ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΜΒΑ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Σν Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην κίαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο ΠΔΣΡΟ ΚΧΝ. ΑΡΑΚΗ α.κ.: 22 ΓΔΧΡΓΙΟ ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο Ινχιηνο 2008

2 2

3 Σν αλά ρείξαο πφλεκα αθηεξψλεηαη ζηνλ αδεξθφ κνπ Παχιν, πνπ ράξε ζε απηφλ έγηλε ην φλεηξν πξαγκαηηθφηεηα Π.Κ.. 3

4 4

5 ΔΙΑΓΧΓΗ Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα εθπαηδεχζεσο ΜΒΑ ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζε επηζηήκνλεο πξνεξρφκελνπο απφ θάζε γλσζηηθφ πεδίν λα απνθηήζνπλ πνιχηηκεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ζην αληηθείκελν ηνπ Management επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ. Ιδηαίηεξα ρξήζηκε είλαη ε γλψζε απηή ζε αλζξψπνπο πνπ δελ έρνπλ ην αλάινγν ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ελψ θαινχληαη λα δηνηθήζνπλ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο Τγείαο. Η πγεία είλαη έλα πνιχηηκν αγαζφ πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη φζν ην δπλαηφλ θζελφηεξα ζηνλ αζζελή, εη δπλαηφλ δσξεάλ. Δπεηδή φκσο, ηαπηφρξνλα απνηειεί έλα θνζηνβφξν πξντφλ απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο, νη Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο είλαη απηέο πνπ ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ψζηε ν ηειηθφο θαηαλαισηήο λα απνιακβάλεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο απνηειεζκαηηθέο θαη νηθνλνκηθά πξνζβάζηκεο. Η εξγαζία απηή πξαγκαηεχεηαη απηφ αθξηβψο ην δσηηθφ ζέκα. Σελ εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ ηνπ Management ζηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε εδψ φηη ε Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή είλαη κία ηαηξηθή εηδηθφηεηα πνπ δελ αθνξά κφλν ζηηο θνζκεηηθέο επεκβάζεηο, αιιά θαη ζηηο ιεγφκελεο επαλνξζσηηθέο, κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη ζεξαπεπηηθέο ζε πξνβιήκαηα πνπ απεηινχλ ηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ. Δπνκέλσο, είλαη πξνο φθεινο ησλ αζζελψλ ε ζσζηή θαη νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία κίαο ηέηνηαο επηρεηξήζεσο. Δπεηδή ζηελ βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αξθεηέο αλαθνξέο ζηελ επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε εηαηξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πγείαο ζε ηξηηνβάζκην λνζνθνκεηαθφ επίπεδν, ελψ ιείπνπλ αληίζηνηρεο γηα ηελ νξγάλσζε ζε επίπεδν πξνζσπηθήο επηρεηξήζεσο, επειέγε ε εξγαζία λα αθνξά ζε απηφ ην κάιινλ παξακειεκέλν ηκήκα. Άιισζηε, νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο είλαη θαη εμνρήλ πξνζσπηθέο φζνλ αθνξά ζηνλ ηαηξφ θαη εμαηνκηθεπκέλεο φζνλ αθνξά ζηνλ αζζελή. Έηζη, ην ζέκα πνπ ζα αλαιπζεί είλαη ην Eπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην κηαο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεσο. Όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηξέρνπζα αγνξά, απνηεινχλ πφξηζκα εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη πιεξνθφξεζεο θαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εξγαζία βξίζθνληαη ζε εθαξκνγή ζε πξαγκαηηθή επηρείξεζε. Σν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην εθπνλήζεθε κε βάζε φια ηα απαξαίηεηα πξνο ηνχην, εξγαιεία ηνπ Management θαη ηηο αξρέο ηεο επηζηήκεο ηφζν ηεο ηαηξηθήο φζν θαη ηεο δηνηθήζεσο επηρεηξήζεσλ. Ο ζηφρνο είλαη λα κπνξεί κε βάζε ην ζρέδην απηφ λα αλαπηπρζεί κία βηψζηκε θαη θεξδνθφξα επηρείξεζε ζηνλ ηνκέα απηφ. Έρεη πξνεγεζεί ε απαξαίηεηε έξεπλα αγνξάο, ηφζν ζε επίπεδν πθηζηάκελνπ θαη κειινληηθνχ αληαγσληζκνχ φζν θαη ζε επίπεδν απνηίκεζεο πφξσλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα. Γελ έρεη παξαιεθζεί θαη ε αμηνιφγεζε ησλ κειινληηθψλ απνδφζεσλ ηνπ ρψξνπ θαη αθφκε θαη ην ηδηαίηεξν λνκηθφ αζθαιηζηηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ζα δξάζεη ε επηρείξεζε. Θεξκέο επραξηζηίεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο εξγαζίαο αλήθνπλ ζηνλ Καζ. θ. Γεψξγην Αλαζηαζφπνπιν, ζε φια ηα ππφινηπα κέιε ΓΔΠ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπ γξάθνληνο θαη ηδηαηηέξσο ηελ θα Γεσξγία Κνληφγεσξγα. Η γιψζζα ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη απηή πνπ έρεη δηδαρζεί ν γξάθσλ απφ ηα καζεηηθά ηνπ ρξφληα. Πέηρος Κ. αράκης Πλαζηικός Υειροσργός 5

6 6

7 ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ηεο επηρεηξήζεσο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο Petros Sarakis Plastic Surgery Clinic 7

8 EXECUTIVE SUMMARY 9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1.1 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ 10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ 2.1 ΟΙ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΑΓΟΡΑ ΟΙ ΠΔΛΑΣΔ ΟΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΔ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΔΧ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 18 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 3.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΔΧ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΧΝ ΣΟΥΧΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ MARKETING ΒΙΧΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ 29 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 4.1 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΔΧ 30 8

9 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ (EXECUTIVE SUMMARY) Σν παξφλ Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην αλαθέξεηαη ζε κία λέα επηρείξεζε πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ Τγείαο θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. Η επηρείξεζε είλαη πξνζσπηθή εηαηξία ηνπ θ. Πέηξνπ αξάθε, ν νπνίνο είλαη Πιαζηηθφο Υεηξνπξγφο. Η έδξα ηεο επηρεηξήζεσο ζα είλαη ε Αζήλα. Η επηρείξεζε ζα πξνζθέξεη ηαηξηθέο ππεξεζίεο επαλνξζσηηθήο θαη αηζζεηηθήο ρεηξνπξγηθήο, νη νπνίεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο, ηεο Γλαζνρεηξνπξγηθήο, ηεο αηζζεηηθήο Οδνληηαηξηθήο. Δπηπιένλ ζα πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνζεξαπείαο, θαζψο θαη κε επεκβαηηθέο ζεξαπείεο απφ αηζζεηηθφ θαη πξνγξάκκαηα ζσζηήο δηαηξνθήο απφ δηαηηνιφγν. Οη ππεξεζίεο ζα απεπζχλνληαη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο θάζε ειηθίαο, απφ φιε ηελ Διιάδα. Γηεπζπληήο θαη επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ζα είλαη ν θ. Πέηξνο αξάθεο. Η επηρείξεζε θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη έλαλ ηδαηηέξσο έληνλν αληαγσληζκφ, αιιά νη ζπλνιηθέο πξννπηηθέο ηνπ ρψξνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ επνίσλεο. ηνλ ρψξν, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα δεζπφδνπλ ηξεηο άιιεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο φκσο δελ παξέρνπλ ην νινθιεξσκέλν θάζκα ησλ ππεξεζηψλ ηεο λέαο εηαηξίαο. Η επέλδπζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ίδηα θεθάιαηα ηνπ ηδξπηή θαη απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Με ηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ κεζφδσλ ηνπ marketing ε επηρείξεζε ζα εκθαλίζεη θεξδνθνξία απφ ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο, ελψ ζηα πέληε ζα απνζβέζεη πιήξσο ηα έμνδα εγθαηαζηάζεσο θαη εμνπιηζκνχ. ην Δπηρεηξεκαηηθφ ρέδην πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φιεο νη παξάκεηξνη πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηελ εηαηξία λα επηηχρεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο ηεο ζηφρνπο, θαζψο θαη λα αλαπηπρζεί αθφκε πεξηζζφηεξν κέζα ζε ρξνληθφ νξίδνληα κίαο δεθαεηίαο. Η αξρηθή επέλδπζε γηα ηνλ πξψην ρξφλν ππνινγίδεηαη ζε επξψ ελψ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ζην ηέινο ηεο πεληαεηίαο ζε θαη ηα θαζαξά θέξδε ζε επξψ, αληηζηνίρσο. πκπεξαζκαηηθψο, ε πξφηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεσο εκθαλίδεη πνιχ θαιέο πξννπηηθέο, ψζηε λα επνδσζεί ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ηεο εηαηξίαο. 9

10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1.1 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ Η επηρείξεζε Petros Sarakis Clinic (PSC) είλαη κία λέα επηρείξεζε παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη ζπγθεθξηκέλα πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο, κε έδξα ζηελ Αζήλα, Μεζνγείσλ 41 θαη ηειέθσλν επηθνηλσλίαο Απνηειεί πξνζσπηθή επηρείξεζε κε ηδηνθηήηε ηνλ Πιαζηηθφ Υεηξνπξγφ θ. Πέηξν αξάθε θαη ζα ιεηηνπξγεί κε ηελ λνκηθή κνξθή Ιαηξείνπ εγθεθξηκέλνπ απφ ηνλ Ιαηξηθφ χιινγν Αζελψλ θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 1.2 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ Η επηρείξεζε ζα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο αηζζεηηθέο θαη επαλνξζσηηθέο, επεκβαηηθέο θαη κε. ηελ έδξα ηεο PSC ζα κπνξνχλ νη πειάηεο λα ππνβιεζνχλ ζε επεκβάζεηο θαη ζεξαπείεο κε ηνπηθή αλαηζζεζία, λα εμεηάδνληαη θαη λα ζπδεηνχλ επεκβάζεηο κε γεληθή λάξθσζε, νη νπνίεο ζα γίλνληαη ζε ηδησηηθέο θιηληθέο εγθεθξηκέλεο γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ. Δπίζεο, ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο απφ αηζζεηηθνχο, δηαηηνιφγνπο, ςπρνζεξαπεπηέο θαη άιινπο εηδηθνχο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ εκθάληζε θαη δηαηαξαρέο ζρεηηδφκελεο κε απηή. Η επηρείξεζε ζα ιεηηνπξγεί ζε δσδεθάσξε βάζε εκεξεζίσο, απφ Γεπηέξα έσο άββαην, θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 1.3 ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ ηελ επηρείξεζε ζα παξέρνληαη ππεξεζίεο πςειήο επηζηεκνληθήο εμεηδίθεπζεο απφ ηνλ Πιαζηηθφ Υεηξνπξγφ θ. Π. αξάθε, απφ ζηξαηεγηθνχο ζπλεξγάηεο νκνεηδνχο επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, ζπγθεθξηκέλα γλαζνρεηξνπξγφο, νδνληίαηξνο, ςπρίαηξνο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο νκνξθηάο απφ εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ζπγθεθξηκέλα αηζζεηηθφ, δηαηηνιφγν, λνζειεχηξηα. ηελ επηρείξεζε ζα απαζρνιείηαη θαη κία ππάιιεινο γξαθείνπ κε αληηθείκελν επζχλεο ηελ ππνδνρή ησλ πειαηψλ θαη ηελ κεραλνγξάθεζε. Δπίζεο, ζαλ ζηξαηεγηθφο ζπλεξγάηεο ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο έλαο εηδηθφο ηνπ marketing. Ο ρψξνο ηεο επηρεηξήζεσο ζα είλαη δηακνξθσκέλνο θαηάιιεια ψζηε λα κπνξεί λα πεξηιάβεη ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη λα επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ κηθξήο θαη κεζαίαο δηαβαζκίζεσο, απφ άπνςε ηερληθήο δπζθνιίαο. Οη πειάηεο ζα κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ππεξεζίεο αηζζεηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο ρεηξνπξγηθήο, δειαδή επεκβάζεηο θαζψο θαη κε επεκβαηηθέο ζεξαπείεο αλάινγεο κε απηέο ησλ ηλζηηηνχησλ αηζζεηηθήο, θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε (all in one roof). Πέξαλ ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ νη νπνίνη είλαη πςειήο εμεηδίθεπζεο, ζα απαηηεζνχλ θαη πιηθνί πφξνη γηα ηελ αγνξά θαη δηακφξθσζε ησλ γξαθείσλ, ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο κε ηαηξηθά κεραλήκαηα, ηελ κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ θαη ηελ 10

11 πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ πιηθψλ. Πξνθεηκέλνπ λα θξαηεζεί ην αξρηθφ θφζηνο ρακειά ε επηρείξεζε ζα ζηεξηρζεί ζε εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπο επηζηήκνλεο, έρνληαο ζηελ κηζζνδνζία ηεο κφλν ην παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ. Οη ακνηβέο ησλ ζπλεξγαηψλ ζα θαζνξίδνληαη ζην ήκηζπ ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο απφ ηελ θάζε επέκβαζε πνπ ζα θαινχληαη λα εθηειέζνπλ ζε ζπλεξγαζία ή φρη κε ηνλ Πιαζηηθφ Υεηξνπξγφ. Η αγνξά ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο θαη ησλ ππεξεζηψλ αηζζεηηθήο γεληθφηεξα, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε άλζεζε ηφζν ζην εμσηεξηθφ, φζν θαη ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ελψ αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί αθφκε πεξηζζφηεξν. Μέζα ζε απηφ ην ειπηδνθφξν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ε PSC θηινδνμεί λα απνηειέζεη εγεηηθή εηαηξία ζηνλ ρψξν ησλ νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ηαηξηθήο αηζζεηηθήο, κε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηελ νιφπιεπξε επηζηεκνληθή αληηκεηψπηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε απφ φζεο εηδηθφηεηεο απαηηεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα. 11

12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ 2.1 ΟΙ ΤΠΗΡΔΙΔ Σν θχξην αληηθείκελν ηεο PSC ζα είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. Θα εθηεινχληαη επεκβάζεηο αηζζεηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο ρεηξνπξγηθήο ζηνλ ρψξν ηνπ εηδηθά δηακνξθσκέλνπ ρεηξνπξγείνπ, αιιά θαη ζε ηδησηηθέο θιηληθέο. Ο πειάηεο ζα κπνξεί λα έιζεη γηα λα ππνβιεζεί ζε επεκβάζεηο αθαηξέζεσο δεξκαηηθψλ βιαβψλ, απνθαηαζηάζεσο ηξαπκάησλ θαη νπιψλ ηνπ δέξκαηνο, θνζκεηηθέο εγρεηξήζεηο φπσο ξηλνπιαζηηθή, ιηπναλαξξφθεζε, απμεηηθή ή κεησηηθή καζηψλ, εγρεηξήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δπζκνξθηψλ ιφγσ ηεο ειηθίαο θαζψο θαη κε επεκβαηηθέο ζεξαπείεο κε ρξήζε ελεζίκσλ νπζηψλ, laser θαη άιισλ κεραλεκάησλ γηα ηνλ θαιισπηζκφ θαη ηελ αηζζεηηθή βειηίσζε ηεο εκθαλίζεσο. Δπηπξνζζέησο, αλάινγεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο ζα πξνζθέξνληαη απφ γλαζνρεηξνπξγφ θαη νδνληίαηξν γηα ηελ επίιπζε ζχλζεησλ εκθαληζηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνυπνζέηεη ζπλεξγαζία εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ. Τπεξεζίεο απφ δηπισκαηνχρν αηζζεηηθφ θαη δηαηηνιφγν ζα παξέρνληαη είηε απηφλνκα είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνεγνχκελεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην βέιηηζην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα, αιιά θαη νη πειάηεο λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηελ επηρείξεζε. Σέινο ππεξεζίεο απφ εηδηθφ ςπρίαηξν ζα παξέρνληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε, φπσο κεηά απφ ηξαπκαηηζκνχο, αιιά θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κηα ζπκβνπιεπηηθή ςπρνζεξαπεία ζα αλαδεηεζεί απφ θαηαλαισηέο πνπ επηζπκνχλ κηα γεληθφηεξε αιιαγή ζηελ δσή ηνπο πέξαλ ηεο εκθαλίζεσο. 2.2 ΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΟΤ ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαπηπρζεί ε δηάξζξσζε, ε αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεσο ηεο PSC (εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ) θαζψο θαη ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ (εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ). Με βάζε απηά ζα γίλεη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ πξννπηηθψλ θαη πξνυπνζέζεσλ αλαπηχμεσο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεσο, ζηα πιαίζηα ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ (εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ) πνπ απηή ζα αλαπηπρζεί ΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Η δηάξζξσζε, αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 12

13 ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ηελ επηρείξεζε ζα πξνζέξρνληαη πειάηεο γηα λα δεηήζνπλ ιχζε ζε ζέκαηα νκνξθηάο ή πγείαο πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Η PSC ζα ιεηηνπξγεί κε ηειεθσληθψο πξνθαζνξηζκέλα ξαληεβνχ ησλ πειαηψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεσο, ν ζεβαζκφο ζηελ ηδησηηθφηεηα ησλ πειαηψλ θαη ε κείσζε ηεο παξακνλήο ηνπο έσο φηνπ εμππεξεηεζνχλ. Οη πειάηεο ζε πξψηε θάζε ζα ζπδεηνχλ ην πξφβιεκα πνπ ηνπο απαζρνιεί κε ηνλ πιαζηηθφ ρεηξνπξγφ θαη αθνχ ηνπο πξνηείλεη ηηο ιχζεηο πνπ ελδείθλπληαη, ζα απνθαζίδνπλ γηα ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο επεκβάζεσο. Η επέκβαζε ζα γίλεηαη είηε ζην ρεηξνπξγείν ηεο επηρεηξήζεσο, είηε ζην ρεηξνπξγείν ηδησηηθήο θιηληθήο ζε πεξίπησζε πνπ ην επηβάιιεη ε βαξχηεηα ηεο εγρεηξήζεσο. Καη αλάινγν ηξφπν ζα γίλεηαη ε εμέηαζε απφ ηνπο άιινπο εηδηθνχο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε εθηέιεζε ηεο ελδεδεηγκέλεο ζεξαπείαο. Αλάινγε κε ηνλ ρξφλν πνπ ζα δηαζέηεη ε επηρείξεζε γηα ηνλ πειάηε, ζα είλαη ε ρξέσζε ησλ ππεξεζηψλ. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ επεκβάζεσλ, ην αθξηβέο ηίκεκα ζα ζπκθσλείηαη θαηά ηελ πξψηε επίζθεςε θαη ζα θαηαβάιεηαη ηελ εκέξα ηεο επεκβάζεσο. Σν θφζηνο απηφ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηηο επαλεπηζθέςεηο πνπ ζα ρξεηαζζνχλ ζην κέιινλ γηα ηνλ επαλέιεγρν ηνπ αζζελνχο. Η επηρείξεζε ζα ζηειερψλεηαη απφ πιαζηηθφ ρεηξνπξγφ, ρεηξνπξγνχο άιισλ εηδηθνηήησλ, ζπκβνπιεπηηθφ ηαηξηθφ πξνζσπηθφ, εμεηδηθεπκέλν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη πξνζσπηθφ ππνζηεξίμεσο ηνπ γξαθείνπ. Οη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο ζα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο θαη ζα αλαιπζνχλ ζηελ αληίζηνηρε παξάγξαθν ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧ Ο Γηεπζπληήο ηεο νξγαλψζεσο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεσο ζα είλαη ν πιαζηηθφο ρεηξνπξγφο θ. Π. αξάθεο. Ο ίδηνο ζα έρεη θαη ηελ επηζηεκνληθή επζχλε γηα νπνηαδήπνηε πξάμε πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο. ην ηκήκα ηεο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο ζα απαζρνιείηαη επίζεο εηδηθή λνζειεχηξηα, πνπ ζα αλήθεη ζην κφληκν πξνζσπηθφ. ηνλ Γηεπζπληή ζα αλαθέξεηαη ην πξνζσπηθφ θαη απηφο ζα ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο PSC. Θα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ησλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. Η επηρείξεζε ζα δηαζέηεη επίζεο, γλαζνρεηξνπξγηθφ ηκήκα κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν εηδηθφ γλαζνρεηξνπξγφ πνπ ζα εθηειεί επεκβάζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηεο επηρεηξήζεσο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πιαζηηθφ ρεηξνπξγφ φπνηε ρξεηάδεηαη. Θα ακείβεηαη σο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο, θαηά πεξίπησζε. Δπίζεο ζα ιεηηνπξγεί ηκήκα αηζζεηηθήο νδνληηαηξηθήο κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν εμεηδηθεπκέλν νδνληίαηξν, ν νπνίνο ζα παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηεο επηρεηξήζεσο θαη ζα αλαιακβάλεη εξγαζίεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ζε δηθφ ηνπ ηαηξείν θαη ζα ακείβεηαη θαηά πεξίπησζε. Σν ηκήκα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη εληζρπηηθήο ςπρνζεξαπείαο ζα αλαιάβεη εηδηθφο ςπρίαηξνο, πνπ ζα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο ζηνλ ρψξν ηεο επηρεηξήζεσο. Σν ηκήκα αηζζεηηθήο ζα αλαιάβεη εηδηθεπκέλε αηζζεηηθφο, ε νπνία ζα αλήθεη ζην κφληκν πξνζσπηθφ ηεο επηρεηξήζεσο θαη ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο αλαλέσζεο θαη θξνληίδαο ηνπ δέξκαηνο, ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν. Σν ηκήκα Γηαηξνθήο ζα αλαιάβεη εμσηεξηθή ζπλεξγάηηο δηαηηνιφγνο, ε νπνία ζα πξνζθέξεη ππεξεζίεο αιιαγήο δηαηξνθηθψλ ζπλζεθψλ θαη απψιεηαο βάξνπο εληφο 13

14 ηνπ ρψξνπ ηεο PSC θαη ζα ακείβεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αζζελψλ πνπ παξαθνινπζεί. Σν ηκήκα Marketing ζα αλαιάβεη εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο, ν νπνίνο ζα ακείβεηαη επί ηνπ πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ πνπ ζα εηζξένπλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Σν ηκήκα ππνδνρήο πειαηψλ θαη γξακκαηεηαθήο ππνζηεξίμεσο ζα αλαιάβνπλ δχν εθπαηδεπκέλεο γξακκαηείο, νη νπνίεο ζα είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ εμεχξεζε ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ (outsourcing) πνπ δελ επηζπκεί ή δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ε επηρείξεζε, φπσο ε απνιχκαλζε θαη ν θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Η ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεσο απαηηεί ηελ χπαξμε ηνπ Πιαζηηθνχ Υεηξνπξγνχ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δσδεθαψξνπ σξαξίνπ θαη πάλησο ζίγνπξα θαηά ηελ δηάξθεηα πνπ είλαη πξνγξακκαηηζκέλεο επηζθέςεηο αζζελψλ ή πειαηψλ. Οη δχν γξακκαηείο ζα αλαιάβνπλ δηαθνξεηηθά σξάξηα, επηθαιππηφκελα θαηά έλα κέξνο, ψζηε λα ππάξρεη πάληνηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη κάιηζηα εληζρπκέλε θαηά ηηο κεζεκβξηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο αηρκήο. Η λνζειεχηξηα ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηκήκαηνο ζα απαζρνιείηαη ζε νθηάσξεο βάξδηεο γηα πέληε εκέξεο εβδνκαδηαίσο, απφ ην κεζεκέξη θαη κεηά ψζηε λα βνεζά ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο επεκβάζεηο νη νπνίεο εθηεινχληαη εθείλεο ηηο ψξεο. Η αηζζεηηθφο ζα απαζρνιείηαη ζε νθηάσξεο βάξδηεο επίζεο γηα πέληε εκέξεο εβδνκαδηαίσο ψζηε λα εμππεξεηεί ηα πεξηζηαηηθά ηα νπνία ζα είλαη πξνγξακκαηηζκέλα γηα ππεξεζίεο αλάινγεο κε απηέο ησλ ηλζηηηνχησλ αηζζεηηθήο. Σα παξαπάλσ πέληε άηνκα ζα απνηεινχλ ηνλ ειάρηζην αξηζκφ πξνζσπηθνχ γηα λα ιεηηνπξγήζεη εχξπζκα ε επηρείξεζε. Ο Γηεπζπληήο θαη ηδηνθηήηεο ζα ακείβεηαη απφ ηα θαζαξά έζνδα ηεο επηρεηξήζεσο, ελψ ηα ππφινηπα ηέζζεξα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα ακείβνληαη κε κεληαίν κηζζφ πνπ ζα θπκαίλεηαη ζηα επίπεδα ηεο αγνξάο, δειαδή κε ρίιηα επξψ θαηά κέζν φξν κεληαίσο. Οη εμσηεξηθνί επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο ζα ακείβνληαη κε ην 50% ηεο ηηκήο πνπ ζα ρξεψλεηαη ζηνλ αζζελή θαηά πεξίπησζε φζνλ αθνξά ζηνλ γλαζνρεηξνπξγφ, ηνλ νδνληίαηξν θαη ηνλ γλαζνρεηξνπξγφ, ελψ ε δηαηηνιφγνο κε ην 30% ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο. Ο ππεχζπλνο marketing ζα ακείβεηαη κε ην 15% ησλ εζφδσλ πνπ ζα απνθέξεη ε εξγαζία ηνπ γηα ηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ. Σν κφληκν πξνζσπηθφ ζα είλαη ππνρξεσκέλν επηκνξθψλεηαη θαη λα ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά κε ζέκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ζε ηαθηηθή βάζε, ζηα πιαίζηα εζσηεξηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη αθφκε κε ηελ ζπκκεηνρή ζε ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνπλ ζπρλά εηαηξίεο γηα λα πξνσζήζνπλ πξψηεο χιεο θαη αλαιψζηκα ηνπ ρψξνπ ηεο αηζζεηηθήο θαη πξνζθέξνληαη ρσξίο θφζηνο. Δπηπιένλ, ν Γηεπζπληήο ζα θξνληίδεη ψζηε ην πξνζσπηθφ λα ιακβάλεη σο κπφλνπο απφδνζεο ζπκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα, πνπ έρνπλ θαη ηνλ ραξαθηήξα ηαμηδηψλ αλαςπρήο θαη παξέρνληαη πάιη απφ εηαηξίεο γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ ηνπο, ρσξίο κάιηζηα λα επηβαξχλεηαη ε PSC ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ Ο ρψξνο πνπ ζα απνηειέζεη ηελ έδξα ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ απνηειείηαη απφ έλα γξαθείν ηνπ Πιαζηηθνχ ρεηξνπξγνχ, κία αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ κε αλεμάξηεην κπάλην, έλα γξαθείν γηα ηελ δηαηηνιφγν θαη ηελ λνζειεχηξηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ, κία αίζνπζα κε επεκβαηηθψλ ζεξαπεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ 14

15 ηνπο ηαηξνχο κε αλεμάξηεην κπάλην, κία θακπίλα αηζζεηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ αηζζεηηθφ, ρψξν θνπδίλαο θαη απνζεθεχζεσο θαξκάθσλ θαη πιηθψλ, ρψξν αλακνλήο, κπάλην γηα ην πξνζσπηθφ θαη ρψξν ππνδνρήο, θαζψο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. Οη ρψξνη απηνί κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ, αθνχ νη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο ζα θηινμελνχληαη ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο ζε ψξεο θαη εκέξεο πνπ απηνί δελ ζα είλαη θαηεηιεκκέλνη γηα άιιεο εξγαζίεο. Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηφζν ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ησλ πειαηψλ απαηηείηαη θαη ην δηθαίσκα ρξήζεσο ζέζεσλ ζηαζκεχζεσο. Η εζσηεξηθή δηακφξθσζε ηνπ ρξφλνπ ζα αλαηεζεί ζε αξρηηέθηνλα ν νπνίνο ζα ιάβεη ππ φςηλ ηηο εμήο απαηηήζεηο: Σα γξαθεία ζα πξέπεη λα εθπέκπνπλ δεζηή θαη επηβιεηηθή αηκφζθαηξα, ψζηε λα ληψζνπλ φζν γίλεηαη πην άλεηα νη αζζελείο πνπ ζπλήζσο δηαθαηέρνληαη απφ ηνλ θφβν ηεο επεκβάζεσο. Οη δηάδξνκνη ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνη κε ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα απνθιείεηαη ε ζπλάληεζε εηζεξρφκελνπ κε εμεξρφκελν πειάηε, γηα ιφγνπο ερεκχζεηαο. Λφγσ ηνπ λενζχζηαηνπ ηεο επηρεηξήζεσο ε δηαθφζκεζε ζα είλαη ηέηνηα πνπ λα αληηζηαζκίδεη πηζαλή ακθηβνιία εθ κέξνπο ησλ αζζελψλ γηα ηελ εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηφ. Η δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη ε δηάηαμε ησλ γξαθείσλ ζα πιεξνχλ ηνπο θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ησλ ηαηξείσλ, φπσο έρνπλ ζεζπηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ηνλ Ιαηξηθφ χιινγν, πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε αληίζηνηρε άδεηα ιεηηνπξγίαο. Δπεηδή ε ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε απαηηεί εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη επεηδή είλαη ζεκαληηθφ ε αγνξά ησλ πειαηψλ λα αλαγλσξίδεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, πξνθξίλεηαη ε ιχζε ηεο αγνξάο αθηλήηνπ κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα επηηειεζζνχλ θαιχηεξα νη επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο ηεο PSC δηαρξνληθψο. Η ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ ρψξνπ ππνινγίδεηαη φηη ζα είλαη εκβαδνχ πεξίπνπ 170 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ε αγνξά ηεο νπνίαο ζα γίλεη κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη ππνζήθεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αθηλήηνπ ΤΛΙΚΟΣΔΥΝΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ Η επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα επηηειέζεη ηηο ηαηξηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ζα πξνκεζεπζεί δχν ρεηξνπξγηθέο θαξέθιεο ειεθηξηθά ξπζκηδφκελεο γηα ηελ αίζνπζα ρεηξνπξγείνπ θαη ηελ θακπίλα ηεο αηζζεηηθνχ, έλαλ θιίβαλν απνζηεηξψζεσο ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, κία ζπζθεπή ειεθηξηθήο δηαζεξκνπεμίαο, κία αληιία αλαξξνθήζεσο, έλαο πξνβνιέαο ρεηξνπξγείνπ, πιήξεο ζεη ρεηξνπξγηθψλ εξγαιείσλ, έλαλ δπγφ κεηξήζεσο ζσκαηηθνχ βάξνπο, έλα κεράλεκα εθπνκπήο αθηίλσλ Laser γηα ηελ θακπίλα ηεο αηζζεηηθνχ θαη κία εμεηαζηηθή θιίλε. Λφγσ ηεο θχζεσο ησλ εξγαζηψλ, ζα εγθαηαζηαζνχλ ηξία κεραλήκαηα θιηκαηηζκνχ, ψζηε λα δηακνξθψλεηαη δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία ζε θάζε επηκέξνπο αίζνπζα αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη εθεί, ζχζηεκα εμαεξηζκνχ θαη ζχζηεκα απνρεηεχζεσο θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Γηα ηελ κεραλνγξάθεζε ηεο επηρεηξήζεσο ζα εγθαηαζηαζεί δίθηπν ηξηψλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ κε θεληξηθφ εμππεξεηεηή (server), ινγηζκηθφ, ηειενκνηφηππν (fax), θσηναληηγξαθηθφ κεράλεκα θαη laser εθηππσηήο πςειήο πηζηφηεηνο. Δπίζεο ζα εγθαηαζηαζεί ηειεθσληθφ θέληξν ηεζζάξσλ γξακκψλ, ζχλδεζε internet, ζχζηεκα αλαπαξαγσγήο κνπζηθήο κε ερεία ζε θάζε ρψξν θαζψο θαη δχν ζπζθεπέο ηειενξάζεσο γηα ηνλ ρψξν αλακνλήο θαη ην γξαθείν ηνπ πιαζηηθνχ ρεηξνπξγνχ. 15

16 Αθφκε, ζα εγθαηαζηαζνχλ ζπζηήκαηα ππξαληρλεχζεσο, ζπλαγεξκφο αζθαιείαο θαη ζχζηεκα θακεξψλ θαη θαηαγξαθήο εηθφλαο. ηνλ ρψξν απνζεθεχζεσο θαη θνπδίλαο ζα εγθαηαζηαζεί ειεθηξηθφο θνχξλνο θαη ςπγείν γηα ηελ ζπληήξεζε θαξκάθσλ θαη πιηθψλ. Ο πην πάλσ πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο ζα αγνξαζζεί απφ ίδηα θεθάιαηα ηνπ ηδξπηή ηε εηαηξίαο, εθηφο απφ ην κεράλεκα laser γηα αηζζεηηθέο επεκβάζεηο πνπ ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο αγνξάο, πεξίπνπ 40 ρηιηάδεο επξψ, ζα απνθηεζεί κε ρξνλνκίζζσζε (leasing). Η ιχζε απηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα είλαη ε πξνηηκφηεξε, δεδνκέλνπ φηη ε ηερλνινγία ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα αλαπηχζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο θαζηζηψληαο μεπεξαζκέλα κεραλήκαηα δχν εηψλ θαη άλσ ΣΟΠΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ Η επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ζηελ Αζήλα πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο αγνξάο ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. Μεηά απφ έξεπλα ηεο αγνξάο αθηλήησλ ν ρψξνο ν νπνίνο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο επηρεηξήζεσο εληνπίζηεθε ζηελ πεξηνρή ησλ Ακπεινθήπσλ, ζην χςνο ηεο Λεσθφξνπ Μεζνγείσλ 41. πγθεθξηκέλα ν ρψξνο θαιχπηεη ηνλ πξψην φξνθν λεφδκεηνπ θηηξίνπ γξαθείσλ εθηάζεσο 168 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ελψ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηξεηο ππφγεηεο ζέζεηο ζηαζκεχζεσο. εκαληηθφ είλαη φηη ν ρψξνο δηαζέηεη πξφζνςε ζε κία απφ ηηο πην γλσζηέο ιεσθφξνπο κεγάιεο θπθινθνξίαο ησλ Αζελψλ. Σν ηίκεκα αγνξάο ηνπ ρψξνπ θαζνξίζζεθε ζηηο 250 ρηιηάδεο επξψ, ηίκεκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηηκέο ηεο πεξηνρήο θαη πνπ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ κε ππνζήθεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αθηλήηνπ. Η πεξηνρή θξίλεηαη ηδαληθή γηα ηελ PSC δηφηη απνηειεί πεξηνρή εχθνια πξνζβάζηκε απφ ηέζζεξηο κεγάιεο ιεσθφξνπο (Μεζνγείσλ, Κεθηζζίαο, Αιεμάλδξαο, Βαζηιίζζεο νθίαο), αληηζηνηρεί ζε πεξηνρή φπνπ βξίζθνληαη πνιιά ηαηξεία θαη έρεη παξαθείκελα κεγάια θξαηηθά θαη ηδησηηθά Ννζνθνκεία (Λατθφ, Δξξίθνο Νηπλάλ) ηφζν γηα πεξίπησζε αλάγθεο, φζν θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ πνπ ζα ππνβάιινληαη ζε επεκβάζεηο ζε απηά. Αθξηβψο κπξνζηά απφ ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη ζηάζε αζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ελψ παξαθείκελα ιεηηνπξγνχλ δχν ζηαζκνί πάξθηλγθ απηνθηλήησλ. Η εχθνιε πξφζβαζε ησλ πειαηψλ δηεπθνιχλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ παξαθείκελν ζηαζκφ ηνπ Μεηξφ. Σν ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ν ρψξνο πνπ ζα ζηεγάζεη ηελ επηρείξεζε είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκν απφ ηνλ παξαθείκελν Πχξγν ησλ Αζελψλ, πνπ απνηειεί νξνζέζην γηα ηελ πφιε. Σν κεληαίν χςνο ηεο δφζεσο γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ αλέξρεηαη ζηηο επξψ γηα δέθα έηε ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Η δηάξζξσζε, αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: 16

17 ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή είλαη ν θιάδνο ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ κεγαιχηεξε αλάπηπμε παγθνζκίσο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. Παξά ην φηη ην θνζκεηηθφ ηκήκα ηεο εηδηθφηεηνο αξρηθά πξνζέιθπε πειάηεο κφλν απφ νηθνλνκηθά εχπνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, ζήκεξα θαίλεηαη φηη ε πξνζέιεπζε ησλ πειαηψλ θαιχπηεη φιε ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε θαη ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή. Η παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη θαη ηελ ρψξα καο, επεξεάδεη κάιινλ αληίζηξνθα ηνλ αξηζκφ ησλ επεκβάζεσλ ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. Έρεη απνδεηρζεί ζε έξεπλεο ζηελ Ακεξηθή φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ θαη αλεξγίαο, είλαη πεξηζζφηεξνη απηνί πνπ πξνζθεχγνπλ ζηηο ππεξεζίεο ησλ πιαζηηθψλ ρεηξνπξγψλ ειπίδνληαο, φηη κε ηελ βειηίσζε ηεο εκθαλίζεψο ηνπο ζα επηηχρνπλ ηελ πξφζιεςε ζε κία θαιχηεξα ακεηβφκελε ζέζε εξγαζίαο. ηελ Διιάδα νη ξπζκνί αλαπηχμεσο ηνπ θιάδνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ αληίζηνηρνη αλ φρη πην απμεκέλνη, αθνχ νη επεκβάζεηο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηεο ζαλ πξντφλ. Δπίζεο ιφγσ ηεο ειηνθάλεηαο θαη ηνπ παξαηεηακέλνπ θαινθαηξηνχ, είλαη ινγηθφ λα ππάξρεη ε δήηεζε γηα φκνξθν ζψκα αθφκε θαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Αθφκε, ε κεγάιε αλεζπρία γηα ηηο θαξθηλσκαηψδεηο παζήζεηο ηνπ δέξκαηνο, πνπ έρεη εληαζεί ηειεπηαία ιφγσ ηεο γλψζεσο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ φδνληνο, έρνπλ θαηαζηήζεη ηελ επίζθεςε ζηνλ πιαζηηθφ ρεηξνπξγφ γηα επαλνξζσηηθέο επεκβάζεηο πην ζπρλή απφ πνηέ Η ΑΓΟΡΑ Η αγνξά ζηελ Διιάδα έρεη δηεπξπλζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζε επίπεδν δεηήζεσο, φζν θαη πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο. Η ζπρλή πξνβνιή απφ ηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν πξνηχπσλ νκνξθηάο έρνπλ απμήζεη ηελ επηζπκία γηα ηηο επεκβάζεηο. Οη γεληθέο ηάζεηο είλαη απμεηηθέο, ελψ ν αξηζκφο ησλ πιαζηηθψλ ρεηξνπξγψλ απμάλεηαη κε πνιχ βξαδείο ξπζκνχο. Πιένλ φιν θαη λεφηεξεο ειηθίεο αλαδεηνχλ ππεξεζίεο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο θαη αθφκε θαη άλδξεο, νη νπνίνη έσο πξφζθαηα κε δπζθνιία απνθάζηδαλ θάηη ηέηνην. Δπηπιένλ ν ηνκέαο ηεο ηδησηηθήο πγείαο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ξπζκνχο αλαπηχμεσο ηεο ηάμεσο ηνπ 30% ΟΙ ΠΔΛΑΣΔ Οη πειάηεο παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αξθεηά πξφζπκνη λα ππνβιεζνχλ ζε επεκβάζεηο. Σν γεγνλφο ηεο εηζαγσγήο λέσλ κε επεκβαηηθψλ ελέζηκσλ πξντφλησλ έρεη θαηαζηήζεη πην εχθνιε ηελ απφθαζε ησλ πειαηψλ λα επηζθεθζνχλ έλαλ πιαζηηθφ ρεηξνπξγφ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο. Σαπηφρξνλα, αλαδεηνχλ αζθάιεηα αιιά θαη θαιέο ηηκέο, αλ θαη γλσξίδνπλ φηη νη επεκβάζεηο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη αξθεηά αθξηβέο. Η κεγάιε άλζεζε ησλ ηλζηηηνχησλ αηζζεηηθήο πνπ φκσο πξνζθέξνπλ πησρά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ, απνδεηθλχεη αθ ελφο ηελ κεγάιε δήηεζε γηα αηζζεηηθέο επεκβάζεηο, αθ εηέξνπ ην απφιπην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ηαηξηθήο αηζζεηηθήο. 17

18 Δμαηηίαο ησλ ππεξβνιηθψλ ππνζρέζεσλ αθφκε θαη πιαζηηθψλ ρεηξνπξγψλ, πνιιέο θνξέο νη πειάηεο αλαδεηνχλ ιχζεηο νη νπνίεο δελ είλαη εθηθηέο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρεηξνπξγνχ απαηηείηαη θαηά ζπλέπεηα ζσζηή ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ ΟΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΔ Η Πιαζηηθή Υεηξνπξγηθή ζηελ Διιάδα έγηλε ηδηαίηεξα γλσζηή θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα κε ηελ είζνδν ζηελ αγνξά κεγάισλ νλνκάησλ, νη νπνίνη αθνινχζεζαλ επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνσζήζεσο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. ήκεξα νη δηάζεκνη πιαζηηθνί ρεηξνπξγνί ζηελ Διιάδα είλαη απηήο ηεο γεληάο, δελ μεπεξλνχλ ηνπο πέληε θαη θαηέρνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο. πλνιηθά νη πιαζηηθνί ρεηξνπξγνί πνπ αζθνχλ ελεξγά ην επάγγεικα είλαη πεξίπνπ δηαθφζηνη, ελψ θάζε ρξφλν ππνινγίδεηαη φηη εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά άιινη δέθα. Σαπηφρξνλα πεξίπνπ ν ίδηνο αξηζκφο απνρσξεί ιφγσ ειηθίαο ή απνηπρίαο. Οη λένη πιαζηηθνί ρεηξνπξγνί αθνινπζνχλ θαη απηνί επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζνχλ ζηνλ ρψξν. Παξά ην φηη νη εγέηεο ηνπ αληαγσληζκνχ έρνπλ κεγάιε ξνή πειαηψλ, αξρίδεη λα ζεκεηψλεηαη θάπνηα ζηξνθή πξνο ηνπο λεφηεξνπο. Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ θφπσζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ απφ ηελ ζπλερή επαλάιεςε ησλ ίδησλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη ζην φηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο, φζνλ αθνξά ζηνλ ρξφλν πνπ κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ζηνπο πειάηεο. Οη ηαηξηθέο ππεξεζίεο είλαη απζηεξά πξνζσπηθέο κε ζπλέπεηα ν κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο λα κελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα ζσζηή αληηκεηψπηζε ηνπ πειάηε. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο πιαζηηθνχο ρεηξνπξγνχο έρνπλ σο έδξα ηελ Αζήλα, αιιά πνιινί πειάηεο απφ ηελ επαξρία απεπζχλνληαη ζε ηαηξνχο ζηελ Αζήλα γηα επεκβάζεηο. Οη επηηπρεκέλνη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ, έρνπλ επηηχρεη νηθνλνκίεο θιίκαθνο κε ηελ ελνηθίαζε ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ ζε κεγάια ηδησηηθά λνζειεπηήξηα, κε απνηέιεζκα κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη πξνζθνξά πνιχ αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ. Παξάιιεια, αθξηβψο ιφγσ ηεο θαηαιήςεσο ζηξαηεγηθψλ ζεκείσλ πσιήζεσο παξνρήο ππεξεζηψλ έρνπλ θαηαθέξεη λα πςψζνπλ εκπφδηα εηζφδνπ ζηνπο λένπο αληαγσληζηέο. Αθφκε έρνπλ επηηχρεη ηελ απνθιεηζηηθή ζρεδφλ πξνβνιή ηνπο απφ πνιιά κέζα καδηθήο ελεκεξψζεσο. Πνιπζπιιεθηηθά θέληξα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη νκνξθηάο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Οη πεξηζζφηεξνη αζθνχλ ην επάγγεικα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ ηαηξείνπ. Μεγάιν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ θαηέρνπλ είλαη ε επξεία αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ε εκπεηξία ζε ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο, αλ θαη πνιιέο απφ απηέο ρξνληθά μεπεξαζκέλεο. Δπίζεο, έρνπλ εδξαηψζεη πνιιαπιά θπθιψκαηα αληιήζεσο πειαηψλ κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε ηαηξνχο άιισλ εηδηθνηήησλ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΔΧ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ & ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Με βάζε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαγξάςνπκε ηελ εηθφλα ηεο επηρεηξήζεσο κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη. Η PSC κέζα απφ ην νξγαλφγξακκα πνπ θαηάξηηζε, ηηο ζπλεξγαζίεο κε επηζηήκνλεο ζπκπιεξσκαηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε νξηδφληηα θαη θάζεηα αλαπηπζζφκελε δξαζηεξηφηεηά ηεο, ππνινγίδεη πξσηαξρηθά λα εμππεξεηήζεη 18

19 κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνπο πειάηεο ηεο. Η παξνρή all in one roof πνπ εηζάγεη πξψηε απηή ζηελ αγνξά είλαη έλα δπλαηφ ζεκείν ηφζν γηα λα ληψζνπλ αζθάιεηα νη θαηαλαισηέο, φζν θαη γηα λα έρνπλ ηηο θαιχηεξεο ηειηθέο ππεξεζίεο. Δπηπιένλ, ε ζηειέρσζε κε αηζζεηηθφ θαη δηαηηνιφγν απνηειεί αθφκε έλα δπλαηφ φπιν πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ νη αζζελείο ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Παξάιιεια, κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε ζπλερήο ζπγθξάηεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ πειαηψλ, αθνχ ζα απνιακβάλνπλ ππεξεζίεο θαη κεηά ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Η PSC ζαλ κηα λενζχζηαηε εηαηξία, ζα εηζάγεη θαηλνηνκίεο ζε ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο, θαζψο θαηέρεη ηελ ηξέρνπζα ηερλνγλσζία. Η πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ν ρψξνο πνπ ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο, πνιιαπιαζηάδνπλ ην αίζζεκα αζθαιείαο πνπ έρεη αλάγθε λα ληψζεη ν θαηαλαισηήο. Αζθαιψο, ζα αλαγθαζηεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε έλαλ πνιχ αληαγσληζηηθφ θιάδν, ν νπνίνο έρεη αλαδείμεη εκβιεκαηηθέο εγεηηθέο κνξθέο πνπ είλαη αθφκε ελ ελεξγεία. Η έιιεηςε κεγάιεο εκπεηξίαο θαη αλαγλσξηζηκφηεηνο απνηεινχλ ηα θχξηα αδχλαηα ζεκεία ηεο επηρεηξήζεσο. Αθφκε, παξά ην φηη ην νξγαλφγξακκα είλαη αλεπηπγκέλν ζε κεγάιν βαζκφ, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη πεξηνξηζκέλνο. εκαληηθή αδπλακία επίζεο, απνηειεί ε αζζελήο νηθνλνκηθή βάζε θαη ε έιιεηςε κεγάισλ θεθαιαίσλ γηα δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε, θεθάιαηα πνπ δηαζέηνπλ νη θχξηνη αληαγσληζηέο. Με βάζε ηελ αλάιπζε SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats = Γπλάκεηο, Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο, Απεηιέο) ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ ζε έλαλ πίλαθα σο εμήο: Δσνάμεις Οινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο Καηλνηνκία ηερληθψλ Εσκαιρίες Έιιεηςε αληίζηνηρσλ επηρεηξήζεσλ Αλαπηπζζφκελε αγνξά Αδσναμίες Άγλσζην φλνκα Πεξηνξηζκέλα θεθάιαηα Απειλές Ύπαξμε ηζρπξψλ αληαγσληζηψλ Νένη αληαγσληζηέο κε κεγάια θεθάιαηα Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο επηρεηξήζεσο ζα είλαη λα εθκεηαιιεπηεί ηα δπλαηά ζεκεία ηεο, λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ησλ αδπλάησλ, λα αμηνπνηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο επθαηξίεο πνπ ηεο παξέρεη ην πεξηβάιινλ θαη λα αληηκεησπίζεη επηηπρψο ηηο απεηιέο πνπ ζα δερζεί απφ απηφ. 19

20 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 3.1 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧ ε απηφ ην κέξνο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ αλάιπζε ηεο επελδχζεσο γηα ηελ ζχζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο PSC. Οη δαπάλεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηαηάζζνληαη ζε έμη κεγάιεο θαηεγνξίεο: 1. Δγθαηαζηάζεηο, δηακφξθσζε ρψξσλ θαη ππνδνκψλ: Μεληαία δφζε γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ 3000 επξψ, ζπλνιηθά εηεζίσο Ακνηβή θαηαζθεπαζηνχ γηα ηελ δηακφξθσζε ρψξσλ, εγθαηάζηαζε Δμαεξηζκνχ, θιηκαηηζηηθψλ, ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Γαπάλεο εθνξίαο γηα ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ Μεξηθφ χλνιν 1: Δμνπιηζκνί Τιηθνηερληθή ππνδνκή: Αγνξά επίπισλ Δγθαηάζηαζε ηειεθσληθνχ θέληξνπ Δγθαηάζηαζε θακεξψλ αζθαιείαο πλαγεξκφο θαη ππξαζθάιεηα Δμνπιηζκφο ρεηξνπξγείνπ Γίθηπν Η-Τ, κεραλνξγάλσζε Μεξηθφ χλνιν 2: Μηζζνί θαη ινηπέο ακνηβέο: Μεληαίεο κηθηέο απνιαβέο δχν γξακκαηέσλ 2Υ1200, εηεζίσο Μεληαίεο κηθηέο απνιαβέο κίαο αηζζεηηθνχ 1000, εηεζίσο Μεληαίεο κηθηέο απνιαβέο λνζειεχηξηαο 900, εηεζίσο Δπηδφκαηα ενξηψλ Μεξηθφ χλνιν 3: Πξνβνιή θαη πξνψζεζε: Παξαγσγή θαη εθηχπσζε εληχπσλ Καηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ηζηνζειίδαο Γηαθεκηζηηθά δψξα θαη εθδειψζεηο πξνψζεζεο Μεξηθφ χλνιν 4: Αγνξά πξψησλ πιψλ θαη αλαιψζηκα: Γξαθηθή χιε

21 Υεηξνπξγηθά αλαιψζηκα Μεξηθφ χλνιν 5: Λνηπέο δαπάλεο: Λνγαξηαζκνί ξεχκαηνο εηεζίσο Λνγαξηαζκνί ηειεθψλσλ εηεζίσο Αζθάιηζηξα αθηλήηνπ Κνηλφρξεζηα έμνδα, δαπάλεο ζπλεξγείσλ θαζαξηζκνχ Μεξηθφ χλνιν 6: σνολική δαπάνη για ηο πρώηο έηος (άθροιζμα μερικών ζσνόλων): εσρώ 3.2 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΟ ΥΗΜΑ Σα ίδηα θεθάιαηα πνπ δηαζέηεη ν ηδξπηήο ηεο PSC είλαη επξψ. Απφ ηελ ηξαπεδηθή αγνξά κπνξεί λα εμαζθαιίζεη δάλεηα γηα έμνδα θηλήζεσο γηα ηνλ πξψην ρξφλν χςνπο επξψ. Απφ επηδφηεζε γηα ιεηηνπξγία λέαο επηρεηξήζεσο ζα εμαζθαιίζεη απφ ηνλ ΟΑΔΓ επξψ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο αλακέλεηαη ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρεηξήζεσο λα αλέιζνπλ ζην χςνο ησλ επξψ, κέξνο ησλ νπνίσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηα έμνδα ηεο επελδχζεσο. 3.3 ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΔΧ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΧΝ ΣΟΥΧΝ Η επηρείξεζε έρεη σο νηθνλνκηθφ ζηφρν θαηά ην πξψην έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο λα θαιχςεη ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο απφ ηα ίδηα θεθάιαηα θαη ηα θέξδε ηεο επηρεηξήζεσο θαηά πξψην ιφγν θαη δηα ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαηά δεχηεξνλ. Απφ ην δεχηεξν έηνο ιεηηνπξγίαο θαη εθεμήο ζηνρεχεη ζηελ ζεκαληηθή θεξδνθνξία, ε νπνία ζα επηηξέςεη ηελ ηαρχηεξε απνπιεξσκή ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλείνπ γηα ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ. Μεηά ηελ απφζβεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρεηξήζεσο, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζην ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο πνπ πξνβιέπνπλ νη φξνη ηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ ε επηρείξεζε απνζθνπεί ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε κε ηελ ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο ζε πεξηνρή ηεο πεξηθεξείαο. Σαπηνρξφλσο ν επηρεηξεκαηηθφο ζηφρνο ηεο PSC είλαη κέζα ζηελ πξψηε δηεηία ε επηρείξεζε λα θαηαιάβεη ηελ πξψηε ζέζε ηνπ ρψξνπ κεηαμχ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ, ελψ κε ηελ ζπλερή επαλαηνπνζέηεζε ησλ θεξδψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξίαο απνζθνπεί λα απνηειέζεη ζε δέθα έηε κία απφ ηηο ηξεηο εγέηηδεο εηαηξίεο ζπλνιηθά ζηνλ ρψξν ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. Οη ζηφρνη απηνί θξίλνληαη εθηθηνί ιφγσ αθ ελφο ησλ κνλαδηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα παξέρεη ε εηαηξία, αθ εηέξνπ ιφγσ ηνπ επλντθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα αλαπηπρζεί. Η PSC κε ηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά λέσλ ππεξεζηψλ, φπσο ε ηαπηφρξνλε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ζπκπιεξσκαηηθέο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη ε επηπιένλ θξνληίδα απφ εηδηθνχο, φπσο αηζζεηηθνί θαη δηαηηνιφγνη, αζθαιψο ζα έρεη ηζρπξφ ζπγθξηηηθφ ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά. 21

22 ε πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθνί ζηφρνη δελ επηηεπρζνχλ κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα, ιφγσ κηθξήο δηεηζδπηηθφηεηνο ή απμήζεσο ησλ ηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ, ε επηρείξεζε ζα κπνξέζεη λα απαληήζεη κε κείσζε ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ, ή αθφκε θαη κε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα πξνζθέξεη. ηελ παξνχζα θάζε είλαη πξνηηκφηεξν ε επηρείξεζε λα δηαηεξήζεη ηηο ηηκέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο αθξηβψο πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο αγνξάο, αθ ελφο ιφγσ απμεκέλνπ θφζηνπο, αθ εηέξνπ γηα λα ππνγξακκίζεη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο. 3.4 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ MARKETING Η επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη επηζεηηθέο ηερληθέο κάξθεηηλγθ γηα λα κπεη ζε κία δχζθνιε, αιιά απνδνηηθή αγνξά. Θα πξέπεη λα πξνβάιεη ην γεγνλφο φηη πξνζθέξεη ππεξεζίεο πςειήο ηερλνγλσζίαο θαη πνηφηεηνο. Παξάιιεια, ζα αλαδείμεη ηελ ζεκαζία ηεο πνιχπιεπξεο αληηκεησπίζεσο ησλ επεκβάζεσλ πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο απφ ζεηξά εηδηθψλ ηαηξψλ θαη κε. Η επηρείξεζε ζα ππφζρεηαη ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη κνλαδηθέο φζνλ αθνξά ηελ πιεξφηεηα, θαηλνηφκεο θαη αζθαιείο. ηνλ ρψξν δελ ιεηηνπξγεί θακκία άιιε επηρείξεζε κε ηελ ίδηα θηινζνθία, γηα απηφ ε PSC ζα θξαηήζεη πςειή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμεη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο. Η πξνψζεζε ζα γίλεη κέζσ ηειενπηηθψλ ζπλεληεχμεσλ, άξζξσλ ζε πεξηνδηθά θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηεο PSC. Η ηαηξηθή δηαθήκηζε απαγνξεχεηαη απφ ηνλ λφκν, νπφηε κφλν εκκέζσο κπνξεί λα δηαθεκηζζεί ε επηρείξεζε. Παξάιιεια, ζα ππφζρεηαη εγγχεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ελψ ζα δείμεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα νκάδεο πειαηψλ, νη νπνίεο έρνπλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ιφγσ επαγγεικαηηθήο αζρνιίαο (εξγαδφκελνη ζηνλ ρψξν ηεο κφδαο, δεκνζίσλ ζεακάησλ, θιπ). Πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα εδξαησζεί ζαλ brand name πξνηείλεηαη ε επσλπκία ηεο λα έρεη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ Πιαζηηθνχ Υεηξνπξγνχ. Έηζη ζα εμππεξεηεζεί θαη ε αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξνζσπηθέο ππεξεζίεο. Δίλαη ηδαηηέξσο γλσζηφ φηη νη πειάηεο πξνηηκνχλ επψλπκεο ππεξεζίεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ινγφηππν ηεο εηαηξίαο ζρεδηάζηεθε ζε δχν παξαιιαγέο ψζηε λα επηηειεί ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο. Πξνηηκήζεθε ε αλαγξαθή ηεο επσλπκίαο ζηελ αγγιηθή γιψζζα ψζηε λα πξνσζεζεί θαιχηεξα ε επξχηεξε εθπαίδεπζε ηνπ ρεηξνπξγνχ. Δπηπιένλ, ηα αξρηθά PS είλαη θνηλά ηφζν ζην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ρεηξνπξγνχ, φζν θαη ζην Plastic Surgery. Απηφ βνεζά ζην λα ζρεδηαζηεί έλα ινγφηππν πνπ ζα ζπλδπάδεη ην φλνκα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ρεηξνπξγνχ. Σν ινγφηππν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα, ζηα έληππα ησλ πειαηψλ, αιιά θαη ζαλ γιππηφ έξγν ηέρλεο ζηελ έδξα ηεο επηρεηξήζεσο. Σα δχν πξνηεηλφκελα πξνζρέδηα είλαη ηα παξαθάησ: 22

23 23

24 Ο ζρεδηαζκφο έγηλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα δχν αξρηθά λα ππνζεκαίλνπλ αλζξψπηλα ζψκαηα, κε θακπχιεο πνπ παξαπέκπνπλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο επηρεηξήζεσο. Η ρξήζε απηήο ηεο επσλπκίαο ζα αλαδείμεη ηηο επηπιένλ ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε, απέλαληη ζηηο κνλνζήκαληεο ελφο νπνηνπδήπνηε ηαηξείνπ. Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγεί εηαηξηθή ζπλείδεζε θαη αίζζεκα αθνζηψζεσο θαη ζην εξγαδφκελν πξνζσπηθφ. Πνιχ ζεκαληηθφο ζα είλαη ν ξφινο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε πνπ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη αζθαιείαο ησλ πειαηψλ πξνο ηελ PSC θαη λα επηηπγράλνπλ ηελ καθξνρξφληα δέζκεπζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο ππεξεζίεο ηεο επηρεηξήζεσο. Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ κεηά απφ θάζε επέκβαζε ε αηζζεηηθφο θαη ε δηαηηνιφγνο ζα αλαιακβάλνπλ λα ζπλαληηνχληαη ζε ηαθηηθή βάζε κε ηνλ πειάηε ζε δχν ζπλερφκελεο ζπλεδξίεο, ψζηε λα πξνηείλνπλ ιχζεηο πνπ ζα βειηηψζνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα κελ ρξεψλεηαη επηπιένλ θφζηνο ζηνλ πειάηε γηα απηέο ηηο ζπλεδξίεο, ψζηε λα αληηιακβάλεηαη θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα νθέιε ηεο επηινγήο ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη εηδηθνί ζπλεξγάηεο ζα ελεκεξψλνπλ ηνλ πειάηε γηα επηπιένλ ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα αγνξάζεη απφ ηελ επηρείξεζε ζε βάζνο ρξφλνπ, ελψ ν εηδηθφο ζχκβνπινο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζα ζπληζηά ηξφπνπο ρξεκαηνδνηήζεσο. Η επηρείξεζε γηα κε επεκβαηηθέο ζεξαπείεο ζα δέρεηαη θαη κεηαρξνλνιεκέλεο πιεξσκέο, φπσο κε πηζησηηθή θάξηα. Γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο θαη ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο ηνπ πειάηε, ην κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα θιείλεη ηελ ζπκθσλία ζα έρεη δηθαίσκα κπφλνπο πνζνζηνχ επί ηεο ηειηθήο ακνηβήο. 24

25 3.5 ΒΙΧΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πξφβιεςε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηεο εηαηξίαο ζε ρξνληθφ νξίδνληα πεληαεηίαο. Θα γίλεη επίζεο, ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο πινπνηήζεσο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ θαζψο θαη ε κεζνδνινγία πινπνηήζεψο ηνπ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πξνζνκείσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεσο ζηελ δηάξθεηα ηεο επφκελεο πεληαεηίαο. Πεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο θαη πξνβιέςεηο, νη πξνβιεπφκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε αλάιπζε επαηζζεζίαο: ΔΚΣΙΜΗΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ Η επηρείξεζε θαηά ηελ ίδξπζή ηεο δηαζέηεη ζπλνιηθψο θεθάιαην χςνπο ρηιηάδσλ επξψ, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο δαπάλεο ηδξχζεσο θαη ζηα έμνδα θηλήζεσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο. Σν πνζφ απηφ αληηζηνηρεί ζε ηνπ ηδηνθηήηε πνπ ζα δηαηεζνχλ ζαλ ίδηα θεθάιαηα ζηελ επηρείξεζε θαη νη ζε δάλεηα απφ ηελ ηξαπεδηθή αγνξά. Δπηπιένλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο αλακέλεηαη ε εθηακίεπζε επηρνξεγήζεσο χςνπο επξψ απφ ηνλ ΟΑΔΓ, φπσο πξνβιέπεηαη ζε φιεο ηηο λενζχζηαηεο ηαηξηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηνλ Νφκν. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πεγέο ρξεκαηνδνηήζεσο (ζε ρηιηάδεο επξψ) θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία: ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ πλ. I. Ηδία ζπκκεηνρή ηεο Δπηρείξεζεο 1. Μεηνρηθό Κεθάιαην- κεηαβνιέο 2. Λνηπνί ίδηνη πόξνη ύλνιν ίδηαο ζπκκεηνρήο IΗ.Ξέλα Κεθάιαηα 1. Μαθξνπξόζεζκνο Γαλεηζκόο ύλνιν Ξέλσλ θεθαιαίσλ ΗΗΗ. Δπηρνξεγήζεηο από ην δεκόζην IV. Παξαρώξεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (αμία θαη εθηίκεζε) ΤΝΟΛΟ ΠΖΓΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Η επηρείξεζε αλακέλεηαη ήδε απφ ηνλ πξψην ρξφλν λα έρεη έζνδα κέξνο ησλ νπνίσλ ζα θαιχπηεη ηξέρνπζεο αλάγθεο. Απφ ηνλ δεχηεξν ρξφλν ιεηηνπξγίαο θαη κεηά 25

26 ηα θεθάιαηα θηλήζεσο αλακέλεηαη λα κεησζνχλ ζεκαληηθά, αθνχ δελ ζα ππάξρνπλ νη δαπάλεο γηα ηα έμνδα θηήζεσο θαη εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξίαο. Δπίζεο, αλακέλεηαη λα απμεζεί ζεκαληηθά ν θχθινο ησλ πσιήζεσλ, κε ζπλαθφινπζε αχμεζε ησλ εζφδσλ. Σα ηξαπεδηθά επηηφθηα ζα παξακείλνπλ ζηα ίδηα επίπεδα φπσο εθηηκάηαη γηα ηελ επφκελε δηεηία, ελψ ν πιεζσξηζκφο κεηά ηελ άλνδν ζην 5% ηνπ πεξαζκέλνπ κελφο αλακέλεηαη λα ζεκεηψζεη πηψζε, αθφκε θαη αλ δελ θζάζεη ζην επίπεδν ηνπ 2,9% πνπ ήηαλ πξν έηνπο. Η ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο PSC ζα αλαδηακνξθσζεί κεηά απφ έλα έηνο κε αχμεζε 10% ζηηο ππεξεζίεο ηεο, αθνχ ηφηε ππνινγίδεηαη φηη ζα απμεζεί θαηαθφξπθα ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο επηρεηξήζεσο θαη ε αμηνπηζηία ησλ θαηαλαισηψλ πξνο απηή. Η επηρείξεζε ζα πξνζπαζήζεη λα επηηχρεη νηθνλνκίεο θιίκαθνο κε ηελ ελνηθίαζε ρεηξνπξγείνπ κε κεληαίν κίζζσκα, κεηψλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ. Οη δαπάλεο γηα ηελ κηζζνδνζία αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 50% κέζα ζηελ πεληαεηία ιφγσ πξνζιήςεσο πεξηζζφηεξνπ θαη εκπεηξφηεξνπ πξνζσπηθνχ. Οη δαπάλεο γηα ηηο πξψηεο χιεο αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαη απηέο ιφγσ ηεο απμήζεσο ηνπ θχθινπ πσιήζεσλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο δαπάλεο γηα ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηειεθσλίαο. 26

27 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Πίλαθαο I: Πξνβιεπόκελνη Λνγαξηαζκνί Απνηειεζκάησλ Υξήζεσλ ΔΣΟ Α. ΔΟΓΑ ΥΡΖΔΧ I. Έζνδα από θύξηα εθκεηάιεπζε II. Λνηπά έζνδα ύλνιν Οξγαληθώλ Δζόδσλ ρξήζεσο Β. ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΔΧ I. Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 1. Μηζζνί - Ζκεξνκίζζηα 2. Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 3. Παξεπόκελεο παξνρέο 4. Απνδεκηώζεηο πξνζσπηθνύ II. Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ III. Παξνρέο Σξίησλ 1. Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 2. Ύδξεπζε 3. Σειεπηθνηλσλίεο 4. Δλνίθηα αθηλήησλ 5. Δπηζθεπέο-ζπληεξήζεηο 6. Λνηπέο παξνρέο ηξίησλ IV. Φόξνη-Σέιε V. Γηάθνξα έμνδα VI. Αγνξέο θαη κεηαβνιέο απνζεκάησλ VII. Eηδηθέο δαπάλεο VIII. Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα IX. Έμνδα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο X. Απνζβέζεηο ύλνιν Οξγαληθώλ Δμόδσλ Γ. ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ (Α-Β) Γ. ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΞΟΓΑ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ Σ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΥΡΖΔΧ (Γ+Γ-Δ) Ε. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΟΓΑ Ζ. ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΥΡΖΔΧ (Σ+Ε)

28 Πίλαθαο II: Πξνβιέςεηο Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ ΔΣΟ Καζαξό Απνηέιεζκα Υξήζεσο (+) ή (-) : Τπόινηπν απνηειεζκάησλ πξνεγ. ρξήζεσλ (+) ή (-) : Γηαθνξέο θνξνι. Δι.έγρνπ πξνεγ. Υξήζεσλ (+) : Απνζεκαηηθά πξνο δηάζεζε ύλνιν Μείνλ θόξνο εηζνδήκαηνο Κέξδε πξνο δηάζεζε ή Εεκίεο εηο λένλ Σαθηηθό απνζεκαηηθό Λνηπά απνζεκαηηθά Μεξίζκαηα πιεξσηέα Ακνηβέο θαη πνζνζηά κειώλ Γ.. Τπόινηπν θεξδώλ εηο λένλ

29 ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ Οη πξνεγνχκελεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ κε ηελ παξαδνρή ησλ ζπλζεθψλ πνπ αλαθέξακε. Όηη δειαδή, ε επηρείξεζε ζα απνθηήζεη ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ πξνζδνθά εμαηηίαο ησλ άξηησλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ, ηεο ηερλνγλσζίαο αηρκήο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο πξνσζήζεψο ηεο κέζσ ηνπ marketing. Δπίζεο, νη πξνβιέςεηο έγηλαλ κε βάζε ηα δεκνζηνλνκηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ επίζεκεο εθζέζεηο ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ, θαζψο θαη νξγαληζκψλ φπσο ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο. Οη πξνβιέςεηο ζπλεπψο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ξεαιηζηηθέο θαη απνηππψλνπλ ηφζν ηηο ηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, φζν θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο PSC λα απνηειέζεη εγέηηδα εηαηξία ζηνλ ρψξν ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο. Λφγσ ηεο ζσζηήο δηαξζξψζεσο ηεο εηαηξίαο θαη ηεο δπλακηθήο ηεο εηζφδνπ ηεθκαίξεηαη φηη δελ ζα ρξεηαζζεί λα πξνβεί ζε πεξαηηέξσ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, πέξαλ ηνπ πξψηνπ έηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπηπιένλ, νη ξπζκνί αλαπηχμεσο πνπ πξνβιέπνληαη είλαη ζπκβαηνί ηφζν κε ηνπο ξπζκνχο αλαπηχμεσο ηεο ηδησηηθήο Τγείαο, φζν θαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη κε ξπζκνχο άλσ ηνπ 30% εηεζίσο. Λφγσ ηνπ ιεγνκέλνπ ηαηξηθνχ ηνπξηζκνχ ελδέρεηαη ν θάδνο απηφο λα αλαπηπρζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ Διιάδα, φπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ζε άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αγνξά δελ αληαπνθξηζεί φπσο πεξηγξάθεηαη, ε PSC δηαζέηεη πιεζψξα εξγαιείσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θεξδψλ ηεο. Σέηνηα είλαη ε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ ή αθφκε θαη ε ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ πξνζσπηθνχ. Άιισζηε πνιιέο απφ ηηο γλσζηέο επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ δελ δηαζέηνπλ θαλ ηνλ κηζφ αξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ε PSC ζα απαζρνιεί ήδε απφ ηελ έλαξμή ηεο. ηελ πεξίπησζε δε πνπ ηα απνηειέζκαηα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθά απφ απηά πνπ πεξηγξάθνληαη, ε επηρείξεζε ζα κπνξέζεη λα πινπνηήζεη ηνλ ζηφρν ηεο λσξίηεξα κε ηελ επέθηαζε θαη αλάπηπμε λέσλ κνλάδσλ, ηφζν ζε πεξηθεξεηαθέο κεγάιεο πφιεηο φζν θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο. Αθφκε κπνξεί λα επεθηαζεί ζηνλ ρψξν ησλ ηδησηηθψλ ζεξαπεπηεξίσλ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ αλακελφκελε αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο. Ο ρψξνο ηεο αηζζεηηθήο ηαηξηθήο ζα απνηειέζεη ηνλ κνλαδηθφ θεξδνθφξν ηνκέα ηεο ηαηξηθήο αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ γεληθεπζεί ε θξίζε ιφγσ ηεο ήδε κεγάιεο απμήζεσο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαηξψλ ζηελ ρψξα καο. Καη απηφ γηαηί εθ ελφο θαηά ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα έρεη πεξηνξηζζεί δξαζηηθά ε παξαγσγή λέσλ ηαηξψλ, αθ εηέξνπ ζηελ εηδηθφηεηα ηεο Πιαζηηθήο Υεηξνπξγηθήο νη αξηζκνί είλαη πνιχ κηθξνί. 29

30 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ 4.1 ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΔΧ Η πινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ ρεδίνπ αξρίδεη ακέζσο απφ ηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ. Η εμεχξεζή ηνπ θαη νη δηαδηθαζίεο εθδφζεσο ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ εληφο δχν κελψλ. Ακέζσο κεηά, ζα αλαιάβεη Καηαζθεπαζηηθή Δηαηξία λα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο δηακνξθψζεσο θαη εμνπιηζκνχ ηνπ ρψξνπ. Οη εξγαζίεο απηέο αλακέλεηαη λα δηαξθέζνπλ απφ ηέζζεξηο έσο έμη κήλεο. Καηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ν ηδξπηήο ηεο επηρεηξήζεσο ζα αλαιάβεη ηελ εμεχξεζε ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. Με ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζα απαηηεζεί έλαο κήλαο πεξίπνπ γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεσο απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ηνλ Ιαηξηθφ χιινγν. Η επηρείξεζε αλακέλεηαη λα παξνπζηάδεη θέξδε ήδε απφ ηνλ πξψην ρξφλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ελψ ε απφζβεζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα γίλεη ζε πέληε έηε απφ ηελ έλαξμε, φπσο πξνυπνινγίζζεθε. ε εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν, ε PSC ζα απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αγνξά θαη ε αλαγλσξηζηκφηεηά ηεο ζα ηελ θαηαηάζζεη κεηαμχ ησλ πην γλσζηψλ ηνπ ρψξνπ. Μεηά ηελ πεληαεηία ε επηρείξεζε ζα κπνξέζεη λα επεθηαζεί πάληα κε ην ίδην επίπεδν ππεξεζηψλ θαη απνδφζεσλ._ 30

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ : 2011-2012 ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Καηάζηρωζη Στεδίοσ Μάρκεηινγκ (Marketing Plan) ζε Επιτείρηζη Προώθηζης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα