ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ/ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. (2001). Ενημερωτικό Δελτίο, 26,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ/ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. (2001). Ενημερωτικό Δελτίο, 26, 104-113."

Transcript

1 Ενημερωτικό Δελτίο Τομ. 26, 2001 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ/ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ /news.249 Copyright 2001 To cite this article: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ/ ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. (2001). Ενημερωτικό Δελτίο, 26,

2 Διδακτορικές Διατριβές ρακτηριστικό της περιόδου είναι ο γραμματεια κός συγκρητισμός, η επιδίωξη διαλόγου με ποι κίλες γραμματείες σε διαφορετικές χρονικές πε Στέση Αθήνη, Όψεις της νεοελληνικής αφηγηματικής πεζο ριόδους (Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Αναγέννηση, Μπαρόκ, Διαφωτισμός). Ο διάλογος με την ελ γραφίας, 18ος αι Ο διάλογος με τις ελ ληνικές και ξένες παραδόσεις στη θεωρία καιληνική και υστεροβυζαντινή παράδοση εξακο λουθεί την επιτυχημένη εκδοτική πορεία του και την πράξη. οι δεσμοί με την ελληνική αρχαιότητα συσφίγγο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίνται μέσα από ποικίλους δρόμους (προσπάθεια κης, 2001, σ αναβίωσης του αρχαίου ελληνικού μυθιστορή Επιβλ καθηγητής: Γιώργος Κεχαγιόγλου. ματος, έλξη προς την ευρωπαϊκή στροφή στην αρχαιότητα). Σε ό,τι αφορά την εμφάνιση νέων Η μελέτη επιχειρεί μια ιστορική και γραμματολο τίτλων το βάρος κλίνει προς το νεοτερικό αφη γική προσέγγιση του αφηγηματικού πεζού λόγου γηματικό πεζογράφημα, το οποίο πάντως δεν ως λογοτεχνικού φαινομένου από τις αρχές του μπορεί να συναγωνιστεί σε εκδοτική επιτυχία το 18ου αι. ως το Ο terminus post quem της παραδοσιακό αφήγημα. συγχρονικής αυτής τομής επιλέχθηκε με βάση τις Το δεύτερο μέρος, "Αντιλήψεις και θεωρίες για ενδείξεις προσοχής προς τον πεζό αφηγηματικό την αφηγηματική πεζογραφία" διερευνά μια βα λόγο που εντοπίζονται στον κύκλο των Μαυροσική πτυχή του λογοτεχνικού φαινομένου, το λό κορδάτων, καθώς και στην έντυπη παραγωγή της γο για την πεζογραφία που συνδέεται συχνά με Βενετίας_ ο terminus ante quem ορίζεται από το την με την προσπάθεια αναζήτησης και καθιέ 1830, έτος της επίσημης ίδρυσης του ελληνικού ρωσης όρων για τα νεοτερικό είδη. Ενδείξεις κράτους, με πολλαπλές επιπτώσεις στην πολιτι ενός λανθάνοντα ή αποσπασματικού λόγου ανι σμική ζωή του ελληνισμού (μετατόπιση της εκ χνεύονται σε επιστολικά κείμενα των πρώτων δοτικής δραστηριότητας, σταδιακή καλλιέργεια Μαυροκορδάτων, διατυπώνονται όμως με σα της Μεγάλης Ιδέας και άρα μεταβολή της αντίλη φήνεια στο χειρόγραφο "Λόγο προτρεπτικό στο ψης για την πολιτισμική ετερότητα κτλ.). γνώθι σαυτόν [..." του Δ. Καταρτζή, προϊόν του Το πρώτο μέρος, "Η Αφηγηματική πεζογραφία διαλόγου του με την Encyclopédie ("Discours και τα είδη της", που είναι και το εκτενέστερο, préliminaire"). Η συνειδητή πάντως προσπάθεια προσφέρει μια ταξινόμηση του υλικού, η οποία θεωρητικής πραγμάτευσης του νεοτερικού αφη στηρίζεται σε ποικίλα κριτήρια (θεματικά, δομι γηματικού πεζού λόγου, προϊόν και πάλι διαλό κά, μορφικά κτλ). Η συγκρότηση του σώματος γου μετον ευρωπαϊκό νεοκλασικισιμό, φέρει την των κειμένων βασίζεται στη συστηματική κατα υπογραφή του Αδ. Κοραή, ο οποίος εισηγείται γραφή αφηγηματικού υλικού πρωτότυπου και και τον όρο "μυθιστορία". Στην καταξίωση και μεταφρασμένου, παραδοσιακού, αλλά βιώσιμου διάδοση του αφηγηματικού πεζού λόγου συμ και νεοτερικού, χειρόγραφου και έντυπου, δη βάλλουν επίσης τα έργα ρητορικής και ποιητι μοσιευμένου και αναγγελμένου, σε αρχαία ή λό κής, ερανίσματα από ξενόγλωσσα εγχειρίδια, για γλώσσα ή νεότερη γλωσσική εκδοχή της ελ καθώς και ο προεπαναστατικός φιλολογικός τύ ληνικής. Η παρουσίαση εκτείνεται σε επτά κεφά πος. Οι επικρίσεις που διατυπώνονται και ο σκε λαια: "Αισθηματική πεζογραφία", "Ανατολικά πτικισμός που κάποτε περιβάλλει τον αφηγημα αφηγήματα", "Από την απεικόνιση στην κριτική τικό πεζό λόγο αφορά κυρίως στην ηθική του υπονόμευση", "Περιπλάνηση και μύηση", "Ιστο ωφέλεια και τη χρησιμότητα του. ρικά αφηγήματα", "Παιδική και νεανική λογοτε Το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη δεσπόζουσα χνία", "Σύ μ μείξη στίχου και πρόζας". μορφή διαλόγου, τη μετάφραση. Εξετάζει την Η έννοια του διαλόγου ανάμεσα σε παράδοση αντίληψη που περιβάλλει τη μετάφραση και επι και νεοτερικότητα, σε γηγενείς και ξένες γραμ διώκει να την τοποθετήσει σε υψηλή θέση στην ματείες, σε "λαϊκό", "λόγιο", ""παιδικό-νεανικό" ιεραρχία του γραμματειακού συστήματος, κα ανάγωνσμα και ανάγνωσμα για ενήλικες είναι ο θώς εναποθέτει σε αυτήν την πραγματοποίηση βασικός άξονας που διέπει την προσέγγιση του βασικών πολιτισμικών αναγκών: συντονισμό με συνεξεταζόμενου υλικού. Όπως συνάγεται, χα

3 την ευρωπαϊκή γραμματεία και παγίωση μιας νε ότερης γλωσσικής μορφής. Οι προβληματισμοί για τη μεταφραστική πράξη, χωρίς να βρίσκο νται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, διατυπώ νονται, κυρίως, στο πλαίσιο των γλωσσικών ανα ζητήσεων και, κάποτε, αφήνουν να εννοηθεί τη συνομιλία με τους γάλλους Εγκυκλοπαιδιστές. Μέσα στην επικρατούσα τάση για «πιστές» με ταφράσεις, παρατηρούνται ορισμένες παρεκκλί σεις που δείχνουν μια τάση αφομοίωσης της ξενικότητας στα πολιτισμικά συμφραζόμενα. Στο τέλος παρατίθενται δύο παραρτήματα: αλ φαβητική παρουσίαση (κατά συγγραφέα ή τίτλο) του συνολικού αφηγηματικού υλικού, που συνι στά και μια πρώτη απόπειρα βιβλιογράφησης της πλασματικής αφηγηματικής πεζογραφίας της περιόδου 18ος αι και χρονολογικός πίνακας των έντυπων εκδόσεων. Μέσα από τη σταθερή προσφυγή σε κείμενα του πλασματικού αφηγηματικού λόγου που διαθέ τουν αυτονομία και αυτοτέλεια, τουλάχιστον ως προς τον τρόπο δημοσίευσης και κυκλοφορίας τους, και μέσα από τη διαρκή προσπάθεια της ειδολογικής ή δομικής τους οριοθέτησης και αξιολογικής τους αποτίμησης φαίνεται ότι κατά τη συγχρονική αυτή τομή διαμορφώνεται μια συνείδηση που αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της πλασματικής πεζογραφίας σε σχέση με τον έντεχνο πεζό λόγο, και τείνει να την τοποθετήσει δίπλα στα λογοτεχνικά γένη και είδη, δημιουρ γώντας ρήγμα στον έμμετρο λογοτεχνικό κανό να. Ο διδακτισμός, οι ηθοπλαστικές προθέσεις, ο συμφυρμός της πλασματικής αφήγησης με τον πολιτικό ή φιλοσοφικό ή γλωσσικό προβληματι σμό, γνωρίσματα που διατρέχουν σε λανθάνου σα ή εκπεφρασμένη μορφή αρκετά από τα αφη γήματα της περιόδου, όχι όμως και όλα, δεν μπορούν να εγείρουν επιφυλάξεις για τη λογοτε χνικότητα των κειμένων. Αποτελούν σταθερά γνωρίσματα της πεζογραφίας του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, με το πνεύμα του οποίου επιδιώ κει να συνομιλήσει η ελληνική γραμματεία. Η εργασία δεν ακολουθεί μια ορισμένη θεωρητι κή μέθοδο_ αξιοποιεί και συνδυάζει θεωρητικές απόψεις και κατευθύνσεις που εγγράφονται στο πλαίσιο των Πολυσυστημικών Σπουδών, των ΜεταφραστικώνΣπουδών, της Συγκριτικής Γραμ ματολογίας, της Θεωρίας της αισθητικής και αναγνωστικής πρόσληψης. Μαρία Βλασσοπούλοιι, Literary writing and the recording of History: A study of laarinos Tzane Bounialis' the Cretan war (17th century) Modern Greek Section Faculty of Modern and Medieval Languages University of Cambridge, p. Στη διατριβή της η Μαρία Βλασσοπούλου διε ρευνά τη λειτουργική σχέση μεταξύ λογοτεχνίας και ιστορίας χρησιμοποιώντας ως αντικείμενο παρατήρησης το στιχούργημα του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, "Ο Κρητικός Πόλεμος", στο οποίο καταγράφονται τα ιστορικά γεγονότα του βενετοτουρκικού πολέμου ( ) και η κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους. Το κείμενο πρωτοδημοσιεύθηκε στη Βενετία το 1681, όπου κατέφυγε ο συγγραφέας ύστερα από την οθωμανική κατάληψη της γενέτειρας του, του Ρεθύμνου. Συνεξετάζοντας η συγγραφέας στη διατριβή της το λογοτεχνικό χαρακτήρα του αφηγήματος και τη διαδικασία εξιστόρησης των ιστορικών γεγο νότων, προσεγγίζει τον "Κρητικό Πόλεμο" μέσα από ένα λογοτεχνικό πολιτιστικό, κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο επιζητώντας την κατανόηση του ενεργού ρόλου του αφηγήματος ως διόδου όχι μόνο μεταφέρει πληροφορίες. Αλλά μετέχει στο σχηματισμό που του τρόπου πρόσληψης αυτών των πληροφοριών. Τούτο επιτυγχάνεται συνδιάζοντας την κειμενική ανάλυση και συγκριτική εξέταση του "Κρητικού Πολένου" με λογοτεχνικά καίμενα και άλλες σύγχρονες γραπτές πηγές. Αντιπαραθέτοντας η συγγραφέας στο έργο του Μπουνιαλή ελληνικά ιστορικά αφηγήματα σε έμ μετρες καταγραφές γεγονότων τοπικού ενδιαφέ ροντος (Κος-17ος αι.) και σε έργα της Κρητικής Αναγέννησης, εξετάζετ στα δύο πρώτα κεφάλαια το λογοτεχνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο ο Μπουνιαλής δημιουργεί το δικό του έργο και προβάλλει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κειμένου. Η σκοπιά από την οποία παρουσιάζονται τα γε γονότα στον "Κρητικό Πόλεμο", διαγράφεται πε ραιτέρω στο τρίτο κεφάλαιο, όπου γίνεται σύ γκριση των αναπαραστάσεων του κρητικού πο λέμου από τον Μπουνιαλή με αντίστοιχες πλη ροφορίες που απορρέουν από άλλες πηγές.

4 I Ott ^ Η προσέγγιση αυτή αποκαλύπτει τη σημασία του "Κρητικού Πολέμου" για την κατανόηση των νο οτροπιών της εποχής του και εξηγεί τη συμβολή της προσωπικότητας του συγγραφέα και του κει μένου στην πρόσληψη του κρητικού πολέμου ως ιστορικού γεγονότος, ενώ ταυτόχρονα αποτιμά το κείμενο ως ιστορική πηγή. ρου και τις επιπτώσεις του στο συγκεκριμένο χώρο παρατήρησης. Άννα Κατσιγιάννη, Το πεζό ποίημα στη νεοελληνική γραμματεία. Γενεαλογία, διαμόρφωση και εξέλιξη του είδους (από τις αρχές ώς το 1930). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2001 τ. Α', τ. Β' (Επίμετρο), σ Anne Conderc, Etat, nation et territoires dans les Balkans auεπιβλ. καθηγητής: Γιώργος Κεχαγιόγλοιι. XIXe siècle. Histoire de la première frontière gréco-ottomane ( ). Το πεζό ποίημα, είδος πρωτεϊκό, πολύμορφο και Université de Paris l-panthéon αντινομικό, ορίζεται συχνά και ως όργανο της ει Sorbonne, 2 vols, 585 p. ρωνικής αποδόμησης του ποιητικού κώδικα. Directeur de thèse, Sp. Asdrachas. Πρώτο μείζον ζητούμενο της διατριβής μου απο Πέρα από τη λεπτομερή παρακολούθηση και συστηματική έκθεση όλων των εργασιών που κατέληξαν στη χάραξη του πρώτου ελληνοτουρ κικού συνόρου, η διατριβή της Anne Conderc, στηριγμένη σε ένα πλούσιο και πολλαπλής προ έλευσης αρχειακό υλικό, διαπραγματεύεται ζη τήματα που αφορούν σε θεωρητικό και πραγμα τολογικό επίπεδο το ρόλο του συνόρου σε συ νάρτηση με το γεωγραφικό, οικονομικό και πληθυσμικό χαρακτήρα των παραμεθόριων περιο χών. Η χάραξη του ελληνοτουρκικού συνόρου έδινε την ευκαιρία να δειχθούν στην πράξη δια μορφωμένες αντιλήψεις για την έννοια του συ νόρου, όπως αυτές είχαν αναπτυχθεί κυρίως από τη στρατιωτική γεωγραφία. Σε αυτή την οπτική η συγγραφέας αναφέρθηκε σε μια σειρά ζητημάτων που αποτελούν ισάριθμες ιστορικές πραγματικότητες, όπως η οικονομική συνέχεια του χώρου, οι μετακινήσεις ανθρώπινων ομά δων (κτηνοτρόφοι, ληστές) και προχώρησε σε συσχετισμούς ανάμεσα στα εθνικά και στα εσω τερικά σύνορα της παραμεθόριας περιοχής ή σε εκτιμήσεις αναφορικά με την υιοθέτηση οικιστι κών μοντέλων που δεν αντιστοιχούσαν πάντοτε στις ήδη παγιωμένες δημογραφικές καταστάσεις. Ακόμη, η μελέτη του συνόρου συνδυάστηκε με τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού του ελληνικού κράτους, με αποτέλεσμα η εργασία, χάρη στην πολυθεματικότητά της και στη μεθοδολογία της, να υπερβεί τις τεχνικές όψεις της χάραξης του συνόρου και να αναχθεί σε μια γενικότερη ιστο ρική σύνθεση για την ίδια την έννοια του συνό τέλεσε η γραμματολογική διερεύνηση της ειδολο γικής ταυτότητας του πεζού ποιήματος, το οποίο, ενώ από τη νεοελληνική κριτική ταξινομείται στην «ελλάσσονα λυρική αφηγηματική πεζογραφία», μπορεί να θεωρηθεί -σύμφωνα με τη σύγχρονη μας θεωρία των ποιητικών ειδών και κυρίως τη θεωρία περί διαλογικότητας του Μπαχτίν- διαλο γικό είδος, στο οποίο συγκλίνουν, σε ποικίλες αναλογίες, η ποίηση με την πεζογραφία, αλλά και η ποίηση με τις άλλες καλές τέχνες (τη ζωγραφι κή και τη μουσική). Στο πρώτο μέρος της διατριβής μου τίθενται κε ντρικά θεωρητικά ζητήματα σχετικά με την πρό σληψη και την ποιητική του πεζού ποιήματος. Αξιοποιώντας τα στοιχεία της έρευνας μου στον νεοελληνικό περιοδικό τύπο επιχειρώ να ερμη νεύσω τους άξονες του προβληματισμού της νε οελληνικής κριτικής για τη φύση του ποιητικού λόγου και τα όρια των ειδών, δίνοντας μιαν εν δεικτική εικόνα των συζητήσεων που διεξάγονται για τις σχέσεις ποιητικής ουσίας και μορφής από τα τέλη του 18ου αι. ώς το Επιπλέον, διευ κρινίζεται η ποικίλη ορολογία που συνοδεύει στην εξέλιξη του το πεζό ποίημα (π.χ., "πεζή ποίησις", "ποίημα εν λόγω πεζώ", "ρυθμική πρόζα", "λυρική πρόζα", "πεζοτράγουδο", "ποικίλα", "ανάμεικτα", "εικόνα", κ.ο.κ.). Στο κε φάλαιο περί ποιητικής του πεζού ποιήματος επι χειρώ μια πρώτη αδρομερή διάκριση του πεζού ποιήματος από άλλα συγγενή είδη, κυρίως από την ποιητική ή λυρική πρόζα συνοψίζω, στο βαθμό βέβαια που αυτό είναι εφικτό, τις αισθητι κές αρχές του είδους και τους ποιητικούς νόμους

5 από τους οποίους διέπεται, περιγράφοντας τα μορφο-ρυθμικά του χαρακτηριστικά, τα όρια και τις δομές, τη σχέση του με τις καλές τέχνες, κα θώς και τις θεματικές και ιδεολογικές του προε κτάσεις. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο έχει ιστορικοαισθητικό χαρακτήρα, χαρτογραφούνται οι όψεις, οι τεχνοτροπίες και τα ιδεολογικά αιτήματα του νε οελληνικού πεζού ποιήματος, μέσα από μια συ στηματική έρευνα αυτοτελών και περιοδικών εκ δόσεων. Στόχος μου είναι η ανίχνευση της γένε σης και της εξέλιξης του νεοελληνικού πεζού ποιήματος, καθώς και της συμβολής του στην ευ ρωπαϊκή ιστορία του είδους. Μολονότι η νεοελ ληνική κριτική τοποθετεί την είσοδο του στα μέ σα περίπου της δεκαετίας του 1890, η έρευνα μου αποκαλύπτει μια πρώιμη καλλιέργεια του εί δους ήδη από την περίοδο του ρομαντισμού. Παρουσιάζω και ερμηνεύω τις τάσεις και τις δε σπόζουσες κατευθυντήριες ιδέες (νιτσεϊσμός, βαγκνερισμός, μπωντλαιρισμός, ουαϊλδισμός, αί τημα για συγκρότηση εθνικής δημοτικής πεζόμορφης λογοτεχνικής παράδοσης, κ.ο.κ.) που εμποτίζουν την ευρύχωρη μορφή του ποιήματος σε πεζό, κατά την περίοδο του συμβολισμού, ανι χνεύοντας, παράλληλα από συγκριτολογική σκο πιά, τα πρότυπα των πεζόμορφων ποιημάτων. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης μου, η συγκρό τηση, σε χωριστό τόμο (Επίμετρο), μιας πλού σιας ανθολογίας (πρωτότυπων και μεταφρασμέ νων, στο μεγαλύτερο τους μέρος αθησαύριστων ή συχνά δυσπρόσιτων) πεζών ποιημάτων, απο τελεί μιαν αναπαράσταση και μέσα από τα ίδια τα κείμενα των αισθητικών και ιδεολογικών ζυμώσε ων, αλλά και των αντιθέσεων της εποχής, ενώ παράλληλα αναδεικνύει και τη διακειμενική θε ματική των νεοελληνικών πεζόμορφων ποιημά των. Ευγενία Κρεμμυδά, Achille Couppas et Cie: histoire d'une construction mécanique du Pirée EHESS, Paris 2001, 300 p. Directeur de thèse: Louis Bergeron. Αντικείμενο της διατριβής είναι η Πειραϊκή επι χείρηση «Αχιλλέας Κούππας και Σία» που ξεκί νησε ως μεσαία επιχείρηση για να εξελιχθεί σε μια απο τις σημαντικότερες βιομηχανίες του Πει ραιά. Η συγγραφέας διακρίνει την ιστορία της επιχείρησης σε δύο φάσεις, , Οι μηχανικές κατασκευές της ανταποκρί νονταν σε μια κατ'εξοχήν αγροτική ζήτηση, δη λαδή σε μία οικονομία κυριαρχούμενη από βρα δύτητες που υπαγόρευαν το μέτρο των προσαρ μογών σε μια νέα τεχνολογία: η εξάρτηση αυτή αναδεικνύεται με σταθμητό τρόπο στην όλη δια πραγμάτευση του θέματος, ενώ συγχρόνως, ως προς την πρώτη φάση της λειτουργίας της επι χείρησης, καταφαίνεται η περιορισμένη επίπτω ση της αστικής ζήτησης ως τη στιγμή των μεγά λων αλλαγών που συμβαίνουν από το 1930 και εξής στην Ελλάδα στον τομέα των κατασκευών και ιδίως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στον τομέα των δημοσίων έργων. Εκτός από τα οικο νομικά μεγέθη δίνεται ιδιαίτερη σημασία στους ανθρώπινους παράγοντες της επιχείρησης είτε αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι είτε η πελατεία τους. Το ίδιο ισχύει για τις οικονομικές στρατηγικές της οικογένειας Κούππα που με τον τρόπο τους αντανακλούν γενικότερες καταστά σεις των ελλήνων επιχειρηματιών, μάλιστα εκεί νων της διασποράς. Γιάννης Κουμπουρλής, Recherches sur la fomation de l'histoire nationale grecque: l'apport de Spyridon Zabélios (I8I5-I88I) Ecole des Hautes Etudes en sciences Sociales, Paris 2000, 496 p. Directeur de thèse: André Guillou. Αντικείμενο της διατριβής είναι η μελέτη του θε μελιακής συμβολής του Σπ. Ζαμπέλιου στη δια δικασία διαμ/ορφωσης της ελληνικήες εθνικής ιστοριογραφίας. Συγκεκριμένα, εξετάζεταιη πρωτοποριακή συμβολή του Επτανήσου λογίου στην προσπάθεια των Ελλήνων ιστορικών του 19ου αιώνα να προσδώσουν στην ελληνική ιστο ρία ένα εθνικό χαρακτήρα, να θεμελιώσουν, με άλλα λόγια, τη μετε'ξέλιξη της ιστορίαςτης Ελλάδας- της ιστορίας ενός γεωγραφικού χώ ρου- σε μια Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Στη διατριβή εξετάζονται, μεταξύ άλλων, α) τα έργα των Ελλήνων λογίων που προαναγγέλουν

6 την εθνική ιστοριογραφία του Ζαμπέλου β) οι πνευματικές του οφειλές αφενός στη γαλλική ρομαντική ιστορική σχολή (και ιδιαίτερα στον Α. Tierry) και αφετέρου στη γερμανική θεωρητική παράδοση περί έθνους (Herder, Fichte) γ)οι ιδε ολογικές και πολιτικές συνθήκες υπό τις οποίες ο Ζαμπέλιος έρχεται να διαμορφώσει την αντί ληψη του για την ιστορία του ελληνικού έθνους δ) η κριτική που ασκεί στον Ε. Gibbon και στο κυρίαρχο παράδειγμα της εποχής σε ότι αφορά στις βυζαντινέςσπουδές. Σε αυτή τη βάση, μελετάται η προσπάθεια του Ζαμπέλιου να θεμελιώσει μισά φιλοσοφία, ή κα λύτερα μια οντολογία της ιστορίας μια μεθοδο λογία της ιστορικής έρευνας και μια περιοδολόγηση του ιστορικού χρόνου οι οποίες θανομιμοποιήσουντη μετάβαση στην Ιστορία του Ελληνι κού Έθνους, ή αλλιώς την εθνικοποίηση της ιστορίας της Ελλάδας (και με την έννοια της οικειοίησής της από το νεότευκτο Έθνος-Κράτος των Ελλήνων). Στην εθνική φιλοσοφία της ιστο ρίας που εγκαινιάζει η παρέμβαση του Επτανή σιου ιστοριογράφου, το ελληνικό έθνος θα είναι αφενός το αντικείμενο κάθε έρευνας πάνω στο σχετικό ιστορικό παρελθόν και αφετέρου το κα τεξοχήν υποκείμενο της ιστορικής δράσης στο πλαίσιο ενός γραμμικού και ομοιογενούς, βλ. εθνικού, ιστορικού χρόνου. Με άλλα λόγια, στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας που αναπτύσ σεται στη διατριβή βρίσκεται η θέση ότι η Δια μόρφωση μιας εθνικής αντίληψης για την ιστο ρία ως ιστορική δράση και ως ιστορική έρευνα, αντίστοιχα-που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα είναι άλλο από το ελληνικό "έθνος". Ιδι αίτερο βάρος δίνεται λοιπόν στην πολιτικο-ιδεολογική διάσταση του ιστοριογραφικού εγχειρή ματος του Ζαμπέλιου το οποίο ανάγεται κυρίως σε μια προσπάθεια να μεταφραστεί με εθνικούς όρους ο ιστορικός πολιτισμός των Ελλήνων της εποχής. Η χρήση του όρου "ελληνοχριστιανισμός" που εγκαινιάζει ο Επτανήσιος ιστοριογρά φος υποδηλώνει άλλωστε τη μέριμνα να συμβι βαστούν οι δυο "αντίθετοι" πόλοι αυτού του ιστορικού πολιτισμού, δηλαδή το Ορθόδοξο φανιασιακότων φορέων μιας παραδοσιακής ιστορι κής συνείδησης από τη μιά, και η αντίληψη των εκπροσώπων του ελληνικού Διαφωτισμού από την άλλη, οι οποίοι λόγω του προ-εθνικού και πρωτο-εθνικού, αντίστοιχα, χαρακτήρα τους δεν ήταν συμβατοί με την αντίληψη για την ιστορία που προϋποθέτει και τελικά επιβάλλει η εθνικισική ιδεολογία του Ζαμπέλιου. Στη συνέχεια, και αφού έχει επανατοπετήσει τον ιστοριογραφικό στοχασμό του Ζαμπέλιου σδτο πολιτικό και ιδεολογικό περικείμενο της εποχής, η διατριβή έρχεται να εξετάσει ορισμένες δια στάσεις των έργων του Κ. Παπαρρηγόπουλου και του Γ. Σκληρού, που σηματοδοτούν αντίστοι χα την ωρίμανση της εθνικής ιστορικής σχολής (μέσα από μια προσπάθεια εξομάλυνσης των αντιφάσεων της) και μια πρώτη προσπάθεια κρι τικής της από τη σκοπιά της μαρξιστικής σκέψης ( η οποία καταλήγει ωοτόοο να αναπαραγάγει πολλά από τα αυτονόητα της εθνικής αντίλη ψης). Το κείμενο της διατριβής ολοκληρώνεται με μια σειρά παρατηρήσεων μεθοδολογικού χα ρακτήρα όπου καταγράφονται τα προβλήματα που θέτει η μελέτη ενός ιστοριογραφικού έργου η οποία, εστιάζοντας στον ιδεολογικό χαρακτή ρα του, επιχειρεί ουσιαστικά να αναδείξει το εκά στοτε πολιτικό διακύβευμα που έχει να αντιμε τωπίσει ο υπό μελέτη συγγραφέας τη σχετική προβληματική που αναπτύσεει και τις "διανοητι κές λύσεις" που προτείνει. Κατερίνα Μπρέγιαννη, Les Banques, l'agriculture et l'etat. Stratégies de crédit et politique agraire en Grèce, de 1861 à Université Paris l-panthéon-sorbonne, Paris 2000, 2 vols, S62 p. Directeur de thèse: Spyros Asdrachas. Περιληπτική απόδοση των κεντρικών ερωτημά των : Βασισμένη σε αρχειακό υλικό από τα Ιστο ρικά Αρχεία των Τραπεζών Αγροτικής και Εθνι κής, η μελέτη δομείται γύρω από μια κεντρική υπόθεση εργασίας, σημείο ισορροπίας της οποί ας είναι ο σταδιακός μετασχηματισμός του ελλη νικού τραπεζικού τομέα, κατά τη δεκαετία του Ο εξορθολογισμός του τραπεζικού συστή ματος (νομισματική σταθεροποίηση, απόσπαση του εκδοτικού προνομίου από την Εθνική Τρά πεζα, δημιουργία κεντρικής τράπεζας, ταυτό χρονη ίδρυση της Κτηματικής και Αγροτικής Τράπεζας) αποτελεί απείκασμα αλλά και προϋ-

7 πόθεση της εξέλιξης των οικονομικών μηχανι σμών. Στο πλαίσιο της προβληματικής που ακο λουθήθηκε, η αγροτική πίστη συνιστά, όχι μόνο εργαλείο έρευνας αλλά και ένα εννοιολογικό εν διάμεσο. Ειδικότερα, όσον αφορά την περιοδολόγηση του φαινομένου, η ιστορία των αγροτικών δανειοδο τήσεων αντανακλά τις διαδοχικές φάσεις τόσο της γεωργικής, όσο και της οικονομικής πολιτι κής του ελληνικού κράτους. Αναλύονται, επομέ νως, η προϊστορία του φαινομένου, φάση κατά την οποία η ETE θεσμοθετεί την -σε περιορισμέ νη έκταση- προσωπική αγροτική πίστη, η μετα βατική περίοδος που σηματοδοτείται τόσο από την σύσταση αρμόδιας υπηρεσίας της ETE το 1916 όσο και από το αίτημα για συνεταιριστική οργάνωση του αγροτικού χώρου, και τέλος, η επίσημη άσκηση της αγροτικής πίστης που εγκαινειάζεται με την γένεση της ΑΤΕ το Στο πλαίσιο των εξελίξεων του τραπεζικού μη χανισμού εξετάζονται τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η ποσοτική ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην διερεύνηση της φύσεως της διεθνούς οικονομι κής κρίσης, της οποίας η έλευση στην Ελλάδα των αρχών του τριάντα δημιουργεί ένα νέο πλαί σιο για την άσκηση παρεμβατικής οικονομικής πολιτικής. Η προσπάθεια να τονισθεί η αλληλε πίδραση μεταξύ οικονομικών φαινομένων και πολιτικού γίγνεσθαι είναι συναφής με την εξέτα ση των πολιτικών ιδεών. Τοποθετώντας την εξέ λιξη της οικονομίας στον περιρρέοντα κοινωνικό χώρο επιδιώκεται η εμβάθυνση στο ρόλο των οι κονομικών θεσμών και της πολιτικής πραγματι κότητας, που αυτοί εκπροσωπούν. Επομένως, είναι προφανές ότι η εξέλιξη των οικονομικών συστημάτων εμπεριέχει σπέρματα εθνικής ιστο ριογραφίας. Μια οπτική που προσπαθεί να ξεπεράσει την κα θαρά "ελληνική" διαπραγμάτευση του θέματος διατρέχει τα παραπάνω ερωτήματα. Οι ταυτόση μες διεργασίες, που συντελούνται στην Ευρώπη των τελών του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου, όσον αφορά τη διαχείριση του αγροτικού χώρου, δίνουν το έναυσμα για μια συγκριτική προσέγγιση της οικονομικής πολιτικής. Σ'ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό της ανάλυσης των πολιτι κών μηχανισμών, το ιταλικό ολοκληρωτικό μόρ φωμα του μεσοπολέμου αποτελεί την αφετηρία για την εξέταση του μεταξικού καθεστώτος. Συ γκρίνοντας τη διαφορετική πρόσληψη του αγρο τικού χώρου γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί, τόσο η φύση του ιταλικού ολοκληρωτικού καθε στώτος όσο και της μεταξικής δικτατορίας. Η μεγάλη ενότητα, που αναφέρεται στην διοικη τική οργάνωση της Αγροτικής Τράπεζας, συνά δει με ένα διαφορετικής υφής προβληματισμό : πρόκειται για την κοινωνική ανάλυση των οικο νομικών θεσμών. Μέσω της διερεύνησης του γραφειοκρατικού υποδείγματος επιχειρείται η διασαφήνιση του επιφαινομένου της αγροτικής πίστης, από την πλευρά των ανθρώπων που την ασκούν, αλλά και των κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται σ'αυτήν ως δανειολήπτες. Εν κατα κλείδι, η ιστορική θεώρηση του τραπεζικού συ στήματος, με αιχμή τη μελέτη της αγροτικής πί στης, φιλοδοξεί να περιλάβει πτυχές τόσο της οι κονομικής όσο και της κοινωνικής Ιστορίας του νεοελληνικού Κράτους, ενώ οι αναγωγές στη σύγχρονη πραγματικότητα καθιστούν εφικτή την κατανόηση της αγροτικής υπανάπτυξης σε ένα εξελικτικό πλαίσιο θεσμών και πρακτικών. Μάρθα Πύλια, Les notables moréotes, fin du XVIIIe début du XIXe siècle: fonctions et comportements. Université de Paris I, 2001, τόμοι 2, σελ, και 14 εικόνες. Directeur de thèse: Spyros Asdrachas Αντικείμενο της διατριβής είναι ο πολιτικός και οικονομικός ρόλος, καθώς και οι προσωπικές συμπεριφορές των προυχόντων, μουσουλμάνων και χριστιανών, στην προεπαναστατική Πελο πόννησο. Λόγοι οικονομίας του συστήματος επέτρεψαν την λειτουργία των κοινοτήτων στα όρια της οθωμανικής αυτοκρατορίας γι'αυτό και ο ρόλος τους εξυπηρετούσε κατ'αρχήν τις ανάγκες του κράτους. Η είσπραξη των φόρων και η διατήρη ση της τάξης αποτελούσαν κεντρικές αρμοδιότη τες των κοινοτικών αρχών. Μέσα σ'αυτά τα πλαί σια οι κοινοτικοί άρχοντες ανέπτυξαν τις πολιτι κές τους δραστηριότητες και τις οικονομικές τους στρατηγικές. Η θρυλούμενη αυτονομία τους ήταν επομένως σχετική και η εξάρτηση

8 τους από την εύνοια της κεντρικής διοίκησης απόλυτη. Η προσέγγιση λοιπόν των ορίων της κοινοτικής εξουσίας απαιτεί την τοποθέτηση τους στη ευρύτερη πολιτική και κοινωνική οργά νωση του οθωμανικού κρότους, τη μελέτη της ιδιαιτερότητας και των γενικών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών του οθωμανικού Μοριά, καθώς και των ιδιαίτερων συμπεριφορών των αρχόντων στον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό χώρο. Το πληροφοριακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για να υπηρετήσει την παραπάνω προβληματική, των γενικών αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών, προκύπτει από μετεπαναοτατικές αναφορές των χριστιανών προεστών για την προηγούμενη κα τάσταση, από τα προσωπικά τους αρχεία (Παλα μήδη, Δεληγιάννη, Λόντου), από τα απομνημο νεύματα στρατιωτικών και πολιτικών, από δημο σιευμένες οθωμανικές πηγές και τέλος από τις εκθέσεις της γαλλικής προξενικής αλληλογρα φίας. Από αυτό το αρχειακό υλικό και κυρίως από τις σειρές των στατιστικών δεδομένων προ έκυψε η κλιμάκωση των αγροτικών και αστικών εκμεταλλεύσεων, ο χαρακτήρας της οθωμανικής πόλης και συγκεκριμένα της πρωτεύουσας του Μοριά, αλλά και οι σαφώς πολυτελείς καταναλω τικές επιλογές, διατροφικές και ενδυματολογικές, των προυχόντων. Εν ολίγοις, επιβεβαιώθηκε η απόλυτη οικονομι κή κυριαρχία των μουσουλμάνων τοπικών αρχό ντων (ενδεικτικά αναφέρονται οι οικογένειες των Κιαμήλμπεη στην Κόρινθο, των Αρναούτογλου στην Τριπολιτσά και των Χοτομανζαδέ στην Ηλεία), η συγκριτικά μέτρια οικονομική δραστη ριότητα των αντίστοιχων χριστιανών προκρίτων και η διαρκής οικονομική εξάρτηση της συντρι πτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού από την πολιτική και οικονομική προστασία των προη γουμένων. Ο τομέας των αγροτικών εκμεταλλεύ σεων και οι εκμισθώσεις των φόρων αποτελού σαν τον προνομιακό χώρο δραστηριότητας των μουσουλμάνων τοπικών αρχόντων. Οι χριστια νοί συνάδελφοι τους κερδοσκοπούσαν κυρίως από την επιστασία των ιδιοκτησιών της οθωμα νικής αυλής και από το δανεισμό -συνήθως με υψηλούς τόκους έως και 40%- που εξυπηρετού σε την φορολογική υποχρέωση και τις καλλιερ γητικές ανάγκες των πλυθησμών. Τα υψηλά κέρ δη που πραγματοποιούσε το προυχοντικό σώμα πυροδοτούσαν φονικές προεστικές αντιπαλότη τες που η Υψηλή Πύλη χειραγωγούσε επιδέξια για να διατηρεί υπό τον έλεγχο της την εξουσία των τοπαρχών. Μαρία Τσικαλουδάκη, Pouvoirs et professions des communautés chrétiennes urbaines dans l'empire Ottoman (XVIIe-XIXe siècles): Serrés, Philippopoli, Kozani, Larissa. Université Paris I, Panthéon-Sorbonne Paris 2000, p. 498 Directeur de thèse: Spyros Asdrachas Αντικείμενο της διατριβής είναι η μελέτη της χρι στιανικής κοινότητας των πόλεων της οθωμανι κής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη χρονική πε ρίοδο που εκτείνεται από το 18ο αρχές 19ου αι., δηλαδή την περίοδο πριν από τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πρόκειται για μια απόπειρα μελέτης των μηχανι σμών μέσα από τους οποίους οι αλλόθρησκοι και αλλοεθνείς αστικοί πληθυσμοί (οι μη μουσουλ μανικοί) αποκτούν θεσμική υπόσταση και ενσω ματώνονται στην οθωμανική πόλη. Το μεγαλύτε ρο μέρος των τεκμηρίων που συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν, είναι συντεταγμένα από τις μη κρατικές αρχές οι οποίες εδρεύουν και δραστη ριοποιούνται στην οθωμανική πόλη, δηλαδή από τις συλλογικότητες εκείνες μέσω των οποίων η χριστιανική κοινότητα συγκροτείται σε σώμα με θεσμική υπόσταση. Προτείνεται συγκριτική προσέγγιση της χριστια νικής κοινότητας διαφόρων πόλεων μέσα από αποσπασματικές πληροφορίες που περιέχονται σε δημοσιευμένα έγγραφα, ενώ ταυτόχρονα πα ρουσιάζεται μια μονογραφία. Πράγματι, συγκρο τήθηκε ένα σώμα εγγράφων τα οποία είναι προϊ όν της δραστηριότητας των ιθυνόντων της χρι στιανικής κοινότητας της Φιλιππούπολης και πραγματοποιήθηκε, έτσι, μια μελέτη σε τοπική κλίμακα. Αναδείχθηκαν τα σημεία πάνω στα οποία χτίζο νται οι συνοχές των μελών μιας από τις θρη σκευτικές ομάδες που συγκροτούν μια τυπική οθωμανική πόλη, μέσα από τη μελέτη της συ μπεριφοράς και των δραστηριοτήτων όσων ατό-

9 μων η βούληση και η δραστηριότητα αποτυπώ νονται στις πηγές. Πράγματι, επιχειρήθηκε η ανασύσταση των ατομικών διαδρομών των ατό μων αυτών προκειμένου να αναδειχθεί η διαδι κασία διαμόρφωσης των κοινωνικοοικονομικών ομάδων οι οποίες συγκροτούν τη χριστιανική κοινότητα, οι σχέσεις μέσα από τις οποίες οι ομάδες αυτές δημιουργήθηκαν, οι σχέσεις τους με τους θεσμούς κλπ. Έγινε με αυτό τον τρόπο δυνατή η μελέτη των πεδίων σχέσεων - συγγενι κών, επαγγελματικών κ.α- στα οποία εμπλέκο νται τα άτομα μέσω της ανασύστασης των ατομι κών διαδρομών του καθενός από αυτά. Στο πρώτο μέρος της εργασίας, η ανάλυση επι κεντρώθηκε στο χαρακτήρα και στη λειτουργία του θεσμικών μορφωμάτων της χριστιανικής κοινότητας, αναδεικνύοντας τις δύο κύριες λει τουργίες τους: βήματα άσκησης πολιτικής εξου σίας και πιστωτικοί οργανισμοί. Οι κοινωνικές και οικονομικές αυθεντίες και η σχέση τους με τους θεσμούς αυτούς είναι στο κέντρο της ανάλυσης. Έγινε φανερό, ότι η συμ μετοχή σε ισχυρά δίκτυα σχέσεων είναι ένας πα ράγοντας ίσης σπουδαιότητας με τη συμμετοχή στους θεσμούς επομένως, ο προύχοντας είναι για τους χριστιανούς μία ρευστή έννοια: το κρι τήριο για την κατάταξη ενός ατόμου στην κοινω νική αυτή ομάδα, είναι η συμμετοχή σε δίκτυα σχέσεων και γνωριμιών τόσο με τις εκκλησιαστι κές, όσο και με τις κρατικές αρχές που εδρεύουν στην πρωτεύουσα. Από τον τρόπο χωροθέτησης της χριστιανικής κοινότητας και τις μορφές διοίκησης και διαχεί ρισης του αστικού χώρου, αποδεικνύεται ότι οι οθωμανοί έχουν παραχωρήσει αυτό το πεδίο άσκησης της εξουσίας στους κοινοτικούς άρχο ντες. Το δεύτερο μέρος της εργασίας, συνιστά μια απόπειρα εισχώρησης, μέσω της ανασύστασης των ατομικών διαδρομών των αμπατζήδων, στο μικρόκοσμο ενός επαγγελματικού σωματείου, με απώτερο στόχο να περιγραφεί η φύση των θε σμών μέσω των οποίων διοικείται μια εθνοθρησκευτική κοινότητα στην οθωμανική πόλη. Καθέ νας από τους θεσμούς αυτούς πέρα από τον ιδι αίτερο χαρακτήρα του, -μόρφωμα εκκλησιαστι κό, κοινωνικό, γεωγραφικό ή επαγγελματικό όπως το παράδειγμα που αναλύεται εδώασκούν όλοι την ίδια λειτουργία, είναι όλοι βή ματα άσκησης πολιτικής εξουσίας και ελέγχου σημαντικών οικονομικών πόρων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, καταδείχτηκαν οι πολλαπλοί ρόλοι που επωμίζεται μια επαγγελματική συντεχνία, αυτόν του οργανωτή της παραγωγής, του ρυθμι στή χρηματικών αποθεμάτων, του φορέα κοινω νικού έργου, αλλά κυρίως εκείνον του βήματος άσκησης πολιτικής εξουσίας. Είδαμε πώς διάφο ρες κοινωνικοοικονομικές ομάδες προσπαθούν να ιδιοποιηθούν η καθεμία για τον εαυτό της το χώρο της συντεχνίας, και, με όχημα αυτή, να αυ ξήσουν την ακτινοβολία τους στην πόλη και να αποκτήσουν πρόσβαση στη διοίκηση της πολι τείας. Οι κατηγορίες που χρησιμοποιεί η συντεχνία για να ταξινομήσει τους επαγγελματίες εγγράφονται σε δύο συμφραζόμενα και έχουν διττή έννοια. Πράγματι, αναλύοντας τους τρόπους κατηγοριο ποίησης των αμπατζήδων, καταδεικνύεται η άμε ση σχέση ανάμεσα στην καταχώρηση των επαγ γελματιών στις βαθμίδες της συντεχνιακής ιε ραρχίας και στην κοινωνικοοικονομική και επαγ γελματική τους διαστρωμάτωση. Καθεμιά από τις βαθμίδες της συντεχνιακής ιεραρχίας - μάστο ρας, κάλφας, τσιράκι και ακόμη οι κατηγορίες «γιοι μαστόρων» και «ξένοι»-περικλείουν μια συγκεκριμένη κοινωνικοοικονομική ομάδα της συντεχνιακής κοινότητας. Αναγγελίες συνεδρίων 21th Scientific Instrument Symposium EIE, 9-14 Σεπτεμβρίου 2002 Το Συμπόσιο οργανώνεται από το Πρόγραμμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Επιστημών του ΚΝΕ/ΕΙΕ, υπό την αιγίδα της Scientific Instru ment Commision της International Union of the History and Philosophy of Science, Division of History of Science. Preliminary Programme: Monday 9th, afternoon: Registration of the participants, Reception.

10 Tuesday loth, morning: Sessions afternoon: Sessions. Visit to the big Newall refractor at the Observatory of Penteli. Wednesday 11 th, morning: Sessions afternoon: Visit to the Archaeological Museum (Antikythera Mechanism). κές προσεγγίσεις, πρακτικές εφαρμογές, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο EIE, από τις 23 ως τις 25 Μαΐου Η συνάντηση αυτή είναι συνεδριακού και σεμιναριακού χαρακτήρα, δηλαδή προβλέπο νται να γίνουν γενικές θεωρητικές εισηγήσεις και "Ανοικτά Εργαστήρια". Πρόγραμμα Thursday 12th, morning: Sessions afternoon: Visit to the National Observatory of Athens (19th c. Instruments). Plenary Session of the SIC Closing Dinner Friday 13th, morning: Sessions Excursion to Syros island: Friday 13th, afternoon: Departure from Piraeus to Syros island (2h30mn by boat). Visit to the new technological Museum. Saturday 14th, morning: free at Syros. afternoon: Departure to Piraeus. Εγγραφή στο Συμπόσιο on-line: Συμμετοχή στο Συμπόσιο: 76 Ευρώ (γεύματα και επισκέψεις εντός Αθηνών) Συμμετοχή στο επίσημο γεύμα: 25 Ευρώ Συμμετοχή για την εκδρομή στη Σύρο: Ευρώ, εξαρτάται από το ξενοδοχείο. Διεθνής Συνάντηση Προς μια Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου Θεωρητικές Προσεγγίσεις, Πρακτικές Εφαρμο- m EIE, Μαΐου 2002 Πέμπτη 23 Μαΐου 2002 Απόγευμα: Ι7.3θ'-2Ι.3θ' Υποδοχή Συνέδρων Εισηγήσεις Εγκαίνια Έκθεσης Τύπου. Παρασκευή 24 Μαΐου 2002 Πρωί:9.3θ'-Ι3.0θ' 9.3θ'-Ι Ι.ΟΟ',Εισηγήσεις , Ανοικτό Εργαστήριο: Ο ελληνι κός τύπος. Απόγευμα: Ι7.3θ'-20.3θ' 1 Ι ', Εισηγήσεις Ανοικτό Εργαστήριο: Ο Τύπος, ο κόσμος του και η ροή της είδησης. Σάββατο 25 Μαΐου 2002 Πρωί: 9.3θ'-Ι4.0θ' 9.3θ'-10.30^ Εισηγήσεις , Ανοικτό Εργαστήριο: Πρωτεύου σες και Περιφέρεια 12.3θ -13.3θ, Εισηγήσεις , Ανοικτό Εργαστήριο: Διασπορά και Ομογένεια. Απόγευμα: Ι7.3θ'-20.3θ' 17.3θ Ì, Εισήγηση , Ανοικτό Εργαστήριο: Αρχεία και συλλογές Τύπου , Στρογγυλό Τραπέζι: Ο Τύπος ως εκφραστής και διαμορφωτής συλλογικών ρευμά των και νοοτροπιών. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του προ γράμματος με θέμα τη συγκρότηση μιας Εγκυ κλοπαίδειας της ιστορίας του Ελληνικού Τύ που ανέκυψαν ποικίλα θεωρητικά ζητήματα Διεθνές Συνέδριο που προκάλεσαν προβληματισμούς στους Victor Hugo et l'hellénisme ερευνητές - συνεργάτες. Για το λόγο αυτό το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών οργανώνει Το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, σε συνερ επιστημονική συνάντηση με θέμα: Προς μια γασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου. Θεωρητι Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του

11 Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο των εκ δηλώσεων για την επέτειο των 200 χρόνων από τη γέννηση του Victor Hugo και που τε λούν υπό την αιγίδα της Γαλλικής κυβέρνη σης, οργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα: Victor Hugo et l'hellénisme. Στην Ελλάδα τις εκ δηλώσεις αυτές συντονίζει το Γαλλικό Ινστι τούτο. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Νοεμβρίου του 2002 στο Εθνικό Ίδρυ μα Ερευνών. έχουν συντελεστεί, μέσω κυρίως της εξιστόρη σης της πορείας των ιστορικών σπουδών. Ζητούμενα είναι η αδρή χαρτογράφηση του πε δίου της ελληνικής ιστοριογραφίας η αναζή τηση της λογικής, των προτεραιοτήτων και των συμφραζομένων που καθόρισαν την πο ρεία της, η ανάδειξη των συνεχειών, που πη γάζουν από τις αδράνειες του ιστορικού λό γου, αλλά και των αναζητήσεων που οδήγη σαν σε αμφισβητήσεις και νέες αφετηρίες. Η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από τους: Δ Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας Ιστοριογραφία της νεώτερης και σύγχρονης Πρόεδρος. Σπύρος Ασδραχάς, Αντιπρόεδρος. Βασίλης Κρεμμυδάς, Ελλάδος ( ) [ραμματέας: Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Ταμίας. Κώστας Λάππας, Μέλη: Αντώνης Αια Το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνι κός, Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης. κού Ιδρύματος Ερευνών συγκαλεί το Δ Διε θνές Συνέδριο Ιστορίας με αντικείμενο την Ιστο ριογραφία της νεότερης και σύγχρονης ΕλλάδαςΚύριοι άξονες του Συνεδρίου: ( ). Το συνέδριο προγραμματίζεται Ι. Θεωρητικά ζητήματα της νεοελληνικής Ιστο να συνέλθει από τις 29 Οκτωβρίου έως και τις ρίας 3 Νοεμβρίου II. Πολιτισμική ιστορία - Ιστορία της Παιδείας III. Κοινωνική Ιστορία Σκοπός του Δ ' Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας IV. Οικονομική Ιστορία του ΚΝΕ είναι να προκαλέσει προβληματι σμούς και αναστοχαστικές συζητήσεις πάνω V. Ιστορία των θεσμών και του Ελληνικού στα ιστοριογραφικά πεδία και τις ερμηνευτι Κράτους κές προτάσεις για το συλλογικό παρελθόν, VI. Σύγχρονες ιστοριογραφικές συζητήσεις που εμφανίστηκαν στην ελληνική παιδεία από VII. Στρογγυλή Τράπεζα: Ενσωμάτωση των ελ την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως το τέ ληνικών ιστορικών σπουδών στη διεθνή θέα λος του εικοστού αιώνα. Η κύρια επιδίωξη του ση Συνεδρίου είναι μια κριτική εξέταση των όσων Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (3/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι

Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Κεφάλαιο και κράτος: Από τα Grundrisse στο Κεφάλαιο και πίσω πάλι Γιώργος Οικονομάκης geconom@central.ntua.gr Μάνια Μαρκάκη maniam@central.ntua.gr Συνεργασία: Φίλιππος Μπούρας Κομβικό-συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Oνοματεπώνυμο: Αθανάσιος Μπλέσιος Βαθμίδα: Επίκουρος καθηγητής ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΜΠΛΕΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γνωστικό αντικείμενο: Νεοελληνικό θέατρο σε σύνδεση με τη λογοτεχνία Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κώστας Ν. Τσιαντής Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κώστας Ν. Τσιαντής Πρόβλημα που τέθηκε από τους διοργανωτές της διημερίδας Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012

Έναρξη λειτουργίας ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ. Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ Ν. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΓΚΙΚΑ Έναρξη λειτουργίας Συνέντευξη Τύπου, 21 Μαΐου 2012 Η ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Το κτήριο της οδού Κριεζώτου 3, όπου έζησε και εργάστηκε για σαράντα χρόνια ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1. Θρησκευτικά 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η Α Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει γενικά μαθήματα συνολικής διάρκειας 9 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 11 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης» Αθήνα, 23 25 Νοεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου Συνεργάστηκαν: Ανδρέας Αυγερινός Θωμάς Κουρτέσης Γιώργος Τζέτζης Παναγιώτης Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία

Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζόμενους στην Ελληνική Οικονομία Θεόδωρος Μαριόλης * 1. Εισαγωγή Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio),

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Το παρόν πλαίσιο προγράμματος σπουδών επιδιώκει: α) να συνδέσει τους σκοπούς, τους στόχους και τους τρόπους (μεθόδους, μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com

Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Νίκος Σουλιώτης Κοινωνιολόγος Ερευνητής Δ βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 229, τηλ. 210-7491653, e-mail nicolassouliotis@hotmail.com Σπουδές Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2011. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2011. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2011 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Medical Nutrition

Advanced Medical Nutrition Advanced Medical Nutrition Γραμμή φροντίδας: 800 11 68600 Αθήνα 17 ο χλμ Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας, 145 64 Ν. Κηφισιά Τ: 210 6248500 F: 210 6206668 Θεσσαλονίκη Ιασ. Ζηργάνου 41 & Περικλέους, 551 34 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ

Αρχιτεκτονική με κοινωνικό πρόσωπο - Daveti Home Brokers Sunday, 10 February 2013 11:55. Του Στράτου Ιωακείμ Του Στράτου Ιωακείμ Η Αρχιτεκτονική Χωρίς Σύνορα είναι Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, μέλος του διεθνούς μη κυβερνητικού, μη κερδοσκοπικού οργανισμού ASF international (Architecture Sans Frontieres International).

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ;

Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Τι είναι ένας Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (Δ.Λ.Τ.) ; Ένας δορυφόρος λογαριασμός (Δ.Λ.) είναι ένα εργαλείο για την οργάνωση όλης της ποσοτικής πληροφόρησης που σχετίζεται και απορρέει από ένα συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία: από την Επιστήμη στην Εφαρμογή

Γεωμετρία: από την Επιστήμη στην Εφαρμογή ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αιγάλεω, 18.02.2012 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων είχε ως άμεση συνέπεια τη ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργανώνοντας την έρευνα ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προκαταρκτική έρευνα Διερευνήστε πριν απ όλα την περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να βρεθεί ένα ερευνητικό ερώτημα. Τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα