ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά κατά την ΓΣ της ] 1

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση - Eπωνυµία - Έδρα - Σκοπός -Μέσα ΑΡΘΡΟ 1 Συνιστάται Επιστηµονικό και Επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ µε έδρα την Αθήνα και περιφέρεια δράσης όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η σφραγίδα του Σωµατείου φέρει κυκλικά µεν την επωνυµία του Σωµατείου, στο κέντρο δε την προτοµή της Αφροδίτης της Μήλου. Η ΕΕΠΕΑΧ διατηρεί διαδικτυακό τόπο (website) µε ηλεκτρονική διεύθυνση ΑΡΘΡΟ 2 Σκοπός του Σωµατείου είναι η προαγωγή της Επιστήµης της Πλαστικής Επανορθωτικής Χειρουργικής και της Αισθητικής Χειρουργικής στην Ελλάδα και των ευρύτερων επαγγελµατικών σκοπών των µελών της, η µε κάθε σύννοµο τρόπο προστασία της ειδικότητας, η προαγωγή και αναβάθµιση του επαγγέλµατος του Πλαστικού Χειρουργού και η εκπροσώπηση της χώρας µας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 3 Ο σκοπός αυτός θα επιδιώκεται µε κάθε είδους δραστηριότητα, ενδεικτικά δε: α. Με την διάδοση και ενίσχυση της έρευνας µε κάθε νόµιµο µέσο και τρόπο επί θεµάτων που σχετίζονται µε την Χειρουργική γενικά. β. Με την οργάνωση πάσης φύσεως επιστηµονικών εκδηλώσεων, ιδιαίτερα δε, διαλέξεων, συνεδρίων, Ελληνικών και ιεθνών επιστηµονικών συγκεντρώσεων, µε την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθήκης, µε δηµοσιεύσεις σε Ηµεδαπά και Αλλοδαπά ιατρικά περιοδικά επιστηµονικών εργασιών που έχουν σχέση ή συµβάλλουν στην προαγωγή της Πλαστικής Χειρουργικής. γ. Με την επιδίωξη της συµβολής ξένων επιστηµόνων στην δραστηριότητα του Σωµατείου. δ. Με την έκδοση περιοδικών ή άλλων εντύπων, βιβλίων κ.λ.π., στα οποία θα δηµοσιεύονται επιστηµονικές εργασίες επι θεµάτων Πλαστικής Αισθητικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής. ε. Με την συνεργασία ή συµµετοχή του Σωµατείου σε άλλα Ιατρικά Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά Σωµατεία ή Εταιρείες και ιδιαίτερα στις ιεθνείς Εταιρείες Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. στ. Με την δηµιουργία κοινού συναδελφικού πνεύµατος και οµαλών σχέσεων µεταξύ των µελών µε σκοπό την εξυπηρέτηση και προαγωγή της Επιστήµης της Πλαστικής Χειρουργικής. ζ. Με την εποπτεία για την πιστή τήρηση των Νόµων και Κανονισµών που αφορούν τα καθήκοντα και τα δικαιώµατα των Πλαστικών Χειρουργών, όπως απορρέουν από τον Κώδικα εοντολογίας, ο οποίος προσαρτάται στο παρόν καταστατικό. η. Με την δηµιουργία και οργάνωση ειδικών τµηµάτων ή επιτροπών επιµέρους γνωστικών αντικειµένων της Πλαστικής Χειρουργικής, στα οποία θα ανήκουν εκείνα από τα µέλη τα οποία θα ασχολούνται ή θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι αυτά. Τα τµήµατα ή οι επιτροπές 2

3 αυτές θα έχουν σαν σκοπό την διάδοση και ενίσχυση της έρευνας στον τοµέα τους και θα συµµετέχουν στις αντίστοιχες ιεθνείς οργανώσεις. θ. Με την εκπροσώπηση των ειδικών επαγγελµατικών συµφερόντων όλων των Ελλήνων Πλαστικών Χειρουργών σε δηµόσιες αρχές, ιατρικούς και λοιπούς οργανισµούς και ασφαλιστικά ταµεία. ι. Με την εκπροσώπηση του κλάδου έναντι του κοινού και των µέσων επικοινωνίας σε επιστηµονικά και επαγγελµατικά θέµατα. ια. Με την παροχή συµβουλών σε κάθε είδους υποστήριξη στα µέλη της επί επαγγελµατικών υποθέσεων. ιβ. Με την παροχή νοµικής υποστήριξης και κάλυψη σε όλα τα Μέλη για κάθε επαγγελµατικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν. ιγ. Με τη διασφάλιση της ποιότητας της βασικής εκπαίδευσης των ειδικευοµένων στην Πλαστική Χειρουργική καθώς και της δια βίου συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης όλων των Πλαστικών Χειρουργών της Ελλάδος. Ιδ. Με την αρµονική και εποικοδοµητική συνεργασία µε όλους τους αρµοδίους κρατικούς φορείς (Υπουργείο Υγείας, ΚΕΣΥ, κ.λ.π.), για τη θέσπιση του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού. ιε. Κάθε περαιτέρω δραστηριότητα που θα προάγει τα θεµιτά και επιστηµονικά συµφέροντα των Μελών της και θα αποφασίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Μέλη - Υποχρεώσεις και ικαιώµατα αυτών. Τµήµατα ΑΡΘΡΟ 4 Μέλη του Σωµατείου δύναται να είναι Έλληνες και Αλλοδαποί ιατροί που ασκούν το ιατρικό επάγγελµα. ιακρίνονται δε τα µέλη σε: α. Τακτικά, β. Οµότιµα, γ. Αντεπιστέλλοντα, δ. Επίτιµα, ε. Πάρεδρα. Σαν ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται οι γιατροί που ασκούν το επάγγελµα στην Ελλάδα και έχουν την ειδικότητα του Πλαστικού Χειρουργού. Σαν ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ανακηρύσσονται τα αποσυρόµενα από την ενεργό δραστηριότητα τακτικά µέλη µε απόφαση του.σ. Σαν ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται οι Πλαστικοί Χειρουργοί που κατοικούν στην αλλοδαπή. Σαν ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται Έλληνες και Αλλοδαποί ιατροί οπουδήποτε και αν κατοικούν οι οποίοι συνέβαλαν ή συµβάλλουν µε οιονδήποτε εξέχοντα τρόπο στη επίτευξη των σκοπών του Σωµατείου. Σαν ΠΑΡΕ ΡΑ ΜΕΛΗ εγγράφονται Έλληνες ή αλλοδαποί ειδικευόµενοι της Πλαστικής Χειρουργικής, που διαµένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, έχουν περατώσει τον χρόνο ειδίκευσης στην Γενική Χειρουργική και έχουν ξεκινήσει την εκπαίδευσή τους στην Πλαστική Χειρουργική. 3

4 ΑΡΘΡΟ 5 α. Όσοι επιθυµούν να εγγραφούν σαν Τακτικά µέλη, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα που προσαρτάται στο παρόν καταστατικό, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από υπόµνηµα της επιστηµονικής τους σταδιοδροµίας και πρόταση προς εγγραφή δύο τουλάχιστον τακτικών εν ενεργεία (εχόντων δικαίωµα ψήφου) µελών. Το προς εγγραφή νέο Τακτικό Μέλος, υποχρεούται όπως παρευρίσκεται στη συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου που συζητείται η αίτηση του. Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής αποφασίζεται µε ανοικτή ψηφοφορία από το ιοικητικό Συµβούλιο. Σε περίπτωση αιτιολογηµένης αρνητικής ψήφου από µέλος ή µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, η αίτηση εγγραφής παραπέµπεται στην προσεχή Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού. β. Για την εγγραφή µελών ως Επίτιµων ή Αντεπιστελλόντων απαιτείται η ίδια διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω, η σχετική όµως πρόταση πρέπει να γίνει από πέντε τουλάχιστον τακτικά µέλη. γ. Πάρεδρα µέλη εγγράφονται µετά από σχετική αίτηση τους προς το ιοικητικό Συµβούλιο, που πρέπει να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά σπουδών και ειδίκευσης τους και σχετική πρόταση δύο Τακτικών ή Οµοτίµων µελών. Η απόφαση της αποδοχής της αίτησης τους λαµβάνεται από το ιοικητικό Συµβούλιο µε απλή πλειοψηφία. ΑΡΘΡΟ 6 Τα µέλη του Σωµατείου είναι δυνατόν να διαγραφούν από τα Μητρώα: α. Μετά από έγγραφη αίτηση τους, µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. β. Με σχετική απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16, εάν µέλος επιδεικνύει συστηµατική απειθαρχία προς τις διατάξεις του καταστατικού ή παραβεί τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή τιµωρηθεί τελεσίδικα από το Πειθαρχικό Συµβούλιο. γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης της συνδροµής του περισσότερο από δύο χρόνια, µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. δ. Εάν διαγραφούν από τον Ιατρικό Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραµµένοι. Στην περίπτωση αυτή η διαγραφή γίνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. Το µέλος που διαγράφεται δεν έχει δικαίωµα να απαιτήσει την ανάληψη των εισφορών ή άλλων καταβολών του προς το Σωµατείο. ΑΡΘΡΟ 7 Τα Τακτικά µέλη της Εταιρείας εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταµειακές τους υποχρεώσεις (χωρίς οφειλές κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος), έχουν το δικαίωµα να παίρνουν µέρος σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις µε δικαίωµα ψήφου, έχουν δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλα τα καταστατικά όργανα µε τον περιορισµό του άρθρου 18 παρ. α, σε ότι αφορά το ιοικητικό Συµβούλιο, έχουν δικαίωµα να ελέγχουν την ιοίκηση, να υποβάλλουν προτάσεις και να συµµετέχουν στις λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας. Στις Συνελεύσεις δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται τακτικά µέλη που δεν έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις κατά το τρέχον έτος. Τα Οµότιµα, τα Αντεπιστέλλοντα, Επίτιµα και Πάρεδρα µέλη που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους έχουν το δικαίωµα να παρίστανται και να συµµετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και σε όλες τις δραστηριότητες του Σωµατείου, χωρίς να έχουν δικαίωµα ψήφου ή δικαίωµα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 4

5 ΑΡΘΡΟ 8 α. Λειτουργεί ειδικό τµήµα Αισθητικής Χειρουργικής, στο οποίο µπορούν να συµµετέχουν τα µέλη του Σωµατείου που έχουν ιδιαίτερο επιστηµονικό ή ερευνητικό ενδιαφέρον για τον τοµέα αυτό της Πλαστικής Χειρουργικής. Το τµήµα αυτό θα έχει σαν σκοπό την ενίσχυση της έρευνας και την προαγωγή των συµφερόντων της Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής και θα συνεργάζεται και θα εκπροσωπεί το Σωµατείο στην ιεθνή Εταιρεία Αισθητικής Χειρουργικής, καθώς και στα ιεθνή Συνέδρια Αισθητικής Χειρουργικής. Τα µέλη του Σωµατείου που επιθυµούν να στελεχώσουν το τµήµα αυτό θα υποβάλλουν σχετική δήλωση προς το ιοικητικό Συµβούλιο, οποτεδήποτε µετά την έγκριση της εγγραφής τους. Το τµήµα αυτό θα εκπροσωπείται από τριµελή επιτροπή η οποία θα εκλέγεται από τη ΓΣ µεταξύ των µελών του που θέτουν υποψηφιότητα, µε µυστική ψηφοφορία ανά διετία, και η οποία θα συντονίζει τις δραστηριότητες του, τόσο µέσα στα πλαίσια του Σωµατείου, όσο και στην εν γένει επιστηµονική δραστηριότητα του τµήµατος και θα εκπροσωπεί το τµήµα στα ιεθνή Συνέδρια. Το τµήµα θα έχει την δυνατότητα να εισηγείται προς το ιοικητικό Συµβούλιο τη διοργάνωση συνεδρίων, ή άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων ή στην πραγµατοποίηση άλλων επιστηµονικών δραστηριοτήτων, σε συνεργασία ή µη, µε άλλες αντίστοιχες Ελληνικές ή ιεθνείς Οργανώσεις και να προβαίνει στην πραγµατοποίηση αυτών των εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων, ενισχυόµενο από πόρους της Εταιρείας µετά από προηγούµενη έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου. Το τµήµα ακόµα µπορεί να διοργανώνει και να συµµετέχει σε εκδηλώσεις ή άλλες δραστηριότητες χωρίς να χρησιµοποιήσει πόρους της Εταιρείας, σε καµιά όµως περίπτωση δεν µπορεί να ενεργήσει αντίθετα προς τα συµφέροντα ή τις δραστηριότητες της Εταιρείας ή κατά παράβαση των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης ή των διατάξεων του καταστατικού. Η λειτουργία δε και η οργάνωση του τµήµατος ρυθµίζονται µόνον όπως ορίζεται από το παρόν καταστατικό. β. Τα τµήµατα που έχουν σήµερα συσταθεί είναι σήµερα σε λειτουργία είναι ο τµήµα Εγκαυµάτων, το τµήµα Μικροχειρουργικής και Χειρουργικής Χειρός, το τµήµα Ογκολογικής Πλαστικής Χειρουργικής, Πλαστικής Παίδων και συγγενών ανωµαλιών και Αισθητικής Χειρουργικής και για όλα τα τµήµατα ισχύουν τα παραπάνω οριζόµενα υπό (α). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 9 Τους πόρους της Εταιρείας αποτελούν: α. Το δικαίωµα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές των µελών (Τακτικών -Παρέδρων), το ύψος των οποίων καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µετά από σχετική πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου, ώστε να είναι δυνατόν να καλύπτονται οι εκάστοτε ανάγκες του Σωµατείου. Το δικαίωµα εγγραφής και οι ετήσιες εισφορές πρέπει να ορίζονται ίσες για όλα τα µέλη, οι ετήσιες εισφορές όµως των Παρέδρων µελών πρέπει πάντοτε να ορίζονται κάτω του ½ του ποσού που θα καθορίζεται για τα υπόλοιπα µέλη. Η ετήσια εισφορά καταβάλλεται έως τις 28/2 κάθε έτους. Τα πάρεδρα µέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του δικαιώµατος εγγραφής τους ως τακτικό µέλος εφόσον διετέλεσαν πάρεδρα µέλη επί διετία τουλάχιστον. 5

6 β. ωρεές, Κληρονοµιές, Κληροδοσίες και κάθε άλλο ποσό που νόµιµα θα περιέρχεται στο Ταµείο του Σωµατείου και γ. Οι τόκοι των Κεφαλαίων και γενικά τα εισοδήµατα από την περιουσία της Εταιρείας, καθώς και από τις διάφορες εκδηλώσεις, ιδίως επιστηµονικές, εκπαιδευτικές ή κοινωνικές και γενικώς κάθε άλλη νόµιµη ενέργεια για τον προσδιορισµό εσόδων. Έκτακτη εισφορά για την αντιµετώπιση σοβαρού οικονοµικού θέµατος, επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη πρόταση του.σ. και έγκριση της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικής ή εκτάκτου. ΑΡΘΡΟ 10 Η διαχείριση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας γίνεται µε ευθύνη και επιµέλεια του ιοικητικού Συµβουλίου. Η διάθεση, εκποίηση ή µε οποιοδήποτε τρόπο µεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιωµάτων επί της ακίνητης περιουσίας του Σωµατείου καθώς και του αποθεµατικού κεφαλαίου, είναι δυνατή µόνο µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, Τακτικής ή Έκτακτης που συγκαλείται για το σκοπό αυτό. Για την λήψη τέτοιας απόφασης, στην Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι παρόντα τα 3/5 του αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου και η απόφαση να ληφθεί µε πλειοψηφία των 5/6 των µελών που είναι παρόντα. Η σε χρήµα περιουσία της Εταιρείας κατατίθεται σε τραπεζικούς λογαριασµούς (όψεως ή προθεσµίας) ή χρεόγραφα αξιών σε Τράπεζα ή υποκατάστηµα (εντός της Ελλάδος) της επιλογής του.σ.. Η αλλαγή Τράπεζας είναι δυνατή µόνο µε αιτιολογηµένη απόφαση του.σ. Οι οικονοµικοί πόροι της Εταιρείας, διατίθενται από το ιοικητικό Συµβούλιο για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών και των δαπανών λειτουργίας της Εταιρείας, για την προµήθεια µέσων εκπαίδευσης και τη χορήγηση υποτροφιών, καθώς και, εν γένει για την κάλυψη δαπανών που είναι σύµφωνες µε τους σκοπούς του σωµατείου. Κάθε ταµειακό υπόλοιπο αφαιρουµένων των αναγκαίων ποσών για την µηνιαία λειτουργία της Εταιρείας, κατατίθεται εγκαίρως στους εν λόγω λογαριασµούς µερίµνη του ταµία της Εταιρείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 11 Όργανα ιοίκησης της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και το ιοικητικό Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Εκτός από τις αρµοδιότητες που ρητά αναφέρονται στα άρθρα αυτού του καταστατικού και των Νόµων, η Γενική Συνέλευση έχει και τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. Την εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και τον έλεγχο των πεπραγµένων του ιοικητικού Συµβουλίου. β. Την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων που συντάσσει το ιοικητικό Συµβούλιο, τον έλεγχο της διαχείρισης και την έγκριση του απολογισµού. γ. Την απόφαση για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό ή την ρύθµιση θεµάτων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και τα οποία φέρονται για συζήτηση 6

7 στη Γενική Συνέλευση από το ιοικητικό Συµβούλιο, ή µε έγγραφο από το 1/5 τουλάχιστον των µελών. δ. Την τροποποίηση του καταστατικού σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 40. ε. Την διάλυση της Εταιρείας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 39.. στ. Την εκδίκαση εφέσεων κατά των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου. ζ. Την εκλογή των ελεγκτών και των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου µεταξύ των µελών της Εταιρείας. η. Την εκλογή των τριµελών Επιτροπών των Τµηµάτων της Εταιρείας που προβλέπονται από το άρθρο 8. ΑΡΘΡΟ 13 Η Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µεν ανά έτος και µάλιστα εντός του τελευταίου τριµήνου κάθε έτους, έκτακτα δε µετά από πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου ή µετά από έγγραφη αίτηση προς το.σ. του 1/5 των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, στην οποία πρέπει να αναγράφεται και ο λόγος της σύγκλισης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να καλέσει την Συνέλευση µέσα σε τριάντα ηµέρες (30) το πολύ από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Είναι δυνατόν η Γενική Συνέλευση να συµπίπτει και οργανώνεται κατά την διάρκεια του Πανελληνίου Συνεδρίου της Εταιρείας σε συνεργασία µε την Οργανωτική Επιτροπή για το χρονοδιάγραµµα. Θα αποτελεί Γενική Συνέλευση εκλογών όλων των οργάνων της Εταιρείας. ΑΡΘΡΟ 14 α. Τα µέλη της Εταιρείας καλούνται από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου µε ατοµικές προσκλήσεις (επιστολικές ή ηλεκτρονικές) στις οποίες αναγράφονται ο τόπος, η ηµέρα και ώρα κατά την οποία θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και µνεία για την επανάληψη της Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας. Οι προσκλήσεις αυτές ταχυδροµούνται ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά (µέσω ) στα µέλη τριάντα ηµέρες (30), προ της καθορισθείσης από το.σ. ηµεροµηνίας πρώτης προσελεύσεως για Γενική Συνέλευση, εκτός αν µέλος δηλώσει ότι δεν επιθυµεί την αποστολή των προσκλήσεων ηλεκτρονικά. Την ευθύνη για την ακριβή διεύθυνση διαµονής και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης φέρει έκαστο µέλος, το οποίο σε περίπτωση αλλαγής οφείλει να ενηµερώνει σχετικά τη γραµµατεία της Εταιρείας. Η ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης και τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως ανακοινώνονται και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας µερίµνη του.σ. β. Τα µέλη που προσέρχονται στην Γενική Συνέλευση, υπογράφουν σε κατάλογο που τηρείται σε κάθε συνεδρίαση και επικυρώνεται από τον ταµία η ταµειακή τους ενηµερότητας. γ. Τα µέλη που κωλύονται να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, µπορούν, εκτός αν πρόκειται περί καταστατικής συνελεύσεως, να αντιπροσωπευτούν από ένα άλλος µέλος το οποίο πρέπει να εξουσιοδοτήσουν µε έγγραφο, στο οποίο θα υπάρχει επικύρωση υπογραφής από την γραµµατεία του Νοσοκοµείου, για τους εργαζόµενους σε διάφορα Νοσοκοµεία ή από επίσηµη κρατική Αρχή ή τον Ιατρικό Σύλλογο της περιοχής τους. Στην περίπτωση που κατά την Γενική Συνέλευση πρόκειται να γίνει και εκλογή ιοικητικού ή Πειθαρχικού Συµβουλίου ή Ελεγκτών, θα πρέπει να υπάρχει ειδική εντολή για την συµµετοχή στην ψηφοφορία. Ο αντιπρόσωπος οφείλει να δηλώσει κατά την προσέλευση του την ιδιότητα του και να καταθέσει στον Πρόεδρο το έγγραφο της πληρεξουσιότητας του. Έκαστο τακτικό µέλος είναι δυνατόν να εκπροσωπήσει δια εξουσιοδότησης µέχρι ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ταµειακώς ενήµερο. Υποχρεούται δε να καταθέσει την εξουσιοδότηση στο Προεδρείο για επικύρωση της εγκυρότητας προ της ενάρξεως της Γενικής Συνελεύσεως, άλλως αυτή θεωρείται άκυρη. 7

8 δ. Τα µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου δύναται να συµµετέχουν στην ψηφοφορία, εκτός αν πρόκειται περί καταστατικής συνελεύσεως, και µε ηλεκτρονική ψήφο εφόσον το δηλώσουν εγγράφως τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Τη διαδικασία της ψηφοφορίας την καθορίζει το Σ και ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά και µε ανάλογη ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΠΕΑΧ. ΑΡΘΡΟ 15 α. Η Γενική Συνέλευση όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, βρίσκεται σε απαρτία και µπορεί να συζητήσει και να αποφασίσει για κάθε θέµα της αρµοδιότητος της όταν παρίσταται το ½ του αριθµού των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. β. Ελλείψει απαρτίας η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης µαταιώνεται και η συνέλευση καλείται σε νέα συνεδρίαση µέσα σε δέκα ηµέρες από την ηµέρα κατά την οποία µαταιώθηκε, οπότε λογίζεται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθµός των µελών που προσήλθαν. γ. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα κάθε συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 16 Οι αποφάσεις της συνέλευσης, όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό, λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών που παρίστανται. Η λήψη αποφάσεων (παραδοχή ή απόρριψη) γίνεται µε ανάταση χειρών ή µε ονοµαστική κλήση ή µε µυστική ψηφοφορία. Η εκλογή µελών του Σ γίνεται πάντοτε µε µυστική ψηφοφορία. ΑΡΘΡΟ 17 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εννέα (9) µέλη, δηλαδή: από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα, τον Ταµία και πέντε Συµβούλους. Τα µέλη του Σ εκλέγονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στα επόµενα άρθρα. Τα µέλη του Σ δεν µπορούν να είναι µέλη Επιτροπών. ΑΡΘΡΟ 18 α. Ως µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να εκλεγούν τα τακτικά µέλη τα οποία έχουν εγγραφεί στην Εταιρεία από τριετίας τουλάχιστον. β. Τα µέλη που επιθυµούν να εκλεγούν ως µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να υποβάλλουν προς τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου έγγραφη υποψηφιότητα το αργότερο 20 ηµέρες πριν την ηµέρα της ψηφοφορίας για τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. γ. Στην ίδια προθεσµία τίθενται οι υποψηφιότητες για το αξίωµα των ελεγκτών, και των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου, αλλά και για τις επιτροπές. Εφόσον δεν υπάρξουν ενδεχοµένως υποψηφιότητες για εκλογή σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω σώµατα, το Σ καταρτίζει πίνακα υποψηφιοτήτων για τις κενές θέσεις. 8

9 ΑΡΘΡΟ 19 α. Η εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται κατ αρχήν σε Τακτική Συνέλευση. β. Η εκλογή διεξάγεται υπό την εποπτεία επιτροπής που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου και τρεις (3) ψηφολέκτες που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη της εκλογής. Μαζί µε τους τρεις πιο πάνω ψηφολέκτες εκλέγονται και άλλα τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής. γ. Πριν από την έναρξη της εκλογής, ο Πρόεδρος αναρτά σε εµφανή θέση τα ονόµατα των υποψηφίων για τις θέσεις του Προέδρου, για τις θέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου,το αξίωµα των ελεγκτών και για το Πειθαρχικό Συµβούλιο. Το ψηφοδέλτιο αποστέλλεται (είτε επιστολικά είτε ηλεκτρονικά) σε όλα τα Μέλη και αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΕΕΠΕΑΧ. δ. Τα µέλη της Εταιρείας ψηφίζουν για τον εαυτό τους ή και σαν πληρεξούσιοι άλλου µέλους αφού ελεγχθεί από την επιτροπή το σχετικό δικαίωµα τους καθώς και του εξουσιοδοτούντος και υπογράψουν σε σχετική κατάσταση που τηρείται για την ψηφοφορία. Τα έχοντα δικαίωµα ψήφου µέλη, µπορούν να αποστέλλουν µε συστηµένη επιστολή τα ψηφοδέλτια τους, κανονικά συµπληρωµένα, ώστε να παραλαµβάνονται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας µέχρι της προηγούµενης των αρχαιρεσιών, Τα ψηφοδέλτια βρίσκονται µέσα στον καλά σφραγισµένο φάκελο, που και αυτός θα βρίσκεται µέσα στην συστηµένη επιστολή του Μέλους που ψηφίζει. Κατά τις αρχαιρεσίες ανοίγονται οι συστηµένες επιστολές, ανευρίσκεται το όνοµα του µέλους στον κατάλογο των µελών, διαγράφεται το όνοµα και αµέσως µε ευθύνη του Προέδρου, ο ειδικός οµοιόµορφος καλά σφραγισµένος φάκελος ρίχνεται µέσα στην κάλπη. ε.κάθε ψηφοδέλτιο περιέχει 5 στήλες: Στην πρώτη στήλη γράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου. Στη δεύτερη στήλη γράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων για την πλήρωση των υπολοίπων θέσεων του ιοικητικού Συµβουλίου. Στην τρίτη στήλη γράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων για τις τακτικές και αναπληρωµατικές θέσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου. Στην τέταρτη στήλη γράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων για το αξίωµα των Ελεγκτών. Στην πέµπτη στήλη γράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων για την εκλογή της τριµελούς επιτροπής κάθε τµήµατος του σωµατείου. στ. Τα θέµατα που προκύπτουν κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της ψηφοφορίας ή της διαλογής των ψήφων λύνονται µε απόφαση της Επιτροπής µε πλειοψηφία. ζ. Τη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η Επιτροπή εφ όσον δεν υπάρχουν ή δεν προσέρχονται άλλοι ψηφοφόροι οχι όµως πριν παρέλθει µία τουλάχιστον ώρα από την έναρξη της ψηφοφορίας. θ. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή και καταµέτρηση των ψήφων. Κάθε ψηφοδέλτιο αριθµείται και µονογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, µετά δε την λήξη της καταµέτρησης συντάσσεται πίνακας στον οποίο γράφονται όλα τα ονόµατα των υποψηφίων και ο αριθµός των ψήφων που έλαβε ο καθένας, καθώς και πίνακας των εκλεγοµένων µελών και τριών επιλαχόντων του ιοικητικού Συµβουλίου, του Πειθαρχικού Συµβουλίου και των εκλεγµένων για το αξίωµα των Ελεγκτών και µάλιστα κατά σειρά εκλογής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων αποφασίζεται δια κλήρου. Οι πίνακες υπογράφονται από όλα τα µέλη της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 20 α. Μετά την οριστική επικύρωση της εκλογής ο εκλεγείς Πρόεδρος καλεί µέσα σε 15 ηµέρες από την εκλογή, τους υπόλοιπους συµβούλους για την συγκρότηση σε σώµα και την εκλογή Αντιπροέδρου, Γραµµατέα και Ταµία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία 9

10 επαναλαµβάνεται και εαν δεν επιτευχθεί πλειοψηφία στη δεύτερη ψηφοφορία η εκλογή αποφασίζεται µε κλήρο. β. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκλογής µέλους ή µελών του ιοικητικού Συµβουλίου η θέση του µέλους, η εκλογή του οποίου ακυρώθηκε, συµπληρώνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πληρώσεως κενουµένης θέσεως (παρ. γ. αυτού του άρθρου) µέσα σε τρείς µήνες από την ακύρωση της εκλογής. Οι εν τω µεταξύ πράξεις του ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι την αντικατάσταση του µέλους η εκλογή του οποίου ακυρώθηκε είναι έγκυρες, έστω και εάν σε αυτές συµµετείχε το µέλος αυτό. δ. Όταν κενωθεί η θέση του Προέδρου ή Συµβούλου για οποιοδήποτε λόγο, η θέση συµπληρώνεται από τους αναπληρωµατικούς ή τους επιλαχόντες κατά σειρά εκλογής. Σε περίπτωση δε που αυτοί δεν αποδέχονται ή δεν µπορούν να αποδεχθούν την εκλογή, ο αντικαταστάτης της εκλέγεται από τα εναποµείναντα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµέρα που κενώθηκε η θέση των υποψηφίων, που δεν εξελέγησαν για τις θέσεις του ιοικητικού Συµβουλίου κατά την εκλογή η οποία εξέλεξε αυτό το ιοικητικό Συµβούλιο ή εαν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι µεταξύ των υπολοίπων µελών της Εταιρείας τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής. Η εκλογή αυτή επικυρώνεται υποχρεωτικά από την επόµενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την τυχόν ακύρωση της εκλογής και την αντικατάσταση του µέλους από την Γενική Συνέλευση, οι ενέργειες του ιοικητικού Συµβουλίου και του µέλους που εξελέγει είναι νόµιµες. Η Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που τυχόν δεν επικυρώσει την εκλογή του µέλους για την πλήρωση της θέσης που κενώθηκε, συνέρχεται υποχρεωτικά µέσα σε 10 ηµέρες, από την ηµέρα κατά την οποία ακύρωσε την εκλογή και εκλέγει νέο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου εφαρµόζονται δε ανάλογα τα παραπάνω άρθρα. ε. Μετά την συγκρότηση του νέου ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα, συγκαλείται µερίµνη του νέου Προέδρου εντός του πρώτου δεκαπανθηµέρου κοινή συνεδρίαση του απερχοµένου και παραλαµβάνοντος ιοικητικού Συµβουλίου και γίνεται δια πρωτοκόλλων η παράδοση της γραµµατείας, του ταµείου και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Οµοίως ενηµερώνεται το νέο ιοικητικό Συµβούλιο για εκκρεµούντα ζητήµατα. ΑΡΘΡΟ 21 α. Η θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου είναι για 2 χρόνια, τα δε µέλη του είναι επανεκλέξιµα. β. Σύµβουλος ο οποίος αδικαιολόγητα δεν προσέρχεται σε τρείς συνεχείς συνεδριάσεις, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί µετά από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις περι κενουµένων θέσεων διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 22 Εκτός από τις αρµοδιότητες που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του καταστατικού, στο ιοικητικό Συµβούλιο ανήκει: α. Η ιοίκηση, διαχείριση και παρακολούθηση των υποθέσεων της Εταιρείας β. Η ευθύνη της διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας. γ. Η διαχείριση των οικονοµικών πόρων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται πιο πάνω. δ. Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισµού και απολογισµού. ε. Η προπαρασκευή και εισήγηση επί των θεµάτων που ανήκουν στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. στ. Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. 10

11 ζ. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ικαστηρίων κάθε βαθµού κάθε αρχής και τρίτων. θ. Η σύσταση επιτροπών µελέτης ή τέλεσης συγκεκριµένης εργασίας στα πλαίσια του σκοπού της Εταιρείας ι. Η χορήγηση άδειας απουσίας στα µέλη του. ια. Η σύναψη συµβάσεων µε τις οποίες η Εταιρεία αποκτά δικαιώµατα ή αναλαµβάνει υποχρεώσεις. ιβ. Κάθε άλλη εργασία ή ενέργεια που δεν ανήκει στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή που ανατίθεται στο ιοικητικό Συµβούλιο από το Νόµο ή το καταστατικό. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να αναθέτει την άσκηση όλων ή µερικών από τις αρµοδιότητες του σε ένα ή περισσότερα µέλη του µε απόφαση του. ΑΡΘΡΟ 23 α. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά, µια φορά τουλάχιστον κάθε µήνα στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, µετά από πρόσκληση του Προέδρου και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο ή όταν ζητηθεί µε έγγραφο από τρία µέλη του Συµβουλίου. β. Το ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθµός των µελών που είναι παρόντα είναι µεγαλύτερος των απόντων. γ. Οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό λαµβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση που συζητούνται θέµατα που αφορούν την προσωπική κατάσταση των µελών, οι αποφάσεις λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία. δ. Κατά την συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται απο όλα τα µέλη που παρίστανται, στα οποία καταχωρούνται οι αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου και µετά από αίτηση µελών οι γνώµες και οι προτάσεις τους. ΑΡΘΡΟ 24 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Εκτός από τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα που αναφέρονται σε άλλα άρθρα του καταστατικού, ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου: α. Συγκαλεί το ιοικητικό Συµβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεων του και των Γενικών Συνελεύσεων. β. Εισηγείται την λήψη µέτρων που αφορούν την πρόοδο της Εταιρείας ή την επίτευξη του σκοπού της. γ. Υπογράφει µε τον Γενικό Γραµµατέα την αλληλογραφία της Εταιρείας. δ. Εκδίδει αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων ή των αποφάσεων που τυχόν λαµβάνονται κατά τις επιστηµονικές συγκεντρώσεις της Εταιρείας. ε. Αριθµεί και µονογράφει τα βιβλία της Εταιρείας. Τον Πρόεδρο εάν κωλύεται ή απουσιάζει, τον αντικαθιστά στα καθήκοντα και αρµοδιότητες του ο Αντιπρόεδρος και εάν κωλύεται και αυτός, ένα άλλο από τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου που θα ορίζεται κάθε φορά. 11

12 ΑΡΘΡΟ 25 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Εκτός από τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του καταστατικού, ο Γενικός Γραµµατέας: Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ιοικητικού και του Πειθαρχικού Συµβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων και όπου τηρούνται πρακτικά των επιστηµονικών συγκεντρώσεων και άλλων πράξεων της Εταιρείας. Τηρεί το µητρώο των µελών και τα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας χρήσιµα βιβλία, ενεργεί την αλληλογραφία της Εταιρείας σύµφωνα µε τις εντολές του ιοικητικού Συµβουλίου, τηρεί τα αρχεία και τις σφραγίδες της Εταιρείας. Παραλαµβάνει τα έγγραφα έντυπα και επιστολές που στέλνονται, εκτός αυτών που απευθύνονται σε συγκεκριµένο πρόσωπο, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων. Προσυπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο την αλληλογραφία της Εταιρείας. Τον Γενικό Γραµµατέα όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει άλλο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό. ΑΡΘΡΟ 26 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ Εκτός από τα καθήκοντα που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του καταστατικού, ο ταµίας: α. Φυλάσσει την σε χρήµα ή άλλη περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τις εισφορές των µελών, τηρεί βιβλίο απογραφής της περιουσίας της Εταιρείας και τα τακτικά βιβλία των εσόδων-εξόδων των οποίων οφείλει να υποβάλλει ενηµερωτική κατάσταση όποτε του ζητηθεί προς την Γενική Συνέλευση και το ιοικητικό Συµβούλιο και είναι υποχρεωµένος να δίδει ακριβή λογοδοσία (ισολογισµό) κατά το τέλος κάθε οικονοµικού έτους. β. Εισπράττει κάθε ποσόν που καταβάλλεται ή περιέρχεται µε οποιοδήποτε τρόπο στο ταµείο της Εταιρείας και εκδίδει τη σχετική απόδειξη. γ. Φυλάσσει το µικρό ταµείο για τα τρέχοντα έξοδα της Εταιρείας και ενεργεί τις πληρωµές των υποχρεώσεων της Εταιρείας, επιµελείται δε και για την έκδοση των σχετικών επιταγών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα πιο πάνω άρθρα, παραλαµβάνοντας και φυλάσσοντας µε ευθύνη του τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις. Ο Πρόεδρος ή ο Ταµίας εκτός από τα καθήκοντα που ορίζονται σε άλλα άρθρα του παρόντος καταστατικού διαχειρίζονται την περιουσία και διενεργούν τις πληρωµές και τις εισπράξεις βάσει των υποχρεώσεων της Εταιρίας από οιονδήποτε τραπεζικό λογαριασµό της εταιρίας, φυλάσσοντας µε ευθύνη τους τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ο ταµίας αναπληρώνεται από άλλο µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 27 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε. Ε. Π. Ε. Α. Χ. Τα µέλη της Εταιρείας στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήµατος, θα διέπονται από τις κάτωθι γενικές αρχές και ιδεώδη: 1. Θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο σύµφωνα µε τα ανθρωπιστικά ιδεώδη σεβόµενοι πάντα την αξιοπρέπεια των ασθενών των. 2. Θα είναι νοµοταγείς, θα τιµούν τις αρχές του ιατρικού λειτουργήµατος και κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα διακατέχονται από αυτοπειθαρχία και αίσθηµα ευθύνης. 3. Θα ενδιαφέρονται (στο µέτρο του δυνατού), για τη βελτίωση των ιατρικών ικανοτήτων των, συµµετέχοντες στην συνεχιζόµενη ιατρική εκπαίδευση και δεν θα διστάζουν να προσφέρουν τις επιστηµονικές τους γνώσεις επ ωφελεία του συνόλου. 4. Θα ενδιαφέρονται για την προστασία του κοινωνικού συνόλου και της ειδικότητας, από εκείνους που καταστρατηγούν κανόνες δεοντολογίας ή είναι αποδεδειγµένης επαγγελµατικής ανεπαρκείας. 5. Σε καταστάσεις επειγούσης ανάγκης, θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους προσήκοντος όπου αυτό ζητηθεί. 6. Θα διακατέχονται από πνεύµα δικαιοσύνης και εντιµότητος στις συναλλαγές τους και θα µεριµνούν οι αµοιβές τους να είναι ανάλογες της σοβαρότητας της εκάστοτε ιατρικής πράξεως πάντα σε συνάρτηση και µε την φύση των παρεχοµένων υπηρεσιών. 7. εν θα αντιτίθενται στην συγκρότηση ιατρικού συµβουλίου όπου αυτό απαιτείται. Σε ορισµένες περιπτώσεις όπου τίθεται σε αµφιβολία η ποιότητα των παρασχεθησών ιατρικών υπηρεσιών ή αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο χειρισµό καταστάσεων, είναι δυνατόν να ζητείται συνδροµή από τα προς τούτο θεσµοθετηµένα όργανα της εταιρείας. 8. Θα µεριµνούν κατά την έκδοση γνωµατεύσεων, ώστε να εκθέτουν µε λιτότητα και σαφήνεια τα πραγµατικά περιστατικά, περιγράφοντας ευρήµατα εκ της αντικειµενικής εξέτασης και θα προσδιορίζουν την κατά την κρίσιν τους απαιτούµενη θεραπεία, αποφεύγοντας σχολιασµούς και προσωπικές κρίσεις, αναφέροντας πάντα σύµφωνα µε το νόµο το σκοπό έκδοσής των και το λήπτη. 9. Θα χορηγούν φάρµακα ή σκευάσµατα ή θεραπευτικά σχήµατα και θα κάνουν χρήση συσκευών µόνο αποδεδειγµένης θεραπευτικής αξίας και πάντα προ όφελος των ασθενών τους. 10. Θα τηρούν το ιατρικό απόρρητο έναντι τρίτων ως ο νόµος επιβάλλει, εκτός αν ζητηθεί κατάθεση ενώπιον δικαστικών αρχών κατόπιν σύννοµης κλητεύσεως. 11. Θα τιµούν τα ιδεώδη του ιατρικού επαγγέλµατος και θα προσπαθούν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην βελτίωση του συστήµατος υγείας, της ειδικότητος και της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών. 12. Ο ιατρός οφείλει να σέβεται την ιατρική αµοιβή και απαγορεύεται να συµµετέχει σε ιστοσελίδες εκπτωτικών προσφορών. 13. Αποτελούν παραπτώµατα δεοντολογικής συµπεριφοράς και ελέγχονται από το Πειθαρχικό Συµβούλιο της εταιρείας µε πρόταση του.σ.: α. Τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις ικαστηρίων για ατιµωτικά εγκλήµατα (ενδεικτικά απάτη, υπεξαίρεση, κλοπή) ή υποθέσεις που άπτονται της ιατρικής ηθικής και των Νόµων του Ε.Σ.Υ. β. Η δηµοσίευση παραπλανητικών κειµένων ή διαφηµίσεων µε σκοπό την δηµιουργία εσφαλµένων εντυπώσεων ή ανέφικτων προσδοκιών στο κοινό, όσον αφορά την υπεροχή µεθόδων ή προσωπικών ικανοτήτων έναντι των άλλων ειδικών συναδέλφων. Η κατά τον ίδιο τρόπο διάδοση ιδεών ή απόψεων µε σκοπό την πρόκληση ανασφάλειας, φόβου ή συναισθηµατικής αστάθειας του κοινού, ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες 13

14 συναδέλφων και την δηµιουργία πνεύµατος διακρίσεων και επαγγελµατικής απαξίωσης µεταξύ των συναδέλφων. γ. Η διάδοση µέσω εντύπων ή ηλεκτρονικών Μέσων Μ.Ε., ιδεών ή απόψεων µε σκοπό την αυτοπροβολή και µε αναφορά στο πρόσωπο συγκεκριµένου συναδέλφου, ως το κατ εξοχήν ικανό να εκτελεί συγκεκριµένο είδος πλαστικών επεµβάσεων υπερέχοντας έναντι των άλλων ειδικών συναδέλφων µε σκοπό την επαγγελµατική επικράτηση. δ. Η δηµόσια ή ενώπιον τρίτων έκφραση υποτιµητικών σχολίων για άλλους συναδέλφους. ε. Η χρήση επιστηµονικών τίτλων ή κρατικών θέσεων ή Πανεπιστηµιακών ή Μεταπτυχιακών διπλωµάτων µη νοµίµως κεκτηµένων προς δηµιουργία εντυπωσιασµού και αθέµιτου ανταγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 28 Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αποτελείται από τρία τακτικά µέλη και τρία αναπληρωµατικά και εκλέγεται µεταξύ των Τακτικών και Οµότιµων µελών της Εταιρείας τα οποία είναι εγγεγραµµένα από δεκαετίας τουλάχιστον στην Εταιρεία. Η εκλογή των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου γίνεται µαζί µε την εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου όπως ορίζεται πιο πάνω στο άρθρο 18 και µε την αντίστοιχη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19. Η θητεία των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι για 2 χρόνια και συµπίπτει µε την θητεία των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. ΑΡΘΡΟ 29 Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει πάντοτε σε ολοµέλεια, προεδρεύεται από το µέλος που πλειοψήφησε ή σε περίπτωση ισοψηφίας από το αρχαιότερο στο επάγγελµα µέλος και αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία. Στις συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου, παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου και ο Γραµµατέας του ιοικητικού Συµβουλίου ο οποίος τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συµβουλίου, τα οποία υπογράφονται από τα µέλη και τηρούνται µυστικά. ΑΡΘΡΟ 30 Μόλις υποβληθεί προς το ιοικητικό Συµβούλιο καταγγελία κατά µέλους ή εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε παράπτωµα, το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει µε αιτιολογηµένη απόφαση του εάν θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζεται ο φάκελος στο Πειθαρχικό Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 31 Το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέσει σε κάποιο από τα µέλη του την εξέταση µαρτύρων. 14

15 ΑΡΘΡΟ 32 Το Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να καλέσει το ενδιαφερόµενο µέλος σε απολογία τάσσοντας ορισµένη προθεσµία. Μετά την απολογία ή την µη εµφάνιση του µέλους µέσα στην προθεσµία που έταξε, το Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδίδει την οριστική του απόφαση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογηµένη µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την απολογία ή την λήξη της προθεσµίας που τάχθηκε. Την απόφαση του αυτή γνωστοποιεί το Πειθαρχικό Συµβούλιο στον ενδιαφερόµενο µέλλος και την αποστέλλει µέσα σε 15 ηµέρες από την έκδοσή της µε συστηµένη επιστολή. Το µέλος που τιµωρείται έχει το δικαίωµα µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµέρα που παρέλαβε την απόφαση, να καταθέσει στον γραµµατέα του ιοικητικού Συµβουλίου έφεση κατά της απόφασης. Το ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο σε τέτοια περίπτωση να αναπέµψει στην προσεχή Γενική Συνέλευση η οποία δικάζοντας σε δεύτερο βαθµό, έχει την εξουσία να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή να διατάξει νέα ανάκριση σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού. ΑΡΘΡΟ 33 Σαν πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται: α. Παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των µελών που επιβάλλονται από τις διατάξεις του καταστατικού ή των Νόµων. β. ιαγωγή αναξιοπρεπής ή ασυµβίβαστη προς το λειτούργηµα του ιατρού. γ. Αποδεδειγµένη αµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ιατρού, ακόµη και αν αυτό δεν αποτελεί ποινικά διώξιµη πράξη. ΑΡΘΡΟ 34 Οι επιβαλλόµενες από το Πειθαρχικό Συµβούλιο ποινές είναι: α. Επίπληξη β. Προσωρινή διαγραφή µέχρι ενός έτους γ. Οριστική διαγραφή από τα µητρώα της Εταιρείας ΑΡΘΡΟ 35 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ως Ελεγκτές της Εταιρείας εκλέγονται δύο από τα Τακτικά µέλη της Εταιρείας, µε θητεία δύο χρόνων, η οποία συµπίπτει µε την θητεία του ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 18 και 19 του καταστατικού. Οι ελεγκτές ελέγχουν τα βιβλία και γενικά την διαχείριση της περιουσίας από το ιοικητικό Συµβούλιο και υποβάλλουν έκθεση προς τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου 15 ηµέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, στην οποία για οποιοδήποτε λόγο θα λογοδοτήσει το ιοικητικό Συµβούλιο ή οποτεδήποτε τους ζητηθεί µε έγγραφο από το 1/3 των Τακτικών και Οµότιµων µελών της Εταιρείας. Οι εκθέσεις των Ελεγκτών υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Γενική Συνέλευση. 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 36 Η Εταιρεία οργανώνει συγκεντρώσεις Συνέδρια- Ηµερίδες- Σεµινάρια κ.τ.λ.). επιστηµονικού περιεχοµένου (όπως ενδεικτικά Οι συγκεντρώσεις αυτές οργανώνονται από το ιοικητικό Συµβούλιο ή από το Τµήµα Αισθητικής και άλλα Τµήµατα µε την επιστασία του ιοικητικού Συµβουλίου. Οι λεπτοµέρειες της οργάνωσης και της διεξαγωγής των συγκεντρώσεων καθώς και ο αριθµός αυτών που θα συµµετάσχουν ως οργανωτική επιτροπή, καθορίζονται κάθε φορά από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η Εταιρεία εκπροσωπείται στις αντίστοιχες προς την ειδικότητα ιεθνείς Οργανώσεις (I.P.R.A.S.) και της Ενωµένης Ευρώπης U.E.M.S- (E.B.O.P.R.A.S.) κ.λ.π. µε Τακτικά Μέλη της, µε πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου και έγκριση του Π.Ι.Σ. όπου απαιτείται. Η Εταιρεία οργανώνει ανά διετία το Πανελλήνιο Συνέδριο καθώς και άλλες επιστηµονικές συγκεντρώσεις. Μελετά, προτείνει, σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραµµα µεταπτυχιακής εκπαιδεύσεως, καθώς και συνεχιζόµενης εκπαίδευσης της ειδικότητας της Πλαστικής Χειρουργικής σε όλα τα θέµατα του Γνωστικού της Αντικειµένου. ΑΡΘΡΟ 37 Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα χωρίς καµία ειδοποίηση να προβαίνει σε δηµοσίευση ή εκτύπωση των κατά την διάρκεια των πιο πάνω συγκεντρώσεων ανακοινώσεων, οµιλιών ή εργασιών χωρίς οιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης αυτών που κάνουν τις ανακοινώσεις, τις εργασίες ή των οµιλητών. Η Εταιρεία απονέµει ηθικές αµοιβές και χρηµατικά έπαθλα τα οποία είναι: 1. Έπαινος 2. Τιµητική πλακέτα 3. Χάλκινο µετάλλιο 4. Αργυρούν µετάλλιο 5. Χρυσούν µετάλλιο 6. Χρηµατικό έπαθλο Η σχεδίαση των ανωτέρω, ανατίθεται στο ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφαση του οποίου θα ορισθούν και οι προϋποθέσεις απονοµής των. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΠΑΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 38 Εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά µνηµονεύεται πιο πάνω, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου παύονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε όσα 16

17 ορίζονται στα άρθρα 15 και 16, εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος ο οποίος πρέπει και να µνηµονεύεται στην απόφαση. Το µέλος που παύθηκε, αντικαθίσταται από την Γενική Συνέλευση κατ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του καταστατικού περί πληρώσεως κενούµενης θέσης συµβούλου. ΑΡΘΡΟ 39 Η διάλυση της Εταιρείας επέρχεται: α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται έκτακτα για αυτό το λόγο και στην οποία παρίστανται τα 4/5 τουλάχιστον των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, η σχετική δε απόφαση πρέπει να ληφθεί µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των µελών που είναι παρόντα είτε β. Ευθύς ως ο αριθµός των µελών είναι µικρότερος από είκοσι. Η περιουσία της Εταιρείας µετά την πληρωµή όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας, εάν δεν αποφασισθεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση η οποία θα αποφασίσει την διάλυση, µεταβιβάζεται από τον κατά την διάλυση της Εταιρείας Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου, ή εαν δεν υπάρχει Πρόεδρος από τα εναποµείναντα κατά την διάλυση µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, προς τα οποία παρέχεται µε το καταστατικό αυτό η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, η περιουσία διατίθεται για τον εξοπλισµό µονάδος Πλαστικής Χειρουργικής κατά προτίµηση νεοϊδρυθείσης. Οµοίως δωρίζεται και η Βιβλιοθήκη. ΑΡΘΡΟ 40 Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στην οποία παρίστανται τα 2/3 των µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου, δηλαδή είναι ταµειακώς εντάξει κατά το τρέχον ηµερολογιακό έτος και η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών. Σε περίπτωση που οι επιστηµονικές εταιρείες πράγµατι καταστούν µετά από τροποποίηση του υφιστάµενου νοµικού καθεστώτος τα αρµόδια όργανα για την εκπαίδευση και ειδίκευση των ιατρών, σύµφωνα µε την πρόταση του ΚΕΣΥ, η ιοίκηση της εταιρείας οφείλει αµελλητί να συγκαλέσει ΓΣ για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΕΠΕΑΧ, ώστε αυτό να εναρµονιστεί αναλόγως. Και τούτο, µε δεδοµένο ότι είναι η εταιρεία είναι η µόνη αντιπροσωπευτική επιστηµονική εταιρεία για την ειδικότητα της Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής και συνακόλουθα ο πλέον κατάλληλος φορέας για την ανάληψη του εκπαιδευτικού προγράµµατος και χορήγησης ειδικότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 41 Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη εκεµβρίου του ιδίου έτους. ΑΡΘΡΟ 42 Κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό υπάγεται στην αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 17

18 ΑΡΘΡΟ 43 Το παρόν καταστατικό της εταιρείας που συντάχθηκε αρχικά την και τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείµενο, µε οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της , , περιέχει 43 άρθρα µετά από τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε σήµερα την από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούµενο δηµόσιο βιβλίο σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών. 18

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Επιστημονικού Σωματείου Mή Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Επιστημονικού Σωματείου Mή Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Επιστημονικού Σωματείου Mή Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Όνομα - Έδρα - Σφραγίδα Άρθρο 1ο α. Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Ε.Α.Τ.Α.)» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Κεφάλαιο Α - Γενικές ιατάξεις Άρθρο 1: Όνοµα, έδρα, χρώµατα, σήµα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - Απόκτηση δικηγορικής Ιδιότητας - Άσκηση - Εξετάσεις. - Τμήμα Α - Άσκηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Γενικό Μέρος Άρθρο 1: Η φύση της δικηγορίας Αρθρο 2: Η θέση του δικηγόρου στην απονομή της Δικαιοσύνης Άρθρο 3: Το επάγγελμα του δικηγόρου Άρθρο 4: Απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2001 2 ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3 ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (THE HELLENIC SOCIETY OF BIOMEDICAL AND LABORATORY ANIMAL SCIENCE) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ α) Επωνυµία του ιδρυόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96

ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 ΓΕΡΜΑΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΒΑΜΒΕΡΓΗΣ Ε.Σ. - ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1996 - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κείµενο Μαρτίου 1996 ικαστικό Μητρώο Βαµβέργης AZ 10 AR 77/96 Σύλλογος φέρει το όνοµα «ΓΕΡΜΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Καταστατικό. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Καταστατικό Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση -Έδρα Επωνυμία Σκοποί και Στόχοι - Μέσα Άρθρο 1 Ιδρύεται σύλλογος με Έδρα τη Λάρισα και την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009 Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Κυψέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ

EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» Μεσογείων 2-4, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8429/06/B/86/50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΜΙΣΑΛΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Στη Έμπωνα σήμερα, 15 Ιουνίου 2009, οι υπογράφοντες το παρόν καταστατικό ιδρύουμε σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Φίλων Κυμισάλας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ " και σε αγγλική μετάφραση: "The European Law Students' Association- Athens" "(Ε.L.S.Α. ΑΤΗΕΝS)" ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα