ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ»"

Transcript

1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 19 οσ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΠΑΛΛΑΔΑ» ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΣΔΤΥΟ 8ο 1

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή - Ηζηνξία ζρνιείνπ, ζει. 3 (πληαθηηθή Οκάδα) 2. Σα λέα ηνπ 19: Μνπξκνύηε Αλαζηαζία, ζει. 4 3.Σα πξνβιήκαηα ηεο εθεβείαο: Νηέκηζε Κιενπάηξα,ζει.6 4.Δθθιεζία θαη λένη : Φαηνύξνο Γηάλλεο,ζει.7 5.Μηα λόηα αηζηνδνμίαο γηα ηελ θξίζε: ηνιάηεο Γεκήηξεο,ζει Ζ ηέρλε ζηα κάηηα ησλ λέσλ: Κσλαηαληά Μαξία,ζει Σνπο αγαπάκε αξθεηά; Μίηζα Αιίλα, ζει.13 8.Do we love them enough? Μίηζα Αιίλα,ζει.14 9.Towards the finishing line: Μίηζα Αιίλα, ζει Dream awake to succeed: Μίηζα Αιίλα, ζει Δκείο πνπ γελλεζήθακε ζηα 90ο: Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε, ζει Ζ πνίεζε ζην 19ν : Μίρνπ Υξηζηίλα-Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε,ζει πλέληεπμε: Νηνύινβη Μαίξε-Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε,ζει Αμηνπνίεζε ηεο απνηπρίαο : Αλαζηαζία Κνηζηαθίηνπ, ζει Γλσξηκία κε ην ΚΔ.Τ.Π Παηεζίσλ,ζει Δπίζθεςε ζην Άνπζβηηο: Κσλζηαληά Μαξία,ζει Comenius Programme «Αζήλα 2013»: Κσλζηαληά Μαξία,ζει Γέθα ιόγνη γηα λα θνιπκπάο: Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε,ζει Γηαηξνθή θαη άζθεζε: Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε,ζει Ζ βία ζηα γήπεδα: Καξαζάο σηήξεο,ζει Ζ ζπληαγή καο: cookies,ζει Μάζθα νκνξθηάο, ζει Εώδηα, ζει.41 πληαθηηθή νκάδα: ηνιάηεο Γεκήηξεο, Φαηνύξνο Γηάλλεο,Κσλζηαληά Μαξία, Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε. Τπεύζπλεο Καζεγήηξηεο: Καπαζθέιε Διέλε, θαξβειάθε Διεπζεξία,Υαζηώηε Μαξία. Δπηκέιεηα μελόγισζζσλ άξζξσλ: Κνπηξνύιε Οπξαλία. θίηζα: εμώθπιιν Μαληάηε Θενδώξα, νπηζζόθπιιν Κνλόκη Υξπζόζηνκνο Ζιεθηξνληθή επηκέιεηα: Υόηδα Οπέζην ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ 1. Αγγειάθεο Αζαλάζηνο: Γηεπζπληήο 2. Βιάρνο Γεώξγηνο: Τπνδηεπζπληήο 3. θαξβειάθε Διεπζεξία 4. Εεξβνγηώξγε Κσλ/λα 5. Υαζηώηε Μαξία 6. Παπαζαξάληε Αγγειηθή 7. Καπαζθέιε Διέλε 8. Κσλζηαληηλίδνπ Δπαγγειία 9. Νηάξρνπ Δπαγγειία 10. Μπαθνινπθάο εξαθείκ 11. Ρεπνύζε Δπαγγειία 12. Υαιθήο Γεώξγηνο 13. Γεσξγηνπνύινπ Αζ. 14. Καξαγηάλλεο ππξίδσλ 15. Βαραξίδεο Φώηηνο 16. Ζιία Αγγειηθή 17. Υίηνο Κσλ/λνο 18. ηεθάλνπ Υξήζηνο 19. Μαύξνο Μάξηνο 20. ειίκε Γιπθεξία 21. Κνπηξνύιε Οπξαλία 22. Παλαγησηίδνπ Εσή 23. Νόληα Μαξία 24. Αδακίδεοεπζέξηνο ΤΝΔΡΓΑΣΔ 1. Υξηζηνπνύινπ Όιγα 2. Εαραξή Γέζπνηλα 3. Μπηηραβάο Κσλζηαληίλνο 4. Μπόηξν Υαγηάκ 2

3 «Θήρας 19νέα» ονομάζεται η σχολική μας εφημερίδα. Σο όνομα της εφημερίδας μας, όπως ξέρετε ήδη πολύ καλά, είναι «Θήρας 19νέα» παραπέμποντας στην οδό που φιλοξενεί το 19 ο Λύκειο, αλλά και στην θύρα, στην πύλη του σχολείου μας, μέσω της οποίας επικοινωνούμε με τον έξω κόσμο, καθώς και στην προσπάθειά μας να θηρεύσουμε την γνώση, την ενημέρωση, την έκφραση υνεχίζοντας την προσπάθεια να έχομε ένα δικό μας έντυπο ως μέσο έκφρασης των ανησυχιών,των ενδιαφερόντων,των ταλέντων μας,κατορθώσαμε να κυκλοφορήσει,επιτέλους, το 8 ο τεύχος. Ποιες ανησυχίες, σκέψεις, όνειρα έχουν οι έφηβοι; Πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια πιθανή αποτυχία ; Επηρεάζονται από την οικονομική κρίση; Οι μαθητές του 19 ου δίνουν τη δική τους απάντηση. Η συντακτική ομάδα ΣΟ ΦΡΟΝΙΚΟ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΜΑ Σχ. Έτος : ΙΘ Γυμνάσιο Αρρένων, ένα νεοσύστατο σχολείο που λειτουργεί στεγαζόμενο στο οίκημα του Β Γυμνασίου Αρρένων μέχρι και το χ. Έτος Σχ. Έτος : τις γίνεται χωρισμός του σχολείου σε γυμνάσιο και λύκειο. Σχ. Έτη : Σο σχολείο λειτουργεί πια στην οδό Θήρας 77 για το χ. Έτος Παράλληλα όμως το 1967 γίνεται ενοποίηση γυμνασίου-λυκείου. Σο Υεβρουάριο του 1968 το σχολείο μεταφέρεται στην οδό Ιθάκης 97. Σχ. Έτη : Σο σχολείο λειτουργεί σε δύο κτήρια, το κεντρικό βρίσκεται στην οδό Ιθάκης και το παράρτημα στην οδό Θήρας 77. Σχ. Έτος : Ένας ακόμη χωρισμός του σχολειού σε γυμνάσιο και λύκειο. Σχ. Έτος : Σο ΙΘ Λύκειο Αρρένων μετονομάζεται σε 19ο Λύκειο Αθηνών, πράγμα όμως που ισχύει μόνο για την Α τάξη. Σχ. Έτη : Σο 19ο λύκειο συστεγάζεται με το 19ο γυμνάσιο στην οδό Καμπάνη 11. Σχ. Έτη : τις γίνεται η μεταστέγαση του 19ου Γενικού Λυκείου Αθηνών στο νεόδμητο κτήριο της Θήρας και Ιεροσολύμων, ένα πραγματικό κόσμημα, από όλες τις απόψεις, για την γειτονιά μας. 3

4 Ζ θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά μεθίλεζε κε ηελ απνρώξεζε ηεζζάξσλ εθπαηδεπηηθώλ καο. Ο θύξηνο Ηνύιηνο Κέξπεο θαη ε θπξία Δηξήλε Ρίγιε ζπληαμηνδνηήζεθαλ, Ζ θπξία Γήκεηξα Γεξάζε, έιαβε νξγαληθή ζέζε ζην 67 ν Γεληθό Λύθεην θαη, ηέινο, ν θύξηνο Βαγγέιεο Παπαδεκεηξίνπ αλέβεθε ζηελ ηεξαξρία θαη αλέιαβε θαζήθνληα δηεπζπληή ζε άιιν ΓΔΛ. Μία από ηηο θαιύηεξεο δξαζηεξηόηεηεο, κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθε ην ζρνιείν καο θέηνο, ήηαλ αλακθηζβήηεηα ην πξόγξακκα Comenius. ε απηό ζα ζπκθσλνύζαλ όζνη καζεηέο ηεο Β ηάμεο ζπκκεηείραλ είηε ηαμηδεύνληαο ζηελ Πνισλία, είηε θηινμελώληαο παηδηά άιισλ ρσξώλ εδώ θαη παίξλνληαο κέξνο ζηηο εθδξνκέο. Οη καζεηέο, από ηε κηα, πνπ ηαμίδεςαλ ζηελ Πνισλία, ζπλνδεπόκελνη από ηηο θαζεγήηξηεο θπξία Ζιία θαη θπξία Παπαζαξάληε, γπξίδνληαο καο κεηέθεξαλ εκπεηξίεο θαη εληππώζεηο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο όινη μερώξηζαλ ηελ επίζθεςε ζην ζηξαηόπεδν ζπγθέληξσζεο ηνπ Άνπζβηηο. ηηο 13 Μαξηίνπ ήξζαλ ζην ζρνιείν καο παηδηά από ηελ Ηηαιία, ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Πνισλία, ηα νπνία θηινμελήζεθαλ από καζεηέο ηεο Β. Μαδί κε ηα παηδηά έγηλε κηα ζεηξά από εθδξνκέο ζηνπο ζπνπδαηόηεξνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, όπσο ην Ναύπιην, ην νύλην θαη ε Αθξόπνιε. Μάιηζηα, πξνεηνηκάδεηαη κηα ηειεπηαία επίζθεςε ζηελ Οπγγαξία κε ππεύζπλεο θαζεγήηξηεο ηηο θπξίεο Νόληα θαη Κνπηξνύιε. Δμίζνπ δηαζθεδαζηηθή ήηαλ θαη ε πελζήκεξε εθδξνκή ηεο Γ ιπθείνπ. Οη καζεηέο επηζθέθηεθαλ ην Γεθέκβξε ην Καξπελήζη θάλνληαο έλα επράξηζην δηάιεηκκα από ηνλ άγρνο θαη ηελ πίεζε ησλ Παλειιελίσλ (θαιή επηηπρία ζε όινπο παξεκπηπηόλησο, αθνύ νη << κεγάιεο κέξεο>> πιεζηάδνπλ ). Όζνλ αθνξά ηηο ζρνιηθέο ενξηέο, νξγαλώζεθαλ γηα ηελ 28 ε Οθησβξίνπ, γηα ηε 17 ε Ννέκβξε (ε νπνία ππάξρεη θαη ζην youtube), γηα ηα Υξηζηνύγελλα θαη ηελ 25 ε Μαξηίνπ. Ζ Υξηζηνπγελληάηηθε εθδήισζε «Δημιουργώ, Συμμετέχω,Προσυέρω» πεξηειάκβαλε ενξηαζηηθό πξόγξακκα κε ην αλέβαζκα ηεο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο «Σν πλεύκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ», κνπζηθή εθδήισζε θαη ζπκκεηνρή ζε πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα όζνπο ζπλαλζξώπνπο καο έρνπλ αλάγθε ζηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία καο, πξνζθέξνληαο ηξόθηκα, ξνπρηζκό, παηρλίδηα, θάξκαθα θαη ζπκκεηνρή ζην «ΜΗΑ παζηίιηα γηα ηνλ πόλν ηνπ άιινπ» ηεο ΜΚΟ «Γηαηξνί ρσξίο ύλνξα». Ζ γηνξηή πνπ αθηεξώζεθε ζηελ 25 ε Μαξηίνπ πεξηέιακβαλε δξακαηνπνηεκέλα απνζπάζκαηα από ηε «Γπλαίθα ηεο Εάθπζνο», ηνπο «Διεύζεξνπο Πνιηνξθεκέλνπο» ηνπ Γ.νισκνύ θαη δξώκελν ηνπ Ρήγα, ελώ αθνινύζεζε παξνπζίαζε παξαδνζηαθώλ ρνξώλ από όια ηα ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Οη θεηηλνί πεξίπαηνη έγηλαλ ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν, όπνπ κάζακε γηα ην Μεραληζκό Αληηθπζήξσλ, ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο θαη ζην Θεζείν. Λάβακε 4

5 ελεκέξσζε γηα ζέκαηα αγσγήο πγείαο θαζώο θαη παξαθνινπζήζακε ην πξόγξακκα «Δπηινγή ζπνπδώλ θαη επαγγεικάησλ» από ην ΚΔ.Τ.Π Παηεζίσλ. Σέινο, εηνηκάδεηαη ν ηειεπηαίνο πεξίπαηνο ζην πάξθν Σξίηζε θαη ε παξνπζίαζε απνζπαζκάησλ από ειιεληθέο ηαηλίεο ζην πιαίζην ηνπ πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Ο Διιεληθόο θηλεκαηνγξάθνο ζην 19ν». Καη θάπσο έηζη θηάλεη θαη ε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά ζην ηέινο ηεο.. 5

6 ΣΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΖ ΔΦΖΒΔΗΑ Δθεβεία (ήβε) είλαη ε πεξίνδνο κεηαμύ ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ελειηθίσζεο. ηελ ήβε ζπληειείηαη ε αλάπηπμε ησλ γελεηηθώλ ραξαθηήξσλ δει. ε εκθάληζε εκκελνξξπζίαο ζηα θνξίηζηα ελώ ζηα αγόξηα νη πξώηεο εθζπεξκαηίζεηο. Γηαξθεί από ηα 15 έσο ηα 18 θαη ν θαζέλαο ηελ «πεξλάεη» κε ην δηθό ηνπ ηξόπν θαζώο ζηελ πεξίνδν απηή ζπκβαίλνπλ κεηαβνιέο θπζηνινγηθέο, κνξθνινγηθέο θαη ςπρνινγηθέο. Κάζε παηδί ζηελ εθεβεία αληηκεησπίδεη δηάθνξα πξνβιήκαηα όπσο κε ηελ παξέα ηνπ,ηνπο γνλείο,ηελ αγάπε,ηε θηιία. Αλαδεηά παξέεο,όρη πάληα ηηο θαηαιιειόηεξεο, γηα λα μεθύγεη από ηα πξνβιήκαηα ησλ κεγάισλ πνπ επεξεάδνπλ,όκσο θαη ην ίδην. Αιιά ππάξρνπλ θαη παηδηά πνπ είλαη θιεηζκέλα ζηνλ εαπηό ηνπο. Κάζνληαη κόλα,δελ αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο θη αθήλνπλ ην θόβν λα ηα νδεγεί. Γηαηί όκσο; Ο θόβνο πάληα καο εκπνδίδεη λα πεηύρνπκε ην ζηόρν καο, λα απνθηήζνπκε απηνπεπνίζεζε,λα νινθιεξσζνύκε ζπλαηζζεκαηηθά. Γελ καο επηηξέπεη λα εθηηκήζνπκε ηηο παξέεο καο,ηηο θηιίεο καο αθνύ καο εκπνδίδεη λα θαηαιάβνπκε πνηνο,πξαγκαηηθά, καο αγαπά ή,πηζαλόλ, λα καο βιέπεη ερζξηθά. Έηζη, πιεγσλόκαζηε,ζεσξνύκε όηη νη άιινη είλαη δηπξόζσπνη θαη ίζσο λα απνδεηθλύεηαη απηό- θαη δελ καο απνδέρνληαη όπσο είκαζηε. Αλαδεηνύκε ηελ αγάπε,πνπ ζηελ εθεβεία είλαη ηξόπνο έθθξαζεο πνπ ππνδειώλεη ηνλ εαπηό καο,ηελ πξνζσπηθόηεηά καο. Νηώζνπκε ραξνύκελνη ή πιεγσλόκαζηε θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπκε κε ηελ αγάπε, καο κνηάδνπλ κε έλα κεγάιν θύκα πνπ καο παξαζέξλεη, καο βπζίδεη. Καη ηόηε αλαδεηνύκε έλα ρέξη λα καο βνεζήζεη, λα καο αλαζύξεη ζηελ επηθάλεηα. Ζ εθεβεία,κνηάδεη λα είλαη κηα δεύηεξε γέλλεζή καο. Αθήλνπκε ηελ παηδηθή ειηθία θαη νδεύνπκε πξνο ηελ ελειηθίσζε. Απηή ε αιιαγή είλαη δύζθνιε. Δίλαη ζαλ λα πεζαίλεη θάηη κέζα καο αθνύ όηη γλσξίδακε,ζπκόκαζηαλ αιιάδεη. Ζ ζθέςε καο,ε θσλή,ε εκθάληζε,ν ηξόπνο πνπ αληηκεησπίδνπκε ηα πξνβιήκαηά καο αιιάδνπλ. Μπεξδεπόκαζηε, αλαξσηηόκαζηε πνηνη είκαζηε; Νηώζνπκε πσο είκαζηε νη ίδηνη κε ην παηδί πνπ ππήξμακε αιιά θαη ηόζν δηαθνξεηηθνί. Κάπνηεο ζηηγκέο δελ αλαγλσξίδνπκε ηνλ εαπηό καο,άιιεο ιέκε «δελ πάεη άιιν» ρσξίο λα θαηαλννύκε ην ιόγν απηνύ ηνπ αηζζήκαηνο. Γηεθδηθνύκε πεξηζζόηεξε ειεπζεξία, λα βγνύκε λα δηαζθεδάζνπκε,λα γλσξίζνπκε ηνλ θόζκν θαη,ηαπηόρξνλα ηνλ έιεγρν,ην ελδηαθέξνλ ησλ γνληώλ καο ρσξίο λα κπνξνύκε λα βξνύκε ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζε απηέο ηηο δπν αλάγθεο. -Ζ ηδαληθή ιύζε γηα ηνπο γνλείο θη εκάο εμαξηάηαη από ηα πξόζσπα θαη ηηο πεξηζηάζεηο.- Άιινηε θνηηνύκε ηε δσή ησλ γνληώλ καο θαη ζαξξνύκε πσο βιέπνπκε ηε δηθή καο κειινληηθή δσή. Απηό καο θνβίδεη,καο απνγνεηεύεη γηαηί ζέινπκε ηε δηθή καο,δηαθνξεηηθή δσή. Πνηα δσή,όκσο ; Δίκαζηε έθεβνη γεκάηνη δύλακε, έηνηκνη γηα κηα,όιν ππνζρέζεηο δσή. Αλεμάξηεηνη αιιά κε ην θόβν κε ράζνπκε ην παηδί πνπ ήκαζηαλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ γνληώλ καο Γύζθνιεο απνθάζεηο Δθεβεία, ινηπνλ, κε αηζζήκαηα έληνλα,πξνβιήκαηα, πόλν, ζηελνρώξηα, ειπίδα, όλεηξα θαη ραξά. Γελ απνθεύγνπκε ηηο δπζθνιίεο,αληηκεησπίδνπκε ηνπο θόβνπο καο,γλσξίδνπκε ηνλ θόζκν πνπ βξηζθόκαζηε θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ επηιέγνπκε λα εκπηζηεπηνύκε. Δίλαη ε θαηάιιειε πεξίνδνο ηεο δσήο καο γηα λα γίλνπκε δπλαηνί,λα κάζνπκε λα αλαγλσξίδνπκε θαη λα επηδεηνύκε ηελ εηιηθξίλεηα,ην ζεβαζκό ηελ αγάπε,ηελ θξνληίδα. Κη αλ δελ καο αξέζεη ην κέιινλ πνπ δηαθαίλεηαη γηα ηνλ θαζέλα καο,αο πνιεκήζνπκε λα θαηαθηήζνπκε ην θαιύηεξν. Κιενπάηξα Νηέκηζε Α3 6

7 ΔΚΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΝΔΟΙ Ο άλζξσπνο όηαλ βξίζθεηαη ζε λεαξή ειηθία έξρεηαη, ζπλήζσο, ζε ζύγθξνπζε κε όινπο θαη κε όια, παληνύ βξίζθεη ςεγάδηα θαη αδπλακίεο, έρεη ηελ ηάζε γηα κεδεληζκό θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ αθήλεηαη λα γίλεη έξκαην ηνπ ησλ θνηλσληθώλ επηηαγώλ. Οη δηάθνξνη ζεζκνί ηνπ θξάηνπο θαίλεηαη λα κελ κπνξνύλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηα όλεηξα ηνπ θαη απηή ε άπνςή ηνπ, ίζσο, λα κελ απέρεη πνιύ από ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Έηζη θαη ε ΔΚΚΛΖΗΑ δελ γιηηώλεη,, από ηηο βνιέο ελαληίνλ ηεο. Βέβαηα, δελ ζα πξέπεη λα θαηεγνξήζνπκε θαη γηα απηό ηνπο λένπο γηαηί ζηελ επνρή πνπ δνύκε εθηόο από ηελ νηθνλνκηθή ππάξρεη θαη ε πλεπκαηηθή/εζηθή θξίζε πνπ νδεγεί έλα κεγάιν ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ ελαληίνλ απηνύ,ηνπ ηόζν,παξεμεγεκέλνπ ζεζκνύ.με ηα ΜΜΔ πνπ δελ ζηακαηνύλ λα δεκηνπξγνύλ ζπλερώο ηελ εηθόλα κηαο εθθιεζίαο πξνπύξγην ηνπ ζπληεξεηηζκνύ, ηεο κηζαιινδνμίαο θαη ηνπ δνγκαηηζκνύ, νη παξαπάλσ ηάζζεηο εληζρύνληαη δξακαηηθά. Χο απνηέιεζκα νη λένη απνκαθξύλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν από απηήλ ζεσξώληαο όηη δελ έρεη ηίπνηα νπζηαζηηθό λα ηνύο πξνζθέξεη. ε απηό ην ζεκείν, βέβαηα,ζα ρξεηαζηεί λα αλνίμνπκε κηα παξέλζεζε,ε εθθιεζία δελ είλαη κόλν ν ρώξνο, ν λαόο νύηε ε ιεηηνπξγηά ηεο Κπξηαθήο άιια είλαη έλα δσληαλό ζώκα,ην ζώκα ηνπ Υξηζηνύ κέζα ζην νπνίν νη άλζξσπνη δνπλ ή,ηνπιάρηζηνλ, πξνζπαζνύλ λα δνπλ ζύκθσλα κε ηεο αξρέο ηεο νκόλνηαο, ηεο θηιαλζξσπίαο θαη θηιαιιειίαο θαη ζεκαληηθόηεξα από όια ηεο αγάπεο.ζ ιέμε αγαπώ εκπεξηέρεη κέζα ηεο ην Α θαη ην Χ ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο θαη γίλεηαη πξόηππν δσήο γηα όινπο ηνύο ρξηζηηαλνύο. Απηό ην πξόηππν, ινηπόλ, δσήο ζα πξνζπαζήζνπλ λα αθνινπζήζνπλ θαη λένη ώζηε λα θαηαθέξνπλ λα θαηαλνήζνπλ ην πξαγκαηηθό λόεκα ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ, «ην θαζ νκνίσζηλ». Γελ ζα πξέπεη λα θνξάκε παξσπίδεο θαη λα κελ θαηαλννύκε πσο ιάζε ζπκβαίλνπλ θαη από ηελ αληίζεηε πιεπξά, δειαδή από ηε ίδηα ηελ εθθιεζία. Λάζε πνπ έρνπλ α θάλνπλ κε ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο θαη δηαρείξηζεο.σα δπν ζρίζκαηα ηεο πξνεγνύκελεο ρηιηεηίαο έξρεηαη λα ηα αθνινπζήζεη έλα ηξίην απηό ηνπ ζρίζκαηνο κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ άλζξσπν. Φπζηθά,δελ ιέεη θαλείο πσο ε εθθιεζία ρξεηάδεηαη θάπνηνλ ππεύζπλν επηθνηλσλίαο [manager] γηα ηελ επίιπζε ηνπ παξαπάλσ δεηήκαηνο αιιά, όηη δηαθαίλεηαη πιένλ ε αλάγθε λα θαηαλνήζεη κηα κηθξή,βέβαηα, κεξίδα ησλ ιεηηνπξγώλ ηεο πσο ν Θεόο δελ επηζπκεί από ηνπο πηζηνύο κηα Φαξηζατθή αληηκεηώπηζε ηεο ιαηξείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ηνύο λένπο ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ επηηέινπο νη επηθξίζεηο γηα ηελ εκθάληζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο [δηαρσξηζκνύο ησλ ζέζεσλ ζε αληξηθέο θαη γπλαηθείεο,θαηεγνξίεο γηα ην ληύζηκν ή ηα ζθνπιαξίθηα] πνπ βέβαηα δελ ζεκαίλεη πσο θάπνηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηδνθηκάδεη απηό ηνλ ηξόπν δσήο ησλ λέσλ, ζε θακηά όκσο πεξίπησζε απηή ε ηαθηηθή ηνπο δελ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη αίηην απνκάθξπλζεο ησλ λέσλ από ηελ εθθιεζία.βήκαηα σζηόζν έρνπλ γίλεη θαη έλα από απηά είλαη ε ίδξπζε ησλ θαηερεηηθώλ ζρνιείσλ από ηνλ παηέξα Άγγειν Νεζηώηε. Σα θαηερεηηθά ζρνιεία έρνπλ σο ζηόρν ην λα θέξνπλ ηνπο λένπο θνληά ζην Θεό αθνινπζώληαο ηα ίδηα ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ[αθήζηε ηα παηδηά θαη κελ ηα εκπνδίδεηε λα έιζνπλ εηο εκέ, δηόηη ζε ηέηνηνπο αλήθεη ε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ θαη ζίγνπξα κεηά από ηα ιόγηα ηνπ Κπξίνπ καο ζην θαηά Μαηζαίνλ επαγγέιην νηηδήπνηε άιιν ζα ήηαλ κηα αλνύζηα πξνζζήθε. Φαηνύξνο Γηάλλεο Γ4 7

8 Μία λόηα αηζηνδνμίαο γηα ηελ θξίζε Έλαο από ηνπο ζπρλόηεξνπο πξνβιεκαηηζκνύο ησλ λέσλ είλαη ε ζρέζε κεηαμύ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ελόο αηόκνπ θαη ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ λα επηπρήζεη. Πξάγκαηη, αλάκεζα ζηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ αλεζπρία ζηνπο λένπο γηα ην κέιινλ είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλύεη ε ρώξα καο. Πνιινί είλαη απηνί πνπ πηζηεύνπλ όηη όζν θησρόηεξνη γηλόκαζηε, ηόηε πην δπζηπρηζκέλνη ζα είκαζηε. Χζηόζν, όπσο ζα δείηε παξαθάησ, απηή ε άπνςε δηαςεύδεηαη όρη κόλν από ηνπο ξνκαληηθνύο αιιά θαη από νξηζκέλα επξήκαηα ηεο επηζηήκεο. Αξρηθά, πξέπεη λα παξαδερζνύκε πσο ε δπζκελήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε γεληθά πξνθαιεί άγρνο ζηνπο αλζξώπνπο, ελώ ε έιιεηςε ρξεκάησλ επηθέξεη ζηέξεζε νξηζκέλσλ αγαζώλ. Όκσο, ε έιιεηςε θάπνησλ αγαζώλ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη καο θάλεη πην δπζηπρηζκέλνπο. Βέβαηα, δελ αλαθεξόκαζηε ζηελ πεξίπησζε ησλ αγαζώλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαβίσζε καο, αιιά γηα απηά πνπ θαηαλαιώλνπκε γηα ηελ επραξίζηεζε καο. Γελ είλαη αλαγθαίν, ινηπόλ, λα μνδεπόκαζηε γηα λα επηπρήζνπκε, θαζώο νη ραξέο ηηο δσήο βξίζθνληαη ηξηγύξσ καο, ρσξίο εκείο λα ην ζπλεηδεηνπνηνύκε. Απηό καο ππνδεηθλύεη ην παξαθάησ πεξηζηαηηθό: Έλα πξσηλό ηνπ Ηαλνπαξίνπ, έλαο βηνιηζηήο εηζέξρεηαη ζ έλα ζηαζκό ηνπ κεηξό ζηελ Washington DC θαη αθνύ ζηαζεί ζ έλα ζεκείν αξρίδεη λα παίδεη βηνιί. Δπηιέγεη λα εθηειέζεη έμη θνκκάηηα ηνπ Bach. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 45 ιεπηώλ πνπ έπαημε, επεηδή ήηαλ ώξα αηρκήο, ππνινγίδεηαη όηη ηνλ ζπλάληεζαλ ζπλνιηθά ρηιηάδεο άλζξσπνη. Από απηνύο ειάρηζηνη ηνπ έδσζαλ ζεκαζία, δηόηη, όπσο θαηλόηαλ, ήηαλ έλαο δεηηάλνο πνπ ήζειε λα θεξδίζεη ιεθηά γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Τπήξμαλ, βέβαηα, θαη άηνκα πνπ ηνπ έξημαλ ρξήκαηα, ρσξίο λα θαζίζνπλ λα ηνλ αθνύζνπλ θαη θάπνηνη (κεηξεκέλνη ζηα δάρηπια) πνπ ζηάζεθαλ γηα ιίγα ιεπηά ώζηε λα απνιαύζνπλ ηε κνπζηθή. Δπίζεο, ηδηαίηεξε ήηαλ ε ζηάζε ησλ παηδηώλ, ηα νπνία ελώ ήζειαλ λα αθνύζνπλ ηε κνπζηθή, νη γνλείο ηνπο ηα αλάγθαδαλ λα απνκαθξπλζνύλ από ην κνπζηθό. Σειηθά ν βηνιηζηήο ζπγθέληξσζε 32 δνιάξηα από 20 άηνκα. Όηαλ έθπγε θαλείο δελ ηνλ πξόζεμε θαη θαλείο δελ ηνλ ρεηξνθξόηεζε. Όζν θη αλ απηή ε ηζηνξία κνηάδεη ηειείσο αζήκαληε θαη ηεηξηκκέλε, δελ είλαη. Απηόο ν κνπζηθόο δελ ήηαλ θάπνηνο άγλσζηνο, αιιά ν παγθνζκίνπ θήκεο βηνιηζηήο Joshua Bell. Με έλα από ηα αθξηβόηεξα βηνιηά ηνπ θόζκνπ εθηέιεζε θάπνηα από ηα πην δύζθνια θαη σξαηόηεξα θνκκάηηα πνπ έρνπλ πνηέ γξαθηεί γηα ζόιν βηνιί. Γύν κέξεο πξηλ από ηελ εκθάληζε ηνπ ζην κεηξό είρε παίμεη ζε κία θαηάκεζηε από θόζκν ζπλαπιία ζηε Βνζηώλε, όπνπ νη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ θπκαίλνληαλ ζηα 100 δνιάξηα ην άηνκν. Όπσο θάλεθε, ν βηνιηζηήο δελ έπαημε ζην κεηξό γηα λα βγάιεη ηα πξνο ην δεηλ, αιιά ην έθαλε απηό, γηαηί ζπκκεηείρε ζ έλα θνηλσληθό πείξακα πνπ νξγάλσζε ε εθεκεξίδα Washington Post. Οη δηνξγαλσηέο ηνπ πεηξάκαηνο ήζειαλ λα δηαπηζηώζνπλ εάλ ν άλζξσπνο κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ νκνξθηά, ηελ ηέρλε θαη ηελ αμία θάπνησλ πξαγκάησλ ζε έλα ζπλεζηζκέλν πεξηβάιινλ, ελώ ήζειαλ αθόκε λα ειέγμνπλ ηηο πξνηεξαηόηεηεο θαη ηα γνύζηα ησλ αλζξώπσλ. Όπσο, ινηπόλ, έγηλε θαλεξό παξαπάλσ, νη πεξηζζόηεξεο νκνξθηέο θαη ηα πξάγκαηα πνπ καο θάλνπλ επηπρηζκέλνπο βξίζθνληαη δίπια καο, απιώο εκείο δελ κπνξνύκε λα ηα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε. Αλ δε δίλνπκε ζεκαζία ζε πεξηζηαηηθά ζαλ ην πξνεγνύκελν, αλ πξνζπεξλάκε ηνλ Joshua Bell πνπ παίδεη θάπνηα από ηα σξαηόηεξα αξηζηνπξγήκαηα ηεο κνπζηθήο κπξνζηά καο θαη ηειείσο δσξεάλ, ηόηε κάιινλ έρνπκε ράζεη έλα ζσξό άιια πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα καο θηηάμνπλ ηε κέξα. 8

9 Από ηα πξνεγνύκελν πείξακα θαηαλνήζακε όηη δε ρξεηαδόκαζηε πνιιά γηα λα είκαζηε επηπρηζκέλνη, αξθεί λα παξαηεξήζνπκε πξνζερηηθά γύξσ καο, ώζηε λα εληνπίζνπκε ηε «καγεία» ηεο δσήο. Γηα λα ην πεηύρνπκε απηό, δε ρξεηάδεηαη λα μνδέςνπκε πνιιά ρξήκαηα γηα ηελ απόθηεζε αγαζώλ. Μάιηζηα, ε απόθηεζε πιηθώλ αγαζώλ δε καο ραξνπνηεί ζη αιήζεηα, ελώ καο θάλεη λα επηζπκνύκε αθόκα πεξηζζόηεξα πνπ δελ κπνξνύκε λα έρνπκε θαη απηό καο ζηελνρσξεί. ε παξόκνην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπκε θαη κε ην παξαθάησ πείξακα: Ο εξεπλεηήο ηνπ εγθεθάινπ θαζεγεηήο Βόιθξακ νύιηο πξαγκαηνπνίεζε έλα δηάζεκν πείξακα κε πηζήθνπο. Σα πεηξακαηόδσα θιείζηεθαλ κέζα ζε θινπβηά ζηα νπνία ππήξρε έλα άλνηγκα ζε κέγεζνο παιάκεο θαη από πάλσ κηα κηθξή ιάκπα. Κάζε θνξά πνπ επξόθεηην λα απιώζνπλ ζηνπο πηζήθνπο κέζα από ην άλνηγκα κεξηθέο θέηεο κήινπ, ην ιακπάθη άλαβε ζηηγκηαία. Αθνύ απηό επαλαιήθζεθε κεξηθέο θνξέο, νη πίζεθνη έκαζαλ ην θόιπν θαη ήμεξαλ πιένλ όηη θάζε θνξά πνπ αλαβνζβήλεη ην ιακπάθη ζα εξρόηαλ θαη ην κήιν. Έηζη κόιηο άλαβε ην ιακπάθη, ζηνλ εγθέθαιν ηνλ πηζήθσλ άξρηδε ε παξαγσγή ληνπακίλεο, ελόο λεζξνδηαβηβαζηή πνπ ζρεηίδεηαη κε επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα θαη πνπ πξνθαιεί επθνξία. Δληνύηνηο, ν εξεπλεηήο δηαπίζησζε όηη ε ληνπακίλε εθθξηλόηαλ κόλν θαηά ην δηάζηεκα πνπ νη πίζεθνη πεξίκελαλ ηελ αληακνηβή ηνπο, ελώ όηαλ έπαηξλαλ ηηο θέηεο κήινπ, ηα επίπεδα ληνπακίλεο παξέκελαλ ζηαζεξα θαη ύζηεξα από θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα άξρηδαλ λα κεηώλνληαη. Γειαδή, ε πξαγκαηηθή αληακνηβή δελ επέθεξε αύμεζε ηεο ληνπακίλεο ζηνλ εγθέθαιν, νύηε θάπνηα άιιε κεηξήζηκε αληίδξαζε. ηε ζπλέρεηα, ν εξεπλεηήο πξνρώξεζε θη άιιν ην πείξακά ηνπ. Ήζειε λα κάζεη αλ, θαη ζε πνην βαζκό, κηα βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ αληακνηβώλ ζα είρε σο απνηέιεζκα θάπνηα αηζζεηή δηαθνξά. Άξρηζε, ινηπόλ, λα επηβξαβεύεη ηνπο πηζήθνπο κεηά ην θσηεηλό ζήκα όρη κε θέηεο κήινπ, αιιά κε ζηαθίδεο, θάηη πνπ απνηειεί λνζηηκόηεξε ιηρνπδηά γηα ηνπο πηζήθνπο. Από εθείλε ηε ζηηγκή θαη κεηά ν εγθέθαινο έζηειλε αθόκε πεξηζζόηεξε ληνπακίλε ακέζσο κόιηο άλαβε ην ιάκπάθη. Πνιύ ζύληνκα όκσο ηα δώα ζπλήζηζαλ ζηηο ζηαθίδεο θαη ύζηεξα από δηάθνξεο επαλαιήςεηο ηνπ πεηξάκαηνο ε πνζόηεηα ηεο ληνπακίλεο άξρηζε λα αξαηώλεη, κέρξη πνπ έθηαζε ζηα ίδηα επίπεδα κε ην πείξακα κε ηηο θέηεο κήινπ. Γειαδή έλησζαλ ηελ ίδηα πιένλ επραξίζηεζε κε εθείλε πνπ έλησζαλ πην πξηλ κε ηηο θέηεο κήινπ. Κάπνηα ζηηγκή, ν νπιηο απνθάζηζε αληί γηα ζηαθίδεο λα δώζεη ζηνπο πηζήθνπο πάιη θέηεο κήινπ. Ζ απνγνήηεπζε ησλ πηζήθσλ ήηαλ πιένλ εκθαλήο. Ζ πνζόηεηα ληνπακίλεο πνπ εθθξηλόηαλ ζηνλ εγθέθαιν ηνπο κε ην αλαβόζβεζκα ηεο ιάκπαο, κεηώζεθε αηζζεηά. Γειαδή, ελώ πξνεγνπκέλσο ε αληακνηβή κε κήινπ πξνθαινύζε επραξίζηεζε ζηνπο πηζήθνπο, ηώξα ηνπο ήηαλ αδηάθνξε αλ όρη δπζάξεζηε! Σα ζπκπεξάζκαηα απηνύ ηνπ πεηξάκαηνο παξνπζηάδνπλ ηεξάζηην ελδηαθέξνλ. Αληηιακβαλόκαζηε, ινηπόλ, από ηα παξαπάλσ όηη ε ίδηα ε απόιαπζε δελ απμάλεη ην αίζζεκα ηεο επηπρίαο καο, αθνύ ε πνζόηεηα ηεο ληνπακίλεο ζηνλ εγθέθαιν ησλ πηζήθσλ παξέκελε ζηαζεξή ύζηεξα από ηελ απόθηεζε ηεο ιηρνπδηάο. Απηό πνπ πξνθαινύζε ηελ επραξίζηεζε ήηαλ ε πξνθαηαβνιηθή ραξά θαη ε αγσλία γηα ηελ επηθείκελε απόιαπζε. Δπηπιένλ, ζπκπεξαίλνπκε όηη όζν αλεβάδνπκε ηνλ πήρε ησλ πξνζδνθηώλ καο, ηόζν πην δύζθνιν είλαη λα ληώζνπκε επηπρηζκέλνη. Απηό γίλεηαη παζηθαλέο όρη κόλν από ηελ αληίδξαζε ησλ πηζήθσλ όηαλ νη ζηαθίδεο αληηθαηαζηάζεθαλ από θέηεο κήινπ, αιιά θαη από ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Όηαλ από κία αξρηθά απιή θαη ζρεηηθά θησρή δσή απνθηήζνπκε πεξηζζόηεξεο αλέζεηο θαη πιηθά αγαζά θαη ύζηεξα ηα ράζνπκε ηόηε απηό καο θαθνθαίλεηαη όπσο αθξηβώο έγηλε θαη κε ηνπο πηζήθνπο πνπ αληί γηα ζηαθίδεο αληίθξηζαλ θέηεο κήινπ. Λακβάλνληαο όια ηα πξνεγνύκελα ππ όςε θαηαιήγνπκε ζε αμηόινγα ζπκπεξάζκαηα. Όπσο απνδείμακε, ε θαηαλάισζε όιν θαη πεξηζζόηεξσλ εκπνξεπκάησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε καο, δε καο θάλεη πξαγκαηηθά επηπρηζκέλνπο 9

10 αιιά ίζσο ην αληίζεην. Απηά πνπ καο επραξηζηνύλ είλαη κάιινλ δσξεάλ θαη πξνέξρνληαη είηε από εκάο είηε από ηνπο ζπλαλζξώπνπο καο είηε από ηηο νκνξθηέο ηηο θύζεο. Μία ζθηρηή αγθαιηά, έλα θύιιν πεζκέλν ζην δξόκν, έλαο πεξαζηηθόο ζην δξόκν πνπ βαδίδεη ηξαγνπδώληαο. Αο ην ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ινηπόλ. Απηό πνπ καο ιείπεη γηα λα κπνξέζνπκε λα επηπρίζνπκε είλαη κηα πην αηζηόδνμε ζηάζε δσήο! Ζ επηπρία δε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα ρξήκαηα! Απηό πνπ πξέπεη λα αιιάμνπκε γηα λα επηπρίζνπκε δελ είλαη ε νηθνλνκηθή καο θαηάζηαζε αιιά ν ίδηνο καο ν εαπηόο! ηνιάηεο Γεκήηξεο Γ4 θίηζν: Αξκέλεο Γξεγνξηάλ Α1 10

11 Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Αθνύο ηνπο ζεκεξηλνύο λένπο λα ιέλε βάδσ θαη ηνλ εαπηό κνπ κέζα- γηαηί λα δηαβάζσ έλα βηβιίν, γηαηί λα πάσ ζέαηξν, γηαηί λα πάσ ζε κία έθζεζε δσγξαθηθήο ή γιππηηθήο ; Από ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζεσξείηαη ράζηκν ρξόλνπ. Πξνηηκνύλ λα ζεξθάξνπλ ζην ίληεξλεη, λα βγνπλ γηα θαθέ, λα αξάμνπλ ζην ζπίηη ηνπ θίινπ/εο ηνπο. Καη όκσο είλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα εθθξάζνπλ ηηο θξπθέο αλεζπρίεο ηνπο, ηα πάζε, ηνπο θόβνπο θαη ηα όλεηξα ηνπο. Οη πεξηζζόηεξνη δελ θαηαιαβαίλνπλ ηη αθξηβώο είλαη ε ηέρλε. Γελ θαηαιαβαίλνπλ πσο όηαλ βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, θξαηώληαο κηα θηζάξα ή έλα ραξηί κε ζηίρνπο ζηα ρέξηα πξνζπαζώληαο επίκνλα αιιά κε κεξάθη λα βγάινπλ εηο πέξαο έλα ηξαγνύδη, αζρνινύληαη κε ηελ πην αγλή θαη όκνξθε θαη,μαλαιέσ, όκνξθε κνξθή ηέρλεο. Δελ θαηαιαβαίλοσλ πφς όηαλ δφγραθίδοσλ ή ζθηηζάροσλ αλζρφπάθηα, ζύλλεθα, ήιηοσς, ζθέυεης θαη αλακλήζεης πάλφ ζηο ζραλίο ή ζηο ηεηράδηο ηοσς ηελ ώρα ηοσ καζήκαηος ηθαλοποηούλ θαη πάιη ηα ζέιφ κηας κορθής ηέτλες. Γηαηί ΝΑΗ! Όζν θαη αλ δελ ην παξαδερόκαζηε κέζα από ηελ ηέρλε θηλεκαηνγξάθνο, ζέαηξν, δσγξαθηθή θ.α.- κπνξνύκε εκείο νη λένη λα εθζέζνπκε θαη λα εθθξάζνπκε ηηο πην αλεμήγεηεο επηζπκίεο καο, ηηο απόςεηο καο γηα ηνλ έξσηα, γηα ηνλ ζάλαην, γηα ηηο θηιίεο θαη γηα ηελ απεξίγξαπηε ηξέια πνπ ξέεη ζην αίκα καο. Μόλν ε ειεπζέξηα ηεο ηέρλεο καο ην επηηξέπεη απηό. Μαο επηηξέπεη λα πάξνπκε έλαλ θνπβά κε θόθθηλν ρξώκα θαη λα «ιεξώζνπκε» ηνπο άζπξνπο ηνίρνπο πνπ απνρξσκαηίδνπλ θαη δηαιύνπλ ηελ όξεμε καο γηα δσή θαη κε απηό ηνλ ηξόπν λα δεκηνπξγήζνπκε ηνπο πην όκνξθνπο πίλαθεο ζηνπο άδεηνπο δξόκνπο ηεο δσήο καο ηεο Αζήλαο εδώ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε όπνηα ιέμε ζάο αξέζεη θαη ζαο εθθξάδεη. Ζ ηέρλε καο δίλεη ηε κνλαδηθή επθαηξία λα κεηακνξθσζνύκε ζε ηξεινύο, ζε εξσηεπκέλνπο, ζε γπλαίθεο θαη άληξεο, ζε θαληάζκαηα θαη πλεύκαηα, ππνδπόκελνη απηνύο ζηε ζθελή ελόο ζεάηξνπ, ζηελ εξκελεία ελόο ηξαγνπδηνύ, ζην ραξηί κηαο δσγξαθηάο ή ελόο πνηήκαηνο. Σν πην απιό θαη ζπρλό- παξάδεηγκα γηα λα δεη θαλείο ηε ζηάζε ησλ λέσλ απέλαληη ζηε ηέρλε είλαη θαηά ηε πξνζσπηθή κνπ γλώκε ν θηλεκαηνγξάθνο. Βιέπνληαο θαλείο ηνπο λένπο ζην ζηλεκά παξαηεξεί ηα θόθθηλα κάγνπια θαη απηηά ηνπο, ηα ηδξσκέλα ρέξηα ηνπο, ηα µάηηα ηνπο πνπ ιάκπνπλ. Οη λένη γειάλε ή θιαίλε, ζπκώλνπλ ή ιππνύληαη, θνπινπξηάδνληαη, ζηξηθνγπξίδνπλ ζηελ θαξέθια ηνπο. Ζ εκπεηξία ηεο παξαθνινύζεζεο κηαο ηαηλίαο είλαη µηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπλδέεηαη µε ηε γνεηεία θαη ηελ ηέξςε. Σν πεξηερόκελν ησλ πνηνηηθώλ ηαηληώλ γηα λένπο, αθνξά ζπρλά θαηαζηάζεηο θαη ζέκαηα πνπ πξνζθέξνπλ απαληήζεηο ζηα θαπηά εξσηήκαηα πνπ ζπρλά νη λένη θξαηνύλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο θαη πξνζπαζνύλ λα απαληήζνπλ µόλνη ηνπο. Μηα ηαηλία κπνξεί λα ηνπο δώζεη θάπνηεο απαληήζεηο θαη λα επεξεάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο γηα θαηαζηάζεηο ή πξόζσπα. ην δεκηνπξγηθό λέν άλζξσπν ε ηέρλε, εθηόο από πξάμε επηθνηλσλίαο είλαη θαη πξάμε απειεπζέξσζεο, απνδέζκεπζεο από ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο πνιιαπιέο απαηηήζεηο ηεο δσήο. Κάζε κνξθή ηέρλεο ζπληζηά κηα κνξθή «θπγήο», απνκάθξπλζεο από ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζήκεξα σο ηδηαίηεξα θαηαπηεζηηθή, θαηαζιηπηηθή, ηζνπεδσκέλε. Από απηήλ ηελ άπνςε ε ηέρλε αλαλεώλεη, εκπινπηίδεη, ζεξαπεύεη. Απηά από εκέλα. Δύρνκαη λα κελ έγηλα θνπξαζηηθή ζηνπο αλαγλώζηεο θαη εύρνκαη ή θαιύηεξα ειπίδσ κεηά από ηελ αλάγλσζε ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ νη ζεκεξηλνί λένη 11

12 λα αιιάμνπλ ηελ άπνςε ηνπο γηα ηελ ηέρλε, λα μεθηλήζνπλ ην αύξην έρνληαο ζην κπαιό ηνπο ηελ πξώηε ηνπο απόπεηξα έθθξαζεο ηνπο κέζα από απηό πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη λα θαινύκε «Σέρλε». Κσλζηαληά Μαξία Β2 θίηζν Αληηγόλε Φαξκαθίδνπ Α3 12

13 ΣΟΤ ΑΓΑΠΑΜΔ ΑΡΚΔΣΑ ; Κάπνηνο είπε «Οη γνλείο γηα ηα παηδηά ηνπο είλαη ό,ηη ν Θεόο γηα ηνλ θόζκν»,θη είρε απόιπην δίθην. Ο δεζκόο κεηαμύ γνληώλ θαη παηδηνύ είλαη πνιύ δπλαηόο. Απηή ε αγάπε είλαη ηδηαίηεξε γηαηί είλαη απεξηόξηζηε θαη ηνπ δίλεηαη ρσξίο δηάθξηζε. Οη γνλείο, καο αγαπάλε έηζη όπσο γελληόκαζηε, κε ηηο ηδηαηηεξόηεηέο καο,όρη κόλν γηα ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα ραξίζκαηά καο αιιά,θαη γηα ηηο αδπλακίεο θαη ηα ιάζε καο. Κάλνπλ ηα πάληα γηα ηελ επηπρία καο. Καηά ηελ άπνςή κνπ αλεμάξηεηα από ην ρξόλν πνπ αθηεξώλνπλ ζε καο,νη γνλείο είλαη ηα ζεκαληηθόηεξα πξόζσπα ζηε δσή καο. Πηζηεύσ πσο ην άξζξν κνπ είλαη ζαθέο θαη ζα θαηαλνεζεί εύθνια. Αλαθέξεηαη ζηελ εθηίκεζε πνπ έρνπκε γηα ηνπο γνλείο καο. Δελ κνπ δηαθεύγεη ην γεγνλόο πσο ηώξα πνπ έρνπλ πεξάζεη ηα ρξόληα,απνκαθξπλόκαζηε από ηνπο γνλείο καο. Πεξλάκε πεξηζζόηεξν ρξόλν κε ηνπο θίινπο καο θη απηό ζα ήηαλ αθύζηθν λα κελ ζπκβαίλεη. Άιισζηε, πνιιέο θνξέο αλ θαη ε γνληθή αγάπε είλαη παξνύζα,ηα παηδηά δελ ηελ εθηηκνύλ πξαγκαηηθά. Αλ θαη δηαθσλώ θαηεγνξεκαηηθά κε απηόλ ηνλ ηξόπν ζθέςεο, πξέπεη λα παξαδερηώ όηη είλαη κηα αηπρήο πξαγκαηηθόηεηα. Αιιά,πώο κπνξνύκε λα παξαγλσξίδνπκε ηελ αγάπε ηνπο όηαλ μέξνπκε όηη εξγάδνληαη λύρηα θαη κέξα γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο καο ; Η ζρέζε πνπ ρηίδνπκε κε ηνπο γνλείο καο επεξεάδεη ηε κειινληηθή καο δσή. Μαο βνεζνύλ λα αλαπηύμνπκε ην θξηηήξην ηνπ ζσζηνύ ή ιάζνπο, ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο εζηθήο. Είλαη απηνλόεην πσο αλ δελ ηνπο αθνπγθξαδόκαζηαλ δελ ζα είρακε σξηκάζεη θαη γίλεη απηό πνπ ζήκεξα είκαζηε. Πόζνη πξόζπκα ζα παξαδερόκαζηαλ πσο θάζε θνξά πνπ αγθαιηάδνπκε ηνπο γνλείο καο, νη πόλνη καο κνηάδνπλ λα εμαθαλίδνληαη,θη αθόκα, θη όηαλ έρνπκε κεγαιώζεη εμαθνινπζνύκε λα αηζζαλόκαζηε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία εμαηηίαο ηεο παξνπζία ηνπο ; Όηαλ θάπνηνο ζθέθηεηαη ήξσεο,ηνπ έξρνληαη ζην κπαιό πξόζσπα όπσο ν Οπίλζηνλ Τζόξηζηι, ν Ναπνιέσλ ή ε Ισάλλα ηεο Λσξαίλεο. Απηνί νη άλζξσπνη έρνπλ αιιάμεη ηνλ θόζκν. Πξνζσπηθά παξόιν πνπ ηνπο ζεσξώ άμηνπο εθηηκήζεσο,μέξσ πνιύ θαιά πνηνη είλαη νη κεγαιύηεξνη ήξσεο γηα κέλα. Είλαη νη γνλείο κνπ. Επραξηζηώ ην Θεό θάζε κέξα γηα ηνπο γνλείο πνπ κνπ έδσζε. Γηαηί δελ είλαη κόλν απηνί πνπ κ έθεξαλ ζηνλ θόζκν θαη κε κεγάισζαλ αιιά είλαη,επίζεο, αλαληηθαηάζηαηνη θίινη γηα κέλα. Νηώζσ ζαλ λα είκαη ν πην ηπρεξόο άλζξσπνο ζηνλ θόζκν εμαηηίαο ηνπ όηη έρσ δπν ππέξνρνπο γνλείο,πνπ θέηνο ζα γηνξηάζνπλ ηελ 20 ε επέηεην ηνπ γάκνπ ηνπο. Είκαη,βέβαηε όηη όινη αηζζάλεζηε ην ίδην γηα ηνπο γνλείο ζαο. Γη απηό πξέπεη λα ηνπο ιέκε ζπρλόηεξα όηη ηνπο αγαπάκε,πεξηζζόηεξν από όζν ε λεαληθή καο θαξδηά κπνξεί λα ηνπο δείμεη. Απνθάζηζα λα καη πξώηε πνπ ζα ην θάλεη. Απιά,ζέισ λα ηνπο πσ έλα ηεξάζηην επραξηζηώ γηαηί ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο κνπ λα πξαγκαηνπνηήζσ ηα όλεηξά κνπ. Καη,επηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ έλα κπζηηθό : ζήκεξα έλα όλεηξό κνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Δεκνζίεπζα ην πξώην άξζξν κνπ,πνπ γηα κέλα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό αθνύ είλαη αθηεξσκέλν ζηνπο ήξσέο κνπ : Τνπο αλαληηθαηάζηαηνπο Γνλείο κνπ. Λνηπόλ, αγαπεηνί θίινη αο εθηηκήζνπκε θαη αο αγαπήζνπκε ηνπο γνλείο καο πεξηζζόηεξν.. θαη πεξηζζόηεξν. Μήηζα Αιίλα Γ2 13

14 DO WE LOVE THEM ENOUGH? One day someone said "Parents for their children are like God for the world", and he was perfectly right. The bond between parents and children is very strong. This love is special, because it is limitless and comes free of judgment. Parents love all the traits that come with us, not only our strengths and gifts but also our weaknesses and mistakes. They will do everything for our happiness. It is my firm belief that no matter how much time they spend with us,parents are the most important persons in our lives. I tend to believe that my message will be very clear and easily understood. It's about appreciating our parents. There is no getting away from the fact that now that the years have passed we are becoming distant from our parents. Spending time with friends has become more frequent and it would seem unnatural if it did not happen. Moreover, in far too many cases,even though parental love is always present,children do not really appreciate it. Although I categorically disagree with this way of thinking, I have to admit that this is the unfortunate reality. But how can we remain ignorant of our parent's love, knowing that they work day and night for us, to satisfy our pleasures and necessities? The relationship we build with our parents influences us in our future lives. Gradually, they develop our sense of right or wrong, of justice and morals. It goes without saying that without listening to them, we would not be able to grow up, to be who we are today. How many of us are willing to admit that every time we hug them our pains seem to disappear and that even though we have grown up we still feel safe and protected whenever they are around? When one thinks of heroes,names such us Winston Churchill, Napoleon or Joan of Arc often come to mind. These people have changed the world. Personally, even though I consider them worthy of esteem, I undoubtedly know who are the greatest heroes for me. They are my parents.i thank God every day that He chose them to be my parents. Because they are not only the ones that brought me into the world and brought me up, but they are also my irreplaceable friends. I feel like I am the most fortunate person in the world for having two wonderful parents, who, by the way, this year will be celebrating their 20th wedding anniversary. I am sure that each one of you feels the same for your parents. That's why we have to tell them that we love them more than our young heart can show. And I decided to be the first one to do so. So, I just want to say a massive thanks to them for supporting my efforts to make my dreams come true. And let me tell you a secret. Today one of my dreams came true.i managed to publish my first article,which is special for me, because it is dedicated to my heroes. To my irreplaceable parents. Well, dear friends, let's appreciate and love our parents more...and more...and more... Mitsa Alina Γ2 14

15 Towards the finishing line Graduation is an exciting time in a person's life, especially high school graduation, that is considered to be the end of our adolescence and the beginning of our youth. And here we are! The time has come and we are graduating! I am convinced that each one of us is pretty excited to graduate from high school and start a new life. No more school, no more lessons, no more homework, no more waking up early in the morning. For some it means that they will be able to move on with their own life and live on their own. And live on their own...but how many of us are ready to begin a new life on our own? Probably, we are under the impression that we will be free from work, tiredness and able to finally live. However, after finishing high school we will soon realize that many decisions come up which must be taken and that our work has just begun.the truth is that an adolescent graduating can follow many directions in life. But it seems that during this period there are so many choices. It is an undeniable fact that each one of us has something on his mind. Someone, for example, thinks about pursuing University studies and then following a career, others think about finding a job that does not really require academic qualifications and so on. There are also those who might be excited about graduation but do not know at all what they are going to do with the rest of their lives. It is true that obtaining a University degree gives us not only greater financial potential but also the ability to work in the field of our choice.the only thing we do not have to forget is that the decisions of today are the pride of tomorrow, because they will affect us for the rest of our lives. The time has passed. I am sure that most of you remember your first school day.for me,at least, it seems just like it was yesterday. Throughout these twelve years many of us learned a lot from the experiences we have gone through. Over the years, we have gained confidence and allowed ourselves to set realistic goals. Furthermore, we built our character and learned to be always on the positive side, even though it was not easy at all. And now that we have "survived" after all these years,it's time to party and enjoy the pleasures of life. Yes! Isn't it what we are really thinking about? In fact we will be missing a great deal. We will miss a lot of great teachers,we may lose contact with our friends and classmates, we will move to other places, to Universities,there were we will be known as a number rather than as a personality. But looking on the bright side of things, it is indisputable that we have gained a lot. Specifically, we have gained knowledge,critical thinking, experience,maturity,and the opportunity to come in touch with wonderful teachers. All these,by far, are significant,but from my point of view we have gained something much more important than all these. We have made friends! Finally, we have reached the time where we have to say goodbye to school and hello to the future. Looking back, all this time was a mixture of happiness, sadness, tiredness, success and failure. Many of us have worked extremely hard to achieve the results that we have obtained and that is what makes us proud. This year we just have to try to enjoy the last time we will all be together as a class, because in the end all we have are our memories. In the future we are going to miss all these great moments we spent together. To sum up,i just want to wish you all a great future and never stop trying to be someone you would be proud to know. Mitsa Alina Γ 2 15

16 Dream awake to succeed There is no getting away from the fact that each one of us has dreams and hopes. Imagine your life without dreaming...how would you feel? Thinking about it,it seems like we lose sense of direction in our lives as there is nothing to plan or to look forward, nothing to motivate and keep us going through hard times. As far as I am concerned,i think that it's a shame to let life go on without realizing dreams and hopes. Dreaming inspires us. It moves us towards doing things that will make us better persons. It is widely acknowledged that one common dream is success. But success means different things to different people. It can be an aim,a goal or even a direction in our life. And now I ask, who does not want to be successful in life? The answer to this question is no secret. Even though success is what most people desire to achieve,the process of going up is not always a piece of cake. We may have skills, motivation, we may have a degree but this does not mean that our success is guaranteed. And this usually happens when we identify success with happiness,because, as Immanuel Kant said" The concept of happiness is such an indeterminate one, that even though everyone wishes to attain happiness, yet he can never say definitely and consistently what it is that he really wishes and hopes for, and I have no doubt that it is true. There is no way for someone to ever be successful if they are not happy with what they are doing. All in all, the main conclusion to be drawn is that every person has at least once failed, but we have to bear in mind that success is not permanent and failure is not fatal. Mitsa Alina Γ2 16

17 ΔΜΔΗ ΠΟΤ ΓΔΝΝΖΘΖΚΑΜΔ ΣΑ 90s -Βιέπακε ηηο ηαηλίεο ηεο Disney θη όρη ην θαλάιη ηεο Disney. -Δίρακε ηε «ακπξίλα ηε Μαγηζζνύια» όρη ηνπο «Μάγνπο ηνπ Γνπίβεξιη». -Μαο άξεζε ν «Υξηζηνπγελληάηηθνο Δθηάιηεο»,πξηλ θαλ κάζεηε ηη είλαη Emo. -Δίκαζηε ε γεληά ηνπ Harry Poter. -Δίρακε ηνλ «Κάζπεξ ην θαληαζκαηάθη»! όρη ην «Monster High»! -Κάλακε «πνζη» ζε ιεπθώκαηα,όρη ζην «Face Book». -Παίδακε κνλόπνιπ κε ρξήκαηα,όρη κε πηζησηηθέο θάξηεο. Καη αγνξάδακε κόλν ηηο νδνύο ηεο Αζήλαο,δελ θηάλακε σο ην Σδηκπνπληί! -Windows 7?! ΥΑ!!! Καη λαη,δνύζακε κε Windows93! -Σν Καινθαίξη γεκίδακε όιν καο ην ζώκα κε ηαηνπάδ πνπ βξίζθακε ζηηο ηζίριεο! -Δίρακε όινη,θνξίηζηα-αγόξηα, δπν ηνπιάρηζηνλ παθέηα κε θάξηεο Yu-Gi-Oh! -Πξνιάβακε ηηο δξαρκέο θαη δήζακε,έζησ γηα ιίγν, ρσξίο νηθνλνκηθή θξίζε! -Δίκαζηε από ηα ηειεπηαία πιάζκαηα ηεο γεο πνπ ε ρξνληά πνπ γελλήζεθαλ,ζα αξρίδεη από ηνλ αξηζκό 1! -Λέκε ν έλαο ζηνλ άιιν «ηη ηξέρεη θίιε» ; παξηζηάλνληαο πσο ηξώκε έλα θαξόην, θαη θαηαιαβαηλόκαζηε! -Ξέξνπκε πσο είλαη κηα βηληενθαζέηα! -Ο Mickey Mouse δελ είρε γίλεη αθόκα computerized.. -Κη όκσο δήζακε ηελ επνρή πνπ ηα θηλεηά Γελ Τπήξραλ! -Κάζε βξάδπ ηξέρακε ζηα ζπίηηα ησλ θίισλ καο θαη θαζόκαζηαλ έμσ κέρξη αξγά, ρσξίο λα βηαδόκαζηε λα ηξέμνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο! -Δίρακε ηα «Ενπδνύληα» (ηα original ληε) θαη ηηο Candy Girls,όρη ηνπο «Mazoo and the Zoo». -Παίδακε ηάπεο θαη Πόθεκνλ θαη άκα θεξδίδακε θακηά ηάπα,ήηαλ ιεο θαη θεξδίζακε ην ΛΟΣΣΟ! -Ζ ζθελή κε ηελ θαθηά βαζίιηζζα ζηε Υηνλάηε ήηαλ ην πην ηξνκαθηηθό πξάγκα πνπ είρακε δεη ζηε δσή καο! Πξέπεη λα καζηε πεξήθαλνη πνπ γελλεζήθακε ζηα 90s! Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε Α3 ζθίηζν: Αξκέλεο Γξεγνξηάλ Α1 17

18 Ζ ΠΟΗΖΖ ΣΟ 19 ν ΠΑΣΡΗΓΑ ΜΔ ΣΑ ΞΔΝΑ Ζ αγάπε δελ είλαη θσο πνπ ην πξνζκέλσ λα ξζεη. Δίλαη ε δσή θαη ν Θεόο. Γε ζνπ δεηά ηα πάζε. Γε ραίξεηαη ζηε ιύπε ζνπ Απηόο πνπ ζ αγαπάεη Γηαηί ε αγάπε λα ραξείο Μνλάρα αλαδεηάεη. Γελ είλαη έξσηαο ηξειόο, ηπθιόο από ην πάζνο. Δίλαη ην ράδη, ν ζηελαγκόο θαη ζπγρσξεί ην ιάζνο. Δίλαη αλάγθε πξνζθνξάο. Σα πάληα λα πξνζθέξεηο Να δίλεηο πάληα αλαδεηάο θη έηζη δελ ππνθέξεηο. Γηαηί αγάπε είλαη λα βξεηο Παηξίδα κεο ζηα μέλα Κη αλ ιάζνο ηελ αλαδεηείο Αγάπα γηα εζέλα. 18

19 Ζ ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΟΤΡΑΝΟΤ ε κηα πιαηεία αδεηαλή γπξίδσ θάζε βξάδπ ηα όλεηξα κνπ πνπ θπγαλ ζπκάκαη ζην ζθνηάδη. Όλεηξα ρηίδσ απ ηελ αξρή ζε κηα αδεηαλή πιαηεία Καη ζαλ ζα ξζεη ε Κπξηαθή ζα βγνύλε ζηελ πνξεία. Με κηα θσλή ζα νπιηζηνύλ, ζα έξζνπλ πην θνληά κνπ Κη όινο ν θόζκνο ζα γξνζηά ζα λαη παξεγνξηά κνπ. Μεο ζηελ πιαηεία πάιεςα γηα όζα κε πξεζβεύνπλ. Μα θάπνηνη δελ ην δέρηεθαλ Από θνληά κνπ θεύγνπλ Μεο ζηελ πιαηεία ζηάζεθα Από παληνύ ρηππνύζαλ Ζ νρινβνή ζηακάηεζε ηγή ππξνβνινύζαλ Σξέρνπκε λα μεθύγνπκε Σα όλεηξα θαπλνί Όπνπ θαη λα γπξίζνπκε Σξηγύξσ καο «ερζξνί» Μία ζηηγκή κνύ έθηαλε ηνλ θόζκν κνπ λ αιιάμεη Καζόζνπλα ζε κηα γσληά κόιηο είρε ραξάμεη Οη ερζξνί αθόκε ρηύπαγαλ θη εζύ ζηακαηεκέλνο Μηα ζθαίξα ξίμαλ δίπια ζνπ θη έπεζεο ιαβσκέλνο Οη ερζξνί καο ζηακαηήζαλε άδεηαζε ε πιαηεία Καη από ζέλα κνπ έκεηλε Μία θσηνγξαθία Πνηέ κνπ δε ζε γλώξηζα κέζα κνπ όκσο κέλεηο Κη απ ηελ πιαηεία η νπξαλνύ ειπίδα λα καο ζηέιλεηο Λάγαξε Υξηζηίλα Γ2 19

20 Ζ ΠΟΗΖΖ ΣΟ 19 ν ΚΔΦΔΗ 1.Μεξηθά πξάγκαηα,ζα είλαη πάληα πην δπλαηά από ην ρξόλν θαη ηελ απόζηαζε, πην βαζηά από ηε γιώζζα θαη ηνλ ηξόπν δσήο. Όπσο ην λα κέλεηο πηζηόο ζηα όλεηξά ζνπ, θαη λα κάζεηο λα είζαη ν εαπηόο ζνπ. Να κνηξάδεζαη κε ηνπο άιινπο ην εμαίζην κπζηηθό πνπ αλαθάιπςεο. 2.Με ηηο απνθάζεηο καο, νξίδνπκε ηνλ εαπηό καο. Μόλν κ απηέο δίλνπκε δσή θαη λόεκα ζηα ιόγηα θαη ζηα όλεηξά καο. Μόλν κε ηε βνήζεηά ηνπο κπνξνύκε από απηό πνπ είκαζηε λα πιάζνπκε απηό πνπ ζέινπκε λα είκαζηε. 3.ηελ πην βαζηά απειπηζία έρεηο ηελ επθαηξία λα βξεηο ηνλ αιεζηλό ζνπ εαπηό. Όπσο ηα όλεηξα δσληαλεύνπλ ηε ζηηγκή πνπ ην πεξηκέλεηο ιηγόηεξν, έηζη ζα γίλεη θαη κε ηηο απνξίεο πνπ δελ κπνξείο λα ιύζεηο. Άθεζε ην έλζηηθηό ζνπ λα ραξάμεη έλα κνλνπάηη ζνθίαο θαη ηελ ειπίδα λ απνδηώμεη ηνπο θόβνπο ζνπ. Φαξκαθίδνπ Αληηγόλε Α3 20

21 ΚΑΣΩ ΑΠ ΣΟ ΝΕΡΟ. Ο αζιεηηζκόο είλαη αλαγθαίνο ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ,αιιά ίζσο λα έρεη λα ηνπ πξνζθέξεη πεξηζζόηεξα θαηά ηελ παηδηθή-εθεβηθή ηνπ ειηθία. Καζώο ζε απηή ηελ πεξίνδν έρεη ηελ επθαηξία λα δήζεη εκπεηξίεο ραξάο,ιύπεο,λα βξεζεί ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε,θαη αθόκα λα δεζεί κε ηνπο ζπλαζιεηέο θαη ηνλ πξνπνλεηή ηνπ. Σν θνιύκπη είλαη κηα από ηηο θαιύηεξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ηζνξξνπεκέλε κπτθή αλάπηπμε θαη θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. Ζ Κνιύκβεζε είλαη άζιεκα θίλεζεο κέζα ζην λεξό. Χο άζιεκα, ην θνιύκπη, είλαη από ηα πην παιηά θαη ζπλεζέζηεξα. Καη ε ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε ηη είλαη ; Σέρλε ή άζιεκα ;ε απηό ην εξώηεκα δύζθνια κπνξεί λα απαληήζεη θαλείο, θαζώο απνηειεί κέζν δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο ελώ ηαπηόρξνλα γπκλάδεη εληαηηθά όιν ην ζώκα. Απεπζύλεηαη ζε θνξίηζηα από 6 εηώλ θαη πάλσ. Σν άζιεκα ραξαθηεξίδεηαη σο «κπαιέην κέζα ζην λεξό» γηα απηό ην ιόγν απαηηεί από ηηο αζιήηξηεο επιπγηζία, αληνρή, ζσζηή κπτθή αλάπηπμε ελώ απαξαίηεηε είλαη ε ζσζηή ηερληθή ηεο θνιύκβεζεο,ηνπιάρηζηνλ ζηα δύν πξώηα ζηπι (ειεύζεξν θαη ύπηην), θαη ε γλώζε ξπζκηθήο θαη κπαιέηνπ. Πνηα,όκσο, είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο πξσηαζιήηξηαο ; «Επιπγηζία, ράξε, αληνρή, πιεπζηόηεηα, θαη πνιύ δπλαηόο ραξαθηήξαο»...απηά ζα έιεγε ε πξνπνλήηξηα Παληειίηζα αββίδνπ, ε νπνία μεθίλεζε ηελ ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε ζε ειηθία νθηώ εηώλ. Αξρηθά πήξε κέξνο ζε πνιιά παλειιήληα πξσηαζιήκαηα θαη ύζηεξα κε ηελ εζληθή ζπκκεηείρε ζε παλεπξσπατθά ζηα νπνία δηαθξίζεθε θαη θέξδηζε αξθεηά κεηάιιηα. Δύν ρξόληα πξηλ, απνραηξεηώληαο ηελ ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε σο αζιήηξηα, μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο σο πξνπνλήηξηα. Από ηόηε είλαη πξνπνλήηξηα ζηελ αζιεηηθή νκάδα ΡΟΗ. Ο ζεκεξηλόο πξνπνλεηή ηεο αγσληζηηθήο θνιπκβεηηθήο νκάδαο ηνπ Παλειιελίνπ είλαη ν Κώζηαο Μπαθαλδξέαο.Ο ίδηνο ππήξμε κέινο ηεο εζληθήο νκάδαο κε αξθεηά παλειιήληα ξεθόξ,θαη ζπκκεηνρέο ζε αξθεηά επξσπατθά θαη παγθόζκηα πξσηαζιήκαηα κε ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο. Έρνληαο ηε ραξά λα είλαη νη πξνπνλεηέο καο ζηα ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα ηνπο δεηήζακε λα κνηξαζηνύλ καδί καο ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηε ζπκβνπιή ηνπο γηα ηα λέα παηδηά πνπ επηζπκνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ηελ θνιύκβεζε ή ηε ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε. 1) ΑΠΟ ΣΙ ΗΛΙΚΙΑ ΑΥΟΛΔΙΘΔ ΜΔ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ? ΓΙΑΣΙ ΔΠΙΛΔΞΑΣΔ ΣΟ ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΟ ΑΘΛΗΜΑ? ΠΑΝΣΔΛΙΣΑ ΑΒΒΙΓΟΤ : Αζρνιήζεθα κε ηνλ αζιεηηζκό από ελλέα έσο εηθνζηελληά εηώλ θαη,ζπγθεθξηκέλα κε ηε ζπγρξνληζκέλε θνιύκβεζε. Θεσξώ όηη έλα παηδί,είηε αγόξη είηε θνξίηζη,πξέπεη από κηθξή ειηθία λα αζρνιεζεί κε ηνλ αζιεηηζκό, κε θάπνην ζπνξ πνπ λα ην επραξηζηεί, λα ην δηαζθεδάδεη θαη,βέβαηα,λα ην γπκλάδεη θαη λα ην βνεζά λα δηακνξθώζεη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ. 21

22 Η πξώηε κνπ εκπεηξία από ην ζπγθεθξηκέλν άζιεκα,ήηαλ από ηελ ηειεόξαζε όπνπ παξαθνινύζεζα Παλεπξσπατθνύο Αγώλεο ζπγρξνληζκέλεο θνιύκβεζεο θη εληππσζηάζηεθα! Ακέζσο θαηάιαβα όηη ζέισ λα αζρνιεζώ κε απηό ην άζιεκα! Πηζηεύσ όηη ζπλδπάδεη πξνπόλεζε θαη δηαζθέδαζε, αγσληζηηθόηεηα θαη ράξε,νκαδηθόηεηα θαη πξνζσπηθό αγώλα! ΚΩΣΑ ΜΠΑΚΑΝΓΡΔΑ : Από ηα πέληε κέρξη θαη ηα εηθνζηέμη κνπ ρξόληα αζρνιήζεθα κε ηελ θνιύκβεζε. Πηζηεύσ όηη ε θαηάιιειε ειηθία γηα λα μεθηλήζεη έλα παηδί ηνλ αζιεηηζκό είλαη κεηαμύ πέληε έσο επηά εηώλ θαη ην θαηαιιειόηεξν άζιεκα γηα λα απνθηήζεη αζιεηηθέο βάζεηο είλαη ε θνιύκβεζε! Έλα απόγεπκα επηεκβξίνπ κε πήγε ν παηέξαο κνπ, ν νπνίνο πξνέξρεηαη από ηνλ πγξό ζηίβν, κηα βόιηα ζε έλα γλσζηό θνιπκβεηήξην ηεο Αζήλαο ηελ ώξα ηεο πξνπόλεζεο ηεο θνιπκβεηηθήο νκάδαο. Εληππσζηάζηεθα κε ην ζέακα ηεο πηζίλαο θαη ησλ θνιπκβεηώλ θαη ηνπ δήηεζα ακέζσο,λα μεθηλήζσ θη εγώ! Μνπ έθαλε εληύπσζε πσο έλαο άλζξσπνο κπνξεί,όρη κόλν λα επηπιέεη ζην λεξό αιιά θαη λα ην δηαζρίδεη κε κεγάιε ηαρύηεηα ρσξίο θαλέλα πξόβιεκα! 2) ΠΟΙΔ ΔΙΝΑΙ ΟΙ ΓΤΚΟΛΙΔ ΠΟΤ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΑΣΔ Ω ΑΘΛΗΣΔ? (ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ, ΥΟΛΔΙΟ) Π.. : Όηαλ έλα παηδί αζρνιείηαη κε θάπνην άζιεκα ζε επίπεδν πξσηαζιεηηζκνύ, απνθηά πνιιέο εκπεηξίεο γεκάηεο ραξέο θαη νθέιε! πγρξόλσο όκσο απαηηνύληαη θαη ζπζίεο από ηνλ αζιεηή. Υξεηάδεηαη λα αθηεξώλεη αξθεηέο ώξεο θαζεκεξηλά ζηελ πξνπόλεζε, λα έρεη ρξόλν γηα μεθνύξαζε θαη λα ηξέθεηαη ζσζηά. ε όια απηά πξέπεη λα έρεη δίπια ηνπ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ε νπνία ζα είλαη απηή πνπ ζα ην ζηεξίμεη θαη ζα ην βνεζήζεη λα αληαπεμέιζεη ζηηο δπζθνιίεο πνπ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κόλν ηνπ,εηδηθά ζε κηθξή ειηθία. Πξνζσπηθά είρα ηελ απόιπηε ζηήξημε από ηε δηθή κνπ νηθνγέλεηα ε νπνία «έηξερε» θαζεκεξηλά καδί κνπ θαη θξόληηδε λα έρσ όηη ρξεηαδόηαλ ώζηε λα παξέκελα απόιπηα αθνζησκέλε ζηνπο ζηόρνπο κνπ. Ωο κέινο ηεο Εζληθήο Οκάδαο ζπκκεηείρα ζηα CAMPS πξνεηνηκαζίαο ηα νπνία γίλνληαλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηό ζήκαηλε πσο έπξεπε λα ιείπσ από ην ζρνιείν ή ην Παλεπηζηήκην ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηόδνπο. Δπζηπρώο ε πνιηηεία δελ έρεη κεξηκλήζεη ώζηε λα ζπλδπάδεηαη ν πξσηαζιεηηζκόο κε ηελ παηδεία,είηε ζε επίπεδν Δεπηεξνβάζκηαο είηε ζε επίπεδν Σξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο θαη γηα απηό αληηκεηώπηζα αξθεηά πξνβιήκαηα. Με ηε βνήζεηα ηεο νηθνγέλεηάο κνπ αιιά θαη αξθεηώλ θαζεγεηώλ κνπ, αλαπιήξσλα κόλε κνπ ηηο ρακέλεο ώξεο. Κ.Μ. : Σα πξνβιήκαηα ζηελ Ειιάδα είλαη πνιιά δπζηπρώο γηα έλαλ αζιεηή. Η πνιηηεία δε βνεζά ηνλ αζιεηή καζεηή λα αληαπεμέιζεη ζηηο ηόζεο πνιιέο ππνρξεώζεηο ηνπ, δελ ηνπ πξνζθέξεη θίλεηξα νύηε ηνπ εμαζθαιίδεη ην κέιινλ. Φπζηθά δε κηιάσ γηα νηθνλνκηθέο απνιαβέο αιιά γηα νηηδήπνηε άιιν ζα κπνξνύζε λα πξνζθέξεη θίλεηξν ζηνλ αζιεηή. Παξάδεηγκα εγώ, πνπ σο κέινο ηεο Εζληθήο Οκάδαο θαη παξάιιεια θνηηεηήο ηνπ ΣΕΦΑΑ, ζπκκεηείρα ππνρξεσηηθά ζε όιεο ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε απνηέιεζκα ζε κηα άηπρε ζηηγκή,λα ηξαπκαηηζηώ θαη λα ράζσ ηξείο κήλεο από ηελ πξνπόλεζή κνπ. Η αξγόηεξα,όηαλ ππεξεηνύζα ηε ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία θη ελώ εμαθνινπζνύζα λα ιακβάλσ κέξνο ζε δηεζλείο δηνξγαλώζεηο,δηεπθνιύλζεθα ειάρηζηα όζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία κνπ κε απνηέιεζκα λα κείλσ εθηόο πξνπνλήζεσλ γηα έμη κήλεο. Επηπρώο είρα ηε ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο κνπ θαη ησλ δηθώλ κνπ αλζξώπσλ πνπ κε βνήζεζαλ ζην κέγηζην βαζκό λα θαηαθέξσ λα μεπεξάζσ ηα εκπόδηα θαη λα ζπλερίζσ ηελ πξνζπάζεηά κνπ! 65η 3) ΤΠΗΡΞΑΝ ΣΙΓΜΔ ΠΟΤ ΚΔΦΣΗΚΑΣΔ ΝΑ ΣΑ ΠΑΡΑΣΗΔΣΔ? ΑΝ ΝΑΙ, ΓΙΑ ΠΟΙΟΤ ΛΟΓΟΤ? Π.. : Τπήξμα αζιήηξηα ηεο ζπγρξνληζκέλεο θνιύκβεζεο γηα είθνζη ρξόληα. Μέζα ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα αληηκεηώπηζα αξθεηέο δπζθνιίεο θαη δηιήκκαηα ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα κε θάλνπλ λα ζηακαηήζνπλ. Μαζήκαηα,ζπζίεο, ηξαπκαηηζκνί, απνγνεηεύζεηο. Όκσο ε αγάπε κνπ γηα ην άζιεκα, ε ραξά κνπ όηαλ βξηζθόκνπλ ζην ρώξν ηεο πηζίλαο, ε ηθαλνπνίεζε πνπ έλησζα όηαλ πεηύραηλα ηνπο ζηόρνπο κνπ θαη ν ζπλαηζζεκαηηθόο δεζκόο κε ηελ πξνπνλήηξηά κνπ θαη ηηο ζπλαζιήηξηέο κνπ,κνπ έδηλαλ πάληα ηε δύλακε λα ζπλερίδσ. Κ.Μ. : Αλ θαη ππήξμαλ ιόγνη πνπ ζα κπνξνύζαλ λα κε θάλνπλ λα ζθεθηώ λα ζηακαηήζσ ηελ θνιύκβεζε,πξαγκαηηθά δελ κνπ πέξαζε ζηηγκή από ην κπαιό! Παξά ηηο απμεκέλεο ππνρξεώζεηο ζηηο ππνρξεώζεηο ζηηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ αιιά θαη ζην Παλεπηζηήκην, παξά ηελ απνρή θαηά ηε ζεηεία κνπ ζην ζηξαηό, παξά ηνπο όπνηνπο ηξαπκαηηζκνύο, παξά ηηο απνγνεηεύζεηο πνπ θάζε αζιεηήο βηώλεη κεηά από αλεπηηπρή 22

23 απνηειέζκαηα, ε πηζίλα ήηαλ ν θόζκνο κνπ! Εθεί πεξλνύζα όκνξθα, εθεί ζπλαληνύζα πνιύ θαινύο θίινπο αιιά θαη ηνλ πξνπνλεηή κνπ πνπ πάληα ζαύκαδα, εθεί κνπ άξεζε λα είκαη! Η δηαξθήο πξνζπάζεηα λα γίλνκαη θαιύηεξνο ζέηνληαο όιν θαη δπζθνιόηεξνπο ζηόρνπο θαη ε επίηεπμε απηώλ δελ κε άθελαλ θαλ λα κε ζθεθηώ καθξηά από ηηο πηζίλεο! 4) ΜΔΣΑΝΟΙΩΝΔΣΔ ΠΟΤ ΥΑΑΣΔ ΣΙΓΜΔ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΚΑΙ ΞΔΚΟΤΡΑΗ ΣΗΝ ΠΑΙΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ? Π.. : Η αιήζεηα είλαη πσο ν πξσηαζιεηηζκόο απαηηεί πιήξε αθνζίσζε. Πξέπεη λα αθηεξσζεί ν αζιεηήο ζε απηό πνπ θάλεη. αλ παηδί αιιά θαη αξγόηεξα,ζηελ εθεβηθή ειηθία,έραζα αξθεηέο ζπγθεληξώζεηο θίισλ,γηνξηέο, εμόδνπο,εθδξνκέο είηε γηαηί ήκνπλ ζε πξνπόλεζε ή αγώλεο είηε γηαηί έπξεπε λα μεθνπξαζηώ. Όκσο,όζν θη αλ θάπνηεο ζηηγκέο κε ελνρινύζε απηό, πάληα ην μεπεξλνύζα γηαηί ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κνπ πξόζθεξε ην άζιεκα ήηαλ πην δπλαηά. Οη ζηηγκέο, νη ζπγθηλήζεηο θαη νη ραξέο ήηαλ ηόζν κεγάιεο πνπ κε έθαλαλ λα μερλώ όια ηα άιια. Κ. Μ. : Σν έρσ ζθεθηεί πνιιέο θνξέο απηό! Μπνξώ όκσο κε βεβαηόηεηα λα πσ όηη νη ζπγθηλήζεηο θαη ηα ηόζν έληνλα ζπλαηζζήκαηα πνπ κνπ πξόζθεξε ν αζιεηηζκόο,δελ αληαιιάζζνληαη κε ηίπνηα! Όζν θη αλ ηόηε ζηελαρσξηόκνπλ,δελ ην θξύβσ, πνπ δελ πήγαηλα ζην πάξηπ επεηδή είρα ηελ άιιε κέξα πξσηλή πξνπόλεζε ή πνπ δελ πήγαηλα ζηελ παξαιία επεηδή ζε ηξεηο κέξεο είρα αγώλεο, ηώξα απηό πνπ λνζηαιγώ θαη απηό πνπ κνπ ιείπεη,είλαη ε ζπκκεηνρή κνπ ζε κηα θνύξζα, ζε έλα πξσηάζιεκα αθόκα θαη ζε κηα πξνπόλεζε! Δελ κεηαληώλσ,ινηπόλ, ζε θακηά πεξίπησζε. 5) Ω ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΣΔ ΣΙ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΝΑΣΔ ΣΑ ΝΔΑ ΠΑΙΓΙΑ ΠΟΤ ΑΥΟΛΟΤΝΣΑΙ ΜΔ ΣΟΝ ΑΘΛΗΣΙΜΟ? Π.. : Καηαξρήλ,ζα ηνπο έδηλα ζπγραξεηήξηα πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ αζιεηηζκό ηέηνηεο δύζθνιεο επνρέο. Θα ηνπο έδηλα ζπγραξεηήξηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ζρνιηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο κε ηελ άζιεζε! ηε ζπλέρεηα ζα ηνπο πξόηεηλα λα ζπλερίζνπλ λα θάλνπλ απηό πνπ αγαπάλε, λα κελ ην δηαθόςνπλ, λα έρνπλ θνπξάγην θαη ππνκνλή ζηηο ζπζίεο πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ,λα πξνζέμνπλ βέβαηα λα κελ ππνβαζκίζνπλ ην δηάβαζκα θαη ηα καζήκαηά ηνπο θαη λα είλαη ζίγνπξνη όηη ζα βγνπλ θεξδηζκέλνη από απηή ηνπο ηελ ελαζρόιεζε! Σέινο ζα ηνπο πξόηεηλα, αθνύ εμαζθαιίζνπλ πξώηα όηη ηα καζήκαηά ηνπο πάλε πνιύ θαιά θαη αθνύ κάζνπλ πξώηα λα αζινύληαη ζσζηά, κε αγάπε θαη επγέλεηα,αλ θαη εθόζνλ ζέινπλ νη ίδηνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, λα αζρνιεζνύλ θαη κε ηνλ πξσηαζιεηηζκό! Κ.Μ. : Θεσξώ ηα λέα παηδηά γεληθά θαη ηνπο λένπο αζιεηέο εηδηθά, ηε κεγάιε ειπίδα ηνπ ηόπνπ καο! Είλαη άμην ζαπκαζκνύ ην γεγνλόο όηη ρηιηάδεο λένη ζήκεξα,αζινύληαη ελώ έρνπλ ηόζεο θαη ηόζεο άιιεο έλλνηεο θαη ππνρξεώζεηο. ηνπο πξνηείλσ ινηπόλ, λα ζπλερίζνπλ λα αγαπάλε απηό πνπ θάλνπλ,λα ζπλερίζνπλ λα αγαπάλε λα αζινύληαη, λα ζπλερίζνπλ λα καο δίλνπλ ειπίδα! Να ζπλερίδνπλ λα γεκίδνπλ ηα γπκλαζηήξηα ησλ ζπιιόγσλ,ηα θνιπκβεηήξηα, ηα ζηάδηα θαη ηα γήπεδα, λα ζπλερίδνπλ λα βάδνπλ πξνζσπηθνύο ζηόρνπο σο ην ζεκείν πνπ απηνί ζέινπλ θαη λα ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνύλ λα ηνπο πεηύρνπλ! Να δώζνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηα καζήκαηά ηνπο αιιά λα θαηαθέξλνπλ λα βξίζθνπλ ιίγν,έζησ, ρξόλν θαη γηα ηε ζσκαηηθή ηνπο πγεία. Καη όπσο είπε θαη ε ζύδπγόο κνπ παξαπάλσ,αιιά θη έλαο πνιύ θαιόο θίινο θαη πξσηαζιεηήο, πξώηα λα κάζνπλ λα είλαη αζιεηέο θαη κεηά πξσηαζιεηέο! 6) Α ΘΛΙΒΔΙ ΣΟ ΓΔΓΟΝΟ ΟΣΙ ΔΥΔΙ ΑΡΥΙΔΙ ΝΑ ΠΔΦΣΔΙ ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΣΟ ΥΩΡΟ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ?..ΚΑΙ ΟΣΙ ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΠΟΛΛΟΙ ΝΔΟΙ ΑΘΛΗΣΔ ΠΛΔΟΝ? ΠΑΝΣΔΛΙΣΑ - ΚΩΣΑ : Είλαη πξαγκαηηθόηεηα δπζηπρώο απηό. Σν επίπεδν ζην ρώξν ηνπ αζιεηηζκνύ δηαξθώο θζίλεη. Εηδηθά ζηε ρώξα καο αιιά θαη παγθνζκίσο είρακε ηελ ηύρε θαη νη δπν καο λα δήζνπκε σο γεληά,ηελ «άλζηζε» ηνπ ειιεληθνύ αζιεηηζκνύ,θπξίσο ράξε ζηε δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθώλ αγώλσλ ηνπ Ωζηόζν θαη από όηη θάλεθε,όιν ην νηθνδόκεκα πνπ ιέγεηαη Ειιεληθόο Αζιεηηζκόο,δε ζηεξίρηεθε ζε θάπνην ζρέδην,δελ ππήξρε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαζώο θαη ε θαηάιιειε νξγάλσζε θαη ηειηθά δελ επσθειήζεθε από ην γεγνλόο ηεο ηέιεζεο ησλ αγώλσλ εδώ, ζηελ πόιε καο. Αληίζεηα,εμαηηίαο δηαθόξσλ (ιππόκαζηε ηδηαηηέξσο γη απηό) ζθαλδάισλ DOPPING,εμαηηίαο ηεο αδηαθνξίαο ηνπ θξάηνπο θαη,βέβαηα θαη εμαηηίαο ησλ δύζθνισλ θαηξώλ πνπ δηαλύνπκε (νηθνλνκηθή θξίζε, αλεξγία, έιιεηςε θηλήηξσλ θηι) ην αζιεηηθό επίπεδν νινέλα θαη ρακειώλεη. Καη απηό καο ζιίβεη ηδηαηηέξσο. Όκσο ππάξρεη ειπίδα! Εζείο! Οη λένη αζιεηέο! Η λέα γεληά! Δηαθσλνύκε ζην όηη δελ ππάξρνπλ λένη αζιεηέο. Τπάξρνπλ θαη είλαη πάξα πνιινί ζε όιε ηελ Ειιάδα θαη ζε όιε ηελ Αζήλα! ηα δηθά καο αζιήκαηα αιιά θαη ζηα ππόινηπα! Εζείο είζηε πνπ ζα θάλεηε ηε 23

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ

Κύξηε Παζράιε, Χάρες Τδειέπες - Εύα Γηαιηηάθε, γολείς ηοσ Τδειέπε Κωλζηαληίλοσ Κύξηε Παζράιε, Αηζζαλόκαζηε ηελ αλάγθε, λα επραξηζηήζνπκε εζάο θαη ην ζρνιείν γηα ηε ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηπέηεηαο πγείαο ηνπ γηνύ καο, Κσλζηαληίλνπ. Ιδηαίηεξα ζέινπκε λα επραξηζηήζνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα