Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα. Ενότητα 1. Συστήµατα θέρµανσης...9. Ενότητα 2. Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15. Ενότητα 3. Θερµικές απώλειες..."

Transcript

1

2

3 Περιεχόµενα Ενότητα 1 Συστήµατα θέρµανσης...9 Ενότητα Το µονοσωλήνιο σύστηµα κεντρικής θέρµανσης...15 Ενότητα 3 Θερµικές απώλειες...19 Ενότητα 4 Σωληνώσεις...41 Ενότητα 5 Θερµαντικά σώµατα...63 Ενότητα 6 Λεβητοστάσια λέβητες...85 Ενότητα 7 Καυστήρες...93

4 6 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ενότητα 8 εξαµενές καυσίµων...97 Ενότητα 9 Κυκλοφορητές Ενότητα 10 οχεία διαστολής βαλβίδα ασφαλείας αυτόµατος πλήρωσης Ενότητα 11 Καπνοδόχος...19 Ενότητα 1 Απαραίτητα εξαρτήµατα Ενότητα 13 ισωλήνιο σύστηµα θέρµανσης Ενότητα 14 Ενδοδαπέδιο σύστηµα θέρµανσης Παράρτηµα 1 Υπολογισµός εγκατάστασης µονοσωλήνιου συστήµατος Παράρτηµα Υπολογισµός εγκατάστασης δισωλήνιου συστήµατος Παράρτηµα 3 Υπολογισµός εγκατάστασης ενδοδαπέδιου συστήµατος...15 Βιβλιογραφία...43 Λίγα λόγια για τους συγγραφείς...45

5 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Θερµαντικά σώµατα Εισαγωγή Σε κάθε χώρο ο οποίος πρόκειται να θερµανθεί πρέπει να τοποθετηθούν ένα ή περισσότερα θερµαντικά σώµατα, δηλαδή τοπικές συσκευές που τροφοδοτούνται µε ζεστό νερό, ατµό, ηλεκτρισµό, κ.λπ. και αποδίδουν θερµότητα στον χώρο. Για την προσαγωγή θερµικής ενέργειας στα θερµαντικά σώµατα, µπορούν να χρησι- µοποιηθούν κατάλληλες σωληνώσεις µε ζεστό νερό ή υπέρθερµο νερό ή ατµό. Τα θερµαντικά σώµατα των κεντρικών θερµάνσεων ζεστού νερού, τροφοδοτούνται µε θερµό νερό σχετικά υψηλής θερµοκρασίας (70 90 C), και αποκτούν µια µέση θερµοκρασία στην επιφάνεια τους (t m = C), η οποία διαφέρει C από την θερµοκρασία του αέρα και των αντικειµένων του θερµαινόµενου χώρου. Η θερµοκρασιακή αυτή διαφορά είναι η αιτία της ροής ποσών θερµότητας (µε αγωγή, µεταφορά και ακτινοβολία) από το θερµαντικό σώµα προς το περιβάλλον του χώρου. Όλοι οι τρόποι µεταφοράς θερµότητας λειτουργούν σε όλα τα θερµαντικά σώµατα, αλλά η κατασκευή κάθε τύπου σώµατος προσβλέπει κυρίως σε µια από αυτές. Έτσι διακρίνουµε: Θερµαντικά σώµατα ακτινοβολίας, τα οποία αποδίδουν το µεγαλύτερο ποσοστό θερµότητας µε ακτινοβολία. Θερµαντικά σώµατα επαφής και µεταφοράς (κονβέκτορες) τα οποία αποδίδουν θερµότητα σχεδόν αποκλειστικά µε µεταφορά και επαφή.

6 64 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η θερµαντική ικανότητα ενός θερµαντικού σώµατος όταν αναφέρεται σε προκαθορισµένες ή κανονικές συνθήκες, ονοµάζεται θερµική ισχύς (). Για την σύγκριση της θερµικής ισχύος των θερµαντικών σωµάτων, οι καθορισµένες κανονικές συνθήκες είναι: Θερµοκρασία προσαγωγής t ν = 90 C Θερµοκρασία αναχώρησης t r = 70 C Θερµοκρασιακή διαφορά t ν t r = 0 C Θερµοκρασία αέρα (συµβατική τιµή) t i = 0 C Μέση ενεργός θερµοκρασία t εν = 60 C Πίεση του αέρα p a = 1 bar Όταν διαµορφωθούν οι παραπάνω συνθήκες, η θερµότητα την οποία αποδίδει το θερ- µαντικό σώµα ονοµάζεται κανονική θερµική ισχύς. H κανονική θερµική ισχύς των θερµαντικών σωµάτων δίνεται ανά θερµαντικό σώ- µα, ή ανά m µήκους, ή ανά θερµαντικής του επιφάνειας. Εξάλλου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά τους είναι: Η µηχανική αντοχή τους Η κανονική θερµική τους ισχύς Οι χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας τους, οι οποίες προδιαγράφουν την συ- µπεριφορά και την θερµαντική τους ικανότητα για συνθήκες λειτουργίας διαφορετικές από τις κανονικές. Επίσης: Θερµαντικά σώµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν σε δίκτυα µέγιστης πίεσης λειτουργίας 4 bar, πρέπει να έχουν δοκιµαστεί σε πιέσεις 7 bar. Θερµαντικά σώµατα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν σε δίκτυα µέγιστης πίεσης λειτουργίας 6 bar, πρέπει απαραίτητα να έχουν δοκιµαστεί σε πιέσεις 10 bar. Για χαλύβδινα θερµαντικά σώµατα, το ελάχιστο επιτρεπόµενο πάχος ελάσµατος είναι 1,5 mm. ιάκριση θερµαντικών σωµάτων Τα θερµαντικά σώµατα προσδιορίζονται από τον τύπο, το υλικό κατασκευής τους, τις διαστάσεις τους και τη θερµική τους απόδοση. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία θερµαντικών σωµάτων µε σηµαντικές διαφορές στη µορφή, την κατασκευή, τη λειτουργία και τις θερµικές αποδόσεις. Η πλέον διαδεδοµένη διάκριση περιλαµβάνει τις κατηγορίες: Συνήθη ή κοινά ή κλασικά θερµαντικά σώµατα ακτινοβολίας

7 Ενότητα 5: Θερµαντικά σώµατα 65 Σωληνωτά θερµαντικά σώµατα, επαφής µεταφοράς θερµότητας Θερµαντικά σώµατα πτερυγιοφόρων σωλήνων Επίπεδα θερµαντικά σώµατα Θερµαντικά σώµατα τύπου RUNTL Θερµαντικά σώµατα λουτρού Θερµαντικά σώµατα τύπου κονβεκτέρ, µε ανεµιστήρα ή χωρίς ανεµιστήρα Θερµαντικά σώµατα αλουµινίου Για τους πιο διαδεδοµένους τύπους θερµαντικούς σωµάτων που κυκλοφορούν στην α- γορά θα αναφερθούµε λεπτοµερώς σε επόµενη παράγραφο της παρούσας ενότητας όπου θα εξετάσουµε αναλυτικά την αντίστοιχη απόδοσή τους και τη θερµαντική τους ικανότητα. Υπολογισµός των θερµαντικών σωµάτων Ο υπολογισµός της θερµικής απόδοσης (ισχύος) των θερµαντικών σωµάτων γίνεται από τη σχέση: = F K t εν (Κcal/h) Συµβολίζουµε µε: : Η θερµική απόδοση (ισχύς) ενός σώµατος(κcal/h), F: Η επιφάνεια του σώµατος σε m K : Ο συντελεστής θερµοπερατότητας του σώµατος σε Kcal/h C, t εν : Η µέση ενεργός θερµοκρασία του σώµατος σε C H µέση ενεργός θερµοκρασία του σώµατος δίνεται από τη σχέση: t εν = t ν + t r t i όπου t ν η θερµοκρασία εισόδου του νερού στο σώµα ( C) t r η θερµοκρασία εξόδου του νερού από το σώµα ( C) t i η θερµοκρασία του χώρου ( C) Στην συνέχεια έχουµε: q η ειδική θερµική απόδοση του σώµατος ανά µονάδα επιφάνειας (Kcal/h) f η ειδική θερµαντική επιφάνεια του σώµατος ( / στοιχείο) Ν ο αριθµός των στοιχείων του σώµατος Για τα παραπάνω µεγέθη ισχύει: q = K t εν σε ( Κcal/h ) F = N f σε ()

8 66 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Ο συντελεστής θερµοπερατότητας του σώµατος Κ είναι συνάρτηση της µορφής του σώµατος και της θερµοκρασίας t εν. Εάν Κ 1 ο συντελεστής θερµοπερατότητας υπό µέση ενεργό θερµοκρασία t εν1 και Κ ο συντελεστής θερµοπερατότητας υπό µέση ενεργό θερµοκρασία t εν, τότε ισχύει: K 1 K = t εν1 t εν Επίσης, εάν q 1 η ειδική θερµική απόδοση του σώµατος υπό µέση ενεργό θερµοκρασία t εν1 και q η ειδική απόδοση υπό µέση ενεργό θερµοκρασία t εν, ισχύει ότι: q 1 q = t εν1 t εν Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ειδική θερµική απόδοση ενός σώµατος είναι συνάρτηση της µορφής του σώµατος και της µέσης ενεργού θερµοκρασίας t εν. Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι τιµές των f, k, q για τα κοινά χαλύβδινα σώµατα Ελληνικής κατασκευής, ίστηλα, Τρίστηλα και Τετράστηλα ύψους 905mm, 655mm, 505mm και 355mm. 0,33 1,33 Αριθ. Στοιχ. II ІІІ IV Μέγεθος Μονάδα f /στοιχ K 60 Kcal/h C q 60 Kcal/h f /στοιχ K 60 Kcal/h C q 60 Kcal/h f /στοιχ K 60 Kcal/h C q 60 Kcal/h Πίνακας 5.1 Απόδοση Κοινών Χαλύβδινων Θερµαντικών Σωµάτων για µέση Ενεργό Θερµοκρασία 60 C Αν είναι γνωστή η θερµική απόδοση ενός σώµατος για µέση ενεργό θερµοκρασία t εν τότε η ονοµαστική θερµική απόδοση του σώµατος για µέση θερµοκρασία 60 C θα είναι σύµφωνα µε τα παρακάτω: 60 = K

9 Ενότητα 5: Θερµαντικά σώµατα Ο παράγοντας K = 60 t ονοµάζεται συντελεστής αναγωγής και δίνεται στον εν παρακάτω πίνακα συναρτήσει της µέσης ενεργού θερµοκρασίας t εν. t εν K t εν K t εν K t εν K t εν K Πίνακας 5. Συντελεστής Αναγωγής Κ µε Βάση τη Μέση Θερµοκρασία t εν Ή αλλιώς = 60 t t 60 όπου Απόδοση του σώµατος για διαφορά της µέσης θερµοκρασίας του από τον αέρα t 60 Απόδοση του σώµατος για διαφορά θερµοκρασίας t=60 O υπολογισµός των θερµαντικών σωµάτων στην περίπτωση του µονοσωληνίου συστήµατος γίνεται ως εξής: Ας υποθέσουµε ότι έχουµε έναν βρόχο µε 3 θερµαντικά σώµατα όπως στο παρακάτω σχήµα 5.1. και ότι ο σωλήνας προσαγωγής έχει θερµοκρασία t ν, ο σωλήνας επιστροφής έχει θερµοκρασία t r και η θερµοκρασία δωµατίου είναι t i. Σε κάθε σώµα µπορεί να εισέρχεται ολόκληρη η ποσότητα του νερού ή µικρότερη (συνήθως 50%) βάσει της προρρύθµισης Π%. Προρρύθµιση είναι ο λόγος της παροχής του νερού προς το σώµα, προς την ολική παροχή του κυκλώµατος. 1,3

10 68 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σχήµα 5.1 Αρχικά υπολογίζεται το συνολικό θερµικό φορτίο του κυκλώµατος: t = (Kcal/h) όπου 1,, 3 τα απαιτούµενα θερµικά φορτία των επιµέρους σωµάτων. Η ολική παροχή του κυκλώµατος είναι V = Συνήθως t ν - t r = 0 C Για το 1 σώµα t ν1 = 90 C t r1 = t ν1 t1 t t ν t r σε (lit/h) όπου t1 = 1 V 1 V 1 ανάλογα µε την προρρύθµιση Π 1 θα είναι α) Π 1 = 100%, V 1 = V β) Π 1 = 50%, V 1 = V/ t εν1 = t ν1 + t r1 t i Για το σώµα α) Αν η προρρύθµιση του 1ου και του ου σώµατος είναι: Π 1 = Π = 100% θα έχω t ν = t r1

11 Ενότητα 5: Θερµαντικά σώµατα 69 t r = t v t όπου t = V και V = V. Άρα t εν = t v + t r t i β) Αν η προρρύθµιση του 1ου σώµατος είναι Π 1 = 50% και του ου σώµατος είναι Π = 100% θα έχουµε: t v = t v1 + t r1 γιατί το ο σώµα τροφοδοτείται κατά 50% µε νερό t v1 (λόγω παράκαµψης) και 50% µε νερό t r1 που είναι η έξοδος από το 1ο σώµα t r = t v t όπου t = V και V = V. Π = V και t εν = t v + t r1 t i γ) Αν η προρύθµιση είναι 50% και για τα δυο σώµατα τότε: t v = t v + t r1 όµοια µε προηγούµενα και t r = t v t όπου t = V και V =V ٠ Π = V και t εν = t εv + t r1 t i Για το 3ο σώµα α) Αν η προρρύθµιση του ου και του 3ου είναι Π = Π 3 = 100% θα έχω: t v3 = t r t r3 = t v3 t3 όπου t3 = 3 V και V 3 = V και t εν3 = t v3 + t r3 3 t i β) Αν η προρρύθµιση του ου σώµατος είναι Π = 50% και του 3ου σώµατος είναι Π = 100% τότε: t v3 = t v + t r Γιατί το 3ο σώµα τροφοδοτείται κατά 50% µε νερό t v (λόγω παράκαµψης) και 50% µε νερό t r που είναι η έξοδος από το ο σώµα. t r3 = t v3 t3 όπου t3 = 3 V και V 3 =V και t εν3 = t v3 + t r3 3 t i γ) Αν η προρρύθµιση για το ο και το 3ο σώµα είναι Π = Π 3 = 50% τότε t v3 = t v + t r όµοια µε προηγούµενα και t r3 = t v3 t3 όπου t3 = 3 V και V 3 =V٠Π 3 = V 3 και t εν3 = t v3 + t r3 t i

12 70 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Για τον προσδιορισµό των θερµαντικών σωµάτων πρέπει να προσδιορισθεί η ονοµαστική θερµική ισχύς τους για t εν = 60 C ώστε να είναι δυνατόν να εκλεγεί ο κατάλληλος τύπος από τους πίνακες των κατασκευαστών. Έτσι χρησιµοποιούµε για κάθε περίπτωση ξεχωριστά τον τύπο 60 = όπου : θερµική ισχύς του σώµατος στην υπολογισθείσα t εν K : συντελεστής αναγωγής (από κατάλληλο πίνακα) ηλαδή για το 1º σώµα 60 = 1 K 1 για το º σώµα 60 = K για το 3º σώµα 60 = 3 K 3 (Τα Κ 1, Κ, Κ 3 βρίσκονται από τον Πίνακα 5. ανάλογα τα t εν1, t εν, t εν3 ) 60 t εv 1,33 = ٠ K Αποδόσεις θερµαντικών σωµάτων Χαλύβδινα θερµαντικά σώµατα ΑΚΑΝ Τα συνήθη ή κοινά θερµαντικά χαλύβδινα σώµατα τύπου ΑΚΑΝ, χαρακτηρίζονται από ισοµεγέθεις φέτες ή στοιχεία τυποποιηµένων διαστάσεων. Κάθε στοιχείο µπορεί να είναι δίστηλο, τρίστηλο ή τετράστηλο ως προς το πλάτος του, και χαρακτηρίζεται ως προς το ύψος του από το συνολικό ύψος του ή την απόσταση σύνδεσης των σωλήνων προσαγωγής και απαγωγής του νερού (συνήθως 355, 505, 605 ή 905 mm). Στους επόµενους πίνακες φαίνονται οι αποδόσεις των κοινών χαλύβδινων σωµάτων για µέση θερµοκρασία 60 C. Στοιχεία Κοινών Θερµαντικών Σωµάτων

13 Ενότητα 5: Θερµαντικά σώµατα 71 ιαστάσεις κοινών χαλύβδινων θερµαντικών σωµάτων Τύποι θερµαντικών σωµάτων ίστηλα Τρίστηλα Τετράστηλα Ολικό ύψος από δάπεδο Ολικό ύψος σώµατος Ύψος κάτω µέρος σώµατος από δάπεδο B Γ Αξονική απόσταση Πάχος στοιχείων Ε Ύψος επιστροφής Ζ Συνολικό πλάτος Η Πλάτος σώµατος Θ Απόσταση από τοίχο Ελεύθερο ύψος πάνω από σώµα Ι Κ Όλες οι διαστάσεις σε mm ίστηλα χαλύβδινα σώµατα (κλασικά) Αριθµ. Μήκος στοιχ. σώµατος (φέτες) Ν L - mm 40 0, , , , , , ,4 18 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 951 1, ,

14 7 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αριθµ. Μήκος στοιχ. σώµατος (φέτες) Ν L - mm 14 50, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 448 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Κύριες διαστάσεις δίστηλων Ολικό ύψος από το έδαφος «Α» Ολικό ύψος «Β» Πλάτος σώµατος Απόσταση στοιχείων Απόσταση κέντρων των οπών παροχής και επιστροφής Απόσταση του κέντρου της κάτω οπής από το έδαφος Θερµαντική επιφάνεια / φέτα 0,0 0,15 0,1 0,09 Περιεκτικότητα σε νερό / φέτα σε λίτρα 0,84 0,68 0,54 0,47

15 Ενότητα 5: Θερµαντικά σώµατα 73 Τρίστηλα χαλύβδινα σώµατα (κλασικά) Αριθµ. στοιχ. (φέτες) Μήκος σώµατος Ν - L mm ,30 0,60 0,90 1,0 1,50 1,,10,40,70 3,00 3,30 3,60 3,90 4,0 4,50 4, 5,10 5,40 5,70 6,00 6,30 6,60 6,90 7,0 7,50 7, 8,10 8,40 8,70 9, ,3 0,46 0,69 0,9 1,15 1, 1,61 1,84,07,30,53,76,99 3, 3,45 3,68 3,91 4,14 4,37 4,60 4,83 5,06 5,9 5,5 5,75 5,98 6,1 6,44 6,67 6, ,13 0,36 0,54 0,7 0,90 1,08 1,6 1,44 1,6 1, 1,98,16,34,54,70,88 3,06 3,4 3,4 3,60 3,78 3,96 4,14 4,3 4,50 4,68 4,86 5,04 5, 5, ,14 0,8 0,4 0,56 0,70 0,84 0,98 1,1 1,6 1,40 1,54 1,68 1,8 1,96,10,4,,5,66,,94 3,08 3, 3,36 3,50 3,64 3,78 3,9 4,06 4,

16 74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Αριθµ. στοιχ. (φέτες) Ν L - mm Κύριες διαστάσεις τρίστηλων Ολικό ύψος από το έδαφος «Α» Ολικό ύψος «Β» Πλάτος σώµατος Απόσταση στοιχείων Απόσταση κέντρων των οπών παροχής και επιστροφής Απόσταση του κέντρου της κάτω οπής από το έδαφος Θερµαντική επιφάνεια / φέτα 0,30 0,3 0,18 0,14 Περιεκτικότητα σε νερό / φέτα σε λίτρα 1,35 1,00 0,87 0,70 Tετράστηλα χαλύβδινα σώµατα (κλασικά) Αριθµ. στοιχ. (φέτες) Μήκος σώµατος Μήκος σώµατος Ν L - mm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 Ενότητα 5: Θερµαντικά σώµατα , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Κύριες διαστάσεις τετράστηλων Ολικό ύψος από το έδαφος «Α» Ολικό ύψος «Β» Πλάτος σώµατος Απόσταση στοιχείων Απόσταση κέντρων των οπών παροχής και επιστροφής Απόσταση του κέντρου της κάτω οπής από το έδαφος Θερµαντική επιφάνεια / φέτα 0,4 0,3 0,5 0,19 Περιεκτικότητα σε νερό / φέτα σε λίτρα 1,60 1,16 1,06 0, Θερµαντικά σώµατα PNEL Τα επίπεδα θερµαντικά σώµατα τύπου PNEL έχουν µεγάλη θερµαντική επιφάνεια και υψηλή αισθητική, γεγονός που έχει συµβάλλει στην κατάκτηση σε σηµαντικό βαθµό της αγοράς τα τελευταία χρόνια. ιακρίνονται σε πλακοειδή θερµαντικά σώµατα τοίχου τα οποία είναι εσωτερικά κενά σώµατα από χαλκό, αλουµίνιο, χάλυβα ή χαλυβδοσωλήνες, και σε ελευθέρα πλακοειδή θερµαντικά σώµατα, τα οποία τοποθετούνται σε µικρή απόσταση από τον τοίχο ("ελεύθερα") και λειτουργούν ταυτόχρονα ως θερµαντικά σώµατα ακτινοβολίας και µεταφοράς - επαφής. Οι θερµικές αποδόσεις των σωµάτων Panel σε Kcal/h σύµφωνα µε τα πρότυπα UNI CTI µε θερµοκρασία νερού C (90 /70 C) και θερµοκρασία περιβάλλοντος 0 C, παρατίθενται στα παρακάτω:

18

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009-2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009-2013 1 ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Βασίλειος Κατσαμάγκας Μηχανολόγος ΠΕ 17 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009-2013 Ερωτήσεις Απαντήσεις των θεμάτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 2 2009 Α. Ποια είναι τα είδη των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Έλεγχος κεντρικών συστημάτων θέρμανσης με χρήση τρίοδης βάνας και ελεγκτή αντιστάθμισης Περιγραφή: θα κατασκευαστεί ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης αποτελούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ Απρίλιος 2014 Μιχαήλ Βλαχογιάννης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Νικόλαος Απ. Καμπούρας Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα.

5. Να εξηγήσετε τη σημασία, για την καύση, της σωστής ποσότητας του αέρα. 1 1. Πότε μια εγκατάσταση λέγεται κεντρική; «Για τη θέρμανση χώρων κατοικίας, εργασίας, και πολλών άλλων δραστηριοτήτων, είναι απαραίτητη η μετατροπή ενέργειας που διατίθεται σε κάποια άλλη μορφή σε θερμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Α.Π.Ε. Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Ιωαννίδης Γεώργιος Αν. Καθηγητής Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθ. Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ. Τ. Παπακώστας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια στην Ελλάδα - περιβαλλοντικές επιπτώσεις Στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ I. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Οι υποψήφιοι για τις άδειες των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων για την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΡΙ ΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 Ευχαριστίες Ευχαριστώ θερµά τον κύριο Κουριδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα :ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ Επιβλέπων: Γκαβαλιάς Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας.

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση του παρών πονήματος.

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω όσους με βοήθησαν για την περάτωση του παρών πονήματος. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σ Ε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ (ανακεφαλαίωση)

ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ (ανακεφαλαίωση) 1 ΔΑΠΕΔΟΘΕΡΜΑΝΣΗ (ανακεφαλαίωση) ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το σύστημα κεντρικής θέρμανσης είναι γνωστό από πολύ παλιά. Όπως έχει αναφερθεί, πρώτοι οι αρχαίοι ρωμαίοι το χρησιμοποίησαν για να ζεστάνουν τις κατοικίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΩΡΟΦΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Εισηγητής : Σοφιανός Απόστολος Σπουδαστές: Αναστασία Μαρτίδου Μαργκίλ Μπάσα 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...ΣΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων

Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Μάθημα: ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ Καθηγητής: Γ. Ν. Μαυρογιαννόπουλος ΑΣΚΗΣΗ 1η Υλικά κάλυψης Θερμοκηπίων Υλικό Σύμβολο Περατότητα στη μικρού μήκους κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ο.Κ ΕΝ 834. Ημερομηνία : 14 04 1994

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ο.Κ ΕΝ 834. Ημερομηνία : 14 04 1994 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ο.Κ ΕΝ 834 Ημερομηνία : 14 04 1994 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 1.) Παρουσίαση. 4 2.) Σκοπός και γενικοί όροι...4 3.) Αρχή λειτουργίας.....5 4.) Ορισμός....6 4.1) Όροι σύστασης...

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένο Ασυρματικό Σύστημα Ελέγχου Θέρμανσης

Κατανεμημένο Ασυρματικό Σύστημα Ελέγχου Θέρμανσης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κατανεμημένο Ασυρματικό Σύστημα Ελέγχου Θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Γραμμής Φυσικού Αερίου Εστιατόριου

Πτυχιακή Εργασία. Μελέτη Γραμμής Φυσικού Αερίου Εστιατόριου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Πτυχιακή Εργασία Μελέτη Γραμμής Φυσικού Αερίου Εστιατόριου Αναστασιάδης Νοντάρ Α.Μ. 3920 Επιβλέπων : Βασίλης Λιόγκας,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών

Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Τεχνοοικονοµική αποτίµηση του ενεργειακού οφέλους εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε ξενοδοχειακή µονάδα δυναµικότητας 500 κλινών Κύρια περιοχή έρευνας: Παραγωγή, ιανοµή, ιαχείριση και Αποθήκευση Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Gas Solar Unit Μονάδα αερίου συµπύκνωσης για θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης

Gas Solar Unit Μονάδα αερίου συµπύκνωσης για θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης Gas Solar Unit Μονάδα αερίου συµπύκνωσης για θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης Ηλιακή ενέργεια και συµπύκνωση καυσαερίων Ένα αποδοτικό δίδυµο Απολαύστε την εξοικονόµηση ενέργειας. Κάθε µέρα που περνά η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ. κ. ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Τ.Ε.Ι.

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ. κ. ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Τ.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εκπόνηση : ΣΑΜΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 3.2 Εγχειρίδιο Ποιοτικής Εγκατάστασης Λεβήτων Καταληκτική Ημερομηνία: 31 η Μαρτίου 2008

Διαβάστε περισσότερα