Τ 5 ' ^ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΦΑΡ ΜΟ ΓΩ Ν ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! Κ Α ΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΓΕΩΜ ΕΤ ΡΙ ΚΟ Ν Δ Ι ΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ 5 ' ^ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΦΑΡ ΜΟ ΓΩ Ν ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! Κ Α ΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΓΕΩΜ ΕΤ ΡΙ ΚΟ Ν Δ Ι ΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΦΑΡ ΜΟ ΓΩ Ν ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ 5 ' ^ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! ΜΕΛΕΤΗ Κ Α ΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΓΕΩΜ ΕΤ ΡΙ ΚΟ Ν Δ Ι ΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Υ Π ΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛ ΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕ ΘΩ Ν ΛΕ ΙΤ ΟΥ ΡΓ ΙΑ Σ ΕΝΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ Α Σ ΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙ ΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΔΑΚΤΥΛΙΟΦΟΡΟ ΔΡΟΜΕΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΙΟΚΑΝΗΣ ΒΑΣΙ ΛΕ ΙΟ Σ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ψ Ω ΜΙΑΔΗΣ Δ Η ΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 1994

2 ΜΕΛΕΤΗ Κ Α Θ Ο ΡΙΕΜΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΜ ΕΤΡΙΚΩΝ Δ Ι Α Σ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Υ Π Ο Λ ΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Η Λ ΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Μ Α Γ Ν ΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤ ΟΥ ΡΓ ΙΑ Σ ΕΝΟΣ: Τ Ρ ΙΦ ΑΣ ΙΚ ΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ Κ Ι ΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΔΑΚΤ ΥΛΙΟΦΟΡΟ ΔΡΟΜΕΑ

3 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Η πτυχ ιακή αυτή εργασία λαμβάνει υπ'όψη, ότι στην ελλη νική βι ομ ηχ αν ία λείπουν εκείνα τα σ υ γγράματα που ασχολούνται; με την κατασκευή της η λ εκτρικής μηχανής. Κάτυ λοιπόν από αυτό το σκ επ τι κό αυ τή η πτ υχιακή ε ρ γασία προσπαθεί να προχωρήσει στην μελέτη υπολογισμού των μα γν ητ ικ ών μεγεθών της λειτουργίας ενός α σ ύγχρονου τρ ιφ ασ ικ ού κινητήρα με δακτυλιοφόρο δρομέα. Βασική προϋπόθεση της παρα πάνω μελέτης είναι μια σειρά από βασικές εξισ ώσ ει ς ιδιαίτερα στον καθο ρι σμ ό του μαγνητικού κυκλώματος, των απωλειών σκ έδασης και των απωλειών εξαι τίας υπερθέρμανσης. Η προσπάθεια που έγινε εδώ για τον υπολογισμό του ασύγχρονου τριφασικού κινητήρα με δακτυλιοφόρο δρομέα ώστε να επιτευχθούν καλοί όροι εκκίνησης, βασίστηκε σε μια σειρά από προσεγγιστικές διατυπώσεις αλλά και σε πολλούς πάρθηκαν εμ πε ιρ ικ ού ς διορθωτικούς συντελεστές, οι οποίοι από συ γγράμματα συγγραφέων με μεγάλη πείρα στο αντι κείμενο της κατασκευής της ασ ύγχρονης τριφασικής μ η χανής. Για την αποφ υγ ή μεγάλης έκτασης της εργασίας, λόγω έλλειψης χρόνου που δεν έγιναν διορθωτικές επαναφορές για ορισμένα μεγέθη που αποτελούν ένα μέτρο για την μα- γνητική ή θερμική καταπόνηση. Για την διεκ περαίωση της πα ρα πά νω εργα σίας θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των καθηγητών του τμ ήματος Η λ ε κτρολογίας και ιδιαίτερα τον ειση γητή του θέματος κύριο Ψωμιάδη για την επ ισ τη μο νι κή του συμπαράσταση. Επίσης τους γονείς μου, τον αδελφό μου για την οι κο νο μι κή β ο ή θεια και την Σοφία Παπαγεωργίου για την ηθική.

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Η Ε Μ Α 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2. ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΗ ΜΟΝΩ ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΥ ΛΙ ΓΜ ΑΤ ΩΝ Α Σ Υ Γ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ ΚΙ ΝΗ ΤΗ ΡΑ 3. ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙ ΝΗΤΗΡΑ (ΣΤΑΤΗΣ) 4. ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛ ΟΓ ΙΣ ΜΟ Σ ΤΟΥ Κ Ι ΝΗΤΗΡΑ (ΔΡΟΜΕΑΣ) 5. ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΚΕΔΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗ ΤΗΡΑ ΤΟ ΚΥΚΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

5 Ετην οικογένεια Λεωνίδα Τσ ιόκανη

6 Γ 1 Κ Ε ΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑ ΓΩΓΗ

7 Ε Ι Σ Ι Α Γ Ω Γ Η 1.1. Γενικά Ο Ασ ύγ χρ ον ος κι νητήρας είναι η Μηχανή που στην ε ί σ ο δό της δίνουμε ηλεκ τρ ικ ή ενέργεια (Ε ν α λ λασομένου μορφής ρεύμα) και μας παρέχει στην έζοδό της κι νητική ενέργεια. Η κινητιακή εν έργεια μας δίδεται στον άξονα και ε κ φράζεται με την λεγάμενη "ασύγχρονη ταχύ τητα π ε ρ ι σ τ ρ ο φής" η οποία είναι μικρ ότ ερ η πάντοτε απά την ταχύτητα του στρε φό με νο υ μ α γνητικού πεδίου δηλαδή: n<ns. Ισχύει πάντοτε η σχέση: f [ σ τ ρ /min] ns: Σύ γχ ρο νη ταχύτητα f : Ευχνάτητα δικτύου Ρ : Αριθμάς πόλων 1.2. Είδη ασύνγοονων κινη τή ρω ν ρίες: Οι ασύγχρονοι κι νητήρες χωρίζονται στις εξής κ α τ η γ ο βροϊυκοκχωμενοϋΐ 1 δοκτ^χιοφορου

8 ITl o συγκ εκριμένα έχουμε: Μονοφασικοί: είναι αυτοί που έχουν μο νοφασικό τ ύ λ ι γ μα στο στάτη τους. Η τροφοδοσία γίνεται με 220 V/50 Ηζ. Τριφασικοί; είναι αυτοί που έχουνν τριφασικό τύλιγμα στο στάτη τους. Η τροφοδοσία γίνεται με 380V/50HZ. Ανάλ ογ α με την κατασκευή του δρομέα έχουμε δύο κ α τ η γορίες τους δα κτυλιοφόρους και τους βραχυκυκλυμένους. Στην εργασία αυτή θα ασ χοληθούμε με την κα τασκευή κινητήρων δακτυλιοφάρου δρομέα Κατασκ ε υ α σ τ ι κ ό υέροο κινητήρων Τα δύο βασικά μέρη του κινητήρα με δ α κτυλιοφόρο δ ρ ο μέα ε ί ν α ι : A ο στάτης ο οποίος είναι το ακίν ητ ο μέρος του. Β ο δρομέας ο οποίος αποτελεί το πε ρι στ ρε φό με νο μέρος. Α. ΣΤΑΤΗΣ Τα μέρη που αποτελείται ο στάτης των κινητήρων αυτών είναι: 1. Το ζύγωμα. 2. Το επαγωγικό τύμπανο που αποτε- λείται από τον πυρήνα και το τριφασικό τύλιγμα. 3. Τα καπάκια. 4. α) Το κιβώτιο ακ ρο δε κτ ών τροφοδοσίας του τ υ λίγματος του στάτη. Διάταξη Παλιός ΝΕΟΣ Μ. Βρ εττανίας Αμ ερικής τυλιγμάτων VDE VDE-IEC Β S ΑΝ S I υ V W Ui VI Wi Α2 Β2 C2 ΤΙ Τ2 Τ3 Ζ X Υ W2 U V2 C1 Α1 Β1 Τ6 Τ4 Τ5

9 β) To κιβώτιο ακροδεκτών σύ νδ εσ ης του τυλίγματος του δρομέα με τις αντιστάσεις εκινησης. Συμβολισμοί ακροδεκτών Είδος Παλιός Νέος Μ. Βρεττανίας Αμερικής Τυλίγματος VDE IEC Bs ΑΝ S I Τριφασικό U V W Κ L Μ X V y Κ L Q 0 D Ε Ε ΜΙ M2 M3 6) Το σύστ ημ α που ανυψώνει τις ψύκτ ρε ς που ο χειρισμός του γίνεται με σ τ ρόφαλο που είναι στο εξωτ ερ ικ ό μέρους του στάτη και λειτουργεί μετά την εκ ίνηση του κινητήρα. Με το σύστ ημ α αυτό επιτυγχάνεται: να ανυψώνονται οι ψύκτρες και να μην εφάπτονται στα δ α κτυλίδια και να βρ αχ υκ υκ λώ νο ντ αι τα δακτυλίδια. Και έτσι ο κι νητήρας λειτουργεί σαν βραχυκυκλωμένου δρομέα.

10 Β. ΔΡΟΜΕΑΣ Τα μέρη που αποτελείταί ο δρομέας τυν δακτυλιοφόρυν κινητήρων είναι: 1. 0 άξονας 2. Το επαγωγικό τύμπανο που περιλαμβάνει τον πυρήνα και το τριφασικό τύλιγμα σε μόνιμη σύνδ εσ η (Υ) αστέρα που στους αγωγούς του δημιουργειται το φ α ινόμενο της ε π α γ ω γής 3. Τους δακτυλίους που έχουν την παρα κάτω τοποθέτηση.?ξιτ1 Ισοδ ύν αυ ο ηλεκ τ ρ ι κ ό κύκλωαα ασύνγοονου κινητήρα Το ισοδύναμο ηλεκ τρ ικ ό κύκλωμα (μιας φάσης) όταν βρίσκεται σε λειτουργία ενός ασ ύγ χρ ον ου κινητήρα είναι.

11 7^ :...,: -5- Εάν κάνουμε την σύνθεση τυν δύο στρεφόμενυν μαγνητι- κών πεδίυν σε ένα που αποτελεί πλέον το στρεφόμενο πεδίο μαγνήτισης χ. κλυμα του κινητήρα γίνεται: xm: επαγωγική αντίσταση κλάδου ΑΒ [Ω] ΑΒ: επαγωγική αντίσταση κλάδου ΑΒ [Ω] Im: ένταση μαγνητικού ρεύματος RR: αντίσταση που εζαρτάται από την μηχανιι Επειδή κατά την εκκίνηση δημιουργούνται μεγάλες τιμές έντασης ρεύματος, στους αγωγούς του τριφασικού τυλίγματος του δρομέα και έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στο δίκτυο, έτσι δεν κάνουμε άμεση σύνδεση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

12 -ελατός είναι ο λόγος που στην εκκίνηση χρησιμοποιούμε την διάταξη του εκκινητή. Οι αντιστάσεις του εκκινητή παρεμβάλονται μεταξύ του κινητήρα και του δικτύου ηλεκτροδότησης και βραχυκυκλώνονται σταδιακά. Ό σ ο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση του εκκινητή τόσο χαμηλότερη είναι η αρχική ταχύτητα του κινητήρα. Ό τ α ν η αντίσταση του εκκινητή βραχυκυκλυθεί τότε ο κινητήρας αποκτά την ονομαστική ταχύτητα περιστροφής. Τα γενικά χαρακτηριστικά της εκκίνησης ενός δακτυλιοφόρου κινητήρα. Η σύνδεση στο κουτί ακροδεκτών πρέπει να γίνει: αστέρα ή τρίγωνο εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της π ι νακίδας του. Η εκκίνηση μπορεί να γίνει όταν υπάρχει και φορτίο στον κινητήρα. Η εκκίνηση γίνεται σε χρόνους ανάλογα με τις βαθμίδες του εκκινητή. Ετην διάρκεια της εκκίνησης έχουμε την παρακάτω μ ε ταβολής ρεύματος και ροπής. or «...παης 't Μ, «5 κι Q25 Οβ α75 1 η q» 05 α75, -

13 O l αντιστάσεις που 8α χρησιμοποιήσουμε στον εκκινητή πρέπει να αντέχουν στη μεγάλη θερμοκρασία. Έ χ ο υ μ ε την δυνατότητα ελλάτυσης της ταχύτητας περιστροφής του κινητήρα, όταν είναι σε λειτουργία, αυτό γίνεται με παρεμβολή τυν αντιστάσεων του εκκινητή σε σειρά με το τύλιγμα του δρομέα. Η εγκατάσταση είναι σύνθετη και περιλαμβάνει: τις ασφάλειες και τον διακόπτη μαζί. Τον εκκινητή ο οποίος συνδέεται σε σειρά μέσω των ψυκτρών με το τριφασικό τύλιγμα του δρομέα που είναι συνδεμένο σε αστέρα και καταλήγει στα τρία δακτυλίδια είναι είτε χειροκίνητη είτε αυτόματη. Αλλά κανόνας είναι τη στιγμή της εκκίνησης οι αντιστάσεις εκκίνησης βρίσκονται στο ηλεκτρικό κύκλωμα του δρομέα. α. Χειροκίνητη διάταξη Αυτή διαθέτει στρόφαλο που οι βραχίονες του εφάπτονται στις επαφές των αντιστάσεων του εκκινητή και συγκρατώντας στην τελευταία θέση, που βραχυκυκλώνονται αυτές με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνήτη και οπλισμού προσκολλημένου στον βραχίονα του στρόφαλου.

14 Αυτόματη δlάταζη Αυτή περιλαμβάνει: Τις αντιστάσεις του εκκινητή, ηλεκτρονόμους για να τις 9έτουν "εκτός κυκλώματος χρονικά για τη ρύθμιση του χρόνου που θα τίθενται "εκτός" οι αντιστάσεις του εκκινητή. ίΐί

15 'it ir.

16 Πραγματική μορφή και τομή ΑΤΚ με δακτυλίδια (της ASEA) cnoyuywou τυρπονου

17 ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ (κατα ΟΙΝ 42961) ο 1 t ] Ν, *1 7 VII β CO /,- Μ I -3 U Η2 Λ 11,9 * ] ο I KVA η VA γη εναλλαοοομενο).

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΗ HONQEEQN ΚΑΙ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ ΑΕΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΦΑΕΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

19 A.l. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Μονυτικά υλικά λέγονται τα υλικά, τα οποία στερ ού ν ται ελεύθερα ηλεκτρόνια, δηλαδή όταν δεν είναι αγύγιμα. Η μονυτικότητα λοιπόν και η διηλεκτρικότητα αποτελούν δύο διαφορετικές έννοιες και ιδιότητες και οφείλονται η μεν πρώτη στην απουσία τυν ελεύθερων ηλεκτρονίων και η δεύτερη στην παρουσία τυν δεσμευμένων ηλεκτρονίων. Επειδή όμως όσα λιγότερα ελεύθερα ηλεκτρόνια ανά μονάδα όγκου έχει ένα υλικό, τόσο περισσότερο μονωτικό είναι, αλλά ταυτόχρονα, λόγω του ότι έχει ανά μονάδα όγκου π ε ρισσότερα δεσμευμένα ηλεκτρόνια, είναι και περισσότερο διηλεκτρικό (δηλαδή όσο περισσότερο μονωτικό είναι ένα υλικό τόσο διηλεκτρικό είναι). Οι έννοιες "μονωτικό" και "διηλεκτρικό" πολλές φορές συγχέονται και χρησιμοποιούνται η μια αντί της άλλης. Ό λ α τα υλικά της τεχνικής έχουν και αγωγιμότητα και διηλεκτρικότητα. Οσοδήποτε καλό μονωτικό και αν είναι ένα υλικό της τεχνικής, θα έχει οπωσδήποτε και αγ ωγιμότητα έστω και πάρα πολύ μικρή. Α.2. ΓΕΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ TQN HONPTIKQN YAIKQN Τα μονωτικά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εφαρμογές, πρέπει να παρουσιάζουν τις ακόλουθες γενικές ιδιότητες: 1. Να έχουν μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση ή μικρή α γ ω γιμότητα.

20 Να παρουσιάζουν μεγάλη διηλεκτρική αντοχή, για να μπορούν να αντιστέκονται στη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από την ύλη τους, στις υψηλές όσο και στις χαμηλές τάσεις. 3. Να παρουσιάζουν ομοιογένεια υλικού. Τα μονωτικά υλικά μέσα στη μάζα τους δεν θα πρέπει να έχουν φυσαλλιδες αέρος ή υγρασία. 4. Να παρουσιάζουν μηχανική αντοχή και θερμική αν τοχή, για να μην σπάνε εύκολα, να αντιστέκονται στις αν υ ψώσεις τις θερμοκρασίας και τέλος να αντιστέκονται στις καιρικές μεταβολές. Ετη συνέχεια θα δοθεί η ικανότητα αντοχής των μονωτικών υλικών στη θερμοκρασία. 5. Να μην είναι υγροσκοπική, οπότε θα απορροφούν υγρασία, με αποτέλεσμα να φουσκώνουν και να μειώνουν έτσι τη μονωτική ικανότητά τους. 6. Να μην προσβάλλονται από έλαια, σκόνη, οξέα και διαβρωτικούς ατμούς. 7. Να καταλαμβάνουν όσον το δυνατόν μικρότερο χώρο. 8. Να μην παρουσιάζουν μεγάλη απώλεια χρονου ή να απορροφούν μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας με την μορφή θερμότητας. Λ. 3. ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ TQH HONQ- ΣΕΩΝ Η ικανότητα μιας ασύγχρονης τριφασικής ηλεκτρικής μηχανής καθορίζεται σχεδόν πάντα από τη μέγιστη θερμοκρασία στην οποία τα υλικά και ιδιαίτερα τα μονωτικά

21 μπορούν να αντέζουν για μεγάλα διαστήματα χωρίς να κ α ταστραφούν. Ό μ ω ς ρπως είναι γνωστό από την ηλεκτρική κίνηση επιτρέπεται από πλευράς θερμοκρασίας, μικρή υπερφόρτιση της ηλεκτρικής μηχανής για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το Αμερικάνικο Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΑΙΕΕ) κατέταζε τα μονωτικά υλικά στις παρακάτω κλάσεις: Κλάσις Υ. Αυτή περιλαμβάνει το βαμβάκι, το μετάξι, το χαρτί και όμοια οργανικά υλικά, όταν δεν είναι ε μ ποτισμένα με διηλεκτρικά υλικά ή βυθισμένα σε αυτά. Κλάσις Α. Αυτή περιλαμβάνει το βαμβάκι, το χαρτί και ά λ λα όμοια οργανικά υλικά, όταν είναι εμποτισμένα με δ ι η λεκτρικό υλικό ή βυθισμένα σε αυτό. Κλάσις Ε. Η κλάση αυτή περιλαμβάνει συνθετικό υλικό από βαμβάκι και χαρτί που επικαλύπτονται φορμαλδεϋδη. Κλάσις γυαλιού, Β. Η κλάσις αυτή περιλαμβάνει τη μίκα, το φίμπερ τον αμίαντο κ.λ.π. με κατάλληλες συγκολλητικές ουσίες. Ά λ λ α υλικά και κράματα υλικών είναι δυνατόν να συμ- περιληφθουν στην κλάση αυτή, αρκεί να αποδεικνύεται από επίσημες δοκιμές ότι είναι κατάλληλα να χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασίες λειτουργίας της κλάσης αυτής. Κλάσις F. Τα υλικά της κλάσης Β με περισσότερο αντιστε- κόμενα στη θέρμανση επικαλυπτόμενα υλικά. Κλάσις Η. Εε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται όλα τα υλικά ή κράματα υλικών όπως διάφορες σιλικόνες, το φ ί μ περ γυαλιού, η μίκα, ο αμίαντος, κ.λ.π. με κατάλληλες συνδετικές ουσίες όπως π.χ. κατάλληλες ρητίνες σιλικόνης.

22 -13- Ά λ λ α υλικά ή κράματα υλικών είναι δυνατόν να συμπε- ριληφθούν στην κλάση αυτή, αρκεί να αποδεικνύεται από επίσημες δοκιμές ότι είναι κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν σε θερμοκρασίες λειτουργίας της κλάσης αυτής. Κλάσις C. Αυτή περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον την μίκα, την πορσελάνη, το γυαλί, τα κρύσταλλα, τον αμίαντο και ομοια οργανικά υλικά. 0 παραπάνω διαχωρισμός βασίζεται στις επόμενες μέγιστες επιτρεπόμενες θερμοκρασίες υλικών. ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΚΛΑΙΗ Υ A Ε Β F Η C ΜΕΓΙΕΤ. ΘΕΡΗ. C Ετην επόμενη παράγραφο θα εξετάσουμε ένα από τα σ η μαντικότερα υλικά των συρματώσεων των ηλεκτρικών κινητήρων που είναι τα μονωτικά βερνίκια. Α.4. ΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ Τα μονωτικά βερνίκια χωρίζονται σε δύο γενικές κα τηγορίες: α) βερνίκια προερχόμενα από ορυκτή άσφαλτο σε διάλυμα πετρελαίου και β) βερνίκια προερχόμενα από ξηραμένα έλαια, λιναροσπόρου, κινέζικου ξύλου, φλοιούς καρυδιών και σ π ορέ

23 -14- λαια ανεμιγμένα με ρητίνες από φυσικές ή συ νθετικές ουσίες αραιωμένες με προϊόντα πετρελαίου ή με άλλο διαλύτη. Τα λιπαρά βερνίκια ανάλογα της ξηραντικής τους ικανότητας και της πρώτης τους ύλης διακρίνονται σε βερνίκια ξηραμένα σε αέρα σε ξηραντήρια. Για να εξασφαλίσουμε καλή μόνωση πρέπει ο διαλύτης των βερνικιών να εξατ μίζεται τελείως κατά την διάρκεια της χρησιμοποίησης του βερνικιού. Το χρώμα των βερνικιών είναι κίτρινο ή μαύρο. Τα βερνίκια χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροτεχνία για την επικάλυψη με πινέλο ή με εμβάπτιση των συρμάτων πε- ριεξίξεων, πηνίων κ.λ.π. για να προλαμβάνουν εσωτερικά βραχυκυκλώματα και να εξασφαλίζουν συνοχή μεταξύ των αγωγών εντός των οδοντώσεων και για να συγκρατούν κ ο λλημένα, ώστε να μην κινούνται εντός των οδοντώσεων του τυμπ άνου. Λ. 5. ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ Το φαινόμενο της διηλεκτρικής αντοχής, λόγω πολύ μ ε γάλων πεδιακών εντάσεων ε, καταστροφής των ενδοατομικών συνδέσμων και της αποστάσεως των δεσμευμένων ηλεκτρονίων από την περιοχή του πυρήνα τους, καλείται διάσταση του διηλεκτρικού υλικού. Κατά κανόνα η διάσπαση εμφανίζεται περίπου ταυτοχρόνως σε πολλά άτομα, τα οποία αποτελούν μια συνεχή γραμμή μεταξύ των δύο πόλων της μηχανής, η οποία επέβαλε την

24 -15- τάση προς δημιουργία του πεδίου, και συνοδεύεται από έκλυση θερμότητας και φυτός. Στα σταθερά υλικά το μακροσκοπικό αποτέλεσμα της διάσπασης είναι μια οπή με πολύ μικρή διάμετρο η οποία εκτείνεται κατά μήκος του υλικού από τον ένα πόλο της πηγής στον άλλο, η οποία παρέχει την τάση δημιουργίας του ηλεκτρικού πεδίου. Το όριο στο οποίο πρέπει να ανέλθει η ε ώστε οι ασκούμενες επί των φορτίων -qo των ηλεκτρονίυν δυνάμεις να επιφέρουν διάσπαση, εζαρτάται από το είδος του υλικού και ονομάζεται διηλεκτρική αντοχή του υλικού. Αυτή δίνεται σε KV/CM. Β ΑΓΟΓΟΙ ΤΟΝ ΤΥΛΙΓΗΑΤΟΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΗΗΧΑΗΟΗ Τα τυλίγματα των μηχανών συνεχούς και εναλλασομένου ρεύματος τυλίγονται είτε μεμονωμένον σύρμα κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής είτε με γυμνή ορθογωνική μπάρα από χ α λκό. Το στρογγυλό σύρμα χρησιμοποείται καλύτερος συντελεστής εκμεταλεύσεως χώρου και κατασκευάζεται τύλιγμα μ η χανικά ισυρότερα. Τα μεγέθη των συρμάτων περιελήζεων χαρακτηρίζονται: 1) Κατά τον ευρωπαϊκό σύστημα, από την διάμετρο του σύρματος σε δέκατα του χιλιοστού π.χ. 12/10 = 1,2 mm. 2) Κατά το αμερικάνικο σύστημα A.W.C. από αριθμούς, οι οποίοι μεταβάλλονται αντιστρόφως προς το μέγεθος του σύρματος, δηλαδή ο μεγάλος αριθμός δεικνύει σύρμα μικρού

25 με γέ θο υς. 0 παρακάτω πίνακας δίνει τα στοιχεία των χάλκινων συρμάτων περιελιζεων. α> Είδη μονώσεων ανωνόν πβοιελίεεων Η μάνωση του σύρματος περιελίξεων αποτελείται από ένα στρώμα βερνικιού εμαγιέ, επιπλέον δε από το άλλο βαμβακερό περίβλημα για τις μικρές μηχανές και διπλό π ε ρίβλημα για τις μεγαλύτερες μηχανές. Ό τ α ν έχουμε μπάρες αυτές τυλίγονται με βαμβακερή ταινία πάχους από 0,125 mm έως 0,175 mm. Η μόνωση με απλή μεταξωτή ταινία ή εσμαλτωμένη ταινία χρησιμοποιήται σε μικρές μηχανές και σε σύρματα διαμέτρου μέχρι 15/10 mm. Τούτο γίνεται επειδή το μετάξι είναι ακριβό και για να έχουμε οικονομία χώρου. Β) Επιτοεπόυενη ένταση ενός αγωγού ίΐς γνωστό η επιτρεπόμενη ένταση ενός αγωγού είναι το μεγαλύτερο ρεύμα το οποίο μπορεί να διαρρέει συνεχώς τον αγωγό, χωρίς να κινδυνεύει να καταστραφεί η μόνωση του α γ ωγού. Η επιτρεπόμενη ένταση εξαρτάται από τη θερμοκρασία στην οποία αντέχει ε υψηλή θερμοκρασία, θα έχει και μ ε γάλη επιτρεπόμενη ένταση. Πάντως είναι καλό κατά την αντικατάσταση της περιέ- λιξεως ενός κινητήρα να εκλέγουμε το ίδιο είδος μόνωσης του σύρματος με το παλιό, εκτός αν κάνουμε περιέλιξη με

26 -17- καινούργιο τύλιγμα για άλλη τάση λειτουργίας, η οποία διαφέρει σημαντικά από την πρώτη που η μηχανή κατασκευάστηκε. ν1 Συντελεστήρ θερμοκρασίας Ευντελεστής θερμοκρασίας, λέγεται ο αριθμός, ο οποίος δείχνει πόσο αυζάνει αντίσταση 1 ί3μ όταν η θερμοκρασία της αυζηθεί κατά 1 C, γιατί όπυς είναι γνωστό η αντίσταση ενός αγωγού αυζάνει με την θερμοκρασία. 0 Ευντελεστής θερμοκρασίας των υλικών είναι θετικός αριθμός εκτός του άνθρακα, του γυαλιού, των ηλεκτρικών και μονωτικών υλικών, στα οποία είναι αρνητικός. 0 παρακάτω πίνακας που εικονίζεται δείχνει την ει δική αντίσταση και τον συντελεστή θερμοκρασίας των χρησι- μοποιουμένων αγωγών στις ηλεκτρικές μηχανές. 0 τύπος που δίνει την αντίσταση ενός αγωγού στους θ C όταν γνωρίζουμε την αντίσταση Ro στους 0 C και τον συντελεστή θερμοκρασίας α είναι αυτός που φαίνεται παρακάτω: Κθ = Ro (I + αθ) (Β.1.1) 0 τύπος (Β.1.2) δίνει την αντίσταση ενός αγωγού στους θ C όταν γνωρίζουμε την αντίσταση τους Rt στους t 'C και τον συντελεστή θερμοκρασίας του α. (I -I αθ) (I + at)

27 Ειδική αντίσταση και συντελεστής θερμοκρασίας αγωγών Είδος αγωγού,ει.δική αντίσταση στους 0 < C Συντελεστής θερμοκρασίας Ά ρ γ υ ρ ο ς 0,015 0,04 Χαλκός σκληρός 0,016-0,018 0,043 Χαλκός μαλακός 0,0175 0,040 Αλουμίνιο 0,027 0,0037 Μπρούντζος 0,055 0,025 Γ.1. ΒΑΣΙΚΑ ΕΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΥΛΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΡΙ- ΦΑΕΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Ό τ α ν λέμε πολικό βήμα εννοούμε την σχέση που υπ άρχει μεταξύ της περιφέρειας του στάτη της ασύγχρονης τρ ι φασικής μηχανής και του αριθμού τυν πόλων της. Δηλαδή ισχύει ότι: όπου: tp: Το πολικό βήμα της μηχανής μας. D : Εξωτερική διάμετρος του στάτη της μηχανής. 2ρ: 0 αριθμός των πόλων της μηχανής. Πιο απλά μπορούμε να περιγράφουμε το πολικό βήμα της μηχανής σαν το πηλίκο του αριθμού των καναλιών του στάτη δια του αριθμού των πόλων της μηχανής

28 όπου: Κ: 0 αριθμός των καναλιών του στάτη της Ηλεκτρικής Μη χανής. 2ρ: αριθμό ζευγών πόλυν. Γ.2. ΓΕΟΗΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΟΗΙΑ Ετις ασύγχρονες τριφασικές μηχανές υπάρχουν δύο έ ν νοιες γωνιών: η ηλεκτρική και η γεωμετρική γωνία. Γεωμετρική γωνία: είναι η γωνία εκείνη που διαγράφει ένα εναλλασσόμενο μέγεθος σε ορισμένο χρόνο. Ηλεκτρική γωνία: είναι η γωνία εκείνη που διαγράφει ένα εναλασσόμενο μέγεθος σε ορισμένο χρόνο. Και οι δύο γωνίες οι οποίες αναφέρθηκαν μετριούνται σε μοίρες. Η ηλεκτρική και γεωμετρική γωνία γενικά συνδέονται με τη σχέση (Γ.2.1) που φαίνεται παρακάτω: Γεωμετρική γωνία Ηλεκτρική νωνία Αριθμός ζεύγους πόλων

29 Γ.3. ΝΟΜΟΣ THE ΕΠΑΓΟΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΕΥΓΧΡΟΗΟΥΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Αν το πλαίσιο έχει η σπείρες, τότε η Η.Ε.Δ. θα εί Σε ενα πλαίσιο το οποίο βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο επάγεται ηλεκτρεγετική δύναμη το μέγεθος της οποίας εζαρτάται από την ταχύτητα μεταβολής του μαγνητι- κού πεδίου Η.Ε.Δ. = d0/dt (Γ.3.1) Η.Ε.Δ. = - η Έ τ σ ι με την βοήθεια του νόμου της επαγωγής φαίνεται γιατί μέσα στο τύμπανο των μηχανών τοποθετούμε πολλές σ π είρες. Η Η.Ε.Δ. παίρνει τη μεγαλύτερη τιμή της, όταν η τ α χύτητα μεταβολής της μαγνητικής ροής είναι μέγιστη. Γ.4. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΜΑΤΟΤΥΛΙΓΗΑ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟ ΒΡΟΧΟΤΥΛΙΓΗΑ Ό τ α ν ένας αγωγός συνδέεται με έναν άλλο, πάντοτε επόμενό του και βρισκόμενο υπό την επίδραση του επόμενου ετερωνύμου πόλου (Σχ. Γ.4.1), τότε σχηματίζεται ένα τ ύ λιγμα κατά κύματα και ονομάζεται κυματοτύλιγμα.

30 -21- Γραφίκή παράσταση κυμαχοτυλίγματος Ό τ α ν ένας αγυγός βορείου πόλου συνδέεται με επόμενο αγωγό νοτίου πόλου, αλλά στη συνέχεια ο τελευταίος αγ υ γός συνδέεται με αγωγό του προηγουμένου βορείου πόλου (Σχ. Γ.4.2). Σχηματίζεται έτσι ένα τύλιγμα κατά βρόχους και ον ο μάζεται βροχοτύλιγμα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στην πλειοψη(ρία τους τα τυλίγματα των τριφασικών ασύγχρονων κινητήρων είναι βροχοτύλιγμα.

31 Γ.5. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΖΏΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΧΟΡΔΗΣ ΤΟΥ ΤΥΛΙΓ- 0 συντελεστής ζζ δίνεται από τη σχέση (Γ.5.1) ζζ = ηυσι α/2 (Γ.5.1) qi. ημα/2 όπου τα στοιχεία που αποτελούν τον παραπάνυ τύπο κατά σειρά είναι: α: Παριστάνει την ν^νία μεταξύ δύο διαδοχικών αυλακιών σε ηλεκτρικές μοίρες (Εχ. Γ.5.1) και δίνεται από τον τύπο (Γ.5.1) που εικονίζεται παρακάqi: Παριστάνει στα τριφασικά τυλίγματα τον αριθμό τυν αυλακιών ανά πόλο και φάση, στα μονοφασικά τυλίγματα τον αριθμό των αυλακιών ανά πόλο που καταλαμβάνει το τύλιγμα ερ γασίας. Η γωνία α μεταξύ δυο διαδοχικών αυλακιών ' ^3 _ «" α 9..

32 Ετα τυλίγματα με βήμα χορδής ο συντ ελ εσ τή ς του τ υ λίγματος ξι είναι γινόμενο δύο συντελεστών οπού: ζζ: είναι ο σ υ ντελεστής ζώνης του τυ λί γμ ατ ος ή σ υ ν τ ε λ ε στής κατανομής του τυλίγματος ζχ: είναι ο σ υ ντελεστής χορδής του τυ λί γμ ατ ος ή σ υ ν τ ε λ ε στής μειυμένου βήματος του τυλίγματος. Ετα διαμετρικά τυλίγματα μη βήμα ακέραιο ο σ υ ν τ ε λ ε στής βήματος ζχ είναι ίσος με την μονάδα, άρα ο σ υ ν τ ε λ ε στής τυλίγματος ζι θα είναι ίσος με τον σ υ ντελεστή κ α τ α νομής ζζ (ξι = ζ ζ ). Ετα τυλίγματα με βήμα χορδής ο συ ντελεστής ζι είναι πάντα μικρότερος του συντελεστή ζώνης του τυ λίγματος ζζ. Ετα τυλίγματα με μειωμένο βήμα η απόσ ταση μεταξύ των πλευρών των μάτσων είναι μικρότερη του πολικού βήματος. Κατά συνέπεια η Η.Ε.Δ. κάθε μάτσου θα είναι το γεωμετρικό άθροισμα των δύο Η.Ε.Δ. που επάγονται στις πλευρές του, και φυσικά θα είναι μικρότερη του α λ γεβρικού α θ ρ ο ί σματος, αυτή η μείωση εκφράζεται με τον σ υ ντελεστή χ ο ρ δής ζχ η οποία δίνεται από τη σχέση: ζχ = Η.Ε.Δ. πραγματική ενόο μάτσου Η.Ε.Δ. ενός μάτσου με βήμα διαμετρικό

33 Για τον σ υ ντελεστή του βήματος ισχύει ο τύπος (Γ.5.4) ξχ = ημβ = ημκ. 90»C (Γ.5.4) 2 tp Τον πα ρα πά νω τύπο τα στοχεια που τον αποτελούν ε ί ναι : Β: η γωνία του μειωμένου βήματος σε μοίρες ηλεκτρικές από αυτήν ενός πολικού βήματος επίσης εκφρασμένο σε μοίρες ηλεκτρικές. Γ.6. Ο ΣΥΗΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟ Υ ΣΜΙΚ ΡΥΗΕΗΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ Η σχέση μεταξύ του βήματος του τυ λί γμ ατ ος και του ακεραίου βήματος ή πολικού βήματος W/tp ονομάζεται απλά συντελεστής σ μ ικρυμένου βήματος. Γ.7. ΕΙΔΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΝ Α Σ ΥΓΧΡΟΝΩΝ Τ Ρ ΙΦΑΣΙΚΟΝ HHXAHQN Τα καλύτερα είδη τυλιγμάτων που χρησιμοποιούμε στις ασύγχρονες τριφασικές μηχανές είναι: α) Τυλίγματα συγκ εν τρ ικ ά β) Τυλίγματα κατανενημένα γ) Τυλίγματα χορδής Στην εργασία θα ασχοληθούμε απ οκ λε ισ τι κά με τα τ ρ ι φασικά τυλίγματα χορδής. Τα οποία αναλύονται παρακάτω

34 στην παράγραφο Γ.8. Γ.8. ΤΡ ΙΦΑΣΙΚΑ ΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΧΟΡΔΗΣ Τα τυλίγματα αυτά euval όμοια με το τύλι γμ α του σ χ ε δίου (Γ.8.1) εκτός του ότι χρησιμοποιείται βήμα ίσο με 0.89 του πλήρους πολικού βήματος. Έ ν α τύλι γμ α αυτού του είδους φαίνεται στο σχήμα (Γ.8.2). Από το σχήμα φαίνεται ότι σε αυτά τα τυλίγματα που έχουν βήμα χορδής, ο ρ ισ μένες οδ ον τώ σε ις περι λα μβ άν ου ν στ οι χε ία από διαφορετικές φάσεις. Τύλιγμα με βήμα χορδής ^ίο,67 Λ ιιλίρβυ< 9 ««οτος I m E l f l H E l l Εε ένα τύλιγμα με βήμα χορδής τα δύο στοιχεία μιας ομάδας δεν βρίσκονται ακριβώς σε αν τί στ οι χα σημεία κάτυ από τους γειτονικούς πόλους. Ά ρ α οι αναπτυσσόμενες Η.Ε.Δ. σε δύο στοιχεία της ομάδας δεν θα είναι σε φάση και η συνολική Η.Ε.Δ., που θα αναπτυχθεί στα άκρα της ομάδας θα είναι μικρότερη από αυτή που θα παραγόταν εάν χρησιμοποιούσαμε τύλιγμα με διαμετρικό βήμα και με τον

35 l5lo αριθμό σπειρών. Τριφασικό τύλιγμα χορδής 8/9 0,89 Τα τυλίγματα με βήμα χορδής παρα βι άζ ου ν δύο πλ ε ο ν ε κτήματα : 1. Απαιτούν λιγότερο χαλκό ανά ομάδα και 2. Το παραγόμενο ρεύμα είναι περι σσ ότ ερ ο η μ ι τ ο ν ο ε ι δ έ ς. Η αναπτυσσόμενη Η.Ε.Δ. στο τύλιγμα με βήμα χορδής δίνεται από τη σχέση Γ.8.1 Το δεύτερο μέλος της εζίσυσης {Γ.81) πολλαπλασιάζεται με δύο παράγοντες ζζ ζχ, που υς γνωστό είναι. ζζ: ο συντελεστής ζώνης του τυλίγματος ή συντελεστής κ α τανομής του τυλίγματος. ζχ: είναι ο συντελεστής χορδής του τυλίγματος ή συ ν τ ε λ ε στής βήματος του τυλίγματος.

36 -27 - Έ δ υ θα αναφέρουμε και μύα άλλη μορφή της σχέσης που μας δύνει τον σ υ ντελεστή χορδής του τυλίγματος ζχ και είναι αυτή ποό εικονίζεται παρακάτω: όπου α είναι η ηλεκτρική γωνία που αντι στ οι χε ί σε βήμα του τυλίγματος. Τιμές συ ντ ελ εσ τή κ α τ α ν ο μ ή ς τυλίγματος ξι 1 Αριθμός φάσεων Αριθμός ο μ ά δ ω ν ανά μηχανής σ υ γ κ ρ ό τ η μ α Τι μή το ξζ j ' ' : ! ί ! S7

37 ΚΕΦΑ ΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙ ΝΗ ΤΗ ΡΑ (ΣΤΑΤΗΣ)

38 Ετα προηγούμενα κεφάλαια εξετάσαμε τα βασικά σ τ ο ι χεία και είδη ηλεκτρικών μηχανών, καθώς και τα βασικά στοιχεία ςυν τυλιγμάτυν τυν ηλεκτρικών μηχανών. Γτο κ ε φάλαιο που ακολουθεί θα εξετάσουμε πυς μπορεί να κατασκευασθεί ένας τρ ιφ ασ ικ ός ασ ύγχρονος κινητήρας με δακτυλοφόρο δρομέα με βάση τα χα ρα κτ ηρ ισ τι κά δε δο μέ να του. 0 τριφασικός ασύγχρονος κινητήρας του οποίου θα υπολογίσουμε τα ηλεκτρικά, μαγνητικά καθώς και τις γ ε ω μετρικές διαστάσεις του έχει τα παρακάτω δεδομένα: Ονομαστική ισχύς (ΡΝ): ΡΝ = 200 KW Ονομαστική τάση (UN): UN = 380 V Ταχύτητα περιστροφής κινητήρα: ns = στρ/λεπτό. Το ρεύμα εκκίνησης οφείλει να πληρεί την παρα κάτω συνθήκη i = _ Ι ε κ κ _ = 4 Ι1Ν Το είδος προστασίας σύμφωνα με τα οποία θα υ π ο λ ο γ ί σουμε τον κινητήρα κατά IEC είναι ΙΡ44 και η κλάση μ ό ν ω ση του κινητήρα είναι κατά IEC 85 Β. Αφού ήδη έχουμε τα χα ρα κτ ηρ ισ τι κά δεδομένα του κινη- τηα τώρα είμαστε σε θέση να αρχίζουμε να πρ οσδιορίζουμε τα διάφορα μεγέθη του.

39 -30- Α. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤ ΟΙ ΧΕ ΙΑ ΤΟ Υ ΣΤΑΤΗ Α1. ΚΑ ΘΟ ΡΙ ΣΜ ΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΩΗ ΤΟ Υ ΚΙ ΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜ ΑΣΤΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟ Υ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Έ ν α από τα πιο βασικά στοιχεία μιας ηλ εκ τρ ικ ής μ η χανής είναι ο αριθμός των πόλων του στάτη του κινητήρα. Ο αριθμός αυτός δίνεται από τον τύπο: 2ρ = 2fl60 (A.1.1) fl: συχνότητα του δικτύου ns ns: σύγχρονος αριθ μό ς στροφών Αν τι κα θι στ ών τα ς στον τύπο (Α.1.1) προκύπτει αριθμός π ό λων (2ρ) του κινητήρα. Έ τ σ ι γνωρίζοντας ότι 2ρ = 4 σ υ μ περαίνουμε ότι έχουμε ζευγάρια πόλων. Κατόπιν υπ ολ ογ ίζ ου με το ρεύμα που απορροψάται από το δ ί κτυο κατά την διάρκεια λειτουργίας που δίνεται από τον τύπο: II" = ΡΝ U" ylnn συν(φ") Ό π ο υ : ΡΝ: Ονομαστική ισχύς κινητήρα. ΡΝ = 200 KW ην: Βαθμός απόδοσης ασύγχρονου κινητήρα από πίνακα 9 ε ί ναι ην = 0,925. UN: Ονομαστική τάση κινητήρα UN = 380 V συν(φη): Συντελεστής ισχύος από φύλλο 10 είναι συν(φη) = 0,9 Αντικαθιστώντας έχουμε Ι1Ν = 365,007 A και Ι1ΝΦ = Ι1Ν = Α

40 Α2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ TO Y ΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΑΡ ΙΘΜΟΣ ΤΩΝ Κ Α ΝΑΛΙΟΗ ΤΟΥ Η παρακόχυ σχέση μας SCveu το μήκος του σιδήρου του στάτη: ΡΝ = Ce. D2. I. ns <--> I = ΡΝ (A.2.1) Ce. D2. ns Όπ ου Ce: Σταθερά ισχύος του Esson σε Kw m3 - σ τ ρ / 1 ' To μέγεθος αυτό δίνεται από τον πίνακα 5 και προκύπτει 3,75 Kw m3. σ τ ρ / 1 ' ΡΝ: Ονομαστική ισχύς του κινητήρα: 200 KW. ns: Σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής: σ τ ο./1'. D : Εσωτερική διάμετρος του στάτη σε mm από φύλλο 8 π ρ ο κύπτει 385 m m. Αντι κα θι στ ών τα ς στον (Α.1.) έχουμε I = 0, m και επιλέγουμε 240 m m. Πρέπει όμυς ο λόγος 2 να κυμαίνεται μεταζύ 0,6 και 1 έτσι έχουμε 2 = 240 = D βαθμός πληρώσευς του σ ι δηροπακέτου σε σίδηρο εξαιτίας της μόνωσης των δυναμοελασμάτων είναι 90-95% άρα είναι IFE = 0,952 = 228 mm

41 A. 3. TO ΠΟΛΙΚΟ ΒΗΜΑ tp ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΝ ΚΛΝΑ ΛΙΟΗ Η1 ΤΟΥ ΣΤΑΤΗ Ε'αυτήν την παράγραφο θα αναλύσουμε την εζαγυγή του πολικού βήματος και τον αριθμό των καναλιών του στάτη. Ακόμα θα πρέπει να έχουμε υπ'λοψη μας ότι για τις α σ ύ γ χρονες 4- πολικές μηχανές όπως αυτή που εξετάζουμε τα ζεύγη των καναλιών του στάτη και του δρομέα για καλές συνθήκες εκκίνησης ε ί ν α ι : ΣΤΑΤΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 2ρ Ν1 Ν / Το πολικό βήμα δίνεται ως εξής: tp = Π. D (Α.3.1) 2Ρ D : Εσωτερική διάμετρος: 385 mm 2Ρ: ζεύγη πόλων κινητήρα: 4 Αντικαθιστώντας έχουμε: tp = 302,37829 Επιλέγω Ν1 = 48 Το βήμα του καναλιού είναι: tnl = Π. D (Α.3.1) Ν1 D : εσωτερική διάμετρος: 385 mm Ν1: αριθμός καναλιών Έ τ σ ι αντικαθιστώντας έχουμε tnl = 25,19 mm

42 -33- Από αυτό υπολογίζουμε τον αριθμό ανά πόλο και κανάλι ql = Ν1 (Α.3.2) 3-2ρ, Ό π ο υ Ν1: αριθμός καναλιόν: 48 2ρ: αριθμός πόλυν: 4 Έ τ σ ι αντι καθιστώντας παίρνουμε α1 = 4 0 αριθμός καναλιύν ανά φάση είναι N i = 16 θα πρέπει να αναφέρουμε μια πολύ βασική σχέση στην οποία βασίζεται ο σ χ εδιασμός των καναλιύν του στάτη και είναι tnl = bnl + bzl όπου bnl : πλάτος του καναλιού του στάτη bzl : πλάτος του δοντιού του στάτη. Β: ΤΟ ΤΥΛΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗ ΤΗΡΑ Β1: ΗΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΗ ΤΟ Υ ΚΙΗΗΤΗΡΑ Ό τ α ν λέμε μαγνητική ροή του κινητήρα εννοούμε τη μαγνητική ροή του στάτη του κινητήρα που διαπερνά το διάκενο αέρα ανά επιφάνεια που αντιστοιχεί σε ένα πολίκό βήμα. φ = Βίιιεν tp 1 10-«(ΜΜ) (Β.1.1) α1 Πρέπει να σημειώσουμε ότι,μεγ κυμαίνετι για τις

43 -34- ασύγχρονες μηχανές από έυς Gauss επιλέγυ Gauss. α1: ECvat ο συ ντελεστή πλάτ υν ση ς μηχανής και στην περί,- πτυσή μας είναι 1,4 tp: Πολικό βήμα και είναι ίσο με 302,37 mm. 1 : Μήκος σιδήρου του στάτη είναι ίσο με 239,8 mm. Αντικαθιστώντας στο τύπο (Β.1.1) τα πα ρα πά νω μεγέθη έχουμε Φ1 = Μ Η. Β.2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΓΟΗ Α Ν Α ΦΑΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ 3.7 Αφού υπολογίσαμε τη μαγνητική ροή που διαπερνά/το διάκενο αέρα ανά επιφάνεια σε ένα πολικό βήμα μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των αγωγών ανά φάση σε σειρά Ζΐφ που δίδεται από τον παρακάτω τύπο: Ζΐφ = υΐ(β ξ 1 ϋ. Φ 50 0 συντελεστής τυλίγματος ζ1 μπορεί αρχζικά να υ π ο λ ο γ ι στεί σαν γινόμενο του συντελεστή ζώνης του τυλίγματος ζζ και του συντελεστή χορδής του τυλίγματος ζχ. ζ1 = ζζ - ζχ (Β.2.2) 0 παραπάνω τύπος αναλύεται ως εζής: ημςΐ. α," ' ζ 1 = 2. ημ W. 90* (Β.2.3) ql. ημ α tp

44 -35- ql: αριθμός των καναλιών ανά πόλο και φάση W : Η σχέση βήματος πε ρι έλ ιξ ης W, που προκύπτει πολλαπλασιάζονταςϋ το πολικό βήμα με τον συντελεστή 0,833 και το α που προκύπτει από τη σχέση; α = Π (Β.2.4) < > α = 12 ^ 3. ql Αντικαθιστώντας στον (Β.2.3) έχουμε: ξ1 = 0,924 Αφού υπολογίσαμε τον συντελεστή τυλίγματος ξ1 του κινήτηρα μπορούμε αντικαθιστώντας στον τύπο (Β.2.1) τα στοιχεία του να υπ ολ ογ ίσ ου με τον αριθμό αγυγών ανά φάση σε σείρα 21(0 = > 96 Β.3 Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΕ ΓΙΣΤΗ ΗΑΓΗΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓ ΟΓ Η 0 αριθμός των αγυγών ανά κανάλι ΖΙφΝΙ μπορεί να βρεθεί από τη σχέση (Β.3.1) Ζ 1 φ Ν 1 = ^ <--> Ζ1φΝ1 = 96. <--> Ζ1(θΝ1 = 6 (Β.3.1) Ν1 48 θα πρέπει να προσεγγίσουμε το Ζΐφ έτσι ώστε να διαιρείται ακριβώς δια δύο γιατί οι αγυγοί ανά κανάλι θα διανεμηθούν σε δύο στρώσεις, και επίσης θα πρέπει',τό αριθμός που θα προκύψει να μπορεί να προκύψει το γινόμενο δύο ακέραιων αριθμών αγυγών κατά πλάτος και ύψος. 0 αριθμός ανά κανάλι και στρώση είναι:

45 -36- ΖΙφΝΙστρ ^ ZlcoNl 3 αγυγοί (Β.3.2) Εφόσον έχουμε επιλέξει Ζιφ = 96 τότε θα αλλάζει η μαγνητική ροή και συνεπώς η μεγίστη τελική μαγνητική επαγυγή. Έ τ σ ι έχουμε: Φ1 = υΐφ (Β.3.3.) <--> Φ = 380 <--> 1,11. ζ1 ϋ. Ζΐφ , Αντικαθιστώντας στον τύπο (Β.3.3) το τελικό Φ1 έχουμε; = Φ - α1 (Β.3.4.) <--> ΒΙμεγ = «<--> tp - Ζ - 10-«2,5-302, G β :4. τ ο ΚΑΗΑΛΙ τ ο υ ΣΤΑΤΗ τ ο υ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σε αυτή την παράγραφο θα υπ ολ ογ ίσ ου με τα στοιχεία που αποτελούν το κανάλι του στάτη, να υπ ολ ογ ίσ ου με τυο ακριβές μέγεθος του καναλιού του στάτη. Τα στοιχεία αυτά που περιελαμβάνονται στο κανάλι του στάτη είναι οι α γ ω γοί με τις μονώσεις τους τα μονωτικά του καναλιού, και τέλος θα πρέπει να λάβουμε υπ'όψη μας ότι οι αγωγοί του καναλιού θα διανεμηθούν σε δύο στρώσεις. Η διατομή του καθαρού χαλκού των αγωγών του στάτη Sq θα υπολογιστεί από τον τύπο (Β.4.1.) που φαίνεται π α ρακάτω:

46 -37- Sq = Ιΐφ mm* (B.4.1.) g i gl : πυκνότηχα ρεύματος gl k o l την θεωρούμε ίση με 5,5 A / m m 2. Ιΐφ: To φασικό ρεύμα του κινητήρα μας ίση με 210,73 Α. Αντικαθιστώντας στον (Β.4.1) έχουμε Sq = 38,3 m m *. To κανάλι το διαιρούμε δια δύο και έχουμε 38,3/2 = 19,15 mm*. Χωρίζουμε έτσι τμηματικά τον αγωγά σε τρεις τ μ η μ α τικούς αγωγούς με διατομή 1,5 mm χ 4 mm. Σύμφωνα με τα παρα πάνω κάνουμε τους πα ρα κά τω υ π ο λ ο γ ι σμούς και εφόσον κάνουμε τους παρακάτω ορισμούς: μόνωση του καναλιού (Βερνίκι) κατά πλάτος 0,15,mm ΐ,,,,,,,, (Βερνίκι) κατά μήκος 0,15 mm διαχωριστικό των δύο στρώσεων 2,5 mm η σφήνα του καναλιού είναι 4 mm Ανοχή κατά ύψος Το πλάτος του καναλιού είναι με μόνωση; ά η = ( 2 X 0 3 ) + ( 4 X ) = m m Το ύψος του καναλιού θα είναι hnl = 1 0 X χ = = m m Το μήκος του δοντιού θα είναι: bzl = tnl - bnl = 25,19-13,2 = 11,99 mm Έ τ σ ι ο λόγος γίνεται 13,2 = 1,1 = 1,222 ' ' 11,99 0 λόγος bnl/bzl θα πρέπει να κυμαίνεται Μ δηλαδή 1,222 45

47 -38- εδώ ecvat 1,1423 δηλαδή πολύ κοντά στην επιτρεπτή τιμή. Το ύψος του ζυγώματος είναι hrl = 0,22 tp Hrl = 0,222.>302,37829 = 67,12798 mm (B.4.2.) H εξωτερική διάμετρος του πακέτου του στάτη Da θα ε ί ν α ι : Da =D+2(hnl + hrl) <--> Da =D+2(hnl + hrl) = 577,754 Gmm Γ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ TON ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ TQN Θ Ε ΡΜΙΚΟ» ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΟΝ Γ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓ ΩΓΗΣ ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΩΝ ΚΑ ΗΑ ΛΙ ΩΝ ΤΟΥ ΣΤΑΤΗ Σε αυτή την παράγραφο θα υπολογίσουμε τη μεγίστη μα- γνητική επαγωγή στα δόντια των καναλιών του στάτη του κινητήρα μας. θα αρχίσουμε από τον υπολογισμό της μεγίστης μαγνη- τικής επαγωγής στα δόντια των καναλιών του στάτη, η οποία θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 1,8 Tesla ή από μέχρι Gauss. Για τον παραπάνω υ π ο λ ο γ ι σμό μας χρειάζεται το συνολικό ύψος hnl του καναλιού, το συνολικό πλάτος bnl του καναλιού και το ένα τρίτο του μήκος του δοντιού bzl του στάτη. Ακόμη για τον υπολογισμό της μαγνητικής επαγωγής μας χρειάζεται το μήκος της εσωτερικής περιφέρειας του στάτη tnl, το σύνολο των καναλιών ανά φάση Ν1 το μήκος σιδήτ ' ρου, το καθαρό μήκος σιδήρου και η μέγιστη μαγνητική επαγωγή 7,376 Gauss της μηχανής μας που την υπολογίσαμε στον τύπο (Β.3.3).

48 -39- Έ τ σ ι έχουμε: 2/3 hnl. π bzl«>/^> =i>tnl + - bnl (Γ.1.1) N1 αντικαθιστώντας τα παραπάνω δεδομένα στον τύπο (Γ.1.1) έχουμε: 2/3. 29,25 π b z i /») = 25, ,2 = 13,16 mm Η μέγιστη μαγν ητ ικ ή επαγωγή στα δόντια των καναλιων του στάτη θα δοθεί από τον τύπο (Γ.1.2). thl. 1 ΒζΙμεγ. = ΒΙμεγ. Gauss (Γ.1.2) bzlm/.») Ισιδη Αντι κα θι στ ών τα ς έχουμε: (25,19 0,2 4) ΒζΙμεγ. = 7376,88 = Gauss (13,16 0,2998) Βλέπουμε πως η μέγιστη μαγνητική επαγωγή στα δόντια των καναλιών του στάτη ΒζΙμεγ. που υπολογίσαμε παραπάνω είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια.

49 -40- Γ.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TOY ΕΝΕΡ ΓΟ Υ ΡΕΥΜ ΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΣΟΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΛΤΗ ^ Σε αυτή την παράγραφο θα υπ ολ ογ ίσ ου με το ενεργό ρ ε ύ μα κατά μήκος της εσυτερικής περιφέρειας του στάτη, το οποίο αποτελεί ένα μέτρο για την θέ ρμ αν ση της μηχανής μας. 0 Τύπος αυτός ο οποίος θα μας δύσει το ενεργό ρεύμα του κινήτηρα είναι ο τύπος (Γ.3.1) που δίνεται παρακάτω: Ιΐφ : Φασικό ρεύμα το οποίο υπολογίσαμε 210,7368 A ζΐφ : Είναι ο αριθμός αγωγών ανά σειρά και υπολογίστηκε 96. Το D: είναι εσωτερική διάμετρος του στάτη σε (cm) η οποία υπολογίσαμε 38,5 cm. Αντικαθιστώντας στο (Γ.2.1) προκύπτει , ,14. 38,5 501,7902 A/cm

50 Έ τ σ ι πολλαπλασιάζοντας το Α1 με το gl έχουμε Algl = 501,7902 χ 5,5 = 2759,8461 A»/cmmm» Γ.3. Η ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ Η καταπόνηση του καναλιού Un είναι και αυτή, ένα πολύ βασικό μέγεθος για την μηχανή μας και δίνεται από τον παρακάτω τύπο: ζ ΙΨη Ι. sq. g l. ΙΟ» Un = (Γ.3.1) Κ95»C. (2hnl + bnl - 10 mm) ζιφνι = αριθμός αγωγών ανά κανάλι σε σειρά και ίσος με 6 Sq : είναι η διατομή του καθαρού χαλκού των α γ ω γών του στάτη και είναι ίσος με 38,3 m m hnl : είναι το ύψος του καναλιού: 22,25 mm bnl : είναι το πλάτος του καναλιού: 13,2 mm gl : πυκνότητα ρεύματος και είναι ίση με 5,5 A / m m. Ο συντελεστής Κ95 'C και όπως είναι γνωστό είναι αντιστρόφως ανάλογος της θερμοκρασίας μερικές ε ν δ ε ι κτικές τιμές φαίνονται στα παρακάτω: 20 "C 75 C 95 C 57 m/fimm 46,8 m/ 3mm 44 m/ 5mm 6. 38,3. 5, 5 ( ,2-10) 2560,57 W / m m

51 -42- Γ.4. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΗΕΡ ΓΟ Υ ΧΑΛΚΟΥ Η τιμή τομ ενεργού χαλκού hcu δίνεται από τον τ ύ πο (Γ.4.1). ; είναι ο αριθμός των αγωγών ανά κανάλι σε σει ρά και είναι ίσο με 8. : είναι η διατομή του καθαρού χαλκού των αγωγών του στάτη και είναι ίσος με 38,3 mm. : είναι το μήκος της εσωτερικής περιφέρειας του στάτη και είναι ίση με 25,19 mm. Αντικαθιστώντας στον (Γ.4.1) θα προκύψει: Γ.5. ΚΑΒΟΡΙΣΜΟΣ TQH ΑΠΩΛ ΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΑΤΗ Για να προσδιορίσουμε τις απώλειες του στάτη θα πρέπει να υπολογίσουμε, την Ri που παρουσιάζει το τ ύ λιγμα του κινήτηρα σε κάθε πλευρά του τριγώνου των τυλιγμάτων του κινητήρα μας. Την αντίσταση, και τις απώλειες, του κινητήρα θα

52 -43- τις υπολογίσουμε y l o δύο διαφορετικές τιμές θ ε ρμ οκ ρασίας λειτουργίας του κινητήρα και συγκεκριμένα για τους 20*C κται για τους 7 5 C. Η αντίσταση του κινήτηρα για κάθε τύλιγμα δίνεται από τον παρακάτω τύπο: ζιφ 1 R i 2 0 "C/75 C = Ω (Γ.6.1) sq Κ 20 >α/75 0 Ζιψ : ο αριθμός αγωγών ανά σειρά και υπολογίζεται στην παραπάνω ζΐφ = 96 sq : η διατομή του καθαρού χαλκού των αγωγών του στάτη K 2 0 C / 7 5 C εκφράζει την αγωγιγόμητα του χαλκού στους 2 0 C και YS'C. Μερικές ενδεικτικές τιμές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Ετον παραπάνω τύπο το I f είναι το συνολικό μήκος του αγωγού ενός πηνίου του τυλίγματος της διπλής στρώσης και είναι ισο με: If = 1 + 2d + 2S + Κ (t ± 50mm) (Γ.6.2) Ετον τύπο (Γ.6.2) το 1 είναι το μήκος του σιδήρου στάτη, που έχει υπολογιστεί και είναι ίσο με 240 mm. Το d στον τύπο (Γ.6.2) είναι 10 φορές η ονομαστι-

53 κή τάση Un ekcppacpevn σε KV και to αποτέλεσμα αυτό είναι εκφρασμένο σε mm. Δηλαδή ισχύει: d = 10 Un (Κν) mm (Γ.6.3) Ετον τύπο αυτό (Γ.6.2) το 2S ισούται με: 3. cgx. tnl (Γ.6.4) Το tnl που εικονιζεται είναι το μήκος της ε σ ω τ ε ρικής περιφέρειας του στάτη που υπολογίσθηκε παραπάνω και είναι ίσο με 25,19. 0 συντελεστής ca χ είναι κανάλια ανά πόλο του κινχήρα μας και έχουν υπολογιστεί με q χ = 4. Το α στον τύπο είναι η ονομαστική τάση σε KV και εκφράζεται στον τύπο σε mm. α = Un (KV) mm (Γ.6.5) Και το τέλος όσον αφορά τον τύπο (Γ.6.2) ο σ υ ν τ ε λεστής Κ προκύπτει με τον τύπο (Γ.6.6). Κ = hnx (Γ.6.6)

54 hni : ecvau το συνολικό ύψος του καναλιού και είναι ίσο με hni = mm dni : είναι το συνο λικό πλάτος του καναλιού και ε ί ναι ίσο με άπι = 13,432 mm.. 29,25 = 2 2, 9 7 * n m Στην συνέχεια πρέπει να υπολογίσουμε τον παρά γο ντ α 2S του τύπου (Γ.6.2) που υς γνυστό μας δίνει το μήκος του αγωγού ενός πηνίου του τυλίγματος. Πρέπει να υπολογίσουμε όμως πρώτα το σ υ ν τ ελεστή α όμως δίνεται από την σχέση (Γ.6.5). α = Un (KV)mm <--> α = 0,38 KV Στην συ νέ χε ια ο τύπος (Γ.6.4) που μας δίνεται το 2S γίνεται -> 2S = 426,125 mm Ακόμη ο συντελεστής d που περιλαμβάνεται στον τύπο (Γ.6.2) θα προκύψει απά την σχέση (Γ.6.3) και θα είναι

55 d = loun (KV) mm <--> d = 10-0,38 mm <--> d = 3,8 mm Τώρα υπολογίζουμε το μήκος του αγωγού ενός πηνίου του τυλίγματος της διπλής στρώσης 1 έτσι έχουμε: 1 = If + 2d + 2S + Κ <--> 1 = , ,95 <--> 1 = 746,57 mm Εφόσον έχουμε όλα τα στοιχεία μπορούμε μέσω του τ ύ που (Γ.6.1) να υπ ολ ογ ίσ ου με την αντίσταση στους 2 0 C και ύστερα στους 7 5 C. Στους 20 C η αντί στ ασ η Ri είναι: ζ1 φ 1 R i { 2 0 C) = <--> Ri = 0,03282 Sq K (20<>C) Αντίστοιχα στους 75 C η αντίσταση R1 είναι: R1 (75 C) = Ζ1(ρ 1 <--> R1 = 0,03998 Sq. Κ ( R1 (95 C) = Ζΐω. 1 < ---> R1 = 0,04252 sq. Κ (95 0 Με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να βρούμε τις απ ώλ ει ες χ α λ κ ο ύ : Ρ 1 ( 2 0 Ο = 311*. R1(20 C)= *, ,032 <--> Ρ1 = 4373 W. Ρ1(75 Ο = 3I1*R1(75 C) = *, ,03998 <--> PI = 5327 W P I ( 9 5 C) = 111* Rl(95 C) = *, , < > P I = W

56 -47- Εκτός όμως από την παραπάνω διαδικασία υπολογισμού των απωλειών χαλκού, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που μπορούμε να υπολογίσουμε τις απώλειες χαλκού με τη β ο ή θεια της εξίσωσης (Γ.6.7.) η οποία δίνεται αμέσως π α ρ α κάτω: Prcu = 2,36. gl*. G1. 10-^ (KW) (Γ.6.7.) gl: πυκνότητα του ρεύματος τη θεωρήσαμε ίση με 5,5 A/ram* G1: Βάρος χαλκού και θα προκύψει από τη σχέση (Γ.6.8.) Gl= 3. Ζΐφ It. Sq. Ycu. 10--'' (Γ.6.8) Ζΐφ: 0 αριθμός αγωγών ανά σειρά είναι ίσος με 96. Sq: Η διατομή του καθαρού χαλκού των αγωγών του στάτη και είναι ίσος με 38,3 m m - 1γ : το συνολικό μήκος του αγωγού ενός πηνίου του τ υ λ ί γ ματος και είναι ίσος με 746,57 YCU: 8,9 (Kg/dm ') Αντικαθιστώντας στον (Γ.6.8.) έχουμε G1 = ,57. 38,3. 10-^ = 73,29 KGR Και αφού υπ ολ ογ ίσ ου με το βάρος του χαλκού gl μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε και τις απώλειες του χαλκού με τη βοήθεια του τύπου (Γ.6.7). Prcu = 2,36 Gl. gl*. 10-'' (KW) Prcu = 2,36. 73,89., 5,5*. 10- Prcu = 5,232 (KW)

57 Γ.6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ TOY ΔΙ ΑΚ ΕΝ ΟΥ To διάκενο δ στο δρομέα θα δοθεί από τον τύπο δ = D (1 + _3_) (Γ.6.1) Ρ D : Είναι η ερυτερική διάμετρος η οποία προέκυψε από φ ύ λ λο 8 ίση με 385 mm 2ρ: Τα ζεύγη των πόλυν τα οποία είναι 2ρ= 4. δ = D (1 + _g_) <--> δ = 385 (1 + _g_) <--> δ = 1,042 mm.

58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΔΡΟΜΕΑΣ)

59 Ετο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσασμε τα χα ρα κτ ηρ ισ τικά μεγέθη του στάτη. Σ'αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το.ίδιο για το δρομέα. Δ.1. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙ ΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Η ενεργή στρώση χαλκού του στάτη είναι αριθμός των αγυγών ανά κανάλι ΖιφΝι. διατομή κάθε σύ ρματος s q βήμα του καναλιού tni Ό λ α τα μεγέθη είναι γνωστά από τον υπολογισμό του στάτη έτσι αντικαθιστώντας προκύπτει Ε1 = 9,122 mm Η εξωτερική διάμετρος είναι 02 = D - 2δ (Γ.1.2) D : εσωτερική διάμετρος και είναι ίση με 383 mm δ : διάκενο που είναι ίσο με 1 mm Έ τ σ ι αντικαθιστώντας στον τύπο (Γ.1.2) έχουμε: 02 = D - 2δ <--> 02 =385-2 <--> 02 = 383 mm

60 - Β Ι Ο αριθμός καναλιων ανά πόλο και φάση cgz είναι στο δακτυλιοφόρο δρομέα, κανείς έχει την δυνατότητα να επι- λέζεί: C3 2 = C31 ± 1 και C3 2 = <3ι ± 2 έτσι έχουμε: <32 = «3ι ± 1 <--> C32 = <--> C32 = 5 (Δ.1.3) Οπότε ο αριθμός των καναλιύν του δρομέα θα είναι: Ν 2 = 3-2ρ - <32 <--> Ν 2 = <--> Ν 2 = 60 Η ενεργός στρώση μετάλλου (χαλκός π.χ.) του δρομέα Ε 2 κυμαίνεται από 60% μέχρι 80% της ενεργούς στρώσης χαλκού του στάτη Ει, ο δε βαθμός πληρώσεως του καναλιού του δρομέα α 2 κυμαίνεται γύρω στο 45%. Ά ρ α από τα πιο πάνω συμπεραίνουμε ότι: Ε2 = Ει. 9,122 <--> Ε2 = 0,6. 9,122 <--> Ε 2 = 5,437 m (Δ. 1.4) Ηε τα δεδομένα αυτά μπορεί να προσδιοριστεί το ύψος του καναλιού h n 2 του δρομέα, όταν η σχετική τιμή του πλάτους του καναλιού ληφθεί περίπου με 0,4 bn2 0,4) π. 383 = <--> t n 2 = 20,053 mm

61 bn2 = bnir. tnz <--> bn2 = 0,4. 20,053 <--> bn2 Γνωρίζουμε o x l h02 - bn2 hn2 - bn2r - tn2 Στην πράζη εζαιτίας των μεγάλων επαγωγών που π α ρ ο υ σιάζονται στα δόντια του δρομέα το πλάτος του καναλιού b n 2 γίνεται λεπτότερο για να ανακουφιστούν τα δόντια.

62 -53- Δ.2. TO ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ Το τύλι.γμα του δρομέα εΰναι ένα διαμετρικό τύλιγμα χωρίς χορδή δηλαδή το βήμα του τυλίγματος είναι ίσο με ένα σημ. πολικό βήμα tp, οπότε ο συντ ελεστής τυλίγματος ζζ γίνεται ζζ = 0,957. Ορίζοντας σαν τάση στην κάθε φάση του δρομέα το 380V δηλαδή τάση στα άκρα τυν δακτυλίων Uzo = 660V και π α ί ρ νοντας υπόψη μία πτώση της τάσης εξ αι τί ας της σκέδ ασης μπορούμε να προσδιορίζουμε των αγωγών ανά φάση: αντικαθιστώντας έχουμε: < --> Ζ ζ =. 1,11. ζζ. Φι 1,1. 0,957. 3,85 < > = 102,206 περίπου δηλαδή 120 Το κανάλι του δρομέα θα είναι ημίκλειστο. Η ενεργή στρώση ρεύματος Αζ του δρομέα είναι ίση με την ενεργή στρώση ρεύματος του στάτη πολλαπλασιαζόμενη

63 με τον συντελεστή ισχύος συνφ και τον συντελεστή τ υ λ ί γ ματος χορδής ο οποίος είναι ζε = 0,966 οπότε γίνεται: Αι = Αισυνφζε σε [A/cm] (Δ.2.2) Αντικαθιστώντας έχουμε: Α 2 = 501, ,9. 0,966 <--> Αι = 436,256 A/cm Το ρεύμα σε κάθε κανάλι θα είναι: Ικανάλι = Α 2. t n 2 (Δ.2.3) Αντικαθιστώντας στον (Δ.2.3) έχουμε: Ικαν. = 436,256. 2,0053 <--> Ικαν. = 874,824 A οπότε το ρεύμα για την κάθε στρώση θα είναι: Ι κ α ν. 874,829 Ιστρ. = <--> Ιστρ. = < > Ιστρ. = 437,41 A Η πυκνότητα του ρεύματος θα είναι: Ι κ α ν./2 = (Δ.2.4) Ζ7(0Ν2. SC32

64 -55- Ό π ο υ Ζ2Φ Ν 2 είναι οι αγωγοί κατά κανάλι και φάση και ισού τα ι: Ζ2Φ Ζ2Φ Ν 2 = = 120 = 6 Ν2 60 Αντικαθιστώντας στον (Δ.2.4) έχουμε: Ικαν/2 437,41 = <--> 92 = Ζ2(ρΝ2. SC ,389 <--> 92 = 5,78 A/mm οπότε το γινόμενο Α 2 92 = 5, ,256 = 2607,93 W <--> U = < ---- > -> U = 52,97 W/mm* (Δ.2.5) Η ειδική φόρτιση του καναλιού είναι: 1000ΖιφΝ2. SC (2hn2 + bn2-10) K95»C

65 ,38 (5,12 63 ). (2. 30,4 + 8, ). 44 <--> 2013,18 W / m m Δ. 3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ QHIKHE ΑΝ ΤΙ ΣΤ ΑΣ ΗΣ ΤΟΥ ΔΡ Ο Μ Ε Α ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΕΙΟΝ ΑΥΤΗΣ Στην συνέχεια όπυς και στον στάτη υπολογίζονται οι αντιστάσεις: Κ2ψυχρή = {20'C) Πιζεστή = {35 0) } όπυς και στον στατη Έ τ σ ι αρχίζουμε τον υπολογισμό υπολ ογ ίζ ον τα ς αρχιι τους συντελεστές.

66 π 3,14159 Κ = (hni) <--> Κ = = 25,87 mm I f = 1 + 2d + 2S + Κ { mm) <--> , , ,87 <--> < > St = 685,456 mm (Δ.3.1) H επόμενη κίνηση είναι να υπολογίσουμε τις ωμικές αντιστάσεις του τυλίγματος του δρομέα με τον ακ όλ ου θο τ ύ π ο : Ζ2. If ,456 Κ2ζεστή = < > R 2 = SC3 K95»C 24, <--> R 2 = 0,072 Ω Ζ2. If R2ψuχpή = (Β.3.2) R2 = <--> R2 = 0,056 Ω

67 R2 (75) = 22. IF <---- > R2 = 0,0686 sq. K9S O l απώλειες χαλκού στον δρομέα στους 95 C θα είναι PVCU20 = Θ Ι ι '. R2C20) <--> ^, ,056 <--> PVCU = 7462 W (Δ.3.3) PVCU95 = 3 Ι ι. R2(7S) <--> ^, ,0682 <--> Pvcu = 9061 W (Δ.3.4) Pvcii95 = 3Ιι*. R2(95) <--> ^, ,072 <--> P v c U(95) = 9594 W To βάρος του τυλίγματος γίνεται G = 8,9. 10-» ,38. 0,654 = <--> G = 50,93 kgr H σχέση μεταφοράς της μηχανής γίνεται: Ζι. ζι U = (1 + 0, ,04) (Δ.3.5) έτσι έχουμε: 96-0, ,957

68 -59- Δ.4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ TQH ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΝ ΜΕΓΕΒΟΝ Το διπλή ύψος του ζυγώματος ισούταί: 2hTz = Dz - 2(hn2 + hsz) - Di <-- 2hrz = 383-2(30,4 + 7,29) - 80 <--> 2hrz = 227,62 mm όπου Di ecvol η διάμετρος του άξονα και έχει παρθει από την Βιβλιογραφία και είναι ίσος με 80 mm. Το επόμενο βήμα είναι ο υπολογισμός του μαγνητικού κυκλώματος, αφού οριστούν οι διατομές και τα μήκη. Η διατομή του διακένου είναι: F l = tp. 1 σε cm= (Δ.4.2) Αντικαθιστώντας στον τύπο (Β.4.2) έχουμε: F l = 30,237-23,987 <--> F l = 725,294 cm* To μήκος του ενεργού διακένου δ' ορίζεται από το πραγματικό διάκενο δ και τους τρεις συντελεστές KCi, KCz και ΚΙ οι οποίοι παίρνουν υπόψη τα κανάλια του στάτη ο πρώτος του δρομέα ο δεύτερος και τυχόν κανάλια ψύξης ο τ ρ ί τ ο ς. Για να τους πάρουμε από τους πίνακες πρέπει να υπο-

69 λογίσουμε τα εξής μεγέθη: Ο συντελεστής Carter ισούται με: t : μήκος εσωτερικής περιφέρειας ανά κανάλι t =. = 60 mm bs : σχισμή καναλιού bs y : t( ) σύμφωνα με την καμπύλη 3 12, > 0,705 έτσι αντικαθιστώντας στον τύπο (Δ.4.1) έχουμε , ,072 kci = 1,184 Για τον kci έχουμε τα παρακάτω: 250 t = = 50 mm

70 y = 12, > Από καμπύλη 3 έχουμε y = 0,705 έτσι ecvol kc2 kc2 = 1,1065 Αφού υπολογίσαμε τους συντελεστές kci, k C 2 k q l έ χ ο υ με kl = 1 τότε εύναι δ' = δ. kci. kc2. kl {Δ.4.4) δ' = 1,042. 1, , <--> δ' = 1,3621 mi Η διατομή των δοντιών στάτη ε ύ ν α ι : σε cm* Fzi = 3 c3 i. bzi. le (Δ.4.5) με Izi = 0,95 έτσυ είναι. Fzi = , ,8 = 328,04 cm* To μήκος τυν δοντίων είναι: Izi = hni <--> Izi = 29,2 cm H διατομή των δοντιών του δρομέα είναι σε cm* FZ2 = 3c32bZ2lz = ,05. 22,8 = 446,5881 cm* (Δ.4.6)

71 όπου b Z 2 euvol: 2/3hn2. π b Z 2 = 20, ,0212 = 13,05 mm (Δ.4.7) To μήκος τυν δοντύϋν ecvat I Z 2 = h n 2 <--> IZ2 = 3f04 mm H διπλή διατομή του ζυγώματος του στάτη είναι σε cm^ Fri = 2hri. Iz <--> Fri = 2. 6, ,28 = 30,609 cm^ ματος. To μέτρο του ζυγώματος είναι το μισό του πολικού β ή Η διπλή διατομή του ζυγώματος του δρομέα είναι σε hr2 = 11,38 cm* Έ τ σ ι έχουμε: (8 + hr2) 3,14 (8 + 11,38) 2. 2ρ 8 <--> 1Γ2 = 7,61 cm (Δ.4.8)

72 έτσι έχουμε: Fri = 2. 11,38. 22,8 <--> Ιτζ = 518,92 cm* (Δ.4.9) Στην μέση του ύψους του ζυγώματος του στάτη έχουμε: σε cm με Da την εξωτερική διάμετρο του στάτη {38,5 + 6, ,050) 1γ ι = 3,14 = 20,050 cm Στον δρομέα το μέγεθος αυτό το έχουμε υπολογίσει. Μπορούμε να υπολογίζουμε ακόμα τα βάρη των δοντίων και του ζυγώματος του στάτη τα οποία είναι λίγο μ ι κ ρ ό τ ε ρα από τα πραγματικά. Fzi Gzi = 29,2. 2ρ (Δ.4.10) <--> ,04 < - > GZi = 2,92. 4 < - > Gzi = 29,47 kgr

73 ακόμα έχουμε: Gri = Iri. 2ρ (Δ.4.11) ,09 > Gri =. 20,50. 4 <--> 130 <--> G T 2 = 94,41 kgr Δ. 5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΓΜΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΜΑΤΟΣ Τώρα αρχίζουμε τον υπολογισμό του μαγνητικού κ υ κ λ ώ ματος αφού έχει οριστεί ο συντελεστής πλάτυνσης α ο οποίος δίνει την σχέση της μέγιστης μαγνητικής επαγωγής Bmax στα δόντια και το διάκενο προς την μέση τιμής της μαγνητικής επαγωγής Bm. Κανείς αρχίζει με την προσωρινή τιμή α = 1,4 υ π ο λ ο γίζει τον λόγο των μαγνητικών τάσεων στα δόντια προς την μαγνητική τάση στο διάκενο και από πίνακες παίρνει τον διορθωμένο συντελεστή πλάτυνσης α. Το μαγνητικό κύκλωμα γίνεται: BLmax=l,4 Φ 10" < > BLmax = 1,4 3,983 10«= 7691 Gaus 725

74 VL = 0,8 δ' BLmax <--> VL = 0,8 0, <--> VL = 838A -65- Δόντια στάτη BZ=1,4 Φ 10«< > BZ1=1, «<--> BZ1= Gaus FZl 328,04 HZl από καμπύλη 2, έχουμε HZl =» 100 A/cm. vzl = hzl LZl <--> VZl = ,2 4 <--> VZl = 292 A Δόντια δρομέα B Z 2 = Φ 10" <--> B Z 2 ^ «<--> BZ2= FZ2 446,93 Από πίνακα 2 έχουμε: HZ2 = 15 και έτσι η μαγνητική τάση είναι: VZ2 = ΗΖ2 ΙΖ2 <--> ΥΖ2 = ,04 <--> VZ2 = 45 Α. Αφού γνωρίζουμε τη μαγνητική τάση στο διάκενο και στα δόντια του στάτη και του δρομέα μπορούμε να υπολογίσουμε τον πραγματικό συντελεστή πλατύνσεως α. Κ = VZ1 + VZ2 <--> Κ = <--> Κ = 0,4 VL 838 Από πίνακα 4 έχουμε στο Κ αντιστοιχεί ένας συντ ελ εσ τή ς πλατύνσεως ίσος με α = 1,375. Έ χ ο ν τ α ς αυτόν τον συντελεστή πλατύνσεως υπολογίζουμε ξανά τα μαγνητικά μεγέθη.

75 Β.6 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΔΙ ΟΡ ΘΟ ΜΕ ΗΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΛΑΤΥΝΣΕΩΣ -66- Το μαγνητικό κύκλωμα τύρα γΰνεταί: Διάκενο (Δ.6.1.) BLmax=l,25 Φ 10«<--> B L max= «3,983=^75736 FL 725 VL = 0,8 - δ - BLmax <--> VL = 0,8 0, < > ν1 = 823,13 A Δόντια στάτη ΒΖ1 = 1,25 Φ - 10«<--> ΒΖ1 = ,983 10«<--> FZ1 328 ΒΖ1 = 1, «<--> VZ1 = Gaus 32,8 Από πίνακα 1 έχουμε ΗΖ1 = A/cm VZ1 = ΗΖ1 1 1 <--> VZ1 = 702,92 <--> VZ1 = 204,4 A Δόντια δοουέα ΒΖ2 = 1,25 Φ 10«<--> ΒΖ2 = ,983 10«<--> ΒΖ2 = Gauss Από πίνακα 1 έχουμε ΗΖ2 = A/cm. VZ2 - ΗΖ2-122 < - > V22 - Π 3,02 < -. VZ2-51,34 A

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ( ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ) ΜΑΙΟΣ 009 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ηλεκτροτεχνία Εναλλασσόμενου Ρεύματος: Α. Δροσόπουλος:.6 Φάσορες: σελ..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 203 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΥ 444 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DC ΚΑΙ AC ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ Δρ Ανδρέας Σταύρου ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τα Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Γενική Γενική παρουσιάση του του μαθήματος μαθήματος Διδάσκων : Δρ. Δ.Ν. Παγώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, ΣΤΕΦ, ΑΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ,

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, Αντικείμενο Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, των παραγόντων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των ΜΣ, των τρόπων προστασίας ΜΣ υποσταθμών ΜΤ. Διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ EDUCATIONAL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ EDUCATIONAL SYSTEMS YSTEMS LTD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝΗΧΑΝΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 101 111 44 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.20.10.384 ΦΑΞ: 210.20.15.054

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση B' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :...

Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :... Σ.Ν.. Ε ΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ SCHRAGE Ν. ΟΚΙΜΟΣ :... Μέλη Οµάδας :... :... :... :... ΕΤΟΣ/ΤΜΗΜΑ :.... Τετράµηνο /Εκπ. Έτος :... Ηµεροµηνία πειράµατος :... Θέση εργασίας :...

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς)

Ενότητα 3 η. (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) - 1 - Ενότητα 3 η (Ισχύς, συντελεστής ισχύος, βελτίωση συντελεστή ισχύος. Τριφασικά δίκτυα, γραμμές μεταφοράς) Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται το θέμα της ισχύος σε μονοφασικά και τριφασικά συμμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος σύνδεσης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων

Τρόπος σύνδεσης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 1ου ΣΕΚ Άρτας Τρόπος σύνδεσης ασύγχρονων τριφασικών κινητήρων Σύνδεση σε αστέρα ή τρίγωνο Ηλίας Λάμπρου Ηλεκτρολόγος ου ου Καθηγητής 1 ΕΠΑ.Λ. - 1 ΣΕΚ ΑΡΤΑΣ 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α.

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α. ΘΕΜΑ Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Πριν το κλείσιμο του διακόπτη η αντίσταση του κυκλώματος είναι: λ, = Λ +. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ολική αντίσταση είναι: λ, = Λ. Έτσι,,,, Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

- Η ισοδύναμη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση με τη τάση ανοικτού κυκλώματος VAB.

- Η ισοδύναμη πηγή τάσης Thevenin (V ή VT) είναι ίση με τη τάση ανοικτού κυκλώματος VAB. ΘΕΩΡΗΜΑ THEVENIN Κάθε γραμμικό ενεργό κύκλωμα με εξωτερικούς ακροδέκτες Α, Β μπορεί να αντικατασταθεί από μια πηγή τάση V (ή VT) σε σειρά με μια σύνθετη αντίσταση Z (ή ZT), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης " Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Διερεύνηση διηλεκτρικής συμπεριφοράς μονώσεων ηλεκτρικών μηχανών μέσης τάσης  Μαυράκος Γεώργιος ΑΕΜ: 6532 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Διερεύνηση διηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων:

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Ο Ρ Ο Σ Η Μ Ο. Για το κενό ή αέρα στο SI: N m. , Μονάδα στο S.I. 1. Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Φυσική της Λυκείου Γενικής Παιδείας Στατικός Ηλεκτρισμός Τύποι που ισχύουν Νόμος του Coulomb Πως βρίσκουμε τη συνισταμένη δύο ή περισσοτέρων δυνάμεων: α. Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο του παραλλογράμμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Ένα σώμα εκτελεί κίνηση που οφείλεται στη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων ίδιας διεύθυνσης, που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο, με το ίδιο πλάτος A και συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙ ΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Πρακτική Τάξη: Β' Μάθημα: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία Κλάδος: Ηλεκτρολογίας Αρ. Μαθητών :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΗΑΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΤΟΠΑΑΙΔΗΣ ΑΑΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΙ ΦΟΡΤΙΙΟ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Η κατασκευή που θα περιγράψουµε εδώ έγινε για να δείξει το πόσο εύκολο είναι και µε τη χρήση απλών και φτηνών υλικών, να κατασκευάσουµε έναν ηλεκτρικό κινητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.

Q=Ne. Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου. Q ολ(πριν) = Q ολ(μετά) Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno. Web page: www.ma8eno.gr e-mail: vrentzou@ma8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή ma8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Φυσικής Γ Γυμνασίου Κβάντωση ηλεκτρικού φορτίου ( q ) Q=Ne Ολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ 4ωρο Τ.Σ. Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη Ιουνίου 9 11. 14. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑΣ ΑΓΩΓΗ () Νυμφοδώρα Παπασιώπη Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ. Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης

Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΝΗΤΗ ITALVIBRAS Συστήματα και Μέθοδοι Δόνησης Τα συστήματα στα οποία χρησιμοποιείται η δόνηση μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: Συστήματα ελεύθερης ταλάντωσης, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 23/4/2009 ΕΠΩΝΥΜΟ:........................ ΟΝΟΜΑ:........................... ΤΜΗΜΑ:........................... ΤΣΙΜΙΣΚΗ & ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ : 7077 594 ΑΡΤΑΚΗΣ 1 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ : 919113 9494 www.syghrono.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....................

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο 1 Ηλεκτρική εγκατάσταση είναι το σύνολο των αγωγών και συσκευών που χρειάζονται για την μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Ενότητα 1: Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Συσκευών Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας.

Όπου Q η θερμότητα, C η θερμοχωρητικότητα και Δθ η διαφορά θερμοκρασίας. Άσκηση Η9 Θερμότητα Joule Θερμική ενέργεια Η θερμότητα μπορεί να είναι επιθυμητή π.χ. σε σώματα θέρμανσης. Αλλά μπορεί να είναι και αντιεπιθυμητή, π.χ. στους κινητήρες ή στους μετασχηματιστές. Θερμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ Α Α1. Για τις ημιτελείς προτάσεις Α1.1 και Α1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ-ΤΕΧΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕ-ΕΧΝ ΚΑΕΥΘΥΝΣΗΣ Κινητική θεωρία των ιδανικών αερίων. Νόμος του Boyle (ισόθερμη μεταβή).σταθ. για σταθ.. Νόμος του hales (ισόχωρη μεταβή) p σταθ. για σταθ. 3. Νόμος του Gay-Lussac

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη

1-1 ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM. Σύμβολο αντιστάτη με αντίσταση R. Γραφική παράσταση της αντίστασης συναρτήσει της έντασης του ρεύματος σε γραμμικό αντιστάτη - ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM Το 86 ο Γερμανός φυσικός Georg Ohm ανακάλυψε ότι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος i που διαρρέει έναν αγωγό είναι ανάλογη της διαφοράς δυναμικού v που εφαρμόζεται στα άκρα του, δηλαδή ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 8. Δυναμικός ηλεκτρισμός

ΔΙΑΛΕΞΗ 8. Δυναμικός ηλεκτρισμός ΔΙΑΛΕΞΗ 8 Δυναμικός ηλεκτρισμός ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΣΗΣΑ Ηλεκτρική Αγωγιμότητα ονομάζουμε την ευκολία με την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από τα διάφορα σώματα. Σα στερεά σώματα παρουσιάζουν διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ. U 1 = + 0,4 J. Τα φορτία µετατοπίζονται έτσι ώστε η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 1 ΘΕΜΑ 1 ο Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ 1. οχείο σταθερού όγκου περιέχει ορισµένη ποσότητα ιδανικού αερίου. Αν θερµάνουµε το αέριο µέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) (ΚΕΦ 26)

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) (ΚΕΦ 26) ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (DC) (ΚΕΦ 26) ΒΑΣΗ για την ΑΝΑΛΥΣΗ: R = V/I, V = R I, I = V/R (Νόμος Ohm) ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: Αντίσταση συρμάτων και Aμπερομέτρου (A) =, ενώ του Βολτομέτρου (V) =. Εάν η εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γεωμετρικές κατασκευές. 1. Μεσοκάθετος ευθυγράμμου τμήματος. 2. ιχοτόμος γωνίας. 3. ιχοτόμος γωνίας με άγνωστη κορυφή. 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γεωμετρικές κατασκευές Σκοπός των σημειώσεων αυτών είναι να υπενθυμίζουν γεωμετρικές κατασκευές, που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στο μάθημα της παραστατικής γεωμετρίας, της προοπτικής, αξονομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα