ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 31745/06/Β/94/93 Ε ΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ , ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της χρήσης 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3 Β) ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.4-6 Γ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΠΕΡΙΕΧΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ) ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/ Ε) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/ ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.3401/ Ζ) Η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

3 ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ.Σ. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3556/2007) 1 Νικολάου Ταβουλάρη του Στυλιανού, κατοίκου Αθηνών, οδός Ήρωνος 6, Προέδρου και ιευθύνοντος Συµβούλου 2 Κωνσταντίνου Κοκκάλα του Γεωργίου, κατοίκου Παλαιάς Πεντέλης, οδός Καλισσίων 26, Αντιπροέδρου. 3 Στεφάνου Ιωάννη του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, οδός Κανάρη 20, Εκτελεστικού Μέλους του ιοικητικού Συµβουλίου. ************************** Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά µας, δηλώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε : (α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε εταιρική και ενοποιηµένη µορφή για την χρήση έως , οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του ν. 3556/2007 (β) η ετήσια έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2012 Οι ηλούντες Νικόλαος Κωνσταντίνος Ιωάννης Ταβουλάρης Κοκκάλας Στεφάνου 3

4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης εκεµβρίου 2011, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και 4

5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έµφαση Θέµατος Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται: (α) Το γεγονός ότι ο Όµιλος αντιµετωπίζει προβλήµατα ρευστότητας µε αποτέλεσµα να υπάρχουν ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις σε προσωπικό, προµηθευτές, πιστωτές, τραπεζικά ιδρύµατα, ασφαλιστικούς οργανισµούς, Ελληνικό ηµόσιο (φόροι) οι οποίες κατά τη λήξη της χρήσης ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, και για το λόγο αυτό δεν τηρούνται συµβατικές υποχρεώσεις του, µε συνέπεια να έχουν καταγγελθεί ήδη κάποιες συµβάσεις. (β) Το γεγονός ότι η θυγατρική εταιρεία ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. έχει υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, σύµφωνα µε την απόφαση 399/ του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποια βρίσκεται σε εξέλιξη. (γ) Το γεγονός ότι οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου την 31η εκεµβρίου 2011 υπερβαίνουν τα κυκλοφοριακά περιουσιακά του στοιχεία κατά χιλιάδες ευρώ. (δ) Το σύνολο των προϋποθέσεων που σύµφωνα µε τη ιοίκηση του Οµίλου είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας της Εταιρείας και του Οµίλου. Αυτές οι συνθήκες που παρατίθενται στη σηµείωση υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που µπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό. 5

6 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων α) Στην Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Χρήστος. Ζήκος Α.Μ. ΣΟΕΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ 76, ΑΘΗΝΑ Α.Μ. ΣΟΕΛ 123 6

7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής Εταιρεία) και τις Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής Όµιλος Νεώριον Α.Ε.) που καλύπτουν την χρήση από έως σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου εκτός από την Εταιρεία περιλαµβάνουν και τις θυγατρικές εταιρείες: 1. «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» (εφεξής ΝΒΕΣ ΑΕ - θυγατρική κατά 100%) 2. «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» (εφεξής ΝΒΕΕ AE- θυγατρική κατά 70%) και 3. «ΝΕΩΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΥΠΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (εφεξής Νεώριο ΚΕΚ θυγατρική κατά 100%). Η παρούσα έκθεση του.σ. συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3556/2007, του Κ.Ν.2190/1920 και της Απόφασης 7/448/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και περιλαµβάνεται στην ετήσια οικονοµική έκθεση της χρήσεως Η παρούσα έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου αποτελείται από τις εξής θεµατικές ενότητες Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι πωλήσεις διαµορφώθηκαν σε 50,00 χιλιάδες ευρώ έναντι 620,00 χιλιάδων ευρώ της χρήσης του 2010 σηµειώνοντας µείωση κατά 92%, λόγω της µεγάλης µείωσης των εσόδων από διοικητικές υπηρεσίες προς τις θυγατρικές. Οι ζηµίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε 556,22 χιλιάδες ευρώ έναντι κερδών 180,24 χιλιάδων ευρώ της χρήσης του Οι ζηµίες προ φόρων ανήλθαν σε ,60 χιλιάδες ευρώ, έναντι κερδών 6,07 χιλιάδων ευρώ της χρήσης του 2010, ενώ η ζηµία µετά από φόρους σε ,37 χιλιάδες 7

8 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ευρώ έναντι ζηµιών 9,13 χιλιάδων ευρώ. Στην ζηµία αυτή περιλαµβάνεται αποµείωση της αξίας των συµµετοχών κατά ,45 χιλιάδες ευρώ. ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι πωλήσεις διαµορφώθηκαν σε ,79 χιλιάδες ευρώ έναντι ,05 χιλιάδων ευρώ της χρήσης του 2010 σηµειώνοντας µείωση κατά 58,93%. Οι ζηµίες προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε ,90 χιλιάδες ευρώ έναντι ζηµιών 9.279,35 χιλιάδων ευρώ της χρήσης του Οι ζηµίες προ φόρων ανήλθαν σε ,75 χιλιάδες ευρώ, έναντι ,53 χιλιάδων ευρώ της χρήσης του 2010, και οι ζηµίες µετά από φόρους σε ,45 χιλιάδες ευρώ, έναντι ζηµιών ,22 χιλιάδων ευρώ. Η σηµαντική αύξηση των ζηµιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην µεγάλη µείωση του κύκλου εργασιών και του µικτού κέρδους της θυγατρικής ΝΒΕΕ ΑΕ. Ειδικότερα, για την ΝΒΕΕ ΑΕ το γεγονός οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση κατασκευών εµπορικών πλοίων αλλά και της µεγάλης µείωσης του τζίρου των κατασκευών πολεµικών πλοίων λόγω καταγγελίας της σύµβασης από τον κύριο υπεργολάβο του έργου την αγγλική εταιρεία BAE SYSTEMS SURFACE SHIPS INTERNATIONAL LIMITED και διακοπής των εργασιών της. Επιπλέον στη θυγατρική ΝΒΕΣ ΑΕ, σηµειώθηκε µείωση του κύκλου εργασιών και του µικτού κέρδους, αφενός λόγω ολοκλήρωσης της κατασκευής των πυροσβεστικών πλοίων, αφετέρου δε λόγω µείωσης των επισκευών και συµπίεσης του µικτού κέρδους των. Στον τοµέα των επισκευών παρατηρείται µείωση σε σχέση µε την αντίστοιχη χρήση του 2010 και επιστροφή στα επίπεδα του 2006 και του 2007 για λόγους που αναλύονται παρακάτω. Τέλος για πληρέστερη ενηµέρωση σας, παραθέτουµε τους παρακάτω αριθµοδείκτες 31/12/ /12/2010 Γενική Ρευστότητα 0,58 0,60 Περιθώριο Μικτού Κέρδους % -21,14 5,95 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους προ φόρων -60,59-15,19 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων -68,15-35,67 ανειακή Επιβάρυνση 88,90 81,93 8

9 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία στη χρήση του 2011 συγκέντρωσε τη δραστηριότητα της στην αξιοποίηση και εκµετάλλευση των αστικών της ακινήτων, στην Σύρο και στον Πειραιά, στον τοµέα των Βιοµηχανικών Κατασκευών και στην παροχή υπηρεσιών ιοίκησης στις θυγατρικές της εταιρείες. Ειδικότερα οι δραστηριότητες ανά τοµέα στη χρήση που έληξε είχαν ως εξής: Παροχή Υπηρεσιών ιοίκησης στις Θυγατρικές Εταιρείες Στη χρήση του 2011 παρασχέθηκαν υπηρεσίες ιοίκησης προς τις θυγατρικές εταιρείες ΝΒΕΕ ΑΕ και ΝΒΕΣ ΑΕ, τα έσοδα από τις οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των ,00 ευρώ. Βιοµηχανικές Κατασκευές: Την υπεγράφη σύµβαση ύψους ,00 ευρώ µε την εταιρεία «THALES NEDERLAND BV µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά την διάρκεια εγκατάστασης εξοπλισµού της THALES στο πλοίο του πολεµικού Ναυτικού "ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ". Το έργο ανετέθη µε τη µορφή της ολικής υπεργολαβίας στην θυγατρική εταιρεία ΝΒΕΕ ΑΕ και ολοκληρώθηκε µε την παράδοση του πλοίου στις Προµήθειες επί Συµβάσεων Νέων Κατασκευών στις Θυγατρικές Εταιρείες Στη χρήση του 2011 χρεώθηκαν προµήθειες επί συµβάσεων νέων κατασκευών στην θυγατρική εταιρεία ΝΒΕΣ ΑΕ ύψους ,20 ευρώ. Εκµετάλλευση Ακινήτων: Λόγω της οικονοµικής κρίσης η οποία επηρέασε και την αγορά ακινήτων, δεν υπήρξε ουσιαστική δραστηριότητα σε αυτόν τον τοµέα. ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. Οι δραστηριότητες του οµίλου κατά τη χρήση 2011 ανά τοµέα είναι οι εξής: Κατασκευές πολεµικών πλοίων: - Ναυπήγηση 7 (3+2+2) ΤΠΚ Ο τοµέας κατασκευής πολεµικών πλοίων το 2011 παρουσιάζει µεγάλη πτώση του κύκλου εργασιών που οφείλεται κυρίως στην διακοπή των εργασιών από τους υπεργολάβους ναυπήγησής τους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο κύριος υπεργολάβος κατασκευής των ΤΠΚ 5, 6 & 7, η εταιρεία BAE SYSTEMS SURFACE SHIPS INTERNATIONAL LIMITED, προχώρησε σε καταγγελία της 9

10 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. σχετικής σύµβασης ενώ οι εταιρείες RAMSYS και MBDA µε τις οποίες έχει συµβληθεί η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε, για την παροχή εξοπλισµού για τα ΤΠΚ 6 & 7, προχώρησαν σε διακοπή των συµβατικών εργασιών και παραδόσεων υλικών µέχρι να επιλυθεί το θέµα των εκκρεµών και µελλοντικών συµβατικών πληρωµών. Η θυγατρική συνεχίζοντας τις προσπάθειες για εξεύρεση λύσης, παράλληλα συνεχίζει τις εργασίες του προγράµµατος µε σκοπό να περιορίσει τις καθυστερήσεις. Ήδη επιτροπή η οποία συστήθηκε στις 28/02/2012 στη Γενική ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπλισµών µελετά σε συνεργασία µε την θυγατρική την ολοκλήρωση και παράδοση της 5ης, 6ης και 7ης ΤΠΚ και εξετάζει το θέµα των απαιτήσεων της θυγατρικής οι οποίες ανέρχονται σε 50 εκ. για το σύνολο του προγράµµατος ναυπήγησης των ΤΠΚ και αφορούν αναπροσαρµογές τιµών του προγράµµατος, οι οποίες παραµένουν οι ίδιες από την έναρξη του προγράµµατος το 2000 έως και σήµερα. Από τις ανωτέρω διαπραγµατεύσεις ποσό ύψους 14,6 εκκ. έχουν τιµολογηθεί στη διάρκεια της χρήσης που έληξε την και εµφανίζονται στα κονδύλια του ισολογισµού στο Ενεργητικό «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» και στο παθητικό στο κονδύλιο «Προκαταβολές από πελάτες» ( σηµείωση 7 επί των οικονοµικών καταστάσεων). - Εκσυγχρονισµός 4 ΤΠΚ Το έργο του εκσυγχρονισµού των 4 πυραυλακάτων (Σύµβαση 032Β/03) ολοκληρώθηκε ουσιαστικά µε την παράδοση της 4ης πυραυλακάτου που πραγµατοποιήθηκε στις Οι διαπραγµατεύσεις της θυγατρικής µε το Γ.Ε.Ν για καθυστερήσεις στην εξέλιξη του προγράµµατος µη οφειλόµενες στην θυγατρική εταιρεία, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν από τον εκέµβριο του 2011 και ολοκληρώθηκαν στο α τρίµηνο του 2012 οδήγησαν σε οριστική συµφωνία και ολοκλήρωση του προγράµµατος η οποία προβλέπει την είσπραξη συνολικά ποσού 5 εκ. Στις η εταιρεία εισέπραξε ποσό 1.16 εκ και στις εισέπραξε το υπόλοιπο ποσό των 3,9 εκ. - Εκσυγχρονισµός ΤΠΚ (QATAR) Στην διάρκεια του 2011 έγιναν παραδόσεις υλικών προς την MBDA κύριο ανάδοχο του έργου εκσυγχρονισµού ΤΠΚ του πολεµικού ναυτικού του Qatar. Σηµειώνεται ότι η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε έχει αναλάβει ως υπεργολάβος το ναυπηγικό κοµµάτι του εκσυγχρονισµού µε την υπογραφή σύµβασης στις 29/06/2009 µε τον κύριο ανάδοχο του έργου (MBDA) συνολικού ύψους χιλ. και ως τώρα έχει εκτελέσει περίπου το 54% του συνολικού έργου. - Κατασκευές εµπορικών πλοίων και λοιπές: Στη θυγατρική ΝΒΕΣ ΑΕ κατακυρώθηκε µετά από διαγωνισµό η κατασκευή τριών πυροσβεστικών πλοίων ύψους ευρώ. Η κατασκευή τους ξεκίνησε στο 4ο τρίµηνο Λόγω καθυστέρησης της λήψης προκαταβολής από πλευράς του ηµοσίου, αλλά και καθυστερήσεων στις παραδόσεις από ορισµένους προµηθευτές στην παράδοση κρίσιµων υλικών, η συµβατική υποχρέωση παραδόσεων αναθεωρήθηκε Ως εκ τούτου τα δύο πρώτα πλοία παραδόθηκαν στις και η ολοκλήρωση του προγράµµατος έγινε στις µε την παράδοση και του τρίτου πλοίου, του οποίου η οριστική παραλαβή έγινε στις

11 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Επισκευές και λοιπές εργασίες επί πλοίων: Στον ναυπηγοεπισκευαστικό τοµέα κατά τη χρήση 2011 ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε επίπεδο Οµίλου στο ποσό των ,25 χιλιάδων ευρώ έναντι ,10 την αντίστοιχη χρήση του 2010, παρουσιάζοντας µείωση σε ποσοστό 24,5%. Συνολικά και στα δύο ναυπηγεία επισκευάστηκαν 126 πλοία έναντι 154 στη χρήση του Η µείωση του κύκλου εργασιών στις επισκευές για τη χρήση του 2011, οφείλεται στη συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση και στην ένταση του ανταγωνισµού από χώρες µε χαµηλό παραγωγικό κόστος (Κίνα, Τουρκία, κλπ.). Σηµειώνουµε εδώ ότι στις 15 Ιουλίου 2011, κατά την διαδικασία δεξαµενισµού εµπορικού πλοίου για επισκευή στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής ΝΒΕΕ Α..Ε, η πλωτή δεξαµενή Νο 3 πήρε κλίση και τελικά βυθίστηκε µε αποτέλεσµα τη µείωση του όγκου των επισκευών για την θυγατρική παρά την ανοδική τάση που πραγµατοποιήθηκε στον τοµέα το α εξάµηνο του Στις 2 εκεµβρίου 2011 η πλωτή δεξαµενή ανελκύστηκε επιτυχώς. Ακολούθησε έρευνα και εξέταση της δεξαµενής από τεχνικούς και επιθεωρητές των ασφαλιστών προκειµένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της βύθισης της Τα στοιχεία της έρευνας των ειδικών εξετάζονται από τους ασφαλιστές και το τελικό πόρισµα τους αναφορικά µε την ασφαλιστική αποζηµίωση αναµένεται εντός των εποµένων ηµερών. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η δεξαµενή είναι πλήρως ασφαλισµένη. Η εκτίµηση για τον χρόνο επισκευής της από την έναρξη των εργασιών είναι 6 µήνες. Εκµετάλλευση Ακινήτων: Λόγω της οικονοµικής κρίσης η οποία επηρέασε και την αγορά ακινήτων, στη µητρική εταιρεία δεν υπήρξε ουσιαστική δραστηριότητα σε αυτόν τον τοµέα. Αποτίµηση αξίας συµµετοχών Οµίλου Η εταιρεία κατ εφαρµογήν της παρ.9 του ΛΠ 36, ανέθεσε εκ νέου την εκτίµηση της αξίας των συµµετοχών στις θυγατρικές της µε , σε ειδικούς εκτιµητές ελέγχοντας για πιθανή αποµείωση. Από τα αποτελέσµατα των νέων εκθέσεων µε ηµεροµηνία αναφοράς την προέκυψαν τα εξής: Για µεν την θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε. η αξία της εκτιµήθηκε σε τιµή ύψους ,00 χιλ. τιµή χαµηλότερη από αυτή της αξίας κόστους των ,45 χιλ. κατά την και κατά συνέπεια το ποσό των ,45 (εκ των οποίων 8.119,45 χιλιάδων έχει ήδη βαρύνει τα αποτελέσµατα του α εξαµήνου του 2011 βάσει αντίστοιχης έκθεσης αποτίµησης µε ηµεροµηνία αναφοράς την ) χρεώθηκε στα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρείας. Για δε την θυγατρική ΝΒΕΣ Α.Ε. η αξία της συµµετοχής παραµένει στο ποσό των χιλ. δηλαδή στο επίπεδο της εκτίµησης του α εξαµήνου. Η επίδραση στα αποτελέσµατα της εταιρείας ανήλθε κατά το α εξάµηνο στο ποσό των 877 χιλ. Λεπτοµέρειες των µεταβολών της αξίας των συµµετοχών της εταιρείας, παρατίθενται αναλυτικά στον σχετικό πίνακα στη σηµείωση Νο 3 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Αποπληρωµή Τιµήµατος Εξαγοράς Ναυπηγείων Ελευσίνας Η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε. µετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό απέκτησε το 1997 το σύνολο του ενεργητικού της υπό ειδική εκκαθάριση παλαιάς εταιρείας «Ναυπηγεία Ελευσίνας Α.Ε.» έναντι τιµήµατος ,84. Η ΝΒΕΕ Α.Ε. έχει υποβάλει αίτηµα από το 2008 προς την εκκαθαρίστρια Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Α.Ε., η οποία είναι αρµόδια 11

12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. για την παρακολούθηση της τήρησης της σύµβασης των όρων εξαγοράς, να διακανονιστεί η καταβολή των ,64 του υπολοίπου του τιµήµατος εξαγοράς, ώστε αντί η εξόφληση να επιτευχθεί µέχρι το 2012 σε τέσσερις δόσεις, η εξόφληση να γίνει σε 9 ισόποσες δόσεις των χιλ πλέον σχετικών τόκων έως το Μέσα στο 2010 και λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης και του αντίκτυπου που αυτή έχει, η ΝΒΕΕ Α.Ε. ζήτησε από την εκκαθαρίστρια να αποδεχτεί διετή παράταση στην καταβολή όλων των δόσεων. Σύµφωνα µε το σχέδιο αναδιοργάνωσης της ΝΒΕΕ Α.Ε, λόγω των προβληµάτων ρευστότητας που αυτή αντιµετωπίζει, η καταβολή του υπολοίπου του τιµήµατος εξαγοράς θα ξεκινήσει µε την έναρξη του προγράµµατος των Φ/Γ άτοκα. Εάν τα αιτήµατα αυτά δεν γίνουν δεκτά τότε θα έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 1.2 του άρθρου 4 της Σύµβασης Μεταβίβασης για την επιβολή τόκων υπερηµερίας υπολογιζόµενων για µεν το 1ο τρίµηνο καθυστέρησης µε βάση επιτόκιο τριµήνου Athibor πλέον 2 ποσοστιαίων µονάδων, για δε το πέραν του τριµήνου διάστηµα καθυστέρησης µε βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερηµερίας. Περαιτέρω, η εκκαθαρίστρια εταιρεία έχει το δικαίωµα µε απλή έγγραφη δήλωση της, επιδιδόµενη στην Αγοράστρια να κηρύξει ληξιπρόθεσµο και απαιτητό ολόκληρο το µη εξοφληθέν τίµηµα και να απαιτήσει την άµεση καταβολή του. Η ΝΒΕΕ Α.Ε έως τώρα έχει υπολογίσει τόκους υπερηµερίας συνολικού ποσού 3.000,25 χιλ (εκ των οποίων ποσό 2.173,38 χιλ. αφορά τη χρήση 2011) οι οποίοι θα αντιλογισθούν εφόσον η εκκαθαρίστρια αποδεχτεί το σχέδιο αναδιοργάνωσης. Λοιπές ραστηριότητες Λόγω των προβληµάτων ρευστότητας και της προβλεπόµενης οικονοµικής αδυναµίας της ΝΒΕΕ Α.Ε., καθώς και των επαπειλούµενων ενεργειών κατά αυτής από διάφορους προµηθευτές/πιστωτές της, η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε., κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, λόγω του προβλήµατος ρευστότητας που αντιµετωπίζει. Ήδη εκδόθηκε η µε αριθµό 399/2011 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκουσίας ικαιοδοσίας) η οποία έκανε δεκτή την αίτηση της ΝΒΕΕ Α.Ε. και διέταξε το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής µεταξύ αυτής και των πιστωτών της και όρισε µεσολαβητή από τον κατάλογο πραγµατογνωµόνων τον κ.τηλέµαχο Πεσίνη, ο οποίος εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της ανωτέρω απόφασης, οφείλει να καταθέσει στο ικαστήριο την γνωµοδότηση του, εάν και µε ποιους ειδικότερους όρους επιτεύχθηκε συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της αιτούσας εταιρείας και των πιστωτών της. Παράλληλα, µε την απόφαση του ικαστηρίου, ως προληπτικά µέτρα µέχρι την απόφασή του περί επικύρωσης ή µη της συµφωνίας των πιστωτών ή µέχρι την έκδοση απόφασης που θα κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής, διατάχθηκε η αναστολή των ατοµικών διώξεων και τα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών κατά της ΝΒΕΕ Α.Ε. καθώς και η απαγόρευση εκποίησης της ακίνητης περιουσίας της. Στις 04/07/2011 ο µεσολαβητής ορκίστηκε σύµφωνα µε το νόµο και ανέλαβε τα καθήκοντα του. Περαιτέρω στις 17/10/2011, ο µεσολαβητής κ. Πεσίνης και η θυγατρική µας εταιρεία, κατέθεσαν αίτηση στο ίδιο ικαστήριο, µε την οποία ζητείται παράταση ενός µηνός της προθεσµίας συνδιαλλαγής. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα από τον µεσολαβητή στην κατατεθείσα αίτηση, αφενός µεν η θυγατρική εταιρεία διαθέτει µεγάλες οφειλές σε πλήθος πιστωτών της, µέρος των οποίων δεν έχει καταφέρει ακόµα να προσεγγίσει και κυριότερα, µεγάλο µέρος των οφειλών της τυγχάνουν 12

13 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. απαιτήσεις του ηµοσίου, µε το οποίο ηµόσιο η θυγατρική εταιρεία και ο µεσολαβητής βρίσκονται σε προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις, αφετέρου δε οι διαπραγµατεύσεις µε τους πιστωτές και τους τρίτους είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες και ταυτόχρονα πιθανολογεί την σύναψη συµφωνίας µε την πλειοψηφία των πιστωτών. Η αίτηση εκδικάστηκε στις 08/02/2012 και ήδη εκδόθηκε η µε αριθµό 406/2012 απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω παράταση ενός µηνός από την ηµεροµηνία που θα κοινοποιηθεί στην θυγατρική. Η ΝΒΕΕ Α.Ε. σε συνεργασία µε τους συµβούλους της Ernst&Young κατάρτισε σχέδιο αναδιοργάνωσης το οποίο, υπό προϋποθέσεις, εξασφαλίζει την επιβίωση της. Οι προϋποθέσεις του σχεδίου αναλύονται παρακάτω. Λόγω των προβληµάτων ρευστότητας, η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε. µέσα στο 2011 δεν κατέβαλλε εισφορές προς το ΙΚΑ ύψους 8.13 εκ. H θυγατρική πρόκειται να προβεί σε ρύθµιση µε το ΙΚΑ για το σύνολο των οφειλών της ωστόσο έχει υπολογίσει προσαυξήσεις ποσού 909,25 χιλιάδες ευρώ. Αντίστοιχα η θυγατρική ΝΒΕΣ Α.Ε. δεν κατέβαλε εισφορές προς το ΙΚΑ ύψους 2,9 εκκ. και έχει υπολογίσει προσαυξήσεις ποσού 219 χιλιάδες ευρώ. Κυριότερες µεταβολές των κονδυλίων του Ισολογισµού σε σχέση µε την συγκρίσιµη ηµεροµηνία Οι σηµαντικότερες µεταβολές των κονδυλίων του Ισολογισµού της σε σχέση µε τα αντίστοιχα κονδύλια του Ισολογισµού της για τον όµιλο, εντοπίζονται: στην µείωση του κονδυλίου «Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία» σε ποσοστό 48% λόγω της µεταφοράς µέρους των αναπροσαρµογών του προγράµµατος κατασκευής των ΤΠΚ 6&7 της θυγατρικής «Ν.Β.Ε.Ε», οι οποίες είναι απαιτητές το έτος Επίσης για τον ίδιο λόγο σηµειώθηκε αύξηση του κονδυλίου «Απαιτήσεις από πελάτες» αλλά και από τιµολογηθείσες απαιτήσεις λόγω καθυστερήσεων του προγράµµατος των ΤΠΚ 4&5. Η συνολική αύξηση του κονδυλίου ανέρχεται σε ποσοστό 43% µε το αντίστοιχο περσινό. Τα κονδύλια του Παθητικού που σηµείωσαν σηµαντικές µεταβολές είναι: οι «Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις» µε µείωση 34%, που οφείλεται σε εξοφλήσεις δανείων που έλαβαν χώρα µέσα στο Οι «Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις» αυξήθηκαν κατά 12% συνέπεια της τιµολόγησης απαιτήσεων από καθυστερήσεις του έργου των ΤΠΚ 4&5 (σηµ.7 επί των οικονοµικών καταστάσεων). Οι σηµαντικότερες µεταβολές των κονδυλίων του Ισολογισµού της σε σχέση µε τα αντίστοιχα κονδύλια του Ισολογισµού της για την εταιρεία, εντοπίζονται: στην µείωση των κονδυλίων «Λοιπά µη κυκλοφορούντα στοιχεία» και «Σύνολο ιδίων κεφαλαίων» σε ποσοστό 51% και 45% αντιστοίχως, λόγω της µείωσης που προέκυψε από την εκ νέου εκτίµηση της αξίας των συµµετοχών στις θυγατρικές της µε Επίσης το κονδύλιο «Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» παρουσιάζει αύξηση σε ποσοστό 66% λόγω οφειλόµενων αµοιβών στο προσωπικό και στα µέλη.σ. 13

14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Γ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της τελευταίας συνεδρίασης κάθε µήνα, τον όγκο και την αξία συναλλαγών για το διάστηµα 01/01/ /03/2012. Ηµεροµηνία Τιµή Συνολικός Μηνιαίος Αξία Συνολ. Μηνιαίου Κλεισίµατος Όγκος Συναλλαγών Όγκου Συναλλαγών 31-Ιαν-11 0, Φεβ-11 0, Μαρ-11 0, Απρ-11 0, Μαϊ-11 0, Ιουν-11 0, Ιουλ-11 0, Αυγ-11 0, Σεπ-11 0, Οκτ-11 0, Νοε-11 0, εκ-11 0, Ιαν-12 0, Φεβ-12 0, Μαρ-12 0, ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Τα αποτελέσµατα της χρήσης 2011 παρουσιάζονται σηµαντικά µειωµένα σε σχέση µε την χρήση του Οι κύριοι λόγοι στους οποίους οφείλεται το αρνητικό αποτέλεσµα είναι η διακοπή των εργασιών του προγράµµατος ναυπήγησης των ΤΠΚ 5,6 & 7 µετά από καταγγελία της σύµβασης από τον κύριο υπεργολάβο του έργου BAE SYSTEMS, η διακοπή των συµβατικών εργασιών και παραδόσεων υλικών των προµηθευτών εξοπλιστικών συστηµάτων RAMSYS και MBDA, η πτώση του κύκλου εργασιών στις επισκευές πλοίων, καθώς και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ανάθεση του προγράµµατος κατασκευής των φρεγατών, το οποίο είχε πάρει αρχική έγκριση από το ΚΥΣΕΑ το Η διεθνώς εκδηλούµενη οικονοµική κρίση αλλά και η οικονοµική κρίση που έπληξε τη χώρα µας είχε σαν αποτέλεσµα από τις αρχές του 2010 να µειωθεί σηµαντικά η δραστηριότητα στο ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο. Ειδικότερα, επήλθε ξαφνική και άµεση πτώση του κύκλου εργασιών καθόσον µειώθηκε η ζήτηση για νέες παραγγελίες και εκσυγχρονισµό άλλων εµπορικών πλοίων. Η επίπτωση της διεθνούς κρίσης εντάθηκε στη διάρκεια του 2010 ούτως ώστε η µείωση του κύκλου εργασιών για το έτος αυτό να φτάσει σε ποσοστό 53,1% σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών της προηγούµενης τριετίας. Ειδικότερα, 14

15 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Χρήση 2007: ,19 (σε χιλ. ευρώ) Χρήση 2008: ,88 Χρήση 2009: ,17 Μ.Ο. 3ετίας ,41 Χρήση ,63 Μείωση (%) εσόδων 2010 σε σχέση µε την προηγούµενη τριετία: -53,1%. Ειδικά στην θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε. η εικόνα αυτή άρχισε να αντιστρέφεται στο πρώτο εξάµηνο του 2011, όπου υπήρξε αύξηση του κύκλου εργασιών της από επισκευές σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010 κατά 14%, αλλά η βύθιση της πλωτής δεξαµενής Νο 3 είχε σαν αποτέλεσµα την µείωση τελικά των επισκευών της κατά 6% σε σχέση µε την χρήση του Η κατάσταση στον τοµέα κατασκευών εµπορικών πλοίων είναι πολύ δύσκολη, ως αποτέλεσµα των σηµαντικών επενδύσεων που έγιναν παγκοσµίως στον τοµέα έως το Αυτό είχε ως συνέπεια την υπερ-προσφορά πλοίων στην αγορά (που αντικατοπτρίζεται τόσο στους σηµαντικά χαµηλότερους ναύλους όσο και στην µεγάλη πτώση των αξιών των πλοίων), αλλά και την υπερ-προσφορά σε ναυπηγεία κυρίως λόγω της µεγάλης επένδυσης που έγινε στο χώρο την προηγούµενη δεκαετία από την Κίνα. Οι παραπάνω λόγοι, σε συνδυασµό µε την επιβράδυνση της ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας και τον αντίκτυπο που έχει η κρίση χρέους στις Ευρωπαϊκές τράπεζες που παραδοσιακά χρηµατοδοτούσαν την ναυτιλία, έχουν δηµιουργήσει ένα ασφυκτικό ανταγωνιστικό πλαίσιο τόσο για τη ναυτιλία, όσο και για τη ναυπηγική βιοµηχανία. Πιο συγκεκριµένα, οι χαµηλοί ναύλοι αποτρέπουν τους πλοιοκτήτες από τις παραγγελίες νέων πλοίων µε τους ίδιους ρυθµούς που υπήρχαν έως το Ταυτόχρονα, η µείωση των εσόδων των ναυτιλιακών δεν επιτρέπει την αποπληρωµή των τραπεζικών δανείων, µε αποτέλεσµα οι τράπεζες (που επιπλέον λόγω της κρίσης χρέους και του Basel III πρέπει να βελτιώσουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας) να έχουν µειώσει το ρυθµό χορήγησης δανείων στην ναυτιλία, φοβούµενες και την µειωµένη πλέον αξία των πλοίων σε σχέση µε τα δάνεια που είχαν χορηγηθεί για να τα χρηµατοδοτήσουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα στην παγκόσµια ναυπηγική βιοµηχανία, η οποία είχε σηµαντική αύξηση χωρητικότητας την προηγούµενη δεκαετία λόγω των µεγάλων επενδύσεων της Κίνας, να υπάρχει υπερ-προσφορά, η οποία αντικατοπτρίζεται και στις σηµαντικά µειωµένες τιµές για παραγγελία νέων πλοίων. Οι τιµές στην Κίνα αυτή τη στιγµή είναι τόσο χαµηλές που υπάρχουν εκτιµήσεις ότι συµφέρει τους πλοιοκτήτες που έχουν παραγγείλει πλοία σε υψηλές τιµές να χάσουν τις προκαταβολές που έχουν δώσει και να δώσουν νέες παραγγελίες σε χαµηλότερες τιµές. Ως αποτέλεσµα των χαµηλών παραγγελιών και της µείωσης της χρηµατοδότησης από τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες, στις παραδοσιακές ναυπηγικές χώρες της Ασίας (Ιαπωνία, Κορέα και τώρα Κίνα) τα τοπικά τραπεζικά ιδρύµατα (µε τη στήριξη και των κρατικών πιστωτικών οργανισµών) έχουν αναλάβει την υποστήριξη των ναυπηγείων µε δάνεια µε ελκυστικούς όρους προκειµένου να προσελκύσουν νέες παραγγελίες. Επιπρόσθετα η Κίνα έχει δηµιουργήσει ταµείο στήριξης της Ελληνικής ναυτιλίας αρχικού ύψους 5δις. δολαρίων που µετέπειτα διπλασιάστηκε στα 10 δις. δολάρια για τη χρηµατοδότηση των ελληνικών παραγγελιών σε κινέζικα ναυπηγεία µε ανταγωνιστικά επιτόκια και όρους. Πρόκειται αναµφίβολα για την µεγαλύτερη κυβερνητική παρέµβαση σε µια παγκόσµια αγορά η οποία είναι ξεκάθαρο ότι δεν λειτουργεί υπό τους όρους του ίσου ανταγωνισµού. 15

16 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Παροµοίως (και ως αποτέλεσµα των παραπάνω επιδοτήσεων στην Ασία) σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνονται - νόµιµα - κρατικές εγγυήσεις υπέρ των ναυπηγικών µονάδων, ενώ κρατικές και ηµι-κρατικές τράπεζες αναλαµβάνουν την χρηµατοδότηση πλοιοκτητών προκειµένου να ναυπηγήσουν τα πλοία τους σε τοπικά ναυπηγεία. Σε αυτό το περιβάλλον η Ελληνική πολιτεία δεν έχει καταφέρει ακόµα να οργανώσει ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την ασφάλιση του κινδύνου χρηµατοδότησης ναυπήγησης σε ελληνικά ναυπηγεία, παρόλο που ο νόµος που θεωρητικά το επιτρέπει έχει ψηφιστεί από το Σηµειώνεται ότι, η παραπάνω ασφάλιση κινδύνου, δεν απαιτεί την απευθείας χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά µόνο την ανάληψη του κινδύνου µη εκτέλεσης του έργου από τα ναυπηγεία, έναντι καταβολής ασφάλιστρου από αυτά. Πρόκειται ουσιαστικά για µια εγγύηση εκτέλεσης έργου, που δεν απαιτεί εκταµίευση ποσών και επιτρέπει την φθηνότερη χρηµατοδότηση στους τελικούς πελάτες, τους πλοιοκτήτες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Samos Shipping Ltd, για λογαριασµό της οποίας η θυγατρική µας ΝΒΕΕ Α.Ε. είχε κατασκευάσει 2 ferry ανοικτού τύπου το και η οποία έχει ενδιαφερθεί να κατασκευάσει µέχρι και 4 νέα πλοία εφόσον εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση για το 50% του συµβολαίου κατασκευής, κάτι που δεν έχει γίνει δυνατό λόγω των παραπάνω περιορισµών. Αντίθετα µε ότι ευρέως πιστεύεται, ο κυριότερος λόγος που δεν γίνονται νέες ναυπηγήσεις στα ελληνικά ναυπηγεία αυτή τη στιγµή είναι η έλλειψη χρηµατοδότησης µε ευνοϊκούς όρους. Τα ελληνικά ναυπηγεία έχουν έτσι να ανταγωνιστούν πέρα από το εξαιρετικά χαµηλό κόστος που έχουν ορισµένες χώρες (που όµως αντισταθµίζεται από την υψηλή τεχνογνωσία και την ποιοτική δουλειά που µπορούν να προσφέρουν τα ελληνικά ναυπηγεία), την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση που µπορούν να προσφέρουν τα ναυπηγεία του εξωτερικού. Αντιθέτως, είναι λανθασµένη και κατάλοιπο ενδεχοµένως προηγουµένων δεκαετιών και καταστάσεων η αντίληψη ότι τα οργανωµένα ναυπηγεία πλήττονται από συνεχόµενες απεργίες. Ενδεικτικά, στην θυγατρική µας ΝΒΕΕ Α.Ε., από το 2006 και µετά, έχουν συµβεί οι παρακάτω απεργίες και στάσεις εργασίας: ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ Σηµειώνεται ότι µόνο το 2010 και το 2011, χρονιές εξαιρετικής κοινωνικής αναταραχής έχουµε σχετικά υψηλότερο αριθµό χαµένων ηµερών λόγω απεργιών, που και πάλι είναι αρκετά χαµηλός ώστε δεν δύναται να υποστηρίζεται ότι οι συνεχόµενες απεργίες αποτελούν τον κυριότερο λόγο για τον οποίο δε γίνονται ναυπηγήσεις στην χώρα µας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι οποίοι δεν επιτρέπουν τον επί ίσοις όροις ανταγωνισµό στην παγκόσµια αγορά, ο Όµιλος πιστεύει ότι οι µέσο-µακροπρόθεσµες προοπτικές του είναι συνδεδεµένες µε το πρόγραµµα ναυπηγήσεων του Πολεµικού Ναυτικού, που άλλωστε αποτελεί και τον σηµαντικότερο πελάτη του, και συγκεκριµένα µε το πρόγραµµα των φρεγατών τύπου FREMM. Σηµειώνεται ότι το εκέµβριο του 2008 το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε την απόκτηση 6 φρεγατών τύπου FREMM, για τις οποίες τον Ιανουάριο του 2009 ο Υπουργός Άµυνας ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγµατεύσεων. Όπως αναφέρθηκε στην οµιλία του ο Υπουργός Άµυνας τον Ιανουάριο του 2012 προς την επιτροπή εξοπλιστικών προγραµµάτων στην βουλή οι διαπραγµατεύσεις µε την 16

17 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Γαλλική πλευρά βρίσκονται ήδη στη δεύτερη φάση καθώς και ότι θα ζητηθεί επικαιροποίηση της απόφασης του ΚΥΣΕΑ, ώστε να καθορισθεί η χρηµατοδότηση µέσω του τριετούς κυλιόµενου προγράµµατος προµηθειών µε βάση το ν. 3918/2011. Η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε., έχει υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας µε την Γαλλική DCNS -που κατασκευάζει τις φρεγάτες αυτού του τύπου - για την κατασκευή των Ελληνικών φρεγατών στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας.Η επίτευξη συµφωνίας κατασκευής η οποία θα είναι µέσα στα πλαίσια του ανωτέρω Μνηµονίου Συνεργασίας, θα εξασφαλίσει την βιωσιµότητα των ναυπηγείων και αυξηµένη απασχόληση για τα επόµενα 10 χρόνια, ενώ θα ασκήσει σηµαντική θετική επιρροή στα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων και των αποτελεσµάτων. Επί πλέον η Γαλλική εταιρεία έχει δηλώσει ότι µέρος του ναυπηγικού έργου κατασκευής φρεγατών τύπου FREMM που ναυπηγεί για το Γαλλικό Ναυτικό, θα ανατεθεί στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Όµως η συνεχιζόµενη καθυστέρηση στη λήψη οριστικών αποφάσεων και υπογραφής συµβάσεων και η χρονική διολίσθηση του προγράµµατος µε αναµενόµενη έναρξη πλέον µετά το 2013, αντί του 2010 που αρχικά προβλεπόταν, έχει πλήξει τα συµφέροντα του Οµίλου µε αντίκτυπο τόσο στα οικονοµικά αποτελέσµατα του, όσο και στους κινδύνους που αυτός αντιµετωπίζει, καθώς η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε. είναι υποχρεωµένη να διατηρεί την παραγωγική ικανότητα που απαιτείται για ένα τέτοιο πρόγραµµα εν µέσω της συνεχιζόµενης κρίσης µε σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση. Ως συνέπεια όλων των παραπάνω παραγόντων, ο Όµιλος αντιµετώπισε σηµαντικές οικονοµικές δυσκολίες το 2010, οι οποίες εντάθηκαν το Λόγω αυτών των δυσκολιών, όπως προαναφέρθηκε οι εταιρείες BAE SYSTEMS SURFACE SHIPS INTERNATIONAL LIMITED και ΒΑΕ SYSTEMS SURFACE SHIPS ΗELLAS S.A., µε τις οποίες έχει συµβληθεί για την παροχή σχεδιασµού, τεχνολογίας, υλικών και υπηρεσιών ναυπήγησης για τα ΤΠΚ τύπου SUPER VITA Νο. 4&5 καθώς και 6&7, κατήγγειλαν τις σχετικές συµβάσεις τους µε την θυγατρική µας, επικαλούµενες, µεταξύ άλλων, καθυστέρηση καταβολής περίπου 11,4 εκατοµµυρίων Ευρώ. Η ΝΒΕΕ Α.Ε. θεωρεί την καταγγελία ως άκυρη και καταχρηστική και την έχει ήδη αποκρούσει εξωδίκως, ενώ επιφυλάχθηκε των λοιπών δικαιωµάτων της. Σύµφωνα µε τις σχετικές προβλέψεις των ανωτέρω συµβάσεων, τα µέρη συζητούν για την εξεύρεση αµοιβαία αποδεκτής λύσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η ολοκλήρωση της ναυπήγησης των ΤΠΚ 6 και 7 καθίσταται αµφίβολη. Όπως ήδη αναφέρθηκε, λόγω των προβληµάτων ρευστότητας και της προβλεπόµενης οικονοµικής αδυναµίας της ΝΒΕΕ Α.Ε., καθώς και των επαπειλούµενων ενεργειών κατά αυτής από διάφορους προµηθευτές/πιστωτές της, η θυγατρική κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, λόγω του προβλήµατος ρευστότητας που αντιµετωπίζει. Παράλληλα εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που µέχρι τη συζήτηση της αίτησης περί υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής αναστέλλει τις ατοµικές διώξεις των πιστωτών εις βάρος της θυγατρικής Εταιρίας. Ήδη εκδόθηκε η µε αριθµό 399/2011 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκουσίας ικαιοδοσίας) η οποία έκανε δεκτή την αίτηση της θυγατρικής µας εταιρείας και διέταξε το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής µεταξύ αυτής και των πιστωτών της και όρισε µεσολαβητή από τον κατάλογο πραγµατογνωµόνων τον κ.τηλέµαχο Πεσίνη, ο οποίος εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της ανωτέρω απόφασης, όφειλε να καταθέσει στο ικαστήριο την γνωµοδότηση του, εάν και µε ποιους ειδικότερους όρους επιτεύχθηκε συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της αιτούσας εταιρείας και των πιστωτών 17

18 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. της. Παράλληλα, µε την απόφαση του ικαστηρίου, ως προληπτικά µέτρα µέχρι την απόφασή του περί επικύρωσης ή µη της συµφωνίας των πιστωτών ή µέχρι την έκδοση απόφασης που θα κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής, διατάχθηκε η αναστολή των ατοµικών διώξεων και τα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών κατά της θυγατρικής µας εταιρείας καθώς και η απαγόρευση εκποίησης της ακίνητης περιουσίας της. Στις 04/07/2011 ο µεσολαβητής ορκίστηκε σύµφωνα µε το νόµο και ανέλαβε τα καθήκοντα του. Περαιτέρω στις 17/10/2011, ο µεσολαβητής κ. Πεσίνης και η θυγατρική µας εταιρεία, κατέθεσαν αίτηση στο ίδιο ικαστήριο, µε την οποία ζητείται παράταση ενός µηνός της προθεσµίας συνδιαλλαγής. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα από τον µεσολαβητή στην κατατεθείσα αίτηση, αφενός µεν η θυγατρική εταιρεία διαθέτει µεγάλες οφειλές σε πλήθος πιστωτών της, µέρος των οποίων δεν έχει καταφέρει ακόµα να προσεγγίσει και κυριότερα, µεγάλο µέρος των οφειλών της τυγχάνουν απαιτήσεις του ηµοσίου, µε το οποίο ηµόσιο η θυγατρική εταιρεία και ο µεσολαβητής βρίσκονται σε προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις, αφετέρου δε οι διαπραγµατεύσεις µε τους πιστωτές και τους τρίτους είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες και ταυτόχρονα πιθανολογεί την σύναψη συµφωνίας µε την πλειοψηφία των πιστωτών. Η αίτηση εκδικάστηκε στις 08/02/2012 και ήδη εκδόθηκε η µε αριθµό 406/2012 απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω παράταση ενός µηνός από την ηµεροµηνία που θα κοινοποιηθεί στην θυγατρική. Η θυγατρική, σε συνεργασία µε τους συµβούλους της Ernst&Young, κατάρτισε σχέδιο αναδιοργάνωσης το οποίο, υπό προϋποθέσεις, εξασφαλίζει την επιβίωση της. Βασικά σηµεία του ανωτέρω σχεδίου αναδιοργάνωσης είναι τα εξής. Με την υπογραφή της σχετικής διακυβερνητικής συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας για τη ναυπήγηση των φρεγατών, η DCNS έχει δεσµευθεί ότι θα αναθέσει υποκατασκευαστικό έργο των υπό κατασκευή φρεγατών του Γαλλικού Ναυτικού ύψους 27εκ. Η βραχυπρόθεσµη ταµειακή δυσχέρεια της θυγατρικής δύναται να αντιµετωπισθεί µε την κατευθείαν πληρωµή από το ηµόσιο των κυρίων υποκατασκευαστών του έργου ναυπήγησης των ΤΠΚ 6&7 από το υπολειπόµενο τίµηµα του προγράµµατος, ενώ το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος θα παραταθεί προκειµένου να απορροφηθούν οι καθυστερήσεις λόγω της καταγγελίας των συµβάσεων από την BAE. Επίσης θα πρέπει να καταβληθούν από το ΥΠΕΘΑ οφειλόµενα ποσά, που προέρχονται από τις συµβάσεις του ΕΜΖ (ήδη στις εισπράχθηκε το ποσό των 3,9 εκ.) και της ναυπήγησης των ΤΠΚ 1-7. Ήδη επιτροπή η οποία συστάθηκε στις 28/02/2012 στη Γενική ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπολισµών µελετά σε συνεργασία µε την θυγατρική την ολοκλήρωση και παράδοση της 5ης, 6ης και 7ης ΤΠΚ και εξετάζει το θέµα των απαιτήσεων της θυγατρικής οι οποίες ανέρχονται σε 50 εκ. για το σύνολο του προγράµµατος ναυπήγησης των ΤΠΚ και αφορούν αναπροσαρµογές τιµών του προγράµµατος, οι οποίες παραµένουν οι ίδιες από την έναρξη του προγράµµατος το 2000 έως και σήµερα. Μέχρι την έναρξη κατασκευής των φρεγατών είναι αναγκαία η ανάληψη βραχυπρόθεσµου δανείου µε την εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου που δύναται να γίνει σύµφωνα µε την απόφαση 2004/C244/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 18

19 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η καταβολή του υπολοίπου του τιµήµατος εξαγοράς θα ξεκινήσει µε την έναρξη του προγράµµατος των Φ/Γ άτοκα, ενώ και οι έως τώρα υπολογισµένοι τόκοι θα αντιλογιστούν. Οµοίως, τα κεφάλαια κίνησης που έχει πάρει η θυγατρική από τις τράπεζες θα ξεκινήσουν να αποπληρώνονται µετά την έναρξη του προγράµµατος των φρεγατών, χωρίς να υπολογιστούν τόκοι υπερηµερίας. Η θυγατρική θα προχωρήσει σε µείωση των σταθερών λειτουργικών δαπανών, υπολογιζόµενη σε χιλ. περίπου επιπλέον της µείωσης που πραγµατοποιήθηκε το 2011 ύψους χιλ περίπου. Οι παραπάνω προϋποθέσεις, µαζί µε τα έσοδα από τις επισκευές και τις κατασκευές εµπορικών πλοίων µπορούν να εξασφαλίσουν την επιβίωση των Ναυπηγείων τουλάχιστον για την επόµενη 10ετία. Πέραν αυτών, ο Όµιλος έχει καταθέσει στην κυβέρνηση πρόταση δηµιουργίας ενιαίου ναυπηγικού φορέα, ο οποίος να συγκεντρώνει τα τρία µεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας, µε σκοπό την ορθολογικότερη άσκηση ναυπηγικής πολιτικής και την αντιµετώπιση του σοβαρού προβλήµατος επιβίωσης του κλάδου συνολικά, πρόταση η οποία εξετάζεται από τους αρµόδιους κυβερνητικούς φορείς. Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς και άλλους κινδύνους. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική επίδραση τους, στη χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. Συγκεκριµένα: 1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και πραγµατοποιεί το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών του σε ευρώ. Ένα µικρό µέρος των συναλλαγών του Οµίλου πραγµατοποιείται σε Λίρες Αγγλίας και ολλάρια Η.Π.Α. Οι συναλλαγές σε Λίρες Αγγλίας αφορούν προµήθεια εξοπλισµού για τα προγράµµατα νέων κατασκευών, ενώ οι συναλλαγές που πραγµατοποιούνται σε ολάρια Αµερικής αφορούν κυρίως ασφάλιστρα παγίων εγκαταστάσεων, εξοπλισµού καθώς και νέων κατασκευών, αλλά και σε µικρότερο βαθµό προµήθεια εξοπλισµού για τα προγράµµατα νέων κατασκευών. Το ποσοστό των συναλλαγών του Οµίλου σε συνάλλαγµα για το 2011 ανήλθε σε λιγότερο από 1% των συνολικών συναλλαγών του, ενώ για το 2012 εκτιµάται ότι το ποσοστό αυτό δεν θα υπερβεί το 2%, µε συνέπεια να µην υφίσταται ουσιαστικά συναλλαγµατικός κίνδυνος ικανός να επηρεάσει σηµαντικά τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου. Παρά το µικρό κίνδυνο, ο Όµιλος παρακολουθεί σε καθηµερινή βάση τις εξελίξεις στις αγορές συναλλάγµατος, προκειµένου, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες ώστε να προστατευθεί από τυχόν αρνητικές εξελίξεις. 2. Πιστωτικός κίνδυνος Στο µεγαλύτερο µέρος των πωλήσεων -που αφορούν το Πολεµικό Ναυτικό- ο αντισυµβαλλόµενος είναι το Ελληνικό ηµόσιο. Από το τέλος του 2009 το Ελληνικό ηµόσιο άρχισε να αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα χρηµατοδότησης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του, κυρίως όσον αφορά την 19

20 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. αναχρηµατοδότηση του εξωτερικού χρέους του. Ως αποτέλεσµα, το Ελληνικό ηµόσιο πήρε σειρά έκτακτων µέτρων βελτίωσης της ρευστότητας του τα οποία επηρέασαν τις άµεσα απαιτητές υποχρεώσεις του προς τις επιχειρήσεις. Η εκτίµηση µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα είναι ότι παρά αυτή την καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ηµοσίου, δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος και ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα τηρηθούν έστω και µε καθυστέρηση. Στον επισκευαστικό τοµέα, και συγκεκριµένα στις συµφωνίες επισκευής, προκαταβάλλεται το 60-80% του τιµήµατος και η εξόφληση συντελείται εντός 30 ηµερών από το πέρας του έργου. Αναφέρεται επίσης ότι για το 2011 δεν υπήρξε ανάγκη πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων από επισκευές εµπορικών πλοίων. 3. Κίνδυνος ρευστότητας Οι ανάγκες σε ρευστότητα προϋπολογίζονται για διάστηµα 12 µηνών, και αξιολογούνται διαρκώς µε επιµέλεια της Οικονοµικής ιεύθυνσης. Ο Όµιλος από τα µέσα του 2010 αντιµετώπισε σηµαντικά προβλήµατα ρευστότητας, τα οποία εντάθηκαν µέσα στο Ως αποτέλεσµα αυτών των προβληµάτων η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε. κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007, λόγω του προβλήµατος ρευστότητας που αντιµετωπίζει. Παράλληλα εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που µέχρι τη συζήτηση της αίτησης περί υπαγωγής στη διαδικασία συνδιαλλαγής αναστέλλει τις ατοµικές διώξεις των πιστωτών εις βάρος της θυγατρικής Εταιρίας. Ήδη εκδόθηκε η µε αριθµό 399/2011 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκουσίας ικαιοδοσίας) η οποία έκανε δεκτή την αίτηση της θυγατρικής µας εταιρείας και διέταξε το άνοιγµα της διαδικασίας συνδιαλλαγής µεταξύ αυτής και των πιστωτών της και όρισε µεσολαβητή από τον κατάλογο πραγµατογνωµόνων τον κ.τηλέµαχο Πεσίνη, ο οποίος εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την κοινοποίηση σε αυτόν της ανωτέρω απόφασης, όφειλε να καταθέσει στο ικαστήριο την γνωµοδότηση του, εάν και µε ποιους ειδικότερους όρους επιτεύχθηκε συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της αιτούσας εταιρείας και των πιστωτών της. Παράλληλα, µε την απόφαση του ικαστηρίου, ως προληπτικά µέτρα µέχρι την απόφασή του περί επικύρωσης ή µη της συµφωνίας των πιστωτών ή µέχρι την έκδοση απόφασης που θα κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής, διατάχθηκε η αναστολή των ατοµικών διώξεων και τα µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών κατά της θυγατρικής µας εταιρείας καθώς και η απαγόρευση εκποίησης της ακίνητης περιουσίας της. Στις 04/07/2011 ο µεσολαβητής ορκίστηκε σύµφωνα µε το νόµο και ανέλαβε τα καθήκοντα του. Περαιτέρω στις 17/10/2011, ο µεσολαβητής κ. Πεσίνης και η θυγατρική µας εταιρεία, κατέθεσαν αίτηση στο ίδιο ικαστήριο, µε την οποία ζητείται παράταση ενός µηνός της προθεσµίας συνδιαλλαγής. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα από τον µεσολαβητή στην κατατεθείσα αίτηση, αφενός µεν η θυγατρική εταιρεία διαθέτει µεγάλες οφειλές σε πλήθος πιστωτών της, µέρος των οποίων δεν έχει καταφέρει ακόµα να προσεγγίσει και κυριότερα, µεγάλο µέρος των οφειλών της τυγχάνουν απαιτήσεις του ηµοσίου, µε το οποίο ηµόσιο η θυγατρική εταιρεία και ο µεσολαβητής βρίσκονται σε προχωρηµένες διαπραγµατεύσεις, αφετέρου δε οι διαπραγµατεύσεις µε τους πιστωτές και τους τρίτους είναι πολύπλοκες και χρονοβόρες και ταυτόχρονα πιθανολογεί την σύναψη συµφωνίας µε την πλειοψηφία των πιστωτών. 20

21 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. Η αίτηση εκδικάστηκε στις 08/02/2012 και ήδη εκδόθηκε η µε αριθµό 406/2012 απόφαση µε την οποία εγκρίνεται η ανωτέρω παράταση ενός µηνός από την ηµεροµηνία που θα κοινοποιηθεί στην θυγατρική. Λόγω των προβληµάτων ρευστότητας, η θυγατρική ΝΒΕΕ Α.Ε. µέσα στο 2011 δεν κατέβαλλε εισφορές προς το ΙΚΑ ύψους 8,13εκ. H θυγατρική πρόκειται να κάνει ρύθµιση µε το ΙΚΑ για το σύνολο των οφειλών της, ωστόσο έχει υπολογίσει προσαυξήσεις ποσού 910,59 χιλ. ευρώ. Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, η ΝΒΕΕ Α.Ε. σε συνεργασία µε τους συµβούλους της Ernst&Young κατάρτισε σχέδιο αναδιοργάνωσης το οποίο, υπό προϋποθέσεις, εξασφαλίζει την επιβίωση της. Βασικά σηµεία του ανωτέρω σχεδίου αναδιοργάνωσης είναι τα εξής. Με την υπογραφή της σχετικής διακυβερνητικής συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας-Γαλλίας για τη ναυπήγηση των φρεγατών, η DCNS έχει δεσµευθεί ότι θα αναθέσει υποκατασκευαστικό έργο των υπό κατασκευή φρεγατών του Γαλλικού Ναυτικού ύψους 27εκ. Η βραχυπρόθεσµη ταµειακή δυσχέρεια της θυγατρικής δύναται να αντιµετωπισθεί µε την κατευθείαν πληρωµή από το ηµόσιο των κυρίων υποκατασκευαστών του έργου ναυπήγησης των ΤΠΚ 6&7 από το υπολειπόµενο τίµηµα του προγράµµατος, ενώ το χρονοδιάγραµµα του προγράµµατος θα παραταθεί προκειµένου να απορροφηθούν οι καθυστερήσεις λόγω της καταγγελίας των συµβάσεων από την BAE. Επίσης θα πρέπει να καταβληθούν από το ΥΠΕΘΑ οφειλόµενα ποσά, που προέρχονται από τις συµβάσεις του ΕΜΖ (ήδη στις εισπράχθηκε το ποσό των 3,9 εκ.) και της ναυπήγησης των ΤΠΚ 1-7. Ήδη επιτροπή η οποία συστάθηκε στις 28/02/2012 στη Γενική ιεύθυνση Αµυντικών Εξοπολισµών µελετά σε συνεργασία µε την θυγατρική την ολοκλήρωση και παράδοση της 5 ης, 6 ης και 7ης ΤΠΚ και εξετάζει το θέµα των απαιτήσεων της θυγατρικής οι οποίες ανέρχονται σε 50 εκ. για το σύνολο του προγράµµατος ναυπήγησης των ΤΠΚ και αφορούν αναπροσαρµογές τιµών του προγράµµατος, οι οποίες παραµένουν οι ίδιες από την έναρξη του προγράµµατος το 2000 έως και σήµερα. Μέχρι την έναρξη κατασκευής των φρεγατών είναι αναγκαία η ανάληψη βραχυπρόθεσµου δανείου µε την εγγύηση του Ελληνικού ηµοσίου που δύναται να γίνει σύµφωνα µε την απόφαση 2004/C244/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η καταβολή του υπολοίπου του τιµήµατος εξαγοράς θα ξεκινήσει µε την έναρξη του προγράµµατος των Φ/Γ άτοκα, ενώ και οι έως τώρα υπολογισµένοι τόκοι θα αντιλογιστούν. Οµοίως, τα κεφάλαια κίνησης που έχει πάρει η θυγατρική από τις τράπεζες θα ξεκινήσουν να αποπληρώνονται µετά την έναρξη του προγράµµατος των φρεγατών, χωρίς να υπολογιστούν τόκοι υπερηµερίας. Η θυγατρική θα προχωρήσει σε µείωση των σταθερών λειτουργικών δαπανών, υπολογιζόµενη σε σε χιλ. περίπου επιπλέον της µείωσης που πραγµατοποιήθηκε το 2011 ύψους χιλ περίπου. Οι παραπάνω προϋποθέσεις, µαζί µε τα έσοδα από τις επισκευές και τις κατασκευές εµπορικών πλοίων µπορούν να εξασφαλίσουν την επιβίωση των Ναυπηγείων τουλάχιστον για την επόµενη 10ετία. Εφόσον δεν επέλθει συµφωνία µε τους πιστωτές ή οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πραγµατοποιηθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, η επιβίωση της θυγατρικής καθίσταται προβληµατική. 21

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε 37923/03/Β/97/11 Ε ΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19200

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε 37923/03/Β/97/11 Ε ΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19200 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε 37923/03/Β/97/11 Ε ΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 19200 31.12.2012 1 Οικονοµικές Καταστάσεις Για την χρήση 01/01-31/12/2012 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ 31745/06/Β/94/93 Ε ΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 67-18537, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης Μαρτίου 2012 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.

ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε 53158/81/Β/02/15 ΕΔΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΩΡΙΟΥ 1, ΣΥΡΟΣ (01/01-31/12/2011) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση 01/01/2011-31/12/2011 Βεβαιώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ποιες οφειλές αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ»

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005. Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 31 ης εκεµβρίου 2005 Της Ανώνυµης εταιρείας «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΧΑΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49385/22/Β/01/21 Πάτρα Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 4 η Εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ I. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ α) Ι ΡΥΣΗ ΑΕ [1] Στοιχεία ΑΕ Σελ. 3 [2] Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΑΕ Σελ. 5 [3] Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόµενο καταστατικού ΑΕ - Τροποποίηση αυτού Σελ. 6 [4] Eπωνυµία AE και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Μικτό Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.

της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Οι συνηµµένες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα