Διαίπεζη: όηαλ ρσξίδεηαη κηα έλλνηα ζηα δηάθνξα κέξε ηεο. Οπιζμόρ : είλαη ν θαζνξηζκόο θαη ε έθζεζε ησλ θύξησλ γλσξηζκάησλ κηαο έλλνηαο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαίπεζη: όηαλ ρσξίδεηαη κηα έλλνηα ζηα δηάθνξα κέξε ηεο. Οπιζμόρ : είλαη ν θαζνξηζκόο θαη ε έθζεζε ησλ θύξησλ γλσξηζκάησλ κηαο έλλνηαο."

Transcript

1 ENOTHTA 1 η ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ «Σο μοναδικό κπιηήπιο για ηην επιηςσία μιαρ παπαγπάθος είναι η αποηελεζμαηική μεηάδοζη ηυν ζκέτεών ζαρ» Γξεγνξηάδεο (Η παξάγξαθνο-ην δεκηνπξγηθό γξάςηκν, εθδ.κώδηθαο) Παπαδείγμαηα :Σπλήζσο, ζε κία ηέηνηα παξάγξαθν γίλεηαη θαλεξή ή λνεηή απαξίζκεζε (παξνπζίαζε) ζθέςεσλ θαη ζηνηρείσλ, πνπ έρνπλ αληηζηνηρία κε ην θεληξηθό ηεο λόεκα, πνπ έρεη παξνπζηαζηεί ζηε ζεκαηηθή πεξίνδν. Τα παξαδείγκαηα είλαη κάιηζηα εύθνια αλαγλσξίζηκα, αθνύ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δίλνληαη κε αζύλδεην ζρήκα. ύγκπιζη-ανηίθεζη : γίλεηαη θαλεξή ή λνεηή απαξίζκεζε ζηνηρείσλ, (δει. νκνηνηήησλ, δηαθνξώλ θαη γεληθά παξαηεξήζεσλ) ζρεηηθά κε θάπνηα δεδνκέλα πνπ έξρνληαη ζε αληηδηαζηνιή. [! αληηζεηηθνί ζύλδεζκνη θαη ιέμεηο: κα, αιιά, παξά, όκσο, σζηόζν,ελώ, εληνύηνηο, κάιηζηα, κνιαηαύηα, αληίζεηα θ.α.] Διαίπεζη: όηαλ ρσξίδεηαη κηα έλλνηα ζηα δηάθνξα κέξε ηεο. Αιηιολόγηζη ( δίλνληαη επηρεηξήκαηα πνπ δηθαηνινγνύλ ηε ζεκαηηθή πεξίνδν θαη απαληνύλ ζην γηαηί;) Οπιζμόρ : είλαη ν θαζνξηζκόο θαη ε έθζεζε ησλ θύξησλ γλσξηζκάησλ κηαο έλλνηαο. ςνδςαζμόρ ηπόπυν ανάπηςξηρ (όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη παξαπάλσ από έλαο ηξόπνο αλάπηπμεο) (αλαινγία) (αίηην απνηέιεζκα) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΤ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΗ: Σηελ έθζεζε ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο ηεο UNESCO γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηνλ 21ν αηώλα ηνλίδεηαη όηη η διά βίος εκπαίδεςζη (=! ηο όλον)πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηνπο παξαθάησ ηέζζεπιρ πςλώνερ, πνπ απνηεινύλ δηαθνξεηηθά είδη μάθηζηρ (=! ηα μέπη, οι ςποκαηηγοπίερ): 1. Μαζαίλσ πώο λα απνθηώ ηε γλώζε, ζπλδπάδνληαο ηθαλνπνηεηηθά κηα επξύηαηε γεληθή παηδεία κε ηε δπλαηόηεηα εκβάζπλζεο ζε νξηζκέλα ζέκαηα. 2. Μαζαίλσ λα ελεξγώ κε ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε λα απνθηώ όρη κόλν επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε αιιά θαη 1

2 γεληθόηεξα ηε δπλαηόηεηα λα αληηκεησπίδσ δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη λα εξγάδνκαη αξκνληθά ζε νκάδεο. 3. Μαζαίλσ λα ζπκβηώλσ, θαηαλνώληαο ηνπο άιινπο θαη έρνληαο επίγλσζε ησλ θνηλσληθώλ αιιειεμαξηήζεσλ -ζπκβάιινληαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλώλ δξάζεσλ θαη ζηε δηεπζέηεζε ησλ ζπγθξνύζεσλ-, κε ζεβαζκό ζηηο αμίεο ηνπ πινπξαιηζκνύ, ηεο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο θαη ηεο εηξήλεο. 4. Μαζαίλσ λα δσ κε ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε λα αλαπηύζζσ ηελ πξνζσπηθόηεηά κνπ θαη λα κπνξώ λα ελεξγώ κε κεγαιύηεξε απηνλνκία θαη πεξηζζόηεξε θξίζε θαη πξνζσπηθή ππεπζπλόηεηα. (ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ 2000 Γ ΛΥΚΔΙΟΥ) ΑΚΗΕΙ : α)ποιορ είναι ο ηπόπορ ανάπηςξηρ ηυν παπακάηυ παπαγπάθυν; β) Να διακπίνεηε ηα δομικά μέπη ηηρ 5 ηρ, 8 ηρ & 11 ηρ παπαγπάθος. 1)Τέρλε είλαη ε ελέξγεηα αιιά θαη ε ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ λα δεκηνπξγεί έξγα πνπ απνθαιύπηνπλ ην σξαίν θαη κέζσ απηνύ ζπγθηλνύλ, εμεπγελίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά καο, ελώ παξάιιεια επηηεινύλ θαη ζθνπνύο θνηλσληθνύο. Οη ηέρλεο, αλάινγα κε ην ζθνπό πνπ ππεξεηνύλ δηαθξίλνληαη ζε αηζζεηηθέο θαη πξαθηηθέο. Οη πξώηεο ζπληζηνύλ ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία γη' απηό νλνκάδνληαη θαη θαιέο ηέρλεο, ελώ νη δεύηεξεο πεξηιακβάλνπλ νηηδήπνηε βνεζάεη ηνλ άλζξσπν ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ πξαθηηθή θαη δσή. 2) Αγλννύλ νη γνλείο όηη ηα παηδηά ηνπο ζηελ πεξίνδν απηή, επηζπκώληαο λα απνθηήζνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο θαη λα επηβεβαηώζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, ελεξγνύλ ζπρλά αληίζεηα πξνο ηηο παηξηθέο επηζπκίεο θαη νξέμεηο. Καη ε αληίδξαζε απηή είλαη ηόζν κεγαιύηεξε, όζν πην έληνλε είλαη ε επηκνλή ησλ γνλέσλ ζηε ζπκκόξθσζε ησλ παηδηώλ ηνπο πξνο ην παηξηθό κνληέιν ηξόπνπ δσήο. Αλ π.ρ. αξέζνπλ ζηνπο γνλείο ηα θνληά καιιηά θαη κηινύλ κε εηξσλεία γηα ηνπο «καθξπκάιιεδεο», εμσζνύλ κε ηνλ ηξόπν ηνπο απηό πεξηζζόηεξν ηνλ έθεβν γην ηνπο λα γίλεη «καθξπκάιιεο» παξά λα πξνηηκήζεη ηα θνληά καιιηά. Αλ αξέζεη ζηνπο γνλείο ε θιαζηθή κνπζηθή ήηα παιηά ηξαγνύδηα, ελώ ε κνληέξλα κνπζηθή αληηκεησπίδεηαη κε πεξηθξόλεζε, νη πξνηηκήζεηο ησλ παηδηώλ ζα ζηξαθνύλ κάιινλ πξνο ηε κνληέξλα έμαιιε κνπζηθή. Αλ ππεξηνλίδεηαη ζηελ νηθνγέλεηα ε αμία ηεο ζεκλήο ελδπκαζίαο θαη απνδίδεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε, νη πηζαλόηεηεο λα πξνηηκήζεη ν έθεβνο ην έμαιιν ληύζηκν είλαη πάξα πνιιέο. Αλ νη γνλείο πξνηηκνύλ ηδηαίηεξα ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά θαη απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζην ηππηθό «savoir vivre», ην παηδί, επηδηώθνληαο λα απαιιαγεί από ηελ παηξηθή θεδεκνλία, κπνξεί λα θάλεη αθξηβώο ην αληίζεην. Πάκπνιια είλαη ηα παξαδείγκαηα, ηα νπνία ζα κπνξνύζε θαλείο λα αλαθέξεη ζρεηηθά κε απηή ηελ ηάζε ησλ εθήβσλ λα δξνπλ αληίζεηα πξνο ηηο επηζπκίεο ησλ γνλέσλ ηνπο κε πξόδειε ζπρλά ηελ πξόζεζε λα ηνπο εξεζίζνπλ. Μ. Καζζσηάθεο, Ο έφηβος και τα προβλήματά τοσ, Αζήλα

3 3) Όηαλ κηιάκε γηα «πλεπκαηηθή εγεζία» λνκίδσ όηη είλαη απαξαίηεηνο θάπνηνο δηαρσξηζκόο: ππάξρεη ε «εμ' επαγγέικαηνο», αο ηελ πνύκε, πλεπκαηηθή εγεζία, πνπ απνηειείηαη από αμησκαηνύρνπο ηεο εθθιεζίαο, θνξπθαίνπο επηζηήκνλεο, θαζεγεηέο, ζπγγξαθείο, πνηεηέο, θαιιηηέρλεο θηι.παξάιιεια, όκσο, έρνπκε ζήκεξα θαη κηα άιιε εγεζία, πνπ ηε δεκηνύξγεζαλ νη λέεο κνξθέο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, όπσο είλαη ν θηλεκαηνγξάθνο, ε ηειεόξαζε, ην ζέαηξν, ν κνπζηθόο δίζθνο θηι.η πξώηε επηηειεί έξγν κάιινλ ξνπηίλαο, αζθεί πεξηνξηζκέλε ή πξνδηαγξακκέλε επίδξαζε θαη αλαδείρλεηαη κε κεζνδνινγία ζνβαξή θαη παξαδνζηαθή. Η δεύηεξε, όκσο, πνπ ζα κπνξνύζακε λα ηελ νλνκάζνπκε «πεξηζηαζηαθή», έρεη απεξηόξηζηεο θαη απξόβιεπηεο επηδξάζεηο, είλαη δπλακηθή θαη άκεζε, επεξεάδεη απνθαζηζηηθά ηηο ηδέεο, ηα αηζζήκαηα, ηα γνύζηα θαη ηηο αηζζεηηθέο αληηιήςεηο, αιιά θαηαμηώλεηαη θαη θαζηεξώλεηαη κε ηηο λνκνηέιεηεο ηνπ θαηαλαισηηθνύ ραξαθηήξα ηεο ζύγρξνλεο θνηλσληθήο δσήο. Κξηηήξην δειαδή δελ είλαη πηα ε αμία, ε ζεκαζία ή ε πνηόηεηα ηνπ νπνηνπδήπνηε έξγνπ ηνπο, αιιά ν «ληόξνο», πνπ γηα θάπνην ιόγν γίλεηαη γύξσ από ην όλνκά ηνπο ή γύξσ από ηελ πξνζθνξά ηνπο. (Σ. Παληαδήο, πεξηνδηθό Επίκαιρα, ηεύρ. 387, ζ. 64) 4) Η νηθνγέλεηα έρεη πνιινύο ιόγνπο λα ελεξγνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα κεησζνύλ ηα θαηλόκελα βίαο. Γηόηη είλαη ν πξσηαξρηθόο ππαίηηνο γηα ηα θαηλόκελα απηά, επνκέλσο, κε ηελ εμάιεηςε ηεο πεγήο ηνπ θαθνύ, ζα εμαιεηθζεί θαη ην θαθό. Καη είλαη ν πξσηαξρηθόο ππαίηηνο, γηαηί νη βίαηεο θαηαζηάζεηο νθείινληαη ζε βίαηεο ελέξγεηεο, θαη νη βίαηεο ελέξγεηεο πξνέξρνληαη από επηξξεπείο ζηε βία ραξαθηήξεο. Καη, επεηδή ν ραξαθηήξαο ηνπ θαζελόο δηακoξθώλεηαη θπξίσο ζηα παηδηθά θαη εθεβηθά ρξόληα, νπόηε βξίζθεηαη θάησ από ηελ επζύλε ηεο νηθνγέλεηαο, εύινγα ζεσξείηαη εθείλε ππαίηηα γηα ηηο κεηέπεηηα εθδειώζεηο ηνπ. Αθόινπζα, αλ εμαιεηθζνύλ ή έζησ κεησζνύλ νη νηθνγέλεηεο- «ζεξκνθήπηα» βίαο, ζα απαιιαγνύκε ζε ζεκαληηθό πνζνζηό από θείλνπο πνπ αζθνύλ βία, επεηδή ηνπο ιείπνπλ ηα εζηθά ζπλαηζζήκαηα θαη νη αλαζηνιέο. Γηα ηελ εκπέδσζε απηώλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε απηώλ ησλ αλαζηνιώλ, ππεύζπλε είλαη θπξίσο ε νηθνγέλεηα. Δπνκέλσο νθείιεη λ' αλαιάβεη δξάζε. 5) Έλα ράζκα ρσξίδεη ην Σσθξάηε από ηνπο ζνθηζηάο. Ο Σσθξάηεο δεηήζεη ηε κία θαη θαζνιηθή έλλνηα, ηε κία θαη θαζνιηθή αιήζεηα, ελώ νη ζνθηζηέο ππνζηήξηδαλ ηηο πνιιέο γλώκεο γηα ην ίδην πξάγκα. Δπίζεο θαη ζηνλ ηξόπν ηεο δσήο ππάξρεη ξηδηθή αληίζεζε κεηαμύ ζνθηζηώλ θαη Σσθξάηνπο. Οη ζνθηζηαί ήηαλ έκπνξνη γλώζεσλ, ελώ ν Σσθξάηεο ππήξμε έλαο άκηζζνο δάζθαινο θαη εξεπλεηήο ηεο αιήζεηαο. Τν κόλν θνηλό κεηαμύ ησλ ζνθηζηώλ θαη ηνπ Σσθξάηνπο ήηαλ όηη θη απηόο θη εθείλνη δηαπίζησζαλ όηη ε παξαδεδνκέλε κόξθσζε θαη παηδεία δελ ήηαλ αξθεηή γηα ηελ επνρή ηνπο. 6) Δίλαη γεγνλόο όηη ν Έιιελαο δε δηαβάδεη. Γελ αγαπά ην βηβιίν θαη ηε κειέηε. Κιεξνλνκηθά βάξε θαη θπιεηηθόο ραξαθηήξαο; Μα ηόηε ζα έπξεπε κάιινλ ην αληίζεην λα ζπκβαίλεη! Η εζληθή θιεξνλνκηά ηνπ Έιιελα είλαη βαζηά πλεπκαηηθή. Τόηε; Πξέπεη λα παξαδερηνύκε πσο ν άλζξσπνο δε γελληέηαη αγθαιηά κε ην βηβιίν, ηνπ καζαίλνπλ λα ην αγαπάεη. Δίλαη ζέκα γεληθόηεξεο παηδείαο, πνπ μεθηλάεη βέβαηα από ηελ εθπαίδεπζε, από ηα ζρνιεία όισλ ησλ βαζκίδσλ. Καη εθεί θαίλεηαη πσο πζηεξνύκε, αθνύ εκείο από ηα ζρνιεία βγάδνπκε αλζξώπνπο πνπ αθνύλ γηα βηβιίν, αθνύλ γηα κειέηε θαη ην «βάδνπλ ζηα πόδηα»! Καθνγξακκέλα βηβιία θαη 3

4 κέζνδνη ζθνπξηαζκέλεο απσζνύλ ηνπο λένπο από ην βηβιίν θαη ηελ εππξόζδεθηε θαη γόληκε γλώζε. Δθπαίδεπζε πνπ βαζίδεηαη ζηε κεραληθή πξόζιεςε γλώζεσλ, ζηελ ςπρξή ρξεζηκνζεξία, ζηε «δηα παληόο κέζνπ» βαζκνζεξία, ζηε ζηείξα απνζηήζηζε, δεκηνπξγεί ζηε ζπλέρεηα απέρζεηα γηα ην βηβιίν, ην ζρνιείν, ηε κάζεζε. Τν «πξόβιεκα ηνπ καζήκαηνο ηεο έθζεζεο» δελ είλαη άζρεην κε όιε απηή ηελ θαθή εθπαίδεπζε. Καθέο επηδόζεηο ζηελ έθζεζε δε ζεκαίλνπλ ηίπνηε άιιν από θαθέο ζρέζεηο κε ην βηβιίν γεληθά. 7) Αλ επηρεηξήζνπκε λα ηαμηλνκήζνπκε ζρεκαηηθά ηα παηδαγσγηθά ηδεώδε πνπ δηακνξθώζεθαλ ζηελ επξσπατθή ηζηνξία, κπνξνύκε λα ηα δηαθνξνπνηήζνπκε ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: α) ην αηνκηθό ή ην αηνκηθηζηηθό ηδεώδεο ηεο αγσγήο β) ην θνηλσληθό ή θνηλσληνθξαηηθό ηδεώδεο γ) ην αλζξσπηζηηθό ηδεώδεο θαη δ) ην ζξεζθεπηηθό ή κεηαθπζηθό ηδεώδεο ηεο αγσγήο. 8) Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηα ΜΜΔ άιινηε πξνζθέξνπλ πιεξνθόξεζε θαη άιινηε γίλνληαη θνξείο παξαπιεξνθόξεζεο. Όηαλ επηδηώθεηαη ε πιεξνθόξεζε, ηα ελεκεξσηηθά θείκελα -πξνθνξηθά ή γξαπηά- ρξεζηκνπνηνύλ θπξίσο νπζηαζηηθά θαη ξήκαηα γηα λα πξνβάινπλ ηα γεγνλόηα ηεο επηθαηξόηεηαο, ελώ, όηαλ επηδηώθεηαη ε παξαπιεξνθόξεζε, ηα θείκελα βξίζνπλ επηζέησλ θαη θάζε ινγήο πξνζδηνξηζκώλ πνπ δίλνπλ ηελ πξώηε ζέζε ζηα ζρόιηα. Σηελ πξώηε πεξίπησζε ηα γεγνλόηα πξνβάιινληαη αλάινγα κε ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπο, ελώ ζηε δεύηεξε πξνζσπηθέο ππνζέζεηο παξνπζηάδνληαη σο εηδήζεηο γεληθνύ ελδηαθέξνληνο. Σηελ πιεξνθόξεζε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνληαη είλαη δηαζηαπξσκέλα, επηβεβαησκέλα θαη ηα ζρόιηα ζαθή, ξεηά. Aληίζεηα, ζηελ παξαπιεξνθόξεζε ηα κεηαδηδόκελα ζηνηρεία είλαη αλεπηβεβαίσηα, απνηεινύλ θήκεο, ελώ ηα ζρόιηα δηαπιέθνληαη αμερώξηζηα κε ηηο εηδήζεηο. Η πιεξνθόξεζε, ηέινο, απεπζύλεηαη ζηελ ινγηθή ησλ δεθηώλ, ηνπο ελεκεξώλεη έγθπξα θαη ζπκβάιιεη ζηε δηαθώηηζή ηνπο, ελώ ε παξαπιεξνθόξεζε απεπζύλεηαη ζην ζπλαίζζεκα, απνπξνζαλαηνιίδεη θαη ρεηξαγσγεί. ην δέθηε. Από ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξό πσο πιεξνθόξεζε θαη παξαπιεξνθόξεζε ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά κέζα θαη ππεξεηνύλ δηαθνξεηηθνύο ζηόρνπο. 9) Τν πνδόζθαηξν είλαη, θαηά γεληθή παξαδνρή, ν βαζηιηάο ησλ ζπνξ. Παηρλίδη κε πςειή αηζζεηηθή, πνπ παξάγεηαη από ηε ρνξνγξαθία ηεο ζύγθξνπζεο - πόηε απζόξκεηεο, πόηε πξνζρεδηαζκέλεο - δύν νκάδσλ πάλσ ζε πξάζηλν γθαδόλ. Θέακα γηα γεξά λεύξα. Τα ζνθ ησλ θάζεσλ δηαδέρνληαη ζπλερώο ην έλα ην άιιν. Έλαο ζεαηήο, ζύκθσλα κε άιιεο κεηξήζεηο, κπνξεί λα ληώζεη ζηα ελελήληα ιεπηά ελόο παηρληδηνύ πεξηζζόηεξεο ζπγθηλήζεηο, από ό,ηη ζε πνιιά ρξόληα εθηόο γεπέδνπ. Υπνθεηκεληθά δεη έηζη 2,3 πεξηζζόηεξεο δσέο. Η ζεά κπάια θάλεη θαη ηνλ ίδην αζάλαην. Νίθνο Φεηιάο, Γεκνζηνγξάθνο 10) Όζν πην θνληά καο δηαδξακαηίδεηαη έλα γεγνλόο, ηόζν πην ελδηαθέξνλ είλαη. Γηα ηελ αζελατθή εθεκεξίδα ε δηαθνπή ηνπ ξεύκαηνο ζηελ Αζήλα είλαη ε πξώηε είδεζε, γηα ηνπο «Τάηκο ηεο Ν. Υόξθεο» δελ είλαη νύηε κνλόζηειν. Οη δέθα πξόζθνπνη πνπ ράζεθαλ ζηελ Πάξλεζα είλαη γηα καο ζπνπδαίν ζέκα, ελώ νη εθαηό Ιλδνί ζηξαηηώηεο πνπ ράζεθαλ ζηα Ικαιάηα πάλε θαηεπζείαλ ζην θαιάζη. Η έδξα ηεο εθεκεξίδαο ή ηνπ πξαθηνξείνπ εηδήζεσλ παίδεη απνθαζηζηηθό ξόιν ζηελ επηινγή θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ εηδήζεσλ. Γηα ηελ ηνπηθή εθεκεξίδα ηεο Καιιηζέαο 4

5 πξώην ζέκα είλαη ν ζάλαηνο ηνπ δεκάξρνπ ηεο θαη όρη ν ζάλαηνο ηνπ Μπξέδληεθ. Τν δεύηεξν, ινηπόλ, αζηέξη ηεο είδεζεο είλαη ε εγγύηεηα. (Φ. Παζαιάξεο, Μηα δσή ηίηινη) 11) Αμηνπξόζερηε ε παξαηήξεζε. Γελ αιεζεύεη όκσο ζηε δηθή καο επνρή. Γηαηί ζήκεξα θαη ηα παηδηά είλαη πνιύ δηαθνξεηηθά από άιινηε θαη ν αέξαο, ην «θιίκα» ηνπ ζρνιείνπ έρεη αιιάμεη. Παιαηόηεξα ν καζεηήο πεξίκελε λα θσηηζηεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν από ην Γάζθαιό ηνπ. Σήκεξα νη πεγέο ησλ πιεξνθνξηώλ έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί ζε βαζκό εθπιεθηηθό θαη νη θξνπλνί ηνπο (ε εθεκεξίδα, ην πεξηνδηθό, ην ξαδηόθσλν, ε ηειεόξαζε) ξένπλ κέζα ζην ζπίηη. Μπνξεί ινηπόλ ν καζεηήο, αλάινγα κε ηε δύλακε θαη ηελ όξεμή ηνπ, λα πξνκεζεύεηαη ειεύζεξα θαη απεξηόξηζηα «εηδήζεηο» από όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο αλζξώπηλεο πεξηέξγεηαο: ηζηνξηθέο, γεσγξαθηθέο, βηνινγηθέο, αλζξσπνινγηθέο, θπζηθήο, ρεκείαο, θνζκνγξαθίαο, ειεθηξνινγίαο, θάζε ινγήο «ηερληθήο». (Παλειιήληεο 2004) 12) Σ απηόλ ηνλ ππαξθηό εθδεκνθξαηηζκό ηεο γλώζεο νξζώλνληαη ηξεηο γθξίληεο. Η κία είλαη ε άξλεζε ηεο ηερλνινγίαο, εμαηηίαο ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ πνπ έρεη ε αλάπηπμή ηεο. Ο Πνι Βηξίιην, γηα παξάδεηγκα, έγξαςε ηελ «Πιεξνθνξηαθή Βόκβα». Δίλαη ζίγνπξνο όηη ε θνηλσλία ηεο γλώζεο ελέρεη θηλδύλνπο, αιιά άγλσζηνπο. Γελ ηνπο μέξεη, αιιά... ππάξρνπλ. Η δεύηεξε γθξίληα έρεη λα θάλεη κε ηα «παηδάθηα ηεο Αθξηθήο». Τν αθνύκε γηα θάζε λέα ηερλνινγία: «Τη λα ην θάλσ εγώ ην εκβόιην γηα ην Αιηζράηκεξ, όηαλ ηα παηδηά ηεο Αθξηθήο δελ έρνπλ νύηε αζπηξίλε γηα ηνλ ππξεηό;». Τν επηρείξεκα έρεη ελ κέξεη ινγηθή. Πξαγκαηηθά «ηη λα ην θάλεηο ην εκβόιην γηα ην Αιηζράηκεξ, αλ δελ έρεηο Αιηζράηκεξ;». Αλ όκσο απνθηήζεηο, ην πξώην πνπ μερλάο είλαη ηα «παηδάθηα ηεο Αθξηθήο». Η ηξίηε γθξίληα έρεη λα θάλεη κε ην δηαβόεην «ςεθηαθό ράζκα». Βέβαηα, θακηά ηερλνινγία, θακηά επηζηεκνληθή επαλάζηαζε δελ δηαρέεηαη ακέζσο ζε όιε ηελ πθήιην. Ο Γνπηεκβέξγηνο ηύπσζε ηελ πξώηε Βίβιν ην 1455 σζηόζν ζηελ Διιάδα ε ηππνγξαθία ήξζε ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα. Όζν γηα ην ηππσκέλν βηβιίν, αθόκε παζρίδνπκε λα γίλεη θηήκα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ. Τν ζεκαληηθό, όκσο, είλαη όηη ε επαλάζηαζε έγηλε θαη αθόκε πξνρσξεί. Δμάιινπ, απηνί πνπ κηινύλ γηα ςεθηαθό ράζκα ζηελ Αθξηθή πξέπεη λα αλαινγηζηνύλ πνην είλαη ην ηππνγξαθηθό ράζκα ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ κε ηελ Αθξηθή. (Παλειιήληεο 2011) 13) Σύκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε ηειεξγαζία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε κνξθή εξγαζίαο πνπ εθηειείηαη από έλα άηνκν θπξίσο ή ζε έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο, ζε ηνπνζεζίεο εθηόο ηνπ παξαδνζηαθνύ εξγαζηαθνύ ρώξνπ, γηα έλαλ εξγνδόηε ή πειάηε, θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη πξνεγκέλσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθόξεζεο σο έλα νπζηαζηηθό θαη θεληξηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο εξγαζίαο. Οη δύν βαζηθνί ηξόπνη ηειεξγαζίαο είλαη είηε θάπνηνο λα είλαη ππάιιεινο ζε έλαλ εξγνδόηε είηε ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο. Σηελ πξώηε πεξίπησζε, ν εξγαδόκελνο είλαη κόληκα ζπλδεδεκέλνο κε ην δίθηπν ησλ εξγνδνηώλ, ε εξγαζηαθή ηνπ δσή είλαη πνιύ πεξηζζόηεξν ειεγρόκελε κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαη έρεη πνιύ ιηγόηεξε επειημία σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ ζα νξγαλώζεη ηνλ εξγάζηκν ρξόλν ηνπ. Σηε δεύηεξε πεξίπησζε, ν εξγαδόκελνο είλαη πνιύ πεξηζζόηεξν ειεύζεξνο λα θαζνξίζεη ηνλ ξπζκό εξγαζίαο ηνπ εθηειώληαο ηελ εξγαζία ηνπ ζηνλ πξνζσπηθό ηνπ ππνινγηζηή θαη ζπλδεόκελνο κόλν, όηαλ είλαη απαξαίηεην, κε ην δίθηπν ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πνιιά επαγγέικαηα. (ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔΣ ΔΞΔΤΑΣΔΙΣ 2001 Β ΛΥΚΔΙΟΥ) 5

6 6

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε.

ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Ερευνητική Εργαςία 1 ου τετραμήνου Σάξη: Β Λυκείου Παξών ΘΔΜΑ: Οη πην επηηπρεκέλεο δηαθεκίζεηο θαη ηα κπζηηθά ηνπο. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο δηαθήκηζε. Τπεύζπλε Δθπ/θνο: Ληαλνύ ηαπξνύια ΠΔ17.01 ρνιηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Δδώ θαη θαηξό, ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο επαλαζρεδηάδεηαη θαη αλαδεκηνπξγείηαη εθ βάζξσλ. Ενύκε πιένλ ζηελ «Θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηώλ». Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;"

ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ; ΠΩ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΣΡΑ ΝΑ Ε ΕΡΩΣΕΤΣΕΙ! "Πωρ θα πείσω έναν άντπα να μείνει μαζί πος και να με θέλει για πεπισσότεπα εκτόρ από το σεξ ;" Γηαηί αζθαιώο, αλ ν κόλνο ζηόρνο ζνπ είλαη λα θέξεηο θάπνηνλ ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ηε Νεαληθή Μόδα

Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ηε Νεαληθή Μόδα Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μνπζηθώλ Κηλεκάησλ ηε Νεαληθή Μόδα Δξγαζία : Μάζεκα Δλδπκαζίαο (Κνηλσληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Πξνεθηάζεηο ηνπ Δλδύκαηνο) Υξόλνο : 2011-2012 Σόπνο πγγξαθήο : 2 ν Λύθεην Πάηξαο Δπηκέιεηα :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6

ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ. Ακθίπνιε: ε αμία ηνπ πνιηηηζκνύ καο ζει. 4 Καιεηδνζθόπην ζει. 6 ΠΡΩΣΟ ΧΟΛεΙΟ Μεληαία καζεηηθή εθεκεξίδα ηνπ 1 νπ ΓΕ.Λ. Οξεζηηάδαο - Ννέκβξηνο 2014 - Φύιιν 7 ν Σηκή 1 Αδξηαλνύπνιε- Karaağaç- Ν. Οξεζηηάδα ζηελ απιή καο «πίηηα θαη έπηπια επνρήο, θάξν, ζηξαηησηηθή ζθελή»

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006

ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ. Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ. ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 ΙΣΟΡΙΔ ΑΓΝΩΣΩΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙ ΛΔΥΩΝ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΠΑΡΟ 3-7 Ινπιίνπ 2006 Ο Θείνο Πέηξνο θαη ε εηθαζία ηνπ Γθόιληκπαρ Νίθνο άββαο Μαζεκαηηθόο nasav@geitonas-school.gr 2 Κάπνηα παξακαζεκαηηθά ζέκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH

ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ. Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΟΞΘΞΘΙΗ ΕΠΕΣΜΑ ΓΘΑ ΗΜ ΕΘΙΞΜΑ ΙΑΘ ΗΜ ΟΠΞΩΘΗΡΗ ΗΡ ΙΞΣΛΑΜΑΠΘΑΡ Εηνηκάζηεθε από NOVERNA CONSULTING AND RESEARCH ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ ΙΑΘ ΛΕΘΞΔΞΚΞΓΘΑ ΡΞΤΞΘ ΕΠΕΣΜΑΡ o Η πνηνηηθή έξεπλα έρεη δηεμαρζεί κε ηε κνξθή 5

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός

Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία Ν. Λσγερός Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα