ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004"

Transcript

1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΜΑΙΟΣ 2005

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Συνοπτικά Στοιχεία Αποτελεσµάτων Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γενικές Πληροφορίες Πληροφορίες για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Σχέση Αντικειµένου Εργασιών Εταιρίας µε εταιρίες Οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ Παραγωγική ιαδικασία ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Θυγατρικές Εταιρίες Εµπορικής Προώθησης και Περιφερειακά Γραφεία Αντιπρόσωποι και Εταιρίες Μελετών, Προµηθειών και Κατασκευής Έργων Συνεργαζόµενα Γραφεία Εµπορικοί Οίκοι ιασφάλιση Ποιότητας ιαχείριση Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία-Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες Γήπεδα-Κτιριακές Εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Αξία των Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Επενδύσεις ικαστικές ιαφορές Λοιπές ιαφορές Απαιτήσεις Τρίτων κατά της εταιρίας Εµπράγµατα Βάρη Ασφαλιστήρια Συµβόλαια ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Εγγυήσεις Πνευµατική Ιδιοκτησία - Σήµατα Άδειες Λειτουργίας Συµβάσεις - Συνεργασίες Συµβάσεις ανείων Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια-Λογιστική Αξία Μετοχής Μέτοχοι-Σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου ιοίκηση- ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στο.σ. άλλων εταιριών Οργανόγραµµα Απασχολούµενο Προσωπικό

3 3.20 Προσωπα άρθρου 8 Απόφασης 3/204/ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (σελ. 62 Ε 2003) ηµόσιες Προσφορές Αγοράς ή Ανταλλαγής Μετοχών Εξελιξη Χρησµατιστηριακής Τιµής µετοχής και Ογκος Συναλλαγών Περιόδου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Προσδιορισµός Κλάδου ΕΣΥΕ Γενικά Στοιχεία Κλάδου Ανταγωνισµός Προοπτικές Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ραστηριότητα Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Αποτελέσµατα Χρήσης Περιόδου Χρηµατοοικονοµικές απάνες ιάθεση Κερδών Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων Περιόδου Πελάτες Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Ταµειακές Ροές ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσης Περιόδου Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Απόσχιση κλάδου και εισφορά του σε θυγατρική εταιρία Συνδεδεµένες Εταιρίες µε την ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε Θυγατρικές Εταιρίες Συγγενείς Εταιρίες Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Εταιρίες που έχουν Ενιαία ιεύθυνση ή Κοινή ιοίκηση µε την ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε Εταιρίες που Συµµετέχουν στην ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε Άµεση συµµετοχή Έµµεση συµµετοχή Σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Εταιρίες στις οποίες Συµµετέχουν οι Κύριοι Μέτοχοι ή / και τα Μέλη.Σ. της ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε Θυγατρικές των Θυγατρικών ή Συγγενών Εταιριών ιεταιρικές Συναλλαγές ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Στόχοι και Στρατηγική Επενδυτική Πολιτική ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Συνοπτικά Στοιχεία Αποτελεσµάτων AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA ΧΡΗΣΗΣ (ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών από: Bιοµηχανική δραστηριότητα Eπένδυση σωλήνων για λογαριασµό τρίτων Λοιπές πωλήσεις Σύνολο Κύκλου Εργασιών Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) (1) Πλέον: Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Μικτών Κερδών Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) (1) Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων Κέρδη προ αποσβέσεων Μείον: Αποσβέσεις (συνολικές) Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. (2) Κέρδη µετά από φόρους, αµοιβές.σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων (3) Σταθµισµενος αριθµός Μετοχών Αριθµός Μετοχών τέλους χρησης ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (3) ( ποσά σε χιλ. ) Αναµορφωµένα αποτελέσµατα προ φόρων Αναµορφωµένα αποτελέσµατα περιόδου µετά από φόρους χρήσης και λοιπούς φόρους ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (4) ( ποσά σε ) Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης -0,47-1,02-0,13 Κέρδη προ φόρων χρήσης -0,88-1,46-0,34 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης και αµοιβές.σ. -0,88-1,46-0,34 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων -0,88-1,46-0,34 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ( ποσά σε ) Αναµορφωµένα αποτελέσµατα προ φόρων -0,88-1,45-0,34 Αναµορφωµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους και αµοιβές.σ. 0,07-1,46-0,34 Μέρισµα ανά µετοχή Σηµειώσεις: 1. Προ αποσβέσεων 2. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχει ληφθεί υπόψη η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,73 σε 0,78, που αποφασίσθηκε στη Γενική Συνέλευση της Η αναµόρφωση των αποτελεσµάτων έγινε βάσει των παρατηρήσεων του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή που διενήργησε τον Έκτακτο Οικονοµικό και Λογιστικό Έλεγχο. 4. Τα στοιχεία ανά µετοχή έχουν υπολογισθεί µε βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών. 3

5 1.2 Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισµού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛ ΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσειςσε συνδεδεµένες επιχειρήσεις Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Προβλέψεις Μακροπρόθεσµα άνεια Τραπεζών Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Τράπεζες Μακρ. Υποχρεώσεις Πληρωτέες την Επόµενη Χρήση Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (1) Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας ελήφθη υπόψη ο φυσικός αριθµός των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης, αναµορφωµένος αναδροµικά µόνο ως προς την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,73 σε 0,78, που πραγµατοποιήθηκε στη χρήση Παρατηρήσεις Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον Έκτακτο Οικονοµικό και Λογιστικό Έλεγχο, στα πλαίσια της πρόσφατης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου Για την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων και των ιδίων κεφαλαίων των χρήσεων έχουν ληφθεί υπόψη: 1. οι παρατηρήσεις που περιέχονται στον Έκτακτο Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τις χρήσεις , που διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Κωνσταντίνος Κούβελας στα πλαίσια της πρόσφατης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία». 2. η εκτίµηση των πιθανών φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρίας για τις ανέλεγκτες χρήσεις από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον έκτακτο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο της Εταιρίας, της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία». 3. οι παρατηρήσεις που περιέχονται στον Ετήσιο Έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την περίοδο , που διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ.κωνσταντίνος Κούβελας, της ελεγκτικής εταιρίας «PricewaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία». Παρατηρήσεις Περιόδου Οι παρατηρήσεις βάσει των οποίων έγιναν οι αναµορφώσεις των αποτελεσµάτων και της καθαρής θέσης για την περίοδο έχουν ως εξής: Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης χρηµατικών διαθεσίµων σε ξένο νόµισµα 4

6 Κατά τη χρήση 2002 δεν καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα, πιστωτικές (έσοδο) συναλλαγµατικές διαφορές, συνολικού ποσού Συνεπώς τα αποτελέσµατα της χρήσης 2002 αναµορφώθηκαν ανάλογα µε το ανωτέρω ποσό. Αποτίµηση χρεογράφων σύµφωνα µε ΚΝ. 2190/1920 Η εταιρεία βασιζόµενη σε φορολογικές διατάξεις, καταχώρησε τις ζηµίες και τα κέρδη που προέκυψαν από την αποτίµηση των χρεογράφων στο τέλος κάθε χρήσης, αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατ εξαίρεση, για τη χρήση 2003, οι ζηµιές και τα κέρδη που προέκυψαν από την αποτίµηση των χρεογράφων καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσης. Εάν η εταιρεία εφάρµοζε τις διατάξεις που ορίζει ο ΚΝ 2190/1920, τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια της κάθε χρήσης θα έπρεπε να αναµορφωθούν ανάλογα: ( ποσά σε ) Αποτελέσµατα (µειώσεις) / αυξήσεις Καθαρή θέση Η εταιρία καταχώρησε τις ζηµίες που προέκυψαν από την αποτίµηση των χρεογράφων στο τέλος της χρήσης 2004 στα αποτελέσµατα. Αποτίµηση συµµετοχών σύµφωνα µε ΚΝ. 2190/1920 Η εταιρία τη χρήση 2002 αποτίµησε τη συµµετοχή της στη θυγατρική εταιρία CPW America Co, στην αξία κτήσεως, σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, οποίος προβλέπει ότι η αποτίµηση θα έπρεπε να γίνει στη χαµηλότερη αξία µεταξύ τρέχουσας και κτήσεως. Εάν η αποτίµηση της ανωτέρω συµµετοχής γινόταν µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.6 περ. α και β του ΚΝ 2190/1920, θα προέκυπταν ζηµιές ποσού , οι οποίες θα µείωναν τα αποτελέσµατα της χρήσης και κατ επέκταση την καθαρή θέση της εταιρίας. Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα Κατά τη χρήση 2003 οι χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν από τη αποτίµηση των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων σε ξένο νόµισµα ποσού , δεν καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσης, αλλά σε λογαριασµό υποχρεώσεων του Ισολογισµού. Συνεπώς τα αποτελέσµατα και η καθαρή θέση της εταιρίας για τη χρήση 2003 εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού Η εταιρία, βασιζόµενη στην υπ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία, επειδή κανένας από το προσωπικό δεν είχε συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση κατά την επόµενη χρήση. Αν η Εταιρία σχηµάτιζε πρόβλεψη για αποζηµίωση του συνόλου του προσωπικού της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, το συσσωρευµένο ποσό κατά την θα ανερχόταν σε , εκ των οποίων ποσό θα έπρεπε να αυξήσει τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε την ανωτέρω ηµεροµηνία και ποσό θα έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων. Αναγνώριση εξόδων χρήσεως δουλευµένων Οι προµήθειες που αφορούσαν τη χρήση 2002, συνολικού ποσού , καταχωρήθηκαν κατά την επόµενη περίοδο. Κατά συνέπεια τα αποτελέσµατα και η καθαρή θέση της χρήσης 2002 και 2003 εµφανίζονται αυξηµένα και µειωµένα αντίστοιχα. Παρατηρήσεις Περιόδου

7 Οι παρατηρήσεις βάσει των οποίων έγιναν οι αναµορφώσεις των αποτελεσµάτων και της καθαρής θέσης για την περίοδο 2004 έχουν ως εξής: Αποζηµίωση προσωπικού Η εταιρία ακολουθεί µε συνέπεια τη πολιτική πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία στο ποσό που είναι καταβλητέο στην επόµενη χρήση και υπολογίζεται για όσους τότε συνταξιοδοτούνται. Το ποσό τούτο υπολείπεται του υπολογιζόµενου κατά την σε 674 χιλ. το οποίο θα έπρεπε να βαρύνει τα ίδια κεφάλαια. Το ποσό αυτό εµφανίζεται µειωµένο σε σχέση µε τις προηγούµενες χρήσεις λόγω της απόσχισης του εργοστασίου της Κορίνθου. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Κέρδη / (ζηµιές) προ Φόρων Μείον: Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης χρηµατικών διαθεσίµων σε ξένο νόµισµα Αποτίµηση χρεογράφων σύµφωνα µε ΚΝ 2190/ Αποτίµηση συµµετοχών σύµφωνα µε ΚΝ 2190/ Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού Αναγνώριση εξόδων χρήσεως δεδουλευµένων Αναµορφώσεις - (Χρεώσεις) / Πιστώσεις Αναµορφωµένα κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων Μείον: Φόροι χρήσεις & αµοιβές.σ Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους και Αµοιβές.Σ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύµφωνα µε τις ανωτέρω παρατηρήσεις, τα ίδια κεφάλαια των χρήσεων διαµορφώνονται ως ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Ίδια κεφάλαια Ισολογισµού Μείον: Αποτίµηση χρεογράφων σύµφωνα µε ΚΝ 2190/ Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού Αναγνώριση εξόδων χρήσεως δεδουλευµένων Εκτίµηση Φόρου εισοδήµατος Αναµορφώσεις - (Χρεώσεις) / Πιστώσεις Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση

8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου εργασιών 13,90% 10,20% 22% Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων -170,50% (1) (1) Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων -315,50% (1) (1) Κέρδη προ φόρων -941,50% (1) (1) Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές.σ ,90% (1) (1) Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ. και φόρους φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων -1146,80% (1) (1) Ενσώµατων ακινητοποιήσεων (σε αξία κτήσεως) 6,80% 2,30% -4,83% Συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων 6,10% 4,20% -4,76% ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 12,90% 8,80% 20,00% Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) -24,00% -36,20% -15,64% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων -60,90% -140,10% -75,67% Μέσου όρου συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων -8,80% -19,40% -6,33% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων από πελάτες Προµηθευτών (επί των αγορών) Αποθεµάτων ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια κεφάλαια 6,4 6 6,7 Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 5,1 5,3 4,8 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική ρευστότητα 0,6 0,7 1,13 Άµεση ρευστότητα 0,2 0,4 0,67 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατ/κά έξοδα / Μικτό κέρδος 53,10% 79,80% 30,09% Χρηµατ/κά έξοδα / Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και φόρων -39,90% (2) 61% (1) λόγω 2 συνεχόµενων ζηµιογόνων χρήσεων ο δείκτη αυτός δεν ορίζεται (2) λόγω ζηµιών οι δείκτες αυτοί δεν ορίζονται Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, παρατίθενται οι βασικοί αναµορφωµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις : 7

9 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κέρδη προ φόρων -1125,60% (1) (1) ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) -24,10% -36,00% -15,64% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων -61,00% -145,50% -76,4% Μέσου όρου συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων -43,70% -19,40% -6,33% ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια κεφάλαια 6,7 6,3 6,73 Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 5,4 5,5 4,94 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατ/κά έξοδα / Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και -39,80% -25,20% 61% φόρων (1) λόγω 2 συνεχόµενων ζηµιογόνων χρήσεων ο δείκτη αυτός δεν ορίζεται 8

10 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Η Εταιρία προβαίνει, σύµφωνα µε τον νόµο, στη σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων για τις χρήσεις Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εκτός από την Εταιρία περιλαµβάνονται και οι εξής εταιρίες: 1. CPW EUROPEAN TRADING GmbH 2. CPW AMERICA Co 3. ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 2.1 Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( ποσά σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών από: Bιοµηχανική δραστηριότητα Eπένδυση σωλήνων για λογαριασµό τρίτων Λοιπές πωλήσεις (scrap) Σύνολο κύκλου εργασιών Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) (1) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) (1) Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων χρήσης Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων χρήσης Κέρδη προ φόρων χρήσης Αναλογία Οµίλου στα προ φόρων αποτελέσµατα Καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους Καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα Οµίλου ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2) ( ποσά σε χιλ. ) Αναµορφωµένα αποτελέσµατα προ φόρων χρήσης Αναµορφωµένα καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους Αναµορφωµένα καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα Οµίλου Σταθµισµένος αριθµός µετοχών (3) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (4) ( ποσά σε ) Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων χρήσης -0,47-0,99-0,11 Κέρδη προ φόρων χρήσης -0,88-1,45-0,33 Αναλογία Οµίλου στα προ φόρων αποτελέσµατα -0,88-1,42-0,33 Καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους -0,88-1,46-0,33 Καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα Οµίλου -0,88-1,46-0,33 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ( ποσά σε ) Αναµορφωµένα αποτελέσµατα προ φόρων χρήσης -0,91-1,45-0,33 Αναµορφωµένα καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από -0,91-1,46-0,34 φόρους Αναµορφωµένα καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα Οµίλου -0,91-1,46-0,34 9

11 Σηµειώσεις 1. Προ αποσβέσεων. 2. Η αναµόρφωση των αποτελεσµάτων έγινε βάσει των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 3. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών έχει ληφθεί υπόψη η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,73 σε 0,78, που αποφασίσθηκε στη Γενική Συνέλευση της Τα στοιχεία ανά µετοχή έχουν υπολογισθεί µε βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών. 2.2 Συνοπτικά Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ( ποσά σε χιλ. ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Χρεωστικοί Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Προβλέψεις Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογαριασµοί Τάξεως Πιστωτικοί Λογιστική Αξία Μετοχής (1) (σε ) 0,99 1,09 0,47 (1) Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας ελήφθη υπόψη ο φυσικός αριθµός των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης, αναµορφωµένος αναδροµικά µόνο ως προς την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,73 σε 0,78, που πραγµατοποιήθηκε στη χρήση 2002, καθώς επίσης και τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου (µη συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων µειοψηφίας) Παρατηρήσεις Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που διενήργησε τον Έκτακτο Οικονοµικό και Λογιστικό Έλεγχο, στα πλαίσια της πρόσφατης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, και αφορούν στους ενοποιηµένους ισολογισµούς χρήσεων Παρατηρήσεις Περιόδου Οι πρόσθετες παρατηρήσεις, πέρα αυτών που αναφέρθηκαν προηγούµενα (Βλ. κεφ 1) για την Εταιρία, βάσει των οποίων έγιναν οι αναµορφώσεις των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων και της ενοποιηµένης καθαρής θέσης για τις χρήσεις έχουν ως εξής: Απολοιφή ενδοεταιρικών κερδών εν έχει γίνει απαλοιφή των ενδοεταιρικών κερδών που προέκυψαν από πωλήσεις της µητρικής εταιρίας προς τη θυγατρική της, ποσού , µε αποτέλεσµα τα αποτελέσµατα και η καθαρή θέση του οµίλου για τη χρήση 2003, να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων Στην θυγατρική εταιρία του εξωτερικού CPW European Trading GmbH στον λογαριασµό απαιτήσεις κατά τη χρήση 2002, περιλαµβάνονται απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού 10

12 ποσού , για τις οποίες δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη για την πιθανή ζηµία που ενδέχεται να προκύψει από τη µη ρευστοποίηση τους. Από το ποσό αυτό, , αφορούν απαίτηση της θυγατρικής από τον πελάτη της, Universal Steels, κατά του οποίου έχουν ασκηθεί ένδικα µέσα. Αποζηµίωση από την πώληση ελαττωµατικών προϊόντων Στην θυγατρική εταιρία του εξωτερικού CPW European Trading GmbH δεν έχει καταχωρηθεί στους µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού ποσό , που αφορά ζηµία η οποία ενδέχεται να προκύψει για τη παροχή εκ µέρους της εταιρίας αποζηµίωσης λόγω πώλησης, κατά την άποψη του πελάτη, ελαττωµατικών προϊόντων. Επίσης, για την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων έχει ληφθεί υπ όψιν πρόβλεψη ύψους ΕΥΡΩ που αφορά σε απαίτηση από την θυγατρική CPW EUROPEAN TRADING GmbH, η οποία κρίνεται επισφαλής. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την αναµόρφωση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων για τις χρήσεις : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Κέρδη / (ζηµιές) προ Φόρων Μείον: Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης χρηµατικών διαθεσίµων σε ξένο νόµισµα Αποτίµηση χρεογράφων σύµφωνα µε ΚΝ 2190/ Αποτίµηση συµµετοχών σύµφωνα µε ΚΝ 2190/ Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού Αναγνώριση εξόδων χρήσεως δουλευµένων Εκτίµηση Φόρου εισοδήµατος Απαλοιφή ενδοεταιρικών κερδών Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων Αποζηµίωση από την πώληση ελαττωµατικών προϊόντων Αναµορφώσεις - (Χρεώσεις) / Πιστώσεις Αναµορφωµένα κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων Μείον: Φόροι χρήσεις & αµοιβές.σ Αναµορφωµένα κέρδη µετά από φόρους και Αµοιβές.Σ

13 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύµφωνα µε τις ανωτέρω παρατηρήσεις, τα ίδια κεφάλαια των χρήσεων διαµορφώνονται ακολούθως: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ποσά σε χιλ. ) Ίδια κεφάλαια Ισολογισµού Μείον: Αποτίµηση χρεογράφων σύµφωνα µε ΚΝ 2190/ Αποτίµηση συµµετοχών σύµφωνα µε ΚΝ 2190/ Συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού Αναγνώριση εξόδων χρήσεως δεδουλευµένων Εκτίµηση Φόρου εισοδήµατος Απαλοιφή ενδοεταιρικών κερδών Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων Αποζηµίωση από την πώληση ελαττωµατικών προϊόντων Αναµορφώσεις - (Χρεώσεις) / Πιστώσεις Αναµορφωµένη Καθαρή Θέση ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικοί ενοποιηµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις : ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κύκλου εργασιών 12,70% 14,40% 38,76% Κερδών προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων -169,50% -210,94% 106,65% Κερδών προ αποσβέσεων και φόρων -314,60% -110,49% 75,42% Κερδών προ φόρων -959,90% -65,38% 48,69% Ενσώµατων ακινητοποιήσεων (σε αξία κτήσεως) 6,80% 2,30% 10,57% Συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων 6,90% 3,90% ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Μικτού Κέρδους (προ αποσβέσεων) 14,30% 9,80% 19,05% Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) -23,80% -34,50% -12,75% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων -60,80% -139,20% -69,34% Μέσου όρου συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων -12,20% -19,20% -9,73% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων από πελάτες Προµηθευτών (επί των αγορών) Αποθεµάτων ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια κεφάλαια 6,5 6,1 6,3 Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 5,1 5,3 4,6 ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1) Γενική ρευστότητα 0,6 0,7 1,1 Άµεση ρευστότητα 0,5 0,4 0,7 12

14 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατ/κά έξοδα / Μικτό κέρδος 46,70% 62,70% 24,40% Χρηµατ/κά έξοδα / Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και φόρων -41,40% -2-65,05% (1) ο δείκτες αυτοί δεν ορίζονται λόγω 2 συνεχόµενων ζηµιογόνων χρήσεων (2) λόγω ζηµιών ο δείκτης αυτός δεν ορίζεται Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις, παρατίθενται οι βασικοί αναµορφωµένοι ενοποιηµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για τις χρήσεις : ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Κερδών προ φόρων -1188,80% -59,8% 48,38% ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΥΣ (%) Καθαρού Κέρδους (προ φόρων) -24,70% -34,70% -12,83% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (προ φόρων) (%) Μέσου όρου ιδίων κεφαλαίων -63,00% -150,30% -74,42% Μέσου όρου συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων -45,20% -19,20% -9,89% ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1) Ξένα / Ίδια κεφάλαια 7 6,5 6,6 Τραπεζικές υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια 5,5 5,7 4,9 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (%) Χρηµατ/κά έξοδα / Κέρδη προ χρεωστικών τόκων και φόρων ,64 (1) ο δείκτης αυτός δεν ορίζεται λόγω 2 συνεχόµενων ζηµιογόνων χρήσεων (2) λόγω ζηµιών ο δείκτης αυτός δεν ορίζεται 13

15 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3.1 Γενικές Πληροφορίες Η εταιρία µε την επωνυµία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» ιδρύθηκε το 1969 (ΦΕΚ 1054/ ). Είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 1343/06/Β/86/35). Σύµφωνα µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου η διεύθυνση των γραφείων της έδρας της Εταιρίας είναι: Πύργος Αθηνών, Β' Κτίριο, Μεσογείων 2-4, Αθήνα. Τα κεντρικά γραφεία και διοικητικές υπηρεσίες της Εταιρίας στεγάζονται σε ενοικιαζόµενα γραφεία στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 57, , Χαλάνδρι. Οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις βρίσκονται: 1. σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Κόρινθο, στο 5ο χλµ. της παλαιάς Εθνικής οδού Κορίνθου Πατρών, συνολικής έκτασης 95,6 στρεµµάτων. 2. σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής έκτασης στρεµµάτων. Σηµειώνεται ότι το ανωτέρω ιδιόκτητο οικόπεδο της Κορίνθου µέσα στην χρήση 2004 πέρασε στην ιδιοκτησία της θυγατρικής της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» εταιρίας «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στα πλαίσια της απόσχισης του κλάδου «Σωλήνων Μικρής και Μεσαίας ιαµέτρου και Σωλήνων για Κατασκευές του εργοστασίου της Κορίνθου» της Εταιρίας και εισφοράς αυτού στην «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», σύµφωνα µε την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας και την από σχετική εγκριτική απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών. Η διάρκεια της Εταιρίας έχει οριστεί σε 100 έτη από τη δηµοσίευση του καταστατικού της στο ελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1054/ ). Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής και επένδυσης υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών χαλυβδοσωλήνων µεσαίας και µεγάλης διαµέτρου, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά κυρίως υγρών και αερίων καυσίµων, στην πετροχηµική βιοµηχανία, σε έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, καθώς και σε κατασκευαστικά έργα. Με βάση την κατάταξη των εταιριών, όπως αυτή καθορίζεται σύµφωνα µε την µεθοδολογία που ακολουθείται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΣΤΑΚΟ 2003), η δραστηριότητα της Εταιρίας κωδικοποιείται ως εξής: Κωδικός 272.2: Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων Κωδικός 271.0: Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραµάτων Κωδικός 285.1: Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων και µεταλλευµάτων Κωδικός 515.2: Χονδρικό εµπόριο µετάλλων Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της , είναι: 1. Η παραγωγή και εµπορία σωλήνων παντός τύπου, υλικών παραγωγής σωλήνων και εξαρτηµάτων αυτών και η κατασκευή και εκµετάλλευση δικτύων σωλήνων. 2. Η αγορά, πώληση, ανοικοδόµηση και εκµετάλλευση ακινήτων. Επίσης, η Εταιρία δύναται: 1. να προβαίνει στην απόκτηση κινητών αξιών και να µετέχει σε εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και 2. να µετέχει σε φορείς καθορισµού, διοίκησης και διαχείρισης Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕ.ΠΕ.) καθώς και σε επιχειρήσεις του αυτού σκοπού. 14

16 Σηµειώνεται ότι κατά την τελευταία τριετία δεν έχει τροποποιηθεί ο σκοπός της Εταιρίας. Το εργοστάσιο της Θίσβης διαθέτει άδεια λειτουργίας ετήσιας ισχύος, η οποία έχει χορηγηθεί µε την Α.Π. 1587/ Απόφαση της Γενικής ιεύθυνσης Υποδοµών και Ανάπτυξης (Τµήµα Βιοµηχανίας & Ορυκτού Πλούτου) της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας και ανανεώνεται µε τη λήξη της. 3.2 Πληροφορίες για την σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας Το παρόν Ετήσιο ελτίο της εταιρίας «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ» (εφεξής «η Εταιρία») για την χρήση που έληξε στις έχει συνταχθεί µε βάση το άρθρο 16 της απόφασης 5/204/ (ΦΕΚ 1487Β/ ) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ίσχυε κατά την ηµεροµηνία σύνταξής του. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του παρόντος Ετήσιου ελτίου είναι: Ο κ. Σαράντος Μήλιος, Γενικός /ντής οδός Εθνικής Αντιστάσεως 57, Χαλάνδρι τηλ , Ο κ. Χαρίλαος Μητρέλιας, Οικονοµικός ιευθυντής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 57, Χαλάνδρι τηλ , Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: i. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. ii. εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Πληροφοριακό ελτίο. Ο λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος της Εταιρίας για τις χρήσεις διενεργήθηκε από τον κ. Χαράλαµπο Σταθάκη της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε (ΑΜ ΣΟΕ ). Για την χρήση 2003 ο λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος της Εταιρίας διενεργήθηκε από τους κ.κ. Ευστράτιο Παπαρίδη της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ Α.Ε.Ο.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 14351) και Ιωάννη Χριστοδουλίδη της ελεγκτικής εταιρίας ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 12541). Ο λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος της Εταιρίας και του Οµίλου για την χρήση 2004, καθώς και των συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων του τριµήνου, εξαµήνου και εννεαµήνου της χρήσης 2004, διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ Κωνσταντίνο Κούβελα (ΑΜ ΣΟΕΛ 11021) της ελεγκτικής εταιρίας PRICE WATERHOUSE COOPERS. 15

17 Φορολογικά Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Ειδικότερα από τον τελευταίο φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΕΘΕΚ εντός του 2003 και αφορούσε στην χρήση 2002 δεν προέκυψαν πρόσθετες υποχρεώσεις για την Εταιρία. Αντίθετα από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΕΘΕΚ εντός του 2002 και αφορούσε την χρήση 2001 προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους , από τις οποίες προσδιορίστηκαν φόροι και πρόστιµα συνολικού ποσού Επίσης από τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΕΘΕΚ εντός του 2001 και αφορούσε στην χρήση 2000, προέκυψαν συνολικές λογιστικές διαφορές ύψους , από τις οποίες προσδιορίστηκαν φόροι και πρόστιµα συνολικού ποσού Το σύνολο των πρόσθετων υποχρεώσεων της Εταιρίας που προέκυψαν από το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2000 λογιστικοποιήθηκε και βάρυνε την διανοµή των αποτελεσµάτων της χρήσης Εντός της χρήσης 2001, εκταµιεύθηκε ποσό 3.032, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους εκταµιεύθηκε σε 20 ισόποσες µηνιαίες δόσεις ύψους έκαστη, ήτοι εντός του 2002 και εντός του Τέλος ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων πραγµατοποιήθηκε εντός του Από το σύνολο των πρόσθετων υποχρεώσεων της Εταιρίας που προέκυψαν, µετά από συµβιβασµό, ποσό λογιστικοποιήθηκε, εκταµιεύθηκε και βάρυνε τη διανοµή των αποτελεσµάτων της χρήσης 2000, ενώ το υπόλοιπο λογιστικοποιήθηκε, εκταµιεύτηκε και βάρυνε τη διανοµή των αποτελεσµάτων της χρήσης Οι λογιστικές διαφορές καθώς και ο επιµερισµός των φόρων που αναλογούν σε κάθε χρήση της περιόδου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Αποτελέσµατα Φορολογικών Ελέγχων (ποσά σε χιλ. ) Χρήση Λογιστικές Πρόσθετος Προσαυξήσεις Συνολικό ιαφορές Φόρος & Πρόστιµα Λοιποί Φόροι Ποσό Φόρου ,8 66,7 14,4 0 81, ,7 51,4 0,5 0 51, ,1 61,6 3,3 11,9 76, ,5 29,2 5,0 0 34, , Σύνολο 347,1 208,9 23,2 11,9 244,0 Σηµειώνεται ότι τη χρήση 1999 επιπλέον ποσό αφορά προκαταβολή φόρου έναντι εισοδήµατος χρήσεως 2000 και δεν περιλαµβάνεται στον ανωτέρω πίνακα. Το αντίστοιχο ποσό προκαταβολής για την χρήση 2001 ανήλθε σε τη χρήση Επίσης η Εταιρία έχει υποβάλλει αίτηση (Α.Π. 309/ ) στο ΕΘ.Ε.Κ. για την διενέργεια Τακτικού Φορολογικού Ελέγχου των ανέλεγκτης χρήσεως Ο ορκωτός ελεγκτής, που διενήργησε τον ανεξάρτητο οικονοµικό και λογιστικό έλεγχο για την περίοδο , στα πλαίσια της πρόσφατης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, σχετικά µε τις πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας για τις χρήσεις 2003 και 2004 εκτιµά τα κατωτέρω: «Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση εδοµένων των ζηµιών δεν αναµένεται φόρος εισοδήµατος για τις χρήσεις 2003 και εδοµένης επίσης της συνέπειας της εταιρίας στην εκπλήρωση των λοιπών φορολογικών υποχρεώσεων δεν αναµένεται επιπρόσθετη επιβάρυνση.» Σηµειώνεται ότι οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά. Ο ορκωτός ελεγκτής, που διενήργησε τον ανεξάρτητο οικονοµικό και λογιστικό 16

18 έλεγχο για τις χρήσεις , στα πλαίσια της πρόσφατης αύξησης µετοχικού κεφαλαίου, σχετικά µε τις πιθανές φορολογικές υποχρεώσεις των θυγατρικών εταιριών για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2001, 2002 και 2003 εκτιµά τα κατωτέρω: «Από την επισκόπηση που διενεργήθηκε στους λογαριασµούς των θυγατρικών εταιριών, καθώς και από την εκτίµηση των πιθανών φορολογικών υποχρεώσεων τους για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, πιθανολογείται ότι δεν θα προκύψουν σηµαντικά ποσά φόρων τα οποία θα επηρεάσουν ουσιωδώς τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του Οµίλου.» 3.3 Ιστορικό Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1969 από µετατροπή της προϋπάρχουσας ετερόρρυθµης εταιρίας Αθανάσιος Κ. Μητρόπουλος και ΣΙΑ Ε.Ε., της οποίας ιδρυτικοί µέτοχοι ήταν η ΒΙΟΧΑΛΚΟ-ΣΑΝΙΤΑΣ Ελληνική Βιοµηχανία Σωλήνων, Ειδών Υγιεινής και Θερµάνσεως Α.Ε. και ο επιχειρηµατίας κ. Αθανάσιος Μητρόπουλος. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή σωλήνων σπειροειδούς ραφής και τη συµβατική αντιδιαβρωτική επένδυσή τους που έχει ως βάση την πίσσα. Η εν λόγω παραγωγή κάλυψε την αυξηµένη εγχώρια ζήτηση σωλήνων για την υλοποίηση των νέων έργων για δίκτυα υδροδότησης, άρδευσης και αποχέτευσης. Στη συνέχεια, η Εταιρία αναπτύχθηκε µε ταχείς ρυθµούς, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της στις µεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού. Οι κυριότεροι χρονικοί σταθµοί που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξή της, ήταν οι ακόλουθοι: : Εξαγωγική στροφή της Εταιρίας και αναζήτηση νέων αγορών στο εξωτερικό. Το 1973, οι εξαγωγές αποτελούσαν το 50% της παραγωγής της : Το 1977 η Εταιρία ολοκλήρωσε την ανέγερση εργοστασίου παραγωγής χαλυβδοσωλήνων ευθείας ραφής αυτογενούς συγκόλλησης, προκειµένου να ανταποκριθεί στην παγκόσµια σηµαντική αύξηση της ζήτησης σωλήνων µεσαίων και µεγάλων διαµέτρου λόγω της αύξησης της τιµής του πετρελαίου, κατά τη δεκαετία του Μέχρι το 1984 η παραγωγή σωλήνων ευθείας ραφής (της τάξης των τόνων ετησίως), εξυπηρετούσε κυρίως την αγορά του Κόλπου του Τέξας, όπου οι εξαγωγές κάλυπταν το 90% περίπου της αντίστοιχης παραγωγής : ιευρύνοντας τον εξαγωγικό της προσανατολισµό, η Εταιρία στράφηκε κυρίως προς την αγορά της πρώην Ε.Σ.Σ.., καθώς και προς τις αγορές της Β. Αφρικής και της Ν. Αµερικής. Μέχρι το 1991, η αγορά της Ε.Σ.Σ.. απορρόφησε µεγάλο µέρος των εξαγωγών της : Η Εταιρία ήταν µεταξύ των πρώτων βιοµηχανιών σε παγκόσµιο επίπεδο που ικανοποίησε τη νέα αυστηρότερη προδιαγραφή API Q1 του Αµερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου. Η καθιέρωση της εν λόγω προδιαγραφής συνέβαλε στο να περιοριστεί ο αριθµός των ανταγωνιστών στον κλάδο, προς όφελος της Εταιρίας. Το 1989 οι πωλήσεις ανήλθαν σε τόνους (το υψηλότερο έως τότε επίπεδο από την ίδρυσή της), το 1990 σε τόνους και το 1991 σε τόνους : Το 1992, σε µια περίοδο όπου η παγκόσµια αγορά γνώρισε ύφεση λόγω του πολέµου του Περσικού Κόλπου και της διασπάσεως της Σοβιετικής Ενώσεως, η εταιρία ολοκλήρωσε την κατασκευή υπερσύγχρονων µονάδων επένδυσης σωλήνων µε πολυολεφίνη και µε σύντηξη εποξειδικής πούδρας. 17

19 Επίσης, ανασυγκρότησε την εµπορική της πολιτική µε στόχο την µείωση του επιχειρηµατικού κινδύνου µέσω της κατάκτησης νέων διεθνών αγορών και την δηµιουργία του δικού της διεθνούς δικτύου πωλήσεων, µέσω αντιπροσώπων και συνεργαζόµενων γραφείων. 1995: Το 1995, µε την πάροδο της διεθνούς κρίσης στις αγορές χαλυβδοσωλήνων, ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 58% και τα κέρδη προ φόρων κατά 501% σε σχέση µε το 1994, επιβεβαιώνοντας τις στρατηγικές αποφάσεις των αµέσως προηγούµενων ετών : Το 1997 και 1998, η άνοδος των πωλήσεων της Εταιρίας συνεχίζεται, µε αποτέλεσµα οι ετήσιες πωλήσεις να ανέλθουν σε τόνους για το 1997 και σε τόνους για το Τον Ιούλιο του ίδιου έτους, ολοκληρώνεται µε επιτυχία η εισαγωγή της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 1998: Το 1998 ξεκινά η υλοποίηση του φιλόδοξου πενταετούς προγράµµατος επενδύσεων για τον εκσυγχρονισµό και επέκταση µε νέες γραµµές παραγωγής της βιοµηχανικής µονάδας στην Κόρινθο, καθώς και την ανέγερση νέας υπερσύγχρονης βιοµηχανικής µονάδας στην Θίσβη Βοιωτίας. Στόχος είναι η διεύρυνση του καταλόγου των παραγόµενων προϊόντων και η σταδιακή αύξηση της ετήσιας συνολικής παραγωγικής δυναµικότητας κατασκευής σωλήνων σε τόνους. 1999: Ολοκληρώθηκε η προγραµµατισµένη επένδυση για την αναβάθµιση της µονάδος παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής της Κορίνθου. Η εν λόγω επένδυση απαιτούσε την διακοπή των εργασιών της γραµµής παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής για διάστηµα πέραν των τριών µηνών, κατά το οποίο, σε συνδυασµό και µε την περίοδο σταδιακής επαναλειτουργίας, παρέτειναν σηµαντικά το χρόνο µη παραγωγικής απασχόλησης των εγκαταστάσεων. Κατά συνέπεια, περιορίστηκαν ανάλογα και οι πωλήσεις της Εταιρίας : Κατά την τριετία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο νέοανεγειρόµενο εργοστάσιο στην Θίσβη Βοιωτίας. Ειδικότερα: Ολοκληρώθηκε η ανέγερση των µονάδων παραγωγής σωλήνων ευθείας και σπειροειδούς ραφής, η ανέγερση της πρώτης µονάδος εσωτερικής και της δεύτερης µονάδος εξωτερικής αντιδιαβρωτικής προστασίας και η µονάδα ιδιοπαραγωγής ρεύµατος Μεταφέρθηκε η µία από τις δύο µονάδες επένδυσης σωλήνων από την Κόρινθο στην Θίσβη, µε την προσθήκη νέων τµηµάτων που αύξησαν την παραγωγική της δυναµικότητα. Πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένα έργα υποδοµής (αποθηκευτικοί χώροι, δρόµοι εσωτερικής διακίνησης, ενίσχυση του λιµανιού µε γερανούς) Οι παραγωγικές µονάδες ετέθησαν αρχικώς σε δοκιµαστική λειτουργία και εν συνεχεία σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, σταδιακά εντός του 2001 και : Το 2003 η εταιρία έθεσε σε εφαρµογή ένα οργανωµένο Σχέδιο ράσης (Action Plan) για την αντιµετώπιση της δυσµενής οικονοµικής κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει. Το Σχέδιο δράσης αφορούσε σε ενέργειες τόσο σε διοικητικό όσο και τεχνικό επίπεδο. 2004: Η εταιρία µέσα στην χρήση 2004 προχώρησε στην απόσχιση του κλάδου «Σωλήνων Μικρής και Μεσαίας ιαµέτρου και Σωλήνων για Κατασκευές του εργοστασίου Κορίνθου» και την εισφορά του στην θυγατρική της 18

20 εταιρία «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ». Με την ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου στην Θίσβη Βοιωτίας, η συνολική θεωρητική παραγωγική δυναµικότητα της Εταιρίας αυξήθηκε από τόνους σωλήνων και τ.µ. εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης σε τόνους σωλήνων και τ.µ. εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης. Oι µονάδες της Θίσβης έχουν την δυνατότητα να παράγουν χαλυβδοσωλήνες υψηλότερων ποιοτικών προδιαγραφών µε µεγαλύτερα πάχη τοιχώµατος, µεγαλύτερης εξωτερικής διαµέτρου και µε την χρήση υψηλότερης σκληρότητας χάλυβα, οι οποίοι προορίζονται για την κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών, αγωγών γεωτρήσεων, αγωγών που λειτουργούν σε όξινες περιβαλλοντικές συνθήκες (sour service), καθώς και αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου υπό υψηλή πίεση. 3.4 Αντικείµενο Εργασιών Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής και επένδυσης υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών χαλυβδοσωλήνων µεσαίας και µεγάλης διαµέτρου, οι οποίοι χρησιµοποιούνται σε ενεργειακά έργα, και ειδικότερα για τη µεταφορά υγρών και αερίων καυσίµων, καθώς και στην πετροχηµική βιοµηχανία. Επίσης, τα προϊόντα της Εταιρίας χρησιµοποιούνται σε έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, καθώς και σε κατασκευαστικά έργα. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας για την περίοδο αναλύεται ως ακολούθως: Ανάλυση Κύκλου Εργασιών ( σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών από: Βιοµηχανική ραστηριότητα Σωλήνες Σπειροειδούς Ραφής (πωλήσεις εσωτερικού) Σωλήνες Ευθείας Ραφής (πωλήσεις εσωτερικού) Σωλήνες Σπειροειδούς Ραφής (πωλήσεις εξωτερικού) Σωλήνες Ευθείας Ραφής (πωλήσεις εξωτερικού) Κοιλοδοκοί ( πωλήσεις εσωτερικού) Κοιλοδοκοί (πωλήσεις εξωτερικού) Επένδυση Σωλήνων για λογαριασµό τρίτων Επένδυση σωλήνων (πωλήσεις εσωτερικού) Επένδυση σωλήνων (πωλήσεις εξωτερικού) Λοιπές Πωλήσεις (scrap) Λοιπές πωλήσεις (πωλήσεις εσωτερικού) Λοιπές πωλήσεις (πωλήσεις εξωτερικού) Σύνολο Κύκλου Εργασιών Οι σωλήνες, κατόπιν παραγγελίας του πελάτη, κατασκευάζονται είτε µε τη µέθοδο της ευθείας ραφής για διάµετρο σωλήνα από 6 5/8-24 ίντσες, ή µε τη µέθοδο της σπειροειδούς ραφής για διάµετρο σωλήνα από ίντσες Κατόπιν, ανάλογα µε τις προδιαγραφές της παραγγελίας, οι σωλήνες επενδύονται εξωτερικά ή/και εσωτερικά. Η επιλογή από τον πελάτη του τρόπου επένδυσης του σωλήνα ποικίλλει ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο τοποθέτησής του, το είδος του µεταφερόµενου υγρού ή αερίου στοιχείου, καθώς και τον επιθυµητό χρόνο ζωής του. Επιπροσθέτως, η Εταιρία, εκµεταλλευόµενη την παραγωγική δυναµικότητα των µονάδων εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης σωλήνων, αναλαµβάνει την επένδυση σωλήνων µε αντιδιαβρωτικά υλικά για λογαριασµό τρίτων. 19

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΣΕΛΙ Α: 1/229

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2002 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, MΑΪΟΣ 2003 ΣΕΛΙ Α: 1/248

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1η Ιανουαρίου έως 31η εκεµβρίου 2006 Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26/6/2006 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ SOVEL Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/06/2006 Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2002-31/12/2002 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό

1.1 Άρθρο 107 παρ. 1β - Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Ολικής Ενσωµάτωσης. Ποσοστό Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ, ΕΤΕΜ Α.Ε., ΒΙΟΜΑΛ Α.Ε., BLYTHE LIMITED, ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε., BRIDGNORTH ALUMINIUM

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006

Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως. Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 Προς το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Α.Ε. & Πίστεως Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ της καθαρής θέσης και της αξίας εκάστης µετοχής της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1998 ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (Ποσά σε χιλιάδες ραχµές) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΓΑΛΑΞΙ Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2001-31/12/2001 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190 / 1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα