ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 34305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για εβδομήντα εννέα (79) διοικητικούς υπαλλή λους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το έτος Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού του καταργη θέντος Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνική Θαλάσσια Ένωση (Ε.Θ.Ε.) Οικον. Έτους Τροποποίηση του Π.Δ. 200/1988 (ΦΕΚ 87 Α) ως προς το άρθρο 4 αυτού, σχετικά με τον αριθμό και την κατηγοριοποίηση επεμβάσεων που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της Στο ματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρί ου για το δικαστικό έτος Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπάλληλο του Δήμου Παλαμά... 5 Ανάκληση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου με την επωνυμία ΝΕΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επί της οδού Κίμωνος Βόγα και Ορμύλιας αρ Προσθήκη Τμημάτων Σαξοφώνου, Άρπας, Διεύθυνσης Ορχήστρας και Διεύθυνσης Χορωδίας στο ΝΕΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ επί της οδού Βασ. Ηρακλείου αρ Προσθήκη Τμημάτων Σαξοφώνου, Διεύθυνσης Ορχή στρας, Διεύθυνσης Χορωδίας και Τμήματος Κρου στών Οργάνων στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ επί της οδού Ισαύρων αρ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/80947/0022 (1) Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για εβδομήντα εννέα (79) διοικητικούς υπαλλήλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το έτος Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ98/Α). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη μοσιονομικής στρατηγικής », όπως ισχύει, μετά την αντικατάσταση της παρ. 2 από το άρθρο 45 παρ. 1 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 3. Την αριθ. Υ48/ απόφαση με θέμα «Καθορι σμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο νομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β/ ) 4. Την αριθ. 2/46430/0004/ (ΦΕΚ 2183/Β/ ) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρω τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών. 5. Την αριθ / πρόταση του προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, περί ανάγκης απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης για εβδο μήντα εννέα (79) διοικητικούς υπαλλήλους του Ν.Σ.Κ. ενόψει της έναρξης της β φάσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΝΣΚ και το γεγονός ότι συνεχίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης τακτοποί ησης του ογκωδέστατου αρχείου, τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των αποθηκών που έχουν εκμισθωθεί το οποίο περιλαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες δικαστι κών φακέλων, που δημιουργήθηκαν από συστάσεως του Ν.Σ.Κ. μέχρι σήμερα. 6. Τις αριθ. ΑΔΠ7319/ και / αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονο μικών Υποθέσεων. 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί ται δαπάνη είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα ευρώ ( ), η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι ακής εργασίας για εβδομήντα εννέα (79) διοικητικούς υπαλλήλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και μέχρι είκοσι (20) ώρες τον μήνα ανά υπάλληλο, για το χρονικό διάστημα και έως

2 34306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα σμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα πραγματοποιηθούν, όπως ακριβώς αυτές έχουν κατα γραφεί στα σχετικά έγγραφα αιτήματα για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, θα γίνει με αποφάσεις και ευθύνη των Διευθυντών των παραπάνω Διευθύνσεων. Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού Η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αριθμ. Φ.954.2/3/2586 Σ (2) Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού του καταργηθέ ντος Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνική Θαλάσσια Ένωση (Ε.Θ.Ε.) Οι κον. Έτους Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ α. Το ΝΔ Άρθρο 8 «Περί συστάσεως (ΕΘΕ)» (ΦΕΚ 428 Α / ). β. Το ΒΔ 225/63 Άρθρο 13 «Περί εκτελέσεως του ΝΔ » (ΦΕΚ 48Α/ ). γ. Το ΒΔ 383/73 (ΦΕΚ 116Α/ ). δ. Το Άρθρο 30 του ΝΔ 496/74 «Περί λογιστικού του ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 204 Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν.369/76 (ΦΕΚ 164 Α) και το ΠΔ 205/1998 (ΦΕΚ 163 Α) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχε δίου για τα Ν.Π.Δ.Δ». ε. Τον Α.Ν 281/36 «Περί συγχωνεύσεως των παρά τοις πολιτικοίς Υπουργείοις και ταις Γενικαίς Διοικήσεσιν Υπηρεσιών Εγκρίσεως και Εκκαθαρίσεως Δαπανών και των Ειδικών Λογιστηρίων κλπ.» (ΦΕΚ 473 Α) όπως συ μπληρώθηκε με το Ν. 787/43 (ΦΕΚ 346 Α). στ. Το Ν.4024/11(ΦΕΚ 226 A/ ) σε συνδυασμό με το έγγραφο Φ.950/225/137060/Σ.2186/ /ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ. ζ. Το έγγραφο Φ.959.3/4/1506/ /ΓΕΝ/Ε3Λ/. η. Την έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής από , αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε: α. Τον Ισολογισμό της Ε.Θ.Ε. Οικονομικής Χρήσης 2012 ύψους ,31 β. Τον Απολογισμό της Ε.Θ.Ε. Οικονομικής Χρήσης 2012, ο οποίος παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα: Έσοδα: ,26 Έξοδα: ,94 Πλεόνασμα: 9.363,32 Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π οικ (3) Τροποποίηση του Π.Δ. 200/1988 (ΦΕΚ 87 Α) ως προς το άρθρο 4 αυτού, σχετικά με τον αριθμό και την κατη γοριοποίηση επεμβάσεων που εμπίπτουν στο γνω στικό αντικείμενο της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α. των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 83 του Ν. 2071/92 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας (ΦΕΚ 123 Α ) β. της παρ. 4 του άρθρου 83 του Ν.2071/92 (ΦΕΚ123 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 3418/05 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ 287 Α ) γ. του άρθρου 21 παρ.5β του Ν. 3580/2007«Προμήθει ας Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 134 Α ) δ. του αρ. 49 του Ν. 3370/05 «Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 176,Α ), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 50 του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 31, Α ) ε. του Π.Δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί ας & Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α ) στ. του αρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το αρ. πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, Α ) και το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 2. Την αριθμ. οικ. 3402/ απόφαση του Πρωθυ πουργού και Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργού Υγείας Αντώνιο Μπέζα» (ΦΕΚ 1642 Β ). 3. Την παρ. β του άρθρου 29 του Ν. 3209/03 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοι ας» (ΦΕΚ 304 Α ). 3 Το Π.Δ/γμα 200/88 «Όροι και προϋποθέσεις χορη γήσεως του τίτλου της Οδοντιατρικής ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής» (ΦΕΚ 87/Τ.Α /9.5.88). 4. Την αριθμ. 17 απόφαση της 238ης/ Ολομέ λειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), απο φασίζουμε: Τροποποιούμε το Π.Δ. 200/1988 (ΦΕΚ 87 Α ) ως προς το άρθρο 4 αυτού, σχετικά με τον αριθμό και την κατη γοριοποίηση επεμβάσεων που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθο προσωπικής Χειρουργικής» ως εξής: Άρθρο 4 Αριθμός Επεμβάσεων Ο αριθμός επεμβάσεων που εκτελεί ο ειδικευόμενος κατανέμονται ως εξής: Οδοντοφατνιακές επεμβάσεις 200 Χειρουργική εξαγωγή εγκλείστων και ημιεγκλείστων δοντιών Επεμβάσεις ακρορριζεκτομής Εκτομή οστικών ακίδων Εκπυρήνιση ακρορριζικών κύστεων Σκληρών και μαλακών ιστών

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Περικαψική εκτομή καλοηθών όγκων Ενδοστοματική λήψη βιοψίας Επεμβάσεις σε στοματογναθικές λοιμώξεις 80 Οδοντογενείς και τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις (σχάση πυωδών συλλογών με ενδοστοματική και εξω στοματική προσπέλαση) Οδοντογενής ιγμορίτις (πλαστική ιγμορείου) Σιελαδενίτις (ενδοστοματική αφαίρεση σιελολίθων) Οστεομυελίτις (οδοντογενούς ή μη αιτιολογίας) Τραύμα 80 Οδοντοφατνιακές κακώσεις Κατάγματα του σώματος της κάτω γνάθου και υπο κονδυλικά Κατάγματα της άνω γνάθου σε επίπεδο Le ort Ι, ΙΙ και III Κατάγματα ρινοηθμοειδικά Κατάγματα του ζυγωματικού συμπλέγματος Κατάγματα των μετωπιαίων κόλπων και ολοπρο σωπικά κατάγματα Επεμβάσεις αποκατάστασης συγγενών ανωμαλιών και αγγειακών βλαβών 10 Σύγκλειση σχιστιών και υπερώας (σκληρής, μαλθα κής, φαρυγγοπλαστική) Αιμαγγείωμα Λεμφαγγείωμα κεφαλής τραχήλου. Επεμβάσεις ορθογναθικης χειρουργικής και χειρουρ γικής της ΚΓΔ 20 Οβελιαία οστεοτομία της κάτω γνάθου Οστεοτομία της άνω γνάθου σε επίπεδο Le ort I Αμφιγναθική οστεοτομία Τμηματική οστεοτομία Γενειοπλαστική Επεμβάσεις επαναφοράς του διάρθριου δίσκου Οστεοαρθρίτιδας της ΚΓΔ και αρθροπλαστικής Επεμβάσεις προπροσθετικης χειρουργικής 30 Εκβάθυνση προστομιακών αυλακών Εκτομή χαλινών ανύψωση του οστού των φατνιακών αποφύσεων με μοσχεύματα. Τοποθέτηση εμφυτευμάτων επί εξειδικευμένων περιπτώσεων: α) Μετεγχειρητικών και μετατραυματικών ελλειμμά των και β) σε εκτεταμένη οστική ατροφία (του προσώπου και των γνάθων) είτε συγγενούς αιτιολογίας ή επίκτητης (σε ηλικιωμένα άτομα) Ανύψωση ιγμορείου και τοποθέτηση εμφυτευμάτων Νεοπλάσματα 50 Χειρουργική αφαίρεση μεγάλων καλοηθών και κα κοηθών νεοπλασματικών βλαβών και κύστεων Μαλακών και σκληρών ιστών Λεμφαδενικός καθαρισμός (εκλεκτικό ή ριζικός) πα ρωτιδεκτομή Εκτομή υπογνάθιου σιελογόνου αδένα Χειρουργική αφαίρεση κύστεων και νεοπλασματικών βλαβών του τραχήλου (κύστη Θυρεογλωσσικού πόρου, κυστικό ύγρωμα κ.λπ.) Βιοψία τραχηλικών λεμφαδένων Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα 5 Μετατόπιση του γενειακού νεύρου Νευρεκτομή (2ου ή 3ου κλάδου του τριδύμου) Ανοικτή έγχυση ουσιών (2ου ή 3ου κλάδου του τρι δύμου) Επεμβάσεις αποκατάστασης οστικών ελλειμμάτων 5 Επεμβάσεις διατατικής οστογένεσης Αποκατάσταση με ελεύθερα αγγειούμενα (οστικά ή/και μαλακών μορίων) μοσχεύματα Συντηρητικές επεμβατικές τεχνικές 10 Καθετηριασμός των πόρων των μειζόνων σιελογό νων αδένων Ενδοσκόπιση ιγμορείου και ΚΓΔ Ενδοαρθρική και ενδομυϊκή έγχυση ουσιών. Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ Αριθμ. απόφ. ΦΓ10/57626 (4) Συγκρότηση των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 3, 35 και 36 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτι κό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α 52), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 του ν. 2741/1999, 2 του ν. 3060/2002 και 57 παρ. 1 του ν. 3659/ Τις 48208/1965, (ΦΕΚ Β 274), 7818/1979 (ΦΕΚ Β 420), 5152/1982 (ΦΕΚ Β 109), 18621/1990 (ΦΕΚ Β 628), 9627/1991 (ΦΕΚ Β 366), ΦΓ8/22401/1996 (ΦΕΚ Β 1154) και ΦΓ8/16805/1999 (ΦΕΚ Β 1970) αποφάσεις της Ολομέ λειας περί συστάσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 4. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ενόψει της έναρξης του νέου δικαστικού έτους και την ανάγκη ανα κατανομής των υπηρετησάντων δικαστικών λειτουργών στα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα προηγού μενα δικαστικά έτη, αποφασίζουμε: Συγκροτούμε τα Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος , ήτοι από έως ως εξής: Α ΚΛΙΜΑΚΙΟ Πρόεδρος: Χρυσούλα Καραμαδούκη, Σύμβουλος, με αναπληρωτές της τις Συμβούλους Βασιλική Ανδρεοπού λου και Χριστίνα Ρασσιά. Κρέπης Κωνσταντίνος Δουλιανάκη Νεκταρία Κούνα Χριστίνα Βασιλόπουλος Ιωάννης Πίσχου Εριέττα Καραπέτη Μαρία Χαραλαμπίδου Λήδα Σιγάλα Αθηνά Θεοφανίδου Αικατερίνη Μαυροβουνιώτης Θεόδωρος Σακελλαρίου Ελένη Σαρηβαλάση Βασιλική Ροζάκη Ελένη Καραγιάννη Ελένη Μωϋσιάδου Χριστίνα Δαγαλάκη Βασιλική

4 34308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φλωράτος Ευάγγελος Μαλαγάρη Δήμητρα Δαρέλλη Δήμητρα Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ Πρόεδρος: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος, με αναπλη ρωτές της τους Συμβούλους Δημήτριο Πέππα και Αγ γελική Μυλωνά. Σεραφή Ευαγγελία Καλακίκος Ιωάννης Σκορδά Ελένη Τηνιακού Βιολέττα Νικολάου Ελένη Δήμου Κωνσταντίνος Τάγαρη Παναγιώτα Σπανάκης Νικόλαος Λιακόπουλος Βασίλειος Βλαχέα Κυριακή Καλλιτσιώτη Μαρία Ευαγγελία Γ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Πρόεδρος: Μαρία Βλαχάκη, Σύμβουλος, με αναπλη ρωτές της τις Συμβούλους Ασημίνα Σαντοριναίου και Κωνσταντίνα Ζώη. Στίνη Αντιγόνη Σταμούλη Κωνσταντίνα ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ Σακελλαρίου Ασημίνα Κρέπης Κωνσταντίνος Πούλιου Φωτεινή Ζέρβα Μαρία Δ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Σύμβουλος, με αναπληρωτές του τις Συμβούλους Θεολογία Γναρ δέλλη και Βασιλική Σοφιανού. Παπαπαναγιώτου Άννα Δημολιού Ευπραξία ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ Ρένεση Νικολέτα Βασιλόπουλος Ιωάννης Σιδηροπούλου Αθανασία Μυροφόρα Φρούντας Αντώνιος Κωνσταντάκου Ευτυχία Ε ΚΛΙΜΑΚΙΟ Πρόεδρος: Γεωργία Μαραγκού, Σύμβουλος, με ανα πληρωτές της τις Συμβούλους Μαρία Αθανασοπούλου και Αργυρώ Λεβέντη. Τσακανίκας Δημήτριος Παραθύρας Κωνσταντίνος Παπαναγοπούλου Γεωργία Μποκώρου Αικατερίνη Πέππα Βασιλική Παπαδημητρίου Ευφροσύνη Πασπάτη Ευαγγελία Καρβέλης Ευθύμιος Ταμαμίδης Αναστάσιος Ζάχου Χαρίκλεια Λιάσκα Ειρήνη Βάγιας Ιωάννης Δοξάκη Πελαγία Μπακέας Σωτήριος ΣΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Πρόεδρος: Σταμάτιος Πουλής, Σύμβουλος, με αναπλη ρωτές του τις Συμβούλους Δέσποινα Καββαδία Κων σταντάρα και Γεωργία Τζομάκα. Παπαθεοδώρου Ευφροσύνη Προβίδη Βασιλική Σακελλαρίου Ασημίνα Παπαπαναγιώτου Άννα Μιχαλάκη Χρυσούλα Μωϋσιάδου Μαρία Νταλαχάνης Ιωάννης Σαββοργινάκη Ελισάβετ Βλαντού Ελβίρα Κατσούρα Ελένη Ζ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Πρόεδρος: Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλος, με αναπλη ρωτές της τους Συμβούλους Στυλιανό Λεντιδάκη και Αγγελική Μαυρουδή. Κατσικέρη Ειρήνη Ρένεση Νικολέτα Βαλληνδράς Γρηγόριος Ρούλια Ιωάννα Βόγκας Νικόλαος Ευθυμιάδου Ιωάννα Σπηλιοπούλου Αικατερίνη Σακελλαρίου Αριστοτέλης Κέντρου Αγγελική Καρακόϊδας Αθανάσιος Παππίδας Παναγιώτης Κάνδυλα Γεωργία Σταματάτος Γεράσιμος Καμπίτσης Ηλίας Βογιατζή Όλγα Υποθέσεις που έχουν εισαχθεί μέχρι στα Κλι μάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον σ αυτές έχει ορισθεί μέχρι εισηγητής με πράξη των μέχρι διατελούντων Προέδρων των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκδικάζονται από την σύνθεση των Κλιμακίων που έχει ορισθεί μέχρι Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2013 Ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ Αριθμ / (5) Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπάλληλο του Δήμου Παλαμά. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις: Α) Των άρθρων 1, 2 παρ.1 και 6, 280 παρ. 1 του

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της» (ΦΕΚ 87/Α / ). Β) Των άρθρων 1 και 2 του Ν. 344/76 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ 143/τ.Α /1976) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 9 του Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/τ.Α /95) και το άρθρο 14 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ). 2. Τη με αριθμό /57460/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης αναφορικά με την «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το Ν. 3852/2010» (ΦΕΚ 1984/τ.Β / ). 3. Τη με αριθμό πρωτ. Φ /57510/ εγκύ κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Περί των λη ξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση OTA με το Ν. 3852/2010» (Εγκύκλιος 65). 4. Το με αριθμό 138/2010 Προεδρικό Διάταγμα «Ορ γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α / ). 5. Τη με αριθμό 2990/18604/2011 απόφαση μας σχετικά με τη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα λίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (ΦΕΚ385/τ. Β /2011). 6. Την αριθμ. 4566/26705/ απόφαση μας (ΦΕΚ 294/τ.Γ / , ΑΔΑ: 4ΑΘΙΟΡ10 ΥΚ) αναφορικά με την «Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Παλαμά», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 6053/63985/ (ΦΕΚ 1549/τ.Β / , ΑΔΑ: Β41ΘΟΡ10 Θ5Δ) απόφαση μας. 7. Τη με αριθμ. πρωτ. 593/2013 απόφαση του Δημάρχου Παλαμά νομού Καρδίτσας με θέμα «Ορισμός Ληξιάρχου για τη Δημοτική Ενότητα Παλαμά» με την οποία στη θέση του Κωνσταντίνου Πετσή του Θωμά, κλάδου ΔΕ Διοικητικού που απαλλάχτηκε από τα καθήκοντά του λόγω συνταξιοδότησής του, προτείνεται η ανάθεση κα θηκόντων Ληξιάρχου της ληξιαρχικής περιφέρειας Πα λαμά της Δημοτικής Ενότητας Παλαμά στον υπάλληλο του Δήμου Παλαμά Νομού Καρδίτσας Άρη Μάντζο του Αριστείδη, κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη με αριθμό 4566/26705/ από φαση μας (ΦΕΚ 294/τ.Γ / , ΑΔΑ: 4ΑΘΙΟΡ10 ΥΚ) αναφορικά με την «Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Παλαμά», όπως αυτή τροποποι ήθηκε με την αριθμ. 6053/63985/ (ΦΕΚ 1549/ τ.β / , ΑΔΑ: Β41ΘΟΡ10 Θ5Δ) απόφασή μας, κατά το μέρος που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Παλαμά του Δήμου Παλαμά Νομού Καρδίτσας ως εξής: Απαλλάσσουμε τον Κωνσταντίνο Πετσή του Θωμά, κλάδου ΔΕ Διοικητικού από τα καθήκοντα του ληξι άρχου λόγω συνταξιοδότησης αυτού και αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στον υπάλληλο του Δήμου Παλαμά Άρη Μάντζο του Αριστείδη, κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων για τη Δημοτική Ενότητα Παλαμά, Δήμου Παλαμά Νομού Καρδίτσας. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 4566/26705/ από φασή μας (ΦΕΚ 294/τ.Γ , ΑΔΑ: 4ΑΘΙΟΡ10 ΥΚ) αναφορικά με την «Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Παλαμά», όπως αυτή τροποποι ήθηκε με την αριθμ. 6053/63985/ (ΦΕΚ 1549/τ.Β , ΑΔΑ: Β41ΘΟΡ10 Θ5Δ) απόφασή μας. Λάρισα, 12 Σεπτεμβρίου 2013 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Αριθμ /2257 (6) Ανάκληση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 258, παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που προστέθηκε με το άρθρο 7, παρ. 3 του Ν. 177/85, περί «αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα» (ΦΕΚ 7/Α). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α), άρθρο 280 «Αρ μοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης», παρ. I και VI. 3. Τις διατάξεις του Π.Δ 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου». 4. Την υπ' αριθ /1521/ απόφαση του Γε νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/ σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σχετικά με μεταβίβα ση του δικαιώματος υπογραφής στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ491/Β). 5. Την υπ' αριθ /2538/ εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας. 6. Τις διατάξεις της υπ' αριθ / (ΦΕΚ 757/Β) κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, περί «Μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την Η.Π /1807/Ε.103/ κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών Οικονομί ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, περί «Καθορισμού μέτρων και Διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας Ορνιθοπανίδας κλπ» (ΦΕΚ 1495/Β). 7. Την υπ' αριθ /2251/ αιτιολογική έκθεση του υπογράφοντα, Γεωργίου Τσαγιαννίδη, Δασολόγου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά την επανεξέταση της υπόθεσης, αποφασίζουμε: Την ανάκληση της υπ' αριθ /1302/ (επα νάληψη στο ορθό) απόφασης, η οποία αφορούσε τριετή απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων σε έκταση εμβαδού ,00 στρεμμάτων, περιφέρειας Τοπικών Κοινοτήτων Κλειτορίας, Δρυμού, Αμυγδαλέας, Λευκασίου και Φιλίων, του Δήμου Καλαβρύτων. Η ανά κληση πραγματοποιείται για τους λόγους που αναφέ ρονται στην ανωτέρω αιτιολογική έκθεση (στοιχείο 7).

6 34310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Καλάβρυτα, 20 Αυγούστου 2013 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Δασάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Αριθμ. απόφ (7) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου με την επωνυμία ΝΕΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ επί της οδού Κίμωνος Βόγα και Ορμύλιας αρ. 2 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 75, παρ. 1 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ /Α ) όπως προστέθηκε στο άρθρο 94, παρ. 4, στοιχείο 28, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης» (ΦΕΚ 87/ /Α ). 2. Του άρθρου 58, παρ. 1ζ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ /Α ). 3. Του από Β. Διατάγματος «Περί κυρώσεως του Εσωτερικού Κανονισμού του ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/1957/Α ). 4. Του Β. Διατάγματος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτι κών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 07/1966/Α ). 5. Του Ν.299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/ /Α ). 6. Του άρθρου 10 του Ν.3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/ /Α ). Β. Τις Υπουργικές Αποφάσεις: 1. ΥΠΠΟ/78036/2473/ «Καθορισμός προδια γραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/ /Β ) 2. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ «Καθορισμός πα ραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/ /Β ). 3. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/ «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» (ΦΕΚ 693/2011/Β ). 4. Το από πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων για τη στέγαση μουσικών εκπαιδευτηρίων. Γ. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 356/ αίτηση του «ΝΕΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», στην οποία επισυ νάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγούμε: Στην εταιρεία «ΝΕΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ», άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου το οποίο θα στεγαστεί σε κτίριο της οδού Κίμωνος Βόγα & Ορ μυλίας αρ. 2 και θα έχει την επωνυμία «ΝΕΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμή ματα: Α. ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Τμήματα εγχόρδων οργάνων (βιολί, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο) 2. Τμήματα ξύλινων πνευστών οργάνων (κλαρινέτο, όμποε, φλάουτο, φαγκότο) 3. Τμήματα χάλκινων πνευστών οργάνων (τρομπέτα, τρομπόνι, κόρνο, τούμπα) 4. Τμήματα κρουστών οργάνων (ντραμς, μαρίμπα, μεταλλόφωνο, ξυλόφωνο, καμπάνες, τύμπανα, βιμπρά φωνο) 5. Κιθάρα 6. Πιάνο Β. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1. θεωρία 2. Αρμονία 3. Σολφέζ 4. Ειδικό αρμονίας 5. Ιστορία 6. Μορφολογία 7. Χορωδία Γ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Δ. ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 24 Ιουλίου 2013 Ο Δήμαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Αριθμ. απόφ (8) Προσθήκη Τμημάτων Σαξοφώνου, Άρπας, Διεύθυνσης Ορχήστρας και Διεύθυνσης Χορωδίας στο ΝΕΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ επί της οδού Βασ. Ηρα κλείου αρ. 20. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 75, παρ. 1 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ /Α ) όπως προστέθηκε στο άρθρο 94, παρ. 4, στοιχείο 28, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης» (ΦΕΚ 87/ /Α ). 2. Του άρθρου 58, παρ. 1ζ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ /Α ). 3. Του από Β. Διατάγματος «Περί κυρώσεως του Εσωτερικού Κανονισμού του ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/1957/Α) 4. Του Β. Διατάγματος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτι κών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 07/1966/Α ). 5. Του Ν.299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/ /Α ) 6. Του άρθρου 10 του Ν.3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/ /Α )

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β. Τις Υπουργικές Αποφάσεις: 1. ΥΠΠΟ/78036/2473/ «Καθορισμός προδια γραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/ /Β ). 2. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/ «Προϋ ποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου» (ΦΕΚ 1913/ /Β ), ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/ «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Δ/νσης Ορχή στρας» (ΦΕΚ 530/Β/ ), ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥΠΌ ΠΥΝΣ/85301/ «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχο λής Δ/νσης Χορωδίας» (ΦΕΚ 1913/Β/ ). 3. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ «Καθορισμός πα ραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/ /Β ). 4. ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚ.38573/1216/ «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» (ΦΕΚ 693/2011/Β') 5. Την απόφαση αρ. 1141/38571/ (ΦΕΚ 946/ ) του ΥΠΠΟ «περί χορηγήσεως άδειας ιδρύσε ως και λειτουργίας στο ΝΕΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και το υπ' αρ. 2881/ ΦΕΚ «περί σύστασης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΝΕΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ» με δ. τ. «Ν.Ω.Θ.» και Γ. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 376/ αίτηση του «ΝΕΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ», στην οποία επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, απο φασίζει: Α. Την προσθήκη Τμημάτων Σαξοφώνου, Άρπας, Διεύ θυνσης Ορχήστρας, και Διεύθυνσης Χορωδίας στο «ΝΕΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ», το οποίο στεγάζεται σε κτίριο επί της οδού Βασ. Ηρακλείου αρ. 20. Β. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2013 Ο Δήμαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Αριθμ. απόφ (9) Προσθήκη Τμημάτων Σαξοφώνου, Διεύθυνσης Ορχή στρας, Διεύθυνσης Χορωδίας και Τμήματος Κρου στών Οργάνων στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ επί της οδού Ισαύρων αρ. 4 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 75, παρ. 1 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ /Α ) όπως προστέθηκε στο άρθρο 94, παρ. 4, στοιχείο 28, του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης» (ΦΕΚ 87/ /Α ). 2. Του άρθρου 58, παρ. 1ζ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρ χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ νης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ /Α ). 3. Του από Β. Διατάγματος «Περί κυρώσεως του Εσωτερικού Κανονισμού του ωδείου θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/1957/Α ) 4. Του Β. Διατάγματος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτι κών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 07/1966/Α ). 5. Του Ν.299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/ /Α ) 6. Του άρθρου 10 του Ν.3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/ /Α ) Β. Τις Υπουργικές Αποφάσεις: 1. ΥΠΠΟ/78036/2473/ «Καθορισμός προδια γραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/ /Β ) 2. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303/ «Προϋ ποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου» (ΦΕΚ 1913/ /Β ), ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328/ «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Δ/νσης Ορχή στρας» (ΦΕΚ 530/Β/ ), ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ ΠΥΝΣ/85301/ «Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Δ/νσης Χορωδίας» (ΦΕΚ 1913/Β/ ) και ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990/ «Προϋποθέσεις λειτουργίας Τμήματος Κρουστών» (ΦΕΚ 500/ ). 3. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/ «Καθορισμός πα ραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/ /Β ) 4. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/ «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης» (ΦΕΚ 693/2011/Β ). 5. Το υπ' αρ /3871/2966/645/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και αθλητισμού, που πιστοποιεί ότι το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ» είναι αναγνωρισμένο και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων». Γ. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5888/ αίτηση του «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ», στην οποία επισυνάπτο νται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποφασίζει: Α. Την προσθήκη Τμημάτων Σαξοφώνου, Διεύθυνσης Ορχήστρας, Διεύθυνσης Χορωδίας και Τμήματος Κρου στών Οργάνων στο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ», το οποίο στεγάζεται σε κτίριο επί της οδού Ισαύρων αρ. 4. Β. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2013 Ο Δήμαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

8 34312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3286 9 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον Rashed jalal Khlled.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση Καθορισμού ποσών για το πάγιο μηνιαίο χορήγημα στους συνοδούς των σκύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προ σλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 610 213-1309840 FAX 210-6466604. grammatia.gen.epitropou@elsyn.gr 213-1309736

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 610 213-1309840 FAX 210-6466604. grammatia.gen.epitropou@elsyn.gr 213-1309736 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 4 & ΤΣΟΧΑ Τ.Κ. : 115 21 ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 610 213-1309840 FAX 210-6466604 couraudi@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 787 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση της επέκτασης άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 69 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 4 & ΤΣΟΧΑ Τ.Κ. : 115 21 ΑΘΗΝΑ ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ FAX 210-6465842 ΜΙΧΑΗΛ ΖΥΜΗΣ couraudi@otenet.gr grammatia.proedrou@elsyn.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση άδειας Κολλεγίου UINDY ATHENS COLLEGE... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) Μπλούμφοντέιν Νοτίου Αφρικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα