ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Χριστόφορος Πα άς Τηλέφωνο: Fax: url: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ...5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...5 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ...7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ...14 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ο ΗΓΩΝ...16 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ19 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

4 1. ΣΚΟΠΟΣ Οι τεχνικές ροδιαγραφές αφορούν την ροµήθεια «Εξο λισµού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και ικτυακού Εξο λισµού», για την εκτέλεση των ενεργειών: 4.4: Ολοκλήρωση Εξο λισµού Ανίχνευσης - Αναγνώρισης 4.5: Ολοκλήρωση ικτυακού Εξοπλισµού του έργου µε τίτλο «Αξιο οίηση Τεχνολογιών Αιχµής στην ληρωµή χρήση και διαχείριση δηµόσιων αρκινγκ» µε ακρωνύµιο «Η-ΠΑΡΚ» το ο οίο εγκρίθηκε µε την υ αριθµό /Υ 1963/ α όφαση της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος «Ελλάδα-Κύ ρος » και εµ εριέχεται στην α ό και µε κωδικό Κ1_03_07 σύµβαση χρηµατοδότησης µεταξύ της ιαχειριστικής Αρχής των Ε ιχειρησιακών Προγραµµάτων του Στόχου "Ευρω αϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υ ουργείου Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αφετέρου, του Τεχνολογικού Πανε ιστηµίου Κύ ρου, Κύριου ικαιούχου του έργου, της ράξης µε τίτλο «Αξιο οίηση Τεχνολογιών Αιχµής στην ληρωµή, χρήση και διαχείριση δηµόσιων αρκινγκ» µε ακρωνύµιο «Η-ΠΑΡΚ». Η ράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύ ρος , συγχρηµατοδοτείται α ό την Ευρω αϊκή Ένωση και α ό Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύ ρου, µε την α ό , συµφωνία Εταιρικής Συνεργασίας, µεταξύ του Ε ικεφαλής Εταίρου (Τεχνολογικό Πανε ιστήµιο Κύ ρου) και των λοι ών Εταίρων, Πολυτεχνείου Κρήτης, ήµου Χανίων, ήµου Λευκωσίας του έργου. Η συνολική εγκεκριµένη δα άνη για την υλο οίηση της ροµήθειας «Εξο λισµού Ανίχνευσης Αναγνώρισης και ικτυακού Εξο λισµού ανέρχεται στο οσό ,67 Ευρώ, συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και βαρύνει τον Κ.Α Προϋ ολογισµού Εξόδων Έτους 2013 του ήµου Χανίων. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Με τον όρο εξο λισµό ανίχνευσης αναγνώρισης εριγράφουµε τα α αραίτητα συστήµατα λειτουργίας ελέγχου οχηµάτων κατά την είσοδο και την έξοδο τους στους 4

5 χώρους στάθµευσης ου ρόκειται να εφαρµοστεί το Η-ΠΑΡΚ. Με τον όρο δικτυακός εξο λισµός εριγράφουµε τον εξο λισµό ου αφορά τη διασύνδεση των συστηµάτων ανίχνευσης, ώστε η ληροφορία εισόδου εξόδου, να είναι ε εξεργάσιµη και ηλεκτρονικά διαχειρίσιµη α ό το λογισµικό του συστήµατος Η- ΠΑΡΚ. Ο εξο λισµός ρόκειται να το οθετηθεί α ό συνεργεία του ήµου Χανίων. 3. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΩΝ Η ροµήθεια εξο λισµού ανίχνευσης αναγνώρισης και δικτυακού εξο λισµού α οτελείται α ό έξι συνολικά οµάδες: ΟΜΑ Α 1: Εξο λισµός ιαµόρφωσης Χώρων Στάθµευσης ΟΜΑ Α 3: Εξο λισµός Καταµέτρησης οχηµάτων ΟΜΑ Α 4: Εξο λισµός Ενηµέρωσης οδηγών ΟΜΑ Α 5: Εξο λισµός Κεντρικής ιαχείρισης Συστήµατος ΟΜΑ Α 6: Ηλεκτρονικοί Υ ολογιστές Ο εξο λισµός αναλύεται συγκεντρωτικά στον αρακάτω ίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ 1. Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια EΠ1.1 ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ TEM EΠ1.2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ. TEM EΠ1.3 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ TEM EΠ1.4 ΤΑΚΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ TEM ΕΠ1.5 ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ TEM ΕΠ1.6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚO ΚΑΛΩΔΙO 5x2,5mm2 Μ

6 ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ EΠ3.1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΒΡΟΓΧΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια 3. Εξοπλισμός Καταμέτρησης οχημάτων EΠ3.2 ΕΠ3.3 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 2πλος ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 4πλος TEM TEM ΕΠ4.1 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ (2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) ΤΕΜ Εξοπλισμός Ενημέρωσης οδηγών ΕΠ4.2 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ (4 ΧΑΡΑΚΤHΡΩΝ) ΤΕΜ Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος ΕΠ5.1 ΤΕΜ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER) ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΜ Ηλεκτρονικoi Υπολογιστές ΕΠ6.1 ΜΙΚΡΟ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΜ

7 ΟΜΑΔΑ 1 : Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης Ο εξο λισµός «ιαµόρφωσης Χώρων στάθµευσης» εριλαµβάνει τον α αραίτητο εξο λισµό ο ο οίος θα εγκατασταθεί στους χώρους στάθµευσης, ώστε να ε ιτυγχάνεται η α οτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος Η-ΠΑΡΚ και ειδικότερα η υ οστήριξη της εγκατάστασης του δικτυακού εξο λισµού και του εξο λισµού ανίχνευσης-αναγνώρισης. Ο εξο λισµός «ιαµόρφωσης Χώρων στάθµευσης» θα εγκατασταθεί α ό συνεργεία του ήµου Χανίων. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 1. Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ EΠ.1.1 EΠ.1.2 EΠ.1.3 EΠ.1.4 ΕΠ.1.5 ΕΠ.1.6 ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ TEM ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ TEM ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ TEM ΤΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ TEM ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ TEM ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚO ΚΑΛΩΔΙO 5x2,5mm2 Μ ΕΠ1.1: ΣΙ ΗΡΟ-ΙΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο ΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ Ιστός ύψους 6 µέτρων, µε διατοµή σχήµατος κανονικού οκταγώνου, κωνικός ρος τα άνω µε βραχίονες ανάρτησης φωτιστικών σωµάτων Η ροµήθεια αφορά 4 (τέσσερις) σιδηρο-ιστούς. Ο σιδηρο-ιστός και οι βραχίονες θα είναι κατασκευασµένοι α ό χαλυβδοέλασµα S235JR / EN10025, θερµής έλασης και άχους τουλάχιστον 4mm (±1mm). Κατασκευή σύµφωνα µε τα ευρω αϊκά ρότυ α ΕΝ µε ιστο οίηση CE. 7

8 Η εξωτερική διάµετρος του εριγεγραµµένου κύκλου στη βάση του ιστού θα είναι 155 mm (±15mm) ενώ στην κορυφή του ιστού 90mm (±10mm) αντίστοιχα. Οι ραφές του θα είναι ευθύγραµµες και στεγανές. Ο κορµός του ιστού, θα ρέ ει να εδράζεται σε χαλύβδινη λάκα διαστάσεων 400mm Χ 400mm Χ 10mm, (µε ε ιτρε τή α όκλιση ±15mm X±20mm X±2mm αντίστοιχα) ηλεκτροσυγκολληµένη άνω σε αυτόν και θα φέρει τέσσερα (4) ενισχυτικά τερύγια στήριξης άχους 12mm (±2mm), σχήµατος ορθογωνίου τριγώνου, διαστάσεων των δύο καθέτων λευρών 200mm και 110mm µε α όκλιση ±12mm και ± 8mm αντίστοιχα. Η λάκα έδρασης θα φέρει κεντρική ο ή διαµέτρου τουλάχιστον Φ100mm (± 5mm) για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης, καθώς και τέσσερις (4) ο ές, οβάλ σχήµατος, διαµέτρου κατάλληλης για την σύνδεση σε βάσης αγκύρωσης, σε α όσταση 280mm (± 10 mm) και σε τετραγωνική διάταξη για τη στερέωση του ιστού σε ήλους κοχλίωσης (µ ουλόνια) διαµέτρου Φ24mm (± 2 mm). Η βάση αγκύρωσης θα ρέ ει να α οτελείται α ό 4 κοχλίες Μ24mm x 750mm, (µε ε ιτρε τή α όκλιση ± 4mm X ± 12mm αντίστοιχα), µε σ είρωµα µήκους 150mm (±10mm) µαζί µε τα 8 ερικόχλια (2 ανά κοχλία). Αφού ηλεκτροσυγκολληθούν οι κοχλίες µεταξύ τους σε διάταξη τµήµατος τετραγώνου, θα ρέ ει να είναι έτοιµη να ακτωθεί σε σκυρόδεµα. Ο ιστός ρέ ει να φέρει σε α όσταση 800mm (± 20mm) α ό τη βάση του, ο ή διαστάσεων 75mm Χ 300mm (µε ε ιτρε τή α όκλιση 8mm X 15mm) για την το οθέτηση ακροκιβωτίου, η ο οία θα κλείνει µε κατάλληλη θυρίδα α ό λαµαρίνα του ίδιου άχους µε τον υ όλοι ο ιστό και µε τρό ο ου να µην εξέχει του ελάσµατος του ιστού, η ο οία κλείνει µε κλειδαριά ασφαλείας. Εσωτερικά της ο ής θα ρέ ει να υ άρχει ηλεκτροσυγκολυµένο λαµάκι µε ο ή για την σύνδεση του αγωγού γείωσης. Ο ιστός θα είναι α όλυτα σύµφωνος µε όσα αναφέρει το ΕΝ40, θα ρέ ει είναι κατασκευασµένος α ό εταιρία ου κατέχει ιστο οιητικό διασφάλισης οιότητας ΙSO 9001:2008 και διαθέτει εµ ειρία σε τέτοιου είδους κατασκευές. Ο ιστός στην κορυφή του θα ρέ ει να µ ορεί να δεχτεί χαλύβδινο βραχίονα, 8

9 δι λό, ευθύγραµµο, οριζόντιας ροβολής 2µ. Ο δι λός βραχίονας µε υλικό κατασκευής S235JR / EN10025, θα α οτελείται α ό ένα σωλήνα διαµέτρου 102mm (±4mm) ( εριλαίµιο) για την ροσαρµογή του στην κορυφή του ιστού και α ό δύο σωλήνες διαµέτρου 60mm (±5mm), οι ο οίοι έχουν κλίση 10 ο (±2 ο ) ως ρος το οριζόντιο ε ί εδο και ροβολή 2.000mm. Τα αρα άνω τµήµατα, ηλεκτροσυγκολλούνται και ενισχύονται µε νεύρα στο κάτω µέρος. Το τµήµα του βραχίονα ου µ αίνει στην κορυφή του ιστού ( εριλαίµιο), φέρει ο ή για την διέλευση του καλωδίου. Το τµήµα αυτό φέρει κοχλίες για την στερέωση του βραχίονα στον ιστό. Ο ιστός µε τους βραχίονες, τους κοχλίες, τα ερικόχλια, µετά α ό σχετική ροεργασία, δηλαδή α όξεση, τρόχισµα και καθαρισµό, γαλβανίζονται εν θερµό σύµφωνα µε τα διεθνή ρότυ α: ASTM A-123, ASTM A-123Μ, ΕΝ ΙSO 1461:2009, ASTM A-153, ASTM A-153Μ. ΕΠ.1.2: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ Φωτιστικό σώµα για το οθέτηση λαµ τήρων ατµών υδραργύρου υψηλής ίεσης τουλάχιστον 125W µε όλα τα όργανα αφής και λειτουργίας κατάλληλο για το οθέτηση σε βραχίονα, για συνεχή λειτουργία στο ύ αιθρο και σε θερµοκρασία εριβάλλοντος α ό - 20ο C έως + 40ο C µε ε ιτρε τή α όκλιση ±50C. Θα καλύ τει τις γενικές α αιτήσεις και τις δοκιµές του Ευρω αϊκού ροτύ ου ΕΝ60598 και θα φέρει σήµανση CE. Τα ε ιµέρους τµήµατα του φωτιστικού είναι το κέλυφος, το συγκρότηµα του λαµ τήρα και η ηλεκτρική µονάδα. Το τµήµα του βραχίονα ου µ αίνει στην κορυφή του ιστού ( εριλαίµιο), φέρει ο ή για την διέλευση του καλωδίου. Το τµήµα αυτό φέρει κοχλίες για την στερέωση του βραχίονα στον ιστό Η ροµήθεια αφορά 8 οχτώ φωτιστικά σώµατα κατάλληλα για το οθέτηση ε ί βραχίονα σιδηρο- ιστού Φωτισµού Οδών 6 Μέτρων, ροδιαγραφών αντίστοιχων µε αυτές ου εριγράφεται στο ΕΠ1.1. Το κέλυφος θα είναι χυτό ή χυτο ρεσσαριστό κράµα αλουµινίου ή α ό φύλλο 9

10 αλουµινίου ή α ό συνδυασµό και των δύο. Οι εξωτερικές ε ιφάνειες θα είναι λείες και µε κατάλληλη αντιδιαβρωτική ροστασία. Ο χώρος του λαµ τήρα θα είναι ξεχωριστός α ό τον χώρο της ηλεκτρικής µονάδας. Θα ρέ ει να υ άρξει ρόβλεψη ώστε να ροστατεύεται ο χώρος της ηλεκτρικής µονάδας α ό την υψηλή θερµοκρασία του λαµ τήρα. Η Βάση του Φωτιστικού Σώµατος θα φέρει υ οδοχή και µηχανισµό σύσφιξη µε βραχίονα ιστού. (ενδεικτικά αναφέρονται : γαλβανισµένη σωλήνα εσωτερικής διαµέτρου έως 60 mm ου θα φέρει 2 βίδες για την στήριξη της ). Ο χώρος της ηλεκτρικής µονάδας θα έχει ροστασία στεγανότητας ΙΡ 43 ή ανώτερο. Η ηλεκτρική µονάδα, θα φέρει στραγγαλιστικό ηνίο, υκνωτή για την διόρθωση του συνηµίτονου To στραγγαλιστικό ηνίο θα είναι κατάλληλο για τον λαµ τήρα ατµών υδραργύρου υψηλής ίεσης 125W (230V, 50 hz) µε α οδεκτή α ώλεια ισχύος της τάξεως του 10% της ονοµαστικής, κατασκευασµένος σύµφωνα µε το VDE 712 ή αρεµφερώς και να φέρει σήµα εγκρίσεως αυτών. Ο υκνωτής θα ε ιτυγχάνει συντελεστή ισχύος µεγαλύτερο του 0,85 κατασκευασµένος σύµφωνα µε το VDE 0560 ή αρεµφερώς και να φέρει σήµα εγκρίσεως αυτών. Πλήρη ηλεκτρολογική συνδεσµολογία µε ολύκλωνο εύκαµ το καλώδιο τουλάχιστον 1,5 mm 2 θερµικής αντοχής α ό - 60 ο C έως +200 ο C. Θα εξασφαλίζεται στο φωτιστικό ηλεκτρική ροστασία κλάσης 11 κατά VDE 710 ή αρεµφερώς. Θα υ άρχει κλέµµα σύνδεσης σταθερά ροσαρµοσµένη µέσα στο κέλυφος, µε δυνατότητα σύνδεσης µέγιστου καλωδίου 2,5 mm2. Ασφαλειοθήκη µε ασφάλεια, κατάλληλη για το στραγγαλιστικό ηνίο και τον λαµ τήρα. Το καλώδιο αροχής ου εισέρχεται στο φωτιστικό σώµα ρέ ει να συγκρατείται µε σφιγκτήρα ( εριλαίµιο) ώστε να µην κατα ονείται ο ακροδέκτης των φωτιστικών και να µην υ άρχει κίνδυνος χαλάρωσης της σύσφιγξης του αροχετευτικού καλωδίου σε ερί τωση ου τεντώνεται το καλώδιο. Ο χώρος του λαµ τήρα θα έχει ροστασία ΙΡ 44 τουλάχιστον. Εντός του χώρου 10

11 θα υ άρχουν ολόσωµα κάτο τρα ή κάτο τρο µε δυνατότητα ρύθµισης της εκ εµ όµενης φωτεινής δέσµης. Το κάτο τρο θα είναι α ό ανοξείδωτο αλουµίνιο υψηλής καθαρότητας 99,80%, βαµµένο και σκληρυµένο µε χηµική ε εξεργασία. Θα υ άρχει ειδική θήκη ε ί της ο οίας το οθετείται η λυχνιολαβή Ε27, κατασκευασµένη α ό ορσελάνη ενός ή δύο τµηµάτων. Θα ρέ ει να διαθέτει ελατήριο κάτω α ό το έλασµα της φάσης και άγκιστρο (φρένο) στο σ είρωµα του ουδετέρου. Η ανάρτηση της λυχνιολαβής θα αρουσιάζει ικανο οιητική αντοχή και θα εκτιµηθεί η δυνατότητα ρυθµίσεως της, εκτός και αν αρέχεται τέτοια δυνατότητα στο φωτιστικό α ό τα κάτο τρα. Το διαφανές κάλυµµα να είναι κατασκευασµένο α ό ειδικό ύαλο αντοχής ή α ό άλλο συνθετικό υλικό ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες και µηχανικές κατα ονήσεις, αντιστατικά φορτισµένο για την α ώθηση σκόνης και θα διαθέτει ικανο οιητική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Ε ίσης η αντικατάσταση του καλύµµατος θα γίνεται α λά και εύκολα. Το αρέµβυσµα µεταξύ διαφανούς καλύµµατος και του Φ.Σ. θα είναι α ό υλικό αντοχής στην θερµοκρασία και στην διάβρωση και θα είναι σταθερά ροσαρµοσµένο και συγκολληµένο. Η σταθερή ροσαρµογή του όλων των λυόµενων µερών στο χώρο των οργάνων και των λαµ τήρων α οτελεί την βασική ροϋ όθεση για την ε ίτευξη της στεγανότητας. Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο 2 (δυο ετών) α ό την ηµεροµηνία αραλαβής των ροµηθευόµενων ειδών µε δυνατότητα αντικατάστασης ελαττωµατικού ροϊόντος. ΕΠ.1.3: ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Ερµάριο ανοξείδωτο µε κλειδαριά, βιοµηχανικού τύ ου, στεγανό κατάλληλο για το οθέτηση σε εξωτερικό χώρο. Η ροµήθεια αφορά 2 (δυο) υ αίθρια ερµάρια (Pillars) κατάλληλα για την εγκατάσταση ηλεκτρολογικών ινάκων σε εξωτερικό χώρο. Με σκε ή δίριχτη ή µονόρικτη. 11

12 Κατασκευή και διαµόρφωση σύµφωνη µε τους ελληνικούς κανονισµούς και τα ευρω αϊκά ρότυ α CE. Συµβατά µε τις τεχνικές ροδιαγραφές της ΕΗ1/0/481/ (ΦΕΚ-573 Β ) ΥΠΕΧΩ Ε. Βαθµού ροστασίας τουλάχιστον IP 54. Ο εσωτερικός χώρος του ερµαρίου θα χωρίζεται σε δύο τµήµατα µε ενδιάµεση διαχωριστική λαµαρίνα άχους τουλάχιστον 2 mm έως 4mm, µε 4 ο ές λάτους 25 έως 30 mm για την διέλευση καλωδίων. Το ρώτο τµήµα εσωτερικού λάτους 600 (± 20mm) mm και ύψους 1,30 (± 0,10) µέτρα κατάλληλο σε χωρητικότητα και σχήµα, για την το οθέτηση των µετρητών της.ε.η. θα µ ορεί να φιλοξενεί µε άνεση, ένα µετρητή τριφασικής αροχής και ένα µονοφασικής. Στο χώρο αυτό και στην ράχη του PILLAR θα είναι στερεωµένη µε κοχλίες και ερικόχλια ε άνω σε οδηγούς α ό γωνίες σχήµατος Η ( ου θα κατασκευαστούν α ό στραντζαριστή διαστάσεων 30 Χ20 Χ 2 mm) στραντζαριστή λαµαρίνα άχους 2 mm, για την στερέωση των µετρητών. Το δεύτερο τµήµα της θέσης για τον ηλεκτρολογικό ίνακα διανοµής εσωτερικού λάτους 500 (± 20 mm) και ύψους 1,30 (± 0,10) µέτρα θα φέρει λάκα στήριξης υλικών, α ό γαλβανισµένη λαµαρίνα ύψους 1,10 m. λάτους 480 mm άχους 2 mm τουλάχιστον, για την στερέωση των διανοµών. Ο κάθε χώρος θα έχει ξεχωριστή όρτα µε κλειδαριά. Η όρτα του ρώτου χώρου, θα φέρει αράθυρο (όχι γυάλινο) στο ύψος της ένδειξης του µετρητή. Οι όρτες θα αναρτώνται στο κυρίως σώµα του ερµαρίου, µε ανοξείδωτους µεντεσέδες βαρέως τύ ου και θα κλείνουν σε τρία σηµεία. Θα εφά τονται ολύ καλά µε το σώµα του PILLAR µε λάστιχο στεγανο οίησης εριµετρικά. Το δά εδο του ερµαρίου θα είναι ανοικτό και στο σηµείο ε αφής του µε τη τσιµεντένια βάση θα φέρει εριφερειακή ανοξείδωτη σιδερογωνιά άχους τουλάχιστο 3,00 mm και λάτους 38 mm. Στις 4 γωνίες θα υ άρχει τριγωνική λάµα στην ο οία θα ανοιχθούν τρύ ες για να βιδωθούν τα µ ουλόνια της βάσης. Το PILLAR µε όλα τα εσωτερικά εξαρτήµατα θα βαφεί µε χρώµα ε ιλογής της Υ ηρεσίας, το συνολικό άχος βαφής δεν θα είναι µικρότερο α ό 0,4 mm. 12

13 ΕΠ.1.4: ΤΑΚΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Τάκος χώρων στάθµευσης α ό καουτσούκ. Η ροµήθεια αφορά 51 τάκους ενδεικτικών διαστάσεων: µήκος 900mm (± 15mm) X λάτος 150mm (10mm) x ύψος 100mm (10mm). Με ανακλαστική ε ιφάνεια ενδεικτ. 130mm (±15mm) X 100mm (10mm). Ο τάκος να είναι κατασκευασµένος εξολοκλήρου α ό καουτσούκ υψηλής αντοχής, εύκαµ του υλικού, ου δεν θα ροκαλεί ζηµίες στους τροχούς των οχηµάτων α ορροφώντας τις κρούσεις. Θα ρέ ει να το οθετούνται εύκολα (µε βίδες) και φέρουν ανακλαστικές ταινίες για να γίνονται αντιλη τά και την νύχτα. ΕΠ.1.5:ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Ερµάριο ηλεκτρολογικού υλικού, εξωτερικού χώρου, IP 65/ΙΚ10, διαστάσεων λ.400 mm (±10mm) X υψ. 500 mm (±12mm) x βα.200 (±10mm) mm. Με όρτα διαφανής. Ενδεικτικού τύ ου hager σειράς Orion plus. Η ροµήθεια αφορά 10 (δέκα) τεµάχια. ΕΠ.1.6: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚO ΚΑΛΩ ΙO Καλώδιο Ισχυρών ρευµάτων για το οθέτηση µέσα στο έδαφος ή ε ί τοίχου τύ ου J1VV-R (NYY) 5x2,5 mm2. Ονοµαστική Τάση: 600/1000V. Προδιαγραφές ΙΕΚ: Θερµο λαστική µόνωση και µανδύας α ό PVC, ολύκλωνος αγωγός α ό χαλκό. Η κατασκευαστική εταιρεία θα είναι ιστο οιηµένη κατά ISO 9001:2008. Το υλικό ρέ ει να είναι σύµφωνο µε το αντίστοιχο Πρότυ ο ΕΛΟΤ, ή το αντίστοιχο Εναρµονισµένο Ευρω αϊκό Πρότυ ο(εν/hd), ου ισχύει κατά τον χρόνο κατά τον ο οίο συνά τεται η σύµβαση για την κατασκευή της εγκατάστασης. Σε ερί τωση ου δεν υ άρχουν Ελληνικά ή Ευρω αϊκά Πρότυ α κάθε υλικό ρέ ει να συµµορφώνεται µε τα αντίστοιχα ιεθνή Πρότυ α IEC και ISO ου ισχύουν για αυτό. Ο ουδέτερος αγωγός και ο αγωγός ροστασίας στα καλώδια, ρέ ει να είναι αναγνωρίσιµοι α ό το χρωµατιστό τους, σύµφωνα µε τα Πρότυ α ΕΝ και ΕΛΟΤ ΗD 308 (δι λός χρωµατισµός ράσινο/ κίτρινο για τον αγωγό ροστασίας, χρώµα ανοιχτό µ λέ για τον ουδέτερο). 13

14 ΟΜΑΔΑ 3: Εξοπλισμός Καταμέτρησης Οχημάτων Ο εξο λισµός «Καταµέτρησης οχηµάτων» εριλαµβάνει τον α αραίτητο εξο λισµό ο ο οίος θα εγκατασταθεί στους χώρους στάθµευσης, ώστε να ε ιτυγχάνεται η ανίχνευση των οχηµάτων κατά την είσοδο και έξοδο τους. Αυτό θα έχει ως α οτέλεσµα την καταµέτρηση τους και τον υ ολογισµό της διαθεσιµότητας θέσεων στους χώρους στάθµευσης. Ο εξο λισµός «Καταµέτρησης οχηµάτων» θα εγκατασταθεί α ό συνεργεία του ήµου Χανίων. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ 3. Εξοπλισμός Καταμέτρησης Οχημάτων ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια EΠ.3.1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΒΡΟΓΧΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ TEM EΠ.3.2 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 2πλος TEM ΕΠ.3.3 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 4πλος ΤΕΜ ΕΠ.3.1: ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΡΟΓΧΟΥ Ο κάθε µαγνητικός βρόγχος ροορίζεται για την καταµέτρηση των οχηµάτων κατά την είσοδο και έξοδό τους α ό το χώρο στάθµευσης και συνοδεύεται α ό τον α αραίτητο ελεγκτή για τη διαχείριση της λειτουργίας του. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΒΡΟΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Ο βρόγχος θα χρησιµο οιηθεί ρέ ει να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις και ευαισθησία για το σκο ό της εφαρµογής. Ο µαγνητικός Βρόχος Καταµέτρησης να είναι κατάλληλος για την το οθέτηση του σε βάθος έως και 1 µέτρο και να είναι το οθετηµένος σε κουτί α ό ανθεκτικό PVC το ο οίο ροστατεύει ε αρκώς το εριεχόµενο α ό την υγρασία. Για το λόγο αυτό, ο ανάδοχος είναι υ εύθυνος για τη σχεδίαση της διάταξης το οθέτησης καθώς και για την ε ιλογή των α αιτούµενων υλικών, άχος καλωδίου, αριθµό σ ειρών, µόνωση καλωδίου. Οι αγωγοί ου θα χρησιµο οιηθούνε θα ρέ ει να είναι κατάλληλα µονωµένοι για την καλύτερη δυνατή ροστασία α ό την 14

15 υγρασία µε µόνωση ολυαιθυλενίου ή καλύτερη και η διάστασή τους θα ρέ ει να είναι µεγαλύτερη ή ίση του 1.5mm2 µε ολική διάµετρο µεγαλύτερη α ό 5 και έως 8mm και εµβέλεια ανίχνευσης 2 µέτρα. ΕΠ.3.2: ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 2ΠΛΟΣ Ο ελεγκτής θα ρέ ει να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε δύο βρόγχους. Ε ίσης θα ρέ ει να διαθέτει κατάλληλη έξοδο δεδοµένων ανίχνευσης των οχηµάτων, για τη σύνδεσή του µε το υ όλοι ο σύστηµα και το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας θα ρέ ει να είναι ανοιχτό και ανεξάρτητο του ενδιάµεσου λογισµικού ώστε να ε ιτρέ εται η σύνδεση του µε το υ όλοι ο σύστηµα. Ο ανάδοχος είναι υ εύθυνος για την αράθεση ληροφοριών σχετικά µε τη συνδεσµολογία του ελεγκτή. Οι ελάχιστες ροδιαγραφές ου θα ρέ ει να καλύ τει είναι οι ακόλουθες: Προδιαγραφή Ελεγκτής Βρόγχου µε δυνατότητα σύνδεσης µε δύο βρόγχους Να διαθέτει κατάλληλη έξοδο δεδοµένων ανίχνευσης των οχηµάτων, για τη σύνδεσή του µε το υπόλοιπο σύστηµα και το πρωτόκολλο επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανοιχτό και ανεξάρτητο του ενδιάµεσου λογισµικού ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση του µε το υπόλοιπο σύστηµα Κατάλληλος για έξοδο δεδοµένων και για τη σύνδεση του µε το υπόλοιπο σύστηµα ελέγχου Συχνότητα λειτουργίας βρόγχων Ευαισθησία Συχνότητα ρεύµατος τροφοδοσίας Κατανάλωση Θερµοκρασία λειτουργίας Προστασία από την υγρασία Επικοινωνία µέσω Περιγραφή Ποσότητα Προµήθειας = 2 τεµάχια Απαιτούµενο Απαιτούµενο 20 khz έως 140 khz Ρυθµιζόµενη 48ώς 65Hz <3watt -20 ο Cέως +55 ο C (ή ευρύτερο) IP40 RS485 ΕΠ.3.3: ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 4ΠΛΟΣ Ο ελεγκτής θα ρέ ει να έχει δυνατότητα σύνδεσης µε τέσσερις βρόγχους. Ε ίσης θα ρέ ει να διαθέτει κατάλληλη έξοδο δεδοµένων ανίχνευσης των οχηµάτων, για τη σύνδεσή του µε το υ όλοι ο σύστηµα και το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας θα ρέ ει να 15

16 είναι ανοιχτό και ανεξάρτητο του ενδιάµεσου λογισµικού ώστε να ε ιτρέ εται η σύνδεση του µε το υ όλοι ο σύστηµα. Ο ανάδοχος είναι υ εύθυνος για την αράθεση ληροφοριών σχετικά µε τη συνδεσµολογία του ελεγκτή. Οι ελάχιστες ροδιαγραφές ου θα ρέ ει να καλύ τει είναι οι ακόλουθες: Προδιαγραφή Ελεγκτής Βρόγχου µε δυνατότητα σύνδεσης µε τέσσερις βρόγχους Να διαθέτει κατάλληλη έξοδο δεδοµένων ανίχνευσης των οχηµάτων, για τη σύνδεσή του µε το υπόλοιπο σύστηµα και το πρωτόκολλο επικοινωνίας θα πρέπει να είναι ανοιχτό και ανεξάρτητο του ενδιάµεσου λογισµικού ώστε να επιτρέπεται η σύνδεση του µε το υπόλοιπο σύστηµα Συχνότητα λειτουργίας βρόγχων Ευαισθησία Συχνότητα ρεύµατος τροφοδοσίας Κατανάλωση Θερµοκρασία λειτουργίας Προστασία από την υγρασία Επικοινωνία Περιγραφή Ποσότητα Προµήθειας = 1 τεµάχιο Απαιτούµενο 20 khz έως 140 khz Ρυθµιζόµενη 48ώς 65Hz <3watt -20 ο Cέως +60 ο C (ή ευρύτερο) IP40 RS485 ΟΜΑΔΑ 4 : Εξοπλισμός ενημέρωσης οδηγών Ο εξο λισµός ενηµέρωσης οδηγών θα δίνει ληροφορίες για τη διαθεσιµότητα του αρακείµενου χώρου στάθµευσης καθώς και µηνύµατα κατά την είσοδο ή/και έξοδο των οδηγών α ό το χώρο στάθµευσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ο ΗΓΩΝ ΟΜΑΔΑ 4. Εξοπλισμός Ενημέρωσης Οδηγών ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια ΕΠ.4.1 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ (2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) ΤΕΜ ΕΠ4.2 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ (4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) ΤΕΜ

17 ΕΠ.4.1: ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ (2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) Η οθόνη LED εξωτερικού χώρου θα είναι 2 γραµµών λήρους α εικόνισης (full matrix) µε ελάχιστο λάτος τους 16 χαρακτήρες ανά γραµµή. Θα ρέ ει να έχει συνδεσιµότητα µέσω RS485 (το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας να είναι διαθέσιµο χωρίς ε ι ρόσθετο κόστος), µε γρήγορο χρόνο α όκρισης. Η α όσταση ανάγνωσης θα είναι µεγαλύτερη των 20 µέτρων. Όλες οι οθόνες LED σύµφωνα µε τις αρα άνω ανάγκες θα ρέ ει να καλύ τουν τις κάτωθι ελάχιστες α αιτήσεις: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Οθόνη LED 2 Γραµµών και 16 Χαρακτήρων Ανά γραµµή εξωτερικού χώρου Προστασία Πλαισίου Γωνία Θέασης Φωτεινότητα Οθόνης Χρόνος Ζωής LED Περιγραφή Προµήθεια Ποσότητας = 3 Τεµαχίων IP65 ή καλύτερο έως 70 ο > cd/m2 > ώρες λειτουργίας LEDs/Pixel: 1 ιε αφές Ε ικοινωνίας Τροφοδοσία Μέγιστη Κατανάλωση: Θερµοκρασία Λειτουργίας RS485 (τουλάχιστον) Το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας να είναι διαθέσιµο χωρίς ε ι ρόσθετο κόστος 230VAC / 50 Hz 700W Υγρασία Λειτουργίας 0 έως 95% Ο τικά Χαρακτηριστικά -20 ο Cέως +60 ο C (ή ευρύτερο) Βάσει EN12966 L3, R2, C2, B4 (40.000lx εριβάλλον φωτισµού). Ορατή σε λήρη ηλιοφάνεια ΕΠ.4.2: ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ (4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) Η οθόνη LED εξωτερικού χώρου θα είναι µονόχρωµη εξωτερικού χώρου και ροορίζεται για την αναγραφή του αριθµού ελεύθερων θέσεων σε κάθε χώρο στάθµευσης. Θα ροβλέ εται ε ίσης χώρος στο λαίσιο της ινακίδας για την µόνιµη αναγραφή ροκαθορισµένου τίτλου. Θα ρέ ει να έχει συνδεσιµότητα µέσω RS485 (το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας να είναι διαθέσιµο χωρίς ε ι ρόσθετο κόστος). Η α όσταση ανάγνωσης θα είναι µεγαλύτερη των 20 µέτρων. Όλες οι οθόνες LED 17

18 σύµφωνα µε τις αρα άνω ανάγκες θα ρέ ει να καλύ τουν τις κάτωθι ελάχιστες α αιτήσεις: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Οθόνη LED 4 Χαρακτήρων εξωτερικού χώρου µε λαίσιο µόνιµης αναγραφής ροκαθορισµένου τίτλου Προστασία Πλαισίου Γωνία Θέασης Φωτεινότητα Οθόνης Χρόνος Ζωής LED ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα Προµήθειας = 2 Τεµάχια IP65 έως 70 ο > cd/m2 > ώρες λειτουργίας LEDs/Pixel: 1 ιε αφές Ε ικοινωνίας Τροφοδοσία Μέγιστη Κατανάλωση: Θερµοκρασία Λειτουργίας RS485 (τουλάχιστον) Το ρωτόκολλο ε ικοινωνίας να είναι διαθέσιµο χωρίς ε ι ρόσθετο κόστος 230VAC / 50 Hz 700W Υγρασία Λειτουργίας 0 έως 95% Ο τικά Χαρακτηριστικά -15 ο Cέως +55 ο C (ή ευρύτερο) Βάσει EN12966 L3, R2, C2, B4 (40.000lx εριβάλλον φωτισµού). Ορατή σε λήρη ηλιοφάνεια ΟΜΑΔΑ 5 : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο εξο λισµός κεντρικής διαχείρισης του συστήµατος εριλαµβάνει τον εξο λισµό ου αφορά τη διασύνδεση όλων των υ οσυστηµάτων, ώστε η ληροφορίες εισόδου εξόδου οχηµάτων και τα άλλα δεδοµένα ου θα δηµιουργούνται, να είναι ε εξεργάσιµα και ηλεκτρονικά διαχειρίσιµα α ό το κεντρικό λογισµικό του συστήµατος Η-ΠΑΡΚ. 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 5. Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος ΕΠ.5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια ΕΞΥΠΥΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER) ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΜ ΕΠ.5.1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Η όλη εγκατάσταση και η λειτουργία του συστήµατος θα υ οστηρίζεται α ό ένα εξυ ηρετητή (server) µε τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξυ ηρετητής (server) µε ενσωµατωµένο λογισµικό λατφόρµας εικονικών µηχανών Γενικά Χαρακτηριστικά Πρώτη διάθεση ροϊόντος εντός τριών (3) ετών Το ροϊόν να διατίθεται στη διεθνή αγορά Τύ ος εξυ ηρετητή (Server) για υ οχρεωτική το οθέτηση σε καµ ίνα (Rack mounted) εσµευόµενα Rack Units Ε εξεργαστής ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ποσότητα Προµήθειας =1 Τεµάχιο Τεχνολογία κατασκευής Chip (nm) 32 Αριθµός υρήνων ανά ε εξεργαστή (core / CPU) Υ οστηριζόµενοι ε εξεργαστές (CPUs) Προσφερόµενοι ε εξεργαστές (CPUs) Συχνότητα λειτουργίας (GHz) 2,4 Μνήµη cache L3 (ΜΒ) Υ οστηριζόµενα κανάλια µνήµης (memory channels) 3 E ικοινωνία µεταξύ υρήνων (Core to Core) (GT/s) 7,2 Μέγιστη ταχύτητα ε ικοινωνίας µεταξύ ε εξεργαστή και µνήµης RAM (Memory Bandwidth) (GB/s) Μητρική Κάρτα (Motherboard) Υ οστηριζόµενοι τύ οι δίσκων SAS/SATA Υ οστηριζόµενο µέγεθος δίσκων 2,5 / 3,5 Μέγιστος αριθµός υ οστηριζόµενων δίσκων Αριθµός υ οδοχών ε έκτασης (expansion slots) Τύ ος υ οδοχών ε έκτασης (expansion slots) PCIe Gen2 ή νεότερο Θύρες δικτύου RJ 45 τύ ου Server Υ οστήριξη Load balance, Jumbo frames, TCP offloads στις θύρες δικτύου Κεντρική Μνήµη (RAM) Αριθµός υ οδοχών µνήµης (Slots)

20 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξυ ηρετητής (server) µε ενσωµατωµένο λογισµικό λατφόρµας εικονικών µηχανών ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ποσότητα Προµήθειας =1 Τεµάχιο Μέγιστη υ οστηριζόµενη µνήµη (GΒ) 128 Προσφερόµενη µνήµη (GB) 24 Τύ ος διαύλου DDR 3 Μέγιστη υ οστηριζόµενη συχνότητα ιάυλου (GΒ) Τύ ος µνήµης ECC DRAM (RDIMM) 1333 Dimm Μνήµης 6X4GB ή 3X8GB Registered (DDR3-1600) Μονάδες Σκληρών ίσκων (HDD) Τεχνολογία διαύλου SATA ΙΙΙ (6G) ή SAS (6G) Σκληροί δίσκοι κατηγορίας εξυ ηρετητών (Server) Χωρητικότητα σκληρών δίσκων σε GBytes ανά δίσκο 1000 Ταχύτητα εριστροφής ανά λε τό (RPM) 7200 Αριθµός εγκατεστηµένων σκληρών δίσκων ίσκοι τύ ου Hot Plug Ελεγκτής RAID (Controller) Πρωτόκολλα ε ικοινωνίας SATA / SAS Ταχύτητα δεδοµένων SATA (Gbps) Ταχύτητα δεδοµένων SAS (Gbps) Μνήµη Cache ανάγνωση / Εγγραφή (MB) Υ οστήριξη ε ί εδων RAID 0,1,1+0, 5,5+0 Μ αταρία µνήµης Cache Κάρτα γραφικών Μνήµη κάρτας (ΜΒ) Ανάλυση VGA (pixels, Κ Colors) 1024x768,256 Συνδεσιµότητα Θύρες δικτύου GB Ethernet Server Θύρα κονσόλας διαχείρισης RJ45 Πληκτρολόγιο PS/2 ή USB, Mouse PS/2 ή USB Εµ ρόσθια συνδεσιµότητα USB 2.0 ή νεότερο Ο ίσθια συνδεσιµότητα USB 2.0 ή νεότερο Ο τικός δίσκος Οδηγός τύ ου DVD-RW Drive Ταχύτητα DVD RW Τροφοδοσία & εξαερισµός Ύ αρξη τροφοδοτικού Υ οστήριξη ολλα λών τροφοδοτικών (PSU) Υ οστήριξη Hot Plug τροφοδοτικών Ισχύς τροφοδοτικού (Watts) Τροφοδοτικό τύ ου Hot Plug Αριθµός εγκατεστηµένων ανεµιστήρων 3 Παρέχονται καλώδια τροφοδοσίας ρεύµατος τύ ου Σούκο (Schuko) IEC- 320-C13 σε CEE 7/ Χ 750 Παρέχονται καλώδια τροφοδοσίας ρεύµατος τύ ου IEC 320 C13/C14 Χαρακτηριστικά BIOS 1 20

21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξυ ηρετητής (server) µε ενσωµατωµένο λογισµικό λατφόρµας εικονικών µηχανών Κωδικός ρόσβασης κατά την εκκίνηση (Power- on password) Υ οστήριξη Plug and Play υνατότητα αναβάθµισης BIOS Αυτόµατη εκκίνηση µετά την ε αναφορά του δικτύου (Resume after power failure) ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ποσότητα Προµήθειας =1 Τεµάχιο Υ οστήριξη Hot Plug αλλαγής δίσκων και τροφοδοτικών Οθόνη Mέγεθος (Inch) 19 Τύ ος 16:9 ή 16:10 Τεχνολογία LED Ανάλυση οθόνης 1920Χ1080 Φωτεινότητα (cd/m2) 200 Tυ ική Αντίθεση (n/1) 800 Χρώµατα (Μ) 16,7 Συνδεσιµότητα DVI-D και VGA Χρόνος α όκρισης (ms) 5 Με ροδιαγραφές ENERGY STAR Συµβατότητα Λογισµικού Υ οστήριξη Λειτουργικών Συστηµάτων: Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Solaris Υ οστήριξη εικονικής λατφόρµας : VMware, XenServer, Citrix, Microsoft Windows Server Hyper-V Πιστο οιήσεις Τυ ο οίηση κατασκευαστή ISO 9001 :2008 Τυ ο οίηση CE MARK Εγγύηση Εγγύηση καλής λειτουργίας (Έτη) Εγγύηση στα ροσφερόµενα µέρη τµηµατικά και συνολικά (Έτη) Υ οστήριξη σε ανταλλακτικά και Service µετά το έρας της εγγύησης ( Ετη) Εγχειρίδια Παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε ηλεκτρονική (CD) ή έντυ η µορφή Παρέχονται εγχειρίδια χρήσης (manual) σε Ελληνικά ή Αγγλικά Παρέχονται συνοδευτικά ρογράµµατα σε CD Λειτουργικό Σύστηµα Λειτουργικό σύστηµα τύ ου server Παραθυρικό λειτουργικό σύστηµα, φιλικό στο χρήστη 64 bit. Πρώτη δηµοσίευση (release date) το ολύ δυο (2) τελευταίων ετών Γλώσσα εριβάλλοντος Αγγλική Πλήρη συµβατότητα υ οστήριξη µε συστήµατα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS) Να συνοδεύεται α ο τις νόµιµες άδειες αυτοκόλλητα CD / DVD κτλ

22 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξυ ηρετητής (server) µε ενσωµατωµένο λογισµικό λατφόρµας εικονικών µηχανών Λογισµικό λατφόρµας υ οστήριξης εικονικών µηχανών Να εριλαµβάνεται λατφόρµα υ οστήριξης εικονικών µηχανών για τον ροσφερόµενο εξυ ηρετητή (1 διακοµιστή µε 1 ε εξεργαστή) Υ οστήριξη ολλα λών φυσικών ε εξεργαστών (CPUs) Υ οστήριξη ολλα λών φυσικών ύρινων (cores) Υ οστήριξη φυσικών ε εξεργαστών 64bit Υ οστήριξη φυσικής µνήµης RAM (GB) Υ οστήριξη εικονικής µνήµης RAM (VRAM) ανά εικονική µηχανή (virtual machine) (GB) Υ οστήριξη φιλοξενούµενων λειτουργικών συστηµάτων (virtual machines hosting) 64bit Μηχανισµός µεταφοράς εικονικής µηχανής, σε λειτουργία, α ό ένα φυσικό µηχάνηµα σε άλλο Μηχανισµός αροχής άµεσης διαθεσιµότητας (Availability) εξυ ηρετητή σε ερί τωση βλάβης υλικού υνατότητα διαχείρισης εικονικών µηχανών Υ οστήριξη φιλοξενούµενων λειτουργικών συστηµάτων Τύ ου MS windows, Linux, Mac OS Υ οστήριξη ελέγχου λειτουργιών δικτύου εισόδου εξόδου (Firewall) Υ οστήριξη αρεµβάσεων στον εικονικό µεταγωγέα (switch) ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ποσότητα Προµήθειας =1 Τεµάχιο Συντήρηση υ οστήριξη λατφόρµας εικονικών µηχανών (έτη) 1 ΟΜΑΔΑ 6 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ο κάθε µικρο-υ ολογιστής ροορίζεται για τη σύνδεση µε το υ όλοι ο σύστηµα και συγκεκριµένα τους αναγνώστες και τους ελεγκτές ροκειµένου να ε ιτρέ ει τόσο την διαχείριση του συστήµατος σε το ικό ε ί εδο όσο και την α οστολή των α αραίτητων δεδοµένων µέσω δικτύου στον κεντρικό εξυ ηρετητή του συστήµατος. ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΟΜΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ενέργεια 6 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ΕΠ6.1 ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΜ

23 ΕΠ 6.1 ΜΙΚΡΟ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤHΣ PC Στον αρακάτω ίνακα εριγράφονται οι α αιτήσεις για την οµάδα 6: ηλεκτρονικοί υ ολογιστές: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ο µικρο-υπολογιστής προορίζεται για τη σύνδεση µε το υπόλοιπο σύστηµα και συγκεκριµένα τους αναγνώστες και τους ελεγκτές προκειµένου να επιτρέπει τόσο την κεντρική διαχείριση των υποσυστηµάτων στο χώρο στάθµευσης όσο και την αποστολή των απαραίτητων δεδοµένων µέσω δικτύου στον κεντρικό εξυπηρετητή του συστήµατος Συχνότητα επεξεργαστή Μνήµη RAM Σκληρός δίσκος Κατανάλωση Συνδεσιµότητα οθόνης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα Προµήθειας = 3 Τεµάχια Ελάχιστο 1GHz Ελάχιστο 1GB 1x2.5" HDD ή SSD µε ελάχιστη χωρητικότητα τα 60 GB Μέγιστο 40w 1xVGA ή 1X HDMI Συνδεσιµότητα συσκευών 2x USB 2.0 Συνδεσιµότητα δικτύου Επιπλέον θύρα ιαστάσεις Λειτουργικό σύστηµα 1x RJ-45 LAN (10/100 Mbit ή 10/100/1000 Mbit) 1xRS485 (ή 1xRS232 µε προσαρµογέα σε RS485) Μέγιστες 260mmx200mmx80mm Συµβατό Windows XP ή Windows 7 ή παραπλήσιου τύπου 23

24 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ /ΝΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 24

25 4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ 1. Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης 3. Εξοπλισμός καταμέτρησης Οχημάτων ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ Ενέργεια EΠ.1.1 ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 6 ΜΕΤΡΩΝ ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ TEM , , EΠ.1.2 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ. TEM. 8 60,00 480, EΠ.1.3 ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΡΜΑΡΙΟ (PILLAR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ TEM , , EΠ.1.4 ΤΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ TEM , , ΕΠ.1.5 ΕΡΜΑΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ TEM , ΕΠ.1.6 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚO ΚΑΛΩΔΙO 5x2,5mm2 Μ 250 2,10 525, ΟΜΑΔΑ 1: Σύνολο " Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης" 9.500,99 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ ,23 ΟΜΑΔΑ 1: Γενικό Σύνολο "Εξοπλισμός Διαμόρφωσης Χώρων Στάθμευσης" ,22 EΠ.3.1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΒΡΟΓΧΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ TEM , , EΠ.3.2 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 2πλος TEM , , ΕΠ3.3 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΒΡΟΓΧΩΝ 4πλος ΤΕΜ , , ΟΜΑΔΑ 3 Σύνολο " Εξοπλισμός Καταμέτρησης Οχημάτων" 4.460,00 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ ,80 ΟΜΑΔΑ 3: Γενικό Σύνολο " Εξοπλισμός Καταμέτρησης Οχημάτων" 5.485,80 25

26 ΟΜΑΔΑ 4. Εξοπλισμός ενημέρωσης οδηγών 5. Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ Ενέργεια ΕΠ.4.1 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΠΕΛΑΤΩΝ (2Χ16 ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ) ΤΕΜ , , ΕΠ.4.2 ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LED ΘΕΣΕΩΝ (1ΣΕΙΡΑΣ Χ4 ΧΑΡΑΚΤHΡΩΝ) ΤΕΜ , ΟΜΑΔΑ 4: Σύνολο " Εξοπλισμός Ενημέρωσης Οδηγών" 5.600,00 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ ,00 ΟΜΑΔΑ 4: Γενικό Σύνολο " Εξοπλισμός Ενημέρωσης Οδηγών" 6.888,00 ΕΞΥΠΥΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER) ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΠ.5.1 ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΕΜ , , ΟΜΑΔΑ 5: Σύνολο " Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος" 5.700,00 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ ,00 ΟΜΑΔΑ 5: Γενικό Σύνολο " Εξοπλισμός Κεντρικής Διαχείρισης Συστήματος" 7.011,00 6. Ηλεκτρονικoi Υπολογιστές ΕΠ.6.1 ΜΙΚΡΟ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΕΜ 3 360, , ΟΜΑΔΑ 6 Σύνολο " Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές" 1.080,00 ΦΠΑ ΟΜΑΔΑ 6 248,40 ΟΜΑΔΑ 6: Γενικό Σύνολο " Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές" 1.328,40 Συνολικό Κόστος Εξοπλισμού Κόστος Χωρίς ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑ 1 + ΟΜΑΔΑ 3 + ΟΜΑΔΑ 4 + ΟΜΑΔΑ 5 + ΟΜΑΔΑ 6) ,99 ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑ 1 +ΟΜΑΔΑ 3 + ΟΜΑΔΑ 4 + ΟΜΑΔΑ 5 + ΟΜΑΔΑ 6) 6.058,43 Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ) ,42 26

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 15/4/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20075 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 15/4/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20075 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Α Α: 6Ν3 ΩΗ5-55Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 15/4/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 20075 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου µειοδοτικού ιαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 13-09-2013 Αρ. Πρωτ: 2142 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Η.Μ.Μ.Υ. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια µε χρήση του ρωτοκόλλου ΚΝΧ/ΕΙΒ και αλγόριθµο ροβλε τικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανά τυξη δράσεων για την ροώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και αροχή ροηγµένων υ ηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } Αναθέτουσα Αρχή: ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΧΞΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΧΞΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 ΑΡΘΡΟ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2...4 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1...4 ΑΡΘΡΟ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2...4 ΑΡΘΡΟ 2 ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΦΓ 138E-07 ) του έργου :«Ανά τυξη και Παραγωγική Λειτουργία Συστήµατος M.I.S. Βιο αθολογικών Εργαστηρίων Μονάδων Υγείας ΕΟΠΥΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014

Αριθ. Πρωτ. :13788 Ηµεροµηνία :22/07/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 210-3248311-17 FAX : 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΥΗ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡ5ΟΡΛΟ-ΥΗ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σ άρτη, 22.10.2014 Αριθµ. Πρωτ.: 5668

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σ άρτη, 22.10.2014 Αριθµ. Πρωτ.: 5668 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ.Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κ. Ντουβή, Μ. Φλώρου Τηλ.: 27310 25363/28503 Fax.: 27310

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : Π.Ε. Πειραιά ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ: 15/10/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 5323 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΙ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 15-09-2014 Αρ. Πρωτ: 2130

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 15-09-2014 Αρ. Πρωτ: 2130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: Βουρνάζων 19

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 24-04-2014 Αρ. Πρωτ: 933

ΣΥΜΒΑΣΗ. Μυτιλήνη, 24-04-2014 Αρ. Πρωτ: 933 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. /νση: Βουρνάζων 19 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Περιγραφή Εργασιών 1.Οργάνωση έργου Πριν την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να απευθυνθεί σε όλους τους κοινωφελείς οργανισµούς ώστε να ενηµερωθεί

Διαβάστε περισσότερα