Ενότητα: Οδηγίες. Οδηγίες χρήζης Shampoo.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα: Οδηγίες. Οδηγίες χρήζης Shampoo."

Transcript

1 Ενότητα: Οδηγίες 1. Παρακολουκιςτε το ακόλουκο βιντεάκι: 2. Γιαβάδεηε ηις οδεγίες τρήζες ηφν προχόνηφν πριν ηα δοκιμάζεηε; 3. Γιαβάζηε ηο παρακάηφ κείμενο: Πριν αποφαςίςει να το χρθςιμοποιιςει κοίταξε πωσ χρθςιμοποιοφν γενικά το ςαμπουάν για να μθν ζχει δυςάρεςτεσ εξελίξεισ. Οδηγίες χρήζης Shampoo. 1. Χηελίζηε κε κηα βνύξηζα ηα καιιηά ζαο. Εηδηθά ηα καθξηά καιιηά, αλ δελ είλαη ρηεληζκέλα ΠΡΙΝ ην ινύζηκν, θάλνπλ θόκπνπο, κπιέθνληαη θαη ζπάλε! 2. Ξεθηλήζηε βξέρνληαο ηα καιιηά κε ριηαξό λεξό. Δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε θαπηό λεξό δηόηη αδπλαηίδεη ηα καιιηά, ηα μεξαίλεη θαη ηα θάλεη πην επηξξεπή ζην ζπάζηκν. 3. Χξεζηκνπνηείζηε κηα κηθξή πνζόηεηα Shampoo, απιώζηε ηε ζηα ρέξηα ζαο θαη θάληε απαιό καζάδ. Είλαη ζεκαληηθό λα απιώλεηε πάνηα ην Shampoo ζηα ρέξηα ζαο θαη λα μην ην βάδεηε ζηα καιιηά θαηεπζείαλ από ην κπνπθάιη. Με απηό ηνλ ηξόπν, όρη κόλν εμνηθνλνκείηε πξντόλ, αιιά έρεηε θαη πην νκνηόκνξθε εθαξκνγή. 4. ΜΗΝ παξαπιαλήζηε από δηαθεκίζεηο ζηελ TV πνπ δείρλνπλ λα γίλεηαη πινύζηνο αθξόο πνπ ζρεδόλ θπιάεη έμσ από ην κπάλην! Σα ζακπνπάλ πνπ αθξίδνπλ ηδηαίηεξα, είλαη θαη ηα πην ηζρπξά άξα θαη ηα πην βιαβεξά! Χξεζηκνπνηήζηε ζην 1 ν ρέξη πνζόηεηα ίζα-ίζα λα θαζαξίζεη ηα καιιηά ρσξίο αθξό θαη ζην 2 ν ρέξη αθόκα ιηγόηεξε πνζόηεηα ώζηε ηώξα πνπ ηα καιιηά είλαη πην θαζαξά, λα κπνξέζεη λα γίλεη ιίγνο αθξόο. 5. Κάληε απαιό καζάδ μεθηλώληαο από ην κέησπν θαη πξνο ηα πίζσ, θάλνληαο κηθξέο θπθιηθέο θηλήζεηο. πλερίζηε γηα ηνπιάρηζηνλ 2 ιεπηά. Εάλ ηα καιιηά ζαο είλαη καθξηά, θάληε 1 ιεπηό επηπιένλ καζάδ. 6. Ξεθηλήζηε κε ηα δάρηπια λα αθνπκπάλε ζην ηξηρσηό θαη αθνύ θάλεηε καιάμεηο πάλσ ζην ηξηρσηό, ηόηε ζπλερίζηε πάλσ ζηελ επηθάλεηα ησλ καιιηώλ. 7. Μελ ηξίβεηε κε δύλακε ηα καιιηά κεηαμύ ηνπο ή πάλσ ζην ηξηρσηό θαη κε μύλεηαη ην δέξκα ηνπ θεθαιηνύ. Χξεζηκνπνηήζηε ηηο άθξεο ησλ δαθηύισλ ζαο θαη όρη ηα λύρηα. 8. Ξεβγάιηε θαιά κε ριηαξό θαη όχι δεζηό λεξό. Σν δεζηό λεξό μεξαίλεη ηα καιιηά θαη ην δέξκα. Σν θαιό μέβγαικα είλαη πνιύ ζεκαληηθό, εηδηθά αλ ρξεζηκνπνηείηε ζακπνπάλ πνπ πεξηέρνπλ ζπλζεηηθέο νπζίεο.. 9. Αλ έρεηε καθξηά καιιηά, ρσξίζηε ηα καιιηά ζαο ζε κηθξέο αινγννπξέο θαη μεπιύληε θαιά. 10.Μπνξείηε λα δώζεηε επηπιένλ ιάκςε ζηα καιιηά ζαο μεβγάδνληάο ηα κε θξύν λεξό. 11.Πηέζηε ηα καιιηά από ην κέησπν πξνο ην ζβέξθν πξνθεηκέλνπ κεηά ην μέβγαικα λα δηώμηε ην επηπιένλ λεξό. 12.Με κία πεηζέηα απιά πηέζηε κε ηελ ίδηα θίλεζε πνπ θάλαηε πξηλ κε ηα δάρηπια. Μελ ηξίβεηε ηελ πεηζέηα πάλσ ζηα καιιηά. Μελ ρξεζηκνπνηείηε πηζηνιάθη. Αθήζηε ηα καιιηά λα ζηεγλώζνπλ ζηνλ αέξα.

2 Επωτήσειρ κατανόησηρ Α. Γιαηί δεν πρέπει να τρεζιμοποιούμε κασηό νερό για ηο λούζιμο ηφν μαλλιών; Β. Ποσ πρέπει να βάδοσμε πρώηα ηο ζαμποσάν; Γ. Πφς μπορούμε να δώζοσμε επιπλέον λάμυε ζηα μαλλιά μας; Γ.Γιαηί πρέπει να πιέδοσμε ηα μαλλιά από ηο μέηφπο προς ηο ζβέρκο; - Εςείσ χρθςιμοποιείτε ςωςτά το ςαμπουάν. Ποιεσ από τισ παραπάνω οδθγίεσ παραλείπετε; 1. Μποπούμε να αντικαταστήσοςμε τιρ ςπογπαμμισμένερ λέξειρ με μία υπάση; Χηελίζηε = Ξεθηλήζηε= Χξεζηκνπνηείζηε= ΜΗΝ παξαπιαλήζηε= πλερίζηε= Μελ ηξίβεηε Ξεβγάιηε Ξεπιύληε= Πηέζηε= Δηώμηε= Αθήζηε_=. Λζξεισ Κλειδιά βνύξηζα εμνηθνλνκώ πξντόλ ηξηρσηό καιάμεηο αινγννπξέο ιάκςε

3 ζβέξθοσ κέησπν πηζηνιάθη. ζηεγλώλσ 2. Κατανόθςθ προφορικοφ λόγου Ο Στζλιοσ πθγαίνει για πρϊτθ φορά ςτθ Πάφο. Θζλει να πάει ςτο λιμανάκι αλλά χάνει το δρόμο. Παίρνει τθλζφωνο τθν Ελζνθ για να του εξθγιςει πωσ κα φτάςει ςτον προοριςμό του. Ακοφςτε τον διάλογο και απαντιςτε ςτισ ερωτιςεισ. REC002.MP3 Σωςτό ι Λάκοσ Α. Ο Στζλιοσ βρίςκεται κοντά ςτο δθμαρχείο. Β. Στα 400 μζτρα κα δει ζνα πρακτορείο Προ-Πο. Γ. Πρζπει να ακολουκιςει τθ ταμπζλα "Προσ λιμανάκι" Δ. Οφείλει να πλθρϊςει ςτο παρκόμετρο. 3. Χριςιμεσ εκφράςεισ Προειδοποίθςθ! Η Στάςια μόλισ μαγείρεψε μια πεντανόςτιμθ ςοφπα ςτο ςυηυγό τθσ που του αρζςει πολφ και ετοιμάηεται να τθν δοκιμάςει. Τον προειδοποιεί όμωσ λζγοντάσ του: Πρόςεχε! Θα καείσ! Η ςοφπα καίει Πρόςεχε! Εδϊ, γλιςτράει! Δεν είναι εφκολο, ςου το λζω! Ενκάρρυνςθ Ο Στζλιοσ ενκαρρφνει τθ Μαρλζν να ςυνεχίςει τα μακιματα ελλθνικϊν:

4 Μπράβο, προχϊρα! Ζτςι, μθ ςταματάσ! Μίλθςε του, μθ φοβάςαι! Τεχνικζσ λόγου Α. Για να τονίςεισ κάτι: Προςζξτε εδϊ Β. Για να δείξεισ ότι κζλεισ να ςυνεχίςεισ να μιλάσ: Δεν τελείωςα Αφιςτε με να τελειϊςω Μιςό λεπτό, να τελειϊςω Γ. Για να ενκαρρφνεισ κάποιον που μιλά για να ςυνεχίςει: και μετά; Μετά τι ζγινε; Άντε, λζγε! Συνεχίςτε παρακαλϊ! Δ. Για να ηθτιςεισ θςυχία: Ηςυχάςτε! Παιδιά, θςυχία! Μθ φωμάηετε! Μθ μιλάτε όλοι μαηί! Παρακαλϊ κφριοι!

5 4. Χριςθ τθσ γλϊςςασ

6 5. Παραγωγι προφορικοφ λόγου Α. Παρακολουκιςτε το βιντεάκι που δείχνει πωσ φτιάχνετε απλά και γριγορα το φραπζ: Ο Θωμάσ ανεβαίνει ςτθν ζδρα και ακολουκεί τισ εντολζσ που του δίνει θ Στάςια, θ Μαρλζν και θ Ζλενα. Β. Οι ςπουδαςτζσ επιλζγουν καρτζλεσ που τουσ δίνει ο κακθγθτισ και εφαρμόηουν ςτθν πράξθ ότι λζνε οι καρτζλεσ εξθγϊντασ ςτουσ ςυμφοιτθτζσ τουσ τι πρζπει να κάνουν. 6. Παραγωγι γραπτοφ λόγου - Wiki Α. Η γυναίκα του Θωμά αφινει ζνα ςθμείωμα ςτο Θωμά. Τθν άλλθ μζρα ο Θωμάσ κάνει όςα του γράφει θ γυναίκα του, δθλαδι: Κατεβάηει τα ςκουπίδια. Βγάηει τον ςκφλο βόλτα και του αγοράηει τροφι από το ςουπερ μάρκετ. Βάηει βενηίνθ ςτο αυτοκίνθτο. Πάει τα ροφχα ςτο κακαριςτιριο. Παίρνει τθν κόρθ τουσ από τα Αγγλικά τθσ και τθσ ετοιμάηει ζνα ςάντουιτσ. Γράψετε πωσ είναι γραμμζνο το ςθμείωμα τθσ γυναίκασ του Θωμά. Θωμά μου, Β. Δείτε το βιντεάκι με τισ οδθγίεσ αςφαλείασ των Κυπριακϊν αερογραμμϊν και γράψετε ςτο wiki τισ οδθγίεσ.

7 7. Ακοφςτε το τραγοφδι. Υπογραμμίςτε τα ριματα που είναι ςτθν προςτακτικι. Τι προςζχετε; 8. Μακαίνω για τθ.ςφγχρονθ Ελλάδα.

THE BIBLE Quantum Thermal Straightener

THE BIBLE Quantum Thermal Straightener THE BIBLE Quantum Thermal Straightener Θεξκηθή ηζησηηθή πνπ κεηαηξέπεη ηα ζγνπξά, θπκαηηζηά ή θξηδαξηζκέλα καιιηά, ζε εύρξεζηα, ππέξνρα ίζηα, ιεία κεηαμέληα κε ιάκςε. Quantum Thermal Straightener κε ηερληθά

Διαβάστε περισσότερα

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ

2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ 2011 Βαςίλησ Δ. Παππάσ Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 -

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189 - 1 - ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΚΟΤΠΑ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ R-189-1 - ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή, πξέπεη πάληα λα αθνινπζείηαη ηηο βαζηθέο πξνθπιάμεηο θαζώο θαη λα ηεξείηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

Πηστιακή Δργαζία: " ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ"

Πηστιακή Δργαζία:  ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ Καβάλα, 2011 Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Πηστιακή Δργαζία: " ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ" Διζηγηηής: Κιοσρη Χαϊρί σνεργάζηηκαν οι ζποσδαζηές:

Διαβάστε περισσότερα

Στα γαλλικά air ςθμαίνει αζρασ αλλά και ςκοπόσ. Ετςι και ςτα τουρκικα hava ςθμαινει αζρασ και ςκοπόσ πχ. Fantaise sur un air populaire Breton, Op 18

Στα γαλλικά air ςθμαίνει αζρασ αλλά και ςκοπόσ. Ετςι και ςτα τουρκικα hava ςθμαινει αζρασ και ςκοπόσ πχ. Fantaise sur un air populaire Breton, Op 18 Τετάρτθ, 7 Δεκεμβρίου 2011 Χαβάσ Σκοπόσ μελωδία άςματοσ τουρκ. Hava (αζρασ, καιρόσ, ςκοπόσ) (πρβλ. Havayollari 145.138 = Αερογραμμζσ (κυρλ. του αζρα δρόμοι) Yol = μονοπάτι, δρόμοσ και το κομμα Dev Yol

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΓΕ.Λ ΕΤΔΗΛΟΤ ΙΚΑΡΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 \ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΙΓΙΟΤΗΤΔΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΔΙΣ ΜΑΘΘΤΕΣ ΚΑΡΝΑΒΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΠΑΡΙΑΝΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΙΓΚΟΤ ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΙΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑΝΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ THE BIBLE Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. Από ηη μαθήηοια Σηυλιάμα Αμδοέξυ. Τάνη Ε. Δημξηικό ζχξλείξ Λευκάοωμ. Σχξλική χοξμιά 2010-2011. Υπεύθυμη δαζκάλα κα Μαοία Μιληηξύ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ. Από ηη μαθήηοια Σηυλιάμα Αμδοέξυ. Τάνη Ε. Δημξηικό ζχξλείξ Λευκάοωμ. Σχξλική χοξμιά 2010-2011. Υπεύθυμη δαζκάλα κα Μαοία Μιληηξύ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Από ηη μαθήηοια Σηυλιάμα Αμδοέξυ Τάνη Ε Δημξηικό ζχξλείξ Λευκάοωμ Σχξλική χοξμιά 2010-2011 Υπεύθυμη δαζκάλα κα Μαοία Μιληηξύ Γνωριμία με ηην Αμμότωζηο Απόσπασμα από το βιβλίο «Ελάτε να γνωρίσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ 15 ΙΟΤΝΙΟ 2011 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ. By: Maria Byron Panayidou

ΣΕΤΧΟ 15 ΙΟΤΝΙΟ 2011 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ. By: Maria Byron Panayidou ΣΕΤΧΟ 15 ΙΟΤΝΙΟ 2011 Η ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΗ Α ΕΝΗΜΕΡΩΗ By: Maria Byron Panayidou 1 Editorial: Ζχετε ποτζ ςκεφτεί να δϊςετε δϊρα; Μα και φυςικά ζχετε! Αλλά ποια είναι τα καλφτερα δϊρα; Αυτά με το βακφτερο νόθμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώςεισ για το Word 2010 Πηγή ςημειώςεων: http://office.microsoft.com/el-gr/ καθώσ και προςωπικέσ ςημειώςεισ.

Σημειώςεισ για το Word 2010 Πηγή ςημειώςεων: http://office.microsoft.com/el-gr/ καθώσ και προςωπικέσ ςημειώςεισ. Σημειώςεισ για το Word 2010 Πηγή ςημειώςεων: http://office.microsoft.com/el-gr/ καθώσ και προςωπικέσ ςημειώςεισ. 1/7/2014 Δθμιτρθσ Χατηθιωαννίδθσ Περιεχόμενα Τι είναι το Word;.... 8 Εφρεςθ και εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter April 2011

The Hellenic Society Prometheas. Newsletter April 2011 The Hellenic Society Prometheas Σθ γλϊςςα μου ζδωςαν Ελλθνικι Σο ςπίτι φτωχικό ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. Μονάχθ ζγνοια θ γλϊςςα μου ςτισ αμμουδιζσ του Ομιρου. www.prometheas.org Οδυσσέας Ελύτης Newsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ (ζπλέρεηα)

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΩΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ (ζπλέρεηα) Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΣΠΔ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΑΞΖ Δπηκνξθωηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Υξήζεο GREEK. αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC.

Οδεγίεο Υξήζεο GREEK. αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC. Οδεγίεο Υξήζεο GREEK αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC. αο παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο γηα λα αλαθαιύςεηε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην πξντόλ απηό Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πξντόληα ISO εμαζθαιίδνπλ ζηα καιιηά λα παίξλνπλ πάληα απηό πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηνπο αμίδεη. Με ηηο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, ζπλ πέληε απνιύησο

Τα πξντόληα ISO εμαζθαιίδνπλ ζηα καιιηά λα παίξλνπλ πάληα απηό πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηνπο αμίδεη. Με ηηο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, ζπλ πέληε απνιύησο Τα πξντόληα ISO εμαζθαιίδνπλ ζηα καιιηά λα παίξλνπλ πάληα απηό πνπ ρξεηάδνληαη θαη ηνπο αμίδεη. Με ηηο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο, ζπλ πέληε απνιύησο κνλαδηθέο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο πξνζηαζίαο ηξίραο γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα