ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά κατά την ΓΣ της ] 1

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Eπωνυµία - Έδρα - Σκοπός -Μέσα ΑΡΘΡΟ 1 Συνιστάται Επιστηµονικό και Επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ µε έδρα την Αθήνα και περιφέρεια δράσης όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η σφραγίδα του Σωµατείου φέρει κυκλικά µεν την επωνυµία του Σωµατείου, στο κέντρο δε την προτοµή της Αφροδίτης της Μήλου. Η ΕΕΠΕΑΧ διατηρεί διαδικτυακό τόπο (website) µε ηλεκτρονική διεύθυνση ΑΡΘΡΟ 2 Σκοπός του Σωµατείου είναι η προαγωγή της Επιστήµης της Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής και της Αισθητικής Χειρουργικής στην Ελλάδα και των ευρύτερων επαγγελµατικών σκοπών των µελών της, η µε κάθε σύννοµο τρόπο προστασία της ειδικότητας, η προαγωγή και αναβάθµιση του επαγγέλµατος του Πλαστικού Χειρουργού και η εκπροσώπηση της χώρας µας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 3 Ο σκοπός αυτός θα επιδιώκεται µε κάθε είδους δραστηριότητα, ενδεικτικά δε: α. Με την διάδοση και ενίσχυση της έρευνας µε κάθε νόµιµο µέσο και τρόπο επί θεµάτων που σχετίζονται µε την Χειρουργική γενικά. β. Με την οργάνωση πάσης φύσεως επιστηµονικών εκδηλώσεων, ιδιαίτερα δε, διαλέξεων, συνεδρίων, Ελληνικών και ιεθνών επιστηµονικών συγκεντρώσεων, µε την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης, µε δηµοσιεύσεις σε Ηµεδαπά και Αλλοδαπά ιατρικά περιοδικά επιστηµονικών εργασιών που έχουν σχέση ή συµβάλλουν στην προαγωγή της Πλαστικής Χειρουργικής. γ. Με την επιδίωξη της συµβολής ξένων επιστηµόνων στην δραστηριότητα του Σωµατείου. δ. Με την έκδοση περιοδικών ή άλλων εντύπων, βιβλίων κ.λ.π., στα οποία θα δηµοσιεύονται επιστηµονικές εργασίες επι θεµάτων Πλαστικής Αισθητικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής. ε. Με την συνεργασία ή συµµετοχή του Σωµατείου σε άλλα Ιατρικά Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά Σωµατεία ή Εταιρείες και ιδιαίτερα στις ιεθνείς Εταιρείες Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. στ. Με την δηµιουργία κοινού συναδελφικού πνεύµατος και οµαλών σχέσεων µεταξύ των µελών µε σκοπό την εξυπηρέτηση και προαγωγή της Επιστήµης της Πλαστικής Χειρουργικής. ζ. Με την εποπτεία για την πιστή τήρηση των Νόµων και Κανονισµών που αφορούν τα καθήκοντα και τα δικαιώµατα των Πλαστικών Χειρουργών, όπως απορρέουν από τον Κώδικα εοντολογίας, ο οποίος προσαρτάται στο παρόν καταστατικό. η. Με την δηµιουργία και οργάνωση ειδικών τµηµάτων ή επιτροπών επιµέρους γνωστικών αντικειµένων της Πλαστικής Χειρουργικής, στα οποία θα ανήκουν εκείνα από τα µέλη τα οποία θα ασχολούνται ή θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι αυτά. Τα τµήµατα ή οι επιτροπές 2

3 αυτές θα έχουν σαν σκοπό την διάδοση και ενίσχυση της έρευνας στον τοµέα τους και θα συµµετέχουν στις αντίστοιχες ιεθνείς οργανώσεις. θ. Με την εκπροσώπηση των ειδικών επαγγελµατικών συµφερόντων όλων των Ελλήνων Πλαστικών Χειρουργών σε δηµόσιες αρχές, ιατρικούς και λοιπούς οργανισµούς και ασφαλιστικά ταµεία. ι. Με την εκπροσώπηση του κλάδου έναντι του κοινού και των µέσων επικοινωνίας σε επιστηµονικά και επαγγελµατικά θέµατα. ια. Με την παροχή συµβουλών σε κάθε είδους υποστήριξη στα µέλη της επί επαγγελµατικών υποθέσεων. ιβ. Με την παροχή νοµικής υποστήριξης και κάλυψη σε όλα τα Μέλη για κάθε επαγγελµατικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν. ιγ. Με τη διασφάλιση της ποιότητας της βασικής εκπαίδευσης των ειδικευοµένων στην Πλαστική Χειρουργική καθώς και της δια βίου συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης όλων των Πλαστικών Χειρουργών της Ελλάδος. Ιδ. Με την αρµονική και εποικοδοµητική συνεργασία µε όλους τους αρµοδίους κρατικούς φορείς (Υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ, κ.λ.π.), για τη θέσπιση του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού. ιε. Κάθε περαιτέρω δραστηριότητα που θα προάγει τα θεµιτά και επιστηµονικά συµφέροντα των Μελών της και θα αποφασίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Μέλη - Υποχρεώσεις και ικαιώµατα αυτών. Τµήµατα ΑΡΘΡΟ 4 Μέλη του Σωµατείου δύναται να είναι Έλληνες και Αλλοδαποί ιατροί που ασκούν το ιατρικό επάγγελµα. ιακρίνονται δε τα µέλη σε: α. Τακτικά, β. Οµότιµα, γ. Αντεπιστέλλοντα, δ. Επίτιµα, ε. Πάρεδρα. Σαν ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται οι γιατροί που ασκούν το επάγγελµα στην Ελλάδα και έχουν την ειδικότητα του Πλαστικού Χειρουργού. Σαν ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ανακηρύσσονται τα αποσυρόµενα από την ενεργό δραστηριότητα τακτικά µέλη µε απόφαση του.σ. Σαν ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται οι Πλαστικοί Χειρουργοί που κατοικούν στην αλλοδαπή. Σαν ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται Έλληνες και Αλλοδαποί ιατροί οπουδήποτε και αν κατοικούν οι οποίοι συνέβαλαν ή συµβάλλουν µε οιονδήποτε εξέχοντα τρόπο στη επίτευξη των σκοπών του Σωµατείου. Σαν ΠΑΡΕ ΡΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται Έλληνες ή αλλοδαποί ειδικευόµενοι της Πλαστικής Χειρουργικής, που διαµένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έχουν περατώσει τον χρόνο ειδίκευσης στην Γενική Χειρουργική και έχουν ξεκινήσει την εκπαίδευσή τους στην Πλαστική Χειρουργική. 3

4 ΑΡΘΡΟ 5 α. Όσοι επιθυµούν να εγγραφούν σαν Τακτικά µέλη, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα που προσαρτάται στο παρόν καταστατικό, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από υπόµνηµα της επιστηµονικής τους σταδιοδροµίας και πρόταση προς εγγραφή δύο τουλάχιστον τακτικών εν ενεργεία (εχόντων δικαίωµα ψήφου) µελών. Το προς εγγραφή νέο Τακτικό Μέλος, υποχρεούται όπως παρευρίσκεται στη συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου που συζητείται η αίτηση του. Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής αποφασίζεται µε ανοικτή ψηφοφορία από το ιοικητικό Συµβούλιο. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αρνητικής ψήφου από µέλος ή µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, η αίτηση εγγραφής παραπέµπεται στην προσεχή Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού. β. Για την εγγραφή µελών ως Επίτιµων ή Αντεπιστελλόντων απαιτείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω, η σχετική όµως πρόταση πρέπει να γίνει από πέντε τουλάχιστον τακτικά µέλη. γ. Πάρεδρα µέλη εγγράφονται µετά από σχετική αίτηση τους προς το ιοικητικό Συµβούλιο, που πρέπει να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά σπουδών και ειδίκευσης τους και σχετική πρόταση δύο Τακτικών ή Οµοτίµων µελών. Η απόφαση της αποδοχής της αίτησης τους λαµβάνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο µε απλή πλειοψηφία. ΑΡΘΡΟ 6 Τα µέλη του Σωµατείου είναι δυνατόν να διαγραφούν από τα Μητρώα: α. Μετά από έγγραφη αίτηση τους, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. β. Με σχετική απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16, εάν µέλος επιδεικνύει συστηµατική απειθαρχία προς τις διατάξεις του καταστατικού ή παραβεί τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή τιµωρηθεί τελεσίδικα από το Πειθαρχικό Συµβούλιο. γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης της συνδροµής του περισσότερο από δύο χρόνια, µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. δ. Εάν διαγραφούν από τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραµµένοι. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή γίνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Το µέλος που διαγράφεται δεν έχει δικαίωµα να απαιτήσει την ανάληψη των εισφορών ή άλλων καταβολών του προς το Σωµατείο. ΑΡΘΡΟ 7 Τα Τακτικά µέλη της Εταιρείας εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις (χωρίς οφειλές κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος), έχουν το δικαίωµα να παίρνουν µέρος σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις µε δικαίωµα ψήφου, έχουν δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα καταστατικά όργανα µε τον περιορισµό του άρθρου 18 παρ. α, σε ότι αφορά το ιοικητικό Συµβούλιο, έχουν δικαίωµα να ελέγχουν την ιοίκηση, να υποβάλλουν προτάσεις και να συµµετέχουν στις λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας. Στις Συνελεύσεις δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται τακτικά µέλη που δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις κατά το τρέχον έτος. Τα Οµότιµα, τα Αντεπιστέλλοντα, Επίτιµα και Πάρεδρα µέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους έχουν το δικαίωµα να παρίστανται και να συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και σε όλες τις δραστηριότητες του Σωµατείου, χωρίς να έχουν δικαίωµα ψήφου ή δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 4

5 ΑΡΘΡΟ 8 α. Λειτουργεί ειδικό τµήµα Αισθητικής Χειρουργικής, στο οποίο µπορούν να συµµετέχουν τα µέλη του Σωµατείου που έχουν ιδιαίτερο επιστηµονικό ή ερευνητικό ενδιαφέρον για τον τοµέα αυτό της Πλαστικής Χειρουργικής. Το τµήµα αυτό θα έχει σαν σκοπό την ενίσχυση της έρευνας και την προαγωγή των συµφερόντων της Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής και θα συνεργάζεται και θα εκπροσωπεί το Σωµατείο στην ιεθνή Εταιρεία Αισθητικής Χειρουργικής, καθώς και στα ιεθνή Συνέδρια Αισθητικής Χειρουργικής. Τα µέλη του Σωµατείου που επιθυµούν να στελεχώσουν το τµήµα αυτό θα υποβάλλουν σχετική δήλωση προς το ιοικητικό Συµβούλιο, οποτεδήποτε µετά την έγκριση της εγγραφής τους. Το τµήµα αυτό θα εκπροσωπείται από τριµελή επιτροπή η οποία θα εκλέγεται από τη ΓΣ µεταξύ των µελών του που θέτουν υποψηφιότητα, µε µυστική ψηφοφορία ανά διετία, και η οποία θα συντονίζει τις δραστηριότητες του, τόσο µέσα στα πλαίσια του Σωµατείου, όσο και στην εν γένει επιστηµονική δραστηριότητα του τµήµατος και θα εκπροσωπεί το τµήµα στα ιεθνή Συνέδρια. Το τµήµα θα έχει την δυνατότητα να εισηγείται προς το ιοικητικό Συµβούλιο τη διοργάνωση συνεδρίων, ή άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων ή στην πραγµατοποίηση άλλων επιστηµονικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία ή µη, µε άλλες αντίστοιχες Ελληνικές ή ιεθνείς Οργανώσεις και να προβαίνει στην πραγµατοποίηση αυτών των εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων, ενισχυόµενο από πόρους της Εταιρείας µετά από προηγούµενη έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου. Το τµήµα ακόµα µπορεί να διοργανώνει και να συµµετέχει σε εκδηλώσεις ή άλλες δραστηριότητες χωρίς να χρησιµοποιήσει πόρους της Εταιρείας, σε καµιά όµως περίπτωση δεν µπορεί να ενεργήσει αντίθετα προς τα συµφέροντα ή τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή κατά παράβαση των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή των διατάξεων του καταστατικού. Η λειτουργία δε και η οργάνωση του τµήµατος ρυθµίζονται µόνον όπως ορίζεται από το παρόν καταστατικό. β. Τα τµήµατα που έχουν σήµερα συσταθεί είναι σήµερα σε λειτουργία είναι ο τµήµα Εγκαυµάτων, το τµήµα Μικροχειρουργικής και Χειρουργικής Χειρός, το τµήµα Ογκολογικής Πλαστικής Χειρουργικής, Πλαστικής Παίδων και συγγενών ανωµαλιών και Αισθητικής Χειρουργικής και για όλα τα τµήµατα ισχύουν τα παραπάνω οριζόµενα υπό (α). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 9 Τους πόρους της Εταιρείας αποτελούν: α. Το δικαίωµα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές των µελών (Τακτικών -Παρέδρων), το ύψος των οποίων καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µετά από σχετική πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου, ώστε να είναι δυνατόν να καλύπτονται οι εκάστοτε ανάγκες του Σωµατείου. Το δικαίωµα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές πρέπει να ορίζονται ίσες για όλα τα µέλη, οι ετήσιες εισφορές όµως των Παρέδρων µελών πρέπει πάντοτε να ορίζονται κάτω του ½ του ποσού που θα καθορίζεται για τα υπόλοιπα µέλη. Η ετήσια εισφορά καταβάλλεται έως τις 28/2 κάθε έτους. Τα πάρεδρα µέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του δικαιώµατος εγγραφής τους ως τακτικό µέλος εφόσον διετέλεσαν πάρεδρα µέλη επί διετία τουλάχιστον. 5

6 β. ωρεές, Κληρονοµιές, Κληροδοσίες και κάθε άλλο ποσό που νόµιµα θα περιέρχεται στο Ταµείο του Σωµατείου και γ. Οι τόκοι των Κεφαλαίων και γενικά τα εισοδήµατα από την περιουσία της Εταιρείας, καθώς και από τις διάφορες εκδηλώσεις, ιδίως επιστηµονικές, εκπαιδευτικές ή κοινωνικές και γενικώς κάθε άλλη νόµιµη ενέργεια για τον προσδιορισµό εσόδων. Έκτακτη εισφορά για την αντιµετώπιση σοβαρού οικονοµικού θέµατος, επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη πρόταση του.σ. και έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου. ΑΡΘΡΟ 10 Η διαχείριση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας γίνεται µε ευθύνη και επιµέλεια του ιοικητικού Συµβουλίου. Η διάθεση, εκποίηση ή µε οποιοδήποτε τρόπο µεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιωµάτων επί της ακίνητης περιουσίας του Σωµατείου καθώς και του αποθεµατικού κεφαλαίου, είναι δυνατή µόνο µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Έκτακτης που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. Για την λήψη τέτοιας απόφασης, στην Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα τα 3/5 του αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου και η απόφαση να ληφθεί µε πλειοψηφία των 5/6 των µελών που είναι παρόντα. Η σε χρήµα περιουσία της Εταιρείας κατατίθεται σε τραπεζικούς λογαριασµούς (όψεως ή προθεσµίας) ή χρεόγραφα αξιών σε Τράπεζα ή υποκατάστηµα (εντός της Ελλάδος) της επιλογής του.σ.. Η αλλαγή Τράπεζας είναι δυνατή µόνο µε αιτιολογηµένη απόφαση του.σ. Οι οικονοµικοί πόροι της Εταιρείας, διατίθενται από το ιοικητικό Συµβούλιο για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών και των δαπανών λειτουργίας της Εταιρείας, για την προµήθεια µέσων εκπαίδευσης και τη χορήγηση υποτροφιών, καθώς και, εν γένει για την κάλυψη δαπανών που είναι σύµφωνες µε τους σκοπούς του σωµατείου. Κάθε ταµειακό υπόλοιπο αφαιρουµένων των αναγκαίων ποσών για την µηνιαία λειτουργία της Εταιρείας, κατατίθεται εγκαίρως στους εν λόγω λογαριασµούς µερίµνη του ταµία της Εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 11 Όργανα ιοίκησης της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και το ιοικητικό Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Εκτός από τις αρµοδιότητες που ρητά αναφέρονται στα άρθρα αυτού του καταστατικού και των Νόµων, η Γενική Συνέλευση έχει και τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. Την εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και τον έλεγχο των πεπραγµένων του ιοικητικού Συµβουλίου. β. Την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων που συντάσσει το ιοικητικό Συµβούλιο, τον έλεγχο της διαχείρισης και την έγκριση του απολογισµού. γ. Την απόφαση για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή την ρύθµιση θεµάτων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και τα οποία φέρονται για συζήτηση 6

7 στη Γενική Συνέλευση από το ιοικητικό Συµβούλιο, ή µε έγγραφο από το 1/5 τουλάχιστον των µελών. δ. Την τροποποίηση του καταστατικού σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 40. ε. Την διάλυση της Εταιρείας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 39.. στ. Την εκδίκαση εφέσεων κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου. ζ. Την εκλογή των ελεγκτών και των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου µεταξύ των µελών της Εταιρείας. η. Την εκλογή των τριµελών Επιτροπών των Τµηµάτων της Εταιρείας που προβλέπονται από το άρθρο 8. ΑΡΘΡΟ 13 Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µεν ανά έτος και µάλιστα εντός του τελευταίου τριµήνου κάθε έτους, έκτακτα δε µετά από πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου ή µετά από έγγραφη αίτηση προς το.σ. του 1/5 των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, στην οποία πρέπει να αναγράφεται και ο λόγος της σύγκλισης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να καλέσει την Συνέλευση µέσα σε τριάντα ηµέρες (30) το πολύ από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Είναι δυνατόν η Γενική Συνέλευση να συµπίπτει και οργανώνεται κατά την διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας σε συνεργασία µε την Οργανωτική Επιτροπή για το χρονοδιάγραµµα. Θα αποτελεί Γενική Συνέλευση εκλογών όλων των οργάνων της Εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 14 α. Τα µέλη της Εταιρείας καλούνται από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου µε ατοµικές προσκλήσεις (επιστολικές ή ηλεκτρονικές) στις οποίες αναγράφονται ο τόπος, η ηµέρα και ώρα κατά την οποία θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και µνεία για την επανάληψη της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας. Οι προσκλήσεις αυτές ταχυδροµούνται ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά (µέσω ) στα µέλη τριάντα ηµέρες (30), προ της καθορισθείσης από το.σ. ηµεροµηνίας πρώτης προσελεύσεως για Γενική Συνέλευση, εκτός αν µέλος δηλώσει ότι δεν επιθυµεί την αποστολή των προσκλήσεων ηλεκτρονικά. Την ευθύνη για την ακριβή διεύθυνση διαµονής και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης φέρει έκαστο µέλος, το οποίο σε περίπτωση αλλαγής οφείλει να ενηµερώνει σχετικά τη γραµµατεία της Εταιρείας. Η ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως ανακοινώνονται και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας µερίµνη του.σ. β. Τα µέλη που προσέρχονται στην Γενική Συνέλευση, υπογράφουν σε κατάλογο που τηρείται σε κάθε συνεδρίαση και επικυρώνεται από τον ταµία η ταµειακή τους ενηµερότητας. γ. Τα µέλη που κωλύονται να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, µπορούν, εκτός αν πρόκειται περί καταστατικής συνελεύσεως, να αντιπροσωπευτούν από ένα άλλος µέλος το οποίο πρέπει να εξουσιοδοτήσουν µε έγγραφο, στο οποίο θα υπάρχει επικύρωση υπογραφής από την γραµµατεία του Νοσοκοµείου, για τους εργαζόµενους σε διάφορα Νοσοκοµεία ή από επίσηµη κρατική Αρχή ή τον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής τους. Στην περίπτωση που κατά την Γενική Συνέλευση πρόκειται να γίνει και εκλογή ιοικητικού ή Πειθαρχικού Συµβουλίου ή Ελεγκτών, θα πρέπει να υπάρχει ειδική εντολή για την συµµετοχή στην ψηφοφορία. Ο αντιπρόσωπος οφείλει να δηλώσει κατά την προσέλευση του την ιδιότητα του και να καταθέσει στον Πρόεδρο το έγγραφο της πληρεξουσιότητας του. Έκαστο τακτικό µέλος είναι δυνατόν να εκπροσωπήσει δια εξουσιοδότησης µέχρι ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ταµειακώς ενήµερο. Υποχρεούται δε να καταθέσει την εξουσιοδότηση στο Προεδρείο για επικύρωση της εγκυρότητας προ της ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως, άλλως αυτή θεωρείται άκυρη. 7

8 δ. Τα µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου δύναται να συµµετέχουν στην ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται περί καταστατικής συνελεύσεως, και µε ηλεκτρονική ψήφο εφόσον το δηλώσουν εγγράφως τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τη διαδικασία της ψηφοφορίας την καθορίζει το Σ και ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά και µε ανάλογη ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΠΕΑΧ. ΑΡΘΡΟ 15 α. Η Γενική Συνέλευση όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, βρίσκεται σε απαρτία και µπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει για κάθε θέµα της αρµοδιότητος της όταν παρίσταται το ½ του αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. β. Ελλείψει απαρτίας η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης µαταιώνεται και η συνέλευση καλείται σε νέα συνεδρίαση µέσα σε δέκα ηµέρες από την ηµέρα κατά την οποία µαταιώθηκε, οπότε λογίζεται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθµός των µελών που προσήλθαν. γ. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα κάθε συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 16 Οι αποφάσεις της συνέλευσης, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό, λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών που παρίστανται. Η λήψη αποφάσεων (παραδοχή ή απόρριψη) γίνεται µε ανάταση χειρών ή µε ονοµαστική κλήση ή µε µυστική ψηφοφορία. Η εκλογή µελών του Σ γίνεται πάντοτε µε µυστική ψηφοφορία. ΑΡΘΡΟ 17 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εννέα (9) µέλη, δηλαδή: από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα, τον Ταµία και πέντε Συµβούλους. Τα µέλη του Σ εκλέγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στα επόµενα άρθρα. Τα µέλη του Σ δεν µπορούν να είναι µέλη Επιτροπών. ΑΡΘΡΟ 18 α. Ως µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να εκλεγούν τα τακτικά µέλη τα οποία έχουν εγγραφεί στην Εταιρεία από τριετίας τουλάχιστον. β. Τα µέλη που επιθυµούν να εκλεγούν ως µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου έγγραφη υποψηφιότητα το αργότερο 20 ηµέρες πριν την ηµέρα της ψηφοφορίας για τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. γ. Στην ίδια προθεσµία τίθενται οι υποψηφιότητες για το αξίωµα των ελεγκτών, και των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου, αλλά και για τις επιτροπές. Εφόσον δεν υπάρξουν ενδεχοµένως υποψηφιότητες για εκλογή σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω σώµατα, το Σ καταρτίζει πίνακα υποψηφιοτήτων για τις κενές θέσεις. 8

9 ΑΡΘΡΟ 19 α. Η εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται κατ αρχήν σε Τακτική Συνέλευση. β. Η εκλογή διεξάγεται υπό την εποπτεία επιτροπής που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου και τρεις (3) ψηφολέκτες που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της εκλογής. Μαζί µε τους τρεις πιο πάνω ψηφολέκτες εκλέγονται και άλλα τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής. γ. Πριν από την έναρξη της εκλογής, ο Πρόεδρος αναρτά σε εµφανή θέση τα ονόµατα των υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου, για τις θέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου,το αξίωµα των ελεγκτών και για το Πειθαρχικό Συµβούλιο. Το ψηφοδέλτιο αποστέλλεται (είτε επιστολικά είτε ηλεκτρονικά) σε όλα τα Μέλη και αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΕΕΠΕΑΧ. δ. Τα µέλη της Εταιρείας ψηφίζουν για τον εαυτό τους ή και σαν πληρεξούσιοι άλλου µέλους αφού ελεγχθεί από την επιτροπή το σχετικό δικαίωµα τους καθώς και του εξουσιοδοτούντος και υπογράψουν σε σχετική κατάσταση που τηρείται για την ψηφοφορία. Τα έχοντα δικαίωµα ψήφου µέλη, µπορούν να αποστέλλουν µε συστηµένη επιστολή τα ψηφοδέλτια τους, κανονικά συµπληρωµένα, ώστε να παραλαµβάνονται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας µέχρι της προηγούµενης των αρχαιρεσιών, Τα ψηφοδέλτια βρίσκονται µέσα στον καλά σφραγισµένο φάκελο, που και αυτός θα βρίσκεται µέσα στην συστηµένη επιστολή του Μέλους που ψηφίζει. Κατά τις αρχαιρεσίες ανοίγονται οι συστηµένες επιστολές, ανευρίσκεται το όνοµα του µέλους στον κατάλογο των µελών, διαγράφεται το όνοµα και αµέσως µε ευθύνη του Προέδρου, ο ειδικός οµοιόµορφος καλά σφραγισµένος φάκελος ρίχνεται µέσα στην κάλπη. ε.κάθε ψηφοδέλτιο περιέχει 5 στήλες: Στην πρώτη στήλη γράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου. Στη δεύτερη στήλη γράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων για την πλήρωση των υπολοίπων θέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην τρίτη στήλη γράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων για τις τακτικές και αναπληρωµατικές θέσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Στην τέταρτη στήλη γράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων για το αξίωµα των Ελεγκτών. Στην πέµπτη στήλη γράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων για την εκλογή της τριµελούς επιτροπής κάθε τµήµατος του σωµατείου. στ. Τα θέµατα που προκύπτουν κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της ψηφοφορίας ή της διαλογής των ψήφων λύνονται µε απόφαση της Επιτροπής µε πλειοψηφία. ζ. Τη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η Επιτροπή εφ όσον δεν υπάρχουν ή δεν προσέρχονται άλλοι ψηφοφόροι οχι όµως πριν παρέλθει µία τουλάχιστον ώρα από την έναρξη της ψηφοφορίας. θ. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή και καταµέτρηση των ψήφων. Κάθε ψηφοδέλτιο αριθµείται και µονογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, µετά δε την λήξη της καταµέτρησης συντάσσεται πίνακας στον οποίο γράφονται όλα τα ονόµατα των υποψηφίων και ο αριθµός των ψήφων που έλαβε ο καθένας, καθώς και πίνακας των εκλεγοµένων µελών και τριών επιλαχόντων του ιοικητικού Συµβουλίου, του Πειθαρχικού Συµβουλίου και των εκλεγµένων για το αξίωµα των Ελεγκτών και µάλιστα κατά σειρά εκλογής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αποφασίζεται δια κλήρου. Οι πίνακες υπογράφονται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 20 α. Μετά την οριστική επικύρωση της εκλογής ο εκλεγείς Πρόεδρος καλεί µέσα σε 15 ηµέρες από την εκλογή, τους υπόλοιπους συµβούλους για την συγκρότηση σε σώµα και την εκλογή Αντιπροέδρου, Γραµµατέα και Ταµία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία 9

10 επαναλαµβάνεται και εαν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία στη δεύτερη ψηφοφορία η εκλογή αποφασίζεται µε κλήρο. β. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής µέλους ή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου η θέση του µέλους, η εκλογή του οποίου ακυρώθηκε, συµπληρώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πληρώσεως κενουµένης θέσεως (παρ. γ. αυτού του άρθρου) µέσα σε τρείς µήνες από την ακύρωση της εκλογής. Οι εν τω µεταξύ πράξεις του ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι την αντικατάσταση του µέλους η εκλογή του οποίου ακυρώθηκε είναι έγκυρες, έστω και εάν σε αυτές συµµετείχε το µέλος αυτό. δ. Όταν κενωθεί η θέση του Προέδρου ή Συµβούλου για οποιοδήποτε λόγο, η θέση συµπληρώνεται από τους αναπληρωµατικούς ή τους επιλαχόντες κατά σειρά εκλογής. Σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποδέχονται ή δεν µπορούν να αποδεχθούν την εκλογή, ο αντικαταστάτης της εκλέγεται από τα εναποµείναντα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµέρα που κενώθηκε η θέση των υποψηφίων, που δεν εξελέγησαν για τις θέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την εκλογή η οποία εξέλεξε αυτό το ιοικητικό Συµβούλιο ή εαν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι µεταξύ των υπολοίπων µελών της Εταιρείας τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής. Η εκλογή αυτή επικυρώνεται υποχρεωτικά από την επόµενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την τυχόν ακύρωση της εκλογής και την αντικατάσταση του µέλους από την Γενική Συνέλευση, οι ενέργειες του ιοικητικού Συµβουλίου και του µέλους που εξελέγει είναι νόµιµες. Η Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που τυχόν δεν επικυρώσει την εκλογή του µέλους για την πλήρωση της θέσης που κενώθηκε, συνέρχεται υποχρεωτικά µέσα σε 10 ηµέρες, από την ηµέρα κατά την οποία ακύρωσε την εκλογή και εκλέγει νέο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου εφαρµόζονται δε ανάλογα τα παραπάνω άρθρα. ε. Μετά την συγκρότηση του νέου ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα, συγκαλείται µερίµνη του νέου Προέδρου εντός του πρώτου δεκαπανθηµέρου κοινή συνεδρίαση του απερχοµένου και παραλαµβάνοντος ιοικητικού Συµβουλίου και γίνεται δια πρωτοκόλλων η παράδοση της γραµµατείας, του ταµείου και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Οµοίως ενηµερώνεται το νέο ιοικητικό Συµβούλιο για εκκρεµούντα ζητήµατα. ΑΡΘΡΟ 21 α. Η θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου είναι για 2 χρόνια, τα δε µέλη του είναι επανεκλέξιµα. β. Σύµβουλος ο οποίος αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται σε τρείς συνεχείς συνεδριάσεις, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις περι κενουµένων θέσεων διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 22 Εκτός από τις αρµοδιότητες που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του καταστατικού, στο ιοικητικό Συµβούλιο ανήκει: α. Η ιοίκηση, διαχείριση και παρακολούθηση των υποθέσεων της Εταιρείας β. Η ευθύνη της διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. γ. Η διαχείριση των οικονοµικών πόρων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται πιο πάνω. δ. Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού και απολογισµού. ε. Η προπαρασκευή και εισήγηση επί των θεµάτων που ανήκουν στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. στ. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. 10

11 ζ. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ικαστηρίων κάθε βαθµού κάθε αρχής και τρίτων. θ. Η σύσταση επιτροπών µελέτης ή τέλεσης συγκεκριµένης εργασίας στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας ι. Η χορήγηση άδειας απουσίας στα µέλη του. ια. Η σύναψη συµβάσεων µε τις οποίες η Εταιρεία αποκτά δικαιώµατα ή αναλαµβάνει υποχρεώσεις. ιβ. Κάθε άλλη εργασία ή ενέργεια που δεν ανήκει στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή που ανατίθεται στο ιοικητικό Συµβούλιο από το Νόµο ή το καταστατικό. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να αναθέτει την άσκηση όλων ή µερικών από τις αρµοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα µέλη του µε απόφαση του. ΑΡΘΡΟ 23 α. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά, µια φορά τουλάχιστον κάθε µήνα στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, µετά από πρόσκληση του Προέδρου και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο ή όταν ζητηθεί µε έγγραφο από τρία µέλη του Συµβουλίου. β. Το ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθµός των µελών που είναι παρόντα είναι µεγαλύτερος των απόντων. γ. Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό λαµβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση που συζητούνται θέµατα που αφορούν την προσωπική κατάσταση των µελών, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. δ. Κατά την συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται απο όλα τα µέλη που παρίστανται, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και µετά από αίτηση µελών οι γνώµες και οι προτάσεις τους. ΑΡΘΡΟ 24 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτός από τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του καταστατικού, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου: α. Συγκαλεί το ιοικητικό Συµβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεων του και των Γενικών Συνελεύσεων. β. Εισηγείται την λήψη µέτρων που αφορούν την πρόοδο της Εταιρείας ή την επίτευξη του σκοπού της. γ. Υπογράφει µε τον Γενικό Γραµµατέα την αλληλογραφία της Εταιρείας. δ. Εκδίδει αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων ή των αποφάσεων που τυχόν λαµβάνονται κατά τις επιστηµονικές συγκεντρώσεις της Εταιρείας. ε. Αριθµεί και µονογράφει τα βιβλία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο εάν κωλύεται ή απουσιάζει, τον αντικαθιστά στα καθήκοντα και αρµοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και εάν κωλύεται και αυτός, ένα άλλο από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου που θα ορίζεται κάθε φορά. 11

12 ΑΡΘΡΟ 25 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Εκτός από τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του καταστατικού, ο Γενικός Γραµµατέας: Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ιοικητικού και του Πειθαρχικού Συµβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων και όπου τηρούνται πρακτικά των επιστηµονικών συγκεντρώσεων και άλλων πράξεων της Εταιρείας. Τηρεί το µητρώο των µελών και τα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας χρήσιµα βιβλία, ενεργεί την αλληλογραφία της Εταιρείας σύµφωνα µε τις εντολές του ιοικητικού Συµβουλίου, τηρεί τα αρχεία και τις σφραγίδες της Εταιρείας. Παραλαµβάνει τα έγγραφα έντυπα και επιστολές που στέλνονται, εκτός αυτών που απευθύνονται σε συγκεκριµένο πρόσωπο, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. Προσυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο την αλληλογραφία της Εταιρείας. Τον Γενικό Γραµµατέα όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει άλλο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό. ΑΡΘΡΟ 26 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ Εκτός από τα καθήκοντα που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του καταστατικού, ο ταµίας: α. Φυλάσσει την σε χρήµα ή άλλη περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τις εισφορές των µελών, τηρεί βιβλίο απογραφής της περιουσίας της Εταιρείας και τα τακτικά βιβλία των εσόδων-εξόδων των οποίων οφείλει να υποβάλλει ενηµερωτική κατάσταση όποτε του ζητηθεί προς την Γενική Συνέλευση και το ιοικητικό Συµβούλιο και είναι υποχρεωµένος να δίδει ακριβή λογοδοσία (ισολογισµό) κατά το τέλος κάθε οικονοµικού έτους. β. Εισπράττει κάθε ποσόν που καταβάλλεται ή περιέρχεται µε οποιοδήποτε τρόπο στο ταµείο της Εταιρείας και εκδίδει τη σχετική απόδειξη. γ. Φυλάσσει το µικρό ταµείο για τα τρέχοντα έξοδα της Εταιρείας και ενεργεί τις πληρωµές των υποχρεώσεων της Εταιρείας, επιµελείται δε και για την έκδοση των σχετικών επιταγών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα πιο πάνω άρθρα, παραλαµβάνοντας και φυλάσσοντας µε ευθύνη του τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις. Ο Πρόεδρος ή ο Ταµίας εκτός από τα καθήκοντα που ορίζονται σε άλλα άρθρα του παρόντος καταστατικού διαχειρίζονται την περιουσία και διενεργούν τις πληρωµές και τις εισπράξεις βάσει των υποχρεώσεων της Εταιρίας από οιονδήποτε τραπεζικό λογαριασµό της εταιρίας, φυλάσσοντας µε ευθύνη τους τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ο ταµίας αναπληρώνεται από άλλο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 27 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε. Ε. Π. Ε. Α. Χ. Τα µέλη της Εταιρείας στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήµατος, θα διέπονται από τις κάτωθι γενικές αρχές και ιδεώδη: 1. Θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο σύµφωνα µε τα ανθρωπιστικά ιδεώδη σεβόµενοι πάντα την αξιοπρέπεια των ασθενών των. 2. Θα είναι νοµοταγείς, θα τιµούν τις αρχές του ιατρικού λειτουργήµατος και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα διακατέχονται από αυτοπειθαρχία και αίσθηµα ευθύνης. 3. Θα ενδιαφέρονται (στο µέτρο του δυνατού), για τη βελτίωση των ιατρικών ικανοτήτων των, συµµετέχοντες στην συνεχιζόµενη ιατρική εκπαίδευση και δεν θα διστάζουν να προσφέρουν τις επιστηµονικές τους γνώσεις επ ωφελεία του συνόλου. 4. Θα ενδιαφέρονται για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και της ειδικότητας, από εκείνους που καταστρατηγούν κανόνες δεοντολογίας ή είναι αποδεδειγµένης επαγγελµατικής ανεπαρκείας. 5. Σε καταστάσεις επειγούσης ανάγκης, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους προσήκοντος όπου αυτό ζητηθεί. 6. Θα διακατέχονται από πνεύµα δικαιοσύνης και εντιµότητος στις συναλλαγές τους και θα µεριµνούν οι αµοιβές τους να είναι ανάλογες της σοβαρότητας της εκάστοτε ιατρικής πράξεως πάντα σε συνάρτηση και µε την φύση των παρεχοµένων υπηρεσιών. 7. εν θα αντιτίθενται στην συγκρότηση ιατρικού συµβουλίου όπου αυτό απαιτείται. Σε ορισµένες περιπτώσεις όπου τίθεται σε αµφιβολία η ποιότητα των παρασχεθησών ιατρικών υπηρεσιών ή αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο χειρισµό καταστάσεων, είναι δυνατόν να ζητείται συνδροµή από τα προς τούτο θεσµοθετηµένα όργανα της εταιρείας. 8. Θα µεριµνούν κατά την έκδοση γνωµατεύσεων, ώστε να εκθέτουν µε λιτότητα και σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά, περιγράφοντας ευρήµατα εκ της αντικειµενικής εξέτασης και θα προσδιορίζουν την κατά την κρίσιν τους απαιτούµενη θεραπεία, αποφεύγοντας σχολιασµούς και προσωπικές κρίσεις, αναφέροντας πάντα σύµφωνα µε το νόµο το σκοπό έκδοσής των και το λήπτη. 9. Θα χορηγούν φάρµακα ή σκευάσµατα ή θεραπευτικά σχήµατα και θα κάνουν χρήση συσκευών µόνο αποδεδειγµένης θεραπευτικής αξίας και πάντα προ όφελος των ασθενών τους. 10. Θα τηρούν το ιατρικό απόρρητο έναντι τρίτων ως ο νόµος επιβάλλει, εκτός αν ζητηθεί κατάθεση ενώπιον δικαστικών αρχών κατόπιν σύννοµης κλητεύσεως. 11. Θα τιµούν τα ιδεώδη του ιατρικού επαγγέλµατος και θα προσπαθούν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην βελτίωση του συστήµατος υγείας, της ειδικότητος και της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών. 12. Ο ιατρός οφείλει να σέβεται την ιατρική αµοιβή και απαγορεύεται να συµµετέχει σε ιστοσελίδες εκπτωτικών προσφορών. 13. Αποτελούν παραπτώµατα δεοντολογικής συµπεριφοράς και ελέγχονται από το Πειθαρχικό Συµβούλιο της εταιρείας µε πρόταση του.σ.: α. Τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις ικαστηρίων για ατιµωτικά εγκλήµατα (ενδεικτικά απάτη, υπεξαίρεση, κλοπή) ή υποθέσεις που άπτονται της ιατρικής ηθικής και των Νόµων του Ε.Σ.Υ. β. Η δηµοσίευση παραπλανητικών κειµένων ή διαφηµίσεων µε σκοπό την δηµιουργία εσφαλµένων εντυπώσεων ή ανέφικτων προσδοκιών στο κοινό, όσον αφορά την υπεροχή µεθόδων ή προσωπικών ικανοτήτων έναντι των άλλων ειδικών συναδέλφων. Η κατά τον ίδιο τρόπο διάδοση ιδεών ή απόψεων µε σκοπό την πρόκληση ανασφάλειας, φόβου ή συναισθηµατικής αστάθειας του κοινού, ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες 13

14 συναδέλφων και την δηµιουργία πνεύµατος διακρίσεων και επαγγελµατικής απαξίωσης µεταξύ των συναδέλφων. γ. Η διάδοση µέσω εντύπων ή ηλεκτρονικών Μέσων Μ.Ε., ιδεών ή απόψεων µε σκοπό την αυτοπροβολή και µε αναφορά στο πρόσωπο συγκεκριµένου συναδέλφου, ως το κατ εξοχήν ικανό να εκτελεί συγκεκριµένο είδος πλαστικών επεµβάσεων υπερέχοντας έναντι των άλλων ειδικών συναδέλφων µε σκοπό την επαγγελµατική επικράτηση. δ. Η δηµόσια ή ενώπιον τρίτων έκφραση υποτιµητικών σχολίων για άλλους συναδέλφους. ε. Η χρήση επιστηµονικών τίτλων ή κρατικών θέσεων ή Πανεπιστηµιακών ή Μεταπτυχιακών διπλωµάτων µη νοµίµως κεκτηµένων προς δηµιουργία εντυπωσιασµού και αθέµιτου ανταγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 28 Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από τρία τακτικά µέλη και τρία αναπληρωµατικά και εκλέγεται µεταξύ των Τακτικών και Οµότιµων µελών της Εταιρείας τα οποία είναι εγγεγραµµένα από δεκαετίας τουλάχιστον στην Εταιρεία. Η εκλογή των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου γίνεται µαζί µε την εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου όπως ορίζεται πιο πάνω στο άρθρο 18 και µε την αντίστοιχη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19. Η θητεία των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι για 2 χρόνια και συµπίπτει µε την θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. ΑΡΘΡΟ 29 Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει πάντοτε σε ολοµέλεια, προεδρεύεται από το µέλος που πλειοψήφησε ή σε περίπτωση ισοψηφίας από το αρχαιότερο στο επάγγελµα µέλος και αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία. Στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου, παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου και ο Γραµµατέας του ιοικητικού Συµβουλίου ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου, τα οποία υπογράφονται από τα µέλη και τηρούνται µυστικά. ΑΡΘΡΟ 30 Μόλις υποβληθεί προς το ιοικητικό Συµβούλιο καταγγελία κατά µέλους ή εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε παράπτωµα, το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει µε αιτιολογηµένη απόφαση του εάν θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζεται ο φάκελος στο Πειθαρχικό Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 31 Το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέσει σε κάποιο από τα µέλη του την εξέταση µαρτύρων. 14

15 ΑΡΘΡΟ 32 Το Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να καλέσει το ενδιαφερόµενο µέλος σε απολογία τάσσοντας ορισµένη προθεσµία. Μετά την απολογία ή την µη εµφάνιση του µέλους µέσα στην προθεσµία που έταξε, το Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδίδει την οριστική του απόφαση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογηµένη µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την απολογία ή την λήξη της προθεσµίας που τάχθηκε. Την απόφαση του αυτή γνωστοποιεί το Πειθαρχικό Συµβούλιο στον ενδιαφερόµενο µέλλος και την αποστέλλει µέσα σε 15 ηµέρες από την έκδοσή της µε συστηµένη επιστολή. Το µέλος που τιµωρείται έχει το δικαίωµα µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµέρα που παρέλαβε την απόφαση, να καταθέσει στον γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου έφεση κατά της απόφασης. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο σε τέτοια περίπτωση να αναπέµψει στην προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία δικάζοντας σε δεύτερο βαθµό, έχει την εξουσία να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή να διατάξει νέα ανάκριση σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού. ΑΡΘΡΟ 33 Σαν πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται: α. Παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των µελών που επιβάλλονται από τις διατάξεις του καταστατικού ή των Νόµων. β. ιαγωγή αναξιοπρεπής ή ασυµβίβαστη προς το λειτούργηµα του ιατρού. γ. Αποδεδειγµένη αµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ιατρού, ακόµη και αν αυτό δεν αποτελεί ποινικά διώξιµη πράξη. ΑΡΘΡΟ 34 Οι επιβαλλόµενες από το Πειθαρχικό Συµβούλιο ποινές είναι: α. Επίπληξη β. Προσωρινή διαγραφή µέχρι ενός έτους γ. Οριστική διαγραφή από τα µητρώα της Εταιρείας ΑΡΘΡΟ 35 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ως Ελεγκτές της Εταιρείας εκλέγονται δύο από τα Τακτικά µέλη της Εταιρείας, µε θητεία δύο χρόνων, η οποία συµπίπτει µε την θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 18 και 19 του καταστατικού. Οι ελεγκτές ελέγχουν τα βιβλία και γενικά την διαχείριση της περιουσίας από το ιοικητικό Συµβούλιο και υποβάλλουν έκθεση προς τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου 15 ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, στην οποία για οποιοδήποτε λόγο θα λογοδοτήσει το ιοικητικό Συµβούλιο ή οποτεδήποτε τους ζητηθεί µε έγγραφο από το 1/3 των Τακτικών και Οµότιµων µελών της Εταιρείας. Οι εκθέσεις των Ελεγκτών υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Γενική Συνέλευση. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 36 Η Εταιρεία οργανώνει συγκεντρώσεις Συνέδρια- Ηµερίδες- Σεµινάρια κ.τ.λ.). επιστηµονικού περιεχοµένου (όπως ενδεικτικά Οι συγκεντρώσεις αυτές οργανώνονται από το ιοικητικό Συµβούλιο ή από το Τµήµα Αισθητικής και άλλα Τµήµατα µε την επιστασία του ιοικητικού Συµβουλίου. Οι λεπτοµέρειες της οργάνωσης και της διεξαγωγής των συγκεντρώσεων καθώς και ο αριθµός αυτών που θα συµµετάσχουν ως οργανωτική επιτροπή, καθορίζονται κάθε φορά από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η Εταιρεία εκπροσωπείται στις αντίστοιχες προς την ειδικότητα ιεθνείς Οργανώσεις (I.P.R.A.S.) και της Ενωµένης Ευρώπης U.E.M.S- (E.B.O.P.R.A.S.) κ.λ.π. µε Τακτικά Μέλη της, µε πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου και έγκριση του Π.Ι.Σ. όπου απαιτείται. Η Εταιρεία οργανώνει ανά διετία το Πανελλήνιο Συνέδριο καθώς και άλλες επιστηµονικές συγκεντρώσεις. Μελετά, προτείνει, σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραµµα µεταπτυχιακής εκπαιδεύσεως, καθώς και συνεχιζόµενης εκπαίδευσης της ειδικότητας της Πλαστικής Χειρουργικής σε όλα τα θέµατα του Γνωστικού της Αντικειµένου. ΑΡΘΡΟ 37 Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα χωρίς καµία ειδοποίηση να προβαίνει σε δηµοσίευση ή εκτύπωση των κατά την διάρκεια των πιο πάνω συγκεντρώσεων ανακοινώσεων, οµιλιών ή εργασιών χωρίς οιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης αυτών που κάνουν τις ανακοινώσεις, τις εργασίες ή των οµιλητών. Η Εταιρεία απονέµει ηθικές αµοιβές και χρηµατικά έπαθλα τα οποία είναι: 1. Έπαινος 2. Τιµητική πλακέτα 3. Χάλκινο µετάλλιο 4. Αργυρούν µετάλλιο 5. Χρυσούν µετάλλιο 6. Χρηµατικό έπαθλο Η σχεδίαση των ανωτέρω, ανατίθεται στο ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση του οποίου θα ορισθούν και οι προϋποθέσεις απονοµής των. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΠΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 38 Εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά µνηµονεύεται πιο πάνω, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου παύονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε όσα 16

17 ορίζονται στα άρθρα 15 και 16, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος ο οποίος πρέπει και να µνηµονεύεται στην απόφαση. Το µέλος που παύθηκε, αντικαθίσταται από την Γενική Συνέλευση κατ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του καταστατικού περί πληρώσεως κενούµενης θέσης συµβούλου. ΑΡΘΡΟ 39 Η διάλυση της Εταιρείας επέρχεται: α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται έκτακτα για αυτό το λόγο και στην οποία παρίστανται τα 4/5 τουλάχιστον των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, η σχετική δε απόφαση πρέπει να ληφθεί µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των µελών που είναι παρόντα είτε β. Ευθύς ως ο αριθµός των µελών είναι µικρότερος από είκοσι. Η περιουσία της Εταιρείας µετά την πληρωµή όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, εάν δεν αποφασισθεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει την διάλυση, µεταβιβάζεται από τον κατά την διάλυση της Εταιρείας Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, ή εαν δεν υπάρχει Πρόεδρος από τα εναποµείναντα κατά την διάλυση µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, προς τα οποία παρέχεται µε το καταστατικό αυτό η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, η περιουσία διατίθεται για τον εξοπλισµό µονάδος Πλαστικής Χειρουργικής κατά προτίµηση νεοϊδρυθείσης. Οµοίως δωρίζεται και η Βιβλιοθήκη. ΑΡΘΡΟ 40 Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρίστανται τα 2/3 των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, δηλαδή είναι ταµειακώς εντάξει κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος και η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών. Σε περίπτωση που οι επιστηµονικές εταιρείες πράγµατι καταστούν µετά από τροποποίηση του υφιστάµενου νοµικού καθεστώτος τα αρµόδια όργανα για την εκπαίδευση και ειδίκευση των ιατρών, σύµφωνα µε την πρόταση του ΚΕΣΥ, η ιοίκηση της εταιρείας οφείλει αµελλητί να συγκαλέσει ΓΣ για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΕΠΕΑΧ, ώστε αυτό να εναρµονιστεί αναλόγως. Και τούτο, µε δεδοµένο ότι είναι η εταιρεία είναι η µόνη αντιπροσωπευτική επιστηµονική εταιρεία για την ειδικότητα της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής και συνακόλουθα ο πλέον κατάλληλος φορέας για την ανάληψη του εκπαιδευτικού προγράµµατος και χορήγησης ειδικότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 41 Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη εκεµβρίου του ιδίου έτους. ΑΡΘΡΟ 42 Κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό υπάγεται στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 17

18 ΑΡΘΡΟ 43 Το παρόν καταστατικό της εταιρείας που συντάχθηκε αρχικά την και τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο, µε οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της , , περιέχει 43 άρθρα µετά από τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήµερα την από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούµενο δηµόσιο βιβλίο σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 18

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Επωνυµία - έδρα Ιδρύεται επιστηµονικό σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), αποδιδόµενη στα γαλλικά ως Association des Archivistes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Επιστημονικού Σωματείου Mή Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Επιστημονικού Σωματείου Mή Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Επιστημονικού Σωματείου Mή Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Όνομα - Έδρα - Σφραγίδα Άρθρο 1ο α. Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση.

επιχειρηµατική έδρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή εκπρόσωποι αυτών µε υπεύθυνη δήλωση. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωµατείου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ µε τίτλο «Ένωση Αγροτουρισµού Θεσσαλίας» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.Ιδρύεται στις 19 Μαρτίου 2015, Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα.

Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Σύσταση, Έδρα Συνίσταται Σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία» (ΕΚΕ). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Αρθρο 2 Σκοπός Σκοπός της Εταιρίας είναι πρώτον η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επιστηµονικού Συλλόγου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΕΤΠΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυµία - Έδρα Σκοπός Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Της «Ελληνικής Εταιρείας Κοσμητολογίας» (Ε.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Κοσμητολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία ΣΤΕΓΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, µε έδρα την Φλώρινα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται επιστηµονικό επαγγελµατικό Σωµατείο σαν συλλογικό όργανο των ανά την Ελληνική Επικράτεια κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών

Άρθρο 4: Μέλη Άρθρο 5: - Εγγραφή µελών Άρθρο 6: - ικαιώµατα και υποχρεώσεις των µελών KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ ( Σ Π) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1: Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ *

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ * ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. 1. Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην ΑΣΟΕΕ)» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ...1 ΑΡΘΡΟ 2. Ε ΡΑ...1 ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ...2 ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ...4 ΑΡΘΡΟ 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Section of the American Society of Civil Engineers

Section of the American Society of Civil Engineers Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Το σωµατείο φέρει την επωνυµία «Ελληνικό Τµήµα της Αµερικανικής Ενωσης Πολιτικών Μηχανικών» και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΕΕΣΠΕ) με έδρα την Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Καταστατικό Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής», (ΕΔΥΠΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο : Επωνυμία, Όργανα διοίκησης και Έδρα του Σωματείου: Α. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο με το όνομα: ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Β. Όργανα διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Άρθρο 5 (Περιπτ. α) α) Τακτικά μέλη: Μπορούν να είναι Δερματολόγοι και Αφροδισιολόγοι Ιατροί, που έχουν τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε.Α.Τ.Α.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα, χρώµατα, σήµα,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Προοίµιο Η ίδρυση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υπήρξε το αποτέλεσµα προσπαθειών 35 ετών (1947-1982) και πραγµατοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ /ΣΣ/µβ ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2006

Αριθ. Πρωτ /ΣΣ/µβ ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2006 Αριθ. Πρωτ. 16848/ΣΣ/µβ ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2006 Π Ρ Ο Σ Τις Εταιρείες-Μέλη του ΣΑΤΕ Έδρες τους ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση (Αρχαιρεσιών). Α. Σύµφωνα µε το νέο Καταστατικό του Συνδέσµου, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3599/2007 «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1ο: Σύσταση Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ» και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα. Άρθρο 2ο: Έδρα Έδρα του Σωµατείου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου Καταστατικό Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου www.cypsa.org.cy info@cypsa.org.cy P.O. Box: 25628, 1311, Nicosia, Cyprus ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ 1. Ιδρύεται Σύνδεσμος με έδρα τη Λευκωσία και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. ΑΕ) Κανονισµός Λειτουργίας ιοικητικού Συµβουλίου Ο Κανονισµός αυτός περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του

Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού. ΣΑΑΚ Ανατόλια. Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Προτεινόμενες Τροποποιήσεις Καταστατικού ΣΑΑΚ Ανατόλια Άρθρο 2ο Προστίθεται στο άρθρο 2 νέα παράγραφος ως εξής : Για την επίτευξη των σκοπών του, ο σύλλογος δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα