ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3E)», καλουµένη κατωτέρω χάριν συντοµίας «Διοργανώτρια» προκηρύσσει προωθητική ενέργεια για το προϊόν vodka Finlandia συσκευασίας 700ml (εφεξής η «Συµµετέχουσα Συσκευασία»), η οποία θα λάβει χώρα σε όλα καταστήµατα που λειτουργούν υπό τα διακριτικά σήµατα της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», (εφεξής η «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ») σε όλη την Ελλάδα (εφεξής τα «Καταστήµατα»), τα οποία και πωλούν τη Συµµετέχουσα Συσκευασία. 2. Δικαίωµα συµµετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν µόνον φυσικά πρόσωπα που κατοικούν µόνιµα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι κάτοχοι της κάρτας AB Plus και των οποίων τα στοιχεία είναι πλήρη και καταχωρηµένα στο αρχείο της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (εφεξής οι «Συµµετέχοντες»). 3. Εξαιρούνται της συµµετοχής στην προωθητική ενέργεια οι εργαζόµενοι της Διοργανώτριας, της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου (Α ) και δεύτερου (Β ) βαθµού. Επίσης, εξαιρούνται οι υπάλληλοι των Καταστηµάτων, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου (Α ) και δεύτερου (Β ) βαθµού. 4. Έγκυρες θεωρούνται οι συµµετοχές που πραγµατοποιούνται από τους κατόχους της κάρτας AB Plus, ως ανωτέρω, και οι οποίοι έχουν αγοράσει τη Συµµετέχουσα Συσκευασία. Σε διαφορετική περίπτωση, η συµµετοχή τους στην προωθητική ενέργεια θα ακυρωθεί αµέσως και θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου τυχόν έχουν λάβει. 5. Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί στα Καταστήµατα από 27/08/2015 έως 9/9/2015 (κλείσιµο καταστηµάτων κατά την 9/9/2015) (εφεξής η «Διάρκεια») ή µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων της Συµµετέχουσας Συσκευασίας, οποιοδήποτε συµβεί νωρίτερα. 6. Οι Συµµετέχοντες µε την αγορά µίας Συµµετέχουσας Συσκευασίας, θα συµµετάσχουν αυτοµάτως σε ηλεκτρονική κλήρωση µε βάση τον κωδικό της κάρτας εκάστου καταναλωτού ΑΒ Plus.. Ισχύουν οι συµµετοχές για αγορές που έχουν γίνει από 27/08/2015 έως 9/9/2015 ή µέχρι εξαντλήσεως των

2 αποθεµάτων της Συµµετέχουσας συσκευασίας, οποιοδήποτε συµβεί νωρίτερα. 7. Με την επιφύλαξη των όρων 2, 3 και 4 όσοι καταναλωτές, κάτοχοι της κάρτας ΑΒ Plus θέλουν να συµµετάσχουν στην προωθητική ενέργεια, αλλά δεν επιθυµούν να αγοράσουν τη Συµµετέχουσα Συσκευασία, θα µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση έως τη λήξη της Διάρκειας, αναγράφοντας τον αριθµό της κάρτας τους AB Plus. Οι Συµµετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συµπλήρωση και αποστολή του αριθµού της κάρτας τους ΑΒ Plus, σύµφωνα µε τα πιο πάνω. 8. Κάθε Συµµετέχων έχει καθ όλη τη Διάρκεια δικαίωµα πολλαπλών συµµετοχών, µπορεί όµως να κερδίσει δώρο µόνο µία (1) φορά. 9. Όποιος κάτοχος της ως κάρτας ΑΒ Plus δεν επιθυµεί να συµµετάσχει στην προωθητική ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο, µπορεί να το δηλώσει έως τη λήξη της Διάρκειας αποστέλλοντας ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση 10. Μετά την παρέλευση της Διάρκειας και συγκεκριµένα την 9/9/2015 (ώρα κλεισίµατος καταστηµάτων), οι Συµµετέχοντες θα συµµετάσχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση που θα γίνει µε βάση τα στοιχεία της κάρτας ΑΒ Plus των Συµµετεχόντων την 28/9/2015 και ώρα µµ, στα κεντρικά γραφεία της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., που βρίσκονται στο Γέρακα Αττικής, Λεωφ. Σπάτων αρ. 81, από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από έναν εκπρόσωπο της AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.E., έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας και την Συµβολαιογράφο Κηφισιάς Ευαγγελία (Eύας) Γουλανδρή ή τον νόµιµο αναπληρωτή της. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον πιο πάνω τόπο ή κατά την προαναφερόµενη ηµέρα ή / και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει την ηµέρα, την ώρα ή τον τόπο µε προηγούµενη ανακοίνωσή της προ 24 ωρών, στις υποδοχές των Καταστηµάτων ή και στον ιστότοπο Η τριµελής αυτή επιτροπή θα είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη και η µόνη αρµόδια για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήµατος προκύψει καθ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας. 11. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν δεκαπέντε (15) νικητές (εφεξής οι «Νικητές»)και πέντε (5) αναπληρωµατικοί νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωµατικοί»), για την περίπτωση που κάποιος Νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο του εντός της προθεσµίας που έχει ορισθεί στον όρο 13 του παρόντος. Το δώρο που θα κερδίσει ο κάθε Νικητής είναι µια

3 δωροεπιταγή αξίας εκατό ευρώ (100 ), για µελλοντικές αγορές στα Καταστήµατα (εφεξής το «Δώρο»). 12. Τα ονόµατα των Νικητών θα αναρτηθούν έως και την 29/9/2015, µετά από την κλήρωση, στο site και οι Νικητές θα ειδοποιηθούν και τηλεφωνικά στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στην AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ κατά την έκδοση της κάρτας AB Plus. Η προσπάθεια ειδοποίησής του κάθε Νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως µε την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισµένου υπαλλήλου. Ουδεµία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια ή η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή του Δώρου και δη όταν οφείλεται σε µη απάντηση του τηλεφώνου του, όπως το έχει δηλώσει κατά την έκδοση της κάρτας AB Plus. 13. Σε περίπτωση κατά την οποία οι Νικητές δεν ανταποκριθούν για οποιονδήποτε λόγο µέχρι την 9/10/2015 και ώρα 12:00 για να αποδεχθούν και παραλάβουν το Δώρο που κέρδισαν, το δικαίωµα παραλαβής του Δώρου απόλλυται και ουδεµία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας. Μετά την 9/10/2015 και ώρα 13:00 θα κληθούν προς παραλαβή του αντίστοιχου δώρου µε σειρά προτεραιότητας οι Αναπληρωµατικοί. Μετά την πάροδο της 21/10/2015 και ώρα 12:00, το δικαίωµα παραλαβής των Αναπληρωµατικών αυτόµατα απόλλυται και ουδεµία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας. 14. Οι Νικητές υποχρεούνται να βεβαιώσουν την ικανότητα συµµετοχής τους στην προωθητική ενέργεια, καθώς και την παραλαβή του Δώρου και να απαλλάξουν τη Διοργανώτρια από κάθε ευθύνη. Οι Νικητές συναινούν ανεπιφύλακτα στην εκ µέρους της Διοργανώτριας προβολή του γεγονότος και της εικόνας τους στα µαζικά µέσα ενηµερώσεως, εφόσον το επιλέξει η Διοργανώτρια και για το σκοπό αυτό µπορεί να κληθούν να υπογράψουν και σχετική βεβαίωση κατά την παραλαβή του δώρου. 15. Οι Νικητές µπορούν να αξιοποιήσουν το Δώρο για αγορές από τα Καταστήµατα αξίας ίσης ή µεγαλύτερης της αναγραφόµενης επί της δωροεπιταγής αξίας µέχρι την αναγραφόµενη επί της δωροεπιταγής ηµεροµηνία ισχύος αυτής, διαφορετικά χάνουν το δικαίωµά τους και η Διοργανώτρια ουδεµία ευθύνη φέρει. 16. Για τη χρήση του Δώρου είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας του Νικητή, καθώς και η συµπλήρωση και υπογραφή κάθε σχετικής δήλωσης αποδοχής που εύλογα θα του ζητηθεί ως προϋπόθεση και προαπαιτούµενο παράδοσης του δώρου. Κάθε Νικητής θα ειδοποιηθεί

4 αποκλειστικά και µόνο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την έκδοση της κάρτας ΑΒ Plus. 17. Τα Δώρα θα παραδοθούν στους Νικητές από τη Διοργανώτρια, κατόπιν σχετικής συνεννόησης µαζί τους κατά την τηλεφωνική τους ενηµέρωσή, σύµφωνα µε τον όρο 12 ανωτέρω. 18. Η συµµετοχή των Συµµετεχόντων στην παρούσα προωθητική ενέργεια ισοδυναµεί αυτοµάτως µε δήλωση απαλλαγής της Διοργανώτριας και της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ από πάσης ευθύνης, ακόµη και τυχόν ατυχήµατος, σωµατικής ή άλλης βλάβης. 19. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν µεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας και την ειδοποίηση των νικητών, η Διοργανώτρια και η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για τυχόν ελάττωµα του Δώρου της προωθητικής ενέργειας ή / και για τυχόν βλάβη - ζηµία για οποιονδήποτε λόγο από δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συµπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόµενες µε το Δώρο εταιρείες. 20. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισµού, να συντοµεύει ή να παρατείνει οιαδήποτε προθεσµία ή διάρκεια αυτού, να τον ανακαλέσει ή αναβάλει την προωθητική ενέργεια µε σχετική ανακοίνωση εντός των Καταστηµάτων ή/και στο δικτυακό ιστότοπο το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την κλήρωση, δηλαδή κατά τρόπο παραπλήσιο µε αυτόν της ανακοινώσεως της προκηρύξεως. Κάθε τέτοια µεταβολή θα είναι δεσµευτική για τους Συµµετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωµα για αποζηµίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. 21. Η Διοργανώτρια και η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια δε φέρει καµία ευθύνη που για λόγους αναγόµενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέµου, τροµοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τροµοκρατική ενέργεια, ατυχηµάτων, πυρκαγιών, πληµµύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν µπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της.

5 22. Η Διοργανώτρια και η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ υποχρεούνται να ακυρώνουν συµµετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι Συµµετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόµιµα και µέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. 23. Οι Συµµετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή της προωθητικής ενέργειας και των αποτελεσµάτων της µέσω ραδιοφώνου, καθώς και µέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια και η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωµα να χρησιµοποιήσουν και δηµοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό µε την απονοµή και την κλήρωση για διαφηµιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβούν σε χρήση του ονόµατος και της εικόνας των νικητών και χωρίς οποιαδήποτε οικονοµική ή άλλη απαίτηση από µέρους τους, πλην αυτής του δώρου, η συµµετοχή καθενός στην παρούσα προωθητική ενέργεια έχει αυτοµάτως και την προς τούτο συναίνεση και για το σκοπό αυτό µπορεί να κληθούν να υπογράψουν σχετική δήλωση κατά την παραλαβή του δώρου. 24. Με τη συµµετοχή τους στην προωθητική ενέργεια οι Συµµετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ AE έχει το δικαίωµα να εντάξει τα µη ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδοµένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ εντολή και για λογαριασµό της. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιµοποιηθεί είτε από την ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. είτε από τις συνεργαζόµενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει, αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς της προωθητικής ενέργειας, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των Νικητών και των Αναπληρωµατικών για την αποστολή των Δώρων τους καθώς και, σε περίπτωση που οι Συµµετέχοντες συµφωνήσουν, για µελλοντική ενηµέρωσή τους σχετικά µε διαφηµιστικές προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. Τα ανωτέρω δεδοµένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συµµετεχόντων θα τηρούνται σύµφωνα µε το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα.. Για το σκοπό της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων οι Συµµετέχοντες συναινούν στη

6 δηµοσιοποίηση των στοιχείων τους κατά την ανάρτηση των αποτελεσµάτων της προωθητικής ενέργειας στην ιστοσελίδα 25. Με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος, στα πλαίσια της προωθητικής ενέργειας, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο µε τα προσωπικά δεδοµένα των τελικών αποδεκτών των Δώρων (Νικητών ή/και Αναπληρωµατικών) (όνοµα χρήστη, τόπος-διεύθυνση κατοικίας, αριθµό τηλεφώνου), τα οποία θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας για λόγους που σχετίζονται µε τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας ήτοι µόνο για την επικοινωνία µε τους Νικητές ή/και τους Αναπληρωµατικούς για την αποστολή των Δώρων τους. 26. Κάθε Συµµετέχων έχει το δικαίωµα ενηµέρωσης, πρόσβασης, καθώς και το δικαίωµα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδοµένων του σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώµατα µπορούν να ασκηθούν είτε µέσω αποστολής συστηµένης επιστολής στη Διοργανώτρια, στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αττικής ΤΚ 15125, είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση 27. Η συµµετοχή στην προωθητική ενέργεια αυτή συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συµµετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. 28. Οι όροι συµµετοχής στην προωθητική ενέργεια είναι κατατεθειµένοι ήδη στη συµβολαιογράφο Κηφισιάς Ευαγγελία Γουλανδρή, Γ. Δροσίνη 5, Κηφισιά, τηλ και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συµµετέχων µε δική του χρέωση. Οι αναλυτικοί όροι συµµετοχής θα βρίσκονται επίσης καθ όλη τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας στην ιστοσελίδα ή/ και στις υποδοχές των καταστηµάτων που συµµετέχουν στην προωθητική ενέργεια στη διάθεση όποιου συµµετέχοντα θέλει να τους διαβάσει. 29. Αρµόδια για κάθε τυχόν ζήτηµα που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τον παρόντα Διαγωνισµό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. Μαρούσι, 26 Αυγούστου 2015 Για τη Διοργανώτρια Η πληρεξουσία Δικηγόρος

7

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στο διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Coca-Cola Τρία Έψιλον (3Ε)», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.», σε συνεργασία με την εταιρεία «YOLENIS.COM Ε.Π.Ε.» (οι «Διοργανώτριες Εταιρείες») διοργανώνουν Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.news.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους.

Ο Διαγωνισμός που διοργανώνει η «PRIME APPLICATIONS Α.Ε.» μέσα από το Site και ο οποίος στο σύνολό του διέπεται από τους παρόντες Όρους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η εταιρεία «PRIME APPLICATIONS A.E.» διοργανώνει Διαγωνισμό Κλήρωση στον διαδικτυακό τόπο της «www.newsbeast.gr», (εφεξής: τo Site) και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» H εταιρία µε την επωνυµία «IQTAXI INC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» (εφεξής η «ιοργανώτρια»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» «ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 1. Η Εταιρεία «Γ. ΜΟΝΕΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MAT FASHION (εφεξής «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στη Μεταµόρφωση Αττικής (Αττική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» 1] Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία Αττικής, (εφεξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΠΑΞΟΣ ΑΒΕΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (Ορφέως αρ.120, Αθήνα) καλούμενη (στο εξής Παξός ή «Διοργανώτρια Εταιρία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ - ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εδρεύουσα στην Ελλάδα, Μεταμόρφωση Αττικής (Αριστοτέλους 19-21) εταιρεία, «MONDELEZ EUROPE SERVICES GmbH - Υποκατάστημα Ελλάδος», (εφεξής η «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής

Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμός με τον τίτλο «SANITAS BBQ Ι & Σ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε / Κερδίστε 5 Ψησταριές & 50 πακέτα δώρων με προϊόντα SANITAS» και Όροι Συμμετοχής 1] Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: "Amita FUN! Back to School!"

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Amita FUN! Back to School! Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: "Amita FUN! Back to School!" 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COCA COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Όροι Συμμετοχής Η εταιρεία με την επωνυμία «Fridays Κηφισιάς Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (καλούμενη εφεξής TGIFridays) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκοτρώνη 35, διοργανώνει, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY H Εταιρεία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ENERGY AE», (εφεξής «ELPEDISON»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα