ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ"

Transcript

1 ΙΠΠΟΚΟΜΙΑ ΣΑΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ 1. Α ό τι εξαρτάται η οσότητα φαγητού ου τρώει ένα άλογο; Α. Α ό το µέγεθός του Β. Α ό τη δουλειά ου κάνει Γ. Και α ό τα δύο. Α ό τη φυλή καταγωγής του 2. Πώς λέγεται το λουρί ου κρατάει τον αναβολέα; Α. Έ οχο Β. Αρτάνη Γ. Προστερνίδιο. Ανάσ αστο 3. Πώς λέγεται η ζώνη ου δένουµε τη σέλα άνω στο άλογο; Α. Ε ιρήνιο Β. Αρτάνη Γ. Προστερνίδιο. Έ οχο 4. Πώς λέγεται το µέρος της σέλας ου κάθεται ο ι έας; Α. Κάθισµα Β. Έδρα Γ. Σαµάρι. Καµ άνα 5. Τι φοράµε σε ένα άλογο κατά τη µεταφορά του µε φορτηγό ή τρέιλερ; Α. Γκέτες και κα ίστρι Β. Μόνο κα ίστρι Γ. Μ ότες µεταφοράς ή bandages και κα ίστρι. Σέλλα 6. Τι στρωµνή χρησιµο οιούµε σε ένα στάβλο; Α. Ροκανίδι Β. Άχυρο Γ. Λαστιχένιο άτωµα. Όλα τα αρα άνω 7. Πώς ρέ ει να είναι ο ροσανατολισµός ενός σωστού στάβλου; Α. Να έχει λάτη στο βορρά Β. Να έχει λάτη στο νότο Γ. εν αίζει ρόλο. Ανατολικά 8. Πώς λέγεται το µέρος της χαλίνωσης ου ερνάει ίσω α ό τα αυτιά του αλόγου και είναι το υψηλότερο σηµείο του κεφαλιού του? Α. Παραγναθίδιο Β. Ηνία Γ. Κορυφαία. Ανάσ αστο

2 9. Πως λέγεται το εργαλείο ου καθαρίζουµε τις ο λές του αλόγου ; Α. Μαντήλι Β. Πετσέτα Γ. Άγκιστρο. Αγκίλη 10. Α ό οια λευρά ρυταγωγούµε ένα άλογο ; Α. Α ό την αριστερή Β. Α ό την δεξιά Γ. Α ό µ ροστά. Α ό ίσω 11. Ποια είδη χαλίνωσης υ άρχουν; Α. Α λή Χαλίνωση Β. ι λή Χαλίνωση Γ. Α λή κ ι λή Χαλίνωση. Τρι λή Χαλίνωση 12. Κάθε ότε εταλώνουµε ένα άλογο; Α. Κάθε 50 ηµέρες ερί ου Β. Κάθε 20 ηµέρες ερί ου Γ. Κάθε 80 ηµέρες ερί ου. Κάθε 15 ηµέρες 13. Πόσα είδη σέλας υ άρχουν ; Α. 4 Β. 2 Γ Πώς λέγεται το µέρος της χαλίνωσης ου κρατάει ο ι έας ; Α. Έ οχο Β. Ηνία Γ. Προστερνίδιο. Ανάσ αστο 15. Πώς λέγεται το µακρύ λουρί µε το ο οίο γυµνάζουµε ένα άλογο α ό κάτω ; Α. Ρυταγωγέας Β. Λουρί Γ. Σειραγωγέας. Ηνία 16. Ποια είναι η βασική τροφή του αλόγου ; Α. Καρότα Β. Χόρτο Γ. Μήλα. Άχυρο 17. Πως λέγεται το ανί ου βάζουµε κάτω α ό τη σέλα ; Α. Ε ίσαγµα Β. Πρόσταγµα Γ. Υ όσαγµα. Ε ίθεµα

3 18. Πώς καθαρίζουµε καθηµερινά ένα άλογο ; Α. Με νερό Β. Με ανί Γ. Με ξυστρί, βούρτσα και αγκύλη. Με σκού α 19. Ποιος είναι ο κύριος λόγος για τον ο οίο κουρεύουµε ένα άλογο ; Α. Για να ξεϊδρώνει οιο εύκολα Β. Για αισθητικούς λόγους Γ. Για να δυναµώνει η τρίχα. Για να είναι ελαφρύτερο 20. Πως λέγεται το µέρος της χαλίνωσης στο ο οίο ροσαρµόζεται η στοµίδα ; Α. Παρα λευρίδια Β. Παραγναθίδια Γ. Προµετω ίδιο. Ε ιρύνιο 21. Ποιος είναι υ εύθυνος για το άλογό του ; Α. Ο σταβλίτης Β. Ο ρο ονητής Γ. Ο ιδιοκτήτης. Ο αρχηγός οµάδος 22. Με τι ροστατεύουµε τα άλογα α ό το κρύο ; Α. Με θέρµανση Β. Με µάλλινα ανιά Γ. Με τί οτα. Με κουβέρτες αλόγων 23. Κάθε ότε ρέ ει να βγάζουµε ένα άλογο να κινείται έξω α ό το στάβλο ; Α. Καθηµερινά και όσο ιο συχνά µ ορούµε Β. Τρεις φορές την εβδοµάδα Γ. ύο φορές την εβδοµάδα. Ό οτε έχουµε χρόνο 24. Γιατί βάζουµε λάδι ή λί ος στις ο λές των αλόγων ; Α. Για οµορφιά Β. Για να γυαλίζουν Γ. Για ροστασία και ενυδάτωση. Για οµοιοµορφία 25. Πόσες φορές ρέ ει να τρώει ένα άλογο ; Α. Μία Β. Τρεις ή ερισσότερες Γ. Καµία. Έξι ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ 1. Ποιος µας ειδο οιεί ότι ρέ ει να ερ ατήσουµε(αναγνωρίσουµε) την διαδροµή του αγωνίσµατος στο ο οίο συµµετέχουµε; Α. Ο ατέρας µας Β. Ο φίλος µας Γ. Το κουδούνι και η ανακοίνωση ότι ο στίβος είναι ανοικτός. Ο ρο ονητής µας

4 2. Με οιόν ερ ατάµε την διαδροµή; Α. Με τον ρο ονητή µας Β. Με τον Πρόεδρο του σωµατείου µας Γ. Με τον Πρόεδρο της Αγωνοδίκου Ε ιτρο ής.. Με τον αρχηγό οµάδος 3. Περ ατώντας την διαδροµή τι ροσέχουµε; Α. Αν υ άρχουν ολλά λουλούδια στον στίβο Β. Την γραµµή έναρξης, την γραµµή τερµατισµού,την αρίθµηση των εµ οδίων και τις δυσκολίες της διαδροµής. Γ. Πόσα κάθετα εµ όδια έχει η διαδροµή. Το µέγεθος του ι οδροµίου 4. Τι είναι σύνθετο εµ όδιο; Α. Όταν η α όσταση µεταξύ του 1 ου και του 2 ου η και του 3 ου η και του 4 ου εµ οδίου είναι 1 η 2 καλ αστικά Β. Όταν τα εµ όδια έχουν το ίδιο χρώµα Γ. Όταν η α όσταση µεταξύ του 1 ου και του 2 ου η και του 3 ου η και του 4 ου εµ οδίου είναι 3 καλ αστικά του αλόγου. Όταν έχουµε τρία εµ όδια µαζί 5. Πότε είναι σωστά το οθετηµένες οι σηµαίες ; Α. εξιά η άσ ρη κα αριστερά η κόκκινη Β. εξιά κόκκινη και αριστερά κόκκινη Γ. εξιά η κόκκινη και αριστερά η άσ ρη. Άσ ρη και κόκκινη µαζί 6. Είναι υ οχρεωτικός ο χαιρετισµός στην Αγωνόδικο Ε ιτρο ή ακόµα και µετά το κουδούνι ; Α. Μετά το κουδούνι όχι Β. Πριν το κουδούνι ναι Γ. εν είναι υ οχρεωτικός. Ο χαιρετισµός είναι υ οχρεωτικός άντα ακόµα και µετά το κουδούνι 7. Μετά το κτύ ηµα του κουδουνιού και τον χαιρετισµό τι ρέ ει να κάνει ο αθλητής; Α. Να εράσει την γραµµή έναρξης σε 60 δευτερόλε τα Β. Να εράσει την γραµµή έναρξης µέσα σε 45 δευτερόλε τα αλλιώς αρχίζει να µετρά ο χρόνος της διαδροµής Γ. Να εριµένει νόηµα α ό τους κριτές. Να ηδήξει το 1 ο εµ όδιο 8. Ποια είναι η σωστή στολή των αθλητών; Α. Σακάκι στο χρώµα ου µας αρέσει, κόκκινο αντελόνι, µ ότες µ λε και ουκάµισο εµ ριµέ Β. Σακάκι σύµφωνα µε το χρώµα ου έχει δηλώσει ο όµιλος και µε το σήµα του οµίλου, αντελόνι άσ ρο η µ εζ ανοιχτό, ουκάµισο το ο οίο έχει άσ ρο γιακά και άσ ρες µανσέτες και υ οχρεωτικά για τους άνδρες άσ ρη γραβάτα. Οι µ ότες ρέ ει να είναι µαύρες η καφέ Γ. Πουκάµισο στο χρώµα ου µας αρέσει και αντελόνι µ λέ. Σακάκι καρό, αντελόνι χακί, ουκάµισο άσ ρο µε γραβάτα η ο οιοδή οτε ανοιχτού χρώµατος και γαλότσες 9. Τι είδους ουκάµισα ε ιτρέ ονται όταν αγωνίζεστε χωρίς το σακάκι; Α. Χωρίς µανίκια. Β. Με µανίκια µέχρι τον αγκώνα η µακριά Γ. Χρώµατος µαύρου. Χρώµατος κόκκινου

5 10. Α ό τον κανονισµό οιας ηλικίας αθλητές είναι υ οχρεωτικό να φορούν το κα έλο των 3 σηµείων όταν είναι έφι οι; Α. Οι αίδες και οι έφηβοι αθλητές Β. Το κράνος δεν είναι υ οχρεωτικό Γ. Οι ενήλικες και οι νεαροί αθλητές. Όλων των ηλικιών οι αθλητές µε οινή ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ εκτός αγώνων και οινή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ σε ερί τωση ου ο αθλητής όταν αγωνίζεται δεν σταµατήσει να το φορέσει σωστά ή να το ιάσει α ό το έδαφος (αφι εύοντας χωρίς οινή) αν του φύγει α ό το κεφάλι και να το ξαναφορέσει. Οι αθλητές δεν ε ιτρέ εται να βγάζουν το κα έλο όταν χαιρετούν την Αγωνόδικο Ε ιτρο ή, µ ορούν να σηκώνουν το µαστίγιό τους για τον χαιρετισµό. 11. Σε οια ερί τωση ε ιτρέ εται στους ενήλικες αθλητές να βγάλουν το κα έλο των 3 σηµείων; Α. Κατά την έξοδο α ό τους στάβλους Β. Στους ενήλικες αθλητές ε ιτρέ εται µόνο κατά την διάρκεια της α ονοµής των ε άθλων ή της ανάκρουσης των Εθνικών Ύµνων αλλά µε την ροϋ όθεση ότι αµέσως µετά το κα έλο θα φορεθεί ξανά ειδάλλως η οινή είναι ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ Γ. Μόνο στις γυναίκες αθλήτριες όταν υ ερ ηδούν εµ όδια. Σε όλους τους αθλητές όταν ξεϊδρώνουν τα άλογά τους 12. Ε ιτρέ εται η εξωτερική βοήθεια στον αθλητή και αν ναι οια ; Α. Να τον βοηθήσουµε να άρει το µαστίγιό του Β. Να του φέρουµε το άλογο µέσα στον στίβο Γ. Να του δώσουµε τα γυαλιά του και το κα έλο του. εν ε ιτρέ εται καµία εξωτερική βοήθεια 13. Ποιο είναι το µέγεθος του µαστιγίου ου ε ιτρέ εται στην υ ερ ήδηση εµ οδίων; Α. 1,10 εκ. Β. 1,20 εκ. Γ. µέχρι 75 εκ.. εν ειράζει και αν δεν είναι µαστίγιο µ ορούµε να χρησιµο οιήσουµε ένα ξύλο, µια βέργα, ένα καλάµι, η οτιδή οτε έχουµε 14. Πόσες φορές µ ορούµε να χτυ ήσουµε το άλογό µας µετά α ό δυστρο ία ή µετά α ό α οκλεισµό µας; Α. 3 φορές µετά α ό δυστρο ία και όχι στο κεφάλι και α αγορεύεται µετά τον α οκλεισµό µας Β. Μία φορά και όχι στο κεφάλι. Γ. εν ε ιτρέ εται σε καµία ερί τωση να το χτυ ήσουµε. Όσες φορές θέλουµε µετά α ό δυστρο ία και 3 φορές µετά τον α οκλεισµό 15. Ποια η διαδικασία ου ακολουθείται σε ερί τωση άρνησης µε τώση του εµ οδίου; Α. εν έχει σηµασία ο αθλητής µ ορεί να υ ερ ηδήσει το εµ όδιο χωρίς να έχει α οκατασταθεί Β. Σταµατά µε το κουδούνι και µόλις α οκατασταθεί το εµ όδιο το υ ερ ηδά χωρίς να εριµένει το κουδούνι Γ. Ο αθλητής ροχωρά και ηδάει το ε όµενο εµ όδιο της διαδροµής. Ακούγεται το κουδούνι βοηθοί του στίβου ε ανορθώνουν το εµ όδιο, εριµένει να χτυ ήσει και άλι το κουδούνι και τότε ξανακάνει την ροσ άθειά του 16. Με όσες αρνήσεις ο αθλητής α οκλείεται α ό τον αγώνα ; Α. Με δύο αρνήσεις Β. Με 3 στους αγώνες Ανά τυξης και ε ίσης 3 στους υ όλοι ους αγώνες( Κύ ελλο, Πρωτάθληµα,Grand Prix CSIs) Γ. Με 3 στους αγώνες ανά τυξης και µε 2 σε όλους τους υ όλοι ους αγώνες(κύ ελλο, Πρωτάθληµα, Grand Prix CSIs). Με 3 στους αγώνες Ανά τυξης,και µε 1 σε όλους τους υ όλοι ους αγώνες (Κύ ελλο, Πρωτάθληµα, Grand Prix,CSIs)

6 17. Μετά τον α οκλεισµό του ο αθλητής οιο εµ όδιο µ ορεί να υ ερ ηδήσει ; Α. Όλα τα εµ όδια της διαδροµής ακόµα και σύνθετα. Β. Μόνο τα κάθετα εµ όδια Γ. Ο οιοδή οτε α λό εµ όδιο ΚΑΘΕΤΟ η OXER και όχι σύνθετο. Μόνο τα σύνθετα εµ όδια 18. Μετά τον α οκλεισµό του α ό τώση τι ρέ ει να κάνει ο αθλητής; Α. Να ι εύσει και άλι το άλογό του και έφι ος να βγει α ό το στίβο εφόσον ο ίδιος και το άλογό του είναι καλά Β. Να ι εύσει και άλι το άλογό του και να υ ερ ηδήσει ένα εµ όδιο Γ. Να εξέλθει εζός α ό τον στοίβο. Να ι εύσει και άλι το άλογό του και να συνεχίσει την διαδροµή του 19. Τι είναι η Κίτρινη Κάρτα; Α. Προειδο οίηση ρος τον αθλητή ότι θα τιµωρηθεί µε α οβολή 2 µηνών α ό τους αγώνες αν άρει 2 η κίτρινη κάρτα µέσα σε ένα χρόνο Β. Προειδο οίηση για α οκλεισµό του αθλητή α ό τον αγώνα Γ. Προειδο οίηση ότι η Οµοσ ονδία θα τον τιµωρήσει. Ε ί ληξη για καθυστερηµένη είσοδο του αθλητή στο στοίβο 20. Πότε δίνεται στον αθλητή Κίτρινη Κάρτα; Α. Όταν µιλήσει άσχηµα στον κηδεµόνα του Β. Όταν α οκλεισθεί α ό τον αγώνα Γ. Όταν φερθεί βάναυσα στο άλογό του και συµ εριφερθεί α ρε ώς σε όσους έχουν σχέση µε το άθληµα( Αγωνόδικο Ε ιτρο ή, Προ ονητή, Σταβλίτη, Συναθλητή κ.α.). Όταν κάνει λάθος διαδροµή 21. Α ό οιόν εκ ροσω είται ο αθλητής στις συνεννοήσεις του µε την Αγωνόδικο Ε ιτρο ή; Α. Α ό τον ρο ονητή του Β. Α ό τον αρχηγό οµάδας του οµίλου του Γ. Α ό τον σταβλίτη του. Α ό τον Πρόεδρο του οµίλου του 22. Πρέ ει ο αθλητής να έλθει στην α ονοµή των ε άθλων µε το άλογό του; Α. εν χρειάζεται να έλθει καθόλου θα του στείλουν το βραβείο στο σ ίτι Β. Μ ορεί να έλθει µόνος του Γ. Είναι υ οχρεωτικό 1 ον α ό τον κανονισµό και 2 ον διότι το άλογο είναι και αυτό αθλητής και χαίρεται όταν βραβεύεται. Μ ορεί να λάβει το έ αθλο ο ρο ονητής του ΙΠΠΙΚΗ ΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ 1. O κριτής στο C χτυ ά το κουδούνι, τι ρέ ει να κάνει ο αθλητής; Α. Να αρχίσει την άσκηση µέσα σε 45 Β. Να αρχίσει την άσκηση µέσα σε 60 Γ. Να αρχίσει την άσκηση µέσα σε 90. Να αρχίσει την άσκηση µέσα σε Σε οια λευρά του ι οδροµίου και σε οιο γράµµα κάθεται ο Πρόεδρος; Α. Στο γράµµα Η Β. Στην µεγάλη λευρά στο γράµµα Β Γ. Στην µικρή λευρά στο γράµµα C. Στην µικρή λευρά στο γράµµα Μ

7 3. Αν κατά την διάρκεια του τεστ χτυ ήσει το κουδούνι τι σηµαίνει; Α. Ότι ο αθλητής α οκλείσθηκε Β. Ότι έκανε κά οιο λάθος στην εκτέλεση της άσκησης Γ. Ότι ρέ ει να αρχίσει την άσκηση α ό την αρχή. Ότι εκτελεί την άσκηση σωστά 4. Με τι χρώµα και τι σχήµα υ όσαγµα ρέ ει το άλογο να άρει µέρος στους αγώνες; Α. Με κίτρινο τετράγωνο υ όσαγµα Β. Με άσ ρο η ζαχαρί τετράγωνο υ όσαγµα Γ. Με µαύρο τετράγωνο υ όσαγµα. Με καφέ στρογγυλό υ όσαγµα 5. Τι ε ιτρέ εται να έχει κατά την διάρκεια της άσκησης το άλογο; Α. Ε ιτρέ ονται οι αρω ίδες και τα µ αντάζ Β. Ε ιτρέ ονται οι κορδέλες και τα λουλούδια στην ουρά του αλόγου Γ. Ε ιτρέ εται το κάλυµµα των αυτιών και ε ίσης η ουρά και η χαίτη να είναι λεγµένη. Ε ιτρέ εται το κάλυµµα των µατιών 6. Τι είδους σ ιρούνια ε ιτρέ ονται; Α. Ε ιτρέ ονται τα σ ιρούνια µε ροδέλες σταθερές στην άκρη Β. Α αγορεύονται ο οιουδή οτε σχήµατος σ ιρούνια Γ. Ε ιτρέ ονται τα σ ιρούνια ου δεν έχουν αιχµηρές άκρες και αυτά µε ροδέλες ου γυρίζουν ελεύθερα. Ε ιτρέ ονται όλων των ειδών τα σ ιρούνια 7. Κατά την διάρκεια της άσκησης ε ιτρέ εται η χρήση φωνής; Και αν όχι οια είναι η οινή; Α. Ναι ε ιτρέ εται και δεν υ άρχει οινή Β. εν ε ιτρέ εται και αν ακουστεί φωνή αφαιρούνται 2 βαθµοί Γ. εν ε ιτρέ εται και αν ακουστεί φωνή ο αθλητής α οκλείεται. Σε κά οιες κατηγορίες ε ιτρέ εται και δεν υ άρχει οινή 8. Ποια είναι η σωστή στολή στα µικρά ρογράµµατα; Α. Καρό σακάκι, µ εζ ουκάµισο, µ εζ αντελόνι, ηµίψηλο κα έλο και καφέ µ ότες Β. Μ λε σακάκι, µ εζ αντελόνι, άσ ρο ουκάµισο, ηµίψηλο κα έλο και µαύρες µ ότες Γ. Σκούρο σακάκι και µ λε αντελόνι. Το σακάκι ου έχει δηλώσει ο όµιλός µε το σήµα, άσ ρο αντελόνι, άσ ρο ουκάµισο, µαύρες µ ότες, γάντια άσ ρα και κα έλο ι ασίας, και οι γυναίκες και άντρες µε µακριά µαλλιά ρέ ει να φορούν φιλέ. 9. Ποιες χαλινώσεις ε ιτρέ ονται; Α. Ε ιτρέ ονται όλες οι χαλινώσεις Β. Ε ιτρέ εται µόνο η crossed-mexican noseband Γ. Ε ιτρέ ονται µόνο οι Cavesson, Dropped, crossed-mexican, και Flash noseband. Ε ιτρέ εται µόνον η Cavesson 10. Ποιες στοµίδες ε ιτρέ ονται; Α. Όλες οι α λές σ αστές στην µέση και οι δι λές στα µεγάλα τεστ Β. Ε ιτρέ ονται οι µονοκόµµατες σε όλα τα τεστ Γ. Ε ιτρέ ονται όλoυ του είδους οι στοµίδες σε όλα τα τεστ. Μόνον οι α λές στοµίδες 11. Ποια η οινή αν το άλογο βρεθεί και µε τα 4 όδια έξω α ό τον στίβο; Α. Του αφαιρούνται 2 βαθµοί Β. Ο αθλητής α οκλείεται Γ. Του αφαιρούνται 4 βαθµοί. εν υ άρχει οινή ο αθλητής συνεχίζει κανονικά το τεστ

8 12. Σε οιες κατηγορίες ο αθλητής µ ορεί να αγωνισθεί µε το µαστίγιο; Α. Στο Πρωτάθληµα και στους Πανελλήνιους Β. Στους ιεθνείς Αγώνες Γ. Σε Εθνικούς Αγώνες άλλους α ό το Πρωτάθληµα και τους Πανελλήνιους. Σε όλες τις κατηγορίες 13. Αν ο αθλητής µ ει στον στίβο να αγωνισθεί χωρίς να έχει χτυ ήσει το κουδούνι αίρνει οινή; Α. Ναι α οκλείεται α ό τον αγώνα Β. Όχι µόνο του αφαιρούν 2 βαθµούς Γ. Όχι του αφαιρούν 4 βαθµούς. Τιµωρείται µε ε ί ληξη α ό τους κριτές 14. Ποιος ο σωστός τρό ος χαιρετισµού ενός αθλητή; Α. Ο αθλητής χαιρετά σηκώνοντας το µαστίγιο Β. Ο αθλητής χαιρετά κατεβάζοντας το κεφάλι Γ. Ο αθλητής χαιρετά βγάζοντας το κα έλο. Ο αθλητής χαιρετά σηκώνοντας το χέρι 15. Ποιος ο σωστός τρό ος χαιρετισµού µιας αθλήτριας; Α. Η αθλήτρια χαιρετά κουνώντας το µαστίγιο δεξιά αριστερά Β. Η αθλήτρια χαιρετά κατεβάζοντας το κεφάλι και συγχρόνως τεντώνει το δεξί χέρι κάτω και ίσω Γ. Η αθλήτρια χαιρετά βγάζοντας το κα έλο. Η αθλήτρια χαιρετά σηκώνοντας το µαστίγιο 16. Ποια η οινή αν ο αθλητής η και το άλογό του έσει; Α. Α οκλείεται α ό τον αγώνα Β. Ο αθλητής µ ορεί να ι εύσει και άλι και να συνεχίσει Γ. Του αφαιρούνται 4 βαθµοί. Του αφαιρούνται 8 βαθµοί 17. Αν το άλογο αντιδρά στην συνέχιση του τεστ όση ώρα µ ορεί να εριµένει ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου ; Α. Μ ορεί να εριµένει 45, µετά ο αθλητής α οκλείεται Β. Μ ορεί να εριµένει 20, µετά ο αθλητής α οκλείεται Γ. Ο αθλητής α οκλείεται αµέσως. Όση ώρα κρίνει ο Πρόεδρος της Αγωνοδίκου 18. Σε όσα τεστ µ ορεί να συµµετέχει ο αθλητής σε µια αγωνιστική ηµέρα; Α. Σε 3 Β. Σε όλα Γ. Σε 2. Σε Α ό οια ηλικία µ ορεί το άλογο να λάβει µέρος σε αγώνες; Α. Α ό 3 και 4 ετών στους ιεθνείς Αγώνες Β. Α ό 6 χρονών Για κατηγορίες young riders και Intermediate II µικρότερη ηλικία είναι 7 ετών & 8 ετών για κατηγορίες Grand Prix Γ. Α ό 5 ετών στους ιεθνείς Αγώνες. Α ό 7 ετών

9 20. Αν το κα έλο έσει κατά την διάρκεια του τεστ εκτός του σηµείου ου σταµατά και χαιρετά ο αθλητής, οια είναι η οινή; Α. Ο Αθλητής α οκλείεται Β. Ο Αθλητής συνεχίζει το τεστ Γ. Αφαιρούνται 2 βαθµοί. Αφαιρούνται 4 βαθµοί 21. Ποιο είναι το µήκος του µαστιγίου; Α. 60 όντοι Β. 75 όντοι Γ. 90 όντοι. 1,20 όντοι και 1,00µ για τα ponies 22. Που δεν ε ιτρέ εται το µαστίγιο; Α. Στην ροθέρµανση Β. Στον στίβο ου θα αγωνισθεί και γύρω α ό αυτόν ερνώντας µ ροστά α ό τους κριτές Γ. Στην βόλτα. Το µαστίγιο δεν ε ιτρέ εται ουθενά 23. Που δεν ε ιτρέ ονται τα µ αντάζ ή γκέτες ή οτιδή οτε άλλο στα όδια του αλόγου; Α. Στην βόλτα Β. Στην ροθέρµανση Γ. Την ώρα ου θα µ ει στον στίβο για το τεστ. Στο φορτηγό, κατά τη µεταφορά του ί ου ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 1. Η ακρωµία του αλόγου βρίσκεται : Α. Στα ρόσθια άκρα Β. Στα ο ίσθια άκρα Γ. Κάτω α ό το ρόσθιο τµήµα (αψίδα) της σέλας. Κοντά στην ουρά 2. Ο κυνή οδας βρίσκεται : Α. Και στα τέσσερα άκρα Β. Μόνο στα ρόσθια άκρα Γ. Μόνο στα ο ίσθια άκρα. Στην κεφαλή 3. Ο κυνή οδας βρίσκεται : Α. Αµέσως κάτω α ό τον καρ ό Β. Αµέσως κάτω α ό το γόνατο Γ. Αµέσως κάτω α ό τον ταρσό. Αµέσως κάτω α ό το µετακάρ ιο / µετατάρσιο 4. Το γόνατο του αλόγου βρίσκεται : Α. Στα ρόσθια άκρα, αµέσως κάτω α ό τη µασχάλη Β. Στα ρόσθια άκρα, αµέσως ε άνω α ό το µετακάρ ιο Γ. Στα ο ίσθια άκρα, αµέσως ε άνω α ό την κνήµη, στο ύψος της κοιλιάς. Στα ο ίσθια άκρα, αµέσως κάτω α ό την κνήµη 5. Ο ταρσός του αλόγου βρίσκεται : Α. Αµέσως ε άνω α ό το µετατάρσιο Β. Αµέσως ε άνω α ό το µετακάρ ιο Γ. Κοντά στην ο λή και των τεσσάρων άκρων. Κάτω ακριβώς α ό τον κυνή οδα

10 6. Η στεφάνη της ο λής βρίσκεται : Α. Στην κάτω ( ελµατιαία) ε ιφάνεια Β. Στο άνω όριο της ο λής, δηλαδή στο όριο κεράτινης στιβάδας και δέρµατος Γ. Είναι εξάρτηµα της χελιδόνας. Εκεί ου το οθετείται το έταλο 7. Η χελιδόνα της ο λής βρίσκεται : Α. Στην ελµατιαία ε ιφάνεια και στο ο ίσθιο τρίτο της ο λής Β. Στην ελµατιαία ε ιφάνεια και στο ρόσθιο τρίτο της ο λής Γ. Στη στεφάνη. Στο σηµείο ου αναδύονται οι εταλωτικοί ήλοι ( καρφιά) 8. Η οσφυϊκή χώρα του αλόγου βρίσκεται : Α. Κοντά στο κεφάλι Β. Στα ρόσθια άκρα Γ. Στα ο ίσθια άκρα. Αµέσως ίσω α ό τη σέλα 9. Ο γλουτός του αλόγου είναι : Α. Το κεφάλι Β. Η ουρά Γ. Τα κα ούλια. Τα αυτιά 10. Το µεσοκύνιο του αλόγου βρίσκεται : Α. Ανάµεσα στην οσφύ και το γλουτό Β. Ανάµεσα στη στεφάνη και στον κυνή οδα Γ. Ανάµεσα στο µετακάρ ιο και τον κυνή οδα. Ανάµεσα στον ταρσό και την κνήµη 11. Στο δά εδο ενός στάβλου αλόγων θα ρέ ει να υ άρχει : Α. Μόνο τσιµέντο Β. Μόνο άµµος Γ. Στρωµνή. Μόνο χώµα 12. Η στρωµνή ενός στάβλου αλόγων δε µ ορεί να είναι : Α. Ροκανίδι Β. Χαλίκι Γ. Χαρτί. Άχυρο 13. Η ταΐστρα ενός αλόγου είναι ροτιµότερο να είναι : Α. Χτιστή και ρηχή Β. Χτιστή και βαθιά Γ. Πλαστική και ρηχή. Πλαστική και βαθιά 14. Η ταΐστρα ενός αλόγου είναι ροτιµότερο να βρίσκεται : Α. Στο κέντρο του box Β. Να κρέµεται α ό την οροφή Γ. Σε µία γωνία, στο ύψος του δα έδου. Σε µία γωνία κοντά στην όρτα

11 15. Η οτίστρα του αλόγου : Α. Είναι ροτιµότερο να είναι ένας α λός κουβάς Β. Είναι ροτιµότερο να είναι αυτόµατη Γ. Είναι ροτιµότερο να έχει σχήµα θηλάστρου. Είναι ροτιµότερο να µην υ άρχει µέσα στο box 16. Η στρωµνή θα ρέ ει να καθαρίζεται: Α. ύο φορές την ηµέρα Β. Μία φορά την ηµέρα Γ. Μία φορά κάθε δύο ηµέρες. Μία φορά κάθε τρεις ηµέρες 17. Όσον αφορά τον αερισµό ενός box, αυτός θα ρέ ει να εξασφαλίζεται : Α. Α ό δύο αράθυρα ου θα βρίσκονται στο ύψος της ράχης του αλόγου Β. Α ό δύο αράθυρα ου θα βρίσκονται αρκετά ψηλότερα α ό το ύψος της ράχης του αλόγου Γ. Α ό δύο αράθυρα ου θα βρίσκονται στο ύψος του δα έδου. ε χρειάζονται αράθυρα 18. Το ελάχιστο εµβαδόν ενός box για άλογα είναι : Α. 20 τετραγωνικά µέτρα Β. 15 τετραγωνικά µέτρα Γ. 12 τετραγωνικά µέτρα. 9 τετραγωνικά µέτρα 19. Το ελάχιστο ύψος το οθέτησης µίας ταΐστρας- οτίστρας για ένα άλογο 500kg είναι : Α. 0,5 µέτρο Β. 1 µέτρο Γ. 1,5 µέτρο. 2 µέτρα 20. Ένα άλογο µ ορεί να φάει : Α. Τριφύλλι, βρώµη, σιτάρι, χαρού ι Β. Τριφύλλι, βρώµη, κρέας Γ. Τριφύλλι, σιτάρι, λάχανα, καλαµ όκι. Τριφύλλι, βρώµη, κριθάρι, καλαµ όκι 21. Στην ερί τωση ου ένα άλογο χρειάζεται ερισσότερη ενέργεια για τους αγώνες αυξάνουµε ελαφρά την εριεκτικότητα του σιτηρεσίου σε: Α. Καρ ούς (βρώµη, κριθάρι, καλαµ όκι) Β. Πατάτες Γ. χόρτο. άχυρο 22. Στην ερί τωση ου ένα άλογο θα ρέ ει να αραµείνει ακινητο οιηµένο στο box για εύλογο χρονικό διάστηµα, τότε µειώνουµε την εριεκτικότητα του σιτηρεσίου σε : Α. Καρ ούς (βρώµη, κριθάρι, καλαµ όκι) Β. Πατάτες Γ. Χόρτο. Άχυρο 23. Ένα άλογο µε κολικό εµφανίζει : Α. Χωλότητα Β. Τύφλωση Γ. Βήχα. Ανορεξία

12 24. Στην ερί τωση αλόγου ύ ο του κολικού θα ρέ ει : Α. Το άλογο να ερ ατήσει ή ια Β. Το άλογο να ι ευτεί ή ια Γ. Το άλογο να ι ευτεί έντονα. Το άλογο θα αφεθεί κλεισµένο στο στάβλο 25. Στην ερί τωση αλόγου ύ ο του κολικού θα ρέ ει : Α. Το άλογο να ταϊστεί και χόρτο και καρ ό Β. Το άλογο να φάει µόνο καρ ό Γ. Το άλογο να φάει µόνο χόρτο. Το άλογο να µην φάει τί οτε 26. Στην ερί τωση ενός αιµορραγούντος τραύµατος στα άκρα : Α. Αφήνουµε την ληγή ακάλυ τη Β. Πλένουµε µε ή ιο αντιση τικό διάλυµα και ε ιδένουµε Γ. Α λώς ψεκάζουµε µε αντιση τικό σ ρέυ. Ε ιδένουµε χωρίς να λύνουµε 27. Στην ερί τωση ου δια ιστώσουµε ρινικό έκκριµα και βήχα : Α. Κάνουµε µ άνιο το άλογο Β. Κάνουµε ρο όνηση και καλούµε κτηνίατρο Γ. εν κάνουµε ρο όνηση και καλούµε κτηνίατρο. Α λώς αναµένουµε ε ί µία εβδοµάδα 28. Στην ερί τωση χωλότητας ενός ρόσθιου άκρου: Α. Τ άλογο ανεβάζει το γλουτό του όταν ατάει το άσχον άκρο Β. Το άλογο κατεβάζει το γλουτό του όταν ατάει το άσχον άκρο Γ. Το άλογο ανεβάζει το κεφάλι του όταν ατάει το άσχον άκρο. Το άλογο κατεβάζει το κεφάλι του όταν ατάει το άσχον άκρο 29. Στην ερί τωση ου γίνει αντιλη τό ότι ένα άλογο χωλαίνει : Α. Θα ρέ ει να α οσύρεται α ό την ρο όνηση Β. Θα ρέ ει να συνεχίζει την ρο όνηση καθώς ολλές φορές η χωλότητα υ οχωρεί Γ. Θα ρέ ει να συνεχίζει την ρο όνηση αλλά µετά την χορήγηση ενός αναλγητικού. Θα ρέ ει να α οσύρεται α ό την ρο όνηση και να καλείται κτηνίατρος 30. Η ερι οίηση των ο λών ενός αλόγου εριλαµβάνει : Α. Την εφαρµογή α ολυµαντικών διαλυµάτων (φορµόλη, γαλαζό ετρα κτλ) στο έλµα Β. Την καθηµερινή διαβροχή τους µε νερό για µεγάλο χρονικό διάστηµα Γ. Τον καθηµερινό εξονυχισµό τους. Την εφαρµογή λαδιού στο έλµα

13 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ 1=Γ 6= 11=Β 16=Γ 21=Β 2=A 7=B 12=Γ 17=Γ 22=Γ 3=B 8=B 13=Γ 18=A 4=A 9=B 14=A 19=A 5=Γ 10= 15= 20=Γ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ 1=A 6=Γ 11=Β 16=A 21= 2=Γ 7=B 12=Γ 17=B 22=B 3=B 8= 13=A 18=Γ 23=Γ 4=Β 9=Γ 14=Γ 19=B 5=Γ 10=A 15=Β 20=B ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΠΠΟΚΟΜΙΑΣ ΣΑΓΗ - MEΤΑΦΟΡΑ 1=Γ 6= 11=Γ 16=B 21=Γ 2=B 7=A 12=A 17=Γ 22= 3= 8=Γ 13= 18=Γ 23=A 4=B 9= 14=B 19=A 24 = Γ 5=Γ 10=A 15=Γ 20=B 25 = B ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ 1=Γ 6=Β 11=Γ 16=A 21=A 26= B 2=A 7=A 12=B 17=B 22=A 27= Γ 3= 8= 13=A 18= 23= 28= Γ 4=Γ 9=Γ 14= 19=B 24 =A 29= 5=A 10=B 15=B 20= 25 = 30= A

ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Α.Ι.Α. 2015 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Α.Ι.Α. 2015 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Α.Ι.Α. 2015 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για το άλογό του ; Ο σταβλίτης και ο ρο ονητής. Ο κτηνίατρος. Ο αθλητής. Ο αρχηγός οµάδος. 2. Τι στρωµνή χρησιµοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΗ ΙΠΠΟΚΟΜΙΑ ΣΑΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1. Από τι εξαρτάται η ποσότητα φαγητού που τρώει ένα άλογο? Α. Από το µέγεθός του Β. Από τη δουλεία που κάνει Γ. Και από τα δύο. Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 2011

Α ΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 2011 Α ΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 2011 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ι.1.Για να αγωνίζεται ένας ίππος σε όλες τις Εθνικές κατηγορίες: Α. Πρέπει να έχει συµπληρώσει το 4 ο έτος της ηλικίας του. Β. Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

www.rodafinos.cjb.net

www.rodafinos.cjb.net ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Είµαι ε εισµένος ότι η ανάγνωση των α οσ ασµάτων ου εριέχονται στο αρόν e-book ενδέχεται να αλλάξει, αν όχι τις συνθήκες στη ζωή σας, τον τρό ο ου σκέφτεστε - ρος το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Στη συσκευασία του ροϊόντος εριλαµβάνονται τα κάτωθι: o Κίτρινο, αδιάβροχο κολάρο φέρµας (δέκτης) o Τηλεχειριστήριο ( οµ ός) o Μία µ αταρία λιθίου ( CR2430) για το τηλεχειριστήριο o Μία µ αταρία

Διαβάστε περισσότερα

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής

www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής «Μα τι λες ρε Πολυχρόνη! Αυτά δεν γίνονται στην Ελλάδα!» (ύφος µε αγανάκτηση για το τι ακούει άλι σήµερα) α ό γνωστό µου, λογιστή www.businessdoctor.gr ε ιλέγω να είµαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΜΕΤΑ ΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Φ. Τσαλίκογλου

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς ΜέΝΓΚΕΛΕ ό ν ε ι ρ ο γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε έ ν α β α γ ό ν ι http://www.triaridis.

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς ΜέΝΓΚΕΛΕ ό ν ε ι ρ ο γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε έ ν α β α γ ό ν ι http://www.triaridis. θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς ΜέΝΓΚΕΛΕ ό ν ε ι ρ ο γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε έ ν α β α γ ό ν ι ~ http://www.triaridis.gr/mengele/ 2012 1 2 Α ν ε ί σ α ι, ε ί µ α ι. σηµείωση Ο Μένγκελε (ό ως και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ABSTRACT 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 ABSTRACT 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3 Τ.Ε.Ι. Κρήτης Τµήµα Ηλεκτρονικής Μοντελοποίηση, προσοµοίωση και µελέτη σκίασης φωτοβολταϊκής συστοιχίας στο λογισµικό Matlab ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡ ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής Ιωάννης Κατσίγιαννης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ. Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το ε άγγελµα του ρο ονητή ι ασίας στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΙΚ- ΜΠΟΞΙΝΓΚ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΙΚ- ΜΠΟΞΙΝΓΚ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΚΙΚ- ΜΠΟΞΙΝΓΚ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Το καταστατικό του α ό 4 εκεµβρίου 1999 ιδρυθέντος αθλητικού σωµατείου µε την ε ωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :19172 Ηµεροµηνία :12/12/2013. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :19172 Ηµεροµηνία :12/12/2013. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Υπερπολύγλωσσους. ό τον έννυ Λιούις

Οδηγός για Υπερπολύγλωσσους. ό τον έννυ Λιούις Οδηγός για Υπερπολύγλωσσους Μπ Απ ό τον έννυ Λιούις Πίνακας περιεχομέν ων ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ...7 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΜΕΡΟΣ 1 ο: ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ...12 ΚΙΝΗΤΡΑ...14 ΓΙΑΤΙ ΜΑΘΑΙΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 414 1171 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Σελίδα 1 ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Ν.Ι. Μ αγκής Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου Μέσα α ό το µακρύ κατάλογο των ασθενειών ου ροσβάλλουν το αµ έλι, γίνεται αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ USER-INTERFACES ΣΕ JAVA ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ SWING

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ USER-INTERFACES ΣΕ JAVA ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ SWING ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ USER-INTERFACES ΣΕ JAVA ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ SWING ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α. Ε. Μ. 1589 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE Υ ΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΤΛΩΝ ΣΤΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. Βασίλειος Σαµαράς Γεω όνος-εδαφολόγος Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας- M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής Ενέργειας E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανασχεδιασµός διαδικασιών υ οδοχής- Η ερί τωση του Νοµού Χανίων

Ανασχεδιασµός διαδικασιών υ οδοχής- Η ερί τωση του Νοµού Χανίων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανασχεδιασµός διαδικασιών υ οδοχής- Η ερί τωση του Νοµού Χανίων ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΟΡΜΥΛΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339

Αριθ. Πρωτ. :5282 Ηµεροµηνία :18.03.2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο :214-4141339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-4141369 & 214-4141138 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίων Ελλήνων. Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία. Πιεραντώνιος Πα άζογλου, M.Eng, Υ οψ. ρ. ΕΜΠ

Αρχαίων Ελλήνων. Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία. Πιεραντώνιος Πα άζογλου, M.Eng, Υ οψ. ρ. ΕΜΠ Αρχαίων Ελλήνων Ε ιστήµη, Μηχανική και Τεχνολογία Πιεραντώνιος Πα άζογλου, M.Eng, Υ οψ. ρ. ΕΜΠ Λευκωσία, 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Α. Εισαγωγή...3 Β. Υλικά και Πρώτες Ύλες...4 ΞΥΛΟ...4 ΠΗΛΟΣ...4 ΛΙΘΟΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 3 η ΕΚ ΟΣΗ 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο CI Ιώδιο I Αλουµίνιο,

Διαβάστε περισσότερα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα

Aντιλήψεις νη ίων για την οικονοµική κρίση: Μια µελέτη ερί τωσης στην Ελλάδα Προσχολική & Σχολική Εκ αίδευση, 2013, Τόµος 1, Tεύχος 1, σσ. 108-129 e-issn: 2241-7206 Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών & Εφαρµογών Π.Τ.Π.Ε., Πανε ιστήµιο Κρήτης doi: dx.doi.org/10.12681/ppej.22 Aντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης για RingSling

Οδηγίες Χρήσης για RingSling Οδηγίες Χρήσης για RingSling Το µωράκι σας θέλει συνέχεια την αγκαλιά σας κι εσείς θέλετε τα χέρια σας ελεύθερα! Μάθετε περισσότερα για το babywearing, φορέστε το µωρό σας και κάντε τη ζωή σας πιο εύκολη!

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -060/14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΡΜΩΝ ΜΕΤΡΟ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ. A.I.A. της Aμαξοδήγησης.

ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ. A.I.A. της Aμαξοδήγησης. ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ A.I.A. της Aμαξοδήγησης. 1. Τι γίνεται στο dressage όταν αφότου χτυπήσει το κουδούνι καθυστερεί να μπεί ή μπαίνει 10 λεπτά νωρήτερα; Α. Αποκλείεται. Β. Χαιρετάει και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015

Αριθ. Πρωτ. :9723 Ηµεροµηνία :25.05.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα