ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κίαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΠΔΣΡΟ ΚΧΝ. ΑΡΑΚΗ α.κ.: 22 ΓΔΧΡΓΙΟ ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ινχιηνο 2008

2 2

3 Σν αλά ρείξαο πφλεκα αθηεξψλεηαη ζηνλ αδεξθφ κνπ Παχιν, πνπ ράξε ζε απηφλ έγηλε ην φλεηξν πξαγκαηηθφηεηα Π.Κ.. 3

4 4

5 ΔΙΑΓΧΓΗ Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα εθπαηδεχζεσο ΜΒΑ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζε επηζηήκνλεο πξνεξρφκελνπο απφ θάζε γλσζηηθφ πεδίν λα απνθηήζνπλ πνιχηηκεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ζην αληηθείκελν ηνπ Management επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Ιδηαίηεξα ρξήζηκε είλαη ε γλψζε απηή ζε αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ ην αλάινγν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ελψ θαινχληαη λα δηνηθήζνπλ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο Τγείαο. Η πγεία είλαη έλα πνιχηηκν αγαζφ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη φζν ην δπλαηφλ θζελφηεξα ζηνλ αζζελή, εη δπλαηφλ δσξεάλ. Δπεηδή φκσο, ηαπηφρξνλα απνηειεί έλα θνζηνβφξν πξντφλ απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο, νη Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο είλαη απηέο πνπ ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ψζηε ν ηειηθφο θαηαλαισηήο λα απνιακβάλεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο απνηειεζκαηηθέο θαη νηθνλνκηθά πξνζβάζηκεο. Η εξγαζία απηή πξαγκαηεχεηαη απηφ αθξηβψο ην δσηηθφ ζέκα. Σελ εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ ηνπ Management ζηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε εδψ φηη ε Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή είλαη κία ηαηξηθή εηδηθφηεηα πνπ δελ αθνξά κφλν ζηηο θνζκεηηθέο επεκβάζεηο, αιιά θαη ζηηο ιεγφκελεο επαλνξζσηηθέο, κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη ζεξαπεπηηθέο ζε πξνβιήκαηα πνπ απεηινχλ ηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ. Δπνκέλσο, είλαη πξνο φθεινο ησλ αζζελψλ ε ζσζηή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία κίαο ηέηνηαο επηρεηξήζεσο. Δπεηδή ζηελ βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο ζηελ επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε εηαηξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πγείαο ζε ηξηηνβάζκην λνζνθνκεηαθφ επίπεδν, ελψ ιείπνπλ αληίζηνηρεο γηα ηελ νξγάλσζε ζε επίπεδν πξνζσπηθήο επηρεηξήζεσο, επειέγε ε εξγαζία λα αθνξά ζε απηφ ην κάιινλ παξακειεκέλν ηκήκα. Άιισζηε, νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο είλαη θαη εμνρήλ πξνζσπηθέο φζνλ αθνξά ζηνλ ηαηξφ θαη εμαηνκηθεπκέλεο φζνλ αθνξά ζηνλ αζζελή. Έηζη, ην ζέκα πνπ ζα αλαιπζεί είλαη ην Eπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην κηαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο. Όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηξέρνπζα αγνξά, απνηεινχλ πφξηζκα εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εξγαζία βξίζθνληαη ζε εθαξκνγή ζε πξαγκαηηθή επηρείξεζε. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην εθπνλήζεθε κε βάζε φια ηα απαξαίηεηα πξνο ηνχην, εξγαιεία ηνπ Management θαη ηηο αξρέο ηεο επηζηήκεο ηφζν ηεο ηαηξηθήο φζν θαη ηεο δηνηθήζεσο επηρεηξήζεσλ. Ο ζηφρνο είλαη λα κπνξεί κε βάζε ην ζρέδην απηφ λα αλαπηπρζεί κία βηψζηκε θαη θεξδνθφξα επηρείξεζε ζηνλ ηνκέα απηφ. Έρεη πξνεγεζεί ε απαξαίηεηε έξεπλα αγνξάο, ηφζν ζε επίπεδν πθηζηάκελνπ θαη κειινληηθνχ αληαγσληζκνχ φζν θαη ζε επίπεδν απνηίκεζεο πφξσλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα. Γελ έρεη παξαιεθζεί θαη ε αμηνιφγεζε ησλ κειινληηθψλ απνδφζεσλ ηνπ ρψξνπ θαη αθφκε θαη ην ηδηαίηεξν λνκηθφ αζθαιηζηηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ζα δξάζεη ε επηρείξεζε. Θεξκέο επραξηζηίεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο εξγαζίαο αλήθνπλ ζηνλ Καζ. θ. Γεψξγην Αλαζηαζφπνπιν, ζε φια ηα ππφινηπα κέιε ΓΔΠ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ γξάθνληνο θαη ηδηαηηέξσο ηελ θα Γεσξγία Κνληφγεσξγα. Η γιψζζα ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη απηή πνπ έρεη δηδαρζεί ν γξάθσλ απφ ηα καζεηηθά ηνπ ρξφληα. Πέηρος Κ. αράκης Πλαζηικός Υειροσργός 5

6 6

7 ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο Petros Sarakis Plastic Surgery Clinic 7

8 EXECUTIVE SUMMARY 9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1.1 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ 10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ 2.1 ΟΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΑΓΟΡΑ ΟΙ ΠΔΛΑΣΔ ΟΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΔ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΔΧ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 18 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 3.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΔΧ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΧΝ ΣΟΥΧΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ MARKETING ΒΙΧΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ 29 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 4.1 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΔΧ 30 8

9 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ (EXECUTIVE SUMMARY) Σν παξφλ Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην αλαθέξεηαη ζε κία λέα επηρείξεζε πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ Τγείαο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. Η επηρείξεζε είλαη πξνζσπηθή εηαηξία ηνπ θ. Πέηξνπ αξάθε, ν νπνίνο είλαη Πιαζηηθφο Υεηξνπξγφο. Η έδξα ηεο επηρεηξήζεσο ζα είλαη ε Αζήλα. Η επηρείξεζε ζα πξνζθέξεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο επαλνξζσηηθήο θαη αηζζεηηθήο ρεηξνπξγηθήο, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο, ηεο Γλαζνρεηξνπξγηθήο, ηεο αηζζεηηθήο Οδνληηαηξηθήο. Δπηπιένλ ζα πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνζεξαπείαο, θαζψο θαη κε επεκβαηηθέο ζεξαπείεο απφ αηζζεηηθφ θαη πξνγξάκκαηα ζσζηήο δηαηξνθήο απφ δηαηηνιφγν. Οη ππεξεζίεο ζα απεπζχλνληαη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο θάζε ειηθίαο, απφ φιε ηελ Διιάδα. Γηεπζπληήο θαη επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ζα είλαη ν θ. Πέηξνο αξάθεο. Η επηρείξεζε θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη έλαλ ηδαηηέξσο έληνλν αληαγσληζκφ, αιιά νη ζπλνιηθέο πξννπηηθέο ηνπ ρψξνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ επνίσλεο. ηνλ ρψξν, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα δεζπφδνπλ ηξεηο άιιεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο φκσο δελ παξέρνπλ ην νινθιεξσκέλν θάζκα ησλ ππεξεζηψλ ηεο λέαο εηαηξίαο. Η επέλδπζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηα θεθάιαηα ηνπ ηδξπηή θαη απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Με ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ κεζφδσλ ηνπ marketing ε επηρείξεζε ζα εκθαλίζεη θεξδνθνξία απφ ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο, ελψ ζηα πέληε ζα απνζβέζεη πιήξσο ηα έμνδα εγθαηαζηάζεσο θαη εμνπιηζκνχ. ην Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φιεο νη παξάκεηξνη πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηελ εηαηξία λα επηηχρεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο ηεο ζηφρνπο, θαζψο θαη λα αλαπηπρζεί αθφκε πεξηζζφηεξν κέζα ζε ρξνληθφ νξίδνληα κίαο δεθαεηίαο. Η αξρηθή επέλδπζε γηα ηνλ πξψην ρξφλν ππνινγίδεηαη ζε επξψ ελψ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο ζε θαη ηα θαζαξά θέξδε ζε επξψ, αληηζηνίρσο. πκπεξαζκαηηθψο, ε πξφηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεσο εκθαλίδεη πνιχ θαιέο πξννπηηθέο, ψζηε λα επνδσζεί ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξίαο. 9

10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1.1 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ Η επηρείξεζε Petros Sarakis Clinic (PSC) είλαη κία λέα επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο, κε έδξα ζηελ Αζήλα, Μεζνγείσλ 41 θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο Απνηειεί πξνζσπηθή επηρείξεζε κε ηδηνθηήηε ηνλ Πιαζηηθφ Υεηξνπξγφ θ. Πέηξν αξάθε θαη ζα ιεηηνπξγεί κε ηελ λνκηθή κνξθή Ιαηξείνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηνλ Ιαηξηθφ χιινγν Αζελψλ θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 1.2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ Η επηρείξεζε ζα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο αηζζεηηθέο θαη επαλνξζσηηθέο, επεκβαηηθέο θαη κε. ηελ έδξα ηεο PSC ζα κπνξνχλ νη πειάηεο λα ππνβιεζνχλ ζε επεκβάζεηο θαη ζεξαπείεο κε ηνπηθή αλαηζζεζία, λα εμεηάδνληαη θαη λα ζπδεηνχλ επεκβάζεηο κε γεληθή λάξθσζε, νη νπνίεο ζα γίλνληαη ζε ηδησηηθέο θιηληθέο εγθεθξηκέλεο γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. Δπίζεο, ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο απφ αηζζεηηθνχο, δηαηηνιφγνπο, ςπρνζεξαπεπηέο θαη άιινπο εηδηθνχο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ εκθάληζε θαη δηαηαξαρέο ζρεηηδφκελεο κε απηή. Η επηρείξεζε ζα ιεηηνπξγεί ζε δσδεθάσξε βάζε εκεξεζίσο, απφ Γεπηέξα έσο άββαην, θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 1.3 ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ ηελ επηρείξεζε ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο πςειήο επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο απφ ηνλ Πιαζηηθφ Υεηξνπξγφ θ. Π. αξάθε, απφ ζηξαηεγηθνχο ζπλεξγάηεο νκνεηδνχο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, ζπγθεθξηκέλα γλαζνρεηξνπξγφο, νδνληίαηξνο, ςπρίαηξνο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο νκνξθηάο απφ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ζπγθεθξηκέλα αηζζεηηθφ, δηαηηνιφγν, λνζειεχηξηα. ηελ επηρείξεζε ζα απαζρνιείηαη θαη κία ππάιιεινο γξαθείνπ κε αληηθείκελν επζχλεο ηελ ππνδνρή ησλ πειαηψλ θαη ηελ κεραλνγξάθεζε. Δπίζεο, ζαλ ζηξαηεγηθφο ζπλεξγάηεο ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο έλαο εηδηθφο ηνπ marketing. Ο ρψξνο ηεο επηρεηξήζεσο ζα είλαη δηακνξθσκέλνο θαηάιιεια ψζηε λα κπνξεί λα πεξηιάβεη ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη λα επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ κηθξήο θαη κεζαίαο δηαβαζκίζεσο, απφ άπνςε ηερληθήο δπζθνιίαο. Οη πειάηεο ζα κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ππεξεζίεο αηζζεηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο ρεηξνπξγηθήο, δειαδή επεκβάζεηο θαζψο θαη κε επεκβαηηθέο ζεξαπείεο αλάινγεο κε απηέο ησλ ηλζηηηνχησλ αηζζεηηθήο, θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε (all in one roof). Πέξαλ ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ νη νπνίνη είλαη πςειήο εμεηδίθεπζεο, ζα απαηηεζνχλ θαη πιηθνί πφξνη γηα ηελ αγνξά θαη δηακφξθσζε ησλ γξαθείσλ, ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο κε ηαηξηθά κεραλήκαηα, ηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ 10

11 πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ. Πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ην αξρηθφ θφζηνο ρακειά ε επηρείξεζε ζα ζηεξηρζεί ζε εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπο επηζηήκνλεο, έρνληαο ζηελ κηζζνδνζία ηεο κφλν ην παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ. Οη ακνηβέο ησλ ζπλεξγαηψλ ζα θαζνξίδνληαη ζην ήκηζπ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο απφ ηελ θάζε επέκβαζε πνπ ζα θαινχληαη λα εθηειέζνπλ ζε ζπλεξγαζία ή φρη κε ηνλ Πιαζηηθφ Υεηξνπξγφ. Η αγνξά ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη ησλ ππεξεζηψλ αηζζεηηθήο γεληθφηεξα, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε άλζεζε ηφζν ζην εμσηεξηθφ, φζν θαη ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ελψ αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί αθφκε πεξηζζφηεξν. Μέζα ζε απηφ ην ειπηδνθφξν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ε PSC θηινδνμεί λα απνηειέζεη εγεηηθή εηαηξία ζηνλ ρψξν ησλ νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηαηξηθήο αηζζεηηθήο, κε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ νιφπιεπξε επηζηεκνληθή αληηκεηψπηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε απφ φζεο εηδηθφηεηεο απαηηεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα. 11

12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ 2.1 ΟΙ ΤΠΗΡΔΙΔ Σν θχξην αληηθείκελν ηεο PSC ζα είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. Θα εθηεινχληαη επεκβάζεηο αηζζεηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο ρεηξνπξγηθήο ζηνλ ρψξν ηνπ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ ρεηξνπξγείνπ, αιιά θαη ζε ηδησηηθέο θιηληθέο. Ο πειάηεο ζα κπνξεί λα έιζεη γηα λα ππνβιεζεί ζε επεκβάζεηο αθαηξέζεσο δεξκαηηθψλ βιαβψλ, απνθαηαζηάζεσο ηξαπκάησλ θαη νπιψλ ηνπ δέξκαηνο, θνζκεηηθέο εγρεηξήζεηο φπσο ξηλνπιαζηηθή, ιηπναλαξξφθεζε, απμεηηθή ή κεησηηθή καζηψλ, εγρεηξήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δπζκνξθηψλ ιφγσ ηεο ειηθίαο θαζψο θαη κε επεκβαηηθέο ζεξαπείεο κε ρξήζε ελεζίκσλ νπζηψλ, laser θαη άιισλ κεραλεκάησλ γηα ηνλ θαιισπηζκφ θαη ηελ αηζζεηηθή βειηίσζε ηεο εκθαλίζεσο. Δπηπξνζζέησο, αλάινγεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζα πξνζθέξνληαη απφ γλαζνρεηξνπξγφ θαη νδνληίαηξν γηα ηελ επίιπζε ζχλζεησλ εκθαληζηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνυπνζέηεη ζπλεξγαζία εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ. Τπεξεζίεο απφ δηπισκαηνχρν αηζζεηηθφ θαη δηαηηνιφγν ζα παξέρνληαη είηε απηφλνκα είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνεγνχκελεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην βέιηηζην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα, αιιά θαη νη πειάηεο λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηελ επηρείξεζε. Σέινο ππεξεζίεο απφ εηδηθφ ςπρίαηξν ζα παξέρνληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, φπσο κεηά απφ ηξαπκαηηζκνχο, αιιά θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα ζπκβνπιεπηηθή ςπρνζεξαπεία ζα αλαδεηεζεί απφ θαηαλαισηέο πνπ επηζπκνχλ κηα γεληθφηεξε αιιαγή ζηελ δσή ηνπο πέξαλ ηεο εκθαλίζεσο. 2.2 ΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαπηπρζεί ε δηάξζξσζε, ε αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεσο ηεο PSC (εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ) θαζψο θαη ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ (εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ). Με βάζε απηά ζα γίλεη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πξννπηηθψλ θαη πξνυπνζέζεσλ αλαπηχμεσο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεσο, ζηα πιαίζηα ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ (εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ) πνπ απηή ζα αλαπηπρζεί ΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Η δηάξζξσζε, αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 12

13 ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ηελ επηρείξεζε ζα πξνζέξρνληαη πειάηεο γηα λα δεηήζνπλ ιχζε ζε ζέκαηα νκνξθηάο ή πγείαο πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Η PSC ζα ιεηηνπξγεί κε ηειεθσληθψο πξνθαζνξηζκέλα ξαληεβνχ ησλ πειαηψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεσο, ν ζεβαζκφο ζηελ ηδησηηθφηεηα ησλ πειαηψλ θαη ε κείσζε ηεο παξακνλήο ηνπο έσο φηνπ εμππεξεηεζνχλ. Οη πειάηεο ζε πξψηε θάζε ζα ζπδεηνχλ ην πξφβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί κε ηνλ πιαζηηθφ ρεηξνπξγφ θαη αθνχ ηνπο πξνηείλεη ηηο ιχζεηο πνπ ελδείθλπληαη, ζα απνθαζίδνπλ γηα ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο επεκβάζεσο. Η επέκβαζε ζα γίλεηαη είηε ζην ρεηξνπξγείν ηεο επηρεηξήζεσο, είηε ζην ρεηξνπξγείν ηδησηηθήο θιηληθήο ζε πεξίπησζε πνπ ην επηβάιιεη ε βαξχηεηα ηεο εγρεηξήζεσο. Καη αλάινγν ηξφπν ζα γίλεηαη ε εμέηαζε απφ ηνπο άιινπο εηδηθνχο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθηέιεζε ηεο ελδεδεηγκέλεο ζεξαπείαο. Αλάινγε κε ηνλ ρξφλν πνπ ζα δηαζέηεη ε επηρείξεζε γηα ηνλ πειάηε, ζα είλαη ε ρξέσζε ησλ ππεξεζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ επεκβάζεσλ, ην αθξηβέο ηίκεκα ζα ζπκθσλείηαη θαηά ηελ πξψηε επίζθεςε θαη ζα θαηαβάιεηαη ηελ εκέξα ηεο επεκβάζεσο. Σν θφζηνο απηφ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηηο επαλεπηζθέςεηο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ ζην κέιινλ γηα ηνλ επαλέιεγρν ηνπ αζζελνχο. Η επηρείξεζε ζα ζηειερψλεηαη απφ πιαζηηθφ ρεηξνπξγφ, ρεηξνπξγνχο άιισλ εηδηθνηήησλ, ζπκβνπιεπηηθφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, εμεηδηθεπκέλν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη πξνζσπηθφ ππνζηεξίμεσο ηνπ γξαθείνπ. Οη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ζα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο θαη ζα αλαιπζνχλ ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ Ο Γηεπζπληήο ηεο νξγαλψζεσο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεσο ζα είλαη ν πιαζηηθφο ρεηξνπξγφο θ. Π. αξάθεο. Ο ίδηνο ζα έρεη θαη ηελ επηζηεκνληθή επζχλε γηα νπνηαδήπνηε πξάμε πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο. ην ηκήκα ηεο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο ζα απαζρνιείηαη επίζεο εηδηθή λνζειεχηξηα, πνπ ζα αλήθεη ζην κφληκν πξνζσπηθφ. ηνλ Γηεπζπληή ζα αλαθέξεηαη ην πξνζσπηθφ θαη απηφο ζα ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο PSC. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ησλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Η επηρείξεζε ζα δηαζέηεη επίζεο, γλαζνρεηξνπξγηθφ ηκήκα κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν εηδηθφ γλαζνρεηξνπξγφ πνπ ζα εθηειεί επεκβάζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρεηξήζεσο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πιαζηηθφ ρεηξνπξγφ φπνηε ρξεηάδεηαη. Θα ακείβεηαη σο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο, θαηά πεξίπησζε. Δπίζεο ζα ιεηηνπξγεί ηκήκα αηζζεηηθήο νδνληηαηξηθήο κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν εμεηδηθεπκέλν νδνληίαηξν, ν νπνίνο ζα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηεο επηρεηξήζεσο θαη ζα αλαιακβάλεη εξγαζίεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζε δηθφ ηνπ ηαηξείν θαη ζα ακείβεηαη θαηά πεξίπησζε. Σν ηκήκα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη εληζρπηηθήο ςπρνζεξαπείαο ζα αλαιάβεη εηδηθφο ςπρίαηξνο, πνπ ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζηνλ ρψξν ηεο επηρεηξήζεσο. Σν ηκήκα αηζζεηηθήο ζα αλαιάβεη εηδηθεπκέλε αηζζεηηθφο, ε νπνία ζα αλήθεη ζην κφληκν πξνζσπηθφ ηεο επηρεηξήζεσο θαη ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο αλαλέσζεο θαη θξνληίδαο ηνπ δέξκαηνο, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν. Σν ηκήκα Γηαηξνθήο ζα αλαιάβεη εμσηεξηθή ζπλεξγάηηο δηαηηνιφγνο, ε νπνία ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο αιιαγήο δηαηξνθηθψλ ζπλζεθψλ θαη απψιεηαο βάξνπο εληφο 13

14 ηνπ ρψξνπ ηεο PSC θαη ζα ακείβεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ παξαθνινπζεί. Σν ηκήκα Marketing ζα αλαιάβεη εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο, ν νπνίνο ζα ακείβεηαη επί ηνπ πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ πνπ ζα εηζξένπλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Σν ηκήκα ππνδνρήο πειαηψλ θαη γξακκαηεηαθήο ππνζηεξίμεσο ζα αλαιάβνπλ δχν εθπαηδεπκέλεο γξακκαηείο, νη νπνίεο ζα είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ εμεχξεζε ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ (outsourcing) πνπ δελ επηζπκεί ή δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ε επηρείξεζε, φπσο ε απνιχκαλζε θαη ν θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεσο απαηηεί ηελ χπαξμε ηνπ Πιαζηηθνχ Υεηξνπξγνχ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δσδεθαψξνπ σξαξίνπ θαη πάλησο ζίγνπξα θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο αζζελψλ ή πειαηψλ. Οη δχν γξακκαηείο ζα αλαιάβνπλ δηαθνξεηηθά σξάξηα, επηθαιππηφκελα θαηά έλα κέξνο, ψζηε λα ππάξρεη πάληνηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη κάιηζηα εληζρπκέλε θαηά ηηο κεζεκβξηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο αηρκήο. Η λνζειεχηξηα ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηκήκαηνο ζα απαζρνιείηαη ζε νθηάσξεο βάξδηεο γηα πέληε εκέξεο εβδνκαδηαίσο, απφ ην κεζεκέξη θαη κεηά ψζηε λα βνεζά ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επεκβάζεηο νη νπνίεο εθηεινχληαη εθείλεο ηηο ψξεο. Η αηζζεηηθφο ζα απαζρνιείηαη ζε νθηάσξεο βάξδηεο επίζεο γηα πέληε εκέξεο εβδνκαδηαίσο ψζηε λα εμππεξεηεί ηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία ζα είλαη πξνγξακκαηηζκέλα γηα ππεξεζίεο αλάινγεο κε απηέο ησλ ηλζηηηνχησλ αηζζεηηθήο. Σα παξαπάλσ πέληε άηνκα ζα απνηεινχλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ πξνζσπηθνχ γηα λα ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα ε επηρείξεζε. Ο Γηεπζπληήο θαη ηδηνθηήηεο ζα ακείβεηαη απφ ηα θαζαξά έζνδα ηεο επηρεηξήζεσο, ελψ ηα ππφινηπα ηέζζεξα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα ακείβνληαη κε κεληαίν κηζζφ πνπ ζα θπκαίλεηαη ζηα επίπεδα ηεο αγνξάο, δειαδή κε ρίιηα επξψ θαηά κέζν φξν κεληαίσο. Οη εμσηεξηθνί επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο ζα ακείβνληαη κε ην 50% ηεο ηηκήο πνπ ζα ρξεψλεηαη ζηνλ αζζελή θαηά πεξίπησζε φζνλ αθνξά ζηνλ γλαζνρεηξνπξγφ, ηνλ νδνληίαηξν θαη ηνλ γλαζνρεηξνπξγφ, ελψ ε δηαηηνιφγνο κε ην 30% ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο. Ο ππεχζπλνο marketing ζα ακείβεηαη κε ην 15% ησλ εζφδσλ πνπ ζα απνθέξεη ε εξγαζία ηνπ γηα ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ. Σν κφληκν πξνζσπηθφ ζα είλαη ππνρξεσκέλν επηκνξθψλεηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ζέκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ζε ηαθηηθή βάζε, ζηα πιαίζηα εζσηεξηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη αθφκε κε ηελ ζπκκεηνρή ζε ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνπλ ζπρλά εηαηξίεο γηα λα πξνσζήζνπλ πξψηεο χιεο θαη αλαιψζηκα ηνπ ρψξνπ ηεο αηζζεηηθήο θαη πξνζθέξνληαη ρσξίο θφζηνο. Δπηπιένλ, ν Γηεπζπληήο ζα θξνληίδεη ψζηε ην πξνζσπηθφ λα ιακβάλεη σο κπφλνπο απφδνζεο ζπκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα, πνπ έρνπλ θαη ηνλ ραξαθηήξα ηαμηδηψλ αλαςπρήο θαη παξέρνληαη πάιη απφ εηαηξίεο γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ ηνπο, ρσξίο κάιηζηα λα επηβαξχλεηαη ε PSC ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ Ο ρψξνο πνπ ζα απνηειέζεη ηελ έδξα ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ απνηειείηαη απφ έλα γξαθείν ηνπ Πιαζηηθνχ ρεηξνπξγνχ, κία αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ κε αλεμάξηεην κπάλην, έλα γξαθείν γηα ηελ δηαηηνιφγν θαη ηελ λνζειεχηξηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ, κία αίζνπζα κε επεκβαηηθψλ ζεξαπεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ 14

15 ηνπο ηαηξνχο κε αλεμάξηεην κπάλην, κία θακπίλα αηζζεηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ αηζζεηηθφ, ρψξν θνπδίλαο θαη απνζεθεχζεσο θαξκάθσλ θαη πιηθψλ, ρψξν αλακνλήο, κπάλην γηα ην πξνζσπηθφ θαη ρψξν ππνδνρήο, θαζψο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Οη ρψξνη απηνί κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ, αθνχ νη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο ζα θηινμελνχληαη ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο ζε ψξεο θαη εκέξεο πνπ απηνί δελ ζα είλαη θαηεηιεκκέλνη γηα άιιεο εξγαζίεο. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηφζν ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ησλ πειαηψλ απαηηείηαη θαη ην δηθαίσκα ρξήζεσο ζέζεσλ ζηαζκεχζεσο. Η εζσηεξηθή δηακφξθσζε ηνπ ρξφλνπ ζα αλαηεζεί ζε αξρηηέθηνλα ν νπνίνο ζα ιάβεη ππ φςηλ ηηο εμήο απαηηήζεηο: Σα γξαθεία ζα πξέπεη λα εθπέκπνπλ δεζηή θαη επηβιεηηθή αηκφζθαηξα, ψζηε λα ληψζνπλ φζν γίλεηαη πην άλεηα νη αζζελείο πνπ ζπλήζσο δηαθαηέρνληαη απφ ηνλ θφβν ηεο επεκβάζεσο. Οη δηάδξνκνη ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα απνθιείεηαη ε ζπλάληεζε εηζεξρφκελνπ κε εμεξρφκελν πειάηε, γηα ιφγνπο ερεκχζεηαο. Λφγσ ηνπ λενζχζηαηνπ ηεο επηρεηξήζεσο ε δηαθφζκεζε ζα είλαη ηέηνηα πνπ λα αληηζηαζκίδεη πηζαλή ακθηβνιία εθ κέξνπο ησλ αζζελψλ γηα ηελ εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφ. Η δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη ε δηάηαμε ησλ γξαθείσλ ζα πιεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαηξείσλ, φπσο έρνπλ ζεζπηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηνλ Ιαηξηθφ χιινγν, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε αληίζηνηρε άδεηα ιεηηνπξγίαο. Δπεηδή ε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη επεηδή είλαη ζεκαληηθφ ε αγνξά ησλ πειαηψλ λα αλαγλσξίδεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, πξνθξίλεηαη ε ιχζε ηεο αγνξάο αθηλήηνπ κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα επηηειεζζνχλ θαιχηεξα νη επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο ηεο PSC δηαρξνληθψο. Η ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ ρψξνπ ππνινγίδεηαη φηη ζα είλαη εκβαδνχ πεξίπνπ 170 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ε αγνξά ηεο νπνίαο ζα γίλεη κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη ππνζήθεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αθηλήηνπ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ Η επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζεη ηηο ηαηξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ζα πξνκεζεπζεί δχν ρεηξνπξγηθέο θαξέθιεο ειεθηξηθά ξπζκηδφκελεο γηα ηελ αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ θαη ηελ θακπίλα ηεο αηζζεηηθνχ, έλαλ θιίβαλν απνζηεηξψζεσο ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, κία ζπζθεπή ειεθηξηθήο δηαζεξκνπεμίαο, κία αληιία αλαξξνθήζεσο, έλαο πξνβνιέαο ρεηξνπξγείνπ, πιήξεο ζεη ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, έλαλ δπγφ κεηξήζεσο ζσκαηηθνχ βάξνπο, έλα κεράλεκα εθπνκπήο αθηίλσλ Laser γηα ηελ θακπίλα ηεο αηζζεηηθνχ θαη κία εμεηαζηηθή θιίλε. Λφγσ ηεο θχζεσο ησλ εξγαζηψλ, ζα εγθαηαζηαζνχλ ηξία κεραλήκαηα θιηκαηηζκνχ, ψζηε λα δηακνξθψλεηαη δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία ζε θάζε επηκέξνπο αίζνπζα αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη εθεί, ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαη ζχζηεκα απνρεηεχζεσο θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Γηα ηελ κεραλνγξάθεζε ηεο επηρεηξήζεσο ζα εγθαηαζηαζεί δίθηπν ηξηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε θεληξηθφ εμππεξεηεηή (server), ινγηζκηθφ, ηειενκνηφηππν (fax), θσηναληηγξαθηθφ κεράλεκα θαη laser εθηππσηήο πςειήο πηζηφηεηνο. Δπίζεο ζα εγθαηαζηαζεί ηειεθσληθφ θέληξν ηεζζάξσλ γξακκψλ, ζχλδεζε internet, ζχζηεκα αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο κε ερεία ζε θάζε ρψξν θαζψο θαη δχν ζπζθεπέο ηειενξάζεσο γηα ηνλ ρψξν αλακνλήο θαη ην γξαθείν ηνπ πιαζηηθνχ ρεηξνπξγνχ. 15

16 Αθφκε, ζα εγθαηαζηαζνχλ ζπζηήκαηα ππξαληρλεχζεσο, ζπλαγεξκφο αζθαιείαο θαη ζχζηεκα θακεξψλ θαη θαηαγξαθήο εηθφλαο. ηνλ ρψξν απνζεθεχζεσο θαη θνπδίλαο ζα εγθαηαζηαζεί ειεθηξηθφο θνχξλνο θαη ςπγείν γηα ηελ ζπληήξεζε θαξκάθσλ θαη πιηθψλ. Ο πην πάλσ πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο ζα αγνξαζζεί απφ ίδηα θεθάιαηα ηνπ ηδξπηή ηε εηαηξίαο, εθηφο απφ ην κεράλεκα laser γηα αηζζεηηθέο επεκβάζεηο πνπ ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο αγνξάο, πεξίπνπ 40 ρηιηάδεο επξψ, ζα απνθηεζεί κε ρξνλνκίζζσζε (leasing). Η ιχζε απηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα είλαη ε πξνηηκφηεξε, δεδνκέλνπ φηη ε ηερλνινγία ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα αλαπηχζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαζηζηψληαο μεπεξαζκέλα κεραλήκαηα δχν εηψλ θαη άλσ ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ Η επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζηελ Αζήλα πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο αγνξάο ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. Μεηά απφ έξεπλα ηεο αγνξάο αθηλήησλ ν ρψξνο ν νπνίνο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο επηρεηξήζεσο εληνπίζηεθε ζηελ πεξηνρή ησλ Ακπεινθήπσλ, ζην χςνο ηεο Λεσθφξνπ Μεζνγείσλ 41. πγθεθξηκέλα ν ρψξνο θαιχπηεη ηνλ πξψην φξνθν λεφδκεηνπ θηηξίνπ γξαθείσλ εθηάζεσο 168 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ελψ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηξεηο ππφγεηεο ζέζεηο ζηαζκεχζεσο. εκαληηθφ είλαη φηη ν ρψξνο δηαζέηεη πξφζνςε ζε κία απφ ηηο πην γλσζηέο ιεσθφξνπο κεγάιεο θπθινθνξίαο ησλ Αζελψλ. Σν ηίκεκα αγνξάο ηνπ ρψξνπ θαζνξίζζεθε ζηηο 250 ρηιηάδεο επξψ, ηίκεκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηηκέο ηεο πεξηνρήο θαη πνπ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κε ππνζήθεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αθηλήηνπ. Η πεξηνρή θξίλεηαη ηδαληθή γηα ηελ PSC δηφηη απνηειεί πεξηνρή εχθνια πξνζβάζηκε απφ ηέζζεξηο κεγάιεο ιεσθφξνπο (Μεζνγείσλ, Κεθηζζίαο, Αιεμάλδξαο, Βαζηιίζζεο νθίαο), αληηζηνηρεί ζε πεξηνρή φπνπ βξίζθνληαη πνιιά ηαηξεία θαη έρεη παξαθείκελα κεγάια θξαηηθά θαη ηδησηηθά Ννζνθνκεία (Λατθφ, Δξξίθνο Νηπλάλ) ηφζν γηα πεξίπησζε αλάγθεο, φζν θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε επεκβάζεηο ζε απηά. Αθξηβψο κπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη ζηάζε αζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ελψ παξαθείκελα ιεηηνπξγνχλ δχν ζηαζκνί πάξθηλγθ απηνθηλήησλ. Η εχθνιε πξφζβαζε ησλ πειαηψλ δηεπθνιχλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ παξαθείκελν ζηαζκφ ηνπ Μεηξφ. Σν ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν ρψξνο πνπ ζα ζηεγάζεη ηελ επηρείξεζε είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκν απφ ηνλ παξαθείκελν Πχξγν ησλ Αζελψλ, πνπ απνηειεί νξνζέζην γηα ηελ πφιε. Σν κεληαίν χςνο ηεο δφζεσο γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ αλέξρεηαη ζηηο επξψ γηα δέθα έηε ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Η δηάξζξσζε, αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 16

17 ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή είλαη ν θιάδνο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ κεγαιχηεξε αλάπηπμε παγθνζκίσο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. Παξά ην φηη ην θνζκεηηθφ ηκήκα ηεο εηδηθφηεηνο αξρηθά πξνζέιθπε πειάηεο κφλν απφ νηθνλνκηθά εχπνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, ζήκεξα θαίλεηαη φηη ε πξνζέιεπζε ησλ πειαηψλ θαιχπηεη φιε ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή. Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη θαη ηελ ρψξα καο, επεξεάδεη κάιινλ αληίζηξνθα ηνλ αξηζκφ ησλ επεκβάζεσλ ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. Έρεη απνδεηρζεί ζε έξεπλεο ζηελ Ακεξηθή φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ θαη αλεξγίαο, είλαη πεξηζζφηεξνη απηνί πνπ πξνζθεχγνπλ ζηηο ππεξεζίεο ησλ πιαζηηθψλ ρεηξνπξγψλ ειπίδνληαο, φηη κε ηελ βειηίσζε ηεο εκθαλίζεψο ηνπο ζα επηηχρνπλ ηελ πξφζιεςε ζε κία θαιχηεξα ακεηβφκελε ζέζε εξγαζίαο. ηελ Διιάδα νη ξπζκνί αλαπηχμεσο ηνπ θιάδνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρνη αλ φρη πην απμεκέλνη, αθνχ νη επεκβάζεηο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηεο ζαλ πξντφλ. Δπίζεο ιφγσ ηεο ειηνθάλεηαο θαη ηνπ παξαηεηακέλνπ θαινθαηξηνχ, είλαη ινγηθφ λα ππάξρεη ε δήηεζε γηα φκνξθν ζψκα αθφκε θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Αθφκε, ε κεγάιε αλεζπρία γηα ηηο θαξθηλσκαηψδεηο παζήζεηο ηνπ δέξκαηνο, πνπ έρεη εληαζεί ηειεπηαία ιφγσ ηεο γλψζεσο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ φδνληνο, έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ επίζθεςε ζηνλ πιαζηηθφ ρεηξνπξγφ γηα επαλνξζσηηθέο επεκβάζεηο πην ζπρλή απφ πνηέ Η ΑΓΟΡΑ Η αγνξά ζηελ Διιάδα έρεη δηεπξπλζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζε επίπεδν δεηήζεσο, φζν θαη πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο. Η ζπρλή πξνβνιή απφ ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν πξνηχπσλ νκνξθηάο έρνπλ απμήζεη ηελ επηζπκία γηα ηηο επεκβάζεηο. Οη γεληθέο ηάζεηο είλαη απμεηηθέο, ελψ ν αξηζκφο ησλ πιαζηηθψλ ρεηξνπξγψλ απμάλεηαη κε πνιχ βξαδείο ξπζκνχο. Πιένλ φιν θαη λεφηεξεο ειηθίεο αλαδεηνχλ ππεξεζίεο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη αθφκε θαη άλδξεο, νη νπνίνη έσο πξφζθαηα κε δπζθνιία απνθάζηδαλ θάηη ηέηνην. Δπηπιένλ ν ηνκέαο ηεο ηδησηηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ξπζκνχο αλαπηχμεσο ηεο ηάμεσο ηνπ 30% ΟΙ ΠΔΛΑΣΔ Οη πειάηεο παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αξθεηά πξφζπκνη λα ππνβιεζνχλ ζε επεκβάζεηο. Σν γεγνλφο ηεο εηζαγσγήο λέσλ κε επεκβαηηθψλ ελέζηκσλ πξντφλησλ έρεη θαηαζηήζεη πην εχθνιε ηελ απφθαζε ησλ πειαηψλ λα επηζθεθζνχλ έλαλ πιαζηηθφ ρεηξνπξγφ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο. Σαπηφρξνλα, αλαδεηνχλ αζθάιεηα αιιά θαη θαιέο ηηκέο, αλ θαη γλσξίδνπλ φηη νη επεκβάζεηο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη αξθεηά αθξηβέο. Η κεγάιε άλζεζε ησλ ηλζηηηνχησλ αηζζεηηθήο πνπ φκσο πξνζθέξνπλ πησρά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ, απνδεηθλχεη αθ ελφο ηελ κεγάιε δήηεζε γηα αηζζεηηθέο επεκβάζεηο, αθ εηέξνπ ην απφιπην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ηαηξηθήο αηζζεηηθήο. 17

18 Δμαηηίαο ησλ ππεξβνιηθψλ ππνζρέζεσλ αθφκε θαη πιαζηηθψλ ρεηξνπξγψλ, πνιιέο θνξέο νη πειάηεο αλαδεηνχλ ιχζεηο νη νπνίεο δελ είλαη εθηθηέο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρεηξνπξγνχ απαηηείηαη θαηά ζπλέπεηα ζσζηή ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ ΟΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΔ Η Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή ζηελ Διιάδα έγηλε ηδηαίηεξα γλσζηή θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα κε ηελ είζνδν ζηελ αγνξά κεγάισλ νλνκάησλ, νη νπνίνη αθνινχζεζαλ επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνσζήζεσο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. ήκεξα νη δηάζεκνη πιαζηηθνί ρεηξνπξγνί ζηελ Διιάδα είλαη απηήο ηεο γεληάο, δελ μεπεξλνχλ ηνπο πέληε θαη θαηέρνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο. πλνιηθά νη πιαζηηθνί ρεηξνπξγνί πνπ αζθνχλ ελεξγά ην επάγγεικα είλαη πεξίπνπ δηαθφζηνη, ελψ θάζε ρξφλν ππνινγίδεηαη φηη εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά άιινη δέθα. Σαπηφρξνλα πεξίπνπ ν ίδηνο αξηζκφο απνρσξεί ιφγσ ειηθίαο ή απνηπρίαο. Οη λένη πιαζηηθνί ρεηξνπξγνί αθνινπζνχλ θαη απηνί επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζνχλ ζηνλ ρψξν. Παξά ην φηη νη εγέηεο ηνπ αληαγσληζκνχ έρνπλ κεγάιε ξνή πειαηψλ, αξρίδεη λα ζεκεηψλεηαη θάπνηα ζηξνθή πξνο ηνπο λεφηεξνπο. Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θφπσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ απφ ηελ ζπλερή επαλάιεςε ησλ ίδησλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ζην φηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο, φζνλ αθνξά ζηνλ ρξφλν πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ζηνπο πειάηεο. Οη ηαηξηθέο ππεξεζίεο είλαη απζηεξά πξνζσπηθέο κε ζπλέπεηα ν κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο λα κελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα ζσζηή αληηκεηψπηζε ηνπ πειάηε. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο πιαζηηθνχο ρεηξνπξγνχο έρνπλ σο έδξα ηελ Αζήλα, αιιά πνιινί πειάηεο απφ ηελ επαξρία απεπζχλνληαη ζε ηαηξνχο ζηελ Αζήλα γηα επεκβάζεηο. Οη επηηπρεκέλνη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ, έρνπλ επηηχρεη νηθνλνκίεο θιίκαθνο κε ηελ ελνηθίαζε ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ ζε κεγάια ηδησηηθά λνζειεπηήξηα, κε απνηέιεζκα κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη πξνζθνξά πνιχ αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ. Παξάιιεια, αθξηβψο ιφγσ ηεο θαηαιήςεσο ζηξαηεγηθψλ ζεκείσλ πσιήζεσο παξνρήο ππεξεζηψλ έρνπλ θαηαθέξεη λα πςψζνπλ εκπφδηα εηζφδνπ ζηνπο λένπο αληαγσληζηέο. Αθφκε έρνπλ επηηχρεη ηελ απνθιεηζηηθή ζρεδφλ πξνβνιή ηνπο απφ πνιιά κέζα καδηθήο ελεκεξψζεσο. Πνιπζπιιεθηηθά θέληξα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη νκνξθηάο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Οη πεξηζζφηεξνη αζθνχλ ην επάγγεικα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ ηαηξείνπ. Μεγάιν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ θαηέρνπλ είλαη ε επξεία αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ε εκπεηξία ζε ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο, αλ θαη πνιιέο απφ απηέο ρξνληθά μεπεξαζκέλεο. Δπίζεο, έρνπλ εδξαηψζεη πνιιαπιά θπθιψκαηα αληιήζεσο πειαηψλ κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΔΧ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαγξάςνπκε ηελ εηθφλα ηεο επηρεηξήζεσο κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη. Η PSC κέζα απφ ην νξγαλφγξακκα πνπ θαηάξηηζε, ηηο ζπλεξγαζίεο κε επηζηήκνλεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε νξηδφληηα θαη θάζεηα αλαπηπζζφκελε δξαζηεξηφηεηά ηεο, ππνινγίδεη πξσηαξρηθά λα εμππεξεηήζεη 18

19 κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνπο πειάηεο ηεο. Η παξνρή all in one roof πνπ εηζάγεη πξψηε απηή ζηελ αγνξά είλαη έλα δπλαηφ ζεκείν ηφζν γηα λα ληψζνπλ αζθάιεηα νη θαηαλαισηέο, φζν θαη γηα λα έρνπλ ηηο θαιχηεξεο ηειηθέο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, ε ζηειέρσζε κε αηζζεηηθφ θαη δηαηηνιφγν απνηειεί αθφκε έλα δπλαηφ φπιν πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ νη αζζελείο ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Παξάιιεια, κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε ζπλερήο ζπγθξάηεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ πειαηψλ, αθνχ ζα απνιακβάλνπλ ππεξεζίεο θαη κεηά ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Η PSC ζαλ κηα λενζχζηαηε εηαηξία, ζα εηζάγεη θαηλνηνκίεο ζε ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο, θαζψο θαηέρεη ηελ ηξέρνπζα ηερλνγλσζία. Η πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ν ρψξνο πνπ ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο, πνιιαπιαζηάδνπλ ην αίζζεκα αζθαιείαο πνπ έρεη αλάγθε λα ληψζεη ν θαηαλαισηήο. Αζθαιψο, ζα αλαγθαζηεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε έλαλ πνιχ αληαγσληζηηθφ θιάδν, ν νπνίνο έρεη αλαδείμεη εκβιεκαηηθέο εγεηηθέο κνξθέο πνπ είλαη αθφκε ελ ελεξγεία. Η έιιεηςε κεγάιεο εκπεηξίαο θαη αλαγλσξηζηκφηεηνο απνηεινχλ ηα θχξηα αδχλαηα ζεκεία ηεο επηρεηξήζεσο. Αθφκε, παξά ην φηη ην νξγαλφγξακκα είλαη αλεπηπγκέλν ζε κεγάιν βαζκφ, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη πεξηνξηζκέλνο. εκαληηθή αδπλακία επίζεο, απνηειεί ε αζζελήο νηθνλνκηθή βάζε θαη ε έιιεηςε κεγάισλ θεθαιαίσλ γηα δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε, θεθάιαηα πνπ δηαζέηνπλ νη θχξηνη αληαγσληζηέο. Με βάζε ηελ αλάιπζε SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats = Γπλάκεηο, Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο, Απεηιέο) ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ ζε έλαλ πίλαθα σο εμήο: Δσνάμεις Οινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο Καηλνηνκία ηερληθψλ Εσκαιρίες Έιιεηςε αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ Αλαπηπζζφκελε αγνξά Αδσναμίες Άγλσζην φλνκα Πεξηνξηζκέλα θεθάιαηα Απειλές Ύπαξμε ηζρπξψλ αληαγσληζηψλ Νένη αληαγσληζηέο κε κεγάια θεθάιαηα Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο επηρεηξήζεσο ζα είλαη λα εθκεηαιιεπηεί ηα δπλαηά ζεκεία ηεο, λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ αδπλάησλ, λα αμηνπνηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο επθαηξίεο πνπ ηεο παξέρεη ην πεξηβάιινλ θαη λα αληηκεησπίζεη επηηπρψο ηηο απεηιέο πνπ ζα δερζεί απφ απηφ. 19

20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 3.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧ ε απηφ ην κέξνο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ αλάιπζε ηεο επελδχζεσο γηα ηελ ζχζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο PSC. Οη δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηαηάζζνληαη ζε έμη κεγάιεο θαηεγνξίεο: 1. Δγθαηαζηάζεηο, δηακφξθσζε ρψξσλ θαη ππνδνκψλ: Μεληαία δφζε γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ 3000 επξψ, ζπλνιηθά εηεζίσο Ακνηβή θαηαζθεπαζηνχ γηα ηελ δηακφξθσζε ρψξσλ, εγθαηάζηαζε Δμαεξηζκνχ, θιηκαηηζηηθψλ, ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Γαπάλεο εθνξίαο γηα ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ Μεξηθφ χλνιν 1: Δμνπιηζκνί Τιηθνηερληθή ππνδνκή: Αγνξά επίπισλ Δγθαηάζηαζε ηειεθσληθνχ θέληξνπ Δγθαηάζηαζε θακεξψλ αζθαιείαο πλαγεξκφο θαη ππξαζθάιεηα Δμνπιηζκφο ρεηξνπξγείνπ Γίθηπν Η-Τ, κεραλνξγάλσζε Μεξηθφ χλνιν 2: Μηζζνί θαη ινηπέο ακνηβέο: Μεληαίεο κηθηέο απνιαβέο δχν γξακκαηέσλ 2Υ1200, εηεζίσο Μεληαίεο κηθηέο απνιαβέο κίαο αηζζεηηθνχ 1000, εηεζίσο Μεληαίεο κηθηέο απνιαβέο λνζειεχηξηαο 900, εηεζίσο Δπηδφκαηα ενξηψλ Μεξηθφ χλνιν 3: Πξνβνιή θαη πξνψζεζε: Παξαγσγή θαη εθηχπσζε εληχπσλ Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ηζηνζειίδαο Γηαθεκηζηηθά δψξα θαη εθδειψζεηο πξνψζεζεο Μεξηθφ χλνιν 4: Αγνξά πξψησλ πιψλ θαη αλαιψζηκα: Γξαθηθή χιε

21 Υεηξνπξγηθά αλαιψζηκα Μεξηθφ χλνιν 5: Λνηπέο δαπάλεο: Λνγαξηαζκνί ξεχκαηνο εηεζίσο Λνγαξηαζκνί ηειεθψλσλ εηεζίσο Αζθάιηζηξα αθηλήηνπ Κνηλφρξεζηα έμνδα, δαπάλεο ζπλεξγείσλ θαζαξηζκνχ Μεξηθφ χλνιν 6: σνολική δαπάνη για ηο πρώηο έηος (άθροιζμα μερικών ζσνόλων): εσρώ 3.2 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ Σα ίδηα θεθάιαηα πνπ δηαζέηεη ν ηδξπηήο ηεο PSC είλαη επξψ. Απφ ηελ ηξαπεδηθή αγνξά κπνξεί λα εμαζθαιίζεη δάλεηα γηα έμνδα θηλήζεσο γηα ηνλ πξψην ρξφλν χςνπο επξψ. Απφ επηδφηεζε γηα ιεηηνπξγία λέαο επηρεηξήζεσο ζα εμαζθαιίζεη απφ ηνλ ΟΑΔΓ επξψ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο αλακέλεηαη ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρεηξήζεσο λα αλέιζνπλ ζην χςνο ησλ επξψ, κέξνο ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηα έμνδα ηεο επελδχζεσο. 3.3 ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΔΧ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΧΝ ΣΟΥΧΝ Η επηρείξεζε έρεη σο νηθνλνκηθφ ζηφρν θαηά ην πξψην έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο λα θαιχςεη ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα θέξδε ηεο επηρεηξήζεσο θαηά πξψην ιφγν θαη δηα ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαηά δεχηεξνλ. Απφ ην δεχηεξν έηνο ιεηηνπξγίαο θαη εθεμήο ζηνρεχεη ζηελ ζεκαληηθή θεξδνθνξία, ε νπνία ζα επηηξέςεη ηελ ηαρχηεξε απνπιεξσκή ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλείνπ γηα ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ. Μεηά ηελ απφζβεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρεηξήζεσο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζην ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο πνπ πξνβιέπνπλ νη φξνη ηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ ε επηρείξεζε απνζθνπεί ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε κε ηελ ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο ζε πεξηνρή ηεο πεξηθεξείαο. Σαπηνρξφλσο ν επηρεηξεκαηηθφο ζηφρνο ηεο PSC είλαη κέζα ζηελ πξψηε δηεηία ε επηρείξεζε λα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ηνπ ρψξνπ κεηαμχ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ, ελψ κε ηελ ζπλερή επαλαηνπνζέηεζε ησλ θεξδψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο απνζθνπεί λα απνηειέζεη ζε δέθα έηε κία απφ ηηο ηξεηο εγέηηδεο εηαηξίεο ζπλνιηθά ζηνλ ρψξν ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. Οη ζηφρνη απηνί θξίλνληαη εθηθηνί ιφγσ αθ ελφο ησλ κνλαδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρεη ε εηαηξία, αθ εηέξνπ ιφγσ ηνπ επλντθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα αλαπηπρζεί. Η PSC κε ηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά λέσλ ππεξεζηψλ, φπσο ε ηαπηφρξνλε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη ε επηπιένλ θξνληίδα απφ εηδηθνχο, φπσο αηζζεηηθνί θαη δηαηηνιφγνη, αζθαιψο ζα έρεη ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά. 21

22 ε πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθνί ζηφρνη δελ επηηεπρζνχλ κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα, ιφγσ κηθξήο δηεηζδπηηθφηεηνο ή απμήζεσο ησλ ηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ, ε επηρείξεζε ζα κπνξέζεη λα απαληήζεη κε κείσζε ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ, ή αθφκε θαη κε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη. ηελ παξνχζα θάζε είλαη πξνηηκφηεξν ε επηρείξεζε λα δηαηεξήζεη ηηο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο αθξηβψο πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο αγνξάο, αθ ελφο ιφγσ απμεκέλνπ θφζηνπο, αθ εηέξνπ γηα λα ππνγξακκίζεη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 3.4 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ MARKETING Η επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη επηζεηηθέο ηερληθέο κάξθεηηλγθ γηα λα κπεη ζε κία δχζθνιε, αιιά απνδνηηθή αγνξά. Θα πξέπεη λα πξνβάιεη ην γεγνλφο φηη πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςειήο ηερλνγλσζίαο θαη πνηφηεηνο. Παξάιιεια, ζα αλαδείμεη ηελ ζεκαζία ηεο πνιχπιεπξεο αληηκεησπίζεσο ησλ επεκβάζεσλ πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο απφ ζεηξά εηδηθψλ ηαηξψλ θαη κε. Η επηρείξεζε ζα ππφζρεηαη ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη κνλαδηθέο φζνλ αθνξά ηελ πιεξφηεηα, θαηλνηφκεο θαη αζθαιείο. ηνλ ρψξν δελ ιεηηνπξγεί θακκία άιιε επηρείξεζε κε ηελ ίδηα θηινζνθία, γηα απηφ ε PSC ζα θξαηήζεη πςειή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμεη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Η πξνψζεζε ζα γίλεη κέζσ ηειενπηηθψλ ζπλεληεχμεσλ, άξζξσλ ζε πεξηνδηθά θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηεο PSC. Η ηαηξηθή δηαθήκηζε απαγνξεχεηαη απφ ηνλ λφκν, νπφηε κφλν εκκέζσο κπνξεί λα δηαθεκηζζεί ε επηρείξεζε. Παξάιιεια, ζα ππφζρεηαη εγγχεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ελψ ζα δείμεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα νκάδεο πειαηψλ, νη νπνίεο έρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ιφγσ επαγγεικαηηθήο αζρνιίαο (εξγαδφκελνη ζηνλ ρψξν ηεο κφδαο, δεκνζίσλ ζεακάησλ, θιπ). Πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα εδξαησζεί ζαλ brand name πξνηείλεηαη ε επσλπκία ηεο λα έρεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ Πιαζηηθνχ Υεηξνπξγνχ. Έηζη ζα εμππεξεηεζεί θαη ε αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξνζσπηθέο ππεξεζίεο. Δίλαη ηδαηηέξσο γλσζηφ φηη νη πειάηεο πξνηηκνχλ επψλπκεο ππεξεζίεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ινγφηππν ηεο εηαηξίαο ζρεδηάζηεθε ζε δχν παξαιιαγέο ψζηε λα επηηειεί ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο. Πξνηηκήζεθε ε αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα ψζηε λα πξνσζεζεί θαιχηεξα ε επξχηεξε εθπαίδεπζε ηνπ ρεηξνπξγνχ. Δπηπιένλ, ηα αξρηθά PS είλαη θνηλά ηφζν ζην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ρεηξνπξγνχ, φζν θαη ζην Plastic Surgery. Απηφ βνεζά ζην λα ζρεδηαζηεί έλα ινγφηππν πνπ ζα ζπλδπάδεη ην φλνκα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ρεηξνπξγνχ. Σν ινγφηππν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα, ζηα έληππα ησλ πειαηψλ, αιιά θαη ζαλ γιππηφ έξγν ηέρλεο ζηελ έδξα ηεο επηρεηξήζεσο. Σα δχν πξνηεηλφκελα πξνζρέδηα είλαη ηα παξαθάησ: 22

23 23

24 Ο ζρεδηαζκφο έγηλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα δχν αξρηθά λα ππνζεκαίλνπλ αλζξψπηλα ζψκαηα, κε θακπχιεο πνπ παξαπέκπνπλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο επηρεηξήζεσο. Η ρξήζε απηήο ηεο επσλπκίαο ζα αλαδείμεη ηηο επηπιένλ ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε, απέλαληη ζηηο κνλνζήκαληεο ελφο νπνηνπδήπνηε ηαηξείνπ. Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγεί εηαηξηθή ζπλείδεζε θαη αίζζεκα αθνζηψζεσο θαη ζην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ. Πνιχ ζεκαληηθφο ζα είλαη ν ξφινο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε πνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη αζθαιείαο ησλ πειαηψλ πξνο ηελ PSC θαη λα επηηπγράλνπλ ηελ καθξνρξφληα δέζκεπζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο επηρεηξήζεσο. Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ κεηά απφ θάζε επέκβαζε ε αηζζεηηθφο θαη ε δηαηηνιφγνο ζα αλαιακβάλνπλ λα ζπλαληηνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε κε ηνλ πειάηε ζε δχν ζπλερφκελεο ζπλεδξίεο, ψζηε λα πξνηείλνπλ ιχζεηο πνπ ζα βειηηψζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ ρξεψλεηαη επηπιένλ θφζηνο ζηνλ πειάηε γηα απηέο ηηο ζπλεδξίεο, ψζηε λα αληηιακβάλεηαη θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα νθέιε ηεο επηινγήο ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη εηδηθνί ζπλεξγάηεο ζα ελεκεξψλνπλ ηνλ πειάηε γηα επηπιένλ ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα αγνξάζεη απφ ηελ επηρείξεζε ζε βάζνο ρξφλνπ, ελψ ν εηδηθφο ζχκβνπινο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζα ζπληζηά ηξφπνπο ρξεκαηνδνηήζεσο. Η επηρείξεζε γηα κε επεκβαηηθέο ζεξαπείεο ζα δέρεηαη θαη κεηαρξνλνιεκέλεο πιεξσκέο, φπσο κε πηζησηηθή θάξηα. Γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο θαη ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ηνπ πειάηε, ην κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα θιείλεη ηελ ζπκθσλία ζα έρεη δηθαίσκα κπφλνπο πνζνζηνχ επί ηεο ηειηθήο ακνηβήο. 24

25 3.5 ΒΙΧΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πξφβιεςε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηεο εηαηξίαο ζε ρξνληθφ νξίδνληα πεληαεηίαο. Θα γίλεη επίζεο, ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο πινπνηήζεσο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ θαζψο θαη ε κεζνδνινγία πινπνηήζεψο ηνπ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πξνζνκείσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεσο ζηελ δηάξθεηα ηεο επφκελεο πεληαεηίαο. Πεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο θαη πξνβιέςεηο, νη πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε αλάιπζε επαηζζεζίαο: ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ Η επηρείξεζε θαηά ηελ ίδξπζή ηεο δηαζέηεη ζπλνιηθψο θεθάιαην χςνπο ρηιηάδσλ επξψ, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο δαπάλεο ηδξχζεσο θαη ζηα έμνδα θηλήζεσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο. Σν πνζφ απηφ αληηζηνηρεί ζε ηνπ ηδηνθηήηε πνπ ζα δηαηεζνχλ ζαλ ίδηα θεθάιαηα ζηελ επηρείξεζε θαη νη ζε δάλεηα απφ ηελ ηξαπεδηθή αγνξά. Δπηπιένλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο αλακέλεηαη ε εθηακίεπζε επηρνξεγήζεσο χςνπο επξψ απφ ηνλ ΟΑΔΓ, φπσο πξνβιέπεηαη ζε φιεο ηηο λενζχζηαηεο ηαηξηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηνλ Νφκν. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πεγέο ρξεκαηνδνηήζεσο (ζε ρηιηάδεο επξψ) θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία: ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ πλ. I. Ηδία ζπκκεηνρή ηεο Δπηρείξεζεο 1. Μεηνρηθό Κεθάιαην- κεηαβνιέο 2. Λνηπνί ίδηνη πόξνη ύλνιν ίδηαο ζπκκεηνρήο IΗ.Ξέλα Κεθάιαηα 1. Μαθξνπξόζεζκνο Γαλεηζκόο ύλνιν Ξέλσλ θεθαιαίσλ ΗΗΗ. Δπηρνξεγήζεηο από ην δεκόζην IV. Παξαρώξεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (αμία θαη εθηίκεζε) ΤΝΟΛΟ ΠΖΓΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Η επηρείξεζε αλακέλεηαη ήδε απφ ηνλ πξψην ρξφλν λα έρεη έζνδα κέξνο ησλ νπνίσλ ζα θαιχπηεη ηξέρνπζεο αλάγθεο. Απφ ηνλ δεχηεξν ρξφλν ιεηηνπξγίαο θαη κεηά 25

26 ηα θεθάιαηα θηλήζεσο αλακέλεηαη λα κεησζνχλ ζεκαληηθά, αθνχ δελ ζα ππάξρνπλ νη δαπάλεο γηα ηα έμνδα θηήζεσο θαη εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο, αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά ν θχθινο ησλ πσιήζεσλ, κε ζπλαθφινπζε αχμεζε ησλ εζφδσλ. Σα ηξαπεδηθά επηηφθηα ζα παξακείλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα φπσο εθηηκάηαη γηα ηελ επφκελε δηεηία, ελψ ν πιεζσξηζκφο κεηά ηελ άλνδν ζην 5% ηνπ πεξαζκέλνπ κελφο αλακέλεηαη λα ζεκεηψζεη πηψζε, αθφκε θαη αλ δελ θζάζεη ζην επίπεδν ηνπ 2,9% πνπ ήηαλ πξν έηνπο. Η ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο PSC ζα αλαδηακνξθσζεί κεηά απφ έλα έηνο κε αχμεζε 10% ζηηο ππεξεζίεο ηεο, αθνχ ηφηε ππνινγίδεηαη φηη ζα απμεζεί θαηαθφξπθα ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο θαη ε αμηνπηζηία ησλ θαηαλαισηψλ πξνο απηή. Η επηρείξεζε ζα πξνζπαζήζεη λα επηηχρεη νηθνλνκίεο θιίκαθνο κε ηελ ελνηθίαζε ρεηξνπξγείνπ κε κεληαίν κίζζσκα, κεηψλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ. Οη δαπάλεο γηα ηελ κηζζνδνζία αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 50% κέζα ζηελ πεληαεηία ιφγσ πξνζιήςεσο πεξηζζφηεξνπ θαη εκπεηξφηεξνπ πξνζσπηθνχ. Οη δαπάλεο γηα ηηο πξψηεο χιεο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαη απηέο ιφγσ ηεο απμήζεσο ηνπ θχθινπ πσιήζεσλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο δαπάλεο γηα ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηειεθσλίαο. 26

27 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Πίλαθαο I: Πξνβιεπόκελνη Λνγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ Υξήζεσλ ΔΣΟ Α. ΔΟΓΑ ΥΡΖΔΧ I. Έζνδα από θύξηα εθκεηάιεπζε II. Λνηπά έζνδα ύλνιν Οξγαληθώλ Δζόδσλ ρξήζεσο Β. ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΔΧ I. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 1. Μηζζνί - Ζκεξνκίζζηα 2. Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 3. Παξεπόκελεο παξνρέο 4. Απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ II. Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ III. Παξνρέο Σξίησλ 1. Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 2. Ύδξεπζε 3. Σειεπηθνηλσλίεο 4. Δλνίθηα αθηλήησλ 5. Δπηζθεπέο-ζπληεξήζεηο 6. Λνηπέο παξνρέο ηξίησλ IV. Φόξνη-Σέιε V. Γηάθνξα έμνδα VI. Αγνξέο θαη κεηαβνιέο απνζεκάησλ VII. Eηδηθέο δαπάλεο VIII. Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα IX. Έμνδα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο X. Απνζβέζεηο ύλνιν Οξγαληθώλ Δμόδσλ Γ. ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ (Α-Β) Γ. ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ Σ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΥΡΖΔΧ (Γ+Γ-Δ) Ε. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΟΓΑ Ζ. ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΥΡΖΔΧ (Σ+Ε)

28 Πίλαθαο II: Πξνβιέςεηο Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ ΔΣΟ Καζαξό Απνηέιεζκα Υξήζεσο (+) ή (-) : Τπόινηπν απνηειεζκάησλ πξνεγ. ρξήζεσλ (+) ή (-) : Γηαθνξέο θνξνι. Δι.έγρνπ πξνεγ. Υξήζεσλ (+) : Απνζεκαηηθά πξνο δηάζεζε ύλνιν Μείνλ θόξνο εηζνδήκαηνο Κέξδε πξνο δηάζεζε ή Εεκίεο εηο λένλ Σαθηηθό απνζεκαηηθό Λνηπά απνζεκαηηθά Μεξίζκαηα πιεξσηέα Ακνηβέο θαη πνζνζηά κειώλ Γ.. Τπόινηπν θεξδώλ εηο λένλ

29 ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ Οη πξνεγνχκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ κε ηελ παξαδνρή ησλ ζπλζεθψλ πνπ αλαθέξακε. Όηη δειαδή, ε επηρείξεζε ζα απνθηήζεη ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ πξνζδνθά εμαηηίαο ησλ άξηησλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ, ηεο ηερλνγλσζίαο αηρκήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο πξνσζήζεψο ηεο κέζσ ηνπ marketing. Δπίζεο, νη πξνβιέςεηο έγηλαλ κε βάζε ηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ επίζεκεο εθζέζεηο ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ, θαζψο θαη νξγαληζκψλ φπσο ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο. Οη πξνβιέςεηο ζπλεπψο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ξεαιηζηηθέο θαη απνηππψλνπλ ηφζν ηηο ηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, φζν θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο PSC λα απνηειέζεη εγέηηδα εηαηξία ζηνλ ρψξν ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. Λφγσ ηεο ζσζηήο δηαξζξψζεσο ηεο εηαηξίαο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο εηζφδνπ ηεθκαίξεηαη φηη δελ ζα ρξεηαζζεί λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, πέξαλ ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπηπιένλ, νη ξπζκνί αλαπηχμεσο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη ζπκβαηνί ηφζν κε ηνπο ξπζκνχο αλαπηχμεσο ηεο ηδησηηθήο Τγείαο, φζν θαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη κε ξπζκνχο άλσ ηνπ 30% εηεζίσο. Λφγσ ηνπ ιεγνκέλνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ελδέρεηαη ν θάδνο απηφο λα αλαπηπρζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ Διιάδα, φπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ζε άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αγνξά δελ αληαπνθξηζεί φπσο πεξηγξάθεηαη, ε PSC δηαζέηεη πιεζψξα εξγαιείσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θεξδψλ ηεο. Σέηνηα είλαη ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ ή αθφκε θαη ε ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ. Άιισζηε πνιιέο απφ ηηο γλσζηέο επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ δελ δηαζέηνπλ θαλ ηνλ κηζφ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ε PSC ζα απαζρνιεί ήδε απφ ηελ έλαξμή ηεο. ηελ πεξίπησζε δε πνπ ηα απνηειέζκαηα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθά απφ απηά πνπ πεξηγξάθνληαη, ε επηρείξεζε ζα κπνξέζεη λα πινπνηήζεη ηνλ ζηφρν ηεο λσξίηεξα κε ηελ επέθηαζε θαη αλάπηπμε λέσλ κνλάδσλ, ηφζν ζε πεξηθεξεηαθέο κεγάιεο πφιεηο φζν θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο. Αθφκε κπνξεί λα επεθηαζεί ζηνλ ρψξν ησλ ηδησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ αλακελφκελε αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο. Ο ρψξνο ηεο αηζζεηηθήο ηαηξηθήο ζα απνηειέζεη ηνλ κνλαδηθφ θεξδνθφξν ηνκέα ηεο ηαηξηθήο αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ γεληθεπζεί ε θξίζε ιφγσ ηεο ήδε κεγάιεο απμήζεσο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαηξψλ ζηελ ρψξα καο. Καη απηφ γηαηί εθ ελφο θαηά ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα έρεη πεξηνξηζζεί δξαζηηθά ε παξαγσγή λέσλ ηαηξψλ, αθ εηέξνπ ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο νη αξηζκνί είλαη πνιχ κηθξνί. 29

30 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 4.1 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΔΧ Η πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ αξρίδεη ακέζσο απφ ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ. Η εμεχξεζή ηνπ θαη νη δηαδηθαζίεο εθδφζεσο ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ εληφο δχν κελψλ. Ακέζσο κεηά, ζα αλαιάβεη Καηαζθεπαζηηθή Δηαηξία λα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο δηακνξθψζεσο θαη εμνπιηζκνχ ηνπ ρψξνπ. Οη εξγαζίεο απηέο αλακέλεηαη λα δηαξθέζνπλ απφ ηέζζεξηο έσο έμη κήλεο. Καηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ν ηδξπηήο ηεο επηρεηξήζεσο ζα αλαιάβεη ηελ εμεχξεζε ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα απαηηεζεί έλαο κήλαο πεξίπνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεσο απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνλ Ιαηξηθφ χιινγν. Η επηρείξεζε αλακέλεηαη λα παξνπζηάδεη θέξδε ήδε απφ ηνλ πξψην ρξφλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ελψ ε απφζβεζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεη ζε πέληε έηε απφ ηελ έλαξμε, φπσο πξνυπνινγίζζεθε. ε εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν, ε PSC ζα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αγνξά θαη ε αλαγλσξηζηκφηεηά ηεο ζα ηελ θαηαηάζζεη κεηαμχ ησλ πην γλσζηψλ ηνπ ρψξνπ. Μεηά ηελ πεληαεηία ε επηρείξεζε ζα κπνξέζεη λα επεθηαζεί πάληα κε ην ίδην επίπεδν ππεξεζηψλ θαη απνδφζεσλ._ 30

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Management ποιόηηηαρ ζηα νοζοκομεία ηηρ Γεπμανίαρ. Θεζμικέρ και διασειπιζηικέρ διαζηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΤΝΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ : ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ & ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ

Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ Γξνο ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΚΑΡΑΠΙΣΟΛΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΙΓΡΤΜΑΣΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΠΟΛΤΜΔΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2010 1 Κάζε γλήζην αληίηππν θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Ζ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν».

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Αζθάιεηα Ζιεθηξνληθήο Φπραγσγίαο θαη Αζθαιείο πλαιιαγέο ζην Γηαδίθηπν». Τπεχζπλνο θαζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα