ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ»"

Transcript

1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΣΔΤΥΟ 8ο 1

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή - Ηζηνξία ζρνιείνπ, ζει. 3 (πληαθηηθή Οκάδα) 2. Σα λέα ηνπ 19: Μνπξκνύηε Αλαζηαζία, ζει. 4 3.Σα πξνβιήκαηα ηεο εθεβείαο: Νηέκηζε Κιενπάηξα,ζει.6 4.Δθθιεζία θαη λένη : Φαηνύξνο Γηάλλεο,ζει.7 5.Μηα λόηα αηζηνδνμίαο γηα ηελ θξίζε: ηνιάηεο Γεκήηξεο,ζει Ζ ηέρλε ζηα κάηηα ησλ λέσλ: Κσλαηαληά Μαξία,ζει Σνπο αγαπάκε αξθεηά; Μίηζα Αιίλα, ζει.13 8.Do we love them enough? Μίηζα Αιίλα,ζει.14 9.Towards the finishing line: Μίηζα Αιίλα, ζει Dream awake to succeed: Μίηζα Αιίλα, ζει Δκείο πνπ γελλεζήθακε ζηα 90ο: Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε, ζει Ζ πνίεζε ζην 19ν : Μίρνπ Υξηζηίλα-Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε,ζει πλέληεπμε: Νηνύινβη Μαίξε-Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε,ζει Αμηνπνίεζε ηεο απνηπρίαο : Αλαζηαζία Κνηζηαθίηνπ, ζει Γλσξηκία κε ην ΚΔ.Τ.Π Παηεζίσλ,ζει Δπίζθεςε ζην Άνπζβηηο: Κσλζηαληά Μαξία,ζει Comenius Programme «Αζήλα 2013»: Κσλζηαληά Μαξία,ζει Γέθα ιόγνη γηα λα θνιπκπάο: Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε,ζει Γηαηξνθή θαη άζθεζε: Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε,ζει Ζ βία ζηα γήπεδα: Καξαζάο σηήξεο,ζει Ζ ζπληαγή καο: cookies,ζει Μάζθα νκνξθηάο, ζει Εώδηα, ζει.41 πληαθηηθή νκάδα: ηνιάηεο Γεκήηξεο, Φαηνύξνο Γηάλλεο,Κσλζηαληά Μαξία, Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε. Τπεύζπλεο Καζεγήηξηεο: Καπαζθέιε Διέλε, θαξβειάθε Διεπζεξία,Υαζηώηε Μαξία. Δπηκέιεηα μελόγισζζσλ άξζξσλ: Κνπηξνύιε Οπξαλία. θίηζα: εμώθπιιν Μαληάηε Θενδώξα, νπηζζόθπιιν Κνλόκη Υξπζόζηνκνο Ζιεθηξνληθή επηκέιεηα: Υόηδα Οπέζην ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 1. Αγγειάθεο Αζαλάζηνο: Γηεπζπληήο 2. Βιάρνο Γεώξγηνο: Τπνδηεπζπληήο 3. θαξβειάθε Διεπζεξία 4. Εεξβνγηώξγε Κσλ/λα 5. Υαζηώηε Μαξία 6. Παπαζαξάληε Αγγειηθή 7. Καπαζθέιε Διέλε 8. Κσλζηαληηλίδνπ Δπαγγειία 9. Νηάξρνπ Δπαγγειία 10. Μπαθνινπθάο εξαθείκ 11. Ρεπνύζε Δπαγγειία 12. Υαιθήο Γεώξγηνο 13. Γεσξγηνπνύινπ Αζ. 14. Καξαγηάλλεο ππξίδσλ 15. Βαραξίδεο Φώηηνο 16. Ζιία Αγγειηθή 17. Υίηνο Κσλ/λνο 18. ηεθάλνπ Υξήζηνο 19. Μαύξνο Μάξηνο 20. ειίκε Γιπθεξία 21. Κνπηξνύιε Οπξαλία 22. Παλαγησηίδνπ Εσή 23. Νόληα Μαξία 24. Αδακίδεοεπζέξηνο ΤΝΔΡΓΑΣΔ 1. Υξηζηνπνύινπ Όιγα 2. Εαραξή Γέζπνηλα 3. Μπηηραβάο Κσλζηαληίλνο 4. Μπόηξν Υαγηάκ 2

3 «Θήρας 19νέα» ονομάζεται η σχολική μας εφημερίδα. Σο όνομα της εφημερίδας μας, όπως ξέρετε ήδη πολύ καλά, είναι «Θήρας 19νέα» παραπέμποντας στην οδό που φιλοξενεί το 19 ο Λύκειο, αλλά και στην θύρα, στην πύλη του σχολείου μας, μέσω της οποίας επικοινωνούμε με τον έξω κόσμο, καθώς και στην προσπάθειά μας να θηρεύσουμε την γνώση, την ενημέρωση, την έκφραση υνεχίζοντας την προσπάθεια να έχομε ένα δικό μας έντυπο ως μέσο έκφρασης των ανησυχιών,των ενδιαφερόντων,των ταλέντων μας,κατορθώσαμε να κυκλοφορήσει,επιτέλους, το 8 ο τεύχος. Ποιες ανησυχίες, σκέψεις, όνειρα έχουν οι έφηβοι; Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια πιθανή αποτυχία ; Επηρεάζονται από την οικονομική κρίση; Οι μαθητές του 19 ου δίνουν τη δική τους απάντηση. Η συντακτική ομάδα ΣΟ ΦΡΟΝΙΚΟ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΜΑ Σχ. Έτος : ΙΘ Γυμνάσιο Αρρένων, ένα νεοσύστατο σχολείο που λειτουργεί στεγαζόμενο στο οίκημα του Β Γυμνασίου Αρρένων μέχρι και το χ. Έτος Σχ. Έτος : τις γίνεται χωρισμός του σχολείου σε γυμνάσιο και λύκειο. Σχ. Έτη : Σο σχολείο λειτουργεί πια στην οδό Θήρας 77 για το χ. Έτος Παράλληλα όμως το 1967 γίνεται ενοποίηση γυμνασίου-λυκείου. Σο Υεβρουάριο του 1968 το σχολείο μεταφέρεται στην οδό Ιθάκης 97. Σχ. Έτη : Σο σχολείο λειτουργεί σε δύο κτήρια, το κεντρικό βρίσκεται στην οδό Ιθάκης και το παράρτημα στην οδό Θήρας 77. Σχ. Έτος : Ένας ακόμη χωρισμός του σχολειού σε γυμνάσιο και λύκειο. Σχ. Έτος : Σο ΙΘ Λύκειο Αρρένων μετονομάζεται σε 19ο Λύκειο Αθηνών, πράγμα όμως που ισχύει μόνο για την Α τάξη. Σχ. Έτη : Σο 19ο λύκειο συστεγάζεται με το 19ο γυμνάσιο στην οδό Καμπάνη 11. Σχ. Έτη : τις γίνεται η μεταστέγαση του 19ου Γενικού Λυκείου Αθηνών στο νεόδμητο κτήριο της Θήρας και Ιεροσολύμων, ένα πραγματικό κόσμημα, από όλες τις απόψεις, για την γειτονιά μας. 3

4 Ζ θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά μεθίλεζε κε ηελ απνρώξεζε ηεζζάξσλ εθπαηδεπηηθώλ καο. Ο θύξηνο Ηνύιηνο Κέξπεο θαη ε θπξία Δηξήλε Ρίγιε ζπληαμηνδνηήζεθαλ, Ζ θπξία Γήκεηξα Γεξάζε, έιαβε νξγαληθή ζέζε ζην 67 ν Γεληθό Λύθεην θαη, ηέινο, ν θύξηνο Βαγγέιεο Παπαδεκεηξίνπ αλέβεθε ζηελ ηεξαξρία θαη αλέιαβε θαζήθνληα δηεπζπληή ζε άιιν ΓΔΛ. Μία από ηηο θαιύηεξεο δξαζηεξηόηεηεο, κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθε ην ζρνιείν καο θέηνο, ήηαλ αλακθηζβήηεηα ην πξόγξακκα Comenius. ε απηό ζα ζπκθσλνύζαλ όζνη καζεηέο ηεο Β ηάμεο ζπκκεηείραλ είηε ηαμηδεύνληαο ζηελ Πνισλία, είηε θηινμελώληαο παηδηά άιισλ ρσξώλ εδώ θαη παίξλνληαο κέξνο ζηηο εθδξνκέο. Οη καζεηέο, από ηε κηα, πνπ ηαμίδεςαλ ζηελ Πνισλία, ζπλνδεπόκελνη από ηηο θαζεγήηξηεο θπξία Ζιία θαη θπξία Παπαζαξάληε, γπξίδνληαο καο κεηέθεξαλ εκπεηξίεο θαη εληππώζεηο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο όινη μερώξηζαλ ηελ επίζθεςε ζην ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο ηνπ Άνπζβηηο. ηηο 13 Μαξηίνπ ήξζαλ ζην ζρνιείν καο παηδηά από ηελ Ηηαιία, ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Πνισλία, ηα νπνία θηινμελήζεθαλ από καζεηέο ηεο Β. Μαδί κε ηα παηδηά έγηλε κηα ζεηξά από εθδξνκέο ζηνπο ζπνπδαηόηεξνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, όπσο ην Ναύπιην, ην νύλην θαη ε Αθξόπνιε. Μάιηζηα, πξνεηνηκάδεηαη κηα ηειεπηαία επίζθεςε ζηελ Οπγγαξία κε ππεύζπλεο θαζεγήηξηεο ηηο θπξίεο Νόληα θαη Κνπηξνύιε. Δμίζνπ δηαζθεδαζηηθή ήηαλ θαη ε πελζήκεξε εθδξνκή ηεο Γ ιπθείνπ. Οη καζεηέο επηζθέθηεθαλ ην Γεθέκβξε ην Καξπελήζη θάλνληαο έλα επράξηζην δηάιεηκκα από ηνλ άγρνο θαη ηελ πίεζε ησλ Παλειιελίσλ (θαιή επηηπρία ζε όινπο παξεκπηπηόλησο, αθνύ νη << κεγάιεο κέξεο>> πιεζηάδνπλ ). Όζνλ αθνξά ηηο ζρνιηθέο ενξηέο, νξγαλώζεθαλ γηα ηελ 28 ε Οθησβξίνπ, γηα ηε 17 ε Ννέκβξε (ε νπνία ππάξρεη θαη ζην youtube), γηα ηα Υξηζηνύγελλα θαη ηελ 25 ε Μαξηίνπ. Ζ Υξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε «Δημιουργώ, Συμμετέχω,Προσυέρω» πεξηειάκβαλε ενξηαζηηθό πξόγξακκα κε ην αλέβαζκα ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο «Σν πλεύκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ», κνπζηθή εθδήισζε θαη ζπκκεηνρή ζε πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα όζνπο ζπλαλζξώπνπο καο έρνπλ αλάγθε ζηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία καο, πξνζθέξνληαο ηξόθηκα, ξνπρηζκό, παηρλίδηα, θάξκαθα θαη ζπκκεηνρή ζην «ΜΗΑ παζηίιηα γηα ηνλ πόλν ηνπ άιινπ» ηεο ΜΚΟ «Γηαηξνί ρσξίο ύλνξα». Ζ γηνξηή πνπ αθηεξώζεθε ζηελ 25 ε Μαξηίνπ πεξηέιακβαλε δξακαηνπνηεκέλα απνζπάζκαηα από ηε «Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο», ηνπο «Διεύζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο» ηνπ Γ.νισκνύ θαη δξώκελν ηνπ Ρήγα, ελώ αθνινύζεζε παξνπζίαζε παξαδνζηαθώλ ρνξώλ από όια ηα ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Οη θεηηλνί πεξίπαηνη έγηλαλ ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν, όπνπ κάζακε γηα ην Μεραληζκό Αληηθπζήξσλ, ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο θαη ζην Θεζείν. Λάβακε 4

5 ελεκέξσζε γηα ζέκαηα αγσγήο πγείαο θαζώο θαη παξαθνινπζήζακε ην πξόγξακκα «Δπηινγή ζπνπδώλ θαη επαγγεικάησλ» από ην ΚΔ.Τ.Π Παηεζίσλ. Σέινο, εηνηκάδεηαη ν ηειεπηαίνο πεξίπαηνο ζην πάξθν Σξίηζε θαη ε παξνπζίαζε απνζπαζκάησλ από ειιεληθέο ηαηλίεο ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Ο Διιεληθόο θηλεκαηνγξάθνο ζην 19ν». Καη θάπσο έηζη θηάλεη θαη ε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά ζην ηέινο ηεο.. 5

6 ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΦΖΒΔΗΑ Δθεβεία (ήβε) είλαη ε πεξίνδνο κεηαμύ ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ελειηθίσζεο. ηελ ήβε ζπληειείηαη ε αλάπηπμε ησλ γελεηηθώλ ραξαθηήξσλ δει. ε εκθάληζε εκκελνξξπζίαο ζηα θνξίηζηα ελώ ζηα αγόξηα νη πξώηεο εθζπεξκαηίζεηο. Γηαξθεί από ηα 15 έσο ηα 18 θαη ν θαζέλαο ηελ «πεξλάεη» κε ην δηθό ηνπ ηξόπν θαζώο ζηελ πεξίνδν απηή ζπκβαίλνπλ κεηαβνιέο θπζηνινγηθέο, κνξθνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο. Κάζε παηδί ζηελ εθεβεία αληηκεησπίδεη δηάθνξα πξνβιήκαηα όπσο κε ηελ παξέα ηνπ,ηνπο γνλείο,ηελ αγάπε,ηε θηιία. Αλαδεηά παξέεο,όρη πάληα ηηο θαηαιιειόηεξεο, γηα λα μεθύγεη από ηα πξνβιήκαηα ησλ κεγάισλ πνπ επεξεάδνπλ,όκσο θαη ην ίδην. Αιιά ππάξρνπλ θαη παηδηά πνπ είλαη θιεηζκέλα ζηνλ εαπηό ηνπο. Κάζνληαη κόλα,δελ αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θη αθήλνπλ ην θόβν λα ηα νδεγεί. Γηαηί όκσο; Ο θόβνο πάληα καο εκπνδίδεη λα πεηύρνπκε ην ζηόρν καο, λα απνθηήζνπκε απηνπεπνίζεζε,λα νινθιεξσζνύκε ζπλαηζζεκαηηθά. Γελ καο επηηξέπεη λα εθηηκήζνπκε ηηο παξέεο καο,ηηο θηιίεο καο αθνύ καο εκπνδίδεη λα θαηαιάβνπκε πνηνο,πξαγκαηηθά, καο αγαπά ή,πηζαλόλ, λα καο βιέπεη ερζξηθά. Έηζη, πιεγσλόκαζηε,ζεσξνύκε όηη νη άιινη είλαη δηπξόζσπνη θαη ίζσο λα απνδεηθλύεηαη απηό- θαη δελ καο απνδέρνληαη όπσο είκαζηε. Αλαδεηνύκε ηελ αγάπε,πνπ ζηελ εθεβεία είλαη ηξόπνο έθθξαζεο πνπ ππνδειώλεη ηνλ εαπηό καο,ηελ πξνζσπηθόηεηά καο. Νηώζνπκε ραξνύκελνη ή πιεγσλόκαζηε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε κε ηελ αγάπε, καο κνηάδνπλ κε έλα κεγάιν θύκα πνπ καο παξαζέξλεη, καο βπζίδεη. Καη ηόηε αλαδεηνύκε έλα ρέξη λα καο βνεζήζεη, λα καο αλαζύξεη ζηελ επηθάλεηα. Ζ εθεβεία,κνηάδεη λα είλαη κηα δεύηεξε γέλλεζή καο. Αθήλνπκε ηελ παηδηθή ειηθία θαη νδεύνπκε πξνο ηελ ελειηθίσζε. Απηή ε αιιαγή είλαη δύζθνιε. Δίλαη ζαλ λα πεζαίλεη θάηη κέζα καο αθνύ όηη γλσξίδακε,ζπκόκαζηαλ αιιάδεη. Ζ ζθέςε καο,ε θσλή,ε εκθάληζε,ν ηξόπνο πνπ αληηκεησπίδνπκε ηα πξνβιήκαηά καο αιιάδνπλ. Μπεξδεπόκαζηε, αλαξσηηόκαζηε πνηνη είκαζηε; Νηώζνπκε πσο είκαζηε νη ίδηνη κε ην παηδί πνπ ππήξμακε αιιά θαη ηόζν δηαθνξεηηθνί. Κάπνηεο ζηηγκέο δελ αλαγλσξίδνπκε ηνλ εαπηό καο,άιιεο ιέκε «δελ πάεη άιιν» ρσξίο λα θαηαλννύκε ην ιόγν απηνύ ηνπ αηζζήκαηνο. Γηεθδηθνύκε πεξηζζόηεξε ειεπζεξία, λα βγνύκε λα δηαζθεδάζνπκε,λα γλσξίζνπκε ηνλ θόζκν θαη,ηαπηόρξνλα ηνλ έιεγρν,ην ελδηαθέξνλ ησλ γνληώλ καο ρσξίο λα κπνξνύκε λα βξνύκε ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζε απηέο ηηο δπν αλάγθεο. -Ζ ηδαληθή ιύζε γηα ηνπο γνλείο θη εκάο εμαξηάηαη από ηα πξόζσπα θαη ηηο πεξηζηάζεηο.- Άιινηε θνηηνύκε ηε δσή ησλ γνληώλ καο θαη ζαξξνύκε πσο βιέπνπκε ηε δηθή καο κειινληηθή δσή. Απηό καο θνβίδεη,καο απνγνεηεύεη γηαηί ζέινπκε ηε δηθή καο,δηαθνξεηηθή δσή. Πνηα δσή,όκσο ; Δίκαζηε έθεβνη γεκάηνη δύλακε, έηνηκνη γηα κηα,όιν ππνζρέζεηο δσή. Αλεμάξηεηνη αιιά κε ην θόβν κε ράζνπκε ην παηδί πνπ ήκαζηαλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ γνληώλ καο Γύζθνιεο απνθάζεηο Δθεβεία, ινηπνλ, κε αηζζήκαηα έληνλα,πξνβιήκαηα, πόλν, ζηελνρώξηα, ειπίδα, όλεηξα θαη ραξά. Γελ απνθεύγνπκε ηηο δπζθνιίεο,αληηκεησπίδνπκε ηνπο θόβνπο καο,γλσξίδνπκε ηνλ θόζκν πνπ βξηζθόκαζηε θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ επηιέγνπκε λα εκπηζηεπηνύκε. Δίλαη ε θαηάιιειε πεξίνδνο ηεο δσήο καο γηα λα γίλνπκε δπλαηνί,λα κάζνπκε λα αλαγλσξίδνπκε θαη λα επηδεηνύκε ηελ εηιηθξίλεηα,ην ζεβαζκό ηελ αγάπε,ηελ θξνληίδα. Κη αλ δελ καο αξέζεη ην κέιινλ πνπ δηαθαίλεηαη γηα ηνλ θαζέλα καο,αο πνιεκήζνπκε λα θαηαθηήζνπκε ην θαιύηεξν. Κιενπάηξα Νηέκηζε Α3 6

7 ΔΚΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΝΔΟΙ Ο άλζξσπνο όηαλ βξίζθεηαη ζε λεαξή ειηθία έξρεηαη, ζπλήζσο, ζε ζύγθξνπζε κε όινπο θαη κε όια, παληνύ βξίζθεη ςεγάδηα θαη αδπλακίεο, έρεη ηελ ηάζε γηα κεδεληζκό θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ αθήλεηαη λα γίλεη έξκαην ηνπ ησλ θνηλσληθώλ επηηαγώλ. Οη δηάθνξνη ζεζκνί ηνπ θξάηνπο θαίλεηαη λα κελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηα όλεηξα ηνπ θαη απηή ε άπνςή ηνπ, ίζσο, λα κελ απέρεη πνιύ από ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Έηζη θαη ε ΔΚΚΛΖΗΑ δελ γιηηώλεη,, από ηηο βνιέο ελαληίνλ ηεο. Βέβαηα, δελ ζα πξέπεη λα θαηεγνξήζνπκε θαη γηα απηό ηνπο λένπο γηαηί ζηελ επνρή πνπ δνύκε εθηόο από ηελ νηθνλνκηθή ππάξρεη θαη ε πλεπκαηηθή/εζηθή θξίζε πνπ νδεγεί έλα κεγάιν ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ ελαληίνλ απηνύ,ηνπ ηόζν,παξεμεγεκέλνπ ζεζκνύ.με ηα ΜΜΔ πνπ δελ ζηακαηνύλ λα δεκηνπξγνύλ ζπλερώο ηελ εηθόλα κηαο εθθιεζίαο πξνπύξγην ηνπ ζπληεξεηηζκνύ, ηεο κηζαιινδνμίαο θαη ηνπ δνγκαηηζκνύ, νη παξαπάλσ ηάζζεηο εληζρύνληαη δξακαηηθά. Χο απνηέιεζκα νη λένη απνκαθξύλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν από απηήλ ζεσξώληαο όηη δελ έρεη ηίπνηα νπζηαζηηθό λα ηνύο πξνζθέξεη. ε απηό ην ζεκείν, βέβαηα,ζα ρξεηαζηεί λα αλνίμνπκε κηα παξέλζεζε,ε εθθιεζία δελ είλαη κόλν ν ρώξνο, ν λαόο νύηε ε ιεηηνπξγηά ηεο Κπξηαθήο άιια είλαη έλα δσληαλό ζώκα,ην ζώκα ηνπ Υξηζηνύ κέζα ζην νπνίν νη άλζξσπνη δνπλ ή,ηνπιάρηζηνλ, πξνζπαζνύλ λα δνπλ ζύκθσλα κε ηεο αξρέο ηεο νκόλνηαο, ηεο θηιαλζξσπίαο θαη θηιαιιειίαο θαη ζεκαληηθόηεξα από όια ηεο αγάπεο.ζ ιέμε αγαπώ εκπεξηέρεη κέζα ηεο ην Α θαη ην Χ ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο θαη γίλεηαη πξόηππν δσήο γηα όινπο ηνύο ρξηζηηαλνύο. Απηό ην πξόηππν, ινηπόλ, δσήο ζα πξνζπαζήζνπλ λα αθνινπζήζνπλ θαη λένη ώζηε λα θαηαθέξνπλ λα θαηαλνήζνπλ ην πξαγκαηηθό λόεκα ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ, «ην θαζ νκνίσζηλ». Γελ ζα πξέπεη λα θνξάκε παξσπίδεο θαη λα κελ θαηαλννύκε πσο ιάζε ζπκβαίλνπλ θαη από ηελ αληίζεηε πιεπξά, δειαδή από ηε ίδηα ηελ εθθιεζία. Λάζε πνπ έρνπλ α θάλνπλ κε ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο θαη δηαρείξηζεο.σα δπν ζρίζκαηα ηεο πξνεγνύκελεο ρηιηεηίαο έξρεηαη λα ηα αθνινπζήζεη έλα ηξίην απηό ηνπ ζρίζκαηνο κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ άλζξσπν. Φπζηθά,δελ ιέεη θαλείο πσο ε εθθιεζία ρξεηάδεηαη θάπνηνλ ππεύζπλν επηθνηλσλίαο [manager] γηα ηελ επίιπζε ηνπ παξαπάλσ δεηήκαηνο αιιά, όηη δηαθαίλεηαη πιένλ ε αλάγθε λα θαηαλνήζεη κηα κηθξή,βέβαηα, κεξίδα ησλ ιεηηνπξγώλ ηεο πσο ν Θεόο δελ επηζπκεί από ηνπο πηζηνύο κηα Φαξηζατθή αληηκεηώπηζε ηεο ιαηξείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ηνύο λένπο ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ επηηέινπο νη επηθξίζεηο γηα ηελ εκθάληζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο [δηαρσξηζκνύο ησλ ζέζεσλ ζε αληξηθέο θαη γπλαηθείεο,θαηεγνξίεο γηα ην ληύζηκν ή ηα ζθνπιαξίθηα] πνπ βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο θάπνηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδνθηκάδεη απηό ηνλ ηξόπν δσήο ησλ λέσλ, ζε θακηά όκσο πεξίπησζε απηή ε ηαθηηθή ηνπο δελ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αίηην απνκάθξπλζεο ησλ λέσλ από ηελ εθθιεζία.βήκαηα σζηόζν έρνπλ γίλεη θαη έλα από απηά είλαη ε ίδξπζε ησλ θαηερεηηθώλ ζρνιείσλ από ηνλ παηέξα Άγγειν Νεζηώηε. Σα θαηερεηηθά ζρνιεία έρνπλ σο ζηόρν ην λα θέξνπλ ηνπο λένπο θνληά ζην Θεό αθνινπζώληαο ηα ίδηα ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ[αθήζηε ηα παηδηά θαη κελ ηα εκπνδίδεηε λα έιζνπλ εηο εκέ, δηόηη ζε ηέηνηνπο αλήθεη ε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ θαη ζίγνπξα κεηά από ηα ιόγηα ηνπ Κπξίνπ καο ζην θαηά Μαηζαίνλ επαγγέιην νηηδήπνηε άιιν ζα ήηαλ κηα αλνύζηα πξνζζήθε. Φαηνύξνο Γηάλλεο Γ4 7

8 Μία λόηα αηζηνδνμίαο γηα ηελ θξίζε Έλαο από ηνπο ζπρλόηεξνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ λέσλ είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ελόο αηόκνπ θαη ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ λα επηπρήζεη. Πξάγκαηη, αλάκεζα ζηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ αλεζπρία ζηνπο λένπο γηα ην κέιινλ είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλύεη ε ρώξα καο. Πνιινί είλαη απηνί πνπ πηζηεύνπλ όηη όζν θησρόηεξνη γηλόκαζηε, ηόηε πην δπζηπρηζκέλνη ζα είκαζηε. Χζηόζν, όπσο ζα δείηε παξαθάησ, απηή ε άπνςε δηαςεύδεηαη όρη κόλν από ηνπο ξνκαληηθνύο αιιά θαη από νξηζκέλα επξήκαηα ηεο επηζηήκεο. Αξρηθά, πξέπεη λα παξαδερζνύκε πσο ε δπζκελήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε γεληθά πξνθαιεί άγρνο ζηνπο αλζξώπνπο, ελώ ε έιιεηςε ρξεκάησλ επηθέξεη ζηέξεζε νξηζκέλσλ αγαζώλ. Όκσο, ε έιιεηςε θάπνησλ αγαζώλ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη καο θάλεη πην δπζηπρηζκέλνπο. Βέβαηα, δελ αλαθεξόκαζηε ζηελ πεξίπησζε ησλ αγαζώλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαβίσζε καο, αιιά γηα απηά πνπ θαηαλαιώλνπκε γηα ηελ επραξίζηεζε καο. Γελ είλαη αλαγθαίν, ινηπόλ, λα μνδεπόκαζηε γηα λα επηπρήζνπκε, θαζώο νη ραξέο ηηο δσήο βξίζθνληαη ηξηγύξσ καο, ρσξίο εκείο λα ην ζπλεηδεηνπνηνύκε. Απηό καο ππνδεηθλύεη ην παξαθάησ πεξηζηαηηθό: Έλα πξσηλό ηνπ Ηαλνπαξίνπ, έλαο βηνιηζηήο εηζέξρεηαη ζ έλα ζηαζκό ηνπ κεηξό ζηελ Washington DC θαη αθνύ ζηαζεί ζ έλα ζεκείν αξρίδεη λα παίδεη βηνιί. Δπηιέγεη λα εθηειέζεη έμη θνκκάηηα ηνπ Bach. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 45 ιεπηώλ πνπ έπαημε, επεηδή ήηαλ ώξα αηρκήο, ππνινγίδεηαη όηη ηνλ ζπλάληεζαλ ζπλνιηθά ρηιηάδεο άλζξσπνη. Από απηνύο ειάρηζηνη ηνπ έδσζαλ ζεκαζία, δηόηη, όπσο θαηλόηαλ, ήηαλ έλαο δεηηάλνο πνπ ήζειε λα θεξδίζεη ιεθηά γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Τπήξμαλ, βέβαηα, θαη άηνκα πνπ ηνπ έξημαλ ρξήκαηα, ρσξίο λα θαζίζνπλ λα ηνλ αθνύζνπλ θαη θάπνηνη (κεηξεκέλνη ζηα δάρηπια) πνπ ζηάζεθαλ γηα ιίγα ιεπηά ώζηε λα απνιαύζνπλ ηε κνπζηθή. Δπίζεο, ηδηαίηεξε ήηαλ ε ζηάζε ησλ παηδηώλ, ηα νπνία ελώ ήζειαλ λα αθνύζνπλ ηε κνπζηθή, νη γνλείο ηνπο ηα αλάγθαδαλ λα απνκαθξπλζνύλ από ην κνπζηθό. Σειηθά ν βηνιηζηήο ζπγθέληξσζε 32 δνιάξηα από 20 άηνκα. Όηαλ έθπγε θαλείο δελ ηνλ πξόζεμε θαη θαλείο δελ ηνλ ρεηξνθξόηεζε. Όζν θη αλ απηή ε ηζηνξία κνηάδεη ηειείσο αζήκαληε θαη ηεηξηκκέλε, δελ είλαη. Απηόο ν κνπζηθόο δελ ήηαλ θάπνηνο άγλσζηνο, αιιά ν παγθνζκίνπ θήκεο βηνιηζηήο Joshua Bell. Με έλα από ηα αθξηβόηεξα βηνιηά ηνπ θόζκνπ εθηέιεζε θάπνηα από ηα πην δύζθνια θαη σξαηόηεξα θνκκάηηα πνπ έρνπλ πνηέ γξαθηεί γηα ζόιν βηνιί. Γύν κέξεο πξηλ από ηελ εκθάληζε ηνπ ζην κεηξό είρε παίμεη ζε κία θαηάκεζηε από θόζκν ζπλαπιία ζηε Βνζηώλε, όπνπ νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ θπκαίλνληαλ ζηα 100 δνιάξηα ην άηνκν. Όπσο θάλεθε, ν βηνιηζηήο δελ έπαημε ζην κεηξό γηα λα βγάιεη ηα πξνο ην δεηλ, αιιά ην έθαλε απηό, γηαηί ζπκκεηείρε ζ έλα θνηλσληθό πείξακα πνπ νξγάλσζε ε εθεκεξίδα Washington Post. Οη δηνξγαλσηέο ηνπ πεηξάκαηνο ήζειαλ λα δηαπηζηώζνπλ εάλ ν άλζξσπνο κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ νκνξθηά, ηελ ηέρλε θαη ηελ αμία θάπνησλ πξαγκάησλ ζε έλα ζπλεζηζκέλν πεξηβάιινλ, ελώ ήζειαλ αθόκε λα ειέγμνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ηα γνύζηα ησλ αλζξώπσλ. Όπσο, ινηπόλ, έγηλε θαλεξό παξαπάλσ, νη πεξηζζόηεξεο νκνξθηέο θαη ηα πξάγκαηα πνπ καο θάλνπλ επηπρηζκέλνπο βξίζθνληαη δίπια καο, απιώο εκείο δελ κπνξνύκε λα ηα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε. Αλ δε δίλνπκε ζεκαζία ζε πεξηζηαηηθά ζαλ ην πξνεγνύκελν, αλ πξνζπεξλάκε ηνλ Joshua Bell πνπ παίδεη θάπνηα από ηα σξαηόηεξα αξηζηνπξγήκαηα ηεο κνπζηθήο κπξνζηά καο θαη ηειείσο δσξεάλ, ηόηε κάιινλ έρνπκε ράζεη έλα ζσξό άιια πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα καο θηηάμνπλ ηε κέξα. 8

9 Από ηα πξνεγνύκελν πείξακα θαηαλνήζακε όηη δε ρξεηαδόκαζηε πνιιά γηα λα είκαζηε επηπρηζκέλνη, αξθεί λα παξαηεξήζνπκε πξνζερηηθά γύξσ καο, ώζηε λα εληνπίζνπκε ηε «καγεία» ηεο δσήο. Γηα λα ην πεηύρνπκε απηό, δε ρξεηάδεηαη λα μνδέςνπκε πνιιά ρξήκαηα γηα ηελ απόθηεζε αγαζώλ. Μάιηζηα, ε απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ δε καο ραξνπνηεί ζη αιήζεηα, ελώ καο θάλεη λα επηζπκνύκε αθόκα πεξηζζόηεξα πνπ δελ κπνξνύκε λα έρνπκε θαη απηό καο ζηελνρσξεί. ε παξόκνην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε θαη κε ην παξαθάησ πείξακα: Ο εξεπλεηήο ηνπ εγθεθάινπ θαζεγεηήο Βόιθξακ νύιηο πξαγκαηνπνίεζε έλα δηάζεκν πείξακα κε πηζήθνπο. Σα πεηξακαηόδσα θιείζηεθαλ κέζα ζε θινπβηά ζηα νπνία ππήξρε έλα άλνηγκα ζε κέγεζνο παιάκεο θαη από πάλσ κηα κηθξή ιάκπα. Κάζε θνξά πνπ επξόθεηην λα απιώζνπλ ζηνπο πηζήθνπο κέζα από ην άλνηγκα κεξηθέο θέηεο κήινπ, ην ιακπάθη άλαβε ζηηγκηαία. Αθνύ απηό επαλαιήθζεθε κεξηθέο θνξέο, νη πίζεθνη έκαζαλ ην θόιπν θαη ήμεξαλ πιένλ όηη θάζε θνξά πνπ αλαβνζβήλεη ην ιακπάθη ζα εξρόηαλ θαη ην κήιν. Έηζη κόιηο άλαβε ην ιακπάθη, ζηνλ εγθέθαιν ηνλ πηζήθσλ άξρηδε ε παξαγσγή ληνπακίλεο, ελόο λεζξνδηαβηβαζηή πνπ ζρεηίδεηαη κε επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα θαη πνπ πξνθαιεί επθνξία. Δληνύηνηο, ν εξεπλεηήο δηαπίζησζε όηη ε ληνπακίλε εθθξηλόηαλ κόλν θαηά ην δηάζηεκα πνπ νη πίζεθνη πεξίκελαλ ηελ αληακνηβή ηνπο, ελώ όηαλ έπαηξλαλ ηηο θέηεο κήινπ, ηα επίπεδα ληνπακίλεο παξέκελαλ ζηαζεξα θαη ύζηεξα από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα άξρηδαλ λα κεηώλνληαη. Γειαδή, ε πξαγκαηηθή αληακνηβή δελ επέθεξε αύμεζε ηεο ληνπακίλεο ζηνλ εγθέθαιν, νύηε θάπνηα άιιε κεηξήζηκε αληίδξαζε. ηε ζπλέρεηα, ν εξεπλεηήο πξνρώξεζε θη άιιν ην πείξακά ηνπ. Ήζειε λα κάζεη αλ, θαη ζε πνην βαζκό, κηα βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ αληακνηβώλ ζα είρε σο απνηέιεζκα θάπνηα αηζζεηή δηαθνξά. Άξρηζε, ινηπόλ, λα επηβξαβεύεη ηνπο πηζήθνπο κεηά ην θσηεηλό ζήκα όρη κε θέηεο κήινπ, αιιά κε ζηαθίδεο, θάηη πνπ απνηειεί λνζηηκόηεξε ιηρνπδηά γηα ηνπο πηζήθνπο. Από εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά ν εγθέθαινο έζηειλε αθόκε πεξηζζόηεξε ληνπακίλε ακέζσο κόιηο άλαβε ην ιάκπάθη. Πνιύ ζύληνκα όκσο ηα δώα ζπλήζηζαλ ζηηο ζηαθίδεο θαη ύζηεξα από δηάθνξεο επαλαιήςεηο ηνπ πεηξάκαηνο ε πνζόηεηα ηεο ληνπακίλεο άξρηζε λα αξαηώλεη, κέρξη πνπ έθηαζε ζηα ίδηα επίπεδα κε ην πείξακα κε ηηο θέηεο κήινπ. Γειαδή έλησζαλ ηελ ίδηα πιένλ επραξίζηεζε κε εθείλε πνπ έλησζαλ πην πξηλ κε ηηο θέηεο κήινπ. Κάπνηα ζηηγκή, ν νπιηο απνθάζηζε αληί γηα ζηαθίδεο λα δώζεη ζηνπο πηζήθνπο πάιη θέηεο κήινπ. Ζ απνγνήηεπζε ησλ πηζήθσλ ήηαλ πιένλ εκθαλήο. Ζ πνζόηεηα ληνπακίλεο πνπ εθθξηλόηαλ ζηνλ εγθέθαιν ηνπο κε ην αλαβόζβεζκα ηεο ιάκπαο, κεηώζεθε αηζζεηά. Γειαδή, ελώ πξνεγνπκέλσο ε αληακνηβή κε κήινπ πξνθαινύζε επραξίζηεζε ζηνπο πηζήθνπο, ηώξα ηνπο ήηαλ αδηάθνξε αλ όρη δπζάξεζηε! Σα ζπκπεξάζκαηα απηνύ ηνπ πεηξάκαηνο παξνπζηάδνπλ ηεξάζηην ελδηαθέξνλ. Αληηιακβαλόκαζηε, ινηπόλ, από ηα παξαπάλσ όηη ε ίδηα ε απόιαπζε δελ απμάλεη ην αίζζεκα ηεο επηπρίαο καο, αθνύ ε πνζόηεηα ηεο ληνπακίλεο ζηνλ εγθέθαιν ησλ πηζήθσλ παξέκελε ζηαζεξή ύζηεξα από ηελ απόθηεζε ηεο ιηρνπδηάο. Απηό πνπ πξνθαινύζε ηελ επραξίζηεζε ήηαλ ε πξνθαηαβνιηθή ραξά θαη ε αγσλία γηα ηελ επηθείκελε απόιαπζε. Δπηπιένλ, ζπκπεξαίλνπκε όηη όζν αλεβάδνπκε ηνλ πήρε ησλ πξνζδνθηώλ καο, ηόζν πην δύζθνιν είλαη λα ληώζνπκε επηπρηζκέλνη. Απηό γίλεηαη παζηθαλέο όρη κόλν από ηελ αληίδξαζε ησλ πηζήθσλ όηαλ νη ζηαθίδεο αληηθαηαζηάζεθαλ από θέηεο κήινπ, αιιά θαη από ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Όηαλ από κία αξρηθά απιή θαη ζρεηηθά θησρή δσή απνθηήζνπκε πεξηζζόηεξεο αλέζεηο θαη πιηθά αγαζά θαη ύζηεξα ηα ράζνπκε ηόηε απηό καο θαθνθαίλεηαη όπσο αθξηβώο έγηλε θαη κε ηνπο πηζήθνπο πνπ αληί γηα ζηαθίδεο αληίθξηζαλ θέηεο κήινπ. Λακβάλνληαο όια ηα πξνεγνύκελα ππ όςε θαηαιήγνπκε ζε αμηόινγα ζπκπεξάζκαηα. Όπσο απνδείμακε, ε θαηαλάισζε όιν θαη πεξηζζόηεξσλ εκπνξεπκάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε καο, δε καο θάλεη πξαγκαηηθά επηπρηζκέλνπο 9

10 αιιά ίζσο ην αληίζεην. Απηά πνπ καο επραξηζηνύλ είλαη κάιινλ δσξεάλ θαη πξνέξρνληαη είηε από εκάο είηε από ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο είηε από ηηο νκνξθηέο ηηο θύζεο. Μία ζθηρηή αγθαιηά, έλα θύιιν πεζκέλν ζην δξόκν, έλαο πεξαζηηθόο ζην δξόκν πνπ βαδίδεη ηξαγνπδώληαο. Αο ην ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ινηπόλ. Απηό πνπ καο ιείπεη γηα λα κπνξέζνπκε λα επηπρίζνπκε είλαη κηα πην αηζηόδνμε ζηάζε δσήο! Ζ επηπρία δε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ρξήκαηα! Απηό πνπ πξέπεη λα αιιάμνπκε γηα λα επηπρίζνπκε δελ είλαη ε νηθνλνκηθή καο θαηάζηαζε αιιά ν ίδηνο καο ν εαπηόο! ηνιάηεο Γεκήηξεο Γ4 θίηζν: Αξκέλεο Γξεγνξηάλ Α1 10

11 Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Αθνύο ηνπο ζεκεξηλνύο λένπο λα ιέλε βάδσ θαη ηνλ εαπηό κνπ κέζα- γηαηί λα δηαβάζσ έλα βηβιίν, γηαηί λα πάσ ζέαηξν, γηαηί λα πάσ ζε κία έθζεζε δσγξαθηθήο ή γιππηηθήο ; Από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζεσξείηαη ράζηκν ρξόλνπ. Πξνηηκνύλ λα ζεξθάξνπλ ζην ίληεξλεη, λα βγνπλ γηα θαθέ, λα αξάμνπλ ζην ζπίηη ηνπ θίινπ/εο ηνπο. Καη όκσο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα εθθξάζνπλ ηηο θξπθέο αλεζπρίεο ηνπο, ηα πάζε, ηνπο θόβνπο θαη ηα όλεηξα ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη δελ θαηαιαβαίλνπλ ηη αθξηβώο είλαη ε ηέρλε. Γελ θαηαιαβαίλνπλ πσο όηαλ βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, θξαηώληαο κηα θηζάξα ή έλα ραξηί κε ζηίρνπο ζηα ρέξηα πξνζπαζώληαο επίκνλα αιιά κε κεξάθη λα βγάινπλ εηο πέξαο έλα ηξαγνύδη, αζρνινύληαη κε ηελ πην αγλή θαη όκνξθε θαη,μαλαιέσ, όκνξθε κνξθή ηέρλεο. Δελ θαηαιαβαίλοσλ πφς όηαλ δφγραθίδοσλ ή ζθηηζάροσλ αλζρφπάθηα, ζύλλεθα, ήιηοσς, ζθέυεης θαη αλακλήζεης πάλφ ζηο ζραλίο ή ζηο ηεηράδηο ηοσς ηελ ώρα ηοσ καζήκαηος ηθαλοποηούλ θαη πάιη ηα ζέιφ κηας κορθής ηέτλες. Γηαηί ΝΑΗ! Όζν θαη αλ δελ ην παξαδερόκαζηε κέζα από ηελ ηέρλε θηλεκαηνγξάθνο, ζέαηξν, δσγξαθηθή θ.α.- κπνξνύκε εκείο νη λένη λα εθζέζνπκε θαη λα εθθξάζνπκε ηηο πην αλεμήγεηεο επηζπκίεο καο, ηηο απόςεηο καο γηα ηνλ έξσηα, γηα ηνλ ζάλαην, γηα ηηο θηιίεο θαη γηα ηελ απεξίγξαπηε ηξέια πνπ ξέεη ζην αίκα καο. Μόλν ε ειεπζέξηα ηεο ηέρλεο καο ην επηηξέπεη απηό. Μαο επηηξέπεη λα πάξνπκε έλαλ θνπβά κε θόθθηλν ρξώκα θαη λα «ιεξώζνπκε» ηνπο άζπξνπο ηνίρνπο πνπ απνρξσκαηίδνπλ θαη δηαιύνπλ ηελ όξεμε καο γηα δσή θαη κε απηό ηνλ ηξόπν λα δεκηνπξγήζνπκε ηνπο πην όκνξθνπο πίλαθεο ζηνπο άδεηνπο δξόκνπο ηεο δσήο καο ηεο Αζήλαο εδώ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε όπνηα ιέμε ζάο αξέζεη θαη ζαο εθθξάδεη. Ζ ηέρλε καο δίλεη ηε κνλαδηθή επθαηξία λα κεηακνξθσζνύκε ζε ηξεινύο, ζε εξσηεπκέλνπο, ζε γπλαίθεο θαη άληξεο, ζε θαληάζκαηα θαη πλεύκαηα, ππνδπόκελνη απηνύο ζηε ζθελή ελόο ζεάηξνπ, ζηελ εξκελεία ελόο ηξαγνπδηνύ, ζην ραξηί κηαο δσγξαθηάο ή ελόο πνηήκαηνο. Σν πην απιό θαη ζπρλό- παξάδεηγκα γηα λα δεη θαλείο ηε ζηάζε ησλ λέσλ απέλαληη ζηε ηέρλε είλαη θαηά ηε πξνζσπηθή κνπ γλώκε ν θηλεκαηνγξάθνο. Βιέπνληαο θαλείο ηνπο λένπο ζην ζηλεκά παξαηεξεί ηα θόθθηλα κάγνπια θαη απηηά ηνπο, ηα ηδξσκέλα ρέξηα ηνπο, ηα µάηηα ηνπο πνπ ιάκπνπλ. Οη λένη γειάλε ή θιαίλε, ζπκώλνπλ ή ιππνύληαη, θνπινπξηάδνληαη, ζηξηθνγπξίδνπλ ζηελ θαξέθια ηνπο. Ζ εκπεηξία ηεο παξαθνινύζεζεο κηαο ηαηλίαο είλαη µηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπλδέεηαη µε ηε γνεηεία θαη ηελ ηέξςε. Σν πεξηερόκελν ησλ πνηνηηθώλ ηαηληώλ γηα λένπο, αθνξά ζπρλά θαηαζηάζεηο θαη ζέκαηα πνπ πξνζθέξνπλ απαληήζεηο ζηα θαπηά εξσηήκαηα πνπ ζπρλά νη λένη θξαηνύλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη πξνζπαζνύλ λα απαληήζνπλ µόλνη ηνπο. Μηα ηαηλία κπνξεί λα ηνπο δώζεη θάπνηεο απαληήζεηο θαη λα επεξεάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο γηα θαηαζηάζεηο ή πξόζσπα. ην δεκηνπξγηθό λέν άλζξσπν ε ηέρλε, εθηόο από πξάμε επηθνηλσλίαο είλαη θαη πξάμε απειεπζέξσζεο, απνδέζκεπζεο από ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο ηεο δσήο. Κάζε κνξθή ηέρλεο ζπληζηά κηα κνξθή «θπγήο», απνκάθξπλζεο από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζήκεξα σο ηδηαίηεξα θαηαπηεζηηθή, θαηαζιηπηηθή, ηζνπεδσκέλε. Από απηήλ ηελ άπνςε ε ηέρλε αλαλεώλεη, εκπινπηίδεη, ζεξαπεύεη. Απηά από εκέλα. Δύρνκαη λα κελ έγηλα θνπξαζηηθή ζηνπο αλαγλώζηεο θαη εύρνκαη ή θαιύηεξα ειπίδσ κεηά από ηελ αλάγλσζε ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ νη ζεκεξηλνί λένη 11

12 λα αιιάμνπλ ηελ άπνςε ηνπο γηα ηελ ηέρλε, λα μεθηλήζνπλ ην αύξην έρνληαο ζην κπαιό ηνπο ηελ πξώηε ηνπο απόπεηξα έθθξαζεο ηνπο κέζα από απηό πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη λα θαινύκε «Σέρλε». Κσλζηαληά Μαξία Β2 θίηζν Αληηγόλε Φαξκαθίδνπ Α3 12

13 ΣΟΤ ΑΓΑΠΑΜΔ ΑΡΚΔΣΑ ; Κάπνηνο είπε «Οη γνλείο γηα ηα παηδηά ηνπο είλαη ό,ηη ν Θεόο γηα ηνλ θόζκν»,θη είρε απόιπην δίθην. Ο δεζκόο κεηαμύ γνληώλ θαη παηδηνύ είλαη πνιύ δπλαηόο. Απηή ε αγάπε είλαη ηδηαίηεξε γηαηί είλαη απεξηόξηζηε θαη ηνπ δίλεηαη ρσξίο δηάθξηζε. Οη γνλείο, καο αγαπάλε έηζη όπσο γελληόκαζηε, κε ηηο ηδηαηηεξόηεηέο καο,όρη κόλν γηα ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα ραξίζκαηά καο αιιά,θαη γηα ηηο αδπλακίεο θαη ηα ιάζε καο. Κάλνπλ ηα πάληα γηα ηελ επηπρία καο. Καηά ηελ άπνςή κνπ αλεμάξηεηα από ην ρξόλν πνπ αθηεξώλνπλ ζε καο,νη γνλείο είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξόζσπα ζηε δσή καο. Πηζηεύσ πσο ην άξζξν κνπ είλαη ζαθέο θαη ζα θαηαλνεζεί εύθνια. Αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε πνπ έρνπκε γηα ηνπο γνλείο καο. Δελ κνπ δηαθεύγεη ην γεγνλόο πσο ηώξα πνπ έρνπλ πεξάζεη ηα ρξόληα,απνκαθξπλόκαζηε από ηνπο γνλείο καο. Πεξλάκε πεξηζζόηεξν ρξόλν κε ηνπο θίινπο καο θη απηό ζα ήηαλ αθύζηθν λα κελ ζπκβαίλεη. Άιισζηε, πνιιέο θνξέο αλ θαη ε γνληθή αγάπε είλαη παξνύζα,ηα παηδηά δελ ηελ εθηηκνύλ πξαγκαηηθά. Αλ θαη δηαθσλώ θαηεγνξεκαηηθά κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζθέςεο, πξέπεη λα παξαδερηώ όηη είλαη κηα αηπρήο πξαγκαηηθόηεηα. Αιιά,πώο κπνξνύκε λα παξαγλσξίδνπκε ηελ αγάπε ηνπο όηαλ μέξνπκε όηη εξγάδνληαη λύρηα θαη κέξα γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο καο ; Η ζρέζε πνπ ρηίδνπκε κε ηνπο γνλείο καο επεξεάδεη ηε κειινληηθή καο δσή. Μαο βνεζνύλ λα αλαπηύμνπκε ην θξηηήξην ηνπ ζσζηνύ ή ιάζνπο, ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο εζηθήο. Είλαη απηνλόεην πσο αλ δελ ηνπο αθνπγθξαδόκαζηαλ δελ ζα είρακε σξηκάζεη θαη γίλεη απηό πνπ ζήκεξα είκαζηε. Πόζνη πξόζπκα ζα παξαδερόκαζηαλ πσο θάζε θνξά πνπ αγθαιηάδνπκε ηνπο γνλείο καο, νη πόλνη καο κνηάδνπλ λα εμαθαλίδνληαη,θη αθόκα, θη όηαλ έρνπκε κεγαιώζεη εμαθνινπζνύκε λα αηζζαλόκαζηε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία εμαηηίαο ηεο παξνπζία ηνπο ; Όηαλ θάπνηνο ζθέθηεηαη ήξσεο,ηνπ έξρνληαη ζην κπαιό πξόζσπα όπσο ν Οπίλζηνλ Τζόξηζηι, ν Ναπνιέσλ ή ε Ισάλλα ηεο Λσξαίλεο. Απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ αιιάμεη ηνλ θόζκν. Πξνζσπηθά παξόιν πνπ ηνπο ζεσξώ άμηνπο εθηηκήζεσο,μέξσ πνιύ θαιά πνηνη είλαη νη κεγαιύηεξνη ήξσεο γηα κέλα. Είλαη νη γνλείο κνπ. Επραξηζηώ ην Θεό θάζε κέξα γηα ηνπο γνλείο πνπ κνπ έδσζε. Γηαηί δελ είλαη κόλν απηνί πνπ κ έθεξαλ ζηνλ θόζκν θαη κε κεγάισζαλ αιιά είλαη,επίζεο, αλαληηθαηάζηαηνη θίινη γηα κέλα. Νηώζσ ζαλ λα είκαη ν πην ηπρεξόο άλζξσπνο ζηνλ θόζκν εμαηηίαο ηνπ όηη έρσ δπν ππέξνρνπο γνλείο,πνπ θέηνο ζα γηνξηάζνπλ ηελ 20 ε επέηεην ηνπ γάκνπ ηνπο. Είκαη,βέβαηε όηη όινη αηζζάλεζηε ην ίδην γηα ηνπο γνλείο ζαο. Γη απηό πξέπεη λα ηνπο ιέκε ζπρλόηεξα όηη ηνπο αγαπάκε,πεξηζζόηεξν από όζν ε λεαληθή καο θαξδηά κπνξεί λα ηνπο δείμεη. Απνθάζηζα λα καη πξώηε πνπ ζα ην θάλεη. Απιά,ζέισ λα ηνπο πσ έλα ηεξάζηην επραξηζηώ γηαηί ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο κνπ λα πξαγκαηνπνηήζσ ηα όλεηξά κνπ. Καη,επηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ έλα κπζηηθό : ζήκεξα έλα όλεηξό κνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Δεκνζίεπζα ην πξώην άξζξν κνπ,πνπ γηα κέλα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό αθνύ είλαη αθηεξσκέλν ζηνπο ήξσέο κνπ : Τνπο αλαληηθαηάζηαηνπο Γνλείο κνπ. Λνηπόλ, αγαπεηνί θίινη αο εθηηκήζνπκε θαη αο αγαπήζνπκε ηνπο γνλείο καο πεξηζζόηεξν.. θαη πεξηζζόηεξν. Μήηζα Αιίλα Γ2 13

14 DO WE LOVE THEM ENOUGH? One day someone said "Parents for their children are like God for the world", and he was perfectly right. The bond between parents and children is very strong. This love is special, because it is limitless and comes free of judgment. Parents love all the traits that come with us, not only our strengths and gifts but also our weaknesses and mistakes. They will do everything for our happiness. It is my firm belief that no matter how much time they spend with us,parents are the most important persons in our lives. I tend to believe that my message will be very clear and easily understood. It's about appreciating our parents. There is no getting away from the fact that now that the years have passed we are becoming distant from our parents. Spending time with friends has become more frequent and it would seem unnatural if it did not happen. Moreover, in far too many cases,even though parental love is always present,children do not really appreciate it. Although I categorically disagree with this way of thinking, I have to admit that this is the unfortunate reality. But how can we remain ignorant of our parent's love, knowing that they work day and night for us, to satisfy our pleasures and necessities? The relationship we build with our parents influences us in our future lives. Gradually, they develop our sense of right or wrong, of justice and morals. It goes without saying that without listening to them, we would not be able to grow up, to be who we are today. How many of us are willing to admit that every time we hug them our pains seem to disappear and that even though we have grown up we still feel safe and protected whenever they are around? When one thinks of heroes,names such us Winston Churchill, Napoleon or Joan of Arc often come to mind. These people have changed the world. Personally, even though I consider them worthy of esteem, I undoubtedly know who are the greatest heroes for me. They are my parents.i thank God every day that He chose them to be my parents. Because they are not only the ones that brought me into the world and brought me up, but they are also my irreplaceable friends. I feel like I am the most fortunate person in the world for having two wonderful parents, who, by the way, this year will be celebrating their 20th wedding anniversary. I am sure that each one of you feels the same for your parents. That's why we have to tell them that we love them more than our young heart can show. And I decided to be the first one to do so. So, I just want to say a massive thanks to them for supporting my efforts to make my dreams come true. And let me tell you a secret. Today one of my dreams came true.i managed to publish my first article,which is special for me, because it is dedicated to my heroes. To my irreplaceable parents. Well, dear friends, let's appreciate and love our parents more...and more...and more... Mitsa Alina Γ2 14

15 Towards the finishing line Graduation is an exciting time in a person's life, especially high school graduation, that is considered to be the end of our adolescence and the beginning of our youth. And here we are! The time has come and we are graduating! I am convinced that each one of us is pretty excited to graduate from high school and start a new life. No more school, no more lessons, no more homework, no more waking up early in the morning. For some it means that they will be able to move on with their own life and live on their own. And live on their own...but how many of us are ready to begin a new life on our own? Probably, we are under the impression that we will be free from work, tiredness and able to finally live. However, after finishing high school we will soon realize that many decisions come up which must be taken and that our work has just begun.the truth is that an adolescent graduating can follow many directions in life. But it seems that during this period there are so many choices. It is an undeniable fact that each one of us has something on his mind. Someone, for example, thinks about pursuing University studies and then following a career, others think about finding a job that does not really require academic qualifications and so on. There are also those who might be excited about graduation but do not know at all what they are going to do with the rest of their lives. It is true that obtaining a University degree gives us not only greater financial potential but also the ability to work in the field of our choice.the only thing we do not have to forget is that the decisions of today are the pride of tomorrow, because they will affect us for the rest of our lives. The time has passed. I am sure that most of you remember your first school day.for me,at least, it seems just like it was yesterday. Throughout these twelve years many of us learned a lot from the experiences we have gone through. Over the years, we have gained confidence and allowed ourselves to set realistic goals. Furthermore, we built our character and learned to be always on the positive side, even though it was not easy at all. And now that we have "survived" after all these years,it's time to party and enjoy the pleasures of life. Yes! Isn't it what we are really thinking about? In fact we will be missing a great deal. We will miss a lot of great teachers,we may lose contact with our friends and classmates, we will move to other places, to Universities,there were we will be known as a number rather than as a personality. But looking on the bright side of things, it is indisputable that we have gained a lot. Specifically, we have gained knowledge,critical thinking, experience,maturity,and the opportunity to come in touch with wonderful teachers. All these,by far, are significant,but from my point of view we have gained something much more important than all these. We have made friends! Finally, we have reached the time where we have to say goodbye to school and hello to the future. Looking back, all this time was a mixture of happiness, sadness, tiredness, success and failure. Many of us have worked extremely hard to achieve the results that we have obtained and that is what makes us proud. This year we just have to try to enjoy the last time we will all be together as a class, because in the end all we have are our memories. In the future we are going to miss all these great moments we spent together. To sum up,i just want to wish you all a great future and never stop trying to be someone you would be proud to know. Mitsa Alina Γ 2 15

16 Dream awake to succeed There is no getting away from the fact that each one of us has dreams and hopes. Imagine your life without dreaming...how would you feel? Thinking about it,it seems like we lose sense of direction in our lives as there is nothing to plan or to look forward, nothing to motivate and keep us going through hard times. As far as I am concerned,i think that it's a shame to let life go on without realizing dreams and hopes. Dreaming inspires us. It moves us towards doing things that will make us better persons. It is widely acknowledged that one common dream is success. But success means different things to different people. It can be an aim,a goal or even a direction in our life. And now I ask, who does not want to be successful in life? The answer to this question is no secret. Even though success is what most people desire to achieve,the process of going up is not always a piece of cake. We may have skills, motivation, we may have a degree but this does not mean that our success is guaranteed. And this usually happens when we identify success with happiness,because, as Immanuel Kant said" The concept of happiness is such an indeterminate one, that even though everyone wishes to attain happiness, yet he can never say definitely and consistently what it is that he really wishes and hopes for, and I have no doubt that it is true. There is no way for someone to ever be successful if they are not happy with what they are doing. All in all, the main conclusion to be drawn is that every person has at least once failed, but we have to bear in mind that success is not permanent and failure is not fatal. Mitsa Alina Γ2 16

17 ΔΜΔΗ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΑΜΔ ΣΑ 90s -Βιέπακε ηηο ηαηλίεο ηεο Disney θη όρη ην θαλάιη ηεο Disney. -Δίρακε ηε «ακπξίλα ηε Μαγηζζνύια» όρη ηνπο «Μάγνπο ηνπ Γνπίβεξιη». -Μαο άξεζε ν «Υξηζηνπγελληάηηθνο Δθηάιηεο»,πξηλ θαλ κάζεηε ηη είλαη Emo. -Δίκαζηε ε γεληά ηνπ Harry Poter. -Δίρακε ηνλ «Κάζπεξ ην θαληαζκαηάθη»! όρη ην «Monster High»! -Κάλακε «πνζη» ζε ιεπθώκαηα,όρη ζην «Face Book». -Παίδακε κνλόπνιπ κε ρξήκαηα,όρη κε πηζησηηθέο θάξηεο. Καη αγνξάδακε κόλν ηηο νδνύο ηεο Αζήλαο,δελ θηάλακε σο ην Σδηκπνπληί! -Windows 7?! ΥΑ!!! Καη λαη,δνύζακε κε Windows93! -Σν Καινθαίξη γεκίδακε όιν καο ην ζώκα κε ηαηνπάδ πνπ βξίζθακε ζηηο ηζίριεο! -Δίρακε όινη,θνξίηζηα-αγόξηα, δπν ηνπιάρηζηνλ παθέηα κε θάξηεο Yu-Gi-Oh! -Πξνιάβακε ηηο δξαρκέο θαη δήζακε,έζησ γηα ιίγν, ρσξίο νηθνλνκηθή θξίζε! -Δίκαζηε από ηα ηειεπηαία πιάζκαηα ηεο γεο πνπ ε ρξνληά πνπ γελλήζεθαλ,ζα αξρίδεη από ηνλ αξηζκό 1! -Λέκε ν έλαο ζηνλ άιιν «ηη ηξέρεη θίιε» ; παξηζηάλνληαο πσο ηξώκε έλα θαξόην, θαη θαηαιαβαηλόκαζηε! -Ξέξνπκε πσο είλαη κηα βηληενθαζέηα! -Ο Mickey Mouse δελ είρε γίλεη αθόκα computerized.. -Κη όκσο δήζακε ηελ επνρή πνπ ηα θηλεηά Γελ Τπήξραλ! -Κάζε βξάδπ ηξέρακε ζηα ζπίηηα ησλ θίισλ καο θαη θαζόκαζηαλ έμσ κέρξη αξγά, ρσξίο λα βηαδόκαζηε λα ηξέμνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο! -Δίρακε ηα «Ενπδνύληα» (ηα original ληε) θαη ηηο Candy Girls,όρη ηνπο «Mazoo and the Zoo». -Παίδακε ηάπεο θαη Πόθεκνλ θαη άκα θεξδίδακε θακηά ηάπα,ήηαλ ιεο θαη θεξδίζακε ην ΛΟΣΣΟ! -Ζ ζθελή κε ηελ θαθηά βαζίιηζζα ζηε Υηνλάηε ήηαλ ην πην ηξνκαθηηθό πξάγκα πνπ είρακε δεη ζηε δσή καο! Πξέπεη λα καζηε πεξήθαλνη πνπ γελλεζήθακε ζηα 90s! Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε Α3 ζθίηζν: Αξκέλεο Γξεγνξηάλ Α1 17

18 Ζ ΠΟΗΖΖ ΣΟ 19 ν ΠΑΣΡΗΓΑ ΜΔ ΣΑ ΞΔΝΑ Ζ αγάπε δελ είλαη θσο πνπ ην πξνζκέλσ λα ξζεη. Δίλαη ε δσή θαη ν Θεόο. Γε ζνπ δεηά ηα πάζε. Γε ραίξεηαη ζηε ιύπε ζνπ Απηόο πνπ ζ αγαπάεη Γηαηί ε αγάπε λα ραξείο Μνλάρα αλαδεηάεη. Γελ είλαη έξσηαο ηξειόο, ηπθιόο από ην πάζνο. Δίλαη ην ράδη, ν ζηελαγκόο θαη ζπγρσξεί ην ιάζνο. Δίλαη αλάγθε πξνζθνξάο. Σα πάληα λα πξνζθέξεηο Να δίλεηο πάληα αλαδεηάο θη έηζη δελ ππνθέξεηο. Γηαηί αγάπε είλαη λα βξεηο Παηξίδα κεο ζηα μέλα Κη αλ ιάζνο ηελ αλαδεηείο Αγάπα γηα εζέλα. 18

19 Ζ ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΟΤΡΑΝΟΤ ε κηα πιαηεία αδεηαλή γπξίδσ θάζε βξάδπ ηα όλεηξα κνπ πνπ θπγαλ ζπκάκαη ζην ζθνηάδη. Όλεηξα ρηίδσ απ ηελ αξρή ζε κηα αδεηαλή πιαηεία Καη ζαλ ζα ξζεη ε Κπξηαθή ζα βγνύλε ζηελ πνξεία. Με κηα θσλή ζα νπιηζηνύλ, ζα έξζνπλ πην θνληά κνπ Κη όινο ν θόζκνο ζα γξνζηά ζα λαη παξεγνξηά κνπ. Μεο ζηελ πιαηεία πάιεςα γηα όζα κε πξεζβεύνπλ. Μα θάπνηνη δελ ην δέρηεθαλ Από θνληά κνπ θεύγνπλ Μεο ζηελ πιαηεία ζηάζεθα Από παληνύ ρηππνύζαλ Ζ νρινβνή ζηακάηεζε ηγή ππξνβνινύζαλ Σξέρνπκε λα μεθύγνπκε Σα όλεηξα θαπλνί Όπνπ θαη λα γπξίζνπκε Σξηγύξσ καο «ερζξνί» Μία ζηηγκή κνύ έθηαλε ηνλ θόζκν κνπ λ αιιάμεη Καζόζνπλα ζε κηα γσληά κόιηο είρε ραξάμεη Οη ερζξνί αθόκε ρηύπαγαλ θη εζύ ζηακαηεκέλνο Μηα ζθαίξα ξίμαλ δίπια ζνπ θη έπεζεο ιαβσκέλνο Οη ερζξνί καο ζηακαηήζαλε άδεηαζε ε πιαηεία Καη από ζέλα κνπ έκεηλε Μία θσηνγξαθία Πνηέ κνπ δε ζε γλώξηζα κέζα κνπ όκσο κέλεηο Κη απ ηελ πιαηεία η νπξαλνύ ειπίδα λα καο ζηέιλεηο Λάγαξε Υξηζηίλα Γ2 19

20 Ζ ΠΟΗΖΖ ΣΟ 19 ν ΚΔΦΔΗ 1.Μεξηθά πξάγκαηα,ζα είλαη πάληα πην δπλαηά από ην ρξόλν θαη ηελ απόζηαζε, πην βαζηά από ηε γιώζζα θαη ηνλ ηξόπν δσήο. Όπσο ην λα κέλεηο πηζηόο ζηα όλεηξά ζνπ, θαη λα κάζεηο λα είζαη ν εαπηόο ζνπ. Να κνηξάδεζαη κε ηνπο άιινπο ην εμαίζην κπζηηθό πνπ αλαθάιπςεο. 2.Με ηηο απνθάζεηο καο, νξίδνπκε ηνλ εαπηό καο. Μόλν κ απηέο δίλνπκε δσή θαη λόεκα ζηα ιόγηα θαη ζηα όλεηξά καο. Μόλν κε ηε βνήζεηά ηνπο κπνξνύκε από απηό πνπ είκαζηε λα πιάζνπκε απηό πνπ ζέινπκε λα είκαζηε. 3.ηελ πην βαζηά απειπηζία έρεηο ηελ επθαηξία λα βξεηο ηνλ αιεζηλό ζνπ εαπηό. Όπσο ηα όλεηξα δσληαλεύνπλ ηε ζηηγκή πνπ ην πεξηκέλεηο ιηγόηεξν, έηζη ζα γίλεη θαη κε ηηο απνξίεο πνπ δελ κπνξείο λα ιύζεηο. Άθεζε ην έλζηηθηό ζνπ λα ραξάμεη έλα κνλνπάηη ζνθίαο θαη ηελ ειπίδα λ απνδηώμεη ηνπο θόβνπο ζνπ. Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε Α3 20

21 ΚΑΣΩ ΑΠ ΣΟ ΝΕΡΟ. Ο αζιεηηζκόο είλαη αλαγθαίνο ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ,αιιά ίζσο λα έρεη λα ηνπ πξνζθέξεη πεξηζζόηεξα θαηά ηελ παηδηθή-εθεβηθή ηνπ ειηθία. Καζώο ζε απηή ηελ πεξίνδν έρεη ηελ επθαηξία λα δήζεη εκπεηξίεο ραξάο,ιύπεο,λα βξεζεί ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε,θαη αθόκα λα δεζεί κε ηνπο ζπλαζιεηέο θαη ηνλ πξνπνλεηή ηνπ. Σν θνιύκπη είλαη κηα από ηηο θαιύηεξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ηζνξξνπεκέλε κπτθή αλάπηπμε θαη θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. Ζ Κνιύκβεζε είλαη άζιεκα θίλεζεο κέζα ζην λεξό. Χο άζιεκα, ην θνιύκπη, είλαη από ηα πην παιηά θαη ζπλεζέζηεξα. Καη ε ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε ηη είλαη ; Σέρλε ή άζιεκα ;ε απηό ην εξώηεκα δύζθνια κπνξεί λα απαληήζεη θαλείο, θαζώο απνηειεί κέζν δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο ελώ ηαπηόρξνλα γπκλάδεη εληαηηθά όιν ην ζώκα. Απεπζύλεηαη ζε θνξίηζηα από 6 εηώλ θαη πάλσ. Σν άζιεκα ραξαθηεξίδεηαη σο «κπαιέην κέζα ζην λεξό» γηα απηό ην ιόγν απαηηεί από ηηο αζιήηξηεο επιπγηζία, αληνρή, ζσζηή κπτθή αλάπηπμε ελώ απαξαίηεηε είλαη ε ζσζηή ηερληθή ηεο θνιύκβεζεο,ηνπιάρηζηνλ ζηα δύν πξώηα ζηπι (ειεύζεξν θαη ύπηην), θαη ε γλώζε ξπζκηθήο θαη κπαιέηνπ. Πνηα,όκσο, είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο πξσηαζιήηξηαο ; «Επιπγηζία, ράξε, αληνρή, πιεπζηόηεηα, θαη πνιύ δπλαηόο ραξαθηήξαο»...απηά ζα έιεγε ε πξνπνλήηξηα Παληειίηζα αββίδνπ, ε νπνία μεθίλεζε ηελ ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε ζε ειηθία νθηώ εηώλ. Αξρηθά πήξε κέξνο ζε πνιιά παλειιήληα πξσηαζιήκαηα θαη ύζηεξα κε ηελ εζληθή ζπκκεηείρε ζε παλεπξσπατθά ζηα νπνία δηαθξίζεθε θαη θέξδηζε αξθεηά κεηάιιηα. Δύν ρξόληα πξηλ, απνραηξεηώληαο ηελ ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε σο αζιήηξηα, μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο σο πξνπνλήηξηα. Από ηόηε είλαη πξνπνλήηξηα ζηελ αζιεηηθή νκάδα ΡΟΗ. Ο ζεκεξηλόο πξνπνλεηή ηεο αγσληζηηθήο θνιπκβεηηθήο νκάδαο ηνπ Παλειιελίνπ είλαη ν Κώζηαο Μπαθαλδξέαο.Ο ίδηνο ππήξμε κέινο ηεο εζληθήο νκάδαο κε αξθεηά παλειιήληα ξεθόξ,θαη ζπκκεηνρέο ζε αξθεηά επξσπατθά θαη παγθόζκηα πξσηαζιήκαηα κε ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο. Έρνληαο ηε ραξά λα είλαη νη πξνπνλεηέο καο ζηα ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα ηνπο δεηήζακε λα κνηξαζηνύλ καδί καο ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηε ζπκβνπιή ηνπο γηα ηα λέα παηδηά πνπ επηζπκνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ θνιύκβεζε ή ηε ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε. 1) ΑΠΟ ΣΙ ΗΛΙΚΙΑ ΑΥΟΛΔΙΘΔ ΜΔ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ? ΓΙΑΣΙ ΔΠΙΛΔΞΑΣΔ ΣΟ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ ΑΘΛΗΜΑ? ΠΑΝΣΔΛΙΣΑ ΑΒΒΙΓΟΤ : Αζρνιήζεθα κε ηνλ αζιεηηζκό από ελλέα έσο εηθνζηελληά εηώλ θαη,ζπγθεθξηκέλα κε ηε ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε. Θεσξώ όηη έλα παηδί,είηε αγόξη είηε θνξίηζη,πξέπεη από κηθξή ειηθία λα αζρνιεζεί κε ηνλ αζιεηηζκό, κε θάπνην ζπνξ πνπ λα ην επραξηζηεί, λα ην δηαζθεδάδεη θαη,βέβαηα,λα ην γπκλάδεη θαη λα ην βνεζά λα δηακνξθώζεη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ. 21

22 Η πξώηε κνπ εκπεηξία από ην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα,ήηαλ από ηελ ηειεόξαζε όπνπ παξαθνινύζεζα Παλεπξσπατθνύο Αγώλεο ζπγρξνληζκέλεο θνιύκβεζεο θη εληππσζηάζηεθα! Ακέζσο θαηάιαβα όηη ζέισ λα αζρνιεζώ κε απηό ην άζιεκα! Πηζηεύσ όηη ζπλδπάδεη πξνπόλεζε θαη δηαζθέδαζε, αγσληζηηθόηεηα θαη ράξε,νκαδηθόηεηα θαη πξνζσπηθό αγώλα! ΚΩΣΑ ΜΠΑΚΑΝΓΡΔΑ : Από ηα πέληε κέρξη θαη ηα εηθνζηέμη κνπ ρξόληα αζρνιήζεθα κε ηελ θνιύκβεζε. Πηζηεύσ όηη ε θαηάιιειε ειηθία γηα λα μεθηλήζεη έλα παηδί ηνλ αζιεηηζκό είλαη κεηαμύ πέληε έσο επηά εηώλ θαη ην θαηαιιειόηεξν άζιεκα γηα λα απνθηήζεη αζιεηηθέο βάζεηο είλαη ε θνιύκβεζε! Έλα απόγεπκα επηεκβξίνπ κε πήγε ν παηέξαο κνπ, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ηνλ πγξό ζηίβν, κηα βόιηα ζε έλα γλσζηό θνιπκβεηήξην ηεο Αζήλαο ηελ ώξα ηεο πξνπόλεζεο ηεο θνιπκβεηηθήο νκάδαο. Εληππσζηάζηεθα κε ην ζέακα ηεο πηζίλαο θαη ησλ θνιπκβεηώλ θαη ηνπ δήηεζα ακέζσο,λα μεθηλήζσ θη εγώ! Μνπ έθαλε εληύπσζε πσο έλαο άλζξσπνο κπνξεί,όρη κόλν λα επηπιέεη ζην λεξό αιιά θαη λα ην δηαζρίδεη κε κεγάιε ηαρύηεηα ρσξίο θαλέλα πξόβιεκα! 2) ΠΟΙΔ ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΓΤΚΟΛΙΔ ΠΟΤ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΑΣΔ Ω ΑΘΛΗΣΔ? (ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ, ΥΟΛΔΙΟ) Π.. : Όηαλ έλα παηδί αζρνιείηαη κε θάπνην άζιεκα ζε επίπεδν πξσηαζιεηηζκνύ, απνθηά πνιιέο εκπεηξίεο γεκάηεο ραξέο θαη νθέιε! πγρξόλσο όκσο απαηηνύληαη θαη ζπζίεο από ηνλ αζιεηή. Υξεηάδεηαη λα αθηεξώλεη αξθεηέο ώξεο θαζεκεξηλά ζηελ πξνπόλεζε, λα έρεη ρξόλν γηα μεθνύξαζε θαη λα ηξέθεηαη ζσζηά. ε όια απηά πξέπεη λα έρεη δίπια ηνπ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ε νπνία ζα είλαη απηή πνπ ζα ην ζηεξίμεη θαη ζα ην βνεζήζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κόλν ηνπ,εηδηθά ζε κηθξή ειηθία. Πξνζσπηθά είρα ηελ απόιπηε ζηήξημε από ηε δηθή κνπ νηθνγέλεηα ε νπνία «έηξερε» θαζεκεξηλά καδί κνπ θαη θξόληηδε λα έρσ όηη ρξεηαδόηαλ ώζηε λα παξέκελα απόιπηα αθνζησκέλε ζηνπο ζηόρνπο κνπ. Ωο κέινο ηεο Εζληθήο Οκάδαο ζπκκεηείρα ζηα CAMPS πξνεηνηκαζίαο ηα νπνία γίλνληαλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηό ζήκαηλε πσο έπξεπε λα ιείπσ από ην ζρνιείν ή ην Παλεπηζηήκην ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπο. Δπζηπρώο ε πνιηηεία δελ έρεη κεξηκλήζεη ώζηε λα ζπλδπάδεηαη ν πξσηαζιεηηζκόο κε ηελ παηδεία,είηε ζε επίπεδν Δεπηεξνβάζκηαο είηε ζε επίπεδν Σξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη γηα απηό αληηκεηώπηζα αξθεηά πξνβιήκαηα. Με ηε βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηάο κνπ αιιά θαη αξθεηώλ θαζεγεηώλ κνπ, αλαπιήξσλα κόλε κνπ ηηο ρακέλεο ώξεο. Κ.Μ. : Σα πξνβιήκαηα ζηελ Ειιάδα είλαη πνιιά δπζηπρώο γηα έλαλ αζιεηή. Η πνιηηεία δε βνεζά ηνλ αζιεηή καζεηή λα αληαπεμέιζεη ζηηο ηόζεο πνιιέο ππνρξεώζεηο ηνπ, δελ ηνπ πξνζθέξεη θίλεηξα νύηε ηνπ εμαζθαιίδεη ην κέιινλ. Φπζηθά δε κηιάσ γηα νηθνλνκηθέο απνιαβέο αιιά γηα νηηδήπνηε άιιν ζα κπνξνύζε λα πξνζθέξεη θίλεηξν ζηνλ αζιεηή. Παξάδεηγκα εγώ, πνπ σο κέινο ηεο Εζληθήο Οκάδαο θαη παξάιιεια θνηηεηήο ηνπ ΣΕΦΑΑ, ζπκκεηείρα ππνρξεσηηθά ζε όιεο ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε απνηέιεζκα ζε κηα άηπρε ζηηγκή,λα ηξαπκαηηζηώ θαη λα ράζσ ηξείο κήλεο από ηελ πξνπόλεζή κνπ. Η αξγόηεξα,όηαλ ππεξεηνύζα ηε ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία θη ελώ εμαθνινπζνύζα λα ιακβάλσ κέξνο ζε δηεζλείο δηνξγαλώζεηο,δηεπθνιύλζεθα ειάρηζηα όζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία κνπ κε απνηέιεζκα λα κείλσ εθηόο πξνπνλήζεσλ γηα έμη κήλεο. Επηπρώο είρα ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο κνπ θαη ησλ δηθώλ κνπ αλζξώπσλ πνπ κε βνήζεζαλ ζην κέγηζην βαζκό λα θαηαθέξσ λα μεπεξάζσ ηα εκπόδηα θαη λα ζπλερίζσ ηελ πξνζπάζεηά κνπ! 65η 3) ΤΠΗΡΞΑΝ ΣΙΓΜΔ ΠΟΤ ΚΔΦΣΗΚΑΣΔ ΝΑ ΣΑ ΠΑΡΑΣΗΔΣΔ? ΑΝ ΝΑΙ, ΓΙΑ ΠΟΙΟΤ ΛΟΓΟΤ? Π.. : Τπήξμα αζιήηξηα ηεο ζπγρξνληζκέλεο θνιύκβεζεο γηα είθνζη ρξόληα. Μέζα ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα αληηκεηώπηζα αξθεηέο δπζθνιίεο θαη δηιήκκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα κε θάλνπλ λα ζηακαηήζνπλ. Μαζήκαηα,ζπζίεο, ηξαπκαηηζκνί, απνγνεηεύζεηο. Όκσο ε αγάπε κνπ γηα ην άζιεκα, ε ραξά κνπ όηαλ βξηζθόκνπλ ζην ρώξν ηεο πηζίλαο, ε ηθαλνπνίεζε πνπ έλησζα όηαλ πεηύραηλα ηνπο ζηόρνπο κνπ θαη ν ζπλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ πξνπνλήηξηά κνπ θαη ηηο ζπλαζιήηξηέο κνπ,κνπ έδηλαλ πάληα ηε δύλακε λα ζπλερίδσ. Κ.Μ. : Αλ θαη ππήξμαλ ιόγνη πνπ ζα κπνξνύζαλ λα κε θάλνπλ λα ζθεθηώ λα ζηακαηήζσ ηελ θνιύκβεζε,πξαγκαηηθά δελ κνπ πέξαζε ζηηγκή από ην κπαιό! Παξά ηηο απμεκέλεο ππνρξεώζεηο ζηηο ππνρξεώζεηο ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ αιιά θαη ζην Παλεπηζηήκην, παξά ηελ απνρή θαηά ηε ζεηεία κνπ ζην ζηξαηό, παξά ηνπο όπνηνπο ηξαπκαηηζκνύο, παξά ηηο απνγνεηεύζεηο πνπ θάζε αζιεηήο βηώλεη κεηά από αλεπηηπρή 22

23 απνηειέζκαηα, ε πηζίλα ήηαλ ν θόζκνο κνπ! Εθεί πεξλνύζα όκνξθα, εθεί ζπλαληνύζα πνιύ θαινύο θίινπο αιιά θαη ηνλ πξνπνλεηή κνπ πνπ πάληα ζαύκαδα, εθεί κνπ άξεζε λα είκαη! Η δηαξθήο πξνζπάζεηα λα γίλνκαη θαιύηεξνο ζέηνληαο όιν θαη δπζθνιόηεξνπο ζηόρνπο θαη ε επίηεπμε απηώλ δελ κε άθελαλ θαλ λα κε ζθεθηώ καθξηά από ηηο πηζίλεο! 4) ΜΔΣΑΝΟΙΩΝΔΣΔ ΠΟΤ ΥΑΑΣΔ ΣΙΓΜΔ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΚΑΙ ΞΔΚΟΤΡΑΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ? Π.. : Η αιήζεηα είλαη πσο ν πξσηαζιεηηζκόο απαηηεί πιήξε αθνζίσζε. Πξέπεη λα αθηεξσζεί ν αζιεηήο ζε απηό πνπ θάλεη. αλ παηδί αιιά θαη αξγόηεξα,ζηελ εθεβηθή ειηθία,έραζα αξθεηέο ζπγθεληξώζεηο θίισλ,γηνξηέο, εμόδνπο,εθδξνκέο είηε γηαηί ήκνπλ ζε πξνπόλεζε ή αγώλεο είηε γηαηί έπξεπε λα μεθνπξαζηώ. Όκσο,όζν θη αλ θάπνηεο ζηηγκέο κε ελνρινύζε απηό, πάληα ην μεπεξλνύζα γηαηί ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κνπ πξόζθεξε ην άζιεκα ήηαλ πην δπλαηά. Οη ζηηγκέο, νη ζπγθηλήζεηο θαη νη ραξέο ήηαλ ηόζν κεγάιεο πνπ κε έθαλαλ λα μερλώ όια ηα άιια. Κ. Μ. : Σν έρσ ζθεθηεί πνιιέο θνξέο απηό! Μπνξώ όκσο κε βεβαηόηεηα λα πσ όηη νη ζπγθηλήζεηο θαη ηα ηόζν έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ κνπ πξόζθεξε ν αζιεηηζκόο,δελ αληαιιάζζνληαη κε ηίπνηα! Όζν θη αλ ηόηε ζηελαρσξηόκνπλ,δελ ην θξύβσ, πνπ δελ πήγαηλα ζην πάξηπ επεηδή είρα ηελ άιιε κέξα πξσηλή πξνπόλεζε ή πνπ δελ πήγαηλα ζηελ παξαιία επεηδή ζε ηξεηο κέξεο είρα αγώλεο, ηώξα απηό πνπ λνζηαιγώ θαη απηό πνπ κνπ ιείπεη,είλαη ε ζπκκεηνρή κνπ ζε κηα θνύξζα, ζε έλα πξσηάζιεκα αθόκα θαη ζε κηα πξνπόλεζε! Δελ κεηαληώλσ,ινηπόλ, ζε θακηά πεξίπησζε. 5) Ω ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΣΔ ΣΙ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΝΑΣΔ ΣΑ ΝΔΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΤ ΑΥΟΛΟΤΝΣΑΙ ΜΔ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ? Π.. : Καηαξρήλ,ζα ηνπο έδηλα ζπγραξεηήξηα πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ αζιεηηζκό ηέηνηεο δύζθνιεο επνρέο. Θα ηνπο έδηλα ζπγραξεηήξηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο κε ηελ άζιεζε! ηε ζπλέρεηα ζα ηνπο πξόηεηλα λα ζπλερίζνπλ λα θάλνπλ απηό πνπ αγαπάλε, λα κελ ην δηαθόςνπλ, λα έρνπλ θνπξάγην θαη ππνκνλή ζηηο ζπζίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ,λα πξνζέμνπλ βέβαηα λα κελ ππνβαζκίζνπλ ην δηάβαζκα θαη ηα καζήκαηά ηνπο θαη λα είλαη ζίγνπξνη όηη ζα βγνπλ θεξδηζκέλνη από απηή ηνπο ηελ ελαζρόιεζε! Σέινο ζα ηνπο πξόηεηλα, αθνύ εμαζθαιίζνπλ πξώηα όηη ηα καζήκαηά ηνπο πάλε πνιύ θαιά θαη αθνύ κάζνπλ πξώηα λα αζινύληαη ζσζηά, κε αγάπε θαη επγέλεηα,αλ θαη εθόζνλ ζέινπλ νη ίδηνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, λα αζρνιεζνύλ θαη κε ηνλ πξσηαζιεηηζκό! Κ.Μ. : Θεσξώ ηα λέα παηδηά γεληθά θαη ηνπο λένπο αζιεηέο εηδηθά, ηε κεγάιε ειπίδα ηνπ ηόπνπ καο! Είλαη άμην ζαπκαζκνύ ην γεγνλόο όηη ρηιηάδεο λένη ζήκεξα,αζινύληαη ελώ έρνπλ ηόζεο θαη ηόζεο άιιεο έλλνηεο θαη ππνρξεώζεηο. ηνπο πξνηείλσ ινηπόλ, λα ζπλερίζνπλ λα αγαπάλε απηό πνπ θάλνπλ,λα ζπλερίζνπλ λα αγαπάλε λα αζινύληαη, λα ζπλερίζνπλ λα καο δίλνπλ ειπίδα! Να ζπλερίδνπλ λα γεκίδνπλ ηα γπκλαζηήξηα ησλ ζπιιόγσλ,ηα θνιπκβεηήξηα, ηα ζηάδηα θαη ηα γήπεδα, λα ζπλερίδνπλ λα βάδνπλ πξνζσπηθνύο ζηόρνπο σο ην ζεκείν πνπ απηνί ζέινπλ θαη λα ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνύλ λα ηνπο πεηύρνπλ! Να δώζνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηα καζήκαηά ηνπο αιιά λα θαηαθέξλνπλ λα βξίζθνπλ ιίγν,έζησ, ρξόλν θαη γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία. Καη όπσο είπε θαη ε ζύδπγόο κνπ παξαπάλσ,αιιά θη έλαο πνιύ θαιόο θίινο θαη πξσηαζιεηήο, πξώηα λα κάζνπλ λα είλαη αζιεηέο θαη κεηά πξσηαζιεηέο! 6) Α ΘΛΙΒΔΙ ΣΟ ΓΔΓΟΝΟ ΟΣΙ ΔΥΔΙ ΑΡΥΙΔΙ ΝΑ ΠΔΦΣΔΙ ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ?..ΚΑΙ ΟΣΙ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΟΛΛΟΙ ΝΔΟΙ ΑΘΛΗΣΔ ΠΛΔΟΝ? ΠΑΝΣΔΛΙΣΑ - ΚΩΣΑ : Είλαη πξαγκαηηθόηεηα δπζηπρώο απηό. Σν επίπεδν ζην ρώξν ηνπ αζιεηηζκνύ δηαξθώο θζίλεη. Εηδηθά ζηε ρώξα καο αιιά θαη παγθνζκίσο είρακε ηελ ηύρε θαη νη δπν καο λα δήζνπκε σο γεληά,ηελ «άλζηζε» ηνπ ειιεληθνύ αζιεηηζκνύ,θπξίσο ράξε ζηε δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ ηνπ Ωζηόζν θαη από όηη θάλεθε,όιν ην νηθνδόκεκα πνπ ιέγεηαη Ειιεληθόο Αζιεηηζκόο,δε ζηεξίρηεθε ζε θάπνην ζρέδην,δελ ππήξρε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαζώο θαη ε θαηάιιειε νξγάλσζε θαη ηειηθά δελ επσθειήζεθε από ην γεγνλόο ηεο ηέιεζεο ησλ αγώλσλ εδώ, ζηελ πόιε καο. Αληίζεηα,εμαηηίαο δηαθόξσλ (ιππόκαζηε ηδηαηηέξσο γη απηό) ζθαλδάισλ DOPPING,εμαηηίαο ηεο αδηαθνξίαο ηνπ θξάηνπο θαη,βέβαηα θαη εμαηηίαο ησλ δύζθνισλ θαηξώλ πνπ δηαλύνπκε (νηθνλνκηθή θξίζε, αλεξγία, έιιεηςε θηλήηξσλ θηι) ην αζιεηηθό επίπεδν νινέλα θαη ρακειώλεη. Καη απηό καο ζιίβεη ηδηαηηέξσο. Όκσο ππάξρεη ειπίδα! Εζείο! Οη λένη αζιεηέο! Η λέα γεληά! Δηαθσλνύκε ζην όηη δελ ππάξρνπλ λένη αζιεηέο. Τπάξρνπλ θαη είλαη πάξα πνιινί ζε όιε ηελ Ειιάδα θαη ζε όιε ηελ Αζήλα! ηα δηθά καο αζιήκαηα αιιά θαη ζηα ππόινηπα! Εζείο είζηε πνπ ζα θάλεηε ηε 23

Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α. Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος 2013-14 Τεύχος 2. Σν θαινθαίξη έθηαζε

Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α. Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος 2013-14 Τεύχος 2. Σν θαινθαίξη έθηαζε Π Ο Λ Υ Φ Ω Ν Α Εφημερίδα 2ου Γενικού Λυκείου Θέρμης Σχ. Έτος 2013-14 Τεύχος 2 ΜΟΝΙΜΔ ΣΗΛΔ Κύξην άξζξν ει 1 SPORT TALK ει 5 Movie Night ει 7 BOOKWORM S CHOICE ει 7 ρνιηθόο Δπαγγεικαηηθόο Πξνζαλαηνιηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί...

Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Φεβξνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ Δ Κ Σ Ο Γ Ι Γ Α Κ Σ Δ Α Τ Λ Η Η Αποκριά μέσα από το στίχο! - Πειράγματα και αστεϊσμοί... Λέλε πσο θάπνηε όια ηειεηώλνπλ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Ηαλνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ 5 Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Από ην ιόγν ησλ Ρξηώλ Ηεξαξρώλ Ξνηνο ππήξμα, πνηνο είκαη, ηη ζα είκαη; Κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ

ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 2 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 5 ΑΠΡΗΛΗΟ ΜΑΗΟ ΗΟΤΝΗΟ 2009 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΧ ΜΟΡΦΧΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΜΔΝΗΚΟΤ ΣΟ ΓΟΚΔΛΗΘΟ ΣΖΛ Β ΔΠΙ ΣΟ ΛΔΟ ΔΘΛΗΘΟ ΕΖΣΖΚΑ ει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 -

Γπκλάζην Νένπ νπιίνπ εξξώλ - 1 - ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ Θέκα : «Σζηγάξν Ο Θαλάζηκνο Φίινο καο» Δξγάζηεθαλ νη καζεηέο ηεο Γ Σάμεο Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο: Σπράια Φηιία θαη ηώπεο Άγγεινο ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2007-2008 Γπκλάζην

Διαβάστε περισσότερα

Φαςιςμόσ, Ξενοφοβία και Ρατςιςτική Βία ςτην Κύπρο

Φαςιςμόσ, Ξενοφοβία και Ρατςιςτική Βία ςτην Κύπρο Φαςιςμόσ, Ξενοφοβία και Ρατςιςτική Βία ςτην Κύπρο Άρθρα και ντοκουμέντα από την περίοδο 2009-2013. Πρώτη Έκδοση, Οκτώβρης 2013. Περιεχόμενα Λέα Φαζηζηηθή Δπίζεζε ζην Καλώιε (13/12/09)... 2 We ll come at

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas

Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas του Γουστάβο Οτ Μεηάθξαζε από ηα ηζπαληθά: Γεκήηξεο Φαξξάο Πρόσωπα: ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΕΑΣΡΙ ΜΕΣΕ 1 Απνβάζξα ζηαζκνύ κεηξό. Ήρνο από ηξέλν πνπ απνκαθξύλεηαη. Άλεκνο. ηε ζθελή

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ασπλήζηστε Ιστνξία κηαο Κνπτάιαο

Η ασπλήζηστε Ιστνξία κηαο Κνπτάιαο Η ασπλήζηστε Ιστνξία κηαο Κνπτάιαο Κένηρο Ημέρας ΘΑΣΘΣ Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό, ζε κηα θνπδίλα ελόο αζελατθνύ ζπηηηνύ γλώξηζα κηα θνπηάια, ε νπνία ζέιεζε λα κνηξαζηεί καδί κνπ ηελ ηζηνξία ηεο. Ξεθίλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΣΡΗΜΖΝΗΑΗΑ ΔΚΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΔΣΟ 1 ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 3 ΟΚΣΩΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2008 ΣΗΜΖ 2,5 ΔΤΡΩ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΤΣΤΥΗΜΔΝΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΣΟ ΠΡΟΦΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε

Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ. τα σαΐνια. θαη δελ αληηθαζίζηαηαη κε ΣΕΤΦΟ 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Σ 1 1 ο υ Δ η μ. χ ο λ ε ί ο υ Π α λ α ι ο ύ Υ α λ ή ρ ο υ τα σαΐνια Η γιορτή της Μητέρας : Αφιέρωμα στις μαμάδες όλων των παιδιών! Φέηνο, όπσο θάζε ρξόλν, ηε δεύηεξε Κπξηαθή

Διαβάστε περισσότερα