες παραδόσεις στη θεωρία καιληνική και υστεροβυζαντινή παράδοση εξακο λουθεί την επιτυχημένη εκδοτική πορεία του και την πράξη. οι δεσμοί με την ελληνική αρχαιότητα συσφίγγο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίνται μέσα από ποικίλους δρόμους (προσπάθεια κης, 2001, σ αναβίωσης του αρχαίου ελληνικού μυθιστορή Επιβλ καθηγητής: Γιώργος Κεχαγιόγλου. ματος, έλξη προς την ευρωπαϊκή στροφή στην αρχαιότητα). Σε ό,τι αφορά την εμφάνιση νέων Η μελέτη επιχειρεί μια ιστορική και γραμματολο τίτλων το βάρος κλίνει προς το νεοτερικό αφη γική προσέγγιση του αφηγηματικού πεζού λόγου γηματικό πεζογράφημα, το οποίο πάντως δεν ως λογοτεχνικού φαινομένου από τις αρχές του μπορεί να συναγωνιστεί σε εκδοτική επιτυχία το 18ου αι. ως το Ο terminus post quem της παραδοσιακό αφήγημα. συγχρονικής αυτής τομής επιλέχθηκε με βάση τις Το δεύτερο μέρος, "Αντιλήψεις και θεωρίες για ενδείξεις προσοχής προς τον πεζό αφηγηματικό την αφηγηματική πεζογραφία" διερευνά μια βα λόγο που εντοπίζονται στον κύκλο των Μαυροσική πτυχή του λογοτεχνικού φαινομένου, το λό κορδάτων, καθώς και στην έντυπη παραγωγή της γο για την πεζογραφία που συνδέεται συχνά με Βενετίας_ ο terminus ante quem ορίζεται από το την με την προσπάθεια αναζήτησης και καθιέ 1830, έτος της επίσημης ίδρυσης του ελληνικού ρωσης όρων για τα νεοτερικό είδη. Ενδείξεις κράτους, με πολλαπλές επιπτώσεις στην πολιτι ενός λανθάνοντα ή αποσπασματικού λόγου ανι σμική ζωή του ελληνισμού (μετατόπιση της εκ χνεύονται σε επιστολικά κείμενα των πρώτων δοτικής δραστηριότητας, σταδιακή καλλιέργεια Μαυροκορδάτων, διατυπώνονται όμως με σα της Μεγάλης Ιδέας και άρα μεταβολή της αντίλη φήνεια στο χειρόγραφο "Λόγο προτρεπτικό στο ψης για την πολιτισμική ετερότητα κτλ.). γνώθι σαυτόν [..." του Δ. Καταρτζή, προϊόν του Το πρώτο μέρος, "Η Αφηγηματική πεζογραφία διαλόγου του με την Encyclopédie ("Discours και τα είδη της", που είναι και το εκτενέστερο, préliminaire"). Η συνειδητή πάντως προσπάθεια προσφέρει μια ταξινόμηση του υλικού, η οποία θεωρητικής πραγμάτευσης του νεοτερικού αφη στηρίζεται σε ποικίλα κριτήρια (θεματικά, δομι γηματικού πεζού λόγου, προϊόν και πάλι διαλό κά, μορφικά κτλ). Η συγκρότηση του σώματος γου μετον ευρωπαϊκό νεοκλασικισιμό, φέρει την των κειμένων βασίζεται στη συστηματική κατα υπογραφή του Αδ. Κοραή, ο οποίος εισηγείται γραφή αφηγηματικού υλικού πρωτότυπου και και τον όρο "μυθιστορία". Στην καταξίωση και μεταφρασμένου, παραδοσιακού, αλλά βιώσιμου διάδοση του αφηγηματικού πεζού λόγου συμ και νεοτερικού, χειρόγραφου και έντυπου, δη βάλλουν επίσης τα έργα ρητορικής και ποιητι μοσιευμένου και αναγγελμένου, σε αρχαία ή λό κής, ερανίσματα από ξενόγλωσσα εγχειρίδια, για γλώσσα ή νεότερη γλωσσική εκδοχή της ελ καθώς και ο προεπαναστατικός φιλολογικός τύ ληνικής. Η παρουσίαση εκτείνεται σε επτά κεφά πος. Οι επικρίσεις που διατυπώνονται και ο σκε λαια: "Αισθηματική πεζογραφία", "Ανατολικά πτικισμός που κάποτε περιβάλλει τον αφηγημα αφηγήματα", "Από την απεικόνιση στην κριτική τικό πεζό λόγο αφορά κυρίως στην ηθική του υπονόμευση", "Περιπλάνηση και μύηση", "Ιστο ωφέλεια και τη χρησιμότητα του. ρικά αφηγήματα", "Παιδική και νεανική λογοτε Το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη δεσπόζουσα χνία", "Σύ μ μείξη στίχου και πρόζας". μορφή διαλόγου, τη μετάφραση. Εξετάζει την Η έννοια του διαλόγου ανάμεσα σε παράδοση αντίληψη που περιβάλλει τη μετάφραση και επι και νεοτερικότητα, σε γηγενείς και ξένες γραμ διώκει να την τοποθετήσει σε υψηλή θέση στην ματείες, σε "λαϊκό", "λόγιο", ""παιδικό-νεανικό" ιεραρχία του γραμματειακού συστήματος, κα ανάγωνσμα και ανάγνωσμα για ενήλικες είναι ο θώς εναποθέτει σε αυτήν την πραγματοποίηση βασικός άξονας που διέπει την προσέγγιση του βασικών πολιτισμικών αναγκών: συντονισμό με συνεξεταζόμενου υλικού. Όπως συνάγεται, χα

3 την ευρωπαϊκή γραμματεία και παγίωση μιας νε ότερης γλωσσικής μορφής. Οι προβληματισμοί για τη μεταφραστική πράξη, χωρίς να βρίσκο νται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, διατυπώ νονται, κυρίως, στο πλαίσιο των γλωσσικών ανα ζητήσεων και, κάποτε, αφήνουν να εννοηθεί τη συνομιλία με τους γάλλους Εγκυκλοπαιδιστές. Μέσα στην επικρατούσα τάση για «πιστές» με ταφράσεις, παρατηρούνται ορισμένες παρεκκλί σεις που δείχνουν μια τάση αφομοίωσης της ξενικότητας στα πολιτισμικά συμφραζόμενα. Στο τέλος παρατίθενται δύο παραρτήματα: αλ φαβητική παρουσίαση (κατά συγγραφέα ή τίτλο) του συνολικού αφηγηματικού υλικού, που συνι στά και μια πρώτη απόπειρα βιβλιογράφησης της πλασματικής αφηγηματικής πεζογραφίας της περιόδου 18ος αι και χρονολογικός πίνακας των έντυπων εκδόσεων. Μέσα από τη σταθερή προσφυγή σε κείμενα του πλασματικού αφηγηματικού λόγου που διαθέ τουν αυτονομία και αυτοτέλεια, τουλάχιστον ως προς τον τρόπο δημοσίευσης και κυκλοφορίας τους, και μέσα από τη διαρκή προσπάθεια της ειδολογικής ή δομικής τους οριοθέτησης και αξιολογικής τους αποτίμησης φαίνεται ότι κατά τη συγχρονική αυτή τομή διαμορφώνεται μια συνείδηση που αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της πλασματικής πεζογραφίας σε σχέση με τον έντεχνο πεζό λόγο, και τείνει να την τοποθετήσει δίπλα στα λογοτεχνικά γένη και είδη, δημιουρ γώντας ρήγμα στον έμμετρο λογοτεχνικό κανό να. Ο διδακτισμός, οι ηθοπλαστικές προθέσεις, ο συμφυρμός της πλασματικής αφήγησης με τον πολιτικό ή φιλοσοφικό ή γλωσσικό προβληματι σμό, γνωρίσματα που διατρέχουν σε λανθάνου σα ή εκπεφρασμένη μορφή αρκετά από τα αφη γήματα της περιόδου, όχι όμως και όλα, δεν μπορούν να εγείρουν επιφυλάξεις για τη λογοτε χνικότητα των κειμένων. Αποτελούν σταθερά γνωρίσματα της πεζογραφίας του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, με το πνεύμα του οποίου επιδιώ κει να συνομιλήσει η ελληνική γραμματεία. Η εργασία δεν ακολουθεί μια ορισμένη θεωρητι κή μέθοδο_ αξιοποιεί και συνδυάζει θεωρητικές απόψεις και κατευθύνσεις που εγγράφονται στο πλαίσιο των Πολυσυστημικών Σπουδών, των ΜεταφραστικώνΣπουδών, της Συγκριτικής Γραμ ματολογίας, της Θεωρίας της αισθητικής και αναγνωστικής πρόσληψης. Μαρία Βλασσοπούλοιι, Literary writing and the recording of History: A study of laarinos Tzane Bounialis' the Cretan war (17th century) Modern Greek Section Faculty of Modern and Medieval Languages University of Cambridge, p. Στη διατριβή της η Μαρία Βλασσοπούλου διε ρευνά τη λειτουργική σχέση μεταξύ λογοτεχνίας και ιστορίας χρησιμοποιώντας ως αντικείμενο παρατήρησης το στιχούργημα του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, "Ο Κρητικός Πόλεμος", στο οποίο καταγράφονται τα ιστορικά γεγονότα του βενετοτουρκικού πολέμου ( ) και η κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους. Το κείμενο πρωτοδημοσιεύθηκε στη Βενετία το 1681, όπου κατέφυγε ο συγγραφέας ύστερα από την οθωμανική κατάληψη της γενέτειρας του, του Ρεθύμνου. Συνεξετάζοντας η συγγραφέας στη διατριβή της το λογοτεχνικό χαρακτήρα του αφηγήματος και τη διαδικασία εξιστόρησης των ιστορικών γεγο νότων, προσεγγίζει τον "Κρητικό Πόλεμο" μέσα από ένα λογοτεχνικό πολιτιστικό, κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο επιζητώντας την κατανόηση του ενεργού ρόλου του αφηγήματος ως διόδου όχι μόνο μεταφέρει πληροφορίες. Αλλά μετέχει στο σχηματισμό που του τρόπου πρόσληψης αυτών των πληροφοριών. Τούτο επιτυγχάνεται συνδιάζοντας την κειμενική ανάλυση και συγκριτική εξέταση του "Κρητικού Πολένου" με λογοτεχνικά καίμενα και άλλες σύγχρονες γραπτές πηγές. Αντιπαραθέτοντας η συγγραφέας στο έργο του Μπουνιαλή ελληνικά ιστορικά αφηγήματα σε έμ μετρες καταγραφές γεγονότων τοπικού ενδιαφέ ροντος (Κος-17ος αι.) και σε έργα της Κρητικής Αναγέννησης, εξετάζετ στα δύο πρώτα κεφάλαια το λογοτεχνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο ο Μπουνιαλής δημιουργεί το δικό του έργο και προβάλλει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κειμένου. Η σκοπιά από την οποία παρουσιάζονται τα γε γονότα στον "Κρητικό Πόλεμο", διαγράφεται πε ραιτέρω στο τρίτο κεφάλαιο, όπου γίνεται σύ γκριση των αναπαραστάσεων του κρητικού πο λέμου από τον Μπουνιαλή με αντίστοιχες πλη ροφορίες που απορρέουν από άλλες πηγές.

4 I Ott ^ Η προσέγγιση αυτή αποκαλύπτει τη σημασία του "Κρητικού Πολέμου" για την κατανόηση των νο οτροπιών της εποχής του και εξηγεί τη συμβολή της προσωπικότητας του συγγραφέα και του κει μένου στην πρόσληψη του κρητικού πολέμου ως ιστορικού γεγονότος, ενώ ταυτόχρονα αποτιμά το κείμενο ως ιστορική πηγή. ρου και τις επιπτώσεις του στο συγκεκριμένο χώρο παρατήρησης. Άννα Κατσιγιάννη, Το πεζό ποίημα στη νεοελληνική γραμματεία. Γενεαλογία, διαμόρφωση και εξέλιξη του είδους (από τις αρχές ώς το 1930). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001 τ. Α', τ. Β' (Επίμετρο), σ Anne Conderc, Etat, nation et territoires dans les Balkans auεπιβλ. καθηγητής: Γιώργος Κεχαγιόγλοιι. XIXe siècle. Histoire de la première frontière gréco-ottomane ( ). Το πεζό ποίημα, είδος πρωτεϊκό, πολύμορφο και Université de Paris l-panthéon αντινομικό, ορίζεται συχνά και ως όργανο της ει Sorbonne, 2 vols, 585 p. ρωνικής αποδόμησης του ποιητικού κώδικα. Directeur de thèse, Sp. Asdrachas. Πρώτο μείζον ζητούμενο της διατριβής μου απο Πέρα από τη λεπτομερή παρακολούθηση και συστηματική έκθεση όλων των εργασιών που κατέληξαν στη χάραξη του πρώτου ελληνοτουρ κικού συνόρου, η διατριβή της Anne Conderc, στηριγμένη σε ένα πλούσιο και πολλαπλής προ έλευσης αρχειακό υλικό, διαπραγματεύεται ζη τήματα που αφορούν σε θεωρητικό και πραγμα τολογικό επίπεδο το ρόλο του συνόρου σε συ νάρτηση με το γεωγραφικό, οικονομικό και πληθυσμικό χαρακτήρα των παραμεθόριων περιο χών. Η χάραξη του ελληνοτουρκικού συνόρου έδινε την ευκαιρία να δειχθούν στην πράξη δια μορφωμένες αντιλήψεις για την έννοια του συ νόρου, όπως αυτές είχαν αναπτυχθεί κυρίως από τη στρατιωτική γεωγραφία. Σε αυτή την οπτική η συγγραφέας αναφέρθηκε σε μια σειρά ζητημάτων που αποτελούν ισάριθμες ιστορικές πραγματικότητες, όπως η οικονομική συνέχεια του χώρου, οι μετακινήσεις ανθρώπινων ομά δων (κτηνοτρόφοι, ληστές) και προχώρησε σε συσχετισμούς ανάμεσα στα εθνικά και στα εσω τερικά σύνορα της παραμεθόριας περιοχής ή σε εκτιμήσεις αναφορικά με την υιοθέτηση οικιστι κών μοντέλων που δεν αντιστοιχούσαν πάντοτε στις ήδη παγιωμένες δημογραφικές καταστάσεις. Ακόμη, η μελέτη του συνόρου συνδυάστηκε με τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού του ελληνικού κράτους, με αποτέλεσμα η εργασία, χάρη στην πολυθεματικότητά της και στη μεθοδολογία της, να υπερβεί τις τεχνικές όψεις της χάραξης του συνόρου και να αναχθεί σε μια γενικότερη ιστο ρική σύνθεση για την ίδια την έννοια του συνό τέλεσε η γραμματολογική διερεύνηση της ειδολο γικής ταυτότητας του πεζού ποιήματος, το οποίο, ενώ από τη νεοελληνική κριτική ταξινομείται στην «ελλάσσονα λυρική αφηγηματική πεζογραφία», μπορεί να θεωρηθεί -σύμφωνα με τη σύγχρονη μας θεωρία των ποιητικών ειδών και κυρίως τη θεωρία περί διαλογικότητας του Μπαχτίν- διαλο γικό είδος, στο οποίο συγκλίνουν, σε ποικίλες αναλογίες, η ποίηση με την πεζογραφία, αλλά και η ποίηση με τις άλλες καλές τέχνες (τη ζωγραφι κή και τη μουσική). Στο πρώτο μέρος της διατριβής μου τίθενται κε ντρικά θεωρητικά ζητήματα σχετικά με την πρό σληψη και την ποιητική του πεζού ποιήματος. Αξιοποιώντας τα στοιχεία της έρευνας μου στον νεοελληνικό περιοδικό τύπο επιχειρώ να ερμη νεύσω τους άξονες του προβληματισμού της νε οελληνικής κριτικής για τη φύση του ποιητικού λόγου και τα όρια των ειδών, δίνοντας μιαν εν δεικτική εικόνα των συζητήσεων που διεξάγονται για τις σχέσεις ποιητικής ουσίας και μορφής από τα τέλη του 18ου αι. ώς το Επιπλέον, διευ κρινίζεται η ποικίλη ορολογία που συνοδεύει στην εξέλιξη του το πεζό ποίημα (π.χ., "πεζή ποίησις", "ποίημα εν λόγω πεζώ", "ρυθμική πρόζα", "λυρική πρόζα", "πεζοτράγουδο", "ποικίλα", "ανάμεικτα", "εικόνα", κ.ο.κ.). Στο κε φάλαιο περί ποιητικής του πεζού ποιήματος επι χειρώ μια πρώτη αδρομερή διάκριση του πεζού ποιήματος από άλλα συγγενή είδη, κυρίως από την ποιητική ή λυρική πρόζα συνοψίζω, στο βαθμό βέβαια που αυτό είναι εφικτό, τις αισθητι κές αρχές του είδους και τους ποιητικούς νόμους

5 από τους οποίους διέπεται, περιγράφοντας τα μορφο-ρυθμικά του χαρακτηριστικά, τα όρια και τις δομές, τη σχέση του με τις καλές τέχνες, κα θώς και τις θεματικές και ιδεολογικές του προε κτάσεις. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο έχει ιστορικοαισθητικό χαρακτήρα, χαρτογραφούνται οι όψεις, οι τεχνοτροπίες και τα ιδεολογικά αιτήματα του νε οελληνικού πεζού ποιήματος, μέσα από μια συ στηματική έρευνα αυτοτελών και περιοδικών εκ δόσεων. Στόχος μου είναι η ανίχνευση της γένε σης και της εξέλιξης του νεοελληνικού πεζού ποιήματος, καθώς και της συμβολής του στην ευ ρωπαϊκή ιστορία του είδους. Μολονότι η νεοελ ληνική κριτική τοποθετεί την είσοδο του στα μέ σα περίπου της δεκαετίας του 1890, η έρευνα μου αποκαλύπτει μια πρώιμη καλλιέργεια του εί δους ήδη από την περίοδο του ρομαντισμού. Παρουσιάζω και ερμηνεύω τις τάσεις και τις δε σπόζουσες κατευθυντήριες ιδέες (νιτσεϊσμός, βαγκνερισμός, μπωντλαιρισμός, ουαϊλδισμός, αί τημα για συγκρότηση εθνικής δημοτικής πεζόμορφης λογοτεχνικής παράδοσης, κ.ο.κ.) που εμποτίζουν την ευρύχωρη μορφή του ποιήματος σε πεζό, κατά την περίοδο του συμβολισμού, ανι χνεύοντας, παράλληλα από συγκριτολογική σκο πιά, τα πρότυπα των πεζόμορφων ποιημάτων. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης μου, η συγκρό τηση, σε χωριστό τόμο (Επίμετρο), μιας πλού σιας ανθολογίας (πρωτότυπων και μεταφρασμέ νων, στο μεγαλύτερο τους μέρος αθησαύριστων ή συχνά δυσπρόσιτων) πεζών ποιημάτων, απο τελεί μιαν αναπαράσταση και μέσα από τα ίδια τα κείμενα των αισθητικών και ιδεολογικών ζυμώσε ων, αλλά και των αντιθέσεων της εποχής, ενώ παράλληλα αναδεικνύει και τη διακειμενική θε ματική των νεοελληνικών πεζόμορφων ποιημά των. Ευγενία Κρεμμυδά, Achille Couppas et Cie: histoire d'une construction mécanique du Pirée EHESS, Paris 2001, 300 p. Directeur de thèse: Louis Bergeron. Αντικείμενο της διατριβής είναι η Πειραϊκή επι χείρηση «Αχιλλέας Κούππας και Σία» που ξεκί νησε ως μεσαία επιχείρηση για να εξελιχθεί σε μια απο τις σημαντικότερες βιομηχανίες του Πει ραιά. Η συγγραφέας διακρίνει την ιστορία της επιχείρησης σε δύο φάσεις, , Οι μηχανικές κατασκευές της ανταποκρί νονταν σε μια κατ'εξοχήν αγροτική ζήτηση, δη λαδή σε μία οικονομία κυριαρχούμενη από βρα δύτητες που υπαγόρευαν το μέτρο των προσαρ μογών σε μια νέα τεχνολογία: η εξάρτηση αυτή αναδεικνύεται με σταθμητό τρόπο στην όλη δια πραγμάτευση του θέματος, ενώ συγχρόνως, ως προς την πρώτη φάση της λειτουργίας της επι χείρησης, καταφαίνεται η περιορισμένη επίπτω ση της αστικής ζήτησης ως τη στιγμή των μεγά λων αλλαγών που συμβαίνουν από το 1930 και εξής στην Ελλάδα στον τομέα των κατασκευών και ιδίως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στον τομέα των δημοσίων έργων. Εκτός από τα οικο νομικά μεγέθη δίνεται ιδιαίτερη σημασία στους ανθρώπινους παράγοντες της επιχείρησης είτε αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι είτε η πελατεία τους. Το ίδιο ισχύει για τις οικονομικές στρατηγικές της οικογένειας Κούππα που με τον τρόπο τους αντανακλούν γενικότερες καταστά σεις των ελλήνων επιχειρηματιών, μάλιστα εκεί νων της διασποράς. Γιάννης Κουμπουρλής, Recherches sur la fomation de l'histoire nationale grecque: l'apport de Spyridon Zabélios (I8I5-I88I) Ecole des Hautes Etudes en sciences Sociales, Paris 2000, 496 p. Directeur de thèse: André Guillou. Αντικείμενο της διατριβής είναι η μελέτη του θε μελιακής συμβολής του Σπ. Ζαμπέλιου στη δια δικασία διαμ/ορφωσης της ελληνικήες εθνικής ιστοριογραφίας. Συγκεκριμένα, εξετάζεταιη πρωτοποριακή συμβολή του Επτανήσου λογίου στην προσπάθεια των Ελλήνων ιστορικών του 19ου αιώνα να προσδώσουν στην ελληνική ιστο ρία ένα εθνικό χαρακτήρα, να θεμελιώσουν, με άλλα λόγια, τη μετε'ξέλιξη της ιστορίαςτης Ελλάδας- της ιστορίας ενός γεωγραφικού χώ ρου- σε μια Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Στη διατριβή εξετάζονται, μεταξύ άλλων, α) τα έργα των Ελλήνων λογίων που προαναγγέλουν

6 την εθνική ιστοριογραφία του Ζαμπέλου β) οι πνευματικές του οφειλές αφενός στη γαλλική ρομαντική ιστορική σχολή (και ιδιαίτερα στον Α. Tierry) και αφετέρου στη γερμανική θεωρητική παράδοση περί έθνους (Herder, Fichte) γ)οι ιδε ολογικές και πολιτικές συνθήκες υπό τις οποίες ο Ζαμπέλιος έρχεται να διαμορφώσει την αντί ληψη του για την ιστορία του ελληνικού έθνους δ) η κριτική που ασκεί στον Ε. Gibbon και στο κυρίαρχο παράδειγμα της εποχής σε ότι αφορά στις βυζαντινέςσπουδές. Σε αυτή τη βάση, μελετάται η προσπάθεια του Ζαμπέλιου να θεμελιώσει μισά φιλοσοφία, ή κα λύτερα μια οντολογία της ιστορίας μια μεθοδο λογία της ιστορικής έρευνας και μια περιοδολόγηση του ιστορικού χρόνου οι οποίες θανομιμοποιήσουντη μετάβαση στην Ιστορία του Ελληνι κού Έθνους, ή αλλιώς την εθνικοποίηση της ιστορίας της Ελλάδας (και με την έννοια της οικειοίησής της από το νεότευκτο Έθνος-Κράτος των Ελλήνων). Στην εθνική φιλοσοφία της ιστο ρίας που εγκαινιάζει η παρέμβαση του Επτανή σιου ιστοριογράφου, το ελληνικό έθνος θα είναι αφενός το αντικείμενο κάθε έρευνας πάνω στο σχετικό ιστορικό παρελθόν και αφετέρου το κα τεξοχήν υποκείμενο της ιστορικής δράσης στο πλαίσιο ενός γραμμικού και ομοιογενούς, βλ. εθνικού, ιστορικού χρόνου. Με άλλα λόγια, στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας που αναπτύσ σεται στη διατριβή βρίσκεται η θέση ότι η Δια μόρφωση μιας εθνικής αντίληψης για την ιστο ρία ως ιστορική δράση και ως ιστορική έρευνα, αντίστοιχα-που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα είναι άλλο από το ελληνικό "έθνος". Ιδι αίτερο βάρος δίνεται λοιπόν στην πολιτικο-ιδεολογική διάσταση του ιστοριογραφικού εγχειρή ματος του Ζαμπέλιου το οποίο ανάγεται κυρίως σε μια προσπάθεια να μεταφραστεί με εθνικούς όρους ο ιστορικός πολιτισμός των Ελλήνων της εποχής. Η χρήση του όρου "ελληνοχριστιανισμός" που εγκαινιάζει ο Επτανήσιος ιστοριογρά φος υποδηλώνει άλλωστε τη μέριμνα να συμβι βαστούν οι δυο "αντίθετοι" πόλοι αυτού του ιστορικού πολιτισμού, δηλαδή το Ορθόδοξο φανιασιακότων φορέων μιας παραδοσιακής ιστορι κής συνείδησης από τη μιά, και η αντίληψη των εκπροσώπων του ελληνικού Διαφωτισμού από την άλλη, οι οποίοι λόγω του προ-εθνικού και πρωτο-εθνικού, αντίστοιχα, χαρακτήρα τους δεν ήταν συμβατοί με την αντίληψη για την ιστορία που προϋποθέτει και τελικά επιβάλλει η εθνικισική ιδεολογία του Ζαμπέλιου. Στη συνέχεια, και αφού έχει επανατοπετήσει τον ιστοριογραφικό στοχασμό του Ζαμπέλιου σδτο πολιτικό και ιδεολογικό περικείμενο της εποχής, η διατριβή έρχεται να εξετάσει ορισμένες δια στάσεις των έργων του Κ. Παπαρρηγόπουλου και του Γ. Σκληρού, που σηματοδοτούν αντίστοι χα την ωρίμανση της εθνικής ιστορικής σχολής (μέσα από μια προσπάθεια εξομάλυνσης των αντιφάσεων της) και μια πρώτη προσπάθεια κρι τικής της από τη σκοπιά της μαρξιστικής σκέψης ( η οποία καταλήγει ωοτόοο να αναπαραγάγει πολλά από τα αυτονόητα της εθνικής αντίλη ψης). Το κείμενο της διατριβής ολοκληρώνεται με μια σειρά παρατηρήσεων μεθοδολογικού χα ρακτήρα όπου καταγράφονται τα προβλήματα που θέτει η μελέτη ενός ιστοριογραφικού έργου η οποία, εστιάζοντας στον ιδεολογικό χαρακτή ρα του, επιχειρεί ουσιαστικά να αναδείξει το εκά στοτε πολιτικό διακύβευμα που έχει να αντιμε τωπίσει ο υπό μελέτη συγγραφέας τη σχετική προβληματική που αναπτύσεει και τις "διανοητι κές λύσεις" που προτείνει. Κατερίνα Μπρέγιαννη, Les Banques, l'agriculture et l'etat. Stratégies de crédit et politique agraire en Grèce, de 1861 à Université Paris l-panthéon-sorbonne, Paris 2000, 2 vols, S62 p. Directeur de thèse: Spyros Asdrachas. Περιληπτική απόδοση των κεντρικών ερωτημά των : Βασισμένη σε αρχειακό υλικό από τα Ιστο ρικά Αρχεία των Τραπεζών Αγροτικής και Εθνι κής, η μελέτη δομείται γύρω από μια κεντρική υπόθεση εργασίας, σημείο ισορροπίας της οποί ας είναι ο σταδιακός μετασχηματισμός του ελλη νικού τραπεζικού τομέα, κατά τη δεκαετία του Ο εξορθολογισμός του τραπεζικού συστή ματος (νομισματική σταθεροποίηση, απόσπαση του εκδοτικού προνομίου από την Εθνική Τρά πεζα, δημιουργία κεντρικής τράπεζας, ταυτό χρονη ίδρυση της Κτηματικής και Αγροτικής Τράπεζας) αποτελεί απείκασμα αλλά και προϋ-

7 πόθεση της εξέλιξης των οικονομικών μηχανι σμών. Στο πλαίσιο της προβληματικής που ακο λουθήθηκε, η αγροτική πίστη συνιστά, όχι μόνο εργαλείο έρευνας αλλά και ένα εννοιολογικό εν διάμεσο. Ειδικότερα, όσον αφορά την περιοδολόγηση του φαινομένου, η ιστορία των αγροτικών δανειοδο τήσεων αντανακλά τις διαδοχικές φάσεις τόσο της γεωργικής, όσο και της οικονομικής πολιτι κής του ελληνικού κράτους. Αναλύονται, επομέ νως, η προϊστορία του φαινομένου, φάση κατά την οποία η ETE θεσμοθετεί την -σε περιορισμέ νη έκταση- προσωπική αγροτική πίστη, η μετα βατική περίοδος που σηματοδοτείται τόσο από την σύσταση αρμόδιας υπηρεσίας της ETE το 1916 όσο και από το αίτημα για συνεταιριστική οργάνωση του αγροτικού χώρου, και τέλος, η επίσημη άσκηση της αγροτικής πίστης που εγκαινειάζεται με την γένεση της ΑΤΕ το Στο πλαίσιο των εξελίξεων του τραπεζικού μη χανισμού εξετάζονται τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η ποσοτική ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην διερεύνηση της φύσεως της διεθνούς οικονομι κής κρίσης, της οποίας η έλευση στην Ελλάδα των αρχών του τριάντα δημιουργεί ένα νέο πλαί σιο για την άσκηση παρεμβατικής οικονομικής πολιτικής. Η προσπάθεια να τονισθεί η αλληλε πίδραση μεταξύ οικονομικών φαινομένων και πολιτικού γίγνεσθαι είναι συναφής με την εξέτα ση των πολιτικών ιδεών. Τοποθετώντας την εξέ λιξη της οικονομίας στον περιρρέοντα κοινωνικό χώρο επιδιώκεται η εμβάθυνση στο ρόλο των οι κονομικών θεσμών και της πολιτικής πραγματι κότητας, που αυτοί εκπροσωπούν. Επομένως, είναι προφανές ότι η εξέλιξη των οικονομικών συστημάτων εμπεριέχει σπέρματα εθνικής ιστο ριογραφίας. Μια οπτική που προσπαθεί να ξεπεράσει την κα θαρά "ελληνική" διαπραγμάτευση του θέματος διατρέχει τα παραπάνω ερωτήματα. Οι ταυτόση μες διεργασίες, που συντελούνται στην Ευρώπη των τελών του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου, όσον αφορά τη διαχείριση του αγροτικού χώρου, δίνουν το έναυσμα για μια συγκριτική προσέγγιση της οικονομικής πολιτικής. Σ'ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό της ανάλυσης των πολιτι κών μηχανισμών, το ιταλικό ολοκληρωτικό μόρ φωμα του μεσοπολέμου αποτελεί την αφετηρία για την εξέταση του μεταξικού καθεστώτος. Συ γκρίνοντας τη διαφορετική πρόσληψη του αγρο τικού χώρου γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί, τόσο η φύση του ιταλικού ολοκληρωτικού καθε στώτος όσο και της μεταξικής δικτατορίας. Η μεγάλη ενότητα, που αναφέρεται στην διοικη τική οργάνωση της Αγροτικής Τράπεζας, συνά δει με ένα διαφορετικής υφής προβληματισμό : πρόκειται για την κοινωνική ανάλυση των οικο νομικών θεσμών. Μέσω της διερεύνησης του γραφειοκρατικού υποδείγματος επιχειρείται η διασαφήνιση του επιφαινομένου της αγροτικής πίστης, από την πλευρά των ανθρώπων που την ασκούν, αλλά και των κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται σ'αυτήν ως δανειολήπτες. Εν κατα κλείδι, η ιστορική θεώρηση του τραπεζικού συ στήματος, με αιχμή τη μελέτη της αγροτικής πί στης, φιλοδοξεί να περιλάβει πτυχές τόσο της οι κονομικής όσο και της κοινωνικής Ιστορίας του νεοελληνικού Κράτους, ενώ οι αναγωγές στη σύγχρονη πραγματικότητα καθιστούν εφικτή την κατανόηση της αγροτικής υπανάπτυξης σε ένα εξελικτικό πλαίσιο θεσμών και πρακτικών. Μάρθα Πύλια, Les notables moréotes, fin du XVIIIe début du XIXe siècle: fonctions et comportements. Université de Paris I, 2001, τόμοι 2, σελ, και 14 εικόνες. Directeur de thèse: Spyros Asdrachas Αντικείμενο της διατριβής είναι ο πολιτικός και οικονομικός ρόλος, καθώς και οι προσωπικές συμπεριφορές των προυχόντων, μουσουλμάνων και χριστιανών, στην προεπαναστατική Πελο πόννησο. Λόγοι οικονομίας του συστήματος επέτρεψαν την λειτουργία των κοινοτήτων στα όρια της οθωμανικής αυτοκρατορίας γι'αυτό και ο ρόλος τους εξυπηρετούσε κατ'αρχήν τις ανάγκες του κράτους. Η είσπραξη των φόρων και η διατήρη ση της τάξης αποτελούσαν κεντρικές αρμοδιότη τες των κοινοτικών αρχών. Μέσα σ'αυτά τα πλαί σια οι κοινοτικοί άρχοντες ανέπτυξαν τις πολιτι κές τους δραστηριότητες και τις οικονομικές τους στρατηγικές. Η θρυλούμενη αυτονομία τους ήταν επομένως σχετική και η εξάρτηση

8 τους από την εύνοια της κεντρικής διοίκησης απόλυτη. Η προσέγγιση λοιπόν των ορίων της κοινοτικής εξουσίας απαιτεί την τοποθέτηση τους στη ευρύτερη πολιτική και κοινωνική οργά νωση του οθωμανικού κρότους, τη μελέτη της ιδιαιτερότητας και των γενικών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών του οθωμανικού Μοριά, καθώς και των ιδιαίτερων συμπεριφορών των αρχόντων στον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό χώρο. Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για να υπηρετήσει την παραπάνω προβληματική, των γενικών αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών, προκύπτει από μετεπαναοτατικές αναφορές των χριστιανών προεστών για την προηγούμενη κα τάσταση, από τα προσωπικά τους αρχεία (Παλα μήδη, Δεληγιάννη, Λόντου), από τα απομνημο νεύματα στρατιωτικών και πολιτικών, από δημο σιευμένες οθωμανικές πηγές και τέλος από τις εκθέσεις της γαλλικής προξενικής αλληλογρα φίας. Από αυτό το αρχειακό υλικό και κυρίως από τις σειρές των στατιστικών δεδομένων προ έκυψε η κλιμάκωση των αγροτικών και αστικών εκμεταλλεύσεων, ο χαρακτήρας της οθωμανικής πόλης και συγκεκριμένα της πρωτεύουσας του Μοριά, αλλά και οι σαφώς πολυτελείς καταναλω τικές επιλογές, διατροφικές και ενδυματολογικές, των προυχόντων. Εν ολίγοις, επιβεβαιώθηκε η απόλυτη οικονομι κή κυριαρχία των μουσουλμάνων τοπικών αρχό ντων (ενδεικτικά αναφέρονται οι οικογένειες των Κιαμήλμπεη στην Κόρινθο, των Αρναούτογλου στην Τριπολιτσά και των Χοτομανζαδέ στην Ηλεία), η συγκριτικά μέτρια οικονομική δραστη ριότητα των αντίστοιχων χριστιανών προκρίτων και η διαρκής οικονομική εξάρτηση της συντρι πτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού από την πολιτική και οικονομική προστασία των προη γουμένων. Ο τομέας των αγροτικών εκμεταλλεύ σεων και οι εκμισθώσεις των φόρων αποτελού σαν τον προνομιακό χώρο δραστηριότητας των μουσουλμάνων τοπικών αρχόντων. Οι χριστια νοί συνάδελφοι τους κερδοσκοπούσαν κυρίως από την επιστασία των ιδιοκτησιών της οθωμα νικής αυλής και από το δανεισμό -συνήθως με υψηλούς τόκους έως και 40%- που εξυπηρετού σε την φορολογική υποχρέωση και τις καλλιερ γητικές ανάγκες των πλυθησμών. Τα υψηλά κέρ δη που πραγματοποιούσε το προυχοντικό σώμα πυροδοτούσαν φονικές προεστικές αντιπαλότη τες που η Υψηλή Πύλη χειραγωγούσε επιδέξια για να διατηρεί υπό τον έλεγχο της την εξουσία των τοπαρχών. Μαρία Τσικαλουδάκη, Pouvoirs et professions des communautés chrétiennes urbaines dans l'empire Ottoman (XVIIe-XIXe siècles): Serrés, Philippopoli, Kozani, Larissa. Université Paris I, Panthéon-Sorbonne Paris 2000, p. 498 Directeur de thèse: Spyros Asdrachas Αντικείμενο της διατριβής είναι η μελέτη της χρι στιανικής κοινότητας των πόλεων της οθωμανι κής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη χρονική πε ρίοδο που εκτείνεται από το 18ο αρχές 19ου αι., δηλαδή την περίοδο πριν από τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πρόκειται για μια απόπειρα μελέτης των μηχανι σμών μέσα από τους οποίους οι αλλόθρησκοι και αλλοεθνείς αστικοί πληθυσμοί (οι μη μουσουλ μανικοί) αποκτούν θεσμική υπόσταση και ενσω ματώνονται στην οθωμανική πόλη. Το μεγαλύτε ρο μέρος των τεκμηρίων που συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν, είναι συντεταγμένα από τις μη κρατικές αρχές οι οποίες εδρεύουν και δραστη ριοποιούνται στην οθωμανική πόλη, δηλαδή από τις συλλογικότητες εκείνες μέσω των οποίων η χριστιανική κοινότητα συγκροτείται σε σώμα με θεσμική υπόσταση. Προτείνεται συγκριτική προσέγγιση της χριστια νικής κοινότητας διαφόρων πόλεων μέσα από αποσπασματικές πληροφορίες που περιέχονται σε δημοσιευμένα έγγραφα, ενώ ταυτόχρονα πα ρουσιάζεται μια μονογραφία. Πράγματι, συγκρο τήθηκε ένα σώμα εγγράφων τα οποία είναι προϊ όν της δραστηριότητας των ιθυνόντων της χρι στιανικής κοινότητας της Φιλιππούπολης και πραγματοποιήθηκε, έτσι, μια μελέτη σε τοπική κλίμακα. Αναδείχθηκαν τα σημεία πάνω στα οποία χτίζο νται οι συνοχές των μελών μιας από τις θρη σκευτικές ομάδες που συγκροτούν μια τυπική οθωμανική πόλη, μέσα από τη μελέτη της συ μπεριφοράς και των δραστηριοτήτων όσων ατό-

9 μων η βούληση και η δραστηριότητα αποτυπώ νονται στις πηγές. Πράγματι, επιχειρήθηκε η ανασύσταση των ατομικών διαδρομών των ατό μων αυτών προκειμένου να αναδειχθεί η διαδι κασία διαμόρφωσης των κοινωνικοοικονομικών ομάδων οι οποίες συγκροτούν τη χριστιανική κοινότητα, οι σχέσεις μέσα από τις οποίες οι ομάδες αυτές δημιουργήθηκαν, οι σχέσεις τους με τους θεσμούς κλπ. Έγινε με αυτό τον τρόπο δυνατή η μελέτη των πεδίων σχέσεων - συγγενι κών, επαγγελματικών κ.α- στα οποία εμπλέκο νται τα άτομα μέσω της ανασύστασης των ατομι κών διαδρομών του καθενός από αυτά. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, η ανάλυση επι κεντρώθηκε στο χαρακτήρα και στη λειτουργία του θεσμικών μορφωμάτων της χριστιανικής κοινότητας, αναδεικνύοντας τις δύο κύριες λει τουργίες τους: βήματα άσκησης πολιτικής εξου σίας και πιστωτικοί οργανισμοί. Οι κοινωνικές και οικονομικές αυθεντίες και η σχέση τους με τους θεσμούς αυτούς είναι στο κέντρο της ανάλυσης. Έγινε φανερό, ότι η συμ μετοχή σε ισχυρά δίκτυα σχέσεων είναι ένας πα ράγοντας ίσης σπουδαιότητας με τη συμμετοχή στους θεσμούς επομένως, ο προύχοντας είναι για τους χριστιανούς μία ρευστή έννοια: το κρι τήριο για την κατάταξη ενός ατόμου στην κοινω νική αυτή ομάδα, είναι η συμμετοχή σε δίκτυα σχέσεων και γνωριμιών τόσο με τις εκκλησιαστι κές, όσο και με τις κρατικές αρχές που εδρεύουν στην πρωτεύουσα. Από τον τρόπο χωροθέτησης της χριστιανικής κοινότητας και τις μορφές διοίκησης και διαχεί ρισης του αστικού χώρου, αποδεικνύεται ότι οι οθωμανοί έχουν παραχωρήσει αυτό το πεδίο άσκησης της εξουσίας στους κοινοτικούς άρχο ντες. Το δεύτερο μέρος της εργασίας, συνιστά μια απόπειρα εισχώρησης, μέσω της ανασύστασης των ατομικών διαδρομών των αμπατζήδων, στο μικρόκοσμο ενός επαγγελματικού σωματείου, με απώτερο στόχο να περιγραφεί η φύση των θε σμών μέσω των οποίων διοικείται μια εθνοθρησκευτική κοινότητα στην οθωμανική πόλη. Καθέ νας από τους θεσμούς αυτούς πέρα από τον ιδι αίτερο χαρακτήρα του, -μόρφωμα εκκλησιαστι κό, κοινωνικό, γεωγραφικό ή επαγγελματικό όπως το παράδειγμα που αναλύεται εδώασκούν όλοι την ίδια λειτουργία, είναι όλοι βή ματα άσκησης πολιτικής εξουσίας και ελέγχου σημαντικών οικονομικών πόρων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καταδείχτηκαν οι πολλαπλοί ρόλοι που επωμίζεται μια επαγγελματική συντεχνία, αυτόν του οργανωτή της παραγωγής, του ρυθμι στή χρηματικών αποθεμάτων, του φορέα κοινω νικού έργου, αλλά κυρίως εκείνον του βήματος άσκησης πολιτικής εξουσίας. Είδαμε πώς διάφο ρες κοινωνικοοικονομικές ομάδες προσπαθούν να ιδιοποιηθούν η καθεμία για τον εαυτό της το χώρο της συντεχνίας, και, με όχημα αυτή, να αυ ξήσουν την ακτινοβολία τους στην πόλη και να αποκτήσουν πρόσβαση στη διοίκηση της πολι τείας. Οι κατηγορίες που χρησιμοποιεί η συντεχνία για να ταξινομήσει τους επαγγελματίες εγγράφονται σε δύο συμφραζόμενα και έχουν διττή έννοια. Πράγματι, αναλύοντας τους τρόπους κατηγοριο ποίησης των αμπατζήδων, καταδεικνύεται η άμε ση σχέση ανάμεσα στην καταχώρηση των επαγ γελματιών στις βαθμίδες της συντεχνιακής ιε ραρχίας και στην κοινωνικοοικονομική και επαγ γελματική τους διαστρωμάτωση. Καθεμιά από τις βαθμίδες της συντεχνιακής ιεραρχίας - μάστο ρας, κάλφας, τσιράκι και ακόμη οι κατηγορίες «γιοι μαστόρων» και «ξένοι»-περικλείουν μια συγκεκριμένη κοινωνικοοικονομική ομάδα της συντεχνιακής κοινότητας. Αναγγελίες συνεδρίων 21th Scientific Instrument Symposium EIE, 9-14 Σεπτεμβρίου 2002 Το Συμπόσιο οργανώνεται από το Πρόγραμμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών του ΚΝΕ/ΕΙΕ, υπό την αιγίδα της Scientific Instru ment Commision της International Union of the History and Philosophy of Science, Division of History of Science. Preliminary Programme: Monday 9th, afternoon: Registration of the participants, Reception.

10 Tuesday loth, morning: Sessions afternoon: Sessions. Visit to the big Newall refractor at the Observatory of Penteli. Wednesday 11 th, morning: Sessions afternoon: Visit to the Archaeological Museum (Antikythera Mechanism). κές προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρμογές, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο EIE, από τις 23 ως τις 25 Μαΐου Η συνάντηση αυτή είναι συνεδριακού και σεμιναριακού χαρακτήρα, δηλαδή προβλέπο νται να γίνουν γενικές θεωρητικές εισηγήσεις και "Ανοικτά Εργαστήρια". Πρόγραμμα Thursday 12th, morning: Sessions afternoon: Visit to the National Observatory of Athens (19th c. Instruments). Plenary Session of the SIC Closing Dinner Friday 13th, morning: Sessions Excursion to Syros island: Friday 13th, afternoon: Departure from Piraeus to Syros island (2h30mn by boat). Visit to the new technological Museum. Saturday 14th, morning: free at Syros. afternoon: Departure to Piraeus. Εγγραφή στο Συμπόσιο on-line: Συμμετοχή στο Συμπόσιο: 76 Ευρώ (γεύματα και επισκέψεις εντός Αθηνών) Συμμετοχή στο επίσημο γεύμα: 25 Ευρώ Συμμετοχή για την εκδρομή στη Σύρο: Ευρώ, εξαρτάται από το ξενοδοχείο. Διεθνής Συνάντηση Προς μια Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πρακτικές Εφαρμο- m EIE, Μαΐου 2002 Πέμπτη 23 Μαΐου 2002 Απόγευμα: Ι7.3θ'-2Ι.3θ' Υποδοχή Συνέδρων Εισηγήσεις Εγκαίνια Έκθεσης Τύπου. Παρασκευή 24 Μαΐου 2002 Πρωί:9.3θ'-Ι3.0θ' 9.3θ'-Ι Ι.ΟΟ',Εισηγήσεις , Ανοικτό Εργαστήριο: Ο ελληνι κός τύπος. Απόγευμα: Ι7.3θ'-20.3θ' 1 Ι ', Εισηγήσεις Ανοικτό Εργαστήριο: Ο Τύπος, ο κόσμος του και η ροή της είδησης. Σάββατο 25 Μαΐου 2002 Πρωί: 9.3θ'-Ι4.0θ' 9.3θ'-10.30^ Εισηγήσεις , Ανοικτό Εργαστήριο: Πρωτεύου σες και Περιφέρεια 12.3θ -13.3θ, Εισηγήσεις , Ανοικτό Εργαστήριο: Διασπορά και Ομογένεια. Απόγευμα: Ι7.3θ'-20.3θ' 17.3θ Ì, Εισήγηση , Ανοικτό Εργαστήριο: Αρχεία και συλλογές Τύπου , Στρογγυλό Τραπέζι: Ο Τύπος ως εκφραστής και διαμορφωτής συλλογικών ρευμά των και νοοτροπιών. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του προ γράμματος με θέμα τη συγκρότηση μιας Εγκυ κλοπαίδειας της ιστορίας του Ελληνικού Τύ που ανέκυψαν ποικίλα θεωρητικά ζητήματα Διεθνές Συνέδριο που προκάλεσαν προβληματισμούς στους Victor Hugo et l'hellénisme ερευνητές - συνεργάτες. Για το λόγο αυτό το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών οργανώνει Το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, σε συνερ επιστημονική συνάντηση με θέμα: Προς μια γασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου. Θεωρητι Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

11 Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο των εκ δηλώσεων για την επέτειο των 200 χρόνων από τη γέννηση του Victor Hugo και που τε λούν υπό την αιγίδα της Γαλλικής κυβέρνη σης, οργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Victor Hugo et l'hellénisme. Στην Ελλάδα τις εκ δηλώσεις αυτές συντονίζει το Γαλλικό Ινστι τούτο. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Νοεμβρίου του 2002 στο Εθνικό Ίδρυ μα Ερευνών. έχουν συντελεστεί, μέσω κυρίως της εξιστόρη σης της πορείας των ιστορικών σπουδών. Ζητούμενα είναι η αδρή χαρτογράφηση του πε δίου της ελληνικής ιστοριογραφίας η αναζή τηση της λογικής, των προτεραιοτήτων και των συμφραζομένων που καθόρισαν την πο ρεία της, η ανάδειξη των συνεχειών, που πη γάζουν από τις αδράνειες του ιστορικού λό γου, αλλά και των αναζητήσεων που οδήγη σαν σε αμφισβητήσεις και νέες αφετηρίες. Η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους: Δ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Ιστοριογραφία της νεώτερης και σύγχρονης Πρόεδρος. Σπύρος Ασδραχάς, Αντιπρόεδρος. Βασίλης Κρεμμυδάς, Ελλάδος ( ) [ραμματέας: Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ταμίας. Κώστας Λάππας, Μέλη: Αντώνης Αια Το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνι κός, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης. κού Ιδρύματος Ερευνών συγκαλεί το Δ Διε θνές Συνέδριο Ιστορίας με αντικείμενο την Ιστο ριογραφία της νεότερης και σύγχρονης ΕλλάδαςΚύριοι άξονες του Συνεδρίου: ( ). Το συνέδριο προγραμματίζεται Ι. Θεωρητικά ζητήματα της νεοελληνικής Ιστο να συνέλθει από τις 29 Οκτωβρίου έως και τις ρίας 3 Νοεμβρίου II. Πολιτισμική ιστορία - Ιστορία της Παιδείας III. Κοινωνική Ιστορία Σκοπός του Δ ' Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας IV. Οικονομική Ιστορία του ΚΝΕ είναι να προκαλέσει προβληματι σμούς και αναστοχαστικές συζητήσεις πάνω V. Ιστορία των θεσμών και του Ελληνικού στα ιστοριογραφικά πεδία και τις ερμηνευτι Κράτους κές προτάσεις για το συλλογικό παρελθόν, VI. Σύγχρονες ιστοριογραφικές συζητήσεις που εμφανίστηκαν στην ελληνική παιδεία από VII. Στρογγυλή Τράπεζα: Ενσωμάτωση των ελ την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως το τέ ληνικών ιστορικών σπουδών στη διεθνή θέα λος του εικοστού αιώνα. Η κύρια επιδίωξη του ση Συνεδρίου είναι μια κριτική εξέταση των όσων Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Περιοδικό KAΦE PA Πανεπιστήµιο Λοµονόσωφ της Μόσχας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Περιοδικό KAΦE PA Πανεπιστήµιο Λοµονόσωφ της Μόσχας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Περιοδικό KAΦE PA Πανεπιστήµιο Λοµονόσωφ της Μόσχας Tο Τµήµα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Λοµονόσωφ της Μόσχας (λειτουργεί από το 1996) εγκαινίασε από το έτος 2000

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑ ΚΑΤΣΙΚΗ - ΓΚΙΒΑΛΟΤ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ 2001 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η οριοθέτηση της παιδικής λογοτεχνίας σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της ξένης λογοτεχνίας στα εγχειρίδια διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη ευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παρασκευή 20/3/2015

Η θέση της ξένης λογοτεχνίας στα εγχειρίδια διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη ευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παρασκευή 20/3/2015 Η θέση της ξένης λογοτεχνίας στα εγχειρίδια διδασκαλίας της λογοτεχνίας στη ευτεροβάθμια Εκπαίδευση Παρασκευή 20/3/2015 ΕΠΠΣ-ΑΠΣ λογοτεχνίας Το Πρόγραμμα Σπουδών στη λογοτεχνία δομείται για όλη την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΠΟΛΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Τ Μ Η Μ Α Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ Ο Μ Ε Α Σ Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Α Σ Κ Α Ι Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Α Σ ΟΔΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42 ΤΚ: 106 82 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Kεφάλαιο Τρίτο. Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 Kεφάλαιο Πρώτο Θεωρητική θεμελίωση. Έννοιες, Ορισμοί, Πεδίο. Το πρόβλημα της επιστημονικής ταυτότητας της ΣΕ 1.1. Η Σύγκριση. Έννοια και περιεχόμενο... 14 1.2. Η Συγκριτική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4377ΛΡ-Φ4Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1078/2012

ΑΔΑ: Β4377ΛΡ-Φ4Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1078/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1078/2012 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Καρδίτσας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ π ƒπ ÃOª ø ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................. 17 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......... 25 Α. Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......................

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση της μορφής του εγχειρήματος του 'Μουσείου', ως προνομιακού πεδίου για την

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: 2008-9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013. Πρόσβαση στη Γνώση

ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013. Πρόσβαση στη Γνώση ΕΣΕΚΤ 5 η Συνεδρίαση 25 / 07 /2013 Πρόσβαση στη Γνώση Τρόποι αξιοποίησης της ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ: Παρουσίαση του Εργαλείου εκπαιδευτικών σεναρίων Μπέκος Κωνσταντίνος,

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

European Doctorate in Social History

European Doctorate in Social History Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τοµέας Ιστορίας European Doctorate in Social History Πολιτισµικές µεταφορές και έννοιες που ταξιδεύουν. Έθνος και διανοούµενοι ανάµεσα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες και τα εγχειρίδια της βυζαντινής φιλολογίας. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Mια πρώτη επαφή με τη Βυζαντινή Φιλολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια του INE συνεχίστηκαν και κατά το 2006, για έκτη συνεχή χρονιά. Πρόκειται

Τα Σεμινάρια του INE συνεχίστηκαν και κατά το 2006, για έκτη συνεχή χρονιά. Πρόκειται Τα Σεμινάρια του INE Τα Σεμινάρια του INE συνεχίστηκαν και κατά το 2006, για έκτη συνεχή χρονιά. Πρόκειται για τις, καθιερωμένες πια, συναντήσεις της Παρασκευής, όπου τόσο μέλη του INE, όσο και επισκέπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ» Τμήμα Γενικής Αγωγής «Διδακτική της Ιστορίας» Διδάσκουσα: Μαρία Ρεπούση Ακαδημαϊκό έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Ν. Τσιαντής Πρόβλημα που τέθηκε από τους διοργανωτές της διημερίδας Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία]

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ [επιστήμης κοινωνία] ειδικές μορφωτικές εκδηλώσεις 2014 2015 www.eie.gr Νέες προσεγγίσεις στην Ιστορία του Νότου της Ρωσικής Aυτοκρατορίας, 1784-1914 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ...xiii ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...xv ΠΡΟΛΟΓΟΣ...xvii ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή

Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Θεσμοί και Οικονομική Αλλαγή Καθηγητής Σπύρος Βλιάμος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Université de Paris Dauphine Ινστιτούτο Διπλωματίας Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (κωδ. 001) Γενικά στοιχεία προγράμματος : Ονομασία προγράμματος : Ελληνικός Πολιτισμός/ Hellenic Culture Οι Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 513 20 Μαΐου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1764 βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 9: Συμμετοχική Παρατήρηση (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Μυτιλήνη, 15.05.2014 Αρ. Πρ. 765 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα