ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Ο Δήμαρχος Πέλλας. Διακηρύσσει ότι:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Ο Δήμαρχος Πέλλας. Διακηρύσσει ότι:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ.Ε. Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Αρ. Πρωτ. :36373/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Πέλλας Διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε φανερό προφορικό και πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καφενείο) εμβαδoύ 130 Μ2 πoυ βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λιπαρού του Δήμου Πέλλας, με τους παρακάτω όρους οι οποίοι καθορίστηκαν με την αρ. 113/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αρθρο 1ο:Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.192 του Ν. 3463/2006 και του ΠΔ 270/81. Πρώτη προσφορά για μίσθωμα ανα μήνα της μίσθωσης, ορίζεται το ποσό των διακοσίων ( 200,00) Ευρώ. Άρθρο 2ο:Η μίσθωση αρχίζει αμέσως με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης, μετά την κατακύρωση στον τελευταίο πλειοδότη και θα διαρκέσει τέσσερα (4) έτη. Άρθρο 3ο:Η μίσθωση θα αφορά ισόγειο ακίνητο εμβαδού 130τ.μ., ευρισκόμενου στην πλατεία της Τοπ.Κοιν. Λιπαρού του Δήμου Πέλλας και στο οικόπεδο (Ο.Τ.23 Α.Ο.112) έχει παροχή ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και αποχέτευση. Άρθρο 4ο:Το μίσθωμα θα είναι μηνιαίο και θα προκαταβάλλεται μέσα στις πρώτες πέντε (5) ημέρες κάθε μισθωτικού μήνα. Άρθρο 5ο:Το μίσθιο θα παραδοθεί στον μισθωτή με τυχόν υπάρχοντα υλικά, εξοπλισμό και εξαρτήματα. Σε μια τέτοια περίπτωση θα συνταχθεί κατα την παράδοση του μισθίου, πρωτόκολλο στο οποίο θα καταγραφούν όλα τα κινητά έπιπλα, μηχανήματα, εξοπλισμός και γενικά όλα τα υλικά τα είδη που περιέχονται και ανήκουν στο καφενείο. Άρθρο 6ο: Κατά την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης ή τυχόν κήρυξη εκπτώτου του μισθωτού, αυτός είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το μίσθιο με όλα τα υλικά που τυχόν παρέλαβε, όπως αυτά αναφέρονται στο σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής στην καλή κατάσταση που τα παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραστεί στην 1

2 παράδοση του μισθίου ή αρνηθεί να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο εάν και έχει κληθεί προς τούτο, η παραλαβή θα γίνεται μονομερώς απο τον Δήμο Πέλλας, παρουσία Αστυνομικού Οργάνου ή Οργάνου της Δημοτικής Αστυνομίας, υπογράφοντος και αυτού το πρωτόκολλο χωρίς να χρειάζεται παράδοση απο τον μισθωτή. Στην περίπτωση αυτή κοινοποιείται το αντίγραφο του πρωτοκόλλου στον μισθωτή, ο οποίος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών δικαιούται να υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, επι της οποίας αποφασίζει οριστικά επιτροπή που αποτελείται απο έναν εκπρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον μισθωτή και έναν μηχανικό που ορίζεται απο τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέλλας. Η απόφαση της επιτροπής που λαμβάνεται κατα πλειοψηφία είναι υποχρεωτική για τον Δήμο Πέλλας και τον μισθωτή. Αν ο μισθωτής μέσα σε δέκα (10) ημέρες απο την λήξη ή λύση της μίσθωσης ή κήρυξης αυτού εκπτώτου,δεν παραδώσει το μίσθιο, επιβαρύνεται με την καταβολή ποινικής ρήτρας ύψους πενήντα (50,00 ) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης παράδοσης του μισθίου. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Πέλλας και ο μισθωτής την αποδέχεται απο την στιγμή αυτή ως υποχρεωτική και ανέκκλητο, ακόμη και αν το μίσθιο δεν λειτουργεί. Άρθρο 7ο:Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να αγοράσει τα σκεύη και γενικώς όλα τα υλικά που θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία του μισθίου και δεν παραδόθηκαν σ αυτόν απο τον εκμισθωτή και τα οποία θα πρέπει να είναι ανάλογα της κατηγορίας και του προορισμού του μισθίου. Άρθρο 8ο:Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά ως καφενείο. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί ο ίδιος με δικές του δαπάνες τα υλικά και εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την καλή και ορθή λειτουργία της παραπάνω δραστηριότητας. Αρθρο 9ο Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο αποκλειστικά ως καφενείο, διαθέτοντας προς πώληση, καφέ, αφεψήματα, αναψυκτικά, ποτά με συνοδεία ή μη πρόχειρου μεζέ, γλυκά κουταλιού και γενικώς προϊόντα που προβλέπονται από τη σχετική υγειονομική διάταξη, άριστης ποιότητας και σε τιμές της ανάλογης κατηγορίας. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί πάνω σε κάθε τραπέζι και στη διάθεση των πελατών ευπρεπή και ευκρινή τιμοκατάλογο των προσφερόμενων ειδών από το κατάστημα. Αρθρο 10ο Ο μισθωτής υποχρεούται όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο να ασκεί προσωπικά την επιχείρηση και όχι δι αντιπροσώπου και όταν πρόκειται περί εταιρίας να ασκείται απο τα μέλη της εταιρίας. Για την ομαλή άσκηση της δραστηριότητας ο μισθωτής υποχρεούται να προσλάβει το απαραίτητο για το είδος και τις συνθήκες της δραστηριότητας προσωπικό, για το οποίο θα είναι μοναδικός και αποκλειστικός υπεύθυνος σχετικά με όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εργασιακή αυτή σχέση. Αρθρο 11ο Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους του μισθίου και να τηρεί πλήρως τους γενικούς κανόνες της υγιεινής συμμορφούμενος απόλυτα στις οδηγίες της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. 2

3 Αρθρο 12ο Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί πάντα σε καλή κατάσταση το μίσθιο με όλες τις εγκαταστάσεις και παρακολουθημάτων αυτού. Τυχόν ζημίες ή φθορές του μισθίου που προέρχονται από τη λειτουργία της επιχείρησης, πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως απο τον μισθωτή και με έξοδα του ιδίου. Ο μισθωτής υποχρεούται επίσης να αντικαθιστά αμέσως με δικά του έξοδα κάθε είδος που καταστράφηκε ή χάθηκε (έπιπλο, μηχάνημα κ.λ.π.) απο αυτά που του παρέδωσε ο εκμισθωτής με άλλα του ιδίου ακριβώς τύπου, όπως ακριβώς περιγράφεται στο οικείο πρωτόκολλο παράδοσης. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να αποκαθιστά αμέσως με δαπάνες του κάθε ζημία ή φθορά που γίνεται επι των διαφόρων εγκαταστάσεων, επίπλων και μηχανημάτων του μισθίου που παραδόθηκαν σ αυτόν απο τον εκμισθωτή. Η αποκατάσταση των αναφερομένων φθορών, ζημιών, καταστροφών ή απωλειών, πρέπει να γίνεται απο τον μισθωτή μέσα σε ένα 10ήμερο το αργότερο από τη στιγμή που έγινε η φθορά. Σε περίπτωση που θα παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή,ο εκμισθωτής προβαίνει σε αποκατάσταση της φθοράς, απώλειας κ.λ.π. σε βάρος του μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει τη σχετική δαπάνη μόλις του ανακοινωθεί ο σχετικός λογαριασμός της δαπάνης που έγινε. Αρθρο 13ο Ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται να προβαίνει σε βελτίωση ή επισκευή των εγκαταστάσεων του μισθίου και των κάθε είδους μηχανημάτων και εξαρτημάτων, χωρίς να έχει καμμία ευθύνη απέναντι στον μισθωτή για τη λειτουργία αυτών. Αρθρο 14 Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου τις υπερ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση προστατεύοντας αυτό από κάθε καταπατητή, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Αρθρο 15 ο Ο μισθωτής δεν δικαιούται να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή εκτέλεση έργων στο μίσθιο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του εκμισθωτή, κάθε δε τέτοια ή κατεδαφίζεται απο τον εκμισθωτή χωρίς δικαστική μεσολάβηση ή παραμένει προς όφελος του εκμισθωτή χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης του μισθωτού απο τον εκμισθωτή. Αρθρο 16ο Ο εκμισθωτής μπορεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να προβαίνει σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, διαρρύθμιση ή εξωραϊσμό εσωτερικά ή εξωτερικά του μισθίου. Αρθρο 17ο Προσθήκες επι του μισθίου προσηλωμένες επ αυτού κατά τη λήξη της μίσθωσης παραμένουν προς όφελος του μισθίου, του μισθωτού παραιτουμένου από τούδε πάσης εκ του λόγου τούτου αποζημίωσης. Αρθρο 18 Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει στην επιτροπή δημοπρασίας: α)υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους όρους που διέπουν την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την διακήρυξη. β)απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν καταδικάστηκε για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ.α του ΠΔ 180/79. γ)φορολογική ενημερότητα 3

4 δ)εγγύηση συμμετοχής ύψους διακοσίων σαράντα (240,00 ) Ευρώ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. ε) Βεβαίωση ότι δεν οφείλει στο Δήμο Πέλλας. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή δημοπρασίας πριν από την έναρξη της δημοπρασίας, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτη μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως. Επίσης ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών απο την κοινοποίηση της απόφασης (με αποδεικτικό παραλαβής) περι κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Προ της υπογραφής του συμφωνητικού, ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αξίας του 1/10 του ετήσιου μισθώματος που επιτεύχθηκε με την δημοπρασία, για την καλή τήρηση των όρων της μίσθωσης. Η εγγύηση αυτή παραμένει στα χέρια του εκμισθωτή μέχρι το τέλος της μίσθωσης και θα επιστραφεί στον μισθωτή μετα το τέλος αυτής, εφόσον δεν υπάρχουν μεταξύ των μερών διαφορές απο την μίσθωση. Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης απο υπαιτιότητα του μισθωτή ή κήρυξης αυτού εκπτώτου, η εγγύηση καταπίπτει υπερ του εκμισθωτή, ως συμφωνημένης ποινικής ρήτρας. Στην περίπτωση που ο τελευταίος πλειοδότης μετα την κοινοποίηση της απόφασης περι κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, δεν προσέλθει μαζί με τον εγγυητή για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, τότε η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία, καταπίπτει υπερ της εκμισθώτριας άνευ δικαστικής παρεμβάσεως, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος αυτού και του εγγυητή, ενεχομένων αμφοτέρων για την επι έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας απο την προηγουμένη τοιαύτη. Αρθρο 19ο Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο,της οποίας συμφωνείται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας επί του κτήματος ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης. Αρθρο 20ο Η δαπάνη θέρμανσης, του καταναλισκομένου ύδατος και ηλεκτρικού ρεύματος, βαρύνει τον μισθωτή. Αρθρο 21ο Σιωπηρή αναμίσθωση ως και υπεκμίσθωση του μισθίου απο τον μισθωτή απαγορεύεται απόλυτα. 4

5 Αρθρο 22ο Ο μισθωτής υποχρεούται όπως εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού της μισθώσεως να κάνει έναρξη πλήρους λειτουργίας του μισθίου και εάν εντός δύο μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού δεν θέσει σε πλήρη λειτουργία το μίσθιο, ο εκμισθωτής θα δύναται να κηρύξει αυτόν έκπτωτο με τις σε βάρος του συνέπειες εκ της παραβιάσεως της μισθώσεως. Η μη συμμόρφωσή του προς την ανωτέρω υποχρέωση συνεπάγεται έκπτωση του μισθωτού μετα προηγούμενη κλήση προς παροχή εξηγήσεων εντός προθεσμίας 48 ωρών. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση μίσθωσης λύεται ο δε μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να αναζητήσει το τυχόν υπόλοιπο καταβληθέν μίσθωμα, το οποίο καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτή ως συμφωνημένης απο τώρα ποινικής ρήτρας για παραβίαση ουσιώδους όρου της μίσθωσης. Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή ή λύσης της μίσθωσης κατόπιν συμφωνίας των μερών μετά από πρόταση για λύση από τον μισθωτή και αποδοχή της πρότασης από τον εκμισθωτή, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ως αποζημίωση στον εκμισθωτή το ποσό που αντιστοιχεί σε τρία (3) μηνιαία μισθώματα, όπως το μηνιαίο μίσθωμα θα είναι διαμορφωμένο κατά τον χρόνο της λύσης της μίσθωσης. Αρθρο 23ο Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτού ή νομικής ανικανότητας αυτού κατά τη διάρκεια της μισθώσεως να ασκεί αυτός προσωπικά την εκμετάλλευση του μισθίου δια της παρουσίας του, η σύμβαση θεωρείται αυτοδικαίως λυμένη μη αναγνωριζομένου κανενός δικαιώματος συμβατικού ή μη εις τους κληρονόμους του αποβιώσαντος, του μισθίου περιεχομένου αυτοδικαίως στην κατοχή του εκμισθωτή. Μπορεί όμως ο εκμισθωτής να επιτρέψει τη συνέχιση της εκτέλεσης των όρων της σύμβασης στους κληρονόμους του θανόντος μισθωτού, εφόσον μεταξύ αυτών θα υπάρχει πρόσωπο παρέχον τα εχέγγυα κατά την απόλυτη κρίση του εκμισθωτή της καταλλήλου εκμεταλλεύσεως τους μισθίου, σύμφωνα με τον προορισμό του. Σε περίπτωση μη αναθέσεως κατά τα ανωτέρω στους κληρονόμους του θανόντος της συνέχισης της σύμβασης, η χρήση των ανηκόντων στον μισθωτή επίπλων, σκευών κλπ ειδών εξοπλισμού του μισθίου, παραμένει, μέχρι την ανάδειξη νέου οριστικού μισθωτή, όχι όμως περισσότερο τους έτους, εις χρήση, χορηγουμένης στους κληρονόμους αποζημίωσης δια τη χρήση του ανήκοντος στον θανόντα μισθωτή εξοπλισμού. Η αποζημίωση αυτή ορίζεται συμβιβαστικά μετα του Δημοτικού Συμβουλίου και των κληρονόμων, σε περίπτωση δε διαφωνίας από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών. Επίσης στην περίπτωση αυτή, μπορεί ο εκμισθωτής κατά την ελεύθερη κρίση της να αποζημιώσει τους κληρονόμους με την τρέχουσα αξία των επίπλων και σκευών, λαμβανομένης υπόψη της καταστάσεως των επίπλων και του χρόνου χρήσεώς τους, καθιστάμενος κύριος αυτών.η εκτίμηση των επίπλων και σκευών ενεργείται ως ανωτέρω. Αρθρο 24ο Κάθε εκ της παρούσης οφειλή του μισθωτού εισπράττεται κατά τις διατάξεις του νόμου περι εισπράξεως των δημοτικών εσόδων ή κατά πάσα άλλη νόμιμη διαδικασία, επιτρεπομένης της λήξης κάθε μέτρου αθροιστικώς. Τίτλο εκτελεστό προς βεβαίωση και είσπραξη πάσης οφειλής των μισθωτών, αποτελεί η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία,προκειμένου περι 5

6 οφειλής αναφερομένης εις υποχρέωση του μισθωτή να προβεί σε επισκευή και συντήρηση του μισθίου, δύναται να εισπράττεται προκαταβολικά. Πάσα οφειλή του μισθωτού προς τον εκμισθωτή βαρύνεται με τους τόκους υπερημερίας τους καθοριζομένους κάθε φορά για τα χρέη προς τον Δήμο. Αρθρο 25ο Η επι της δημοπρασίας αρμόδια επιτροπή, οφείλει να αποκλείσει της δημοπρασίας προ της υποβολής προσφοράς, όσους: 1)Δεν εξεπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, οικονομικές ή άλλες προς τον Δήμο Πέλλας απο οποιαδήποτε αιτία. 2)Βαρύνονται δια της λύσεως, εις βάρος αυτών, συναφούς συμβάσεως (κυλικείου, καφεζαχαροπλαστείου, εστιατορίου κλπ) μετα του Δημοσίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτ/σης. Η αρμόδια Επιτροπή βάσει των ανωτέρω και ετέρων πρόσφορων στοιχείων κρίνει περι της καταλληλότητας των ενδιαφερομένων να μετάσχουν στη δημοπρασία και δέχεται ή αποκλείει αυτούς. Εκ του αποκλεισμού αυτού κανένα δικαίωμα, απαίτηση αποζημιώσεως κ.λ.π. προκύπτει υπερ του αποκλεισθέντος. Αρθρο 26ο Για τη μίσθωση αυτή ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «περι καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων Δήμων και Κοιν/των» σε συνδυασμό με τις μη αντιβαίνουσες προς αυτό σχετικές διατάξεις περι μισθώσεως πραγμάτων διατάξεις του ισχύοντος Αστικού Κώδικα και συναφών Νόμων και διαταγμάτων. Αρθρο 27o Ο μισθωτής υποχρεούται να μεριμνά για να λειτουργούν απολύτως ικανοποιητικά όλες οι εγκαταστάσεις του μισθίου βαρυνόμενος με όλες τις δαπάνες καλής συντήρησης του και προμήθειας των απαιτουμένων υλικών εν γένει. Αρθρο 28ο Η παράβαση κάθε όρου της παρούσας, θεωρουμένων όλων ουσιωδών, εκ μέρους του μισθωτή, ανεξαρτήτως των λοιπών μέτρων των λαμβανομένων εις βάρος αυτού, δυνάμει της παρούσης, επιφέρει τη λύση της μίσθωσης και την αποβολή τούτου από το μίσθιο με τις νόμιμες εις βάρος του συνέπειες. Περι της εκπτώσεως του μισθωτού αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αρθρο 29ο Η εκ μέρους του εκμισθωτή σιωπηρά ανοχή παραβάσεως ή καταστρατηγήσεως διατάξεως της παρούσης δεν λογίζεται ως έγκριση ή παραίτηση δικαιώματος τινός ή τροποποίηση της παρούσης μισθώσεως ουδέ παρέχει κάποιο δικαίωμα στον μισθωτή. Αρθρο 30ο Η κήρυξη εκπτώτου του μισθωτή έχει τις εξής συνέπειες: α)εκπίπτει υπέρ του εκμισθωτή η κατατεθείσα εγγύηση ως ποινική ρήτρα μη υπολογιζομένη εις τις τυχόν οφειλές του εκπτώτου μισθωτού. β) Υποχρεούται ο ανάδοχος να παραδώσει το μίσθιο εντός δέκα πέντε (15) ημερών απο της κοινοποίησης στον μισθωτή της περι εκπτώσεως αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησής του αποβάλλεται εκ του μισθίου είτε διοικητικώς, είτε δια αποφάσεως του Εισαγγελέα, είτε δικαστικώς ή κατά τις διατάξεις περι απόδοσης μισθίου του 6

7 Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, ως αυτές ισχύουν όλων των μέτρων αυτών δυνάμενων να λαμβάνονται αθροιστικά και ταυτόχρονα. γ)χάνουν τη χρήση των εν τω μισθίω κατά το σχετικό πρωτόκολλο προσκομισθέντων παρ αυτού επίπλων και σκευών, περιεχομένης αυτοδικαίως ταύτης στον εκμισθωτή μέχρι της ανάδειξης άλλου οριστικού μισθωτή, χωρίς κανένα δικαίωμα να γεννάται υπερ του εκπτώτου δια τη χρήση των επίπλων και σκευών του μισθίου. Η χρήση αυτών των κινητών και επίπλων δεν μπορεί να είναι για χρόνο μεγαλυτέρου του έτους. δ) Οφείλει να αποζημιώσει τον Δήμο Πέλλας για κάθε ζημία που θα υποστεί αυτή απο την παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας. Αρθρο 31ο Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει ανεπιφύλακτα αποδοχή όλων των όρων της παρούσας. Αρθρο 32ο Τα κηρύκεια δικαιώματα, έξοδα δημοσίευσης σύνταξης συμφωνητικού, τα τέλη χαρτοσήμου και λοιπά έξοδα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον αναδειχθησόμενο τελευταίο πλειοδότη (μισθωτή). Αρθρο 33ο Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση αποκτά εκ της μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή. Αρθρο 34 ο Περίληψη διακήρυξης Δημάρχου θα δημοσιευθεί σε δημόσια μέρη του Δήμου Πέλλας ήτοι Ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας, πίνακας ανακοινώσεων Δημ. Κατ/ματος Πέλλας, στη Δημοτική Κοιν. Μ.Αλεξάνδρου και σε δημόσια μέρη στην Τοπ.Κοιν. Λιπαρού τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας. Η Δημοπρασία θα γίνει στις 25/6/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ. έως π.μ. στο Δημ.Κατ/μα Μ.Αλεξάνρου Αν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί ο διαγωνισμός, αυτός θα επαναληφθεί στις 2/7/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30π.μ. έως ώρα 10:30π.μ. στο Δημ.Κατ/μα Μ.Αλεξάνδρου. Ο Δήμαρχος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΚΑ, 84800 ΜΗΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΡΗ ΚΩΝ / ΝΑ ΤΗΛ.: 2287360120 FAX: 2287023374 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Για τα φυσικά πρόσωπα (α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 07/10/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1794 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 18 02 2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 1645 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 1 5 του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΑΥΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή Τηλ. 24673 51156 e-mail: karagianidou@kastoriacity.gr Καστοριά 26-10- 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-07-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 373 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων διακήρυξης επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 725 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης με Πλειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 3/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 13/2011 Περίληψη Κατάρτιση των όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΓΑΣΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΓΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι 30-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. οικ 44045 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 62 Ταχ.Κωδικας : 121 35 Πληροφορίες : Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.πρ. 315 Διακήρυξη Προέδρου για εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης κυλικείου

Αρ.πρ. 315 Διακήρυξη Προέδρου για εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης κυλικείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Ν.Π.Δ.Δ.) Πολύγυρος 5-5-2015 Αρ.πρ. 315 Διακήρυξη Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 4/12/2013 Αρ. πρωτ. 22044

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 4/12/2013 Αρ. πρωτ. 22044 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 4/12/2013 Αρ. πρωτ. 22044 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ.Πρωτ: 28 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη -τέρμα Ταχ. Κώδ.: Κέρκυρα, 49100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002701264 2015-04-09

15PROC002701264 2015-04-09 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:1/4/2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 6174 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το ΠΔ 270/81 «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

μίσθωμα Χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ημερομηνία : 13/2/2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00 Ελάχιστο προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα Α) 880,00 Β) 355,00

μίσθωμα Χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ημερομηνία : 13/2/2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00 Ελάχιστο προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα Α) 880,00 Β) 355,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΒΟΛΟΣ: 16 / 1 /2014 Ταχ.Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ ΑΡ.ΠΡ. : 1005

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. : 14335/12-12-2012 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άμφισσα 10 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 17.243 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κεχαγιά- Άμφισσα Πληροφορ. : Νικ. Τούμπας Τηλέφ. : 2265350914 FAX. : 22650 91128 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΦΡ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137 Α Τ.Κ. 64100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11330 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, σε συνέχεια των αριθ. 172/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Β) Το ΠΔ 715/79 «περί τρόπου ενέργειας από τα ΝΠΔΔ, μισθώσεων και εκμισθώσεων». ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Β) Το ΠΔ 715/79 «περί τρόπου ενέργειας από τα ΝΠΔΔ, μισθώσεων και εκμισθώσεων». ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 08/03/2011 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Aριθ.Πρωτ. 37423/09-03-11 Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα