OI 21 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ TOY A ΚΤΚΛΟΤ EkinisiLAB. Σφντομθ περιγραφι επιχειρθματικών ιδεών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OI 21 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ TOY A ΚΤΚΛΟΤ EkinisiLAB. Σφντομθ περιγραφι επιχειρθματικών ιδεών"

Transcript

1 OI 21 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ TOY A ΚΤΚΛΟΤ EkinisiLAB Σφντομθ περιγραφι επιχειρθματικών ιδεών Aegean Blossoms - Τυποποίθςθ και διάκεςθ βοτάνων τθσ ελλθνικισ γθσ ςε αγορζσ του εξωτερικοφ Η ιδζα: Πρόκειται για τθν προϊκθςθ των βοτάνων τθσ ελλθνικισ γθσ ςε αγορζσ του εξωτερικοφ μζςα ςε ςυςκευαςία θ οποία κα δθλϊνει τθν υψθλι ποιότθτα του προϊόντοσ. Το πρϊτο προϊόν που κα προωκθκεί κα είναι το τςάι του βουνοφ. Aerofilms - UAV Επικεώρθςθσ και Ανίχνευςθσ Θερμικών Διαρροών Η ιδζα: Καταςκευι Aerial Robot (UAV) επικεϊρθςθσ και ανίχνευςθσ κερμικϊν διαρροϊν ςε γραμμζσ μεταφοράσ ρεφματοσ υψθλισ τάςθσ. Η χριςθ των Aerial Robot (UAV) ζχει δυνατότθτεσ πολλϊν επιπλζον εφαρμογϊν και ςε άλλεσ δραςτθριότθτεσ. All About Wine - Ιςτοςελίδα προώκθςθσ προϊόντων Ελλινων οινοπαραγωγών Η ιδζα: Καταςκευι ιςτοςελίδασ με αντικείμενο τθ διαφιμιςθ και προϊκθςθ προϊόντων κυρίωσ μικρϊν Ελλινων οινοπαραγωγϊν και τθ διαςφνδεςι τουσ με πελάτεσ του εξωτερικοφ. Analysis Carotid - Διάγνωςθ & Αξιολόγθςθ τθσ Καρωτιδικισ Ακθρωμάτωςθσ Η ιδζα: H ομάδα ANALYSIS_Carotid ζχει ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία προϊόντων λογιςμικοφ για τον τομζα τθσ Βιοϊατρικισ με τεχνολογία αιχμισ που κα απευκφνεται ςτθν παγκόςμια αγορά. Η ανάπτυξθ των τεχνολογιϊν τθσ πλθροφορικισ με εφαρμογζσ ςτθν υγεία οδθγοφν ςε παροχι υπθρεςιϊν υγείασ οι οποίεσ είναι προςωποποιθμζνεσ για τον αςκενι και μποροφν να βελτιϊςουν τισ διαγνωςτικζσ διαδικαςίεσ από άποψθ αποτελεςματικότθτασ και κόςτουσ.

2 ARECO - Εργοςτάςιο αναδιαμόρφωςθσ μεταλλικών βαρελιών Η ιδζα: Η υπό ςφςταςθ εταιρεία κα καταςκευάςει (εξελίςςοντασ υπάρχον μοντζλο) γραμμι αναδιαμόρφωςθσ μεταλλικϊν βαρελιϊν και κα εμπορεφεται το τελικό προϊόν. Η εταιρεία επιπλζον ςκοπεφει ςτθν πϊλθςθ γραμμϊν παραγωγισ και ςτθν ςυνεκμετάλλευςι τουσ με άλλουσ επενδυτζσ εκτόσ Ελλάδοσ. Biomulfarm - Μονάδα ολοκλθρωμζνθσ αξιοποίθςθσ του δζνδρου τθσ μουριάσ Η ιδζα: Με επίκεντρο το δζντρο τθσ μουριάσ, θ υπό ςφςταςθ εταιρεία ςτοχεφει ςτο να παράγει, με πρϊτθ φλθ τα φφλλα και τον καρπό, υψθλισ ποιότθτασ μετάξι και πιςτοποιθμζνα βιολογικά τρόφιμα. Doctor and Advice.gr - Ηλεκτρονικι πλατφόρμα ςτον χώρο τθσ υγείασ Η ιδζα: Πρόκειται για τθ δθμιουργία μιασ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ όπου ο αςκενισ κα μπορεί: α) να αναηθτά δεφτερθ ιατρικι γνϊμθ για υπάρχουςα διάγνωςθ, β) να αναηθτά γιατροφσ και να κλείνει άμεςα ραντεβοφ με κριτιρια τθν εξειδίκευςθ, τιμι, κάλυψθ ταμείων και τον επεμβατικό ι διαγνωςτικό εξοπλιςμό και απευκφνεται κυρίωσ ςτθν ελλθνικι αγορά. EpigenTest - Αξιολόγθςθ φαρμάκων και φαρμακευτικών αγωγών Η ιδζα: Η υπό ςφςταςθ εταιρεία πρόκειται να κάνει μελζτεσ με βάςθ τθ λειτουργικι επιγενομικι για τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ανακάλυψθ νζων φαρμάκων κακϊσ επίςθσ και για τον αντίκτυπο τθσ φαρμακευτικισ αγωγισ ςε υγιι κφτταρα. Απευκφνεται ςε φαρμακευτικζσ εταιρείεσ, διαγνωςτικά κζντρα, ερευνθτικά εργαςτιρια κλπ, ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Freelancers - Ηλεκτρονικι πλατφόρμα επικοινωνίασ ελεφκερων επαγγελματιών με πελάτεσ Η ιδζα: Πρόκειται για μια θλεκτρονικι πλατφόρμα όπου ο οικιακόσ πελάτθσ κα μπορεί να βρίςκει ζναν επαγγελματία, ο οποίοσ κα ζχει τα απαραίτθτα προςόντα αλλά και πιςτοποιθτικά για να εκτελζςει τθν εργαςία. Οι πελάτεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα να πάρουν προςφορζσ και να βακμολογοφν τισ υπθρεςίεσ που δζχτθκαν.

3 GramCarbon - Καταςκευι Sporting Goods από ςφνκετα υλικά Η ιδζα: Η Grammarios Bikes είναι μια εταιρεία καταςκευισ και πϊλθςθσ ςκελετϊν και λοιπϊν εξαρτθμάτων ποδθλάτων από ςφνκετα υλικά με ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό το χαμθλό βάροσ, τθν υψθλι μθχανικι αντοχι και το χαμθλό κόςτοσ παραγωγισ. Η μζκοδοσ παραγωγισ ςφνκετων υλικϊν μπορεί να εφαρμοςτεί και ςε άλλεσ κατθγορίεσ προϊόντων εκτόσ sporting goods. Greek Traditional Food - Ηλεκτρονικό κατάςτθμα με παραδοςιακά ελλθνικά προϊόντα Η ιδζα: Πρόκειται για τθ δθμιουργία θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ που κα εμπορεφεται ελλθνικά προϊόντα, τα οποία κα απευκφνονται ςε ευρωπαίουσ καταναλωτζσ καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ διατροφισ τουσ ανάλογα με τον τρόπο τθσ ηωισ τουσ. Τα προϊόντα είναι επιλεγμζνα ϊςτε να επιδροφν ευεργετικά ςτον οργανιςμό και να ςυμβάλλουν ςτθ μακροηωία. Helcotour - Διαδικτυακι υπθρεςία τουριςμοφ ςτθ Μακεδονία Η ιδζα: Η ιδζα για τθ δθμιουργία τθσ εταιρείασ Helcotour (Hellas, eco, tourism) βαςίηεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ πωσ παρότι, ςτθν Ελλάδα και ειδικότερα ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μακεδονίασ (πρακτικά ςυμπεριλαμβάνεται θ διοικθτικι περιοχι τθσ Μακεδονίασ κακϊσ και κοντινζσ περιοχζσ αυτισ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ όπωσ είναι τα Μετζωρα ςτο νομό Τρικάλων) παρατθρείται μία ςυνεχισ αφξθςθ του τουριςμοφ, υπάρχει ζνα κενό που αφορά το κομμάτι του εναλλακτικοφ τουριςμοφ. INTERHEALTH HELLAS - Ανάπτυξθ ειςερχόμενου ιατρικοφ Τουριςμοφ Η ιδζα: Ανάπτυξθ ειςερχόμενου ιατρικοφ τουριςμοφ μζςω ςυνεργαςίασ με επιλεγμζνα επεμβατικά, κεραπευτικά κζντρα και ιατροφσ. Για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ, κα αναπτφξει ειδικι πλατφόρμα (web), θ οποία κα παρζχει δυνατότθτεσ ενθμζρωςθσ, ςφμφωνα με ςυνεργαηόμενουσ ιατροφσ, κλινικζσ και επικοινωνία για τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ με τον ξζνο αςκενι. Match & Teach Me - Ηλεκτρονικι πλατφόρμα διαςφνδεςθσ και διδαςκαλίασ Η ιδζα: Ηλεκτρονικι πλατφόρμα ςτθν οποία μακθτζσ κα μποροφν να ζχουν διδακτικι εξωςχολικι υποςτιριξθ από κακθγθτζσ μζςω του διαδικτφου ςε πραγματικό χρόνο (τθλεματικι).

4 NFA, Natural Food Additives - Χριςθ εκχυλιςμάτων, αικζρια ζλαια Η ιδζα: Η εταιρία NFA κα δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ μεταποίθςθσ ελλθνικϊν αρωματικϊν φυτϊν όπωσ το δεντρολίβανο, θ ρίγανθ και το κυμάρι. Η μεταποίθςθ κα είναι εςτιαςμζνθ ςτθν ολιςτικι αξιοποίθςθ των αρωματικϊν φυτϊν μζςω τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ φυςικϊν προςκζτων για τρόφιμα με ζμφαςθ ςτισ αρωματικζσ, αντιμικροβιακζσ και αντιοξειδωτικζσ φλεσ από αρωματικά φυτά. Paidagogoi - Ηλεκτρονικι πλατφόρμα ςφνδεςθσ ειδικών για το παιδί με γονείσ παιδιών από βρεφικισ θλικίασ ζωσ και 12 ετών Η ιδζα: Διαδικτυακι εφαρμογι πολφ-κριτθριακισ αναηιτθςθσ και ανεφρεςθσ ειδικϊν επαγγελματιϊν φροντίδασ, απαςχόλθςθσ και μελζτθσ του παιδιοφ, ςχεδιαςμζνθ να καλφπτει τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τθσ κάκε οικογζνειασ και υλοποιθμζνθ από επαγγελματίεσ ςτο χϊρο του παιδιοφ, με εμπειρία ςτθν αξιολόγθςθ ειδικϊν και απαιτιςεισ ςτθν ποιότθτα παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ γονείσ. PROTEOMΑRKERS BIOTECH - Βιοτεχνολογία: Δραςτθριοποίθςθ ςε διαγνωςτικά εργαςτιρια, με φαςματογράφο μάηασ για ανάλυςθ δειγμάτων εγκφων γυναικών Η ιδζα: Η εταιρεία Proteomarkers Biotech (PMB) είναι μία start up εταιρία βιοτεχνολογίασ, ςτο πεδίο του μθ επεμβατικοφ ελζγχου τθσ υγείασ του εμβρφου (non-invasive prenatal test) και των επιπλοκϊν τθσ κφθςθσ (non-invasive test of pregnancy complications). Η εταιρεία ζχει κφριο ςκοπό τθν εμπορικι εκμετάλλευςθ των state-of-the-art τεχνικϊν τθσ πρωτεωμικισ και τθσ φαςματομετρίασ μάηασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν ταυτοποίθςθ βιοδεικτϊν. Sports-Guide.gr - Ακλθτικόσ οδθγόσ Η ιδζα: Η υπό ςφςταςθ εταιρεία κα δθμιουργιςει μια θλεκτρονικι πλατφόρμα που κα δίνει τθ δυνατότθτα άκλθςθσ ςε ανκρϊπουσ που κα ικελαν ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ να ακλθκοφν προςφζροντασ τθ δυνατότθτα να βρουν κάποιον διακζςιμο χϊρο αλλά και άλλα άτομα που κα ικελαν να ςυμμετζχουν ςε ζνα ομαδικό άκλθμα. Truckbird - Δομθμζνθ θλεκτρονικι αγορά φορτίων Η ιδζα: Το Truckbird είναι μία θλεκτρονικι αγορά φορτίων που φζρνει ςε επαφι αποςτολείσ εμπορευματικϊν φορτίων με μεταφορικζσ εταιρείεσ. Βοθκά τισ εταιρείεσ να βρίςκουν ανταγωνιςτικζσ προςφορζσ μεταφοράσ, από αξιολογθμζνεσ μεταφορικζσ εταιρείεσ, με τον πιο εφκολο και γριγορο τρόπο.

5 TRUSTPORTER - Ηλεκτρονικι πλατφόρμα μεταφορών μικρών αντικειμζνων ι ατόμων Η ιδζα: To Τrusporter είναι ζνα ςφςτθμα για το ςυνταίριαςμα αιτθμάτων μεταφοράσ αντικειμζνων ι ανκρϊπων, από άτομα εμπιςτοςφνθσ που κα εκτελοφςαν ζνα ςυμβατό δρομολόγιο ζτςι κι αλλιϊσ. Ενκαρρφνοντασ τθν αξιοποίθςθ των ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ, τθν κοινωνικι ςυμμετοχι και τουσ κοινωνικοφσ δεςμοφσ, το Τrustporter μετατρζπει τθν κρυμμζνθ αξία αυτϊν των διαδρομϊν ςε αξία προσ όφελοσ όλων. Το προϊόν απευκφνεται ςε ιδιϊτεσ, e-shops, μεταφορικζσ εταιρείεσ και επιχειριςεισ τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. Vitr-Alberi - Παραγωγι πιςτοποιθμζνου φυτωριακοφ υλικοφ οπωροφόρων δζνδρων Η ιδζα: Η υπό ςφςταςθ εταιρεία ςτοχεφει ςτθν παραγωγι πιςτοποιθμζνου φυτωριακοφ υλικοφ οπωροφόρων δζνδρων για διάκεςθ ςε φυτωριοφχουσ ι παραγωγοφσ εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ με πλιρθ ιχνθλαςιμότθτα και επιπλζον κα εξυγιαίνει προςβεβλθμζνα από ιϊςεισ καρποφόρα δζνδρα. Η δράςθ πραγματοποιείται με τθ χρθματοδότθςθ τθσ ΕΑΤΑ και του Διμου Ακθναίων ςτο πλαίςιο του «Ζργου Ακινα».

E-NIOs Ανάλυςθ & Ερμθνεία Βιολογικών Δεδομζνων για τθν Παροχι Συμβουλευτικών Υπθρεςιών ςε Φαρμακοβιομθχανίεσ Εθνικό Κδρυμα Ερευνών

E-NIOs Ανάλυςθ & Ερμθνεία Βιολογικών Δεδομζνων για τθν Παροχι Συμβουλευτικών Υπθρεςιών ςε Φαρμακοβιομθχανίεσ Εθνικό Κδρυμα Ερευνών Natureplus Παραγωγι φυςικών βιοενεργών ςυςτατικών Καταςκευι και προμικεια βιοδραςτικϊν ενϊςεων από μικροφφκθ, ςε εταιρίεσ τροφίμων. Τα προϊόντα αυτά κα περιζχουν φυςικά ςυςτατικά υψθλισ ποιότθτασ και κακαρότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2010 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΘΝΛΑΛΟ NEWSLETTER ΓΛΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΩΝ & ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

Σδθγόσ Ξαλϊν Υρακτικϊν ΕΡΓΟ AGRO-START

Σδθγόσ Ξαλϊν Υρακτικϊν ΕΡΓΟ AGRO-START ΕΡΓΟ AGRO-START Σδθγόσ Ξαλϊν Υρακτικϊν Αυτι θ ζκδοςθ πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο του Διακρατικοφ Δικτφου υποςτιριξθσ ΠμΕ ςτον τομζα τθσ κτθνοτροφίασ και των οπωροκθπευτικϊν Ζργο AGRO-START Υροτεραιότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ:ϋϋΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΔΙΑΦΘΜΙΘϋϋ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΘΓΘΣΘ: MΟΤΣΑΚΘ ΒΑΙΛΘ ΑΜΑΡΙΣΘ ΝΙΚΟ ΧΑΝΙΑ 2010 2 Copyright Νίκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ. Α ΚΤΚΛΟ: Αθήνα - 17 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ Βόλοσ - 15 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ. Α ΚΤΚΛΟ: Αθήνα - 17 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ Βόλοσ - 15 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ Α ΚΤΚΛΟ: Αθήνα - 17 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ Βόλοσ - 15 Eπιχειρηματικζσ Oμάδεσ 1. NATUREPLUS Παραγωγή Φυςικών Βιοενεργών υςτατικών Εκνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο Εκπρόςωποσ Ομάδασ: Κρόκιδα

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ

ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΩΣ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΚΑΛ ΔΟΛΚΘΣΘΣ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑ ΜΕΤΑΤΥΧΛΑΚΩΝ ΣΡΟΥΔΩΝ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΓΛΑ ΣΤΕΛΕΧΘ (E-MBA) Οικονομοτεχνικι Ανάλυςθ και Αξιολόγθςθ Νζων Ευρυηωνικϊν Σεχνολογιϊν (FTTx)

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Προϊόντα ιδιωτικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ

ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΤΔΩΝΙΕΩ ΚΤΡΙΑΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΤ ΧΑΝΙΑ 2011 Τπ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» πουδαςτήσ: ΠΑΝΣΑΖΗ ΠΕΣΡΟ Ειςηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα