Νόµος 2244/1994 «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 168/1994)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νόµος 2244/1994 «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 168/1994)"

Transcript

1 Νόµος 2244/1994 «Ρύθµιση θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά καύσιµα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 168/1994) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Παραγωγή ηλεκτρικής Ενέργειας 1. α) [Τα εδάφια α' και ε' της παρ.1 και οι παρ. 2 έως και 11 του άρθρου 1 καταργήθηκαν µε το άρθρο 41 του Ν.2773/1999, ΦΕΚ Α 286] β) Η.Ε.Η., µετά από έγκριση του αρµόδιου Υπουργού, δύναται να συστήσει εταιρίες που έχουν ως σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τις δραστηριότητες της.ε.η. κατά το παραπάνω εδάφιο. Μεταξύ των σκοπών των εταιριών, τις οποίες δύναται να συστήνει ή στις οποίες δύναται να συµµετέχει η.ε.η., περιλαµβάνονται ιδίως η ανάπτυξη στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή δραστηριοτήτων σχεδιασµού µελέτης, εκπαίδευσης, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκµετάλλευσης υπηρεσιών, εγκαταστάσεων, µέσων και προϊόντων, που είτε έχουν σχέση µε τοµείς δράσης της.ε.η. είτε σκοπεύουν σε επιχειρηµατική αξιοποίηση κύριων ή υποστηρικτικών ή υπαρχουσών εγκαταστάσεων και λειτουργιών της.ε.η., οι οποίες σε κάθε περίπτωση παραµένουν στην κυριότητά της. [Η περίπτωση β τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Ν.2516/1997, ΦΕΚ Α 159] γ) Προσωπικό της.ε.η. δύναται να διατίθεται σε εταιρίες που συνιστά ή σε εταιρίες στις οποίες συµµετέχει η.ε.η. κατά τις διατάξεις του ως άνω εδαφίου β'. Το προσωπικό αυτό συνεχίζει να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισµού Προσωπικού της.ε.η., οι οποίες αφορούν τις εργασιακές του σχέσεις, αποκλειοµένης της µεταβολής του προς το χειρότερο. [Η περίπτωση γ' τίθεται όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Ν.2516/1997, ΦΕΚ Α 159] δ) Οι θυγατρικές εταιρίες που ιδρύει η.ε.η. ασφαλίζουν το προσωπικό τους στον ασφαλιστικό φορέα του προσωπικού της.ε.η. και καταβάλουν γι' αυτό στη.ε.η. την προβλεπόµενη εργοδοτική εισφορά. [Η περίπτωση δ' τίθεται όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του Ν.2516/1997, ΦΕΚ Α 159] ε) [Τα εδάφια α' και ε' της παρ.1 και οι παρ. 2 έως και 11 καταργήθηκαν µε το άρθρο 41 του Ν.2773/1999, ΦΕΚ Α 286.] Άρθρο 2 ιάθεση ηλεκτρικής ενέργειας [Οι παράγραφοι 1,2 και 3 του άρθρου 2 καταργήθηκαν µε το άρθρο 41 του Ν. 2773/1999, ΦΕΚ Α 286.] 4. [Η παράγραφος 4 καταργήθηκε µε το άρθρο 28 γ του Ν.3468/2006,ΦΕΚ Α 129.] 5. Στις περιπτώσεις σταθµών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή από Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), οι χώροι όπου είναι εγκατεστηµένος ο σταθµός, απαιτείται να είναι όµοροι µε τους χώρους όπου γίνεται η κατανάλωση ή αυτή να τροφοδοτείται από το σταθµό µε απευθείας γραµµή.

2 Εφόσον η παραγωγή και η κατανάλωση πραγµατοποιούνται στο ίδιο σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το 80% της παραγόµενης από τον αυτοπαραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας συµψηφίζεται µε την ηλεκτρική ενέργεια που αυτός καταναλώνει στις εγκαταστάσεις του. Ο συµψηφισµός της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδες αυτοπαραγωγής των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεών τους και των αγροτικών συνεταιρισµών εφαρµόζεται στο 90% της παραγωγής ηλεκτρισµού σε µία ή περισσότερες καταναλώσεις τους. Ο συµψηφισµός διενεργείται για την περίοδο που η.ε.η. ορίζει κάθε φορά για τη µέτρηση της καταναλώσεως του αυτοπαραγωγού και χωριστά για κάθε περίοδο που έχει διαφορετικό τιµολόγιο κατανάλωσης. Το τυχόν πλεόνασµα ηλεκτρισµού πιστώνεται στον αυτοπαραγωγό µε το τιµολόγιο πώλησης ενέργειας προς τη.ε.η. της παραγράφου 3 του παρόντος, ενώ το έλλειµµα χρεώνεται στον παραγωγό σύµφωνα µε το εκάστοτε τιµολόγιο κατανάλωσης. Ο υπολογισµός της τυχόν επιβαρύνσεως αέργου ισχύος γίνεται χωριστά για την παραγόµενη και την καταναλισκόµενη ενέργεια. Το δίκτυο σύνδεσης του σταθµού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής από ανανεώσιµες πηγές µέχρι το δίκτυο της.ε.η., κατασκευάζονται από τη.ε.η. µε δαπάνες του αυτοπαραγωγού ή του ανεξάρτητου παραγωγού σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης του αυτοπαραγωγού ή του ανεξάρτητου παραγωγού. Σε περίπτωση αδυναµίας της.ε.η., το δίκτυο σύνδεσης κατασκευάζεται από τον αυτοπαραγωγό ή τον ανεξάρτητο παραγωγό µε την τήρηση των προδιαγραφών της.ε.η.. [Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο Β.1 του άρθρου 24 του Ν.3468/2006,ΦΕΚ Α 129/ ] 6. Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις τους που λειτουργούν σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής, µπορούν να διαθέτουν ηλεκτρική ενέργεια σε καταναλωτές οικισµών, αν ο οικισµός δεν συνδέεται µε τα δίκτυα της.ε.η. Άρθρο 3 1 Άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας 1. Για την εγκατάσταση ή επέκταση σταθµού ηλεκτροπαραγωγής απαιτείται άδεια που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου. 2. Για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης σταθµών, που συνδέονται µε τα δίκτυα της.ε.η., απαιτείται αιτιολογηµένη γνώµη της.ε.η., για τις τεχνικές και οικονοµικές επιπτώσεις της διασύνδεσης στις εγκαταστάσεις της. 3. Άδεια εγκατάστασης, δεν απαιτείται για: α) σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος µέχρι 20 KW, β) εφεδρικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος µέχρι 150 KW, γ) εφεδρικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύος µέχρι 400 KW, που εγκαθίστανται σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, δ) πειραµατικούς ή ερευνητικούς σταθµούς που εγκαθίστανται από εκπαιδευτικούς φορείς και για όσο χρονικό διάστηµα διεξάγεται η έρευνα ή το πείραµα. Επίσης, για σταθµούς που εγκαθίστανται από το Κ.Α.Π.Ε. για λόγους πιστοποίησης ή µετρήσεων και για όσο χρονικό διάστηµα διεξάγονται οι µετρήσεις ή η πιστοποίηση. 4. Στις άδειες εγκατάστασης µπορούν να τίθενται όροι και περιορισµοί για την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας της κατασκευής του σταθµού και την προστασία των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος. Για την εγκατάσταση ηλιακών σταθµών και ανεµογεννητριών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας, αλλά θεώρηση, που χορηγείται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, συνοδευόµενη από υπεύθυνες δηλώσεις αναθέσεων και αναλήψεων µελετών και επιβλέψεων του έργου, τοπογραφικό διάγραµµα µε σαφές 1 Σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 1δ του Ν. 3468/2006,ΦΕΚ Α 129, προβλέπεται ότι: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: «δ) Οι παράγραφοι 1,2,3,5,6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 2244/1994, όπως ισχύει, κατά το µέρος που αφορούν σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή από εφεδρικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται παραποµπή στις διατάξεις των παραγράφων αυτών για τους ανωτέρω σταθµούς, η παραποµπή αυτή λογίζεται ότι γίνεται στις διατάξεις των άρθρων 8 και 24, στοιχείο Γ του παρόντος νόµου».

3 οδοιπορικό, διάγραµµα κάλυψης, σχέδια, προϋπολογισµό του έργου, αποδεικτικά πληρωµής φόρων και αποδεικτικά εισφορών και αµοιβών µηχανικών. Για υδροηλεκτρικά έργα απαιτείται η έκδοση οικοδοµικής άδειας µόνο για το κτίριο του υδροηλεκτρικού σταθµού. Για τα υδραυλικά έργα την ευθύνη έχουν εξ ολοκλήρου ο µελετητής, ο κατασκευαστής και ο φορέας υλοποίησης του έργου. εν απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης οικοδοµικής άδειας οι δοµικές κατασκευές, όπως τα θεµέλια των πύργων ανεµογεννητριών, τα οικήµατα στέγασης του εξοπλισµού ελέγχου και των µετασχηµατιστών. Σε κάθε περίπτωση τα έργα ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας υπάγονται στις περί βιοµηχανικών εν γένει εγκαταστάσεων διατάξεις του άρθρου 4 του από προεδρικού διατάγµατος (ΦΕΚ 270 ') για την εκτός σχεδίων πόλεων δόµηση, καθώς και σε κάθε άλλη ειδική διάταξη του ίδιου προεδρικού διατάγµατος, που αφορά σε έργα της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε., ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησής τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης για την ανέγερση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης Α.Π.Ε., κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του από προεδρικού διατάγµατος, που δηµοσιεύθηκε στις (ΦΕΚ 270 '), καθώς και ειδικές αποστάσεις από τα όρια οικισµών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 του ίδιου προεδρικού διατάγµατος και των διατάξεων του άρθρου 7 του από προεδρικού διατάγµατος που δηµοσιεύθηκε στις (ΦΕΚ 181 '). Για την έκδοση οικοδοµικής άδειας ανέγερσης ή νοµιµοποίησης εγκατάστασης Α.Π.Ε. δεν απαιτείται έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), εκτός αν η εγκατάσταση προβλέπεται να γίνει σε παραδοσιακούς οικισµούς ή περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που προστατεύονται ως προς την πολεοδοµική ανάπτυξη από ειδικά διατάγµατα. Για την έκδοση οικοδοµικών αδειών έργων ηλεκτροπαραγωγής, που αναγείρονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις, ύστερα από έγκριση επέµβασης χορηγούµενη κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 998/1979 και του άρθρου 13 του Ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α'), θεωρείται ότι υφίσταται τίτλος κυριότητας. Τα αιολικά και ηλιακά συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας νοούνται µόνο ως ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. [Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 παράγραφος 7 του Ν. 2941/2001, ΦΕΚ Α 201.] 5. Για τη λειτουργία σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, για τους οποίους χορηγείται άδεια εγκατάστασης, απαιτείται και άδεια λειτουργίας. Η άδεια αυτή χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου και έλεγχο από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για την τήρηση των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής. Αν ο σταθµός συνδέεται µε τα δίκτυα της.ε.η., η λειτουργία του απαγορεύεται πριν από τη σύναψη της σχετικής σύµβασης. 6. Η άδεια λειτουργίας χορηγείται για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και µπορεί να ανανεώνεται. Με την άδεια λειτουργίας µπορεί να επιβάλλονται όροι και περιορισµοί για την ασφαλή λειτουργία των σταθµών, την προστασία της υγείας και ζωής των εργαζοµένων σε αυτούς, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε περίπτωση µεταβιβάσεως της κυριότητας της µονάδας παραγωγής, ο νέος κύριος υποκαθίσταται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της συµβάσεως µεταξύ της.ε.η. και του αρχικού αδειούχου. Με απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας µπορεί να τροποποιείται η άδεια λειτουργίας επ' ονόµατι του νέου κυρίου της µονάδας. 7. Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής, που σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασµού µε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, αλλά προκαλούν δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή κίνδυνο για τους εργαζοµένους σε αυτούς, µπορεί, µε απόφαση του νοµάρχη της περιφέρειας όπου είναι εγκατεστηµένοι, να εξαιρεθούν από την απαλλαγή. Στην περίπτωση αυτή για τη συνέχιση της λειτουργίας των σταθµών απαιτείται άδεια λειτουργίας. Άρθρο 4 Κυρώσεις

4 1. Σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, χωρίς προηγούµενη άδεια του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ή παράβασης των όρων και περιορισµών της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας, µπορεί να διακόπτεται προσωρινά ή οριστικά η λειτουργία του σταθµού ή να επιβάλλεται στους παραγωγούς πρόστιµο από ένα εκατοµµύριο ( ) µέχρι πενήντα εκατοµµύρια ( ) δραχµές ή και οι δύο κυρώσεις σωρευτικά. Μπορεί επίσης να διακόπτεται η λειτουργία των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, αν διαπιστωθεί κίνδυνος για την υγεία και τη ζωή των εργαζοµένων στο σταθµό, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και το περιβάλλον. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας που κοινοποιείται στον παραγωγό. 2. Κατά της απόφασης αυτής ασκείται προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου τακτικού διοικητικού πρωτοδικείου. 3. Με απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ορίζεται η διαδικασία επιβολής των παραπάνω κυρώσεων, το ύψος του προστίµου, ο τρόπος καταβολής του, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο 5 Γενικές διατάξεις 1. Με απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας: α) Καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί και οικονοµικοί όροι των συµβάσεων, οι λεπτοµέρειες διαµόρφωσης των τιµολογίων µεταξύ της.ε.η. και των παραγωγών, καθώς και οι όροι διασύνδεσης. β) Ορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, τα καταβλητέα παράβολα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. 2. Αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη ή έκτακτη αδυναµία των εγκαταστάσεων της.ε.η. να καλύψουν σε ηλεκτρική ενέργεια τις ανάγκες περιοχών της χώρας, µπορεί µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της.ε.η., να διατάσσεται η λειτουργία κύριων ή εφεδρικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής άνω των 400KW που συνδέονται µε τα δίκτυα της.ε.η.. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το αντάλλαγµα που υποχρεούται να καταβάλλει η.ε.η. στον αυτοπαραγωγό. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αυτοπαραγωγού µπορεί να ανακαλείται η άδεια λειτουργίας. 3. Απαγορεύεται η εγκατάσταση δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας πάνω ή κάτω από δηµόσιους δρόµους, πλατείες, πεζοδρόµια ή άλλους κοινόχρηστους δηµόσιους χώρους ή κατά µήκος αυτών. Στην απαγόρευση αυτή δεν περιλαµβάνονται τα δίκτυα της.ε.η., τα δίκτυα φωτισµού οδών και πλατειών και τα δίκτυα που απαιτούνται για την κίνηση των ηλεκτροκίνητων µέσων µαζικής µεταφοράς καθώς επίσης και τα έργα σύνδεσης των σταθµών Α.Π.Ε.. [Η παράγραφος 3 τίθεται όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο Β.2 του άρθρου 24 Ν. 3468/2006, ΦΕΚ Α 129]. 4. [Η παράγραφος 4 καταργήθηκε µε το άρθρο 31 του Ν.3426/2005,ΦΕΚ Α 309.] 5. Η εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επιτρέπεται σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα, για την περιοχή της Αττικής απαγορεύεται η λειτουργία και εγκατάσταση νέων σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν µε στερεά καύσιµα, εκτός από εκείνα της βιοµάζας, καθώς και σταθµών που λειτουργούν µε υγρά καύσιµα µε εξαίρεση τις περιπτώσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 1 του παρόντος, εφ' όσον χρησιµοποιούνται υγρά καύσιµα. 6. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, µπορεί να συνιστώνται µε σκοπό την προώθηση των εφαρµογών των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, της εξοικονόµησης ενέργειας και της τεχνολογίας, στα πλαίσια της ενεργειακής πολιτικής, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ως περιφερειακά και τοπικά ενεργειακά κέντρα και γραφεία, καθώς και να ενοποιούνται, χωρίζονται, µεταφέρονται, µετατρέπονται και καταργούνται τέτοια κέντρα. 7. Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ορίζεται ως εθνικό συντονιστικό κέντρο των δραστηριοτήτων που αφορούν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την

5 εξοικονόµηση ενέργειας και την ορθολογική χρήση ενέργειας. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε την λειτουργία του Κ.Α.Π.Ε., ορίζεται ότι τα περιφερειακά και τοπικά ενεργειακά κέντρα και γραφεία εποπτεύονται από το Κ.Α.Π.Ε. και προσδιορίζεται το είδος και η έκταση της εποπτείας αυτής. [Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 Ν.2702/1999, ΦΕΚ Α 70.] 8. Τα υφιστάµενα ενεργειακά κέντρα και γραφεία, µέχρι να συµπληρωθούν οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους κατά τις διατάξεις του νόµου αυτού, συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν γι' αυτά κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 9. Με τα προεδρικά διατάγµατα ίδρυσης των παραπάνω κέντρων και γραφείων: α) Καθορίζονται τα όργανα διοίκησης, η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες των υπηρεσιών τους, η άσκηση εποπτείας σε αυτά, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει οικονοµικό, διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και ιδίως την έγκριση των προγραµµάτων, των προϋπολογισµών και απολογισµών, καθώς και τα της αποτίµησης των αποτελεσµάτων των εργασιών τους. β) Καθορίζονται οι αναγκαίες οργανικές θέσεις προσωπικού, µόνιµου ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ρυθµίζονται τα θέµατα κατάστασης, αποδοχών και πειθαρχίας γενικά του συνόλου του προσωπικού αυτού, καθώς και τα θέµατα ένταξης, µετάταξης και απόσπασής του. γ) Προβλέπονται πόροι και κάθε µορφής επιχορηγήσεις και ρυθµίζεται η διάθεση, διαχείριση, δικαιολόγηση και οι οικονοµικοί έλεγχοι των δαπανών. δ) Προβλέπεται κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων και γραφείων αυτών. Άρθρο 6 Μεταβατικές διατάξεις 1. Μετά την ισχύ του παρόντος νόµου εξακολουθούν να ισχύουν οι άδειες λειτουργίας σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1559/1985. Η λειτουργία των σταθµών αυτών διέπεται εφεξής από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 2. Μέχρι την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος νόµου προβλεπόµενων κανονιστικών πράξεων ισχύουν οι υφιστάµενες που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του ν. 1559/ Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, κάθε απαίτηση µισθωτού της.ε.η. κατ' αυτής, αναγόµενη στο χρονικό διάστηµα πριν από την , η οποία απορρέει από την υπ' αριθµ /1946 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και το άρθρο 10 του Κανονισµού Καταστάσεως Προσωπικού.Ε.Η., που κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.δ/τος 210/1974, αποσβέννυται, εκτός αν έχει αναγνωρισθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. ίκες που έχουν ως αντικείµενο τέτοιες απαιτήσεις καταργούνται. 4. Μισθωτοί της.ε.η., οι οποίοι µετακινήθηκαν πρόσκαιρα για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας, δικαιούνται να λάβουν για το πριν από χρονικό διάστηµα και εφόσον κατά την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του παρόντος νόµου οι σχετικές αξιώσεις δεν έχουν παραγραφεί: α) ποσοστό πενήντα επτά τοις εκατό (57%) της διαφοράς µεταξύ της αποζηµίωσης για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας που προκύπτει µε βάση το 1/25 του συνόλου των τακτικών µηνιαίων αποδοχών τους για κάθε διανυκτέρευση και αυτής που τους καταβλήθηκε πράγµατι για την αιτία αυτή, ατόκως, εκτός εάν εκκρεµεί καταψηφιστική αγωγή, οπότε οφείλεται εντόκως αυτή, και β) τις δικαστικές δαπάνες που επιδικάστηκαν υπέρ αυτών από οποιοδήποτε δικαστήριο, εφόσον ασκήσουν το σχετικό δικαίωµα εντός αποσβεστικής προθεσµίας τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µε αίτηση των δικαιούχων στη ιεύθυνση Προσωπικού της.ε.η.. 5. Στο άρθρο 5 του ν. 158/1975 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να γίνονται εργασίες καθαρισµού µονωτήρων υπό τάση στην τρίτη περιοχή τάσης, εφόσον αυτές γίνονται από τον αέρα µε ελικόπτερο». Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Σεπτεµβρίου Για την άµεση επισκευή, συντήρηση ή κατασκευή γραµµών, υποσταθµών µεταφοράς ή διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεφωνικών δικτύων και εγκαταστάσεων από εξειδικευµένα

6 συνεργεία της ΕΗ ή του ΟΤΕ, αντίστοιχα, µε αυτεπιστασία ή για την άµεση επισκευή, συντήρηση εξοπλισµού Σταθµών Παραγωγής, για βοηθητικές εργασίες στην ύπαιθρο ή τα εργοτάξια, καθώς και για τα έργα έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής των ορυχείων της ΕΗ, επιτρέπεται η πρόσληψη, στον τόπο των εκτελούµενων έργων, αποκλειστικά ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) προς υποστήριξη των συνεργείων, κατά παρέκκλιση της προβλεπόµενης στο άρθρο 21 παράγραφοι 7 13 και 15του Ν. 2190/1994 διαδικασίας, για απασχόληση που δεν υπερβαίνει, κατ' άτοµο, τα εξήντα (60) ηµεροµίσθια σε δωδεκάµηνο χρονικό διάστηµα, αποκλειοµένης αυστηρά οποιασδήποτε παράτασης ή επαναπρόσληψης πριν παρέλθουν δώδεκα (12) µήνες από τη λήξη της προηγούµενης απασχόλησης. Οι υπεύθυνοι παραβίασης των παραπάνω περιορισµών διώκονται και αυτεπαγγέλτως για παράβαση καθήκοντος, κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, παραπέµπονται δε υποχρεωτικώς στην αρµόδια πειθαρχική δικαιοδοσία. [Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν.3229/2004, ΦΕΚ Α 38.] 7. Επίσης, µε αποφάσεις του.σ. της.ε.η., στις οποίες θα καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, διαδικασίες και προϋποθέσεις, δύναται να προσλαµβάνεται στη.ε.η., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/ 1994, ένα µέλος της οικογένειας µισθωτού, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θανόντος συνεπεία εργατικού ατυχήµατος. Άρθρο 7 Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να συνιστώνται στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Ειδικοί Λογαριασµοί διαχείρισης κονδυλίων, προερχοµένων από οποιαδήποτε πηγή, για τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων µελετών, προγραµµάτων και έργων του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης, ο τρόπος ανάληψης και διάθεσης των κονδυλίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία των λογαριασµών αυτών, και κατά παρέκκλιση από τις γενικές και ειδικές διατάξεις του ηµοσίου Λογιστικού, των κρατικών προµηθειών, δηµοσίων επενδύσεων, αναθέσεων µελετών και κάθε άλλης σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης. 2. Οι µελέτες, τα προγράµµατα και τα έργα, για τη χρηµατοδότηση των οποίων έχουν συσταθεί Ειδικοί Λογαριασµοί, εκτελούνται είτε από το Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας είτε από εποπτευόµενους από αυτό φορείς είτε από τρίτους που µπορεί να είναι φορείς του ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982, ή και του ιδιωτικού τοµέα. 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζονται επιτροπές, που αποτελούνται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίες ελέγχουν την οικονοµική διαχείριση και την πραγµατοποίηση του σκοπού για τον οποίο χρηµατοδοτούνται οι µελέτες, τα έργα και τα προγράµµατα της παραγράφου 1. Με τις αποφάσεις αυτές µπορεί να εξειδικεύεται το έργο των επιτροπών. [Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του Ν.3297/2004,ΦΕΚ Α 259.] 4. α) Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ρυθµίζονται θέµατα, όροι και διαδικασίες αναφορικά: αα) µε την εφαρµογή και τη διαχείριση προγραµµάτων του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ή τµηµάτων τους, ββ) µε την ανάθεση της εκτέλεσης και τη χρηµατοδότηση έργων, µελετών και υπηρεσιών, που προβλέπονται στα ανωτέρω προγράµµατα ή τµήµατά τους ή απαιτούνται για την υποστήριξή τους και γγ) µε την ένταξη έργων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα στα ανωτέρω προγράµµατα ή τµήµατά τους και τη χρηµατοδότησή τους. Στα διατάγµατα αυτά είναι δυνατόν να ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα όργανα και τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος εφαρµογής τους ρυθµίζονται είτε στην πρόσκληση για υποβολή προτάσεων είτε µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

7 [Το εδάφιο α τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26, παράγραφος 1 του Ν. 2545/1997, ΦΕΚ Α 254.] β) Με αποφάσεις του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ορίζονται επιτροπές αποτελούµενες από υπαλλήλους του Υπουργείου Βιοµηχανίας. Ενέργειας και Τεχνολογίας και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2, που παρακολουθούν την υλοποίηση των προγραµµάτων, έργων, µελετών και υπηρεσιών του προηγούµενου εδαφίου. Εάν οι ανωτέρω χρηµατοδοτούνται µέσω των ειδικών λογαριασµών της παραγράφου 1, οι επιτροπές ασκούν και τις αρµοδιότητες των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3 επιτροπών. γ) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1960/1991 (ΦΕΚ 123 Α') εφαρµόζονται αναλογικά ως προς τα προγράµµατα του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Τα προεδρικά διατάγµατα των παραγράφων 1 και 2 του ανωτέρω άρθρου εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και οι αποφάσεις παραγράφου 3 οπό τους Υπουργούς Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. [Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Ν.2308/1995, ΦΕΚ Α 114.] 5. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας συγκροτούνται νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές από κρατικούς λειτουργούς, δικηγόρους ειδικούς επιστήµονες και δηµοσίους υπαλλήλους, στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, έργο των οποίων είναι η κατάρτιση σχεδίων νόµων και κανονιστικών αποφάσεων, προκειµένου να αναµορφωθεί και να συµπληρωθεί το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο και να καταστεί δυνατή η εφαρµογή των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και της κοινοτικής πρωτοβουλίας που αφορά την προσαρµογή των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά όπως επίσης και οποιασδήποτε άλλης κοινοτικής πρωτοβουλίας, η διαχείριση της οποίας ανήκει στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. 6. Οι επιτροπές οφείλουν να περατώσουν το έργο τους µέσα στην προθεσµία που ορίζουν οι αποφάσεις µε τις οποίες συγκροτούνται. Η προθεσµία µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Στα µέλη των επιτροπών καταβάλλεται αποζηµίωση, που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Οικονοµικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 18 του ν. 1505/1984 και 8 του ν. 1810/ Όπου στις προηγούµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου αναφέρονται προγράµµατα του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, νοούνται είτε προγράµµατα τα οποία έχουν εκπονηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης είτε προγράµµατα ή τµήµατά τους που έχουν εκπονηθεί από άλλα Υπουργεία, φορέας υλοποίησης όµως προβλέπεται να είναι είτε µόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης είτε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία µε άλλο Υπουργείο. [Η παράγραφος 7 τίθεται όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ν.2545/1997, ΦΕΚ Α 254.] Άρθρο [Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 καταργήθηκαν µε το άρθρο 31 του Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207.] Άρθρο 9 1. Στις απαλλαγές από «...οποιοδήποτε φόρο, τέλος και δικαιώµατα του ηµοσίου ή τρίτων, καθώς και του χαρτοσήµου», που προβλέπονται από το ν. 2198/1994 (άρθρο 23 παρ. 7), καθώς και από τις ανάλογες διατάξεις των νόµων 200Ο/1991 (άρθρο 46α) και 2224/1994 (άρθρο 3 παρ. 13) για τις µεταβιβάσεις ιδιωτικοποιούµενων επιχειρήσεων, στις µεταγραφές και σχετικές πράξεις συµπεριλαµβάνονται, κατά την αληθή έννοια των ως άνω διατάξεων, και η παραχώρηση και εγγραφή υποθήκης ή προσηµείωσης υποθήκης για την

8 εξασφάλιση της πληρωµής του πιστούµενου τιµήµατος εξαγοράς του ενεργητικού των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων. 2. Επίσης, για τις ίδιες συµβάσεις µεταβίβασης και όλες τις σχετικές πράξεις πραγµάτωσής τους, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται και οι παραχωρήσεις και εγγραφές υποθηκών ή προσηµειώσεων υποθηκών για εξασφάλιση του τιµήµατος, «... τα δικαιώµατα και οι αµοιβές συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύµβαση και κάθε άλλη προς πραγµάτωση αυτής, πράξη περιορίζονται στο 30 % αυτών». 3. Η κατ' άρθρο 46α παρ. 8 του ν. 1892/1990 πράξη πιστοποίησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αγοραστή επέχει κατά την αληθή έννοια της διάταξης αυτής θέση περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης του άρθρου 1005 του Κ.Πολ.. και έχει ως άµεση έννοµη συνέπεια, µετά τη µεταγραφή της και το σχετικό αίτηµα προς τον υποθηκοφύλακα, την εξάλειψη και διαγραφή των υφιστάµενων υπέρ τρίτων βαρών, που έχουν εγγραφεί πριν από τη θέση των επιχειρήσεων σε ειδική εκκαθάριση. 4. Η κατά την παράγραφο 8 εδαφ. 3 του άρθρου 23 του ν. 2198/1994 απαλλαγή «κάθε µορφής ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων της «ΝΕΩΡΙΟΝ - ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.» προς το Ι.Κ.Α. και προς κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισµό...» αναφέρεται σε όλους ανεξαίρετα τους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Οι υποχρεώσεις αυτές αναλαµβάνονται εξολοκλήρου από το Ελληνικό ηµόσιο, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 74 του ν. 2127/1993. Άρθρο 10 Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: α) ο ν. 2165/1993 (ΦΕΚ 127 Α'), β) ο ν. 1559/1985 (ΦΕΚ 135 Α'), εκτός από το άρθρο 19, γ) κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Άρθρο 11 Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε.

Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έργων Α.Π.Ε. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά

Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά 19 Ιανουαρίου 2009 Ψηφίστηκε στις 15-1-2009 ο νέος νόμος για τα φωτοβολταϊκά ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 1. Ορίζεται χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση από τη ΡΑΕ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 4030/2011: ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-Ελεγχος, ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ/Πετρελαιοκίνηση/ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικης κλπ (556008) Αρθρο :39 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών

Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Net metering Τα νέα μέτρα ενίσχυσης των φωτοβολταϊκών Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το νέο θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 19 ΜΕΡΟΣ 1 - Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 169/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

N. 3428/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου.

N. 3428/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. N. 3428/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Γενικές αρχές - Αρμοδιότητες Ρ.Α.Ε. Άρθρο 4 Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Την υπ αριθµ. 66/2011 Γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 35 ΦΕΚ 88/Α/19-4-2011. «Τρόπος υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011». Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΧΑΡΙ ΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 417/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/)

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή: http://www.lagie.gr/) Το ελληνικό κράτος το 1994 με τον Ν.2244 (ΦΕΚ.Α 168) κάνει το πρώτο βήμα για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τρίτους εκτός της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1016/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1317/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net-metering Τελευταία ενημέρωση 29 Οκτωβρίου 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 214/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1411/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 111/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 1 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έτη 2008 2009 Βάνια Αρμένη Νομικός, ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 350/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 400/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό παραγωγής βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη 8 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Z.E.Π. Κοζάνης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 395/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1563/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα, οικόπεδα και κτίρια ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 256/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 698/2014 Χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταστρώνεται σε τρία βασικά κεφάλαια: Α) Ως προς το Ταμείο Παρακαταθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1582/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing)

Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Ν 1665/1986: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (Leasing) Άρθρο 1 Έννοια "1. Με τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης ο κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 εκµισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι µισθώµατος τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1885/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής 1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kwp, από αυτοπαραγωγούς κατά την έννοια της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 677/2013 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου, ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28

ΑΔΑ: 4ΑΛΤ0-Ε ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Φ81.5(2.1.3)/3498/28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Άρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παράγραφος 1 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών 1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις)

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) ΝΟΜΟΣ 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90) (Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις) Άρθρο 59 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 3669/2008 1. Η παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτήρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών, Αριθ. 40158 ΦΕΚ Β 1556, 22-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά την Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης,

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης, ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3325 (ΦΕΚ Α 68/11.03.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 47/2015 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα