Τ 5 ' ^ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΦΑΡ ΜΟ ΓΩ Ν ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! Κ Α ΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΓΕΩΜ ΕΤ ΡΙ ΚΟ Ν Δ Ι ΑΣΤΑΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ 5 ' ^ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΦΑΡ ΜΟ ΓΩ Ν ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! Κ Α ΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΓΕΩΜ ΕΤ ΡΙ ΚΟ Ν Δ Ι ΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΦΑΡ ΜΟ ΓΩ Ν ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ 5 ' ^ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! ΜΕΛΕΤΗ Κ Α ΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΓΕΩΜ ΕΤ ΡΙ ΚΟ Ν Δ Ι ΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Υ Π ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛ ΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕ ΘΩ Ν ΛΕ ΙΤ ΟΥ ΡΓ ΙΑ Σ ΕΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ Α Σ ΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙ ΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΦΟΡΟ ΔΡΟΜΕΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΟΚΑΝΗΣ ΒΑΣΙ ΛΕ ΙΟ Σ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ψ Ω ΜΙΑΔΗΣ Δ Η ΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 1994

2 ΜΕΛΕΤΗ Κ Α Θ Ο ΡΙΕΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΜ ΕΤΡΙΚΩΝ Δ Ι Α Σ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Υ Π Ο Λ ΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Η Λ ΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Μ Α Γ Ν ΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤ ΟΥ ΡΓ ΙΑ Σ ΕΝΟΣ: Τ Ρ ΙΦ ΑΣ ΙΚ ΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ Κ Ι ΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΔΑΚΤ ΥΛΙΟΦΟΡΟ ΔΡΟΜΕΑ

3 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Η πτυχ ιακή αυτή εργασία λαμβάνει υπ'όψη, ότι στην ελλη νική βι ομ ηχ αν ία λείπουν εκείνα τα σ υ γγράματα που ασχολούνται; με την κατασκευή της η λ εκτρικής μηχανής. Κάτυ λοιπόν από αυτό το σκ επ τι κό αυ τή η πτ υχιακή ε ρ γασία προσπαθεί να προχωρήσει στην μελέτη υπολογισμού των μα γν ητ ικ ών μεγεθών της λειτουργίας ενός α σ ύγχρονου τρ ιφ ασ ικ ού κινητήρα με δακτυλιοφόρο δρομέα. Βασική προϋπόθεση της παρα πάνω μελέτης είναι μια σειρά από βασικές εξισ ώσ ει ς ιδιαίτερα στον καθο ρι σμ ό του μαγνητικού κυκλώματος, των απωλειών σκ έδασης και των απωλειών εξαι τίας υπερθέρμανσης. Η προσπάθεια που έγινε εδώ για τον υπολογισμό του ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα με δακτυλιοφόρο δρομέα ώστε να επιτευχθούν καλοί όροι εκκίνησης, βασίστηκε σε μια σειρά από προσεγγιστικές διατυπώσεις αλλά και σε πολλούς πάρθηκαν εμ πε ιρ ικ ού ς διορθωτικούς συντελεστές, οι οποίοι από συ γγράμματα συγγραφέων με μεγάλη πείρα στο αντι κείμενο της κατασκευής της ασ ύγχρονης τριφασικής μ η χανής. Για την αποφ υγ ή μεγάλης έκτασης της εργασίας, λόγω έλλειψης χρόνου που δεν έγιναν διορθωτικές επαναφορές για ορισμένα μεγέθη που αποτελούν ένα μέτρο για την μα- γνητική ή θερμική καταπόνηση. Για την διεκ περαίωση της πα ρα πά νω εργα σίας θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των καθηγητών του τμ ήματος Η λ ε κτρολογίας και ιδιαίτερα τον ειση γητή του θέματος κύριο Ψωμιάδη για την επ ισ τη μο νι κή του συμπαράσταση. Επίσης τους γονείς μου, τον αδελφό μου για την οι κο νο μι κή β ο ή θεια και την Σοφία Παπαγεωργίου για την ηθική.

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Η Ε Μ Α 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2. ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΗ ΜΟΝΩ ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΥ ΛΙ ΓΜ ΑΤ ΩΝ Α Σ Υ Γ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙ ΝΗ ΤΗ ΡΑ 3. ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙ ΝΗΤΗΡΑ (ΣΤΑΤΗΣ) 4. ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛ ΟΓ ΙΣ ΜΟ Σ ΤΟΥ Κ Ι ΝΗΤΗΡΑ (ΔΡΟΜΕΑΣ) 5. ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΚΕΔΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗ ΤΗΡΑ ΤΟ ΚΥΚΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

5 Ετην οικογένεια Λεωνίδα Τσ ιόκανη

6 Γ 1 Κ Ε ΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑ ΓΩΓΗ

7 Ε Ι Σ Ι Α Γ Ω Γ Η 1.1. Γενικά Ο Ασ ύγ χρ ον ος κι νητήρας είναι η Μηχανή που στην ε ί σ ο δό της δίνουμε ηλεκ τρ ικ ή ενέργεια (Ε ν α λ λασομένου μορφής ρεύμα) και μας παρέχει στην έζοδό της κι νητική ενέργεια. Η κινητιακή εν έργεια μας δίδεται στον άξονα και ε κ φράζεται με την λεγάμενη "ασύγχρονη ταχύ τητα π ε ρ ι σ τ ρ ο φής" η οποία είναι μικρ ότ ερ η πάντοτε απά την ταχύτητα του στρε φό με νο υ μ α γνητικού πεδίου δηλαδή: n<ns. Ισχύει πάντοτε η σχέση: f [ σ τ ρ /min] ns: Σύ γχ ρο νη ταχύτητα f : Ευχνάτητα δικτύου Ρ : Αριθμάς πόλων 1.2. Είδη ασύνγοονων κινη τή ρω ν ρίες: Οι ασύγχρονοι κι νητήρες χωρίζονται στις εξής κ α τ η γ ο βροϊυκοκχωμενοϋΐ 1 δοκτ^χιοφορου

8 ITl o συγκ εκριμένα έχουμε: Μονοφασικοί: είναι αυτοί που έχουν μο νοφασικό τ ύ λ ι γ μα στο στάτη τους. Η τροφοδοσία γίνεται με 220 V/50 Ηζ. Τριφασικοί; είναι αυτοί που έχουνν τριφασικό τύλιγμα στο στάτη τους. Η τροφοδοσία γίνεται με 380V/50HZ. Ανάλ ογ α με την κατασκευή του δρομέα έχουμε δύο κ α τ η γορίες τους δα κτυλιοφόρους και τους βραχυκυκλυμένους. Στην εργασία αυτή θα ασ χοληθούμε με την κα τασκευή κινητήρων δακτυλιοφάρου δρομέα Κατασκ ε υ α σ τ ι κ ό υέροο κινητήρων Τα δύο βασικά μέρη του κινητήρα με δ α κτυλιοφόρο δ ρ ο μέα ε ί ν α ι : A ο στάτης ο οποίος είναι το ακίν ητ ο μέρος του. Β ο δρομέας ο οποίος αποτελεί το πε ρι στ ρε φό με νο μέρος. Α. ΣΤΑΤΗΣ Τα μέρη που αποτελείται ο στάτης των κινητήρων αυτών είναι: 1. Το ζύγωμα. 2. Το επαγωγικό τύμπανο που αποτε- λείται από τον πυρήνα και το τριφασικό τύλιγμα. 3. Τα καπάκια. 4. α) Το κιβώτιο ακ ρο δε κτ ών τροφοδοσίας του τ υ λίγματος του στάτη. Διάταξη Παλιός ΝΕΟΣ Μ. Βρ εττανίας Αμ ερικής τυλιγμάτων VDE VDE-IEC Β S ΑΝ S I υ V W Ui VI Wi Α2 Β2 C2 ΤΙ Τ2 Τ3 Ζ X Υ W2 U V2 C1 Α1 Β1 Τ6 Τ4 Τ5

9 β) To κιβώτιο ακροδεκτών σύ νδ εσ ης του τυλίγματος του δρομέα με τις αντιστάσεις εκινησης. Συμβολισμοί ακροδεκτών Είδος Παλιός Νέος Μ. Βρεττανίας Αμερικής Τυλίγματος VDE IEC Bs ΑΝ S I Τριφασικό U V W Κ L Μ X V y Κ L Q 0 D Ε Ε ΜΙ M2 M3 6) Το σύστ ημ α που ανυψώνει τις ψύκτ ρε ς που ο χειρισμός του γίνεται με σ τ ρόφαλο που είναι στο εξωτ ερ ικ ό μέρους του στάτη και λειτουργεί μετά την εκ ίνηση του κινητήρα. Με το σύστ ημ α αυτό επιτυγχάνεται: να ανυψώνονται οι ψύκτρες και να μην εφάπτονται στα δ α κτυλίδια και να βρ αχ υκ υκ λώ νο ντ αι τα δακτυλίδια. Και έτσι ο κι νητήρας λειτουργεί σαν βραχυκυκλωμένου δρομέα.

10 Β. ΔΡΟΜΕΑΣ Τα μέρη που αποτελείταί ο δρομέας τυν δακτυλιοφόρυν κινητήρων είναι: 1. 0 άξονας 2. Το επαγωγικό τύμπανο που περιλαμβάνει τον πυρήνα και το τριφασικό τύλιγμα σε μόνιμη σύνδ εσ η (Υ) αστέρα που στους αγωγούς του δημιουργειται το φ α ινόμενο της ε π α γ ω γής 3. Τους δακτυλίους που έχουν την παρα κάτω τοποθέτηση.?ξιτ1 Ισοδ ύν αυ ο ηλεκ τ ρ ι κ ό κύκλωαα ασύνγοονου κινητήρα Το ισοδύναμο ηλεκ τρ ικ ό κύκλωμα (μιας φάσης) όταν βρίσκεται σε λειτουργία ενός ασ ύγ χρ ον ου κινητήρα είναι.

11 7^ :...,: -5- Εάν κάνουμε την σύνθεση τυν δύο στρεφόμενυν μαγνητι- κών πεδίυν σε ένα που αποτελεί πλέον το στρεφόμενο πεδίο μαγνήτισης χ. κλυμα του κινητήρα γίνεται: xm: επαγωγική αντίσταση κλάδου ΑΒ [Ω] ΑΒ: επαγωγική αντίσταση κλάδου ΑΒ [Ω] Im: ένταση μαγνητικού ρεύματος RR: αντίσταση που εζαρτάται από την μηχανιι Επειδή κατά την εκκίνηση δημιουργούνται μεγάλες τιμές έντασης ρεύματος, στους αγωγούς του τριφασικού τυλίγματος του δρομέα και έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στο δίκτυο, έτσι δεν κάνουμε άμεση σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

12 -ελατός είναι ο λόγος που στην εκκίνηση χρησιμοποιούμε την διάταξη του εκκινητή. Οι αντιστάσεις του εκκινητή παρεμβάλονται μεταξύ του κινητήρα και του δικτύου ηλεκτροδότησης και βραχυκυκλώνονται σταδιακά. Ό σ ο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση του εκκινητή τόσο χαμηλότερη είναι η αρχική ταχύτητα του κινητήρα. Ό τ α ν η αντίσταση του εκκινητή βραχυκυκλυθεί τότε ο κινητήρας αποκτά την ονομαστική ταχύτητα περιστροφής. Τα γενικά χαρακτηριστικά της εκκίνησης ενός δακτυλιοφόρου κινητήρα. Η σύνδεση στο κουτί ακροδεκτών πρέπει να γίνει: αστέρα ή τρίγωνο εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της π ι νακίδας του. Η εκκίνηση μπορεί να γίνει όταν υπάρχει και φορτίο στον κινητήρα. Η εκκίνηση γίνεται σε χρόνους ανάλογα με τις βαθμίδες του εκκινητή. Ετην διάρκεια της εκκίνησης έχουμε την παρακάτω μ ε ταβολής ρεύματος και ροπής. or «...παης 't Μ, «5 κι Q25 Οβ α75 1 η q» 05 α75, -

13 O l αντιστάσεις που 8α χρησιμοποιήσουμε στον εκκινητή πρέπει να αντέχουν στη μεγάλη θερμοκρασία. Έ χ ο υ μ ε την δυνατότητα ελλάτυσης της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα, όταν είναι σε λειτουργία, αυτό γίνεται με παρεμβολή τυν αντιστάσεων του εκκινητή σε σειρά με το τύλιγμα του δρομέα. Η εγκατάσταση είναι σύνθετη και περιλαμβάνει: τις ασφάλειες και τον διακόπτη μαζί. Τον εκκινητή ο οποίος συνδέεται σε σειρά μέσω των ψυκτρών με το τριφασικό τύλιγμα του δρομέα που είναι συνδεμένο σε αστέρα και καταλήγει στα τρία δακτυλίδια είναι είτε χειροκίνητη είτε αυτόματη. Αλλά κανόνας είναι τη στιγμή της εκκίνησης οι αντιστάσεις εκκίνησης βρίσκονται στο ηλεκτρικό κύκλωμα του δρομέα. α. Χειροκίνητη διάταξη Αυτή διαθέτει στρόφαλο που οι βραχίονες του εφάπτονται στις επαφές των αντιστάσεων του εκκινητή και συγκρατώντας στην τελευταία θέση, που βραχυκυκλώνονται αυτές με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνήτη και οπλισμού προσκολλημένου στον βραχίονα του στρόφαλου.

14 Αυτόματη δlάταζη Αυτή περιλαμβάνει: Τις αντιστάσεις του εκκινητή, ηλεκτρονόμους για να τις 9έτουν "εκτός κυκλώματος χρονικά για τη ρύθμιση του χρόνου που θα τίθενται "εκτός" οι αντιστάσεις του εκκινητή. ίΐί

15 'it ir.

16 Πραγματική μορφή και τομή ΑΤΚ με δακτυλίδια (της ASEA) cnoyuywou τυρπονου

17 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (κατα ΟΙΝ 42961) ο 1 t ] Ν, *1 7 VII β CO /,- Μ I -3 U Η2 Λ 11,9 * ] ο I KVA η VA γη εναλλαοοομενο).

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΗ HONQEEQN ΚΑΙ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ ΑΕΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΕΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

19 A.l. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Μονυτικά υλικά λέγονται τα υλικά, τα οποία στερ ού ν ται ελεύθερα ηλεκτρόνια, δηλαδή όταν δεν είναι αγύγιμα. Η μονυτικότητα λοιπόν και η διηλεκτρικότητα αποτελούν δύο διαφορετικές έννοιες και ιδιότητες και οφείλονται η μεν πρώτη στην απουσία τυν ελεύθερων ηλεκτρονίων και η δεύτερη στην παρουσία τυν δεσμευμένων ηλεκτρονίων. Επειδή όμως όσα λιγότερα ελεύθερα ηλεκτρόνια ανά μονάδα όγκου έχει ένα υλικό, τόσο περισσότερο μονωτικό είναι, αλλά ταυτόχρονα, λόγω του ότι έχει ανά μονάδα όγκου π ε ρισσότερα δεσμευμένα ηλεκτρόνια, είναι και περισσότερο διηλεκτρικό (δηλαδή όσο περισσότερο μονωτικό είναι ένα υλικό τόσο διηλεκτρικό είναι). Οι έννοιες "μονωτικό" και "διηλεκτρικό" πολλές φορές συγχέονται και χρησιμοποιούνται η μια αντί της άλλης. Ό λ α τα υλικά της τεχνικής έχουν και αγωγιμότητα και διηλεκτρικότητα. Οσοδήποτε καλό μονωτικό και αν είναι ένα υλικό της τεχνικής, θα έχει οπωσδήποτε και αγ ωγιμότητα έστω και πάρα πολύ μικρή. Α.2. ΓΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ TQN HONPTIKQN YAIKQN Τα μονωτικά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εφαρμογές, πρέπει να παρουσιάζουν τις ακόλουθες γενικές ιδιότητες: 1. Να έχουν μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση ή μικρή α γ ω γιμότητα.

20 Να παρουσιάζουν μεγάλη διηλεκτρική αντοχή, για να μπορούν να αντιστέκονται στη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από την ύλη τους, στις υψηλές όσο και στις χαμηλές τάσεις. 3. Να παρουσιάζουν ομοιογένεια υλικού. Τα μονωτικά υλικά μέσα στη μάζα τους δεν θα πρέπει να έχουν φυσαλλιδες αέρος ή υγρασία. 4. Να παρουσιάζουν μηχανική αντοχή και θερμική αν τοχή, για να μην σπάνε εύκολα, να αντιστέκονται στις αν υ ψώσεις τις θερμοκρασίας και τέλος να αντιστέκονται στις καιρικές μεταβολές. Ετη συνέχεια θα δοθεί η ικανότητα αντοχής των μονωτικών υλικών στη θερμοκρασία. 5. Να μην είναι υγροσκοπική, οπότε θα απορροφούν υγρασία, με αποτέλεσμα να φουσκώνουν και να μειώνουν έτσι τη μονωτική ικανότητά τους. 6. Να μην προσβάλλονται από έλαια, σκόνη, οξέα και διαβρωτικούς ατμούς. 7. Να καταλαμβάνουν όσον το δυνατόν μικρότερο χώρο. 8. Να μην παρουσιάζουν μεγάλη απώλεια χρονου ή να απορροφούν μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας με την μορφή θερμότητας. Λ. 3. ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ TQH HONQ- ΣΕΩΝ Η ικανότητα μιας ασύγχρονης τριφασικής ηλεκτρικής μηχανής καθορίζεται σχεδόν πάντα από τη μέγιστη θερμοκρασία στην οποία τα υλικά και ιδιαίτερα τα μονωτικά

21 μπορούν να αντέζουν για μεγάλα διαστήματα χωρίς να κ α ταστραφούν. Ό μ ω ς ρπως είναι γνωστό από την ηλεκτρική κίνηση επιτρέπεται από πλευράς θερμοκρασίας, μικρή υπερφόρτιση της ηλεκτρικής μηχανής για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΑΙΕΕ) κατέταζε τα μονωτικά υλικά στις παρακάτω κλάσεις: Κλάσις Υ. Αυτή περιλαμβάνει το βαμβάκι, το μετάξι, το χαρτί και όμοια οργανικά υλικά, όταν δεν είναι ε μ ποτισμένα με διηλεκτρικά υλικά ή βυθισμένα σε αυτά. Κλάσις Α. Αυτή περιλαμβάνει το βαμβάκι, το χαρτί και ά λ λα όμοια οργανικά υλικά, όταν είναι εμποτισμένα με δ ι η λεκτρικό υλικό ή βυθισμένα σε αυτό. Κλάσις Ε. Η κλάση αυτή περιλαμβάνει συνθετικό υλικό από βαμβάκι και χαρτί που επικαλύπτονται φορμαλδεϋδη. Κλάσις γυαλιού, Β. Η κλάσις αυτή περιλαμβάνει τη μίκα, το φίμπερ τον αμίαντο κ.λ.π. με κατάλληλες συγκολλητικές ουσίες. Ά λ λ α υλικά και κράματα υλικών είναι δυνατόν να συμ- περιληφθουν στην κλάση αυτή, αρκεί να αποδεικνύεται από επίσημες δοκιμές ότι είναι κατάλληλα να χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασίες λειτουργίας της κλάσης αυτής. Κλάσις F. Τα υλικά της κλάσης Β με περισσότερο αντιστε- κόμενα στη θέρμανση επικαλυπτόμενα υλικά. Κλάσις Η. Εε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται όλα τα υλικά ή κράματα υλικών όπως διάφορες σιλικόνες, το φ ί μ περ γυαλιού, η μίκα, ο αμίαντος, κ.λ.π. με κατάλληλες συνδετικές ουσίες όπως π.χ. κατάλληλες ρητίνες σιλικόνης.

22 -13- Ά λ λ α υλικά ή κράματα υλικών είναι δυνατόν να συμπε- ριληφθούν στην κλάση αυτή, αρκεί να αποδεικνύεται από επίσημες δοκιμές ότι είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες λειτουργίας της κλάσης αυτής. Κλάσις C. Αυτή περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον την μίκα, την πορσελάνη, το γυαλί, τα κρύσταλλα, τον αμίαντο και ομοια οργανικά υλικά. 0 παραπάνω διαχωρισμός βασίζεται στις επόμενες μέγιστες επιτρεπόμενες θερμοκρασίες υλικών. ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΚΛΑΙΗ Υ A Ε Β F Η C ΜΕΓΙΕΤ. ΘΕΡΗ. C Ετην επόμενη παράγραφο θα εξετάσουμε ένα από τα σ η μαντικότερα υλικά των συρματώσεων των ηλεκτρικών κινητήρων που είναι τα μονωτικά βερνίκια. Α.4. ΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ Τα μονωτικά βερνίκια χωρίζονται σε δύο γενικές κα τηγορίες: α) βερνίκια προερχόμενα από ορυκτή άσφαλτο σε διάλυμα πετρελαίου και β) βερνίκια προερχόμενα από ξηραμένα έλαια, λιναροσπόρου, κινέζικου ξύλου, φλοιούς καρυδιών και σ π ορέ

23 -14- λαια ανεμιγμένα με ρητίνες από φυσικές ή συ νθετικές ουσίες αραιωμένες με προϊόντα πετρελαίου ή με άλλο διαλύτη. Τα λιπαρά βερνίκια ανάλογα της ξηραντικής τους ικανότητας και της πρώτης τους ύλης διακρίνονται σε βερνίκια ξηραμένα σε αέρα σε ξηραντήρια. Για να εξασφαλίσουμε καλή μόνωση πρέπει ο διαλύτης των βερνικιών να εξατ μίζεται τελείως κατά την διάρκεια της χρησιμοποίησης του βερνικιού. Το χρώμα των βερνικιών είναι κίτρινο ή μαύρο. Τα βερνίκια χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροτεχνία για την επικάλυψη με πινέλο ή με εμβάπτιση των συρμάτων πε- ριεξίξεων, πηνίων κ.λ.π. για να προλαμβάνουν εσωτερικά βραχυκυκλώματα και να εξασφαλίζουν συνοχή μεταξύ των αγωγών εντός των οδοντώσεων και για να συγκρατούν κ ο λλημένα, ώστε να μην κινούνται εντός των οδοντώσεων του τυμπ άνου. Λ. 5. ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Το φαινόμενο της διηλεκτρικής αντοχής, λόγω πολύ μ ε γάλων πεδιακών εντάσεων ε, καταστροφής των ενδοατομικών συνδέσμων και της αποστάσεως των δεσμευμένων ηλεκτρονίων από την περιοχή του πυρήνα τους, καλείται διάσταση του διηλεκτρικού υλικού. Κατά κανόνα η διάσπαση εμφανίζεται περίπου ταυτοχρόνως σε πολλά άτομα, τα οποία αποτελούν μια συνεχή γραμμή μεταξύ των δύο πόλων της μηχανής, η οποία επέβαλε την

24 -15- τάση προς δημιουργία του πεδίου, και συνοδεύεται από έκλυση θερμότητας και φυτός. Στα σταθερά υλικά το μακροσκοπικό αποτέλεσμα της διάσπασης είναι μια οπή με πολύ μικρή διάμετρο η οποία εκτείνεται κατά μήκος του υλικού από τον ένα πόλο της πηγής στον άλλο, η οποία παρέχει την τάση δημιουργίας του ηλεκτρικού πεδίου. Το όριο στο οποίο πρέπει να ανέλθει η ε ώστε οι ασκούμενες επί των φορτίων -qo των ηλεκτρονίυν δυνάμεις να επιφέρουν διάσπαση, εζαρτάται από το είδος του υλικού και ονομάζεται διηλεκτρική αντοχή του υλικού. Αυτή δίνεται σε KV/CM. Β ΑΓΟΓΟΙ ΤΟΝ ΤΥΛΙΓΗΑΤΟΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΗΗΧΑΗΟΗ Τα τυλίγματα των μηχανών συνεχούς και εναλλασομένου ρεύματος τυλίγονται είτε μεμονωμένον σύρμα κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής είτε με γυμνή ορθογωνική μπάρα από χ α λκό. Το στρογγυλό σύρμα χρησιμοποείται καλύτερος συντελεστής εκμεταλεύσεως χώρου και κατασκευάζεται τύλιγμα μ η χανικά ισυρότερα. Τα μεγέθη των συρμάτων περιελήζεων χαρακτηρίζονται: 1) Κατά τον ευρωπαϊκό σύστημα, από την διάμετρο του σύρματος σε δέκατα του χιλιοστού π.χ. 12/10 = 1,2 mm. 2) Κατά το αμερικάνικο σύστημα A.W.C. από αριθμούς, οι οποίοι μεταβάλλονται αντιστρόφως προς το μέγεθος του σύρματος, δηλαδή ο μεγάλος αριθμός δεικνύει σύρμα μικρού

25 με γέ θο υς. 0 παρακάτω πίνακας δίνει τα στοιχεία των χάλκινων συρμάτων περιελιζεων. α> Είδη μονώσεων ανωνόν πβοιελίεεων Η μάνωση του σύρματος περιελίξεων αποτελείται από ένα στρώμα βερνικιού εμαγιέ, επιπλέον δε από το άλλο βαμβακερό περίβλημα για τις μικρές μηχανές και διπλό π ε ρίβλημα για τις μεγαλύτερες μηχανές. Ό τ α ν έχουμε μπάρες αυτές τυλίγονται με βαμβακερή ταινία πάχους από 0,125 mm έως 0,175 mm. Η μόνωση με απλή μεταξωτή ταινία ή εσμαλτωμένη ταινία χρησιμοποιήται σε μικρές μηχανές και σε σύρματα διαμέτρου μέχρι 15/10 mm. Τούτο γίνεται επειδή το μετάξι είναι ακριβό και για να έχουμε οικονομία χώρου. Β) Επιτοεπόυενη ένταση ενός αγωγού ίΐς γνωστό η επιτρεπόμενη ένταση ενός αγωγού είναι το μεγαλύτερο ρεύμα το οποίο μπορεί να διαρρέει συνεχώς τον αγωγό, χωρίς να κινδυνεύει να καταστραφεί η μόνωση του α γ ωγού. Η επιτρεπόμενη ένταση εξαρτάται από τη θερμοκρασία στην οποία αντέχει ε υψηλή θερμοκρασία, θα έχει και μ ε γάλη επιτρεπόμενη ένταση. Πάντως είναι καλό κατά την αντικατάσταση της περιέ- λιξεως ενός κινητήρα να εκλέγουμε το ίδιο είδος μόνωσης του σύρματος με το παλιό, εκτός αν κάνουμε περιέλιξη με

26 -17- καινούργιο τύλιγμα για άλλη τάση λειτουργίας, η οποία διαφέρει σημαντικά από την πρώτη που η μηχανή κατασκευάστηκε. ν1 Συντελεστήρ θερμοκρασίας Ευντελεστής θερμοκρασίας, λέγεται ο αριθμός, ο οποίος δείχνει πόσο αυζάνει αντίσταση 1 ί3μ όταν η θερμοκρασία της αυζηθεί κατά 1 C, γιατί όπυς είναι γνωστό η αντίσταση ενός αγωγού αυζάνει με την θερμοκρασία. 0 Ευντελεστής θερμοκρασίας των υλικών είναι θετικός αριθμός εκτός του άνθρακα, του γυαλιού, των ηλεκτρικών και μονωτικών υλικών, στα οποία είναι αρνητικός. 0 παρακάτω πίνακας που εικονίζεται δείχνει την ει δική αντίσταση και τον συντελεστή θερμοκρασίας των χρησι- μοποιουμένων αγωγών στις ηλεκτρικές μηχανές. 0 τύπος που δίνει την αντίσταση ενός αγωγού στους θ C όταν γνωρίζουμε την αντίσταση Ro στους 0 C και τον συντελεστή θερμοκρασίας α είναι αυτός που φαίνεται παρακάτω: Κθ = Ro (I + αθ) (Β.1.1) 0 τύπος (Β.1.2) δίνει την αντίσταση ενός αγωγού στους θ C όταν γνωρίζουμε την αντίσταση τους Rt στους t 'C και τον συντελεστή θερμοκρασίας του α. (I -I αθ) (I + at)

27 Ειδική αντίσταση και συντελεστής θερμοκρασίας αγωγών Είδος αγωγού,ει.δική αντίσταση στους 0 < C Συντελεστής θερμοκρασίας Ά ρ γ υ ρ ο ς 0,015 0,04 Χαλκός σκληρός 0,016-0,018 0,043 Χαλκός μαλακός 0,0175 0,040 Αλουμίνιο 0,027 0,0037 Μπρούντζος 0,055 0,025 Γ.1. ΒΑΣΙΚΑ ΕΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΡΙ- ΦΑΕΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ό τ α ν λέμε πολικό βήμα εννοούμε την σχέση που υπ άρχει μεταξύ της περιφέρειας του στάτη της ασύγχρονης τρ ι φασικής μηχανής και του αριθμού τυν πόλων της. Δηλαδή ισχύει ότι: όπου: tp: Το πολικό βήμα της μηχανής μας. D : Εξωτερική διάμετρος του στάτη της μηχανής. 2ρ: 0 αριθμός των πόλων της μηχανής. Πιο απλά μπορούμε να περιγράφουμε το πολικό βήμα της μηχανής σαν το πηλίκο του αριθμού των καναλιών του στάτη δια του αριθμού των πόλων της μηχανής

28 όπου: Κ: 0 αριθμός των καναλιών του στάτη της Ηλεκτρικής Μη χανής. 2ρ: αριθμό ζευγών πόλυν. Γ.2. ΓΕΟΗΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΟΗΙΑ Ετις ασύγχρονες τριφασικές μηχανές υπάρχουν δύο έ ν νοιες γωνιών: η ηλεκτρική και η γεωμετρική γωνία. Γεωμετρική γωνία: είναι η γωνία εκείνη που διαγράφει ένα εναλλασσόμενο μέγεθος σε ορισμένο χρόνο. Ηλεκτρική γωνία: είναι η γωνία εκείνη που διαγράφει ένα εναλασσόμενο μέγεθος σε ορισμένο χρόνο. Και οι δύο γωνίες οι οποίες αναφέρθηκαν μετριούνται σε μοίρες. Η ηλεκτρική και γεωμετρική γωνία γενικά συνδέονται με τη σχέση (Γ.2.1) που φαίνεται παρακάτω: Γεωμετρική γωνία Ηλεκτρική νωνία Αριθμός ζεύγους πόλων

29 Γ.3. ΝΟΜΟΣ THE ΕΠΑΓΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΕΥΓΧΡΟΗΟΥΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Αν το πλαίσιο έχει η σπείρες, τότε η Η.Ε.Δ. θα εί Σε ενα πλαίσιο το οποίο βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο επάγεται ηλεκτρεγετική δύναμη το μέγεθος της οποίας εζαρτάται από την ταχύτητα μεταβολής του μαγνητι- κού πεδίου Η.Ε.Δ. = d0/dt (Γ.3.1) Η.Ε.Δ. = - η Έ τ σ ι με την βοήθεια του νόμου της επαγωγής φαίνεται γιατί μέσα στο τύμπανο των μηχανών τοποθετούμε πολλές σ π είρες. Η Η.Ε.Δ. παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή της, όταν η τ α χύτητα μεταβολής της μαγνητικής ροής είναι μέγιστη. Γ.4. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΜΑΤΟΤΥΛΙΓΗΑ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟ ΒΡΟΧΟΤΥΛΙΓΗΑ Ό τ α ν ένας αγωγός συνδέεται με έναν άλλο, πάντοτε επόμενό του και βρισκόμενο υπό την επίδραση του επόμενου ετερωνύμου πόλου (Σχ. Γ.4.1), τότε σχηματίζεται ένα τ ύ λιγμα κατά κύματα και ονομάζεται κυματοτύλιγμα.

30 -21- Γραφίκή παράσταση κυμαχοτυλίγματος Ό τ α ν ένας αγυγός βορείου πόλου συνδέεται με επόμενο αγωγό νοτίου πόλου, αλλά στη συνέχεια ο τελευταίος αγ υ γός συνδέεται με αγωγό του προηγουμένου βορείου πόλου (Σχ. Γ.4.2). Σχηματίζεται έτσι ένα τύλιγμα κατά βρόχους και ον ο μάζεται βροχοτύλιγμα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην πλειοψη(ρία τους τα τυλίγματα των τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων είναι βροχοτύλιγμα.

31 Γ.5. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΖΏΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΟΡΔΗΣ ΤΟΥ ΤΥΛΙΓ- 0 συντελεστής ζζ δίνεται από τη σχέση (Γ.5.1) ζζ = ηυσι α/2 (Γ.5.1) qi. ημα/2 όπου τα στοιχεία που αποτελούν τον παραπάνυ τύπο κατά σειρά είναι: α: Παριστάνει την ν^νία μεταξύ δύο διαδοχικών αυλακιών σε ηλεκτρικές μοίρες (Εχ. Γ.5.1) και δίνεται από τον τύπο (Γ.5.1) που εικονίζεται παρακάqi: Παριστάνει στα τριφασικά τυλίγματα τον αριθμό τυν αυλακιών ανά πόλο και φάση, στα μονοφασικά τυλίγματα τον αριθμό των αυλακιών ανά πόλο που καταλαμβάνει το τύλιγμα ερ γασίας. Η γωνία α μεταξύ δυο διαδοχικών αυλακιών ' ^3 _ «" α 9..

32 Ετα τυλίγματα με βήμα χορδής ο συντ ελ εσ τή ς του τ υ λίγματος ξι είναι γινόμενο δύο συντελεστών οπού: ζζ: είναι ο σ υ ντελεστής ζώνης του τυ λί γμ ατ ος ή σ υ ν τ ε λ ε στής κατανομής του τυλίγματος ζχ: είναι ο σ υ ντελεστής χορδής του τυ λί γμ ατ ος ή σ υ ν τ ε λ ε στής μειυμένου βήματος του τυλίγματος. Ετα διαμετρικά τυλίγματα μη βήμα ακέραιο ο σ υ ν τ ε λ ε στής βήματος ζχ είναι ίσος με την μονάδα, άρα ο σ υ ν τ ε λ ε στής τυλίγματος ζι θα είναι ίσος με τον σ υ ντελεστή κ α τ α νομής ζζ (ξι = ζ ζ ). Ετα τυλίγματα με βήμα χορδής ο συ ντελεστής ζι είναι πάντα μικρότερος του συντελεστή ζώνης του τυ λίγματος ζζ. Ετα τυλίγματα με μειωμένο βήμα η απόσ ταση μεταξύ των πλευρών των μάτσων είναι μικρότερη του πολικού βήματος. Κατά συνέπεια η Η.Ε.Δ. κάθε μάτσου θα είναι το γεωμετρικό άθροισμα των δύο Η.Ε.Δ. που επάγονται στις πλευρές του, και φυσικά θα είναι μικρότερη του α λ γεβρικού α θ ρ ο ί σματος, αυτή η μείωση εκφράζεται με τον σ υ ντελεστή χ ο ρ δής ζχ η οποία δίνεται από τη σχέση: ζχ = Η.Ε.Δ. πραγματική ενόο μάτσου Η.Ε.Δ. ενός μάτσου με βήμα διαμετρικό

33 Για τον σ υ ντελεστή του βήματος ισχύει ο τύπος (Γ.5.4) ξχ = ημβ = ημκ. 90»C (Γ.5.4) 2 tp Τον πα ρα πά νω τύπο τα στοχεια που τον αποτελούν ε ί ναι : Β: η γωνία του μειωμένου βήματος σε μοίρες ηλεκτρικές από αυτήν ενός πολικού βήματος επίσης εκφρασμένο σε μοίρες ηλεκτρικές. Γ.6. Ο ΣΥΗΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟ Υ ΣΜΙΚ ΡΥΗΕΗΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ Η σχέση μεταξύ του βήματος του τυ λί γμ ατ ος και του ακεραίου βήματος ή πολικού βήματος W/tp ονομάζεται απλά συντελεστής σ μ ικρυμένου βήματος. Γ.7. ΕΙΔΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΝ Α Σ ΥΓΧΡΟΝΩΝ Τ Ρ ΙΦΑΣΙΚΟΝ HHXAHQN Τα καλύτερα είδη τυλιγμάτων που χρησιμοποιούμε στις ασύγχρονες τριφασικές μηχανές είναι: α) Τυλίγματα συγκ εν τρ ικ ά β) Τυλίγματα κατανενημένα γ) Τυλίγματα χορδής Στην εργασία θα ασχοληθούμε απ οκ λε ισ τι κά με τα τ ρ ι φασικά τυλίγματα χορδής. Τα οποία αναλύονται παρακάτω

34 στην παράγραφο Γ.8. Γ.8. ΤΡ ΙΦΑΣΙΚΑ ΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΧΟΡΔΗΣ Τα τυλίγματα αυτά euval όμοια με το τύλι γμ α του σ χ ε δίου (Γ.8.1) εκτός του ότι χρησιμοποιείται βήμα ίσο με 0.89 του πλήρους πολικού βήματος. Έ ν α τύλι γμ α αυτού του είδους φαίνεται στο σχήμα (Γ.8.2). Από το σχήμα φαίνεται ότι σε αυτά τα τυλίγματα που έχουν βήμα χορδής, ο ρ ισ μένες οδ ον τώ σε ις περι λα μβ άν ου ν στ οι χε ία από διαφορετικές φάσεις. Τύλιγμα με βήμα χορδής ^ίο,67 Λ ιιλίρβυ< 9 ««οτος I m E l f l H E l l Εε ένα τύλιγμα με βήμα χορδής τα δύο στοιχεία μιας ομάδας δεν βρίσκονται ακριβώς σε αν τί στ οι χα σημεία κάτυ από τους γειτονικούς πόλους. Ά ρ α οι αναπτυσσόμενες Η.Ε.Δ. σε δύο στοιχεία της ομάδας δεν θα είναι σε φάση και η συνολική Η.Ε.Δ., που θα αναπτυχθεί στα άκρα της ομάδας θα είναι μικρότερη από αυτή που θα παραγόταν εάν χρησιμοποιούσαμε τύλιγμα με διαμετρικό βήμα και με τον

35 l5lo αριθμό σπειρών. Τριφασικό τύλιγμα χορδής 8/9 0,89 Τα τυλίγματα με βήμα χορδής παρα βι άζ ου ν δύο πλ ε ο ν ε κτήματα : 1. Απαιτούν λιγότερο χαλκό ανά ομάδα και 2. Το παραγόμενο ρεύμα είναι περι σσ ότ ερ ο η μ ι τ ο ν ο ε ι δ έ ς. Η αναπτυσσόμενη Η.Ε.Δ. στο τύλιγμα με βήμα χορδής δίνεται από τη σχέση Γ.8.1 Το δεύτερο μέλος της εζίσυσης {Γ.81) πολλαπλασιάζεται με δύο παράγοντες ζζ ζχ, που υς γνωστό είναι. ζζ: ο συντελεστής ζώνης του τυλίγματος ή συντελεστής κ α τανομής του τυλίγματος. ζχ: είναι ο συντελεστής χορδής του τυλίγματος ή συ ν τ ε λ ε στής βήματος του τυλίγματος.

36 -27 - Έ δ υ θα αναφέρουμε και μύα άλλη μορφή της σχέσης που μας δύνει τον σ υ ντελεστή χορδής του τυλίγματος ζχ και είναι αυτή ποό εικονίζεται παρακάτω: όπου α είναι η ηλεκτρική γωνία που αντι στ οι χε ί σε βήμα του τυλίγματος. Τιμές συ ντ ελ εσ τή κ α τ α ν ο μ ή ς τυλίγματος ξι 1 Αριθμός φάσεων Αριθμός ο μ ά δ ω ν ανά μηχανής σ υ γ κ ρ ό τ η μ α Τι μή το ξζ j ' ' : ! ί ! S7

37 ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙ ΝΗ ΤΗ ΡΑ (ΣΤΑΤΗΣ)

38 Ετα προηγούμενα κεφάλαια εξετάσαμε τα βασικά σ τ ο ι χεία και είδη ηλεκτρικών μηχανών, καθώς και τα βασικά στοιχεία ςυν τυλιγμάτυν τυν ηλεκτρικών μηχανών. Γτο κ ε φάλαιο που ακολουθεί θα εξετάσουμε πυς μπορεί να κατασκευασθεί ένας τρ ιφ ασ ικ ός ασ ύγχρονος κινητήρας με δακτυλοφόρο δρομέα με βάση τα χα ρα κτ ηρ ισ τι κά δε δο μέ να του. 0 τριφασικός ασύγχρονος κινητήρας του οποίου θα υπολογίσουμε τα ηλεκτρικά, μαγνητικά καθώς και τις γ ε ω μετρικές διαστάσεις του έχει τα παρακάτω δεδομένα: Ονομαστική ισχύς (ΡΝ): ΡΝ = 200 KW Ονομαστική τάση (UN): UN = 380 V Ταχύτητα περιστροφής κινητήρα: ns = στρ/λεπτό. Το ρεύμα εκκίνησης οφείλει να πληρεί την παρα κάτω συνθήκη i = _ Ι ε κ κ _ = 4 Ι1Ν Το είδος προστασίας σύμφωνα με τα οποία θα υ π ο λ ο γ ί σουμε τον κινητήρα κατά IEC είναι ΙΡ44 και η κλάση μ ό ν ω ση του κινητήρα είναι κατά IEC 85 Β. Αφού ήδη έχουμε τα χα ρα κτ ηρ ισ τι κά δεδομένα του κινη- τηα τώρα είμαστε σε θέση να αρχίζουμε να πρ οσδιορίζουμε τα διάφορα μεγέθη του.

39 -30- Α. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤ ΟΙ ΧΕ ΙΑ ΤΟ Υ ΣΤΑΤΗ Α1. ΚΑ ΘΟ ΡΙ ΣΜ ΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΩΗ ΤΟ Υ ΚΙ ΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜ ΑΣΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟ Υ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Έ ν α από τα πιο βασικά στοιχεία μιας ηλ εκ τρ ικ ής μ η χανής είναι ο αριθμός των πόλων του στάτη του κινητήρα. Ο αριθμός αυτός δίνεται από τον τύπο: 2ρ = 2fl60 (A.1.1) fl: συχνότητα του δικτύου ns ns: σύγχρονος αριθ μό ς στροφών Αν τι κα θι στ ών τα ς στον τύπο (Α.1.1) προκύπτει αριθμός π ό λων (2ρ) του κινητήρα. Έ τ σ ι γνωρίζοντας ότι 2ρ = 4 σ υ μ περαίνουμε ότι έχουμε ζευγάρια πόλων. Κατόπιν υπ ολ ογ ίζ ου με το ρεύμα που απορροψάται από το δ ί κτυο κατά την διάρκεια λειτουργίας που δίνεται από τον τύπο: II" = ΡΝ U" ylnn συν(φ") Ό π ο υ : ΡΝ: Ονομαστική ισχύς κινητήρα. ΡΝ = 200 KW ην: Βαθμός απόδοσης ασύγχρονου κινητήρα από πίνακα 9 ε ί ναι ην = 0,925. UN: Ονομαστική τάση κινητήρα UN = 380 V συν(φη): Συντελεστής ισχύος από φύλλο 10 είναι συν(φη) = 0,9 Αντικαθιστώντας έχουμε Ι1Ν = 365,007 A και Ι1ΝΦ = Ι1Ν = Α

40 Α2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ TO Y ΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΑΡ ΙΘΜΟΣ ΤΩΝ Κ Α ΝΑΛΙΟΗ ΤΟΥ Η παρακόχυ σχέση μας SCveu το μήκος του σιδήρου του στάτη: ΡΝ = Ce. D2. I. ns <--> I = ΡΝ (A.2.1) Ce. D2. ns Όπ ου Ce: Σταθερά ισχύος του Esson σε Kw m3 - σ τ ρ / 1 ' To μέγεθος αυτό δίνεται από τον πίνακα 5 και προκύπτει 3,75 Kw m3. σ τ ρ / 1 ' ΡΝ: Ονομαστική ισχύς του κινητήρα: 200 KW. ns: Σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής: σ τ ο./1'. D : Εσωτερική διάμετρος του στάτη σε mm από φύλλο 8 π ρ ο κύπτει 385 m m. Αντι κα θι στ ών τα ς στον (Α.1.) έχουμε I = 0, m και επιλέγουμε 240 m m. Πρέπει όμυς ο λόγος 2 να κυμαίνεται μεταζύ 0,6 και 1 έτσι έχουμε 2 = 240 = D βαθμός πληρώσευς του σ ι δηροπακέτου σε σίδηρο εξαιτίας της μόνωσης των δυναμοελασμάτων είναι 90-95% άρα είναι IFE = 0,952 = 228 mm

41 A. 3. TO ΠΟΛΙΚΟ ΒΗΜΑ tp ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΝ ΚΛΝΑ ΛΙΟΗ Η1 ΤΟΥ ΣΤΑΤΗ Ε'αυτήν την παράγραφο θα αναλύσουμε την εζαγυγή του πολικού βήματος και τον αριθμό των καναλιών του στάτη. Ακόμα θα πρέπει να έχουμε υπ'λοψη μας ότι για τις α σ ύ γ χρονες 4- πολικές μηχανές όπως αυτή που εξετάζουμε τα ζεύγη των καναλιών του στάτη και του δρομέα για καλές συνθήκες εκκίνησης ε ί ν α ι : ΣΤΑΤΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 2ρ Ν1 Ν / Το πολικό βήμα δίνεται ως εξής: tp = Π. D (Α.3.1) 2Ρ D : Εσωτερική διάμετρος: 385 mm 2Ρ: ζεύγη πόλων κινητήρα: 4 Αντικαθιστώντας έχουμε: tp = 302,37829 Επιλέγω Ν1 = 48 Το βήμα του καναλιού είναι: tnl = Π. D (Α.3.1) Ν1 D : εσωτερική διάμετρος: 385 mm Ν1: αριθμός καναλιών Έ τ σ ι αντικαθιστώντας έχουμε tnl = 25,19 mm

42 -33- Από αυτό υπολογίζουμε τον αριθμό ανά πόλο και κανάλι ql = Ν1 (Α.3.2) 3-2ρ, Ό π ο υ Ν1: αριθμός καναλιόν: 48 2ρ: αριθμός πόλυν: 4 Έ τ σ ι αντι καθιστώντας παίρνουμε α1 = 4 0 αριθμός καναλιύν ανά φάση είναι N i = 16 θα πρέπει να αναφέρουμε μια πολύ βασική σχέση στην οποία βασίζεται ο σ χ εδιασμός των καναλιύν του στάτη και είναι tnl = bnl + bzl όπου bnl : πλάτος του καναλιού του στάτη bzl : πλάτος του δοντιού του στάτη. Β: ΤΟ ΤΥΛΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗ ΤΗΡΑ Β1: ΗΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΗ ΤΟ Υ ΚΙΗΗΤΗΡΑ Ό τ α ν λέμε μαγνητική ροή του κινητήρα εννοούμε τη μαγνητική ροή του στάτη του κινητήρα που διαπερνά το διάκενο αέρα ανά επιφάνεια που αντιστοιχεί σε ένα πολίκό βήμα. φ = Βίιιεν tp 1 10-«(ΜΜ) (Β.1.1) α1 Πρέπει να σημειώσουμε ότι,μεγ κυμαίνετι για τις

43 -34- ασύγχρονες μηχανές από έυς Gauss επιλέγυ Gauss. α1: ECvat ο συ ντελεστή πλάτ υν ση ς μηχανής και στην περί,- πτυσή μας είναι 1,4 tp: Πολικό βήμα και είναι ίσο με 302,37 mm. 1 : Μήκος σιδήρου του στάτη είναι ίσο με 239,8 mm. Αντικαθιστώντας στο τύπο (Β.1.1) τα πα ρα πά νω μεγέθη έχουμε Φ1 = Μ Η. Β.2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΓΟΗ Α Ν Α ΦΑΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 3.7 Αφού υπολογίσαμε τη μαγνητική ροή που διαπερνά/το διάκενο αέρα ανά επιφάνεια σε ένα πολικό βήμα μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των αγωγών ανά φάση σε σειρά Ζΐφ που δίδεται από τον παρακάτω τύπο: Ζΐφ = υΐ(β ξ 1 ϋ. Φ 50 0 συντελεστής τυλίγματος ζ1 μπορεί αρχζικά να υ π ο λ ο γ ι στεί σαν γινόμενο του συντελεστή ζώνης του τυλίγματος ζζ και του συντελεστή χορδής του τυλίγματος ζχ. ζ1 = ζζ - ζχ (Β.2.2) 0 παραπάνω τύπος αναλύεται ως εζής: ημςΐ. α," ' ζ 1 = 2. ημ W. 90* (Β.2.3) ql. ημ α tp

44 -35- ql: αριθμός των καναλιών ανά πόλο και φάση W : Η σχέση βήματος πε ρι έλ ιξ ης W, που προκύπτει πολλαπλασιάζονταςϋ το πολικό βήμα με τον συντελεστή 0,833 και το α που προκύπτει από τη σχέση; α = Π (Β.2.4) < > α = 12 ^ 3. ql Αντικαθιστώντας στον (Β.2.3) έχουμε: ξ1 = 0,924 Αφού υπολογίσαμε τον συντελεστή τυλίγματος ξ1 του κινήτηρα μπορούμε αντικαθιστώντας στον τύπο (Β.2.1) τα στοιχεία του να υπ ολ ογ ίσ ου με τον αριθμό αγυγών ανά φάση σε σείρα 21(0 = > 96 Β.3 Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΕ ΓΙΣΤΗ ΗΑΓΗΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓ ΟΓ Η 0 αριθμός των αγυγών ανά κανάλι ΖΙφΝΙ μπορεί να βρεθεί από τη σχέση (Β.3.1) Ζ 1 φ Ν 1 = ^ <--> Ζ1φΝ1 = 96. <--> Ζ1(θΝ1 = 6 (Β.3.1) Ν1 48 θα πρέπει να προσεγγίσουμε το Ζΐφ έτσι ώστε να διαιρείται ακριβώς δια δύο γιατί οι αγυγοί ανά κανάλι θα διανεμηθούν σε δύο στρώσεις, και επίσης θα πρέπει',τό αριθμός που θα προκύψει να μπορεί να προκύψει το γινόμενο δύο ακέραιων αριθμών αγυγών κατά πλάτος και ύψος. 0 αριθμός ανά κανάλι και στρώση είναι:

45 -36- ΖΙφΝΙστρ ^ ZlcoNl 3 αγυγοί (Β.3.2) Εφόσον έχουμε επιλέξει Ζιφ = 96 τότε θα αλλάζει η μαγνητική ροή και συνεπώς η μεγίστη τελική μαγνητική επαγυγή. Έ τ σ ι έχουμε: Φ1 = υΐφ (Β.3.3.) <--> Φ = 380 <--> 1,11. ζ1 ϋ. Ζΐφ , Αντικαθιστώντας στον τύπο (Β.3.3) το τελικό Φ1 έχουμε; = Φ - α1 (Β.3.4.) <--> ΒΙμεγ = «<--> tp - Ζ - 10-«2,5-302, G β :4. τ ο ΚΑΗΑΛΙ τ ο υ ΣΤΑΤΗ τ ο υ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε αυτή την παράγραφο θα υπ ολ ογ ίσ ου με τα στοιχεία που αποτελούν το κανάλι του στάτη, να υπ ολ ογ ίσ ου με τυο ακριβές μέγεθος του καναλιού του στάτη. Τα στοιχεία αυτά που περιελαμβάνονται στο κανάλι του στάτη είναι οι α γ ω γοί με τις μονώσεις τους τα μονωτικά του καναλιού, και τέλος θα πρέπει να λάβουμε υπ'όψη μας ότι οι αγωγοί του καναλιού θα διανεμηθούν σε δύο στρώσεις. Η διατομή του καθαρού χαλκού των αγωγών του στάτη Sq θα υπολογιστεί από τον τύπο (Β.4.1.) που φαίνεται π α ρακάτω:

46 -37- Sq = Ιΐφ mm* (B.4.1.) g i gl : πυκνότηχα ρεύματος gl k o l την θεωρούμε ίση με 5,5 A / m m 2. Ιΐφ: To φασικό ρεύμα του κινητήρα μας ίση με 210,73 Α. Αντικαθιστώντας στον (Β.4.1) έχουμε Sq = 38,3 m m *. To κανάλι το διαιρούμε δια δύο και έχουμε 38,3/2 = 19,15 mm*. Χωρίζουμε έτσι τμηματικά τον αγωγά σε τρεις τ μ η μ α τικούς αγωγούς με διατομή 1,5 mm χ 4 mm. Σύμφωνα με τα παρα πάνω κάνουμε τους πα ρα κά τω υ π ο λ ο γ ι σμούς και εφόσον κάνουμε τους παρακάτω ορισμούς: μόνωση του καναλιού (Βερνίκι) κατά πλάτος 0,15,mm ΐ,,,,,,,, (Βερνίκι) κατά μήκος 0,15 mm διαχωριστικό των δύο στρώσεων 2,5 mm η σφήνα του καναλιού είναι 4 mm Ανοχή κατά ύψος Το πλάτος του καναλιού είναι με μόνωση; ά η = ( 2 X 0 3 ) + ( 4 X ) = m m Το ύψος του καναλιού θα είναι hnl = 1 0 X χ = = m m Το μήκος του δοντιού θα είναι: bzl = tnl - bnl = 25,19-13,2 = 11,99 mm Έ τ σ ι ο λόγος γίνεται 13,2 = 1,1 = 1,222 ' ' 11,99 0 λόγος bnl/bzl θα πρέπει να κυμαίνεται Μ δηλαδή 1,222 45

47 -38- εδώ ecvat 1,1423 δηλαδή πολύ κοντά στην επιτρεπτή τιμή. Το ύψος του ζυγώματος είναι hrl = 0,22 tp Hrl = 0,222.>302,37829 = 67,12798 mm (B.4.2.) H εξωτερική διάμετρος του πακέτου του στάτη Da θα ε ί ν α ι : Da =D+2(hnl + hrl) <--> Da =D+2(hnl + hrl) = 577,754 Gmm Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ TON ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ TQN Θ Ε ΡΜΙΚΟ» ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΟΝ Γ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓ ΩΓΗΣ ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΩΝ ΚΑ ΗΑ ΛΙ ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΤΗ Σε αυτή την παράγραφο θα υπολογίσουμε τη μεγίστη μα- γνητική επαγωγή στα δόντια των καναλιών του στάτη του κινητήρα μας. θα αρχίσουμε από τον υπολογισμό της μεγίστης μαγνη- τικής επαγωγής στα δόντια των καναλιών του στάτη, η οποία θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 1,8 Tesla ή από μέχρι Gauss. Για τον παραπάνω υ π ο λ ο γ ι σμό μας χρειάζεται το συνολικό ύψος hnl του καναλιού, το συνολικό πλάτος bnl του καναλιού και το ένα τρίτο του μήκος του δοντιού bzl του στάτη. Ακόμη για τον υπολογισμό της μαγνητικής επαγωγής μας χρειάζεται το μήκος της εσωτερικής περιφέρειας του στάτη tnl, το σύνολο των καναλιών ανά φάση Ν1 το μήκος σιδήτ ' ρου, το καθαρό μήκος σιδήρου και η μέγιστη μαγνητική επαγωγή 7,376 Gauss της μηχανής μας που την υπολογίσαμε στον τύπο (Β.3.3).

48 -39- Έ τ σ ι έχουμε: 2/3 hnl. π bzl«>/^> =i>tnl + - bnl (Γ.1.1) N1 αντικαθιστώντας τα παραπάνω δεδομένα στον τύπο (Γ.1.1) έχουμε: 2/3. 29,25 π b z i /») = 25, ,2 = 13,16 mm Η μέγιστη μαγν ητ ικ ή επαγωγή στα δόντια των καναλιων του στάτη θα δοθεί από τον τύπο (Γ.1.2). thl. 1 ΒζΙμεγ. = ΒΙμεγ. Gauss (Γ.1.2) bzlm/.») Ισιδη Αντι κα θι στ ών τα ς έχουμε: (25,19 0,2 4) ΒζΙμεγ. = 7376,88 = Gauss (13,16 0,2998) Βλέπουμε πως η μέγιστη μαγνητική επαγωγή στα δόντια των καναλιών του στάτη ΒζΙμεγ. που υπολογίσαμε παραπάνω είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια.

49 -40- Γ.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY ΕΝΕΡ ΓΟ Υ ΡΕΥΜ ΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΣΟΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΛΤΗ ^ Σε αυτή την παράγραφο θα υπ ολ ογ ίσ ου με το ενεργό ρ ε ύ μα κατά μήκος της εσυτερικής περιφέρειας του στάτη, το οποίο αποτελεί ένα μέτρο για την θέ ρμ αν ση της μηχανής μας. 0 Τύπος αυτός ο οποίος θα μας δύσει το ενεργό ρεύμα του κινήτηρα είναι ο τύπος (Γ.3.1) που δίνεται παρακάτω: Ιΐφ : Φασικό ρεύμα το οποίο υπολογίσαμε 210,7368 A ζΐφ : Είναι ο αριθμός αγωγών ανά σειρά και υπολογίστηκε 96. Το D: είναι εσωτερική διάμετρος του στάτη σε (cm) η οποία υπολογίσαμε 38,5 cm. Αντικαθιστώντας στο (Γ.2.1) προκύπτει , ,14. 38,5 501,7902 A/cm

50 Έ τ σ ι πολλαπλασιάζοντας το Α1 με το gl έχουμε Algl = 501,7902 χ 5,5 = 2759,8461 A»/cmmm» Γ.3. Η ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Η καταπόνηση του καναλιού Un είναι και αυτή, ένα πολύ βασικό μέγεθος για την μηχανή μας και δίνεται από τον παρακάτω τύπο: ζ ΙΨη Ι. sq. g l. ΙΟ» Un = (Γ.3.1) Κ95»C. (2hnl + bnl - 10 mm) ζιφνι = αριθμός αγωγών ανά κανάλι σε σειρά και ίσος με 6 Sq : είναι η διατομή του καθαρού χαλκού των α γ ω γών του στάτη και είναι ίσος με 38,3 m m hnl : είναι το ύψος του καναλιού: 22,25 mm bnl : είναι το πλάτος του καναλιού: 13,2 mm gl : πυκνότητα ρεύματος και είναι ίση με 5,5 A / m m. Ο συντελεστής Κ95 'C και όπως είναι γνωστό είναι αντιστρόφως ανάλογος της θερμοκρασίας μερικές ε ν δ ε ι κτικές τιμές φαίνονται στα παρακάτω: 20 "C 75 C 95 C 57 m/fimm 46,8 m/ 3mm 44 m/ 5mm 6. 38,3. 5, 5 ( ,2-10) 2560,57 W / m m

51 -42- Γ.4. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΗΕΡ ΓΟ Υ ΧΑΛΚΟΥ Η τιμή τομ ενεργού χαλκού hcu δίνεται από τον τ ύ πο (Γ.4.1). ; είναι ο αριθμός των αγωγών ανά κανάλι σε σει ρά και είναι ίσο με 8. : είναι η διατομή του καθαρού χαλκού των αγωγών του στάτη και είναι ίσος με 38,3 mm. : είναι το μήκος της εσωτερικής περιφέρειας του στάτη και είναι ίση με 25,19 mm. Αντικαθιστώντας στον (Γ.4.1) θα προκύψει: Γ.5. ΚΑΒΟΡΙΣΜΟΣ TQH ΑΠΩΛ ΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΤΗ Για να προσδιορίσουμε τις απώλειες του στάτη θα πρέπει να υπολογίσουμε, την Ri που παρουσιάζει το τ ύ λιγμα του κινήτηρα σε κάθε πλευρά του τριγώνου των τυλιγμάτων του κινητήρα μας. Την αντίσταση, και τις απώλειες, του κινητήρα θα

52 -43- τις υπολογίσουμε y l o δύο διαφορετικές τιμές θ ε ρμ οκ ρασίας λειτουργίας του κινητήρα και συγκεκριμένα για τους 20*C κται για τους 7 5 C. Η αντίσταση του κινήτηρα για κάθε τύλιγμα δίνεται από τον παρακάτω τύπο: ζιφ 1 R i 2 0 "C/75 C = Ω (Γ.6.1) sq Κ 20 >α/75 0 Ζιψ : ο αριθμός αγωγών ανά σειρά και υπολογίζεται στην παραπάνω ζΐφ = 96 sq : η διατομή του καθαρού χαλκού των αγωγών του στάτη K 2 0 C / 7 5 C εκφράζει την αγωγιγόμητα του χαλκού στους 2 0 C και YS'C. Μερικές ενδεικτικές τιμές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Ετον παραπάνω τύπο το I f είναι το συνολικό μήκος του αγωγού ενός πηνίου του τυλίγματος της διπλής στρώσης και είναι ισο με: If = 1 + 2d + 2S + Κ (t ± 50mm) (Γ.6.2) Ετον τύπο (Γ.6.2) το 1 είναι το μήκος του σιδήρου στάτη, που έχει υπολογιστεί και είναι ίσο με 240 mm. Το d στον τύπο (Γ.6.2) είναι 10 φορές η ονομαστι-

53 κή τάση Un ekcppacpevn σε KV και to αποτέλεσμα αυτό είναι εκφρασμένο σε mm. Δηλαδή ισχύει: d = 10 Un (Κν) mm (Γ.6.3) Ετον τύπο αυτό (Γ.6.2) το 2S ισούται με: 3. cgx. tnl (Γ.6.4) Το tnl που εικονιζεται είναι το μήκος της ε σ ω τ ε ρικής περιφέρειας του στάτη που υπολογίσθηκε παραπάνω και είναι ίσο με 25,19. 0 συντελεστής ca χ είναι κανάλια ανά πόλο του κινχήρα μας και έχουν υπολογιστεί με q χ = 4. Το α στον τύπο είναι η ονομαστική τάση σε KV και εκφράζεται στον τύπο σε mm. α = Un (KV) mm (Γ.6.5) Και το τέλος όσον αφορά τον τύπο (Γ.6.2) ο σ υ ν τ ε λεστής Κ προκύπτει με τον τύπο (Γ.6.6). Κ = hnx (Γ.6.6)

54 hni : ecvau το συνολικό ύψος του καναλιού και είναι ίσο με hni = mm dni : είναι το συνο λικό πλάτος του καναλιού και ε ί ναι ίσο με άπι = 13,432 mm.. 29,25 = 2 2, 9 7 * n m Στην συνέχεια πρέπει να υπολογίσουμε τον παρά γο ντ α 2S του τύπου (Γ.6.2) που υς γνυστό μας δίνει το μήκος του αγωγού ενός πηνίου του τυλίγματος. Πρέπει να υπολογίσουμε όμως πρώτα το σ υ ν τ ελεστή α όμως δίνεται από την σχέση (Γ.6.5). α = Un (KV)mm <--> α = 0,38 KV Στην συ νέ χε ια ο τύπος (Γ.6.4) που μας δίνεται το 2S γίνεται -> 2S = 426,125 mm Ακόμη ο συντελεστής d που περιλαμβάνεται στον τύπο (Γ.6.2) θα προκύψει απά την σχέση (Γ.6.3) και θα είναι

55 d = loun (KV) mm <--> d = 10-0,38 mm <--> d = 3,8 mm Τώρα υπολογίζουμε το μήκος του αγωγού ενός πηνίου του τυλίγματος της διπλής στρώσης 1 έτσι έχουμε: 1 = If + 2d + 2S + Κ <--> 1 = , ,95 <--> 1 = 746,57 mm Εφόσον έχουμε όλα τα στοιχεία μπορούμε μέσω του τ ύ που (Γ.6.1) να υπ ολ ογ ίσ ου με την αντίσταση στους 2 0 C και ύστερα στους 7 5 C. Στους 20 C η αντί στ ασ η Ri είναι: ζ1 φ 1 R i { 2 0 C) = <--> Ri = 0,03282 Sq K (20<>C) Αντίστοιχα στους 75 C η αντίσταση R1 είναι: R1 (75 C) = Ζ1(ρ 1 <--> R1 = 0,03998 Sq. Κ ( R1 (95 C) = Ζΐω. 1 < ---> R1 = 0,04252 sq. Κ (95 0 Με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να βρούμε τις απ ώλ ει ες χ α λ κ ο ύ : Ρ 1 ( 2 0 Ο = 311*. R1(20 C)= *, ,032 <--> Ρ1 = 4373 W. Ρ1(75 Ο = 3I1*R1(75 C) = *, ,03998 <--> PI = 5327 W P I ( 9 5 C) = 111* Rl(95 C) = *, , < > P I = W

56 -47- Εκτός όμως από την παραπάνω διαδικασία υπολογισμού των απωλειών χαλκού, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να υπολογίσουμε τις απώλειες χαλκού με τη β ο ή θεια της εξίσωσης (Γ.6.7.) η οποία δίνεται αμέσως π α ρ α κάτω: Prcu = 2,36. gl*. G1. 10-^ (KW) (Γ.6.7.) gl: πυκνότητα του ρεύματος τη θεωρήσαμε ίση με 5,5 A/ram* G1: Βάρος χαλκού και θα προκύψει από τη σχέση (Γ.6.8.) Gl= 3. Ζΐφ It. Sq. Ycu. 10--'' (Γ.6.8) Ζΐφ: 0 αριθμός αγωγών ανά σειρά είναι ίσος με 96. Sq: Η διατομή του καθαρού χαλκού των αγωγών του στάτη και είναι ίσος με 38,3 m m - 1γ : το συνολικό μήκος του αγωγού ενός πηνίου του τ υ λ ί γ ματος και είναι ίσος με 746,57 YCU: 8,9 (Kg/dm ') Αντικαθιστώντας στον (Γ.6.8.) έχουμε G1 = ,57. 38,3. 10-^ = 73,29 KGR Και αφού υπ ολ ογ ίσ ου με το βάρος του χαλκού gl μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε και τις απώλειες του χαλκού με τη βοήθεια του τύπου (Γ.6.7). Prcu = 2,36 Gl. gl*. 10-'' (KW) Prcu = 2,36. 73,89., 5,5*. 10- Prcu = 5,232 (KW)

57 Γ.6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOY ΔΙ ΑΚ ΕΝ ΟΥ To διάκενο δ στο δρομέα θα δοθεί από τον τύπο δ = D (1 + _3_) (Γ.6.1) Ρ D : Είναι η ερυτερική διάμετρος η οποία προέκυψε από φ ύ λ λο 8 ίση με 385 mm 2ρ: Τα ζεύγη των πόλυν τα οποία είναι 2ρ= 4. δ = D (1 + _g_) <--> δ = 385 (1 + _g_) <--> δ = 1,042 mm.

58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΔΡΟΜΕΑΣ)

59 Ετο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσασμε τα χα ρα κτ ηρ ισ τικά μεγέθη του στάτη. Σ'αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το.ίδιο για το δρομέα. Δ.1. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙ ΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Η ενεργή στρώση χαλκού του στάτη είναι αριθμός των αγυγών ανά κανάλι ΖιφΝι. διατομή κάθε σύ ρματος s q βήμα του καναλιού tni Ό λ α τα μεγέθη είναι γνωστά από τον υπολογισμό του στάτη έτσι αντικαθιστώντας προκύπτει Ε1 = 9,122 mm Η εξωτερική διάμετρος είναι 02 = D - 2δ (Γ.1.2) D : εσωτερική διάμετρος και είναι ίση με 383 mm δ : διάκενο που είναι ίσο με 1 mm Έ τ σ ι αντικαθιστώντας στον τύπο (Γ.1.2) έχουμε: 02 = D - 2δ <--> 02 =385-2 <--> 02 = 383 mm

60 - Β Ι Ο αριθμός καναλιων ανά πόλο και φάση cgz είναι στο δακτυλιοφόρο δρομέα, κανείς έχει την δυνατότητα να επι- λέζεί: C3 2 = C31 ± 1 και C3 2 = <3ι ± 2 έτσι έχουμε: <32 = «3ι ± 1 <--> C32 = <--> C32 = 5 (Δ.1.3) Οπότε ο αριθμός των καναλιύν του δρομέα θα είναι: Ν 2 = 3-2ρ - <32 <--> Ν 2 = <--> Ν 2 = 60 Η ενεργός στρώση μετάλλου (χαλκός π.χ.) του δρομέα Ε 2 κυμαίνεται από 60% μέχρι 80% της ενεργούς στρώσης χαλκού του στάτη Ει, ο δε βαθμός πληρώσεως του καναλιού του δρομέα α 2 κυμαίνεται γύρω στο 45%. Ά ρ α από τα πιο πάνω συμπεραίνουμε ότι: Ε2 = Ει. 9,122 <--> Ε2 = 0,6. 9,122 <--> Ε 2 = 5,437 m (Δ. 1.4) Ηε τα δεδομένα αυτά μπορεί να προσδιοριστεί το ύψος του καναλιού h n 2 του δρομέα, όταν η σχετική τιμή του πλάτους του καναλιού ληφθεί περίπου με 0,4 bn2 0,4) π. 383 = <--> t n 2 = 20,053 mm

61 bn2 = bnir. tnz <--> bn2 = 0,4. 20,053 <--> bn2 Γνωρίζουμε o x l h02 - bn2 hn2 - bn2r - tn2 Στην πράζη εζαιτίας των μεγάλων επαγωγών που π α ρ ο υ σιάζονται στα δόντια του δρομέα το πλάτος του καναλιού b n 2 γίνεται λεπτότερο για να ανακουφιστούν τα δόντια.

62 -53- Δ.2. TO ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Το τύλι.γμα του δρομέα εΰναι ένα διαμετρικό τύλιγμα χωρίς χορδή δηλαδή το βήμα του τυλίγματος είναι ίσο με ένα σημ. πολικό βήμα tp, οπότε ο συντ ελεστής τυλίγματος ζζ γίνεται ζζ = 0,957. Ορίζοντας σαν τάση στην κάθε φάση του δρομέα το 380V δηλαδή τάση στα άκρα τυν δακτυλίων Uzo = 660V και π α ί ρ νοντας υπόψη μία πτώση της τάσης εξ αι τί ας της σκέδ ασης μπορούμε να προσδιορίζουμε των αγωγών ανά φάση: αντικαθιστώντας έχουμε: < --> Ζ ζ =. 1,11. ζζ. Φι 1,1. 0,957. 3,85 < > = 102,206 περίπου δηλαδή 120 Το κανάλι του δρομέα θα είναι ημίκλειστο. Η ενεργή στρώση ρεύματος Αζ του δρομέα είναι ίση με την ενεργή στρώση ρεύματος του στάτη πολλαπλασιαζόμενη

63 με τον συντελεστή ισχύος συνφ και τον συντελεστή τ υ λ ί γ ματος χορδής ο οποίος είναι ζε = 0,966 οπότε γίνεται: Αι = Αισυνφζε σε [A/cm] (Δ.2.2) Αντικαθιστώντας έχουμε: Α 2 = 501, ,9. 0,966 <--> Αι = 436,256 A/cm Το ρεύμα σε κάθε κανάλι θα είναι: Ικανάλι = Α 2. t n 2 (Δ.2.3) Αντικαθιστώντας στον (Δ.2.3) έχουμε: Ικαν. = 436,256. 2,0053 <--> Ικαν. = 874,824 A οπότε το ρεύμα για την κάθε στρώση θα είναι: Ι κ α ν. 874,829 Ιστρ. = <--> Ιστρ. = < > Ιστρ. = 437,41 A Η πυκνότητα του ρεύματος θα είναι: Ι κ α ν./2 = (Δ.2.4) Ζ7(0Ν2. SC32

64 -55- Ό π ο υ Ζ2Φ Ν 2 είναι οι αγωγοί κατά κανάλι και φάση και ισού τα ι: Ζ2Φ Ζ2Φ Ν 2 = = 120 = 6 Ν2 60 Αντικαθιστώντας στον (Δ.2.4) έχουμε: Ικαν/2 437,41 = <--> 92 = Ζ2(ρΝ2. SC ,389 <--> 92 = 5,78 A/mm οπότε το γινόμενο Α 2 92 = 5, ,256 = 2607,93 W <--> U = < ---- > -> U = 52,97 W/mm* (Δ.2.5) Η ειδική φόρτιση του καναλιού είναι: 1000ΖιφΝ2. SC (2hn2 + bn2-10) K95»C

65 ,38 (5,12 63 ). (2. 30,4 + 8, ). 44 <--> 2013,18 W / m m Δ. 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ QHIKHE ΑΝ ΤΙ ΣΤ ΑΣ ΗΣ ΤΟΥ ΔΡ Ο Μ Ε Α ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΙΟΝ ΑΥΤΗΣ Στην συνέχεια όπυς και στον στάτη υπολογίζονται οι αντιστάσεις: Κ2ψυχρή = {20'C) Πιζεστή = {35 0) } όπυς και στον στατη Έ τ σ ι αρχίζουμε τον υπολογισμό υπολ ογ ίζ ον τα ς αρχιι τους συντελεστές.

66 π 3,14159 Κ = (hni) <--> Κ = = 25,87 mm I f = 1 + 2d + 2S + Κ { mm) <--> , , ,87 <--> < > St = 685,456 mm (Δ.3.1) H επόμενη κίνηση είναι να υπολογίσουμε τις ωμικές αντιστάσεις του τυλίγματος του δρομέα με τον ακ όλ ου θο τ ύ π ο : Ζ2. If ,456 Κ2ζεστή = < > R 2 = SC3 K95»C 24, <--> R 2 = 0,072 Ω Ζ2. If R2ψuχpή = (Β.3.2) R2 = <--> R2 = 0,056 Ω

67 R2 (75) = 22. IF <---- > R2 = 0,0686 sq. K9S O l απώλειες χαλκού στον δρομέα στους 95 C θα είναι PVCU20 = Θ Ι ι '. R2C20) <--> ^, ,056 <--> PVCU = 7462 W (Δ.3.3) PVCU95 = 3 Ι ι. R2(7S) <--> ^, ,0682 <--> Pvcu = 9061 W (Δ.3.4) Pvcii95 = 3Ιι*. R2(95) <--> ^, ,072 <--> P v c U(95) = 9594 W To βάρος του τυλίγματος γίνεται G = 8,9. 10-» ,38. 0,654 = <--> G = 50,93 kgr H σχέση μεταφοράς της μηχανής γίνεται: Ζι. ζι U = (1 + 0, ,04) (Δ.3.5) έτσι έχουμε: 96-0, ,957

68 -59- Δ.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TQH ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΝ ΜΕΓΕΒΟΝ Το διπλή ύψος του ζυγώματος ισούταί: 2hTz = Dz - 2(hn2 + hsz) - Di <-- 2hrz = 383-2(30,4 + 7,29) - 80 <--> 2hrz = 227,62 mm όπου Di ecvol η διάμετρος του άξονα και έχει παρθει από την Βιβλιογραφία και είναι ίσος με 80 mm. Το επόμενο βήμα είναι ο υπολογισμός του μαγνητικού κυκλώματος, αφού οριστούν οι διατομές και τα μήκη. Η διατομή του διακένου είναι: F l = tp. 1 σε cm= (Δ.4.2) Αντικαθιστώντας στον τύπο (Β.4.2) έχουμε: F l = 30,237-23,987 <--> F l = 725,294 cm* To μήκος του ενεργού διακένου δ' ορίζεται από το πραγματικό διάκενο δ και τους τρεις συντελεστές KCi, KCz και ΚΙ οι οποίοι παίρνουν υπόψη τα κανάλια του στάτη ο πρώτος του δρομέα ο δεύτερος και τυχόν κανάλια ψύξης ο τ ρ ί τ ο ς. Για να τους πάρουμε από τους πίνακες πρέπει να υπο-

69 λογίσουμε τα εξής μεγέθη: Ο συντελεστής Carter ισούται με: t : μήκος εσωτερικής περιφέρειας ανά κανάλι t =. = 60 mm bs : σχισμή καναλιού bs y : t( ) σύμφωνα με την καμπύλη 3 12, > 0,705 έτσι αντικαθιστώντας στον τύπο (Δ.4.1) έχουμε , ,072 kci = 1,184 Για τον kci έχουμε τα παρακάτω: 250 t = = 50 mm

70 y = 12, > Από καμπύλη 3 έχουμε y = 0,705 έτσι ecvol kc2 kc2 = 1,1065 Αφού υπολογίσαμε τους συντελεστές kci, k C 2 k q l έ χ ο υ με kl = 1 τότε εύναι δ' = δ. kci. kc2. kl {Δ.4.4) δ' = 1,042. 1, , <--> δ' = 1,3621 mi Η διατομή των δοντιών στάτη ε ύ ν α ι : σε cm* Fzi = 3 c3 i. bzi. le (Δ.4.5) με Izi = 0,95 έτσυ είναι. Fzi = , ,8 = 328,04 cm* To μήκος τυν δοντίων είναι: Izi = hni <--> Izi = 29,2 cm H διατομή των δοντιών του δρομέα είναι σε cm* FZ2 = 3c32bZ2lz = ,05. 22,8 = 446,5881 cm* (Δ.4.6)

71 όπου b Z 2 euvol: 2/3hn2. π b Z 2 = 20, ,0212 = 13,05 mm (Δ.4.7) To μήκος τυν δοντύϋν ecvat I Z 2 = h n 2 <--> IZ2 = 3f04 mm H διπλή διατομή του ζυγώματος του στάτη είναι σε cm^ Fri = 2hri. Iz <--> Fri = 2. 6, ,28 = 30,609 cm^ ματος. To μέτρο του ζυγώματος είναι το μισό του πολικού β ή Η διπλή διατομή του ζυγώματος του δρομέα είναι σε hr2 = 11,38 cm* Έ τ σ ι έχουμε: (8 + hr2) 3,14 (8 + 11,38) 2. 2ρ 8 <--> 1Γ2 = 7,61 cm (Δ.4.8)

72 έτσι έχουμε: Fri = 2. 11,38. 22,8 <--> Ιτζ = 518,92 cm* (Δ.4.9) Στην μέση του ύψους του ζυγώματος του στάτη έχουμε: σε cm με Da την εξωτερική διάμετρο του στάτη {38,5 + 6, ,050) 1γ ι = 3,14 = 20,050 cm Στον δρομέα το μέγεθος αυτό το έχουμε υπολογίσει. Μπορούμε να υπολογίζουμε ακόμα τα βάρη των δοντίων και του ζυγώματος του στάτη τα οποία είναι λίγο μ ι κ ρ ό τ ε ρα από τα πραγματικά. Fzi Gzi = 29,2. 2ρ (Δ.4.10) <--> ,04 < - > GZi = 2,92. 4 < - > Gzi = 29,47 kgr

73 ακόμα έχουμε: Gri = Iri. 2ρ (Δ.4.11) ,09 > Gri =. 20,50. 4 <--> 130 <--> G T 2 = 94,41 kgr Δ. 5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΓΜΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΜΑΤΟΣ Τώρα αρχίζουμε τον υπολογισμό του μαγνητικού κ υ κ λ ώ ματος αφού έχει οριστεί ο συντελεστής πλάτυνσης α ο οποίος δίνει την σχέση της μέγιστης μαγνητικής επαγωγής Bmax στα δόντια και το διάκενο προς την μέση τιμής της μαγνητικής επαγωγής Bm. Κανείς αρχίζει με την προσωρινή τιμή α = 1,4 υ π ο λ ο γίζει τον λόγο των μαγνητικών τάσεων στα δόντια προς την μαγνητική τάση στο διάκενο και από πίνακες παίρνει τον διορθωμένο συντελεστή πλάτυνσης α. Το μαγνητικό κύκλωμα γίνεται: BLmax=l,4 Φ 10" < > BLmax = 1,4 3,983 10«= 7691 Gaus 725

74 VL = 0,8 δ' BLmax <--> VL = 0,8 0, <--> VL = 838A -65- Δόντια στάτη BZ=1,4 Φ 10«< > BZ1=1, «<--> BZ1= Gaus FZl 328,04 HZl από καμπύλη 2, έχουμε HZl =» 100 A/cm. vzl = hzl LZl <--> VZl = ,2 4 <--> VZl = 292 A Δόντια δρομέα B Z 2 = Φ 10" <--> B Z 2 ^ «<--> BZ2= FZ2 446,93 Από πίνακα 2 έχουμε: HZ2 = 15 και έτσι η μαγνητική τάση είναι: VZ2 = ΗΖ2 ΙΖ2 <--> ΥΖ2 = ,04 <--> VZ2 = 45 Α. Αφού γνωρίζουμε τη μαγνητική τάση στο διάκενο και στα δόντια του στάτη και του δρομέα μπορούμε να υπολογίσουμε τον πραγματικό συντελεστή πλατύνσεως α. Κ = VZ1 + VZ2 <--> Κ = <--> Κ = 0,4 VL 838 Από πίνακα 4 έχουμε στο Κ αντιστοιχεί ένας συντ ελ εσ τή ς πλατύνσεως ίσος με α = 1,375. Έ χ ο ν τ α ς αυτόν τον συντελεστή πλατύνσεως υπολογίζουμε ξανά τα μαγνητικά μεγέθη.

75 Β.6 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΔΙ ΟΡ ΘΟ ΜΕ ΗΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΛΑΤΥΝΣΕΩΣ -66- Το μαγνητικό κύκλωμα τύρα γΰνεταί: Διάκενο (Δ.6.1.) BLmax=l,25 Φ 10«<--> B L max= «3,983=^75736 FL 725 VL = 0,8 - δ - BLmax <--> VL = 0,8 0, < > ν1 = 823,13 A Δόντια στάτη ΒΖ1 = 1,25 Φ - 10«<--> ΒΖ1 = ,983 10«<--> FZ1 328 ΒΖ1 = 1, «<--> VZ1 = Gaus 32,8 Από πίνακα 1 έχουμε ΗΖ1 = A/cm VZ1 = ΗΖ1 1 1 <--> VZ1 = 702,92 <--> VZ1 = 204,4 A Δόντια δοουέα ΒΖ2 = 1,25 Φ 10«<--> ΒΖ2 = ,983 10«<--> ΒΖ2 = Gauss Από πίνακα 1 έχουμε ΗΖ2 = A/cm. VZ2 - ΗΖ2-122 < - > V22 - Π 3,02 < -. VZ2-51,34 A

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 56 4. ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Οι ασύγχρονοι κινητήρες που ονοµάζονται και επαγωγικοί κινητήρες διακρίνονται σε µονοφασικούς και τριφασικούς. Στην συνέχεια θα εξετασθούν οι τριφασικοί ασύγχρονοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 7: Μέθοδοι Εκκίνησης και Πέδησης Ασύγχρονων Τριφασικών Κινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΡ Αναλύοντας τη δομή μιας πραγματικής μηχανής ΣΡ, αναφέρουμε τα ακόλουθα βασικά μέρη: Στάτης: αποτελεί το ακίνητο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ Ή ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ.

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ Ή ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 10 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΤΤΟΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την:

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: Σκοπός της Άσκησης: ΑΣΚΗΣΗ η ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι της εργαστηριακής άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με την: α. Κατασκευή μετασχηματιστών. β. Αρχή λειτουργίας μετασχηματιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ).

Το εξεταστικό δοκίµιο µαζί µε το τυπολόγιο αποτελείται από εννιά (9) σελίδες. Τα µέρη του εξεταστικού δοκιµίου είναι τρία (Α, Β και Γ ). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙI) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού

Ηλεκτροκινητήρας Εναλλασσόμενου Ρεύματος τύπου κλωβού. Άσκηση 9. Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ANTIKEIMENO: Άσκηση 9 Ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος τύπου κλωβού Υπολογισμός μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ο πυκνωτής Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας. Η απλούστερη μορφή πυκνωτή είναι ο επίπεδος πυκνωτής, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό:

Δίνεται η επαγόμενη τάση στον δρομέα συναρτήσει του ρεύματος διέγερσης στις 1000στρ./λεπτό: ΑΣΚΗΣΗ 1 Η Ένας κινητήρας συνεχούς ρεύματος ξένης διέγερσης, έχει ονομαστική ισχύ 500kW, τάση 1000V και ρεύμα 560Α αντίστοιχα, στις 1000στρ/λ. Η αντίσταση οπλισμού του κινητήρα είναι RA=0,09Ω. Το τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα

Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα Μετασχηματιστές Ισοδύναμα κυκλώματα Σε ένα πρώτο επίπεδο μπορούμε να θεωρήσουμε το μετασχηματιστή ως μια ιδανική συσκευή χωρίς απώλειες. Το ισοδύναμο κύκλωμα λοιπόν ενός ιδανικού μετασχηματιστή είναι το:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μια ηλεκτρική µηχανή συνεχούς ρεύµατος χρησιµοποιείται ως γεννήτρια, όταν ο άξονάς της στρέφεται από µια κινητήρια µηχανή (prim movr). Η κινητήρια µηχανή

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 1: Προσδιορισμός των Σταθερών του Ισοδύναμου Κυκλώματος Ασύγχρονης Μηχανής Ηρακλής Βυλλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι ηλεκτρικές μηχανές εναλλασσομένου ρεύματος (ΕΡ) χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις σύγχρονες (που χρησιμοποιούνται συνήθως ως γεννήτριες)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ηλεκτρικού Κινητήρα Τύπος Ηλεκτρικού Κινητήρα Ασύγχρονος μονοφασικός ηλεκτρικός κινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα. Α. Γενική Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών

Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών Βασικά στοιχεία μετασχηματιστών 1. Εισαγωγικά Οι μετασχηματιστές (transformers) είναι ηλεκτρικές διατάξεις, οι οποίες μετασχηματίζουν (ανυψώνουν ή υποβιβάζουν) την τάση και το ρεύμα. Ο μετασχηματιστής

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ

3. Κύκλωμα R-L σειράς έχει R=10Ω, L=10mH και διαρρέεται από ρεύμα i = 10 2ηµ 1. *Εάν η επαγωγική αντίσταση ενός πηνίου είναι X L =50Ω σε συχνότητα f = 200Hz, να υπολογιστεί η τιμή αυτής σε συχνότητα f=100 Hz. 2. Εάν η χωρητική αντίσταση ενός πυκνωτή είναι X C =50Ω σε συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής

Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής. Υποβιβασμός σε επίπεδα χρησιμοποίησης. Μετατροπή υψηλής τάσης σε χαμηλή με ρεύματα χαμηλής τιμής Είδη μετασχηματιστών Μετασχηματιστές Ισχύος Μετασχηματιστές Μονάδος Ανύψωση τάσης στην έξοδο της γεννήτριας παραγωγής Μετασχηματιστές Υποσταθμού Υποβιβασμός σε επίπεδα διανομής Μετασχηματιστές Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Κακαζιάνης Πέτρος ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.13 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών

Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών Λειτουργικά χαρακτηριστικά γεννητριών Η φασική τάση στο εσωτερικό μιας μηχανής (στα τυλίγματα του στάτη) δίνεται από τη σχέση: E 2 N φ f A = π C Συχνότητα περιστροφής μηχανής Πλήθος σπειρών στο τύλιγμα

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Για τη λειτουργία των σύγχρονων γεννητριών (που ονομάζονται και εναλλακτήρες) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τροοδοσία του τυλίγματος του δρομέα με συνεχές ρεύμα Καθώς περιστρέεται

Διαβάστε περισσότερα

(Μονάδες 3) Μονάδες 15 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

(Μονάδες 3) Μονάδες 15 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή

1. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή Εισαγωγικές ασκήσεις στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις 1. Ιδανικό κύκλωμα L εκτελεί ηλεκτρικές ταλαντώσεις και η χρονική εξίσωση του φορτίου του πυκνωτή δίνεται από τη σχέση q = 10 6 συν(10 ) (S.I.). Ο συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΑΘΗΜΑ : Ηλεκτρικές Μηχανές ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ. ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχή Λειτουργίας Γεννητριών και Κινητήρων Σ.Ρ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΑΘΗΜΑ : Ηλεκτρικές Μηχανές ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ. ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχή Λειτουργίας Γεννητριών και Κινητήρων Σ.Ρ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΑΘΗΜΑ : Ηλεκτρικές Μηχανές ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ. ΕΝΟΤΗΤΑ : Αρχή Λειτουργίας Γεννητριών και Κινητήρων Σ.Ρ. Α. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Σ.Ρ. Η λειτουργία της γεννήτριας, βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β. Θέµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Ένα πρωτόνιο και ένας πυρήνας ηλίου εισέρχονται σε οµογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 10 η ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση των τρόπων ελέγχου της ταχύτητας ενός

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια.

Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. Άσκηση 10 ANTIKEIMENO: Η Σύγχρονη τριφασική γεννήτρια. ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ: Κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας της σύγχρονης τριφασικής γεννήτριας. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών Σημειώσεις του διδάσκοντα : Παλάντζα Παναγιώτη Email επικοινωνίας: palantzaspan@gmail.com 1 Μετασχηματιστές Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρομαγνητικές συσκευές ( μηχανές )

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους

Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Ασκήσεις μετασχηματιστών με τις λύσεις τους Γενικές ασκήσεις μονοφασικών μετασχηματιστών Άσκηση 1 Ένας ιδανικός μετασχηματιστής έχει το τύλιγμα του πρωτεύοντος με 150 σπείρες και το δευτερεύον με 750 σπείρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ»

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ» ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ» ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Ασύγχρονοι κινητήρες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2007 Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Ηλεκτρικών Μηχανών Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές. μηχανική, και αντίστροφα. και κινητήρες. Ηλεκτρική Ενέργεια. Μηχανική Ενέργεια. Ηλεκτρική Μηχανή. Φυσικά φαινόμενα: βαλλόμενη τάση

Ηλεκτρικές Μηχανές. μηχανική, και αντίστροφα. και κινητήρες. Ηλεκτρική Ενέργεια. Μηχανική Ενέργεια. Ηλεκτρική Μηχανή. Φυσικά φαινόμενα: βαλλόμενη τάση Ηλεκτρικές Μηχανές Οι ηλεκτρικές μηχανές είναι μετατροπείς ενέργειας Μπορούν να μετατρέψουν ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική, και αντίστροφα Ανάλογα με τη λειτουργία τους χωρίζονται σε γεννήτριες και κινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ισοδύναμο κύκλωμα. Κύκλωμα οπλισμού. Κύκλωμα διέγερσης. Ι Α : ρεύμα οπλισμού Ε Α : επαγόμενη τάση. Ι : ρεύμα διέγερσης

Ισοδύναμο κύκλωμα. Κύκλωμα οπλισμού. Κύκλωμα διέγερσης. Ι Α : ρεύμα οπλισμού Ε Α : επαγόμενη τάση. Ι : ρεύμα διέγερσης Ισοδύναμο κύκλωμα Κύκλωμα οπλισμού Ι Α : ρεύμα οπλισμού Ε Α : επαγόμενη τάση R A : αντίσταση οπλισμού V φ : φασική τάση εξόδου Χ S : σύγχρονη αντίδραση V & = E& + jx I& + R ϕ A S A A I& A Κύκλωμα διέγερσης

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι. Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων. Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές Ι Ενότητα 4: Εύρεση Παραμέτρων Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2015/2016, Ημερομηνία: 14/06/2016 Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 05/06, Ημερομηνία: 4/06/06 Θέμα ο (Βαθμοί:4,0) Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας

Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου 2.3.26.3 Hλεκτρομηχανικά Συστήματα Mετατροπής Ενέργειας Εξέταση 3 ου Eξαμήνου (20 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές Απαντήσεις

Ενδεικτικές Απαντήσεις ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ Κ ΩΝ Λ ΥΚΕΙΩ Ν ΚΑΙ HME ΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩ Ν ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΩ Ν ΛΥΚΕΙ Ω Ν ( ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Β

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ 6 η ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α), η κατανόηση της λειτουργίας της γεννήτριας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ :ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.

ΤΙΤΛΟΣ :ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ. ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 11 η ΤΙΤΛΟΣ :ΜΕΤΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ, ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών»,

«Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», «Προηγµένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο Τ.Ε.Ι. Σερρών», Μέτρο: «Εισαγωγή και Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Ι II. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ...14 1. ΡΕΥΜΑ...14 1.Ορισμός...14 2.Φορά ηλεκτρικού ρεύματος...14 3.Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος...14 4.Αμπερώριο ΑΗ...15 5.Ηλεκτρεγερτική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ Εργαστήριο Ενότητα 2: Μέθοδοι Eκκίνησης Tριφασικών Aσύγχρονων Kινητήρων Ηρακλής Βυλλιώτης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας)

Μαγνητικό Πεδίο. μαγνητικό πεδίο. πηνίο (αγωγός. περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει τάση στα άκρα του πηνίου (Μετασχηματιστής) (Κινητήρας) Ένας ρευματοφόρος αγωγός παράγει γύρω του μαγνητικό πεδίο Ένα χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο, του οποίου οι δυναμικές γραμμές διέρχονται μέσα από ένα πηνίο (αγωγός περιστραμμένος σε σπείρες), επάγει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 5: Η σύγχρονη μηχανή (γεννήτρια/κινητήρας ) Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015

Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 2014/2015, Ημερομηνία: 16/06/2015 Θέμα ο Απαντήσεις Θεμάτων Τελικής Αξιολόγησης (Εξετάσεις Ιουνίου) στο Μάθημα «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Μηχανές» ΕΕ 04/05, Ημερομηνία: 6/06/05 Τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις δοκιμές βραχυκύκλωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 3: Ισοδύναμο κύκλωμα σύγχρονης Γεννήτριας Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 -

N 1 :N 2. i i 1 v 1 L 1 - L 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ V ΙΣΧΥΣ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 34 Μετασχηµατιστής Ο µετασχηµατιστής είναι µια διάταξη που αποτελείται από δύο πηνία τυλιγµένα σε έναν κοινό πυρήνα από σιδηροµαγνητικό υλικό. Το πηνίο εισόδου λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕ ΙΟ 19 Μαγνητικό πεδίο Μαγνητικό πεδίο ονοµάζεται ο χώρος στον οποίο ασκούνται δυνάµεις σε οποιοδήποτε κινούµενο φορτίο εισάγεται σε αυτόν. Επειδή το ηλεκτρικό ρεύµα είναι διατεταγµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές Μηχανές Σ.Ρ.

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Στρεφόμενες ηλεκτρικές μηχανές Μηχανές Σ.Ρ. Βασική περιγραφή στρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών Αποτελεί το βασικό στοιχείο μετατροπής ενέργειας από ηλεκτρική σε μηχανική και αντίστροφα Κατηγοριοποιούνται σε : Σύγχρονες μηχανές Μηχανές συνεχούς ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Μηχανές στις οποίες υπάρχει σταθερή σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα περιστροφής του ρότορα και την συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Μηχανές στις οποίες υπάρχει σταθερή σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα περιστροφής του ρότορα και την συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος. 1 Μηχανές στις οποίες υπάρχει σταθερή σχέση ανάμεσα στην ταχύτητα περιστροφής του ρότορα και την συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος. f: συχνότητα της ηλεκτρικής ισχύος (Ηz) p: αριθμός πόλων του ρότορα n:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 11 1. ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1.1 Συγκρότηση κατασκευή Μια µηχανή συνεχούς ρεύµατος αποτελείται από ένα ακίνητο τµήµα που λέγεται στάτης και ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες συνεχούς ρεύματος διαχωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Ανεξάρτητης (ξένης) διέγερσης. Παράλληλης διέγερσης. Διέγερσης σειράς. Αθροιστικής σύνθετης διέγερσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Πανεπιστημιακές παραδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών

Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Δυναμική Ηλεκτρικών Μηχανών Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Αρχές Επ. Καθηγήτρια Τζόγια Χ. Καππάτου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 1

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 1 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 00 ΘΕΜΑ Δύο συζευγμένα πραγματικά πηνία συνδέονται εν παραλλήλω, όπως στο Σχ.. Να βρεθούν () οι ενδείξεις των τριών βατομέτρων, () η

Διαβάστε περισσότερα

3 η Εργαστηριακή Άσκηση

3 η Εργαστηριακή Άσκηση 3 η Εργαστηριακή Άσκηση Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικών υλικών Τα περισσότερα δείγματα του σιδήρου ή οποιουδήποτε σιδηρομαγνητικού υλικού που δεν έχουν βρεθεί ποτέ μέσα σε μαγνητικά πεδία δεν παρουσιάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η ηλεκτρική μηχανή είναι μια διάταξη μετατροπής μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική και αντίστροφα. απώλειες Μηχανική ενέργεια Γεννήτρια Κινητήρας Ηλεκτρική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι Επαγωγικοί ή ασύγχρονοι κινητήρες. Συμπληρωματικές σημειώσεις από το μάθημα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι Επαγωγικοί ή ασύγχρονοι κινητήρες. Συμπληρωματικές σημειώσεις από το μάθημα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι Επαγωγικοί ή ασύγχρονοι κινητήρες Συμπληρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις:

Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις: Άσκηση Η17 Νόμος της επαγωγής Νόμος της επαγωγής ή Δεύτερη εξίσωση MAXWELL Ο νόμος της επαγωγής, είναι ο σημαντικότερος νόμος του ηλεκτρομαγνητισμού. Γι αυτόν ισχύουν οι εξής ισοδύναμες διατυπώσεις: d

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 2012. 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2. 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Εισαγωγή Αντικείμενο πτυχιακής εργασίας.σελ. 2 1.2 Περιεχόμενα εγχειριδίου Αναφοράς Προγραμμάτων.. σελ. 3 1.3 Παράδειγμα τριφασικού επαγωγικού κινητήρα..σελ. 4-9 1.4 Σχεδίαση στο Visio

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 2: Αρχή λειτουργίας σύγχρονων Γεννητριών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI. Ενότητα 2: Αρχή λειτουργίας σύγχρονων Γεννητριών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI Ενότητα 2: Αρχή λειτουργίας σύγχρονων Γεννητριών Τσιαμήτρος Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13

Περιεχόμενα. Πρόλογος...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...3 Κεφάλαιο : Στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων...5. Βασικά ηλεκτρικά μεγέθη...5.. Ηλεκτρικό φορτίο...5.. Ηλεκτρικό ρεύμα...5..3 Τάση...6..4 Ενέργεια...6..5 Ισχύς...6..6 Σύνοψη...7.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MM505 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εργαστήριο ο - Θεωρητικό Μέρος Βασικές ηλεκτρικές μετρήσεις σε συνεχές και εναλλασσόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-03/4 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΕΝΟΥ, 20kV ΓΙΑ ΖΕΥΞΗ / ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΠΥΚΝΩΤΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ METAΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι ηλεκτρικές μηχανές οι οποίες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια μιας ορισμένης τάσης AC σε ηλεκτρική ενέργεια μιας άλλης τάσης AC (μικρότερης ή μεγαλύτερης) της

Διαβάστε περισσότερα