ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Διεύθυνση : Πλ. Κολοκοτρώνη, 20 Ταχ. Κώδικας : Τρίπολη Αρμόδιος : Κολλάς Σταύρος Τηλέφωνα : , Fax : Ε-mail : Προς: Τρίπολη Αριθ. Πρωτ.: 1935 ως ο Πίνακας Αποδεκτών AΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2810/ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5214/ όμοια απόφαση για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 12,4 ΜW (5Χ2.000 KW + 3X800 KW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΑΕ, στη θέση «Τσεμπερού» της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης και της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Έχοντας υπόψη: Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 1. Το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕK 160/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/ ). 2. Το Ν.4014/ (ΦΕΚ 209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής». 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής. Ελλάδας κ Ιονίου (ΦΕΚ 232 Α /2010) 1

2 5. Τις διατάξεις του Ν.2244/94 (ΦΕΚ 168/Α) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Ν.2773/99 (ΦΕΚ 286/Α/ ) για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 7. Το Ν.3028/02 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/ ). 8. Το Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/1979) περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 9. Το Ν.3017/02 για την κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο (ΦΕΚ 117/Α/ ). 10. Την 5 η Πράξη/ (ΦΕΚ 58/Α/ ) του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου ( ), σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν. 3017/ Τον Ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α 60) 12. Τις διατάξεις του Ν.2941/01 (ΦΕΚ 201/Α/ ), που αφορά, μεταξύ άλλων, στην αδειοδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 13. Την KYA Η.Π /2332 (ΦΕΚ 1022/Β/02) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002». 14. Την υπ αριθμ. 1958/ Υ.Α. για την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 21/Β/ ) 15. Την ΚΥΑ Η.Π /703/Φ104/ (ΦΕΚ 332/Β/ ) Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» (Α 91). 16. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986», ως ισχύει σήμερα. 17. Την ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/ ), «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων». 18. Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/ (ΦΕΚ 1048/Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.. με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» 19. Τις διατάξεις του Ν.3468/06 (Φ.Ε.Κ. 129 Α/ ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας & Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας υψηλής απόδοσης» 20. Την υπ αριθμ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 663/Β/ ) 21. Την υπ αριθμ /ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 663/Β/ ) 22. Τις διατάξεις του Ν.3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85/Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις» 23. Τον Ν.3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/ ) «Προώθηση της συµπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιµων µορφών ενέργειας και άλλες διατάξεις». 2

3 24. Την ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/2008) «Έγκριση Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ». 25. Την υπ αριθ. Δ6/Φ /16815/ απόφαση χορήγησης άδειας παραγωγής του Υπουργού Ανάπτυξης για εγκατεστημένη ισχύ 12,35 MW, προηγηθείσης της υπ αριθ. ΡΑ2413/05 γνωμοδότησης της ΡΑΕ. 26. Την υπ αριθ. Δ6/Φ /5448/ απόφαση τροποποίησης της άδειας παραγωγής του Υπουργού Ανάπτυξης για εγκατεστημένη ισχύ 12 MW, προηγηθείσης της υπ αριθ. ΡΑ3025/06 γνωμοδότησης της ΡΑΕ. 27. Την υπ αριθμ. 42/ βεβαίωση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 28. Την με ΑΠ 3552/ απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση του έργου και τις γνωμοδοτήσεις/εγκρίσεις συναρμοδίων υπηρεσιών που ελήφθησαν υπόψη για την έκδοσή της (άδεια παραγωγής του ΥΠ.ΑΝ. κ.λπ.). 29. Την υπ αριθ. Δ3/Δ/24363/5901/ θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, με υποδείξεις για την ημερήσια και νυκτερινή σήμανση των Α/Γ ώστε να διασφαλισθούν οι πτήσεις αεροσκαφών 30. Το υπ αριθμ. 724/ έγγραφο της ΔΙΣΑ (ΑΠ/Δι.ΠΕ.ΧΩ. 1672/ ) με το οποίο διαβιβάσθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος, υπογεγραμμένη από το μελετητή κ. Βλαχόπουλο Νικόλαο, κάτοχο πτυχίου κατηγορίας Το με ΑΠ 1672/ έγγραφο της Δι.Πε.Χω. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο η ανωτέρω αναφερόμενη ΜΠΕ απεστάλη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Αρκαδίας προς δημοσιοποίηση και γνωμοδότηση. 32. Την υπ αριθμ. 4476/ τροποποίηση της προσφοράς σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου από τον ΔΕΣΜΗΕ. 33. Το ότι το έργο κατατάσσεται στην 2 η Υποκατηγορία της A ης κατηγορίας της 10 ης Ομάδας έργων της (14) σχετικής Κ.Υ.Α. 34. Την υπ αριθμ. 1354/ γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών επί της εγκρίσεως επεμβάσεως εντός δημοσίας εκτάσεως δασικού χαρακτήρα. 35. Την υπ αριθ. 13/ απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αρκαδίας (Πρακτικό 4/2009) όπου εκφράζεται η θετική του γνωμοδότηση 36. Την υπ αριθ. Δ6/Φ /16947/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για την μεταβίβαση άδειας στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΑΕ» προηγηθείσης της υπ αριθ. ΡΑ7752/08 γνωμοδότησης της ΡΑΕ. 37. Την υπ αριθμ. 2810/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5214/ όμοια απόφαση. 38. Την υπ αριθμ. 1935/ αίτηση της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΑΕ» για τροποποίηση της υπ αριθμ. 2810/ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5214/ όμοια απόφαση λόγω αλλαγής του τύπου των ανεμογεννητριών (αριθμ. πρωτ. Δι.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. 1935/ ). 39. Την υπ αριθμ. 765/2012 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για την τροποποίηση της υπ αριθμ. ΥΠΑΝ/Δ6/Φ /16815/ άδειας παραγωγής όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθμ. Δ6/Φ /5448/ και Δ6/Φ /16947/ αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης. 3

4 40. Την από 1/10/2012 θετική εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου. Αποφασίζουμε Την τροποποίηση της υπ αριθμ. 2810/ Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5214/ όμοια απόφαση, για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 12,4 ΜW (5Χ2.000 ΚW + 3Χ800 ΚW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΑΕ, στη θέση «Τσεμπερού» της Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης και της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας ως ακολούθως : 1. Η παράγραφος α «Είδος και μέγεθος δραστηριότητας» της απόφασης αντικαθίσταται ως εξής : Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στην εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου (Α/Π) Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 14,2 MW (χωρίς να μεταβάλλεται η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής του σταθμού που θα ανέρχεται σε 12,4 MW), στην κατασκευή οικίσκου επιφάνειας περίπου 40 m2 για την παρακολούθηση των Α/Γ, στις εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικής οδοποιίας (κατασκευή δρόμου συνολικού μήκους m), στην εκσκαφή οκτώ (8) θεμελίων Α/Γ, στην διαμόρφωση οκτώ (8) πλατειών συναρμολόγησης των Α/Γ, στην διάνοιξη καναλιών καλωδίων ισχύος και ελέγχου και στο υπόγειο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά μήκος της εσωτερικής οδοποιίας σε συνδυασμό με υποσταθμούς ανύψωσης τάσης 0,4/20 KV και ισχύος 900 ή KVA εντός των πυλώνων των ανεμογεννητριών, η ακριβής θέση των οποίων καθορίζεται στους χάρτες που συνοδεύουν τη ΜΠΕ του έργου. Το Α/Π αποτελείται από δύο (2) ανεμογεννήτριες τύπου ENERCON E-44 ύψους πυλώνα 55 μ. και ονομαστικής ισχύος 900 KW εκάστη, μία (1) ανεμογεννήτρια τύπου ENERCON E-44 ύψους πυλώνα 45 μ. και ονομαστικής ισχύος 900 ΚW και πέντε (5) ανεμογεννήτριες τύπου ENERCON E- 70 ύψους πυλώνα 64 μ. και ονομαστικής ισχύος ΚW εκάστη. Οι υποσταθμοί (μετασχηματιστές) προβλέπεται να τοποθετηθούν εντός των ανεμογεννητριών στην βάση των πυλώνων αυτών και ανάλογα με τις τεχνικές λύσεις των οριστικών μελετών αλλά και των υποδείξεων και κανονισμών της ΔΕΗ. Η σύνδεση του Αιολικού Σταθμού θα γίνει σε νέο υποσταθμό ανύψωσης ΥΤ/ΜΤ που θα εγκατασταθεί στην θέση «Κάμπος» του Δ.Δ. Αθήναιου του Δήμου Βαλτετσίου του Νομού Αρκαδίας μέσω αποκλειστικής γραμμής μέσης τάσης. Το οικόπεδο στο οποίο θα εγκατασταθεί ο νέος Υποσταθμός βρίσκεται κάτω από την γραμμή Υψηλής Τάσης Μεγαλόπολη Τρίπολη. Η διασυνδετική γραμμή θα έχει συνολικό μήκος m περίπου εκ των οποίων τα m θα είναι εναέριο τμήμα από την θέση του Αιολικού Σταθμού μέχρι την σιδηροδρομική γραμμή της γέφυρας Μελέα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της μήκους m και μέχρι τον Υποσταθμό Ανύψωσης θα είναι υπόγειο. Η έκταση στην οποία θα αναπτυχθούν οι εγκαταστάσεις δεν ανήκει σε περιοχή του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 σύμφωνα με την 33318/3028/1998 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων κ.λπ.» (ΦΕΚ 1289Β) ούτε και σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA) σύμφωνα με την οδηγία 74/409/ΕΟΚ. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων που οριοθετούν τις θέσεις των ανεμογεννητριών αναφέρονται στον κατωτέρω Πίνακα (ΕΓΣΑ 87) : 4 Α/Α Α/Γ ΤΥΠΟΣ Α/Γ Χ Ψ 1 G1 ENERCON E , ,41 2 G2 ENERCON E , ,07 3 G3 ENERCON E , ,17 4 G4 ENERCON E , ,35

5 5 G5 ENERCON E , ,61 6 G6 ENERCON E , ,12 7 G7 ENERCON E , ,47 8 G8 ENERCON E , ,60 Οι γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων που οριοθετούν την περιοχή εγκατάστασης αναφέρονται στον κατωτέρω Πίνακα (ΕΓΣΑ 87) : Α/Α Χ Ψ Α , ,640 Α , ,490 Α , ,490 Α , ,430 Α , ,120 Α , ,060 Α , ,340 Α , ,270 Α , ,750 Α , ,490 Α , ,990 Α , ,910 Α , ,130 Α , ,640 Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (πύργος + πτερύγιο) : 99,5 μέτρα 2. Kατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 2810/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 5214/ όμοια απόφαση, ως έχει. 3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο στο οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος τροποποίησης υποχρεούται για την δημοσιοποίησή του στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού σύμφωνα με την παράγραφο 2 α του άρθρου 6 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) 4. Η δημοσιοποίηση της παρούσας Απόφασης θα γίνεται με την ανάρτησή της σε ειδικό δικτυακό τόπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 α του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011). 5. Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. μέσα στο οριζόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις διάστημα από την έκδοσή της από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ Α.Ε., Παράπλευρος Λ. Κύμης 3 & Πλαπούτα, ΤΚ 14121, Ν. Ηράκλειο Αττικής 2. Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Πελοποννήσου (συνημμένα φάκελος τροποποίησης) 3. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας 4. Δ/νση Δασών Αρκαδίας η ΕΒΑ 6. ΛΘ ΕΠΚΑ 7. 2 η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Πάτρας 8. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ΤΘ 70360, 16610, Γλυφάδα, ΑΘΗΝΑ 9. Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Διεύθυνση Πιστοποίησης Αναστάσεως 2 ΤΚ Παπάγου 10. ΓΕΕΘΑ/Γ2 11. ΕΟΤ, Δ/νση Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Τσόχα 7, , ΑΘΗΝΑ 12. Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου, Τμήμα Φυσικών Πόρων, Αθηνών 105, Ρίο Πατρών ΤΚ Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, ΤΚ Αθήνα Εσωτερική Διανομή: 1. Φ.5.4 Αρκαδίας (Αιολικά) 2. Κολλάς Σταύρος 6

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου

AΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ: Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση : Θεοδωράτου

Διαβάστε περισσότερα

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657

M.Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων 417 Τ.Κ. 713 04 Ηράκλειο Κρήτης. Μαριάννα Ζερβάκη 2810-529657 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περ/ντος & Χωρ/κού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 23/ 12 /2013 ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 2787/238799 ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πληροφορίες: Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/21-9-2011). Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014).

Τ.Κ. : 114 73. F.A.X. : 210 6430625 E-mail : a.antoniadis@prv.ypeka.gr 209/Α/21-9-2011). Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 4/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650

ΑΔΑ: Β49Φ7ΛΗ-ΜΒ1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 09 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. πρωτ: 1650 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1550 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 34 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.:

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: Υπάγεται στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ (IPPC) και του Παραρτήματος Β.Ι. της Υπουργικής Απόφασης Π.Ε.Κ.Α. με Αριθ. Οικ. 48963/2012 (ΦΕΚ 2705Β/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11-10 -2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 6373/198074 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 εκεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 172568 Ε.Υ.ΠΕ.(ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ονομασία και Είδος του Έργου... 5 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου... 6 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ονομασία και Είδος του Έργου... 5 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου... 6 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ονομασία και Είδος του Έργου... 5 1.2 Χαρακτηριστικά του Έργου... 6 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΤΟΧΟΣ, ΣΗΜΑΣΙΑ, ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /30.08.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 107 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 14-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 4611/199 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχετ.: 6829/2009, 163/41-1341/58- ΤΜΗΜΑ Δ 1391/62/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συνοδά έργα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή και λειτουργία των ΑΣΠΗΕ είναι:

Τα συνοδά έργα που είναι απαραίτητα για την κατασκευή και λειτουργία των ΑΣΠΗΕ είναι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά στην «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 830,3 MW ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Α.Π. οικ. 152443 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( Ι.Π.Α.) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1892 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 9 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα