ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ»"

Transcript

1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΣΔΤΥΟ 8ο 1

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή - Ηζηνξία ζρνιείνπ, ζει. 3 (πληαθηηθή Οκάδα) 2. Σα λέα ηνπ 19: Μνπξκνύηε Αλαζηαζία, ζει. 4 3.Σα πξνβιήκαηα ηεο εθεβείαο: Νηέκηζε Κιενπάηξα,ζει.6 4.Δθθιεζία θαη λένη : Φαηνύξνο Γηάλλεο,ζει.7 5.Μηα λόηα αηζηνδνμίαο γηα ηελ θξίζε: ηνιάηεο Γεκήηξεο,ζει Ζ ηέρλε ζηα κάηηα ησλ λέσλ: Κσλαηαληά Μαξία,ζει Σνπο αγαπάκε αξθεηά; Μίηζα Αιίλα, ζει.13 8.Do we love them enough? Μίηζα Αιίλα,ζει.14 9.Towards the finishing line: Μίηζα Αιίλα, ζει Dream awake to succeed: Μίηζα Αιίλα, ζει Δκείο πνπ γελλεζήθακε ζηα 90ο: Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε, ζει Ζ πνίεζε ζην 19ν : Μίρνπ Υξηζηίλα-Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε,ζει πλέληεπμε: Νηνύινβη Μαίξε-Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε,ζει Αμηνπνίεζε ηεο απνηπρίαο : Αλαζηαζία Κνηζηαθίηνπ, ζει Γλσξηκία κε ην ΚΔ.Τ.Π Παηεζίσλ,ζει Δπίζθεςε ζην Άνπζβηηο: Κσλζηαληά Μαξία,ζει Comenius Programme «Αζήλα 2013»: Κσλζηαληά Μαξία,ζει Γέθα ιόγνη γηα λα θνιπκπάο: Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε,ζει Γηαηξνθή θαη άζθεζε: Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε,ζει Ζ βία ζηα γήπεδα: Καξαζάο σηήξεο,ζει Ζ ζπληαγή καο: cookies,ζει Μάζθα νκνξθηάο, ζει Εώδηα, ζει.41 πληαθηηθή νκάδα: ηνιάηεο Γεκήηξεο, Φαηνύξνο Γηάλλεο,Κσλζηαληά Μαξία, Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε. Τπεύζπλεο Καζεγήηξηεο: Καπαζθέιε Διέλε, θαξβειάθε Διεπζεξία,Υαζηώηε Μαξία. Δπηκέιεηα μελόγισζζσλ άξζξσλ: Κνπηξνύιε Οπξαλία. θίηζα: εμώθπιιν Μαληάηε Θενδώξα, νπηζζόθπιιν Κνλόκη Υξπζόζηνκνο Ζιεθηξνληθή επηκέιεηα: Υόηδα Οπέζην ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 1. Αγγειάθεο Αζαλάζηνο: Γηεπζπληήο 2. Βιάρνο Γεώξγηνο: Τπνδηεπζπληήο 3. θαξβειάθε Διεπζεξία 4. Εεξβνγηώξγε Κσλ/λα 5. Υαζηώηε Μαξία 6. Παπαζαξάληε Αγγειηθή 7. Καπαζθέιε Διέλε 8. Κσλζηαληηλίδνπ Δπαγγειία 9. Νηάξρνπ Δπαγγειία 10. Μπαθνινπθάο εξαθείκ 11. Ρεπνύζε Δπαγγειία 12. Υαιθήο Γεώξγηνο 13. Γεσξγηνπνύινπ Αζ. 14. Καξαγηάλλεο ππξίδσλ 15. Βαραξίδεο Φώηηνο 16. Ζιία Αγγειηθή 17. Υίηνο Κσλ/λνο 18. ηεθάλνπ Υξήζηνο 19. Μαύξνο Μάξηνο 20. ειίκε Γιπθεξία 21. Κνπηξνύιε Οπξαλία 22. Παλαγησηίδνπ Εσή 23. Νόληα Μαξία 24. Αδακίδεοεπζέξηνο ΤΝΔΡΓΑΣΔ 1. Υξηζηνπνύινπ Όιγα 2. Εαραξή Γέζπνηλα 3. Μπηηραβάο Κσλζηαληίλνο 4. Μπόηξν Υαγηάκ 2

3 «Θήρας 19νέα» ονομάζεται η σχολική μας εφημερίδα. Σο όνομα της εφημερίδας μας, όπως ξέρετε ήδη πολύ καλά, είναι «Θήρας 19νέα» παραπέμποντας στην οδό που φιλοξενεί το 19 ο Λύκειο, αλλά και στην θύρα, στην πύλη του σχολείου μας, μέσω της οποίας επικοινωνούμε με τον έξω κόσμο, καθώς και στην προσπάθειά μας να θηρεύσουμε την γνώση, την ενημέρωση, την έκφραση υνεχίζοντας την προσπάθεια να έχομε ένα δικό μας έντυπο ως μέσο έκφρασης των ανησυχιών,των ενδιαφερόντων,των ταλέντων μας,κατορθώσαμε να κυκλοφορήσει,επιτέλους, το 8 ο τεύχος. Ποιες ανησυχίες, σκέψεις, όνειρα έχουν οι έφηβοι; Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια πιθανή αποτυχία ; Επηρεάζονται από την οικονομική κρίση; Οι μαθητές του 19 ου δίνουν τη δική τους απάντηση. Η συντακτική ομάδα ΣΟ ΦΡΟΝΙΚΟ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΜΑ Σχ. Έτος : ΙΘ Γυμνάσιο Αρρένων, ένα νεοσύστατο σχολείο που λειτουργεί στεγαζόμενο στο οίκημα του Β Γυμνασίου Αρρένων μέχρι και το χ. Έτος Σχ. Έτος : τις γίνεται χωρισμός του σχολείου σε γυμνάσιο και λύκειο. Σχ. Έτη : Σο σχολείο λειτουργεί πια στην οδό Θήρας 77 για το χ. Έτος Παράλληλα όμως το 1967 γίνεται ενοποίηση γυμνασίου-λυκείου. Σο Υεβρουάριο του 1968 το σχολείο μεταφέρεται στην οδό Ιθάκης 97. Σχ. Έτη : Σο σχολείο λειτουργεί σε δύο κτήρια, το κεντρικό βρίσκεται στην οδό Ιθάκης και το παράρτημα στην οδό Θήρας 77. Σχ. Έτος : Ένας ακόμη χωρισμός του σχολειού σε γυμνάσιο και λύκειο. Σχ. Έτος : Σο ΙΘ Λύκειο Αρρένων μετονομάζεται σε 19ο Λύκειο Αθηνών, πράγμα όμως που ισχύει μόνο για την Α τάξη. Σχ. Έτη : Σο 19ο λύκειο συστεγάζεται με το 19ο γυμνάσιο στην οδό Καμπάνη 11. Σχ. Έτη : τις γίνεται η μεταστέγαση του 19ου Γενικού Λυκείου Αθηνών στο νεόδμητο κτήριο της Θήρας και Ιεροσολύμων, ένα πραγματικό κόσμημα, από όλες τις απόψεις, για την γειτονιά μας. 3

4 Ζ θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά μεθίλεζε κε ηελ απνρώξεζε ηεζζάξσλ εθπαηδεπηηθώλ καο. Ο θύξηνο Ηνύιηνο Κέξπεο θαη ε θπξία Δηξήλε Ρίγιε ζπληαμηνδνηήζεθαλ, Ζ θπξία Γήκεηξα Γεξάζε, έιαβε νξγαληθή ζέζε ζην 67 ν Γεληθό Λύθεην θαη, ηέινο, ν θύξηνο Βαγγέιεο Παπαδεκεηξίνπ αλέβεθε ζηελ ηεξαξρία θαη αλέιαβε θαζήθνληα δηεπζπληή ζε άιιν ΓΔΛ. Μία από ηηο θαιύηεξεο δξαζηεξηόηεηεο, κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθε ην ζρνιείν καο θέηνο, ήηαλ αλακθηζβήηεηα ην πξόγξακκα Comenius. ε απηό ζα ζπκθσλνύζαλ όζνη καζεηέο ηεο Β ηάμεο ζπκκεηείραλ είηε ηαμηδεύνληαο ζηελ Πνισλία, είηε θηινμελώληαο παηδηά άιισλ ρσξώλ εδώ θαη παίξλνληαο κέξνο ζηηο εθδξνκέο. Οη καζεηέο, από ηε κηα, πνπ ηαμίδεςαλ ζηελ Πνισλία, ζπλνδεπόκελνη από ηηο θαζεγήηξηεο θπξία Ζιία θαη θπξία Παπαζαξάληε, γπξίδνληαο καο κεηέθεξαλ εκπεηξίεο θαη εληππώζεηο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο όινη μερώξηζαλ ηελ επίζθεςε ζην ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο ηνπ Άνπζβηηο. ηηο 13 Μαξηίνπ ήξζαλ ζην ζρνιείν καο παηδηά από ηελ Ηηαιία, ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Πνισλία, ηα νπνία θηινμελήζεθαλ από καζεηέο ηεο Β. Μαδί κε ηα παηδηά έγηλε κηα ζεηξά από εθδξνκέο ζηνπο ζπνπδαηόηεξνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, όπσο ην Ναύπιην, ην νύλην θαη ε Αθξόπνιε. Μάιηζηα, πξνεηνηκάδεηαη κηα ηειεπηαία επίζθεςε ζηελ Οπγγαξία κε ππεύζπλεο θαζεγήηξηεο ηηο θπξίεο Νόληα θαη Κνπηξνύιε. Δμίζνπ δηαζθεδαζηηθή ήηαλ θαη ε πελζήκεξε εθδξνκή ηεο Γ ιπθείνπ. Οη καζεηέο επηζθέθηεθαλ ην Γεθέκβξε ην Καξπελήζη θάλνληαο έλα επράξηζην δηάιεηκκα από ηνλ άγρνο θαη ηελ πίεζε ησλ Παλειιελίσλ (θαιή επηηπρία ζε όινπο παξεκπηπηόλησο, αθνύ νη << κεγάιεο κέξεο>> πιεζηάδνπλ ). Όζνλ αθνξά ηηο ζρνιηθέο ενξηέο, νξγαλώζεθαλ γηα ηελ 28 ε Οθησβξίνπ, γηα ηε 17 ε Ννέκβξε (ε νπνία ππάξρεη θαη ζην youtube), γηα ηα Υξηζηνύγελλα θαη ηελ 25 ε Μαξηίνπ. Ζ Υξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε «Δημιουργώ, Συμμετέχω,Προσυέρω» πεξηειάκβαλε ενξηαζηηθό πξόγξακκα κε ην αλέβαζκα ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο «Σν πλεύκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ», κνπζηθή εθδήισζε θαη ζπκκεηνρή ζε πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα όζνπο ζπλαλζξώπνπο καο έρνπλ αλάγθε ζηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία καο, πξνζθέξνληαο ηξόθηκα, ξνπρηζκό, παηρλίδηα, θάξκαθα θαη ζπκκεηνρή ζην «ΜΗΑ παζηίιηα γηα ηνλ πόλν ηνπ άιινπ» ηεο ΜΚΟ «Γηαηξνί ρσξίο ύλνξα». Ζ γηνξηή πνπ αθηεξώζεθε ζηελ 25 ε Μαξηίνπ πεξηέιακβαλε δξακαηνπνηεκέλα απνζπάζκαηα από ηε «Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο», ηνπο «Διεύζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο» ηνπ Γ.νισκνύ θαη δξώκελν ηνπ Ρήγα, ελώ αθνινύζεζε παξνπζίαζε παξαδνζηαθώλ ρνξώλ από όια ηα ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Οη θεηηλνί πεξίπαηνη έγηλαλ ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν, όπνπ κάζακε γηα ην Μεραληζκό Αληηθπζήξσλ, ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο θαη ζην Θεζείν. Λάβακε 4

5 ελεκέξσζε γηα ζέκαηα αγσγήο πγείαο θαζώο θαη παξαθνινπζήζακε ην πξόγξακκα «Δπηινγή ζπνπδώλ θαη επαγγεικάησλ» από ην ΚΔ.Τ.Π Παηεζίσλ. Σέινο, εηνηκάδεηαη ν ηειεπηαίνο πεξίπαηνο ζην πάξθν Σξίηζε θαη ε παξνπζίαζε απνζπαζκάησλ από ειιεληθέο ηαηλίεο ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Ο Διιεληθόο θηλεκαηνγξάθνο ζην 19ν». Καη θάπσο έηζη θηάλεη θαη ε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά ζην ηέινο ηεο.. 5

6 ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΦΖΒΔΗΑ Δθεβεία (ήβε) είλαη ε πεξίνδνο κεηαμύ ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ελειηθίσζεο. ηελ ήβε ζπληειείηαη ε αλάπηπμε ησλ γελεηηθώλ ραξαθηήξσλ δει. ε εκθάληζε εκκελνξξπζίαο ζηα θνξίηζηα ελώ ζηα αγόξηα νη πξώηεο εθζπεξκαηίζεηο. Γηαξθεί από ηα 15 έσο ηα 18 θαη ν θαζέλαο ηελ «πεξλάεη» κε ην δηθό ηνπ ηξόπν θαζώο ζηελ πεξίνδν απηή ζπκβαίλνπλ κεηαβνιέο θπζηνινγηθέο, κνξθνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο. Κάζε παηδί ζηελ εθεβεία αληηκεησπίδεη δηάθνξα πξνβιήκαηα όπσο κε ηελ παξέα ηνπ,ηνπο γνλείο,ηελ αγάπε,ηε θηιία. Αλαδεηά παξέεο,όρη πάληα ηηο θαηαιιειόηεξεο, γηα λα μεθύγεη από ηα πξνβιήκαηα ησλ κεγάισλ πνπ επεξεάδνπλ,όκσο θαη ην ίδην. Αιιά ππάξρνπλ θαη παηδηά πνπ είλαη θιεηζκέλα ζηνλ εαπηό ηνπο. Κάζνληαη κόλα,δελ αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θη αθήλνπλ ην θόβν λα ηα νδεγεί. Γηαηί όκσο; Ο θόβνο πάληα καο εκπνδίδεη λα πεηύρνπκε ην ζηόρν καο, λα απνθηήζνπκε απηνπεπνίζεζε,λα νινθιεξσζνύκε ζπλαηζζεκαηηθά. Γελ καο επηηξέπεη λα εθηηκήζνπκε ηηο παξέεο καο,ηηο θηιίεο καο αθνύ καο εκπνδίδεη λα θαηαιάβνπκε πνηνο,πξαγκαηηθά, καο αγαπά ή,πηζαλόλ, λα καο βιέπεη ερζξηθά. Έηζη, πιεγσλόκαζηε,ζεσξνύκε όηη νη άιινη είλαη δηπξόζσπνη θαη ίζσο λα απνδεηθλύεηαη απηό- θαη δελ καο απνδέρνληαη όπσο είκαζηε. Αλαδεηνύκε ηελ αγάπε,πνπ ζηελ εθεβεία είλαη ηξόπνο έθθξαζεο πνπ ππνδειώλεη ηνλ εαπηό καο,ηελ πξνζσπηθόηεηά καο. Νηώζνπκε ραξνύκελνη ή πιεγσλόκαζηε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε κε ηελ αγάπε, καο κνηάδνπλ κε έλα κεγάιν θύκα πνπ καο παξαζέξλεη, καο βπζίδεη. Καη ηόηε αλαδεηνύκε έλα ρέξη λα καο βνεζήζεη, λα καο αλαζύξεη ζηελ επηθάλεηα. Ζ εθεβεία,κνηάδεη λα είλαη κηα δεύηεξε γέλλεζή καο. Αθήλνπκε ηελ παηδηθή ειηθία θαη νδεύνπκε πξνο ηελ ελειηθίσζε. Απηή ε αιιαγή είλαη δύζθνιε. Δίλαη ζαλ λα πεζαίλεη θάηη κέζα καο αθνύ όηη γλσξίδακε,ζπκόκαζηαλ αιιάδεη. Ζ ζθέςε καο,ε θσλή,ε εκθάληζε,ν ηξόπνο πνπ αληηκεησπίδνπκε ηα πξνβιήκαηά καο αιιάδνπλ. Μπεξδεπόκαζηε, αλαξσηηόκαζηε πνηνη είκαζηε; Νηώζνπκε πσο είκαζηε νη ίδηνη κε ην παηδί πνπ ππήξμακε αιιά θαη ηόζν δηαθνξεηηθνί. Κάπνηεο ζηηγκέο δελ αλαγλσξίδνπκε ηνλ εαπηό καο,άιιεο ιέκε «δελ πάεη άιιν» ρσξίο λα θαηαλννύκε ην ιόγν απηνύ ηνπ αηζζήκαηνο. Γηεθδηθνύκε πεξηζζόηεξε ειεπζεξία, λα βγνύκε λα δηαζθεδάζνπκε,λα γλσξίζνπκε ηνλ θόζκν θαη,ηαπηόρξνλα ηνλ έιεγρν,ην ελδηαθέξνλ ησλ γνληώλ καο ρσξίο λα κπνξνύκε λα βξνύκε ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζε απηέο ηηο δπν αλάγθεο. -Ζ ηδαληθή ιύζε γηα ηνπο γνλείο θη εκάο εμαξηάηαη από ηα πξόζσπα θαη ηηο πεξηζηάζεηο.- Άιινηε θνηηνύκε ηε δσή ησλ γνληώλ καο θαη ζαξξνύκε πσο βιέπνπκε ηε δηθή καο κειινληηθή δσή. Απηό καο θνβίδεη,καο απνγνεηεύεη γηαηί ζέινπκε ηε δηθή καο,δηαθνξεηηθή δσή. Πνηα δσή,όκσο ; Δίκαζηε έθεβνη γεκάηνη δύλακε, έηνηκνη γηα κηα,όιν ππνζρέζεηο δσή. Αλεμάξηεηνη αιιά κε ην θόβν κε ράζνπκε ην παηδί πνπ ήκαζηαλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ γνληώλ καο Γύζθνιεο απνθάζεηο Δθεβεία, ινηπνλ, κε αηζζήκαηα έληνλα,πξνβιήκαηα, πόλν, ζηελνρώξηα, ειπίδα, όλεηξα θαη ραξά. Γελ απνθεύγνπκε ηηο δπζθνιίεο,αληηκεησπίδνπκε ηνπο θόβνπο καο,γλσξίδνπκε ηνλ θόζκν πνπ βξηζθόκαζηε θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ επηιέγνπκε λα εκπηζηεπηνύκε. Δίλαη ε θαηάιιειε πεξίνδνο ηεο δσήο καο γηα λα γίλνπκε δπλαηνί,λα κάζνπκε λα αλαγλσξίδνπκε θαη λα επηδεηνύκε ηελ εηιηθξίλεηα,ην ζεβαζκό ηελ αγάπε,ηελ θξνληίδα. Κη αλ δελ καο αξέζεη ην κέιινλ πνπ δηαθαίλεηαη γηα ηνλ θαζέλα καο,αο πνιεκήζνπκε λα θαηαθηήζνπκε ην θαιύηεξν. Κιενπάηξα Νηέκηζε Α3 6

7 ΔΚΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΝΔΟΙ Ο άλζξσπνο όηαλ βξίζθεηαη ζε λεαξή ειηθία έξρεηαη, ζπλήζσο, ζε ζύγθξνπζε κε όινπο θαη κε όια, παληνύ βξίζθεη ςεγάδηα θαη αδπλακίεο, έρεη ηελ ηάζε γηα κεδεληζκό θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ αθήλεηαη λα γίλεη έξκαην ηνπ ησλ θνηλσληθώλ επηηαγώλ. Οη δηάθνξνη ζεζκνί ηνπ θξάηνπο θαίλεηαη λα κελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηα όλεηξα ηνπ θαη απηή ε άπνςή ηνπ, ίζσο, λα κελ απέρεη πνιύ από ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Έηζη θαη ε ΔΚΚΛΖΗΑ δελ γιηηώλεη,, από ηηο βνιέο ελαληίνλ ηεο. Βέβαηα, δελ ζα πξέπεη λα θαηεγνξήζνπκε θαη γηα απηό ηνπο λένπο γηαηί ζηελ επνρή πνπ δνύκε εθηόο από ηελ νηθνλνκηθή ππάξρεη θαη ε πλεπκαηηθή/εζηθή θξίζε πνπ νδεγεί έλα κεγάιν ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ ελαληίνλ απηνύ,ηνπ ηόζν,παξεμεγεκέλνπ ζεζκνύ.με ηα ΜΜΔ πνπ δελ ζηακαηνύλ λα δεκηνπξγνύλ ζπλερώο ηελ εηθόλα κηαο εθθιεζίαο πξνπύξγην ηνπ ζπληεξεηηζκνύ, ηεο κηζαιινδνμίαο θαη ηνπ δνγκαηηζκνύ, νη παξαπάλσ ηάζζεηο εληζρύνληαη δξακαηηθά. Χο απνηέιεζκα νη λένη απνκαθξύλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν από απηήλ ζεσξώληαο όηη δελ έρεη ηίπνηα νπζηαζηηθό λα ηνύο πξνζθέξεη. ε απηό ην ζεκείν, βέβαηα,ζα ρξεηαζηεί λα αλνίμνπκε κηα παξέλζεζε,ε εθθιεζία δελ είλαη κόλν ν ρώξνο, ν λαόο νύηε ε ιεηηνπξγηά ηεο Κπξηαθήο άιια είλαη έλα δσληαλό ζώκα,ην ζώκα ηνπ Υξηζηνύ κέζα ζην νπνίν νη άλζξσπνη δνπλ ή,ηνπιάρηζηνλ, πξνζπαζνύλ λα δνπλ ζύκθσλα κε ηεο αξρέο ηεο νκόλνηαο, ηεο θηιαλζξσπίαο θαη θηιαιιειίαο θαη ζεκαληηθόηεξα από όια ηεο αγάπεο.ζ ιέμε αγαπώ εκπεξηέρεη κέζα ηεο ην Α θαη ην Χ ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο θαη γίλεηαη πξόηππν δσήο γηα όινπο ηνύο ρξηζηηαλνύο. Απηό ην πξόηππν, ινηπόλ, δσήο ζα πξνζπαζήζνπλ λα αθνινπζήζνπλ θαη λένη ώζηε λα θαηαθέξνπλ λα θαηαλνήζνπλ ην πξαγκαηηθό λόεκα ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ, «ην θαζ νκνίσζηλ». Γελ ζα πξέπεη λα θνξάκε παξσπίδεο θαη λα κελ θαηαλννύκε πσο ιάζε ζπκβαίλνπλ θαη από ηελ αληίζεηε πιεπξά, δειαδή από ηε ίδηα ηελ εθθιεζία. Λάζε πνπ έρνπλ α θάλνπλ κε ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο θαη δηαρείξηζεο.σα δπν ζρίζκαηα ηεο πξνεγνύκελεο ρηιηεηίαο έξρεηαη λα ηα αθνινπζήζεη έλα ηξίην απηό ηνπ ζρίζκαηνο κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ άλζξσπν. Φπζηθά,δελ ιέεη θαλείο πσο ε εθθιεζία ρξεηάδεηαη θάπνηνλ ππεύζπλν επηθνηλσλίαο [manager] γηα ηελ επίιπζε ηνπ παξαπάλσ δεηήκαηνο αιιά, όηη δηαθαίλεηαη πιένλ ε αλάγθε λα θαηαλνήζεη κηα κηθξή,βέβαηα, κεξίδα ησλ ιεηηνπξγώλ ηεο πσο ν Θεόο δελ επηζπκεί από ηνπο πηζηνύο κηα Φαξηζατθή αληηκεηώπηζε ηεο ιαηξείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ηνύο λένπο ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ επηηέινπο νη επηθξίζεηο γηα ηελ εκθάληζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο [δηαρσξηζκνύο ησλ ζέζεσλ ζε αληξηθέο θαη γπλαηθείεο,θαηεγνξίεο γηα ην ληύζηκν ή ηα ζθνπιαξίθηα] πνπ βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο θάπνηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδνθηκάδεη απηό ηνλ ηξόπν δσήο ησλ λέσλ, ζε θακηά όκσο πεξίπησζε απηή ε ηαθηηθή ηνπο δελ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αίηην απνκάθξπλζεο ησλ λέσλ από ηελ εθθιεζία.βήκαηα σζηόζν έρνπλ γίλεη θαη έλα από απηά είλαη ε ίδξπζε ησλ θαηερεηηθώλ ζρνιείσλ από ηνλ παηέξα Άγγειν Νεζηώηε. Σα θαηερεηηθά ζρνιεία έρνπλ σο ζηόρν ην λα θέξνπλ ηνπο λένπο θνληά ζην Θεό αθνινπζώληαο ηα ίδηα ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ[αθήζηε ηα παηδηά θαη κελ ηα εκπνδίδεηε λα έιζνπλ εηο εκέ, δηόηη ζε ηέηνηνπο αλήθεη ε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ θαη ζίγνπξα κεηά από ηα ιόγηα ηνπ Κπξίνπ καο ζην θαηά Μαηζαίνλ επαγγέιην νηηδήπνηε άιιν ζα ήηαλ κηα αλνύζηα πξνζζήθε. Φαηνύξνο Γηάλλεο Γ4 7

8 Μία λόηα αηζηνδνμίαο γηα ηελ θξίζε Έλαο από ηνπο ζπρλόηεξνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ λέσλ είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ελόο αηόκνπ θαη ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ λα επηπρήζεη. Πξάγκαηη, αλάκεζα ζηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ αλεζπρία ζηνπο λένπο γηα ην κέιινλ είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλύεη ε ρώξα καο. Πνιινί είλαη απηνί πνπ πηζηεύνπλ όηη όζν θησρόηεξνη γηλόκαζηε, ηόηε πην δπζηπρηζκέλνη ζα είκαζηε. Χζηόζν, όπσο ζα δείηε παξαθάησ, απηή ε άπνςε δηαςεύδεηαη όρη κόλν από ηνπο ξνκαληηθνύο αιιά θαη από νξηζκέλα επξήκαηα ηεο επηζηήκεο. Αξρηθά, πξέπεη λα παξαδερζνύκε πσο ε δπζκελήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε γεληθά πξνθαιεί άγρνο ζηνπο αλζξώπνπο, ελώ ε έιιεηςε ρξεκάησλ επηθέξεη ζηέξεζε νξηζκέλσλ αγαζώλ. Όκσο, ε έιιεηςε θάπνησλ αγαζώλ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη καο θάλεη πην δπζηπρηζκέλνπο. Βέβαηα, δελ αλαθεξόκαζηε ζηελ πεξίπησζε ησλ αγαζώλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαβίσζε καο, αιιά γηα απηά πνπ θαηαλαιώλνπκε γηα ηελ επραξίζηεζε καο. Γελ είλαη αλαγθαίν, ινηπόλ, λα μνδεπόκαζηε γηα λα επηπρήζνπκε, θαζώο νη ραξέο ηηο δσήο βξίζθνληαη ηξηγύξσ καο, ρσξίο εκείο λα ην ζπλεηδεηνπνηνύκε. Απηό καο ππνδεηθλύεη ην παξαθάησ πεξηζηαηηθό: Έλα πξσηλό ηνπ Ηαλνπαξίνπ, έλαο βηνιηζηήο εηζέξρεηαη ζ έλα ζηαζκό ηνπ κεηξό ζηελ Washington DC θαη αθνύ ζηαζεί ζ έλα ζεκείν αξρίδεη λα παίδεη βηνιί. Δπηιέγεη λα εθηειέζεη έμη θνκκάηηα ηνπ Bach. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 45 ιεπηώλ πνπ έπαημε, επεηδή ήηαλ ώξα αηρκήο, ππνινγίδεηαη όηη ηνλ ζπλάληεζαλ ζπλνιηθά ρηιηάδεο άλζξσπνη. Από απηνύο ειάρηζηνη ηνπ έδσζαλ ζεκαζία, δηόηη, όπσο θαηλόηαλ, ήηαλ έλαο δεηηάλνο πνπ ήζειε λα θεξδίζεη ιεθηά γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Τπήξμαλ, βέβαηα, θαη άηνκα πνπ ηνπ έξημαλ ρξήκαηα, ρσξίο λα θαζίζνπλ λα ηνλ αθνύζνπλ θαη θάπνηνη (κεηξεκέλνη ζηα δάρηπια) πνπ ζηάζεθαλ γηα ιίγα ιεπηά ώζηε λα απνιαύζνπλ ηε κνπζηθή. Δπίζεο, ηδηαίηεξε ήηαλ ε ζηάζε ησλ παηδηώλ, ηα νπνία ελώ ήζειαλ λα αθνύζνπλ ηε κνπζηθή, νη γνλείο ηνπο ηα αλάγθαδαλ λα απνκαθξπλζνύλ από ην κνπζηθό. Σειηθά ν βηνιηζηήο ζπγθέληξσζε 32 δνιάξηα από 20 άηνκα. Όηαλ έθπγε θαλείο δελ ηνλ πξόζεμε θαη θαλείο δελ ηνλ ρεηξνθξόηεζε. Όζν θη αλ απηή ε ηζηνξία κνηάδεη ηειείσο αζήκαληε θαη ηεηξηκκέλε, δελ είλαη. Απηόο ν κνπζηθόο δελ ήηαλ θάπνηνο άγλσζηνο, αιιά ν παγθνζκίνπ θήκεο βηνιηζηήο Joshua Bell. Με έλα από ηα αθξηβόηεξα βηνιηά ηνπ θόζκνπ εθηέιεζε θάπνηα από ηα πην δύζθνια θαη σξαηόηεξα θνκκάηηα πνπ έρνπλ πνηέ γξαθηεί γηα ζόιν βηνιί. Γύν κέξεο πξηλ από ηελ εκθάληζε ηνπ ζην κεηξό είρε παίμεη ζε κία θαηάκεζηε από θόζκν ζπλαπιία ζηε Βνζηώλε, όπνπ νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ θπκαίλνληαλ ζηα 100 δνιάξηα ην άηνκν. Όπσο θάλεθε, ν βηνιηζηήο δελ έπαημε ζην κεηξό γηα λα βγάιεη ηα πξνο ην δεηλ, αιιά ην έθαλε απηό, γηαηί ζπκκεηείρε ζ έλα θνηλσληθό πείξακα πνπ νξγάλσζε ε εθεκεξίδα Washington Post. Οη δηνξγαλσηέο ηνπ πεηξάκαηνο ήζειαλ λα δηαπηζηώζνπλ εάλ ν άλζξσπνο κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ νκνξθηά, ηελ ηέρλε θαη ηελ αμία θάπνησλ πξαγκάησλ ζε έλα ζπλεζηζκέλν πεξηβάιινλ, ελώ ήζειαλ αθόκε λα ειέγμνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ηα γνύζηα ησλ αλζξώπσλ. Όπσο, ινηπόλ, έγηλε θαλεξό παξαπάλσ, νη πεξηζζόηεξεο νκνξθηέο θαη ηα πξάγκαηα πνπ καο θάλνπλ επηπρηζκέλνπο βξίζθνληαη δίπια καο, απιώο εκείο δελ κπνξνύκε λα ηα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε. Αλ δε δίλνπκε ζεκαζία ζε πεξηζηαηηθά ζαλ ην πξνεγνύκελν, αλ πξνζπεξλάκε ηνλ Joshua Bell πνπ παίδεη θάπνηα από ηα σξαηόηεξα αξηζηνπξγήκαηα ηεο κνπζηθήο κπξνζηά καο θαη ηειείσο δσξεάλ, ηόηε κάιινλ έρνπκε ράζεη έλα ζσξό άιια πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα καο θηηάμνπλ ηε κέξα. 8

9 Από ηα πξνεγνύκελν πείξακα θαηαλνήζακε όηη δε ρξεηαδόκαζηε πνιιά γηα λα είκαζηε επηπρηζκέλνη, αξθεί λα παξαηεξήζνπκε πξνζερηηθά γύξσ καο, ώζηε λα εληνπίζνπκε ηε «καγεία» ηεο δσήο. Γηα λα ην πεηύρνπκε απηό, δε ρξεηάδεηαη λα μνδέςνπκε πνιιά ρξήκαηα γηα ηελ απόθηεζε αγαζώλ. Μάιηζηα, ε απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ δε καο ραξνπνηεί ζη αιήζεηα, ελώ καο θάλεη λα επηζπκνύκε αθόκα πεξηζζόηεξα πνπ δελ κπνξνύκε λα έρνπκε θαη απηό καο ζηελνρσξεί. ε παξόκνην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε θαη κε ην παξαθάησ πείξακα: Ο εξεπλεηήο ηνπ εγθεθάινπ θαζεγεηήο Βόιθξακ νύιηο πξαγκαηνπνίεζε έλα δηάζεκν πείξακα κε πηζήθνπο. Σα πεηξακαηόδσα θιείζηεθαλ κέζα ζε θινπβηά ζηα νπνία ππήξρε έλα άλνηγκα ζε κέγεζνο παιάκεο θαη από πάλσ κηα κηθξή ιάκπα. Κάζε θνξά πνπ επξόθεηην λα απιώζνπλ ζηνπο πηζήθνπο κέζα από ην άλνηγκα κεξηθέο θέηεο κήινπ, ην ιακπάθη άλαβε ζηηγκηαία. Αθνύ απηό επαλαιήθζεθε κεξηθέο θνξέο, νη πίζεθνη έκαζαλ ην θόιπν θαη ήμεξαλ πιένλ όηη θάζε θνξά πνπ αλαβνζβήλεη ην ιακπάθη ζα εξρόηαλ θαη ην κήιν. Έηζη κόιηο άλαβε ην ιακπάθη, ζηνλ εγθέθαιν ηνλ πηζήθσλ άξρηδε ε παξαγσγή ληνπακίλεο, ελόο λεζξνδηαβηβαζηή πνπ ζρεηίδεηαη κε επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα θαη πνπ πξνθαιεί επθνξία. Δληνύηνηο, ν εξεπλεηήο δηαπίζησζε όηη ε ληνπακίλε εθθξηλόηαλ κόλν θαηά ην δηάζηεκα πνπ νη πίζεθνη πεξίκελαλ ηελ αληακνηβή ηνπο, ελώ όηαλ έπαηξλαλ ηηο θέηεο κήινπ, ηα επίπεδα ληνπακίλεο παξέκελαλ ζηαζεξα θαη ύζηεξα από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα άξρηδαλ λα κεηώλνληαη. Γειαδή, ε πξαγκαηηθή αληακνηβή δελ επέθεξε αύμεζε ηεο ληνπακίλεο ζηνλ εγθέθαιν, νύηε θάπνηα άιιε κεηξήζηκε αληίδξαζε. ηε ζπλέρεηα, ν εξεπλεηήο πξνρώξεζε θη άιιν ην πείξακά ηνπ. Ήζειε λα κάζεη αλ, θαη ζε πνην βαζκό, κηα βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ αληακνηβώλ ζα είρε σο απνηέιεζκα θάπνηα αηζζεηή δηαθνξά. Άξρηζε, ινηπόλ, λα επηβξαβεύεη ηνπο πηζήθνπο κεηά ην θσηεηλό ζήκα όρη κε θέηεο κήινπ, αιιά κε ζηαθίδεο, θάηη πνπ απνηειεί λνζηηκόηεξε ιηρνπδηά γηα ηνπο πηζήθνπο. Από εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά ν εγθέθαινο έζηειλε αθόκε πεξηζζόηεξε ληνπακίλε ακέζσο κόιηο άλαβε ην ιάκπάθη. Πνιύ ζύληνκα όκσο ηα δώα ζπλήζηζαλ ζηηο ζηαθίδεο θαη ύζηεξα από δηάθνξεο επαλαιήςεηο ηνπ πεηξάκαηνο ε πνζόηεηα ηεο ληνπακίλεο άξρηζε λα αξαηώλεη, κέρξη πνπ έθηαζε ζηα ίδηα επίπεδα κε ην πείξακα κε ηηο θέηεο κήινπ. Γειαδή έλησζαλ ηελ ίδηα πιένλ επραξίζηεζε κε εθείλε πνπ έλησζαλ πην πξηλ κε ηηο θέηεο κήινπ. Κάπνηα ζηηγκή, ν νπιηο απνθάζηζε αληί γηα ζηαθίδεο λα δώζεη ζηνπο πηζήθνπο πάιη θέηεο κήινπ. Ζ απνγνήηεπζε ησλ πηζήθσλ ήηαλ πιένλ εκθαλήο. Ζ πνζόηεηα ληνπακίλεο πνπ εθθξηλόηαλ ζηνλ εγθέθαιν ηνπο κε ην αλαβόζβεζκα ηεο ιάκπαο, κεηώζεθε αηζζεηά. Γειαδή, ελώ πξνεγνπκέλσο ε αληακνηβή κε κήινπ πξνθαινύζε επραξίζηεζε ζηνπο πηζήθνπο, ηώξα ηνπο ήηαλ αδηάθνξε αλ όρη δπζάξεζηε! Σα ζπκπεξάζκαηα απηνύ ηνπ πεηξάκαηνο παξνπζηάδνπλ ηεξάζηην ελδηαθέξνλ. Αληηιακβαλόκαζηε, ινηπόλ, από ηα παξαπάλσ όηη ε ίδηα ε απόιαπζε δελ απμάλεη ην αίζζεκα ηεο επηπρίαο καο, αθνύ ε πνζόηεηα ηεο ληνπακίλεο ζηνλ εγθέθαιν ησλ πηζήθσλ παξέκελε ζηαζεξή ύζηεξα από ηελ απόθηεζε ηεο ιηρνπδηάο. Απηό πνπ πξνθαινύζε ηελ επραξίζηεζε ήηαλ ε πξνθαηαβνιηθή ραξά θαη ε αγσλία γηα ηελ επηθείκελε απόιαπζε. Δπηπιένλ, ζπκπεξαίλνπκε όηη όζν αλεβάδνπκε ηνλ πήρε ησλ πξνζδνθηώλ καο, ηόζν πην δύζθνιν είλαη λα ληώζνπκε επηπρηζκέλνη. Απηό γίλεηαη παζηθαλέο όρη κόλν από ηελ αληίδξαζε ησλ πηζήθσλ όηαλ νη ζηαθίδεο αληηθαηαζηάζεθαλ από θέηεο κήινπ, αιιά θαη από ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Όηαλ από κία αξρηθά απιή θαη ζρεηηθά θησρή δσή απνθηήζνπκε πεξηζζόηεξεο αλέζεηο θαη πιηθά αγαζά θαη ύζηεξα ηα ράζνπκε ηόηε απηό καο θαθνθαίλεηαη όπσο αθξηβώο έγηλε θαη κε ηνπο πηζήθνπο πνπ αληί γηα ζηαθίδεο αληίθξηζαλ θέηεο κήινπ. Λακβάλνληαο όια ηα πξνεγνύκελα ππ όςε θαηαιήγνπκε ζε αμηόινγα ζπκπεξάζκαηα. Όπσο απνδείμακε, ε θαηαλάισζε όιν θαη πεξηζζόηεξσλ εκπνξεπκάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε καο, δε καο θάλεη πξαγκαηηθά επηπρηζκέλνπο 9

10 αιιά ίζσο ην αληίζεην. Απηά πνπ καο επραξηζηνύλ είλαη κάιινλ δσξεάλ θαη πξνέξρνληαη είηε από εκάο είηε από ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο είηε από ηηο νκνξθηέο ηηο θύζεο. Μία ζθηρηή αγθαιηά, έλα θύιιν πεζκέλν ζην δξόκν, έλαο πεξαζηηθόο ζην δξόκν πνπ βαδίδεη ηξαγνπδώληαο. Αο ην ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ινηπόλ. Απηό πνπ καο ιείπεη γηα λα κπνξέζνπκε λα επηπρίζνπκε είλαη κηα πην αηζηόδνμε ζηάζε δσήο! Ζ επηπρία δε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ρξήκαηα! Απηό πνπ πξέπεη λα αιιάμνπκε γηα λα επηπρίζνπκε δελ είλαη ε νηθνλνκηθή καο θαηάζηαζε αιιά ν ίδηνο καο ν εαπηόο! ηνιάηεο Γεκήηξεο Γ4 θίηζν: Αξκέλεο Γξεγνξηάλ Α1 10

11 Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Αθνύο ηνπο ζεκεξηλνύο λένπο λα ιέλε βάδσ θαη ηνλ εαπηό κνπ κέζα- γηαηί λα δηαβάζσ έλα βηβιίν, γηαηί λα πάσ ζέαηξν, γηαηί λα πάσ ζε κία έθζεζε δσγξαθηθήο ή γιππηηθήο ; Από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζεσξείηαη ράζηκν ρξόλνπ. Πξνηηκνύλ λα ζεξθάξνπλ ζην ίληεξλεη, λα βγνπλ γηα θαθέ, λα αξάμνπλ ζην ζπίηη ηνπ θίινπ/εο ηνπο. Καη όκσο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα εθθξάζνπλ ηηο θξπθέο αλεζπρίεο ηνπο, ηα πάζε, ηνπο θόβνπο θαη ηα όλεηξα ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη δελ θαηαιαβαίλνπλ ηη αθξηβώο είλαη ε ηέρλε. Γελ θαηαιαβαίλνπλ πσο όηαλ βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, θξαηώληαο κηα θηζάξα ή έλα ραξηί κε ζηίρνπο ζηα ρέξηα πξνζπαζώληαο επίκνλα αιιά κε κεξάθη λα βγάινπλ εηο πέξαο έλα ηξαγνύδη, αζρνινύληαη κε ηελ πην αγλή θαη όκνξθε θαη,μαλαιέσ, όκνξθε κνξθή ηέρλεο. Δελ θαηαιαβαίλοσλ πφς όηαλ δφγραθίδοσλ ή ζθηηζάροσλ αλζρφπάθηα, ζύλλεθα, ήιηοσς, ζθέυεης θαη αλακλήζεης πάλφ ζηο ζραλίο ή ζηο ηεηράδηο ηοσς ηελ ώρα ηοσ καζήκαηος ηθαλοποηούλ θαη πάιη ηα ζέιφ κηας κορθής ηέτλες. Γηαηί ΝΑΗ! Όζν θαη αλ δελ ην παξαδερόκαζηε κέζα από ηελ ηέρλε θηλεκαηνγξάθνο, ζέαηξν, δσγξαθηθή θ.α.- κπνξνύκε εκείο νη λένη λα εθζέζνπκε θαη λα εθθξάζνπκε ηηο πην αλεμήγεηεο επηζπκίεο καο, ηηο απόςεηο καο γηα ηνλ έξσηα, γηα ηνλ ζάλαην, γηα ηηο θηιίεο θαη γηα ηελ απεξίγξαπηε ηξέια πνπ ξέεη ζην αίκα καο. Μόλν ε ειεπζέξηα ηεο ηέρλεο καο ην επηηξέπεη απηό. Μαο επηηξέπεη λα πάξνπκε έλαλ θνπβά κε θόθθηλν ρξώκα θαη λα «ιεξώζνπκε» ηνπο άζπξνπο ηνίρνπο πνπ απνρξσκαηίδνπλ θαη δηαιύνπλ ηελ όξεμε καο γηα δσή θαη κε απηό ηνλ ηξόπν λα δεκηνπξγήζνπκε ηνπο πην όκνξθνπο πίλαθεο ζηνπο άδεηνπο δξόκνπο ηεο δσήο καο ηεο Αζήλαο εδώ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε όπνηα ιέμε ζάο αξέζεη θαη ζαο εθθξάδεη. Ζ ηέρλε καο δίλεη ηε κνλαδηθή επθαηξία λα κεηακνξθσζνύκε ζε ηξεινύο, ζε εξσηεπκέλνπο, ζε γπλαίθεο θαη άληξεο, ζε θαληάζκαηα θαη πλεύκαηα, ππνδπόκελνη απηνύο ζηε ζθελή ελόο ζεάηξνπ, ζηελ εξκελεία ελόο ηξαγνπδηνύ, ζην ραξηί κηαο δσγξαθηάο ή ελόο πνηήκαηνο. Σν πην απιό θαη ζπρλό- παξάδεηγκα γηα λα δεη θαλείο ηε ζηάζε ησλ λέσλ απέλαληη ζηε ηέρλε είλαη θαηά ηε πξνζσπηθή κνπ γλώκε ν θηλεκαηνγξάθνο. Βιέπνληαο θαλείο ηνπο λένπο ζην ζηλεκά παξαηεξεί ηα θόθθηλα κάγνπια θαη απηηά ηνπο, ηα ηδξσκέλα ρέξηα ηνπο, ηα µάηηα ηνπο πνπ ιάκπνπλ. Οη λένη γειάλε ή θιαίλε, ζπκώλνπλ ή ιππνύληαη, θνπινπξηάδνληαη, ζηξηθνγπξίδνπλ ζηελ θαξέθια ηνπο. Ζ εκπεηξία ηεο παξαθνινύζεζεο κηαο ηαηλίαο είλαη µηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπλδέεηαη µε ηε γνεηεία θαη ηελ ηέξςε. Σν πεξηερόκελν ησλ πνηνηηθώλ ηαηληώλ γηα λένπο, αθνξά ζπρλά θαηαζηάζεηο θαη ζέκαηα πνπ πξνζθέξνπλ απαληήζεηο ζηα θαπηά εξσηήκαηα πνπ ζπρλά νη λένη θξαηνύλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη πξνζπαζνύλ λα απαληήζνπλ µόλνη ηνπο. Μηα ηαηλία κπνξεί λα ηνπο δώζεη θάπνηεο απαληήζεηο θαη λα επεξεάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο γηα θαηαζηάζεηο ή πξόζσπα. ην δεκηνπξγηθό λέν άλζξσπν ε ηέρλε, εθηόο από πξάμε επηθνηλσλίαο είλαη θαη πξάμε απειεπζέξσζεο, απνδέζκεπζεο από ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο ηεο δσήο. Κάζε κνξθή ηέρλεο ζπληζηά κηα κνξθή «θπγήο», απνκάθξπλζεο από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζήκεξα σο ηδηαίηεξα θαηαπηεζηηθή, θαηαζιηπηηθή, ηζνπεδσκέλε. Από απηήλ ηελ άπνςε ε ηέρλε αλαλεώλεη, εκπινπηίδεη, ζεξαπεύεη. Απηά από εκέλα. Δύρνκαη λα κελ έγηλα θνπξαζηηθή ζηνπο αλαγλώζηεο θαη εύρνκαη ή θαιύηεξα ειπίδσ κεηά από ηελ αλάγλσζε ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ νη ζεκεξηλνί λένη 11

12 λα αιιάμνπλ ηελ άπνςε ηνπο γηα ηελ ηέρλε, λα μεθηλήζνπλ ην αύξην έρνληαο ζην κπαιό ηνπο ηελ πξώηε ηνπο απόπεηξα έθθξαζεο ηνπο κέζα από απηό πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη λα θαινύκε «Σέρλε». Κσλζηαληά Μαξία Β2 θίηζν Αληηγόλε Φαξκαθίδνπ Α3 12

13 ΣΟΤ ΑΓΑΠΑΜΔ ΑΡΚΔΣΑ ; Κάπνηνο είπε «Οη γνλείο γηα ηα παηδηά ηνπο είλαη ό,ηη ν Θεόο γηα ηνλ θόζκν»,θη είρε απόιπην δίθην. Ο δεζκόο κεηαμύ γνληώλ θαη παηδηνύ είλαη πνιύ δπλαηόο. Απηή ε αγάπε είλαη ηδηαίηεξε γηαηί είλαη απεξηόξηζηε θαη ηνπ δίλεηαη ρσξίο δηάθξηζε. Οη γνλείο, καο αγαπάλε έηζη όπσο γελληόκαζηε, κε ηηο ηδηαηηεξόηεηέο καο,όρη κόλν γηα ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα ραξίζκαηά καο αιιά,θαη γηα ηηο αδπλακίεο θαη ηα ιάζε καο. Κάλνπλ ηα πάληα γηα ηελ επηπρία καο. Καηά ηελ άπνςή κνπ αλεμάξηεηα από ην ρξόλν πνπ αθηεξώλνπλ ζε καο,νη γνλείο είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξόζσπα ζηε δσή καο. Πηζηεύσ πσο ην άξζξν κνπ είλαη ζαθέο θαη ζα θαηαλνεζεί εύθνια. Αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε πνπ έρνπκε γηα ηνπο γνλείο καο. Δελ κνπ δηαθεύγεη ην γεγνλόο πσο ηώξα πνπ έρνπλ πεξάζεη ηα ρξόληα,απνκαθξπλόκαζηε από ηνπο γνλείο καο. Πεξλάκε πεξηζζόηεξν ρξόλν κε ηνπο θίινπο καο θη απηό ζα ήηαλ αθύζηθν λα κελ ζπκβαίλεη. Άιισζηε, πνιιέο θνξέο αλ θαη ε γνληθή αγάπε είλαη παξνύζα,ηα παηδηά δελ ηελ εθηηκνύλ πξαγκαηηθά. Αλ θαη δηαθσλώ θαηεγνξεκαηηθά κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζθέςεο, πξέπεη λα παξαδερηώ όηη είλαη κηα αηπρήο πξαγκαηηθόηεηα. Αιιά,πώο κπνξνύκε λα παξαγλσξίδνπκε ηελ αγάπε ηνπο όηαλ μέξνπκε όηη εξγάδνληαη λύρηα θαη κέξα γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο καο ; Η ζρέζε πνπ ρηίδνπκε κε ηνπο γνλείο καο επεξεάδεη ηε κειινληηθή καο δσή. Μαο βνεζνύλ λα αλαπηύμνπκε ην θξηηήξην ηνπ ζσζηνύ ή ιάζνπο, ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο εζηθήο. Είλαη απηνλόεην πσο αλ δελ ηνπο αθνπγθξαδόκαζηαλ δελ ζα είρακε σξηκάζεη θαη γίλεη απηό πνπ ζήκεξα είκαζηε. Πόζνη πξόζπκα ζα παξαδερόκαζηαλ πσο θάζε θνξά πνπ αγθαιηάδνπκε ηνπο γνλείο καο, νη πόλνη καο κνηάδνπλ λα εμαθαλίδνληαη,θη αθόκα, θη όηαλ έρνπκε κεγαιώζεη εμαθνινπζνύκε λα αηζζαλόκαζηε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία εμαηηίαο ηεο παξνπζία ηνπο ; Όηαλ θάπνηνο ζθέθηεηαη ήξσεο,ηνπ έξρνληαη ζην κπαιό πξόζσπα όπσο ν Οπίλζηνλ Τζόξηζηι, ν Ναπνιέσλ ή ε Ισάλλα ηεο Λσξαίλεο. Απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ αιιάμεη ηνλ θόζκν. Πξνζσπηθά παξόιν πνπ ηνπο ζεσξώ άμηνπο εθηηκήζεσο,μέξσ πνιύ θαιά πνηνη είλαη νη κεγαιύηεξνη ήξσεο γηα κέλα. Είλαη νη γνλείο κνπ. Επραξηζηώ ην Θεό θάζε κέξα γηα ηνπο γνλείο πνπ κνπ έδσζε. Γηαηί δελ είλαη κόλν απηνί πνπ κ έθεξαλ ζηνλ θόζκν θαη κε κεγάισζαλ αιιά είλαη,επίζεο, αλαληηθαηάζηαηνη θίινη γηα κέλα. Νηώζσ ζαλ λα είκαη ν πην ηπρεξόο άλζξσπνο ζηνλ θόζκν εμαηηίαο ηνπ όηη έρσ δπν ππέξνρνπο γνλείο,πνπ θέηνο ζα γηνξηάζνπλ ηελ 20 ε επέηεην ηνπ γάκνπ ηνπο. Είκαη,βέβαηε όηη όινη αηζζάλεζηε ην ίδην γηα ηνπο γνλείο ζαο. Γη απηό πξέπεη λα ηνπο ιέκε ζπρλόηεξα όηη ηνπο αγαπάκε,πεξηζζόηεξν από όζν ε λεαληθή καο θαξδηά κπνξεί λα ηνπο δείμεη. Απνθάζηζα λα καη πξώηε πνπ ζα ην θάλεη. Απιά,ζέισ λα ηνπο πσ έλα ηεξάζηην επραξηζηώ γηαηί ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο κνπ λα πξαγκαηνπνηήζσ ηα όλεηξά κνπ. Καη,επηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ έλα κπζηηθό : ζήκεξα έλα όλεηξό κνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Δεκνζίεπζα ην πξώην άξζξν κνπ,πνπ γηα κέλα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό αθνύ είλαη αθηεξσκέλν ζηνπο ήξσέο κνπ : Τνπο αλαληηθαηάζηαηνπο Γνλείο κνπ. Λνηπόλ, αγαπεηνί θίινη αο εθηηκήζνπκε θαη αο αγαπήζνπκε ηνπο γνλείο καο πεξηζζόηεξν.. θαη πεξηζζόηεξν. Μήηζα Αιίλα Γ2 13

14 DO WE LOVE THEM ENOUGH? One day someone said "Parents for their children are like God for the world", and he was perfectly right. The bond between parents and children is very strong. This love is special, because it is limitless and comes free of judgment. Parents love all the traits that come with us, not only our strengths and gifts but also our weaknesses and mistakes. They will do everything for our happiness. It is my firm belief that no matter how much time they spend with us,parents are the most important persons in our lives. I tend to believe that my message will be very clear and easily understood. It's about appreciating our parents. There is no getting away from the fact that now that the years have passed we are becoming distant from our parents. Spending time with friends has become more frequent and it would seem unnatural if it did not happen. Moreover, in far too many cases,even though parental love is always present,children do not really appreciate it. Although I categorically disagree with this way of thinking, I have to admit that this is the unfortunate reality. But how can we remain ignorant of our parent's love, knowing that they work day and night for us, to satisfy our pleasures and necessities? The relationship we build with our parents influences us in our future lives. Gradually, they develop our sense of right or wrong, of justice and morals. It goes without saying that without listening to them, we would not be able to grow up, to be who we are today. How many of us are willing to admit that every time we hug them our pains seem to disappear and that even though we have grown up we still feel safe and protected whenever they are around? When one thinks of heroes,names such us Winston Churchill, Napoleon or Joan of Arc often come to mind. These people have changed the world. Personally, even though I consider them worthy of esteem, I undoubtedly know who are the greatest heroes for me. They are my parents.i thank God every day that He chose them to be my parents. Because they are not only the ones that brought me into the world and brought me up, but they are also my irreplaceable friends. I feel like I am the most fortunate person in the world for having two wonderful parents, who, by the way, this year will be celebrating their 20th wedding anniversary. I am sure that each one of you feels the same for your parents. That's why we have to tell them that we love them more than our young heart can show. And I decided to be the first one to do so. So, I just want to say a massive thanks to them for supporting my efforts to make my dreams come true. And let me tell you a secret. Today one of my dreams came true.i managed to publish my first article,which is special for me, because it is dedicated to my heroes. To my irreplaceable parents. Well, dear friends, let's appreciate and love our parents more...and more...and more... Mitsa Alina Γ2 14

15 Towards the finishing line Graduation is an exciting time in a person's life, especially high school graduation, that is considered to be the end of our adolescence and the beginning of our youth. And here we are! The time has come and we are graduating! I am convinced that each one of us is pretty excited to graduate from high school and start a new life. No more school, no more lessons, no more homework, no more waking up early in the morning. For some it means that they will be able to move on with their own life and live on their own. And live on their own...but how many of us are ready to begin a new life on our own? Probably, we are under the impression that we will be free from work, tiredness and able to finally live. However, after finishing high school we will soon realize that many decisions come up which must be taken and that our work has just begun.the truth is that an adolescent graduating can follow many directions in life. But it seems that during this period there are so many choices. It is an undeniable fact that each one of us has something on his mind. Someone, for example, thinks about pursuing University studies and then following a career, others think about finding a job that does not really require academic qualifications and so on. There are also those who might be excited about graduation but do not know at all what they are going to do with the rest of their lives. It is true that obtaining a University degree gives us not only greater financial potential but also the ability to work in the field of our choice.the only thing we do not have to forget is that the decisions of today are the pride of tomorrow, because they will affect us for the rest of our lives. The time has passed. I am sure that most of you remember your first school day.for me,at least, it seems just like it was yesterday. Throughout these twelve years many of us learned a lot from the experiences we have gone through. Over the years, we have gained confidence and allowed ourselves to set realistic goals. Furthermore, we built our character and learned to be always on the positive side, even though it was not easy at all. And now that we have "survived" after all these years,it's time to party and enjoy the pleasures of life. Yes! Isn't it what we are really thinking about? In fact we will be missing a great deal. We will miss a lot of great teachers,we may lose contact with our friends and classmates, we will move to other places, to Universities,there were we will be known as a number rather than as a personality. But looking on the bright side of things, it is indisputable that we have gained a lot. Specifically, we have gained knowledge,critical thinking, experience,maturity,and the opportunity to come in touch with wonderful teachers. All these,by far, are significant,but from my point of view we have gained something much more important than all these. We have made friends! Finally, we have reached the time where we have to say goodbye to school and hello to the future. Looking back, all this time was a mixture of happiness, sadness, tiredness, success and failure. Many of us have worked extremely hard to achieve the results that we have obtained and that is what makes us proud. This year we just have to try to enjoy the last time we will all be together as a class, because in the end all we have are our memories. In the future we are going to miss all these great moments we spent together. To sum up,i just want to wish you all a great future and never stop trying to be someone you would be proud to know. Mitsa Alina Γ 2 15

16 Dream awake to succeed There is no getting away from the fact that each one of us has dreams and hopes. Imagine your life without dreaming...how would you feel? Thinking about it,it seems like we lose sense of direction in our lives as there is nothing to plan or to look forward, nothing to motivate and keep us going through hard times. As far as I am concerned,i think that it's a shame to let life go on without realizing dreams and hopes. Dreaming inspires us. It moves us towards doing things that will make us better persons. It is widely acknowledged that one common dream is success. But success means different things to different people. It can be an aim,a goal or even a direction in our life. And now I ask, who does not want to be successful in life? The answer to this question is no secret. Even though success is what most people desire to achieve,the process of going up is not always a piece of cake. We may have skills, motivation, we may have a degree but this does not mean that our success is guaranteed. And this usually happens when we identify success with happiness,because, as Immanuel Kant said" The concept of happiness is such an indeterminate one, that even though everyone wishes to attain happiness, yet he can never say definitely and consistently what it is that he really wishes and hopes for, and I have no doubt that it is true. There is no way for someone to ever be successful if they are not happy with what they are doing. All in all, the main conclusion to be drawn is that every person has at least once failed, but we have to bear in mind that success is not permanent and failure is not fatal. Mitsa Alina Γ2 16

17 ΔΜΔΗ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΑΜΔ ΣΑ 90s -Βιέπακε ηηο ηαηλίεο ηεο Disney θη όρη ην θαλάιη ηεο Disney. -Δίρακε ηε «ακπξίλα ηε Μαγηζζνύια» όρη ηνπο «Μάγνπο ηνπ Γνπίβεξιη». -Μαο άξεζε ν «Υξηζηνπγελληάηηθνο Δθηάιηεο»,πξηλ θαλ κάζεηε ηη είλαη Emo. -Δίκαζηε ε γεληά ηνπ Harry Poter. -Δίρακε ηνλ «Κάζπεξ ην θαληαζκαηάθη»! όρη ην «Monster High»! -Κάλακε «πνζη» ζε ιεπθώκαηα,όρη ζην «Face Book». -Παίδακε κνλόπνιπ κε ρξήκαηα,όρη κε πηζησηηθέο θάξηεο. Καη αγνξάδακε κόλν ηηο νδνύο ηεο Αζήλαο,δελ θηάλακε σο ην Σδηκπνπληί! -Windows 7?! ΥΑ!!! Καη λαη,δνύζακε κε Windows93! -Σν Καινθαίξη γεκίδακε όιν καο ην ζώκα κε ηαηνπάδ πνπ βξίζθακε ζηηο ηζίριεο! -Δίρακε όινη,θνξίηζηα-αγόξηα, δπν ηνπιάρηζηνλ παθέηα κε θάξηεο Yu-Gi-Oh! -Πξνιάβακε ηηο δξαρκέο θαη δήζακε,έζησ γηα ιίγν, ρσξίο νηθνλνκηθή θξίζε! -Δίκαζηε από ηα ηειεπηαία πιάζκαηα ηεο γεο πνπ ε ρξνληά πνπ γελλήζεθαλ,ζα αξρίδεη από ηνλ αξηζκό 1! -Λέκε ν έλαο ζηνλ άιιν «ηη ηξέρεη θίιε» ; παξηζηάλνληαο πσο ηξώκε έλα θαξόην, θαη θαηαιαβαηλόκαζηε! -Ξέξνπκε πσο είλαη κηα βηληενθαζέηα! -Ο Mickey Mouse δελ είρε γίλεη αθόκα computerized.. -Κη όκσο δήζακε ηελ επνρή πνπ ηα θηλεηά Γελ Τπήξραλ! -Κάζε βξάδπ ηξέρακε ζηα ζπίηηα ησλ θίισλ καο θαη θαζόκαζηαλ έμσ κέρξη αξγά, ρσξίο λα βηαδόκαζηε λα ηξέμνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο! -Δίρακε ηα «Ενπδνύληα» (ηα original ληε) θαη ηηο Candy Girls,όρη ηνπο «Mazoo and the Zoo». -Παίδακε ηάπεο θαη Πόθεκνλ θαη άκα θεξδίδακε θακηά ηάπα,ήηαλ ιεο θαη θεξδίζακε ην ΛΟΣΣΟ! -Ζ ζθελή κε ηελ θαθηά βαζίιηζζα ζηε Υηνλάηε ήηαλ ην πην ηξνκαθηηθό πξάγκα πνπ είρακε δεη ζηε δσή καο! Πξέπεη λα καζηε πεξήθαλνη πνπ γελλεζήθακε ζηα 90s! Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε Α3 ζθίηζν: Αξκέλεο Γξεγνξηάλ Α1 17

18 Ζ ΠΟΗΖΖ ΣΟ 19 ν ΠΑΣΡΗΓΑ ΜΔ ΣΑ ΞΔΝΑ Ζ αγάπε δελ είλαη θσο πνπ ην πξνζκέλσ λα ξζεη. Δίλαη ε δσή θαη ν Θεόο. Γε ζνπ δεηά ηα πάζε. Γε ραίξεηαη ζηε ιύπε ζνπ Απηόο πνπ ζ αγαπάεη Γηαηί ε αγάπε λα ραξείο Μνλάρα αλαδεηάεη. Γελ είλαη έξσηαο ηξειόο, ηπθιόο από ην πάζνο. Δίλαη ην ράδη, ν ζηελαγκόο θαη ζπγρσξεί ην ιάζνο. Δίλαη αλάγθε πξνζθνξάο. Σα πάληα λα πξνζθέξεηο Να δίλεηο πάληα αλαδεηάο θη έηζη δελ ππνθέξεηο. Γηαηί αγάπε είλαη λα βξεηο Παηξίδα κεο ζηα μέλα Κη αλ ιάζνο ηελ αλαδεηείο Αγάπα γηα εζέλα. 18

19 Ζ ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΟΤΡΑΝΟΤ ε κηα πιαηεία αδεηαλή γπξίδσ θάζε βξάδπ ηα όλεηξα κνπ πνπ θπγαλ ζπκάκαη ζην ζθνηάδη. Όλεηξα ρηίδσ απ ηελ αξρή ζε κηα αδεηαλή πιαηεία Καη ζαλ ζα ξζεη ε Κπξηαθή ζα βγνύλε ζηελ πνξεία. Με κηα θσλή ζα νπιηζηνύλ, ζα έξζνπλ πην θνληά κνπ Κη όινο ν θόζκνο ζα γξνζηά ζα λαη παξεγνξηά κνπ. Μεο ζηελ πιαηεία πάιεςα γηα όζα κε πξεζβεύνπλ. Μα θάπνηνη δελ ην δέρηεθαλ Από θνληά κνπ θεύγνπλ Μεο ζηελ πιαηεία ζηάζεθα Από παληνύ ρηππνύζαλ Ζ νρινβνή ζηακάηεζε ηγή ππξνβνινύζαλ Σξέρνπκε λα μεθύγνπκε Σα όλεηξα θαπλνί Όπνπ θαη λα γπξίζνπκε Σξηγύξσ καο «ερζξνί» Μία ζηηγκή κνύ έθηαλε ηνλ θόζκν κνπ λ αιιάμεη Καζόζνπλα ζε κηα γσληά κόιηο είρε ραξάμεη Οη ερζξνί αθόκε ρηύπαγαλ θη εζύ ζηακαηεκέλνο Μηα ζθαίξα ξίμαλ δίπια ζνπ θη έπεζεο ιαβσκέλνο Οη ερζξνί καο ζηακαηήζαλε άδεηαζε ε πιαηεία Καη από ζέλα κνπ έκεηλε Μία θσηνγξαθία Πνηέ κνπ δε ζε γλώξηζα κέζα κνπ όκσο κέλεηο Κη απ ηελ πιαηεία η νπξαλνύ ειπίδα λα καο ζηέιλεηο Λάγαξε Υξηζηίλα Γ2 19

20 Ζ ΠΟΗΖΖ ΣΟ 19 ν ΚΔΦΔΗ 1.Μεξηθά πξάγκαηα,ζα είλαη πάληα πην δπλαηά από ην ρξόλν θαη ηελ απόζηαζε, πην βαζηά από ηε γιώζζα θαη ηνλ ηξόπν δσήο. Όπσο ην λα κέλεηο πηζηόο ζηα όλεηξά ζνπ, θαη λα κάζεηο λα είζαη ν εαπηόο ζνπ. Να κνηξάδεζαη κε ηνπο άιινπο ην εμαίζην κπζηηθό πνπ αλαθάιπςεο. 2.Με ηηο απνθάζεηο καο, νξίδνπκε ηνλ εαπηό καο. Μόλν κ απηέο δίλνπκε δσή θαη λόεκα ζηα ιόγηα θαη ζηα όλεηξά καο. Μόλν κε ηε βνήζεηά ηνπο κπνξνύκε από απηό πνπ είκαζηε λα πιάζνπκε απηό πνπ ζέινπκε λα είκαζηε. 3.ηελ πην βαζηά απειπηζία έρεηο ηελ επθαηξία λα βξεηο ηνλ αιεζηλό ζνπ εαπηό. Όπσο ηα όλεηξα δσληαλεύνπλ ηε ζηηγκή πνπ ην πεξηκέλεηο ιηγόηεξν, έηζη ζα γίλεη θαη κε ηηο απνξίεο πνπ δελ κπνξείο λα ιύζεηο. Άθεζε ην έλζηηθηό ζνπ λα ραξάμεη έλα κνλνπάηη ζνθίαο θαη ηελ ειπίδα λ απνδηώμεη ηνπο θόβνπο ζνπ. Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε Α3 20

21 ΚΑΣΩ ΑΠ ΣΟ ΝΕΡΟ. Ο αζιεηηζκόο είλαη αλαγθαίνο ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ,αιιά ίζσο λα έρεη λα ηνπ πξνζθέξεη πεξηζζόηεξα θαηά ηελ παηδηθή-εθεβηθή ηνπ ειηθία. Καζώο ζε απηή ηελ πεξίνδν έρεη ηελ επθαηξία λα δήζεη εκπεηξίεο ραξάο,ιύπεο,λα βξεζεί ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε,θαη αθόκα λα δεζεί κε ηνπο ζπλαζιεηέο θαη ηνλ πξνπνλεηή ηνπ. Σν θνιύκπη είλαη κηα από ηηο θαιύηεξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ηζνξξνπεκέλε κπτθή αλάπηπμε θαη θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. Ζ Κνιύκβεζε είλαη άζιεκα θίλεζεο κέζα ζην λεξό. Χο άζιεκα, ην θνιύκπη, είλαη από ηα πην παιηά θαη ζπλεζέζηεξα. Καη ε ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε ηη είλαη ; Σέρλε ή άζιεκα ;ε απηό ην εξώηεκα δύζθνια κπνξεί λα απαληήζεη θαλείο, θαζώο απνηειεί κέζν δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο ελώ ηαπηόρξνλα γπκλάδεη εληαηηθά όιν ην ζώκα. Απεπζύλεηαη ζε θνξίηζηα από 6 εηώλ θαη πάλσ. Σν άζιεκα ραξαθηεξίδεηαη σο «κπαιέην κέζα ζην λεξό» γηα απηό ην ιόγν απαηηεί από ηηο αζιήηξηεο επιπγηζία, αληνρή, ζσζηή κπτθή αλάπηπμε ελώ απαξαίηεηε είλαη ε ζσζηή ηερληθή ηεο θνιύκβεζεο,ηνπιάρηζηνλ ζηα δύν πξώηα ζηπι (ειεύζεξν θαη ύπηην), θαη ε γλώζε ξπζκηθήο θαη κπαιέηνπ. Πνηα,όκσο, είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο πξσηαζιήηξηαο ; «Επιπγηζία, ράξε, αληνρή, πιεπζηόηεηα, θαη πνιύ δπλαηόο ραξαθηήξαο»...απηά ζα έιεγε ε πξνπνλήηξηα Παληειίηζα αββίδνπ, ε νπνία μεθίλεζε ηελ ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε ζε ειηθία νθηώ εηώλ. Αξρηθά πήξε κέξνο ζε πνιιά παλειιήληα πξσηαζιήκαηα θαη ύζηεξα κε ηελ εζληθή ζπκκεηείρε ζε παλεπξσπατθά ζηα νπνία δηαθξίζεθε θαη θέξδηζε αξθεηά κεηάιιηα. Δύν ρξόληα πξηλ, απνραηξεηώληαο ηελ ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε σο αζιήηξηα, μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο σο πξνπνλήηξηα. Από ηόηε είλαη πξνπνλήηξηα ζηελ αζιεηηθή νκάδα ΡΟΗ. Ο ζεκεξηλόο πξνπνλεηή ηεο αγσληζηηθήο θνιπκβεηηθήο νκάδαο ηνπ Παλειιελίνπ είλαη ν Κώζηαο Μπαθαλδξέαο.Ο ίδηνο ππήξμε κέινο ηεο εζληθήο νκάδαο κε αξθεηά παλειιήληα ξεθόξ,θαη ζπκκεηνρέο ζε αξθεηά επξσπατθά θαη παγθόζκηα πξσηαζιήκαηα κε ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο. Έρνληαο ηε ραξά λα είλαη νη πξνπνλεηέο καο ζηα ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα ηνπο δεηήζακε λα κνηξαζηνύλ καδί καο ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηε ζπκβνπιή ηνπο γηα ηα λέα παηδηά πνπ επηζπκνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ θνιύκβεζε ή ηε ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε. 1) ΑΠΟ ΣΙ ΗΛΙΚΙΑ ΑΥΟΛΔΙΘΔ ΜΔ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ? ΓΙΑΣΙ ΔΠΙΛΔΞΑΣΔ ΣΟ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ ΑΘΛΗΜΑ? ΠΑΝΣΔΛΙΣΑ ΑΒΒΙΓΟΤ : Αζρνιήζεθα κε ηνλ αζιεηηζκό από ελλέα έσο εηθνζηελληά εηώλ θαη,ζπγθεθξηκέλα κε ηε ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε. Θεσξώ όηη έλα παηδί,είηε αγόξη είηε θνξίηζη,πξέπεη από κηθξή ειηθία λα αζρνιεζεί κε ηνλ αζιεηηζκό, κε θάπνην ζπνξ πνπ λα ην επραξηζηεί, λα ην δηαζθεδάδεη θαη,βέβαηα,λα ην γπκλάδεη θαη λα ην βνεζά λα δηακνξθώζεη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ. 21

22 Η πξώηε κνπ εκπεηξία από ην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα,ήηαλ από ηελ ηειεόξαζε όπνπ παξαθνινύζεζα Παλεπξσπατθνύο Αγώλεο ζπγρξνληζκέλεο θνιύκβεζεο θη εληππσζηάζηεθα! Ακέζσο θαηάιαβα όηη ζέισ λα αζρνιεζώ κε απηό ην άζιεκα! Πηζηεύσ όηη ζπλδπάδεη πξνπόλεζε θαη δηαζθέδαζε, αγσληζηηθόηεηα θαη ράξε,νκαδηθόηεηα θαη πξνζσπηθό αγώλα! ΚΩΣΑ ΜΠΑΚΑΝΓΡΔΑ : Από ηα πέληε κέρξη θαη ηα εηθνζηέμη κνπ ρξόληα αζρνιήζεθα κε ηελ θνιύκβεζε. Πηζηεύσ όηη ε θαηάιιειε ειηθία γηα λα μεθηλήζεη έλα παηδί ηνλ αζιεηηζκό είλαη κεηαμύ πέληε έσο επηά εηώλ θαη ην θαηαιιειόηεξν άζιεκα γηα λα απνθηήζεη αζιεηηθέο βάζεηο είλαη ε θνιύκβεζε! Έλα απόγεπκα επηεκβξίνπ κε πήγε ν παηέξαο κνπ, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ηνλ πγξό ζηίβν, κηα βόιηα ζε έλα γλσζηό θνιπκβεηήξην ηεο Αζήλαο ηελ ώξα ηεο πξνπόλεζεο ηεο θνιπκβεηηθήο νκάδαο. Εληππσζηάζηεθα κε ην ζέακα ηεο πηζίλαο θαη ησλ θνιπκβεηώλ θαη ηνπ δήηεζα ακέζσο,λα μεθηλήζσ θη εγώ! Μνπ έθαλε εληύπσζε πσο έλαο άλζξσπνο κπνξεί,όρη κόλν λα επηπιέεη ζην λεξό αιιά θαη λα ην δηαζρίδεη κε κεγάιε ηαρύηεηα ρσξίο θαλέλα πξόβιεκα! 2) ΠΟΙΔ ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΓΤΚΟΛΙΔ ΠΟΤ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΑΣΔ Ω ΑΘΛΗΣΔ? (ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ, ΥΟΛΔΙΟ) Π.. : Όηαλ έλα παηδί αζρνιείηαη κε θάπνην άζιεκα ζε επίπεδν πξσηαζιεηηζκνύ, απνθηά πνιιέο εκπεηξίεο γεκάηεο ραξέο θαη νθέιε! πγρξόλσο όκσο απαηηνύληαη θαη ζπζίεο από ηνλ αζιεηή. Υξεηάδεηαη λα αθηεξώλεη αξθεηέο ώξεο θαζεκεξηλά ζηελ πξνπόλεζε, λα έρεη ρξόλν γηα μεθνύξαζε θαη λα ηξέθεηαη ζσζηά. ε όια απηά πξέπεη λα έρεη δίπια ηνπ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ε νπνία ζα είλαη απηή πνπ ζα ην ζηεξίμεη θαη ζα ην βνεζήζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κόλν ηνπ,εηδηθά ζε κηθξή ειηθία. Πξνζσπηθά είρα ηελ απόιπηε ζηήξημε από ηε δηθή κνπ νηθνγέλεηα ε νπνία «έηξερε» θαζεκεξηλά καδί κνπ θαη θξόληηδε λα έρσ όηη ρξεηαδόηαλ ώζηε λα παξέκελα απόιπηα αθνζησκέλε ζηνπο ζηόρνπο κνπ. Ωο κέινο ηεο Εζληθήο Οκάδαο ζπκκεηείρα ζηα CAMPS πξνεηνηκαζίαο ηα νπνία γίλνληαλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηό ζήκαηλε πσο έπξεπε λα ιείπσ από ην ζρνιείν ή ην Παλεπηζηήκην ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπο. Δπζηπρώο ε πνιηηεία δελ έρεη κεξηκλήζεη ώζηε λα ζπλδπάδεηαη ν πξσηαζιεηηζκόο κε ηελ παηδεία,είηε ζε επίπεδν Δεπηεξνβάζκηαο είηε ζε επίπεδν Σξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη γηα απηό αληηκεηώπηζα αξθεηά πξνβιήκαηα. Με ηε βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηάο κνπ αιιά θαη αξθεηώλ θαζεγεηώλ κνπ, αλαπιήξσλα κόλε κνπ ηηο ρακέλεο ώξεο. Κ.Μ. : Σα πξνβιήκαηα ζηελ Ειιάδα είλαη πνιιά δπζηπρώο γηα έλαλ αζιεηή. Η πνιηηεία δε βνεζά ηνλ αζιεηή καζεηή λα αληαπεμέιζεη ζηηο ηόζεο πνιιέο ππνρξεώζεηο ηνπ, δελ ηνπ πξνζθέξεη θίλεηξα νύηε ηνπ εμαζθαιίδεη ην κέιινλ. Φπζηθά δε κηιάσ γηα νηθνλνκηθέο απνιαβέο αιιά γηα νηηδήπνηε άιιν ζα κπνξνύζε λα πξνζθέξεη θίλεηξν ζηνλ αζιεηή. Παξάδεηγκα εγώ, πνπ σο κέινο ηεο Εζληθήο Οκάδαο θαη παξάιιεια θνηηεηήο ηνπ ΣΕΦΑΑ, ζπκκεηείρα ππνρξεσηηθά ζε όιεο ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε απνηέιεζκα ζε κηα άηπρε ζηηγκή,λα ηξαπκαηηζηώ θαη λα ράζσ ηξείο κήλεο από ηελ πξνπόλεζή κνπ. Η αξγόηεξα,όηαλ ππεξεηνύζα ηε ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία θη ελώ εμαθνινπζνύζα λα ιακβάλσ κέξνο ζε δηεζλείο δηνξγαλώζεηο,δηεπθνιύλζεθα ειάρηζηα όζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία κνπ κε απνηέιεζκα λα κείλσ εθηόο πξνπνλήζεσλ γηα έμη κήλεο. Επηπρώο είρα ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο κνπ θαη ησλ δηθώλ κνπ αλζξώπσλ πνπ κε βνήζεζαλ ζην κέγηζην βαζκό λα θαηαθέξσ λα μεπεξάζσ ηα εκπόδηα θαη λα ζπλερίζσ ηελ πξνζπάζεηά κνπ! 65η 3) ΤΠΗΡΞΑΝ ΣΙΓΜΔ ΠΟΤ ΚΔΦΣΗΚΑΣΔ ΝΑ ΣΑ ΠΑΡΑΣΗΔΣΔ? ΑΝ ΝΑΙ, ΓΙΑ ΠΟΙΟΤ ΛΟΓΟΤ? Π.. : Τπήξμα αζιήηξηα ηεο ζπγρξνληζκέλεο θνιύκβεζεο γηα είθνζη ρξόληα. Μέζα ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα αληηκεηώπηζα αξθεηέο δπζθνιίεο θαη δηιήκκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα κε θάλνπλ λα ζηακαηήζνπλ. Μαζήκαηα,ζπζίεο, ηξαπκαηηζκνί, απνγνεηεύζεηο. Όκσο ε αγάπε κνπ γηα ην άζιεκα, ε ραξά κνπ όηαλ βξηζθόκνπλ ζην ρώξν ηεο πηζίλαο, ε ηθαλνπνίεζε πνπ έλησζα όηαλ πεηύραηλα ηνπο ζηόρνπο κνπ θαη ν ζπλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ πξνπνλήηξηά κνπ θαη ηηο ζπλαζιήηξηέο κνπ,κνπ έδηλαλ πάληα ηε δύλακε λα ζπλερίδσ. Κ.Μ. : Αλ θαη ππήξμαλ ιόγνη πνπ ζα κπνξνύζαλ λα κε θάλνπλ λα ζθεθηώ λα ζηακαηήζσ ηελ θνιύκβεζε,πξαγκαηηθά δελ κνπ πέξαζε ζηηγκή από ην κπαιό! Παξά ηηο απμεκέλεο ππνρξεώζεηο ζηηο ππνρξεώζεηο ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ αιιά θαη ζην Παλεπηζηήκην, παξά ηελ απνρή θαηά ηε ζεηεία κνπ ζην ζηξαηό, παξά ηνπο όπνηνπο ηξαπκαηηζκνύο, παξά ηηο απνγνεηεύζεηο πνπ θάζε αζιεηήο βηώλεη κεηά από αλεπηηπρή 22

23 απνηειέζκαηα, ε πηζίλα ήηαλ ν θόζκνο κνπ! Εθεί πεξλνύζα όκνξθα, εθεί ζπλαληνύζα πνιύ θαινύο θίινπο αιιά θαη ηνλ πξνπνλεηή κνπ πνπ πάληα ζαύκαδα, εθεί κνπ άξεζε λα είκαη! Η δηαξθήο πξνζπάζεηα λα γίλνκαη θαιύηεξνο ζέηνληαο όιν θαη δπζθνιόηεξνπο ζηόρνπο θαη ε επίηεπμε απηώλ δελ κε άθελαλ θαλ λα κε ζθεθηώ καθξηά από ηηο πηζίλεο! 4) ΜΔΣΑΝΟΙΩΝΔΣΔ ΠΟΤ ΥΑΑΣΔ ΣΙΓΜΔ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΚΑΙ ΞΔΚΟΤΡΑΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ? Π.. : Η αιήζεηα είλαη πσο ν πξσηαζιεηηζκόο απαηηεί πιήξε αθνζίσζε. Πξέπεη λα αθηεξσζεί ν αζιεηήο ζε απηό πνπ θάλεη. αλ παηδί αιιά θαη αξγόηεξα,ζηελ εθεβηθή ειηθία,έραζα αξθεηέο ζπγθεληξώζεηο θίισλ,γηνξηέο, εμόδνπο,εθδξνκέο είηε γηαηί ήκνπλ ζε πξνπόλεζε ή αγώλεο είηε γηαηί έπξεπε λα μεθνπξαζηώ. Όκσο,όζν θη αλ θάπνηεο ζηηγκέο κε ελνρινύζε απηό, πάληα ην μεπεξλνύζα γηαηί ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κνπ πξόζθεξε ην άζιεκα ήηαλ πην δπλαηά. Οη ζηηγκέο, νη ζπγθηλήζεηο θαη νη ραξέο ήηαλ ηόζν κεγάιεο πνπ κε έθαλαλ λα μερλώ όια ηα άιια. Κ. Μ. : Σν έρσ ζθεθηεί πνιιέο θνξέο απηό! Μπνξώ όκσο κε βεβαηόηεηα λα πσ όηη νη ζπγθηλήζεηο θαη ηα ηόζν έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ κνπ πξόζθεξε ν αζιεηηζκόο,δελ αληαιιάζζνληαη κε ηίπνηα! Όζν θη αλ ηόηε ζηελαρσξηόκνπλ,δελ ην θξύβσ, πνπ δελ πήγαηλα ζην πάξηπ επεηδή είρα ηελ άιιε κέξα πξσηλή πξνπόλεζε ή πνπ δελ πήγαηλα ζηελ παξαιία επεηδή ζε ηξεηο κέξεο είρα αγώλεο, ηώξα απηό πνπ λνζηαιγώ θαη απηό πνπ κνπ ιείπεη,είλαη ε ζπκκεηνρή κνπ ζε κηα θνύξζα, ζε έλα πξσηάζιεκα αθόκα θαη ζε κηα πξνπόλεζε! Δελ κεηαληώλσ,ινηπόλ, ζε θακηά πεξίπησζε. 5) Ω ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΣΔ ΣΙ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΝΑΣΔ ΣΑ ΝΔΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΤ ΑΥΟΛΟΤΝΣΑΙ ΜΔ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ? Π.. : Καηαξρήλ,ζα ηνπο έδηλα ζπγραξεηήξηα πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ αζιεηηζκό ηέηνηεο δύζθνιεο επνρέο. Θα ηνπο έδηλα ζπγραξεηήξηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο κε ηελ άζιεζε! ηε ζπλέρεηα ζα ηνπο πξόηεηλα λα ζπλερίζνπλ λα θάλνπλ απηό πνπ αγαπάλε, λα κελ ην δηαθόςνπλ, λα έρνπλ θνπξάγην θαη ππνκνλή ζηηο ζπζίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ,λα πξνζέμνπλ βέβαηα λα κελ ππνβαζκίζνπλ ην δηάβαζκα θαη ηα καζήκαηά ηνπο θαη λα είλαη ζίγνπξνη όηη ζα βγνπλ θεξδηζκέλνη από απηή ηνπο ηελ ελαζρόιεζε! Σέινο ζα ηνπο πξόηεηλα, αθνύ εμαζθαιίζνπλ πξώηα όηη ηα καζήκαηά ηνπο πάλε πνιύ θαιά θαη αθνύ κάζνπλ πξώηα λα αζινύληαη ζσζηά, κε αγάπε θαη επγέλεηα,αλ θαη εθόζνλ ζέινπλ νη ίδηνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, λα αζρνιεζνύλ θαη κε ηνλ πξσηαζιεηηζκό! Κ.Μ. : Θεσξώ ηα λέα παηδηά γεληθά θαη ηνπο λένπο αζιεηέο εηδηθά, ηε κεγάιε ειπίδα ηνπ ηόπνπ καο! Είλαη άμην ζαπκαζκνύ ην γεγνλόο όηη ρηιηάδεο λένη ζήκεξα,αζινύληαη ελώ έρνπλ ηόζεο θαη ηόζεο άιιεο έλλνηεο θαη ππνρξεώζεηο. ηνπο πξνηείλσ ινηπόλ, λα ζπλερίζνπλ λα αγαπάλε απηό πνπ θάλνπλ,λα ζπλερίζνπλ λα αγαπάλε λα αζινύληαη, λα ζπλερίζνπλ λα καο δίλνπλ ειπίδα! Να ζπλερίδνπλ λα γεκίδνπλ ηα γπκλαζηήξηα ησλ ζπιιόγσλ,ηα θνιπκβεηήξηα, ηα ζηάδηα θαη ηα γήπεδα, λα ζπλερίδνπλ λα βάδνπλ πξνζσπηθνύο ζηόρνπο σο ην ζεκείν πνπ απηνί ζέινπλ θαη λα ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνύλ λα ηνπο πεηύρνπλ! Να δώζνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηα καζήκαηά ηνπο αιιά λα θαηαθέξλνπλ λα βξίζθνπλ ιίγν,έζησ, ρξόλν θαη γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία. Καη όπσο είπε θαη ε ζύδπγόο κνπ παξαπάλσ,αιιά θη έλαο πνιύ θαιόο θίινο θαη πξσηαζιεηήο, πξώηα λα κάζνπλ λα είλαη αζιεηέο θαη κεηά πξσηαζιεηέο! 6) Α ΘΛΙΒΔΙ ΣΟ ΓΔΓΟΝΟ ΟΣΙ ΔΥΔΙ ΑΡΥΙΔΙ ΝΑ ΠΔΦΣΔΙ ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ?..ΚΑΙ ΟΣΙ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΟΛΛΟΙ ΝΔΟΙ ΑΘΛΗΣΔ ΠΛΔΟΝ? ΠΑΝΣΔΛΙΣΑ - ΚΩΣΑ : Είλαη πξαγκαηηθόηεηα δπζηπρώο απηό. Σν επίπεδν ζην ρώξν ηνπ αζιεηηζκνύ δηαξθώο θζίλεη. Εηδηθά ζηε ρώξα καο αιιά θαη παγθνζκίσο είρακε ηελ ηύρε θαη νη δπν καο λα δήζνπκε σο γεληά,ηελ «άλζηζε» ηνπ ειιεληθνύ αζιεηηζκνύ,θπξίσο ράξε ζηε δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ ηνπ Ωζηόζν θαη από όηη θάλεθε,όιν ην νηθνδόκεκα πνπ ιέγεηαη Ειιεληθόο Αζιεηηζκόο,δε ζηεξίρηεθε ζε θάπνην ζρέδην,δελ ππήξρε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαζώο θαη ε θαηάιιειε νξγάλσζε θαη ηειηθά δελ επσθειήζεθε από ην γεγνλόο ηεο ηέιεζεο ησλ αγώλσλ εδώ, ζηελ πόιε καο. Αληίζεηα,εμαηηίαο δηαθόξσλ (ιππόκαζηε ηδηαηηέξσο γη απηό) ζθαλδάισλ DOPPING,εμαηηίαο ηεο αδηαθνξίαο ηνπ θξάηνπο θαη,βέβαηα θαη εμαηηίαο ησλ δύζθνισλ θαηξώλ πνπ δηαλύνπκε (νηθνλνκηθή θξίζε, αλεξγία, έιιεηςε θηλήηξσλ θηι) ην αζιεηηθό επίπεδν νινέλα θαη ρακειώλεη. Καη απηό καο ζιίβεη ηδηαηηέξσο. Όκσο ππάξρεη ειπίδα! Εζείο! Οη λένη αζιεηέο! Η λέα γεληά! Δηαθσλνύκε ζην όηη δελ ππάξρνπλ λένη αζιεηέο. Τπάξρνπλ θαη είλαη πάξα πνιινί ζε όιε ηελ Ειιάδα θαη ζε όιε ηελ Αζήλα! ηα δηθά καο αζιήκαηα αιιά θαη ζηα ππόινηπα! Εζείο είζηε πνπ ζα θάλεηε ηε 23

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν.

O Γεώργιος Αβέρωφ. Γεώργιος Αβέρωυ, έξγν ηνπ Π. Πξνζαιέληε, Πηλαθνζήθε Δ. Αβέξσθ, Μέηζνβν. O Γεώργιος Αβέρωφ Γιάννηρ Φίκαρ Ο Γεώξγηνο Αβέξσθ ήηαλ επηρεηξεκαηίαο θαη κέγαο εζληθόο επεξγέηεο. Βιάρηθεο θαηαγσγήο, γελλήζεθε ζηηο 15 Απγνύζηνπ 1818 ζην Μέηζνβν. Υπήξμε θινγεξόο παηξηώηεο, αγλόο ηδενιόγνο,

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος

Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Πρόγραμμα Κύκλοσ Σσνανηήζεων ηοσ Σσνδέζμοσ Θηλαζμού Ελλάδος Δάλ είζηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην ζειαζκό, ζαο θαισζνξίδνπκε ζηηο κεληαίεο θηιηθέο ζπλαληήζεηο καο πνπ θηινμελνύληαη ζε ζπίηηα κειώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ

ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ. Φστολόγος. Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Δρ. Αναζηαζία Κοηζοπούλοσ Φστολόγος Διδάκηωρ ηοσ Πανεπιζηημίοσ ηοσ Λονδίνοσ Κλιμακηήπιορ: και ηώπα ηι παθαίνω; Πνιιέο γπλαίθεο παληθνβάιινληαη θαη κόλν ζηελ ηδέα όηη πιεζηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα