ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Διαγράμματα Ροήσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Διαγράμματα Ροήσ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Διαγράμματα Ροήσ 35

2 ΣΔΑΑ ΔΡ1. Ενεργοποίηζη Σχεδίου ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Ιαηποδικαζηική Τπηπεζία ΔΚΚΑ ΔΚΔΠΤ Νοζοκομεία ΔΚΑΒ ΦΤΙΚΗ ΗΓΔΙΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΙΚΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΔΔΘΑ / ΔΘΚΔΠΙΥ Πςποζβεζηικό ώμα (199 ΔΚΤΠ) Δλληνική Αζηςνομία (ΔΚΔ) Λιμενικό ώμα/ Δλληνική Ακηοθςλακή (ΚΔΠΙΥ) Τποςπγείο Δξωηεπικών (Κπςπηογπαθική Τπηπεζία) Τποςπγείο Δξωηεπικών (Μονάδα Γιασείπιζηρ Κπίζεων) Γενική Γπαμμαηεία Δνημέπωζηρ & Δπικοινωνίαρ Γιεύθςνζη Πολιηικήρ Πποζηαζίαρ Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ Πεπιθεπειάπσηρ Γήμαπσορ 36

3 ΣΔΑΑ ΔΡ2. Μεηαθορά Θανόνηων ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΜΒΑΝΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ (ΣΡΑΤΜΑΣΙΕ) ΙΑΣΡΟΓΙΚΑΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡΜΟΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ (ΔΛΑ, Λ, Π) ΧΩΡΟΙ ΑΡΧΙΚΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑΝΟΝΣΩΝ ΧΩΡΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΧΩΡΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΤΓΓΕΝΩΝ ΙΑΣΡΟΓΙΚΑΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΝΕΚΡΟΣΟΜΕΙΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΦΤΛΑΞΗ ΑΓΝΩΣΩΝ ΧΩΡΟ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΦΤΛΑΞΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΗ - ΣΑΦΗ 37

4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 Ζντυπα 38

5 ΔΑΑ Ο1: ήμα για την εφαρμογή του Ειδικοφ χεδίου Διαχείριςησ Ανθρώπινων Απωλειών ΜΕΡΟ Ι: ΑΙΤΘΜΑ ΡΟΑΝΑΚΙΤΙΚΘΣ ΑΧΘΣ ΦΟΕΑΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ:. ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ: ΩΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ:. ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΘΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ:. ΔΘΜΟΣ:. ΤΟΡΩΝΥΜΙΟ:... ΑΜΟΔΙΑ ΤΟΡΙΚΘ ΡΟΑΝΑΚΙΤΙΚΘ ΑΧΘ:.. ΡΕΙΓΑΦΘ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ: ΑΧΙΚΘ ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΑΙΘΜΟΥ ΘΥΜΑΤΩΝ: ΥΡΟΓΑΦΘ ΦΟΕΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ (Υπογράφεται από τθ φυςικι θγεςία του Ρροανακριτικοφ Φορζα που υποβάλλει το αίτθμα) ΜΕΡΟ ΙΙ: ΕΝΤΟΛΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ Ζχοντασ υπόψθ το ανωτζρω αίτθμα τθσ Ρροανακριτικισ Αρχισ, ςιμερα, θμζρα. και ϊρα, αποφαςίηουμε τθν εφαρμογι του Σχεδίου Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν. ΥΡΟΓΑΦΘ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 39

6 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 1. Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία 2. ΕΚΕΡΥ 3. ΕΚΑΒ 4. ΕΚΚΑ ΣΕΚΥΡΣ/ΡΣ 6. ΓΕΕΘΑ/Δ-9, ΔΥΥ, ΕΘΚΕΡΙΧ 7. ΑΕΑ/ΕΚΕ 8. ΚΕΡΙΧ/ΛΣ/ΕΛ.ΑΚΤ. 9. Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 10. Οικείοσ Ρεριφερειάρχθσ 11. Οικείοσ/οι Διμαρχοσ/οι 12. Υπουργείο Εξωτερικϊν/Κρυπτογραφικι Υπθρεςία 13. Γενικι Γραμματεία Επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ 40

7 ΔΑΑ Ο2: Ζντυπο αναφοράσ θανάτων από Νοςοκομεία και Ιατροδικαςτικζσ Τπηρεςίεσ ΑΝΑΦΟΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Αρικμόσ: Θμερομθνία: Είδοσ ςυμβάντοσ (περιγραφι): Ρεριοχι ςυμβάντοσ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΥΜΑΤΟΣ Πνομα Επϊνυμο Θλικία Θρθςκεία Εκνικότθτα Δνςθ Διαμονισ, τθλ. Δνςθ μόνιμθσ κατοικίασ, τθλ. Αναφορά από: (όνομα, αρικμόσ καταχωριςεωσ, όνομα αναφζροντοσ κλπ) Νοςοκομείο: Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία : Άλλθ πθγι: ΜΘ ΑΝΑΓΝΩΙΣΘΕΝ ΘΥΜΑ Φφλο: Άνδρασ γυναίκα Μθ αναγνωρίςιμο Θλικία (περίπου) : Αναγνϊριςθ: Ροιοσ ζκανε τθν αναγνϊριςθ Αςτυνομία Ιατροδικαςτισ Από άλλο πρόςωπο (ςυγγενικό, φιλικό κλπ) Άλλο τρόπο: Στοιχεία: Ονοματεπϊνυμο Σχζςθ με κφμα : Δνςθ : Τθλζφωνα οικίασ γραφείου κινθτό επικοινωνίασ: Δεν αναγνωρίςτθκε (ςτθ περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ του πίνακα ςτθ πίςω ςελίδα) Ρλθςιζςτεροσ ςυγγενισ ι πρόςωπο για να ενθμερωκεί Πνομα : Επίκετο : Σχζςθ με το κφμα : Δνςθ κατοικίασ: Τθλζφωνο οικίασ : Τθλ. εργαςίασ : κινθτό : Ενθμερϊκθκε : ΟΧΙ 41

8 Ειδικι κατάςταςθ : καρδιοπακισ Ζγκυοσ Άρρωςτοσ (προςδιοριςμόσ) ΝΑΙ Από (ποιόν): Τθν.. ϊρα. Με τθλζφωνο Με επίςκεψθ ςτθν οικία ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ -ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΑΥΜΑΤΟΣ ΑΛΛΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ Ανεφρεςθ ολόκλθρου ςϊματοσ Ανεφρεςθ τεμαχίων Αρικμοί ςάκων : Θζςθ ανεφρεςθσ ςτο χϊρο (χριςθ εςχάρασ υποτφπωςθσ περιοχισ) ςυμβάντοσ : Ρροςωπικά αντικείμενα : Τοποκζτθςθ ςε. ςάκουσ. Φυλάςςονται ςε. Θφμα ευρίςκεται ςτο: ΡΕΙΓΑΦΘ ΜΘ ΑΝΑΓΝΩΙΣΘΕΝΤΟΣ ΘΥΜΑΤΟΣ Β-1 Σωματικι εμφάνιςθ κφματοσ Χαρακτθριςτικά φυλισ Λευκόσ Ευρωπαίοσ Αςιατικά Αραβικά Ζγχρωμοσ Ευρωπαίοσ Ινδικά Αφρικανικά Χαρακτθριςτικά φφλου άνδρασ γυναίκα άγνωςτο Χαρακτθριςτικά θλικίασ ανιλικοσ (παιδί) θλικιωμζνοσ άγνωςτο Εκτιμϊμενθ θλικία Χαρακτθριςτικά άγνωςτο Ραχφσ αδφνατοσ καταςκευισ κοντόσ ψθλόσ ιςχνόσ Ρερίπου φψοσ Ρερίπου βάροσ Εμφάνιςθ θλιοκαμζνοσ Ωχρόσ με ρυτίδεσ ροδοκόκκινοσ με φακίδεσ με πανάδεσ Μαλλιά γζνια φρφδια με μεγάλθ φαλάκρα με μικρι φαλάκρα βαμμζνα μαλλιά (χρϊμα κόμμωςθ κλπ) με λίγα μαλλιά με κοντά μαλλιά μαφρα με πολλά μαλλιά με μακριά μαλλιά καςτανά ίςια μαλλιά με αλογοουρά άςπρα κατςαρά μαλλιά Αφρικανικοφ τφπου γκρίηα με μεγάλεσ φαβορίτεσ με περοφκα κόκκινα 42

9 Άλλα Φρφδια (χρϊμα-ςχιμα) μοφςι (χρϊμα-ςχιμα) μουςτάκι (χρϊμα-ςχιμα) Μάτια Αριςτερό μπλε πράςινα μαφρα Δεξί μπλε πράςινα μαφρα Άλλα Ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά (αναπθρία, ςθμάδια κλπ) Ντφςιμο - Ρροςωπικά είδθ κφματοσ Ζνδυςθ (ρουχιςμόσ που φοροφςε) καςτανά καςτανά ξανκιά άλλο φακοί επαφισ άλλο φακοί επαφισ Υπόδθςθ (είδοσ παπουτςιϊν χρϊμα κλπ) Κοςμιματα (περιγραφι & κζςθ: ρολόι, δακτυλίδι, βζρα, καρφίτςεσ πζτου, μενταγιόν κλπ. Ρ.χ. ρολόι TIMEX ςτο δεξί χζρι με δερμάτινο λουράκι) Γυαλιά (είδοσ, ςκελετόσ κλπ) Στοιχεία ςυμπλθρϊνοντοσ το ζντυπο Υπθρεςία Πνομα-επϊνυμο Θζςθ Τθλζφωνο Ραρατιρθςθ. Ρικανϊσ να πρόκειται για αγνοοφμενο : 43

10 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: Κατάλογοσ Ιατροδικαςτικών Τπηρεςιών Περιοχή Αρμοδιότητασ Νεκροτομεία Σοξικολογικά Εργαςτήρια Οι Ιατροδικαςτικζσ Υπθρεςίεσ που εποπτεφονται από το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και ζχουν ςυςτακεί ςτισ ζδρεσ των Εφετείων τθσ χϊρασ είναι οι εξισ: Ακθνϊν Ρειραιϊσ Κριτθσ Λαρίςθσ Ναυπλίου Θεςςαλονίκθσ Θράκθσ Ρατρϊν Δυτικισ Μακεδονίασ Δωδεκανιςου Κζρκυρασ Ιωαννίνων (δεν λειτουργεί) Αιγαίου Λαμίασ Τα όρια τοπικισ αρμοδιότθτασ των ανωτζρω Ιατροδικαςτικϊν Υπθρεςιϊν εκτείνονται ςτθν Δικαςτικι Ρεριφζρεια του Εφετείου που ζχουν ςυςτακεί. 44

11 Πίνακασ. Σηλζφωνα & Διευθφνςεισ Ιατροδικαςτικών Τπηρεςιών Αρμοδιότητασ Τπουργείου Δικαιοςφνησ Α/Α ΦΟΡΕΑ Διεφθυνςη Fax Σηλζφωνο 1 Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Ακθνϊν Αναπαφςεωσ 10/ Τ.Κ Ακινα Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Ρειραιά Γοφναρθ Ρειραιάσ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Θεςςαλονίκθσ Ρλατεία Δθμοκρατίασ 1, 3 οσ όροφοσ, Τ.Θ.19757, Τ.Κ 54012, Θεςςαλονίκθ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Λάριςασ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Ράτρασ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Κζρκυρασ Σκαρλάτου Σοφτςου ίο Ρατρϊν, Τ.Κ 26500, Ράτρα Ι. Ανδρεάδθ 1 Νοςοκομείο Κζρκυρασ Βϋ Ράροδοσ Ελευκερίου Βενιηζλου Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Αιγαίου (Σφρου) Λαδοποφλου 8, Τ.Κ , Σφροσ Γραμματεία Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Δωδεκανιςου Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Δυτικισ Μακεδονίασ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Ναυπλίου Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Θράκθσ (Κομοτθνι). Αυςτραλίασ 88 Τ.Κ Ταχυδρομικι Θυρίδα 476 (ΕΛΤΑ όδου Ρλατεία Ελευκερίασ) Μαματςίου 1, Τ.Θ 288 Τ.Κ 50100, Κοηάνθ Κφπρου 2 Τ.Κ Ναφπλιο Φιλικισ Εταιρείασ 59 & Φιλίππου γωνία «Διογζνειο Μζγαρο Κομοτθνισ» Τ.Κ Τ.Θ Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Θρακλείου Λ. Κνωςςοφ 259 και Νακζνα, Τ.Κ 71409, Θράκλειο Ιατροδικαςτικι Υπθρεςία Λαμίασ Ραπαςιοποφλου τζρμα Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ Τ.Κ

12 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: Πίνακεσ Αποκεντρωμζνων Διοικήςεων, Περιφερειών & Δήμων Πίνακασ 4.1. Σηλεφωνικόσ κατάλογοσ Τπηρεςιών Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ, Περιφζρειασ & Δήμου Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Σηλζφωνο Τπηρεςίασ Κινητό τηλζφωνο Αριθμόσ FAX Σαχυδρομική Διεφθυνςη Γενικόσ Γραμματζασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ πολιτικισ προςταςίασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρεριφερειάρχθσ Ρροϊςτάμενοσ Διεφκυνςθσ πολιτικισ προςταςίασ Ρεριφζρειασ Αντιπεριφερειάρχθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακισ 46

13 Ιδιότητα Ενότθτασ Ρροϊςτάμενοσ Τμιματοσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Διμαρχοσ Ρροϊςτάμενοσ Γραφείου πολιτικισ προςταςίασ Διμου Ονοματεπώνυμο Σηλζφωνο Τπηρεςίασ Κινητό τηλζφωνο Αριθμόσ FAX Σαχυδρομική Διεφθυνςη Συμπληρώνεται από τισ αρμόδιεσ οργανικζσ μονάδεσ Πολιτικήσ Προςταςίασ ςε επίπεδο Δήμου, Περιφζρειασ & Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ, ςφμφωνα με τισ Οδηγίεσ που παρατίθενται ςτο Παράρτημα 7 του παρόντοσ. 47

14 Πίνακασ 4.2. Εθελοντικζσ οργανώςεισ Δήμων α/α Δήμοσ Επωνυμία Ονοματεπώνυμο Επικεφαλήσ Σηλζφωνο επικοινωνίασ Σομζασ Δραςτηριότητασ Συμπληρώνεται από τα Γραφεία Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου ςφμφωνα με τισ Οδηγίεσ που παρατίθενται ςτο Παράρτημα 7 του παρόντοσ. 48

15 Πίνακασ 4.3. Χώροι φιλοξενίασ ςυγγενών θυμάτων Σουριςτικά Καταλφματα (ενδεικτική καταγραφή) α/α Δήμοσ Επωνυμία Σηλζφωνο Διεφθυνςη Αριθμόσ Κλινών Συμπληρώνεται από τα Γραφεία Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου ςφμφωνα με τισ Οδηγίεσ που παρατίθενται ςτο Παράρτημα 7 του παρόντοσ. 49

16 Πίνακασ 4.4. Επιβατικά μζςα για τη μεταφορά ςυγγενών θυμάτων που ανήκουν ςε Δήμουσ α/α οχήματοσ Δήμοσ Επιβατική ικανότητα Συμπληρώνεται από τα Γραφεία Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου ςφμφωνα με τισ Οδηγίεσ που παρατίθενται ςτο Παράρτημα 7 του παρόντοσ. 50

17 Πίνακασ 4.5. Γραφεία Σελετών ανά Δήμο (ενδεικτικά) Η ςυμπλήρωςη του Πίνακα 4.5. είναι ενδεικτική και ςυνδζεται κυρίωσ με τη δράςη μεταφοράσ των ςορών α/α Δήμοσ Επωνυμία Σηλζφωνο Διεφθυνςη Συμπληρώνεται από τα Γραφεία Πολιτικήσ Προςταςίασ του Δήμου ςφμφωνα με τισ Οδηγίεσ που παρατίθενται ςτο Παράρτημα 7 του παρόντοσ. 51

18 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5: Σηλεφωνικόσ κατάλογοσ εμπλεκόμενων υπηρεςιών Αρχηγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ 1. υντονιςτικό Επιχειρηςιακό Κζντρο Τπηρεςιών Π (199 ΕΚΤΠ) Τθλζφωνο: 199 (μόνο από Αττικι) Αξιωματικόσ Επιχειριςεων: Αξιωματικόσ Υπθρεςίασ: , FAX: Διεφκυνςθ: ιηαρείου 1 & Μικράσ Αςίασ, Χαλάνδρι 2. ΠΕΚ Ανατολικήσ Μακεδονίασ & Θράκησ Τθλζφωνα: , FAX: ΠΕΚ Κεντρικήσ Μακεδονίασ Τθλζφωνα: FAX: , ΠΕΚ Δυτικήσ Μακεδονίασ Τθλζφωνα: FAX: ΠΕΚ Ηπείρου Τθλζφωνα: FAX: ΠΕΚ Θεςςαλίασ Τθλζφωνα: FAX: ΠΕΚ Δυτικήσ Ελλάδασ Τθλζφωνα: FAX: ΠΕΚ Πελοποννήςου Τθλζφωνα: FAX: , ΠΕΚ τερεάσ Ελλάδασ Τθλζφωνα: FAX: ΠΕΚ Κρήτησ Τθλζφωνα: FAX: , ,

19 11. ΠΕΚ Βορείου Αιγαίου Τθλζφωνα: FAX: , ΠΔΠΤ Ιονίων Νήςων Τθλζφωνα: , , , FAX: ΠΔΠΤ Νοτίου Αιγαίου Τθλζφωνα: FAX: η ΕΜΑΚ (ΑΣΣΙΚΗ) Τθλζφωνα: , FAX: η ΕΜΑΚ (ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ) Τθλζφωνα: , , , , FAX: η ΕΜΑΚ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) Τθλζφωνα: FAX: η ΕΜΑΚ (ΚΟΜΟΣΗΝΗ) Τθλζφωνα: , FAX: η ΕΜΑΚ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) Τθλζφωνα: FAX: η ΕΜΑΚ (ΠΑΣΡΑ) Τθλζφωνα: , FAX: η ΕΜΑΚ (ΛΑΜΙΑ) Τθλζφωνα: FAX: η ΕΜΑΚ (ΛΑΡΙΑ) Τθλζφωνα: FAX:

20 Τπουργείο Εξωτερικών 1. Κρυπτογραφική Τπηρεςία Κεντρικό FAX: Τθλζφωνα Ακολοφκων Υπθρεςίασ: , , Διεφκυνςθ: Ακαδθμίασ 1, Ακινα 2. Μονάδα Διαχείριςησ Κρίςεων Τθλζφωνα: , , , Διεφκυνςθ: Ηαλοκϊςτα 2, Ακινα Αρχηγείο Λιμενικοφ ώματοσ/ελληνική Ακτοφυλακή 1. ΚΕΠΙΧ/ΑΛ/ΕΛ.ΑΚΣ. Τθλζφωνα: , FAX: ΕΚΕΔ Τθλζφωνα: , FAX: Αρχηγείο Ελληνικήσ Αςτυνομίασ 1. υντονιςτικό Κζντρο Επιχειρήςεων Γ.Α.Δ.Α. Τθλζφωνο: Άμεςη Δράςη (Κζντρο Επιχειρήςεων) Τθλζφωνο: Ενιαίο Κζντρο Επιχειρήςεων Κλάδου Σάξησ (Ε.Κ.Ε. / Α.Ε.Α.) Τθλζφωνα: , FAX: ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ 1. Διευθυντήσ Τπηρεςίασ (ςυντονιςτήσ) ΕΘΚΕΠΙΧ Τθλζφωνο: Επόπτησ Πολιτικοςτρατιωτικήσ υνεργαςίασ Τθλζφωνο: FAX ΕΘΚΕΠΙΧ:

21 ΕΚΕΠΤ Κζντρο Επιχειριςεων:

22 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6: υντομογραφίεσ ΔΑΑ ΓΓΠΠ ΚΕΠΠ ΕΛΑ ΑΕΑ ΑΕΑ/ΕΚΕ Π Λ/ΕΛ.ΑΚΣ ΟΣΑ ΓΕΕΘΑ ΕΚΕΠΤ ΕΚΑΒ ΕΚΚΑ ΔΕΕ ΤΤΚΑ ΧΒΡΠ ΚΟΠΠ ΕΚΕΔ ΚΕΠΙΧ/Λ ΜΔΚ ΠΕΚ ΠΔΠΤ ΕΜΑΚ Σχζδιο Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν Γενικι Γραμματεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Κζντρο Επιχειριςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ελλθνικι Αςτυνομία Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ Αρχθγείο Ελλθνικισ Αςτυνομίασ/Ενιαίο Κζντρο Επιχειριςεων Κλάδου Τάξθσ Ρυροςβεςτικό Σϊμα Λιμενικό Σϊμα/Ελλθνικι Ακτοφυλακι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Γενικό Επιτελείο Εκνικισ Άμυνασ Εκνικό Κζντρο Επιχειριςεων Υγείασ Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ Εκνικό Κζντρο Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Διεφκυνςθ Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν Υπουργείο Υγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Χθμικά, Βιολογικά, αδιολογικά και Ρυρθνικά Κεντρικό Συντονιςτικό Πργανο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ Ενιαίο Κζντρο Συντονιςμοφ Ζρευνασ & Διάςωςθσ Κζντρο Επιχειριςεων Λιμενικοφ Σϊματοσ Μονάδα Διαχείριςθσ Κρίςεων Συντονιςτικά Ρεριφερειακά Κζντρα Ρεριφερειακι Διοίκθςθ Ρυροςβεςτικϊν Υπθρεςιϊν Ειδικι Μονάδα Αντιμετϊπιςθσ Καταςτροφϊν 56

23 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 7: Οδηγίεσ χεδίαςησ Με δεδομζνο ότι ςτθν παροφςα ζκδοςθ του ΣΔΑΑ περιγράφεται λεπτομερϊσ θ εμπλοκι των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, των Ρεριφερειϊν και των Διμων, θ εξειδίκευςι του ςυνίςταται ςτον προςδιοριςμό του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των μζςων που κα χρθςιμοποιιςουν οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ, οι Ρεριφζρειεσ και οι Διμοι, για τθν υλοποίθςθ των δράςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ςτα πλαίςια εφαρμογισ του. Τα ςτοιχεία αυτά κα αναφερκοφν ςτο Ραράρτθμα 4 του παρόντοσ. Ριο αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα 4 από τισ Διευκφνςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και των Ρεριφερειϊν και από τα Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων κα ςυμπλθρωκοφν οι πίνακεσ με τα εξισ ςτοιχεία: Ρίνακασ 4.1. Τθλεφωνικόσ κατάλογοσ Υπθρεςιϊν Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, Ρεριφζρειασ & Διμου Ρίνακασ 4.2. Εκελοντικζσ Οργανϊςεισ Διμων Ρίνακασ 4.3. Χϊροι φιλοξενίασ ςυγγενϊν κυμάτων Ρίνακασ 4.4. Μζςα μεταφοράσ ςυγγενϊν κυμάτων που ανικουν ςε Διμουσ Ρίνακασ 4.5. Γραφεία Τελετϊν ανά Διμο (ενδεικτικά) Διευκρινίηεται ότι θ ςυμπλιρωςθ του Ρίνακα 4.5 είναι ενδεικτικι και ςυνδζεται κυρίωσ με τθ δράςθ μεταφοράσ των ςορϊν. Με βάςθ τα παραπάνω, το Ειδικό χζδιο Διαχείριςησ Ανθρώπινων Απωλειών: Για τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικήςεισ κα αποτελείται από το παρόν εγκεκριμζνο ςχζδιο (Μζροσ Ι-VI) ςυμπεριλαμβανομζνων των παραρτθμάτων του (1-3, 5-9) κακϊσ και του Ραραρτιματοσ 4 ςυμπλθρωμζνο με ευκφνθ τθσ Δ/νςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Το Ραράρτθμα 4 κατά το μζροσ που αφορά το δυναμικό και τα μζςα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ ςτο Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Για τισ Περιφζρειεσ κα αποτελείται από το παρόν εγκεκριμζνο ςχζδιο (Μζροσ Ι-VI) ςυμπεριλαμβανομζνων των παραρτθμάτων του (1-3, 5-9) κακϊσ και του Ραραρτιματοσ 4 ςυμπλθρωμζνο με ευκφνθ τθσ Δ/νςθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Το Ραράρτθμα 4 κατά το μζροσ που αφορά το δυναμικό και τα μζςα τθσ Ρεριφζρειασ που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων κα υποβλθκεί ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ θ οποία εν ςυνεχεία κα ειςθγθκεί τθν ζγκριςι του από τον Ρεριφερειάρχθ (αρ. 173 & 174, Ν 3852/2010). 57

24 Για τουσ Δήμουσ κα αποτελείται από το παρόν εγκεκριμζνο ςχζδιο (Μζροσ Ι-VI) ςυμπεριλαμβανομζνων των παραρτθμάτων του (1-3, 5-9) κακϊσ και του Ραραρτιματοσ 4 ςυμπλθρωμζνο με ευκφνθ του Γραφείου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Το Ραράρτθμα 4 κατά το μζροσ που αφορά το δυναμικό και τα μζςα του Διμου που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ των δράςεων κα υποβλθκεί ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου θ οποία εν ςυνεχεία κα ειςθγθκεί τθν ζγκριςι του από τον Διμαρχο (αρ. 62 & 63, Ν 3852/2010). Μετά τθ ςυμπλιρωςθ και ζγκριςθ του Ραραρτιματοσ 4 από τα αποκεντρωμζνα όργανα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, τα Ειδικά Σχζδια Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, των Ρεριφερειϊν και των Διμων, με τθ δομι και τα περιεχόμενα που περιγράφονται ανωτζρω, κεωροφνται άμεςα εκτελεςτά και δεν χριηουν περαιτζρω εγκρίςεωσ, δεδομζνου ότι το παρόν ςχζδιο ζχει τφχει τθσ εγκρίςεωσ του Γενικοφ Γραμματζα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Θ ςφνκεςι τουσ κα γίνει με ευκφνθ των Δ/νςεων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και των Ρεριφερειϊν κακϊσ και των Γραφείων Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων, αντίςτοιχα. Αντίγραφο τουσ κα κοινοποιθκεί ςτο γραφείο του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, του Ρεριφερειάρχθ, των αρμόδιων Αντιπεριφερειαρχϊν και του Δθμάρχου. Οι Δ/νςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων με ζγγραφό τουσ κα ηθτιςουν αντίγραφο των Ραραρτθμάτων 4, που οφείλουν να ςυντάξουν οι οικείεσ Ρεριφζρειεσ και οι Διμοι ςτα πλαίςια εξειδίκευςθσ του παρόντοσ ςχεδίου, προκειμζνου να γνωρίηουν το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ και μζςων που δφναται να διατεκοφν ςε επίπεδο Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (ΥΑ 1299/2003, ςελ 5822 παρ. 6, πρϊθν Ρεριφζρειεσ τθσ χϊρασ). Το ςφνολο των Ραραρτθμάτων 4 που κα ςυγκεντρϊςει θ Δ/νςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων ςυμπεριλαμβανομζνου και του Ραραρτιματοσ 4 που κα αφορά τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ παρακαλοφμε να κοινοποιθκεί ςτθ Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ & Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Να ςθμειωκεί ότι, δεν απαιτείται θ ζκδοςθ οδθγιϊν ςχεδίαςθσ από τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ προσ τισ οικείεσ Ρεριφζρειεσ και Διμουσ και ωσ εκ τοφτου είναι δυνατι θ ταυτόχρονθ ςφνταξθ του Ραραρτιματοσ 4, για τθν άμεςθ ετοιμότθτα του μθχανιςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. 58

25 Με βάςθ τα ανωτζρω οι Γενικοί Γραμματείσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, οι Ρεριφερειάρχεσ και οι Διμαρχοι παρακαλοφνται να ςυμβάλουν ςτθν υλοποίθςθ του Σχεδίου κατά το μζροσ που τουσ αφορά και εμπλζκονται, δίνοντασ ςχετικι εντολι προσ τθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, τθ Διεφκυνςθ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ τθσ Ρεριφζρειασ και το Γραφείο Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου, αντίςτοιχα. 59

26 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 8: Θεςμικό πλαίςιο 1. Ν. 3938/2011, άρκρο 12 (ΦΕΚ 61Α) «Ομάδεσ Αναγνϊριςθσ Θυμάτων Καταςτροφϊν» 2. Ν. 3922/2011 (ΦΕΚ 35Α) «Σφςταςθ Αρχθγείου Λιμενικοφ Σϊματοσ Ελλθνικισ Ακτοφυλακισ και άλλεσ διατάξεισ» 3. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» 4. Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51Α), άρκρο 6 «Λοιπζσ διατάξεισ», 4 5. N. 3712/2008 (ΦΕΚ 225Α), άρκρο 41 «Τροποποίθςθ του Ν 3566/2007 Κφρωςθ ωσ Κϊδικα του Οργανιςμοφ του Υπουργείου Εξωτερικϊν» 6. Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117Α) «Κφρωςθ ωσ Κϊδικα του Οργανιςμοφ του Υπουργείου Εξωτερικϊν» 7. Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263Α), άρκρο 18 «υκμίςεισ κεμάτων Γενικισ Γραμματείασ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ» 8. Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42Α), άρκρα 27 και 34 «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ ΥΡΕΣΔΔΑ» 9. Ν. 3569/2007 (ΦΕΚ 122Α), άρκρο 4 «Σφςταςθ Αποςτολι Κζντρου Επιχειριςεων Λιμενικοφ Σϊματοσ» 10. Ν. 3622/2007 (ΦΕΚ 281Α) «Για τθν ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ πλοίων, λιμζνων και λιμενικϊν εγκαταςτάςεων και άλλεσ διατάξεισ» 11. Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 57Α), άρκρο 23 «Σφςταςθ Ομάδων Αναγνϊριςθσ Θυμάτων Καταςτροφϊν» 12. Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258Α) «Αναδιοργάνωςθ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, αναβάκμιςθ τθσ αποςτολισ του και άλλεσ διατάξεισ» 13. Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176Α), άρκρο 15 «Σφςταςθ και Λειτουργία Κζντρου Επιχειριςεων Συντονιςτικοφ Οργάνου Τομζα Υγείασ (Κ.ΕΡΙΧ.-Σ.Ο.Τ.Υ.) του Υπουργείου Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» και άρκρο 16: «Ρεδίο παρζμβαςθσ και ςυντονιςμοφ του Κ.ΕΡΙΧ.-Σ.Ο.Τ.Υ.» 14. Ν. 3079/2002 (ΦΕΚ 311Α) «Κφρωςθ του Κϊδικα του Ρροςωπικοφ Λιμενικοφ Σϊματοσ» 15. Ν 3013/2002 (ΦΕΚ 102Α) «Αναβάκμιςθ τθσ πολιτικισ προςταςίασ και λοιπζσ διατάξεισ» 16. Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41Α) «Αναδιάρκρωςθ Υπθρεςιϊν Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ, ςφςταςθ Αρχθγείου Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και άλλεσ διατάξεισ» 17. Ν. 2321/1995 (ΦΕΚ 136Α) «Κφρωςθ τθσ Σφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για το Δίκαιο τθσ Θάλαςςασ και» 60

27 18. Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ 35Α) «Οργάνωςθ και Λειτουργία του Υπουργείου Εκνικισ Άμυνασ, Διοίκθςθ και Ζλεγχοσ των Ενόπλων Δυνάμεων και λοιπζσ διατάξεισ» 19. Ν. 1844/1989 (ΦΕΚ 100Α) «Ρερί Κφρωςθσ Σφμβαςθσ για τθ Ναυτικι Ζρευνα και Διάςωςθ και άλλεσ διατάξεισ» 20. Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152Α) «Οργανιςμόσ Κανονιςμόσ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ» 21. Ν. 1315/1983 (ΦΕΚ 3Α) «Κφρωςθ τθσ Συμβάςεων 80/26 Οκτωβρίου 1973 του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθ μεταφορά των Ανκρϊπινων Σορϊν μεταξφ των Κρατϊν Μελϊν του» 22. Ν. 3680/1910 (ΦΕΚ 126Α), άρκρο 11 «Ρερί του τρόπου εκτελζςεωσ τθσ Υπθρεςίασ των παρά τθ Ειςαγγελία των εν Ακιναισ Ρλθμμελειοδικϊν Ιατροδικαςτϊν» 23. ΡΔ 26/2011 (ΦΕΚ 75Α) «Τροποποίθςθ διατάξεων ΡΔ 14/2001» 24. ΡΔ 50/2010 (ΦΕΚ 89Α) «Ανακατανομι αρμοδιοτιτων των Υπουργείων και τροποποιιςεισ του ΡΔ 189/2009» 25. ΡΔ 96/2010 (ΦΕΚ 170Α) «Σφςταςθ Υπουργείου Θαλαςςίων Υποκζςεων, Νιςων και Αλιείασ, κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων του και ανακατανομι αρμοδιοτιτων Υπουργείων» 26. ΡΔ 184/2009 (ΦΕΚ 213Α) «Σφςταςθ Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων του» 27. ΡΔ 185/2009 (ΦΕΚ 213Α) «Αναςφςταςθ του Υπουργείου Οικονομικϊν, ςυγχϊνευςθ του Υπουργείου Οικονομίασ & Οικονομικϊν με τα Υπουργεία Ανάπτυξθσ και Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ» 28. ΡΔ 189/2009 (ΦΕΚ 221Α) «Κακοριςμόσ και ανακατανομι αρμοδιοτιτων Υπουργείων» 29. ΡΔ 48/2006 (ΦΕΚ 50Α) «Αναδιάρκρωςθ, ςφςταςθ, οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Θεςςαλονίκθσ και άλλεσ διατάξεισ» 30. ΡΔ 49/2005 (ΦΕΚ 66Α) «Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και» 31. ΡΔ.245/2005 (ΦΕΚ 296Α) «Κδρυςθ Διεφκυνςθσ Χειριςμοφ Κρίςεων Α.Ε.Α.», όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 189/2006 (ΦΕΚ 194Α) 32. ΡΔ 151/2004 (ΦΕΚ 107Α) «Οργανιςμόσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ» 33. ΡΔ 205/2004 (ΦΕΚ 178Α) Τροποποίθςθ διατάξεων του Ρ.Δ. 14/2001 «Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ» 34. ΡΔ 1/2001 (ΦΕΚ 1Α) «Αναδιάρκρωςθ, ςφςταςθ, οργάνωςθ και λειτουργία Υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Αττικισ και άλλεσ διατάξεισ» 35. ΡΔ 14/2001 (ΦΕΚ 12Α) «Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ» 61

28 36. ΡΔ 242/1999 (ΦΕΚ 201Α) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ» 37. ΡΔ 230/1998 (ΦΕΚ 177Α) «Αρμοδιότθτεσ και διάρκρωςθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Εξωτερικϊν» 38. ΡΔ 329/1993 (ΦΕΚ 140Α) «Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων που αφοροφν το Ρυροςβεςτικό Σϊμα» 39. ΡΔ 210/1992 (ΦΕΚ 99Α) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων Ρ.Δ. του Κ.Ε.Υ.Ρ.Σ.» 40. ΡΔ 141/91 (ΦΕΚ 58Α) «Αρμοδιότθτεσ Οργάνων και υπθρεςιακζσ ενζργειεσ του προςωπικοφ του Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ» 41. ΡΔ 543/1989 (ΦΕΚ 229Α) «Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 284/1988 Οργανιςμόσ του Υπουργείου Οικονομικϊν» 42. ΡΔ 161/1988 (ΦΕΚ 74Α) «Αναδιάρκρωςθ, ςφςταςθ, οργάνωςθ και λειτουργία περιφερειακϊν Υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και άλλεσ διατάξεισ» 43. ΡΔ 376/1988 (ΦΕΚ 169Α) «Οργανιςμόσ του Εκνικοφ Κζντρου Άμεςθσ Βοικειασ, Ε.Κ.Α.Β.» 44. ΝΔ 187/1973 (ΦΕΚ 261Α) «Ρερί Κϊδικοσ Δθμοςίου Ναυτικοφ Δικαίου» 45. ΝΔ 444/1970 (ΦΕΚ 39Α) «Ρερί αρμοδιοτιτων Λιμενικοφ Σϊματοσ και ςχζςεων προσ τασ αρμοδιότθτασ των Σωμάτων Αςφαλείασ» 46. ΚΥΑ /93/1993 (ΦΕΚ 647Β) «Ρερί Κανονιςμοφ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ ΕΚΣΕΔ» 47. ΚΥΑ /07/05/2005 (ΦΕΚ 702Β) «Τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ ΕΚΣΕΔ» 48. ΥΑ Ρ23ΜΔΚ 28804/ΑΣ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Μονάδασ Διαχείριςθσ Κρίςεων του Υπουργείου Εξωτερικϊν» 49. ΥΑ 5670 οικ.φ.109.1/2007 (ΦΕΚ 842Β) «Κανονιςμόσ λειτουργίασ των Ε.Μ.Α.Κ.» 50. ΥΑ 1299/2003 (ΦΕΚ 423Β) «Ζγκριςθ του από Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ ςυνκθματικι λζξθ ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ» 51. ΥΑ 3384/2006 (ΦΕΚ 776Β) «Συμπλιρωςθ του Γενικοφ Σχεδίου Ρολιτικισ Ρροςταςίασ με τθ ςυνκθματικι λζξθ «ΞΕΝΟΚΑΤΘΣ» με το Ειδικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Ανκρϊπινων Απωλειϊν» 52. ΥΑ 2411/7/2003 (ΦΕΚ 850Β) «Οδθγίεσ / διαδικαςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν πλοίων που βρίςκονται ςε κατάςταςθ ανάγκθσ ι κινδφνου ςφμφωνα με» 62

29 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 9: Πίνακασ Διανομήσ Πίνακασ Αποδεκτών 1. Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτη α. Αρχηγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ Διεφκυνςθ Ρυρόςβεςθσ Διάςωςθσ β. Αρχηγείο Ελληνικήσ Αςτυνομίασ Διεφκυνςθ Χειριςμοφ Κρίςεων γ. Αρχηγείο Λιμενικοφ ώματοσ α. Διεφκυνςθ Αςφάλειασ Ναυςιπλοΐασ β. Διεφκυνςθ ΡΑΜ-ΡΣΕΑ 2. Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ α. ΕΚΑΒ Διεφκυνςθ Ιατρικϊν Υπθρεςιϊν β. ΕΚΕΠΤ γ. ΕΚΚΑ 3. Γενικό Επιτελείο Εθνικήσ Άμυνασ Στρατθγείο/Δ-9/Τμιμα CEP 4. Ιατροδικαςτική Τπηρεςία Αθηνών 5. Τπουργείο Εξωτερικών Μονάδα Διαχείριςθσ Κρίςεων 6. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίασ & Ενημζρωςησ Διεφκυνςθ ΡΑΜ ΡΣΕΑ 7. Αποκεντρωμζνεσ Διοικήςεισ τησ Χώρασ α. Γραφεία κ. Γενικϊν Γραμματζων β. Διευκφνςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (με τθν παράκλθςθ για τθν άμεςθ αναπαραγωγι και αποςτολι τθσ παροφςασ και του επιςυναπτόμενου cd: ςε όλουσ τουσ Δθμάρχουσ ςε όλα τα Γραφεία Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των Διμων τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ) 8. Περιφζρειεσ τησ Χώρασ α. Γραφεία κ. Ρεριφερειαρχϊν β. Διευκφνςεισ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ (με τθν παράκλθςθ για τθν άμεςθ αναπαραγωγι και αποςτολι τθσ παροφςασ και του επιςυναπτόμενου cd ςτουσ αρμοδίουσ Αντιπεριφερειάρχεσ κακϊσ και ςτα Τμιματα Ρολιτικισ Ρροςταςίασ των οικείων Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων) 63

30 Πίνακασ Κοινοποίηςησ 1. Τπουργείο Προςταςίασ του Πολίτη α. Αρχηγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ Γραφείο Αρχθγοφ β. Αρχηγείο Ελληνικήσ Αςτυνομίασ Γραφείο Αρχθγοφ γ. Αρχηγείο Λιμενικοφ ώματοσ Γραφείο Αρχθγοφ 2. Τπουργείο Τγείασ & Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ α. Γραφείο κ. Υπουργοφ β. Γραφείο Διοικθτι ΕΚΕΡΥ γ. Γραφείο Ρροζδρου ΕΚΑΒ δ. Γραφείο Ρροζδρου ΕΚΚΑ 3. Τπουργείο Εθνικήσ Άμυνασ α. Γραφείο κ. Υπουργοφ β. Γραφείο Υπαρχθγοφ ΓΕΕΘΑ 4. Τπουργείο Δικαιοςφνησ Γραφείο κ. Υπουργοφ 5. Τπουργείο Εξωτερικών Γραφείο κ. Υπουργοφ 6. Τπουργείο Εςωτερικών α. Γραφείο κ. Υπουργοφ β. Γραφείο κ. Υφυπουργοφ γ. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Εςωτερικϊν δ. Γραφείο κ. Γενικοφ Γραμματζα Επικοινωνίασ & Ενθμζρωςθσ 64

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ)

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΑΡΩΛΕΙΩΝ (ΣΔΑΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δρ. Όλγα Κακαλιάγκου Εκνικόσ Συντονιςτισ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ Ρροϊςταμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 26 /10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νςθ : Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. - Ρόλθ : 151 80 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη

Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Ακινα 25 Ιουλίου 2014 Α.Ρ.: 19 Τπόψη Τφυπουργοφ παρά τω Πρωθυπουργό, Μέςων Ενημέρωςησ και Κυβερνητικήσ Εκπροςϊπου, κασ οφίασ Βοφλτεψη Σε ςυνζχεια τθσ απάντθςθσ ςασ με Α.Ρ. Υ/ΙΕ/221/16.06.2014 ςτο υπ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Αθήνα, 22.12.2015 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας

Σσνεργαζόμενοι θορείς σποδοτής θοιηηηών για Πρακηική Άζκηζη ηοσ Τμήμαηος Κοινωνικής Εργαζίας ηοσ ΤΕΙ Πάηρας 1 4ο Ειδικό ςχολείο Σάτρασ 2 Δ. Σατρζων - Δθμοτικόσ Ρργανιςμόσ Χγείασ & Σρόνοιασ Εκπαίδευςθ παιδιϊν ςτο φάςμα αυτιςμοφ θλικιωμζνων (ΜΑΣΘ Αγυιάσ) Μρεςταίνων 10 26334 Σάτρα 2610526232 mail@4dim-eid-patras.ach.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 2.300,00 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. (23%)

ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 2.300,00 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. (23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 2.300,00 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. (23%) τθν Ακινα, ςιμερα, 2/4/2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

μελζτη παροχήσ υπηρεςίασ «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ »

μελζτη παροχήσ υπηρεςίασ «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ » «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013» Αφγουςτοσ 2012 «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013» ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ. Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΟ ΩΜΑ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΧΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ Δθμοςκζνθσ Ραγκαβάσ Αντιπφραρχοσ Δν/τθσ Οργάνωςθσ & Νομοκεςίασ Αρχθγείο Πυροςβεςτικοφ ώματοσ ΠΛΑΙΙΟ τα πλαίςια των αποφάςεων του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429

Ακινα, 16/06/2015 Αρ. Ρρωτ.: 429 Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα Ταχ. Κϊδικασ: 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά Φφλο Παρουςίαςθ των Αποτελεςμάτων. των Βουλευτικών Εκλογών του 2015

Κατά Φφλο Παρουςίαςθ των Αποτελεςμάτων. των Βουλευτικών Εκλογών του 2015 Κατά Φφλο Παρουςίαςθ των Αποτελεςμάτων των Βουλευτικών Εκλογών του 2015 Ζργο: Ενκάρρυνςθ και Υποςτιριξθ τθσ Συμμετοχισ των Γυναικϊν ςε Θζςεισ Ρολιτικισ Ευκφνθσ και Εκπροςϊπθςθσ ςε Εκνικό και Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ

Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ρραγματοποιϊντασ το όραμά μασ Επιχειρθςιακό Σχζδιο 2014-2015 Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Οικονομικισ Διοίκθςθσ Ερμοφ 23-25,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΓΙΑ ΣΗN ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΠΟΙΜΟΤ ΤΔΑΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες: Δ/ντης Φοίβος

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι:

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Λαμία, 07.10.2015 ------ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ Το ΚΕΑΝ- Κφτταρο Εναλλακτικϊν Αναηθτιςεων Νζων ςε ςυνεργαςία με εγχϊριουσ και ευρωπαϊκοφσ φορείσ πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατηγικζσ κατευθφνςεισ αναδιοργάνωςησ Η πρόταςθ για τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν του Τπουργείου, αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ

Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, ΕΚΠΑ Κζντρο Ζρευνασ και Πρόλθψθσ Ατυχθμάτων, ΚΕΠΑ 1η αιτία θανάτου και αναπηρίασ ςτουσ νέουσ Μεγάλθ επίπτωςθ πικανότθτασ κανάτου και αναπθρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ----- Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Μαροφςι, 07-05-2014 Αρ. Πρωτ.: 2538 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για υλοποίθςθ δράςθσ υγειονομικισ κάλυψθσ των φιλοξενουμζνων ςτα Ρροαναχωρθςιακά Κζντρα Κράτθςθσ Μεταναςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ. «Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014»

ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ. «Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014» ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ «Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 23ησ Ιουλίου 2014» Άρθρο 1 Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και των

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Α..Ι.. 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 7.1. ΤΠΟ ΕΙΓΜΑΣΑ ΑΙΣΗ Η ΜΕΛΟΤ 7.1.1. Τπόδειγμα 1: Πληροφορίεσ υποψηφίου ςχολείου Ημερομθνία: Πνομα Σχολείου: Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ Σχολείου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 13-10-2015 ΕΣΗΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ Ζτοσ 2014 (2 η εκτίμηςη) & αναθεώρηςη ετών 2010-2013 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα