ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 31745/06/Β/94/93 Ε ΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ , ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3 Β) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.4-6 Γ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ) ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/ Ε) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/ ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.3401/ Ζ) Η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3 ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ.Σ. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 1 Νικολάου Ταβουλάρη του Στυλιανού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ήρωνος 6, Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου 2 Κωνσταντίνου Κοκκάλα του Γεωργίου, κατοίκου Παλαιάς Πεντέλης, οδός Καλισσίων 26, Αντιπροέδρου. 3 Στεφάνου Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Κανάρη 20, Εκτελεστικού Μέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. ************************** Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά µας, δηλώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε : (α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε εταιρική και ενοποιηµένη µορφή για την χρήση έως , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3556/2007 (β) η ετήσια έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2012 Οι ηλούντες Νικόλαος Κωνσταντίνος Ιωάννης Ταβουλάρης Κοκκάλας Στεφάνου 3

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης εκεµβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και 4

5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έµφαση Θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται: (α) Το γεγονός ότι ο Όµιλος αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας µε αποτέλεσµα να υπάρχουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις σε προσωπικό, προµηθευτές, πιστωτές, τραπεζικά ιδρύµατα, ασφαλιστικούς οργανισµούς, Ελληνικό ηµόσιο (φόροι) οι οποίες κατά τη λήξη της χρήσης ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, και για το λόγο αυτό δεν τηρούνται συµβατικές υποχρεώσεις του, µε συνέπεια να έχουν καταγγελθεί ήδη κάποιες συµβάσεις. (β) Το γεγονός ότι η θυγατρική εταιρεία ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. έχει υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, σύµφωνα µε την απόφαση 399/ του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποια βρίσκεται σε εξέλιξη. (γ) Το γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου την 31η εκεµβρίου 2011 υπερβαίνουν τα κυκλοφοριακά περιουσιακά του στοιχεία κατά χιλιάδες ευρώ. (δ) Το σύνολο των προϋποθέσεων που σύµφωνα µε τη ιοίκηση του Οµίλου είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας της Εταιρείας και του Οµίλου. Αυτές οι συνθήκες που παρατίθενται στη σηµείωση υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 5

6 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων α) Στην Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Χρήστος. Ζήκος Α.Μ. ΣΟΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 76, ΑΘΗΝΑ Α.Μ. ΣΟΕΛ 123 6

7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής Εταιρεία) και τις Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής Όµιλος Νεώριον Α.Ε.) που καλύπτουν την χρήση από έως σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου εκτός από την Εταιρεία περιλαµβάνουν και τις θυγατρικές εταιρείες: 1. «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» (εφεξής ΝΒΕΣ ΑΕ - θυγατρική κατά 100%) 2. «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» (εφεξής ΝΒΕΕ AE- θυγατρική κατά 70%) και 3. «ΝΕΩΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (εφεξής Νεώριο ΚΕΚ θυγατρική κατά 100%). Η παρούσα έκθεση του.σ. συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3556/2007, του Κ.Ν.2190/1920 και της Απόφασης 7/448/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και περιλαµβάνεται στην ετήσια οικονοµική έκθεση της χρήσεως Η παρούσα έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου αποτελείται από τις εξής θεµατικές ενότητες Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι πωλήσεις διαµορφώθηκαν σε 50,00 χιλιάδες ευρώ έναντι 620,00 χιλιάδων ευρώ της χρήσης του 2010 σηµειώνοντας µείωση κατά 92%, λόγω της µεγάλης µείωσης των εσόδων από διοικητικές υπηρεσίες προς τις θυγατρικές. Οι ζηµίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε 556,22 χιλιάδες ευρώ έναντι κερδών 180,24 χιλιάδων ευρώ της χρήσης του Οι ζηµίες προ φόρων ανήλθαν σε ,60 χιλιάδες ευρώ, έναντι κερδών 6,07 χιλιάδων ευρώ της χρήσης του 2010, ενώ η ζηµία µετά από φόρους σε ,37 χιλιάδες 7

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ευρώ έναντι ζηµιών 9,13 χιλιάδων ευρώ. Στην ζηµία αυτή περιλαµβάνεται αποµείωση της αξίας των συµµετοχών κατά ,45 χιλιάδες ευρώ. ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι πωλήσεις διαµορφώθηκαν σε ,79 χιλιάδες ευρώ έναντι ,05 χιλιάδων ευρώ της χρήσης του 2010 σηµειώνοντας µείωση κατά 58,93%. Οι ζηµίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε ,90 χιλιάδες ευρώ έναντι ζηµιών 9.279,35 χιλιάδων ευρώ της χρήσης του Οι ζηµίες προ φόρων ανήλθαν σε ,75 χιλιάδες ευρώ, έναντι ,53 χιλιάδων ευρώ της χρήσης του 2010, και οι ζηµίες µετά από φόρους σε ,45 χιλιάδες ευρώ, έναντι ζηµιών ,22 χιλιάδων ευρώ. Η σηµαντική αύξηση των ζηµιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην µεγάλη µείωση του κύκλου εργασιών και του µικτού κέρδους της θυγατρικής ΝΒΕΕ ΑΕ. Ειδικότερα, για την ΝΒΕΕ ΑΕ το γεγονός οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση κατασκευών εµπορικών πλοίων αλλά και της µεγάλης µείωσης του τζίρου των κατασκευών πολεµικών πλοίων λόγω καταγγελίας της σύµβασης από τον κύριο υπεργολάβο του έργου την αγγλική εταιρεία BAE SYSTEMS SURFACE SHIPS INTERNATIONAL LIMITED και διακοπής των εργασιών της. Επιπλέον στη θυγατρική ΝΒΕΣ ΑΕ, σηµειώθηκε µείωση του κύκλου εργασιών και του µικτού κέρδους, αφενός λόγω ολοκλήρωσης της κατασκευής των πυροσβεστικών πλοίων, αφετέρου δε λόγω µείωσης των επισκευών και συµπίεσης του µικτού κέρδους των. Στον τοµέα των επισκευών παρατηρείται µείωση σε σχέση µε την αντίστοιχη χρήση του 2010 και επιστροφή στα επίπεδα του 2006 και του 2007 για λόγους που αναλύονται παρακάτω. Τέλος για πληρέστερη ενηµέρωση σας, παραθέτουµε τους παρακάτω αριθµοδείκτες 31/12/ /12/2010 Γενική Ρευστότητα 0,58 0,60 Περιθώριο Μικτού Κέρδους % -21,14 5,95 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους προ φόρων -60,59-15,19 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων -68,15-35,67 ανειακή Επιβάρυνση 88,90 81,93 8

9 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία στη χρήση του 2011 συγκέντρωσε τη δραστηριότητα της στην αξιοποίηση και εκµετάλλευση των αστικών της ακινήτων, στην Σύρο και στον Πειραιά, στον τοµέα των Βιοµηχανικών Κατασκευών και στην παροχή υπηρεσιών ιοίκησης στις θυγατρικές της εταιρείες. Ειδικότερα οι δραστηριότητες ανά τοµέα στη χρήση που έληξε είχαν ως εξής: Παροχή Υπηρεσιών ιοίκησης στις Θυγατρικές Εταιρείες Στη χρήση του 2011 παρασχέθηκαν υπηρεσίες ιοίκησης προς τις θυγατρικές εταιρείες ΝΒΕΕ ΑΕ και ΝΒΕΣ ΑΕ, τα έσοδα από τις οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των ,00 ευρώ. Βιοµηχανικές Κατασκευές: Την υπεγράφη σύµβαση ύψους ,00 ευρώ µε την εταιρεία «THALES NEDERLAND BV µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά την διάρκεια εγκατάστασης εξοπλισµού της THALES στο πλοίο του πολεµικού Ναυτικού "ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ". Το έργο ανετέθη µε τη µορφή της ολικής υπεργολαβίας στην θυγατρική εταιρεία ΝΒΕΕ ΑΕ και ολοκληρώθηκε µε την παράδοση του πλοίου στις Προµήθειες επί Συµβάσεων Νέων Κατασκευών στις Θυγατρικές Εταιρείες Στη χρήση του 2011 χρεώθηκαν προµήθειες επί συµβάσεων νέων κατασκευών στην θυγατρική εταιρεία ΝΒΕΣ ΑΕ ύψους ,20 ευρώ. Εκµετάλλευση Ακινήτων: Λόγω της οικονοµικής κρίσης η οποία επηρέασε και την αγορά ακινήτων, δεν υπήρξε ουσιαστική δραστηριότητα σε αυτόν τον τοµέα. ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. Οι δραστηριότητες του οµίλου κατά τη χρήση 2011 ανά τοµέα είναι οι εξής: Κατασκευές πολεµικών πλοίων: - Ναυπήγηση 7 (3+2+2) ΤΠΚ Ο τοµέας κατασκευής πολεµικών πλοίων το 2011 παρουσιάζει µεγάλη πτώση του κύκλου εργασιών που οφείλεται κυρίως στην διακοπή των εργασιών από τους υπεργολάβους ναυπήγησής τους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο κύριος υπεργολάβος κατασκευής των ΤΠΚ 5, 6 & 7, η εταιρεία BAE SYSTEMS SURFACE SHIPS INTERNATIONAL LIMITED, προχώρησε σε καταγγελία της 9

10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. σχετικής σύµβασης ενώ οι εταιρείες RAMSYS και MBDA µε τις οποίες έχει συµβληθεί η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε, για την παροχή εξοπλισµού για τα ΤΠΚ 6 & 7, προχώρησαν σε διακοπή των συµβατικών εργασιών και παραδόσεων υλικών µέχρι να επιλυθεί το θέµα των εκκρεµών και µελλοντικών συµβατικών πληρωµών. Η θυγατρική συνεχίζοντας τις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης, παράλληλα συνεχίζει τις εργασίες του προγράµµατος µε σκοπό να περιορίσει τις καθυστερήσεις. Ήδη επιτροπή η οποία συστήθηκε στις 28/02/2012 στη Γενική ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών µελετά σε συνεργασία µε την θυγατρική την ολοκλήρωση και παράδοση της 5ης, 6ης και 7ης ΤΠΚ και εξετάζει το θέµα των απαιτήσεων της θυγατρικής οι οποίες ανέρχονται σε 50 εκ. για το σύνολο του προγράµµατος ναυπήγησης των ΤΠΚ και αφορούν αναπροσαρµογές τιµών του προγράµµατος, οι οποίες παραµένουν οι ίδιες από την έναρξη του προγράµµατος το 2000 έως και σήµερα. Από τις ανωτέρω διαπραγµατεύσεις ποσό ύψους 14,6 εκκ. έχουν τιµολογηθεί στη διάρκεια της χρήσης που έληξε την και εµφανίζονται στα κονδύλια του ισολογισµού στο Ενεργητικό «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» και στο παθητικό στο κονδύλιο «Προκαταβολές από πελάτες» ( σηµείωση 7 επί των οικονοµικών καταστάσεων). - Εκσυγχρονισµός 4 ΤΠΚ Το έργο του εκσυγχρονισµού των 4 πυραυλακάτων (Σύµβαση 032Β/03) ολοκληρώθηκε ουσιαστικά µε την παράδοση της 4ης πυραυλακάτου που πραγµατοποιήθηκε στις Οι διαπραγµατεύσεις της θυγατρικής µε το Γ.Ε.Ν για καθυστερήσεις στην εξέλιξη του προγράµµατος µη οφειλόµενες στην θυγατρική εταιρεία, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από τον εκέµβριο του 2011 και ολοκληρώθηκαν στο α τρίµηνο του 2012 οδήγησαν σε οριστική συµφωνία και ολοκλήρωση του προγράµµατος η οποία προβλέπει την είσπραξη συνολικά ποσού 5 εκ. Στις η εταιρεία εισέπραξε ποσό 1.16 εκ και στις εισέπραξε το υπόλοιπο ποσό των 3,9 εκ. - Εκσυγχρονισµός ΤΠΚ (QATAR) Στην διάρκεια του 2011 έγιναν παραδόσεις υλικών προς την MBDA κύριο ανάδοχο του έργου εκσυγχρονισµού ΤΠΚ του πολεµικού ναυτικού του Qatar. Σηµειώνεται ότι η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε έχει αναλάβει ως υπεργολάβος το ναυπηγικό κοµµάτι του εκσυγχρονισµού µε την υπογραφή σύµβασης στις 29/06/2009 µε τον κύριο ανάδοχο του έργου (MBDA) συνολικού ύψους χιλ. και ως τώρα έχει εκτελέσει περίπου το 54% του συνολικού έργου. - Κατασκευές εµπορικών πλοίων και λοιπές: Στη θυγατρική ΝΒΕΣ ΑΕ κατακυρώθηκε µετά από διαγωνισµό η κατασκευή τριών πυροσβεστικών πλοίων ύψους ευρώ. Η κατασκευή τους ξεκίνησε στο 4ο τρίµηνο Λόγω καθυστέρησης της λήψης προκαταβολής από πλευράς του ηµοσίου, αλλά και καθυστερήσεων στις παραδόσεις από ορισµένους προµηθευτές στην παράδοση κρίσιµων υλικών, η συµβατική υποχρέωση παραδόσεων αναθεωρήθηκε Ως εκ τούτου τα δύο πρώτα πλοία παραδόθηκαν στις και η ολοκλήρωση του προγράµµατος έγινε στις µε την παράδοση και του τρίτου πλοίου, του οποίου η οριστική παραλαβή έγινε στις

11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Επισκευές και λοιπές εργασίες επί πλοίων: Στον ναυπηγοεπισκευαστικό τοµέα κατά τη χρήση 2011 ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε επίπεδο Οµίλου στο ποσό των ,25 χιλιάδων ευρώ έναντι ,10 την αντίστοιχη χρήση του 2010, παρουσιάζοντας µείωση σε ποσοστό 24,5%. Συνολικά και στα δύο ναυπηγεία επισκευάστηκαν 126 πλοία έναντι 154 στη χρήση του Η µείωση του κύκλου εργασιών στις επισκευές για τη χρήση του 2011, οφείλεται στη συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση και στην ένταση του ανταγωνισµού από χώρες µε χαµηλό παραγωγικό κόστος (Κίνα, Τουρκία, κλπ.). Σηµειώνουµε εδώ ότι στις 15 Ιουλίου 2011, κατά την διαδικασία δεξαµενισµού εµπορικού πλοίου για επισκευή στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής ΝΒΕΕ Α..Ε, η πλωτή δεξαµενή Νο 3 πήρε κλίση και τελικά βυθίστηκε µε αποτέλεσµα τη µείωση του όγκου των επισκευών για την θυγατρική παρά την ανοδική τάση που πραγµατοποιήθηκε στον τοµέα το α εξάµηνο του Στις 2 εκεµβρίου 2011 η πλωτή δεξαµενή ανελκύστηκε επιτυχώς. Ακολούθησε έρευνα και εξέταση της δεξαµενής από τεχνικούς και επιθεωρητές των ασφαλιστών προκειµένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της βύθισης της Τα στοιχεία της έρευνας των ειδικών εξετάζονται από τους ασφαλιστές και το τελικό πόρισµα τους αναφορικά µε την ασφαλιστική αποζηµίωση αναµένεται εντός των εποµένων ηµερών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η δεξαµενή είναι πλήρως ασφαλισµένη. Η εκτίµηση για τον χρόνο επισκευής της από την έναρξη των εργασιών είναι 6 µήνες. Εκµετάλλευση Ακινήτων: Λόγω της οικονοµικής κρίσης η οποία επηρέασε και την αγορά ακινήτων, στη µητρική εταιρεία δεν υπήρξε ουσιαστική δραστηριότητα σε αυτόν τον τοµέα. Αποτίµηση αξίας συµµετοχών Οµίλου Η εταιρεία κατ εφαρµογήν της παρ.9 του ΛΠ 36, ανέθεσε εκ νέου την εκτίµηση της αξίας των συµµετοχών στις θυγατρικές της µε , σε ειδικούς εκτιµητές ελέγχοντας για πιθανή αποµείωση. Από τα αποτελέσµατα των νέων εκθέσεων µε ηµεροµηνία αναφοράς την προέκυψαν τα εξής: Για µεν την θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε. η αξία της εκτιµήθηκε σε τιµή ύψους ,00 χιλ. τιµή χαµηλότερη από αυτή της αξίας κόστους των ,45 χιλ. κατά την και κατά συνέπεια το ποσό των ,45 (εκ των οποίων 8.119,45 χιλιάδων έχει ήδη βαρύνει τα αποτελέσµατα του α εξαµήνου του 2011 βάσει αντίστοιχης έκθεσης αποτίµησης µε ηµεροµηνία αναφοράς την ) χρεώθηκε στα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρείας. Για δε την θυγατρική ΝΒΕΣ Α.Ε. η αξία της συµµετοχής παραµένει στο ποσό των χιλ. δηλαδή στο επίπεδο της εκτίµησης του α εξαµήνου. Η επίδραση στα αποτελέσµατα της εταιρείας ανήλθε κατά το α εξάµηνο στο ποσό των 877 χιλ. Λεπτοµέρειες των µεταβολών της αξίας των συµµετοχών της εταιρείας, παρατίθενται αναλυτικά στον σχετικό πίνακα στη σηµείωση Νο 3 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Αποπληρωµή Τιµήµατος Εξαγοράς Ναυπηγείων Ελευσίνας Η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε. µετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό απέκτησε το 1997 το σύνολο του ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση παλαιάς εταιρείας «Ναυπηγεία Ελευσίνας Α.Ε.» έναντι τιµήµατος ,84. Η ΝΒΕΕ Α.Ε. έχει υποβάλει αίτηµα από το 2008 προς την εκκαθαρίστρια Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α.Ε., η οποία είναι αρµόδια 11

12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. για την παρακολούθηση της τήρησης της σύµβασης των όρων εξαγοράς, να διακανονιστεί η καταβολή των ,64 του υπολοίπου του τιµήµατος εξαγοράς, ώστε αντί η εξόφληση να επιτευχθεί µέχρι το 2012 σε τέσσερις δόσεις, η εξόφληση να γίνει σε 9 ισόποσες δόσεις των χιλ πλέον σχετικών τόκων έως το Μέσα στο 2010 και λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης και του αντίκτυπου που αυτή έχει, η ΝΒΕΕ Α.Ε. ζήτησε από την εκκαθαρίστρια να αποδεχτεί διετή παράταση στην καταβολή όλων των δόσεων. Σύµφωνα µε το σχέδιο αναδιοργάνωσης της ΝΒΕΕ Α.Ε, λόγω των προβληµάτων ρευστότητας που αυτή αντιµετωπίζει, η καταβολή του υπολοίπου του τιµήµατος εξαγοράς θα ξεκινήσει µε την έναρξη του προγράµµατος των Φ/Γ άτοκα. Εάν τα αιτήµατα αυτά δεν γίνουν δεκτά τότε θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1.2 του άρθρου 4 της Σύµβασης Μεταβίβασης για την επιβολή τόκων υπερηµερίας υπολογιζόµενων για µεν το 1ο τρίµηνο καθυστέρησης µε βάση επιτόκιο τριµήνου Athibor πλέον 2 ποσοστιαίων µονάδων, για δε το πέραν του τριµήνου διάστηµα καθυστέρησης µε βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερηµερίας. Περαιτέρω, η εκκαθαρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωµα µε απλή έγγραφη δήλωση της, επιδιδόµενη στην Αγοράστρια να κηρύξει ληξιπρόθεσµο και απαιτητό ολόκληρο το µη εξοφληθέν τίµηµα και να απαιτήσει την άµεση καταβολή του. Η ΝΒΕΕ Α.Ε έως τώρα έχει υπολογίσει τόκους υπερηµερίας συνολικού ποσού 3.000,25 χιλ (εκ των οποίων ποσό 2.173,38 χιλ. αφορά τη χρήση 2011) οι οποίοι θα αντιλογισθούν εφόσον η εκκαθαρίστρια αποδεχτεί το σχέδιο αναδιοργάνωσης. Λοιπές ραστηριότητες Λόγω των προβληµάτων ρευστότητας και της προβλεπόµενης οικονοµικής αδυναµίας της ΝΒΕΕ Α.Ε., καθώς και των επαπειλούµενων ενεργειών κατά αυτής από διάφορους προµηθευτές/πιστωτές της, η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε., κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, λόγω του προβλήµατος ρευστότητας που αντιµετωπίζει. Ήδη εκδόθηκε η µε αριθµό 399/2011 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκουσίας ικαιοδοσίας) η οποία έκανε δεκτή την αίτηση της ΝΒΕΕ Α.Ε. και διέταξε το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής µεταξύ αυτής και των πιστωτών της και όρισε µεσολαβητή από τον κατάλογο πραγµατογνωµόνων τον κ.τηλέµαχο Πεσίνη, ο οποίος εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της ανωτέρω απόφασης, οφείλει να καταθέσει στο ικαστήριο την γνωµοδότηση του, εάν και µε ποιους ειδικότερους όρους επιτεύχθηκε συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της αιτούσας εταιρείας και των πιστωτών της. Παράλληλα, µε την απόφαση του ικαστηρίου, ως προληπτικά µέτρα µέχρι την απόφασή του περί επικύρωσης ή µη της συµφωνίας των πιστωτών ή µέχρι την έκδοση απόφασης που θα κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής, διατάχθηκε η αναστολή των ατοµικών διώξεων και τα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών κατά της ΝΒΕΕ Α.Ε. καθώς και η απαγόρευση εκποίησης της ακίνητης περιουσίας της. Στις 04/07/2011 ο µεσολαβητής ορκίστηκε σύµφωνα µε το νόµο και ανέλαβε τα καθήκοντα του. Περαιτέρω στις 17/10/2011, ο µεσολαβητής κ. Πεσίνης και η θυγατρική µας εταιρεία, κατέθεσαν αίτηση στο ίδιο ικαστήριο, µε την οποία ζητείται παράταση ενός µηνός της προθεσµίας συνδιαλλαγής. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα από τον µεσολαβητή στην κατατεθείσα αίτηση, αφενός µεν η θυγατρική εταιρεία διαθέτει µεγάλες οφειλές σε πλήθος πιστωτών της, µέρος των οποίων δεν έχει καταφέρει ακόµα να προσεγγίσει και κυριότερα, µεγάλο µέρος των οφειλών της τυγχάνουν 12

13 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. απαιτήσεις του ηµοσίου, µε το οποίο ηµόσιο η θυγατρική εταιρεία και ο µεσολαβητής βρίσκονται σε προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις, αφετέρου δε οι διαπραγµατεύσεις µε τους πιστωτές και τους τρίτους είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες και ταυτόχρονα πιθανολογεί την σύναψη συµφωνίας µε την πλειοψηφία των πιστωτών. Η αίτηση εκδικάστηκε στις 08/02/2012 και ήδη εκδόθηκε η µε αριθµό 406/2012 απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω παράταση ενός µηνός από την ηµεροµηνία που θα κοινοποιηθεί στην θυγατρική. Η ΝΒΕΕ Α.Ε. σε συνεργασία µε τους συµβούλους της Ernst&Young κατάρτισε σχέδιο αναδιοργάνωσης το οποίο, υπό προϋποθέσεις, εξασφαλίζει την επιβίωση της. Οι προϋποθέσεις του σχεδίου αναλύονται παρακάτω. Λόγω των προβληµάτων ρευστότητας, η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε. µέσα στο 2011 δεν κατέβαλλε εισφορές προς το ΙΚΑ ύψους 8.13 εκ. H θυγατρική πρόκειται να προβεί σε ρύθµιση µε το ΙΚΑ για το σύνολο των οφειλών της ωστόσο έχει υπολογίσει προσαυξήσεις ποσού 909,25 χιλιάδες ευρώ. Αντίστοιχα η θυγατρική ΝΒΕΣ Α.Ε. δεν κατέβαλε εισφορές προς το ΙΚΑ ύψους 2,9 εκκ. και έχει υπολογίσει προσαυξήσεις ποσού 219 χιλιάδες ευρώ. Κυριότερες µεταβολές των κονδυλίων του Ισολογισµού σε σχέση µε την συγκρίσιµη ηµεροµηνία Οι σηµαντικότερες µεταβολές των κονδυλίων του Ισολογισµού της σε σχέση µε τα αντίστοιχα κονδύλια του Ισολογισµού της για τον όµιλο, εντοπίζονται: στην µείωση του κονδυλίου «Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία» σε ποσοστό 48% λόγω της µεταφοράς µέρους των αναπροσαρµογών του προγράµµατος κατασκευής των ΤΠΚ 6&7 της θυγατρικής «Ν.Β.Ε.Ε», οι οποίες είναι απαιτητές το έτος Επίσης για τον ίδιο λόγο σηµειώθηκε αύξηση του κονδυλίου «Απαιτήσεις από πελάτες» αλλά και από τιµολογηθείσες απαιτήσεις λόγω καθυστερήσεων του προγράµµατος των ΤΠΚ 4&5. Η συνολική αύξηση του κονδυλίου ανέρχεται σε ποσοστό 43% µε το αντίστοιχο περσινό. Τα κονδύλια του Παθητικού που σηµείωσαν σηµαντικές µεταβολές είναι: οι «Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις» µε µείωση 34%, που οφείλεται σε εξοφλήσεις δανείων που έλαβαν χώρα µέσα στο Οι «Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις» αυξήθηκαν κατά 12% συνέπεια της τιµολόγησης απαιτήσεων από καθυστερήσεις του έργου των ΤΠΚ 4&5 (σηµ.7 επί των οικονοµικών καταστάσεων). Οι σηµαντικότερες µεταβολές των κονδυλίων του Ισολογισµού της σε σχέση µε τα αντίστοιχα κονδύλια του Ισολογισµού της για την εταιρεία, εντοπίζονται: στην µείωση των κονδυλίων «Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία» και «Σύνολο ιδίων κεφαλαίων» σε ποσοστό 51% και 45% αντιστοίχως, λόγω της µείωσης που προέκυψε από την εκ νέου εκτίµηση της αξίας των συµµετοχών στις θυγατρικές της µε Επίσης το κονδύλιο «Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» παρουσιάζει αύξηση σε ποσοστό 66% λόγω οφειλόµενων αµοιβών στο προσωπικό και στα µέλη.σ. 13

14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Γ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα, τον όγκο και την αξία συναλλαγών για το διάστηµα 01/01/ /03/2012. Ηµεροµηνία Τιµή Συνολικός Μηνιαίος Αξία Συνολ. Μηνιαίου Κλεισίµατος Όγκος Συναλλαγών Όγκου Συναλλαγών 31-Ιαν-11 0, Φεβ-11 0, Μαρ-11 0, Απρ-11 0, Μαϊ-11 0, Ιουν-11 0, Ιουλ-11 0, Αυγ-11 0, Σεπ-11 0, Οκτ-11 0, Νοε-11 0, εκ-11 0, Ιαν-12 0, Φεβ-12 0, Μαρ-12 0, ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2011 παρουσιάζονται σηµαντικά µειωµένα σε σχέση µε την χρήση του Οι κύριοι λόγοι στους οποίους οφείλεται το αρνητικό αποτέλεσµα είναι η διακοπή των εργασιών του προγράµµατος ναυπήγησης των ΤΠΚ 5,6 & 7 µετά από καταγγελία της σύµβασης από τον κύριο υπεργολάβο του έργου BAE SYSTEMS, η διακοπή των συµβατικών εργασιών και παραδόσεων υλικών των προµηθευτών εξοπλιστικών συστηµάτων RAMSYS και MBDA, η πτώση του κύκλου εργασιών στις επισκευές πλοίων, καθώς και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ανάθεση του προγράµµατος κατασκευής των φρεγατών, το οποίο είχε πάρει αρχική έγκριση από το ΚΥΣΕΑ το Η διεθνώς εκδηλούµενη οικονοµική κρίση αλλά και η οικονοµική κρίση που έπληξε τη χώρα µας είχε σαν αποτέλεσµα από τις αρχές του 2010 να µειωθεί σηµαντικά η δραστηριότητα στο ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο. Ειδικότερα, επήλθε ξαφνική και άµεση πτώση του κύκλου εργασιών καθόσον µειώθηκε η ζήτηση για νέες παραγγελίες και εκσυγχρονισµό άλλων εµπορικών πλοίων. Η επίπτωση της διεθνούς κρίσης εντάθηκε στη διάρκεια του 2010 ούτως ώστε η µείωση του κύκλου εργασιών για το έτος αυτό να φτάσει σε ποσοστό 53,1% σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών της προηγούµενης τριετίας. Ειδικότερα, 14

15 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Χρήση 2007: ,19 (σε χιλ. ευρώ) Χρήση 2008: ,88 Χρήση 2009: ,17 Μ.Ο. 3ετίας ,41 Χρήση ,63 Μείωση (%) εσόδων 2010 σε σχέση µε την προηγούµενη τριετία: -53,1%. Ειδικά στην θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε. η εικόνα αυτή άρχισε να αντιστρέφεται στο πρώτο εξάµηνο του 2011, όπου υπήρξε αύξηση του κύκλου εργασιών της από επισκευές σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010 κατά 14%, αλλά η βύθιση της πλωτής δεξαµενής Νο 3 είχε σαν αποτέλεσµα την µείωση τελικά των επισκευών της κατά 6% σε σχέση µε την χρήση του Η κατάσταση στον τοµέα κατασκευών εµπορικών πλοίων είναι πολύ δύσκολη, ως αποτέλεσµα των σηµαντικών επενδύσεων που έγιναν παγκοσµίως στον τοµέα έως το Αυτό είχε ως συνέπεια την υπερ-προσφορά πλοίων στην αγορά (που αντικατοπτρίζεται τόσο στους σηµαντικά χαµηλότερους ναύλους όσο και στην µεγάλη πτώση των αξιών των πλοίων), αλλά και την υπερ-προσφορά σε ναυπηγεία κυρίως λόγω της µεγάλης επένδυσης που έγινε στο χώρο την προηγούµενη δεκαετία από την Κίνα. Οι παραπάνω λόγοι, σε συνδυασµό µε την επιβράδυνση της ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας και τον αντίκτυπο που έχει η κρίση χρέους στις Ευρωπαϊκές τράπεζες που παραδοσιακά χρηµατοδοτούσαν την ναυτιλία, έχουν δηµιουργήσει ένα ασφυκτικό ανταγωνιστικό πλαίσιο τόσο για τη ναυτιλία, όσο και για τη ναυπηγική βιοµηχανία. Πιο συγκεκριµένα, οι χαµηλοί ναύλοι αποτρέπουν τους πλοιοκτήτες από τις παραγγελίες νέων πλοίων µε τους ίδιους ρυθµούς που υπήρχαν έως το Ταυτόχρονα, η µείωση των εσόδων των ναυτιλιακών δεν επιτρέπει την αποπληρωµή των τραπεζικών δανείων, µε αποτέλεσµα οι τράπεζες (που επιπλέον λόγω της κρίσης χρέους και του Basel III πρέπει να βελτιώσουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας) να έχουν µειώσει το ρυθµό χορήγησης δανείων στην ναυτιλία, φοβούµενες και την µειωµένη πλέον αξία των πλοίων σε σχέση µε τα δάνεια που είχαν χορηγηθεί για να τα χρηµατοδοτήσουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα στην παγκόσµια ναυπηγική βιοµηχανία, η οποία είχε σηµαντική αύξηση χωρητικότητας την προηγούµενη δεκαετία λόγω των µεγάλων επενδύσεων της Κίνας, να υπάρχει υπερ-προσφορά, η οποία αντικατοπτρίζεται και στις σηµαντικά µειωµένες τιµές για παραγγελία νέων πλοίων. Οι τιµές στην Κίνα αυτή τη στιγµή είναι τόσο χαµηλές που υπάρχουν εκτιµήσεις ότι συµφέρει τους πλοιοκτήτες που έχουν παραγγείλει πλοία σε υψηλές τιµές να χάσουν τις προκαταβολές που έχουν δώσει και να δώσουν νέες παραγγελίες σε χαµηλότερες τιµές. Ως αποτέλεσµα των χαµηλών παραγγελιών και της µείωσης της χρηµατοδότησης από τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες, στις παραδοσιακές ναυπηγικές χώρες της Ασίας (Ιαπωνία, Κορέα και τώρα Κίνα) τα τοπικά τραπεζικά ιδρύµατα (µε τη στήριξη και των κρατικών πιστωτικών οργανισµών) έχουν αναλάβει την υποστήριξη των ναυπηγείων µε δάνεια µε ελκυστικούς όρους προκειµένου να προσελκύσουν νέες παραγγελίες. Επιπρόσθετα η Κίνα έχει δηµιουργήσει ταµείο στήριξης της Ελληνικής ναυτιλίας αρχικού ύψους 5δις. δολαρίων που µετέπειτα διπλασιάστηκε στα 10 δις. δολάρια για τη χρηµατοδότηση των ελληνικών παραγγελιών σε κινέζικα ναυπηγεία µε ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους. Πρόκειται αναµφίβολα για την µεγαλύτερη κυβερνητική παρέµβαση σε µια παγκόσµια αγορά η οποία είναι ξεκάθαρο ότι δεν λειτουργεί υπό τους όρους του ίσου ανταγωνισµού. 15

16 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Παροµοίως (και ως αποτέλεσµα των παραπάνω επιδοτήσεων στην Ασία) σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνονται - νόµιµα - κρατικές εγγυήσεις υπέρ των ναυπηγικών µονάδων, ενώ κρατικές και ηµι-κρατικές τράπεζες αναλαµβάνουν την χρηµατοδότηση πλοιοκτητών προκειµένου να ναυπηγήσουν τα πλοία τους σε τοπικά ναυπηγεία. Σε αυτό το περιβάλλον η Ελληνική πολιτεία δεν έχει καταφέρει ακόµα να οργανώσει ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την ασφάλιση του κινδύνου χρηµατοδότησης ναυπήγησης σε ελληνικά ναυπηγεία, παρόλο που ο νόµος που θεωρητικά το επιτρέπει έχει ψηφιστεί από το Σηµειώνεται ότι, η παραπάνω ασφάλιση κινδύνου, δεν απαιτεί την απευθείας χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά µόνο την ανάληψη του κινδύνου µη εκτέλεσης του έργου από τα ναυπηγεία, έναντι καταβολής ασφάλιστρου από αυτά. Πρόκειται ουσιαστικά για µια εγγύηση εκτέλεσης έργου, που δεν απαιτεί εκταµίευση ποσών και επιτρέπει την φθηνότερη χρηµατοδότηση στους τελικούς πελάτες, τους πλοιοκτήτες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Samos Shipping Ltd, για λογαριασµό της οποίας η θυγατρική µας ΝΒΕΕ Α.Ε. είχε κατασκευάσει 2 ferry ανοικτού τύπου το και η οποία έχει ενδιαφερθεί να κατασκευάσει µέχρι και 4 νέα πλοία εφόσον εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση για το 50% του συµβολαίου κατασκευής, κάτι που δεν έχει γίνει δυνατό λόγω των παραπάνω περιορισµών. Αντίθετα µε ότι ευρέως πιστεύεται, ο κυριότερος λόγος που δεν γίνονται νέες ναυπηγήσεις στα ελληνικά ναυπηγεία αυτή τη στιγµή είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης µε ευνοϊκούς όρους. Τα ελληνικά ναυπηγεία έχουν έτσι να ανταγωνιστούν πέρα από το εξαιρετικά χαµηλό κόστος που έχουν ορισµένες χώρες (που όµως αντισταθµίζεται από την υψηλή τεχνογνωσία και την ποιοτική δουλειά που µπορούν να προσφέρουν τα ελληνικά ναυπηγεία), την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση που µπορούν να προσφέρουν τα ναυπηγεία του εξωτερικού. Αντιθέτως, είναι λανθασµένη και κατάλοιπο ενδεχοµένως προηγουµένων δεκαετιών και καταστάσεων η αντίληψη ότι τα οργανωµένα ναυπηγεία πλήττονται από συνεχόµενες απεργίες. Ενδεικτικά, στην θυγατρική µας ΝΒΕΕ Α.Ε., από το 2006 και µετά, έχουν συµβεί οι παρακάτω απεργίες και στάσεις εργασίας: ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ Σηµειώνεται ότι µόνο το 2010 και το 2011, χρονιές εξαιρετικής κοινωνικής αναταραχής έχουµε σχετικά υψηλότερο αριθµό χαµένων ηµερών λόγω απεργιών, που και πάλι είναι αρκετά χαµηλός ώστε δεν δύναται να υποστηρίζεται ότι οι συνεχόµενες απεργίες αποτελούν τον κυριότερο λόγο για τον οποίο δε γίνονται ναυπηγήσεις στην χώρα µας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι οποίοι δεν επιτρέπουν τον επί ίσοις όροις ανταγωνισµό στην παγκόσµια αγορά, ο Όµιλος πιστεύει ότι οι µέσο-µακροπρόθεσµες προοπτικές του είναι συνδεδεµένες µε το πρόγραµµα ναυπηγήσεων του Πολεµικού Ναυτικού, που άλλωστε αποτελεί και τον σηµαντικότερο πελάτη του, και συγκεκριµένα µε το πρόγραµµα των φρεγατών τύπου FREMM. Σηµειώνεται ότι το εκέµβριο του 2008 το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την απόκτηση 6 φρεγατών τύπου FREMM, για τις οποίες τον Ιανουάριο του 2009 ο Υπουργός Άµυνας ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγµατεύσεων. Όπως αναφέρθηκε στην οµιλία του ο Υπουργός Άµυνας τον Ιανουάριο του 2012 προς την επιτροπή εξοπλιστικών προγραµµάτων στην βουλή οι διαπραγµατεύσεις µε την 16

17 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Γαλλική πλευρά βρίσκονται ήδη στη δεύτερη φάση καθώς και ότι θα ζητηθεί επικαιροποίηση της απόφασης του ΚΥΣΕΑ, ώστε να καθορισθεί η χρηµατοδότηση µέσω του τριετούς κυλιόµενου προγράµµατος προµηθειών µε βάση το ν. 3918/2011. Η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε., έχει υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας µε την Γαλλική DCNS -που κατασκευάζει τις φρεγάτες αυτού του τύπου - για την κατασκευή των Ελληνικών φρεγατών στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας.Η επίτευξη συµφωνίας κατασκευής η οποία θα είναι µέσα στα πλαίσια του ανωτέρω Μνηµονίου Συνεργασίας, θα εξασφαλίσει την βιωσιµότητα των ναυπηγείων και αυξηµένη απασχόληση για τα επόµενα 10 χρόνια, ενώ θα ασκήσει σηµαντική θετική επιρροή στα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων και των αποτελεσµάτων. Επί πλέον η Γαλλική εταιρεία έχει δηλώσει ότι µέρος του ναυπηγικού έργου κατασκευής φρεγατών τύπου FREMM που ναυπηγεί για το Γαλλικό Ναυτικό, θα ανατεθεί στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Όµως η συνεχιζόµενη καθυστέρηση στη λήψη οριστικών αποφάσεων και υπογραφής συµβάσεων και η χρονική διολίσθηση του προγράµµατος µε αναµενόµενη έναρξη πλέον µετά το 2013, αντί του 2010 που αρχικά προβλεπόταν, έχει πλήξει τα συµφέροντα του Οµίλου µε αντίκτυπο τόσο στα οικονοµικά αποτελέσµατα του, όσο και στους κινδύνους που αυτός αντιµετωπίζει, καθώς η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε. είναι υποχρεωµένη να διατηρεί την παραγωγική ικανότητα που απαιτείται για ένα τέτοιο πρόγραµµα εν µέσω της συνεχιζόµενης κρίσης µε σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση. Ως συνέπεια όλων των παραπάνω παραγόντων, ο Όµιλος αντιµετώπισε σηµαντικές οικονοµικές δυσκολίες το 2010, οι οποίες εντάθηκαν το Λόγω αυτών των δυσκολιών, όπως προαναφέρθηκε οι εταιρείες BAE SYSTEMS SURFACE SHIPS INTERNATIONAL LIMITED και ΒΑΕ SYSTEMS SURFACE SHIPS ΗELLAS S.A., µε τις οποίες έχει συµβληθεί για την παροχή σχεδιασµού, τεχνολογίας, υλικών και υπηρεσιών ναυπήγησης για τα ΤΠΚ τύπου SUPER VITA Νο. 4&5 καθώς και 6&7, κατήγγειλαν τις σχετικές συµβάσεις τους µε την θυγατρική µας, επικαλούµενες, µεταξύ άλλων, καθυστέρηση καταβολής περίπου 11,4 εκατοµµυρίων Ευρώ. Η ΝΒΕΕ Α.Ε. θεωρεί την καταγγελία ως άκυρη και καταχρηστική και την έχει ήδη αποκρούσει εξωδίκως, ενώ επιφυλάχθηκε των λοιπών δικαιωµάτων της. Σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις των ανωτέρω συµβάσεων, τα µέρη συζητούν για την εξεύρεση αµοιβαία αποδεκτής λύσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η ολοκλήρωση της ναυπήγησης των ΤΠΚ 6 και 7 καθίσταται αµφίβολη. Όπως ήδη αναφέρθηκε, λόγω των προβληµάτων ρευστότητας και της προβλεπόµενης οικονοµικής αδυναµίας της ΝΒΕΕ Α.Ε., καθώς και των επαπειλούµενων ενεργειών κατά αυτής από διάφορους προµηθευτές/πιστωτές της, η θυγατρική κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, λόγω του προβλήµατος ρευστότητας που αντιµετωπίζει. Παράλληλα εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που µέχρι τη συζήτηση της αίτησης περί υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής αναστέλλει τις ατοµικές διώξεις των πιστωτών εις βάρος της θυγατρικής Εταιρίας. Ήδη εκδόθηκε η µε αριθµό 399/2011 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκουσίας ικαιοδοσίας) η οποία έκανε δεκτή την αίτηση της θυγατρικής µας εταιρείας και διέταξε το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής µεταξύ αυτής και των πιστωτών της και όρισε µεσολαβητή από τον κατάλογο πραγµατογνωµόνων τον κ.τηλέµαχο Πεσίνη, ο οποίος εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της ανωτέρω απόφασης, όφειλε να καταθέσει στο ικαστήριο την γνωµοδότηση του, εάν και µε ποιους ειδικότερους όρους επιτεύχθηκε συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της αιτούσας εταιρείας και των πιστωτών 17

18 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. της. Παράλληλα, µε την απόφαση του ικαστηρίου, ως προληπτικά µέτρα µέχρι την απόφασή του περί επικύρωσης ή µη της συµφωνίας των πιστωτών ή µέχρι την έκδοση απόφασης που θα κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής, διατάχθηκε η αναστολή των ατοµικών διώξεων και τα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών κατά της θυγατρικής µας εταιρείας καθώς και η απαγόρευση εκποίησης της ακίνητης περιουσίας της. Στις 04/07/2011 ο µεσολαβητής ορκίστηκε σύµφωνα µε το νόµο και ανέλαβε τα καθήκοντα του. Περαιτέρω στις 17/10/2011, ο µεσολαβητής κ. Πεσίνης και η θυγατρική µας εταιρεία, κατέθεσαν αίτηση στο ίδιο ικαστήριο, µε την οποία ζητείται παράταση ενός µηνός της προθεσµίας συνδιαλλαγής. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα από τον µεσολαβητή στην κατατεθείσα αίτηση, αφενός µεν η θυγατρική εταιρεία διαθέτει µεγάλες οφειλές σε πλήθος πιστωτών της, µέρος των οποίων δεν έχει καταφέρει ακόµα να προσεγγίσει και κυριότερα, µεγάλο µέρος των οφειλών της τυγχάνουν απαιτήσεις του ηµοσίου, µε το οποίο ηµόσιο η θυγατρική εταιρεία και ο µεσολαβητής βρίσκονται σε προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις, αφετέρου δε οι διαπραγµατεύσεις µε τους πιστωτές και τους τρίτους είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες και ταυτόχρονα πιθανολογεί την σύναψη συµφωνίας µε την πλειοψηφία των πιστωτών. Η αίτηση εκδικάστηκε στις 08/02/2012 και ήδη εκδόθηκε η µε αριθµό 406/2012 απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω παράταση ενός µηνός από την ηµεροµηνία που θα κοινοποιηθεί στην θυγατρική. Η θυγατρική, σε συνεργασία µε τους συµβούλους της Ernst&Young, κατάρτισε σχέδιο αναδιοργάνωσης το οποίο, υπό προϋποθέσεις, εξασφαλίζει την επιβίωση της. Βασικά σηµεία του ανωτέρω σχεδίου αναδιοργάνωσης είναι τα εξής. Με την υπογραφή της σχετικής διακυβερνητικής συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας για τη ναυπήγηση των φρεγατών, η DCNS έχει δεσµευθεί ότι θα αναθέσει υποκατασκευαστικό έργο των υπό κατασκευή φρεγατών του Γαλλικού Ναυτικού ύψους 27εκ. Η βραχυπρόθεσµη ταµειακή δυσχέρεια της θυγατρικής δύναται να αντιµετωπισθεί µε την κατευθείαν πληρωµή από το ηµόσιο των κυρίων υποκατασκευαστών του έργου ναυπήγησης των ΤΠΚ 6&7 από το υπολειπόµενο τίµηµα του προγράµµατος, ενώ το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος θα παραταθεί προκειµένου να απορροφηθούν οι καθυστερήσεις λόγω της καταγγελίας των συµβάσεων από την BAE. Επίσης θα πρέπει να καταβληθούν από το ΥΠΕΘΑ οφειλόµενα ποσά, που προέρχονται από τις συµβάσεις του ΕΜΖ (ήδη στις εισπράχθηκε το ποσό των 3,9 εκ.) και της ναυπήγησης των ΤΠΚ 1-7. Ήδη επιτροπή η οποία συστάθηκε στις 28/02/2012 στη Γενική ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπολισµών µελετά σε συνεργασία µε την θυγατρική την ολοκλήρωση και παράδοση της 5ης, 6ης και 7ης ΤΠΚ και εξετάζει το θέµα των απαιτήσεων της θυγατρικής οι οποίες ανέρχονται σε 50 εκ. για το σύνολο του προγράµµατος ναυπήγησης των ΤΠΚ και αφορούν αναπροσαρµογές τιµών του προγράµµατος, οι οποίες παραµένουν οι ίδιες από την έναρξη του προγράµµατος το 2000 έως και σήµερα. Μέχρι την έναρξη κατασκευής των φρεγατών είναι αναγκαία η ανάληψη βραχυπρόθεσµου δανείου µε την εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου που δύναται να γίνει σύµφωνα µε την απόφαση 2004/C244/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 18

19 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η καταβολή του υπολοίπου του τιµήµατος εξαγοράς θα ξεκινήσει µε την έναρξη του προγράµµατος των Φ/Γ άτοκα, ενώ και οι έως τώρα υπολογισµένοι τόκοι θα αντιλογιστούν. Οµοίως, τα κεφάλαια κίνησης που έχει πάρει η θυγατρική από τις τράπεζες θα ξεκινήσουν να αποπληρώνονται µετά την έναρξη του προγράµµατος των φρεγατών, χωρίς να υπολογιστούν τόκοι υπερηµερίας. Η θυγατρική θα προχωρήσει σε µείωση των σταθερών λειτουργικών δαπανών, υπολογιζόµενη σε χιλ. περίπου επιπλέον της µείωσης που πραγµατοποιήθηκε το 2011 ύψους χιλ περίπου. Οι παραπάνω προϋποθέσεις, µαζί µε τα έσοδα από τις επισκευές και τις κατασκευές εµπορικών πλοίων µπορούν να εξασφαλίσουν την επιβίωση των Ναυπηγείων τουλάχιστον για την επόµενη 10ετία. Πέραν αυτών, ο Όµιλος έχει καταθέσει στην κυβέρνηση πρόταση δηµιουργίας ενιαίου ναυπηγικού φορέα, ο οποίος να συγκεντρώνει τα τρία µεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας, µε σκοπό την ορθολογικότερη άσκηση ναυπηγικής πολιτικής και την αντιµετώπιση του σοβαρού προβλήµατος επιβίωσης του κλάδου συνολικά, πρόταση η οποία εξετάζεται από τους αρµόδιους κυβερνητικούς φορείς. Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς και άλλους κινδύνους. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση τους, στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. Συγκεκριµένα: 1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και πραγµατοποιεί το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών του σε ευρώ. Ένα µικρό µέρος των συναλλαγών του Οµίλου πραγµατοποιείται σε Λίρες Αγγλίας και ολλάρια Η.Π.Α. Οι συναλλαγές σε Λίρες Αγγλίας αφορούν προµήθεια εξοπλισµού για τα προγράµµατα νέων κατασκευών, ενώ οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε ολάρια Αµερικής αφορούν κυρίως ασφάλιστρα παγίων εγκαταστάσεων, εξοπλισµού καθώς και νέων κατασκευών, αλλά και σε µικρότερο βαθµό προµήθεια εξοπλισµού για τα προγράµµατα νέων κατασκευών. Το ποσοστό των συναλλαγών του Οµίλου σε συνάλλαγµα για το 2011 ανήλθε σε λιγότερο από 1% των συνολικών συναλλαγών του, ενώ για το 2012 εκτιµάται ότι το ποσοστό αυτό δεν θα υπερβεί το 2%, µε συνέπεια να µην υφίσταται ουσιαστικά συναλλαγµατικός κίνδυνος ικανός να επηρεάσει σηµαντικά τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου. Παρά το µικρό κίνδυνο, ο Όµιλος παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση τις εξελίξεις στις αγορές συναλλάγµατος, προκειµένου, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες ώστε να προστατευθεί από τυχόν αρνητικές εξελίξεις. 2. Πιστωτικός κίνδυνος Στο µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων -που αφορούν το Πολεµικό Ναυτικό- ο αντισυµβαλλόµενος είναι το Ελληνικό ηµόσιο. Από το τέλος του 2009 το Ελληνικό ηµόσιο άρχισε να αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα χρηµατοδότησης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του, κυρίως όσον αφορά την 19

20 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. αναχρηµατοδότηση του εξωτερικού χρέους του. Ως αποτέλεσµα, το Ελληνικό ηµόσιο πήρε σειρά έκτακτων µέτρων βελτίωσης της ρευστότητας του τα οποία επηρέασαν τις άµεσα απαιτητές υποχρεώσεις του προς τις επιχειρήσεις. Η εκτίµηση µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα είναι ότι παρά αυτή την καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ηµοσίου, δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος και ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα τηρηθούν έστω και µε καθυστέρηση. Στον επισκευαστικό τοµέα, και συγκεκριµένα στις συµφωνίες επισκευής, προκαταβάλλεται το 60-80% του τιµήµατος και η εξόφληση συντελείται εντός 30 ηµερών από το πέρας του έργου. Αναφέρεται επίσης ότι για το 2011 δεν υπήρξε ανάγκη πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων από επισκευές εµπορικών πλοίων. 3. Κίνδυνος ρευστότητας Οι ανάγκες σε ρευστότητα προϋπολογίζονται για διάστηµα 12 µηνών, και αξιολογούνται διαρκώς µε επιµέλεια της Οικονοµικής ιεύθυνσης. Ο Όµιλος από τα µέσα του 2010 αντιµετώπισε σηµαντικά προβλήµατα ρευστότητας, τα οποία εντάθηκαν µέσα στο Ως αποτέλεσµα αυτών των προβληµάτων η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε. κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, λόγω του προβλήµατος ρευστότητας που αντιµετωπίζει. Παράλληλα εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που µέχρι τη συζήτηση της αίτησης περί υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής αναστέλλει τις ατοµικές διώξεις των πιστωτών εις βάρος της θυγατρικής Εταιρίας. Ήδη εκδόθηκε η µε αριθµό 399/2011 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκουσίας ικαιοδοσίας) η οποία έκανε δεκτή την αίτηση της θυγατρικής µας εταιρείας και διέταξε το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής µεταξύ αυτής και των πιστωτών της και όρισε µεσολαβητή από τον κατάλογο πραγµατογνωµόνων τον κ.τηλέµαχο Πεσίνη, ο οποίος εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της ανωτέρω απόφασης, όφειλε να καταθέσει στο ικαστήριο την γνωµοδότηση του, εάν και µε ποιους ειδικότερους όρους επιτεύχθηκε συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της αιτούσας εταιρείας και των πιστωτών της. Παράλληλα, µε την απόφαση του ικαστηρίου, ως προληπτικά µέτρα µέχρι την απόφασή του περί επικύρωσης ή µη της συµφωνίας των πιστωτών ή µέχρι την έκδοση απόφασης που θα κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής, διατάχθηκε η αναστολή των ατοµικών διώξεων και τα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών κατά της θυγατρικής µας εταιρείας καθώς και η απαγόρευση εκποίησης της ακίνητης περιουσίας της. Στις 04/07/2011 ο µεσολαβητής ορκίστηκε σύµφωνα µε το νόµο και ανέλαβε τα καθήκοντα του. Περαιτέρω στις 17/10/2011, ο µεσολαβητής κ. Πεσίνης και η θυγατρική µας εταιρεία, κατέθεσαν αίτηση στο ίδιο ικαστήριο, µε την οποία ζητείται παράταση ενός µηνός της προθεσµίας συνδιαλλαγής. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα από τον µεσολαβητή στην κατατεθείσα αίτηση, αφενός µεν η θυγατρική εταιρεία διαθέτει µεγάλες οφειλές σε πλήθος πιστωτών της, µέρος των οποίων δεν έχει καταφέρει ακόµα να προσεγγίσει και κυριότερα, µεγάλο µέρος των οφειλών της τυγχάνουν απαιτήσεις του ηµοσίου, µε το οποίο ηµόσιο η θυγατρική εταιρεία και ο µεσολαβητής βρίσκονται σε προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις, αφετέρου δε οι διαπραγµατεύσεις µε τους πιστωτές και τους τρίτους είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες και ταυτόχρονα πιθανολογεί την σύναψη συµφωνίας µε την πλειοψηφία των πιστωτών. 20

21 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Η αίτηση εκδικάστηκε στις 08/02/2012 και ήδη εκδόθηκε η µε αριθµό 406/2012 απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω παράταση ενός µηνός από την ηµεροµηνία που θα κοινοποιηθεί στην θυγατρική. Λόγω των προβληµάτων ρευστότητας, η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε. µέσα στο 2011 δεν κατέβαλλε εισφορές προς το ΙΚΑ ύψους 8,13εκ. H θυγατρική πρόκειται να κάνει ρύθµιση µε το ΙΚΑ για το σύνολο των οφειλών της, ωστόσο έχει υπολογίσει προσαυξήσεις ποσού 910,59 χιλ. ευρώ. Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, η ΝΒΕΕ Α.Ε. σε συνεργασία µε τους συµβούλους της Ernst&Young κατάρτισε σχέδιο αναδιοργάνωσης το οποίο, υπό προϋποθέσεις, εξασφαλίζει την επιβίωση της. Βασικά σηµεία του ανωτέρω σχεδίου αναδιοργάνωσης είναι τα εξής. Με την υπογραφή της σχετικής διακυβερνητικής συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας για τη ναυπήγηση των φρεγατών, η DCNS έχει δεσµευθεί ότι θα αναθέσει υποκατασκευαστικό έργο των υπό κατασκευή φρεγατών του Γαλλικού Ναυτικού ύψους 27εκ. Η βραχυπρόθεσµη ταµειακή δυσχέρεια της θυγατρικής δύναται να αντιµετωπισθεί µε την κατευθείαν πληρωµή από το ηµόσιο των κυρίων υποκατασκευαστών του έργου ναυπήγησης των ΤΠΚ 6&7 από το υπολειπόµενο τίµηµα του προγράµµατος, ενώ το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος θα παραταθεί προκειµένου να απορροφηθούν οι καθυστερήσεις λόγω της καταγγελίας των συµβάσεων από την BAE. Επίσης θα πρέπει να καταβληθούν από το ΥΠΕΘΑ οφειλόµενα ποσά, που προέρχονται από τις συµβάσεις του ΕΜΖ (ήδη στις εισπράχθηκε το ποσό των 3,9 εκ.) και της ναυπήγησης των ΤΠΚ 1-7. Ήδη επιτροπή η οποία συστάθηκε στις 28/02/2012 στη Γενική ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπολισµών µελετά σε συνεργασία µε την θυγατρική την ολοκλήρωση και παράδοση της 5 ης, 6 ης και 7ης ΤΠΚ και εξετάζει το θέµα των απαιτήσεων της θυγατρικής οι οποίες ανέρχονται σε 50 εκ. για το σύνολο του προγράµµατος ναυπήγησης των ΤΠΚ και αφορούν αναπροσαρµογές τιµών του προγράµµατος, οι οποίες παραµένουν οι ίδιες από την έναρξη του προγράµµατος το 2000 έως και σήµερα. Μέχρι την έναρξη κατασκευής των φρεγατών είναι αναγκαία η ανάληψη βραχυπρόθεσµου δανείου µε την εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου που δύναται να γίνει σύµφωνα µε την απόφαση 2004/C244/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η καταβολή του υπολοίπου του τιµήµατος εξαγοράς θα ξεκινήσει µε την έναρξη του προγράµµατος των Φ/Γ άτοκα, ενώ και οι έως τώρα υπολογισµένοι τόκοι θα αντιλογιστούν. Οµοίως, τα κεφάλαια κίνησης που έχει πάρει η θυγατρική από τις τράπεζες θα ξεκινήσουν να αποπληρώνονται µετά την έναρξη του προγράµµατος των φρεγατών, χωρίς να υπολογιστούν τόκοι υπερηµερίας. Η θυγατρική θα προχωρήσει σε µείωση των σταθερών λειτουργικών δαπανών, υπολογιζόµενη σε σε χιλ. περίπου επιπλέον της µείωσης που πραγµατοποιήθηκε το 2011 ύψους χιλ περίπου. Οι παραπάνω προϋποθέσεις, µαζί µε τα έσοδα από τις επισκευές και τις κατασκευές εµπορικών πλοίων µπορούν να εξασφαλίσουν την επιβίωση των Ναυπηγείων τουλάχιστον για την επόµενη 10ετία. Εφόσον δεν επέλθει συµφωνία µε τους πιστωτές ή οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πραγµατοποιηθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η επιβίωση της θυγατρικής καθίσταται προβληµατική. 21

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε 37923/03/Β/97/11 Ε ΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19200

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε 37923/03/Β/97/11 Ε ΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19200 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε 37923/03/Β/97/11 Ε ΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19200 31.12.2012 1 Οικονοµικές Καταστάσεις Για την χρήση 01/01-31/12/2012 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 31745/06/Β/94/93 Ε ΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 67-18537, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης Μαρτίου 2012 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε 53158/81/Β/02/15 ΕΔΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΩΡΙΟΥ 1, ΣΥΡΟΣ (01/01-31/12/2011) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση 01/01/2011-31/12/2011 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2011 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 1/1 31/12/2011 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556 / 2007 I Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αρ. Μητρώου Α.Ε 11314/06/Β/86/13 25 ης Αυγούστου 17-71202

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε.

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για την χρήση 1/1 31/12/2012 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556 / 2007 Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Αρ. Μητρώου Α.Ε 11314/06/Β/86/13 25 ης Αυγούστου 17-71202

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC CATERING A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η εκεµβρίου 2014

OLYMPIC CATERING A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η εκεµβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Έκθεση Ελέγχου Νοµίµων Ελεγκτών 3 Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 5 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31 ης εκεµβρίου 2014 12 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων για

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E.

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Ν 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις εκπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου 2012 31 η εκεµβρίου 2012) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου... 5 Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου Systems AE

Βογιατζόγλου Systems AE Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE ΑΡ.Μ.ΑΕ 27122/06/Β/92/104 Ε ΡΑ:12 Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Web: http://www.voyatzoglou.gr Βογιατζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Της 31 ης εκεµβρίου 2013 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013)

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Της 31 ης εκεµβρίου 2013 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Της 31 ης εκεµβρίου 2013 (χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Περιεχόμενα. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 3

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Περιεχόμενα. Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 3 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΙΝΗ Α..Ε.. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΙΚΗΣ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΣ ΕΤΗΣΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ((Χρήσης 1 ηη Ιανουαρίου έως 31 ηη Δεκεμβρίίου 2012)) ((Σύμφωνα με τιις διιατάξειις του άρθρου 4 του Ν.. 3556//2007))

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE ΑΡ.Μ.ΑΕ 27122/06/Β/92/104 Ε ΡΑ:12 Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Web: http://www.voyatzoglou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2013 (Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2013) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007. 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡ. Γ.ΕΜ.Η.: 014034610000 Ε ΡΑ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Τ.Κ.: 69100

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2013 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βογιατζόγλου Systems AE

Βογιατζόγλου Systems AE Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 εκεµβρίου 2008 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE ΑΡ.Μ.ΑΕ 27122/06/Β/92/104 Ε ΡΑ:12 Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Web: http://www.voyatzoglou.gr Βογιατζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Σε ενοποιηµένη και εταιρική βάση Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση 2014 (01/01/2014 έως 31/12/2014) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.

ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση 2014 (01/01/2014 έως 31/12/2014) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση (01/01/ έως 31/12/) (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Αρ. ΓΕΜΗ: 68522003000 ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E.

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΛΙ Α ηλώσεις εκπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35197/06/Β/96/101 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2011 Σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ' αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική έκθεση Της χρήσης από 01 η Ιανουαρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το Ν.

Ετήσια Οικονομική έκθεση Της χρήσης από 01 η Ιανουαρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το Ν. Ετήσια Οικονομική έκθεση Της χρήσης από 01 η Ιανουαρίου έως την 31 η Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το Ν. 2190/1920 Περιεχόμενα Δηλώσεις εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου... 3 Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα