ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Διαγράμματα Ροήσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Διαγράμματα Ροήσ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Διαγράμματα Ροήσ 35

2 ΣΔΑΑ ΔΡ1. Ενεργοποίηζη Σχεδίου ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Ιαηποδικαζηική Τπηπεζία ΔΚΚΑ ΔΚΔΠΤ Νοζοκομεία ΔΚΑΒ ΦΤΙΚΗ ΗΓΔΙΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΔΔΘΑ / ΔΘΚΔΠΙΥ Πςποζβεζηικό ώμα (199 ΔΚΤΠ) Δλληνική Αζηςνομία (ΔΚΔ) Λιμενικό ώμα/ Δλληνική Ακηοθςλακή (ΚΔΠΙΥ) Τποςπγείο Δξωηεπικών (Κπςπηογπαθική Τπηπεζία) Τποςπγείο Δξωηεπικών (Μονάδα Γιασείπιζηρ Κπίζεων) Γενική Γπαμμαηεία Δνημέπωζηρ & Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ Πεπιθεπειάπσηρ Γήμαπσορ 36

3 ΣΔΑΑ ΔΡ2. Μεηαθορά Θανόνηων ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΜΒΑΝΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ (ΣΡΑΤΜΑΣΙΕ) ΙΑΣΡΟΓΙΚΑΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡΜΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ (ΔΛΑ, Λ, Π) ΧΩΡΟΙ ΑΡΧΙΚΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑΝΟΝΣΩΝ ΧΩΡΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΧΩΡΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΤΓΓΕΝΩΝ ΙΑΣΡΟΓΙΚΑΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΕΚΡΟΣΟΜΕΙΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΦΤΛΑΞΗ ΑΓΝΩΣΩΝ ΧΩΡΟ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΦΤΛΑΞΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΗ - ΣΑΦΗ 37

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 Ζντυπα 38

5 ΔΑΑ Ο1: ήμα για την εφαρμογή του Ειδικοφ χεδίου Διαχείριςησ Ανθρώπινων Απωλειών ΜΕΡΟ Ι: ΑΙΤΘΜΑ ΡΟΑΝΑΚΙΤΙΚΘΣ ΑΧΘΣ ΦΟΕΑΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ:. ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ: ΩΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ:. ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΘΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ:. ΔΘΜΟΣ:. ΤΟΡΩΝΥΜΙΟ:... ΑΜΟΔΙΑ ΤΟΡΙΚΘ ΡΟΑΝΑΚΙΤΙΚΘ ΑΧΘ:.. ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ: ΑΧΙΚΘ ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΑΙΘΜΟΥ ΘΥΜΑΤΩΝ: ΥΡΟΓΑΦΘ ΦΟΕΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ (Υπογράφεται από τθ φυςικι θγεςία του Ρροανακριτικοφ Φορζα που υποβάλλει το αίτθμα) ΜΕΡΟ ΙΙ: ΕΝΤΟΛΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ Ζχοντασ υπόψθ το ανωτζρω αίτθμα τθσ Ρροανακριτικισ Αρχισ, ςιμερα, θμζρα. και ϊρα, αποφαςίηουμε τθν εφαρμογι του Σχεδίου Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν. ΥΡΟΓΑΦΘ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 39

6 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 1. Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία 2. ΕΚΕΡΥ 3. ΕΚΑΒ 4. ΕΚΚΑ ΣΕΚΥΡΣ/ΡΣ 6. ΓΕΕΘΑ/Δ-9, ΔΥΥ, ΕΘΚΕΡΙΧ 7. ΑΕΑ/ΕΚΕ 8. ΚΕΡΙΧ/ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. 9. Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 10. Οικείοσ Ρεριφερειάρχθσ 11. Οικείοσ/οι Διμαρχοσ/οι 12. Υπουργείο Εξωτερικϊν/Κρυπτογραφικι Υπθρεςία 13. Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ 40

7 ΔΑΑ Ο2: Ζντυπο αναφοράσ θανάτων από Νοςοκομεία και Ιατροδικαςτικζσ Τπηρεςίεσ ΑΝΑΦΟΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Αρικμόσ: Θμερομθνία: Είδοσ ςυμβάντοσ (περιγραφι): Ρεριοχι ςυμβάντοσ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΥΜΑΤΟΣ Πνομα Επϊνυμο Θλικία Θρθςκεία Εκνικότθτα Δνςθ Διαμονισ, τθλ. Δνςθ μόνιμθσ κατοικίασ, τθλ. Αναφορά από: (όνομα, αρικμόσ καταχωριςεωσ, όνομα αναφζροντοσ κλπ) Νοςοκομείο: Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία : Άλλθ πθγι: ΜΘ ΑΝΑΓΝΩΙΣΘΕΝ ΘΥΜΑ Φφλο: Άνδρασ γυναίκα Μθ αναγνωρίςιμο Θλικία (περίπου) : Αναγνϊριςθ: Ροιοσ ζκανε τθν αναγνϊριςθ Αςτυνομία Ιατροδικαςτισ Από άλλο πρόςωπο (ςυγγενικό, φιλικό κλπ) Άλλο τρόπο: Στοιχεία: Ονοματεπϊνυμο Σχζςθ με κφμα : Δνςθ : Τθλζφωνα οικίασ γραφείου κινθτό επικοινωνίασ: Δεν αναγνωρίςτθκε (ςτθ περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του πίνακα ςτθ πίςω ςελίδα) Ρλθςιζςτεροσ ςυγγενισ ι πρόςωπο για να ενθμερωκεί Πνομα : Επίκετο : Σχζςθ με το κφμα : Δνςθ κατοικίασ: Τθλζφωνο οικίασ : Τθλ. εργαςίασ : κινθτό : Ενθμερϊκθκε : ΟΧΙ 41

8 Ειδικι κατάςταςθ : καρδιοπακισ Ζγκυοσ Άρρωςτοσ (προςδιοριςμόσ) ΝΑΙ Από (ποιόν): Τθν.. ϊρα. Με τθλζφωνο Με επίςκεψθ ςτθν οικία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ -ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΑΛΛΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ Ανεφρεςθ ολόκλθρου ςϊματοσ Ανεφρεςθ τεμαχίων Αρικμοί ςάκων : Θζςθ ανεφρεςθσ ςτο χϊρο (χριςθ εςχάρασ υποτφπωςθσ περιοχισ) ςυμβάντοσ : Ρροςωπικά αντικείμενα : Τοποκζτθςθ ςε. ςάκουσ. Φυλάςςονται ςε. Θφμα ευρίςκεται ςτο: ΡΕΙΓΑΦΘ ΜΘ ΑΝΑΓΝΩΙΣΘΕΝΤΟΣ ΘΥΜΑΤΟΣ Β-1 Σωματικι εμφάνιςθ κφματοσ Χαρακτθριςτικά φυλισ Λευκόσ Ευρωπαίοσ Αςιατικά Αραβικά Ζγχρωμοσ Ευρωπαίοσ Ινδικά Αφρικανικά Χαρακτθριςτικά φφλου άνδρασ γυναίκα άγνωςτο Χαρακτθριςτικά θλικίασ ανιλικοσ (παιδί) θλικιωμζνοσ άγνωςτο Εκτιμϊμενθ θλικία Χαρακτθριςτικά άγνωςτο Ραχφσ αδφνατοσ καταςκευισ κοντόσ ψθλόσ ιςχνόσ Ρερίπου φψοσ Ρερίπου βάροσ Εμφάνιςθ θλιοκαμζνοσ Ωχρόσ με ρυτίδεσ ροδοκόκκινοσ με φακίδεσ με πανάδεσ Μαλλιά γζνια φρφδια με μεγάλθ φαλάκρα με μικρι φαλάκρα βαμμζνα μαλλιά (χρϊμα κόμμωςθ κλπ) με λίγα μαλλιά με κοντά μαλλιά μαφρα με πολλά μαλλιά με μακριά μαλλιά καςτανά ίςια μαλλιά με αλογοουρά άςπρα κατςαρά μαλλιά Αφρικανικοφ τφπου γκρίηα με μεγάλεσ φαβορίτεσ με περοφκα κόκκινα 42

9 Άλλα Φρφδια (χρϊμα-ςχιμα) μοφςι (χρϊμα-ςχιμα) μουςτάκι (χρϊμα-ςχιμα) Μάτια Αριςτερό μπλε πράςινα μαφρα Δεξί μπλε πράςινα μαφρα Άλλα Ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά (αναπθρία, ςθμάδια κλπ) Ντφςιμο - Ρροςωπικά είδθ κφματοσ Ζνδυςθ (ρουχιςμόσ που φοροφςε) καςτανά καςτανά ξανκιά άλλο φακοί επαφισ άλλο φακοί επαφισ Υπόδθςθ (είδοσ παπουτςιϊν χρϊμα κλπ) Κοςμιματα (περιγραφι & κζςθ: ρολόι, δακτυλίδι, βζρα, καρφίτςεσ πζτου, μενταγιόν κλπ. Ρ.χ. ρολόι TIMEX ςτο δεξί χζρι με δερμάτινο λουράκι) Γυαλιά (είδοσ, ςκελετόσ κλπ) Στοιχεία ςυμπλθρϊνοντοσ το ζντυπο Υπθρεςία Πνομα-επϊνυμο Θζςθ Τθλζφωνο Ραρατιρθςθ. Ρικανϊσ να πρόκειται για αγνοοφμενο : 43

10 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: Κατάλογοσ Ιατροδικαςτικών Τπηρεςιών Περιοχή Αρμοδιότητασ Νεκροτομεία Σοξικολογικά Εργαςτήρια Οι Ιατροδικαςτικζσ Υπθρεςίεσ που εποπτεφονται από το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και ζχουν ςυςτακεί ςτισ ζδρεσ των Εφετείων τθσ χϊρασ είναι οι εξισ: Ακθνϊν Ρειραιϊσ Κριτθσ Λαρίςθσ Ναυπλίου Θεςςαλονίκθσ Θράκθσ Ρατρϊν Δυτικισ Μακεδονίασ Δωδεκανιςου Κζρκυρασ Ιωαννίνων (δεν λειτουργεί) Αιγαίου Λαμίασ Τα όρια τοπικισ αρμοδιότθτασ των ανωτζρω Ιατροδικαςτικϊν Υπθρεςιϊν εκτείνονται ςτθν Δικαςτικι Ρεριφζρεια του Εφετείου που ζχουν ςυςτακεί. 44

11 Πίνακασ. Σηλζφωνα & Διευθφνςεισ Ιατροδικαςτικών Τπηρεςιών Αρμοδιότητασ Τπουργείου Δικαιοςφνησ Α/Α ΦΟΡΕΑ Διεφθυνςη Fax Σηλζφωνο 1 Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Ακθνϊν Αναπαφςεωσ 10/ Τ.Κ Ακινα Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Ρειραιά Γοφναρθ Ρειραιάσ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Θεςςαλονίκθσ Ρλατεία Δθμοκρατίασ 1, 3 οσ όροφοσ, Τ.Θ.19757, Τ.Κ 54012, Θεςςαλονίκθ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Λάριςασ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Ράτρασ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Κζρκυρασ Σκαρλάτου Σοφτςου ίο Ρατρϊν, Τ.Κ 26500, Ράτρα Ι. Ανδρεάδθ 1 Νοςοκομείο Κζρκυρασ Βϋ Ράροδοσ Ελευκερίου Βενιηζλου Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Αιγαίου (Σφρου) Λαδοποφλου 8, Τ.Κ , Σφροσ Γραμματεία Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Δωδεκανιςου Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Δυτικισ Μακεδονίασ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Ναυπλίου Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Θράκθσ (Κομοτθνι). Αυςτραλίασ 88 Τ.Κ Ταχυδρομικι Θυρίδα 476 (ΕΛΤΑ όδου Ρλατεία Ελευκερίασ) Μαματςίου 1, Τ.Θ 288 Τ.Κ 50100, Κοηάνθ Κφπρου 2 Τ.Κ Ναφπλιο Φιλικισ Εταιρείασ 59 & Φιλίππου γωνία «Διογζνειο Μζγαρο Κομοτθνισ» Τ.Κ Τ.Θ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Θρακλείου Λ. Κνωςςοφ 259 και Νακζνα, Τ.Κ 71409, Θράκλειο Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Λαμίασ Ραπαςιοποφλου τζρμα Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ Τ.Κ

12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: Πίνακεσ Αποκεντρωμζνων Διοικήςεων, Περιφερειών & Δήμων Πίνακασ 4.1. Σηλεφωνικόσ κατάλογοσ Τπηρεςιών Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ, Περιφζρειασ & Δήμου Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Σηλζφωνο Τπηρεςίασ Κινητό τηλζφωνο Αριθμόσ FAX Σαχυδρομική Διεφθυνςη Γενικόσ Γραμματζασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ πολιτικισ προςταςίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρεριφερειάρχθσ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ πολιτικισ προςταςίασ Ρεριφζρειασ Αντιπεριφερειάρχθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακισ 46

13 Ιδιότητα Ενότθτασ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Διμαρχοσ Ρροϊςτάμενοσ Γραφείου πολιτικισ προςταςίασ Διμου Ονοματεπώνυμο Σηλζφωνο Τπηρεςίασ Κινητό τηλζφωνο Αριθμόσ FAX Σαχυδρομική Διεφθυνςη Συμπληρώνεται από τισ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ Πολιτικήσ Προςταςίασ ςε επίπεδο Δήμου, Περιφζρειασ & Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ, ςφμφωνα με τισ Οδηγίεσ που παρατίθενται ςτο Παράρτημα 7 του παρόντοσ. 47

14 Πίνακασ 4.2. Εθελοντικζσ οργανώςεισ Δήμων α/α Δήμοσ Επωνυμία Ονοματεπώνυμο Επικεφαλήσ Σηλζφωνο επικοινωνίασ Σομζασ Δραςτηριότητασ Συμπληρώνεται από τα Γραφεία Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου ςφμφωνα με τισ Οδηγίεσ που παρατίθενται ςτο Παράρτημα 7 του παρόντοσ. 48

15 Πίνακασ 4.3. Χώροι φιλοξενίασ ςυγγενών θυμάτων Σουριςτικά Καταλφματα (ενδεικτική καταγραφή) α/α Δήμοσ Επωνυμία Σηλζφωνο Διεφθυνςη Αριθμόσ Κλινών Συμπληρώνεται από τα Γραφεία Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου ςφμφωνα με τισ Οδηγίεσ που παρατίθενται ςτο Παράρτημα 7 του παρόντοσ. 49

16 Πίνακασ 4.4. Επιβατικά μζςα για τη μεταφορά ςυγγενών θυμάτων που ανήκουν ςε Δήμουσ α/α οχήματοσ Δήμοσ Επιβατική ικανότητα Συμπληρώνεται από τα Γραφεία Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου ςφμφωνα με τισ Οδηγίεσ που παρατίθενται ςτο Παράρτημα 7 του παρόντοσ. 50

17 Πίνακασ 4.5. Γραφεία Σελετών ανά Δήμο (ενδεικτικά) Η ςυμπλήρωςη του Πίνακα 4.5. είναι ενδεικτική και ςυνδζεται κυρίωσ με τη δράςη μεταφοράσ των ςορών α/α Δήμοσ Επωνυμία Σηλζφωνο Διεφθυνςη Συμπληρώνεται από τα Γραφεία Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου ςφμφωνα με τισ Οδηγίεσ που παρατίθενται ςτο Παράρτημα 7 του παρόντοσ. 51

18 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5: Σηλεφωνικόσ κατάλογοσ εμπλεκόμενων υπηρεςιών Αρχηγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ 1. υντονιςτικό Επιχειρηςιακό Κζντρο Τπηρεςιών Π (199 ΕΚΤΠ) Τθλζφωνο: 199 (μόνο από Αττικι) Αξιωματικόσ Επιχειριςεων: Αξιωματικόσ Υπθρεςίασ: , FAX: Διεφκυνςθ: ιηαρείου 1 & Μικράσ Αςίασ, Χαλάνδρι 2. ΠΕΚ Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ Τθλζφωνα: , FAX: ΠΕΚ Κεντρικήσ Μακεδονίασ Τθλζφωνα: FAX: , ΠΕΚ Δυτικήσ Μακεδονίασ Τθλζφωνα: FAX: ΠΕΚ Ηπείρου Τθλζφωνα: FAX: ΠΕΚ Θεςςαλίασ Τθλζφωνα: FAX: ΠΕΚ Δυτικήσ Ελλάδασ Τθλζφωνα: FAX: ΠΕΚ Πελοποννήςου Τθλζφωνα: FAX: , ΠΕΚ τερεάσ Ελλάδασ Τθλζφωνα: FAX: ΠΕΚ Κρήτησ Τθλζφωνα: FAX: , ,

19 11. ΠΕΚ Βορείου Αιγαίου Τθλζφωνα: FAX: , ΠΔΠΤ Ιονίων Νήςων Τθλζφωνα: , , , FAX: ΠΔΠΤ Νοτίου Αιγαίου Τθλζφωνα: FAX: η ΕΜΑΚ (ΑΣΣΙΚΗ) Τθλζφωνα: , FAX: η ΕΜΑΚ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) Τθλζφωνα: , , , , FAX: η ΕΜΑΚ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Τθλζφωνα: FAX: η ΕΜΑΚ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) Τθλζφωνα: , FAX: η ΕΜΑΚ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Τθλζφωνα: FAX: η ΕΜΑΚ (ΠΑΣΡΑ) Τθλζφωνα: , FAX: η ΕΜΑΚ (ΛΑΜΙΑ) Τθλζφωνα: FAX: η ΕΜΑΚ (ΛΑΡΙΑ) Τθλζφωνα: FAX:

20 Τπουργείο Εξωτερικών 1. Κρυπτογραφική Τπηρεςία Κεντρικό FAX: Τθλζφωνα Ακολοφκων Υπθρεςίασ: , , Διεφκυνςθ: Ακαδθμίασ 1, Ακινα 2. Μονάδα Διαχείριςησ Κρίςεων Τθλζφωνα: , , , Διεφκυνςθ: Ηαλοκϊςτα 2, Ακινα Αρχηγείο Λιμενικοφ ώματοσ/ελληνική Ακτοφυλακή 1. ΚΕΠΙΧ/ΑΛ/ΕΛ.ΑΚΣ. Τθλζφωνα: , FAX: ΕΚΕΔ Τθλζφωνα: , FAX: Αρχηγείο Ελληνικήσ Αςτυνομίασ 1. υντονιςτικό Κζντρο Επιχειρήςεων Γ.Α.Δ.Α. Τθλζφωνο: Άμεςη Δράςη (Κζντρο Επιχειρήςεων) Τθλζφωνο: Ενιαίο Κζντρο Επιχειρήςεων Κλάδου Σάξησ (Ε.Κ.Ε. / Α.Ε.Α.) Τθλζφωνα: , FAX: ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ 1. Διευθυντήσ Τπηρεςίασ (ςυντονιςτήσ) ΕΘΚΕΠΙΧ Τθλζφωνο: Επόπτησ Πολιτικοςτρατιωτικήσ υνεργαςίασ Τθλζφωνο: FAX ΕΘΚΕΠΙΧ:

21 ΕΚΕΠΤ Κζντρο Επιχειριςεων:

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6: υντομογραφίεσ ΔΑΑ ΓΓΠΠ ΚΕΠΠ ΕΛΑ ΑΕΑ ΑΕΑ/ΕΚΕ Π Λ/ΕΛ.ΑΚΣ ΟΣΑ ΓΕΕΘΑ ΕΚΕΠΤ ΕΚΑΒ ΕΚΚΑ ΔΕΕ ΤΤΚΑ ΧΒΡΠ ΚΟΠΠ ΕΚΕΔ ΚΕΠΙΧ/Λ ΜΔΚ ΠΕΚ ΠΔΠΤ ΕΜΑΚ Σχζδιο Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ελλθνικι Αςτυνομία Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ/Ενιαίο Κζντρο Επιχειριςεων Κλάδου Τάξθσ Ρυροςβεςτικό Σϊμα Λιμενικό Σϊμα/Ελλθνικι Ακτοφυλακι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ Εκνικό Κζντρο Επιχειριςεων Υγείασ Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Διεφκυνςθ Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Χθμικά, Βιολογικά, αδιολογικά και Ρυρθνικά Κεντρικό Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ενιαίο Κζντρο Συντονιςμοφ Ζρευνασ & Διάςωςθσ Κζντρο Επιχειριςεων Λιμενικοφ Σϊματοσ Μονάδα Διαχείριςθσ Κρίςεων Συντονιςτικά Ρεριφερειακά Κζντρα Ρεριφερειακι Διοίκθςθ Ρυροςβεςτικϊν Υπθρεςιϊν Ειδικι Μονάδα Αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν 56

23 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7: Οδηγίεσ χεδίαςησ Με δεδομζνο ότι ςτθν παροφςα ζκδοςθ του ΣΔΑΑ περιγράφεται λεπτομερϊσ θ εμπλοκι των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, των Ρεριφερειϊν και των Διμων, θ εξειδίκευςι του ςυνίςταται ςτον προςδιοριςμό του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που κα χρθςιμοποιιςουν οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, οι Ρεριφζρειεσ και οι Διμοι, για τθν υλοποίθςθ των δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτα πλαίςια εφαρμογισ του. Τα ςτοιχεία αυτά κα αναφερκοφν ςτο Ραράρτθμα 4 του παρόντοσ. Ριο αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα 4 από τισ Διευκφνςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και των Ρεριφερειϊν και από τα Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων κα ςυμπλθρωκοφν οι πίνακεσ με τα εξισ ςτοιχεία: Ρίνακασ 4.1. Τθλεφωνικόσ κατάλογοσ Υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, Ρεριφζρειασ & Διμου Ρίνακασ 4.2. Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ Διμων Ρίνακασ 4.3. Χϊροι φιλοξενίασ ςυγγενϊν κυμάτων Ρίνακασ 4.4. Μζςα μεταφοράσ ςυγγενϊν κυμάτων που ανικουν ςε Διμουσ Ρίνακασ 4.5. Γραφεία Τελετϊν ανά Διμο (ενδεικτικά) Διευκρινίηεται ότι θ ςυμπλιρωςθ του Ρίνακα 4.5 είναι ενδεικτικι και ςυνδζεται κυρίωσ με τθ δράςθ μεταφοράσ των ςορϊν. Με βάςθ τα παραπάνω, το Ειδικό χζδιο Διαχείριςησ Ανθρώπινων Απωλειών: Για τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικήςεισ κα αποτελείται από το παρόν εγκεκριμζνο ςχζδιο (Μζροσ Ι-VI) ςυμπεριλαμβανομζνων των παραρτθμάτων του (1-3, 5-9) κακϊσ και του Ραραρτιματοσ 4 ςυμπλθρωμζνο με ευκφνθ τθσ Δ/νςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Το Ραράρτθμα 4 κατά το μζροσ που αφορά το δυναμικό και τα μζςα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Για τισ Περιφζρειεσ κα αποτελείται από το παρόν εγκεκριμζνο ςχζδιο (Μζροσ Ι-VI) ςυμπεριλαμβανομζνων των παραρτθμάτων του (1-3, 5-9) κακϊσ και του Ραραρτιματοσ 4 ςυμπλθρωμζνο με ευκφνθ τθσ Δ/νςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Το Ραράρτθμα 4 κατά το μζροσ που αφορά το δυναμικό και τα μζςα τθσ Ρεριφζρειασ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων κα υποβλθκεί ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ θ οποία εν ςυνεχεία κα ειςθγθκεί τθν ζγκριςι του από τον Ρεριφερειάρχθ (αρ. 173 & 174, Ν 3852/2010). 57

24 Για τουσ Δήμουσ κα αποτελείται από το παρόν εγκεκριμζνο ςχζδιο (Μζροσ Ι-VI) ςυμπεριλαμβανομζνων των παραρτθμάτων του (1-3, 5-9) κακϊσ και του Ραραρτιματοσ 4 ςυμπλθρωμζνο με ευκφνθ του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Το Ραράρτθμα 4 κατά το μζροσ που αφορά το δυναμικό και τα μζςα του Διμου που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων κα υποβλθκεί ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου θ οποία εν ςυνεχεία κα ειςθγθκεί τθν ζγκριςι του από τον Διμαρχο (αρ. 62 & 63, Ν 3852/2010). Μετά τθ ςυμπλιρωςθ και ζγκριςθ του Ραραρτιματοσ 4 από τα αποκεντρωμζνα όργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, τα Ειδικά Σχζδια Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, των Ρεριφερειϊν και των Διμων, με τθ δομι και τα περιεχόμενα που περιγράφονται ανωτζρω, κεωροφνται άμεςα εκτελεςτά και δεν χριηουν περαιτζρω εγκρίςεωσ, δεδομζνου ότι το παρόν ςχζδιο ζχει τφχει τθσ εγκρίςεωσ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Θ ςφνκεςι τουσ κα γίνει με ευκφνθ των Δ/νςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και των Ρεριφερειϊν κακϊσ και των Γραφείων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων, αντίςτοιχα. Αντίγραφο τουσ κα κοινοποιθκεί ςτο γραφείο του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, του Ρεριφερειάρχθ, των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχϊν και του Δθμάρχου. Οι Δ/νςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων με ζγγραφό τουσ κα ηθτιςουν αντίγραφο των Ραραρτθμάτων 4, που οφείλουν να ςυντάξουν οι οικείεσ Ρεριφζρειεσ και οι Διμοι ςτα πλαίςια εξειδίκευςθσ του παρόντοσ ςχεδίου, προκειμζνου να γνωρίηουν το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ και μζςων που δφναται να διατεκοφν ςε επίπεδο Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (ΥΑ 1299/2003, ςελ 5822 παρ. 6, πρϊθν Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ). Το ςφνολο των Ραραρτθμάτων 4 που κα ςυγκεντρϊςει θ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων ςυμπεριλαμβανομζνου και του Ραραρτιματοσ 4 που κα αφορά τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ παρακαλοφμε να κοινοποιθκεί ςτθ Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Να ςθμειωκεί ότι, δεν απαιτείται θ ζκδοςθ οδθγιϊν ςχεδίαςθσ από τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ προσ τισ οικείεσ Ρεριφζρειεσ και Διμουσ και ωσ εκ τοφτου είναι δυνατι θ ταυτόχρονθ ςφνταξθ του Ραραρτιματοσ 4, για τθν άμεςθ ετοιμότθτα του μθχανιςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. 58

25 Με βάςθ τα ανωτζρω οι Γενικοί Γραμματείσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, οι Ρεριφερειάρχεσ και οι Διμαρχοι παρακαλοφνται να ςυμβάλουν ςτθν υλοποίθςθ του Σχεδίου κατά το μζροσ που τουσ αφορά και εμπλζκονται, δίνοντασ ςχετικι εντολι προσ τθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, τθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ και το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, αντίςτοιχα. 59

26 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8: Θεςμικό πλαίςιο 1. Ν. 3938/2011, άρκρο 12 (ΦΕΚ 61Α) «Ομάδεσ Αναγνϊριςθσ Θυμάτων Καταςτροφϊν» 2. Ν. 3922/2011 (ΦΕΚ 35Α) «Σφςταςθ Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και άλλεσ διατάξεισ» 3. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 4. Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51Α), άρκρο 6 «Λοιπζσ διατάξεισ», 4 5. N. 3712/2008 (ΦΕΚ 225Α), άρκρο 41 «Τροποποίθςθ του Ν 3566/2007 Κφρωςθ ωσ Κϊδικα του Οργανιςμοφ του Υπουργείου Εξωτερικϊν» 6. Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117Α) «Κφρωςθ ωσ Κϊδικα του Οργανιςμοφ του Υπουργείου Εξωτερικϊν» 7. Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263Α), άρκρο 18 «υκμίςεισ κεμάτων Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ» 8. Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α), άρκρα 27 και 34 «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ ΥΡΕΣΔΔΑ» 9. Ν. 3569/2007 (ΦΕΚ 122Α), άρκρο 4 «Σφςταςθ Αποςτολι Κζντρου Επιχειριςεων Λιμενικοφ Σϊματοσ» 10. Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α) «Για τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ πλοίων, λιμζνων και λιμενικϊν εγκαταςτάςεων και άλλεσ διατάξεισ» 11. Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57Α), άρκρο 23 «Σφςταςθ Ομάδων Αναγνϊριςθσ Θυμάτων Καταςτροφϊν» 12. Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258Α) «Αναδιοργάνωςθ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, αναβάκμιςθ τθσ αποςτολισ του και άλλεσ διατάξεισ» 13. Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176Α), άρκρο 15 «Σφςταςθ και Λειτουργία Κζντρου Επιχειριςεων Συντονιςτικοφ Οργάνου Τομζα Υγείασ (Κ.ΕΡΙΧ.-Σ.Ο.Τ.Υ.) του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» και άρκρο 16: «Ρεδίο παρζμβαςθσ και ςυντονιςμοφ του Κ.ΕΡΙΧ.-Σ.Ο.Τ.Υ.» 14. Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα του Ρροςωπικοφ Λιμενικοφ Σϊματοσ» 15. Ν 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α) «Αναβάκμιςθ τθσ πολιτικισ προςταςίασ και λοιπζσ διατάξεισ» 16. Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41Α) «Αναδιάρκρωςθ Υπθρεςιϊν Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ, ςφςταςθ Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και άλλεσ διατάξεισ» 17. Ν. 2321/1995 (ΦΕΚ 136Α) «Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για το Δίκαιο τθσ Θάλαςςασ και» 60

27 18. Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35Α) «Οργάνωςθ και Λειτουργία του Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ, Διοίκθςθ και Ζλεγχοσ των Ενόπλων Δυνάμεων και λοιπζσ διατάξεισ» 19. Ν. 1844/1989 (ΦΕΚ 100Α) «Ρερί Κφρωςθσ Σφμβαςθσ για τθ Ναυτικι Ζρευνα και Διάςωςθ και άλλεσ διατάξεισ» 20. Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152Α) «Οργανιςμόσ Κανονιςμόσ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ» 21. Ν. 1315/1983 (ΦΕΚ 3Α) «Κφρωςθ τθσ Συμβάςεων 80/26 Οκτωβρίου 1973 του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθ μεταφορά των Ανκρϊπινων Σορϊν μεταξφ των Κρατϊν Μελϊν του» 22. Ν. 3680/1910 (ΦΕΚ 126Α), άρκρο 11 «Ρερί του τρόπου εκτελζςεωσ τθσ Υπθρεςίασ των παρά τθ Ειςαγγελία των εν Ακιναισ Ρλθμμελειοδικϊν Ιατροδικαςτϊν» 23. ΡΔ 26/2011 (ΦΕΚ 75Α) «Τροποποίθςθ διατάξεων ΡΔ 14/2001» 24. ΡΔ 50/2010 (ΦΕΚ 89Α) «Ανακατανομι αρμοδιοτιτων των Υπουργείων και τροποποιιςεισ του ΡΔ 189/2009» 25. ΡΔ 96/2010 (ΦΕΚ 170Α) «Σφςταςθ Υπουργείου Θαλαςςίων Υποκζςεων, Νιςων και Αλιείασ, κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων του και ανακατανομι αρμοδιοτιτων Υπουργείων» 26. ΡΔ 184/2009 (ΦΕΚ 213Α) «Σφςταςθ Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων του» 27. ΡΔ 185/2009 (ΦΕΚ 213Α) «Αναςφςταςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν, ςυγχϊνευςθ του Υπουργείου Οικονομίασ & Οικονομικϊν με τα Υπουργεία Ανάπτυξθσ και Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» 28. ΡΔ 189/2009 (ΦΕΚ 221Α) «Κακοριςμόσ και ανακατανομι αρμοδιοτιτων Υπουργείων» 29. ΡΔ 48/2006 (ΦΕΚ 50Α) «Αναδιάρκρωςθ, ςφςταςθ, οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Θεςςαλονίκθσ και άλλεσ διατάξεισ» 30. ΡΔ 49/2005 (ΦΕΚ 66Α) «Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και» 31. ΡΔ.245/2005 (ΦΕΚ 296Α) «Κδρυςθ Διεφκυνςθσ Χειριςμοφ Κρίςεων Α.Ε.Α.», όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 189/2006 (ΦΕΚ 194Α) 32. ΡΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107Α) «Οργανιςμόσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ» 33. ΡΔ 205/2004 (ΦΕΚ 178Α) Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.Δ. 14/2001 «Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ» 34. ΡΔ 1/2001 (ΦΕΚ 1Α) «Αναδιάρκρωςθ, ςφςταςθ, οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Αττικισ και άλλεσ διατάξεισ» 35. ΡΔ 14/2001 (ΦΕΚ 12Α) «Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ» 61

28 36. ΡΔ 242/1999 (ΦΕΚ 201Α) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ» 37. ΡΔ 230/1998 (ΦΕΚ 177Α) «Αρμοδιότθτεσ και διάρκρωςθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Εξωτερικϊν» 38. ΡΔ 329/1993 (ΦΕΚ 140Α) «Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων που αφοροφν το Ρυροςβεςτικό Σϊμα» 39. ΡΔ 210/1992 (ΦΕΚ 99Α) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων Ρ.Δ. του Κ.Ε.Υ.Ρ.Σ.» 40. ΡΔ 141/91 (ΦΕΚ 58Α) «Αρμοδιότθτεσ Οργάνων και υπθρεςιακζσ ενζργειεσ του προςωπικοφ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ» 41. ΡΔ 543/1989 (ΦΕΚ 229Α) «Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 284/1988 Οργανιςμόσ του Υπουργείου Οικονομικϊν» 42. ΡΔ 161/1988 (ΦΕΚ 74Α) «Αναδιάρκρωςθ, ςφςταςθ, οργάνωςθ και λειτουργία περιφερειακϊν Υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και άλλεσ διατάξεισ» 43. ΡΔ 376/1988 (ΦΕΚ 169Α) «Οργανιςμόσ του Εκνικοφ Κζντρου Άμεςθσ Βοικειασ, Ε.Κ.Α.Β.» 44. ΝΔ 187/1973 (ΦΕΚ 261Α) «Ρερί Κϊδικοσ Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου» 45. ΝΔ 444/1970 (ΦΕΚ 39Α) «Ρερί αρμοδιοτιτων Λιμενικοφ Σϊματοσ και ςχζςεων προσ τασ αρμοδιότθτασ των Σωμάτων Αςφαλείασ» 46. ΚΥΑ /93/1993 (ΦΕΚ 647Β) «Ρερί Κανονιςμοφ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ ΕΚΣΕΔ» 47. ΚΥΑ /07/05/2005 (ΦΕΚ 702Β) «Τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ ΕΚΣΕΔ» 48. ΥΑ Ρ23ΜΔΚ 28804/ΑΣ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Μονάδασ Διαχείριςθσ Κρίςεων του Υπουργείου Εξωτερικϊν» 49. ΥΑ 5670 οικ.φ.109.1/2007 (ΦΕΚ 842Β) «Κανονιςμόσ λειτουργίασ των Ε.Μ.Α.Κ.» 50. ΥΑ 1299/2003 (ΦΕΚ 423Β) «Ζγκριςθ του από Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ ςυνκθματικι λζξθ ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ» 51. ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ 776Β) «Συμπλιρωςθ του Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ ςυνκθματικι λζξθ «ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ» με το Ειδικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν» 52. ΥΑ 2411/7/2003 (ΦΕΚ 850Β) «Οδθγίεσ / διαδικαςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν πλοίων που βρίςκονται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ι κινδφνου ςφμφωνα με» 62

29 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9: Πίνακασ Διανομήσ Πίνακασ Αποδεκτών 1. Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτη α. Αρχηγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ Διεφκυνςθ Ρυρόςβεςθσ Διάςωςθσ β. Αρχηγείο Ελληνικήσ Αςτυνομίασ Διεφκυνςθ Χειριςμοφ Κρίςεων γ. Αρχηγείο Λιμενικοφ ώματοσ α. Διεφκυνςθ Αςφάλειασ Ναυςιπλοΐασ β. Διεφκυνςθ ΡΑΜ-ΡΣΕΑ 2. Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ α. ΕΚΑΒ Διεφκυνςθ Ιατρικϊν Υπθρεςιϊν β. ΕΚΕΠΤ γ. ΕΚΚΑ 3. Γενικό Επιτελείο Εθνικήσ Άμυνασ Στρατθγείο/Δ-9/Τμιμα CEP 4. Ιατροδικαςτική Τπηρεςία Αθηνών 5. Τπουργείο Εξωτερικών Μονάδα Διαχείριςθσ Κρίςεων 6. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίασ & Ενημζρωςησ Διεφκυνςθ ΡΑΜ ΡΣΕΑ 7. Αποκεντρωμζνεσ Διοικήςεισ τησ Χώρασ α. Γραφεία κ. Γενικϊν Γραμματζων β. Διευκφνςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (με τθν παράκλθςθ για τθν άμεςθ αναπαραγωγι και αποςτολι τθσ παροφςασ και του επιςυναπτόμενου cd: ςε όλουσ τουσ Δθμάρχουσ ςε όλα τα Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ) 8. Περιφζρειεσ τησ Χώρασ α. Γραφεία κ. Ρεριφερειαρχϊν β. Διευκφνςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (με τθν παράκλθςθ για τθν άμεςθ αναπαραγωγι και αποςτολι τθσ παροφςασ και του επιςυναπτόμενου cd ςτουσ αρμοδίουσ Αντιπεριφερειάρχεσ κακϊσ και ςτα Τμιματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των οικείων Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων) 63

30 Πίνακασ Κοινοποίηςησ 1. Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτη α. Αρχηγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ Γραφείο Αρχθγοφ β. Αρχηγείο Ελληνικήσ Αςτυνομίασ Γραφείο Αρχθγοφ γ. Αρχηγείο Λιμενικοφ ώματοσ Γραφείο Αρχθγοφ 2. Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ α. Γραφείο κ. Υπουργοφ β. Γραφείο Διοικθτι ΕΚΕΡΥ γ. Γραφείο Ρροζδρου ΕΚΑΒ δ. Γραφείο Ρροζδρου ΕΚΚΑ 3. Τπουργείο Εθνικήσ Άμυνασ α. Γραφείο κ. Υπουργοφ β. Γραφείο Υπαρχθγοφ ΓΕΕΘΑ 4. Τπουργείο Δικαιοςφνησ Γραφείο κ. Υπουργοφ 5. Τπουργείο Εξωτερικών Γραφείο κ. Υπουργοφ 6. Τπουργείο Εςωτερικών α. Γραφείο κ. Υπουργοφ β. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ γ. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Εςωτερικϊν δ. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Επικοινωνίασ & Ενθμζρωςθσ 64

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΑΤΤΙΚΘΣ ΔΘΜΟΣ ΑΦΘΝΑΣ-ΡΙΚΕΜΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΡΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΑΦΘΝΑΣ - ΡΙΚΕΜΙΟΥ Ιοφλιοσ 2015 Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη

Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Ακινα 25 Ιουλίου 2014 Α.Ρ.: 19 Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Σε ςυνζχεια τθσ απάντθςθσ ςασ με Α.Ρ. Υ/ΙΕ/221/16.06.2014 ςτο υπ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ Επιχειρθςιακό Σχζδιο 2014-2015 Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Οικονομικισ Διοίκθςθσ Ερμοφ 23-25,

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΟΝΗΟΥ 2011-2014 Ενότθτα 1: Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΘΜΟΣ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 2014 Ενότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012 2014 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, για τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014, που κα ολοκλθρωκεί ςτα τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. - Ρόλθ : 151 80 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ,

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ, Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 6 Απρίλιοσ - Μάιοσ - Ιοφνιοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου 2 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 3 Δραςτθριότθτα Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ/ΠΟΔΗΛΑΤΑ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50κ.ε Όροι και προχποθζςεισ λειτουργίασ επιχειρήςεων εκμίςθωςησ μοτοποδηλάτων/ποδηλάτων και μοτοςυκλετών άνω των 50 κ.ε. και λοιπζσ διατάξεισ περί τρίτροχων και τετράτροχων ςτο Δήμο Χερςονήςου Ειςαγωγή Τα τρίτροχα

Διαβάστε περισσότερα