ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Διαγράμματα Ροήσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Διαγράμματα Ροήσ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Διαγράμματα Ροήσ 35

2 ΣΔΑΑ ΔΡ1. Ενεργοποίηζη Σχεδίου ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Ιαηποδικαζηική Τπηπεζία ΔΚΚΑ ΔΚΔΠΤ Νοζοκομεία ΔΚΑΒ ΦΤΙΚΗ ΗΓΔΙΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΔΔΘΑ / ΔΘΚΔΠΙΥ Πςποζβεζηικό ώμα (199 ΔΚΤΠ) Δλληνική Αζηςνομία (ΔΚΔ) Λιμενικό ώμα/ Δλληνική Ακηοθςλακή (ΚΔΠΙΥ) Τποςπγείο Δξωηεπικών (Κπςπηογπαθική Τπηπεζία) Τποςπγείο Δξωηεπικών (Μονάδα Γιασείπιζηρ Κπίζεων) Γενική Γπαμμαηεία Δνημέπωζηρ & Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ Πεπιθεπειάπσηρ Γήμαπσορ 36

3 ΣΔΑΑ ΔΡ2. Μεηαθορά Θανόνηων ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΜΒΑΝΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ (ΣΡΑΤΜΑΣΙΕ) ΙΑΣΡΟΓΙΚΑΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡΜΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ (ΔΛΑ, Λ, Π) ΧΩΡΟΙ ΑΡΧΙΚΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑΝΟΝΣΩΝ ΧΩΡΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΧΩΡΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΤΓΓΕΝΩΝ ΙΑΣΡΟΓΙΚΑΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΕΚΡΟΣΟΜΕΙΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΦΤΛΑΞΗ ΑΓΝΩΣΩΝ ΧΩΡΟ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΦΤΛΑΞΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΗ - ΣΑΦΗ 37

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 Ζντυπα 38

5 ΔΑΑ Ο1: ήμα για την εφαρμογή του Ειδικοφ χεδίου Διαχείριςησ Ανθρώπινων Απωλειών ΜΕΡΟ Ι: ΑΙΤΘΜΑ ΡΟΑΝΑΚΙΤΙΚΘΣ ΑΧΘΣ ΦΟΕΑΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ:. ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ: ΩΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ:. ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΘΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ:. ΔΘΜΟΣ:. ΤΟΡΩΝΥΜΙΟ:... ΑΜΟΔΙΑ ΤΟΡΙΚΘ ΡΟΑΝΑΚΙΤΙΚΘ ΑΧΘ:.. ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ: ΑΧΙΚΘ ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΑΙΘΜΟΥ ΘΥΜΑΤΩΝ: ΥΡΟΓΑΦΘ ΦΟΕΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ (Υπογράφεται από τθ φυςικι θγεςία του Ρροανακριτικοφ Φορζα που υποβάλλει το αίτθμα) ΜΕΡΟ ΙΙ: ΕΝΤΟΛΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ Ζχοντασ υπόψθ το ανωτζρω αίτθμα τθσ Ρροανακριτικισ Αρχισ, ςιμερα, θμζρα. και ϊρα, αποφαςίηουμε τθν εφαρμογι του Σχεδίου Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν. ΥΡΟΓΑΦΘ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 39

6 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 1. Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία 2. ΕΚΕΡΥ 3. ΕΚΑΒ 4. ΕΚΚΑ ΣΕΚΥΡΣ/ΡΣ 6. ΓΕΕΘΑ/Δ-9, ΔΥΥ, ΕΘΚΕΡΙΧ 7. ΑΕΑ/ΕΚΕ 8. ΚΕΡΙΧ/ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. 9. Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 10. Οικείοσ Ρεριφερειάρχθσ 11. Οικείοσ/οι Διμαρχοσ/οι 12. Υπουργείο Εξωτερικϊν/Κρυπτογραφικι Υπθρεςία 13. Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ 40

7 ΔΑΑ Ο2: Ζντυπο αναφοράσ θανάτων από Νοςοκομεία και Ιατροδικαςτικζσ Τπηρεςίεσ ΑΝΑΦΟΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Αρικμόσ: Θμερομθνία: Είδοσ ςυμβάντοσ (περιγραφι): Ρεριοχι ςυμβάντοσ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΥΜΑΤΟΣ Πνομα Επϊνυμο Θλικία Θρθςκεία Εκνικότθτα Δνςθ Διαμονισ, τθλ. Δνςθ μόνιμθσ κατοικίασ, τθλ. Αναφορά από: (όνομα, αρικμόσ καταχωριςεωσ, όνομα αναφζροντοσ κλπ) Νοςοκομείο: Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία : Άλλθ πθγι: ΜΘ ΑΝΑΓΝΩΙΣΘΕΝ ΘΥΜΑ Φφλο: Άνδρασ γυναίκα Μθ αναγνωρίςιμο Θλικία (περίπου) : Αναγνϊριςθ: Ροιοσ ζκανε τθν αναγνϊριςθ Αςτυνομία Ιατροδικαςτισ Από άλλο πρόςωπο (ςυγγενικό, φιλικό κλπ) Άλλο τρόπο: Στοιχεία: Ονοματεπϊνυμο Σχζςθ με κφμα : Δνςθ : Τθλζφωνα οικίασ γραφείου κινθτό επικοινωνίασ: Δεν αναγνωρίςτθκε (ςτθ περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του πίνακα ςτθ πίςω ςελίδα) Ρλθςιζςτεροσ ςυγγενισ ι πρόςωπο για να ενθμερωκεί Πνομα : Επίκετο : Σχζςθ με το κφμα : Δνςθ κατοικίασ: Τθλζφωνο οικίασ : Τθλ. εργαςίασ : κινθτό : Ενθμερϊκθκε : ΟΧΙ 41

8 Ειδικι κατάςταςθ : καρδιοπακισ Ζγκυοσ Άρρωςτοσ (προςδιοριςμόσ) ΝΑΙ Από (ποιόν): Τθν.. ϊρα. Με τθλζφωνο Με επίςκεψθ ςτθν οικία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ -ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΑΛΛΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ Ανεφρεςθ ολόκλθρου ςϊματοσ Ανεφρεςθ τεμαχίων Αρικμοί ςάκων : Θζςθ ανεφρεςθσ ςτο χϊρο (χριςθ εςχάρασ υποτφπωςθσ περιοχισ) ςυμβάντοσ : Ρροςωπικά αντικείμενα : Τοποκζτθςθ ςε. ςάκουσ. Φυλάςςονται ςε. Θφμα ευρίςκεται ςτο: ΡΕΙΓΑΦΘ ΜΘ ΑΝΑΓΝΩΙΣΘΕΝΤΟΣ ΘΥΜΑΤΟΣ Β-1 Σωματικι εμφάνιςθ κφματοσ Χαρακτθριςτικά φυλισ Λευκόσ Ευρωπαίοσ Αςιατικά Αραβικά Ζγχρωμοσ Ευρωπαίοσ Ινδικά Αφρικανικά Χαρακτθριςτικά φφλου άνδρασ γυναίκα άγνωςτο Χαρακτθριςτικά θλικίασ ανιλικοσ (παιδί) θλικιωμζνοσ άγνωςτο Εκτιμϊμενθ θλικία Χαρακτθριςτικά άγνωςτο Ραχφσ αδφνατοσ καταςκευισ κοντόσ ψθλόσ ιςχνόσ Ρερίπου φψοσ Ρερίπου βάροσ Εμφάνιςθ θλιοκαμζνοσ Ωχρόσ με ρυτίδεσ ροδοκόκκινοσ με φακίδεσ με πανάδεσ Μαλλιά γζνια φρφδια με μεγάλθ φαλάκρα με μικρι φαλάκρα βαμμζνα μαλλιά (χρϊμα κόμμωςθ κλπ) με λίγα μαλλιά με κοντά μαλλιά μαφρα με πολλά μαλλιά με μακριά μαλλιά καςτανά ίςια μαλλιά με αλογοουρά άςπρα κατςαρά μαλλιά Αφρικανικοφ τφπου γκρίηα με μεγάλεσ φαβορίτεσ με περοφκα κόκκινα 42

9 Άλλα Φρφδια (χρϊμα-ςχιμα) μοφςι (χρϊμα-ςχιμα) μουςτάκι (χρϊμα-ςχιμα) Μάτια Αριςτερό μπλε πράςινα μαφρα Δεξί μπλε πράςινα μαφρα Άλλα Ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά (αναπθρία, ςθμάδια κλπ) Ντφςιμο - Ρροςωπικά είδθ κφματοσ Ζνδυςθ (ρουχιςμόσ που φοροφςε) καςτανά καςτανά ξανκιά άλλο φακοί επαφισ άλλο φακοί επαφισ Υπόδθςθ (είδοσ παπουτςιϊν χρϊμα κλπ) Κοςμιματα (περιγραφι & κζςθ: ρολόι, δακτυλίδι, βζρα, καρφίτςεσ πζτου, μενταγιόν κλπ. Ρ.χ. ρολόι TIMEX ςτο δεξί χζρι με δερμάτινο λουράκι) Γυαλιά (είδοσ, ςκελετόσ κλπ) Στοιχεία ςυμπλθρϊνοντοσ το ζντυπο Υπθρεςία Πνομα-επϊνυμο Θζςθ Τθλζφωνο Ραρατιρθςθ. Ρικανϊσ να πρόκειται για αγνοοφμενο : 43

10 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: Κατάλογοσ Ιατροδικαςτικών Τπηρεςιών Περιοχή Αρμοδιότητασ Νεκροτομεία Σοξικολογικά Εργαςτήρια Οι Ιατροδικαςτικζσ Υπθρεςίεσ που εποπτεφονται από το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και ζχουν ςυςτακεί ςτισ ζδρεσ των Εφετείων τθσ χϊρασ είναι οι εξισ: Ακθνϊν Ρειραιϊσ Κριτθσ Λαρίςθσ Ναυπλίου Θεςςαλονίκθσ Θράκθσ Ρατρϊν Δυτικισ Μακεδονίασ Δωδεκανιςου Κζρκυρασ Ιωαννίνων (δεν λειτουργεί) Αιγαίου Λαμίασ Τα όρια τοπικισ αρμοδιότθτασ των ανωτζρω Ιατροδικαςτικϊν Υπθρεςιϊν εκτείνονται ςτθν Δικαςτικι Ρεριφζρεια του Εφετείου που ζχουν ςυςτακεί. 44

11 Πίνακασ. Σηλζφωνα & Διευθφνςεισ Ιατροδικαςτικών Τπηρεςιών Αρμοδιότητασ Τπουργείου Δικαιοςφνησ Α/Α ΦΟΡΕΑ Διεφθυνςη Fax Σηλζφωνο 1 Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Ακθνϊν Αναπαφςεωσ 10/ Τ.Κ Ακινα Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Ρειραιά Γοφναρθ Ρειραιάσ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Θεςςαλονίκθσ Ρλατεία Δθμοκρατίασ 1, 3 οσ όροφοσ, Τ.Θ.19757, Τ.Κ 54012, Θεςςαλονίκθ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Λάριςασ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Ράτρασ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Κζρκυρασ Σκαρλάτου Σοφτςου ίο Ρατρϊν, Τ.Κ 26500, Ράτρα Ι. Ανδρεάδθ 1 Νοςοκομείο Κζρκυρασ Βϋ Ράροδοσ Ελευκερίου Βενιηζλου Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Αιγαίου (Σφρου) Λαδοποφλου 8, Τ.Κ , Σφροσ Γραμματεία Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Δωδεκανιςου Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Δυτικισ Μακεδονίασ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Ναυπλίου Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Θράκθσ (Κομοτθνι). Αυςτραλίασ 88 Τ.Κ Ταχυδρομικι Θυρίδα 476 (ΕΛΤΑ όδου Ρλατεία Ελευκερίασ) Μαματςίου 1, Τ.Θ 288 Τ.Κ 50100, Κοηάνθ Κφπρου 2 Τ.Κ Ναφπλιο Φιλικισ Εταιρείασ 59 & Φιλίππου γωνία «Διογζνειο Μζγαρο Κομοτθνισ» Τ.Κ Τ.Θ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Θρακλείου Λ. Κνωςςοφ 259 και Νακζνα, Τ.Κ 71409, Θράκλειο Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Λαμίασ Ραπαςιοποφλου τζρμα Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ Τ.Κ

12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: Πίνακεσ Αποκεντρωμζνων Διοικήςεων, Περιφερειών & Δήμων Πίνακασ 4.1. Σηλεφωνικόσ κατάλογοσ Τπηρεςιών Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ, Περιφζρειασ & Δήμου Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Σηλζφωνο Τπηρεςίασ Κινητό τηλζφωνο Αριθμόσ FAX Σαχυδρομική Διεφθυνςη Γενικόσ Γραμματζασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ πολιτικισ προςταςίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρεριφερειάρχθσ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ πολιτικισ προςταςίασ Ρεριφζρειασ Αντιπεριφερειάρχθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακισ 46

13 Ιδιότητα Ενότθτασ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Διμαρχοσ Ρροϊςτάμενοσ Γραφείου πολιτικισ προςταςίασ Διμου Ονοματεπώνυμο Σηλζφωνο Τπηρεςίασ Κινητό τηλζφωνο Αριθμόσ FAX Σαχυδρομική Διεφθυνςη Συμπληρώνεται από τισ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ Πολιτικήσ Προςταςίασ ςε επίπεδο Δήμου, Περιφζρειασ & Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ, ςφμφωνα με τισ Οδηγίεσ που παρατίθενται ςτο Παράρτημα 7 του παρόντοσ. 47

14 Πίνακασ 4.2. Εθελοντικζσ οργανώςεισ Δήμων α/α Δήμοσ Επωνυμία Ονοματεπώνυμο Επικεφαλήσ Σηλζφωνο επικοινωνίασ Σομζασ Δραςτηριότητασ Συμπληρώνεται από τα Γραφεία Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου ςφμφωνα με τισ Οδηγίεσ που παρατίθενται ςτο Παράρτημα 7 του παρόντοσ. 48

15 Πίνακασ 4.3. Χώροι φιλοξενίασ ςυγγενών θυμάτων Σουριςτικά Καταλφματα (ενδεικτική καταγραφή) α/α Δήμοσ Επωνυμία Σηλζφωνο Διεφθυνςη Αριθμόσ Κλινών Συμπληρώνεται από τα Γραφεία Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου ςφμφωνα με τισ Οδηγίεσ που παρατίθενται ςτο Παράρτημα 7 του παρόντοσ. 49

16 Πίνακασ 4.4. Επιβατικά μζςα για τη μεταφορά ςυγγενών θυμάτων που ανήκουν ςε Δήμουσ α/α οχήματοσ Δήμοσ Επιβατική ικανότητα Συμπληρώνεται από τα Γραφεία Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου ςφμφωνα με τισ Οδηγίεσ που παρατίθενται ςτο Παράρτημα 7 του παρόντοσ. 50

17 Πίνακασ 4.5. Γραφεία Σελετών ανά Δήμο (ενδεικτικά) Η ςυμπλήρωςη του Πίνακα 4.5. είναι ενδεικτική και ςυνδζεται κυρίωσ με τη δράςη μεταφοράσ των ςορών α/α Δήμοσ Επωνυμία Σηλζφωνο Διεφθυνςη Συμπληρώνεται από τα Γραφεία Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου ςφμφωνα με τισ Οδηγίεσ που παρατίθενται ςτο Παράρτημα 7 του παρόντοσ. 51

18 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5: Σηλεφωνικόσ κατάλογοσ εμπλεκόμενων υπηρεςιών Αρχηγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ 1. υντονιςτικό Επιχειρηςιακό Κζντρο Τπηρεςιών Π (199 ΕΚΤΠ) Τθλζφωνο: 199 (μόνο από Αττικι) Αξιωματικόσ Επιχειριςεων: Αξιωματικόσ Υπθρεςίασ: , FAX: Διεφκυνςθ: ιηαρείου 1 & Μικράσ Αςίασ, Χαλάνδρι 2. ΠΕΚ Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ Τθλζφωνα: , FAX: ΠΕΚ Κεντρικήσ Μακεδονίασ Τθλζφωνα: FAX: , ΠΕΚ Δυτικήσ Μακεδονίασ Τθλζφωνα: FAX: ΠΕΚ Ηπείρου Τθλζφωνα: FAX: ΠΕΚ Θεςςαλίασ Τθλζφωνα: FAX: ΠΕΚ Δυτικήσ Ελλάδασ Τθλζφωνα: FAX: ΠΕΚ Πελοποννήςου Τθλζφωνα: FAX: , ΠΕΚ τερεάσ Ελλάδασ Τθλζφωνα: FAX: ΠΕΚ Κρήτησ Τθλζφωνα: FAX: , ,

19 11. ΠΕΚ Βορείου Αιγαίου Τθλζφωνα: FAX: , ΠΔΠΤ Ιονίων Νήςων Τθλζφωνα: , , , FAX: ΠΔΠΤ Νοτίου Αιγαίου Τθλζφωνα: FAX: η ΕΜΑΚ (ΑΣΣΙΚΗ) Τθλζφωνα: , FAX: η ΕΜΑΚ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) Τθλζφωνα: , , , , FAX: η ΕΜΑΚ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Τθλζφωνα: FAX: η ΕΜΑΚ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) Τθλζφωνα: , FAX: η ΕΜΑΚ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Τθλζφωνα: FAX: η ΕΜΑΚ (ΠΑΣΡΑ) Τθλζφωνα: , FAX: η ΕΜΑΚ (ΛΑΜΙΑ) Τθλζφωνα: FAX: η ΕΜΑΚ (ΛΑΡΙΑ) Τθλζφωνα: FAX:

20 Τπουργείο Εξωτερικών 1. Κρυπτογραφική Τπηρεςία Κεντρικό FAX: Τθλζφωνα Ακολοφκων Υπθρεςίασ: , , Διεφκυνςθ: Ακαδθμίασ 1, Ακινα 2. Μονάδα Διαχείριςησ Κρίςεων Τθλζφωνα: , , , Διεφκυνςθ: Ηαλοκϊςτα 2, Ακινα Αρχηγείο Λιμενικοφ ώματοσ/ελληνική Ακτοφυλακή 1. ΚΕΠΙΧ/ΑΛ/ΕΛ.ΑΚΣ. Τθλζφωνα: , FAX: ΕΚΕΔ Τθλζφωνα: , FAX: Αρχηγείο Ελληνικήσ Αςτυνομίασ 1. υντονιςτικό Κζντρο Επιχειρήςεων Γ.Α.Δ.Α. Τθλζφωνο: Άμεςη Δράςη (Κζντρο Επιχειρήςεων) Τθλζφωνο: Ενιαίο Κζντρο Επιχειρήςεων Κλάδου Σάξησ (Ε.Κ.Ε. / Α.Ε.Α.) Τθλζφωνα: , FAX: ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ 1. Διευθυντήσ Τπηρεςίασ (ςυντονιςτήσ) ΕΘΚΕΠΙΧ Τθλζφωνο: Επόπτησ Πολιτικοςτρατιωτικήσ υνεργαςίασ Τθλζφωνο: FAX ΕΘΚΕΠΙΧ:

21 ΕΚΕΠΤ Κζντρο Επιχειριςεων:

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6: υντομογραφίεσ ΔΑΑ ΓΓΠΠ ΚΕΠΠ ΕΛΑ ΑΕΑ ΑΕΑ/ΕΚΕ Π Λ/ΕΛ.ΑΚΣ ΟΣΑ ΓΕΕΘΑ ΕΚΕΠΤ ΕΚΑΒ ΕΚΚΑ ΔΕΕ ΤΤΚΑ ΧΒΡΠ ΚΟΠΠ ΕΚΕΔ ΚΕΠΙΧ/Λ ΜΔΚ ΠΕΚ ΠΔΠΤ ΕΜΑΚ Σχζδιο Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ελλθνικι Αςτυνομία Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ/Ενιαίο Κζντρο Επιχειριςεων Κλάδου Τάξθσ Ρυροςβεςτικό Σϊμα Λιμενικό Σϊμα/Ελλθνικι Ακτοφυλακι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ Εκνικό Κζντρο Επιχειριςεων Υγείασ Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Διεφκυνςθ Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Χθμικά, Βιολογικά, αδιολογικά και Ρυρθνικά Κεντρικό Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ενιαίο Κζντρο Συντονιςμοφ Ζρευνασ & Διάςωςθσ Κζντρο Επιχειριςεων Λιμενικοφ Σϊματοσ Μονάδα Διαχείριςθσ Κρίςεων Συντονιςτικά Ρεριφερειακά Κζντρα Ρεριφερειακι Διοίκθςθ Ρυροςβεςτικϊν Υπθρεςιϊν Ειδικι Μονάδα Αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν 56

23 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7: Οδηγίεσ χεδίαςησ Με δεδομζνο ότι ςτθν παροφςα ζκδοςθ του ΣΔΑΑ περιγράφεται λεπτομερϊσ θ εμπλοκι των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, των Ρεριφερειϊν και των Διμων, θ εξειδίκευςι του ςυνίςταται ςτον προςδιοριςμό του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που κα χρθςιμοποιιςουν οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, οι Ρεριφζρειεσ και οι Διμοι, για τθν υλοποίθςθ των δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτα πλαίςια εφαρμογισ του. Τα ςτοιχεία αυτά κα αναφερκοφν ςτο Ραράρτθμα 4 του παρόντοσ. Ριο αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα 4 από τισ Διευκφνςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και των Ρεριφερειϊν και από τα Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων κα ςυμπλθρωκοφν οι πίνακεσ με τα εξισ ςτοιχεία: Ρίνακασ 4.1. Τθλεφωνικόσ κατάλογοσ Υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, Ρεριφζρειασ & Διμου Ρίνακασ 4.2. Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ Διμων Ρίνακασ 4.3. Χϊροι φιλοξενίασ ςυγγενϊν κυμάτων Ρίνακασ 4.4. Μζςα μεταφοράσ ςυγγενϊν κυμάτων που ανικουν ςε Διμουσ Ρίνακασ 4.5. Γραφεία Τελετϊν ανά Διμο (ενδεικτικά) Διευκρινίηεται ότι θ ςυμπλιρωςθ του Ρίνακα 4.5 είναι ενδεικτικι και ςυνδζεται κυρίωσ με τθ δράςθ μεταφοράσ των ςορϊν. Με βάςθ τα παραπάνω, το Ειδικό χζδιο Διαχείριςησ Ανθρώπινων Απωλειών: Για τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικήςεισ κα αποτελείται από το παρόν εγκεκριμζνο ςχζδιο (Μζροσ Ι-VI) ςυμπεριλαμβανομζνων των παραρτθμάτων του (1-3, 5-9) κακϊσ και του Ραραρτιματοσ 4 ςυμπλθρωμζνο με ευκφνθ τθσ Δ/νςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Το Ραράρτθμα 4 κατά το μζροσ που αφορά το δυναμικό και τα μζςα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Για τισ Περιφζρειεσ κα αποτελείται από το παρόν εγκεκριμζνο ςχζδιο (Μζροσ Ι-VI) ςυμπεριλαμβανομζνων των παραρτθμάτων του (1-3, 5-9) κακϊσ και του Ραραρτιματοσ 4 ςυμπλθρωμζνο με ευκφνθ τθσ Δ/νςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Το Ραράρτθμα 4 κατά το μζροσ που αφορά το δυναμικό και τα μζςα τθσ Ρεριφζρειασ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων κα υποβλθκεί ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ θ οποία εν ςυνεχεία κα ειςθγθκεί τθν ζγκριςι του από τον Ρεριφερειάρχθ (αρ. 173 & 174, Ν 3852/2010). 57

24 Για τουσ Δήμουσ κα αποτελείται από το παρόν εγκεκριμζνο ςχζδιο (Μζροσ Ι-VI) ςυμπεριλαμβανομζνων των παραρτθμάτων του (1-3, 5-9) κακϊσ και του Ραραρτιματοσ 4 ςυμπλθρωμζνο με ευκφνθ του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Το Ραράρτθμα 4 κατά το μζροσ που αφορά το δυναμικό και τα μζςα του Διμου που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων κα υποβλθκεί ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου θ οποία εν ςυνεχεία κα ειςθγθκεί τθν ζγκριςι του από τον Διμαρχο (αρ. 62 & 63, Ν 3852/2010). Μετά τθ ςυμπλιρωςθ και ζγκριςθ του Ραραρτιματοσ 4 από τα αποκεντρωμζνα όργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, τα Ειδικά Σχζδια Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, των Ρεριφερειϊν και των Διμων, με τθ δομι και τα περιεχόμενα που περιγράφονται ανωτζρω, κεωροφνται άμεςα εκτελεςτά και δεν χριηουν περαιτζρω εγκρίςεωσ, δεδομζνου ότι το παρόν ςχζδιο ζχει τφχει τθσ εγκρίςεωσ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Θ ςφνκεςι τουσ κα γίνει με ευκφνθ των Δ/νςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και των Ρεριφερειϊν κακϊσ και των Γραφείων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων, αντίςτοιχα. Αντίγραφο τουσ κα κοινοποιθκεί ςτο γραφείο του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, του Ρεριφερειάρχθ, των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχϊν και του Δθμάρχου. Οι Δ/νςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων με ζγγραφό τουσ κα ηθτιςουν αντίγραφο των Ραραρτθμάτων 4, που οφείλουν να ςυντάξουν οι οικείεσ Ρεριφζρειεσ και οι Διμοι ςτα πλαίςια εξειδίκευςθσ του παρόντοσ ςχεδίου, προκειμζνου να γνωρίηουν το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ και μζςων που δφναται να διατεκοφν ςε επίπεδο Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (ΥΑ 1299/2003, ςελ 5822 παρ. 6, πρϊθν Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ). Το ςφνολο των Ραραρτθμάτων 4 που κα ςυγκεντρϊςει θ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων ςυμπεριλαμβανομζνου και του Ραραρτιματοσ 4 που κα αφορά τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ παρακαλοφμε να κοινοποιθκεί ςτθ Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Να ςθμειωκεί ότι, δεν απαιτείται θ ζκδοςθ οδθγιϊν ςχεδίαςθσ από τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ προσ τισ οικείεσ Ρεριφζρειεσ και Διμουσ και ωσ εκ τοφτου είναι δυνατι θ ταυτόχρονθ ςφνταξθ του Ραραρτιματοσ 4, για τθν άμεςθ ετοιμότθτα του μθχανιςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. 58

25 Με βάςθ τα ανωτζρω οι Γενικοί Γραμματείσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, οι Ρεριφερειάρχεσ και οι Διμαρχοι παρακαλοφνται να ςυμβάλουν ςτθν υλοποίθςθ του Σχεδίου κατά το μζροσ που τουσ αφορά και εμπλζκονται, δίνοντασ ςχετικι εντολι προσ τθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, τθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ και το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, αντίςτοιχα. 59

26 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8: Θεςμικό πλαίςιο 1. Ν. 3938/2011, άρκρο 12 (ΦΕΚ 61Α) «Ομάδεσ Αναγνϊριςθσ Θυμάτων Καταςτροφϊν» 2. Ν. 3922/2011 (ΦΕΚ 35Α) «Σφςταςθ Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και άλλεσ διατάξεισ» 3. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 4. Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51Α), άρκρο 6 «Λοιπζσ διατάξεισ», 4 5. N. 3712/2008 (ΦΕΚ 225Α), άρκρο 41 «Τροποποίθςθ του Ν 3566/2007 Κφρωςθ ωσ Κϊδικα του Οργανιςμοφ του Υπουργείου Εξωτερικϊν» 6. Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117Α) «Κφρωςθ ωσ Κϊδικα του Οργανιςμοφ του Υπουργείου Εξωτερικϊν» 7. Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263Α), άρκρο 18 «υκμίςεισ κεμάτων Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ» 8. Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α), άρκρα 27 και 34 «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ ΥΡΕΣΔΔΑ» 9. Ν. 3569/2007 (ΦΕΚ 122Α), άρκρο 4 «Σφςταςθ Αποςτολι Κζντρου Επιχειριςεων Λιμενικοφ Σϊματοσ» 10. Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α) «Για τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ πλοίων, λιμζνων και λιμενικϊν εγκαταςτάςεων και άλλεσ διατάξεισ» 11. Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57Α), άρκρο 23 «Σφςταςθ Ομάδων Αναγνϊριςθσ Θυμάτων Καταςτροφϊν» 12. Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258Α) «Αναδιοργάνωςθ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, αναβάκμιςθ τθσ αποςτολισ του και άλλεσ διατάξεισ» 13. Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176Α), άρκρο 15 «Σφςταςθ και Λειτουργία Κζντρου Επιχειριςεων Συντονιςτικοφ Οργάνου Τομζα Υγείασ (Κ.ΕΡΙΧ.-Σ.Ο.Τ.Υ.) του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» και άρκρο 16: «Ρεδίο παρζμβαςθσ και ςυντονιςμοφ του Κ.ΕΡΙΧ.-Σ.Ο.Τ.Υ.» 14. Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα του Ρροςωπικοφ Λιμενικοφ Σϊματοσ» 15. Ν 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α) «Αναβάκμιςθ τθσ πολιτικισ προςταςίασ και λοιπζσ διατάξεισ» 16. Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41Α) «Αναδιάρκρωςθ Υπθρεςιϊν Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ, ςφςταςθ Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και άλλεσ διατάξεισ» 17. Ν. 2321/1995 (ΦΕΚ 136Α) «Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για το Δίκαιο τθσ Θάλαςςασ και» 60

27 18. Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35Α) «Οργάνωςθ και Λειτουργία του Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ, Διοίκθςθ και Ζλεγχοσ των Ενόπλων Δυνάμεων και λοιπζσ διατάξεισ» 19. Ν. 1844/1989 (ΦΕΚ 100Α) «Ρερί Κφρωςθσ Σφμβαςθσ για τθ Ναυτικι Ζρευνα και Διάςωςθ και άλλεσ διατάξεισ» 20. Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152Α) «Οργανιςμόσ Κανονιςμόσ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ» 21. Ν. 1315/1983 (ΦΕΚ 3Α) «Κφρωςθ τθσ Συμβάςεων 80/26 Οκτωβρίου 1973 του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθ μεταφορά των Ανκρϊπινων Σορϊν μεταξφ των Κρατϊν Μελϊν του» 22. Ν. 3680/1910 (ΦΕΚ 126Α), άρκρο 11 «Ρερί του τρόπου εκτελζςεωσ τθσ Υπθρεςίασ των παρά τθ Ειςαγγελία των εν Ακιναισ Ρλθμμελειοδικϊν Ιατροδικαςτϊν» 23. ΡΔ 26/2011 (ΦΕΚ 75Α) «Τροποποίθςθ διατάξεων ΡΔ 14/2001» 24. ΡΔ 50/2010 (ΦΕΚ 89Α) «Ανακατανομι αρμοδιοτιτων των Υπουργείων και τροποποιιςεισ του ΡΔ 189/2009» 25. ΡΔ 96/2010 (ΦΕΚ 170Α) «Σφςταςθ Υπουργείου Θαλαςςίων Υποκζςεων, Νιςων και Αλιείασ, κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων του και ανακατανομι αρμοδιοτιτων Υπουργείων» 26. ΡΔ 184/2009 (ΦΕΚ 213Α) «Σφςταςθ Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων του» 27. ΡΔ 185/2009 (ΦΕΚ 213Α) «Αναςφςταςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν, ςυγχϊνευςθ του Υπουργείου Οικονομίασ & Οικονομικϊν με τα Υπουργεία Ανάπτυξθσ και Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» 28. ΡΔ 189/2009 (ΦΕΚ 221Α) «Κακοριςμόσ και ανακατανομι αρμοδιοτιτων Υπουργείων» 29. ΡΔ 48/2006 (ΦΕΚ 50Α) «Αναδιάρκρωςθ, ςφςταςθ, οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Θεςςαλονίκθσ και άλλεσ διατάξεισ» 30. ΡΔ 49/2005 (ΦΕΚ 66Α) «Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και» 31. ΡΔ.245/2005 (ΦΕΚ 296Α) «Κδρυςθ Διεφκυνςθσ Χειριςμοφ Κρίςεων Α.Ε.Α.», όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 189/2006 (ΦΕΚ 194Α) 32. ΡΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107Α) «Οργανιςμόσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ» 33. ΡΔ 205/2004 (ΦΕΚ 178Α) Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.Δ. 14/2001 «Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ» 34. ΡΔ 1/2001 (ΦΕΚ 1Α) «Αναδιάρκρωςθ, ςφςταςθ, οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Αττικισ και άλλεσ διατάξεισ» 35. ΡΔ 14/2001 (ΦΕΚ 12Α) «Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ» 61

28 36. ΡΔ 242/1999 (ΦΕΚ 201Α) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ» 37. ΡΔ 230/1998 (ΦΕΚ 177Α) «Αρμοδιότθτεσ και διάρκρωςθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Εξωτερικϊν» 38. ΡΔ 329/1993 (ΦΕΚ 140Α) «Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων που αφοροφν το Ρυροςβεςτικό Σϊμα» 39. ΡΔ 210/1992 (ΦΕΚ 99Α) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων Ρ.Δ. του Κ.Ε.Υ.Ρ.Σ.» 40. ΡΔ 141/91 (ΦΕΚ 58Α) «Αρμοδιότθτεσ Οργάνων και υπθρεςιακζσ ενζργειεσ του προςωπικοφ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ» 41. ΡΔ 543/1989 (ΦΕΚ 229Α) «Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 284/1988 Οργανιςμόσ του Υπουργείου Οικονομικϊν» 42. ΡΔ 161/1988 (ΦΕΚ 74Α) «Αναδιάρκρωςθ, ςφςταςθ, οργάνωςθ και λειτουργία περιφερειακϊν Υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και άλλεσ διατάξεισ» 43. ΡΔ 376/1988 (ΦΕΚ 169Α) «Οργανιςμόσ του Εκνικοφ Κζντρου Άμεςθσ Βοικειασ, Ε.Κ.Α.Β.» 44. ΝΔ 187/1973 (ΦΕΚ 261Α) «Ρερί Κϊδικοσ Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου» 45. ΝΔ 444/1970 (ΦΕΚ 39Α) «Ρερί αρμοδιοτιτων Λιμενικοφ Σϊματοσ και ςχζςεων προσ τασ αρμοδιότθτασ των Σωμάτων Αςφαλείασ» 46. ΚΥΑ /93/1993 (ΦΕΚ 647Β) «Ρερί Κανονιςμοφ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ ΕΚΣΕΔ» 47. ΚΥΑ /07/05/2005 (ΦΕΚ 702Β) «Τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ ΕΚΣΕΔ» 48. ΥΑ Ρ23ΜΔΚ 28804/ΑΣ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Μονάδασ Διαχείριςθσ Κρίςεων του Υπουργείου Εξωτερικϊν» 49. ΥΑ 5670 οικ.φ.109.1/2007 (ΦΕΚ 842Β) «Κανονιςμόσ λειτουργίασ των Ε.Μ.Α.Κ.» 50. ΥΑ 1299/2003 (ΦΕΚ 423Β) «Ζγκριςθ του από Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ ςυνκθματικι λζξθ ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ» 51. ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ 776Β) «Συμπλιρωςθ του Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ ςυνκθματικι λζξθ «ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ» με το Ειδικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν» 52. ΥΑ 2411/7/2003 (ΦΕΚ 850Β) «Οδθγίεσ / διαδικαςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν πλοίων που βρίςκονται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ι κινδφνου ςφμφωνα με» 62

29 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9: Πίνακασ Διανομήσ Πίνακασ Αποδεκτών 1. Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτη α. Αρχηγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ Διεφκυνςθ Ρυρόςβεςθσ Διάςωςθσ β. Αρχηγείο Ελληνικήσ Αςτυνομίασ Διεφκυνςθ Χειριςμοφ Κρίςεων γ. Αρχηγείο Λιμενικοφ ώματοσ α. Διεφκυνςθ Αςφάλειασ Ναυςιπλοΐασ β. Διεφκυνςθ ΡΑΜ-ΡΣΕΑ 2. Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ α. ΕΚΑΒ Διεφκυνςθ Ιατρικϊν Υπθρεςιϊν β. ΕΚΕΠΤ γ. ΕΚΚΑ 3. Γενικό Επιτελείο Εθνικήσ Άμυνασ Στρατθγείο/Δ-9/Τμιμα CEP 4. Ιατροδικαςτική Τπηρεςία Αθηνών 5. Τπουργείο Εξωτερικών Μονάδα Διαχείριςθσ Κρίςεων 6. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίασ & Ενημζρωςησ Διεφκυνςθ ΡΑΜ ΡΣΕΑ 7. Αποκεντρωμζνεσ Διοικήςεισ τησ Χώρασ α. Γραφεία κ. Γενικϊν Γραμματζων β. Διευκφνςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (με τθν παράκλθςθ για τθν άμεςθ αναπαραγωγι και αποςτολι τθσ παροφςασ και του επιςυναπτόμενου cd: ςε όλουσ τουσ Δθμάρχουσ ςε όλα τα Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ) 8. Περιφζρειεσ τησ Χώρασ α. Γραφεία κ. Ρεριφερειαρχϊν β. Διευκφνςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (με τθν παράκλθςθ για τθν άμεςθ αναπαραγωγι και αποςτολι τθσ παροφςασ και του επιςυναπτόμενου cd ςτουσ αρμοδίουσ Αντιπεριφερειάρχεσ κακϊσ και ςτα Τμιματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των οικείων Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων) 63

30 Πίνακασ Κοινοποίηςησ 1. Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτη α. Αρχηγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ Γραφείο Αρχθγοφ β. Αρχηγείο Ελληνικήσ Αςτυνομίασ Γραφείο Αρχθγοφ γ. Αρχηγείο Λιμενικοφ ώματοσ Γραφείο Αρχθγοφ 2. Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ α. Γραφείο κ. Υπουργοφ β. Γραφείο Διοικθτι ΕΚΕΡΥ γ. Γραφείο Ρροζδρου ΕΚΑΒ δ. Γραφείο Ρροζδρου ΕΚΚΑ 3. Τπουργείο Εθνικήσ Άμυνασ α. Γραφείο κ. Υπουργοφ β. Γραφείο Υπαρχθγοφ ΓΕΕΘΑ 4. Τπουργείο Δικαιοςφνησ Γραφείο κ. Υπουργοφ 5. Τπουργείο Εξωτερικών Γραφείο κ. Υπουργοφ 6. Τπουργείο Εςωτερικών α. Γραφείο κ. Υπουργοφ β. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ γ. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Εςωτερικϊν δ. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Επικοινωνίασ & Ενθμζρωςθσ 64

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. - Ρόλθ : 151 80 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι:

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατηγικζσ κατευθφνςεισ αναδιοργάνωςησ Η πρόταςθ για τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν του Τπουργείου, αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ:

To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: To 5ο Επιςτημονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμήματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτήμεσ: Α.Δ.Ι. ΣΜΗΜΑΣΑ: Οξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Λουκάς Παπαδήμος Υπουργοί Υπουργείο Υπουργόσ Τθλζφωνο FAX Ηλεκτρονικζσ & Ταχυδρομικζσ Διευκφνςεισ, emails, θλεκτρονικι φόρμα επικοινωνίασ Αντιπρόεδροσ Θεόδωροσ 2131502100 2103227544 Επίςθμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ,

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ, Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 13 Ιουνίου και ώρα 09:00 13:00 με τίτλο «ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ. Η θμερίδα

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ»

«ΟΙ ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ ΣΟΧΕΤΟΤΝ Ε ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» Παραςκευή 13 Ιουνίου 2014, 8.30 πμ 2.00μμ Πολιτιςτικό Κζντρο τροβόλου ΠΡΟΚΛΗΗ O Διμοσ τροβόλου και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν ςασ προςκαλοφν ςτθν θμερίδα που κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the ΔΡΓΟ: Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 12-13/12/14 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ελληνική.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 12-13/12/14 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ελληνική. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα