ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ"

Transcript

1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 1

2 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 36.Δ.α.1-2 ΚΕΦΑΛΑΘΟΝ Ε ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΑΣΕΤΗ ΘΕΜΑ α Ποιηηηθή Επηζηράηεσζε-Παιιαϊθή Άκσλα 1. ΝΟΜΟ 1350 ηες 13 Απρ./3 Μαΐοσ 1918 (ΦΔΚ Α 97) Πεξί ππνρξεσηηθήο ζπνξάο εηδψλ λνκήο δηα ηαο ζηξαηησηηθάο αλάγθαο. Σξνπνπνηεζείο δηα ηνπ: α)νφκ ηεο 8/22 Ηνπλ (ΦΔΚ Α 14) πεξί ηξνπνπ. ηνπ Νφκ. 1350, ήξζε δηα ηνπ Β.Γ. 24 Φεβξ./1 Μαξη (ΦΔΚ Α 14) πεξί άξζεσο ηεο ππνρξεσηηθήο ζπνξάο εηδψλ λνκήο δηα ηαο ζηξαηησηηθάο αλάγθαο θαη θαζνξηζκνχ ηηκήο ηνπ ρνξεγεζέληνο δηα ηελ ζπνξάλ ηαχηελ ζπφξνπ βίθνπ. 1α. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αρηζ. 378 ηες 14 Οθη./18 Γεθ (ΦΔΚ Α 546) Πεξί ιήςεσο κέηξσλ δηα ηελ κειέηελ ηεο νξγαλψζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηξαηεχζεσο ηεο Υψξαο. Καηεξγήζε δηα ηνπ άξζξ. 2 Ν.Γ. 708/1970 (θαηση. αξηζ. 24), ηξνπνπνηήζαληνο ζρεηηθήλ δηάηαμηλ ηνπ Α.Ν. 398/68 (θαηση. αξηζ. 21). 2. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αρηζ. 861 ηες 16/22 επη (ΦΔΚ Α 370) Πεξί νξγαλψζεσο ηεο πνιηηηθήο ή νηθνλνκηθήο επηζηξαηεχζεσο ηεο ρψξαο. Σξνπνπνηεζείο ππφ ηνπ: Α.Ν ηεο 7/12 επη πεξί ζπκπιεξψζεσο θαη ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Α.Ν. 861/1937, θαηεξγήζε κεη απηνχ δηα ηνπ άξζξ. 23 Α.Ν. 1984/1939. (Αληί ηεο ζει. 349) Σει. 349(α) Σεύτος 402-ει. 99 2

3 36.Δ.α.2 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 3

4 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 3. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αρηζ ηες 21/23 επη (ΦΔΚ Α 405) Πεξί νξγαλψζεσο ηεο Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Δπηζηξαηεχζεσο ηεο Υψξαο. Σξνπνπνηεζείο δηα ησλ Α.Ν. 450/1945, Ν.Γ. 379/1947 θαη Νφκ. 3111/1955, θαηεξγήζε κεη απηψλ δηα ηνπ άξζξ. 21 Α.Ν. 398/1968 (θαηση. αξηζ. 21). 4. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αρηζ ηες 21/27 επη. (αλαδεκ. 3 Οθη.) 1939 (ΦΔΚ Α 408) Πεξί ξπζκίζεσο δεηεκάησλ ηεο Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Δπηζηξαηεχζεσο ηεο Υψξαο. Καηεξγήζε δηα ηνπ άξζξ. 21 Α.Ν. 398/1968 (θαηση. αξηζ. 21). 5. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αρηζ ηες 31 Ηοσι./6 Ασγ Πεξί ζέζεσο δηαηάμεψλ ηηλσλ αθνξσζψλ ηαο π- πεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Άξζξ.14.-(Άλεπ αληηθεηκέλνπ κεηά ηελ θαηάξγεζηλ ησλ αλσηέξσ Α.Ν θαη 1986/1939). Γηα ηαο ινηπάο δηαηάμεηο βι. ηφκ. 17Α ζει ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αρηζ ηες 6/14 Ασγ (ΦΔΚ Α 249) Πεξί νξγαλψζεσλ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ ελ επηζηξαηεχζεη. (Παξαηίζεηαη ελ ηφκ. 21 ζει. 21). 7. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αρηζ ηες 25/25 Νοεκ (ΦΔΚ Α 404) Πεξί πεξηπηψζεσλ επηζηξαηεχζεσο ησλ επί Διιεληθψλ εκπνξηθψλ πινίσλ ππεξεηνχλησλ ή ελ αλεξγία ηεινχλησλ εξγαηψλ ζαιάζζεο θαη πεξί θαηαζηάζεσο ησλ επηζηξαηεπνκέλσλ. Ο Α.Ν. 2669/1940 δηεηεξήζε ελ ηζρχτ δηα ηνπ άξζξ. 38 Νφκ. 2878/1954. Άξζξ.1.-1.Δπηθπιαζζνκέλεο ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξ. 7 παξ. Β θαη Γ ηνπ Α.Ν. 1869/1939 «πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηνπ Α.Ν. 832/1937 θιπ.», πάληεο νη απνγεγξακκέλνη εξγάηαη ζαιάζζεο, νη θαηά ηελ θήξπμηλ γεληθήο επηζηξαηεχζεσο θαη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηαχηεο ππεξεηνχληεο σο πιεξψκαηα επί Διιεληθψλ εκπνξηθψλ πινίσλ ή επί σξηζκέλεο θαηεγνξίαο απηψλ, δχλαληαη, δη απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ, εθδηδνκέλεο επί ηε ζρεηηθή αηηήζεη ηνπ 36.Δ.α.3-7 Τθππνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη δεκνζηεπνκέλεο εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, λα ηίζεληαη ελ επηζηξαηεχζεη θαζ φιελ ηελ δηάξθεηαλ ή δη σξηζκέλνλ ρξνληθφλ δηάζηεκα ηαχηεο. Δλ ηε πεξηπηψζεη ηαχηε νχηνη παξακέλνπζηλ ππνρξεσηηθψο εηο ηαο ζέζεηο ησλ, εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο θαη σο πξνο απηνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξ. 34 ηνπ Α.Ν. 832/1937 δηα ηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο ππαιιήινπο. 2.Γη απνθάζεσο επίζεο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ, εθδηδνκέλεο θαηά ηα ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ νξηδφκελα, δχλαηαη λα θεξπρζή ιήμαζα ε επηζηξάηεπζηο ησλ σο άλσ εξγαηψλ ζαιάζζεο θαη πξν ηεο ιήμεσο ηεο γεληθήο επηζηξαηεχζεσο ή θαη λα παξαηαζή δηα ρξνληθφλ δηάζηεκα νξηδφκελνλ δη νκνίαο απνθάζεσο. Άξζξ.2.-1.Αη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ δχλαηαη, δη απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Ναπηηθψλ, εθδηδνκέλεο επί ηε ζρεηηθή αηηήζεη ηνπ Τθππνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη δεκνζηεπνκέλεο εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, λα εθαξκφδσληαη θαη επί πάλησλ ησλ, θαηά ηελ θήξπμηλ ηεο επηζηξαηεχζεσο θαη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηαχηεο, επξηζθνκέλσλ εηο ιηκέλαο ηεο αιινδαπήο ή εκεδαπήο αλέξγσλ απνγεγξακκέλσλ εξγαηψλ ζαιάζζεο ή επί σξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ ή εηδηθνηήησλ εμ απηψλ, ή επί ησλ εθ ηνχησλ θαηνλνκαδνκέλσλ ελ ηε σο άλσ απνθάζεη. 2.Πξνο εθαξκνγήλ ηεο δηαηάμεσο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, πάληεο νη πεξί σλ αχηε εξγάηαη ζαιάζζεο ππνρξενχληαη, εληφο πξνζεζκίαο πέληε εκεξψλ απφ ηεο ηνηρνθνιιήζεσο ζρεηηθήο πξνζθιήζεσο εηο ηα θαηαζηήκαηα ησλ Πξνμεληθψλ ή Ληκεληθψλ Αξρψλ ή άκα ηε απνιχζεη ησλ εθ πινίνπ, λα παξνπζηαζζψζη πξνο εγγξαθήλ εηο εηδηθνχο θαηαιφγνπο ηεξνπκέλνπο παξά ησλ Πξνμεληθψλ ή Ληκεληθψλ Αξρψλ ή ησλ Πξνμεληθψλ Ληκελαξρψλ, ελ Πεηξαηεί δε παξά ηνπ Γξαθείνπ Δπξέζεσο λαπηηθήο εξγαζίαο θαηαζέηνληεο ηα λαπηηθά ησλ θπιιάδηα θαη κε δηθαηνχκελνη λ απνκαθξπλζψζη ηεο έδξαο ή ηεο πεξηθεξείαο ηεο δηθαηνδνζίαο ηεο Αξρήο, παξ ε ηπγράλνπζη, θαηά η αλσηέξσ, εγγεγξακκέλνη, άλεπ αδείαο απηήο. 3.Οη πεξί σλ ην παξφλ άξζξνλ εξγάηαη ζαιάζζεο θαινχκελνη ππφ ηεο αξκνδίαο σο άλσ Αξρήο, ππνρξενχληαη λ αλαιακβάλσζηλ ππεξεζίαλ, λαπηνινγνχκελνη επί ηνπ παξ απηήο νξηδνκέλνπ πινίνπ αζρέησο πξννξηζκνχ απηνχ ή εθηεινπκέλεο ππ απηνχ κεηαθνξάο, ή είδνπο κεηαθεξνκέλνπ θνξηίνπ. (Αληί ηεο ζει. 351) Σει. 351(α)

5 36.Δ.α.7 Άξζξ.3.-Οη ππεξεηνχληεο εθάζηνηε επί Διιεληθψλ πινίσλ εξγάηαη ζαιάζζεο, πεξί σλ ν παξψλ Νφκνο, ππνρξενχληαη, θαηφπηλ δηαηαγήο Ληκεληθήο ή Πξνμεληθήο Αξρήο ή Πξνμεληθνχ Ληκελάξρνπ, εθδηδνκέλεο ηε αηηήζεη ή ηε ζπγθαηαζέζεη ηνπ νηθείνπ πινηνθηήηνπ ή εθνπιηζηνχ ή πινηάξρνπ, λα απνδέρσληαη νηαλδήπνηε δηαηαζζνκέλελ, σο αλσηέξσ, κεηάζεζηλ απφ πινίνπ εηο πινίνλ, αζρέησο πξννξηζκνχ απηνχ ή εθηεινπκέλεο ππ απηνχ κεηαθνξάο ή είδνπο κεηαθεξνκέλνπ θνξηίνπ. Άξζξ.4.-1.Γηα ηελ πεξίπησζηλ θαζ ελ ηηλέο ησλ θαη εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξ. 1 (παξ. 1) θαη 2 ηνπ παξφληνο Νφκνπ επηζηξαηεπνκέλσλ εξγαηψλ ζαιάζζεο έρνπζη θιεζή εηο ηαο ηάμεηο ηνπ ηξαηνχ, ηνπ Β. Ναπηηθνχ ή ηεο Β. Αεξνπνξίαο, πξν ηεο θαηά ηνλ παξφληα Νφκνλ επηζηξαηεχζεψο ησλ ή ήζεινλ θιεζή δηαξθνχζεο απηήο, ε ηδηφηεο απηψλ σο εθέδξσλ είλαη επηθξαηεζηέξα ηεο εθ ηεο θαηά ηνλ παξφληα Νφκνλ επηζηξαηεχζεψο ησλ θαη ζπλεπψο ππνρξενχληαη νχηνη λα παξνπζηαζζψζηλ εηο ηαο κνλάδαο, εηο αο σο έθεδξνη αλήθνπζη, πιελ αλ άιισο ήζειελ νξίζεη δηα πάληαο ηνχηνπο ή σξηζκέλαο θαηεγνξίαο ή εηδηθφηεηαο εμ απηψλ απφθαζηο ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ εθδηδνκέλε κεηά ζρεηηθήλ αίηεζηλ ηνπ Τθππνπξγείνπ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. 2.Σεο θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ π- πνρξεψζεσο εμαηξνχληαη νη λαπηνινγεκέλνη επί πινίσλ εθηεινχλησλ πιφαο κεηαμχ ιηκέλσλ ηεο αιινδαπήο απνγεγξακκέλνη εξγάηαη ζαιάζζεο θαη νη επξηζθφκελνη εηο ιηκέλαο ηεο αιινδαπήο άλεξγνη ηνηνχηνη, νίηηλεο θαη κεηά ηελ πξφζθιεζίλ ησλ εηο ηαο ηάμεηο ηνπ ηξαηνχ, ηνπ Β. Ναπηηθνχ ή ηεο Β. Αεξνπνξίαο παξακέλνπζηλ ππνρξεσηηθψο νη κελ λαπηνινγεκέλνη εηο ηαο ζέζεηο ησλ επί ησλ πινίσλ, νη δε άλεξγνη εηο ηνπο θαηά ηελ δηάηαμηλ ηνπ άξζξ. 2 ηνπ παξφληνο Νφκνπ νηθείνπο ιηκέλαο ελ αλακνλή ηεο λαπηνινγήζεψο ησλ, πιελ αλ άιισο ήζειελ νξίζεη δηα πάληαο ηνχηνπο ή σξηζκέλαο θαηεγνξίαο ή εηδηθφηεηαο εμ απηψλ απφθαζηο ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ κεηά ζρεηηθήλ γλσκάηεπζηλ ηνπ Τθππνπξγείνπ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Πιιατθή Άκπλα ιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 2.Καηά ηελ δηάξθεηαλ γεληθήο επηζηξαηεχζεσο επηηξέπεηαη εηο ηνλ Τθππνπξγφλ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο φπσο δη απνθάζεψο ηνπ δεκνζηεπνκέλεο εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαζνξίδε λένπο φξνπο λαπηνινγήζεσο, εξγαζίαο, απνιχζεσο, παιηλλνζηήζεσο θαη αλαπαχζεσο γεληθψο ή θαη δη σξηζκέλαο θαηεγνξίαο ή εηδηθφηεηαο ησλ εξγαηψλ ζαιάζζεο θαζψο θαη λ απμάλε ή κεηψλε ηνλ κηζζφλ θαη ηαο απνδεκηψζεηο πάζεο θχζεσο απηψλ, αλαζηειινκέλεο ηεο ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ θεηκέλσλ Νφκσλ θαη Β.Γ/ησλ. Δλ ηε απηή σο άλσ απνθάζεη δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη ε ρξνλνινγία ελάξμεσο ηεο ηζρχνο απηήο αλαδξνκηθψο απφ ηεο θεξχμεσο ηεο γεληθήο επηζηξαηεχζεσο. 3.Αη πεξί σλ αη πξνεγνχκελαη παξάγξαθνη δηαηάμεηο δχλαληαη δη απνθάζεσο ηνπ Τθππνπξγνχ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο λα εθαξκφδσληαη θαη επί ηνπ εμ Διιήλσλ ππεθφσλ πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηδηνθηεηψλ, ησλ επηηαζζνκέλσλ πινίσλ θαη πισηψλ λαππεγεκάησλ, κε ηζρπνχζεο ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη σο πξνο απηνχο ηεο ζρεηηθήο δηαηάμεσο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 230 ηνπ Νφκ «πεξί θπξψζεσο ηνπ απφ 21 επη Ν.Γ/ηνο «πεξί ζηξαηησηηθψλ θαη λαπηηθψλ εηζθνξψλ θαη λαπιψζεσλ» σο νχηνο ηζρχεη. 4.Δπηζηξαηεπκέλνη θαη εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ εξγάηαη ζαιάζζεο ππνπίπηνληεο είο ηηλα ησλ θαηά ην άξζξ. 7 ηνπ παξφληνο Νφκνπ παξαβάζεσλ, δηαπηζηνπκέλελ ππφ ιηκεληθήο ή πξνμεληθήο Αξρήο ή πξνμεληθνχ ιηκελάξρνπ ιακβάλνπζη θαηά ην δηάζηεκα ηεο επί ηνπ πινίνπ εθ νπ δηεπξάρζε ε παξάβαζηο λαπηνινγίαο ησλ κηζζφλ θαζνξηδφκελνλ ζπκθψλσο πξνο ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 230 ηνπ Νφκ. 4442, κε εθαξκνδνκέλεο σο πξνο απηνχο ησλ πεξί θαζνξηζκνχ κηζζνχ ή απνδεκηψζεσλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άξζξ.5.-1.Αη πεξί ησλ φξσλ λαπηνινγήζεσο, εξγαζίαο, κηζζνχ, απνδεκηψζεσλ πάζεο θχζεσο, α- πνιχζεσο θαη ρξφλνπ αλαπαχζεσο ηζρχνπζαη εθάζηνηε δηα ηνπο εξγάηαο ζαιάζζεο δηαηάμεηο Νφκσλ, Γ/ησλ ή απνθάζεσλ ηνπ Τθππνπξγνχ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη επί ησλ πεξί σλ ν παξψλ Νφκνο πεξηπηψζεσλ. Σει. 352(α)

6 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 36.Δ.α.8-11α Άξζξ.6.-Οη πεξί σλ ν παξψλ Νφκνο εξγάηαη ζαιάζζεο νη ππεξεηνχληεο εθάζηνηε επί ησλ πινίσλ εμαθνινπζνχζη κηζζνηξνθνδνηνχκελνη ππφ ησλ πινηνθηεηψλ, εηο νπο ηα πινία αλήθνπζη, κε έρνληεο νπδέλ δηθαίσκα απνδεκηψζεσο ή νηαζδήπνηε εηέξαο απαηηήζεσο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ εμ νηαζδήπνηε θχζεσο αηηίαο, κε εμαηξνπκέλσλ θαη ησλ αηπρεκάησλ, δη αο πάζαο εμαθνινπζνχζη λα είλαη ππεχζπλνη νη πινηνθηήηαη ή εθνπιηζηαί, νη δε εμ απηψλ ηεινχληεο ελ αλεξγία κέρξη ηεο αλαιήςεσο εξγαζίαο επί πινίσλ, νπδέλ δηθαίσκα απνδεκηψζεσο ή νηαζδήπνηε εηέξαο απαηηήζεσο ή παξνρήο έρνπζη θαηά ηνπ Γεκνζίνπ ή νηνπδήπνηε Αζθαιηζηηθνχ Σακείνπ ή Οξγαληζκνχ δηα ηνπο εξγάηαο ζαιάζζεο, εμαηξέζεη ηεο εηο ελ θαηά ηαο ηζρπνχζαο εθάζηνηε δηαηάμεηο δηθαηνχληαη ηπρφλ πξνζηαζίαο εηο βάξνο ηνπ Κεθαιαίνπ Αλεξγίαο θαη Αζζελείαο. Άξζξ.7.-1.Οη πεξί σλ ν παξψλ Νφκνο εξγάηαη ζαιάζζεο, εγθαηαιείπνληεο ηελ ζέζηλ ησλ ή κε πξνζεξρφκελνη λα εγγξαθψζηλ εηο ηνπο πεξί σλ ην άξζξ. 2 ηνπ παξφληνο Νφκνπ εηδηθνχο θαηαιφγνπο ή αξλνχκελνη είηε λα αλαιάβσζηλ δηαηαρζείζαλ θαηά ην απηφ άξζξνλ ππεξεζίαλ είηε λα κεηαηεζψζηλ εηο έηεξνλ πινίνλ θαηά ην άξζξ. 3 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θεξχζζνληαη ιηπνηάθηαη ελ θαηξψ πνιέκνπ θαη ηηκσξνχληαη δηα ησλ ππφ ηεο ηξαηησηηθήο Πνηληθήο Ννκνζεζίαο πξνβιεπνκέλσλ δηα ηνχηνπο πνηλψλ. 2.Καηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο εθαξκνγήο ησλ άξζξ. 1 (παξ. 1), 2 θαη 4 ηνπ παξφληνο Νφκνπ πάληα ηα ππφ ησλ εξγαηψλ ζαιάζζεο δηαπξαηηφκελα αδηθήκαηα θαη κε θαζνξηδφκελα ππφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηξαηησηηθήο Πνηληθήο Ννκνζεζίαο, αιιά πξνβιεπφκελα ππφ ηνπ Πνηληθνχ θαη Πεηζαξρηθνχ Κψδηθνο ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, ππάγνληαη εηο ηελ αξκνδηφηεηα θαη δηθαηνδνζίαλ ησλ ηξαηησηηθψλ Γηθαζηεξίσλ. Καηά ηαο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ, πάζα πνηλή θπιαθίζεσο πξνβιεπνκέλε ππφ ηνπ σο άλσ Κψδηθνο δχλαηαη λα δηπιαζηάδεηαη θαη αλ πξνβιέπεηαη ππφ ηνπ Κψδηθνο ηνχηνπ πνηλή θπιαθίζεσο θαη ρξεκαηηθή ηνηαχηε επηβάιινληαη ακθφηεξαη, αλ δε κφλνλ ρξεκαηηθή πνηλή, επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθψο θπιάθηζηο κέρξηο ελφο έηνπο. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο απηνχ ελ ηε Δθεκεξίδη ηεο Κπβεξλήζεσο. 8. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αρηζ ηες 6/7 Γεθ (ΦΔΚ Α 423) Πεξί νξγαλψζεσο ηεο πλεπκαηηθήο επηζηξαηεχζεσο ηεο Υψξαο. (Αθεψξα ηελ πεξίνδνλ κέρξη ηεο ιήμεσο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο ππνγξαθήο ησλ ζπλζεθψλ εηξήλεο). 9. ΒΑΗΛΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ηες 10/11 Ηαλ (ΦΔΚ Α 9) Πεξί ελεξγείαο επηηάμεσλ δηα ηαο αλάγθαο ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. 10. ΒΑΗΛΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ηες 4/15 Ηαλ (ΦΔΚ Α 14) Πεξί ζηδεξνδξνκηθψλ θαη βηνκεραληθψλ επηηάμεσλ. 11. ΒΑΗΛΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ηες 24/27 Φεβρ (ΦΔΚ Α 58) Πεξί επηηάμεσο πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ δηα ηαο αλάγθαο ησλ Πνιηηηθψλ Τπνπξγείσλ. Σα αλσηέξσ ηξία Β.Γ/ηα δελ ηζρχνπλ πιένλ κεηά ηελ θαηάξγεζηλ ηνπ Α.Ν. 1986/ α. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αρηζ ηες 15/18 Μαρη (ΦΔΚ Α 78) Πεξί επηζηξαηεχζεσο εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ θξαηηθψλ ή ηδησηηθψλ εξγνζηαζίσλ πνιεκηθήο βηνκεραλίαο. Άξζξ.1.-Δλ θαηξψ πνιέκνπ δχλαηαη λα εθαξκνζζή ε παξ. Α ηνπ άξζξ. 7 ηνπ Α. Νφκ. 1829/39 θαη δη ηδησηηθά εξγνζηάζηα, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζψζη δηα ζηξαηησηηθάο θαηαζθεπάο. Γηα ηελ ππαγσγήλ ηδησηηθψλ εξγνζηαζίσλ εηο ηελ αλσηέξσ δηάηαμηλ απαηηείηαη απφθαζηο ηνπ Τπνπξγνχ ηνπ αξκνδίνπ Πνιεκηθνχ Τπνπξγείνπ, εηο νπ ηελ αξκνδηφηεηα ππάγεηαη ην ελ ιφγσ ηδησηηθφλ εξγνζηάζηνλ. Ζ αξκνδηφηεο ησλ Πνιεκηθψλ Τπνπξγείσλ εηο ηα ηδησηηθά εξγαζηάζηα ξπζκίδεηαη δηα ηνπ άξζξ. 4 ηνπ απφ Β.Γ/ηνο εθηειεζηηθνχ ηνπ Α. Νφκ.832/1938. Άξζξ.2.-Κπξνχηαη ε ππ αξηζ. 367 ηεο 7εο Ννεκ δηαηαγή ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ (Γ.Δ..), πεξί επηζηξαηεχζεσο ηνπ εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ελ απηψ αλαθεξνκέλσλ εξγνζηαζίσλ θαη επηρεηξήζεσλ, σο θαη ε ζπκπιεξψ-ζαζα θαη ηξνπνπνηήζαζα ηαχηελ ππ αξηζ ηεο 22 Ννεκ ηνηαχηε, ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ απηψλ επεξρνκέλσλ, αθ εο ρξνλνινγίαο αχηαη εμεδφζεζαλ, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ. (Αληί ηεο ζει. 353(α) Σει. 353(β) Σεύτος 568-ει. 75 6

7 36.Δ.α ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αρηζ ηες 1/9 Απρ (ΦΔΚ Α 76) Πεξί ζπκπιεξψζεσο ηεο λνκνζεζίαο «πεξί νξγαλψζεσο ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο επηζηξαηεχζεσο ηεο Υψξαο». Αθεψξα ηελ πνιεκηθήλ πεξίνδνλ, σο θαη νη: α)νφκ. 38 ηεο 3/7 Απγ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ ππ αξηζ. 378/1936 Α. Νφκνπ. β)νφκ ηεο 10 Μαξη./4 Απξ πεξί δηαηάμεσλ αθνξσζψλ ηα ιεθζέληα κέηξα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο επηζηξαηεχζεσο ηεο ρψξαο. 13. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αρηζ. 450 ηες 7/7 Ηοσι (ΦΔΚ Α 176) Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ ππ αξηζ. 1984/1939 Α. Νφκνπ «πεξί νξγαλψζεσο ηεο Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Δπηζηξαηεχζεσο ηεο Υψξαο θαη ηνπ ππ αξηζ. 1986/1939 Α. Νφκνπ «πεξί ξπζκίζεσο δεηεκάησλ ηεο Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Δπηζηξαηεχζεσο ηεο Υψξαο. 14. ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αρηζ. 379 ηες 6/11 Ασγ (ΦΔΚ Α 165) Πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ ππ αξηζ. 1984/39 Α. Νφκνπ. Σα ππ αξηζ. 13 θαη 14 λνκνζεηήκαηα θαηεξγήζεζαλ δηα ηνπ άξζξ. 21 Α.Ν. 398/1968, (θαηση. αξηζ. 21). 15. ΒΑΗΛΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ηες 19/23 Φεβρ Πεξί δηαηάμεψλ ηηλσλ πεξί ηειψλ ραξηνζήκνπ. Άξζξ.5.-(Άλεπ αληηθεηκέλνπ κεηά ηελ θαηάξγεζηλ ηνπ Α.Ν. 1984/1939). Γηα ηαο ινηπάο δηαηάμεηο βι. ηφκ. 28 ζει ΒΑΗΛΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ηες 19/22 Φεβρ (ΦΔΚ Α 59) Πεξί επεθηάζεσο ηεο πεξί πνιηηηθήο επηζηξαηεχζεσο θαη παζεηηθήο Αεξακχλεο ηεο Υψξαο Ννκνζεζίαο εηο ηελ Γσδεθάλεζνλ. Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 17. ΝΟΜΟ σπ αρηζ ηες 7/9 Φεβρ (ΦΔΚ Α 26) Πεξί ππνρξεψζεσλ ησλ δηεπζπλφλησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ. Άξζξ.1.-Οη Γηεπζχλνληεο θνηλσθειείο επηρεηξήζεηο πεξί σλ ηα άξζξ. 291 κέρξη 297 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθνο σο θαη επηρεηξήζεηο αζρνινπκέλαο έζησ θαη πξνζσξηλψο εηο ηελ παξαγσγήλ εηδψλ πξννξηδνκέλσλ δηα ηαο ελφπινπο δπλάκεηο ηεο Υψξαο, σο θαη νηαλδήπνηε επηρείξεζηλ ήηηο δηα δηαηαγήο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Ακχλεο, ήζειε ζεσξεζή σο παξάγνπζα είδε δπλάκελα λα ηθαλνπνηήζσζη αλάγθαο ηνπ ηξαηεχκαηνο, ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψληαη πξνο ηαο θνηλνπνηνπκέλαο απηνίο ππνδείμεηο ηεο αξκνδίαο Αζηπλνκηθήο Αξρήο, ηαο αλαγνκέλαο εηο ηελ πξνζηαζίαλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρεηξήζεσο απφ ηνπ θηλδχλνπ ππξφο θαη δνιηνθζνξψλ. Δηο ηαο ππνδείμεηο ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο δένλ λ αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ηεο δηαηαγήο ηνπ Γ.Δ.ΔΘ.Α. δη εο ελεθξίζεζαλ αχηαη. Βι. θαη άξζξ. 7 Ν.Γ. 4234/1962 πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ αθνξψλησλ ηελ αζθάιεηαλ ηεο ρψξαο (Σφκ. 8 ζει. 128,21). Άξζξ.2.-1.Οη δηεπζχλνληεο ηαο ελ ησ πξνεγνπκέλσ άξζξσ επηρεηξήζεηο κε ζπκκνξθνχκελνη πξνο ηαο πεξί σλ ηνχην δηαηάμεηο ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο, ηηκσξνχληαη δηα ησλ ππφ ηνπ άξζξ. 458 ηνπ Πνηλ. Κψδηθνο νξηδνκέλσλ πνηλψλ. 2.Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπ εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 18. ΝΟΜΟ σπ αρηζ ηες 31 Γεθ. 1954/4 Ηαλ (ΦΔΚ Α 2) Πεξί αληηθαηαζηάζεσο θαη ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεψλ ηηλσλ ηνπ Α.Ν. 1984/39 «πεξί νξγαλψζεσο ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο επηζηξαηεχζεσο ηεο ρψξαο», σο νχηνο εηξνπνπνηήζε θαη ζπλεπιεξψζε δηα ηνπ ππ αξηζ. 379/47 Ν.Γ/ηνο. Καηεξγήζε δηα ηνπ άξζξ. 21 Α.Ν. 398/1968 (θαηση. αξηζ. 21). Σει. 354(β) Σεύτος 568-ει. 76 7

8 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 19.ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΔΘΝ. ΑΜΤΝΖ Αρηζ. Φ. 3587/03/24 ηες 10/23 Ηοσλ (ΦΔΚ Β 413) Πεξί θαζνξηζκνχ Δπηρεηξήζεσλ ή Δθκεηαιιεχζεσλ αζρνινπκέλσλ κε ηελ παξαγσγήλ εηδψλ ρξεζίκσλ εηο ηελ Δζληθήλ Άκπλαλ. Έρνληεο ππ φςηλ ηαο δηαηάμεηο: 1)ηνπ Α.Ν. 1671/ 1951 «πεξί Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη Τπνπξγείσλ» σο εηξνπνπνηήζε ππφ ηνπ Νφκ. 3076/ 1954, 2)ηνπ Νφκ. 1985/1952 «πεξί ππνρξεψζεσλ ησλ δηεπζπλφλησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ» θαη 3)ηνπ Ν.Γ. 4234/1952 «πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ αθνξψλησλ εηο ηελ Αζθάιεηαλ ηεο Υψξαο» απνθαζίδνκελ: Καζνξίδνκελ σο επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο αζρνινπκέλαο κε ηελ παξαγσγήλ εηδψλ ρξεζίκσλ εηο ηελ Δζληθήλ Άκπλαλ ηαο ελ ησ ζπλεκκέλσ πίλαθη αλαθεξνκέλαο. Δπί ησλ επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ ηνχησλ έρνπζηλ εθαξκνγήλ αη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 516/1948. Ζ παξνχζα δεκνζηεπζήησ δηα ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο. ΠΗΝΑΞ Δπηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ θνηλήο σθειείαο αζρνινπκέλσλ κε ηελ παξαγσγήλ εηδψλ ρξεζίκσλ εηο ηελ Δζληθήλ Άκπλαλ. Δπηρεηξήζεηο αξκνδηφηεηνο ΓΔ 1.Δ.Δ. Ππξηη. Καιπθνπνηείνλ. 2.Βηνκ. Δπεμ. Πεηξει. Καιαβξπηηλφο Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδψλ. 3.SHELL. 4.SOCONY. 5.CALTEX. 6.Πνπξθίλα. 7.Β.Π. Διιάδνο. 8.Α.Δ. Υαιθνχ θαη Αινπκηλίνπ. 9.Υαιπβνπξγηθή. 10.Παπαδφπνπινο. 11.(Πίηζνο Ο.Δ. Γηεγξάθε, απφθ. Φ. 130/5/ / Α ηεο 31 Μαΐνπ/28 Ηνπλ. 1971, ΦΔΚ Β 496). 12.Διι. Βηνκερ. Οπηηθψλ Δηδψλ. 13.(ΟΣΟΟΛ (Διιάδνο) Α.Δ. Γηεγξάθε, απφθ. Φ. 130/5/523039/Α ηεο 31 Μαΐνπ/28 Ηνπλ. 1971, ΦΔΚ Β 496). 14.(ηβηηαλίδεηνο ρνιή. Γηεγξάθε, απφθ. 3587/03/38 ηεο 18 Ηνπι./3 επη. 1969, ΦΔΚ Β 554). 15.Δξγ. Απηνθηλήησλ ΒΗΑΜΑΞ. 16.(Άηιαο Α.Δ. Γηεγξάθε, απφθ. Φ. 130/5/ /Α ηεο 31 Μαΐνπ/28 Ηνπλ. 1971, ΦΔΚ Β 496). 17.Δζληθά Γηυιηζηήξηα. 18.(Ομπγφλνλ Α.Δ. Γηεγξάθε, απφθ. Φ. 130/5/523039/Α ηεο 31 Μαΐνπ/28 Ηνπλ. 1971, ΦΔΚ Β 496). 36.Δ.α (Μεραλ. Δπηζθ. Απηνθηλήησλ θαη Καξνζεξί- Θενθίινπ). Μεησλνκάζζε εηο Μεραλ. Δπηζθ. Απηνθηλήησλ θαη Καξνζεξί νπθή Παλαγηψηνπ (απφθ. Φ. 3587/03/6 ηεο 21 Μαξη./14 Απξ. 1970, ΦΔΚ Β 260). 20.(Ομπγφλνλ. Γηεγξάθε, απφθ. Φ. 130/5/523039/ Α ηεο 31 Μαΐνπ/28 Ηνπλ. 1971, ΦΔΚ Β 496). 21.Δξγνζηάζηα «ESSO PAPPAS». 22.ΔΘΤΛ-Διιάο. 23.ΔΛΒΤΝ. 24.Διιελ. Υαιπβνπξγία Α.Δ. 25.ΒΗΟΜΔΣΑΛ Α.Δ. 26.Ομπγφλνλ Α.Δ. 27.Δξγνζηάζηνλ Γάιαθηνο Σξηθάισλ (Κνηλνπξαμία ΑΣΔ-Δλψζεσο Αγειαδνηξφθσλ Γπη. Θεζζαιίαο). Δηο ηαο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο πξνζεηέζεζαλ: α.γηα ηεο ππ αξηζ. Φ. 3587/03/62 ηεο 18/29 Ννεκ (ΦΔΚ Β 704). 1)Αλ. Σερλ. Δη. Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ. 2)Νηφτηο-Διιάο Α.Δ. 3)ESSO-PAPPAS. β.γηα ηεο ππ αξηζ. 3587/03/69 ηεο 11 Οθη./12 Ννεκ (ΦΔΚ Β 745). 1)Βηνράιθν-Καιψδηα Α.Δ. 2)ΛΑΡΚΟ Α.Δ. Μεηαιιεπηηθή θαη Μεηαιινπξγηθή Λαξχκλεο. 3)Γηεζλήο Βηνκερ. Κνλζεξβψλ Α.Δ. Κανχθε. 4)Βηνκερ. Φαξκάθσλ ΦΑΡΑΝ. 5)(Δξγνζηάζηνλ Παξαγσγήο Δθξεθηηθψλ Τιψλ. Γηεγξάθε, απφθ. Φ. 130/5/ ηεο 19 Μαξη./3 Απξ. 1973, ΦΔΚ Β 394). 6)Βηνκεραλία Διιελ. Ππξείσλ θαη Δπεμεξγαζίαο Ξχινπ (ΒΔΛΠΔΞ). γ.γηα ηεο ππ αξηζ. Φ. 3587/03/5 ηεο 11 Μαξη./14 Απξ (ΦΔΚ Β 260). 1)Δξγνζηάζηνλ Εαράξεσο εξξψλ. δ.γηα ηεο ππ αξηζ. Φ. 3587/03/149 ηεο 7/21 Γεθ (ΦΔΚ Β 921). 1)Κπιηλδξφκπινη «Φνίλημ» Ο.Δ. Δκκ. Υαηδεκπαιή θαη ίαο Θ/λίθε. 2)Κπιηλδξνκ. «Μχινο Μαθεδνλίαο» Δπάγ. Μειηζζάξεο Α.Δ. Θ/λίθε. 3)Αιεπξφκπινη Αιιαηίλε ΑΒΔΔ. Θ/λίθε. ε.γηα ηεο ππ αξηζ. Φ. 130/5 ηεο 8/27 Ηαλ (ΦΔΚ Β 60). 1)Διι. Δη. Κνλζεξβψλ Α.Δ. ΚΤΚΝΟ, Ναχπιηνλ. 2)Δη. ΑΡΓΟΛΗΚΟ Α.Δ., Ναχπιηνλ. 3)Κπιηλδξφκπινη Κξήηεο Α.Δ., Υαληά. ο.γηα ηεο Φ. 130/5/523039/Β ηεο 2/28 Ηνπλ (ΦΔΚ Β 496). 1)SIEMENS EΛΛΑ, Θ/λίθε. 2)GOOD YEAR ΔΛΛΑ, Θ/λίθε. 3)Πιεθηήξηα Σαλάγξαο. 4)Τθαληνπξγείνλ Αθψλ Κνπινχιηα, Οηλφε. 5)ΒΗΑΜΑΞ ΑΒΔΑ Α.Δ. Θ/λίθε. 6)Δξγνζηάζηνλ Αθψλ Ρνχιηα Α.Δ. Οηλφε. δ.γηα ηεο ππ αξηζ. Φ. 130/5/51237/Αξρ. ρ ηεο 18 Οθη./3 Ννεκ (ΦΔΚ Β 880). 1)ΑΔΒΔ Αθνί αξαθάθε. (Αληί ηεο ζει. 355(ε) Σει. 355(δ) Σεύτος 544-ει

9 36.Δ.α.19 ε.γηα ηεο ππ αξηζ. Φ. 130/5/65404α/Αζρ 3614 ηεο 4 Γεθ. 1971/5 Ηαλ (ΦΔΚ Β 5). 1)Κπιηλδξφκπινη Μεζζελίαο «Δπαγγειίζηξηα» Α.Δ. ζ.γηα ηεο ππ αξηζ. Φ. 130/5/51629/Α.ρ ηεο 3/4 επη (ΦΔΚ Β 807). 1)Αιεπξνβηνκεραλία Ζξαθιείνπ «ΚΑΣΡΗΝΑ- ΚΖ» Α.Δ. η.γηα ηεο ππ αξηζ. Φ. 130/5/73406 ηεο 31 Οθη./12 Ννεκ (ΦΔΚ Β 1142), θαζνξηζζείζαη αη αθφινπζνη ππφγεηνη δεμακελαί ηνπ ΟΔ: 1.Πεξηθέξεηα ΟΔ Θεζζαινλίθεο: α)μία εηο Ν. Είρλεο ρσξεη. 250 Μ.Σ. β)γχν εηο Λαραλνθήπσλ ρσξεη. 1,250 Μ.Σ. (εθάζηε). γ)μία εηο Νανχζεο ρσξεη. 600 Μ.Σ. 2.Πεξηθέξεηα ΟΔ Αζελψλ: α)μία εηο Λεπηνθαξπάο ρσξεη. 500 Μ.Σ. β)μία εηο Βειεζηίλνπ ρσξεη. 250 Μ.Σ. γ)μία εηο Παιαηνθαξζάισλ ρσξεη. 250 Μ.Σ. δ)μία εηο Ληαλνθιαδίνπ ρσξεη. 250 Μ.Σ. ε)μία εηο Σηζνξέαο ρσξεη. 250 Μ.Σ. δ)μία εηο Αραξλψλ ρσξεη Μ.Σ. 3.Πεξηθέξεηα ΟΔ Πεινπνλλήζνπ: α)μία εηο Ληνζίσλ ρσξεη. 600 Μ.Σ. β)μία εηο Αγ. Αλδξένπ Παηξψλ ρσξεη. 200 Μ.Σ. γ)μία εηο Εεπγνιαηίνπ ρσξεη. 200 Μ.Σ. δ)μία εηο Σξηπφιεσο ρσξεη. 200 Μ.Σ. Δπηρεηξήζεηο αξκνδηφηεηνο Γ.Δ.Π. 1.Μεηαμνβηνκεραλία Γ. Ναζαλαήι θαη ίαο. 2.(Δξγνζηάζηνλ Βνπιθαληδαηέξ Η. Γξίβα. Γηεγξάθε, απφθ. Φ. 3587/03/61 ηεο 14 Απγ./25 επη. 1969, ΦΔΚ Β 608). 3.Δξγνζη. Διαζηηθψλ-Α/θψλ Εεξβαθάθνπ-Ο.Δ. Μειίζζηα. 4.Υξσκαηνπξγεία Αζελψλ «ΑDELCO» Αθνί Κνινθνηξψλε. 5.ΑΛΧ Α.Β.Δ. 6.(Δξγνζη. Ζιεθηξνιχζεσο Καινχδεο. Γηεγξάθε, απφθαζηο Φ. 3587/03/20 ηεο 31 Μαΐνπ/11 Ηνπι. 1970, ΦΔΚ Β 478). 7.(ΒΗΟ Α.Β.Δ. Γηεγξάθε, απφθ. 3587/03/38 ηεο 18 Ηνπι./3 επη. 1969, ΦΔΚ Β 554). 8.ΗΕΟΛΑ Α.Β.Δ. 9.Ράδην Καξαγηάλλε. 10.Γεληθή Ζιεθηξνβηνκεραληθή. 11.Οιπκπηαθή Αεξνπνξία Α.Δ. 12.Αλ. Διιελ. Φσλνγξαθηθή Δηαηξεία «CO- LUMBIA». 13.Σζηκέληα «ΟΛΤΜΠΟ-ΖΡΑΚΛΖ» Α.Δ. 14.ηδεξεκπνξηθή Μαθεδνλίαο Α.Δ. (ΗΓΜΑ). 15.ΔΛΒΗΟΜ Α.Δ.-Υνλδξνγηάλλε Η. 16.Α.Δ. «Αινπκίληνλ Διιάδνο». Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 17.Δξγνζη. Δθξεθηηθψλ Τιψλ Αθνί Η. Κνπηξακάηνπ. 18.(Δξγνζη. Δθξεθηηθψλ Τιψλ «ΣΗΣΑΝ». Γηεγξάθε, απφθ. 3587/03/38 ηεο 18 Ηνπι./3 επη. 1969, ΦΔΚ Β 554). 19.Δξγνζη. Δθξεθηηθψλ Τιψλ ΜΑΒΗΔΚ (Α.Η. Εεζφπνπινο Ο.Δ.). 20.Δξγνζη. Δθξεθηηθψλ Τιψλ Ν.Παππά. 21.Διιελ. Δηαηξεία Ομπγφλνπ-Αζεηπιίλεο (Δ- ΒΟΞΑ). 22.LINDNER HELLAS Α.Δ. Δηο ηαο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο πξνζεηέζεζαλ: Γηα ηεο ππ αξηζ. 3587/03/69 ηεο 11 Οθη./12 Ννεκ (ΦΔΚ Β 745). 1)Αλ. Διι. Δηαηξ. Σζηκέλησλ Παηξψλ. 2)Διι. Βηνκερ. Ππξνηερλεκάησλ ΑΘΖΝΑ. Δπηρεηξήζεηο αξκνδηφηεηνο Γ.Δ.Ν. 1.Εέθπξνο Α.Δ.Β.Δ. 2.ΣΤ-ΓΧΡ Α.Δ. 3.ΔΛΒΖΜΑ Δ.Λ.Δ. 4.ΑΘΑ Ζιεθηξνληθά. 5.ΔΒΖ-Παπαγηαλλφπνπινο θαη ία ΔΠΔ. 6.Διιελ. Ναππεγεία Α.Δ. 7.ΝΑΤΗ Δ.Π.Δ. 8.Γαιιηθή Δηαηξεία Μεηάιινπ Λαπξίνπ. 9.Νεψξηνλ θαη Μεραλνπξγεία χξνπ Α.Δ. 10.(Μ. ηακαηφπνπινο θαη Τηνί. Γηεγξάθε, απφθ. Φ. 3587/03/7 ηεο 5/21 Μαξη. 1969, ΦΔΚ Β 202). 11.Νηθνιαΐδεο-αξάληεο. 12.θνχξαο Γ. Δηο ηαο αλσηέξσ επηρεηξήζεηο πξνζεηέζεζαλ: Γηα ηεο ππ αξηζ. 3587/03/69 ηεο 11 Οθη./12 Ννεκ (ΦΔΚ Β 745). 1)Δξγνζηάζηνλ Ζιεθηξνληθψλ Μεραλεκάησλ. 2)Ναππεγεία Διεπζίλνο. Σει. 356(δ) Σεύτος 544-ει

10 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 20. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αρηζ. 146 ηες 4/9 Οθη (ΦΔΚ Α 173) Πεξί ειέγρνπ λνκηκνθξνζχλεο πξνζιακβαλνκέλσλ εηο ηδησηηθάο ηηλάο Δπηρεη-ξήζεηο. Άξζξ.1.-1.Δηο Δπηρεηξήζεηο ή Δθκεηαιιεχζεηο αζρνινπκέλαο κε ηελ παξαγσγήλ εηδψλ ρξεζίκσλ εηο ηελ Δζληθήλ Άκπλαλ επηηξέπεηαη, πξνο αληηκεηψπηζηλ εθηάθησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ε πξφζιεςηο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ λα δηελεξγήηαη, ηεξνπκέλσλ θαη ησλ ινηπψλ λνκίκσλ πξνυπνζέζεσλ, θαηφπηλ ππνβνιήο δειψζεσο λνκηκνθξνζχλεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. 2.Ο έιεγρνο ηεο λνκηκνθξνζχλεο ησλ νχησ πξνζιακβαλνκέλσλ πεξαηνχηαη, ην βξαδχηεξνλ εληφο δηκήλνπ απφ ηεο πξνζιήςεσο. 3.Δάλ εθ ηνπ ειέγρνπ ήζειε δηαπηζησζή φηη ν πξνζιεθζείο δελ είλαη λνκηκφθξσλ, ε πξφζιεςηο ζεσξείηαη άθπξνο, ν δε ππνβαιψλ ςεπδή δήισζηλ λνκηκνθξνζχλεο ηηκσξείηαη κε πνηλήλ θπιαθίζεσο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο. Άξζξ.2.-Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη αθ εο ηζρχεη ε ππ αξηζ. Φ. 3587/03/24/10.6/ απφθαζηο ηνπ επί ηεο Δζληθήο Ακχλεο Τπνπξγνχ «πεξί θαζνξηζκνχ Δπηρεηξήζεσλ ή Δθκεηαιιεχζεσλ αζρνινπκέλσλ κε ηελ παξαγσγήλ εηδψλ ρξεζίκσλ εηο ηελ Δζληθήλ Άκπλαλ» (ΦΔΚ Β 413). 21. ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟ σπ αρηζ. 398 ηες 4/10 Μαΐοσ 1968 (ΦΔΚ Α 102) (Γηορζ. Ζκαρη. ΦΔΚ Α 180 ηες 19 Ασγ. 1968). Πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο. (Καηεξγήζε δηα ηνπ άξζξ. 39 Ν.Γ. 17/1974, θαηση. αξηζ. 27). 22. ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αρηζ. 267 ηες 16/22 Ασγ (ΦΔΚ Α 165) Πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Α.Ν.398/ 1968 «πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο. (Καηεξγήζε δηα ηνπ άξζξ. 39 Ν.Γ. 17/1974, θαηση. αξηζ. 27). 36.Δ.α ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αρηζ. 708 ηες 3/7 Νοεκ (ΦΔΚ Α 237) Πεξί ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεψλ ηηλσλ ηνπ Α.Ν. 398/1968 «πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο», σο νχηνο ζπλεπιεξψζε κεηαγελεζηέξσο. (Καηεξγήζε δηα ηνπ άξζξ. 39 Ν.Γ. 17/1974, θαηση. αξηζ. 27). 25. ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αρηζ. 965 ηες 25/30 επη (ΦΔΚ Α 187) Πεξί αληηθαηαζηάζεσο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξ. 7 ηνπ Α.Ν. 398/1968 «πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο», σο νχηνο ζπλεπιεξψζε κεηαγελεζηέξσο. Άξζξ.1.-Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξ. 7 ηνπ Α.Ν. 398/68 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: «3.Πξνο θάιπςηλ ησλ αλαγθψλ εηο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ιφγσ ηεο επαλδξψζεσο ησλ ηκεκάησλ ΠΔΑ ησλ Ννκαξρηψλ, ζπληζηψληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο 53 ζέζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Αη αλσηέξσ ζέζεηο πιεξνχληαη δη απνζηξάησλ Αμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, θαηά πξνηίκεζηλ απνθνίησλ ρνιήο Δζληθήο Ακχλεο ή Αλσηέξαο ρνιήο Πνιέκνπ, αλαθαινπκέλσλ εηο ηελ ελέξγεηαλ θαηά ηαο ηζρπνχζαο δηαηάμεηο ή πξνζιακβαλνκέλσλ επί ζρέζεη εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δηαξθείαο κέρξη ηξηψλ εηψλ, δπλακέλεο λα αλαλεσζή. Οη νχησ επί ζπκβάζεη πξνζιακβαλφκελνη δηθαηνχληαη, πιένλ ηεο θαηαβαιινκέλεο εηο απηνχο ζπληάμεσο θαη κεληαίαο απνδεκηψζεσο θαζνξηδνκέλεο δηα θνηλήο απνθάζεσο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 641/1970 «πεξί ζπγρξφλνπ θαηαβνιήο ζπληάμεσο θαη απνδνρψλ εηο ζπληαμηνχρνπο ηνπ Γεκνζίνπ», κε εθαξκνδνκέλσλ ελ πξνθεηκέλσ». Ζ πξφζιεςηο ελεξγείηαη δηα θνηλήο απνθάζεσο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Δζσηεξηθψλ. Δηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη θαη νη ήδε πξνζιεθζέληεο θαη ππεξεηνχληεο εηο ηαο αλσηέξσ ζέζεηο». 23. ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αρηζ. 506 ηες 13/17 Απρ (ΦΔΚ Α 91) Πεξί ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεψλ ηηλσλ ηνπ Α.Ν. 398/1968 πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, σο νχηνο ζπλεπιεξψζε κεηαγελεζηέξσο. (Καηεξγήζε δηα ηνπ άξζξ. 39 Ν.Γ. 17/1974, θαηση. αξηζ. 27). (Αληί ηεο ζει. 356,01) Σει. 356,01(α) Σεύτος 544-ει

11 36.Δ.α.26 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα Άξζξ.2.-Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηεο 1εο ηνπ επνκέλνπ, απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπ εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο κελφο. Σν Ν.Γ. 965/1971 θαηεξγήζε, πιελ ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ησλ αλαθεξνκέλσλ εηο ηελ ρνξήγεζηλ κεληαίαο απνδεκηψζεσο εηο ηνπο επί ζπκβάζεη πξνζιακβαλνκέλνπο δηα ηελ επάλδξσζηλ ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, δηα ηνπ άξζξ. 39 Ν.Γ. 17/1974 (θαηση. αξηζ. 27). 26. ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΧΘΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρηζ. Φ. 067/5/ ηες 9/21 Μαρη (ΦΔΚ Β 340) Πεξί πνιηηηθήο επηζηξαηεχζεσο πξνο ηθαλνπνίεζηλ αλαγθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Έρνληεο ππ φςεη: 1.Σελ παξ.1 ηνπ άξζξ. 12 ηνπ Α.Ν. 398/68 «πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο», δη εο ε Πνιηηηθή Κηλεηνπνίεζηο γεληθή ή κεξηθή θεξχζζεηαη δη απνθάζεσο ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 2.Σελ παξ. 2 ηνπ απηνχ άξζξνπ, δη εο ε εθαξκνγή κέηξσλ ηηλψλ ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο δχλαηαη λα δηαηάζζεηαη ππφ ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ κεηά πξνεγνπκέλελ έγθξηζηλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 3.Σελ παξ. 3 ηνπ άξζξ. 2 ηνπ απηνχ Α. Νφκνπ, δη εο εηο ηνλ φξνλ Πνιηηηθή Κηλεηνπνίεζηο πεξηιακβάλεηαη θαη ην κέηξνλ ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηξαηεχζεσο. 4.Σελ αλάγθελ ακέζνπ εμαζθαιίζεσο ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ εηο πεξίπησζηλ επηζηξαηεχζεσο ή νηαζδήπνηε εηέξαο εθηάθηνπ αλάγθεο, απνθαζίδνκελ: Καζνξίδνκελ φπσο, ν Τπνπξγφο Δζληθήο Ακχλεο αζθή ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηξαηεχζεσο ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ εξγαδνκέλνπ πθ νηαλδήπνηε κνξθήλ εηο Τπεξεζίαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ή εηο Βηνκεραλίαο θαη Δπηρεηξήζεηο, αίηηλεο ελ επηζηξαηεχζεη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ππφ ηνλ έιεγρνλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, σο επίζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ φπεξ ζα απαηηεζή πξνο ζπκπιήξσζηλ ησλ Τπεξεζηψλ, Βηνκεραληψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ ηνχησλ, θαη εγθξίλνκελ φπσο, εηο πεξίπησζηλ εθαξκνγήο κέηξσλ ηηλψλ ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο δη απνθάζεψλ ηνπ, δηαηάζζε ηελ πνιηηηθήλ επηζηξάηεπζηλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνχηνπ. Πξνο ηνχηνηο ν Τπνπξγφο Δζληθήο Ακχλεο δχλαηαη λα πξνέιζε απφ ηνχδε εηο άπαληα ηα θαηά ηελ θξίζηλ ηνπ πξνπαξαζθεπαζηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηεο δηα ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο. Σει. 356,02(α) Σεύτος 544-ει

12 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 27. ΝΟΜΟΘΔΣ. ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αρηζ. 17 ηες 28 Ασγ./2 επη (ΦΔΚ Α 236) (Γηόρζ. Ζκαρη. ελ ΦΔΚ Α 285 ηες 4 Οθη. 1974) Πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο. Σν Κέληξν Διέγρνπ θαη Καηεπζχλζεσο (Κ.Δ.Κ.) πνπ πξνβιέπεηαηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Ν. Γ. 17/74 θαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 1 άξζξ. 6 (Κεθ. Γ ) ηεο /22-23 επη (ΦΔΚ Β 579) (Γηφξζ. ρφιην ζην ΦΔΚ Β 271/21 Απξ. 1993) απφθαζεο Τπνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Γεσξγίαο, (ηφκ. 16 ζει. 50,428). ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Α ΓΔΝΗΚΑΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Αληηθείκελνλ Άξζξ.1.-Ζ πξνο δηαζθάιηζηλ ηεο Δζληθήο Ακχλεο ελ πνιέκσ θαη αληηκεηψπηζηλ εθηάθησλ αλαγθψλ απαξαίηεηνο εηνηκφηεο ηνπ Έζλνπο επηδηψθεηαη δηα ηεο απφ ηεο εηξεληθήο πεξηφδνπ νξγαλψζεσο, πξνπαξαζθεπήο θαη θηλεηνπνηήζεσο απαζψλ ησλ Πνιηηηθψλ Γπλάκεσλ θαη πφξσλ ηεο Υψξαο, ζπληεινπκέλαο θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Έλλνηαη φξσλ θαη Γεληθνί Οξηζκνί Άξζξ.2.-Χο Πνιηηηθαί Γπλάκεηο λννχληαη αη Κξαηηθαί Αξραί θαη Τπεξεζίαη, ηα ψκαηα Αζθαιείαο, ην Ληκεληθφλ θαη Ππξνζβεζηηθφλ ψκα, ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, νη Οξγαληζκνί θαη αη Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο Γεκφζηαη θαη Ηδησηηθαί θαη γεληθψο άπαλ ην έκςπρνλ κε έλνπινλ θαη άςπρνλ ηεο Υψξαο δπλακηθφλ. 2.Χο Πνιηηηθή ρεδίαζηο Δθηάθηνπ Αλάγθεο λνείηαη ε ζρεδίαζηο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ν αλαθεξφκελνο εηο ηελ νξγάλσζηλ, πξνπαξαζθεπήλ θαη θηλεηνπνίεζηλ ησλ Πνιηηηθψλ Γπλάκεσλ, πξνο επηβίσζηλ ελ πνιέκσ ή ηελ αληηκεηψπηζηλ εθηάθησλ ελ εηξήλε αλαγθψλ θαη ζπκβνιήλ απηψλ εηο ηελ Δζληθήλ Άκπλαλ, ήηηο εμαζθαιίδεηαη δηα ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο θαη ηεο Πνιηηηθήο Ακχλεο. 3.Χο Πνιηηηθή Κηλεηνπνίεζηο λνείηαη ε κεηάπησζηο ησλ Πνιηηηθψλ Γπλάκεσλ εθ ηεο θαηαζηάζεσο εηξήλεο εηο πνιεκηθήλ ηνηαχηελ ή εηο θαηάζηαζηλ αληηκεησπίζεσο ησλ εθηάθησλ ελ εηξήλε αλαγθψλ. Γηαθξίλεηαη δε εηο Γεληθήλ θαη Μεξηθήλ. 4.Χο Πνιηηηθή Άκπλα λνείηαη ε νξγάλσζηο, θαζνδήγεζηο θαη θηλεηνπνίεζηο ησλ Πνιηηηθψλ Γπλάκεσλ ηεο Υψξαο δηα ηελ πξνζηαζίαλ απηήο εθ ησλ πάζεο θχζεσο ερζξηθψλ πξνζβνιψλ, θαη αληηκεηψπηζηλ πάζεο θχζεσο θαηαζηξνθψλ, ηδία εηο ηνλ Πνιηηηθφλ Σνκέα. «5. Καηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο είλαη θάζε αηθλίδηα θαηάζηαζε, πνπ πξνθαιείηαη απφ θπζηθά ή άιια γεγνλφηα ηερλνινγηθά ή πνιεκηθά θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ή ηελ απεηιή δεκηνπξγίαο εθηεηακέλσλ απσιεηψλ, δεκηψλ θαη θαηαζηξνθψλ ζε έκςπρν ή άςπρν δπλακηθφ ηεο ρψξαο ή ηελ παξαθψιπζε θαη δηαηάξαμε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηεο ρψξαο.» Ζ παξ. 5, αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 16 Νφκ. 2936/24-25 Ηνπι (ΦΔΚ Α 166), θαηση. ζει. 1216,16 ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Β ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΥΔΓΗΑΔΧ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΑΤΣΧΝ Αλψηαηνλ πκβνχιηνλ Δζληθήο Ακχλεο Άξζξ.3.-1.Σν Αλψηαηνλ πκβνχιηνλ Δζληθήο Ακχλεο ηπγράλεη αξκφδηνλ φξγαλνλ πξνο ιήςηλ απνθάζεσλ επί ζεκάησλ ηνπ παξφληνο, εθθξάδεη δε ηελ Κπβεξλεηηθήλ Πνιηηηθήλ επί ηεο Δζληθήο Ακχλεο. 2.Γη απνθάζεσλ απηνχ ξπζκίδνληαη ζέκαηα ηνπ παξφληνο, αλαγφκελα εηο ηελ αξκνδηφηεηα ελφο είηε θαη πιεηφλσλ Τπνπξγείσλ. 3.Αη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ππνρξεσηηθαί δηα ηαο ελ άξζξ. 2 παξ. 1 ηνπ παξφληνο Πνιηηηθάο Γπλάκεηο. Γηα ησλ απνθάζεσλ ηνχησλ δχλαηαη λα επηβιεζνχλ πεξηνξηζκνί πάζεο θχζεσο, δαπάλαη, παξνραί, ππεξεζίαη ή εξγαζίαη επ σθειεία ηεο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο. 4.Αη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ εθηεινχληαη κεξίκλε ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ ππφ ηνλ ζπληνληζκφλ θαη ηελ θαηεχζπλζηλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακχλεο/Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 5.Σν πκβνχιηνλ δη απνθάζεψλ ηνπ θαζνξίδεη ηαο αξκνδηφηεηαο θαη ππνρξεψζεηο εθάζηνπ Τπνπξγείνπ επί ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο θαη Πνιηηηθήο Ακχλεο. Τπνπξγείνλ Δζληθήο Ακχλεο 36.E.α.27 Άξζξ.4.-1.Σν Τπνπξγείνλ Δζληθήο Ακχλεο ηπγράλεη αξκφδηνλ δηα ηελ παξνρήλ πεξαηηέξσ θαηεπζχλζεσλ θαη ηνλ ζπληνληζκφλ ησλ ελεξγεηψλ ησλ Τπνπξγείσλ επί ησλ απνθάζεσλ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Ακχλεο, εθδίδνλ πξνο ηνχην ηαο αλαγθαίαο πξάμεηο, αίηηλεο εθηεινχληαη παξά ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ. Πξνηάζεηο ησλ Τπνπξγείσλ επί ζεκάησλ ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη εηο ην Αλψηαηνλ πκβνχιηνλ Δζληθήο Ακχλεο, δηα ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο. 2.Σν Τπνπξγείνλ Δζληθήο Ακχλεο θαηεπζχλεη θαη ζπληνλίδεη δηα ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηα ινηπά Τπνπξγεία εηο φ,ηη αθνξά ηελ ζπκβνιήλ ησλ εηο ηελ Δζληθήλ Άκπλαλ. Πξνο ηνχην δχλαηαη λα ζπγθξνηή Μηθηάο Δπηηειηθάο Δπηηξνπάο εμ Αμησκαηηθψλ θαη Τπαιιήισλ ησλ Τπνπξγείσλ δηα: (Αληί γηα ηε ζει. 357(ε) Σει. 357(δ) Σεύτος 1386 ει

13 36.E.α.27 α)σελ κειέηελ θαη εηζήγεζηλ επί ζεκάησλ ηνπ παξφληνο πξνο απνηειεζκαηηθσηέξαλ ζπκβνιήλ ησλ Πνιηηηθψλ Γπλάκεσλ εηο ηελ Δζληθήλ Άκπλαλ. β)σελ παξαθνινχζεζηλ θαη ηνλ έιεγρνλ απαζψλ ησλ Πνιηηηθψλ Γπλάκεσλ εηο φ,ηη αθνξά ηελ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη ησλ εηο εθηέιεζηλ ηνχησλ εθδηδνκέλσλ απνθάζεσλ θαη πξάμεσλ. 3.Γη απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακχλεο θπξνχληαη αη ππφ ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ εθδηδφκελαη εθάζηνηε νδεγίαη ή θαλνληζκνί αζθαιείαο δηαβαζκηζκέλνπ πιηθνχ Δζληθνχ θαη ΝΑΣΟ, έξγσλ ππνδνκήο Δζληθψλ θαη ΝΑΣΟ θαη αζθαιείαο βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ θαη ινηπψλ επηρεηξήζεσλ εθρσξνπκέλσλ, ελ πνιέκσ, ή εθηάθησ αλάγθε, εηο ηαο Δλφπινπο θαη Πνιηηηθάο Γπλάκεηο. 4.Σν Τπνπξγείνλ Δζληθήο Ακχλεο παξαθνινπζεί δηα ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλσηέξαο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ ΝΑΣΟ, σο θαη ησλ Δπηηξνπψλ απηήο θαη κεξηκλά δηα ηνλ θαζνξηζκφλ ηεο Δζληθήο Πνιηηηθήο επί ησλ αθνξψλησλ ηελ εκεηέξαλ Υψξαλ ζεκάησλ ηαχηεο, εηζεγνχκελνλ ζρεηηθψο, νζάθηο απαηηείηαη, εηο ην Αλψηαηνλ πκβνχιηνλ Δζληθήο Ακχλεο. Λνηπά Τπνπξγεία Άξζξ.5.-1.Σα ινηπά Τπνπξγεία παξαθνινπζνχλ, ζπληνλίδνπλ θαη θαηεπζχλνπλ,θαηά ιφγνλ αξκνδηφηεηνο, ηαο Ννκαξρίαο «θαη ηηο πεξηθέξεηεο» θαη ηαο ππφ ηελ επνπηείαλ απηψλ ππαγνκέλαο Πνιηηηθάο Γπλάκεηο, επί ησ ζθνπψ απνηειεζκαηηθήο ζπκβνιήο ηνχησλ εηο ηελ Δζληθήλ Άκπλαλ. Υεηξίδνληαη θαζ αξκνδηφηεηα, ππφ ηνλ ζπληνληζκφλ θαη θαηεχζπλζηλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακχλεο ζέκαηα Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηεο Α- λσηέξαο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηαχηεο. Οη κέζα ζε ιέμεηο πξνζηέζεθαλ απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξ. 10 ηνπ Νφκ. 2307/8-15 Ηνπλ (ΦΔΚ Α 113), ηφκ. 3, ζει. 52,639) 2.Έθαζηνλ Τπνπξγείνλ δχλαηαη λα ζπγθξνηή Μηθηάο Δπηηειηθάο Δπηηξνπάο ή Οκάδαο Δξγαζίαο εμ ππαιιήισλ ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ, ππνδεηθλπν-κέλσλ ππφ ηνχησλ, δηα ηελ κειέηελ, εηζήγεζηλ θαη ζρεδίαζηλ ησλ επί κέξνπο ζεκάησλ ηεο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, σλ ε επίιπζηο έρεη αλάγθελ ηεο ζπλδξνκήο πιεηφλσλ Τπνπξγείσλ. Σει. 358(δ) Σεύτος 1386 ει. 68 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 3.Δηδηθψηεξνλ, ην Τπνπξγείνλ Δζσηεξηθψλ θαζίζηαηαη αξκφδηνλ δηα ηνλ ζπληνληζκφλ θαη ηελ θαηεχζπλζηλ ησλ Ννκαξρηψλ «θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ» εηο φ,ηη αθνξά ηελ ζρεδίαζηλ επί Ννκαξρηαθνχ επηπέδνπ «θαη επί ηνπ επηπέδνπ πεξηθέξεηαο»ησλ ζεκάησλ ηεο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο. Οη κέζα ζε ιέμεηο πξνζηέζεθαλ απφ ηελ παξ. 3 άξζξ. 10 Νφκ. 2307/8-15 Ηνπλ (ΦΔΚ Α 113), ηφκ. 3, ζει. 52,639). Δπηηξνπαί εμ Τπνπξγψλ θαη εμ Δθπξνζψπσλ Τπνπξγείσλ Άξζξ.6.-1.Γη απνθάζεσλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, πξνθαινπκέλσλ ππφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακχλεο/Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, δχλαηαη απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο λα ζπγθξνηψληαη Δπηηξνπαί εμ Τπνπξγψλ, ζπλαθνχο αξκνδηφηεηνο Τπνπξγείσλ, πξνο επίιπζηλ ησλ αλαθπνκέλσλ πξνβιεκάησλ εηο ηνλ ελ γέλεη αλεθνδηαζκφλ ηεο Υψξαο, ηαο κεηαθνξάο θαη ηελ πγεηνλνκηθήλ πεξίζαιςηλ. Αη απνθάζεηο ησλ ελ ιφγσ εμ Τπνπξγψλ Δπηηξνπψλ είλαη ππνρξεσηηθαί δη άπαληα ηα Τπνπξγεία θαη απάζαο ηαο Αξράο κεηά πξνεγνπκέλελ έγθξηζηλ ππφ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Ακχλεο. Χο Γξακκαηεία ηεο εμ Τπνπξγψλ Δπηηξνπήο ζα ρξεζηκνπνηήηαη ε αξκνδία Γηεχζπλζηο ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 2.Γη απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο, πξνθαινπκέλσλ ππφ ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, δχλαηαη λα ζπγθξνηψληαη, άκα ηε θεξχμεη ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο, Δπηηξνπαί εμ εθπξν-ζψπσλ ησλ Πνιηηηθψλ Τπνπξγείσλ θαη Αξρεγείσλ ησλ Κιάδσλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, πξνο ξχζκηζηλ ηπρφλ αλαθπνκέλσλ ζεκάησλ πξνηεξαηνηήησλ φζνλ αθνξά ηνλ αλεθνδηαζκφλ, ηαο κεηαθνξάο θαη ηελ πγεηνλνκηθήλ πεξίζαιςηλ κεηαμχ Πνιηηηθψλ Τπεξε-ζηψλ αθ ελφο θαη κεηαμχ Πνιηηηθψλ θαη ηξαηησ-ηηθψλ Τπεξεζηψλ αθ εηέξνπ. Αη εηο κεηαθνξάο, πξνκεζείαο θαη πγεηνλνκηθήλ πεξίζαιςηλ πάζεο θχζεσο αλάγθαη ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζεξαπεχ-νληαη θαη απφιπηνλ πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηνπ Πνιηηηθνχ Σνκέσο, εθηφο εάλ άιισο νξίδεηαη δη απνθάζεσο ηνπ Αξρεγνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Αξκφδηνλ δηα ηελ Δθρψξεζηλ Παξαγσγήο θαη Πξνζθνξάο Τπεξεζηψλ ξγαλνλ Άξζξ.7.-Σν ππφ ηνπ Νφκνπ «πεξί Υνξεγήζεσο Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο εηο Δθέδξνπο ελ Δπηζηξαηεχζεη» νξηδφκελνλ πκβνχιηνλ αλαζηνιψλ Καηαηά-μεσο απνθαζίδεη εηο πνίνλ Τπνπξγείνλ ή Αξρεγείνλ ησλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ εθρσξείηαη, ελ εθηάθησ αλάγθε ή πνιέκσ, ε παξαγσγή ή ε πξν-ζθνξά ππεξεζηψλ εθάζηνπ νξγαληζκνχ ή επη-ρεηξήζεσο, ελ φισ ή ελ κέξεη, θαηφπηλ πξνηάζεσλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Αξρεγείσλ ησλ Κιάδσλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 13

14 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Τπνπξγείσλ Άξζξ.8.-1.Άπαληα ηα Τπνπξγεία, δηα ηελ απνηειεζκαηηθσηέξαλ ζπκβνιήλ ησλ εηο ηελ Δζληθήλ Άκπλαλ, κεξηκλνχλ απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο δηα ηελ πξνπαξαζθεπήλ θαη εηνηκφηεηα ησλ Τπεξεζηψλ απηψλ θαη ησλ Πνιηηηθψλ Γπλάκεσλ αξκνδηφηεηφο ησλ, επί ζθνπψ νκαιήο κεηαπηψζεσο απηψλ εθ ηεο εηξεληθήο πεξηφδνπ εηο ηελ πνιεκηθήλ ηνηαχηελ, σο θαη δηα ηελ αληηκεηψπηζηλ εθηάθησλ ελ εηξήλε α- λαγθψλ. 2.Πξνο εθπιήξσζηλ ηεο ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ απνζηνιήο, έθαζηνλ Τπνπξγείνλ ππνρξενχηαη φπσο απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο: α)καηαξηίδε θαη ηεξή ζρέδηα πξνζηαζίαο, θηλεηνπνηήζεσο θαη δξάζεσο ελ θαηξψ πνιέκνπ θαη εθηάθησλ ελ εηξήλε αλαγθψλ. β)λακβάλε κέηξα εμαζθαιίζεσο ησλ αλαγθαηνχλησλ κέζσλ, πιηθψλ, εθνδίσλ, θαη πηζηψζεσλ πξνο ππνζηήξημηλ ησλ ζρεδίσλ ηνπ. γ)δθπαηδεχε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη γεληθψηεξνλ ην πξνζσπηθφλ ησλ Πνιηηηθψλ ηνπ Γπλάκεσλ επί ζεκάησλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Α- λάγθεο. δ)κνηλνπνηή ηα ζρέδηα εηο ηαο Ννκαξρίαο «θαη ηηο πεξηθέξεηεο» θαη παξέρε απηαίο νδεγίαο, ίλα βάζεη ηνχησλ θαηαξηηζζνχλ ππ απηψλ ηα ηνπηθά ζρέδηα. Οη κέζα ζε ιεμεηο πξνζηέζεθαλ απφ ηελ παξ. 4 άξζξ.10, Νφκ. 2307/8-15 Ηνπλ. 1995, (ΦΔΚ Α 113), ηφκ. 3 ζει. 52,639. ε)τπνβάιιε εηο ην Αλψηαηνλ πκβνχιηνλ Δζληθήο Ακχλεο, δηα ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακχλεο/Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, θαηά κήλα Φεβξνπάξηνλ εθάζηνπ έηνπο ή θαη εθηάθησο, εθ φζνλ ήζειε δεηεζή, έθζεζηλ επί ηεο πξνφδνπ ηεο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο δηα ην πξνεγνχκελνλ εκεξνινγηαθφλ έηνο, σο θαη πξνηάζεηο επί ησλ ιεπηέ-σλ κέηξσλ δηα ηελ πξνψζεζηλ ηαχηεο. δ)σεξή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ππφ ηνχηνπ ειεγρνκέλνπ δπλακηθνχ θαη δηελεξγή ηαο εθάζηνηε δηαηαζζνκέλαο απνγξαθάο. 3.Σα Τπνπξγεία ππνρξενχληαη φπσο ελαξκνλίδνπλ ηαο ελ θαηξψ εηξήλεο ελεξγείαο ησλ πξνο ηαο αλάγθαο ηεο Δζληθήο Ακχλεο, πξνθεηκέλνπ ηδία πεξί ζεκαληη-θψλ παξαγσγηθψλ, βηνκεραληθψλ, εγγεηνβειηησηηθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ. Πξνο επίηεπμηλ ηνπ σο άλσ ζπληνληζκνχ θαη ελαξκνλίζεσο δηα ηελ εθηέιεζηλ ηνηνχησλ έξγσλ, ζπλεπαγνκέλσλ θαηά ηελ θξίζηλ ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο επηπηψζεηο επί ηεο Δζληθήο Ακχλεο, απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο γλσ-κάηεπζηο ηνπ Τπνπξγνχ ηνχηνπ. 4.Γηα ηελ πεξηνρήλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο ηελ επζχλελ επί ηεο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, φζνλ αθνξά εηο ηνπο Οξγαληζκνχο, Δπηρεηξήζεηο, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη Ηδξχκαηα έρνληα ηελ έδξαλ απηψλ ελ ηε πεξηνρή ηαχηε θαη αζθνχληα αξκνδηφηεηαο εθ νινθιήξνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ππέρνπλ ηα θαζ χιελ αξκφδηα Τπνπξγεία. Ννκαξρηψλ 36.Δ.α.27 Άξζξ.9.-1.Δηο έθαζηνλ Ννκφλ ηνπ Κξάηνπο ππεχζπλνο δηα ηελ Πνιηηηθήλ ρεδίαζηλ Δθηάθηνπ Α- λάγθεο είλαη ν Ννκάξρεο. Καηά ζπλέπεηαλ νχηνο επζχλεηαη δηα ηελ: α)καηάξηηζηλ θαη ηήξεζηλ απάλησλ ησλ ηνπηθψλ ζρεδίσλ νξγαλψζεσο, θηλεηνπνηήζεσο θαη δξάζεσο ελ εθηάθησ αλάγθε θαη ελ πνιέκσ φισλ ησλ ελ ησ Ννκψ Πνιηηηθψλ Γπλάκεσλ δηα ηελ ηθαλνπνίεζηλ ησλ αλαγθψλ ηεο Δζληθήο Ακχλεο. β)ρεδίαζηλ θαη ηελ ιήςηλ κέηξσλ εμαζθαιίζεσο ησλ αλαγθαηνχλησλ κέζσλ, πιηθψλ θαη εθνδίσλ, σο θαη απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, αηηνχκελνο θαη ηαο απαηηνπκέλαο πηζηψζεηο. γ)σήξεζηλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ επί ηνπ ελ ησ Ννκψ πθηζηακέλνπ δπλακηθνχ αξκνδηφηεηνο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, δηα ηεο δηελεξγείαο ησλ αλαγθαηνπζψλ πξνο ηνχην απνγξαθψλ. δ)δηνηκφηεηα εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ κέηξσλ ηεο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο αξκνδηφηεηφο ηνπ, θαη ππνρξενχηαη εηο ζπλεξγαζίαλ κεηά ησλ ηξαηησηηθψλ Αξρψλ πεξηνρήο επζχλεο ηνπ, πξνο ελαξκφληζηλ ησλ ηνπηθψλ ζρεδίσλ θαη κέηξσλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο κεηά ησλ αληηζηνίρσλ ηξαηησηηθψλ ηνηνχησλ. 2.Ο Ννκάξρεο δχλαηαη λα ζπγθξνηεί Μηθηάο Δπηηξνπάο θαη Οκάδαο Δξγαζίαο εμ ππαιιήισλ ησλ ππε-ξεζηψλ ηνπ θαη ινηπψλ ελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 2 ηνπ πα-ξφληνο νξηδνκέλσλ ελ ηε πεξηθεξεία απηνχ Τπεξε-ζηψλ θιπ., αμησκαηηθψλ ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, Ληκεληθνχ θαη Ππξνζβεζηηθνχ, δηα ηελ κειέηελ, εηζή-γεζηλ, πξνγξακκαηηζκφλ θαη ζρεδίαζηλ επί δηαθφξσλ ζεκάησλ θαη κέηξσλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο. Σσλ Οκάδσλ ηνχησλ κεηέρεη, θαηφπηλ αηηή-ζεσο ηνπ Ννκάξρνπ πξνο ηελ Σνπηθήλ ηξαηησηηθήλ Αξρήλ, είηε θαηφπηλ πξνηά-ζεσο απηήο πξνο ηνχηνλ, εθ φζνλ θξίλεηαη φηη απαηηείηαη, θαη εθπξφζσπνο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 3.Ο Ννκάξρεο δη απνθάζεψλ ηνπ δχλαηαη λα κεηα-βηβάδε αξκνδηφηεηαο ηνπ παξφληνο εηο ηνλ Πξντζηά-κελνλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηεο Ννκαξρίαο, σο θαη εηο ηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Κξα-ηηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Ννκνχ. (Αληί γηα ηε ζει. 358,01(γ) Σει. 358,01(δ) Σεύτος 1386 ει

15 36.Δ.α.27 4.Μεηά ηελ θήξπμηλ ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο, ν Ννκάξρεο δχλαηαη λα πξνβαίλε εηο δεζκεχζεηο θαη επηηάμεηο ζπκθψλσο πξνο ηαο ηζρπνχζαο εθάζηνηε δηαηάμεηο. 5.Γηα θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Δζσηεξηθψλ δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη πάζα αλαγθαία ιεπηνκέξεηα δηα ηελ εθηέιεζηλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Με ηελ παξ. 5 άξζξ. 10 Νφκ. 2307/8-15 Ηνπλ.1995 (ΦΔΚ Α 113), ηφκ. 3, ζει. 52,639, νξίζηεθε φηη: «Σα αλαθεξφκελα ζην άξζξ. 9 ηνπ Ν. Γ. 17/1974 ζρέδηα θαη ζηνηρεία πνπ θαηαξηίδνπλ θαη ζπγθεληξψλνπλ νη Ννκάξρεο θνηλνπνηνχληαη πξνο ελεκέξσζε ζηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο Πεξηθεξεηψλ» ηξαηησηηθψλ Αξρψλ Άξζξ Αη Πεξηθεξεηαθαί Αξραί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (ρεκαηηζκνί θαη πγθξνηήκαηα ή ηζνδχλακνη Μνλάδεο ησλ ινηπψλ Κιάδσλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ) αληηπξνζσπεχνληαη παξά ηαηο ελ ηε δψλε επζχλεο ησλ Ννκαξρίαηο, πξνο ζπληνληζκφλ ησλ δεηεκάησλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφλησλ ακέζσο ή εκκέζσο ηελ ηξαηησηηθήλ Κηλεηνπνηήζηλ θαη Άκπλαλ ηεο πεξηνρήο, δη αμησκαηηθψλ απηψλ. Αχηαη αιιεινγξαθνχλ απ επζείαο κεηά ησλ Ννκαξρψλ, επί ζεκάησλ δε άηηλα θαηά ηελ θξίζηλ ησλ επεξεάδνπλ ηελ ηξαηησηηθήλ Άκπλαλ εμαηηνχληαη ηελ αλαζηνιήλ, επίζπεπζηλ ή ηξνπνπνίεζηλ απηψλ. 2.Δλ πεξηπηψζεη δηαθσλίαο κεηαμχ Γηνηθεηνχ ηεο ηξαηησηηθήο Αξρήο θαη Ννκάξρνπ αχηε επηιχεηαη νξηζηηθψο απφ θνηλνχ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο θαη ηνπ αξκνδίνπ θαζ χιελ Τπνπξγνχ. Μέρξηο επηιχζεσο φκσο ηεο πξνθπςάζεο δηαθσλίαο, εθαξκφδνληαη αη ππνδείμεηο ησλ Γηνηθεηψλ ησλ ηξαηησηηθψλ Αξρψλ, εθ φζνλ νη Γηνηθεηαί νχηνη ραξαθηεξίζνπλ ηελ εθαξκνγήλ ησλ σο κε επηδερνκέλελ αλαβνιήλ. Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο Άξζξ Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο ππνρξενχληαη φπσο απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο ζπκβάιινπλ εηο ηελ Δζληθήλ Άκπλαλ ζπκθψλσο πξνο ηαο απνθάζεηο ηνπ νηθείνπ Ννκάξρνπ, εγγξάθνληεο θαη ηαο αλαγθαηνχζαο πηζηψζεηο, νζάθηο απαηηνχληαη αχηαη, εηο ηνλ πξνυπνινγηζκφλ απηψλ. Ηδία ππνρξενχηαη: α)γηα ηελ πξνκήζεηαλ, εγθαηάζηαζηλ θαη ζπληήξεζηλ ζεηξήλσλ ή νησλδήπνηε εηέξσλ κέζσλ ζεκάλζεσο ζπλαγεξκνχ θαη ησλ αλαγθαηνχλησλ εμαξηεκάησλ απηψλ. Ζ εγθαηάζηαζηο ησλ σο άλσ κέζσλ γίλεηαη επί δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ θηηξίσλ ή ρψξσλ ππνρξενπκέλσλ ησλ δηθαηνχρσλ ηνχησλ εηο ηελ αλνρήλ απηψλ. β)γηα ηελ θαηαζθεπήλ θνηλνρξήζησλ θαηαθπγίσλ θαη νξπγκάησλ πξνο πξνζηαζίαλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Τπεξεζηψλ ησλ. Σει. 358,02(δ) Σεύτος 1386 ει. 70 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα γ)γηα ηελ πξνκήζεηαλ ησλ αλαγθαηνχλησλ πιηθψλ θαη κέζσλ πξνο δηάζσζηλ, ππξφζβεζηλ θαη απνιχκαλζηλ. 2.Πνζνζηφλ εθ ησλ εζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, νξηδφκελνλ δηα θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο, Δζσηεξηθψλ θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, εγγξάθεηαη εηο ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνχησλ θαη δηαηίζεηαη δηα ηαο ελ ηε πξνεγνπκέλε παξ. 1 ππνρξεψζεηο ησλ. Πέξαλ ησλ παξ απηψλ δηαηηζεκέλσλ σο άλσ πηζηψζεσλ, νη Γήκνη θαη Κνηλφηεηεο δχλαηαη λα εληζρχσληαη πξνο θάιπςηλ ησλ ππνρξεψζεψλ ησλ ηνχησλ θαη εθ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. ρεηηθψο εμεδφζε ε ππ αξηζ. Φ. 301/2/663/ 1976 απφθαζηο (ηφκ. 3Α ζει. 280,29). Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Πάζεο Φχζεσο Άξζξ.12.-Δηο Οξγαληζκνχο θαη Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο θξηζέληαο ππφ ηνπ «πκβνπιίνπ Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο» σο απαξαηηήηνπο δηα ηελ δσήλ ηνπ Έζλνπο ή ηελ Δζληθήλ Άκπλαλ, δχλαηαη θαηφπηλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο, ηε πξνηάζεη ηνπ αξκνδίνπ θαηά πεξίπησζηλ Τπνπξγνχ, λα ζπληζηάηαη απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο Γξαθείνλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, φπεξ ππνρξενχηαη εηο ηνλ ρεηξηζκφλ ζεκάησλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο επί ηε βάζεη ησλ απνθάζεσλ θαη νδεγηψλ ησλ επνπηεπφλησλ απηάο Τπνπξγείσλ. Γπλάκεη ηνπ αλσηέξσ άξζξ. 12 ζπλεζηήζεζαλ Γξαθεία Π..Δ.Α. εηο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο αξκνδηφηεηνο ησλ θάησζη ππνπξγείσλ: α)γεκνζίσλ Δξγσλ (απφθ. 670/5/221247/ 1975, ηφκ. 23 ζει. 90,384). β)οηθνλνκηθψλ (απφθ. 670/5/222984/1975, ηφκ. 24 ζει. 58,417). γ)κνηλσλ. Τπεξεζηψλ (απφθ. Φ. 670/5/ /1976, ηφκ. 35 ζει. 36,591). δ)δκπνξίνπ (απφθ. Φ. 670/5/215301/1976, ηφκ. 13Β ζει. 778,661). ε)πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ (Π.Γ. 52/1976 ηφκ. 31Γ ζει. 1126). ο)βηνκεραλίαο (απφθ. Φ. 670/5/222451/1976, ηφκ. 13 ζει. 32,242). δ)τπ. Γηθαηνζχλεο Π.Γ. 146 ηεο 9/18 Φεβξ (ΦΔΚ Α 48), ηφκ. 6 ζει. 38,01. Δμεδφζε ε ππ αξηζ. Φ. 670/5/ ηεο 24 Ηνπι./12 Απγ (ΦΔΚ Β 864) απνθ. Τπ. Δζλ. Ακχλεο πεξί νξγαλψζεσο Γξαθείνπ ΠΔΑ εηο νξγαληζκνχο αξκνδηφηεηνο Τπ. Γεκνζίσλ Έξγσλ (ηφκ. 23 ζει. 90,383) (αθνξά Δι. Δη. Τδάησλ, Ο.Α.Π. θαη Οξγ. Τδξ. Θεζ/λίθεο. Δπίζεο ε ππ αξηζ. Φ. 670/5/ ηεο 19 Απξ./10 Μαΐνπ 1976 (ΦΔΚ Β 637) νκνία (ηφκ. 18Α ζει. 296,32) πεξί νξγαλψζεσο Γξαθείνπ ΠΔΑ εηο ηελ Διιεληθήλ Ραδηνθσλίαλ - Σειεφξαζηλ (ΔΡΣ) αξκνδηφηεηνο Τπνπξγείνπ Πξνεδξίαο Κπβεξλήζεσο. 15

16 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα Πνιηηηθψλ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ θιπ. ππνρξέσλ Άξζξ Πνιηηηθαί Κξαηηθαί Τπεξεζίαη, Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο, Οξγαληζκνί, Δπηρεηξήζεηο θαη Ηδξχκαηα πάζεο θχζεσο ππνρξενχληαη φπσο απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο νξγαλψζνπλ δη ηδίσλ κέζσλ θαη δαπαλψλ, βάζεη νδεγηψλ ηεο ππεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο, ηελ Πνιηηηθήλ Άκπλαλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίνλ απαζρνινχλ εηο ηαο εγθαηαζηάζεηο ηαχηαο. 2.Αη Πνιηηηθαί Κξαηηθαί Τπεξεζίαη, ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο νλνκάδνληαη δηα ηελ ε- θαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο «Γεκφζηα Αλεμάξηεηα Ηδξχκαηα». Σνλ έιεγρνλ θαη ηελ παξαθνινχζεζηλ ηεο νξγαλψζεσο ηεο Πνιηηηθήο Ακχλεο ησλ Γεκνζίσλ Αλεμαξηήησλ Ηδξπκάησλ έρνπλ αη Ννκαξρίαη. Καη εμαίξεζηλ δηα ηελ πεξηνρήλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, δηα θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο κεηά γλψκελ ησλ ερφλησλ ηελ επνπηείαλ Τπνπξγείσλ, δχλαληαη λα ππάγσληαη απ επζείαο εηο ηα Τπνπξγεία σξηζκέλα Γεκφζηα Αλεμάξηεηα Ηδξχκαηα. Δμεδφζε ε ππ αξηζ. 111/4/16θγ ηεο 28 Ηνπλ./12 Ηνπι (ΦΔΚ Β 906) απνθ. Τπ. Δζλ. Ακχλεο θαη Γεκ. Σάμεσο «πεξί ειέγρνπ θαη παξαθνινπζήζεσο ηεο νξγαλψζεσο Πνιηηηθήο Ακχλεο ηηλψλ ησλ, ελ ησ Ννκψ Αηηηθήο, Γεκνζίσλ Αλεμαξηήησλ Ηδξπκάησλ (Γ.Α.Η.) ππφ ησλ αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζηλ Τπνπξγείσλ. 3.Αη ινηπαί, εμαηξέζεη ησλ ελ ηε πξνεγνπκέλε παξ. 2, Πνιηηηθαί Γπλάκεηο ραξαθηεξίδνληαη δηα ηελ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο αλαιφγσο ηεο δπλακηθφηεηφο ησλ σο «Αλεμάξηεηα Ηδξχκαηα». Σνλ έιεγρνλ θαη ηελ παξαθνινχζεζηλ ηεο νξγαλψζεσο ηεο Πνιηηηθήο Ακχλεο ησλ Αλεμαξηήησλ Ηδξπκάησλ έρεη ε Τπεξεζία Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο. Γηα θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο θαζνξίδνληαη αη αξκφδηαη Τπεξεζίαη, αη δηαδηθαζίαη θαη αη πξνυπνζέζεηο ραξαθηεξηζκνχ θαη απνραξαθηεξηζκνχ ησλ Αλεμαξηήησλ Ηδξπκάησλ. 4.Άπαληεο νη Έιιελεο πνιίηαη ακθνηέξσλ ησλ θχισλ ππνρξενχληαη λα ζπκβάιινπλ εηο ηελ ηθαλνπνίεζηλ ησλ αλαγθψλ ηεο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, ελ εηξήλε θαη ελ πνιέκσ, βάζεη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Ακχλεο. 5.Παο, φζηηο αλαιακβάλεη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπνλ εξγαζίαλ ή ππεξεζίαλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ππνρξενχηαη εηο ηελ ηήξεζηλ κπζηηθφηεηνο επί παληφο ζέκαηνο, νχηηλνο έιαβε γλψζηλ σο εθ ηεο κεηά ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ζρέζεψο ηνπ. 6.Δηο θηίξηα Γεκνζίνπ, Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο, Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ πάζεο θχζεσο θαη ηδησηψλ, θαηαζθεπάδνληαη θαηαθχγηα θαηά ηα εηδηθψηεξνλ δη απνθάζεσλ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Ακχλεο νξηδφκελα. 7.Σα ζρέδηα ησλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ Ννκαξρηψλ, πεξί σλ ηα άξζξ. 8 θαη 9 ηνπ παξφληνο, θαηαξηίδνληαη κε βάζηλ ην ππάξρνλ δπλακηθφλ. Πξνο ηνχην, θαηφπηλ απνθάζεσλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, δχλαηαη λα δηαηάζζεηαη ελ θαηξψ εηξήλεο, πεξηνδηθψο, νηαζδήπνηε απνγξαθή, ηδία πξνζψπσλ, νρεκάησλ, θηελψλ, κεραλεκάησλ, πιηθψλ πξψησλ πιψλ ή αληηθεηκέλσλ, βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, γεσξγνθηελνηξνθηθψλ θαη δαζηθψλ πξντφλησλ, εθνδίσλ αθηλήησλ, εξγαιείσλ, εγθαηαζηάζεσλ ή επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πάζεο θχζεσο. Δηο εθηέιεζηλ ησλ απνθάζεσλ ηνχησλ αη επηρεηξήζεηο, αη βηνκεραλίαη, νξγαληζκνί, σο θαη παο ηδηψηεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απξνθαζίζησο θαη αθξηβψο νηαλδήπνηε αηηνπκέλελ πιεξνθνξίαλ, σο θαη άπαληα ηα επίζεκα ζηνηρεία πξνο δηαπίζησζηλ ηεο αθξηβείαο ησλ παξερνκέλσλ πιεξνθνξηψλ, επηηξεπνκέλνπ, πξνο ηνχην, νηνπδήπνηε αλαγθαίνπ ειέγρνπ. Σα εληεηαικέλα δηα ηελ ελέξγεηαλ ηεο απνγξαθήο Κξαηηθά ξγαλα αλαθνηλνχλ ηα ζπγθξνηνχκελα δηα ηαχηεο ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίαο απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ εηο ηαο ππεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ησλ ελ άξζξ. 8 θαη 9 αλαθεξνκέλσλ Αξρψλ. 8.Σα θαηά ηα αλσηέξσ ζρέδηα ππνγξαθφκελα ππφ ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ έρνπλ ηζρχλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ, ρσξίο λα απαηηήηαη ε δεκνζίεπζηο ηνχησλ εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Γ. ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΥΔΓΗΑΔΧ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΖ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακχλεο 36.Δ.α.27 Άξζξ Παξά ησ Αξρεγείσ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί Γηεχζπλζηο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο έρνπζα ηαο θάησζη αξκνδηφηεηαο: α)σσλ ζπληνληζκφλ θαη ηελ θαηεχζπλζηλ ησλ ε- λεξγεηψλ απάλησλ ησλ πνιηηηθψλ Τπνπξγείσλ απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο θαη ησλ εηο απηά ππαγνκέλσλ ή ππ απηψλ επνπηεπνκέλσλ Πνιηηηθψλ Γπλάκεσλ επί ζεκάησλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, πξνο απνηειεζκα-ηηθσηέξαλ ζπκβνιήλ ηνχησλ εηο ηελ Δζληθήλ Άκπλαλ. β)σαο εθ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ πεξί ρνξεγήζεσο αλαζηνιήο θαηαηάμεσο εηο εθέδξνπο ελ επηζηξαηεχζεη, δεζκεχζεσλ θαη επηηάμεσλ εηο ηνλ πνιηηηθφλ ηνκέα, (Αληί γηα ηε ζει. 359(γ) Σει. 359(δ) Σεύτος ΗΑ-12-2 ει

17 36.Δ.α.27 αληηκεησπίζεσο ησλ ελ εηξήλε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Υψξαο, σο θαη ηαο εμ απνθάζεσλ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Ακχλεο θαη ησλ ζρεδίσλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο απνξξενχζαο αξκνδηφηεηαο. γ)σνλ ζπληνληζκφλ θαη θαηεχζπλζηλ επί ζεκάησλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ησλ Αξρεγείσλ ησλ Κιάδσλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Δηο ηαχηα, πξνο ηνλ ζθνπφλ απηφλ, ζπληζηψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ Σκήκαηα Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο. δ)σνλ ρεηξηζκφλ θαη ηνλ ζπληνληζκφλ ησλ ζεκάησλ ηεο Αλσηέξαο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ησλ Δπηηξνπψλ απηήο εηο ην Δζληθφλ πιαίζηνλ. ε)σελ ζχγθιεζηλ, πεξηνδηθψο, ζπζθέςεσλ ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ησλ Πνιηηηθψλ Τπνπξγείσλ, Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ θαη αξκνδίσλ Σκεκάησλ ησλ Αξρεγείσλ ησλ Κιάδσλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, επί ζθνπψ κειέηεο θαη πξνσζήζεσο ζεκάησλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο θαη επηιχζεσο πξνβιεκάησλ ηαχηεο. 2.Δηο ηελ Γηεχζπλζηλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ππεξεηνχλ αμησκαηηθνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, ηνπ Ληκεληθνχ θαη Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, σο θαη Αλψηεξνη Τπάιιεινη ησλ Πνιηηηθψλ Τπνπξγείσλ απνζπψκελνη παξ απηή. Λνηπψλ Τπνπξγείσλ Με ηελ παξ. 14 άξζξ. 48 ηνπ Π.Γ. 161/15-22 Απξ (ΦΔΚ Α 74) ηνκ. 4 ζει. 24,91019, (Γηφξζ. ζθαικ. ζην ΦΔΚ Α 93/18 Μαΐνπ 1988), ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άλσ άξζξν Σκήκαηα Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο ιεηηνπξγνχλ σο 5ν Σκήκα ΠΔΑ ζηε Γηεχζπλζε Γεκφζηαο Αζθάιεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο. Άξζξ Παξ εθάζησ Τπνπξγείσ ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί Τπεξεζία Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ Γηεπζχλζεσο, ππαγνκέλε εηο ηνλ Τπνπξγφλ. Γη απνθάζεσλ ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ είο αλψηαηνο ππάιιεινο ηνπ Τπνπξγείνπ νξίδεηαη ππεχζπλνο «πληνληζηήο» απαζψλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνχηνπ δηα ηελ Πνιηηηθήλ ρεδίαζηλ Δθηάθηνπ Αλάγθεο. Χζαχησο αη απηαί Τπεξεζίαη ζπληζηψληαη εηο Τπνπξγεία άηηλα ήζεινλ ηπρφλ πξνθχςεη εθ ηεο αλαπηχμεσο αξκνδηνηήησλ Τπνπξγείνπ ηηλφο. Οκνία Τπεξεζία ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί παξά ηε Γεληθή Γηεπζχλζεη Πξσζππνπξγνχ, ππαγνκέλε εηο ηνλ Τπνπξγφλ παξά ησ Πξσζππνπξγψ, ήηηο είλαη αξκνδία δηα ηα ζέκαηα Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηεο Πξνεδξίαο ηεο Γεκνθξα-ηίαο, ηεο σο είξεηαη Γεληθήο Γηεπζχλζεσο Πξσζππνπξγνχ, ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Βνπιήο, σο θαη απαζψλ ησλ Τπεξεζηψλ, σλ πξνΐζηαηαη ν Πξσζππνπξγφο ζπκθψλσο ηε παξ. 6 ηνπ άξζξ. 7 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα ηνπ Ν.Γ. 175/73, σο αχηε αληηθαηεζηάζε ππφ ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Ν.Γ. 267/74. 2.Σσλ θαηά ηα αλσηέξσ ζπληζησκέλσλ ππεξεζηψλ, πξνΐζηαληαη ππάιιεινη, θαηά πξνηίκεζηλ απφθνηηνη ηεο ρνιήο Δζληθήο Ακχλεο, επί βαζκνίο 3σ ή 2σ. 3.Γηα Π.Γ/ησλ, εθδηδνκέλσλ πξνηάζεη ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο θαη ηνπ αξκνδίνπ θαηά πεξίπησζηλ Τπνπξγνχ ξπζκίδνληαη ηα: α)σεο νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ σο αλσηέξσ ζπληζησκέλσλ ππεξεζηψλ. β)σεο δηαξζξψζεσο ησλ ππεξεζηψλ ηνχησλ εηο ηκήκαηα θαη γξαθεία, αλαιφγσο ηεο εθηάζεσο ηνπ έξγνπ ηεο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ. γ)σσλ εηδηθψλ πξνζφλησλ ησλ παξ απηαίο ηνπνζεηνπκέλσλ ππαιιήισλ. 4.Οκνίσο δηα Π.Γ/ησλ, εθδηδνκέλσλ πξνηάζεη ηνπ Πξσζππνπξγνχ, ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο, Οηθνλνκηθψλ, θαη ηνπ θαζ χιελ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ, ξπζκίδνληαη ηα ηεο ζπζηάζεσο λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, πέξαλ ησλ ήδε ππαξρνπζψλ θαηά βαζκφλ, θιάδνλ θαη θαηεγνξίαλ πξνο επάλδξσζηλ ησλ ζπληζησκέλσλ σο αλσηέξσ ππεξεζηψλ. 5.Δηδηθψηεξνλ δηα ηαο ππεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Γεκνζίαο Σάμεσο νξίδνληαη ηα θάησζη: α)χο Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηνπνζεηείηαη αλψηαηνο ελ απνζηξαηεία αμησκαηηθφο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ εθ ησλ ππφ ηνπ άξζξ. 17 ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλσλ. β)χο Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο θαη σο Τπνδηεπζπληήο ηαχηεο ηνπνζεηνχληαη, δηα θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, ηε εηζεγήζεη ηνπ Αξρεγνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, αλψηαηνη αμησκαηηθνί εθ ησλ ελ ελεξγεία ή εθ ησλ κνλίκσλ εμ εθεδξείαο αμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Δθ ησλ αμησκαηηθψλ ηνχησλ, ν είο πξνέξρεηαη εθ ηεο Αεξνπνξίαο.. γ)σν ινηπφλ πξνζσπηθφλ ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο απνηειείηαη εμ αμησκαηηθψλ θαη αλζππαζπηζηψλ κνλίκσλ ή κνλίκσλ εμ εθεδξείαο, νπιηηψλ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ σκάησλ Υσξνθπιαθήο, Αζηπλνκίαο Πφιεσλ θαη Ππξνζβεζηηθνχ, ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο, σο θαη εμ αμησκαηηθψλ ελ ελεξγεία ή κνλίκσλ εμ εθεδξείαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ηνχησλ θαηά βαζκνχο νξίδεηαη δηα θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, ηα δε νηθεία Αξρεγεία πιεξνχλ ηαο ζέζεηο ηαχηαο ππνρξεσηηθψο. δ)σα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο, επί ηνπ ππφ ηαο δηαηαγάο ηνπ ππαγνκέλνπ πξνζσπηθνχ, θαζνξίδνληαη δηα θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο. Σει. 360(δ) Σεύτος ΗΑ-12-2 ει

18 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα ε)δηο ηα Αξρεγεία Υσξνθπιαθήο Αζηπλνκίαο Πφιεσλ, Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, σο θαη εηο ηελ Γεληθήλ Γηεχζπλζηλ Αγξνθπιαθήο ζπληζηψληαη Σκήκαηα Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο. Γηα ησλ θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθδηδνκέλσλ Π.Γ/ησλ δηα ηελ Τπεξεζίαλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο, θαζνξίδνληαη ηα ηεο νξγαλψζεσο, ιεηηνπξγίαο θαη αξκνδηνηήησλ ησλ σο είξεηαη Σκεκάησλ. 6.Δηο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ θαηά ηα αλσηέξσ ζπληζησκέλσλ Τπεξεζηψλ αλήθνπλ: α)ο ζπληνληζκφο απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο, απαζψλ ησλ ελεξγεηψλ ησλ Τπεξεζηψλ εθάζηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ ππ απηνχ επνπηεπνκέλσλ Πνιηηηθψλ Γπλάκεσλ δηα ηελ Πνιηηηθήλ ρεδίαζηλ Δθηάθηνπ Αλάγθεο. β)αη εθ ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ πεξί ρνξεγήζεσο αλαζηνιήο θαηαηάμεσο εηο εθέδξνπο ελ επηζηξαηεχζεη, δεζκεχζεσλ θαη επηηάμεσλ εηο ηνλ πνιηηηθφλ ηνκέα, αληηκεησπίζεσο, ησλ ελ εηξήλε εθηάθησλ αλαγθψλ ηεο Υψξαο, σο θαη αη εθ ησλ ζρεδίσλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο θαη πάζεο γεληθήο ή εηδηθήο δηαηάμεσο απηνκέλεο ζεκάησλ επηδξψλησλ ακέζσο ή εκκέζσο επί ηεο Δζληθήο Ακχλεο ηεο Υψξαο, απνξξένπζαη αξκνδηφηεηεο θαη ελέξγεηαη. γ)ο ζπληνληζκφο επί ησλ ζεκάησλ ηεο Αλσηέξαο Δπηηξνπήο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ ΝΑΣΟ θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηαχηεο αξκνδηφηεηνο ηνπ Τπνπξγείνπ, εηο ν ππάγνληαη. δ)ο ρεηξηζκφο ησλ ζεκάησλ ησλ ππφ ησλ θαλνληζκψλ Αζθαιείαο Γηαβαζκηζκέλνπ Τιηθνχ Δζληθνχ θαη ΝΑΣΟ, έξγσλ ππνδνκήο Δζληθψλ θαη ΝΑ- ΣΟ θαη αζθαιείαο βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, αλαθεξνκέλσλ εηο ηα Πνιηηηθάο Γπλάκεηο. ε)γηα ησλ θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθδηδνκέλσλ Π.Γ/ησλ, ξπζκίδνληαη ηα ησλ αζθνπκέλσλ ππφ ησλ ζπληζησκέλσλ Τπεξεζηψλ επί κέξνπο αξκνδηνηήησλ. 7.Οη Τπνπξγνί δχλαληαη δη απνθάζεψλ ησλ λα κεηαβηβάδνπλ αξκνδηφηεηάο ησλ εηο ηνπο Γηεπζπληάο ησλ παξ απηνίο Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο. Ννκαξρηψλ Άξζξ Παξ εθάζηε Ννκαξρία ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί Σκήκα Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, ππαγφκελνλ απ επζείαο εηο ηνλ Ννκάξρελ. Οκνίσο παξ εθάζηε Ννκαξρία κε πιείνλα ηνπ ελφο Γηακεξίζκαηα ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί παξ εθάζησ ηνχησλ Σκήκα Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, ππαγνκέλνλ δηνηθεηηθψο εηο ηνλ Αλαπιεξσηήλ Ννκάξρελ. 36.Δ.α.27 Έξγνλ ησλ Τπεξεζηψλ ηνχησλ είλαη αθ ελφο κελ ε εηζήγεζηο επί ησλ ελδεδεηγκέλσλ κεζφδσλ ρεηξηζκνχ ησλ ζεκάησλ θαη κέηξσλ ηεο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, αθ εηέξνπ δε ν ζπληνληζκφο θαη ε θαηεχζπλζηο ησλ ελεξγεηψλ απαζψλ ελ γέλεη ησλ ελ ησ Ννκψ ή ησ Γηακεξίζκαηη Πνιηηηθψλ Γπλάκεσλ, πξνο επίηεπμηλ ησλ ζθνπψλ ηεο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο. Σν έξγνλ ησλ Σκεκάησλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ησλ Γηακεξηζκάησλ ηειεί ππφ ηνλ ζπληνληζκφλ θαη ηελ θαηεχζπλζηλ ηεο Ννκαξρίαο, εηο ελ ππάγνληαη. 2.Χο Πξντζηάκελνη ησλ νχησ ζπληζησκέλσλ Σκεκάησλ ηνπνζεηνχληαη απφζηξαηνη αμησκαηηθνί ησλ Δλφπιψλ Γπλάκεσλ εθ ησλ ππφ ηνπ άξζξ. 17 ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλσλ ή ελ ειιείςεη ηνχησλ ηνπνζεηνχληαη δη απνθάζεσο ηνπ Ννκάξρνπ Αλψηεξνη ελ ελεξγεία Τπάιιεινη εθ ησλ παξ εθάζηε Ννκαξρία ή Γηακεξίζκαηη ππεξεηνχλησλ, θαηά πξνηίκεζηλ απφθνηηνη ηεο ρνιήο Δζληθήο Ακχλεο, απαιιαζζφκελνη πάζεο εηέξαο ππεξεζίαο θαη α- πνθιεηζηηθψο ελ ηε ζέζεη ηαχηε απαζρνινχκελνη. 3.Ζ πεξαηηέξσ επάλδξσζηο ησλ Σκεκάησλ ηνχησλ ελεξγείηαη εθ ηνπ παξ εθάζηε Ννκαξρία ή Γηακεξίζκαηη ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ηνπνζεηνπκέλνπ δη απνθάζεσο ηνπ Ννκάξρνπ. Σα ππφ ησλ ππαιιήισλ ηνχησλ αζθνχκελα θαζήθνληα ελ ησ Σκήκαηη Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Α- λάγθεο ηεο Ννκαξρίαο ή ηνπ Γηακεξίζκαηνο αλήθνπλ εηο ηα θχξηα ηνηαχηα, ιακβαλφκελα ππ φςηλ θαηά ηελ πξναγσγηθήλ ησλ εμέιημηλ. Γηα θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Δζσηεξηθψλ δχλαηαη λα θαζνξηζζή πάζα αλαγθαία ιεπηνκέξεηα αθνξψζα εηο ηελ νξγάλσζηλ θαη ιεηηνπξγίαλ ησλ θαηά ηα αλσηέξσ ζπληζησκέλσλ Τπεξεζηψλ. Δπάλδξσζηο ζέζεσλ Πξντζηακέλσλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο Άξζξ.17.1-Πξνο θάιπςηλ ησλ αλαγθψλ εηο ππαιιήινπο δηα ηελ επάλδξσζηλ ησλ ζέζεσλ ηνπ Γηεπζπληνχ ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ Σκεκάησλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ησλ Ννκαξρηψλ θαη ησλ Γηακεξηζκάησλ ησλ Ννκαξρηψλ, ζπληζηψληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο παξά ησ Τπνπξγείσ Δζσηεξηθψλ ηζάξηζκνη εηδηθαί ζέζεηο επί ζρέζεη εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ. (Αληί ηεο ζει. 361(γ) Σει. 361(δ) Σεύτος 544- ει

19 36.Δ.α.27 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 2.Δθ ησλ ζέζεσλ ηνχησλ ε κελ ηνπ Πξντζηακέλνπ-Γηεπζπληνχ ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηη-θήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πιεξνχηαη απνθιεηζηηθψο δη αλσηάηνπ ελ απνζηξαηεία αμησκαηηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, απνθνίηνπ ρνιήο Δζληθήο Ακχλεο ή ρνιήο Πνιέκνπ ηνπ Κιάδνπ απηνχ, αη δε ηνηαχηαη ησλ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ δη απνζηξάησλ αμησκαηηθψλ, θαηά πξνηίκεζηλ απνθνίησλ ρνιήο Δζληθήο Ακχλεο ή ρνιήο Πνιέκνπ ηνπ Κιάδνπ ησλ, επηθπιαζζνκέλεο σο πξνο ηαο ηειεπηαίαο ηεο δη άξζξ. 16 παξ. 2 παξερνκέλεο επρεξείαο φπσο, ελ ειιέηςεη ηνηνχησλ, ηνπνζεηψληαη εηο απηάο αλψηεξνη ελ ε- λεξγεία ππάιιεινη ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο ή Γηακεξίζκαηνο, θαηά πξνηίκεζηλ απφθνηηνη ηεο ρνιήο Δζληθήο Ακχλεο. Καηά κήλα Γεθέκβξηνλ εθάζηνπ έηνπο, ή θαη εθηάθησο, εθ φζνλ θξηζή αλαγθαίνλ, ππνβάιινληαη ππφ ησλ Πξντζηακέλσλ ησλ εηο Τπνπξγείνλ Δζληθήο Ακχλεο Αξρεγείνλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ εθζέζεηο επί ηεο απνδφζεψο ησλ. 3.Ζ πξφζιεςηο ησλ θαηά ηα αλσηέξσ απνζηξάησλ αμησκαηηθψλ, ελεξγείηαη, πξνηάζεη ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, δηα θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Δζσηεξηθψλ. Ζ ηδησηηθνχ δηθαίνπ σο άλσ ζχκβαζηο εξγαζίαο απηψλ, είηε σξηζκέλνπ, είηε ανξίζηνπ ρξφλνπ είλαη, δχλαηαη λα θαηαγγέιιεηαη νπνηεδήπνηε δη νκνίσλ Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ, εθδηδνκέλσλ θαηά ηελ απηήλ δηαδηθαζίαλ, άλεπ ππνρξεψζεσο θαηαβνιήο απηνίο νηαζδήπνηε επί ηε αηηία ηαχηε απνδεκηψζεσο. ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Δ ΔΗΓΗΚΑΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΧ Μέηξα Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο Άξζξ.18.-Μέηξα πξνο εθπιήξσζηλ ηεο απνζηνιήο ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο είλαη ηδία ε Πνιηηηθή επηζηξάηεπζηο ηνπ πξνζσπηθνχ, αη επηηάμεηο, αη εθκηζζψζεηο ησλ κέζσλ θαη ηεο εξγαζίαο, ε επηβνιή δεζκεχζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ επί ησλ πάζεο θχζεσο αγαζψλ, σο θαη ε ελεξγνπνίεζηο κεξηθψο ή γεληθψο ηεο Πνιηηηθήο Ακχλεο. Κχξπμηο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο Άξζξ Ζ Πνιηηηθή Κηλεηνπνίεζηο, Γεληθή ή Μεξηθή, θπξχζζεηαη δη απνθάζεσλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ ελ πεξηπηψζεη ζηξαηησηηθήο θηλεηνπνηήζεσο ή αλεμαξηήησο ηαχηεο, εθ φζνλ θξίλεηαη ηνχην επηβεβιεκέλνλ, πξνο αληηκεηψπηζηλ εθηάθησλ ελ εηξήλε αλαγθψλ. 2.Ζ εθαξκνγή κέηξσλ ηηλψλ ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο δχλαηαη λα δηαηάζζεηαη ππφ ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ κεηά πξνεγνπκέλελ έγθξηζηλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη πξν ηεο θεξχμεσο Γεληθήο ή Μεξηθήο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο. 3.Αξκφδηνλ φξγαλνλ δηα ηελ εηζήγεζηλ ηεο θαηά ηα αλσηέξσ θεξχμεσο ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο ηπγράλεη ην Τπνπξγείνλ Δζληθήο Ακχλεο/ Αξρεγείνλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 4.Κεξπρζείζεο ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο θαη θαηφπηλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ δχλαηαη: α)να επηθπιαρζή εηο ην Κξάηνο ην απνθιεηζηηθφλ δηθαίσκα ηεο πξνκεζείαο εθ ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ σξηζκέλσλ πξντφλησλ, πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ θαη ηεο δηαζέζεσο ηνχησλ δηα ηαο αλάγθαο ηεο Υψξαο. β)να εμνπζηνδνηψληαη νη αξκφδηνη Τπνπξγνί φ- πσο αλαζέηνπλ εηο θαηαιιήινπο νξγαληζκνχο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, δηα ινγαξηαζκφλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηελ δηαρείξηζηλ σξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ, πιψλ, ηξνθίκσλ θαη ινηπψλ ελ γέλεη πιηθψλ, ηελ κέξηκλαλ παξαιαβήο, πιεξσκήο, αζθαιίζεσο θαη δηαζέζεψο ησλ θαηά ηαο ππνδείμεηο ησλ νηθείσλ Κξαηηθψλ Αξρψλ. Πξνο ηνχην, επηηξέπεηαη ζχλαςηο ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ θαη ησλ αλσηέξσ Οξγαληζκψλ, πξνζππνγξαθνκέλσλ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Άπαζαη αη δαπάλαη εθ ηεο ελ γέλεη δηαρεηξίζεσο ησλ αλσηέξσ εηδψλ βαξχλνπλ ηελ ηηκήλ δηαζέζεσο θαη νπρί ην Γεκφζηνλ. Σει. 362(δ) Σεύτος 544- ει

20 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα πλέπεηαη Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο Άξζξ Κεξπρζείζεο ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο, ε Κπβέξλεζηο θαη άπαζαη αη Πνιηηηθαί Γπλάκεηο δχλαληαη λα ρσξηζζνχλ εηο Κιηκάθηα, λα αλαδηαξζξψληαη, λα εληζρχσληαη εηο πξνζσπηθφλ θαη πιηθφλ θαη λα αιιάζζνπλ έδξαλ θαη εδαθηθήλ δηθαηνδνζίαλ, θαη εθαξκνγήλ ησλ ελ ηζρχτ ζρεδίσλ. 2.Κεξπρζείζεο ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο, άπαληεο νη Έιιελεο πνιίηαη, ακθνηέξσλ ησλ θχισλ αζρέηνπ ειηθίαο, ππνρξενχληαη λα ζπκβάιινπλ εηο ηελ ηθαλνπνίεζηλ ησλ αλαγθψλ ηεο Δζληθήο Ακχλεο. Ζ ζπκβνιή ησλ αχηε δχλαηαη λα πεξηιάβε ζπκκεηνρήλ εηο ππεξεζίαο ή εξγαζίαο αθνξψζαο ηδία εηο: α)σελ επηζηηηζηηθήλ, ζηεγαζηηθήλ θαη πγεηνλνκηθήλ πεξίζαιςηλ ησλ νηθνγελεηψλ ησλ εθέδξσλ, ησλ πξνζθχγσλ, ησλ εθθελνπκέλσλ ή αξαηνπκέλσλ ή πιεηηνκέλσλ εθ πνιεκηθψλ ελεξγεηψλ ή ζενκεληψλ πεξηνρψλ. β)σελ παξνρήλ ππεξεζηψλ θαη εξγαζίαο δηα ηελ Πνιηηηθήλ Άκπλα θαη ηελ ελ γέλεη απνθαηάζηαζηλ ησλ εθ πνιεκηθψλ ή κε ελεξγεηψλ δεκηψλ. γ)σελ ιεηηνπξγίαλ ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. δ)σαο γεσξγηθάο ελ γέλεη εξγαζίαο, ηαο βηνκεραλίαο, κεηαιιεπηηθάο θαη πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεηο, ππεξεζίαο δεκνζίαο αζθαιείαο, σο θαη ηαο ελ γέλεη ππεξεζίαο. 3.Οη φξνη ηεο ππνρξεσηηθήο ζπκβνιήο εηο ηελ η- θαλνπνίεζηλ ησλ αλαγθψλ ηεο Δζληθήο Ακχλεο, σο θαη αη ππεξεζίαη ή εξγαζίαη ηαο νπνίαο ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, θαζνξίδνληαη δη απνθάζεσλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, δπλακέλνπ λα εμνπζηνδνηή πξνο έθδνζηλ παξνκνίσλ απνθάζεσλ ηνπο αξκνδίνπο Τπνπξγνχο θαη ηνπο Ννκάξραο. 4.Οη Τπνπξγνί θαη νη Ννκάξραη ιακβάλνπλ απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο πάληα ηα απαηηνχκελα πξνπαξαζθεπαζηηθά κέηξα δηα ηελ σο αλσηέξσ ρξεζηκνπνίεζηλ ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. Τπνρξεψζεηο- Γεζκεχζεηο Άξζξ.21.-Κεξπρζείζεο ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο, επηηξέπεηαη φπσο δη απνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ θαη ησλ Ννκαξρψλ, εγθξίζεη ηνπ Πξσζππνπξγνχ: α)δπηβάιιεηαη έιεγρνο επί ησλ πάζεο θχζεσο εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ νηνπδήπνηε είδνπο εκπνξίαο, πεξηνξηζκνί θαη δεζκεχζεηο εηο ηελ θαηνρήλ, θπθινθνξίαλ, ρξεζηκνπνίεζηλ θαη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπνλ θαηαλάισζηλ ησλ πάζεο θχζεσο αγαζψλ. β)ρπζκίδσληαη γεληθψο θαηά ηξφπνλ εμππεξεηνχληα ηαο αλάγθαο ηεο Δζληθήο Ακχλεο, ε εθκεηάιιεπζηο ησλ κε δεκνζίσλ δαζψλ, ε παξαγσγή γεσξγηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη πάζεο θχζεσο πξντφλησλ, σο θαη ε εγθαηάζηαζηο πνηκλίσλ εηο βνζθάο ηδηνθηεζίαο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ. 36.Δ.α.27 γ)τπνρξεψληαη αη βηνκεραληθαί, εκπνξηθαί θαη πάζεο θχζεσο ηδησηηθαί επηρεηξήζεηο, ηδξχκαηα θαη θνηλσθειείο νξγαληζκνί λα ζέηνπλ εηο ηελ δηάζεζηλ ηνπ Κξάηνπο ην πξνζσπηθφλ, ηαο πάζεο θχζεσο εγθαηαζηάζεηο ησλ, ην πιηθφλ, ηαο πξψηαο χιαο ή ηα πξντφληά ησλ θαη λα εθηεινχλ νηαζδήπνηε ππεξεζίαο θαη εξγαζία δηα ηελ ηθαλνπνίεζηλ ησλ αλαγθψλ ηεο Δζληθήο Ακχλεο. δ)τπνρξεψληαη νη ηδηνθηήηαη, βηνκήραλνη, παξαγσγνί, έκπνξνη, ζεκαηνθχιαθεο θαη γεληθψο νη θαζ νηνλδήπνηε ηξφπνλ θάηνρνη πξψησλ πιψλ θαη πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη εθνδίσλ λα ππνβάιινπλ εηο ηα αξκνδίαο Αξράο δειψζεηο πεξί ησλ θαηερνκέλσλ ή παξαγνκέλσλ εηδψλ. ε)υαξαθηεξίδσληαη σο απηνδηθαίσο δεζκεπκέλα φζα εθ ησλ ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ εηδψλ θξίλνληαη αλαγθαία δηα ηαο Δλφπινπο Γπλάκεηο θαη ηελ δσήλ ηνπ Έζλνπο θαη αλαζηέιιεηαη ην δηθαίσκα ηεο ειεπζέξαο δηαζέζεψο ησλ. Οη θάηνρνη νθείινπλ λα δηαθπιάηηνπλ ηα είδε ελ θαιή θαηαζηάζεη, ζηεξνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο κεηαθνξάο, κεηαπνηήζεσο ή ηεο θαζ νηνλδήπνηε ηξφπνλ κεηαβηβάζεσο ηεο θπξηφηεηνο. Σα νχησ δεζκεπφκελα είδε δηαηίζεληαη ππνρξεσηηθψο δηα ηαο αλάγθαο ηεο Υψξαο ππφ ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ. Οη δηθαηνχρνη απνδεκηνχληαη κε ηελ αγνξαίαλ α- μίαλ ησλ νχησ δηαηηζεκέλσλ πξντφλησλ ησλ, νπδεκηάο άιιεο αμηψζεψο ησλ αλαγλσξηδνκέλεο. δ)γηαηάζζεηαη ε ππνρξεσηηθή ζπγθέληξσζηο σ- ξηζκέλσλ γεσξγηθψλ, δαζηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, αλαηηζεκέλεο ηαχηεο εηο ηαο ελ ππνπαξ. γ ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθεξνκέλαο Πνιηηηθάο Γπλάκεηο. Οη παξαγσγνί θαη νη θάηνρνη ησλ ηνηνχησλ πξντφλησλ νθείινπλ λα παξαδίδνπλ ηα παξ απηψλ θαηερφκελα πξντφληα εηο ηα πξνο ηνχην ν- ξηζζεζφκελα φξγαλα, πιελ ησλ απαξαηηήησλ δηα ηαο ηδίαο αλάγθαο πνζνηήησλ, δηα ησλ απηψλ απνθάζεσλ θαζνξηδνκέλσλ. Γηα ηα παξαδηδφκελα πξντφληα θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζηο σο ελ ππνπαξ. ε ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαζνξίδεηαη. ε)δλεξγήηαη ε θαηά παξέθθιηζηλ ηεο ηζρπνχζεο Ννκνζεζίαο απ επζείαο εθκεηάιιεπζηο δεκνζίσλ σο θαη επηηαζζνκέλσλ ηδησηηθψλ δαζψλ ππφ ησλ πνιηηηθψλ ή ζηξαηησηηθψλ Αξρψλ θαη δηαηίζεληαη ηα πξντφληα ησλ δηα ηελ ηθαλνπνίεζηλ ησλ αλαγθψλ ηεο Δζληθήο Ακχλεο. ζ)αληί δεζκεχζεσο ζπλάπησληαη, εηο σξηζκέλαο ξεηψο θαζνξηδνκέλαο ελ ηαηο απνθάζεζη πεξηπηψζεηο, ζπκβάζεηο κηζζψζεσο πξαγκάησλ, εξγαζίαο ή ππεξεζηψλ, εάλ ην ηνηνχηνλ θξίλεηαη ζθφπηκνλ. η)σεζνχλ ππφ ηελ δηθαηνδνζίαλ ελφο θαη κφλνλ Τπνπξγνχ αη δηάθνξνη ππεξεζίαη θαη επίρεηξήζεηο κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ. Δμαηξνχληαη ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ ή επηρεηξήζεσλ (Αληί γηα ηε ζει. 362,01(β) Σει. 362,01(γ) Σεύτος 1386 ει

21 36.Δ.α.27 ηα κέζα, άηηλα ρξεζηκνπνηνχληαη ή πξννξίδνληαη δηα ηαο κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, άηηλα ππάγνληαη θαη ελ θαηξψ εηξήλεο ππφ ηελ απνθιεηζηηθήλ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο. Δλ ηε δψλε επηρεηξήζεσλ νη Γηνηθεηαί Δλφπισλ Γπλάκεσλ έρνπλ δηθαηνδνζίαλ εθ φισλ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη επηθνηλσληψλ θαη δηαζέηνπλ ηαχηα, κεξηκλψληεο δηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ εμππεξέηεζηλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπ ελ ηε δψλε ηαχηε πιεζπζκνχ. θ)αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο δηαηάμεσλ ησλ εξγαηηθψλ θαη λαπηεξγαηηθψλ λφκσλ, επηβάιισληαη δηαηηκήζεηο επί ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ εκεξνκηζζίσλ, θαζνξίδσληαη ηα θφκηζηξα ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ιακβάλσληαη κέηξα απνζθνπνχληα εηο ηελ ηξνπνπνίεζηλ θαη πξνζαξκνγήλ ησλ πεξί ζπγθνηλσληψλ θαη κεηαθνξψλ δηαηάμεσλ πξνο ηαο εθ ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο δεκηνπξγνπκέλαο ζπλζήθαο θαη γεληθψο επηβάιισληαη παληφο είδνπο ξπζκίζεηο ράξηλ ησλ αλαγθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ηνπ πιεζπζκνχ. Δπηηάμεηο Άξζξ Μεηά θήξπμηλ ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο επηηξέπεηαη φπσο, δη απνθάζεσο ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, δηαηάζζσληαη επηηάμεηο πξνο ηθαλνπνίεζηλ ησλ αλαγθψλ ηεο Δζληθήο Ακχλεο θαη ρξεζηκνπνίεζηλ γεληθψο ησλ επηηαζζνκέλσλ δηα ηελ δεκνζίαλ θαη θνηλσληθήλ αλάγθελ. Αη επηηάμεηο πεξηιακβάλνπλ γεληθψο ηελ ρξήζηλ ησλ κε αλαισζίκσλ θηλεηψλ, ησλ αθηλήησλ, ησλ βηνκεραληθψλ θαη εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη εγθαηαζηάζεσλ ηνχησλ κεηά ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ ή κε, ησλ αδεηψλ εθκεηαιιεχζεσο, σο θαη ηελ θηήζηλ ηεο θπξηφηεηνο ησλ αλαισζίκσλ θηλεηψλ. «2.Οη επηηάμεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν κπνξνχλ κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο λα δηαηάζζνληαη ζε πεξίπησζε θαηεπείγνληνο θαη κε απφθαζε ηνπ Ννκάξρε ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο». Ζ κέζα ζε παξ. 2 ηξνπνπνηήζεθε σο άλσ απφ ηε παξ. 6 άξζξ. 10 Νφκ. 2307/8-15 Ηνπλ (ΦΔΚ Α 113), ηφκ. 3, ζει. 52, Σα ησλ ζηξαηησηηθψλ επηηάμεσλ δηέπνληαη ππφ ησλ εθάζηνηε πεξί ηνχησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. Αη παξά ησλ ηξαηησηηθψλ Αξρψλ ελεξγνχκελαη επηηάμεηο είλαη επηθξαηέζηεξαη πάζεο άιιεο επηηάμεσο ελεξγνπκέλεο παξ νηαζδήπνηε άιιεο, δηθαηνπκέλεο εηο παξνκνίαο επηηάμεηο, Αξρήο. 4.Αη εηο πξνζσπηθφλ θαη εηο πάζεο θχζεσο κέζα θαη εθφδηα αλάγθαη ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηθαλνπνηνχληαη θαη απφιπηνλ πξνηεξαηφηεηα. Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζηο Άξζξ.23.-«1.Μεηά ηελ θήξπμε ηεο πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ λα εμνπζηνδνηνχληαη νη Τπνπξγνί, νη Γεληθνί Γξακκαηείο Πεξηθεξεηψλ θαη νη Ννκάξρεο λα ελεξγνχλ πνιηηηθή επηζηξάηεπζε πξνζσπηθνχ απφ κε θαινχκελεο θιάζεηο θαη πέξαλ ησλ αλαζηνιψλ θαηαηάμεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ κε απνθάζεηο ηνπ «πκβνπιίνπ Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσλ» πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηεο πνιηηηθήο ζρεδηάζεσλ εθηάθησλ αλαγθψλ ζε έκςπρν δπλακηθφ. Ζ πνιηηηθή επηζηξάηεπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε «Φχιια Αηνκηθήο Πξφζθιεζεο Πνιηηηθήο Δπηζηξάηεπζεο» πνπ επηδίδνληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθέο αξρέο πξνο ηνπο ππνθεηκέλνπο ζε πνιηηηθή επηζηξάηεπζε. Σα Φχιια Αηνκηθήο Πξφζθιεζεο Πνιηηηθήο Δπηζηξάηεπζεο κπνξνχλ λα επηδίδνληαη θαη απφ ηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο». Ζ κέζα ζε παξ. 1 ηξνπνπνηήζεθε σο άλσ απφ ηελ παξ. 7 άξζξ. 10 Νφκ. 2307/8-15 Ηνπλ (ΦΔΚ Α 113), ηφκ. 3, ζει. 52, Πξνο απνθπγήλ Πνιηηηθήο Δπηζηξαηεχζεσο ησλ απηψλ πξνζψπσλ ππφ πιεηφλσλ ηαπηνρξφλσο Αξρψλ αχηε ζα πξαγκαηνπνηήηαη κέζσ ησλ νηθείσλ Ννκαξρηψλ. 3.Σεο πνιηηηθήο επηζηξαηεχζεσο ή ηεο θαζ νηνλδήπνηε ηξφπνλ πξνζθνξάο εξγαζίαο ή ππεξεζίαο δηα ηελ Πνιηηηθήλ ρεδίαζηλ Δθηάθηνπ Αλάγθεο, απαιιάζζνληαη πξφζσπα έρνληα ζσκαηηθήλ ή πλεπκαηηθήλ αλαπεξίαλ ή άιινπο ιφγνπο πγείαο, ηεο ζπλδξνκήο ηνχησλ θαη εληεχζελ αληθαλφηεηνο απηψλ πηζηνπνηνπκέλεο δηα ζρεηηθήο ηαηξηθήο γλσκαηεχζεσο, εθδηδνκέλεο ππφ ηεο θαηά ηφπνλ αξκνδίαο ζηξαηησηηθήο πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ή νκνίαο ηνηαχηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ. 4.Αη παξερφκελαη ππφ ησλ πνιηηηθψο επηζηξαηεπνκέλσλ ππεξεζίαη πξνζθέξνληαη ακηζζί, εμαηξέζεη ηεο θαηαβαιινκέλεο εηο ηνχηνπο απνδεκηψζεσο ππφ ηαο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξ. 34 ηνπ παξφληνο. Σει. 362,02(γ) Σεύτος 1386 ει

22 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ε ΔΗΓΗΚΑΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΜΤΝΖ Μέηξα Πνιηηηθήο Ακχλεο Άξζξ Μέηξα Πνιηηηθήο Ακχλεο είλαη ηδία ε νξγάλσζηο θαη ελεξγνπνίεζηο Μνλάδσλ Πνιηηηθήο Ακχλεο, ε πξνεηδνπνίεζηο ηνπ πιεζπζκνχ πεξί θηλδχλσλ εμ αεξνπνξηθψλ επηδξνκψλ θαη απεηιήο εθ ξαδηνρεκηθψλ κέζσλ, ε ζπζθφηηζηο θαη παξαιιαγή επαηζζήησλ ρψξσλ, ε ππξφζβεζηο, ε εθπαίδεπζηο θαη δηαθψηηζηο ηνπ πιεζπζκνχ, ε πξνζηαζία ηνχηνπ δηα θαηαθπγίσλ θαη νξπγκάησλ θαη ε εμαζθάιηζηο ηεο ιεηηνπξγίαο εηδηθνχ δηθηχνπ επηθνηλσληψλ Πνιηηηθήο Ακχλεο. 2.Τιηθά θαη κέζα παξαγφκελα ελ Διιάδη ή εηζαγφκελα εθ ηνπ εμσηεξηθνχ, πξννξηδφκελα δηα ηελ Πνιηηηθήλ Άκπλαλ, ηίζεληαη εηο θπθινθνξίαλ δη απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίαο Σάμεσο. Γηα Π.Γ/ησλ, εθδηδνκέλσλ πξνηάζεη ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίαο Σάμεσο, ξπζκίδνληαη ηα ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ εηδηθψλ πιηθψλ θαη κέζσλ, δη α απαηηείηαη άδεηα θπθινθνξίαο, ηα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη ρνξεγήζεσο ηεο αδείαο, ηα ηεο θαηαβνιήο παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, σο θαη πάζα ιεπηνκέξεηα δηα ηελ εθαξκνγήλ ηεο παξνχζεο δηαηάμεσο. 3.Γελ απαηηείηαη ε ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ πξνβιεπνκέλε έγθξηζηο δηαζέζεσο εηο ηελ θαηαλάισζηλ, εθ φζνλ ηα ελ ιφγσ πιηθά θαη κέζα θαηαζθεπάδνληαη ή παξάγνληαη εηο εξγνζηάζηα ή βηνκεραλίαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ή εηζάγνληαη ππ απηψλ εθ ηνπ εμσηεξηθνχ. Τπεξεζίαη Πνιηηηθήο Ακχλεο Άξζξ.25.-Δηο ηαο Αζηπλνκηθάο Αξράο αλαηίζεληαη απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο θαη θαζήθνληα Πνιηηηθήο Ακχλεο. Γηα θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο θαζνξίδνληαη ηα: α)σεο νξγαλψζεσο ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Ακχλεο θαη β)σσλ ππνρξεψζεσλ θαη αξκνδηνηήησλ απηψλ. Μνλάδεο Πνιηηηθήο Ακχλεο Άξζξ Πξνο επίηεπμηλ ηνπ ζθνπνχ ηεο Πνιηηηθήο Ακχλεο νξγαλνχληαη θαη ζπγθξνηνχληαη επηζηξαηεπηηθψο, απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο, δη απνθάζεσο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, «Σνπηθαί Μνλάδεο», θαη «Μνλάδεο Κηλεηήο Δθεδξείαο», θαινχκελαη γεληθψο Μνλάδεο Πνιηηηθήο Ακχλεο. Οη πίλαθεο ζπλζέζεσο εηο πξνζσπηθφλ, ηα πιηθά θαη κέζα ησλ Μνλάδσλ ηνχησλ εγθξίλνληαη δηα ησλ απηψλ σο άλσ απνθάζεσλ, ηε εηζεγήζεη ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο. 36.Δ.α.27 2.Ζ ελεξγνπνίεζηο ησλ Μνλάδσλ Πνιηηηθήο Α- κχλεο δηαηάζζεηαη ππφ ηνπ Πξσζππνπξγνχ ή θαη εμνπζηνδφηεζηλ ηνχηνπ ππφ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, θαζ αο πεξηπηψζεηο θεξχζζεηαη γεληθή ή κεξηθή Πνιηηηθή Κηλεηνπνίεζηο ή πξνο αληηκεηψπηζηλ εθηάθησλ ελ εηξήλε αλαγθψλ. Γχλαηαη σζαχησο λα δηαηαρζή θαη πξαγκαηνπνηεζή ελεξγνπνίεζηο ελίσλ Μνλάδσλ Πνιηηηθήο Ακχλεο θαη ελ εηξεληθή πεξηφδσ, δη άζθεζηλ θαη εθπαίδεπζηλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνχησλ, ηε εηζεγήζεη ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο. 3.Σα πάζεο θχζεσο πιηθά θαη κέζα ησλ Μνλάδσλ Πνιηηηθήο Ακχλεο εμαζθαιίδνληαη δηα πξνκεζεηψλ, δαπάλαηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο θαη δη επηηάμεσλ. 4.Αη Μνλάδεο Πνιηηηθήο Ακχλεο ππάγνληαη: α)δλ θαηξψ εηξήλεο, δηνηθεηηθψο θαη επηρεηξεζηαθψο εηο ηαο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Ακχλεο. β)δλ θαηξψ πνιέκσ ή ελ εθηάθησ αλάγθε ελ εηξήλε, δηνηθεηηθψο κελ εηο ηαο θαηά ηφπνπο ππεξεζίαο Πνιηηηθήο Ακχλεο, επηρεηξεζηαθψο δε εηο ηνπο νηθείνπο Ννκάξραο. 5.Σν πξνζσπηθφλ ησλ Σνπηθψλ Μνλάδσλ Πνιηηηθήο Ακχλεο πξνέξρεηαη εθ πνιηηηθήο επηζηξαηεχζεσο, ελεξγνπκέλεο ππφ ηνπ νηθείνπ Ννκάξρνπ ή θαη εμνπζηνδφηεζηλ ππφ ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Ακχλεο, δη επηδφζεσο, κεξίκλε ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ, πξνο ηνπο ππνθεηκέλνπο εηο πνιηηηθήλ επηζηξάηεπζηλ, ησλ Φχιισλ Αηνκηθήο Πξνζθιήζεσο Πνιηηηθήο Δπηζηξαηεχζεσο. 6.Γηα ηελ ζηειέρσζηλ ησλ Σνπηθψλ Μνλάδσλ Πνιηηηθήο Ακχλεο, θαινχληαη απφζηξαηνη κφληκνη αμησκαηηθνί θαη ππαμησκαηηθνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, σκάησλ Αζθαιείαο θαη Ληκεληθνχ ψκαηνο, έζησ θαη εάλ νχηνη θαηειήθζεζαλ ππφ ηνπ νξίνπ ειηθίαο ηνπ βαζκνχ ησλ, εθ φζνλ ε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή ησλ θαηάζηαζηο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζηλ ηεο πξνζηδηαδνχζεο εηο ηα ζηειέρε ππεξεζίαο θιπ. 7.Αη Μνλάδεο Κηλεηήο Δθεδξείαο ζπγθξνηνχληαη δηα ζηξαηησηηθήο επηζηξαηεχζεσο εθ ηεο δηαζεζίκνπ εθεδξείαο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, ησλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ εθηεινπκέλσλ ππφ αμησκαηηθψλ θαη νπιηηψλ ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, κνλίκσλ ή εθέδξσλ, απνζπσκέλσλ, θαηά ηαο θεηκέλαο δηαηάμεηο, πξνο ηνχην, εηο ηαο Δπηζηξαηεπνχζαο Αξράο θαη Κέληξα Δπηζηξαηεχζεσο. 8.Ζ επζχλε ηνπ αξρηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ Μνλάδσλ Κηλεηήο Δθεδξείαο δηα ησλ ππφ ησλ πηλάθσλ ζπλζέζεσο πξνβιεπνκέλσλ πιηθψλ θαη κέζσλ, πιελ ησλ δη επηηάμεσο εμεπξηζθνκέλσλ, ε απνζήθεπζηο, ηαμηλφκεζηο θαη ζπληήξεζηο απηψλ, σο επίζεο θαη ε επζχλε ζπληεξήζεσο κεηά ηελ ζπγθξφηεζηλ, αλήθεη εηο ην Τπνπξγείνλ Γεκνζίαο Σάμεσο. (Μεηά ηελ ζει. 362,02(β) Σει. 363(α) Σεύτος 544- ει

23 36.Δ.α.27 9.Γηα θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, θαζνξίδνληαη ηα ηεο κηζζνδνζίαο, ηξνθνδνζίαο, εθνδηαζκνχ δηα θαπζίκσλ, επηζθεπψλ θαη πγεηνλνκηθήο πεξηζάιςεσο ησλ Μνλάδσλ Κηλεηήο Δθεδξείαο. 10.Χο πξνο ηελ δηνίθεζηλ, πεηζαξρίαλ θαη πνηληθήλ δσζηδηθίαλ, αη Μνλάδεο Κηλεηήο Δθεδξείαο εμνκνηνχληαη πξνο ηα ηζρχνληα θαη δηα ηαο εμ ε- θεδξείαο Μνλάδεο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. 11.Πνζνζηφλ κέρξη 10% εθ ηεο πξνβιεπνκέλεο ππφ ησλ πηλάθσλ ζπλζέζεσο ησλ Σνπηθψλ Μνλάδσλ Πνιηηηθήο Ακχλεο, ηδία εηο ζηειέρε θαη εηδηθφηεηαο, ραξαθηεξηδφκελα εηο ηαο ελ ιφγσ ζπλζέζεηο σο «Ππξήλεο» δχλαηαη θαηφπηλ απνθάζεσλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ ή θαη εμνπζηνδφηεζηλ ηνχηνπ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο λα επηζηξαηεχεηαη θαη πξν ηεο θεξχμεσο ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο. 12.Ζ κεηαθίλεζηο ησλ Μνλάδσλ Κηλεηήο Δθεδξείαο εθ ηηλφο γεσγξαθηθνχ δηακεξίζκαηνο ηεο Υψξαο εηο έηεξνλ (πεξηνραί Αλσηέξσλ Γηνηθήζεσλ Υσξνθπιαθήο), εθ φζνλ εηδηθαί ζπλζήθαη επηβάιινπλ ηνχην, ζα πξαγκαηνπνηήηαη θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ Αξρεγνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. πκβνχιηνλ Πνιηηηθήο Ακχλεο Άξζξ Παξά ησ Τπνπξγείσ Γεκνζίαο Σάμεσο ζπληζηάηαη θαη ιεηηνπξγεί «πκβνχινλ Πνιηηηθήο Ακχλεο» έρνλ σο πξννξηζκφλ ηελ παξνρήλ νδεγηψλ ή επίιπζηλ πξνβιεκάησλ επί ζεκάησλ Πνιηηηθήο Ακχλεο, απαξηηδφκελνλ εθ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέσο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο, σο Πξνέδξνπ, θαη ησλ: α)γηεπζπληνχ Γηεπζχλζεσο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνπ. β)γηεπζπληνχ ππεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο, ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνπ. γ)σκεκαηάξρνπ ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο ηεο Τ- πεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο, ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνπ. δ)γηεπζπληνχ ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ ελ ηε πεξηπηψζεη ελδηαθεξνκέλνπ Τπνπξγείνπ θαη επί πιεηφλσλ ελδηαθεξνκέλσλ Τπνπξγείσλ ησλ Γηεπζπληψλ ησλ σο άλσ Τπεξεζηψλ απηψλ ή ησλ λνκίκσλ αλαπιεξσηψλ ησλ. Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα ε)2 κέρξη θαη 4 αμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ σο Μειψλ απηνχ. Οη αμησκαηηθνί- κέιε νξίδνληαη ππφ ηεο Γηεπζχλζεσο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαηφπηλ ζπλεξγαζίαο κεηά ηε Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο, επηηξεπνκέλνπ ηνπ νξηζκνχ θαη αλαπιεξσηψλ απηψλ. Σνλ Πξφεδξνλ ηνπ πκβνπιίνπ ειιείπνληα απφληα ή θσιπφκελνλ α- λαπιεξνί ν Γηεπζπληήο ηνπ Μηθηνχ Δπηηειείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο ή έηεξνο αλψηαηνο αμησκαηηθφο ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, νξηδφκελνο ππφ ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίαο Σάμεσο. 2.Σν πκβνχιηνλ Πνιηηηθήο Ακχλεο ζπγθαιείηαη παξά ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ, είηε νίθνζελ, είηε εληνιή ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίαο Σάμεσο ή αηηήζεη Τπνπξγνχ εηέξνπ ελδηαθεξνκέλνπ Τπνπξγείνπ. Δηζεγεηήο ησλ πξνο ζπδήηεζηλ ζεκάησλ ηπγράλεη ν ελ ηε παξ. 1γ εθ ησλ κειψλ απηνχ Σκεκαηάξρεο, θαη ελ ειιείςεη ή απνπζία ή θσιχκαηη ηνχηνπ, ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο απηνχ. Γξακκαηεχο ηνπ πκβνπιίνπ νξίδεηαη θαηψηεξνο αμησκαηηθφο ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο. Δηο ηαο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ κεηέρνπλ κεηά ςήθνπ ν Πξφεδξνο θαη πάληα ηα θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ κέιε απηνχ, δχλαηαη δε ν Πξφεδξνο λα θαιή εηο απηάο θαη έηεξα πξφζσπα εηδηθψλ γλψζεσλ, ίλα δηαθσηίζνπλ ην πκβνχιηνλ ή παξάζρνπλ επί ηνπ ζπδεηνπκέλνπ ζέκαηνο ηελ γλψκελ ησλ άλεπ ςήθνπ. 3.Αη απνθάζεηο ηνπ σο άλσ πκβνπιίνπ είλαη π- πνρξεσηηθαί. Αληηζέησο, αη γλσκνδνηήζεηο απηνχ έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφλ ραξαθηήξα δηα ηνλ Τπνπξγφλ Γεκνζίαο Σάμεσο, ή ηνλ αξκφδηνλ θαηά πεξίπησζηλ Τπνπξγφλ, θπξνχκελαη δε, δη απνθάζεσλ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Ακχλεο, θαζίζηαληαη ππνρξεσηηθαί δη απάζαο ηαο Πνιηηηθάο Γπλάκεηο. 4.Πάζα ιεπηνκέξεηα, αλαθεξνκέλε εηο ηελ ιεηηνπξγίαλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη εηδηθψηεξνλ εηο ηα ηεο απαηηνπκέλεο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο, θαζνξίδεηαη δη απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίαο Σάμεσο. Σει. 364(α) Σεύτος 544- ει

24 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΥΔΓΗΑΔΧ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΑΝΑΓΚΖ Γεληθαί Τπνρξεψζεηο Άξζξ Γη απνθάζεσο ηνπ Πξσζππνπξγνχ ή θαη εμνπζηνδφηεζηλ ηνχηνπ ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο, επηηξέπεηαη φπσο: α)καιψληαη πεξηνδηθψο θαηά ηελ εηξεληθήλ πεξίνδνλ θπζηθά πξφζσπα αλεμαξηήησο θχινπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ θαη δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, φπσο κεηάζρνπλ εηο εθπαηδεπηηθάο ζπγθεληξψζεηο, ζεηξάλ καζεκάησλ θαη εηο αζθήζεηο, αη νπνίαη απαηηνχληαη δηα ηελ Πνιηηηθήλ ρεδίαζηλ Δθηάθηνπ Αλάγθεο. β)γηαηάζζσληαη αζθήζεηο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Πνιηηηθψλ Γπλάκεσλ επί ζθνπψ εθπαηδεχζεσο απηνχ, ειέγρνπ ησλ πθηζηακέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνπαξαζθεπήο ησλ ππεπζχλσλ νξγάλσλ θαη ππεξεζηψλ. 2.Γηα ησλ ηδίσλ απνθάζεσλ θαζνξίδνληαη νη φξνη ηεο ζπκκεηνρήο, ηα αληηθείκελα θαη ε δηάξθεηα εθπαηδεχζεσο. 3.Οη νξηδφκελνη εηο ηαο εηδηθάο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ππάιιεινη ησλ Τπνπξγείσλ, Ννκαξρηψλ, Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ πθίζηαληαη πεξηνδηθψο εηδηθήλ εθπαίδεπζηλ κεξίκλε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακχλεο. ρνιή Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο Άξζξ Σν ήδε ελ Αζήλαηο ιεηηνπξγνχλ Κέληξνλ Δθπαηδεχζεσο Πνιηηηθήο Ακχλεο κεηνλνκάδεηαη εηο ρνιήλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο θαη ππάγεηαη εηο ηελ Τπεξεζίαλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο. 2.Πξννξηζκφο ηεο ρνιήο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο είλαη ε εθπαίδεπζηο ηνπ αλαγθαηνχληνο πξνζσπηθνχ ησλ Πνιηηηθψλ Γπλάκεσλ θαη ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ εηο ηνλ ρεηξηζκφλ θαη αληηκεηψπηζηλ ζεκάησλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο εηο άπαληα ηα Κιηκάθηα Γηνηθήζεσο. 3.Γηα Π.Γ/ησλ, εθδηδνκέλσλ πξνηάζεη ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, ξπζκίδνληαη ηα ηεο δηνηθήζεσο, νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, ηα αληηθείκελα ηεο ελ απηή εθπαηδεχζεσο θαη ηα αλαθεξφκελα εηο ην εθπαηδεπφκελνλ πξνζσπηθφλ ζέκαηα. Γη εθδηδνκέλσλ εθάζηνηε θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, ηε εηζεγήζεη ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τ- πνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο, θαζνξίδνληαη ηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ εθπαηδεχζεσο. 4.Σν πξνο εθπαίδεπζηλ πξνζσπηθφλ πξνηείλεηαη ππφ ησλ θαζ χιελ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ, βάζεη ησλ θνηλνπνηνπκέλσλ απηαίο εθάζηνηε πξνγξακκάησλ εθπαηδεχζεσο. Δηδηθαί Τπνρξεψζεηο Άξζξ Ζ δηδαζθαιία ζεκάησλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο εηο ηαο παξαγσγηθάο ρνιάο ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή θαη απνηειεί ηαθηηθφλ κάζεκα πεξηιακβαλφκελνλ εηο ηα νηθεία πξνγξάκκαηα εθπαηδεχζεσο ηνχησλ. 2.Ζ εθπαίδεπζηο ηνπ εθ πνιηηηθήο επηζηξαηεχζεσο πξνζσπηθνχ ησλ Μνλάδσλ Πνιηηηθήο Ακχλεο θαη Αξρεγψλ Γεκνζίσλ Αλεμαξηήησλ Ηδξπκάησλ θαη Αλεμαξηήησλ Ηδξπκάησλ ζπληειείηαη κεξίκλε ησλ θαηά ηφπνπο ππεξεζηψλ Πνιηηηθήο Ακχλεο, βάζεη εηδηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο. 3.Ζ εθπαίδεπζηο λνζειεπηηθνχ ελ γέλεη πξνζσπηθνχ, πξνβιεπνκέλνπ δηα ηαο αλάγθαο ηεο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, ζπληειείηαη κεξίκλε ηνπ Τπνπξγείνπ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ. 4.Σα ηεο εθπαηδεχζεσο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη καζεηψλ ησλ ελ γέλεη εθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ επί ζεκάησλ Πνιηηηθήο Ακχλεο θαζνξίδνληαη δηα θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη ησλ θαζ χιελ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ, πξνηάζεη ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο. 5.Ζ δηα δηαιέμεσο ή παληφο εηέξνπ πξνζθφξνπ κέζνπ εθπαίδεπζηο ηνπ ακάρνπ πιεζπζκνχ επί ζεκάησλ Πνιηηηθήο Ακχλεο ζπληειείηαη ππφ ησλ θαηά ηφπνπο Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Ακχλεο βάζεη εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαηδεχζεσο θαη νδεγηψλ ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο. Γηαθψηηζηο Ακάρνπ Πιεζπζκνχ 36.Δ.α.27 Άξζξ Ζ δηαθψηηζηο ηνπ ακάρνπ πιεζπζκνχ εηο ζέκαηα Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ελεξγείηαη δηα παληφο πξνζθφξνπ κέζνπ ππφ ησλ Τπνπξγείσλ, ελ ζπλεξγαζία κεηά ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακχλεο/ Αξρεγείνπ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 2.Δπηηξέπεηαη ε ππφ ησλ Τπνπξγείσλ έθδνζηο εηδηθψλ δηαθσηηζηηθψλ θπιιαδίσλ επί ζεκάησλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, αξκνδηφηεηφο ησλ, θαηφπηλ ζπκθψλνπ γλψκεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο. (Μεηά ηελ ζει. 364(α) Σει. 365(α) Σεύτος 544- ει

25 36.Δ.α.27 ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Θ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ Πξνγξακκαηηζκφο- Πηζηψζεηο Άξζξ Αη απαηηνχκελαη πηζηψζεηο πξνο νηθνλνκηθήλ ππνζηήξημηλ ηεο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο, αλαθεξφκελαη εηο ηελ ιεηηνπξγίαλ ηαχηεο, εηο ηελ πινπνίεζηλ ησλ ζρεδίσλ θαη εηο ηελ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο, εγθξίλνληαη ππφ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Ακχλεο, ηε πξνηάζεη ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο, βάζεη πξνηάζεσλ ησλ νηθείσλ Τπνπξγείσλ. 2.Αη εγθξηλφκελαη ππφ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Ακχλεο πηζηψζεηο, εγγξάθνληαη εηο ηνλ εηήζηνλ πξνυπνινγηζκφλ ησλ Τπνπξγείσλ ππφ ίδηνλ θσδηθφλ αξηζκφλ. Σν ζχλνινλ ησλ πηζηψζεσλ ηνχησλ απνηειεί ηνλ «εηήζηνλ πξνυπνινγηζκφλ ακπληηθψλ δαπαλψλ πνιηηηθνχ ηνκέσο». 3.Γη απνθάζεσο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Ακχλεο, ξπζκίδνληαη ηα ηεο πξνβιέςεσο ησλ αλαγθαηνπζψλ πηζηψζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγήλ ησλ ζρεδίσλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ελ πνιέκσ ή εθηάθησ αλάγθε. 4.Γηα Π.Γ/ησλ, εθδηδνκέλσλ πξνηάζεη ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ, ξπζκίδνληαη ηα ηεο πξνκεζείαο πιηθψλ θαη πάζεο θχζεσο εθνδίσλ ελ πεξηπηψζεη πνιέκνπ ή εθηάθησλ αλαγθψλ άλεπ δηαγσληζκνχ, θαηά παξέθθιηζηλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. Γαπάλαη Άξζξ.33.-Αη δαπάλαη δηα ηελ πξνπαξαζθεπήλ θαη εθαξκνγήλ ησλ ζρεδίσλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο βαξχλνπλ ηαο Πνιηηηθάο Γπλάκεηο, θαηά ηα εηδηθψηεξνλ δη απνθάζεσλ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Ακχλεο θαη ηνπ παξφληνο νξηδφκελα. Απνδεκηψζεηο Άξζξ Οπδεκία απνδεκίσζηο θαηαβάιιεηαη δηα ηελ πξνζθνξάλ ηεο πξνζσπηθήο εξγαζίαο ή ππεξεζίαο, σο θαη εηο ηνπο πνιηηηθψο επηζηξαηεπνκέλνπο είηε πξν, είηε κεηά ηελ θήξπμηλ ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο, εθηφο αλ ε εξγαζία αχηε επάγεηαη ηελ επί ηνζνχηνλ απαζρφιεζηλ ηνπ επηζηξαηεπζέληνο, θαηά ηελ θξίζηλ ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ψζηε λα απνζηεξήηαη νχηνο ηεο δπλαηφηεηνο ηεο εμαζθαιίζεσο ησλ δαπαλψλ ηεο δηαβηψζεψο ηνπ. Δλ ηε πεξηπηψζεη ηαχηε, ε απνδεκίσζηο νξίδεηαη δηα θνηλψλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ θαζ χιελ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ θαη θαηαβάιιεηαη ππφ ηνπ νηθείνπ Ννκαξρηαθνχ Σακείνπ. Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 2.Σα κέιε ησλ ππφ ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλσλ ζπκβνπιίσλ, επηηξνπψλ θαη νκάδσλ εξγαζίαο πξνζθέξνπλ ηαο ππεξεζίαο ησλ άλεπ νπδεκηάο, έζησ θαη ππφ ηχπνλ απνδεκηψζεσο ή εμφδσλ θηλήζεσο, ακνηβήο. 3.Δηο ηνπο θαηά ην άξζξ. 28 ηνπ παξφληνο κεηέρνληαο εηο αζθήζεηο θαη εθπαηδεχζεηο νπδεκία απνδεκίσζηο θαηαβάιιεηαη δηα ηελ ζπκκεηνρήλ ησλ εηο ηαχηαο, εμαηξέζεη ησλ κεηαθηλνπκέλσλ εθ ηνπ ηφπνπ δηακνλήο ησλ, εηο νπο θαηαβάιινληαη έμνδα θηλήζεσο θαζνξηδφκελα δηα θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ.4.Γηα θνηλψλ απνθάζεσλ ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Ακχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο απνδεκηψζεσο επί πάλησλ ησλ πιηθψλ, κέζσλ θαη αγαζψλ ησλ ππνζηάλησλ δεκίαλ ελ φισ ή ελ κέξεη, θαζ νλ ρξφλνλ ερξεζηκνπνηήζεζαλ επ σθειεία ηεο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο. ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Η ΠΟΗΝΗΚΑΗ ΓΗΚΟΝΟΜΗΚΑΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Πνηληθαί Γηαηάμεηο Άξζξ Κεξπρζείζεο ηεο Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο ηηκσξείηαη δηα ηεο πνηλήο ηεο πξνζθαίξνπ θαζείξμεσο: α)παο φζηηο θαινχκελνο ππφ ησλ Πνιηηηθψλ ή ηξαηησηηθψλ Αξρψλ λνκίκσο, θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 20 παξ. 2 ηνπ παξφληνο, ίλα πξνζθέξε ηαο ππεξεζίαο ηνπ δηα ηελ Πνιηηηθήλ ρεδίαζηλ Δθηάθηνπ Αλάγθεο ή αξλείηαη ή παξαιείπεη λα εθηειέζε ηαο ελ απηή θαη ηαο θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ απηνχ άξζξνπ θαζνξηζζείζαο εξγαζίαο θιπ. ππνρξεψζεηο ηνπ. β)ο επηζηξαηεπζείο θαηά ηαο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 23 θαη 26 ηνπ παξφληνο θαη κε παξνπζηαζζείο ηελ θαζνξηζζείζαλ εκεξνκελίαλ. 2.Γηα πνηλήο θπιαθίζεσο θαη ελ ππνηξνπή δηα θπιαθίζεσο ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ θαη ρξεκαηηθήο πνηλήο, εθ φζνλ δη άιιεο ηηλφο δηαηάμεσο δελ πξνβιέπεηαη βαξπηέξα ηνηαχηε, ηηκσξείηαη: α)παο θαινχκελνο ελ εηξήλε ίλα εθπαηδεπζή εηο ζέκαηα Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο θαη κε παξνπζηαδφκελνο. β)ο θαινχκελνο θαη κε πξνζεξρφκελνο φπσο ζπκκεηάζρε εηο Αζθήζεηο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ή πξνο αληηκεηψπηζηλ εθηάθησλ αλαγθψλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 26 παξ. 2 θαη 28 παξ. 1 ηνπ παξφληνο. Σει. 366(α) Σεύτος 544- ει

26 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 36.Δ.α.27 3.Ο ιαβψλ Φχιινλ Αηνκηθήο Πξνζθιήζεσο Πνιηηηθήο Δπηζηξαηεχζεσο δηα ηελ Πνιηηηθήλ ρεδίαζηλ Δθηάθηνπ Αλάγθεο θαη παξαιείπσλ λα αλαθέξε αιιαγήλ θαηνηθίαο ή απψιεηαλ ηνπ Φχι-ινπ Αηνκηθήο Πξνζθιήζεσο Πνιηηηθήο Δπηζηξα-ηεχζεσο εηο ηελ νηθείαλ Αξρήλ, σο θαη ν αξλνχκελνο ηελ παξαιαβήλ ηνπ Φχιινπ Αηνκηθήο Πξνζθιήζεσο απηνχ ηηκσξείηαη, ελ εηξήλε κελ δηα θπιαθίζεσο κέρξη 3 κελψλ θαη ρξεκαηηθήο πνηλήο, ελ πνιέκσ δε ή θαηαζηάζεη Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο δηα θπιαθίζεσο κέρξηο ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθήο πνηλήο. 4.Οη κε ζπκκνξθνχκελνη ή νπσζδήπνηε παξαβαίλνληεο ηαο δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 11, 12 θαη 13 ηνπ παξφληνο, ηηκσξνχληαη ελ εηξήλε κελ δηα θπιαθίζεσο κέρξηο 6 κελψλ θαη ρξεκαηηθήο πνηλήο, ελ πνιέκσ δε ή θαηαζηάζεη Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο, δηα θπιαθίζεσο ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ θαη ρξεκαηηθήο πνηλήο. 5.Ο θαζ νηνλδήπνηε ηξφπνλ επηρεηξψλ λα αλαθφςε ην έξγνλ ηεο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ή λα πξνθαιέζε δπζπηζηίαλ ή λα δηαδψζε ςεπδείο εηδήζεηο εηο ην θνηλφλ δηα ηα πξνο αζθαιεηάλ ηνπ ιακβαλφκελα κέηξα, ηηκσξείηαη ελ εηξήλε κελ δηα θπιαθίζεσο κέρξηο 6 κελψλ θαη ρξεκαηηθήο πνηλήο, ελ πνιέκσ δε ή ελ θαηαζηάζεη Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο, δηα θπιαθίζεσο ηνπιάρηζηνλ 6 κελψλ θαη ρξεκαηηθήο πνηλήο. 6.ζηηο δηαπξάηηεη έγθιεκα, επσθεινχκελνο ηεο θαηαζηάζεσο ήηηο πξνθχπηεη εθ ηεο ζέζεσο εηο εθαξκνγήλ ησλ κέηξσλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ή ησλ εθηάθησλ ζπλζεθψλ, αίηηλεο πξνέθπςαλ εθ ηεο εκπνιέκνπ θαηαζηάζεσο, εάλ κελ ε πξάμηο ηεινπκέλε εθ πξνζέζεσο, θέξε ραξαθηήξα πιεκκειήκαηνο, ηηκσξείηαη κε πξφζθαηξνλ θάζεηξμηλ, εάλ δε θαθνπξγήκαηνο, εθ φζνλ δελ ηηκσξείηαη θαηά ηελ πξνβιέπνπζαλ απηήλ δηάηαμηλ δηα βαξπηέξαο πνλήο, κε ηζφβηνλ θάζεηξμηλ. 7.Οη παξαβάηαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ππφ ησλ ινηπψλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο ή ησλ, θαη εμνπζηνδφηεζηλ ηνχηνπ εθδηδνκέλσλ α- πνθάζεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, ηηκσξνχληαη, ελ εηξήλε κελ δηα θπιαθίζεσο κέρξηο ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθήο πνηλήο, ελ πνιέκσ δε ή ελ θαηαζηάζεη Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο δηα θπιαθίζεσο θαη ρξεκαηηθήο πνηλήο. 8.Ο κε ζπκκνξθνχκελνο πξνο ηα δη απνθάζεσλ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Ακχλεο θαζνξηδφκελα πεξί θαηαθπγίσλ, ηηκσξείηαη ελ εηξήλε κελ δηα θπιαθίζεσο κέρξηο ελφο έηνπο θαη ρξεκαηηθήο πνηλήο, ελ πνιέκσ δε ή ελ θαηαζηάζεη Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο δηα θπιαθίζεσο θαη ρξεκαηηθήο πνηλήο. 9.Αλαζηνιή εθηειέζεσο ή κεηαηξνπή πνηλήο, ε- πηβιεζείζεο δπλάκεη ηνπ παξφληνο, δηα πξάμηλ ηειεζζείζαλ ελ θαηξψ πνιέκνπ δελ επηηξέπεηαη. Γηθνλνκηθαί Γηαηάμεηο Άξζξ.36.-Ζ εηζαγσγή εηο δίθελ ησλ θαηεγνξνπκέλσλ επί ηηλά ησλ ππφ ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλσλ εηο βαζκφλ πιεκκειήκαηνο εγθιεκάησλ, γίλεηαη ππνρξεσηηθψο δη απ επζείαο θιήζεσο, θαζ εο δελ επηηξέπεηαη πξνζθπγή. Αη δηαηάμεηο ησλ άξζξ. 417 έσο 426 ηνπ Κψδηθνο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο έρνπλ θαη ελ πξνθεηκέλσ εθαξκνγήλ. Ζ εηζαγσγή εηο δίθελ ησλ δη εγθιήκαηα ηνπ παξφληνο λφκνπ εηο βαζκφλ θαθνπξγήκαηνο θαηεγνξνπκέλσλ γίλεηαη θαηφπηλ ηαθηηθήο αλαθξίζεσο, ήηηο πεξαηνχηαη θαη αξζξ. 308 παξ. 4 θαη 5 ηνπ Κψδηθνο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Κ ΑΚΡΟΣΔΛΔΤΣΗΟΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Σειηθαί Γηαηάμεηο Άξζξ Δπηηξέπεηαη φπσο αη θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθδηδφκελαη απνθάζεηο ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δζληθήο Ακχλεο, ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγψλ θαη ησλ πκβνπιίσλ, κε δεκνζηεχσληαη δηα ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο ή κε αλαθνηλψληαη δεκνζίσο θαζ νηνλδήπνηε ηξφπνλ, εθ φζνλ θαηά ηελ θξίζηλ ησλ αξκνδίσλ σο άλσ εθδνηψλ απηψλ, ε δεκνζίεπζηο ή αλαθνίλσζηο δχλαηαη λα δεκηψζε ηελ Δζληθήλ Άκπλαλ. Δλ ηνηαχηε πεξηπηψζεη, αη απνθάζεηο ζα θνηλνπνηψληαη επί απνδείμεη εηο ηνπο δη απηψλ ππνρξενπκέλνπο ή εηο νπο αθνξψζηλ, δη νξγάλσλ ηνπ Γεκνζίνπ ή Οξγαληζκψλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 2.Δηο φισο εμαηξεηηθάο πεξηπηψζεηο, νζάθηο επηβάιιεηαη πξνζσπηθή εξγαζία, ν ππφρξεσο δχλαηαη, ηε εγθξίζεη ησλ αξκνδίσλ Αξρψλ, λα νξίζε αληηθαηαζηάηελ ή λα εμαγνξάζε ηαχηελ, θαηά ηα εηδηθψηεξνλ δηα θνηλψλ απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζηλ Τπνπξγψλ νξηδφκελα. Σν δη εμαγνξάλ ρξεκαηηθφλ πνζφλ θαηαηίζεηαη παξά ηνπ ππνρξένπ εηο ην Γεκφζηνλ Σακείνλ ππέξ ηνπ θαηά ηφπνπ Ννκαξρηαθνχ Σακείνπ. Μεηαβαηηθαί Γηαηάμεηο Άξζξ Αη κέρξη ζήκεξνλ εθδνζείζαη απνθάζεηο ησλ ελ άξζξ. 37 παξ. 1 αλαθεξνκέλσλ νξγάλσλ, εμαθνινπζνχλ ηζρχνπζαη κέρξηο φηνπ δη ηδίσλ απνθάζεσλ θαηαξγεζνχλ ελ φισ ή ελ κέξεη. 2.Γηα ηαο δεζκεχζεηο θαη επηηάμεηο ηνπ πνιηηηθνχ ηνκέσο εθαξκφδνληαη αη εθάζηνηε ηζρχνπζαη δηαηάμεηο. 3.Αη αλαζηνιαί θαηαηάμεσο εηο εθέδξνπο ελ επηζηξαηεχζεη ξπζκίδνληαη ππφ ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ. 4.πνπ ελ ηε θεηκέλε Ννκνζεζία αλαθέξεηαη «Γεληθή Γηεχζπλζηο Πνιηηηθήο Ακχλεο ηεο Υψξαο», λνείηαη ή Τπεξεζία Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο. (Μεηά ηε ζει. 366(α) Σει. 367(α) Σεύτος 544- ει

27 36.Δ.α.27 5.Μέρξηο εθδφζεσο ησλ ππφ ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλσλ Π.Γ/ησλ, πάζα ιεπηνκέξεηα αλαγθαία δηα ηελ εθαξκνγήλ ηνχηνπ ξπζκίδεηαη δηα θνηλήο απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο θαη ηνπ αξκνδίνπ θαηά πεξίπησζηλ Τπνπξγνχ. 6.Αη πθηζηάκελαη Γηεπζχλζεηο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ησλ Τπνπξγείσλ εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κέρξη ηεο εθδφζεσο ησλ ππφ ηνπ άξζξ. 15 ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλσλ Π.Γ/ησλ. Καηαξγνχκελαη Γηαηάμεηο Άξζξ.39.-Απφ ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγνχληαη: α)ο Α.Ν. 2372/1940 «πεξί Παζεηηθήο Αεξακχλεο». β)ο Α.Ν. 2598/1940 «πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηνπ Α.Ν. 2372/40 πεξί Παζεηηθήο Αεξακχλεο». γ)ο Α.Ν. 2614/1940 «πεξί ησλ θαηά ηελ εκπφιεκνλ θαηάζηαζηλ δηαπξαηηνκέλσλ εγθιεκάησλ». δ)ο Α.Ν. 2715/1940 «πεξί παξαηάζεσο ηεο ππφ ηνπ άξζξ. 18 Α.Ν. 2372/40 «πεξί Παζεηηθήο Αεξακχλεο ηεο Υψξαο νξηδνκέλεο πξνζεζκίαο». ε)o A.N. 2729/1940 «πεξί ζπγθξνηήζεσο απνζπαζκάησλ αζθαιείαο Παζεηηθήο Αεξακχλεο». δ)σν Β.Γ. 17/ «πεξί επηβιέςεσο θαη ειέγρνπ θαηαζθεπήο, εηζαγσγήο θαη πσιήζεσο παληφο πιηθνχ πξννξηδνκέλνπ δηα ηελ Παζεηηθήλ Αεξάκπλαλ». ε)ο Α.Ν. 2842/1941 «πεξί ελεξγείαο δαπαλψλ δη εθηέιεζηλ έξγσλ Παζεηηθήο Αεξακχλεο». ζ)ο Α.Ν. 1873/1944 «πεξί ζπκπιεξψζεσο ησλ Νφκσλ πεξί κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ ακάρνπ πιεζπζκνχ εθ ησλ αεξνπνξηθψλ βνκβαξδηζκψλ». η)ο Νφκ. 1105/1944 «πεξί παξνρήο βνεζείαο, εηο πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθψλ ηδία εμ αεξνπνξηθψλ επηδξνκψλ». θ)ο Νφκ. 1267/1944 «πεξί ζπκπιεξψζεσο ησλ Νφκσλ πεξί Παζεηηθήο Αεξακχλεο». ι)σν, απφ 19/ , Β.Γ/κα «πεξί επεθηάζεσο ηεο πεξί Πνιηηηθήο Κηλεηνπνηήζεσο θαη Παζεηηθήο Αεξακχλεο ηεο Υψξαο Ννκνζεζίαο εηο ηελ Γσδεθάλεζνλ». κ)σν, απφ 13/ , Β.Γ/κα «πεξί δηαρσξηζκνχ ηεο Αεξακχλεο ηεο Υψξαο εηο δχν θιάδνπο ελεξγνχ Αεξακχλεο θαη Παζεηηθήο Αεξακχλεο θαη ππαγσγήο ηνπ δεπηέξνπ εηο ην Τπνπξγείνλ Δζσηεξηθψλ». λ)σν, απφ 19/1/ , Β.Γ/κα «πεξί θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ ηεο Παζεηηθήο Αεξακχλεο ηεο Υψξαο ηεο παξά ησ Τπνπξγείσ Δζσηεξηθψλ Γεληθήο Γηεπζχλζεσο Παζεηηθήο Αεξακχλεο ηεο Υψξαο». Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα μ)σν, απφ 19/1/ , Β.Γ/κα «πεξί εμνπζηνδνηήζεσο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληνχ ηεο παξά ησ Τπνπξγείσ Δζσηεξηθψλ Γεληθήο Γηεπζχλζεσο Παζεηηθήο Αεξακχλεο ηεο Υψξαο ππνγξάθεηλ έγγξαθα αξκνδηφηεηνο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Δζσηεξηθψλ». ν)σν, απφ 3/ Β.Γ/κα «πεξί κεηνλνκαζίαο ηεο ππφ ην Τπνπξγείνλ Δζσηεξηθψλ Γεληθήο Γηεπζχλζεσο Παζεηηθήο Αεξακχλεο ηεο Υψξαο εηο Γεληθήλ Γηεχζπλζηλ Πνιηηηθήο Ακχλεο ηεο Υψξαο». π)ο Α.Ν. 398/1968 «πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο». ξ)σν Ν.Γ. 267/1969 «πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Α.Ν. 398/68 «πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο». ζ)σν Ν.Γ. 506/1970 «πεξί ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ηνπ Α.Ν. 398/68 «πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο» σο νχηνο ζπλεπιεξψζε κεηαγελεζηέξσο. η)σν Ν.Γ. 708/1970 «πεξί ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ ηηλψλ ηνπ Α.Ν. 398/68 «πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο» σο νχηνο ζπλεπιεξψζε κεηαγελεζηέξσο. π)σν Ν.Γ. 965/1971 «πεξί αληηθαηαζηάζεσο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξ. 7 ηνπ Α.Ν. 398/68 «πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο» σο νχηνο ζπλεπιεξψζε κεηαγελεζηέξσο, πιελ ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ησλ αλαθεξνκέλσλ εηο ηελ ρνξήγεζηλ κεληαίαο απνδεκηψζεσο εηο ηνπο επί ζπκβάζεη πξνζιακβαλνκέλνπο δηα ηελ επάλδξσζηλ ησλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο. θ)πάζα εηέξα γεληθή ή κεξηθή δηάηαμηο αληηθεηκέλε εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή αθνξψζα εηο ζέκαηα ξπζκηδφκελα παξ απηνχ. Έλαξμηο Ηζρχνο Άξζξ.40.-Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεψο ηνπ δηα ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο. Σει. 368(α) Σεύτος 544- ει

28 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 28. ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΧΘΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρηζ ηες 6/10 Γεθ (ΦΔΚ Β 1294) Πεξί παξνρήο εμνπζηνδνηήζεσο εηο ηνλ Τπνπξγφλ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ δη επίηαμηλ πγθνηλσληαθψλ κέζσλ, πιηθνχ, εγθαηαζηάζεσλ πάζεο θχζεσο σο θαη ησλ ππεξεζηψλ πξνζσπηθνχ ησλ ζπγθνηλσληαθψλ επηρεηξήζεσλ ή κέζσλ ηεο ρψξαο. Έρνληεο ππ φςεη: 1.Σν ππ αξηζ. Π/ΓΡ/3387/ έγγξαθνλ ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, πεξί παξνρήο απηψ εγθξίζεσο πξνο ιήςηλ ησλ εθάζηνηε ελδεηθλπνκέλσλ κέηξσλ δηα ηελ αληηκεηψπηζηλ πάζεο θχζεσο δηαθνπήο ηεο ζπγθνηλσλίαο θαζ φιελ ηελ Υψξαλ θαη εμνπδεηέξσζηλ ησλ εληεχζελ αλσκαιηψλ πάζεο θχζεσο δπλακέλσλ λα παξαθσιχζσζη θαη δηαηαξάμσζη ηελ νηθνλνκηθήλ θαη θνηλσληθήλ δσήλ ηεο Υψξαο θαη 2.Σαο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 17/74 «πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο» (ηφκ. 36Α ζει. 356,01) απνθαζίδνκελ: Δγθξίλνκελ φπσο, πξνο αληηκεηψπηζηλ αλσκαιηψλ πάζεο θχζεσο δπλακέλσλ λα παξαθσιχζσζη ηελ νηθνλνκηθήλ αλαζπγθξφηεζηλ ή λα δηαηαξάμσζη ηελ θξαηηθήλ ή θνηλσληθήλ δσήλ ηεο Υψξαο, ν Τ- πνπξγφο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ δη απνθάζεψλ ηνπ ιακβάλε ηα εθάζηνηε θαηά ηελ θξίζηλ ηνπ ελδεηθλπφκελα θαη εθ ηεο λνκνζεζίαο πεξί νξγαλψζεσο ηεο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο ηεο Υψξαο πξνβιεπφκελα κέηξα, ελ νηο θαη ην ηεο επηηάμεσο κεηαθνξηθψλ ή ζπγθνηλσληαθψλ ελ γέλεη κέζσλ πάζεο θχζεσο, ησλ αλαγθαηνχλησλ δηα ηελ θίλεζηλ θαη θπθινθνξίαλ απηψλ πιηθψλ, εγθαηαζηάζεσλ θιπ. σο θαη ησλ ππεξεζηψλ άπαληνο ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ ησλ ζπγθνηλσληαθψλ επηρεηξήζεσλ ή κέζσλ θαζ άπαζαλ ηελ Δπηθξάηεηαλ ή θαηά ηκήκαηα ηαχηεο. Ζ παξνχζα δεκνζηεπζήησ δηα ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο. 29. ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΔΧ Αρηζ Φ 112/1/31δ ηες 20/27 Μαρη (ΦΔΚ Β 347) Πεξί ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ Πνιηηηθήο Α- κχλεο. Έρνληεο ππ φςεη: Σαο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 17/1974 «πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσλ Δθηάθηνπ Αλάγθεο» θαη εηδηθψηεξνλ ην άξζξ. 27 ηνχηνπ πεξί ζπζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο πκβνπιίνπ Πνιηηηθήο Ακχλεο», απνθαζίδνκελ: 1.Σν παξά ησ Τπνπξγείσ Γεκνζίαο Σάμεσο ζπλεζηεκέλνλ πκβνχιηνλ Πνιηηηθήο Ακχλεο (ΠΑ) έρεη σο πξννξηζκφλ ηελ παξνρήλ νδεγηψλ ή επίιπζηλ πξνβιεκάησλ επί ζεκάησλ Πνιηηηθήο Ακχλεο. 36.Δ.α Σν πκβνχιηνλ Πνιηηηθήο Ακχλεο ζπγθαιείηαη παξά ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ απηνχ, είηε νίθνζελ, είηε εληνιή ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίαο Σάμεσο ή ηε αηηήζεη Τπνπξγνχ εηέξνπ ελδηαθεξνκέλνπ Τπνπξγείνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζε ή γλσκνδφηεζε επί παληφο ζέκαηνο αξκνδηφηεηφο ηνπ, παξαπεκπνκέλνπ απηψ. 3.Σφπνο ζπγθιήζεσο ηνπ πκβνπιίνπ Πνιηηηθήο Ακχλεο, νξίδεηαη ην νίθεκα παξ σ ζηεγάδεηαη ην Τπνπξγείνλ Γεκφζηαο Σάμεσο /6ε Τπεξεζία ΠΔ- Α. 4.Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά ζπλέξρνληαη εηο ζπλεδξίαζηλ, κεηά πξνεγνπκέλελ έθδνζηλ εγγξάθνπ δηαηαγήο, πεξί ζπγθιήζεσο ηνχηνπ, κεξίκλε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνπ. Δπζχο σο δηαπηζησζή απαξηία ησλ κειψλ, ηα α- λαπιεξσκαηηθά κέιε απέξρνληαη, εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ. 5.Σν πκβνχιηνλ Πνιηηηθήο Ακχλεο επξίζθεηαη ελ απαξηία εθ φζνλ παξίζηαληαη άπαληα ηα πξνβιεπφκελα κέιε ηνχηνπ ή νη λφκηκνη αλαπιεξσηαί ηνχησλ. 6.Σα ζέκαηα ζπδεηνχληαη επί ηε βάζεη εκεξεζίαο δηαηάμεσο, αληίγξαθνλ ηεο νπνίαο πξνζαξηάηαη εηο ηελ έγγξαθνλ δηαηαγήλ ζπγθιήζεσο ηνπ ΠΑ, ήηηο θνηλνπνηείηαη εγθαίξσο εηο άπαληα ηα κέιε απηνχ (ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά). 7.Άκα ηε ελάξμεη ηεο ζπλεδξηάζεσο, εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ, ν εηζεγεηήο παξνπζηάδεη ην ηζηνξηθφλ θαη ηνπο ιφγνπο δεκηνπξγίαο ησλ ππφ ζπδεηήζηλ ζεκάησλ. Δίηα ην πκβνχιηνλ δηαζθέπηεηαη θαη απνθαζίδεη ή γλσκαηεχεη θαηά πιεηνςεθίαλ. Ζ ςεθνθνξία είλαη θαλεξά. 8.Καηά ηαο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Πνιηηηθήο Ακχλεο, κεξίκλε ηνπ Γξακκαηέσο, ηεξνχληαη πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσο, ππνγξαθφκελα πθ απάλησλ ησλ ππνινίπσλ. Πξνθεηκέλνπ πεξί αληηγξάθσλ, δηα ηελ αθξίβεηαλ ηεο αληηγξαθήο, ππνγξάθνληαη ππφ ηνπ Γξακκαηέσο. 9.Ζ εηο ην πξαθηηθφλ ζπλεδξηάζεσο αλαθεξνκέλε απφθαζηο ή γλσκάηεπζηο ηνπ ΠΑ επί ησλ ζπδεηεζέλησλ ζεκάησλ, θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο εηο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο θαη εηο Αξρεγείνλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ Γηεχζπλζηλ ΠΔΑ, κεξίκλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ΠΑ. 10.Γηα ηελ εχξπζκνλ ιεηηνπξγίαλ ηνπ πκβνπιίνπ, κεξίκλε ηνπ Γξακκαηέσο ηεξείηαη εκεξνιφγηνλ κεηά πιήξνπο αξρείνπ δηαηαγψλ ζπγθιήζεσο, πξαθηηθψλ θαη απνθάζεσλ. 11.Ηζρχο ηεο παξνχζεο απφ ηεο εκεξνκελίαο π- πνγξαθήο ηεο. Ζ παξνχζα δεκνζηεπζήησ δηα ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο. (Αληί ηεο ζει. 368,01) Σει. 369 Σεύτος 587- ει

29 36.Δ.α ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΘΝ. ΑΜΤΝΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΔΧ Αρηζ. 111/4/17β ηες 7/31 Γεθ (ΦΔΚ Β 1583) Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πξνυπνζέζεσλ ραξαθηεξηζκνχ θαη απνραξαθηεξηζκνχ ησλ Αλεμαξηήησλ Ηδξπκάησλ (ΑΗ). Έρνληεο ππ φςεη: Σαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 13 παξ. 3 ηνπ Ν.Γ. 17/1974 «πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο» (ΠΔΑ), Φ-Α, 236, απνθαζίδνκελ: 1.Χο Αλεμάξηεηα Ηδξχκαηα (ΑΗ) ραξαθηεξίδνληαη, θαη εθαξκνγήλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξ. 13 ηνπ σο άλσ Ν.Γ. 17/1974, (αλση. αξηζ. 27) αη Πνιηηηθαί Γπλάκεηο αη ζπγθεληξνχζαη ηαο αθνινχζνπο πξνυπνζέζεηο, ήηνη: α)δάλ απαζρνιήηαη ελ απηαίο πξνζσπηθφλ άλσ ησλ 50 αηφκσλ γεληθψο θαη β)δάλ απαζρνιήηαη ελ απηαίο πξνζσπηθνλ άλσ ησλ 12 αηφκσλ, εθ φζνλ φκσο αχηαη ήζεινλ θξηζή σο δσηηθήο δηα ην Έζλνο ζεκαζίαο. 2.Ο Γηεπζπληήο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο εθάζηνπ Οξγαληζκνχ, Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, Δπηρεηξήζεσο ή Ηδξχκαηνο πάζεο θχζεσο ππνρξενχηαη φπσο, εληφο δηκήλνπ απφ ηεο ελάξμεσο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ππνβάιε εηο ηελ θαηά ηφπνλ αξκνδίαλ Τπεξεζίαλ Πνιηηηθήο Ακχλεο (Αζηπλνκηθήλ Αξρήλ) αίηεζηλ ραξαθηεξηζκνχ σο Αλεμαξηήηνπ Ηδξχκαηνο. 3.Δθάζηε Τπεξεζία Πνιηηηθήο Ακχλεο εηο ηελ πεξηθέξεηαλ ηεο νπνίαο ήξμαην ε ιεηηνπξγία ηηλφο ησλ σο άλσ Οξγαληζκψλ ή Δπηρεηξήζεσλ, απηεπαγγέιησο ή θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, αλαθέξεη ηεξαξρηθψο πεξί ηνχηνπ εηο ηελ πξντζηακέλελ Γηνίθεζηλ Πνιηηηθήο Ακχλεο (ΓΠΑ), ήηηο θαη εθδίδεη έγγξαθνλ δηαηαγήλ ελεξγείαο ιεπηνκεξνχο ειέγρνπ ηνπ ππφ ραξαθηεξηζκφλ Οξγαληζκνχ, Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, Δπηρεηξήζεσο ή Ηδξχκαηνο πάζεο θχζεσο ππφ ηεο ππ απηήο ζπγθξνηνπκέλεο, εηδηθήο πξνο ηνχην Δπηηξνπήο. 4.Ζ ελ πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ Δπηηξνπή απαξηίδεηαη εθ ησλ θάησζη: α)σνπ Γηνηθεηνχ ή Τπνδηνηθεηνχ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Ακχλεο ή Τπνδηνηθήζεσο Πνιηηηθήο Ακχλεο, εηο ηελ πεξηθέξεηαλ ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί ν Οξγαληζκφο ή Δπηρείξεζηο, σο πξνέδξνπ θαη β)σνπ Γηνηθεηνχ ή Τπνδηνηθεηνχ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ ηεο πεξηνρήο θαη ελ ειιείςεη ηνηνχηνπ ηνπ πιεζηεζηέξνπ πξνο ηελ πεξηνρήλ Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ. γ)σνπ πξντζηακέλνπ ή λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνχηνπ ηεο παξ εθάζηε Ννκαξρία Γηεπζχλζεσο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα δ)σνπ πξντζηακέλνπ ή λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνχηνπ ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Κέληξνπ ηεο πεξηνρήο σο κειψλ. 5.Ζ Δπηηξνπή απνθαίλεηαη θαηά πιεηνςεθίαλ θαη ελ ηζνςεθία, ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. 6.Ζ σο άλσ Δπηηξνπή κεηά επηηφπηνλ έιεγρνλ α- πνθαίλεηαη, εάλ ν ππφ ραξαθηεξηζκφλ Οξγαληζκφο ή Δπηρείξεζηο πιεξνί ή νπ ηαο, ελ παξ. 1 ηεο παξνχζεο πξνυπνζέζεηο θαη δένλ λα ραξαθηεξηζζή ή κε σο Αλεμάξηεηνλ Ίδξπκα, ζπληάζζνπζα πξνο ηνχην ζρεηηθφλ πξαθηηθφλ εηο δηπινχλ, φπεξ ππνβάιιεη εηο ηελ αξκνδίαλ Γηνίθεζηλ Πνιηηηθήο Ακχλεο (ΓΠΑ). Σν Πξαθηηθφλ ηνχην ππνβάιιεηαη παξά ηεο αξκνδίαο ΓΠΑ ηεξαξρηθψο εηο ηελ Τπεξεζίαλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο (ΠΔΑ/ΤΓΣ). Δθάζηε ησλ θαζ ηεξαξρίαλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Ακχλεο (ΓΠΑ/ΑΓΠΑ) δηαηππψλεη εηηνινγεκέλσο ηελ γλψκελ ηεο πεξί ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ή κε ηνπ ππφ θξίζηλ Οξγαληζκνχ ή Δπηρεηξήζεσο. 7.Ζ Τπεξεζία ΠΔΑ/ΤΓΣ επί ηε βάζεη ηνπ αλσηέξσ πξαθηηθνχ θαη ηεο γλψκεο εθάζηεο ησλ θαζ ηεξαξρίαλ Τπεξεζηψλ Πνιηηηθήο Ακχλεο, εθδίδεη ηελ απφθαζηλ ηεο ραξαθηεξίδνπζα ή κε ηνλ Οξγαληζκφλ ή ηελ Δπηρείξεζηλ, σο Αλεμάξξεηνλ Ίδξπκα. Ζ ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ απφθαζηο θνηλνπνηείηαη κεξίκλε: α)σεο Τπεξεζίαο ΠΔΑ/ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο πξνο ην θαζ χιελ Τπνπξγείνλ, ηελ νηθείαλ Ννκαξρίαλ, ηελ αξκφδηαλ Αλσηέξαλ Γηνίθεζηλ Πνιηηηθήο Ακχλεο (ΑΓΠΑ) θαη ηελ αξκνδίαλ ΓΠΑ. β)σεο Γηνηθήζεσο Πνιηηηθήο Ακχλεο (ΓΠΑ) πξνο ηαο πθηζηακέλαο ηεο ππεξεζίαο Πνιηηηθήο Ακχλεο θαη ηνλ ελδηαθεξφκελνλ Οξγαληζκφλ ή Δπηρείξεζηλ. 8.Δηο ηνπο ραξαθηεξηζζέληαο, σο Αλεμάξηεηα Ηδξχκαηα, Οξγαληζκνχο ή Δπηρεηξήζεηο απνζηέιινληαη κεξίκλε ηεο αξκνδίαο ΓΠΑ νδεγίαη «Οξγαλψζεηο Αλεμαξηήησλ Ηδξπκάησλ» δηα ηελ βάζεη απηψλ νξγάλσζίλ ησλ. 9.Ο απνραξαθηεξηζκφο Οξγαληζκψλ, ή Δπηρεηξήζεσλ, σο κε πιεξνχλησλ ήδε ηαο ελ παξ. 1 ηεο παξνχζεο πξνυπνζέζεηο, ελεξγείηαη δηα ηεο απηήο δηαδηθαζίαο ραξαθηεξηζκνχ ηνχησλ. 10.Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηεο εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σει. 370 Σεύτος 587- ει

30 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 31. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αρηζ. 521 ηες 10/21 Ηοσι (ΦΔΚ Α 187) Πεξί θαζνξηζκνχ εηδηθψλ πιηθψλ θαη κέζσλ πξννξηδνκέλσλ δηα ηελ Πνιηηηθήλ Άκπλαλ ηεο ρψξαο, ηεο δηαδηθαζίαο Διέγρνπ θαη ρνξεγήζεσο αδείαο θπθινθνξίαο απηψλ, σο θαη ηεο θαηαβνιήο παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Έρνληεο ππ φςεη: 1.Σαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 24 παξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 17/1974 «πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο (ΠΔΑ)» Φ.Δ.Κ. Α Σελ ππ αξηζ. 442/1976 γλσκνδφηεζηλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο, πξνηάζεη ηνπ Ζκεηέξνπ επί ηεο Γεκφζηαο Σάμεσο Τπνπξγνχ, απεθαζίζακελ θαη δηαηάζζνκελ: Τιηθά θαη Μέζα Άξζξ.1.-1.Χο πιηθφλ ή κέζνλ πξννξηδφκελνλ δηα ηελ Πνιηηηθήλ Άκπλαλ (Π.Α) ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδεηαη: α)παλ φξγαλνλ, ζπζθεπή ή κέζνλ, ην νπνίνλ σο εθ ηεο θχζεψο ηνπ, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζή δηα ηελ αηνκηθήλ ή ζπιινγηθήλ πξνζηαζίαλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο έλαληη θηλδχλσλ ελ πνιέκσ ή ηνηνχησλ ελ εηξήλε ιφγσ εθηάθηνπ αλάγθεο. β)παλ αληαιιαθηηθφλ ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ, ζπζθεπψλ ή κέζσλ. γ)αη ρξεζηκνπνηνχκελαη πξψηαη χιαη δηα ηελ θαηαζθεπήλ ή επηζθεπήλ ησλ αλσηέξσ πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ. 2.Δπί νηαζδήπνηε ακθηβνιίαο, σο πξνο ηνλ ραξαθηεξηζκφλ πιηθνχ ηηλφο ή κέζνπ σο ηνηνχηνπ Πνιηηηθήο Ακχλεο, απνθαίλεηαη ε ελ άξζξ. 3 ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλε Δπηηξνπή. Άδεηα Κπθινθνξίαο Άξζξ.2.-1.Σα ελ άξζξ. 1 ηνπ παξφληνο πιηθά θαη κέζα παξαγφκελα ελ Διιάδη ή εηζαγφκελα εθ ηνπ Δμσηεξηθνχ, πξννξηδφκελα δηα ηελ Πνιηηηθήλ Άκπλαλ, ηίζεληαη εηο θπθινθνξίαλ δη απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίαο Σάμεσο. 2.Ζ αλσηέξσ απνθαζηο εθδίδεηαη εθ φζνλ ηα αλαθεξφκελα πιηθά πιεξνχλ σξηζκέλνπο φξνπο θαη ηχπνπο. Οη φξνη νχηνη, πνηνηηθνί, ηερληθνί ή εηδηθνί, αλαιφγσο ηνπ είδνπο θαη ηνπ ζθνπνχ ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ θαζνξίδνληαη ελ πξαθηηθψ ππφ ηεο ελ άξζξ. 3 Δπηηξνπήο, πξν ηνπ Διέγρνπ δηαζέζεσο απηψλ θαη θπξνχληαη ππφ ηνπ Τπνπξγνχ Γεκνζίαο Σάμεσο, πξνηάζεη ηεο Τπεξεζίαο ΠΔΑ ηνπ απηνχ Τπνπξγείνπ. Δπηηξνπή Διέγρνπ Τιηθψλ Πξνζηαζίαο Άξζξ.3.-1.Παξά ηε Τπεξεζία ΠΔΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο ζπληζηάηαη Δπηηξνπή, θαινπκέλε Δπηηξνπή Διέγρνπ Τιηθψλ Πξνζηαζίαο (ΔΔΤΠ) απαξηηδνκέλε εθ ησλ θάησζη: α)γηνηθεηηθνχ ηεο Αλσηέξαο Γηνηθήζεσο Πνιηηηθήο Ακχλεο Αηηηθήο (ΑΓΠΑ/Α) ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνχηνπ, σο Πξνέδξνπ. β)πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο Μειεηψλ- Καηαζθεπψλ Μεραλνινγηθψλ Έξγσλ (Τ.Μ.-ΚΜΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνχηνπ. γ)πξντζηακέλνπ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Σ.Τ.Γ.Κ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνχηνπ. δ)πξντζηακέλνπ ηεο, παξά ηε Ννκαξρία Αηηηθήο, Γηεπζχλζεσο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνχηνπ. ε)πξντζηακέλνπ ηνπ αξκνδίνπ θαηά πεξίπησζηλ Σκήκαηνο Τπεξεζίαο ΠΔΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνχηνπ σο εηζεγεηνχ, κεηά ςήθνπ. 2.Ζ ΔΔΤΠ ζπλέξρεηαη, θαηφπηλ Γηαηαγήο ηεο Τπεξεζίαο ΠΔΑ/ΤΓΤ, δη εθάζηελ ζπγθεθξηκέλελ πεξίπησζηλ. 3.Ζ Δπηηξνπή ηεξεί βηβιίνλ Πξαθηηθψλ θαη απνθαίλεηαη θαηά πιεηνςεθίαλ. 4.Γξακκαηεχο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη, δηα ηεο δηαηαγήο ζπγθιήζεσο, θαηψηεξνο Αμ/θφο ησλ σκάησλ Αζθαιείαο εθ ησλ ππεξεηνχλησλ παξά ηε Τ- πεξεζία ΠΔΑ/ΤΓΤ. Αξκνδηφηεηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Τιηθψλ Πξνζηαζίαο Άξζξ.4.-1.Ζ ΔΔΤΠ έρεη ηαο θάησζη αξκνδηφηεηαο: α)απνθαίλεηαη επί ηεο πνηνηηθήο αμίαο παληφο θαηαζθεπαδνκέλνπ, εηζαγνκέλνπ ή δηαηηζεκέλνπ εηο ηελ θαηαλάισζηλ πιηθνχ ή κέζνπ Πνιηηηθήο Ακχλεο, βάζεη ησλ φξσλ ηνπο νπνίνπο δένλ λα πιεξνχλ ηαχηα. β)καηαξηίδεη ηνπο σο άλσ φξνπο (πνηνηηθνχο, ηερληθνχο, εηδηθνχο) πξν ηνπ ειέγρνπ ησλ πιηθψλ ή κέζσλ Πνιηηηθήο Ακχλεο, ηνπο νπνίνπο ππνβάιεη δηα ηεο Τπεξεζίαο ΠΔΑ εηο ηνλ Τπνπξγφλ Γεκνζίαο Σάμεσο πξνο έγθξηζηλ. γ)αζθεί έιεγρνλ εηο ηα Δξγνζηάζηα θαηαζθεπήο πιηθψλ θαη κέζσλ Πνιηηηθήο Ακχλεο, δη α εμεδφζε ε θαηά ην άξζξ. 2 παξφληνο ζρεηηθή άδεηα, πξνο δηαπίζησζηλ ηεο ηεξήζεσο παξ απηψλ ησλ φξσλ θαηαζθεπήο. δ)γη πιηθά θαη κέζα, δηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη ζχληαμηο φξσλ Διέγρνπ θαη ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο πιηθά θαη κέζα Πνιηηηθήο Ακχλεο, ε ΔΔΤΠ θαζνξίδεη ηχπνπο, πξνο ηνπο νπνίνπο ηαχηα δένλ λα ζπκθσλνχλ, πξνθεηκέλνπ ηεζνχλ εηο θπθινθνξίαλ. ήκα Κπθινθνξίαο 36.Δ.α.31 Άξζξ.5.-Παλ πιηθφλ ή κέζνλ Πνιηηηθήο Ακχλεο, σο θαζνξίδεηαη δηα ηνπ άξζξ. 1 ηνπ παξφληνο, ηνπ νπνίνπ επεηξάπε ε θαηαζθεπή ή εηζαγσγή θαη πψιεζηο θέξεη επ απηνχ, ή εάλ ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, επί ηνπ θπηίνπ ζπζθεπαζίαο απηνχ εηδηθήλ ζθξαγίδα δη αλεμηηήινπ κειάλεο. Ο ηχπνο ηεο ζθξαγίδνο, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ έλδεημηλ ηεο θπθινθνξίαο θαζνξίδεηαη ππφ ηεο Τπεξεζίαο ΠΔΑ/ΤΓΤ. (Μεηά ηελ ζει. 370) Σει. 371 Σεύτος 656- ει. 1 30

31 36.Δ.α.31 Καηαβνιή Παξαβφινπ Άξζξ.6.-1.Οη θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 4 ηνπ παξφληνο ππνθείκελνη εηο έιεγρνλ ππνρξενχληαη εηο ηελ θαηαβνιήλ παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ σο αθνινχζσο: α)γη έθαζηνλ έιεγρνλ δεηγκάησλ ή ηειεηνπνηεζέλησλ νξγάλσλ πάζεο θχζεσο, πιηθψλ ή κέζσλ δηα ηελ πξνζηαζίαλ εθ ξαδηελεξγψλ θαηαινίπσλ ή βηνκεραληθψλ νπζηψλ δξρ β)γη έθαζηνλ έιεγρνλ δεηγκάησλ ή ηειεηνπνηεζέλησλ Δηδηθψλ αληηυπεξηηηθψλ ή αληηππξηθψλ ζηνιψλ δξρ γ)γη έθαζηνλ έιεγρνλ νηνπδήπνηε ηχπνπ ζεηξήλνο ζπλαγεξκνχ, ιεηηνπξγνχζεο ειεθξηθψο, πξνειεχζεσο εμσηεξηθνχ ή θαηαζθεπήο εζσηεξηθνχ ή θαηαζθεπήο εζσηεξηθνχ, δξαρ δ)γη έθαζηνλ έιεγρνλ νηνπδήπνηε ηχπνπ ζεηξήλνο ζπλαγεξκνχ, ρεηξνθηλήηνπ, πξνειεχζεσο εμσηεξηθνχ ή θαηαζθεπήο εζσηεξηθνχ, δξρ ε)γηα ηελ εμέηαζηλ νηνπδήπνηε εηέξνπ πιηθνχ κε θαηαλνκαδνκέλνπ αλσηέξσ θαη ραξαθηεξηδνκέλνπ σο πιηθνχ Πνιηηηθήο Ακχλεο, ην παξάβνινλ θαζνξίδεηαη εηο δξρ Δηο πεξίπησζηλ θαζ ήλ, ε αμία εθάζηνπ ησλ ελ ηε πξνεγνπκέλε παξαγξάθσ πιηθψλ ή κέζσλ είλαη κεγαιχηεξα ησλ δξαρκψλ, ην θαηαβαιιφκελνλ παξάβνινλ αλέξρεηαη εηο 10% αλά έθαζηνλ ηνχησλ. 3.Γηα ηελ θαηά ην άξζξ. 5 ηνπ παξφληνο, ζθξάγηζηλ παληφο πιηθνχ ή κέζνπ Πνιηηηθήο Ακχλεο, ηηζεκέλνπ εηο θπθινθνξίαλ, θαηαβάιιεηαη παξάβνινλ εθ δξρ. 50 δη έθαζηνλ ηεκάρηνλ. Δξγαζηεξηαθφο Έιεγρνο Τιηθψλ Άξζξ.7.-Ο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ Πνι. Ακχλεο, ελεξγείηαη κεηά πξνεγνπκέλελ εηηνινγεκέλελ πξφηαζηλ ηεο ΔΔΤΠ εηο ηα ηξαηησηηθά ή Κξαηηθά Δξγαζηήξηα αλαιφγσο ηνπ αληηθεηκέλνπ απηνχ (Υεκηθνχ- Ραδηνινγηθνχ ή Σερληθνχ). Απαγνξεχεηαη ε αλάζεζηο νηνπδήπνηε ειέγρνπ πιηθψλ θαη κέζσλ Πνι. Ακχλεο εηο ηδησηηθά εξγαζηήξηα. Γηαδηθαζία Διέγρνπ- Γηθαηνινγεηηθά Άξζξ.8.-1.Πάζα αίηεζηο αθνξψζα έιεγρνλ πιηθψλ θαη κέζσλ Πνι. Ακχλεο ππνβαιινκέλε, ππφ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ εηο Τπνπξγείνλ Γεκνζίαο Σάμεσο/ Τπεξεζία ΠΔΑ, ζπλνδεχεηαη ππφ: α)γηπινηχπνπ απνδείμεσο θαηαζέζεσο ηνπ παξαβφινπ. β)πηλάθσλ πεξηγξαθήο, ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζρεδίσλ, θσηνγξαθηψλ θαη παληφο ελ γέλεη ζηνηρείνπ δπλακέλνπ λα ππνβνεζήζε εηο ηνλ αηηνχκελν έιεγρνλ. Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 2.Σν Τπνπξγείνλ Γεκνζίαο Σάμεσο/ Τπεξεζία ΠΔΑ ζπγθαιεί ηελ ΔΔΤΠ, σο ελ άξζξ. 3 ηνπ παξφληνο νξίδεηαη. 3.Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ Τιηθψλ Πξνζηαζίαο ζπλεξρνκέλε: α)πξνβαίλεη εηο ηνλ ελδειερή έιεγρνλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ δεηγκάησλ ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ. β)πληάζζεη Πξαθηηθφλ εηο ην νπνίνλ απνθαίλεηαη εηηνινγεκέλσο πεξί ηεο θαηαιιε-ιφηεηνο ή κε ησλ πιηθψλ θαη κέζσλ θαη γ)τπνβάιιεη ην Πξαθηηθφλ εηο ην Τπνπξγείνλ Γεκνζίαο Σάμεσο/ Τπεξεζία ΠΔΑ. 4.Σν Τπνπξγείνλ Γεκνζίαο Σάμεσο/ Τπεξεζία ΠΔΑ, βάζεη ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ελ ησ Πξαθηηθψ ηεο ΔΔΤΠ εγθξίλεη ή απνξξίπηεη ην αλαθεξφκελνλ είδνο θαη εθδίδεη ελ πεξηπηψζεη εγθξίζεσο Πηζηνπνηεηηθφλ θαηαιιειφηεηνο. Δλ πεξηπηψζεη δε απνξξίςεσο γλσξίδεη εγγξάθσο ηνχην εηο ηνλ ελδηαθεξφκελνλ σο θαη ηνπο ιφγνπο απνξξίςεσο, νη νπνίνη αλαγξάθνληαη εηο ην Πξαθηηθφλ ηεο Δπηηξνπήο. Αλαζεψξεζηο Απνθάζεσλ ΔΔΤΠ Άξζξ.9.-1.Καηά ησλ απνθάζεσλ ηεο ΔΔΤΠ ν ελδηαθεξφκελνο δχλαηαη λα ππνβάιε αίηεζηλ αλαζεσξήζεσο πξνο ην Τπνπξγείνλ Γεκνζίαο Σάμεσο/ Τπεξεζία ΠΔΑ, εληφο 3 εκεξψλ απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο απηψ ησλ σο άλσ απνθάζεσλ. 2.Ζ Τπεξεζία ΠΔΑ/ΤΓΤ παξαπέκπεη ηαο ππνβαιινκέλαο αηηήζεηο εηο ηελ Αλαζεσξεηηθήλ Δπηηξνπήλ πξνο εμέηαζηλ θαη γλσκάηεπζηλ. 3.Ζ Αλαζεσξεηηθή Δπηηξνπή απαξηίδεηαη εθ ηεο ελ άξζξ. 3 ηνπ παξφληνο ΔΔΤΠ ζπκπιεξνπκέλεο ππφ ησλ θάησζη: α)γεληθνχ Γξακκαηέσο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνχηνπ σο Πξνέδξνπ. β)γηεπζπληνχ ηεο Τπεξεζίαο ΠΔΑ/ΤΓΤ ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνχηνπ. γ)πξντζηακέλνπ ηνπ Σκήκαηνο Υεκηθψλ ή Ραδηνινγηθψλ Δξεπλψλ ηξαηησηηθνχ Δξγαζηεξίνπ θαη ελ ειιείςεη, εηέξνπ νκνεηδνχο Κξαηηθνχ ηνηνχηνπ ή ηνπ λνκίκνπ αλαπιεξσηνχ ηνπ. 4.Ο αηηψλ ηελ αλαζεψξεζηλ ηεο απνθάζεσο ηεο ΔΔΤΠ επηζπλάπηεη εηο ηελ, πξνο ην Τπνπξγείνλ Γεκνζίαο Σάμεσο/ Τπεξεζία ΠΔΑ, αίηεζηλ αλαζεσξήζεσο δηπιφηππνλ απφδεημηλ θαηαζέζεσο εηδηθνχ παξαβφινπ εθ δξαρ Σει. 372 Σεύτος 656- ει. 2 31

32 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 5.Δλψπηνλ ηεο σο άλσ Αλαζεσξεηηθήο Δπηηξνπήο επηηξέπεηαη ε ππνβνιή αηηήζεσο αλαζεσξήζεσο θαη ππφ ηνπ Γηεπζπληνχ ηεο Τπεξεζίαο ΠΔΑ/ΤΓΤ, θαη απνθάζεσο ηεο ΔΔΤΠ εληφο 3 εκεξψλ απφ ηεο επνκέλεο ηεο ρξνλνινγίαο εθδφζεψο ηεο. 6.Δηο πεξίπησζηλ θαηά ηελ νπνίαλ, ε απφθαζηο ηεο δηα ηνπο σο άλσ ιφγνπο ζπγθαινπκέλεο Αλαζεσξεηηθήο Δπηηξνπήο είλαη αληίζεηνο πξνο ηελ ηεο ΔΔΤΠ, ε ηειηθή θξίζηο ελαπφθεηηαη εηο ηνλ Τπνπξγφλ Γεκνζίαο Σάμεσο, εηο ηνλ νπνίνλ ππνβάιινληαη ακθφηεξα ηα Πξαθηηθά ησλ Δπηηξνπψλ. 7.Δλ πεξηπηψζεη νκνθσλίαο ησλ απνθάζεσλ ε- θαξκφδνληαη ηα ελ άξζξ. 8 παξ. 4 ηνπ παξφληνο θαζνξηδφκελα. 8.Σα ελ άξζξ. 3 παξ. 2 θαη 4 ηνπ παξφληνο δηαιακβαλφκελα ηζρχνπλ θαη δηα ηελ ιεηηνπξγίαλ ηεο Αλαζεσξεηηθήο Δπηηξνπήο. 9.Ζ Αλαζεσξεηηθή Δπηηξνπή ηεξεί βηβιίνλ Πξαθηηθψλ θαη απνθαίλεηαη θαηά πιεηνςεθίαλ ή ελ ηζνςεθία ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Βηβιία πιηθψλ θαη κέζσλ- Έιεγρνο απηψλ Άξζξ Σα εμνπζηνδνηεζέληα πξφζσπα, πξνο θαηαζθεπήλ, εηζαγσγήλ θαη πψιεζηλ πιηθψλ ελ γέλεη θαη κέζσλ Πνιηηηθήο Ακχλεο, ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ ζρεηηθά βηβιία θαη λα ζέηνπλ ηαχηα εηο ηελ δηάζεζηλ ηνπ αζθνχληνο επηζεψξεζηλ νξγάλνπ ηεο Τπεξεζίαο ΠΔΑ/ΤΓΤ δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνπ ππφ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο, σο επίζεο θαη εηο ηελ δηάζεζηλ ηεο ΔΔΤΠ. 2.Σ αλσηέξσ αλαγξαθφκελα φξγαλα ππνρξενχληαη εηο ηελ ηήξεζηλ πιήξνπο ερεκπζείαο εθ φισλ ησλ ππνζέζεσλ, ησλ νπνίσλ έιαβνλ γλψζηλ ελ ηε ελαζθήζεη ησλ θαζεθφλησλ ησλ θαη επί παληφο επαγγεικαηηθνχ ή παξαγσγηθνχ κπζηηθνχ. 3.Σελ ηήξεζηλ ηεο απηήο ερεκπζείαο είλαη επίζεο ππφρξεα θαη ηα πξφζσπα ηα νπνία έιαβνλ γλψζηλ ησλ εηξεκκέλσλ ππνζέζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζηλ ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ησλ σο εθ ηνπ επαγγέικαηνο ησλ. Έθηαθηνη Δπηζεσξήζεηο Άξζξ Ο Πξφεδξνο ηεο, θαηά ην άξζξ. 3 ηνπ παξφληνο, ΔΔΤΠ έρεη ην δηθαίσκα λα ελεξγή δηα ησλ κειψλ απηήο αηθληδηαζηηθήλ επηζεψξεζηλ θαη ελ αλάγθε δεηγκαηνιεςίαλ εηο παλ εξγνζηάζηνλ, εηο ην νπνίνλ θαηαζθεπάδνληαη πιηθά θαη κέζα Πνιηηηθήο Ακχλεο, δηα ηα νπνία έρεη εθδνζή ε ζρεηηθή πξνο ηνχην άδεηα, πξνο δηαπίζησζηλ ηεο ηεξήζεσο ησλ φξσλ θαηαζθεπήο ηνχησλ. Χζαχησο ελεξγεί νκνίαλ επηζεψξεζηλ θαη δεηγκαηνιεςίαλ επί ησλ πσινπκέλσλ πιηθψλ Πνιηηηθήο Ακχλεο. 2.Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο δηα πάζαλ ηνηαχηελ ελέξγεηαλ δένλ λα αηηήηαη ηελ πξνο ηνχην έγθξηζηλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεσο/ Τπεξεζία ΠΔΑ θαη λ αλαθέξε εηο απηφ ελ θαηξψ δη εηηνινγεκέλεο εθζέζεσο ηα απνηειέζκαηα. Σν κέηξνλ ηνχην ζθνπφλ έρεη λα εμαζθαιίζε ηελ ηήξεζηλ ησλ ηερληθψλ ή άιισλ φξσλ επί ησλ νπνίσλ εζηεξίρζε ε έθδνζηο ηεο ζρεηηθήο αδείαο. 3.Σπρφλ εγθξηζέλ δείγκα ηεξείηαη ελ ησ εξγνζηαζίσ θαηαζθεπήο ησλ νκνεηδψλ ηνπ πιηθψλ Πνιηηηθήο Ακχλεο ή ελ ηε απνζήθε ησλ πσινπκέλσλ ηνηνχησλ, πξνθεηκέλνπ πεξί πξνειεχζεσο εθ ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζ φινλ ην δηάζηεκα ηεο θαηαζθεπήο ή πσιήζεσο ηνηνχησλ πιηθψλ ηεο εγθξηζείζεο κεξίδνο. Οηθνλνκηθά Θέκαηα 36.Δ.α Άξζξ.12.-Σα κέιε ησλ, ελ άξζξ. 3 θαη 9 ηνπ παξφληνο, Δπηηξνπψλ νπδεκίαο δηθαηνχληαη απνδεκηψζεσο σο ελ άξζξ. 34 παξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 17/1974 νξίδεηαη. Άξζξ.13.-Πάζα εηέξα γεληθή ή εηδηθή δηάηαμηο αληηθεηκέλε εηο ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη. 32. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΝ ΓΗΑΣΑΓΜΑ σπ αρηζ. 133 ηες 2/9 Μαρη (ΦΔΚ Α 51) Πεξί δηνηθήζεσο, νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο (Π..Δ.Α.). 33. ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΔΧ Αρηζ. 111/4/16ια ηες 10/14 Μαΐοσ 1977 (ΦΔΚ Β 447) Πεξί ειέγρνπ θαη παξαθνινπζήζεσο ηεο νξγαλψζεσο Πνιηηηθήο Ακχλεο ηηλψλ ησλ, ελ ησ Ννκψ Αηηηθήο, Γεκνζίσλ Αλεμαξηήησλ Ηδξπκάησλ (ΓΑΗ) ππφ ησλ αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζηλ Τπνπξγείσλ. Καηαξήζε δηα ηεο ππ αξηζ. 111/1978 (θαηση. α- ξηζ. 35) νκνίαο. (Αληί γηα ηε ζει. 372,01(α) Σει. 372,01(β) Σεύτος Θ13- ει

33 36.Δ.α ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ Αρηζ.Φ. 670/5/ ηες 3 επη. /1 Οθη (ΦΔΚ Β 964) (Γηόρζ. θαικ. ελ ΦΔΚ Β 155 ηες 23 Φεβρ. 1978) Πεξί Οξγαλψζεσο Γξαθείνπ ΠΔΑ εηο Δπηρείξεζηλ αξκνδηφηεηνο Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Έρνληεο ππ φςεη: α)σαο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 17/74 άξζξ. 12 «πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο». β)σαο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 107/73 αξζξ. 12, παξάγξ. 1 «πεξί ρνξεγήζεσο Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο εηο Δθέδξνπο ελ Δπηζηξαηεχζεη». γ)σν ππ αξηζ. 1/ Πξαθηηθφλ πκβνπιίνπ Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο. δ)σελ απφ 24 Μαξηίνπ 1977 πξφηαζηλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, απνθαζίδνκελ: 1.πληζηψκελ Γξαθείνλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο (ΠΔΑ) εηο ην Δξγνζηάζηνλ αθράξεσο Οξεζηηάδνο Έβξνπ ηεο Α.Δ. «Διιεληθή Βηνκεραλία αθράξεσο» πεξηιεθζέληνο εηο ηνλ Πίλαθα Α. Καηεγνξίαο ππφ ηνπ πκβνπιίνπ Αλαζηνιψλ Καηαηάμεσο. 2.Σν ζπληζηψκελνλ Γξαθείνλ ΠΔΑ ηεο αλσηέξσ Δπηρεηξήζεσο ππνρξενχηαη εηο ηνλ ρεηξηζκφλ ζεκάησλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο επί ηε βάζεη ησλ απνθάζεσλ θαη νδεγηψλ ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ίλα θαηαζηή δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ηεο εηο ηελ αληηκεηψπηζηλ εθηάθησλ αλαγθψλ ελ εηξήλε θαη ελ πνιέκσ. 3.Ζ ηζρχο ηεο παξνχζεο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηεο εηο ηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 36. ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ Αρηζ. Φ. 670/5/ ηες 6 Οθη. /7 Νοεκ (ΦΔΚ Β 1119) Πεξί νξγαλψζεσο Γξαθείσλ Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο εηο Βηνκεραλίαο θαη Δπηρεηξήζεηο αξκνδηφηεηνο Τπνπξγείνπ Βηνκεραλίαο θαη πγθνηλσληψλ. 37. ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΔΧ Αρηζ. 111/3/4ε ηες 3 Ηοσλ. /20 Ασγ (ΦΔΚ Β 604) Αλάζεζε θαζεθφλησλ Πνιηηηθήο Ακχλεο ζηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο, νξγάλσζε απηψλ ζε Τπεξεζίεο Πνιηηηθήο Ακχλεο θαη θαζνξηζκφο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη αξκνδηνηήησλ απηψλ. 35. ΑΠΟΦΑΗ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΔΧ Αρηζ. 111/4/16κζ ηες 13 Φεβρ. /18 Απρ (ΦΔΚ Β 357) Πεξί ειέγρνπ θαη παξαθνινπζήζεσο ηεο νξγαλψζεσο Πνιηηηθήο Ακχλεο ηηλψλ ησλ, ελ ησ Ν. Αηηηθήο, Γεκνζίσλ Αλεμαξηήησλ Ηδξπκάησλ (Γ.Α.Η.) ππφ ησλ αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζηλ Τπνπξγείσλ. Βιέπε ήδε ηελ 111/4/24ηζ/1986 (ΦΔΚ Β 575) απνθ. Τπ. Δζλ. Άκπλαο θαη Γεκ. Σάμεο (θαηση. αξηζ. 38). Σει. 372,02(β) Σεύτος Θ13- ει

34 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα 38. ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ Αρηζ. 111/4/24ηζ ηες 21 Ηοσι./11 επη (ΦΔΚ Β 575) Έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ηεο νξγάλσζεο Πνιηηηθήο Άκπλαο ησλ Γεκφζησλ Αλεμάξηεησλ Ηδξπκάησλ (ΓΑΗ) ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο απφ ηα αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Τπνπξγεία. Καηαξγήζεθε απφ ηελ πεξίπη. β ηεο παξ. 17 ηεο κε αξηζ. 111/4/24-πδ/15 Απξ.-6 Ματνπ 1999 (ΦΔΚ Β 572), απφθαζεο Τπ. Δζλ. Άκπλαο θαη Γεκφζηαο Σάμεο, θαηση. αξηζ. 40). Γηα ηε ιεηηνπξγία Σκεκάησλ Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο ζε θάζε Πεξηθέξεηα βιέπε άξζξ. 10 Νφκ. 2307/8-15 Ηνπλ (ΦΔΚ Α 113), ηφκ. 3, ζει.52,639). 39. ΝΟΜΟ σπ αρηζ ηες 10/15 επη.1998 (ΦΔΚ Α 211) Παιιατθή Άκπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο. Αληηθείκελν Άξζξ.1.-Ζ Παιιατθή Άκπλα (Π.ΑΜ.) νξγαλψλεηαη απφ ηνλ θαηξφ ηεο εηξήλεο θαη έρεη σο θχξηα απνζηνιή ζε πεξηφδνπο έληαζεο, επηζηξάηεπζεο θαη πνιέκνπ ηελ ηνπηθή άκπλα, ηελ πνιηηηθή άκπλα θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία, ελψ ζε θαηξφ εηξήλεο ηελ πνιηηηθή άκπλα θαη ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία Οξηζκνί Άξζξ.2.-1.Χο Παιιατθή Άκπλα λνείηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηελ εζληθή αζθάιεηα φζσλ Διιήλσλ θαη Διιελίδσλ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο γη απηήλ θαη δελ κεηέρνπλ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο. 2.Χο Σνπηθή Άκπλα λνείηαη ε αληηκεηψπηζε ελεξγεηψλ πηνπ ερζξνχ κε ελεξγεηηθά θαη παζεηηθά κέζα απφ ηα Σκήκαηα Π.ΑΜ. ζηηο πεξηνρέο πνπ ζπγθξνηνχληαη ή θνληά ζε απηέο: 3.Χο πνιηηηθή Άκπλα λνείηαη ε νξγάλσζε, θαζνδήγεζε θαη θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηηο θάζε είδνπο ερζξηθέο πξνζβνιέο θαη ηελ αληηκεηψπηζε θάζε είδνπο θαηάζηξνθψλ ηδίσο ζηνλ πνιηηηθφ ηνκέα (άξζξ. 2 παξ. 4 ηνπ λ.δ. 17/1974). 4.Χο Πνιηηηθή Πξνζηαζία λνείηαη ν ζρεδηαζκφο, ε πξφιεςε, ε πιηθή θαη ςπρνινγηθή πξνπαξαζθεπή θαη θηλεηνπνίεζε ησλ Γπλάκεσλ θαη κέζσλ ηεο ρψξαο, πνπ απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ, ζηε δηαθχιαμε ησλ θάζε είδνπο αγαζψλ, πιηθψλ θαη πινπ-ηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ, ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηηο πεξηπηψζεηο αλαγθψλ πνπ πξνθα-ινχληαη απφ θπζηθέο, ηερλνινγηθέο ή άιιεο θαηα-ζηξνθέο (άξζξ. 2 παξ. 1 ηνπ Νφκ. 2344/1995). 5.Χο Σκήκα Παιιατθήο Άκπλαο, λνείηαη ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξ. 7, δήκνπ ή θνηλφηεηαο ή νκάδαο φκνξσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, ζηα φξηα ησλ νπνίσλ ζπγθξνηείηαη θαη ελεξγεί ζε απνζηνιέο Σνπηθήο Άκπλαο ή θαη Πνιηηηθήο Άκπλαο ή θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Χο Σκήκα Δλίζρπζεο Παιιατθήο Άκπλαο λνείηαη ην Σκήκα Παιιαίθήο Άκπλαο πνπ ελεξγεί ζην φξηα ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ, φπνπ ζπγθξνηήζεθε ή ζε φκνξεο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθεζεηο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξ. 6 παξ. 2β ηνπ παξφληνο. Οξγάλσζε ηεο Παιιατθήο Άκπλαο 36.Δ.α Άξζξ.3.-1.Σν Κπβεξλεηηθφ πκβνχιην Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο (ΚΤ..Δ.Α.) είλαη ην φξγαλν πνπ ιακβάλεη θαηεπζπληήξηεο απνθάζεηο γηα ζέκαηα Π.ΑΜ.θαη εηηδηθφηεξα: α.δηζεγείηαη ζηελ Κπβέξλεζε γηα ηα ζέκαηα ηεο Π.ΑΜ.. β.καζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο νξγάλσζεο ηεο Π.ΑΜ. ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο ή ζην επίπεδν πεξηθεξεηψλ ή λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ. γ.καζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ θαη πηζηψζεσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο Π.ΑΜ.. δ.ρπζκίδεη θάζε άιιν δήηεκα αλαγφκελν ζηελ αξκνδηφηεηα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ ππνπξγείσλ 2.Ο Τπνπξγφο Δζληθήο Άκπλαο. α.δηζεγείηαη ζην ΚΤ..Δ.Α. ηε ιήςε απνθάζεσλ ελ γέλεη ζε ζέκαηα Π.ΑΜ. θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ (Δ.Γ.). β.μεξηκλά γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ινηπψλ ππνπξγείσλ ζε ζέκαηα Π.ΑΜ. θαη ζπγθξνηεί κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγψλ ηηο αλαγθαίεο δηππνπξγηθέο επηηξνπέο, πξνσζεί δε πξνηάζεηο ησλ ινηπψλ ππνπξγείσλ γηα ζέκαηα Π.ΑΜ. ζην ΚΤ..Δ.Α.. γ.καζνξίδεη ηνλ ηξφπν ζπκβνιήο ησλ Δ.Γ. ζηελ Π.ΑΜ. θαη ηε δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ πηζηψζεσλ, κέζσλ θαη πιηθψλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπγία ηεο. δ.καηαξηίδεη ζρέδηα ελεξγνπνίεζεο ησλ Σκεκάησλ ηεο Π.ΑΜ. ζηελ Σνπηθή Άκπλα. Δπίζεο θαηαξηίδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνπξγφ Γεκφζηαο Σάμεο, ζρέδηα γηα ηελ Πνιηηηθή Άκπλα. ε.γηαζέηεη ην ζηξαηησηηθφ πξνζσπηθφ θαη ην α- λαγθαίν πιηθφ γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο Π.ΑΜ. 3.Ο Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπνπξγφ, θαηά πεξίπησζε, Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη Αηγαίνπ: (Αληί γηα ηε ζει. 372,03(γ) Σει. 372,03(δ) Σεύτος 1386 ει

35 36.Δ.α.39 α.μεξηκλά γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ινηπψλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ γηα ζέκαηα Π.ΑΜ. πνπ αθνξνχλ ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία. β.πληνλίδεη, θαηεπζχλεη, επνπηεχεη θαη εληζρχεη ηηο πεξηθέξεηεο θαη δη απηψλ ηηο λνκαξρηαθέο απηφδηνθήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πξψηνπ βαζκνχ γηα ηελ ελεξγφ ζπκβνιή ηνπο ζηελ Π.ΑΜ.. 4.Ο Τπνπξγφο Γεκφζηαο Σάμεο: α.οξγαλψλεη Μνλάδεο Πνιηηηθήο Άκπλαο ηεο Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο (Π..Δ.Α.), ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην λ.δ. 17/1974 θαη ζηνλ παξφληα λφκν, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη ηνπο Ο.Σ.Α., πξψηνπ βαζκνχ. β.έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ. ζε ζέκαηα Πνιηηηθήο Άκπλαο. γ.πλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο θαη ηνπο θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπο ππνπξγνχο γηα ζέκαηα Π.ΑΜ.. 5.Οη Τπνπξγνί Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Αηγαίνπ: α.παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξνπαξαζθεπή ηεο Π.ΑΜ. ζην ρψξν επζχλεο ηνπο θαη εηζεγνχληαη ζρεηηθά ζηα αξκφδηα ππνπξγία. β.πλεξγάδνληαη κε ηηο πεξηθέξεηεο, ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, ηνπο Ο.Σ.Α. πξψηνπ βαζκνχ θαη ηηο ζηξαηησηηθέο, αζηπλνκηθέο θαη ινηπέο αξρέο ηνπ ρψξνπ επζχλεο ηνπο γηα ζέκαηα Π.ΑΜ. 6.Οη ινηπνί ππνπξγνί θαηεπζχλνπλ κε βάζε ηηο νδεγίεο ησλ Τπνπξγείσλ Δζληθήο Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο ηηο επνπηεπφκελεο απφ απηνχο Τπεξεζίεο γηα ζέκαηα ηεο Π.ΑΜ. 7.Οη Γεληθνί Γξακκαηείο (Γ.Γ.) ησλ πεξηθεξεηψλ θαηεπζχλνπλ ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, νη νπνίεο ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο, ζε ζέκαηα Π.ΑΜ. πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία. 8.Οη λνκάξρεο: α.καηαξηίδνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηηο ηνπηθέο ζηξαηησηηθέο θαη άιιεο αξκφδηεο αξρέο (ηδίσο Διιεληθή Αζηπλνκία ΔΛ.Α., Ππξνζβεζηηθφ ψκα Π.., Ληκεληθφ ψκα Λ..),ζρέδηα ελεξγνπνίεζεο ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ. γηα ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία. β.δπηιέγνπλ θαη θαηαλέκνπλ ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ. ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο ζηξαηησηηθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο. γ.μεξηκλνχλ γηα ηε θχιαμε ησλ πξαγκάησλ πνπ έρνπλ επηηαρζεί γηα πεξίπησζε αλάγθεο. Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα 9.Οη δήκαξρνη ή πξφεδξνη θνηλνηήησλ: α.παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, πνπ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηελ Π.ΑΜ., ζηηο λνκαξρηαθέοο απηνδηνηθήζεηο, ηηο ζηξαηησηηθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ νξγάλσζε θαη επηκφξθσζε ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ θαη ησλ Μνλάδσλ, ηεο Π..Δ.Α./Πνιηηηθήο Άκπλαο ησλ νξίσλ ηνπο. β.πληάζζνπλ θαη ηεξνχλ θαηαζηάζεηο κε βάζε ηηο νδεγίεο ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ νλνκαζηηθή ζπγθξφηεζε, ηα κέζα θαη ηα πιηθά ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ.. γ.μεξηκλνχλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ. κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ζπλεξγάδνληα κε ηνπο Γηνηθεηέο ησλ Μνλάδσλ γηα ζέκαηα Π.ΑΜ.. Δλεξγνπνίεζε ηεο Παιιατθήο Άκπλαο Άξζξ.4.-1.ε δήκνπο ή θνηλφηεηεο ή θαη νκάδα φκνξσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ζπγθξνηνχληαη κε κέξηκλα θαη επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ά- κπλαο (ΤΠ.ΔΘ.Α.) Σκήκαηα Π.ΑΜ. αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο πνιίηεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο Μνλάδεο Πνιηηηθήο Άκπλαο εληάζζνληαη, θαηά ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 17/1974, ζηελ Π.ΑΜ.. 2.ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο ησλ παξακεζφξησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο είλαη δπλαηφλ ζε θαηξφ έληαζεο, επηζηξάηεπζεο ή πνιέκνπ λα παξέρεηαη γηα ηελ Σνπηθή Άκπλα, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ ΚΤ..Δ.Α. νπιηζκφο ζε θιηκάθηα Σκεκάησλ ηεο Π.ΑΜ.. 3.Ζ επνπηεία επί ηεο Π.ΑΜ αζθείηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ηνπο Τπνπξγνχο Δζληθήο Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Γεκφζηαο Σάμεο, Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Αηγαίνπ. Σει. 372,04(δ) Σεύτος 1386 ει

36 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα 4.Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο Π.ΑΜ. γίλεηαη, θαηά πεξίπησζε, απφ ην Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Άκπλαο (Γ.Δ.ΔΘ.Α.), ην Γεληθφ Δπηηειείν ηξαηνχ (Γ.Δ..), ηε Γηεχζπλζε Π.ΑΜ.-Π..Δ.Α. ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο (Τ.Γ.Σ.), ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο (Γ.Γ.Π.Π.) ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α.) θαη Γεκφζηαο Σάμεο, ηηο πεξηθέξεηεο, ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη ηνπο Ο.Σ.Α. πξψηνπ βαζκνχ. 5.Γηα ηηο αλάγθεο νξγάλσζεο, ζρεδηαζκνχ θαη πξνπαξαζθεπήο ηεο Π.ΑΜ.: α.ζ Γηεχζπλζε Π..Δ.Α. φισλ ησλ ππνπξγείσλ, εθηφο απφ ην ΤΠ.ΔΘ.Α., κεηνλνκάδεηαη ζε Γηεχζπλζε Π.ΑΜ.-Π..Δ.Α. θαη είλαη αξκφδηα θαη γηα φια ηα ζέκαηα ηεο Π.Α.Μ..Δηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ην ΤΠ.ΔΘ.Α., ε Γηεχζπλζε Π..Δ.Α., ηνπ Γ.Δ.ΔΘ.Α. θαζίζηαηαη απηνηειήο Κιάδνο, κε ηελ νλνκαζία Κιάδνο Π.ΑΜ.-Π..Δ.Α. θαη ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Αξρεγφ Γ.Δ.ΔΘ.Α.. β. ηα Γεληθά Δπηηειεία ησλ Κιάδσλ ησλ Δ.Γ.ζπληζηάηαη δηεχζπλζε Π.ΑΜ.-Π..Δ.Α., ε νπνία είλαη αξκφδηα θαη γηα φια ηα ζέκαηα ηεο Π.ΑΜ., ζε απηήλ δε εληάζζνληαη νη ππάξρνπζεο ππεξεζίεο Π..Δ.Α..ηνπο ρεκαηηζκνχο ηνπ Γ.Δ.. ζπληζηάηαη Τπεξεζία Π.ΑΜ.. γ. ηηο πεξηθέξεηεο θαη ζηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο ζπληζηάηαη θνξέαο Π.ΑΜ., ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη νη ππάξρνληεο θνξείο Π..Δ.Α θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο απηψλ. δ.ηνπο Ο.Σ.Α. πξψηνπ βαζκνχ ζπληζηάηαη Γξαθείν Π.ΑΜ. 6.Με πξνεδξηθφ δ/γκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη ησλ Τπνπξγψλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη Αηγαίνπ φηαλ απαηηείηαη, θαζνξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζηειέρσζε ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ, νη αξκνδηφηεηέο ηνπο, ε ζχζηαζε ησλ λέσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Π.ΑΜ., ε δπλαηφηεηα απφζπαζεο ππαιιήισλ θαη ζηξαηησηηθψλ κεηαμχ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ. Οξγάλσζε θαη ζπγθξφηεζε Σκεκάησλ Παιιατθήο Άκπλαο Άξζξ Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο ζπγθξνηνχληαη, κεηά απφ πξνεγνχκελε απφθαζε ηνπ ΚΤ..Δ.Α.: α.σκήκαηα Παιιατθήο Άκπλαο. β.σκήκαηα Δληζρχζεσο Παιιατθήο Άκπλαο. 36.Δ.α.39 2.ηηο πεξηθέξεηεο ή λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, φπνπ ζπληζηψληαη ηα Σκήκαηα Π.ΑΜ., ζπλερίδνπλ λα ζπγθξνηνχληαη, κε κέξηκλα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, νη Σνπηθέο Μνλάδεο Πνιηηηθήο Άκπλαο ηνπ άξζξ. 26 ηνπ λ.δ. 17/1974 θαη παχνπλ λα ζπγθξνηνχληαη νη Μνλάδεο Κηλεηήο Δθεδξείαο ηεο Πνιηηηθήο Άκπλαο, νη αξκνδηφηεηεο ησλ νπνίσλ αζθνχληαη απφ ηα Σκήκαηα ηεο Π.ΑΜ. 3.ηηο πεξηθέξεηεο ή λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ είλαη δπλαηφλ, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο θαη απφθαζε ηνπ ΚΤ..Δ.Α., λα κελ νξγαλψλνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην Νφκ. 1295/1982 Μνλάδεο Δζλνθπιαθήο. 4.Οη πίλαθεο κε ην αλαγθαηνχλ πιηθφ ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ. ζπληάζζνληαη απφ ην ΤΠ.ΔΘ.Α./Γ.Δ... Χο ππξήλεο γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ. ηνπνζεηνχληαη, θαηά ην δπλαηφλ, απφ ην ΤΠ.ΔΘ.Α. κφληκνη ζε ελέξγεηα ή κφληκνη εθ ηεο εθεδξείαο ή έθεδξνη ζε ελέξγεηα ή έθεδξνη εθ ηεο εθεδξείαο Αμησκαηηθνί θαη ησλ ηξηψλ Κιάδσλ ησλ Δ.Γ.. Με απνθάζεηο ηνπ Αξρεγνχ Γ.Δ.ΔΘ.Α., πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο Πίλαθεο Οξγάλσζεο θαη πιηθνχ, θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ.. 5.ηνλ Καλνληζκφ ηεο Π.ΑΜ., πνπ εθδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Αξρεγνχ Γ.Δ.ΔΘ.Α., θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ζεσξεηηθή επηκφξθσζε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε, ηε δηνηίθεζε, ηηο απνζηνιέο θαη γεληθψο γηα θάζε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα ησλ Σκεκάησλ ηεο Π.ΑΜ.. Τπαγσγή-Πεξηνρή Γξάζεο- Απνζηνιέο Σκεκάησλ Παιιατθήο Άκπλαο Άξζξ.6.-1.Σα Σκήκαηα Π.ΑΜ. ππάγνληαη δηνηθεηηθά θαη επηρεηξεζηαθά ζηνπο Γηνηθεηέο ησλ πγθξνηεκάησλ ή αλεμάξηεησλ Μνλάδσλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, ζηε δψλε επζχλεο ησλ νπνίσλ ζπγθξνηνχληαη. ε πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθψλ, πνπ αλάγνληαη ζηελ πνιηηηθή πξνζηαζία ηεο ρψξαο, ζπληνλίδνληαη απφ ηνπο νηθείνπο λνκάξρεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξ. 10 ηνπ Νφκ. 2344/ Ζ πεξηνρή δξάζεο ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ. θαη ησλ Σκεκάησλ Δληζρχζεσο Π.ΑΜ. θαζνξίδνληαη σο εμήο: α.σα Σκήκαηα ηεο Π.ΑΜ. σο βαζηθφ ρψξν ελέξγεηαο θαη επζχλεο έρνπλ ηα φξηα ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο πνπ ζπγθξνηνχληαη. (Αληί γηα ηε ζει. 372,05) Σει. 372,05(α) Σεύτος 1386 ει

37 36.Δ.α.39 β.σα Σκήκαηα Δληζρχζεσο Π.ΑΜ. ελεξγνχλ κέζα ζηα φξηα ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ νπνία ζπγθξνηνχληαη, είλαη δε δπλαηφλ λα κεηαθηλνχληαη πξνο εθηέιεζε απνζηνιψλ θαη ζε φκνξεο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ ΤΠ.ΔΘ.Α./Γ.Δ.ΔΘ.Α.επί ζεκάησλ Σνπηθήο Άκπλαο θαη Πνιηηηθήο Άκπλαο, ή χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Π.Π. ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο επί ζεκάησλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 3.ηα Σκήκαηα Π.ΑΜ. αλαηίζεληαη νη εμήο απνζηνιέο: α.χο θχξηα απνζηνιή, ζχκθσλα κε ην άξζξ. 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ, έρνπλ ηελ ηνπηθή άκπλα ησλ πεξηνρψλ, φπνπ ζπγθξνηνχληαη, ηελ πνιηηηθή άκπλα θαη ηελ.πνιηηηθή πξνζηαζία. β.απνζηνιέο ηεο Σνπηθήο Άκπλαο πνπ κπνξεί λα αλαηεζνχλ ζηα Σκήκαηα Π.ΑΜ. είλαη ηδίσο: Ζ απηνάκπλα ζηνπο δήκνπο θαη ζηηο θνηλφηεηεο φπνπ ζπγθξνηνχληαη, ε επηηήξεζε ησλ αθηψλ ηεο πεξηνρήο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πξνζέγγηζε ερζξηθψλ ζηξαηησηηθψλ ηκεκάησλ, ε θξνχξεζε θνηλσθειψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ε πξνζηαζία ηνπ άκαρνπ πιεζπζκνχ, ε παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ, ε δηαθνκηδή θαη λνζειεία ηξαπκαηηψλ, ε θφξησζε-εθθφξησζε πιηθψλ θαη ε θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθψλ έξγσλ, γ.οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο απνζηνιέο απηέο, ηελ νξγάλσζε ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ., θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν δήηεκα θαζνξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Π.ΑΜ. θαη ζηα εηδηθφηεξα ζρέδηα επηρεηξήζεσλ θαη ελεξγνπνίεζεο ησλ Σκεκάησλ ηεο. Πξνζσπηθφ Σκεκάησλ Παιιατθήο Άκπλαο Άξζξ.7.-1.ηελ Π.ΑΜ. ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ: α.οη άλδξεο ειηθίαο απφ ην 18ν έσο ην 60φ έηνο, εθηφο απφ φζνπο ππεξεηνχλ ζηηο Δ.Γ., ζηηο Μνλάδεο Δζλνθπιαθήο θαη ζηα ψκαηα Αζθαιείαο θαη φζνπο εληάζζνληαη ζηα ζρέδηα επηζηξάηεπζεο. β.οη γπλαίθεο ειηθίαο απφ ην 18ν έσο ην 60φ έ- ηνο, εθηφο απφ φζεο ππεξεηνχλ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο θαη ζηα ψκαηα Αζθαιείαο. 2.ηελ Π.ΑΜ. ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά: α.ζνη είλαη απφ 16 έσο 18 εηψλ. β.άλδξεο θαη γπλαίθεο άλσ ησλ 60 εηψλ. 3.Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξεσηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Π.ΑΜ.. α.οη γπλαίθεο πνπ είλαη έγθπεο, κεηέξεο ηέθλσλ κέρξη 12 εηψλ ή πνιχηεθλεο κεηέξεο. Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα β.ζνη εμππεξεηνχλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, αζζελείο ή θαη ειηθησκέλνπο άλσ ησλ 70 εηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ, θαζψο θαη φζνη είλαη εζεινληέο ππξνζβέζηεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα εηδηθφηεξα ζην Νφκ. 1951/1991. γ.ζνη επηθαινχληαη ζνβαξνχο ιφγνπο πγείαο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. δ.ζνη έρνπλ ηχρεη αλαζηνιήο θαηάηαμεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. 4.Δμαίξεζε αλαγλσξίδεηαη γηα ιφγνπο πγείαο ηεο πεξίπη. γ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη γηα φζνπο θξνληίδνπλ ηα πξνζσπηθά ηεο πεξίπη. β ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε ηνπ πξνέδξνπ ηεο θνηλφηεηαο, χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζηελ νπνία επηζπλάπηεηαη ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ έρεη εθδνζεί απφ Κξαηηθφ Ννζνθνκείν ή θέληξν πγείαο. 5.Οη Ο.Σ.Α. πξψηνπ βαζκνχ θαηαγξάθνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ηξαηνινγηθα Γξαθεία, ζε εηδηθνχο θαηαιφγνπο θαηά θαηεγνξία, φινπο ηνπο πνιίηεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ. ε ηδηαίηεξν θαηάινγν θαηαγξάθνληαη φζνη εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζηελ Π.ΑΜ., φπνπ θαη αλαθέξνληαη νη ιφγνη εμαίξεζεο. Οη θαηάινγνη αλαζεσξνχληαη ην Ννέκβξην θάζε έηνπο θαη αλαθνηλψλνληαη κε αλάξηεζε ζην θαηάζηεκα ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ. 6.ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ησλ θαηαιφγσλ φπνηνο ππέβαιε αίηεζε γηα εμαίξεζε θαη απνξξίθζεθε. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο απνθαίλεηαη εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έλζηαζεο. Σει.372,06(α) Σεύτος 1386 ει

38 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα 7.ηε ζπλέρεηα θαη έσο ηελ 28ε Φεβξνπαξίνπ νη παξαπάλσ θαηάινγνη απνζηέιινληαη ζηνπο θνξείο Π.ΑΜ. λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαηίζεηαη ζηα Σκήκαηα γηα ηελ επηινγή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαηίζεηαη ζηα Σκήκαηα Π.ΑΜ. ησλ Ο.Σ.Α. πξψηνπ βαζκνχ, κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο ζηξαηησηηθέο θαη αζηπλνκηθέο αξρέο. Οη ηειηθνί θαηάινγνη δηάζεζεο πξνζσπηθνχ ζηα Σκήκαηα Π.ΑΜ., γηα ηε ζχληαμε ησλ νπνίσλ ιακβάλνληαη ππφςε θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηδίσο ηελ ειηθία, ηηο γξακκαηηθέο γλψζεηο, ην επάγγεικα θαη ηηο δεμηφηεηεο θάζε πξνζψπνπ, αλαθνηλψλνληαη κε αλάξηεζε ζην θαηάζηεκα ηνπ νηθείνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο έσο ηελ 15ε Μαξηίνπ θάζε έηνπο. 8.Σα κέιε ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ. νλνκάδνληαη πνιηηνθχιαθεο. Ζ έλδπζε, ην έκβιεκα θαη ηα δηαθξηηηθά ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηκεκάησλ Π.ΑΜ θαη ησλ Μνλάδσλ Πνιηηηθήο Άκπλαο ηνπ λ.δ. 17/1974 θαζνξίδνληαη κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο θαη Γεκφζηαο Σάμεο. Κηλεηνπνίεζε Σκεκάησλ Παιιατθήο Άκπλαο Άξζξ.8.-1.H θηλεηνπνίεζε ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ. ζε πεξηφδνπο έληαζεο, επηζηξάηεπζεο ή πνιέκνπ κπνξεί λα είλαη κεξηθή ή γεληθή θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο ρεηξηζκνχ θξίζεσλ, κε απφθαζε ηνπ ΚΤ..Δ.Α..ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, γηα ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, ε θηλεηνπνίεζε γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο. 2.Ζ θηλεηνπνίεζε Σκεκάησλ Π.ΑΜ. ζε πεξίνδν εηξήλεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο: α.με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο θαη Γεκφζηαο Σάμεο ζε ζέκαηα Σνπηθήο άκπλαο θαη Πνιηηηθήο Άκπλαο. β.με απφθαζε ηνπ Γ.Γ.Π.Π. ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο ή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηνπ Ννκάξρε επί ζεκάησλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Νφκ. 2344/1995. γ.με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο, γηα ηελ εθηέιεζε πξνγξακκαηηζκέλεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ή ζεσξεηηθήο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα Π.ΑΜ. θαη ζε εκεξνκελίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο ή ηε δηαηαγή εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο ηνπ Τππξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο 3.Οη ππφρξενη θαινχληαη κε Φχιια Παιιατθήο Πξφζθιεζεο (Φ.Π.Π.).ε απηά θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο πνπ πξφθεηηαη λα παξνπζηαζζνχλ, θαζψο θαη ην είδνο ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ..ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηή ε θιήζε ζε δεηήκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ ππνρξέσλ κε θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν. 4.Σα ζέκαηα ηεο ζπγθξφηεζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο Π.ΑΜ., ηεο απνζηνιήο ησλ Φ.Π.Π., ζηνπο ππφρξενπο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ξπζκίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο Δμνπιηζκφο Σκεκάησλ Παιιατθήο Άκπλαο Άξζξ Ο νπιηζκφο θαη ηα ππξνκαρηθά πξνέξρνληαη απφ ηα απνζέκαηα ησλ Δ.Γ., θπιάζζνληαη δε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο πιεζηέζηεξεο κνλάδαο ησλ Δ.Γ. ή ηεο πιεζηέζηεξεο αζηπλνκηθήο ή ιηκεληθήο αξρήο, εθφζνλ ζηελ πεξηνρή δελ εδξεχεη κνλάδα ησλ Δ.Γ., κε επζχλε ησλ αξρψλ απηψλ. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 4 ηνπ παξφληνο δηαηίζεληαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνιέκνπ, επηζηξάηεπζεο, έληαζεο ή εθηέιεζεο πξνγξακ-καηηζκέλεο άζθεζεο ζε εηξεληθή πεξίνδν. Καη εμαίξεζε κπνξεί, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, λα δηαηίζεληαη θαη ζε πεξίνδν εηξήλεο, νπιηζκφο θαη ππξνκαρηθά ζην πξνζσπηθφ ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ. ησλ παξακεζφξησλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο γηα ηελ αλά-ιεςε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ α- πνζηνιψλ. 2.Σα ινηπά πιηθά θαη κέζα ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ. πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο Πίλαθεο Τιηθνχ πξνέξρνληαη απφ ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα ησλ Δ.Γ. ή απφ αγνξέο, θπιάζζνληαη δε ζηνπο ρψξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξ.1. 3.ε πεξίπησζε θηλεηνπνίεζεο ησλ Σκεκάησλ, είλαη δπλαηφλ λα δηαηίζεληαη είδε ππφδεζεο θαη έλδπζεο. Δπηκφξθσζε Άξζξ Με απνθάζεηο ηνπ ΤΠ.ΔΘ.Α./Γ.Δ. ΔΘ.Α. θαζνξίδνληαη νη φξνη ζπκκεηνρήο, ην γεληθφ αληηθείκελν θαη ε δηάξθεηα ηεο ζεσξεηηθήο επηκφξθσζεο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα Σνπηθήο Άκπλαο, Πνιηηηθήο Άκπλαο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Ζ αλσηέξσ δηάξ-θεηα δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ζπλνιηθψο ηηο 4 εκέξεο αλά έηνο Ζ ζεσξεηηθή επηκφξθσζε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε ζε ζέκαηα νπιηζκνχ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο θαη φιεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Π.ΑΜ., εηδηθψο φκσο γηα ηηο γπλαίθεο ε πξαθηηθή απηή εμάζθεζε έρεη φισο επηθνπξηθφ ραξαθηήξα. (Μεηά ηε ζει. 372,06(α) Σει. 372,07 Σεύτος 1386 ει Δ.α.39 38

39 36.Δ.α.39 2.Σελ θχξηα επζχλε ζεσξεηηθήο επηκφξθσζεο θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ. γηα ηα παξαπάλσ αληηθείκελα έρεη ην Γ.Δ.. κε ηνπο ππξήλεο δηνίθεζήο ηνπο θαη ζπλεξγάδνληαη ζε ζέκαηα Πνιηηηθήο Άκπλαο κε ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη ζε ζέκαηα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο κε ηα Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Μαθεδνλίαο Θξάθεο θαη Αηγαίνπ, ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο. 3.Οη πάζεο θχζεσο ιεπηνκέξεηεο πνπ αλάγνληαη ζην ρξφλν πξφζθιεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη έηνο, ηα ζπγθεθξηκέλα πξαθηηθά ή ζεσξεηηθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη, ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθέο δήηεκα ξπζκίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ ηεο Π.ΑΜ.. Ζζηθέο ακνηβέο Κίλεηξα Άξζξ ε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ Π.ΑΜ. απνλέκεηαη ηηκεηηθφ δίπισκα, ζε εμαηξεηηθέο δε πεξηπηψζεηο απνλέκεηαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο κεηάιιην κε ην έκβιεκα ηεο Π.ΑΜ.. Δπίζεο απνλέκεηαη ηηκεηηθφ δίπισκα ζην πξνζσπηθφ ησλ Μνλάδσλ Πνιηηηθήο Άκπλαο ηνπ λ. δ. 17/1974 θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο, απνλέκεηαη κεηάιιην κε ην έκβιεκα ηεο Π.ΑΜ.. 2.Σα ζηνηρεία θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε δηπιψκαηνο ή ηελ απνλνκή κεηαιιίνπ θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο. 3.Με θνηλέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Άκπλαο θαη ησλ αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε ππνπξγψλ, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη θίλεηξα γηα φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ Π.ΑΜ.. Πξνυπνινγηζκφο Άξζξ Οη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο θάζε έηνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο Π.ΑΜ., πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νξγάλσζε, επηκφξθσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Σκεκάησλ απηήο θαη ζηελ ελ γέλεη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, πεξηιακβάλνληαη ζε μερσξηζηφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ Π.ΑΜ. ππφ ίδην θνξέα. Ο πξνυπνινγηζκφο απηφο πξνγξακκαηίδεηαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο θαη εληάζζεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Τπνπξγείσλ Δζληθήο Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο, αλάινγα κε ηελ αξκνδηφηεηα πινπνίεζήο ηνπ. Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα 2.Οη εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο Π.ΑΜ. ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο εγγξάθνληαη θαη θαηακεξίδνληαη θπξίσο θαη αλαινγηθψο ζε εηδηθνχο θσδηθνχο αξηζκνχο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γ.Δ.ΔΘ.Α. θαη Γ.Δ.. ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ζηνπο Ο.Σ.Α. πξψηνπ βαζκνχ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο ΔΛ.Α θαη ηνπ Π.. θαηά ζρεδηαζκφ αλάισζεο. Απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ Άξζξ Ζ ζπκκεηνρή ζηελ Π.ΑΜ. είλαη ά- κηζζε 2.Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ επηκφξθσζε ή ζηηο αζθήζεηο δελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε. 3.ε φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ Π.ΑΜ., ρνξεγείηαη, εάλ πξφθεηηαη γηα εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο άδεηα κεη απνδνρψλ, εάλ πξφθεηηαη γηα απηναπαζρνινχκελνπο ή ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο ρξεκαηηθφ βνήζεκα. Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο ζα ξπζκηζηνχλ κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 4.ηνπο ππξήλεο ζηειέρσζεο ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ., ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξ. 5 ηνπ παξφληνο, πνπ κεηαθηλνχληαη γηα παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ εθηφο ηεο έδξαο ηεο ππεξεζίαο ηνπο, ρνξεγείηαη εκεξήζηα απνδεκίσζε θαη θαηαβάιινληαη έμνδα θηλήζεσο, εθφζνλ δελ δηαηίζεηαη κέζν ηεο ππεξεζίαο. Ζ παξαπάλσ απνδεκίσζε θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο γηα ηηο εθηφο έδξαο θηλήζεηο ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ. 5.ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ Σκεκάησλ Π.ΑΜ. ζε απνζηνιέο Πνιηηηθήο Άκπλαο πνπ ζπλεπάγνληαη απνδεκίσζε εθαξκφδεηαη ην άξζξ. 34 παξ. 1 ηνπ λ.δ. 17/1974 πεξί Π..Δ.Α.. Ζ παξαπάλσ δηάηαμε ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Σει 372,08 Σεύτος 1386 ει

40 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα Πνηληθέο θπξψζεηο Άξζξ Oπνηνο αξλείηαη λα παξαιάβεη ην θχιιν πξφζθιεζεο ηεο Παιιατθήο Άκπλαο ή δελ παξνπζηάδεηαη ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο κελφο θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο κε θπιάθηζε κέρξη 3 κελψλ. Άξζξ Δπηηξέπεηαη φπσο νη θαλνληζηηθνχ ραξαθαηήξα πξάμεηο ηνπ ΚΤ..Δ.Α. θαη ησλ αξκφδησλ ππνπξγψλ, πνπ εθδίδνληαη ζχκθσλακε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ, κε δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ή κε γλσζηνπνηνχληαη δεκφζηα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, εθφζνλ θαηά ηελ θξίζε απηψλ πνπ ηηο εθδίδνπλ ε δεκνζίεπζε ή ε γλσζηνπνίεζε δχλαηαη λα δεκηψζεη ηελ Δζληθε Άκπλα. ηελ πεξίπησζε απηή νη παξαπάλσ πξάμεηο ζα θνηλνπνηνχληαη κε απφδεημε ζε απηνχο πνπ είλαη ππφρξενη λα ελεξγήζνπλ ή ζε απηνχο πνπ ηνπο αθνξνχλ κε φξγαλα ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 2.Με πξνεδξηθφ δ/γκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο θσδηθνπνηνχληαη ζε ηδηαίηεξα εληαίν θείκελν λφκνπ νη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχλ ζέκαηα Παιιατθήο Άκπλαο, Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. Καηά ηελ θσδηθνπνίεζε επηηξέπεηαη, ρσξίο λα αιινηψλεηαη ε έλλνηα ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ, λέα δηάξζξσζε, φπσο δηάζπαζε ή ζπγρψλεπζε άξζξσλ, πξνζζήθε λέσλ θαη λέα θαηάζηξσζε απηψλ ή απάιεηςε δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ θαηαξγεζεί ξεηά ή ζησπεξά, θαζψο θαη δηνξζψζεηο ζηε θξαζηηθή δηαηχπσζε. 3.Απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ πξνθαιείηαη αθαζφξηζηε δαπάλε ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην ηξέρνλ έηνο θαη γηα ηελ επφκελε πεληαεηία. Άξζξ.16.- (Παξαηίζεηαη αλση. ζει. 74,03) Άξζξ.17.-(Παξαηίζεηαη αλση. ζει. 26,446). Άξζξ.18.-(Παξαηίζεηαη αλση. ζει. 74,412) Άξζξ.19.-(Παξαηίζεηαη θαηση. ζει. 1522,206). Άξζξ.20.-(Παξαηίζεηαη αλση. ζει. 26,446). Άξζξ (Παξαηίζεηαη θαηση. ζει. 747). 2.(Παξαηίζεηαη ηφκ. 37, ζει. 218). Άξζξ.22.-(Αληηθαζίζηαηαη ην εδάθ. ζ ηεο παξ. 1 ηεο κε αξηζ. 0991/00/128/ (ΦΔΚ Β 4), απφθ. Τπ. Δζλ. Άκπλαο, θαηση. ζει. 747) 36.Δ.α.39 Άξζξ ηηο ζέζεηο ησλ πξντζηακέλσλ ησλ νξγαληθψλ θνξέσλ Π..Δ.Α.-Π.ΑΜ. ησλ Πεξηθεξεηψλ, Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη Δπαξρείσλ, δχλαηαη λα ηνπνζεηνχληαη αλψηεξνη ή αλψηαηνη απφζηξαηνη αμησκαηηθνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πνπ αλαθαινχληαη ζηελ ελέξγεηα απφ ηελ εθεδξεία. ηνπο αμησκαηηθνχο απηνχο αλαηίζεληαη παξάιιεια θαη θαζήθνληα ηνπ πξντζηακέλνπ ησλ Σκεκάησλ ή ησλ Γξαθείσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο Πεξηθέξεηεο, Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη Δπαξρεία. Σν ζρεηηθφ αίηεκα γηα ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάθιεζεο ζηελ ελέξγεηα απνζηξάησλ αμησκαηηθψλ ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην Κιάδν ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Δζληθήο Άκπλαο (Γ.Δ.ΔΘ.Α.) απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο ή ην Ννκάξρε αληίζηνηρα θαη ε ηνπνζέηεζε ζηε ζέζε ηνπ πξντζηακέλνπ γίλεηαη ζηηο κελ πεξηθέξεηεο κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Δζληθήο Άκπλαο, ζηηο δε Ννκαξρηαθέο Απηνδηνη-θήζεηο θαη Δπαξρεία κε απφθαζε ηνπ Ννκάξρε.Καη εμαίξεζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο γηα ηνπο Αμησκαηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζέζεηο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, νη αλαθαινχκελνη γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ δελ ζα θέξνπλ ζηνιή θαη δελ ζα δηθαηνχληαη ππεξεζηαθνχ ζρήκαηνο νη θέξνληεο βαζκφ αλψηαηνπ Αμησκαηηθνχ. Ο πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο Π..Δ.Α. Π.ΑΜ. ηεο Πεξηθέξεηαο ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ ή Γξαθείσλ Π..Δ.Α.- Π.ΑΜ. θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη Δπαξρείσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη φινη νη αμησκαηηθνί πνπ αλαθιήζεθαλ κέρξη ζήκεξα θαη ππεξεηνχλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο ζέζεηο. 2.(Πξνζηίζεηαη εδάθ. ζην ηέινο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξ. 2 Νφκ. 2621/1998, ηφκ. 32, ζει 516,57794). 3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξ. 41 ηνπ π.δ. 410/1995 (ΦΔΚ 231 Α ), θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξ. 68 ηνπ ίδηνπ πξνεδξηθνχ δ/ηνο θαηαξγνχληαη. (Αληηθαζίζηαληαη νη παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξ. 68 Π. Γ. 410/1995, ηφκ. 3, ζει. 52,309). (Πξνζηίζεληαη ιέμεηο ζηελ παξ. 8 άξζξ.9 ηνπ Νφκ. 2623/1998, ηφκ. 3, ζει. 52,426). (Πξνζηίζεληαη εδάθ. ζηελ παξ. 5 άξζξ. 52, Π. Γ. 410/1995, ηφκ. 3, ζει. 52,309). Άξζξ.24.-(Πξνζηίζεηαη λέα παξ. 9 ζην άξζξ. 4, Νφκ. 2439/1996, ηφκ. 36, ζει. 230,399). Ζ παιαηά παξ. 9 θαη νη επφκελεο ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Νφκ. 2439/1996 αλαξηζκνχληαη ζε παξ. 10 θαη αληίζηνηρεο. (Μεηά ηε ζει. 372,08) Σει. 372,09 Σεύτος 1386 ει

41 36.Δ.α.40 Σειηθή δηάηαμε Άξζξ.25.-Κάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγείηαη. Έλαξμε ηζρχνο Άξζξ.26.-Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλή-ζεσο. 40. ΑΠΟΦΑΖ ΤΠΟΤΡΓΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ Αρηζ. 111/4/24 πδ ηες 15 Απρ./6 Μαϊοσ 1999 (ΦΔΚ Β 572) Έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ηεο Οξγάλσζεο ηεο Πνιηηηθήο Άκπλαο ησλ Γεκφζησλ Αλεμαξηήησλ Ηδξπκάησλ (Γ.Α.Η.) ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο απφ ηα αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Τπνπξγεία. Έρνληαο ππφςε: 1.Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξ. 13 ηνπ Ν. Γ. 17/1974 «Πεξί Πνιηηηθήο ρεδηάζεσο Δθηάθηνπ Αλάγθεο» (Α 236). 2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 29α ηνπ Νφκ. 1558/1985 «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά ξγαλα» (Α 137), ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξ. 27 ηνπ Νφκ. 2081/1992 (Α 154) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξ. 1, παξ. 2 εδάθ. α ηνπ Νφκ. 2469/1997 (Α 38). 3.Σε γλψκε ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ. 4.Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, απνθαζίδνπκε: Αλαζέηνπκε ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Οξγάλσζεο ηεο Πνιηηηθήο Άκπλαο ησλ Γεκφζησλ Αλεμαξηήησλ ηδξπκάησλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο ζηα εμήο Τπνπξγεία. 1.ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ: Τπεξεζηψλ ηεο. 2.ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ: α.κεληξηθήο Τπεξεζίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηηο Γηεπζχλζεηο Γηνίθεζεο, Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο Ο.Σ.Α. Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαζψο θαη ηα Γξαθεία Ννκηθνχ πκβνχινπ, ηχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, Δηδηθψλ πλεξγαηψλ θαη πκβνπιψλ Τπνπξγνχ, ηαδίνπ 27. β.τπεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο Γηεπζχλζεηο Αζηηθήο θαη Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο, ηαδίνπ 31. Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα γ.τπεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε Γηεχζπλζε θαη Ζιεθηξνληθήο Δπεμεξγαζίαο ηνηρείσλ, Τπεξεζία Δληειινκέλσλ Δμφδσλ θαη Παξέδξνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, Σκήκα Γ/λζεο Τπεξεζηψλ, Γηεχζπλζε Δθινγψλ, Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο θαη Απινχζηεπζεο Γηαδηθαζηψλ,ηαηηζηηθή Τπεξεζία, Γηεχζπλζε Π..Δ.Α., θαη Πεξηθέξεηα Αηηηθήο Δπαγγειηζηξίαο 2. 3.ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ: Κεληξηθψλ ηνπ Τπεξεζηψλ πνπ ζηεγάδνληαη ζηα παξαθάησ θηίξηα: α.λεσθ. Βαζ. νθίαο 1. β.λεσθ. Βαζ. νθίαο 5. γ.εαινθψζηα 1. δ.εαινθψζηα 2. ε.εαινθψζηα 3. ζη.αθαδεκίαο 1. δ.αθαδεκίαο 3. 4.ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο (Γ.Π..Δ.Α) ησλ: α.κεληξηθψλ ηνπ Τπεξεζηψλ, πνπ ζηεγάδνληαη ζηα παξαθάησ θηίξηα: (1)Νίθεο 5-7. (2) Κνξλάξνπ 1 θαη Δξκνχ. β.γεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη Ννκηθψλ πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην ΤΠ.ΔΘ.Ο θαη ζηεγάδνληαη: (1)Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο (ΔΤΔ): (α)λπθνχξγνπ (β)αγεζηιάνπ (γ)αθαδεκίαο 42. (2)Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο (ΟΔΔ), Λεσθ. πγγξνχ 188. Σει. 372,10 Σεύτος 1386 ει

42 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα 5.ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ: α.γεληθήο Γ/λζεο Φνξνινγίαο (ΓΤΟ-Σεισλεία), Καξαγηψξγε εξβίαο 10. β.γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΛΚ), Παλεπηζηεκίνπ 37. γ.γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ), Α.Σζφρα 16. δ.ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο (ΝΚ), Α- θαδεκίαο 68 θαη Υαξηιάνπ Σξηθνχπε. ε.σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (Σ.Π.& Γ.), Αθαδεκίαο 40. ζη.κ.δ.π.τ.ο., Αξηζηνγέλνπο 19-Καιιηζέα. δ.οξγαληζκνχ Γηαρεηξίζεσο Γεκνζίνπ Τιηθνχ (Ο.Γ.Γ.Τ.), ηαδίνπ 60. ε.μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ (Μ.Σ.Π.Τ.), Πεηξαηψο 31. ζ.ψκα Γηψμεσο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.), Λ.θεθηζίαο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ: α.κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ, Μηραιαθνπνχινπ 80. β.τπεξεζηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο, ηζίλε 8 & Αιθκάλνπ. γ.γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ησλ: (1)Κεληξηθψλ ηεο Τπεξεζηψλ, Μεζνγείσλ (2)Δζληθνχ Κέληξνπ Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΔΚΔΦΔ) «Ο ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ», Αγ. Παξαζθεπή. (3) Δζληθνχ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (ΔΚ- ΘΔ), Άγηνο Κνζκάο-Διιεληθφ. (4)Δζληθνχ Κέληξνπ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚ- ΚΔ),νθνθιένπο 1. (5)Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ (ΔΗΔ),Β.Κσλ/λνπ 48. δ.γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ,(Γ.Π..Δ.Α.) ησλ Κεληξηθψλ ηεο Τπεξεζηψλ, πνπ ζηεγάδνληαη ζην θηίξην ηεο Πιαηείαο Κάληγγνο. 7.ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ : α.κεληξηθψλ ηνπ Τπεξεζηψλ, πνπ ζηεγάδνληαη ζηα παξαθάησ θηίξηα: (1)Ακαιηάδνο 17. (2) Σ. Βφζζνπ (3)Λ.Μεζνγείσλ-Σξηθάισλ. (4) (ΓΔΠΟ) Γνξπιιαίνπ (5) Παλφξκνπ 2. (6) Πνπιίνπ-Ακαιηάδνο 8 (7) Ρηαλθνχξ 71. (8) ΠΔΡΠΑ Παηεζίσλ Δ.α.40 β. Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζησλ Έξγσλ (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ: (1)Κεληξηθψλ ηεο Τπεξεζηψλ πνπ ζηεγάδνληαη ζηα παξαθάησ θηίξηα: (α)υαξηιάνπ Σξηθνχπε 182. (β) Παλαγή Σζαιδάξε 15. (γ)αγεζηιάνπ (δ) Πεηξαηψο 166. (ε) Λ. Αιεμάλδξαο 38. (ζη0. Φαλαξησηψλ 9. (δ) Αλαγλσζηνπνχινπ 35. (ε) Βαξβάθε 12. (ζ)καξαγηψξγε εξβίαο 3. (η) Ηππνθξάηνπο (ηα) Ηππνθξάηνπο 205. (ηβ) Ηππνθξάηνπο 207. (ηγ) Βαηαηδή 37. (ηδ) Παξάζρνπ (ηε) Παηεζίσλ 187 & Δππαιίλνπ. (ηζη) Λ.Αιεμάλδξαο 205. (ηδ) Ξάλζνπ 32. (ηε) Πεηξάθε 28. (2) θεληξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ Σνκέσλ Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ηεο Δ.Τ.Γ.Α.Π.. (α) Αζελάο 58. (β) Φσθίδνο 25 & Μεζνγείσλ. (γ) Κνξλάξνπ 1 & Δξκνχ. (δ) Λανδηθείαο 29 & Ηιηζίσλ. (ε) Σζακαδνχ 5. (ζη). αξαληαπφξνπ 4 & Αιηκπξαληή Ν. Φάιεξν. (δ) Αραξλψλ 22. (ε) Παιιάδνο 9 Ζξάθιεην Αηηηθήο. (ζ) Οκνξθνθθιεζηά (Λακπξηλή) Αηηηθήο (Παιαηά Γηπιηζηήξηα). (η) Αραξλαί Αηηηθήο (Νέα Γηπιηζηήξηα). (ηα) Λίκλεο Τιίθεο. (ηβ) Φξάγκαηνο Μαξαζψλνο (3) Απνζεθψλ Κεξαηζηλίνπ. (4) Απνζήθε Αζπξνπχξγνπ. (5)Κίλεζεο Απηνθηλήησλ, Ληνζίσλ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ : α.κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ, πνπ ζηεγάδνληαη ζηα παξαθάησ θηίξηα: (1) Μεηξνπφιεσο 15. (2) Δξκνχ 15. (Μεηά ηε ζει. 372,10) Σει. 372,11 Σεύτος 1386 ει

43 36.Δ.α.40 β.λνηπψλ Τπεξεζηψλ ηνπ, πνπ ζηεγάδνληαη ζηα παξαθάησ θηίξηα: (1) Βετθνπ 3. (2) Μεζνγείσλ 396. γ. Παλεπηζηήκηνλ Αζελψλ, Παλεπηζηεκίνπ 30 θαη Ρήγα Φεξαίνπ. δ.οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Υξήζηνπ Λαδά 6. ε. Δξγαζηεξίσλ Φπζηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, παλεπηζηεκίνπ. ζη.δξγαζηεξίσλ Υεκείαο Παλεπηζηεκίπ Αζελψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε δ. Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζηα παξαθάησ θηίξηα: (1) Ηππνθξάηνπο 33. (2) Ναπαξίλνπ 13 Α. ε.μεγάξνπ Θεσξεηηθψλ Δπηζηεκψλ, φισλνο 57. ζ.παλεπηζηεκηαθήο Λέζρεο, Ηππνθξάηνπο 15. η.οδνληηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίπ Αζελψλ, Θεβψλ 2-Γνπδί. ηα. Δξγαζηεξίσλ Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Μηθξάο Αζίαο 75 θαη Θεβψλ. ηβ.σερληθψλ ππεξεζηψλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Φνηηεηηθήο Δζηίαο Ηιηζίσλ ζην θηίξην ηεο νδνχ Ηζζνχο 21 Ηιίζηα. ηγ. Θενινγηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε. ηδ. Φπζηθνκαζεκαηηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε. ηε. Δξγαζηεξίσλ Φαξκαθνγλσζίαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε. ηζη. Σκήκαηνο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο- Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑ) Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Βαζ. ιγαο 41-Γάθλε. ηδ.φηινζνθηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε. ηε.σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Α- ζελψλ, Παλεπηζηεκηνχπνιε. ηζ. Αθαδεκίαο Αζελψλ ζηα παξαθάησ θηίξηα: (1) Παλεπηζηεκίνπ 28. (2)Αλαγλσζηνπνχινπ 14. θ. Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (ρνιήο Αξρ/λσλ, Πνι..Μερ.), Παηεζίσλ 42. θα. Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ (ρνιήο Υεκ. Μεραληθψλ, ρνιήο Μεηαι/γσλ Δξγ. εηζκνινγίαο, Γηνίθεζεο), Πνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ). θβ. Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Παηεζίσλ 76. θγ. Γεσξγηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Ηεξά Ο- δφο 75-Βνηαληθφο. Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα θδ. Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηά, Καξανιή Γεκεηξίνπ θε. Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, Λ. πγγξνχ 136. θζη. Οξγαληζκνχ Γηαρεηξίζεσο Δθθιεζηαζηηθήο Πεξηνπζίαο (ΟΓΔΠ) Ηεξάο πλφδνπ, Ηαζίνπ 1. θδ. Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ, Αγίαο Φηινζέεο 21. θε. Οξγαληζκνχ Δθδφζεσο Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ (Ο.Δ.Γ.Β.), Μεηξνπφιεσο θζ. Δζληθήο Βηβιηνζήθεο, Παλεπηζηεκίνπ & Ηππνθξάηνπο. ι.ηβηηαληδείνπ Γεκνζίαο Σερληθήο ρνιήο, Θεζζαινλίθεο & Αξρηκήδνπο 33-Καιιηζέα. ια.ρνιήο Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ Δπαγγεικαηηθήο Σερληθήο Δθπαίδεπζεο (.Δ.Λ.Δ.Σ.Δ.) Α- καξνχζηνλ. ιβ.δζληθνχ Ηδξχκαηνο Νεφηεηνο, Σζφρα 36- Ακπειφθεπνη. ιγ.φνηηεηηθήο Δζηίαο Αζελψλ, Παηεζίσλ ιδ.πνπδαζηηθήο Δζηίαο ΔΛΔΣΔ, Ακαξνχζην. ιε.φνηηεηηθήο Δζηίαο Δ.Μ.Π., Πνιπηερλεηνχπνιε-Εσγξάθνπ. ιζη. Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο θαη Γεληθήο Γξακκαηείαο Λατθήο Δπηκφξθσζεο ζην θηίξην ηεο νδνχ Αραξλψλ 417. ιδ. Σ.Δ.Η. Αζελψλ, Αγίνπ ππξίδσλνο & Παιιεθαξίδε Αηγάιεσ. ιε. Σ.Δ.Δ. Πεηξαηψο, Θεβψλ 250. ιζ. Γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο, Θεάηξνπ 6. κ. Οξγαληζκνχ ρνιηθψλ Κηηξίσλ, Φαβηέξνπ & Αθνκηλάηνπ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ: α.κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ, πνπ ζηεγάδνληαη ζηα παξαθάησ θηίξηα: (1) Αραξλψλ 2. (2) Αραξλψλ 5. (3) Αραξλψλ 241. (4) Αραξλψλ 381. (50 Καπλνθνπηεξίνπ 6. (6) Υαιθνθνλδχιε 46. (7) Μελάλδξνπ 22. (8) Ηππνθξάηνπο 3-5. (9) Μπιιέξνπ 1. (10) Ληνζίσλ 93. Σει. 372,12 Σεύτος 1386 ει

44 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα 10. ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Γ.Π..Δ.Α..) ησλ: α.κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ, πνπ ζηεγάδνληαη ζηα παξαθάησλ θηίξηα: (1)Πεηξαηψο 40. (2)Αγεζηιάνπ 16. (3) Δπηθνχξνπ 29. β. Σσλ Τπεξεζηψλ ηνπ ΟΑΔΓ (Οξγαληζκνχ Απαζρνιήζεσο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ πνπ ζηεγάδνληαη: (1)Γηνίθεζεο, ζηελ νδφ Θξάθεο 8, Σξάρσλεο. (2)Κέληξνπ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΔ- ΣΔΚ), ζηελ νδφ Θεζζαινλίθεο 47, Μνζράην. γ.σσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο θαηνηθίαο (ΟΔΚ) πνπ ζηεγάδνληαη ζηελ νδφ Παηεζίσλ 37. δ.σσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαηηθήο Δζηίαο, πνπ ζηεγάδνληαη ζηελ νδφ Αγεζηιάνπ 10. ε.γεληθήο Γξακκαηείαο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο πνπ ζηεγάδνληαη ηαδίνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ: α. Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ, πνπ ζηεγάδνληαη ζηα θηίξηα: (1) Αξηζηνηέινπο (2) ηνπξλάξε β. Κεληξηθήο Απνζήθεο Τιηθνχ, Λεσθφξνο Δηξήλεο 2 (Σαχξνο). γ.δζληθνχ Οξγαληζκνχ Φαξκάθσλ (Δ.Ο.Φ.), Βνπιήο 4. δ.κεληξηθνχ Δξγαζηεξίνπ Γεκφζηαο πγείαο, Σνζίηζα ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ: α.κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ, πνπ ζηεγάδνληαη ζην θηίξην ηεο Λ. Μεζνγείσλ 96. β.πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο, Παλεπηζηεκίνπ 47- Αξζάθεην Μέγαξν. γ.αξείνπ Πάγνπ θαη Δηζαγγειίαο Αξείνπ Πάγνπ, Λ. Αιεμάλδξαο 121. δ.διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, Παηεζίσλ 34. ε.δθεηείνπ θαη Δηζαγγειίαο Δθεηψλ, σθξάηνπο 67. ζη.πξσηνδηθείνπ θαη Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθψλ Αζελψλ, θηίξηα παιαηάο ρνιήο Δπειπίδσλ. δ.γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ, νθνθιένπο 1. ε.πηαηζκαηνδηθείνπ θαη Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ, ηαδίνπ 65. ζ.τπνζεθνθπιαθείνπ Αζελψλ, Αλαμαγφξα 6. η. σθξνληζηηθνχ Καηαζηήκαηνο Αλειίθσλ Αζελψλ, Κνξπδαιιφο. ηα. Ννζνθνκείν Κξαηνπκέλσλ «Άγηνο Παχινο», Κνξπδαιιφο. ηβ. Γηθαζηηθψλ Φπιαθψλ Κνξπδαιινχ, Κνξπδαιιφο. 36.Δ.α.40 ηγ.φπρηαηξείνπ Κξαηνπκέλσλ, Κνξπδαιιφο. 13.ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ: α.κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ, πνπ ζηεγάδνληαη ζηα παξαθάησ θηίξηα: (1) Αξηζηείδνπ 14. (2) Καξχηζε 11 θαη 12. (3) Δξκνχ 17-17α. β. Σακείνπ Αξραηνινγηθψλ Πφξσλ (ΣΑΠ), Παλεπηζηεκίνπ 57. γ.δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ, Σνζίηζα 1. δ.γεληθψλ Αξρείσλ ηνπ Κξάηνπο, Παλεπηζηεκίνπ & ίλα. ε.μνπζείν Αξραίαο Αγνξάο, ηνά Αηηάινπ, πεξηνρή Πιάθαο. ζη.μνπζείν Κεξακηθνχ, ρψξνο Κεξακηθνχ. δ.δζληθφ ζέαηξν, Αγίνπ Κσλ/λνπ θαη Μελάλδξνπ. ε.δζληθήο Λπξηθήο θελήο, Υαξηιάνπ Σξηθνχπε 8. ζ.δζληθήο Πηλαθνζήθεο, Μηραιαθνπνχινπ 1. η.κξαηηθήο Οξρήζηξαο Αζελψλ, Καπνδηζηξίνπ 2. ηα.ηέγεο Καιψλ Σερλψλ θαη Γξακκάησλ, Μεηξνπφιεσλ 38. ηβ.κξαηηθήο ρνιήο Οξρεζηξηθήο Σέρλεο, Οκήξνπ 55. ηγ.γεληθήο Γξακκαηείαο Λατθήο Δπηκφξθσζεο, Δξκνχ 15. ηδ.γεληθήο Γξακκαηείαο Απφδεκνπ Διιεληζκνχ, Γεκεηξέζα 4. ηε.γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο θαη Αζιεηηζκνχ, Παλεπηζηεκίνπ ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ: α.ναπηηθνχ Απνκαρηθνχ Σακείνπ (Ν.Α.Σ.), Δζληθήο αληίζηαζεο, 1 Πεηξαηά. β.οίθνπ Ναχηνπ, Παιαηνιφγνπ 15, Πεηξαηά. γ.οξγαληζκνχ Ληκέλνο Πεηξαηά (Ο.Λ.Π.), Αθηή Μηανχιε 10, Πεηξαηά. δ.ληκεληθνχ Σακείνπ Διεπζίλαο (Λ.Σ.Δ.), ζηελ παξαιία Διεπζίλαο. 15.ην Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο (ΤΠ.Π..Δ.Α.) ησλ: α.γξαθείσλ Τπνπξγνχ, Γεληθνχ Γξακκαηέα, Αξρεγνχ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Κιάδσλ Αζηπλνκίαο Αζθάιεηαο-Σάμεο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, Γηεχζπλζεο Σερληθψλ θαη Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο, Π.Καλειινπνχινπ 4, Γνπδί. β.λνηπψλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Αζηπλνκίαο: (1)Γηεχζπλζε Τγεηνλνκηθνχ θαη Σκεκάησλ ηνπ Κεληξηθνχ Ηαηξείνπ Αζελψλ, Κνηνπνχιε 9 θαη Βεξαλδέξνπ 48, Οκφλνηα. (2)Αζηπλνκηθή Αθαδεκία θαη ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Λεσθ. Μεζνγείσλ 96, Γνπδί. (Μεηά ηε ζει. 362,12) Σει. 372,13 Σεύτος 1386 ει

45 36.Δ.α.40 (3)ρνιή Αζηπθπιάθσλ, Ακπγδαιέδα, Λεσθ. Θξαθνκαθεδφλσλ-Αραξλέο. (4)ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Παηξ.Κσλ/λνπ 18, Νέα Φηιαδέιθεηα. (5)ρνιή Δζληθήο Αζθάιεηαο, Λεσθ. Κεθηζίαο 23. Μαξνχζη. (6)Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Τιηθνχ θαη Γηεχζπλζε Σερληθψλ Δθαξκνγψλ Νφηηαο Διιάδαο, Ακπγδαιέδα, Λεσθ. Θξαθνκαθεδφλσλ-Αραξλέο. (7)Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Δπηζεψξεζεο θαη Γξαθείσλ Σκεκάησλ άιισλ Τπεξεζηψλ πνπ ζηεγάδνληαη ζην ίδην θηίξην, Μ. Αζίαο 9, Γνπδί. (8)Γηεχζπλζε Διεγθηεξίνπ Γαπαλψλ, Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Υξεκαηηθνχ, 17ν Κιηκάθην Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ θαη Γξαθείσλ πεξηνδηθνχ «Αζηπλνκηθή Δπηζεψξεζε»ηεο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ ρέζεσλ, Ήξαο 2Α, Γαιάηζη. (9)Τπεξεζία Αζθαιείαο Πξνέδξνπ Γεκνθξαηίαο, ηεζηρψξνπ 17, Αζήλα. (10) Σκεκάησλ θαη Κιηκαθίνπ ηεο Γ.Σ.Δ.Ν.Δ., θαζψο θαη Τπεξεζηψλ ηεο Γ.Α.Γ.Α., Λεσθ. πγγξνχ. γ.αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο Μνπξνχδε 4. δ.τπεξεζία Πνιηηηθήο ρεδίαζεο Έθηαθηεο Α- λάγθεο (ΤΠ.Π..Δ.Α./Τ.Γ.Σ.), Υίνπ 8 Καηζαξηαλή. 16.ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ: Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε - Παιιατθή Άκπλα α.κεληξηθψλ ηνπ Τπεξεζηψλ, πνπ ζηεγάδνληαη ζηα παξαθάησ θηίξηα: (1) Ξελνθψληνο 13 θαη Φηιειιήλσλ. (2) Αλζ. Γαδή 4 & Υξ. Λαδά. (3) Λ. πγγξνχ 49. (4) Λ. πγγξνχ 23. β.κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ, Πεζκαηδφγινπ 2-6. γ.μέζσ ηεο Γ.Π..Δ.Α./ Τ.Π.Α. (1) Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηεο Τ.Π.Α., Βαζ. Γεσξγίνπ 1 Διιεληθφ. (2) Κξαηηθνχ Αεξνιηκέλα Αζελψλ (πεξηθεξεηαθήο Τπεξεζίαο ηεο Τ.Π.Α.) πνπ ζηεγάδεηαη: (α) Βαζ. Γεσξγίνπ 1, Διιεληθφ. (β) Πξψελ Ακεξηθαληθή Βάζε ζην δάπεδν ζηάζκεπζεο αεξνζθαθψλ. 17.ην Τπνπξγείν Σχπνπ θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Γ.Π..Δ.Α.) ησλ : α.κεληξηθψλ ηνπ Τπεξεζηψλ, Εαινθψζηα 10. β.αζελατθνχ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ, Σζφρα 36. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θαηαξγείηαη ε ππ αξηζ. 111/4/24-ηζ απφ (Β 575) φκνηα. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Σει. 372,14 Σεύτος 1386 ει

46 Δηζθνξέο θαη Ναπιψζεηο (Δπηηάμεηο) 36.Δ.β.1-2 ΘΕΜΑ β Εηζθορές θαη Νασιώζεης 1. ΝΟΜΟ ΥΟΓ ηες 22/24 Ηαλ Πεξί εηζθνξψλ. Δηέζε ελ ηζρχτ δηα ησλ: α)νφκ. ΧϞΖ ηεο 31 Ηαλ./9 Φεβξ πεξί ζέζεσο εηο πξνζσξηλήλ ηζρχλ ηνπ πεξί εηζθνξψλ Νφκνπ ηνπ β)νφκ. ΑΞΘ ηεο 30/30 Οθη πεξί ζέζεσο ελ ηζρχτ ηνπ πεξί εηζθνξψλ ΥΟΓ Νφκνπ. 2. ΝΟΜΟ ΑΦΜΓ ηες 28 Μαΐοσ/23 Ηοσλ Πεξί ζηξαηησηηθψλ εηζθνξψλ. Σξνπνπνηεζείο θαη ζπκπιεξσζείο ππφ ησλ: α)νφκ. ΓΤΓ ηεο 5/11 Ννεκ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Νφκ. ΑΦΜΓ. β)νφκ. ΓΟΓ ηεο 8/9 Οθη πεξί ζπκπιεξψζεσο ησλ πεξί ζηξαηησηηθψλ εηζθνξψλ δηαηάμεσλ. γ)νφκ. ΓИΘ ηεο 8/10 Οθη πεξί ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσλ ηνπ άξζξ. 36 ηνπ Νφκ. ΑΦΜΓ. δ)νφκ. ΓΡΗΔ ηεο 17/18 Οθη πεξί πξνπιεξσκήο ηεο αμίαο ησλ ελ γεληθή επηζηξαηεχζεη επηηαζζνκέλσλ θηελψλ θιπ. θαη πεξί ρνξεγίαο εθηάθηνπ πηζηψζεσο επί ηνπ εηδηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ ηξαηησηηθψλ ηεο ρξήζεσο ε)νφκ. (ΓΡΝΕ) 23 ηεο 31 Μαξη./3 Απξ πεξί αθαηαζρέηνπ ησλ εμ επηηάμεσο θηελψλ θαη νρεκάησλ νθεηινκέλσλ ππφ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηδηψηαο απνδεκηψζεσλ. ο)νφκ. (ΓΡΟΒ) ηεο 10/10 Απξ πεξί ηδξχζεσο δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ησλ λαπηηθψλ επηηάμεσλ. δ)νφκ. 198 ηεο 24 Μαξη./2 Απξ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ ηεο εθηειέζεσο ησλ εξγαζηψλ ηεο επηζεσξήζεσο θαη ηαμηλνκήζεσο ησλ θηελψλ, νρεκάησλ, απηνθηλήησλ θαη απηνθηλήησλ πνδειάησλ δηα ην έηνο ε)νφκ. 249 ηεο 20/25 Απξ πεξί πξνζζήθεο εδαθίνπ εηο ην άξζξ. 3 ηνπ Νφκ. ΓΟΓ. ζ)νφκ. 267 ηεο 31 Μαΐνπ/2 Ηνπλ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ άξζξ, 1, 17 θαη 22 ηνπ ΓΡΟΒ Νφκνπ. η)νφκ. 359 ηεο 6/8 Ννεκ πεξί αληηθαηαζηάζεσο ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Νφκ. ΑΦΜΓ. ηα)νφκ. 562 ηεο 31 Γεθ. 1914/8 Ηαλ πεξί ηξνπνπνηήζεσο δηαηάμεσλ ηνπ Νφκ. ΑΦΜΓ. ηβ)νφκ. 832 ηεο 28 Απξ./5 επη πεξί θπξψζεσο ηνπ απφ 16 Μαΐνπ 1917 Β.Γ/ηνο πεξί ζπκςεθηζκνχ ηνπ πνζνχ ησλ δειηίσλ επηηάμεσο θηελψλ, νρεκάησλ θαη ζαγψλ εηο ηηλα ησλ πξνο ην δεκφζηνλ ηακείνλ ρξεψλ. ηγ)νφκ. 889 ηεο 6/14 επη πεξί πξνθαηαβνιψλ εηο επίηαθηα πισηά κέζα εηο θαηεπεηγνχζαο πεξηπηψζεηο. ηδ)ν.γ ηεο 22/23 Γεθ πεξί νξηζηηθήο επηηάμεσο απηνθηλήησλ θαη πιεξσκήο ηεο αμίαο απηψλ θαη ινηπψλ επηηαζζνκέλσλ ή αγνξαδνκέλσλ κέζσλ θαη εηδψλ ελ επηζηξαηεχζεη θαη εθζηξαηεία. ηε)ν.γ ηεο 2/2 Ηαλ πεξί πξνζζήθεο άξζξνπ εηο ηνλ Νφκ. ΑΦΜΓ. ηο)νφκ ηεο 10/13 Απξ πεξί επηηάμεσο λαππεγείσλ, κεραλνπξγείσλ, παληφο ελ γέλεη ρξεζίκνπ εηο ηελ λαπηηθήλ ππεξεζίαλ εξγνζηαζίνπ, δεμακελψλ θηηζηψλ ή πισηψλ θαη λεσιθείσλ. ηδ)νφκ ηεο 20/28 Απξ πεξί επηηάμεσλ ελ πεξηπηψζεη επηζηξαηεχζεσο θηελψλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ πξνο εμππεξέηεζηλ ηεο ζπγθνηλσλίαο. ηε)νφκ ηεο 28/28 Απξ πεξί ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππφ ηνπ Κξάηνπο λαπινπκέλσλ ή επηηαζζνκέλσλ πινίσλ θαη πινηαξίσλ. ηζ)νφκ ηεο 3/9 Μαΐνπ 1918 πεξί ηαθηνπνηήζεσο ηεο δηαρεηξίζεσο ηεο ππεξεζίαο ησλ επηηάθησλ αηκνπινίσλ. θ)ν.γ ηεο 29 Ηνπλ./3 Ηνπι πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ Νφκ πεξί επηηάμεσο λαππεγείσλ, κεραλνπξγείσλ, παληφο ελ γέλεη ρξεζίκνπ εηο ηελ λαπηηθήλ ππεξεζίαλ εξγνζηαζίνπ, δεμακελψλ θηηζηψλ ή πισηψλ θαη λεσιθείσλ. θα)ν.γ ηεο 5 Ηνπλ./7 Ηνπι πεξί επηηάμεσο ππφ ηνπ Κξάηνπο ηνπ ηδεξνδξφκνπ Πεηξαηψο-Αζελψλ-Πεινπνλλήζνπ. Σει

47 36.Δ.β.2 θβ)ν.γ ηεο 4/15 Απγ πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ άξζξ. 4 ηνπ Νφκ θγ)ν.γ ηεο 4/16 Απγ πεξί επηηάμεσλ θηελψλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ πξνο κεηαθνξάλ ησλ ππφ ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ εηαηξεηψλ πινηνκνπκέλσλ ζηξσηήξσλ θαη θαπζνμχισλ, σο θαη ιηγλίηνπ θαη ιηζάλζξαθνο. θδ)ν.γ ηεο 25/31 Απγ πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ Νφκ. 1475/1918. θε)νφκ ηεο 30 Γεθ. 1918/9 Ηαλ πεξί ηνπ ηξφπνπ εθθαζαξίζεσο θαη εμνθιήζεσο ησλ νθεηινκέλσλ απαηηήζεσλ παξά ηεο ηξαηησηηθήο ππεξεζίαο εθ κηζζψζεσο ή επηηάμεσλ πισηψλ ελ γέλεη κέζσλ θιπ. θο)νφκ ηεο 30/30 Απξ πεξί ησλ πξνζηίκσλ ησλ επηβιεζέλησλ θαηά ηελ παξνχζαλ επηζηξάηεπζηλ παξά ησλ επηηξνπψλ ηαμηλνκίζεσο θαη επηηάμεσο θηελψλ θαη νρεκάησλ. θδ)νφκ ηεο 22/29 Φεβξ πεξί θπξψζεσο ηνπ απφ 12 επη Ν.Γ/ηνο πεξί θπξψζεσο ησλ εθδνζεηζψλ απνθάζεσλ θαη δηθαζηηθψλ ελ γέλεη πξάμεσλ ακθνηέξσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ ησλ Ναπηηθψλ επηηάμεσλ. θε)νφκ ηεο 24 Ηνπλ./4 Ηνπι πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ 728 Γ/ηνο ηεο Πξνζσξηλήο Κπβεξλήζεσο πεξί επηηάμεσο νηθηψλ θαη θαηαιπκάησλ. θζ)νφκ ηεο 23/26 Ηνπλ πεξί κεηαξξπζκίζεσο ησλ Νφκ. ΓΡΟΒ, 267, 889 θαη 1630/1917. ι)νφκ ηεο 16/28 επη πεξί εθδηθάζεσο εθθξεκψλ απαηηήζεσλ θαηά ηνπ Γεκνζίνπ δηα κεηαθνξάο ελεξγεζείζαο ππφ ηεο Α.Γ.Μ. ια)νφκ ηεο 5/18 Ηνπι πεξί αλαζεσξήζεσο πξνζηίκσλ επηβιεζέλησλ ή επηβιεζεζνκέλσλ θαηά ηαο επηηάμεηο θηελψλ θαη νρεκάησλ θαηά ηελ ελεζηψζαλ επηζηξάηεπζηλ. ιβ)νφκ ηεο 19/26 Απγ πεξί απαιιαγήο ησλ επηβιεζέλησλ πξνζηίκσλ εηο θαηνίθνπο ησλ επαξρηψλ Αικπξνχ, Λαξίζζεο, Σπξλάβνπ, Φαξζάισλ, Βφινπ, Διαζζψλνο, Σξηθθάισλ, Καιακπάθαο θαη Καξδίηζεο, ιφγσ ηνπ φηη δελ πξνζήγαγνλ ηα θηήλε θαη ηα νρήκαηά ησλ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο θαηά ηελ επίηαμηλ ηνπ 1921, εάλ απνθαλζή επηηξνπή, θαηφπηλ αηηήζεψο ησλ, δηνξηδνκέλε ππφ ηνπ ππνπξγνχ ησλ ηξαηησηηθψλ. ιγ)νφκ ηεο 20 Οθη. 1924/10 Ηαλ πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ άξζξ. 37 ηνπ Νφκ. ΑΦΜΓ. ιδ)νφκ ηεο 26/28 Φεβξ πεξί παξαθξαηήζεσο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ ησλ δηθαηνχρσλ εθ λαπηηθψλ επηηάμεσλ θαη θαλνληζκνχ απνδεκηψζεσο ησλ κειψλ ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ λαπηηθψλ επηηάμεσλ. Δηζθνξέο θαη Ναπιψζεηο (Δπηηάμεηο) ιε)νφκ ηεο 14/20 Ηνπι πεξί αληηθαηαζηάζεσο ησλ άξζξ. 24, 25 θαη 26 ηνπ Νφκ. ΑΦΜΓ. ιο)ν.γ. ηεο 12/25 Ννεκ πεξί ηεο ππεξεζίαο ησλ επηηάμεσλ πισηψλ κέζσλ. ιδ)ν.γ. ηεο 21/24 Γεθ πεξί ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 12 Ννεκ Γ/ηνο πεξί ππεξεζίαο επηηάμεσο πισηψλ κέζσλ. ιε)ν.γ. ηεο 7/13 Ηαλ πεξί ηξφπνπ πιεξσκήο αηνκηθψλ δειηίσλ επηηάμεσο πεξί σλ ε παξ. 7 ησλ πξνζσξηλψλ δηαηάμεσλ ηνπ Νφκ Σει

48 Δηζθνξέο θαη Ναπιψζεηο (Δπηηάμεηο) 3. ΝΟΜΟ σπ αρηζ ηες 20 Ασγ./8 επη (ΦΔΚ Α 339) Πεξί θπξψζεσο ηνπ απφ 21 επη Ν.Γ/ηνο «πεξί ζηξαηησηηθψλ θαη λαπηηθψλ εηζθνξψλ θαη λαπιψζεσλ». Με ην άξζξ. 14 ηνπ Νφκ. 3036/22-23 Ηνπι.2002 (ΦΔΚ Α 171), αλση. ζει. 112,16, ν- ξίζηεθε φηη: «ε φ,ηη αθνξά ηελ θάιπςε επηηαθηηθψλ αλαγθψλ ζε πξνζσπηθφ ησλ βνεζεηηθψλ πινίσλ ηνπ Πνιεκηθνχ Ναπηηθνχ πξνο αληηκεηψπηζε ακπληηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο, νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4442/1929 (ΦΔΚ 339 Α ), φπσο ηζρχεη, εθαξκφδνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνιέκνπ, γεληθήο επηζηξάηεπζεο θαη εθφζνλ ηεζεί ζε εθαξκνγή ν λφκνο γηα ηελ θαηάζηαζε πνιηνξθίαο». Άξζξνλ πξψηνλ.-κπξνχηαη σο έρεη ην απφ 21 επη Ν.Γ/κα «πεξί ζηξαηησηηθψλ θαη λαπηηθψλ εηζθνξψλ θαη λαπιψζεσλ», ηξνπνπνηνχκελνλ νχησ: ΜΔΡΟ Η Γεληθαί δηαηάμεηο Άξζξ.1.-«1.Σα ειιείπνληα εηο ηαο Δλφπινπο Γπλάκεηο έλεθελ αλεπαξθείαο ησλ ζπλήζσλ απηψλ κέζσλ ελ κεξηθή ή θαζνιηθή επηζηξαηεχζεη ή ελ θιήζεη θιάζεψλ ηηλσλ εθεδξείαο πξνο δνθηκαζηηθήλ εθαξκνγήλ ηεο επηζηξαηεχζεσο ή πξνο γεληθάο αζθήζεηο ή ελ πεξηπηψζεη θηλδχλσλ ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ή ελ πεξηφδσ εληάζεσο ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ ή ελ πεξηπηψζεη απεξγηψλ, ζπκπιεξνχηαη εθ ησλ πφξσλ ηεο ρψξαο δη εηζθνξψλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θψδηθνο». Ζ παξ. 1 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 1 Νφκ. 611/1977 (θαηση. αξηζ. 57). 2.Καη κε ζπληξερφλησλ ησλ άλσ φξσλ δχλαηαη λα έρε εθαξκνγήλ ν θψδημ νιηθήλ ή κεξηθήλ θαη θαζ άπαζαλ ηελ Διιεληθήλ Δπηθξάηεηαλ ή κέξνο απηήο κεηά πξνεγνπκέλελ απφθαζηλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ. Πξνθεηκέλνπ φκσο πεξί πισηψλ κέζσλ, δχλαηαη θαη άλεπ απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ λα δηαηαρζή ε επίηαμίο ησλ, εάλ νη πινηνθηήηαη αξλψληαη αδηθαηνινγήησο θαηά ηελ θξίζηλ ηνπ «Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο» ηελ λαχισζίλ ησλ ή δεηψζη λαχινλ ππεξβνιηθφλ ελ ζρέζεη πξνο ηαο ηξερνχζαο ηηκάο ησλ λαχισλ ή ηαο θαζσξηζκέλαο ηνηαχηαο ππφ ηνπ «Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο». Οκνίσο δελ απαηηείηαη απφθαζηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ δηα πξνζσξηλήλ ζηέγαζηλ, πεξί εο ην άξζξ. 73 πξνβιέπεη. Αη εληφο ιέμεηο ηίζεληαη θαηά ηξνπνπνίεζηλ ηνπ άξζξ. 1 Α.Ν. 2006/ Δ.β.3 «3.Δηο πεξίπησζηλ αλαζηνιήο ππφ πινηνθηεηψλ ησλ εξγαζηψλ ησλ πινίσλ (ιφθ-άνπη) ή άιιεο δηαθνπήο ή δηαηαξάμεσο ηεο νκαιήο δηεμαγσγήο ησλ αθηνπιντθψλ ζπγθνηλσληψλ ηνπ Κξάηνπο επηηξέπεηαη εηο ηνλ Τθππνπξγφλ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, κεη απφθαζηλ ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ζεξαπείαλ ακέζνπ θξαηηθήο ή θνηλσληθήο ή θαη εκπνξηθήο αλάγθεο εμαζθαιίζεσο ησλ αλσηέξσ ζπγθνηλσληψλ λα επηηάζζε πινία ή νηαδήπνηε άιια πισηά κέζα σο θαη ελ γέλεη παλ πιηθφλ ρξήζηκνλ δηα ηελ θίλεζηλ ησλ αλσηέξσ πισηψλ κέζσλ θαη λα επηζηξαηεχε ελ φισ ή ελ κέξεη ην εμ Διιήλσλ ππεθφσλ πξνζσπηθφλ ησλ επηηαζζνκέλσλ πισηψλ λαππεγεκάησλ, κέζσλ θνξηψζεσο θαη εθθνξηψζεσο, δεμακελψλ, λαππεγείσλ θαη βηνκεραληθψλ ελ γέλεη εξγνζηαζίσλ, σο θαη ην πξνζσπηθφλ ησλ Πξαθην-ξείσλ ησλ επηηαζζνκέλσλ πινίσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λαπηηθψλ πξαθηφξσλ απηψλ). Καηά ηαο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο δχλαηαη δη απνθάζεσο ηνπ Τθππνπξγνχ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο λα ζηεξεζή ηεο δξνκνινγηαθήο πξνζηαζίαο, εο δπλάκεη ηνπ άξζξ. 8 ηνπ Νφκ απνιαχεη, ην δηαθφςαλ ηελ θαλνληθήλ εθηέιεζηλ ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ πινίνλ ή ν πινηνθηήηεο εηο νλ ηνχην αλήθεη». Ζ παξ. 3 πξνζεηέζε δηα ηνπ άξζξ. 1 Α.Ν. 111/1936. Με ηελ παξ. 31, άξζξ. 1 Νφκ. 2412/14-17 Ηνπι (ΦΔΚ Α 123), ηφκ. 1 ζει. 84,347, νξίζηεθε φηη: «Οη πξνβιεπφκελεο ζην εδάθην πξψην ησλ παξ. 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνθά-ζεηο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, αληηθαζίζηαληαη κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. «4.Τπέξ ησλ θαη εθαξκνγήλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δξνκνινγνπκέλσλ επηηάθησλ πινίσλ επηθπιάζζεηαη ην δηθαίσκα ηεο απνθιεηζηηθήο, θαηά ηαο εκέξαο αλαρσξήζεσο απηψλ εθ ηνπ αθεηεξίνπ ιηκέλνο ηνπ δξνκνινγίνπ ησλ, εμππεξεηήζεσο ησλ γξακκψλ, εηο αο ηαχηα, απνθάζεη ηνπ Τθππνπξγνχ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, εδξνκνινγήζεζαλ. Καηά ηαο πεξηπηψζεηο ηαχηαο δελ έρνπζηλ εθαξκνγήλ έλαληη ησλ νχησ δξνκνινγνπκέλσλ επηηάθησλ πινίσλ αη εθάζηνηε ηζρχνπζαη Γηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 8 ηνπ Νφκ σο θαη αη Γηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 1091». Ζ παξ. 4 πξνζεηέζε δηα ηνπ άξζξ. 5 Α.Ν. 1316/1938. (Αληί γηα ηε ζει. 375(α) Σει. 375(β) Σεύτος 1386 ει

49 36.Δ.β.3 Άξζξ.2.-«1.Δηζθνξαί λννχληαη ελ ησ θψδηθη, ε δη επηηάμεσο ρνξεγία εηο ηαο Δλφπινπο Γπλάκεηο παξά ηνπ θαηφρνπ: α.μέζσλ επηζηαζκίαο ησλ αλδξψλ θαη ησλ θηελψλ ελ γέλεη, ρψξσλ ή εγθαηαζηάζεσλ ζηαζκεχζεσο νρεκάησλ παληφο ηχπνπ θαη απνζεθεχζεσο πιηθνχ. β.σσλ δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ θηηξίσλ, Ννζνθνκείσλ θαη ηδησηηθψλ θιηληθψλ ή ηαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ (κεηά ηνπ ελ γέλεη εμνπιηζκνχ ησλ), γεπέδσλ, αγξνθηεκάησλ, δαζψλ θαη παληφο είδνπο αθηλήησλ. γ.σσλ επηρεηξήζεσλ, εξγνζηαζίσλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, βηνκεραληψλ ςχμεσο, ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, θαηαζηεκάησλ πάζεο θχζεσο, ζπλεξγείσλ, εξγαζηεξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ ζθαγείσλ, δεμακελψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαπζίκσλ, θπιηλδξνκχισλ, κεραλνθηλήησλ κχισλ, πδξνκχισλ, αξηνπνηείσλ, θιηβάλσλ κεηά ή άλεπ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ πξψησλ πιψλ, πξντφλησλ ή ππνπξντφλησλ απηψλ, ίλα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξά ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ πξνο παξαγσγήλ πξντφλησλ ηεο ζπλήζνπο απηψλ ιεηηνπξγίαο. Δπίηαμηο ησλ αλσηέξσ πξνο παξαγσγήλ αιινίσλ πξντφλησλ ηεο ζπλήζνπο απηψλ ιεηηνπξγίαο, ελεξγείηαη κφλνλ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Ακχλεο, θαηφπηλ. «θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο θαη Αλάπηπμεο». Οη κέζα ζε ιέμεηο, αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ απφ ηελ παξ. 32 άξζξ. 1 Νφκ. 2412/14-17 Ηνπι (ΦΔΚ Α 123), ηφκ. 1, ζει. 84,347. δ.σσλ ηξνθίκσλ, ζθαγίσλ, λνκήο θαη θαπζίκσλ ελ γέλεη, σο θαη ζπζθεπαζηψλ ηνχησλ. ε.σσλ εηδψλ ηκαηηζκνχ, εμαξηχζεσο, ππνδήζεσο, αλαισζίκσλ (ηκαηηζκνχ), ζηξαηνπεδείαο, ζηνιήο, νπιηζκνχ, εθξεθηηθψλ πιψλ, θαξκαθνεπηδεζκηθνχ θαη ινηπνχ επηζηεκνληθνχ πιηθνχ, πγεηνλνκηθνχ πιη-θνχ, μπιείαο θαη νηθνδνκεζίκσλ πιψλ. ο.σσλ πξψησλ πιψλ, αληαιιαθηηθψλ θαη ινηπψλ εθνδίσλ, εξγαιείσλ, σο ηαχηα θαζνξίδνληαη εηο ηαο Δλφπινπο Γπλάκεηο, πιηθψλ θαη εκπνξεπκάησλ ελ γέλεη ησλ επξηζθνκέλσλ εηο ηαο απνζήθαο ησλ Σεισλείσλ ή εηο ηαο γεληθάο απνζήθαο ή ππφ δηακεηαθφκηζηλ ή ππφ κεηαθνξάλ ζαιαζζίσο ή νδηθψο ή ζηδεξνδξνκηθψο ή αεξνπνξηθψο. δ.τιηθνχ, εξγαιείσλ, κεραλψλ θαη κεραλεκάησλ αλαγθαηνχλησλ δηα ηελ θαηαζθεπήλ θαη επηζθεπήλ νδψλ, γεθπξψλ, κέζσλ δεχμεσο πνηακψλ θαη ινηπψλ θσιπκάησλ θαη ελ γέλεη δηα ηελ εθηέιεζηλ ζηξαηησηηθψλ έξγσλ. Δηζθνξέο θαη Ναπιψζεηο (Δπηηάμεηο) ε.σσλ θηελψλ κεηά ηεο ζαγήο θαη ελίσλ ηνχησλ, νρεκάησλ πάζεο θχζεσο θαη ινηπψλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο κεηά ή άλεπ πξνζσπηθνχ. ζ.1)πινίσλ κεραλνθηλήησλ, ηζηηνθφξσλ κεηά ή άλεπ πξνζσπηθνχ ησλ, σο θαη ηνπ αλαγθαηνχληνο δηα ηελ θίλεζηλ θαη ελ γέλεη εμππεξέηεζηλ απηψλ πιηθνχ. 2)Πινηαξίσλ, πισηψλ ή κε κέζσλ θνξηψζεσο ή εθθνξηψζεσο, ιέκβσλ θαη ελ γέλεη πισηψλ θαηαζθεπαζκάησλ κεηά ή άλεπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ, σο θαη ηνπ αλαγθαηνχληνο δηα ηελ θίλεζηλ θαη ελ γέλεη εμππεξέηεζηλ απηψλ πιηθνχ. 3)Γεμακελψλ θηηζηψλ ή πισηψλ ή παληφο άιινπ είδνπο λαππεγείσλ, κεραλνπξγείσλ, ηνπ δηα ηελ θίλεζηλ θαη ελ γέλεη εμππεξέηεζηλ απηψλ αλαγθαηνχληνο πιηθνχ θαη παληφο ελ γέλεη ρξεζίκνπ εηο ηελ ζηξαηησηηθήλ, λαπηηθήλ θαη αεξνπνξηθήλ ππεξεζίαλ ή εηο ηαο λαπηηιηαθάο αλάγθαο, εξγνζηαζίνπ ή κεραλήκαηνο κεηά ή άλεπ πξνζσπηθνχ σο θαη πξνηεξαηφηεηνο σξηζκέλεο εξγαζίαο. η.πηεηηθψλ κέζσλ γεληθψο θαη πάλησλ ησλ ηαο ελαεξίνπο ζπγθνηλσλίαο εμππεξεηνχλησλ κεηά ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ ηνχησλ κεηά ή άλεπ ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ. ηα.σσλ πάζεο θχζεσο κέζσλ επηθνηλσληψλ. ηβ.σσλ νδεγψλ, αγσγέσλ, απεζηαικέλσλ, εξγαηνηερληθνχ θαη ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ ελ γέλεη ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ δηα ηελ θαηαζθεπήλ, επηζθεπήλ ή ζπληήξεζηλ παληφο έξγνπ ή κεραλήκαηνο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. ηγ.καη ελ γέλεη πάλησλ ησλ ινηπψλ εηδψλ, ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ σλ ηελ εηζθνξάλ επηβάιιεη ε αλάγθε ή ην ζπκθέξνλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ». Ζ παξ. 1, ηξνπνπνηεζείζα δηα ηνπ άξζξ. 2 Α.Ν. 2006/1939, αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 2 Νφκ. 611/1977 (θαηση. αξηζ. 57). 2.Κάηνρνο δηα ηελ εθαξκνγήλ ηνπ θψδηθνο ζεσξείηαη παλ θπζηθφλ ή λνκηθφλ πξφζσπνλ έρνλ θαηά ηελ επηβνιήλ ησλ εηζθνξψλ, είηε ηελ λνκήλ απηψλ είηε ηελ απιήλ θαηνρήλ εμ εκπξαγκάησλ ή πξνζσπηθψλ δηθαησκάησλ είηε νπσζδήπνηε άιισο. Απαγνξεχζεηο ηηλάο επηηάμεσλ βι. θαηση. ελ άξζξ. 7 Ν.Γ. 73/1946. Σει. 376(β) Σεύτος 1386 ει

50 Δηζθνξέο θαη Ναπιψζεηο (Δπηηάμεηο) Άξζξ.3.-«1.Δπηθπιαζζνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ, θαζ αο δηα ηελ λαχισζηλ ή επίηαμηλ ησλ ππφ ζηνηρ. ζ (1), (2) θαη (3) ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ εηζθνξψλ έρνπζηλ εθαξκνγήλ αη εηδηθαί δηαηάμεηο ησλ παξ. 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην δηθαίσκα ηνπ επηηάζζεηλ ηα ινηπά ηνπ άξζξ. 2 είδε εηζθνξψλ θαζ άπαλ ην θξάηνο ή ηκήκα απηνχ αλήθεη: α.δλ θαηξψ πνιέκνπ ή Γεληθήο Δπηζηξαηεχζεσο εηο: 1)Σνλ Τπνπξγφλ Δζληθήο Ακχλεο (ΤΔΘΑ). 2)Σνλ Αξρεγφλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 3)Σνπο Αξρεγνχο ησλ Κιάδσλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 4)Σνλ Γηνηθεηήλ ηξαηηάο, ηφινπ, 28εο Σαθηηθήο Αεξνπνξηθήο Γπλάκεσο. 5)Σνπο Γηνηθεηάο ησλ ινηπψλ ζρεκαηηζκψλ (σκάησλ ηξαηνχ, Μεξαξρηψλ, Σαμηαξρηψλ, ηξαηησηηθψλ Γηνηθήζεσλ, Γηνηθήζεσλ (ρεκαηηζκψλ) Γηνηθεηηθήο Μεξίκλεο, Ναπηηθψλ ρεκαηηζκψλ θαη Ναπηηθψλ Γηνηθήζεσλ, Αεξνπνξηθψλ Γηνηθήζεσλ θαη πηεξχγσλ). 6)Σνπο Γηνηθεηάο αλεμαξηήησλ ζπγθξνηεκάησλ θαη Μνλάδσλ ή απνκεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ αλεμαξηήησο κεγέζνπο. 7)Σνλ Γηνηθεηήλ νκάδνο πινίσλ θαη ηνλ Κπβεξλήηελ πινίνπ (κεκνλσκέλε Μνλάο). 8)Σνπο Γηνηθεηάο αλεμαξηήησλ κελαξρηψλ θαη κνηξψλ. 9)Σνπο Γηνηθεηάο απνκεκνλσκέλσλ ακπληηθψλ πεξηνρψλ, ή ηνπνζεζηψλ. β.δλ κεξηθή επηζηξαηεχζεη, θιήζεη θιάζεψλ ηηλσλ εθέδξσλ πξνο δνθηκαζηηθήλ εθαξκνγήλ ηεο επηζηξαηεχζεσο ή πξνο εθηέιεζηλ αζθήζεσο ή ελ πεξηπηψζεη θηλδχλνπ ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, ελ πεξηφδσ εληάζεσο ησλ δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ελ πεξηπηψζεη απεξγηψλ εηο ηνλ Τπνπξγφλ Δζληθήο Ακχλεο. γ.δλ πάζε άιιε πεξηπηψζεη σζαχησο εηο ηνλ Τ- πνπξγφλ Δζληθήο Ακχλεο θαηφπηλ «θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο». Οη κέζα ζε ιέμεηο αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ απφ ηελ παξ. 33 άξζξ. 1 Νφκ. 2412/14-17 Ηνπι (ΦΔΚ Α 123), ηφκ. 1, ζει. 84,347. Ζ παξ. 1 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 3 Νφκ. 611/1977 (θαηση. αξηζ. 57). 2.Δλ εηξήλε σο θαη ελ θαηξψ πνιέκνπ ή επηζηξαηεχζεσο αιιά κεηά ην πέξαο ησλ κεηαθνξψλ ζηξαηησηηθήο ζπγθεληξψζεσο, αλήθεη εηο ηελ απνθιεηζηηθήλ αξκνδηφηεηα ηνπ Τθππνπξγείνπ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, πξνο εμππεξέηεζηλ ησλ θξαηηθψλ ελ γέλεη αλαγθψλ. α)ην δηθαίσκα ηεο λαπιψζεσο θαη επηηάμεσο ησλ ελ εδαθ. ζ (1) ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ αλαθεξνκέλσλ πξνζψπσλ θαη πξαγκάησλ θαη (Μεηά ηε ζει.376(β) Σει. 376,01 Σεύτος 1386 ει Δ.β.3 50

51 51

52 Δηζθνξέο θαη Ναπιψζεηο (Δπηηάμεηο) β)παλ δήηεκα αλαγφκελνλ εηο ηελ δηελέξγεηαλ ησλ δηα ζαιάζζεο θξαηηθψλ ή δηα ινγαξηαζκφλ ηνπ Γεκνζίνπ κεηαθνξψλ, εμαηξέζεη ηνπ ηεο ακχλεο θαη αζθαιείαο απηψλ, δη ν αξκφδηνλ είλαη ην Τπνπξγείνλ ησλ Ναπηηθψλ (Γ.Δ.Ν.). 3.Σν δηθαίσκα ηεο λαπιψζεσο θαη επηηάμεσο ησλ ελ εδαθ. ζ (2) ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ πξνζψπσλ θαη πξαγκάησλ αλήθεη: α)ελ κεξηθή επηζηξαηεχζεη, θιήζεη θιάζεψλ ηηλσλ εθέδξσλ πξνο δνθηκαζηηθήλ εθαξκνγήλ ηεο επηζηξαηεχζεσο ή πξνο εθηέιεζηλ αζθήζεσλ, ελ πεξηπηψζεη θηλδχλνπ ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ελ πεξηπηψζεη απεξγηψλ εηο ην Τπνπξγείνλ ησλ Ναπηηθψλ (Γ.Δ.Ν.) θαη ην Τθππνπξγείνλ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. β)ελ πνιέκσ ή θαζνιηθή επηζηξαηεχζεη εηο ηνπο ππφ ζηνηρ. α ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθεξνκέλνπο, σο θαη εηο ην Τθππνπξγείνλ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. 4.Σν δηθαίσκα ηεο λαπιψζεσο θαη επηηάμεσο ησλ ελ εδαθ. ζ (3) ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ πξνζψπσλ θαη πξαγκάησλ αλήθεη εηο ηελ απνθιεηζηηθήλ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ (Γ.Δ.Ν.) πιελ ελ πνιέκσ ή θαζνιηθή επηζηξαηεχζεη, νπφηε ηνχην θέθηεληαη θαη αη ινηπαί ελ ζηνηρ. α ηεο παξ. 1 Αξραί. 5.Άκα ηε επηζηξαηεχζεη θαη κέρξη πέξαηνο ησλ κεηαθνξψλ ζηξαηεγηθήο ζπγθεληξψζεσο, δη απνθάζεσο δε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κπβεξλήζεσο θαηά πάζαλ άιιελ εμαηξεηηθήλ πεξίπησζηλ, αη πεξί σλ ε παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνθιεηζηηθαί αξκνδηφηεηεο ηνπ Τθππνπξγείνπ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο κεηαβηβάδνληαη εηο ην Τπνπξγείνλ ησλ Ναπηηθψλ (Γ.Δ.Ν.), δηθαηνχκελνλ ελ ηε αζθήζεη απηψλ λα εθδίδε απ επζείαο δηαηαγάο πξνο πάζαο ηαο θαηά ηφπνπο Αξράο θαη Τπεξεζίαο ηνπ Τθππνπξγείνπ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Καηά ηαο πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ δηθαηψκαηα λαπιψζεσλ θαη επηηάμεσλ έρνπζη θαη αη ελ εδαθ. α ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθεξφκελαη Αξραί. Ζ αλάθηεζηο ησλ πεξί σλ ε παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξκνδηνηήησλ ηνπ Τθππνπξγείνπ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαζνξίδεηαη δη απνθάζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κπβεξλήζεσο. 6.Καηά πάζαο ηαο ελ ησ παξφληη άξζξσ αλαθεξνκέλαο πεξηπηψζεηο ηα ελ απηή αλαθεξφκελα Τ- πνπξγεία θαη Αξραί δχλαληαη λ αλαζέησζη ηελ άζθεζηλ ελ φισ ή ελ κέξεη ησλ αλεθνπζψλ εθάζησ αξκνδηνηήησλ θαη εηο άιιαο Κξαηηθάο Αξράο. 7.Δλ επηζηξαηεχζεη ή ελ πνιέκσ νη θαηά ηφπνπο νξγαληζκνί ιηκέλσλ, ιηκεληθαί επηηξνπαί, ιηκεληθά ηακεία θαη νηαηδήπνηε δεκφζηαη ηνπηθαί αξραί ή ππεξεζίαη θαη νξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ, νθείινπζηλ ακειιεηί θαη απξνθαζίζησο λα εθηειψζηλ πάζαλ πξνο απηνχο εθδηδνκέλελ δηαηαγήλ ηνπ Τθππνπξγείνπ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο σο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ (Γ.Δ.Ν.), αλαγνκέλελ εηο ηελ εθηέιεζηλ ησλ θαηά ηνλ παξφληα Νφκνλ αξκνδηνηήησλ απηψλ. 36.Δ.β.3 8.Σν Τθππνπξγείνλ ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ελ ηε αζθήζεη ησλ θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξκνδηνηήησλ απηνχ ζεξαπεχεη θαη απφιπηνλ πξνηεξαηφηεηα ηαο αλάγθαο ησλ πνιεκηθψλ δπλάκεσλ, εθ φζνλ ε άκεζνο ηθαλνπνίεζηο απηψλ θξίλεηαη απαξαίηεηνο ππφ ησλ αξκνδίσλ Δπηηειείσλ. Καηά δεχηεξνλ ιφγνλ κεηά ηελ ηθαλνπνίεζηλ ησλ ζηξαηησηηθψλ αλαγθψλ κεξηκλά δηα ηελ εθηέιεζηλ ησλ εθδηδνκέλσλ δηαηαγψλ θαη απνθάζεσλ ηεο Αλσηάηεο Δπηηξνπήο Αλεθνδηαζκνχ (Α.Δ.Α.). Καηά ηξίηνλ ιφγνλ κεξηκλά δηα ηελ ηθαλνπνίεζηλ ησλ ηδησηηθψλ θαη εκπνξηθψλ αλαγθψλ ηεο Υψξαο». Σν άξζξ. 3 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 3 Α.Ν. 2006/1939. Πεξηπηψζεηο επηηάμεσο θαη λαπιψζεσο πινίσλ ππφ ηνπ ελ Λνλδίλσ πξεζβεπηνχ βι. ελ Α.Ν. 2609/1940 (θαηση. αξηζ. 17). Άξζξ.4.-«1.Αξκφδηνη, δηα κελ ηνλ θαλνληζκφλ ησλ απνδεκηψζεσλ εμ επηηάμεσο ησλ ππφ ζηνηρ. ζ ηνπ άξζξ. 2, εηδψλ επηβιεζεηζψλ ππφ Αξρήο Δλφπισλ Γπλάκεσλ, είλαη ε εθηηκεηηθή Δπηηξνπή θαη ην Γηνηθεηηθφλ Γηθαζηήξηνλ Ν. Δπηηάμεσλ, δηα δε ηελ πιεξσκήλ ε δηεχζπλζηο ζαιαζζίσλ Κξαηηθψλ Μεηαθνξψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, σο δη ακθφηεξα ελ ησ ΗΗΗ κέξεη ηνπ θψδηθνο θαζνξίδεηαη». Ζ παξ. 1 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 4 Νφκ. 611/1977 (θαηση. αξηζ. 57). 2.Πάζαη δε αη ινηπαί εηζθνξαί αη ππφ ηνπ άξζξ. 2 απαξηζκνχκελαη αλάγνληαη εηο ηελ αξκνδηφηεηα ησλ Γηνηθεηηθψλ ηξαηησηηθψλ Γηθαζηεξίσλ φζνλ αθνξά ηνλ θαλνληζκφλ ηεο απνδεκηψζεσο θαη δηέπνληαη ππφ ησλ ελ ησ ΗΗ κέξεη θαζνξηδνκέλσλ δηαηάμεσλ, είηε ππφ ηξαηησηηθήο είηε ππφ Ναπηηθήο αξρήο επεβιήζεζαλ. Αξκφδηνλ δηα ηελ πιεξσκήλ απηψλ είλαη ην Τπνπξγείνλ ησλ ηξαηησηηθψλ, εηο ν δηαβηβάδνληαη δηα ηελ έθδνζηλ ηνπ εληάικαηνο πιεξσκήο επ νλφκαηη ησλ δηθαηνχρσλ αη απνθάζεηο ησλ ηε επαξρηαθψλ δηνηθεηηθψλ ζηξαηησηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ ηεο πξσηεπνχζεο ηνηνχησλ, εθ φζνλ ε επίηαμηο εγέλεην παξά λαπηηθήο αξρήο. Πεξί ησλ αλσηέξσ αξκνδηνηήησλ, ππ φςηλ ε σο άλσ ηξνπνπνίεζηο ηνπ άξζξ. 3 δηα ηνπ Α.Ν. 2609/1940. Άξζξ.5.-«1.Ο παξψλ Νφκνο θαιείηαη «Κψδημ πεξί ηξαηησηηθψλ, Ναπηηθψλ θαη Αεξνπνξηθψλ εηζθνξψλ θαη λαπιψζεσλ» θαη πεξηιεπηηθψο «Κψδημ». 2.Αη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ έρνπλ εθαξκνγήλ επί ησλ ηξαηησηηθψλ, Ναπηηθψλ θαη Αεξνπνξηθψλ εηζθνξψλ θαη λαπιψζεσλ. 3.πνπ εηο ηνλ παξφληα Νφκνλ αλαγξάθεηαη: α.τπνπξγφο ηξαηησηηθψλ ή Ναπηηθψλ ή Τπνπξγφο λνείηαη ν Τπνπξγφο Δζληθήο Ακχλεο. (Αληί ηεο ζει. 377) Σει. 377(α) Σεύτος 656-ει. 7 52

53 36.Δ.β.3 β.τπνπξγείνλ ηξαηησηηθψλ ή Ναπηηθψλ λνείηαη ην Τπνπξγείνλ Δζληθήο Ακχλεο. γ.τθππνπξγφο ή Τθππνπξγείνλ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο λνείηαη ν Τπνπξγφο ή ην Τπνπξγείνλ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, αληηζηνίρσο. δ.«ηξαηφο» άλεπ ηδηαηηέξαο ηηλφο δηαθξίζεσο λννχληαη αη Έλνπινη Γπλάκεηο. ε.γδν ην ΑΝ (Αξρεγείνλ Ναπηηθνχ). 4.πνπ εηο ηνλ παξφληα Νφκνλ αλαθέξνληαη ηξαηησηηθαί ή Ναπηηθαί Τπεξεζίαη ή Αξραί ή έηεξνη φξνη ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο ή ηνπ Ναπηηθνχ άλεπ ηδηαηηέξαο ηηλφο δηαθξίζεσο δηα ηελ εθαξκνγήλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ λννχληαη θαη αη αληίζηνηρνη Αεξνπνξηθαί Τπεξεζίαη, Αξραί ή ξνη. 5.πνπ Μεξαξρία ή Γηνηθεηήο Μεξαξρίαο λνείηαη θαη ρεκαηηζκφο ή Γηνηθεηήο ρεκαηηζκνχ. 6.πνπ Γήκαξρνο, Αλαπιεξσηήο απηνχ, Γεκνηηθφο χκβνπινο, Γεκνηηθφο Αληηπξφζσπνο, Γεκνηηθή Αξρή, Γεκαξρείνλ λνεηένλ θαη Πξφεδξνο Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ, αλαπιεξσηήο απηνχ, Κνηλνηηθφο χκβνπινο, Κνηλνηηθφο Αληηπξφζσπνο, Κνηλνηηθή Αξρή, Κνηλνηηθά Καηαζηήκαηα αληηζηνίρσο (είηε αλαθέξνληαη είηε φρη)». Σν άξζξ. 5 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 5 Νφκ. 611/1977 (θαηση. αξηζ. 57). Άξζξ.6.-1.Δμαηξνχληαη πάζεο επηηάμεσο: α)οη αλεγλσξηζκέλνη Πξέζβεηο θαη δηπισκαηηθνί πξάθηνξεο ησλ μέλσλ Κξαηψλ, εθ φζνλ ηπγράλνπζη πνιίηαη ηνπ Κξάηνπο, φπεξ αληηπξνζσπεχνπλ. β)οη ππήθννη ησλ Κξαηψλ, κεζ σλ ε Διιάο έρεη ζπλάςεη εηδηθήλ ζχκβαζηλ ξεηψο δηαιακβάλνπζαλ ηελ ακνηβαίαλ ησλ ππεθφσλ ησλ απαιιαγήλ απφ πάζεο ζηξαηησηηθήο εηζθνξάο. Σα Κξάηε ηαχηα νθείιεη, άκα ηε θεξχμεη επηζηξαηεχζεσο, ξεηψο λα θαηνλνκάζε δη εγθπθιίνπ δηαηαγήο ν Τπνπξγφο. 2.Ζ απαιιαγή αχηε ησλ μέλσλ ππεθφσλ δελ ε- πεθηείλεηαη θαη επί ησλ αθηλήησλ, εηο ηελ εηζθνξάλ ησλ νπνίσλ ππνρξενχληαη νχηνη. Άξζξ.7.-«1.Πάζα εηζθνξά ζπλεπάγεηαη δηθαίσκα απνδεκηψζεσο δηα ηελ ζεηηθήλ κφλνλ δεκίαλ πιελ ηεο ππφ ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ άξζξ. 59 πξνβιεπνκέλεο πεξηπηψζεσο, θαζ ελ δελ ρνξεγείηαη απνδεκίσζηο. 2.Οπδεκία απνδεκίσζηο νθείιεηαη δηα ηελ δηαθχιαμηλ ησλ εηζθνξψλ κέρξη ηεο νινθιεξσηηθήο απηψλ παξαιαβήο ππφ ηεο επηηαζζνχζεο Αξρήο, δπλακέλεο λα ελεξγήζε ηαχηελ θαη ηκεκαηηθψο εληφο 30 εκεξψλ. Δηο πεξίπησζηλ δεζκεχζεσο ε επίηαμηο θαη παξαιαβή ησλ δεζκεπζέλησλ δένλ λα πξαγκαηνπνηεζή εληφο πξνζεζκίαο δχν κελψλ δπλακέλεο λα παξαηαζή επί έλα εηζέηη κήλα άιισο ε δέζκεπζηο ιχεηαη απηνδηθαίσο. 3.Οζάθηο νη θάηνρνη δελ επηβαξχλνληαη εμ ίζνπ, δελ δχλαηαη λ απνηειέζε ηνχην ιφγνλ θαηαβνιήο ηδηαηηέξαο απνδεκηψζεσο εηο ηνπο επί πιένλ επηβαξπλζέληαο. Δηζθνξέο θαη Ναπιψζεηο (Δπηηάμεηο) 4.Δθ φζνλ απαηηνχληαη εξγαζηεξηαθαί εμεηάζεηο ησλ ππφ επίηαμηλ εθνδίσλ αη επηηξνπαί επηηάμεσλ πεξί σλ ην άξζξ. 83 ηνπ παξφληνο δχλαληαη λα δεζκεχνπλ ηαχηα δη φζνλ ρξφλνλ θξίλεηαη αλαγθαίνλ, ίλα εθηειεζζνχλ αη πάζεο θχζεσο εξγαζηεξηαθαί εμεηάζεηο, άλεπ απνδεκηψζεσο εηο ηνλ πξνκεζεπηήλ, εηο πεξίπησζηλ κε παξαιαβήο ηνπ δεζκεπζέληνο είδνπο». Σν άξζξ. 7 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 6 Νφκ. 611/1977 (θαηση. αξηζ. 57). Άξζξ.8.-Οπδεκία ρσξεί απνδεκίσζηο εμ επηηάμεσο παληφο ελ γέλεη αληηθεηκέλνπ δηα δεκίαο πξνειζνχζαο εθ ηπραίνπ γεγνλφηνο ή αλσηέξαο βίαο πεξηζηαηηθνχ, εμαηξνπκέλσλ ησλ θηλδχλσλ πνιέκνπ, ήηνη ηνξπηιιηζκψλ, θαλνληνβνιηζκψλ, πξνζθξνχζεσο επί λαξθψλ θαη πξνζβνιήο ππφ ερζξηθψλ αεξνπιάλσλ, δη νπο επζχλεηαη ην Γεκφζηνλ, εθηφο αλ ππάξρε αζθάιεηα ελαληίνλ ησλ θηλδχλσλ απηψλ, φηε δελ επζχλεηαη. Άξζξ.9.-«1.Αη απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ηξαηησηηθψλ επηηάμεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ Ναπηηθψλ επηηάμεσλ, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ Αεξνπνξηθψλ επηηάμεσλ θαη ηεο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο, θαζνξίδνπλ ην χςνο ηεο απνδεκηψζεσο. ιακβαλνκέλεο ππ φςηλ ηεο αμίαο, θαηά ηελ εκέξαλ θαζ ελ εδεκηνπξγήζε ε αηηία ηεο απνδεκηψζεσο (εκέξα επηηάμεσο ή θζνξάο)». Ζ παξ. 1 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 7 Νφκ. 611/1977 (θαηση. αξηζ. 57). 2.Σν ρξεκαηηθφλ έληαικα εθδίδεηαη εηο δξαρκάο δη αλαγσγήο ηνπ πγηνχο λνκίζκαηνο εηο ηελ εηο δξαρκάο αμίαλ θαηά ηνλ ρξφλνλ ηεο εθδφζεψο ηνπ επί ηε βάζεη ηνπ δειηίνπ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο. Δπί ηε βάζεη σζαχησο ηνπ δειηίνπ ηεο Δζληθήο Σξαπέδεο πεξί ηεο θαηά ηελ επνκέλελ ηεο πξνζθιήζεσο πξνο πιεξσκήλ ηηκήο εηο δξαρκάο ηνπ πγηνχο λνκίζκαηνο γίλεηαη θαη ε άλεπ εληάικαηνο πιεξσκή εηο δξαρκάο απνδεκηψζεσλ εθ λαπηηθψλ εηζθνξψλ, σο εηδηθψο νξίδεηαη ελ ησ ΗΗΗ κέξεη. Άξζξ Πάζα αμίσζηο θαηά ηνπ Γεκνζίνπ έ- λεθελ εηζθνξάο θαηά ηνλ θψδηθα παξαγξάθεηαη κεηά παξέιεπζηλ δηεηίαο απφ ηεο επνκέλεο ηεο ιχζεσο ηεο επηηάμεσο. 2.Ζ παξαγξαθή αχηε δηαθφπηεηαη δηα ηεο ππνβαιινκέλεο αηηήζεσο πξνο ηελ εθηηκεηηθήλ επηηξνπήλ ή ην δηνηθεηηθφλ δηθαζηήξηνλ Ν. επηηάμεσλ ή ηνλ Γήκαξρνλ. Σει. 378(α) Σεύτος 656-ει. 8 53

54 Δηζθνξέο θαη Ναπιψζεηο (Δπηηάμεηο) Άξζξ.11.-«1.Αη πάζεο θχζεσο εμ εηζθνξψλ απνδεκηψζεηο ππφθεηληαη εηο ηα ππφ ηνπ άξζξ. 2 παξ. α ηνπ Α.Ν. 1578/1939 πεξί αληηθαηαζηάζεσο δηα ηέινπο εληαίαο αμίαο ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ θιπ. νξηδφκελα εληαία αλαινγηθά ηέιε ραξηνζήκνπ επί αζηηθψλ εγγξάθσλ. 2.Αη εμ εηζθνξψλ απνδεκηψζεηο δελ θαηάζρνληαη νπδέ εθρσξνχληαη». Σν άξζξ. 11 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 11 Α.Ν. 2278/1940. Άξζξ.12.-«Ζ παξά ησλ ηξαηησηηθψλ Ναπηηθψλ ή Αεξνπνξηθψλ Αξρψλ ελεξγνπκέλε επίηαμηο ε δέζκεπζηο πξνο πιήξσζηλ ησλ αλαγθψλ ηνπ ηξαηνχ, Ναπηηθνχ ή Αεξνπνξίαο αληηζηνίρσο είλαη επηθξαηεζηέξα πάζεο άιιεο εθηεινπκέλεο παξ νηαζδήπνηε αξρήο δηθαηνπκέλεο θαηά ηνλ Νφκνλ λα εθηειέζε παξνκνίαλ επίηαμηλ ή δέζκεπζηλ». Σν άξζξ. 12 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 8 Νφκ. 611/1977 (θαηση. αξηζ. 57). Άξζξ.13.-Παο (ζηξαηησηηθφο μεξάο ή ζαιάζζεο ή κε) θαηαρξψκελνο ελ εηζθνξαίο ηεο αλαηηζεκέλεο απηψ εμνπζίαο ή αξλνχκελνο λα ρνξεγήζε απφδεημηλ παξαιαβήο ηεο εηζθνξάο ή πξσηφθνιινλ πεξί ηαχηεο αλαιφγσο ηεο πεξηπηψζεσο θαη θαηά ηνπο νξηζκνχο ηνπ θψδηθνο ηηκσξείηαη δηα θπιαθίζεσο απφ 2 κελψλ κέρξη 5 εηψλ ππφ ηνπ ζηξαηνδηθείνπ ή λαπηνδηθείνπ αλαιφγσο ηνπ είδνπο ηεο εηζθνξάο. Οκνίσο ν άλεπ δηθαηψκαηνο δηαηάζζσλ ή εθηειψλ επηηάμεηο ηηκσξείηαη, εάλ κελ αη επηηάμεηο εμεηειέζζεζαλ άλεπ βίαο, κε εηξθηήλ ή, ππαξρνπζψλ ειαθξπληηθψλ πεξηζηάζεσλ, κε θπιάθηζηλ ελφο έσο πέληε εηψλ.δάλ δε εμεηειέζζεζαλ δηα ηεο βίαο, κε εηξθηήλ ή, ππαξρνπζψλ ηδηαηηέξσλ ειαθξπληηθψλ πεξηζηάζεσλ, κε θπιάθηζηλ ηξηψλ έσο πέληε εηψλ. Άξζξ.14.-ζηηο θαηνξζψζε λα παξαζχξε δη νησλδήπνηε κέζσλ ηαο ζηξαηησηηθάο ή λαπηηθάο αξράο εηο επηηάμεηο εηδψλ εθζαξκέλσλ ή θαηεζηξακκέλσλ ππφθεηηαη εηο δίσμηλ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ πεξί απάηεο, ε δε πιεξσκή ηεο απνδεκηψζεσο δηα ηελ επίηαμηλ αλαζηέιιεηαη θαη θαλνλίδεηαη ππφ ηεο δηθαζηηθήο απνθάζεσο. Άξζξ.15.-Δπηηάμεηο λνκίκσο θαη πξνο θάιπςηλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπ ζηξαηεχκαηνο εθηειεζζείζαη δελ δχλαληαη λ αθπξσζψζη δη νπδεκίαο δηνηθεηηθήο πξάμεσο. Άξζξ.16.-Αη πιεξσκαί ησλ απνδεκηψζεσλ ησλ εηζθνξψλ πξνηηκψληαη πάζεο άιιεο πιεξσκήο πιελ ησλ εμφδσλ δηαηξνθήο αλδξψλ θαη θηελψλ θαη κηζζνδνζίαο ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη λαπηηθψλ. Άξζξ.17. Απνθιείεηαη απνιχησο ε πξνζθπγή εηο ηα ηαθηηθά δηθαζηήξηα πξνο εθδίθαζηλ απνδεκηψζεσλ εμ εηζθνξψλ σο νξίδνληαη αχηαη ελ ησ άξζξ. 2, αίηηλεο θαλνλίδνληαη θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθνο. Άξζξ.18.-(Καηεξγήζε δηα ηνπ άξζξ. 3 ηνπ Ν.Γ. 380/1947). ΜΔΡΟ ΗΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΑΗ ΔΗΦΟΡΑΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ Α 36.Δ.β.3 Δθηέιεζηο Δπηηάμεσλ-ηξαηησηηθά Γηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα-Σακείνλ Ηππσληψλ ηξαηνχ Άξζξ Δμαηξεηηθψο θαη κφλνλ ελ πνιέκσ παο δηνηθεηήο ζηξαηεχκαηνο κεκνλνκέλσο ελεξγνχληνο δχλαηαη επί πξνζσπηθή απηνχ επζχλε λα επηβάιε ηαο αλαγθαίαο εηζθνξάο δηα ην ππφ ηαο δηαηαγάο ηνπ ζηξάηεπκά. Οθείιεη φκσο ακειιεηί λα πξνθαιέζε ηελ έγθξηζηλ ηεο ηνηαχηεο ελεξγείαο ηνπ ππφ ηεο αξρήο ηεο ερνχζεο ην δηθαίσκα ηνπ επηηάζζεηλ εηζθνξάο, άιισο ε ελέξγεηά ηνπ αχηε ζπλεπάγεηαη ηαο εθ ηεο πξψηε πεξηφδνπ ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηνπ 13 άξζξνπ ηνπ θψδηθνο ζπλεπείαο, αλ ε επίηαμηο εγέλεην άλεπ βίαο, ή ηεο δεπηέξαο πεξηφδνπ ηνπ ηδίνπ εδαθίνπ θαη άξζξνπ, αλ κεηά βίαο. Σα παξαλφκσο επηηαρζέληα απνδίδνληαη ή ε αμία απηψλ. 2.Γχλαηαη λα ελεξγεζή ε επίηαμηο ησλ αλαγθαίσλ ηξνθίκσλ πξνο δηαηξνθήλ θαη ησλ θαηνίθσλ θξνπξίνπ ηηλφο ή σρπξσκέλεο ζέζεσο πνιηνξθνπκέλεο ελ επεηγνχζε αλάγθε εθηηκσκέλε ππφ ηεο αλαιαβνχζεο ηελ άκπλαλ απηψλ αλσηέξαο ζηξαηησηηθήο ή λαπηηθήο αξρήο. Άξζξ.20.-Οζάθηο αλεμάξηεηα αιιήισλ ηκήκαηα ζηξαηνχ επξίζθνληαη ελ ηηλη δήκσ έρνληα δηαηαγήλ ηαπηνρξφλνπ εθηειέζεσο εηζθνξψλ ηνπ απηνχ είδνπο, ε επίηαμηο ελεξγείηαη ηε δηαηαγή ηνπ αλσηέξνπ ή αξραηνηέξνπ ησλ δηνηθεηψλ, θαλνλίδνληνο ηελ θαηαλνκήλ ηεο επηηάμεσο θαη παξαιαβήλ ησλ εηζθνξψλ αλαιφγσο ησλ πφξσλ ηνπ δήκνπ θαη ελ αλαινγία ησλ αλαγθψλ εθάζηνπ ηκήκαηνο. Άξζξ.21.-«1.Αη επηηάμεηο ελεξγνχληαη πάληνηε εγγξάθσο, αη πξνο ηνχην δε δηαηαγαί απνζπψληαη εθ δηπινηχπνπ βηβιίνπ επηηάμεσο θαη αλαθέξνπλ ην είδνο, ηελ πνζφηεηα θαηά πξνζέγγηζηλ ησλ επηβαιινκέλσλ εηζθνξψλ, σο θαη ηελ δηάξθεηαλ αλ ηνχην είλαη δπλαηφλ. Γηα ηαο ρνξεγεζείζαο εηζθνξάο δίδεηαη απφδεημηο παξαιαβήο απνθνπηνκέλε εθ ηξηπινηχπνπ βηβιίνπ. (Αληί ηεο ζει. 379) Σει. 379(α) Σεύτος 656-ει. 9 54

55 36.Δ.β.3 2.Σα βηβιία ηαχηα θαη ινηπά έληππα ηα αλαγθαία πξνο εθηέιεζηλ ηνπ θψδηθνο ρνξεγνχληαη ππφ ησλ ηξαηησηηθψλ ππεξεζηψλ εηο ηνπο έρνληαο δηθαίσκα θαηά ην άξζξ. 3 λα επηηάζζνπλ εηζθνξάο. Οχηνη εθνδηάδνπλ ηνπο ππ απηνχο Γηνηθεηάο ή πξντζηακέλνπο ππεξεζηψλ ίλα παξαδνζνχλ ππφ ησλ ηειεπηαίσλ ηνχησλ, εηο ηνπο Αμησκαηηθνχο νίηηλεο ζα επηθνξηηζζνχλ κε ηελ εθηέιεζηλ ηεο επηηά-μεσο. Μεηά ην πέξαο ηαχηεο επηζηξέθνληαη ηαχηα εηο ηνπο αλσηέξσ ρνξεγή-ζαληαο. 3.Σν ζρήκα, κέγεζνο, ε γξακκνγξάθεζηο θαη ινηπαί ιεπηνκέξεηαη ησλ σο άλσ βηβιίσλ θαη ινηπψλ αλαγθαηνχλησλ δηα ηαο επηηάμεηο εληχπσλ θαζνξίδνληαη δη απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ». Σν άξζξ. 21 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 9 Νφκ. 611/1977 (θαηση. αξηζ. 57). Άξζξ Δάλ νη πξνο νπο γίλεηαη ε πιεξσκή ηεο αμίαο νηνπδήπνηε επηηαζζνκέλνπ ηπγράλσζηλ αγξάκκαηνη αχηε ζεσξείηαη σο λνκίκσο γελνκέλε επί κφλε ηε επί ηεο απνδείμεσο βεβαηψζεη δχν γλσζηψλ ελειίθσλ καξηχξσλ, εθ φζνλ ε αμία ηεο εηζθνξάο δελ ππεξβαίλεη ηαο δέθα ρηιηάδαο δξαρκψλ. 2.Δάλ σο δηθαηνχρνη εκθαλίδσληαη πξνο πιεξσκήλ πιεηφηεξνη ηνπ ελφο δηακθηζβεηνχληεο ηαχηελ, ην ρξεκαηηθφλ πνζφλ θαηαηίζεηαη εηο ην Σακείνλ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κεη εθζέζεσο κλεκνλεπνχζεο θαη ηα νλφκαηα ησλ δηεθδηθνχλησλ ηνχην, ίλα αλαδεηεζή θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ ηζρχνληνο δηθαίνπ. «3.Οθείιεηαη ηφθνο 6% επί ησλ κε πιεξσζεηζψλ απνδεκηψζεσλ εμ εηζθνξψλ, αλ αχηε δελ ζπλεηειέζζε εμ ππαηηηφηεηνο ηνπ Γεκνζίνπ εμ κήλαο κεηά ηνλ θαλνληζκφλ ηεο, ν δε ηφθνο άξρεηαη κεηά ην εμάκελνλ». Ζ παξ. 3 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 2 Α.Ν. 2278/1940. Άξζξ Δάλ αη θαηά ρξήζηλ εηζθνξαί ησλ θαηνίθσλ απνιεζζψζηλ ή βιαβψζη θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο κηζζψζεσο, ε ζηξαηησηηθή αξρή ε ρξεζηκνπνηήζαζα ηαχηαο νθείιεη λα ρνξεγήζε ησ θαηνίθσ πηζηνπνηεηηθφλ καξηπξνχλ ην γεγνλφο, αλαθέξνλ ηα θαηά ηελ θξίζηλ ηεο αίηηα ηεο απσιείαο ή βιάβεο σο θαη ηελ αμίαλ ηαχηεο, θαηά ηαο ελ ησ ηφπσ ηξερνχζαο ηηκάο. 2.Αλ αχηε αξλεζή λα ρνξεγήζε ηνχην, ν ηδηνθηήηεο ησλ απνιεζζεηζψλ εηζθνξψλ νθείιεη πάξαπηα επί πνηλή απσιείαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ λ απεπζπλζή πξνο ηνλ δήκαξρνλ, έλζα εγέλεην ε απψιεηα ή βιάβε, ίλα νχηνο κεηά δχν κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πηζηνπνηήζε ηαχηελ, ηα αίηηα θαη ηελ αμίαλ ηεο. Δηζθνξέο θαη Ναπιψζεηο (Δπηηάμεηο) Άξζξ.24.-«1.Αη δηαηαγαί επηηάμεσο επεπζχλνληαη παξά ηεο επηηαζζνχζεο αξρήο σο θάησζη: α.δηο ηνλ θάηνρνλ δηα ηαο απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο θαη θαηφπηλ ζπληνληζκνχ κεηά ησλ αξκνδίσλ πνιηηηθψλ αξρψλ, ζρεδηαζζείζαο επηηάμεηο. β.δηο ηνλ Γήκαξρνλ εηο πεξηπηψζεηο επηηάμεσλ κε ζρεδηαζζεηζψλ θαηά ηα αλσηέξσ. 2.Δηο ηαο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 1β ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθ φζνλ νπδέλ κέινο ηεο Γεκνηηθήο αξρήο επξίζθεηαη ελ ηε έδξα ηνπ ή εθ φζνλ επείγνπζά ηηο επίηαμηο είλαη αλαγθαία ελ ηφπσ κεκαθξπζκέλσ ηεο έδξαο ηνπ δήκνπ, νχησο ψζηε λα απνβαίλε αδχλαηνο ε θαλνληθή θνηλνπνίεζηο ηεο Γηαηαγήο επηηάμεσο, αχηε γλσζηνπνηείηαη παξά ηεο ηξαηησηηθήο Αξρήο, απ επζείαο εηο ηνπο θαηνίθνπο δηα ηνηρνθνιιήζεσο εηο ηα θπξηψηεξα κέξε ηεο πφιεσο ή δηα θήξπθνο. 3.Δπίζεο εηο ηαο πεξηπηψζεηο ηεο απηήο σο άλσ παξ. 1β εάλ θαηά ηελ θξίζηλ ησλ ερνπζψλ ην δηθαίσκα επηηάμεσο ζηξαηησηηθψλ αξρψλ, πθίζηαηαη θίλδπλνο φηη, κέρξη ηεο θνηλνπνηήζεσο ησλ Γηαηαγψλ επηηάμεσλ εηο ηνπο Γεκάξρνπο ή ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ θιπ. θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ εηζθνξψλ ππφ ηνχησλ εηο ηνπο θαηνίθνπο, ζα ιάβε ρψξαλ απφθξπςηο ησλ εθνδίσλ, δχλαληαη αη ζρεηηθαί δηαηαγαί επηηάμεσο λα απεπζπλζνχλ απ επζείαο εηο ηνπο θαηνίθνπο (εκπφξνπο, ηδηνθηήηαο θαη θαηφρνπο ελ γέλεη επηηαθηέσλ εθνδίσλ), θνηλνπνηνπκέλσλ αληηγξάθσλ ηνχησλ θαη εηο ηνλ νηθείνλ Γήκαξρνλ ή Πξφεδξνλ Κνηλφηεηνο ή ηνπο αλαπεξσηάο ηνχησλ. 4.Αη πξνβιεπφκελαη επηηάμεηο βάζεη ηεο πθηζηακέλεο ζρεδηάζεσο απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο, ζπληνλίδνληαη κέζσ ησλ Ννκαξρψλ. Αη επηηάμεηο αίηηλεο δελ πξνβιέπνληαη ππφ ηεο πθηζηακέλεο ζρεδηάζεσο απφ ηνπ θαηξνχ ηεο εηξήλεο: α.πληνλίδνληαη πξν ηεο πξαγκαηνπνηήζεψο ησλ. (1)Δηο έδξαο Ννκαξρηψλ κέζσ ηνχησλ. (2)Δθηφο έδξαο Ννκαξρηψλ, κέζσ ησλ Γεκάξρσλ ή ησλ Πξνέδξσλ Κνηλνηήησλ. β.δηο εμαηξεηηθάο πεξηπηψζεηο δελ ζπληνλίδνληαη αιιά δηελεξγνχληαη απ επζείαο ππφ ησλ αξκνδίσλ ηξαηησηηθψλ Αξρψλ». Σν άξζξ. 24, ηξνπνπνηεζέλ δηα ηνπ άξζξ. 1 Α.Ν. 1983/1939, αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 10 Νφκ. 611/1977 (θαηση. αξηζ. 57). Σει. 380(α) Σεύτος 656-ει

56 Δηζθνξέο θαη Ναπιψζεηο (Δπηηάμεηο) 36.Δ.β.3 Άξζξ Ο δήκαξρνο ηε γλσκνδνηήζεη ηεζζάξσλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηά ηελ ζεηξάλ ηνπ πίλαθνο θαη δχν εθ ησλ κάιινλ εππφξσλ θαη επυπνιήπησλ θαηνίθσλ δηαλέκεη ηαο απαηηεζείζαο εηζθνξάο κεηαμχ πάλησλ ησλ θαηνίθσλ. 2.Δλ επεηγνχζε αλάγθε θαη εθ φζνλ θαζίζηαηαη αδχλαηνο ε γλσκνδφηεζηο ησλ αλσηέξσ εμ πξνζψπσλ ν δήκαξρνο δχλαηαη θαη κφλνο ηνπ λα θαηαλείκε ηαο εηζθνξάο, αη δε απνθάζεηο ηνπ εηζίλ εθηειεζηέαη θαη αλέθθιεηνη. 3.Ζ δηαλνκή αχηε ελεξγνπκέλε πάληνηε αθξηβνδηθαίσο θαη αλαιφγσο ησλ πφξσλ εθάζηνπ θαηνίθνπ είλαη ππνρξεσηηθή δη άπαληαο κε απαιιαζζνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ απνπζηαδφλησλ θαη κε αληηπξνζσπεπνκέλσλ. 4.Δλ ηε πεξηπηψζεη απνπζίαο ηνπ θαηνίθνπ θαη αλππαξμίαο ηνπ αληηπξνζψπνπ απηνχ, ε εηζθνξά παξαδίδεηαη ππφ ηνπ δεκάξρνπ αλνηγνκέλεο ελ αλάγθε βία θαη ηεο ζχξαο ηνπ αθηλήηνπ ηε δηαηαγή απηνχ παξνπζία θαη δχν καξηχξσλ, ζπληαζζνκέλεο ζρεηηθήο εθζέζεσο, ελ ιακβάλεη ν δήκαξρνο ην δε ηίκεκα θαηαηίζεηαη εηο ην Σακείνλ Γαλείσλ θαη Παξαθαηαζεθψλ, αλ ε πιεξσκή γίλεηαη ακέζσο. Άξζξ.26.-«Ο Γήκαξρνο εηο ηαο πεξηπηψζεηο θαζ αο ε επίηαμηο γίλεηαη κέζσ απηνχ ζπληάζζεη θαηάζηαζηλ, εο αληίγξαθνλ ηεξεί παξ απηψ, εκθαίλνπζαλ ηαο ρνξεγεηέαο παξ εθάζηνπ θαηνίθνπ πνζφηεηνο εηζθνξψλ. Δπί ηε βάζεη ηεο θαηαζηάζεσο ηαχηεο, παξαδηδνκέλεο εηο ηελ εθηεινχζαλ ηελ επίηαμηλ ζηξαηησηηθήλ Αξρήλ, ελεξγείηαη ε παξάδνζηο ησλ εηζθνξψλ παξνπζία ηνπ Γεκάξρνπ ή αληηπξνζψπνπ απηνχ». Σν άξζξ. 26 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 11 Νφκ. 611/1977 (θαηση. αξηζ. 57). Άξζξ.27.-«1.Δλ πεξηπηψζεη αλππαξμίαο Γεκνηηθήο Αξρήο θαηά ην άξζξ. 24 εδάθ. 2 ή θαζπζηεξήζεσο ηεο θαηά η αλσηέξσ ππφ ηνπ Γεκάξρνπ θαηαλνκήο ησλ εηζθνξψλ, ή παξφδνπ ηεο ηαρζείζεο πξνζεζκίαο παξαδφζεσο απηψλ, ή ελ πεξηπηψζεη εθαξκνγήο ηνπ εδαθ. 3 ηνπ άξζξ. 24, ε ηξαηησηηθή Αξρή ελεξγεί απηεπαγγέιησο ηελ κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ αλάινγνλ θαηαλνκήλ θαη κεξηκλά πεξί ηεο παξαιαβήο ησλ εηζθνξψλ άλεπ ησλ δηαηππψζεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ». Σν εδάθ. 1 εηξνπνπνηήζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 2 Α.Ν. 1983/ Δάλ δε έρε πιεξνθνξίαο φηη απνθξχπηνληαη ε- πηηάμηκα είδε παξά ηνπ δεκάξρνπ ή ησλ θαηνίθσλ, δχλαηαη λα πξνβή απηεπαγγέιησο εηο εμαθξίβσζηλ πξνο αλεχξεζηλ απηψλ θαη παξαιαβήλ ησλ ελεξγνχζα ζπγρξφλσο ηα δένληα πξνο εθαξκνγήλ θαηά ησλ ππεπζχλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξ. 28. (Μεηά ηελ ζει. 380(α) Σει. 380,01 Σεύτος 656-ει

57 36.Δ.β.3 Δηζθνξέο θαη Ναπιψζεηο (Δπηηάμεηο) 57

58 Δηζθνξέο θαη Ναπιψζεηο (Δπηηάμεηο) Άξζξ Δλ πεξηπηψζεη θαηεγνξεκαηηθήο αξλήζεσο ησλ θαηφρσλ πξνο παξνρήλ ησλ εηζθνξψλ, ε επίηαμηο ελ εζράηε αλάγθε ελεξγείηαη δηα ηεο βίαο. 2.Σηκσξνχληαη δηα ρξεκαηηθήο πνηλήο. α)απφ 100 κέρξη κεηαιιηθψλ δξαρκψλ, επηβαιινκέλεο ππφ ηνπ Πξνέδξνπ ησλ Πξσηνδηθψλ ηνπ ηφπνπ επί ηε εθζέζεη ηεο ζηξαηησηηθήο αξρήο δηθάδνληνο θαηά ζπλνπηηθήλ δηαδηθαζίαλ θαη ππνρξένπ λα εθδψζε ηειεζίδηθνλ απφθαζηλ ην πνιχ εληφο κελφο εηο νπδέλ ππνθεηκέλελ έλδηθνλ κέζνλ νη δπζηξνπνχληεο ή κεξνιεπηνχληεο θαηά ηελ δηαλνκήλ ή αξλνχκελνη λα εθηειέζσζη ηαο πεξί επηηάμεσο δηαηαγάο δήκαξρνη. Δθηφο ησλ νξίσλ ηεο Διιεληθήο επηθξαηείαο ην δηθαίσκα ηεο επηβνιήο ησλ άλσ πνηλψλ αλήθεη εηο ηελ ζηξαηησηηθήλ αξρήλ θαη δηα ηνπο δεκνηηθνχο άξρνληαο. β)απφ 10 κέρξη 1000 κεηαιιηθψλ δξαρκψλ, επηβαιινκέλεο ηε δηαηαγή ηεο επηηαζζνχζεο ζηξαη. αξρήο νη εγθαηαιείπνληεο ηελ ππεξεζίαλ, δη ελ επεηάρζεζαλ, ή νπσζδήπνηε παξεκβάιινληεο πξνζθφκκαηα θαηά ηελ ππφ ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο παξαιαβήλ θαη ρξεζηκνπνίεζηλ ησλ εηζθνξψλ. γ)μέρξη ηνπ εκίζενο ηεο αμίαο εθάζηεο εηζθνξάο ηεο πνηλήο επηβαιινκέλεο ππφ ηεο επηηαζζνχζεο ζηξαη. αξρήο. 1)Οη θάηνηθνη νη δπζηξνπνχληεο ή αξλνχκελνη λα ζπλεηζθέξσζη ηα δηαηαρζέληα. 2)Οη νπσζδήπνηε απνθξχπηνληεο ηαο εηζθνξάο ή αληηθαζηζηψληεο ηαχηαο δη άιισλ θαησηέξαο πνηφηεηνο ησλ επηηαρζεηζψλ ή θζείξνληεο απηάο. 3)Δλ γεληθή επηζηξαηεχζεη θαη πνιέκσ άπαληεο νη αλσηέξσ δχλαληαη λα πξνζαρζψζηλ ελψπηνλ ηνπ ζηξαηνδηθείνπ θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 49 ηεο ζηξαη. Πνηλ. Ννκνζεζίαο θαη λα ηηκσξεζψζη θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 184 ηεο απηήο Ννκνζεζίαο κε θπιάθηζηλ εμ εκεξψλ κέρξη 5 εηψλ. Γηα ηελ πξνζαξκνγήλ ησλ πνζψλ βι. θαηση. άξζξ. 3 Ν.Γ. 380/1947 θαη Β.Γ. 21/31 Οθη Άξζξ Αη ππφ ηεο δηαηαζζνχζεο ηελ επίηαμηλ ζηξαη. αξρήο επηβαιιφκελαη ρξεκαηηθαί πνηλαί θαη πξφζηηκα εηζίλ αλέθθιεηνη κε δπλάκελαη λα κεησζψζηλ ή αξζψζη δηα δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο απνθάζεσο. 2.Αη ελ ιφγσ ρξεκαηηθαί πνηλαί θαη πξφζηηκα δεινχληαη σο έζνδα ηνπ Σακείνπ Ηππσληψλ θαη εηζπξάηηνληαη παξά ησλ ζρεηηθψλ επαξρηαθψλ Σακείσλ (Σκήκα Γαλείσλ θαη Παξαθαηαζεθψλ) θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ εζφδσλ επί ηε βάζεη ηεο επί ηα ηακεία ηαχηα απνζηειινκέλεο απνθάζεσο επηβνιήο ρξεκαηηθήο πνηλήο θαη ηεο θεθαλνληζκέλεο ππφ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Οηθνλνκηθψλ ηηκήο ηεο κεηαιιηθήο δξαρκήο, ηεο ηζρπνχζεο δηα ηελ πιεξσκήλ ηνπ εηζαγσγηθνχ ηέινπο. 36.Δ.β.3 Άξζξ Γηα πάζαλ παξαιαβήλ εηζθνξάο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ άξζξ. 171, 59 θαη 61, θαηά ην άξζξ. 21, ε εθηεινχζα ηελ επίηαμηλ ζηξαηησηηθή αξρή ρνξεγεί εηο ηνλ δηθαηνχρνλ απφδεημηλ παξαιαβήο ή πξσηφθνιινλ, θαηά ηα εηδηθψηεξνλ ελ ηνηο επνκέλνηο θεθαιαίνηο νξηδφκελα, ίλα επί ηε βάζεη απηψλ εμνθιήζε ην επηδηθαζζεζφκελνλ απηψ ρξεκαηηθφλ πνζφλ. Δλ απνπζία ηνπ δηθαηνχρνπ ε απφδεημηο παξαδίδεηαη ηε δεκνηηθή αξρή, ήηηο κεξηκλά ηελ αλεχξεζηλ απηνχ θαη παξάδνζίλ ηεο. Ζ δεπηέξα ησλ απνδείμεσλ ηνχησλ παξαδίδεηαη εηο ηελ δεκνηηθήλ αξρήλ, ίλα επηζπλαθζή εηο ηαο νλνκαζηηθάο θαηαζηάζεηο ζπλεηζελεγθφλησλ θαη ρξεζηκεχε σο βεβαησηηθφλ έγγξαθνλ ηεο εηζθνξάο θαηά ηελ εθδίθαζηλ. Ζ ηξίηε (ζηέιερνο) ππνβάιιεηαη εηο ηελ δηαηάμαζαλ ηελ επίηαμηλ ζηξαηησηηθήλ αξρήλ ίλα δηαβηβαζζή εηο ηνλ κέιινληα λα ελεξγήζε ηελ εθθαζάξηζηλ δηαηάθηελ. 2.Ζ ζηξαηησηηθή αξρή θαηά ηελ παξαιαβήλ ηνπ επηηαρζέληνο αλαγξάθεη επί ησλ απνδείμεσλ ηνχησλ παξαιαβήο θαη ηελ θαηά θξίζηλ ηεο αμίαλ ηεο εηζθνξάο ζπκβνπιεπηηθψο. Άξζξ.31.-«1.Ο Γήκαξρνο ή ε εθηεινχζα ηελ επίηαμηλ ηξαηησηηθή Αξρή ελ απνπζία ή αλππαξμία Γεκνηηθήο Αξρήο θαηά ην άξζξ. 27 ή ελ πεξηπηψζεη εθαξκνγήο ηνπ εδαθ. 3 ηνπ άξζξ. 24 ηνπ Κψδηθνο, απεπζχλεη ηελ επνκέλελ εκέξαλ, θαζ ελ επεξαηψζε ε παξαιαβή ησλ εηζθνξψλ, εηο ην θαηά Νφκνλ δηνηθεηηθφλ δηθαζηήξηνλ ή εηο ην αλψηεξνλ ηνηνχηνλ αλαιφγσο ηνπ πνζνχ, πεξί σλ θαησηέξσ, ή ηελ εηδηθψο νξηδνκέλελ αξρήλ, νλνκαζηηθήλ θαηάζηαζηλ ζπλεηζελεγθφλησλ (ππφδ. 3) ζπκπεπιεξσκέλελ φζνλ αθνξά ηελ εκεξνκελίαλ, θαζ ελ έιαβε ρψξαλ εθάζηε εηζθνξά, ηελ δηάξθεηαλ απηήο, ηαο παξαδνζείζαο παξ εθάζηνπ πνζφηεηαο θαη είδνο θαη ηαο απαηηνπκέλαο παξ απηνχ απνδεκηψζεηο». Σν εδάθ. 1 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 3 Α.Ν. 1983/ Δηο ηελ θαηάζηαζηλ ηαχηελ επηζπλάπηεη αληίγξαθνλ ηεο δηαηαγήο επηηάμεσλ, σο θαη ηαο εηο ρείξάο ηνπ απνδείμεηο παξαιαβήο ή ηελ θαηάζηαζηλ, πεξί εο ην 59νλ άξζξνλ, ηα πξσηφθνιια θ.ι.π. 3.Αη αλσηέξσ θαηαζηάζεηο ζπλεηζελεγθφλησλ αληηγξάθνληαη εηο βηβιίνλ, ηεξνχκελνλ παξά ηε δεκνηηθή αξρή. 4.Πξνο εθηίκεζηλ δεκηψλ ή θζνξψλ εηο ηελ θαηάζηαζηλ, πεξί εο ηα πξνεγνχκελα εδάθηα, ζπκπεπιεξσκέλελ αλαιφγσο, ζεκεηνχληαη αχηαη θερσξηζκέλσο θαη επηζπλάπηνληαη θαη ηα ελ ηνηο εηδηθνίο θεθαιαίνηο ηνπ παξφληνο πξνβιεπφκελα πξσηφθνιια παξαιαβήο θαη παξαδφζεσο ή άιια έγγξαθα πξνο εμαθξίβσζηλ ηεο γελνκέλεο δεκίαο ή θζνξάο. (Αληί ηεο ζει. 381) Σει. 381(α) Σεύτος 656-ει

59 36.Δ.β.3 Άξζξ.32.-Ηδξχεηαη δηνηθεηηθφλ δηθαζηήξηνλ ζηξαηησηηθψλ επηηάμεσλ, εδξεχνλ ελ εθάζηε πξσηεπνχζε λνκνχ, πξνο εθδίθαζηλ απαηηήζεσλ εμ εηζθνξψλ, γελνκέλσλ εληφο ηεο πεξηθεξείαο ηνπ λνκνχ, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ «50.000» δξαρκψλ θαη έηεξνλ δηνηθεηηθφλ δηθαζηήξηνλ ελ ηε πξσηεπνχζε ηνπ Κξάηνπο πξνο εθδίθαζηλ απαηηήζεσλ άλσ ησλ «50.000» δξαρκψλ εμ εηζθνξψλ εηο νηνλδήπνηε δηακέξηζκα ηνπ Κξάηνπο. 2.Σν θαηά λφκνλ δηθαζηήξηνλ απαξηίδεηαη εθ πέληε κειψλ, ιακβαλνκέλσλ δχν κελ εθ ησλ ελ ηε έδξα ηνπ λνκνχ πξσηνδηθψλ, σλ ν αξραηφηεξνο σο πξφεδξνο, δχν δε εμ αλσηέξσλ αμησκαηηθψλ ή ινραγψλ θαη εθ ηνπ νηθνλνκηθνχ εθφξνπ ηεο πξσηεπνχζεο ηνπ λνκνχ. 3.Σν ελ ηε πξσηεπνχζε ηνπ Κξάηνπο δηθαζηήξηνλ, ην εθδηθάδνλ ηαο πιένλ ησλ «50.000» δξαρκψλ, απαξηίδεηαη εθ πέληε κειψλ, ιακβαλνκέλσλ ελφο κελ εθ ησλ παξά ηε Αξείσ Πάγσ αξενπαγηηψλ σο πξνέδξνπ, ελφο δε εθ ησλ ηαθηηθψλ θαζεγεηψλ ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ, ελφο εθέηνπ, ελφο ζπληαγκαηάξρνπ ή αληηζπληαγκαηάξρνπ ηνπ θαηά γελ ζηξαηνχ εθ ησλ πέληε καρίκσλ φπισλ θαη εθ ηνπ πξνέδξνπ ή αληηπξνέδξνπ ηνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ηεο πξσηεπνχζεο. Υξέε γξακκαηέσο απηνχ εθηειεί αμησκαηηθφο νηθνλνκηθήλ αξκνδηφηεηα έρνληνο ζψκαηνο, νξηδφκελνο ππφ ηνπ Τπνπξγνχ παξ νπ νξίδεηαη θαη ην βνεζεηηθφλ πξνζσπηθφλ. 4.Δθάηεξνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηνχησλ δηθάδεη ελ πξψησ θαη ηειεπηαίσ βαζκψ. 5.Καζήθνληα επηηξφπνπ επηθξαηείαο παξά κελ ησ θαηά λνκφλ δηνηθεηηθψ δηθαζηεξίσ εθηειεί ν παξά ησ ελ ηε έδξα ηνπ λνκνχ πξσηνδηθείσ Δηζαγγειεχο, παξά δε ησ ελ ηε πξσηεπνχζε ηνπ Κξάηνπο ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ Τπνπξγείνπ ηξαηησηηθψλ, νλ θσιπφκελνλ αλαπιεξνί ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ. 6.Υξέε γξακκαηέσο δη έθαζηνλ ησλ θαηά λνκνχο δηθαζηεξίσλ εθηειεί δηνηθεηηθφο ππάιιεινο νξηδφκελνο ππφ ηνπ νηθείνπ λνκάξρνπ, ρξείαο δε θαινχζεο νξίδεηαη παξ απηνχ θαη βνεζεηηθφλ πξνζσπηθφλ ηνπ γξακκαηέσο. Σν θαζ χιελ φξηνλ αξκνδηφηεηνο σξίζζε δηα ηνπ άξζξ. 1 Ν.Γ. 380/1947 εηο 50 εθαη. δξαρκάο, αληηζηνηρνχληα πξνο (50000) λέαο δξαρκάο κεηά ηνλ Νφκ. 2824/1954. Βι. θαη θαηση. Α.Ν. 2874/1941 θαη Νφκ. 1645/1944. Σν φξηνλ αξκνδηφηεηνο επμήζε πεξαηηέξσ εηο δξαρ δηα ηνπ άξζξ. 12 Νφκ. 611/1977 (θαηση. αξηζ. 57), νχηηλνο βι. θαη ηαο ινηπάο δηαηάμεηο. Δηζθνξέο θαη Ναπιψζεηο (Δπηηάμεηο) Άξζξ.33.-«1.Σα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ δηνξίδνληαη (δηα Β.Γ/ηνο) πξνθαινπκέλνπ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ ησλ ηξαηησ-ηηθψλ επί πξνηάζεη ησλ αξκνδίσλ Γηνηθεηηθψλ σκάησλ ηξαηνχ θαη Αλεμαξηήησλ Μεξαξρηψλ. Γηα ηνπ απηνχ (Γ/ηνο) δηνξίδνληαη θαη νη αλαπιεξσηαί ηνχησλ αλήθνληεο εηο ηαο απηάο δεκνζίαο ιεηηνπξγίαο. Ζ ππεξεζία ησλ κειψλ ησλ Γηθαζηεξίσλ είλαη εληαπζία δπλακέλε λα παξαηαζή δηα Β.Γ/ηνο. Αληηθαηάζηαζηο ησλ κειψλ θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηνπ έηνπο απαγνξεχεηαη, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ απνπζίαο ή θσιχκαηνο α- πνρξψληνο δεδηθαηνινγεκέλνπ (κεηάζεζηο, παξαίηεζηο, απνρψξεζηο ή απφιπζηο, αζζέλεηα καθξάο δηαξθείαο θιπ.) θαζ αο επηηξέπεηαη ηνηαχηε. Ζ αληηθαηάζηαζηο δχλαηαη ελ επεηγνχζε πεξηπηψζεη λα δηαηάζζεηαη θαη δηα δηαηαγήο ηνπ Τπνπξγνχ ησλ ηξαηησηηθψλ επί ηε αηηήζεη ησλ αξκνδίσλ πξντζηακέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ απφληνο ή θσιπνκέλνπ, ππνβαιινκέλε εγθαίξσο θαη ηεξαξρηθψο». Ζ παξ. 1 αληηθαηεζηάζε σο άλσ δηα ηνπ άξζξ. 3 Α.Ν. 2278/1940. Καηφπηλ ηεο παξ. 4 άξζξνπ κφλνπ Β.Γ. 792/1961 αληί Β.Γ/ηνο εθδίδεηαη Τπνπξγηθή απφθαζηο. 2.Δλ επηζηξαηεχζεη ή πνιέκσ ή δη ακέιεηαλ πεξί ηελ εθηέιεζηλ ησλ δηα ηνπ παξφληνο θαζεθφλησλ επηηξέπεηαη ε δηα πξνεδξηθνχ Γ/ηνο δηαξθνχληνο ηνπ έηνπο αληηθαηάζηαζηο ησλ νξηζζέλησλ κειψλ ησλ δηθαζηεξίσλ. 3.Σα άξζξ ηεο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη ην άξζξ. 2 πεξί εμαηξέζεσο δηθαζηψλ ηνπ Νφκνπ ηεο 8εο Ηνπι εθαξκφδνληαη αληηζηνίρσο θαη επί ησλ δηθαζηεξίσλ ηνχησλ. Άξζξ.34.-Σα δηθαζηήξηα ηαχηα ζπλεξρφκελα π- πνρξεσηηθψο, εθ φζνλ ππάξρνπζηλ ψξηκνη πξνο ζπδήηεζηλ ππνζέζεηο, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ηνπ πξνέδξνπ απηψλ ζπλεδξηάδνπζη δεκνζία εηο ην θαηάζηεκα ηεο λνκαξρίαο ή εηο έηεξνλ δεκφζηνλ θαηάζηεκα νξηδφκελνλ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ θαζ εκέξαο θαη ψξαο νξηδνκέλαο ππφ ηνπ πξνέδξνπ θαη απνθαζίδνπζη θαηά πιεηνςεθίαλ πεξί ηνπ πνζνχ ηεο ππφ ηνπ Γεκνζίνπ νθεηινκέλεο απνδεκηψζεσο εμ εηζθνξψλ. Σει. 382(α) Σεύτος 656-ει

60 Δηζθνξέο θαη Ναπιψζεηο (Δπηηάμεηο) Άξζξ.35.-Σα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, σο θαη ν Πξφεδξνο πξσηνδηθψλ θαη εηξελνδίθεο, ηηκσξνχληαη παξά ησλ πξντζηακέλσλ απηψλ αξρψλ πεηζαξρηθψο δηα ηελ κε εθδίθαζηλ εληφο ησλ ηαζζνκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ ησλ αλαηηζεκέλσλ εηο απηνχο ππνζέζεσλ δηα ηελ εθηέιεζηλ ηνπ θψδηθνο. Άξζξ.36.-Αη θαηά ην άξζξ. 31 ηνπ θψδηθνο δηαβηβαδφκελαη εηο ην δηνηθεηηθφλ δηθαζηήξηνλ θαηαζηάζεηο αηηνπκέλσλ απνδεκηψζεσλ εμ εηζθνξψλ ε αηηήζεηο ησλ δηαδίθσλ, εηο αο πεξηπηψζεηο εηδηθψο ηνχην νξίδεηαη, επέρνπλ ζέζηλ εηζαγσγηθνχ εγγξάθνπ πξνο εθδίθαζηλ ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ. Πεξί ηεο ιήςεσο απηψλ ν γξακκαηεχο ζπληάζζεη έθζεζηλ θαηαρσξηδνκέλελ ελ βηβιίσ (πξσηνθφιισ) εξηζκεκέλσ ππφ ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ζειίδα θαη κλεκνλεχνπζαλ ηα ζπλεκκέλα. Άξζξ.37.-Ο πξφεδξνο ηνπ δηθαζηεξίνπ ιαβψλ γλψζηλ ησλ θαηά ην πξνεγνχκελνλ άξζξνλ ππνβαιινκέλσλ θαηαζηάζεσλ ε αηηήζεσλ, ελ αηο αηηήζεζηλ εμεηάδεη ηελ λνκηκνπνίεζηλ ησλ αηηνχλησλ, δηνξίδεη ελ ησλ κειψλ ηνπ δηθαζηεξίνπ σο εηζεγεηήλ πξνο κειέηελ θαη πεξαηηέξσ αλάθξηζηλ ηεο ππνζέζεσο, δχλαηαη δε θαη απ επζείαο λα εηζαγάγε νιφθιεξνλ ηελ ππφζεζηλ εηο ην δηθαζηήξηνλ, εάλ αχηε είλαη πιήξεο ε δχλαηαη λα ζπκπιεξσζή παξ απηνχ δηα ζπγθεληξψζεσο πεξαηηέξσ πιεξνθνξηψλ ε εγγξάθσλ παξά ηεο αξκνδίαο αξρήο ε ηνπ αηηνχληνο. «2.Πξνθεηκέλνπ πεξί επηηάμεσο, αθηλήησλ, ν Πξφεδξνο ηνπ Γηθαζηεξίνπ νθείιε άκα ηε ιήςεη ησλ αλσηέξσ θαηαζηάζεσλ ε αηηήζεσλ, λα εηδνπνηήζε εγγξάθσο πεξί ηε ηνπ επηηαρζέληνο αθηλήηνπ θαη ηνπ αμηνχληνο ην πξνο απνδεκίσζηλ δηθαίσκα ην Τπνπξγείνλ ησλ Οηθνλνκηθψλ (Γηεχζπλζηλ Γεκνζίσλ Κηεκάησλ). Ζ ηνηαχηε εηδνπνίεζηο δένλ λα γίλεηαη ηξηάθνληα ηνπιάρηζηνλ εκέξαο πξν ηεο νξηδνκέλεο θαηά ην άξζξ. 40 δηθαζίκνπ». Ζ παξ. 2 πξνζεηέζε δηα ηνπ άξζξ. 2 Α.Ν. 2215/1940. Άξζξ Ο θαηά ην πξνεγνχκελνλ άξζξνλ εηζεγεηήο επί ηεο αλαθξίζεσο έρσλ πάληα ηα δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα εηζεγεηνχ ζηξαηνδηθείνπ ε λαπηνδηθείνπ θαηά ηαο θεηκέλαο δηαηάμεηο ελεξγεί απηεπαγγέιησο ε ηε αηηήζ&epsilon