ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 32097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απλούστευση της διαδικασίας απονομής σύνταξης από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματι ών (O.A.E.E)»... 1 Υπαγωγή της εταιρείας «Δ. ΓΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΣ ΕΕ» με δ.τ. «PYRGO METAL.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει... 2 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ Χ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥ ΛΟΙ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει 3 Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤ. ΙΩΑΝΝΗ στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει... 4 Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του ΠΑ ΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει... 5 Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης της ΜΠΙΡΜΟΥΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει... 6 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει... 7 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝ ΘΟΥ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. 8 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει 9 Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του ΣΤΑ ΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στις διατά ξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης εταιρείας «Ν. ΚΑΙ ΤΡΥΦ. ΓΚΙΝΑΛΑΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κ. ΚΟΥΡΗ ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» στις διατά ξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΓΕ ΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις τουν. 3299/2004 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας του ΚΛΩ ΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ Ν. ΣΚΟΥΦΗ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΗΛΕΙ ΑΣ ΣΦΑΓΕΙΑ Ι. ΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. PIGY ARM» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. 17 Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΕΠΑΜ. ΤΡΙΚΟΓΙΑ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΕΠΙΠΛΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΜΑΛΙΑ ΔΑΣ Ε.Π.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πι στοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή 18 Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/28316 (1) Απλούστευση της διαδικασίας απονομής σύνταξης από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (O.A.E.E)». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις: α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/τ.Α ) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέ τρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις». β. Της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57/τ.Α ) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσί ου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». γ. Της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/τ.Α ) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, Ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις». δ. Του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/τ.Α /1988) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. ε. Του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231/τ.Α ) «Συγχώ νευση Υπουργείων». στ. Του άρθρου 10 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102τ.Α ) «Ρυθμί σεις για την οργάνωση και λειτουργία της κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» με το οποίο συστήθηκε η Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

2 32098 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ. Των νόμων 3232/2004 (ΦΕΚ 48/τ.Α / ) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις», 2084/1992 (ΦΕΚ 165/τ.Α / ) «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», 1902/1990 (ΦΕΚ 138/τ.Α / ) «Ρύθ μιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων», καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης που αφορά την διαδικασία απονομής σύνταξης. η. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/12873/2007 (ΦΕΚ 1950/ τ.β / ) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ πουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 της υπ αριθμ. ΔΙ ΑΔΠ/Α1/18368/2002 (ΦΕΚ 1276/τ.Β / ) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περι εχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75)». 4. Την «Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) σχετικά με την απλούστευση της διαδι κασίας απονομής σύνταξης των φορέων Κοινωνικής Ασφά λισης» (Ιούλιος 2007). 5. Το υπ αριθμ. Φ.80000/οικ.11066/722/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργεί ου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 6. Την ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς αυτόν. 7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Για την απλούστευση της διαδικασίας απονομής σύνταξης από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (O.A.E.E.), τα ακόλουθα: Α) Κατάργηση δικαιολογητικών Καταργείται για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, το πιστο ποιητικό του Ελληνικού Προξενείου, στο οποίο αναφέρεται η διεύθυνση και η ημερομηνία εγκατάστασης ως μόνιμου κατοίκου του αιτούντος, στην περίπτωση συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης σε χώρες της ΕΕ ή διμερών συμβάσεων με άλλες χώρες. Β) Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση 1. Εντάσσονται στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση τα παρακάτω πιστοποιητικά, ήτοι: α. Η δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευ σης β. Η επί εκδοθείσας δικαστικής απόφασης βεβαίωση, κα τόπιν αιτήσεως του εμπόρου, του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου από την οποία να προκύπτει η σχετική ημε ρομηνία πτώχευσης, γ. Πιστοποιητικό σπουδών τέκνων 2. Η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών διενεργείται με έγγραφο της αρμόδιας για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης αρχής, το οποίο πληροί το διοικητικό τύπο του παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 3. Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης των πα ραπάνω δικαιολογητικών έχει ως εξής: α) Προσδιορίζεται από την αιτούσα υπηρεσία με σαφήνεια ότι η έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών απαιτείται για την χορήγηση σύνταξης. β) Παρέχονται από την υπηρεσία, που αναζητά τα πιστο ποιητικά επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων, για τα οποία ζητούνται. γ) Εντός 24ώρου από την υποβολή αίτησης πολίτη προς υπηρεσία για διεκπεραίωση υπόθεσής του η υπηρεσία απο στέλλει σχετικό σημείωμα (έγγραφο) για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των συγκεκριμένων πιστοποιητικών στην αρμόδια για την έκδοσή του υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο 2 της παρούσας απόφασης. Στο σημείωμα αυτό εκτός των άλλων στοιχείων πρέπει να αναγράφεται το ονο ματεπώνυμο του υπαλλήλου που αναζητά το πιστοποιητικό, καθώς και η διαδικασία για την οποία είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό. Η αποστολή του σημειώματος γίνεται με χρήση τηλεομοιοτυπίας (AX) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρο μείο (e mail) εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται με ψηφιακή υπογραφή. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα για την έκδοση πιστοποιητικού, μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο σημείωμα. δ) Εντός 48 ωρών η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται με ψηφιακή υπογραφή) τα πιστοποι ητικά, τα οποία έχουν ζητηθεί με το σημείωμα, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω ( περ. γ), στην υπηρεσία που τα αναζητά. Η αποστολή πιστοποιητικού ταχυδρομικά γίνεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η υποβολή του σε πρωτότυπο. ε) Το πιστοποιητικό, το οποίο αποστέλλεται στην Υπη ρεσία που το αναζήτησε με τηλεομοιοτυπία, επικυρώνεται από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3230/2004. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με ειδική διάταξη, απαιτείται το πρωτότυπο, προωθείται η όλη διαδικασία για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης με βάση το αντίγραφο, το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω (περ.δ), μέχρι τη λήψη του πρωτοτύπου, οπότε και εκδίδεται η τελική διοικητική πράξη. Γ) Υπεύθυνες Δηλώσεις Ενσωματώνονται εφεξής στο έντυπο της αίτησης και δεν υποβάλλονται σε ξεχωριστό έντυπο, οι υπεύθυνες δηλώσεις με της οποίες ο αιτών δηλώνει: 1. Αν ο/η σύζυγος εργάζεται ή είναι συνταξιούχος ή έχει εισόδημα, 2. Τα προστατευόμενα τέκνα ότι δεν εργάζονται, είναι άγα μα και δεν συνταξιοδοτούνται εξ ιδίου δικαιώματος Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευ θέρων Επαγγελματιών (O.A.E.E) οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων που υποβάλλονται από της πολίτες για την απονομή σύνταξης, καθώς και όλα τα σχετικά ενημερωτικά ή πληροφοριακά έντυπά της, σύμφωνα με της διατάξεις της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΗΞΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ: [Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό Ταχ. Διεύθυνση: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ax 1 : ] ΠΡΟΣ: [Αναγράφεται το αρμόδιο πρωτοδικείο, που απευθύνεται το έγγραφο] Παρακαλούμε για την αποστολή Δικαστικής απόφασης κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης ή βεβαίωση του Γραμματέα του οικείου πρωτοδικείου, από την οποία να προκύπτει η σχετική ημερομηνία για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3242/2004(ΦΕΚ102Α ). Α/ Α Επώνυμο Κύριο Όνομα Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Διοικητική πράξη έκδοσης του αυτεπαγγέλτως αναζητούμενου Δικαιολογητικού 2) Απαιτείται υποβολή σε πρωτότυπο ΝΑΙ/ΟΧΙ Ημερομηνία Ο Προϊστάμενος της Αρμόδιας Υπηρεσίας (Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα της δημόσιας αρχής που διενεργεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση) 1 Αναγράφεται ο αριθμός fax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό. 2 Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης

4 32100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣ [Σημειώνεται ο πλήρης τίτλος της δημόσιας αρχής που αναζητά αυτεπαγγέλτως το πιστοποιητικό. (Αναγράφεται το αρμόδιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ που Ταχ. Διεύθυνση: απευθύνεται το έγγραφο). Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ax 1 ] Παρακαλούμε για την αποστολή πιστοποιητικού σπουδών για τα ακόλουθα πρόσωπα, τα ταυτοποιητικά στοιχεία των οποίων διαλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α ). Α/Α Επώνυμο Κύριο Όνομα Πατρώνυμο Αριθμός Μητρώου Σχολή και Τμήμα Διοικητική πράξη έκδοσης του αυτεπαγγέλτως αναζητούμενου δικαιολογητικού 2 Απαιτείται υποβολή σε πρωτότυπο ΝΑΙ / ΟΧΙ Ημερομηνία Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή και Σφραγίδα της δημόσιας αρχής που διενεργεί την αυτεπάγγελτη αναζήτηση). 1 Αναγράφεται ο αριθμός ax στον οποίο θα αποσταλεί η απάντηση από την αρμόδια Υπηρεσία που εκδίδει το δικαιολογητικό. 2 Προσδιορίζεται το είδος της τελικής διοικητικής πράξης για την οποία απαιτείται πιστοποιητικό ως δικαιολογητικό έκδοσης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ (2) Υπαγωγή της εταιρείας «Δ. ΓΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΣ ΕΕ» με δ.τ. «PYRGO METAL.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/ 5474/Π09/5/81/Ε/ν. 3299/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλά δος, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει της εταιρείας «Δ. ΓΡΙΒΑΣ & ΥΙΟΣ ΕΕ» με δ.τ. «PYRGO METAL.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Ίδρυση Μονάδας Κατασκευής Μεταλλικών Κτιρίων (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 28 11), στη θέση Ποτάμι Βρύση Μαγούλας του Δήμου Ωλένης του Νομού Ηλείας συνολικής δαπάνης διακό σες είκοσι χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ) και με επιχορήγηση συνολικού ύψους εκατόν τριάντα δύο χιλιάδες ( ,00 ) δηλαδή ποσοστό 60% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 1 (Ε.Μ.Ε.) τικής Επιτροπής: (3) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ Χ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6708/Π09/5/99/Ε/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ισχύει, της εταιρείας «ΑΦΟΙ Χ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι χορήγησης, που αναφέρεται στον Εκσυγχρονισμό μονάδας ελαιοτριβείου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μαζαρακίου του Δή μου Ωλένιας του Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 44% της παραγωγικής ενι σχυόμενης δαπάνης. τικής Επιτροπής: (4) Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του ΜΑΥΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤ. ΙΩΑΝΝΗ στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6710/Π09/5/100/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ισχύει, της ατομικής επιχείρησης του ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤ. ΙΩΑΝΝΗ, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί νητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, στη θέση ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ του Δήμου ΘΕΣΤΙΑΙΩΝ του Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ ΝΑΝΙΑΣ συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,00. ευρώ δηλαδή ποσοστό 46% της παραγωγικής ενισχυόμενης δα πάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 1 (Ε.Μ.Ε.) τικής Επιτροπής: (5) Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του ΠΑ ΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/6688/Π09/5/104/ Ε/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελ λάδος, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της ατομικής επιχείρησης του ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥ ΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Ιδρυση μονάδας ζαχαροπλαστικής, (Σμύρνης 79 και Μεσολογ γίου) του δήμου Πατρέων του Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυό μενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 44 % της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 1,5 (Ε.Μ.Ε.) τικής Επιτροπής: (6) Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης της ΜΠΙΡ ΜΟΥΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ στις διατάξεις του ν. 3299/ 2004 όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6712/Π09/5/00106/Ε/ν. 3299/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της ατομικής επιχείρησης της ΜΠΙΡ ΜΠΟΥΤΣΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρε

6 32102 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ται στην ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΜΟΡ ΦΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, στη θέση Παλιούργια Δήμου Παραλίας Πατρών του Ν. ΑΧΑΪΑΣ συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 44,00 % της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 0,00 (Ε.Μ.Ε.) τικής Επιτροπής: (7) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6714/Π09/5/109/Ε/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ισχύει, της εταιρείας «ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής τσιμεντοσωλήνων και αντίστοι χων προϊόντων, στη θέση Περιθώρι του Δήμου Χαλκείας του Ν. Αιτωλίας και Ακαρνανίας συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων, τετρακοσίων ( ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 46.% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: δύο (2) (Ε.Μ.Ε.) τικής Επιτροπής: βερνήσεως (8) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝΘΟΥ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6694/Π09/5/ 111/Ε/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝΘΟΥ Ο.Ε., για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον Εκσυγχρονισμό μονάδας ελαιοτριβείου στη θέση ΠΡΕΒΕΔΟΣ του Δημοτικού Διαμερίσματος ΦΑΡΡΩΝ του Δήμου ΦΑΡΡΩΝ του Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συ νολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 44 % της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. τικής Επιτροπής: (9) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6692/Π09/5/ 112/Ε/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΟΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.», για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή γησης, που αναφέρεται στον Εκσυγχρονισμό μονάδας κοπής τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων στη θέση Λυγιά του Δήμου Ναυπάκτου του Ν. Αιτωλ/νίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 46 % της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. τικής Επιτροπής: (10) Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του ΣΤΑΘΟ ΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/ 6686/Π09/5/115/E/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλά δος, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της ατομικής επιχείρησης του ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για την ενίσχυση επενδυτι κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα φέρεται στην Επέκταση μονάδας ελαιοτριβείου, στο Δήμο Διακοπτού του Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 60% της παραγωγικής ενι σχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 0,00 (Ε.Μ.Ε.) τικής Επιτροπής: (11) Υπαγωγή επένδυσης εταιρείας «Ν. ΚΑΙ ΤΡΥΦ. ΓΚΙΝΑΛΑΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6716/Π09/5/125/Ε/Ν. 3299/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλά δος, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας «Ν. ΚΑΙ ΤΡΥΦ. ΓΚΙΝΑΛΑΣ Ο.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Επέκταση Εκσυγ χρονισμός Μονάδας διαλογής τυποποίησης συσκευασίας συντήρησης οπωροκηπευτικών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ ), στη θέση ΜΑΡΑΘΙΑ του Δήμου ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ του Νομού Ηλείας, συνολικής δαπάνης οχτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες ( ,00) ευρώ. και με επιχορήγηση συνολικού ύψους πε

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ντακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατό ( ) ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 60,00%. της παραγωγικής ενισχυ όμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 7. (Ε.Μ.Ε.) τικής Επιτροπής: (12) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κ. ΚΟΥ ΡΗ ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6706/Π09/5/126/Ε/ν. 3299/ 2004 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ισχύει, της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κ. ΚΟΥΡΗ ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό,σε νέα θέση, μονάδας ελαιοτριβείου, στο Δ.Δ Μακρισίων του Δήμου Σκιλλούντος του Νομού Ηλείας, συ νολικής δαπάνης, ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια πενήντα πέντε ( ,00 ) ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους επτακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τρία ( ,00 ) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 59,93% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: μηδέν (0) άτομα (0 Ε.Μ.Ε.) τικής Επιτροπής: (13) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙ ΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6702/Π09/5/ 130/Ε/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ισχύει, της εταιρείας «ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Επέκταση και εκ συγχρονισμός σε νέα θέση μονάδας κατασκευής μεταλλικών κτιρίων κ.λ.π. κατασκευών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πράσινο του Δήμου Ιαρδανού του Ν. Ηλείας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συ νολικού ύψους ευρώ δηλαδή ποσοστό 60 % της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 0,62 (Ε.Μ.Ε.) (14) Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας του ΚΛΩΝΑ ΡΗ ΙΩΑΝΝΗ στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6696/Π09/5/136Ε/ν. 3299/ 2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελ λάδος, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της υπό σύσταση εταιρείας του ΚΛΩΝΑΡΗ ΙΩ ΑΝΝΗ για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί νητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρο νισμό μονάδας Ελαιοτριβείου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 1541), στη θέση Καβασιλάκια του Δήμου Πύργου του Νομού Ηλείας συνολικής δαπάνης Εξακοσίων Εβδομήντα Τεσσάρων χιλιάδων Εξακο σίων ( ,00) ευρώ, και με επιχορήγηση συνολικού ύψους Τετρακοσίων Δύο χιλιάδων Εκατόν Εβδομήντα ( ,00) ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 59,616% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 0,17 (Ε.Μ.Ε.) (15) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ Ν. ΣΚΟΥΦΗ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι χορήγησης. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6698/1109/5/137/Ε/ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελ λάδος, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας, «ΑΦΟΙ Ν. ΣΚΟΥΦΗ Ο.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι χορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας Ελαιοτριβείου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 1541), στη θέση Σκιλλουντία του Δήμου Σκυλλούντος του Νομού Ηλείας συνολικής ενισχυόμε νης δαπάνης Τετρακοσίων Ενενήντα Έξι χιλιάδων Οκτακο σίων Δέκα ( ,00) ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους Διακοσίων Ενενήντα Επτά χιλιάδων Εκατόν Ογδόντα Έξι ( ,00) ευρώ, δηλαδή ποσοστό ποσοστού 59,819% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. (16) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΣΦΑΓΕΙΑ Ι. ΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. PIGY ARM» στις δι ατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6690/Π09/5/ 140/Ε/ από φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλά

8 32104 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας «ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΣΦΑΓΕΙΑ Ι. ΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. PIGY ARM», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον Εκσυγχρονισμό χοιροτροφικής μο νάδας στη θέση Σπαθάρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ασπρα Σπίτια του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας του Ν. Ηλέιας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,20 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό επιχορήγησης 60% επί του ποσού ,00 σύμφωνα με την υπ αριθμ / ΦΕΚ 1286/τ.Β / (άρθρο 5 παρ 5.5.1) κοινή υπουργική από φαση και σε ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του ποσού ,40 λόγω του ότι η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή, δηλαδή συνολικό ποσοστό 54,736 % της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. (17) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6700/Π09/5/ 152/Ε/ απόφα ση του Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας «ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την ενίσχυση επεν δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον Εκσυγχρονισμό μονάδας ελαιοτριβείου και τυποποίησης ελαιολάδου στο Δήμο Βαρθολομιού του Ν. Ηλεί ας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 59,794 % της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. (18) Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΕΠΑΜ. ΤΡΙΚΟΓΙΑ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΕΠΙΠΛΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Ε.Π.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποί ηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6718/Π09/4/84/Ε/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ολοκλη ρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004, σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/1435/Π09/4/84/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και πιστοποιήθη κε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας ΑΦΟΙ ΕΠΑΜ. ΤΡΙΚΟΠΑ Ε.Π.Ε. με δ.τ. ΕΠΙΠΛΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Ε.Π.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής επίπλων (για ξεν/χεία και παιδ. δωμάτια), στη θέση Ρωμαίικα του δ.δ. Ροβιάτα του Δήμου Αμαλιάδας του Νομού Ηλείας. * * Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιήθηκε στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 28,26% του συνολι κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους ,00 ευρώ. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολι κού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού ,00 ευρώ. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό των ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 21,74% του συνολι κού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού ,00 ευρώ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της (πρακτικά 47ης Συνεδρίασης). Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του υπο λοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους ,00 ευρώ. βερνήσεως (19) Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.», οριστι κοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ θε από την επένδυση αυτή. Με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/6720/Π09/4/13/Ε/ του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ολο κληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004, σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/4161/Π09/4/13/Ε/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε., που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας μεταλλικών κατασκευών, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του Ν. Αχαΐας. Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιήθηκε στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό των ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους ,00 ευρώ. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των ,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολι κού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού ,00 ευρώ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της (πρακτικά 47ης Συνεδρίασης). Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του συ νολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους ,00 ευρώ. ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 Βαθμός Ασφαλείας ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/26 Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2591 19 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 629 25 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίω σης ασφαλιστικής ενημερότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2177 23 Οκτωβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1182 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Ειδικής Οµάδας Διαπραγµάτευσης µε σκοπό την αντιµετώπιση του ζητήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 654 17 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 16 ης και 17 ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1613 5 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 297 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 566 11 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της ορι στικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2349 19 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης... 1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2095 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 266355/ 11.2.2009 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1345 31 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ σης της εταιρείας «ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139/19 5 2008 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 949 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί ηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1133 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους και Ειδικού πρόσθετου τέλους φορολογίας καπνού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1666 18 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επέκταση τοπικής αρμοδιότητας αστυνομικών Υπη ρεσιών... 1 Υπαγωγή επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2368 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1445 17 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη θούν με σύμβαση μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕ ΒΕ» με το δ.τ. «ΛΕΦΑ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1027 3 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΑΛΑΓΑΡΔΗΣ Γ. ΜΑΛΑ ΓΑΡΔΗΣ ΕΜ. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1479 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1986 23 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποζημίωση για παρασχεθείσα εκλογική εργασία για την αντιμετώπιση πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1425 12 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος των γεωργι ανών υπηκόων 1) VASHAKIDZE GODERDZI

Διαβάστε περισσότερα