ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Χριστόφορος Πα άς Τηλέφωνο: Fax: url: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ...5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ...7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ...14 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ο ΗΓΩΝ...16 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ19 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

4 1. ΣΚΟΠΟΣ Οι τεχνικές ροδιαγραφές αφορούν την ροµήθεια «Εξο λισµού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και ικτυακού Εξο λισµού», για την εκτέλεση των ενεργειών: 4.4: Ολοκλήρωση Εξο λισµού Ανίχνευσης - Αναγνώρισης 4.5: Ολοκλήρωση ικτυακού Εξοπλισµού του έργου µε τίτλο «Αξιο οίηση Τεχνολογιών Αιχµής στην ληρωµή χρήση και διαχείριση δηµόσιων αρκινγκ» µε ακρωνύµιο «Η-ΠΑΡΚ» το ο οίο εγκρίθηκε µε την υ αριθµό /Υ 1963/ α όφαση της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος «Ελλάδα-Κύ ρος » και εµ εριέχεται στην α ό και µε κωδικό Κ1_03_07 σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ της ιαχειριστικής Αρχής των Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου "Ευρω αϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υ ουργείου Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αφετέρου, του Τεχνολογικού Πανε ιστηµίου Κύ ρου, Κύριου ικαιούχου του έργου, της ράξης µε τίτλο «Αξιο οίηση Τεχνολογιών Αιχµής στην ληρωµή, χρήση και διαχείριση δηµόσιων αρκινγκ» µε ακρωνύµιο «Η-ΠΑΡΚ». Η ράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύ ρος , συγχρηµατοδοτείται α ό την Ευρω αϊκή Ένωση και α ό Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύ ρου, µε την α ό , συµφωνία Εταιρικής Συνεργασίας, µεταξύ του Ε ικεφαλής Εταίρου (Τεχνολογικό Πανε ιστήµιο Κύ ρου) και των λοι ών Εταίρων, Πολυτεχνείου Κρήτης, ήµου Χανίων, ήµου Λευκωσίας του έργου. Η συνολική εγκεκριµένη δα άνη για την υλο οίηση της ροµήθειας «Εξο λισµού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και ικτυακού Εξο λισµού ανέρχεται στο οσό ,67 Ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και βαρύνει τον Κ.Α Προϋ ολογισµού Εξόδων Έτους 2013 του ήµου Χανίων. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Με τον όρο εξο λισµό ανίχνευσης αναγνώρισης εριγράφουµε τα α αραίτητα συστήµατα λειτουργίας ελέγχου οχηµάτων κατά την είσοδο και την έξοδο τους στους 4

5 χώρους στάθµευσης ου ρόκειται να εφαρµοστεί το Η-ΠΑΡΚ. Με τον όρο δικτυακός εξο λισµός εριγράφουµε τον εξο λισµό ου αφορά τη διασύνδεση των συστηµάτων ανίχνευσης, ώστε η ληροφορία εισόδου εξόδου, να είναι ε εξεργάσιµη και ηλεκτρονικά διαχειρίσιµη α ό το λογισµικό του συστήµατος Η- ΠΑΡΚ. Ο εξο λισµός ρόκειται να το οθετηθεί α ό συνεργεία του ήµου Χανίων. 3. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ Η ροµήθεια εξο λισµού ανίχνευσης αναγνώρισης και δικτυακού εξο λισµού α οτελείται α ό έξι συνολικά οµάδες: ΟΜΑ Α 1: Εξο λισµός ιαµόρφωσης Χώρων Στάθµευσης ΟΜΑ Α 3: Εξο λισµός Καταµέτρησης οχηµάτων ΟΜΑ Α 4: Εξο λισµός Ενηµέρωσης οδηγών ΟΜΑ Α 5: Εξο λισµός Κεντρικής ιαχείρισης Συστήµατος ΟΜΑ Α 6: Ηλεκτρονικοί Υ ολογιστές Ο εξο λισµός αναλύεται συγκεντρωτικά στον αρακάτω ίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ 1. Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια EΠ1.1 ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ TEM EΠ1.2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ. TEM EΠ1.3 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ TEM EΠ1.4 ΤΑΚΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ TEM ΕΠ1.5 ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ TEM ΕΠ1.6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚO ΚΑΛΩΔΙO 5x2,5mm2 Μ

6 ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ EΠ3.1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΒΡΟΓΧΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια 3. Εξοπλισμός Καταμέτρησης οχημάτων EΠ3.2 ΕΠ3.3 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 2πλος ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 4πλος TEM TEM ΕΠ4.1 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ (2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) ΤΕΜ Εξοπλισμός Ενημέρωσης οδηγών ΕΠ4.2 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ (4 ΧΑΡΑΚΤHΡΩΝ) ΤΕΜ Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος ΕΠ5.1 ΤΕΜ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER) ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΜ Ηλεκτρονικoi Υπολογιστές ΕΠ6.1 ΜΙΚΡΟ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΜ

7 ΟΜΑΔΑ 1 : Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης Ο εξο λισµός «ιαµόρφωσης Χώρων στάθµευσης» εριλαµβάνει τον α αραίτητο εξο λισµό ο ο οίος θα εγκατασταθεί στους χώρους στάθµευσης, ώστε να ε ιτυγχάνεται η α οτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος Η-ΠΑΡΚ και ειδικότερα η υ οστήριξη της εγκατάστασης του δικτυακού εξο λισµού και του εξο λισµού ανίχνευσης-αναγνώρισης. Ο εξο λισµός «ιαµόρφωσης Χώρων στάθµευσης» θα εγκατασταθεί α ό συνεργεία του ήµου Χανίων. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 1. Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ EΠ.1.1 EΠ.1.2 EΠ.1.3 EΠ.1.4 ΕΠ.1.5 ΕΠ.1.6 ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ TEM ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ TEM ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ TEM ΤΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ TEM ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ TEM ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚO ΚΑΛΩΔΙO 5x2,5mm2 Μ ΕΠ1.1: ΣΙ ΗΡΟ-ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο ΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Ιστός ύψους 6 µέτρων, µε διατοµή σχήµατος κανονικού οκταγώνου, κωνικός ρος τα άνω µε βραχίονες ανάρτησης φωτιστικών σωµάτων Η ροµήθεια αφορά 4 (τέσσερις) σιδηρο-ιστούς. Ο σιδηρο-ιστός και οι βραχίονες θα είναι κατασκευασµένοι α ό χαλυβδοέλασµα S235JR / EN10025, θερµής έλασης και άχους τουλάχιστον 4mm (±1mm). Κατασκευή σύµφωνα µε τα ευρω αϊκά ρότυ α ΕΝ µε ιστο οίηση CE. 7

8 Η εξωτερική διάµετρος του εριγεγραµµένου κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 155 mm (±15mm) ενώ στην κορυφή του ιστού 90mm (±10mm) αντίστοιχα. Οι ραφές του θα είναι ευθύγραµµες και στεγανές. Ο κορµός του ιστού, θα ρέ ει να εδράζεται σε χαλύβδινη λάκα διαστάσεων 400mm Χ 400mm Χ 10mm, (µε ε ιτρε τή α όκλιση ±15mm X±20mm X±2mm αντίστοιχα) ηλεκτροσυγκολληµένη άνω σε αυτόν και θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά τερύγια στήριξης άχους 12mm (±2mm), σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου, διαστάσεων των δύο καθέτων λευρών 200mm και 110mm µε α όκλιση ±12mm και ± 8mm αντίστοιχα. Η λάκα έδρασης θα φέρει κεντρική ο ή διαµέτρου τουλάχιστον Φ100mm (± 5mm) για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) ο ές, οβάλ σχήµατος, διαµέτρου κατάλληλης για την σύνδεση σε βάσης αγκύρωσης, σε α όσταση 280mm (± 10 mm) και σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (µ ουλόνια) διαµέτρου Φ24mm (± 2 mm). Η βάση αγκύρωσης θα ρέ ει να α οτελείται α ό 4 κοχλίες Μ24mm x 750mm, (µε ε ιτρε τή α όκλιση ± 4mm X ± 12mm αντίστοιχα), µε σ είρωµα µήκους 150mm (±10mm) µαζί µε τα 8 ερικόχλια (2 ανά κοχλία). Αφού ηλεκτροσυγκολληθούν οι κοχλίες µεταξύ τους σε διάταξη τµήµατος τετραγώνου, θα ρέ ει να είναι έτοιµη να ακτωθεί σε σκυρόδεµα. Ο ιστός ρέ ει να φέρει σε α όσταση 800mm (± 20mm) α ό τη βάση του, ο ή διαστάσεων 75mm Χ 300mm (µε ε ιτρε τή α όκλιση 8mm X 15mm) για την το οθέτηση ακροκιβωτίου, η ο οία θα κλείνει µε κατάλληλη θυρίδα α ό λαµαρίνα του ίδιου άχους µε τον υ όλοι ο ιστό και µε τρό ο ου να µην εξέχει του ελάσµατος του ιστού, η ο οία κλείνει µε κλειδαριά ασφαλείας. Εσωτερικά της ο ής θα ρέ ει να υ άρχει ηλεκτροσυγκολυµένο λαµάκι µε ο ή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. Ο ιστός θα είναι α όλυτα σύµφωνος µε όσα αναφέρει το ΕΝ40, θα ρέ ει είναι κατασκευασµένος α ό εταιρία ου κατέχει ιστο οιητικό διασφάλισης οιότητας ΙSO 9001:2008 και διαθέτει εµ ειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές. Ο ιστός στην κορυφή του θα ρέ ει να µ ορεί να δεχτεί χαλύβδινο βραχίονα, 8

9 δι λό, ευθύγραµµο, οριζόντιας ροβολής 2µ. Ο δι λός βραχίονας µε υλικό κατασκευής S235JR / EN10025, θα α οτελείται α ό ένα σωλήνα διαµέτρου 102mm (±4mm) ( εριλαίµιο) για την ροσαρµογή του στην κορυφή του ιστού και α ό δύο σωλήνες διαµέτρου 60mm (±5mm), οι ο οίοι έχουν κλίση 10 ο (±2 ο ) ως ρος το οριζόντιο ε ί εδο και ροβολή 2.000mm. Τα αρα άνω τµήµατα, ηλεκτροσυγκολλούνται και ενισχύονται µε νεύρα στο κάτω µέρος. Το τµήµα του βραχίονα ου µ αίνει στην κορυφή του ιστού ( εριλαίµιο), φέρει ο ή για την διέλευση του καλωδίου. Το τµήµα αυτό φέρει κοχλίες για την στερέωση του βραχίονα στον ιστό. Ο ιστός µε τους βραχίονες, τους κοχλίες, τα ερικόχλια, µετά α ό σχετική ροεργασία, δηλαδή α όξεση, τρόχισµα και καθαρισµό, γαλβανίζονται εν θερµό σύµφωνα µε τα διεθνή ρότυ α: ASTM A-123, ASTM A-123Μ, ΕΝ ΙSO 1461:2009, ASTM A-153, ASTM A-153Μ. ΕΠ.1.2: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Φωτιστικό σώµα για το οθέτηση λαµ τήρων ατµών υδραργύρου υψηλής ίεσης τουλάχιστον 125W µε όλα τα όργανα αφής και λειτουργίας κατάλληλο για το οθέτηση σε βραχίονα, για συνεχή λειτουργία στο ύ αιθρο και σε θερµοκρασία εριβάλλοντος α ό - 20ο C έως + 40ο C µε ε ιτρε τή α όκλιση ±50C. Θα καλύ τει τις γενικές α αιτήσεις και τις δοκιµές του Ευρω αϊκού ροτύ ου ΕΝ60598 και θα φέρει σήµανση CE. Τα ε ιµέρους τµήµατα του φωτιστικού είναι το κέλυφος, το συγκρότηµα του λαµ τήρα και η ηλεκτρική µονάδα. Το τµήµα του βραχίονα ου µ αίνει στην κορυφή του ιστού ( εριλαίµιο), φέρει ο ή για την διέλευση του καλωδίου. Το τµήµα αυτό φέρει κοχλίες για την στερέωση του βραχίονα στον ιστό Η ροµήθεια αφορά 8 οχτώ φωτιστικά σώµατα κατάλληλα για το οθέτηση ε ί βραχίονα σιδηρο- ιστού Φωτισµού Οδών 6 Μέτρων, ροδιαγραφών αντίστοιχων µε αυτές ου εριγράφεται στο ΕΠ1.1. Το κέλυφος θα είναι χυτό ή χυτο ρεσσαριστό κράµα αλουµινίου ή α ό φύλλο 9

10 αλουµινίου ή α ό συνδυασµό και των δύο. Οι εξωτερικές ε ιφάνειες θα είναι λείες και µε κατάλληλη αντιδιαβρωτική ροστασία. Ο χώρος του λαµ τήρα θα είναι ξεχωριστός α ό τον χώρο της ηλεκτρικής µονάδας. Θα ρέ ει να υ άρξει ρόβλεψη ώστε να ροστατεύεται ο χώρος της ηλεκτρικής µονάδας α ό την υψηλή θερµοκρασία του λαµ τήρα. Η Βάση του Φωτιστικού Σώµατος θα φέρει υ οδοχή και µηχανισµό σύσφιξη µε βραχίονα ιστού. (ενδεικτικά αναφέρονται : γαλβανισµένη σωλήνα εσωτερικής διαµέτρου έως 60 mm ου θα φέρει 2 βίδες για την στήριξη της ). Ο χώρος της ηλεκτρικής µονάδας θα έχει ροστασία στεγανότητας ΙΡ 43 ή ανώτερο. Η ηλεκτρική µονάδα, θα φέρει στραγγαλιστικό ηνίο, υκνωτή για την διόρθωση του συνηµίτονου To στραγγαλιστικό ηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαµ τήρα ατµών υδραργύρου υψηλής ίεσης 125W (230V, 50 hz) µε α οδεκτή α ώλεια ισχύος της τάξεως του 10% της ονοµαστικής, κατασκευασµένος σύµφωνα µε το VDE 712 ή αρεµφερώς και να φέρει σήµα εγκρίσεως αυτών. Ο υκνωτής θα ε ιτυγχάνει συντελεστή ισχύος µεγαλύτερο του 0,85 κατασκευασµένος σύµφωνα µε το VDE 0560 ή αρεµφερώς και να φέρει σήµα εγκρίσεως αυτών. Πλήρη ηλεκτρολογική συνδεσµολογία µε ολύκλωνο εύκαµ το καλώδιο τουλάχιστον 1,5 mm 2 θερµικής αντοχής α ό - 60 ο C έως +200 ο C. Θα εξασφαλίζεται στο φωτιστικό ηλεκτρική ροστασία κλάσης 11 κατά VDE 710 ή αρεµφερώς. Θα υ άρχει κλέµµα σύνδεσης σταθερά ροσαρµοσµένη µέσα στο κέλυφος, µε δυνατότητα σύνδεσης µέγιστου καλωδίου 2,5 mm2. Ασφαλειοθήκη µε ασφάλεια, κατάλληλη για το στραγγαλιστικό ηνίο και τον λαµ τήρα. Το καλώδιο αροχής ου εισέρχεται στο φωτιστικό σώµα ρέ ει να συγκρατείται µε σφιγκτήρα ( εριλαίµιο) ώστε να µην κατα ονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών και να µην υ άρχει κίνδυνος χαλάρωσης της σύσφιγξης του αροχετευτικού καλωδίου σε ερί τωση ου τεντώνεται το καλώδιο. Ο χώρος του λαµ τήρα θα έχει ροστασία ΙΡ 44 τουλάχιστον. Εντός του χώρου 10

11 θα υ άρχουν ολόσωµα κάτο τρα ή κάτο τρο µε δυνατότητα ρύθµισης της εκ εµ όµενης φωτεινής δέσµης. Το κάτο τρο θα είναι α ό ανοξείδωτο αλουµίνιο υψηλής καθαρότητας 99,80%, βαµµένο και σκληρυµένο µε χηµική ε εξεργασία. Θα υ άρχει ειδική θήκη ε ί της ο οίας το οθετείται η λυχνιολαβή Ε27, κατασκευασµένη α ό ορσελάνη ενός ή δύο τµηµάτων. Θα ρέ ει να διαθέτει ελατήριο κάτω α ό το έλασµα της φάσης και άγκιστρο (φρένο) στο σ είρωµα του ουδετέρου. Η ανάρτηση της λυχνιολαβής θα αρουσιάζει ικανο οιητική αντοχή και θα εκτιµηθεί η δυνατότητα ρυθµίσεως της, εκτός και αν αρέχεται τέτοια δυνατότητα στο φωτιστικό α ό τα κάτο τρα. Το διαφανές κάλυµµα να είναι κατασκευασµένο α ό ειδικό ύαλο αντοχής ή α ό άλλο συνθετικό υλικό ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες και µηχανικές κατα ονήσεις, αντιστατικά φορτισµένο για την α ώθηση σκόνης και θα διαθέτει ικανο οιητική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Ε ίσης η αντικατάσταση του καλύµµατος θα γίνεται α λά και εύκολα. Το αρέµβυσµα µεταξύ διαφανούς καλύµµατος και του Φ.Σ. θα είναι α ό υλικό αντοχής στην θερµοκρασία και στην διάβρωση και θα είναι σταθερά ροσαρµοσµένο και συγκολληµένο. Η σταθερή ροσαρµογή του όλων των λυόµενων µερών στο χώρο των οργάνων και των λαµ τήρων α οτελεί την βασική ροϋ όθεση για την ε ίτευξη της στεγανότητας. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο 2 (δυο ετών) α ό την ηµεροµηνία αραλαβής των ροµηθευόµενων ειδών µε δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωµατικού ροϊόντος. ΕΠ.1.3: ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ερµάριο ανοξείδωτο µε κλειδαριά, βιοµηχανικού τύ ου, στεγανό κατάλληλο για το οθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Η ροµήθεια αφορά 2 (δυο) υ αίθρια ερµάρια (Pillars) κατάλληλα για την εγκατάσταση ηλεκτρολογικών ινάκων σε εξωτερικό χώρο. Με σκε ή δίριχτη ή µονόρικτη. 11

12 Κατασκευή και διαµόρφωση σύµφωνη µε τους ελληνικούς κανονισµούς και τα ευρω αϊκά ρότυ α CE. Συµβατά µε τις τεχνικές ροδιαγραφές της ΕΗ1/0/481/ (ΦΕΚ-573 Β ) ΥΠΕΧΩ Ε. Βαθµού ροστασίας τουλάχιστον IP 54. Ο εσωτερικός χώρος του ερµαρίου θα χωρίζεται σε δύο τµήµατα µε ενδιάµεση διαχωριστική λαµαρίνα άχους τουλάχιστον 2 mm έως 4mm, µε 4 ο ές λάτους 25 έως 30 mm για την διέλευση καλωδίων. Το ρώτο τµήµα εσωτερικού λάτους 600 (± 20mm) mm και ύψους 1,30 (± 0,10) µέτρα κατάλληλο σε χωρητικότητα και σχήµα, για την το οθέτηση των µετρητών της.ε.η. θα µ ορεί να φιλοξενεί µε άνεση, ένα µετρητή τριφασικής αροχής και ένα µονοφασικής. Στο χώρο αυτό και στην ράχη του PILLAR θα είναι στερεωµένη µε κοχλίες και ερικόχλια ε άνω σε οδηγούς α ό γωνίες σχήµατος Η ( ου θα κατασκευαστούν α ό στραντζαριστή διαστάσεων 30 Χ20 Χ 2 mm) στραντζαριστή λαµαρίνα άχους 2 mm, για την στερέωση των µετρητών. Το δεύτερο τµήµα της θέσης για τον ηλεκτρολογικό ίνακα διανοµής εσωτερικού λάτους 500 (± 20 mm) και ύψους 1,30 (± 0,10) µέτρα θα φέρει λάκα στήριξης υλικών, α ό γαλβανισµένη λαµαρίνα ύψους 1,10 m. λάτους 480 mm άχους 2 mm τουλάχιστον, για την στερέωση των διανοµών. Ο κάθε χώρος θα έχει ξεχωριστή όρτα µε κλειδαριά. Η όρτα του ρώτου χώρου, θα φέρει αράθυρο (όχι γυάλινο) στο ύψος της ένδειξης του µετρητή. Οι όρτες θα αναρτώνται στο κυρίως σώµα του ερµαρίου, µε ανοξείδωτους µεντεσέδες βαρέως τύ ου και θα κλείνουν σε τρία σηµεία. Θα εφά τονται ολύ καλά µε το σώµα του PILLAR µε λάστιχο στεγανο οίησης εριµετρικά. Το δά εδο του ερµαρίου θα είναι ανοικτό και στο σηµείο ε αφής του µε τη τσιµεντένια βάση θα φέρει εριφερειακή ανοξείδωτη σιδερογωνιά άχους τουλάχιστο 3,00 mm και λάτους 38 mm. Στις 4 γωνίες θα υ άρχει τριγωνική λάµα στην ο οία θα ανοιχθούν τρύ ες για να βιδωθούν τα µ ουλόνια της βάσης. Το PILLAR µε όλα τα εσωτερικά εξαρτήµατα θα βαφεί µε χρώµα ε ιλογής της Υ ηρεσίας, το συνολικό άχος βαφής δεν θα είναι µικρότερο α ό 0,4 mm. 12

13 ΕΠ.1.4: ΤΑΚΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Τάκος χώρων στάθµευσης α ό καουτσούκ. Η ροµήθεια αφορά 51 τάκους ενδεικτικών διαστάσεων: µήκος 900mm (± 15mm) X λάτος 150mm (10mm) x ύψος 100mm (10mm). Με ανακλαστική ε ιφάνεια ενδεικτ. 130mm (±15mm) X 100mm (10mm). Ο τάκος να είναι κατασκευασµένος εξολοκλήρου α ό καουτσούκ υψηλής αντοχής, εύκαµ του υλικού, ου δεν θα ροκαλεί ζηµίες στους τροχούς των οχηµάτων α ορροφώντας τις κρούσεις. Θα ρέ ει να το οθετούνται εύκολα (µε βίδες) και φέρουν ανακλαστικές ταινίες για να γίνονται αντιλη τά και την νύχτα. ΕΠ.1.5:ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Ερµάριο ηλεκτρολογικού υλικού, εξωτερικού χώρου, IP 65/ΙΚ10, διαστάσεων λ.400 mm (±10mm) X υψ. 500 mm (±12mm) x βα.200 (±10mm) mm. Με όρτα διαφανής. Ενδεικτικού τύ ου hager σειράς Orion plus. Η ροµήθεια αφορά 10 (δέκα) τεµάχια. ΕΠ.1.6: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚO ΚΑΛΩ ΙO Καλώδιο Ισχυρών ρευµάτων για το οθέτηση µέσα στο έδαφος ή ε ί τοίχου τύ ου J1VV-R (NYY) 5x2,5 mm2. Ονοµαστική Τάση: 600/1000V. Προδιαγραφές ΙΕΚ: Θερµο λαστική µόνωση και µανδύας α ό PVC, ολύκλωνος αγωγός α ό χαλκό. Η κατασκευαστική εταιρεία θα είναι ιστο οιηµένη κατά ISO 9001:2008. Το υλικό ρέ ει να είναι σύµφωνο µε το αντίστοιχο Πρότυ ο ΕΛΟΤ, ή το αντίστοιχο Εναρµονισµένο Ευρω αϊκό Πρότυ ο(εν/hd), ου ισχύει κατά τον χρόνο κατά τον ο οίο συνά τεται η σύµβαση για την κατασκευή της εγκατάστασης. Σε ερί τωση ου δεν υ άρχουν Ελληνικά ή Ευρω αϊκά Πρότυ α κάθε υλικό ρέ ει να συµµορφώνεται µε τα αντίστοιχα ιεθνή Πρότυ α IEC και ISO ου ισχύουν για αυτό. Ο ουδέτερος αγωγός και ο αγωγός ροστασίας στα καλώδια, ρέ ει να είναι αναγνωρίσιµοι α ό το χρωµατιστό τους, σύµφωνα µε τα Πρότυ α ΕΝ και ΕΛΟΤ ΗD 308 (δι λός χρωµατισµός ράσινο/ κίτρινο για τον αγωγό ροστασίας, χρώµα ανοιχτό µ λέ για τον ουδέτερο). 13

14 ΟΜΑΔΑ 3: Εξοπλισμός Καταμέτρησης Οχημάτων Ο εξο λισµός «Καταµέτρησης οχηµάτων» εριλαµβάνει τον α αραίτητο εξο λισµό ο ο οίος θα εγκατασταθεί στους χώρους στάθµευσης, ώστε να ε ιτυγχάνεται η ανίχνευση των οχηµάτων κατά την είσοδο και έξοδο τους. Αυτό θα έχει ως α οτέλεσµα την καταµέτρηση τους και τον υ ολογισµό της διαθεσιµότητας θέσεων στους χώρους στάθµευσης. Ο εξο λισµός «Καταµέτρησης οχηµάτων» θα εγκατασταθεί α ό συνεργεία του ήµου Χανίων. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 3. Εξοπλισμός Καταμέτρησης Οχημάτων ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια EΠ.3.1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΒΡΟΓΧΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ TEM EΠ.3.2 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 2πλος TEM ΕΠ.3.3 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 4πλος ΤΕΜ ΕΠ.3.1: ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ Ο κάθε µαγνητικός βρόγχος ροορίζεται για την καταµέτρηση των οχηµάτων κατά την είσοδο και έξοδό τους α ό το χώρο στάθµευσης και συνοδεύεται α ό τον α αραίτητο ελεγκτή για τη διαχείριση της λειτουργίας του. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Ο βρόγχος θα χρησιµο οιηθεί ρέ ει να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις και ευαισθησία για το σκο ό της εφαρµογής. Ο µαγνητικός Βρόχος Καταµέτρησης να είναι κατάλληλος για την το οθέτηση του σε βάθος έως και 1 µέτρο και να είναι το οθετηµένος σε κουτί α ό ανθεκτικό PVC το ο οίο ροστατεύει ε αρκώς το εριεχόµενο α ό την υγρασία. Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος είναι υ εύθυνος για τη σχεδίαση της διάταξης το οθέτησης καθώς και για την ε ιλογή των α αιτούµενων υλικών, άχος καλωδίου, αριθµό σ ειρών, µόνωση καλωδίου. Οι αγωγοί ου θα χρησιµο οιηθούνε θα ρέ ει να είναι κατάλληλα µονωµένοι για την καλύτερη δυνατή ροστασία α ό την 14

15 υγρασία µε µόνωση ολυαιθυλενίου ή καλύτερη και η διάστασή τους θα ρέ ει να είναι µεγαλύτερη ή ίση του 1.5mm2 µε ολική διάµετρο µεγαλύτερη α ό 5 και έως 8mm και εµβέλεια ανίχνευσης 2 µέτρα. ΕΠ.3.2: ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 2ΠΛΟΣ Ο ελεγκτής θα ρέ ει να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε δύο βρόγχους. Ε ίσης θα ρέ ει να διαθέτει κατάλληλη έξοδο δεδοµένων ανίχνευσης των οχηµάτων, για τη σύνδεσή του µε το υ όλοι ο σύστηµα και το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας θα ρέ ει να είναι ανοιχτό και ανεξάρτητο του ενδιάµεσου λογισµικού ώστε να ε ιτρέ εται η σύνδεση του µε το υ όλοι ο σύστηµα. Ο ανάδοχος είναι υ εύθυνος για την αράθεση ληροφοριών σχετικά µε τη συνδεσµολογία του ελεγκτή. Οι ελάχιστες ροδιαγραφές ου θα ρέ ει να καλύ τει είναι οι ακόλουθες: Προδιαγραφή Ελεγκτής Βρόγχου µε δυνατότητα σύνδεσης µε δύο βρόγχους Να διαθέτει κατάλληλη έξοδο δεδοµένων ανίχνευσης των οχηµάτων, για τη σύνδεσή του µε το υπόλοιπο σύστηµα και το πρωτόκολλο επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανοιχτό και ανεξάρτητο του ενδιάµεσου λογισµικού ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση του µε το υπόλοιπο σύστηµα Κατάλληλος για έξοδο δεδοµένων και για τη σύνδεση του µε το υπόλοιπο σύστηµα ελέγχου Συχνότητα λειτουργίας βρόγχων Ευαισθησία Συχνότητα ρεύµατος τροφοδοσίας Κατανάλωση Θερµοκρασία λειτουργίας Προστασία από την υγρασία Επικοινωνία µέσω Περιγραφή Ποσότητα Προµήθειας = 2 τεµάχια Απαιτούµενο Απαιτούµενο 20 khz έως 140 khz Ρυθµιζόµενη 48ώς 65Hz <3watt -20 ο Cέως +55 ο C (ή ευρύτερο) IP40 RS485 ΕΠ.3.3: ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 4ΠΛΟΣ Ο ελεγκτής θα ρέ ει να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε τέσσερις βρόγχους. Ε ίσης θα ρέ ει να διαθέτει κατάλληλη έξοδο δεδοµένων ανίχνευσης των οχηµάτων, για τη σύνδεσή του µε το υ όλοι ο σύστηµα και το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας θα ρέ ει να 15

16 είναι ανοιχτό και ανεξάρτητο του ενδιάµεσου λογισµικού ώστε να ε ιτρέ εται η σύνδεση του µε το υ όλοι ο σύστηµα. Ο ανάδοχος είναι υ εύθυνος για την αράθεση ληροφοριών σχετικά µε τη συνδεσµολογία του ελεγκτή. Οι ελάχιστες ροδιαγραφές ου θα ρέ ει να καλύ τει είναι οι ακόλουθες: Προδιαγραφή Ελεγκτής Βρόγχου µε δυνατότητα σύνδεσης µε τέσσερις βρόγχους Να διαθέτει κατάλληλη έξοδο δεδοµένων ανίχνευσης των οχηµάτων, για τη σύνδεσή του µε το υπόλοιπο σύστηµα και το πρωτόκολλο επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανοιχτό και ανεξάρτητο του ενδιάµεσου λογισµικού ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση του µε το υπόλοιπο σύστηµα Συχνότητα λειτουργίας βρόγχων Ευαισθησία Συχνότητα ρεύµατος τροφοδοσίας Κατανάλωση Θερµοκρασία λειτουργίας Προστασία από την υγρασία Επικοινωνία Περιγραφή Ποσότητα Προµήθειας = 1 τεµάχιο Απαιτούµενο 20 khz έως 140 khz Ρυθµιζόµενη 48ώς 65Hz <3watt -20 ο Cέως +60 ο C (ή ευρύτερο) IP40 RS485 ΟΜΑΔΑ 4 : Εξοπλισμός ενημέρωσης οδηγών Ο εξο λισµός ενηµέρωσης οδηγών θα δίνει ληροφορίες για τη διαθεσιµότητα του αρακείµενου χώρου στάθµευσης καθώς και µηνύµατα κατά την είσοδο ή/και έξοδο των οδηγών α ό το χώρο στάθµευσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ο ΗΓΩΝ ΟΜΑΔΑ 4. Εξοπλισμός Ενημέρωσης Οδηγών ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια ΕΠ.4.1 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ (2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) ΤΕΜ ΕΠ4.2 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ (4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) ΤΕΜ

17 ΕΠ.4.1: ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ (2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) Η οθόνη LED εξωτερικού χώρου θα είναι 2 γραµµών λήρους α εικόνισης (full matrix) µε ελάχιστο λάτος τους 16 χαρακτήρες ανά γραµµή. Θα ρέ ει να έχει συνδεσιµότητα µέσω RS485 (το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας να είναι διαθέσιµο χωρίς ε ι ρόσθετο κόστος), µε γρήγορο χρόνο α όκρισης. Η α όσταση ανάγνωσης θα είναι µεγαλύτερη των 20 µέτρων. Όλες οι οθόνες LED σύµφωνα µε τις αρα άνω ανάγκες θα ρέ ει να καλύ τουν τις κάτωθι ελάχιστες α αιτήσεις: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Οθόνη LED 2 Γραµµών και 16 Χαρακτήρων Ανά γραµµή εξωτερικού χώρου Προστασία Πλαισίου Γωνία Θέασης Φωτεινότητα Οθόνης Χρόνος Ζωής LED Περιγραφή Προµήθεια Ποσότητας = 3 Τεµαχίων IP65 ή καλύτερο έως 70 ο > cd/m2 > ώρες λειτουργίας LEDs/Pixel: 1 ιε αφές Ε ικοινωνίας Τροφοδοσία Μέγιστη Κατανάλωση: Θερµοκρασία Λειτουργίας RS485 (τουλάχιστον) Το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας να είναι διαθέσιµο χωρίς ε ι ρόσθετο κόστος 230VAC / 50 Hz 700W Υγρασία Λειτουργίας 0 έως 95% Ο τικά Χαρακτηριστικά -20 ο Cέως +60 ο C (ή ευρύτερο) Βάσει EN12966 L3, R2, C2, B4 (40.000lx εριβάλλον φωτισµού). Ορατή σε λήρη ηλιοφάνεια ΕΠ.4.2: ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ (4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) Η οθόνη LED εξωτερικού χώρου θα είναι µονόχρωµη εξωτερικού χώρου και ροορίζεται για την αναγραφή του αριθµού ελεύθερων θέσεων σε κάθε χώρο στάθµευσης. Θα ροβλέ εται ε ίσης χώρος στο λαίσιο της ινακίδας για την µόνιµη αναγραφή ροκαθορισµένου τίτλου. Θα ρέ ει να έχει συνδεσιµότητα µέσω RS485 (το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας να είναι διαθέσιµο χωρίς ε ι ρόσθετο κόστος). Η α όσταση ανάγνωσης θα είναι µεγαλύτερη των 20 µέτρων. Όλες οι οθόνες LED 17

18 σύµφωνα µε τις αρα άνω ανάγκες θα ρέ ει να καλύ τουν τις κάτωθι ελάχιστες α αιτήσεις: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Οθόνη LED 4 Χαρακτήρων εξωτερικού χώρου µε λαίσιο µόνιµης αναγραφής ροκαθορισµένου τίτλου Προστασία Πλαισίου Γωνία Θέασης Φωτεινότητα Οθόνης Χρόνος Ζωής LED ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα Προµήθειας = 2 Τεµάχια IP65 έως 70 ο > cd/m2 > ώρες λειτουργίας LEDs/Pixel: 1 ιε αφές Ε ικοινωνίας Τροφοδοσία Μέγιστη Κατανάλωση: Θερµοκρασία Λειτουργίας RS485 (τουλάχιστον) Το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας να είναι διαθέσιµο χωρίς ε ι ρόσθετο κόστος 230VAC / 50 Hz 700W Υγρασία Λειτουργίας 0 έως 95% Ο τικά Χαρακτηριστικά -15 ο Cέως +55 ο C (ή ευρύτερο) Βάσει EN12966 L3, R2, C2, B4 (40.000lx εριβάλλον φωτισµού). Ορατή σε λήρη ηλιοφάνεια ΟΜΑΔΑ 5 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο εξο λισµός κεντρικής διαχείρισης του συστήµατος εριλαµβάνει τον εξο λισµό ου αφορά τη διασύνδεση όλων των υ οσυστηµάτων, ώστε η ληροφορίες εισόδου εξόδου οχηµάτων και τα άλλα δεδοµένα ου θα δηµιουργούνται, να είναι ε εξεργάσιµα και ηλεκτρονικά διαχειρίσιµα α ό το κεντρικό λογισµικό του συστήµατος Η-ΠΑΡΚ. 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 5. Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος ΕΠ.5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια ΕΞΥΠΥΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER) ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΜ ΕΠ.5.1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Η όλη εγκατάσταση και η λειτουργία του συστήµατος θα υ οστηρίζεται α ό ένα εξυ ηρετητή (server) µε τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξυ ηρετητής (server) µε ενσωµατωµένο λογισµικό λατφόρµας εικονικών µηχανών Γενικά Χαρακτηριστικά Πρώτη διάθεση ροϊόντος εντός τριών (3) ετών Το ροϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά Τύ ος εξυ ηρετητή (Server) για υ οχρεωτική το οθέτηση σε καµ ίνα (Rack mounted) εσµευόµενα Rack Units Ε εξεργαστής ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ποσότητα Προµήθειας =1 Τεµάχιο Τεχνολογία κατασκευής Chip (nm) 32 Αριθµός υρήνων ανά ε εξεργαστή (core / CPU) Υ οστηριζόµενοι ε εξεργαστές (CPUs) Προσφερόµενοι ε εξεργαστές (CPUs) Συχνότητα λειτουργίας (GHz) 2,4 Μνήµη cache L3 (ΜΒ) Υ οστηριζόµενα κανάλια µνήµης (memory channels) 3 E ικοινωνία µεταξύ υρήνων (Core to Core) (GT/s) 7,2 Μέγιστη ταχύτητα ε ικοινωνίας µεταξύ ε εξεργαστή και µνήµης RAM (Memory Bandwidth) (GB/s) Μητρική Κάρτα (Motherboard) Υ οστηριζόµενοι τύ οι δίσκων SAS/SATA Υ οστηριζόµενο µέγεθος δίσκων 2,5 / 3,5 Μέγιστος αριθµός υ οστηριζόµενων δίσκων Αριθµός υ οδοχών ε έκτασης (expansion slots) Τύ ος υ οδοχών ε έκτασης (expansion slots) PCIe Gen2 ή νεότερο Θύρες δικτύου RJ 45 τύ ου Server Υ οστήριξη Load balance, Jumbo frames, TCP offloads στις θύρες δικτύου Κεντρική Μνήµη (RAM) Αριθµός υ οδοχών µνήµης (Slots)

20 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξυ ηρετητής (server) µε ενσωµατωµένο λογισµικό λατφόρµας εικονικών µηχανών ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ποσότητα Προµήθειας =1 Τεµάχιο Μέγιστη υ οστηριζόµενη µνήµη (GΒ) 128 Προσφερόµενη µνήµη (GB) 24 Τύ ος διαύλου DDR 3 Μέγιστη υ οστηριζόµενη συχνότητα ιάυλου (GΒ) Τύ ος µνήµης ECC DRAM (RDIMM) 1333 Dimm Μνήµης 6X4GB ή 3X8GB Registered (DDR3-1600) Μονάδες Σκληρών ίσκων (HDD) Τεχνολογία διαύλου SATA ΙΙΙ (6G) ή SAS (6G) Σκληροί δίσκοι κατηγορίας εξυ ηρετητών (Server) Χωρητικότητα σκληρών δίσκων σε GBytes ανά δίσκο 1000 Ταχύτητα εριστροφής ανά λε τό (RPM) 7200 Αριθµός εγκατεστηµένων σκληρών δίσκων ίσκοι τύ ου Hot Plug Ελεγκτής RAID (Controller) Πρωτόκολλα ε ικοινωνίας SATA / SAS Ταχύτητα δεδοµένων SATA (Gbps) Ταχύτητα δεδοµένων SAS (Gbps) Μνήµη Cache ανάγνωση / Εγγραφή (MB) Υ οστήριξη ε ί εδων RAID 0,1,1+0, 5,5+0 Μ αταρία µνήµης Cache Κάρτα γραφικών Μνήµη κάρτας (ΜΒ) Ανάλυση VGA (pixels, Κ Colors) 1024x768,256 Συνδεσιµότητα Θύρες δικτύου GB Ethernet Server Θύρα κονσόλας διαχείρισης RJ45 Πληκτρολόγιο PS/2 ή USB, Mouse PS/2 ή USB Εµ ρόσθια συνδεσιµότητα USB 2.0 ή νεότερο Ο ίσθια συνδεσιµότητα USB 2.0 ή νεότερο Ο τικός δίσκος Οδηγός τύ ου DVD-RW Drive Ταχύτητα DVD RW Τροφοδοσία & εξαερισµός Ύ αρξη τροφοδοτικού Υ οστήριξη ολλα λών τροφοδοτικών (PSU) Υ οστήριξη Hot Plug τροφοδοτικών Ισχύς τροφοδοτικού (Watts) Τροφοδοτικό τύ ου Hot Plug Αριθµός εγκατεστηµένων ανεµιστήρων 3 Παρέχονται καλώδια τροφοδοσίας ρεύµατος τύ ου Σούκο (Schuko) IEC- 320-C13 σε CEE 7/ Χ 750 Παρέχονται καλώδια τροφοδοσίας ρεύµατος τύ ου IEC 320 C13/C14 Χαρακτηριστικά BIOS 1 20

21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξυ ηρετητής (server) µε ενσωµατωµένο λογισµικό λατφόρµας εικονικών µηχανών Κωδικός ρόσβασης κατά την εκκίνηση (Power- on password) Υ οστήριξη Plug and Play υνατότητα αναβάθµισης BIOS Αυτόµατη εκκίνηση µετά την ε αναφορά του δικτύου (Resume after power failure) ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ποσότητα Προµήθειας =1 Τεµάχιο Υ οστήριξη Hot Plug αλλαγής δίσκων και τροφοδοτικών Οθόνη Mέγεθος (Inch) 19 Τύ ος 16:9 ή 16:10 Τεχνολογία LED Ανάλυση οθόνης 1920Χ1080 Φωτεινότητα (cd/m2) 200 Tυ ική Αντίθεση (n/1) 800 Χρώµατα (Μ) 16,7 Συνδεσιµότητα DVI-D και VGA Χρόνος α όκρισης (ms) 5 Με ροδιαγραφές ENERGY STAR Συµβατότητα Λογισµικού Υ οστήριξη Λειτουργικών Συστηµάτων: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Solaris Υ οστήριξη εικονικής λατφόρµας : VMware, XenServer, Citrix, Microsoft Windows Server Hyper-V Πιστο οιήσεις Τυ ο οίηση κατασκευαστή ISO 9001 :2008 Τυ ο οίηση CE MARK Εγγύηση Εγγύηση καλής λειτουργίας (Έτη) Εγγύηση στα ροσφερόµενα µέρη τµηµατικά και συνολικά (Έτη) Υ οστήριξη σε ανταλλακτικά και Service µετά το έρας της εγγύησης ( Ετη) Εγχειρίδια Παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε ηλεκτρονική (CD) ή έντυ η µορφή Παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε Ελληνικά ή Αγγλικά Παρέχονται συνοδευτικά ρογράµµατα σε CD Λειτουργικό Σύστηµα Λειτουργικό σύστηµα τύ ου server Παραθυρικό λειτουργικό σύστηµα, φιλικό στο χρήστη 64 bit. Πρώτη δηµοσίευση (release date) το ολύ δυο (2) τελευταίων ετών Γλώσσα εριβάλλοντος Αγγλική Πλήρη συµβατότητα υ οστήριξη µε συστήµατα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS) Να συνοδεύεται α ο τις νόµιµες άδειες αυτοκόλλητα CD / DVD κτλ

22 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξυ ηρετητής (server) µε ενσωµατωµένο λογισµικό λατφόρµας εικονικών µηχανών Λογισµικό λατφόρµας υ οστήριξης εικονικών µηχανών Να εριλαµβάνεται λατφόρµα υ οστήριξης εικονικών µηχανών για τον ροσφερόµενο εξυ ηρετητή (1 διακοµιστή µε 1 ε εξεργαστή) Υ οστήριξη ολλα λών φυσικών ε εξεργαστών (CPUs) Υ οστήριξη ολλα λών φυσικών ύρινων (cores) Υ οστήριξη φυσικών ε εξεργαστών 64bit Υ οστήριξη φυσικής µνήµης RAM (GB) Υ οστήριξη εικονικής µνήµης RAM (VRAM) ανά εικονική µηχανή (virtual machine) (GB) Υ οστήριξη φιλοξενούµενων λειτουργικών συστηµάτων (virtual machines hosting) 64bit Μηχανισµός µεταφοράς εικονικής µηχανής, σε λειτουργία, α ό ένα φυσικό µηχάνηµα σε άλλο Μηχανισµός αροχής άµεσης διαθεσιµότητας (Availability) εξυ ηρετητή σε ερί τωση βλάβης υλικού υνατότητα διαχείρισης εικονικών µηχανών Υ οστήριξη φιλοξενούµενων λειτουργικών συστηµάτων Τύ ου MS windows, Linux, Mac OS Υ οστήριξη ελέγχου λειτουργιών δικτύου εισόδου εξόδου (Firewall) Υ οστήριξη αρεµβάσεων στον εικονικό µεταγωγέα (switch) ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ποσότητα Προµήθειας =1 Τεµάχιο Συντήρηση υ οστήριξη λατφόρµας εικονικών µηχανών (έτη) 1 ΟΜΑΔΑ 6 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ο κάθε µικρο-υ ολογιστής ροορίζεται για τη σύνδεση µε το υ όλοι ο σύστηµα και συγκεκριµένα τους αναγνώστες και τους ελεγκτές ροκειµένου να ε ιτρέ ει τόσο την διαχείριση του συστήµατος σε το ικό ε ί εδο όσο και την α οστολή των α αραίτητων δεδοµένων µέσω δικτύου στον κεντρικό εξυ ηρετητή του συστήµατος. ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια 6 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ΕΠ6.1 ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΜ

23 ΕΠ 6.1 ΜΙΚΡΟ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤHΣ PC Στον αρακάτω ίνακα εριγράφονται οι α αιτήσεις για την οµάδα 6: ηλεκτρονικοί υ ολογιστές: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ο µικρο-υπολογιστής προορίζεται για τη σύνδεση µε το υπόλοιπο σύστηµα και συγκεκριµένα τους αναγνώστες και τους ελεγκτές προκειµένου να επιτρέπει τόσο την κεντρική διαχείριση των υποσυστηµάτων στο χώρο στάθµευσης όσο και την αποστολή των απαραίτητων δεδοµένων µέσω δικτύου στον κεντρικό εξυπηρετητή του συστήµατος Συχνότητα επεξεργαστή Μνήµη RAM Σκληρός δίσκος Κατανάλωση Συνδεσιµότητα οθόνης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα Προµήθειας = 3 Τεµάχια Ελάχιστο 1GHz Ελάχιστο 1GB 1x2.5" HDD ή SSD µε ελάχιστη χωρητικότητα τα 60 GB Μέγιστο 40w 1xVGA ή 1X HDMI Συνδεσιµότητα συσκευών 2x USB 2.0 Συνδεσιµότητα δικτύου Επιπλέον θύρα ιαστάσεις Λειτουργικό σύστηµα 1x RJ-45 LAN (10/100 Mbit ή 10/100/1000 Mbit) 1xRS485 (ή 1xRS232 µε προσαρµογέα σε RS485) Μέγιστες 260mmx200mmx80mm Συµβατό Windows XP ή Windows 7 ή παραπλήσιου τύπου 23

24 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 24

25 4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 1. Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης 3. Εξοπλισμός καταμέτρησης Οχημάτων ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ Ενέργεια EΠ.1.1 ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ TEM , , EΠ.1.2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ. TEM. 8 60,00 480, EΠ.1.3 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ TEM , , EΠ.1.4 ΤΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ TEM , , ΕΠ.1.5 ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ TEM , ΕΠ.1.6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚO ΚΑΛΩΔΙO 5x2,5mm2 Μ 250 2,10 525, ΟΜΑΔΑ 1: Σύνολο " Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης" 9.500,99 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ ,23 ΟΜΑΔΑ 1: Γενικό Σύνολο "Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης" ,22 EΠ.3.1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΒΡΟΓΧΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ TEM , , EΠ.3.2 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 2πλος TEM , , ΕΠ3.3 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 4πλος ΤΕΜ , , ΟΜΑΔΑ 3 Σύνολο " Εξοπλισμός Καταμέτρησης Οχημάτων" 4.460,00 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ ,80 ΟΜΑΔΑ 3: Γενικό Σύνολο " Εξοπλισμός Καταμέτρησης Οχημάτων" 5.485,80 25

26 ΟΜΑΔΑ 4. Εξοπλισμός ενημέρωσης οδηγών 5. Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ Ενέργεια ΕΠ.4.1 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ (2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) ΤΕΜ , , ΕΠ.4.2 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ (1ΣΕΙΡΑΣ Χ4 ΧΑΡΑΚΤHΡΩΝ) ΤΕΜ , ΟΜΑΔΑ 4: Σύνολο " Εξοπλισμός Ενημέρωσης Οδηγών" 5.600,00 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ ,00 ΟΜΑΔΑ 4: Γενικό Σύνολο " Εξοπλισμός Ενημέρωσης Οδηγών" 6.888,00 ΕΞΥΠΥΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER) ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠ.5.1 ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΜ , , ΟΜΑΔΑ 5: Σύνολο " Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος" 5.700,00 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ ,00 ΟΜΑΔΑ 5: Γενικό Σύνολο " Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος" 7.011,00 6. Ηλεκτρονικoi Υπολογιστές ΕΠ.6.1 ΜΙΚΡΟ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΜ 3 360, , ΟΜΑΔΑ 6 Σύνολο " Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές" 1.080,00 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 6 248,40 ΟΜΑΔΑ 6: Γενικό Σύνολο " Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές" 1.328,40 Συνολικό Κόστος Εξοπλισμού Κόστος Χωρίς ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑ 1 + ΟΜΑΔΑ 3 + ΟΜΑΔΑ 4 + ΟΜΑΔΑ 5 + ΟΜΑΔΑ 6) ,99 ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑ 1 +ΟΜΑΔΑ 3 + ΟΜΑΔΑ 4 + ΟΜΑΔΑ 5 + ΟΜΑΔΑ 6) 6.058,43 Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ) ,42 26

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 8.3.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /νση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών ΑΡ. ΜΕΛ. 1/2013 KA.6673.0001

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1. Σύστηµα ΗΥ Τύπου Α Τεµ. 40 - Κουτί Midi Twer µε τουλάχιστον 3 θέσεις συσκευών 5,25 και 2 θέσεις συσκευών 3,5, τουλάχιστον 2 ενεργές θύρες USB από την µπροστινή πλευρά, τουλάχιστον 1 ανεµιστήρα πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 3788 Άρτα, 16/10/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησής του, προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΜ46907Κ-1ΨΛ. 45.000 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)

ΑΔΑ: ΒΕΥΜ46907Κ-1ΨΛ. 45.000 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συνολικού Προϋπολογισμού:73.800,οο Η/Υ ΤΥΠΟΣ-Α A. Desktop PC INTEL CORE i5-2500 3.30 GHz ή ανώτερο - Windows 7 PRO (64 bit) Τουλάχιστον 20 τεμάχια προτύπου: Επεξεργαστής: Μνήμη cache:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 27174 15/7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ και Περιφερειακών Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 15787/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/νσηΠρογραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου4, Τ.Κ. 45 444, Ιωάννινα Μελέτη ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. Για τις Διοικητικές Υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 19.700,00, ολογράφως ( δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ) για την προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών κλπ για

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Aθήνα, 09.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρ.:..Α.Α../οικ. 62019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. http://news.teimes.gr/news/. Α Α: 4ΑΘΩ46914Η-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (T.E.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Μεσολόγγι 5-5-2011 Αριθµ.πρωτ: Φ8.12/1570 ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (με συλλογή κλειστών προσφορών)για ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΚ 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15375/720045 ΧΑΙΔΑΡΙ 11/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠINAKAΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 Κεντρικές μονάδες Η/Υ 65 τεμ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΤΝ ΠΤΔΕ ΦΠΨ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ: Intel Core i3-5503,20ghz ή καλύτερος ΜΗΤΡΙΚΗ : Intel Η57 Express Chipset ή καλύτερο ΜΝΗΜΗ: 4 GB DDR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δυτική Φραγκίστα 18-3-2015 Αρ. Πρωτ. : 2146 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Δυτική Φραγκίστα Τ.Κ. 36071 Τηλ. :2237351127 Fax: 2237351128 Email: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λήψη προσφορών για δαπάνη ποσού 14.100,00, ολογράφως ( δεκατέσσερις χιλιάδες και εκατό ευρώ ) για την προµήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, οθονών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών. Πλατανιά: 8.087,25 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αδειών Χρήσης Λογισμικού και συσκευών αδιάλειπτης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26442 Τηλ.:2610316242, 2610318224 Fax: 2610317877 e mail: info@aepde.gr Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής

Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Πίνακας Τυποποιημένων Προδιαγραφών Υπολογιστικών Συστημάτων και Περιφερειακών Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπου 1 Προσωπικός Υπολογιστής Α/Α Περιγραφή Ποσ, Τιμή 1 Προδιαγραφές : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ : Αριθμός πυρήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, SCANNER, ΦΟΡΗΤΟΥ Η/Υ (Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ)» Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Παράρτημα Α Τεχνικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Ομάδας Εξοπλισμού Συντάκτες: Μίλτος Α. Κουτούγκος, Υπεύθυνος Μηχανογράφησης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Η/Υ κ.λ.π.) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 123/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 40.700,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 47.212,00 ) Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 10.7134.0003 ποσό 45.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Σχολής (ΚΑΕ 4121.05.02.00) για το Οικονομικό Έτος 2014.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού της Σχολής (ΚΑΕ 4121.05.02.00) για το Οικονομικό Έτος 2014. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9-57 80, ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΔΑ: Αθήνα, /09/04 Αρ. Πρωτ. 6740 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 2 / 07 / 205 Αρ. Πρωτ: 52728 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 26.03.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το ΕΚΚΕ προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια των κάτωθι ειδών: 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Ποσότητα: 1) (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ (Αριθ. Πρωτ.:620/24/10-07-2013) ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311612, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ.

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ LAΠ ΤΟP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων».

ΑΔΑ: ΒΛ19Λ-ΙΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : «Καθορισµός λαισίου ελάχιστων ροδιαγραφών λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Ηµέρας Αστέγων». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 12/ 11/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. ρ. 28οικ.37400/3461 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 29-03-20132013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό (Π.Μ..), στο λαίσιο της υλο οίησης του Ευρω αϊκού Προγράµµατος Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια δύο αυτόνοµων τηλεµετρικών µετεωρολογικών σταθµών 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E - mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ώρα. Προϋπολογισθείσα δαπάνη : # 45.000,00 #, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ. Π. Α. 19%.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ώρα. Προϋπολογισθείσα δαπάνη : # 45.000,00 #, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ. Π. Α. 19%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παπάγου, 31 Μαΐου 2007 ΓΕΝΙΚΗ / ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. Βαθµ. Προτ/τας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 25937/5416 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Αρ.πρωτ.:620/27/02-08-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ

2) ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προµηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες: Χαράλαµπος Μυλωνάς ΤΗΛ.: 2132030623 FAX.: 2132030630 e-mail: milonas@dionysos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν. Πλαστήρα 100 BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 70013 Πληροφορίες: Μανουέλα Καψετάκη e-mail: kapseta@imbb.forth.gr Τηλ. 2810 391173, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: 298600/8.5.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το έργο Integrated Territorial Synergies for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας- M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής Ενέργειας E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818515 2015-06-03

15PROC002818515 2015-06-03 Τµήµα : Οικονοµικών Υπηρεσιών Πληροφορίες : Λάζαρος Λαζαρίδης Τηλέφωνο : 2461053982 Fax : 2461053991 E-mail : llazaridis@pta.pdm.gr Κοζάνη, 28/05/2015 Αρ. Πρωτ: 969 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓNΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.23210 49239,49168 - FAX: (23210) 49251 Email: resc@teiser.gr Σέρρες, 6-07-2015 Αριθμ.Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 16-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ MATRIX ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21-01-2015

Διαβάστε περισσότερα